INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67"

प्रतिलिपि

1 य प र ब क च र य करण - एक ट प - ब क ग नव न आ ह न त वक : ड.प ट ल क.क. य पक व अथ श वभ ग म ख क.स. कमलत ई ज मकर म हल मह व य लय,परभण म ज अ य, 36 व व ष क र य अ धव शन, मर ठ अथ श प रषद. अ लकड य क ळ त ब क ग त अन क उ च वचन घडत आह त. ब क ग ह क ण य ह द श य वक स च मह वप ण घटक आह. गत तथ वक सत द श य ब क ग त कम ल च घसरण थत नम ण झ ल आह. य ह त न 'भ रत य ब क ग' ह स दभ वच र त घ तल आह. अ) व त यप व क ळ त ल ब क ग यवस य : व त यप व क ळ त भ रत त ल ब क ग यवस य ल क णत च दश न हत. प रण म ब क ब ड य च म ण ज त ह त. स म यपण ट श र जवट य क ळ त 'एज स ह ऊस स' अ त व त आल. य च य प र स थ न ब क ग यवह र स क ल. 'अ ल झ डर अ ड क पन ' य स थ न 'ब क ऑफ ह द थ न' य प ह य ब क च 1770 म य थ पन क ल. पण ह ब क 1832 म य ब ड ल. ब क ग आ ण य प र यवह र एक तपण क म करण य अन क स थ नम ण झ य पर त य म द य क ळ त य प क ब य च स थ ब ड य. सन य क ल वध त 40 प ज त ब क थ पन झ य. प ढ म द य क ळ त 12 ब क न टक व धरल. सन य द स य मह य द य क ल वध त य दस म य न म त म ळ ब य प क प स उपल ध झ ल. य प वभ म वर ब य च नव न ब क अ त व त आ य पण य न आपल क वत न ओळखत अन क नव न श ख उघड य. प रण म 1945 न तर भ रत त ल ब क ग यवस य त ल अडचण त व ढ झ ल य च प रण म 500 प अ धक ब क ब ड य त झ ल. ब) व त य तर क ळ त ल ब क ग यवस य : सन 1947 म य भ रत स व त य मळ य न तर ब क ग त एक नव पव स झ ल. ब क ग स म कर य स ठ 1949 स ल 'ब क ग नयमन क यद ' प स कर य त आल. य क य य न म यवत ब क स य प र ब क वर नय ण ठ व य च अ धक र त झ ल त. हणज च सन 1949 य क य य वय रझ ह ब क च य प र ब क श असल ल ब क ग स ब ध न चत क ल ग ल. य क य य म ळ 'ठ व द र च हत स र ण' कर य च ख स तरत द कर य त आल. ब क ग ल बळकट आण य स ठ रझ ह ब क न य य त प ऊल उचलल - य त लह न ब क च म ठ ब क त व लन करण च ध रण व क रल. प रण म य प र 1st September, 2016 Page 1

2 ब क च स य सन य क ळ त 430 व न 71 पय त घटल. सन म य बगर अन स चत ब क च स य 256 ह त आत य च अ त व जवळप स स प य स रख आह. भ रत य ब क ग यवस य य प र ब क ख जग ब क स व ज नक ब क ख जग ब क म ण सहक र ब क न गर सहक र ब क ट ट ब क आ णर यक त द शक भ रत य द श वद श तर य व तर य सहक र सहय ग ब क ब क ब क म हल सहक र ब क ब क यव थ ( ट ट ब क गट) ब क यव थ प ण ब क वश ष ब क म ण थ मक क ष पतस थ र य सहक र व म ण वक स ब क ú नव न ब क ज य ब क छ ट ब क प म ट ब क ú ज ह म यवत ज ह थ मक सहक र (1993 न तर (1969 प व (2015) (2015) सहक र ब क ú क ष व म ण वक स थ पन झ ल य ) थ पन झ ल य ) र य सहक र ब क 1st September, 2016 Page 2

3 क य रत ब क च स य (न ह. 2015) च थत स व ज नक य प र ब क - 27 प म ट ब क - 11 ( त वत आह त पर त य त अज न द शक ब क - 56 स झ ल य न ह ) ख जग ब क - 20 (+2 ब धन आ ण IDFC) छ ट ब क - 10 ( त वत आह ) वद श ब क - 44 प म ट आ ण छ ट ब क न RBI न त वत म ज र दल ल आह. भ रत त ल य प र ब क : भ रत य अथ यव थ त ल एक मह वप ण घटक हण न य प र ब क कड प हल ज त. ब क म ळ श त, उ य ग, य प र, व हत क, दळणवळण इ. य भ डवल वषयक गरज प ण ह त त.ब क म ळ व वध र त ल द य घ य च यवह र प ण ह त त. यय च न म त आध नक अथ यव थ त ल य प र ब क च एक ख स व श ट आह. य प र ब क य य जवळ ल र ख भ डवल य कत तर पट न ज त त ज त कज द श त ल य प र व उ य गपत य न उपल ध क न द त त. य प र ब क च डस बर 2014 च थत एक ण य प र ब क 151 श ड ड ब क 146 न न-श ड ड ब क 05 य म ण ब क 56 एक ण श ख म ण अध शहर शहर मह नगर st September, 2016 Page 3

4 व ष क व द दर ठ व 10.9 ट क कज 10.1 ट क स.ड. ग ण तश ख ल कस य त य त ठ व च र कम त श ख ठ व 76.9 ट क 11.3 हज र क ट भ रत य रझ ह ब क च व वध दर - म च 2016 च थत * ब क दर % * र प दर % * र हस र प दर % * र ख र ख व नध बदलत म ण (CRR) 4.0% * स व धक र ख नध (SLR) 21.5% ब क च र य करण - सन 1969 प स नच थत सम ण : * ख जग त ल य प र ब क य न य य त लन त र य क त ब क य न य त क ह वष घट झ ल ल दसत. * अ म य उ नत स ठ ब क न एक ण कज य 40% कज य व ल गल. य च प रण म ब क य कज वस ल वर झ य च दसत.. * ब क य ठ व म ठ म ण त व ढ य अस य च थम दश न दसत असल तर य य व नध य म ण त हण व तश व ढ दसत न ह. य च म ण एक ण ख ळ य भ डवल श 2.5 त 3 ट क इतक कम दसत. * र य करण न तर य प र ब क च हक न द य त य ण य स व च दज म य तर य क ळ त न न त च ह त. 1st September, 2016 Page 4

5 * र य करण न तर ब क त ल कम च य य स घटन अ धक स य झ ल य आह त प रण म र य क त ब क य अ त व स स य झ ल. * ब क य र य करण न तर द न दन क रभ र त य -अ य र जक रण च ह त प ह त आह. * ज ग तक तर वर अन क बड ब क श पध कर वय च अस य न ब क न वत य आक रम न च भ न ठ वण आव यक आह. * र य करण प व य प र ब क च नफ कम वण ह उ ट ह त आत य न स म जक य य थ पत कर य च टक न ठ वल आह. * आ थ क वक स स ठ य य जन स ठ र य क त ब क व तप रवठ करत ल अश अप ह त पर त य त य ब क न श सक य र ख खर द त सहभ ग घ तल न ह. * पतप रवठ व त र अ त क व नक त वढ कर य त आल आह. स व ज नक त ल ब क च पत व त र अ य पह ब पव इन ह त आह. * पत- ट (Credit Gap) भ न क ढ य त र य क त ब क अपयश ठरल य आह त. स र ळतपण ह ण र पत व ह च प दत नम ण कर य त ब क न यश आल ल न ह. ब क ग - नव न आ ह न : अ लकड ल क ळ त ब क यवस य च व त र ज ग तक तर वर ह त अस न ज ग तक करण व ख जग करण म ळ ब क ग यवस य त व ढ झ ल आह. जनत ल ब क यवस य च सवय नम ण ज य म ळ ब क म फ त यवह र करण य ल क च म णह व ढल आह. आत ब क ग ख पच व गव न झ ल आह. एक वस य शतक त व ग न ध वण य जग श ब क न ह त मळवण क ल आह. बदल य क ळ च प वल ब क न ह ओळखल आह त. आप य सभ वत ल य जग च गत पकड न क ळ बर बर र ह य स ठ नर नर ळ य न क ल आह त. य गत च र त प च वष त ब क गन क त ट कल आह. य म ळ आपण सव न अ तआध नक ब क ग बर बर अ य वत र हण क ळ च गरज आह. 1. व यम न थत त ब क जवळ ल ठ व य म ण त म ठ म ण वर व ढ झ य च दसत. ग य सह दशक त ल भ रत त ल य प र ब क जवळ ल ठ व य व ढ कड प ह य स ह व ढ भरघ स दसत असल तर श ख य व ढ च वच र करत ह व ढ अ प व टत. क रण ठ व म य फ त 16 त 17 ट क एवढ च व ढ झ ल आह. द न वष प व य दर य न ब क न नव न ठ व सहज मळ शकत, स य ब क कड नव न ठ व ग ळ ह य च व ढ च दर घसरत आह. सन 1st September, 2016 Page 5

6 म य 16% ह त त ग य य आ थ क वष त य जदर व ढ च कल दसत असत न फ त 13% झ ल आह. ब क च ठ व च म ण घटत आह हण नच CD Ratio कज च ठ व श असल ल म ण 0.78 झ ल आह. प च दशक त ल श ख व ठ व वष श ख च स य एक ण ठ व =.4646 क ट ल ख क ट म ण श ख = 1833 (25ट क ) (40 ट क ) 2. थ कत कज ह भ रत य ब क प ढ म ठ सम य ठरल आह. ब क न थ कत कज य वस ल स ठ आपल य न आणख व गव न कर व त व य स ठ वस ल त तह स ध रण कर व, अस सरक रन ब क न ए ल 2012 र ज कळ वल. ब क च थ कत कज च र कम म य 68,220 क.. ह त म य 81,813 क.., म य 94,084 क.. तर म य ह म ण 97,222 क.. इतक ह त.सन त य द न वष त स व ज नक त ल ब क च थ कत कज (NPA) द पट ह ऊन 3.5 ल ख क ट पय झ ल त. व त म लय य म 2016 य अहव ल त अस हटल आह क, क पटल अ ड व श र श स ट पय त 12.5% ह त. म च 2017 पय त 10.4% इतक ह ईल. न वळ थ कत कज च म ण म च 2013 म य 3.42% ह त. म च 2014 म य 4.11% ह त. स ट म य 5.14% ह त त म च 2017 पय त 6.90% य वर ज ईल अस अ द ज वत वल आह. एक कड वद श त क य प श च ग तवण क करण य वर क रव ई कर य च भ ष क सरक र कर त असल तर ख द श तच ल क य घ म च प स ब ड वण य वर म क ठल ह क रव ई क ल ज त न ह. 3. ब क य न य त न थ कत कज च तरत द - ब क ग ए य क शन - न ग व रसच अक दम - ब (और ग ब द) य य सव ण न स र भ रत त ल 26 1st September, 2016 Page 6

7 सरक र ब क न 2013 त 2015 य क ल वध त थ कत कज स ठ एक ण 2.62 ल ख क ट. च तरत द क ल. प रण म य ब क च एक ण नफ 3,87,588 क ट व न 1,25,422 क ट. पय त घसरल. य व न स व ज नक त ल ब क कज ब ड य स ठ नफ कम वत त क? वष ब क च नफ ब ड त कज न वळ नफ ŸÖê आध र - द. ल कमत - ब क य तरत द करत अस य न ब क च भ डवल न य त न थ कत कज च तरत द - स प न प ढर प ड - म 2016 वर ल त लक व न अस स गत य ईल क, सन म य सव ब क य थ कत कज स ठ क ट च तरत द क ल. सन य त भर पड न ह आकड क ट पय त ग ल. तर म य ह तरत द क ट पय त ग ल. स ध रणत 2013 त 2015 य त न वष य क ल वध त 26 स व ज नक ब क न क ट. न य त न क ट.च तरत द ब ड त कज स ठ क ल. व क ट. न वळ नफ श लक र हल. एक दर त ब क न य त न ब ड त कज च ब ढ च व ग म द वल आह. य म ळ न वळ नफ कम श लक र हत. ब य मत सरक र ब क ब य प क नफ कम वत त पर त य न य च उपय ग भ डवल व द स ठ न ह त थ कत कज म फ स ठ ह त आह. ह अथ यव थ ल व ब क ग ल परवडण र न ह. भ व य त स व ज नक ब क न प ह भ डवल प रव य च व ळ श सन वर य ण रच. त पय, ह स व ज नक प श च द पय ग आह अस अन म न ब न क ढल आह. 3. स य थत त र त बचत च म ण कम ह त आह, य स क रण अस क, बचत व ग तवण क वर मळण र परत व 7 त 9% इतक आह. य त लन त 1st September, 2016 Page 7

8 भ वव ढ च दर द न आकड त आह. प रण म बचत वर त ह ण र उ प न कम मळत आह. सन म य बचत च दर 25.8% असत न त स य 22.5% इतक आह. खर प हत ह बचत ब क य ठ व म य असत य म ळ य जदर कप त च य वर प रण म ह त. रझ ह ब क ल अस व टत क, य जदर कप त न भ वव ढ वर प रण म ह ण र न ह. त पय रझ ह ब क वत एकट क ह च क शकत न ह. य क रत श सक य नण य प रक असण नकड च आह. मरगळल य अथ यव थ च प न ज वन श य कर य स ठ म ज अथ म यशव त स ह य न अस नम द क ल ह त क, भ रत य अथ यव थ च वत च क ह व श ट आह त हण न स ग प र, च न व ह गक ग य नय त वर अवल ब न असल य अथ यव थ श त लन क नय. य उलट द श तग त म गण व द श तग त बचत वर भर दल ज व. थ ट वद श ग तवण क ह च सव सम य वर उप य अस च उभ क ल ज त आह त अच क न ह. 4. व त य त य व ळ क ष ध न असण र द श स व ध न र बनल आह.सन म य र य उ प न त ल क ष च ह स 53.1%, म य 48.7%, म य 42.3%, म य 36.1%, म य 29.6%, म य 22.3%, म य 14.5%, म य 13.9% इतक कम ह त. सन म य उ य ग च र य उ प न त ल ह स 16.6%, म य 20.5%, म य 24.0%, म य 25.9%, म य 27.7%, म य 27.3%, म य 27.8% व म य 27.0% इतक ह त. सन म य स व च र य उ प न त ल ह स 30.3%, म य 30.8%, म य 33.8%, म य 38.%, म य 42.7%, म य 50.4%, म य 57.7%, म य 59.0% अश उ तर तर व ढ झ ल आह. वर ल त ह य स यक य आकड व र व न अस ल त य त क, क ष च स त य न घसरण ज णवत. उ य ग व स व य व ढ म ळ र य उ प दन त ल क ष च व ट घसरल ल दसत.उ य ग त ल व ढ अ प वध त चढउत र न द वत. तर स व च व टच ल गत द यक आह.पण 1st September, 2016 Page 8

9 स व य उ प न त व ढ ह ऊनह र जग र नम ण झ ल न ह. क ष च व ट घस नह य वर अवल ब न असण य ल कस य य म ण त घट न ह. अस असत न ह औ य गक कड न कज च ब क कड व ढल ल म गण, औ य गक उ प दन य नद शन च व ढ, य जम य ब ज आह त. तर य य ह ग म त श त च उ प दन 5% ह न अ धक व ढ दश वत. पर त 30% प कम झ ल ल बचत च म ण च त जनक आह. अस च म ण र हल तर य च प रण म द घ म दत य औ य गक ग तवण क वर ह ईल. न ह बर 2011 प स न ख य ब ज र त न र ख खर द क न रझ ह ब क न द न ल ख क ट अथ यव थ ल प र वल आह त. य य त र त स व ट य च र ख र ख व दर न कप त झ ल आह. य कड स द अ य त ब रक ईन प हण उ चत ठर ल. 7. ल बल व म ग म ण ल बल ब क गच वच र प ढ आल आह. ट ट ब क ऑफ स र, ट ट ब क ऑफ इ द र, ब क ऑफ र ज थ न, य न यट ड व टन ब क व स गल ब क य य वल न करण न तर आ हण व वल न करण वर भर द य त आल. आ थ क म द म ळ अम रक त एक प ठ प ठ म ठ 66 ब क क सळ य. स ट बर 2008 म य व वध द श त ल व त य ब ज रप ठ क सळ य य शव य एक शतक प अ धकच इ तह स असण य ल हमन दस, सट ब क,म ग न ट नल,य स थ ह क सळ य.य त न अस ल त आल क, व त र व आक र च ब क गवर फ रस भ व ज णवल न ह. इ डयन ब क अस सएशन, फ क व रझ ह ब क य सव न मत ब क न ग णव त वर भर य व. ग णव त च प तळ टक वण ह च भ रत य ब क प ढ ल म ठ न आह. 8. भ रत य ब क न ज ग तक तर वर अन क म ठ ब क श पध कर वय च अस य न ब क न वत य आक रम न च भ न ठ वण आव यक आह. य म ळ ब क च व लन करण ह ईल. पध मकत नर तर ठ व य स ठ ब क न ध रण मक आघ ड थ पन कर व ल ग ल. क अर ब क ग ण ल म ळ ब क न य य श ख च तक स गत वच र कर व ल ग ल. हक य स य न स र श ख च थ पन कर व ल ग ल. 9. अल कड य क ळ त ब क य उ प न न द ण य / अन प दक म त (NPA) म लम त य म ण त भय वह 1st September, 2016 Page 9

10 व ढ ह त ग ल आह. म च 2001 अख र स र त ल सव ब क च अन प दक म त र कम 75 हज र क ट पय ह त. ह र कम म च 2012 अख र स द ड ल ख क ट पय वर प ह चल. ठ व, श ख, कज वतरण य ब बत त द श त अ सर असल ल ' ट ट ब क' अन प दक म त ब बतह अ थ न आह. अथ त क ग फशर एअर ल ई सल दल य कज च य त म ठ व ट आह. य ब क य अन प दक म त च र कम 37 हज र 156 क ट. आह. 10. न य ख जग ब क य अन प दक म त च वच र करत ICICI ब क कड 9293 क.. HDFC कड 1815 क.. ज य ख जग ब क प क फ डरल ब क च थ कत कज च र कम म च 2012 अख र स 1301 क.. इतक आह. वद श ब क ब बत ट डड च ट ड ब क कड ल थ कत कज च र कम 3213 क.., ह गक ग अ ड श घ य ब क कड 720 क.. ब क ल ज ब क कड ल 547 क.. इतक अन प दक म त द श य आ थ क वक स त ख ळ घ लत आह. 13. भ रत त अन द क ळ प स न ब क ग यवस य अ त व त असत न ह द श त आ थ क त र ख न ह ण य यवह र च म ण ग य क ह रझ ह ब क न स घट त म फ त कडक नय ण आण न व नमय वप य व पर त व ढ क य स बह च च त ट च रह आट य त य ऊ शक ल. भ रत य थ ल र य उ प दन य 14% ह स र ख न ह ण य यवह र च आह.य स ठ म ब ईल ब क ग,ऑनल ईन ब क ग, क अर ब क ग व इल नक नध ह त तरण य म हत त न य स धन म फ त र कड यवह र कम ह ऊ शकत त. 14. सरक रच खच ब स म र व ढण - महस ल म न व ढण य म ळ व त य त ट म ण ब ह र ज ण, य त मह ग ईच कहर, पय च अध न मध न ह त असल ल घसरण, औ य गक म द य घटक न व ळ च आवर घ तल न ह तर द श च स प ण आ थ क श त अध पतन कड ज ईल. य क म ब क न पतप रवठ च ब पव इन व पर ह ण र न ह, य कड ख प ख प ल द ण आव यक आह. 15. भ रत त आज व त य सम व शकत च (Financial inclusion) व र व ह ल गल आह त. सव सम व शक वक स च (Inclusive growth) उ ट व त य सम व शन शव य प ण ह ऊ शकत न ह. व त य सम व शकत च दवस म य स त य न व ढल आह. उ ट य त सव न ग रक न 1st September, 2016 Page 10

11 व त य स व मळ य त, द र च टच स प व, व त य स व म ळ ख ड य आ थ क वक स स गत मळ व, ल क च पतस थ मध ल सहभ ग इ. य उ ट म ळ व त य सम व शकत च भ वत य म ठ म नल ज त. य त भ रत य ब कग ण ल ल त घ तल असत, द श त ल न य ल कस य च क ण य च ब क त ख त न ह, म ण भ ग त ह म ण 100 अ मलबज वण क य म ळ द श अन क अ र ट त न सह सल मत स टल आह. सन 1991 न तर व त य त ल स ध रण च र भ झ ल. य प व रझ ह ब क च नव दन ' डट प लस ट टम टस' हण न स द ह त ह त. य न तर म क ट णत व त य ण ल आ य न रझ ह ब क च म क ध रण 'म न टर अ ड डट' प ल स अस न म ल ख ह त आह. प क 60 जण न ल ग ह त. द न रझ ह ब क न य प र ब क य एकर ह न कम ज मन च त कड असल य भ रत त ल 100 प क 70 श तक य च स ध ब क च ख त न ह. ह व त थत आह. सम र प : रझ ह ब क य क म गर च आढ व घ तल असत, द श ल सम प त स व च 75 वष प अ धक क ळ ल टल ग ल आह.जग त ल इतर वकसनश ल द श य ब क य त लन त भर व गत क ल आह. पत नय ण य स धन म फ त चलनव ढ व चलन घट य द न अव थ वर नय ण ठ व य त ब य प क यश मळ ल आह. न ण ब ज र व भ डवल ब ज र त ल स थ वर नय ण ठ व न श त नम ण क ल आह. र हत ड य सम र ठ व न आप य य य ध रण च ब बत त त वव य च व म ग दश क च भ मक अ य त प रण मक रकपण प र प डल ल आह.गत 75 वष त रझ ह ब क न मत, न ठ व य वस यकत य त म ठ न व मळ वल आह. द श त ल ब कग उ य ग एक न य वळण वर य ऊन ठ पल आह. र भ ख जग य प र ब क ग न तर र य करण - श त व म ण वक स स ठ सहक र ब कग - वद श म ग न प ह ख जग ब क गकड - अ लकड व श ट क य करण र व त य त ल स थ ह प बदल न हक न सव क रच व त य सह य व स व द ण र 'सव य पक ब क ग' (Universal Banking) ह स क पन जगभर त म ळ धर त आह. य ल अन स न वक स ब क व य प र ब क 1st September, 2016 Page 11

12 पर पर य त क म कर य स व त झ य आह त. वक स ब क व य प र ब क आत एकम क य पध त उतरत आह त. द श त ल सव च ब क व वक स ब क य व त स थ वर ल सरक र म लक हळ -हळ कम ह त आह. नफ य नकष वर हक न दज द र स व प र व य य ट न ब क ध रण आखत आह त. ह बदल औ य गक व द व वक स य तस च स व ज नक त ल ब क न Competition Commision य क य ब ह र ठ व न ब क च एक करण क प हत आह त. अस झ ल तर, अम रक व य र प म य व त य त ज स कट आल ह त य प स न भ रत य ब क च स टक ह ण र न ह. स व ज नक त ल ब क मध ल सरक र य भ डवल च व क न त 52% य मय द पय त कम कर य च उ ट न कतपत फ यद श र ठरत ल श सन च म नस आह. य य ग य च आत अ द ज ब धत य ण र न ह. र य -र य त ल द शक असमत ल, औ य गक ट अ वक सत र य य न वक स य त ख जग करण य ध रण म ळ कतपत य य मळ ल! आत पय तच अन भव अस आह क, ख य ब ज रय ण त द ब ल न थ न न ह, सव ब क च सव य पक ब कग त पद पण व य च बदलण र च हर द श ल सम य य ठर ल अस व टत न ह! त पय, भ रत य ब क ग यवस य वर बह र य क प य च भ व व ढ य च श यत ज त दसत. ल कसभ य पटल वर ब क ग अम डम ट अ ट 2011 व र ख जग ब क च म लक ह क वद श भ डवल य त य त द ऊ प हत आह क ट पय च नध उभ र य च य जन बनत आह. स व ज नक त ल श अर ब ज र त स च ब द असल य 24 ब क म य भ रत सरक रच कम न 58.26% तर कम ल 88.63% एवढ भ डवल आह. स व ज नक त ल 24 ब क य द श त ल एक ण कज यवह र त जवळप स 70% व ट आह. स व ज नक त ल ब क म य पय त भ डवल प त त र ह व य स ठ सरक रल त वष अथ स क प म फ त म ठ तरत द कर व ल गत. भ डवल प न भरण य य तरत द त न सरक रच स टक कर य स ठ य ब क त ल भ गभ डवल कम कर य च वच र स अस य च दसत. सन 2011 प स न ब क य भ डवल प न भरण प ट 1st September, 2016 Page 12

13 श सन न क ट पय खच क ल आह त. एक दर त आप य कड र य क त ब क, सहक र ब क, ज य व न य ख जग ब क, वद श ब क य आ थ क ट स म आह त ह म द य थत त स द झ ल. सरक र ब क च मय दत असल तर य च एक व व आह.य व व च य त व ढ वण ह गरज ठरण र आह. ट ट ब क क व क ह सरक र ब क य उम द न पध त आघ ड घ त आह त ह क त क पद आह. म ण अथ यव थ त आ थ क वक स च स ध र हण न सहक र ब क न मह व आह. व त य न तर म ण अथ यव थ य उभ रण त व आ थ क वक स त सहक र ब क न म ठ ह तभ र ल वल आह. सहक र ब क ग म ग पडत आह.नव न बदलल य आ थ क प र थत त य च अ त व टक वण त ह आ ह सव च गरज आह. द शक म ण ब क च स ल न करण करत न य च प र कत ब क य च वभ ग प ह न न करत स प ण र य तर वर एकच म ण ब क नम ण क न य य श ख नम ण न गर सहक र ब क आप य म लभ त 'सहक र' य उ ट प स न द र ज ऊन क वळ ' य वस यकत ' ह च ह त ड य सम र ठ वण र न ह त न? एक क ळ ब क म त च म त द र हण न ओळख य ज त. श तकर व सव स म य ल क ब क च न व घ य स द ख ल कचरत पण आत र य करण न तर ब क च स ब ध ब य प क ज वनश ल श ज डल ग ल आह. अथ यव थ त ल सव प य भ त य उ नत स ठ ब क य र य करण न बळकट आल. ब क य र य करण न म ण, शहर, नमशहर, ड गर ळ व आ दव स भ ग त ल क व त य ठक ण ह श ख च व त र झ ल आह. व यम न थत त र य क त ब क च श ख व त र हणज श ख च स य 80,000 य प ढ आह. सन 2008 म य अम रक व य र पम य ज अ र ट क सळल य त 450 लह न म ठ ब क व वम क प य स प ट त आ य. य प वभ म वर ग य त न त च र वष त ब क य र य करण म ळ भ रत च अथ यव थ आ थ क अ र ट य च य ह त स पडल न ह ह आत सरक र ह म य कर त आह. कर य त. 1st September, 2016 Page 13

14 त पय, बदल य य प व बदलण, ह बदल आ य न तर बदल य प ज त हतक रक असत. हण न ब क न सक र मक टक न ठ व न बदल य प र थत वर त ब मळ वण ह च क म आप य र य क त ब क न गत च र दशक त क य म ळ आमच ब क ग उ य ग त ठ म न न उभ र हल आह. 1st September, 2016 Page 14

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन 2016-2017 सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ मध ल अ श त श क, श ण स वक य न प द र श णश पद वक अ य स म स ठ व श म हत प तक मह र

अधिक जानकारी

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ळ म वत ल ज ळ न घ तल ' अस २० न हबर य र ज ह ण लय त द

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Amruta_Maza_NIRMAN_Prawas

Microsoft Word - Amruta_Maza_NIRMAN_Prawas म झ नम ण नम ण व स ग ल द न वष म प य त South Asia Network on Dams Rivers and People (SANDRP) य स थ बर बर क म करत आह. न, य य वर ब धल ज ण र धरण, य धरण म ळ नम ण ह ण य पय वरण य आ ण स म जक सम य, य नम ण ह य म

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210 मह र र य य स क तक ध रण य मस स ब ध स चन स ठ आव हन य मर ठ ब धव न, स म नम क र. दन क: १६ फ व र २०१० मर ठ भ ष, मर ठ स क त, मर ठ त ल स ह य व एक दर तच मर ठ म णस य प ढ ल व वध आ ह न य वषय ० सल ल क ळकण य च एकच अम

अधिक जानकारी

न ट ब द : क य कम वल? क य गम वल? प रक शक व म द रक अलक ज श, ल क यत, १२९ ब /२, स डक ट ब क सम र, ल क ल ज र ड, नळ ट प जवळ, प ण ४११००४. म द रण थळ आर. एस. प

न ट ब द : क य कम वल? क य गम वल? प रक शक व म द रक अलक ज श, ल क यत, १२९ ब /२, स डक ट ब क सम र, ल क ल ज र ड, नळ ट प जवळ, प ण ४११००४. म द रण थळ आर. एस. प न ट ब द : क य कम वल? क य गम वल? प रक शक व म द रक अलक ज श, ल क यत, १२९ ब /२, स डक ट ब क सम र, ल क ल ज र ड, नळ ट प जवळ, प ण ४११००४. म द रण थळ आर. एस. प र टसर, ४५५, श नव र प ठ, प ण ४११०३०. प हल आव : ज न व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar मह र र य म ण ज वन नत अ भय न (उम द) ज ह अ भय न यव थ पन क,प लघर स ई आ शव द अप ट म ट, ल कम य नगर, कच र र ड,प लघर-401404 Email- dmmupalghar@gmail.comफ न न.02525-251260 ------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 क ळश प स न व ज न मर त क द र त ट ट य क द र ल प र क र द श त प ह य द च झ ल पय र वरण नकष वर प रक षण क ळश प स न व ज न मर त करण र य क द र च व वध पय र वरण य नकष वर न कत च अ य स कर य त आल. स टर फ र स य स ऍ ड ए

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र अध क र कड न स द श न प तमत आण अन प लन च आमच वचनबधदत वर स ह त भर द त प र य सहक र न व स प वअस आच र स ह त क णत अपव द प वन, जगभर त ल आपल क णत र च लन मध क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc ट एचड स इ डय ल मट ड क रप र ट आच र न त त वन आच र न त म नक क एक प ज ह जस सम ज वय न म त करत ह और इसस यवह र इ छ ओ और क य क करन म म ग दश न त ह त ह न तकत स प ण त: उ तरद य व एव जव बद ह क अ भ य ह उ चत ह कह गय

अधिक जानकारी

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य http://drugsfreeindia.com/ सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य त आल. थ पन मन वक. अश क श ल य य अ य त झ ल. य च स बत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 समजप व क व चन मजक र च क र :- अज द. २ डस बर २०१५ त म. म य य पक, ज ह प रषद थ मक श ळ र मप र, त. ज. स गल. वषय :- ब बळ पध त सहभ ग ह य ब बत अज द र :- सद शव पर जप म. मह दय, म आप य श ळ त ल आठव च व य थ आह. श णक

अधिक जानकारी

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस .स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस य क वक स वभ ग, मह र श सन य च म फ त आर य व न अ य स

अधिक जानकारी

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य जन ह ग श म म च ह न न दल स क य म म म त ओ -बहन, ब टय

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019 अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) नम न ज हर त ज ह प रषद भ ड र ज ह प रषद, भ ड र अ तग त गट-क मध ल सरळस व च र त भर य स ठ च ज हर त ज हर त म क:- 01/2019 दन क :- 02/03/2019 ------------------------------ मह र श सन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 1_5 pages

Microsoft Word - 1_5 pages (i) र ट र य नगर क यर स थ न उ य और क यर आ द र ट र य नगर क यर स थ न ह ल क वष म भ ग लश त रय, सम जश त रय और अथर श त रय क स थ-स थ तकन क और प श वर सम ह ज स इ ज नयर, शहर-य जन क र, आ कर ट क ट, प रवहन, व य वश षज

अधिक जानकारी

श ष थ मकत स य -25/2018/3246/ (एम0एस0ड 0प 0)/18 षक, हर र म, उप स चव, उ तर द श श सन स व म, नद शक, अ पस यक क य ण, उ तर द श, इ दर भवन, लखनऊ अ प

श ष थ मकत स य -25/2018/3246/ (एम0एस0ड 0प 0)/18 षक, हर र म, उप स चव, उ तर द श श सन स व म, नद शक, अ पस यक क य ण, उ तर द श, इ दर भवन, लखनऊ अ प श ष थ मकत स य -25/2018/3246/52-1-2017-04(एम0एस0ड 0प 0)/18 षक, हर र म, उप स चव, उ तर द श श सन स व म, नद शक, अ पस यक क य ण, उ तर द श, इ दर भवन, लखनऊ अ पस यक क य ण एव व फ अन भ ग-1 लखनऊ, दन क 17 जनवर, 2018

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219 ल ख --} http://wp.me/pzbjo-cy अम तम थन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ ( अ तन द म सक य फ व र २०११ य अ क त स झ ल ल ल ख) मर ठ भ ष, स गणक व म हत त न मर ठ च स गणक करण व म ण करण आ ण मर ठ स ठ व मर ठ त

अधिक जानकारी

स य 5/2017/1220/ /2014ट 0स 0 षक, स ज व सरन, अपर म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1- सम त न डल अ धक र, (स ल न स च क अन स र) 2- सम त म ख स चव/स चव

स य 5/2017/1220/ /2014ट 0स 0 षक, स ज व सरन, अपर म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1- सम त न डल अ धक र, (स ल न स च क अन स र) 2- सम त म ख स चव/स चव स य 5/2017/1220/31-2017-65/2014ट 0स 0 षक, स ज व सरन, अपर म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1- सम त न डल अ धक र, (स ल न स च क अन स र) 2- सम त म ख स चव/स चव उ र द श श सन 3- सम त म डल य, उ र द श 4- सम त जल धक

अधिक जानकारी

स य -869/2015/2371/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -869/2015/2371/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -869/2015/2371/69-1-15-79(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 08 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Marine Fisheries Policy

Microsoft Word - Marine Fisheries Policy त त वन - र य सम म म य यक न त 2015 - न वल भ रत सरक र क क ष म लय क अ तग त पश प लन, ड र एव म यक वभ ग (ड ए ड एफ) न भ रत क प रश धत र य सम म यक न त त य र करन क लए एक वश ष स म त ग ठत क गय ह. न त क मस द त य र

अधिक जानकारी

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT एव भ र अ धक र, भ रत नव चन, जल न मच 1 2 नव चन क द र

अधिक जानकारी

स य -6/2017/1508/ /2017 षक, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1-सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ0 0 श सन 2-सम त म डल य / जल धक र,

स य -6/2017/1508/ /2017 षक, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1-सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ0 0 श सन 2-सम त म डल य / जल धक र, स य -6/2017/1508/31-2017-06/2017 षक, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1-सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ0 0 श सन 2-सम त म डल य / जल धक र, उ0 0 3-सम त प लस मह नर क/प लस उपमह नर क/व र प लस अध

अधिक जानकारी

देश देशांतर : गवाह की परवाह

देश देशांतर : गवाह की परवाह द श द श तर : गव ह क परव ह drishtiias.com/hindi/printpdf/witness-protection स दभ एव प ठभ म बड़ और स व दनश ल म मल म गव ह क स र क ल कर द यर एक जन हत य चक पर स नव ई करत ह ए उ चतम य य लय न 5 दस बर क क द सरक

अधिक जानकारी

षक, स व म, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन 1- सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ र द श श सन 3- आय त एव स चव, र ज व प रषद, उ र द श 5- सम त वभ ग य,

षक, स व म, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन 1- सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ र द श श सन 3- आय त एव स चव, र ज व प रषद, उ र द श 5- सम त वभ ग य, षक, स व म, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन 1- सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ र द श श सन 3- आय त एव स चव, र ज व प रषद, उ र द श 5- सम त वभ ग य, उ र द श स य -1/2017/962/एक-4-2017-111ब -/2012 2- सम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ????? ????? ??????? ?? ???

Microsoft Word - ????? ????? ??????? ?? ??? स चर स म त रप ट क स र ध नम क य लय न म च 2005 म एक अ धस चन ज र करत ह ए इस ब त क स न म लय क म लम सम द य क स म जक, आ थ क ए व श क थ त क स ब ध म व वसन य आ कङ म ज द नह ह ध नम क य लय न म न क इस स ब ध म व त वक

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

य न इट ड बक ऑफ इ डय ध न क य लय: 11, ह म त बस सरण, क लक त घ षण म, / मत / मत क प / प / प न,ह और क नव स ह, एतत व र प ट करत ह क: क. म एक श यरध रक

य न इट ड बक ऑफ इ डय ध न क य लय: 11, ह म त बस सरण, क लक त घ षण म, / मत / मत क प / प / प न,ह और क नव स ह, एतत व र प ट करत ह क: क. म एक श यरध रक घ षण म, / मत / मत क प / प / प न,ह और क नव स ह, एतत व र प ट करत ह क: क. म एक श यरध रक ह और बक क म र प स दन क 22 मई 2015, श व र क 10 / - पय य क क इ वट श यर ह, य न च न व म भ ग ल न क लए नध रत त र ख क और य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Executive Summary Cover page.doc

Microsoft Word - Executive Summary Cover page.doc RInfra- Distribution (RInfra-D) - Wire and Retail Annual Performance Review towards: Truing up of ARR of FY 09, APR of FY10 and Determination of ARR and Tariff for FY 11 Executive Summary (Marathi) Filed

अधिक जानकारी

MAR मग येशू आला आणि बोलावले VGR

MAR मग येशू आला आणि बोलावले VGR मग य श आल आण ब ल वल स त य ह न, 11व अध य य 18व य वचन प स न स व त क, म व च इ च छत. ब थ न य शल म जवळ म हणज त थ न प ऊण क स वर ह त. त थ यह प क प ष कळ ल क म थ र व म रय च त य च य भ व बद दल स त वन करण य स आल ह

अधिक जानकारी

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 क ष एव स ब धत, भ रत म न व व द प स सबस य द आज वक द न करत ह म ण प रव श म त, प र सम ज ह ख त पर नभ र करत ह ज इस क र, हर द प ष

अधिक जानकारी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी इनस इट: भ रत म म नव त कर drishtiias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-in-india स दभ व प ठभ म म नव त कर क म मल म भ रत द नय क श ष द श म श मल ह और इस म नव त कर क Source ( त), Transit (प रगमन) और Destination

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 ब ल मन र जक च कथ ओ क कल मक व ल षण श ध स र श ज श क म र श ध थ र ज म न स ह त मर स ग त एव कल व व व य लय, व लयर, म य द श ब ल मन र जक च कथ ओ क क शन क अ तग त उन प क ओ क स म लत कय ज त ह जनक उ द य ब च क पढ़न क लए

अधिक जानकारी

स य -34/746/एक (5)/2016 षक, स र श च, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, 1. सम त म डल य त, 2. सम त जल धक र, उ तर द श उ तर द श र ज व अन भ ग-1 लखनऊ

स य -34/746/एक (5)/2016 षक, स र श च, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, 1. सम त म डल य त, 2. सम त जल धक र, उ तर द श उ तर द श र ज व अन भ ग-1 लखनऊ स य -34/746/एक-1-2016-20(5)/2016 षक, स र श च, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, 1. सम त म डल य त, 2. सम त जल धक र, उ तर द श उ तर द श र ज व अन भ ग-1 लखनऊ दन क 03 ज न, 2016 वषय:- उ तर द श र ज व स हत, 2006 क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - {14} , Shirdi

Microsoft Word - {14} , Shirdi 1 स ईब ब स थ न व व त यव थ ( शड ) सभ.१४/ २०१८ दन क १३.१२.२०१८ थळ- स ई नव स अ तथ ग ह, शड व ळ- द प र १२.३० व जत स ईब ब स थ न यव थ पन स मत च सव स ध रण सभ ग व र द.१३.१२.२०१८ र ज शड य थ ल स थ नच स ई नव स अ तथ

अधिक जानकारी

थ मक तर पर ब ल स ह य क चयन: य द त व ज़ २०१२ २०१३ र भक स रत क य म र भक श वभ ग र य श क अन स ध न एवम श ण प रष 1

थ मक तर पर ब ल स ह य क चयन: य द त व ज़ २०१२ २०१३ र भक स रत क य म र भक श वभ ग र य श क अन स ध न एवम श ण प रष 1 थ मक तर पर ब ल स ह य क चयन: य द त व ज़ २०१२ २०१३ र भक स रत क य म र भक श वभ ग र य श क अन स ध न एवम श ण प रष 1 स ह वल कन ब ल स ह य अपन स थ क पन ओ क पट र ल कर आत ह. यह प ठक क भ वन ओ, क पन ओ, र म च, स ह सक

अधिक जानकारी

स य -171/2018/485/ (म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र ए

स य -171/2018/485/ (म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र ए स य -171/2018/485/69-1-18-55(म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 30 म च, 2018 उ म लन क य म वभ ग

अधिक जानकारी

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx म लग ११-१२ वष च झ ल क त वय त य ऊ ल गल अस हणत त. त य शर र त व वभ व त क ह बदल ह ऊ ल गत त. तस च म सक प ळ स ह त. य म ळ त ग धळ न ज त. अस क ह त आह य च न मक म हत तल सहस मळत न ह. म ल न च क य पण अन क म ठ य य न

अधिक जानकारी

स य - 4/2017/2110/एक (11)/99 षक, ड 0 रजन श द ब, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, - सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श र ज व अन भ

स य - 4/2017/2110/एक (11)/99 षक, ड 0 रजन श द ब, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, - सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श र ज व अन भ स य - 4/2017/2110/एक-9-2017-1(11)/99 षक, ड 0 रजन श द ब, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, - सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श र ज व अन भ ग-9 लखनऊ दन क 19 दस बर, 2017 वषय :- वष 2017-18 म र

अधिक जानकारी

स य -1/2015/1473/ ( व वध)/14 षक, मह श क म र ग, म ख स चव, उ0 0 श सन स व म, आय एव नद शक उ ग, उ ग नद श लय उ0 0, क नप र स म, लघ एव म यम उ म अन

स य -1/2015/1473/ ( व वध)/14 षक, मह श क म र ग, म ख स चव, उ0 0 श सन स व म, आय एव नद शक उ ग, उ ग नद श लय उ0 0, क नप र स म, लघ एव म यम उ म अन स य -1/2015/1473/18-4-2014-21( व वध)/14 षक, मह श क म र ग, म ख स चव, उ0 0 श सन स व म, आय एव नद शक उ ग, उ ग नद श लय उ0 0, क नप र स म, लघ एव म यम उ म अन भ ग-4 लखनऊ दन क 22 दस बर,2014 वषय ''उ र द श ह त श प

अधिक जानकारी

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म क ०१/२०१९ दन क १०/१/२०१९ वन वभ ग त ल वनर क च (गट क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ud-blueprint

Microsoft Word - ud-blueprint स नय जत न गर करण च दश न गर करण - न ल त हषर द अभ य कर Ð म नथर स शल ड व ह लप म ट कन स ल ट ग यव ह ट ल मट ड म चर २०१३ l प हल मस द (म न यत स ठ ) मह र ष टर नव नम र ण स न अन बम णक १. द ष टक ष प त न ल त 3 २. ज

अधिक जानकारी

स य :01/2016/01/च त स-ल 0 श-05/2016 षक, आल क र जन, म य स चव, उ र द श श सन स व म, (1) सम त म ख स चव/स चव, उ र द श श सन (2) सम त वभ ग य, उ र द श (3) सम

स य :01/2016/01/च त स-ल 0 श-05/2016 षक, आल क र जन, म य स चव, उ र द श श सन स व म, (1) सम त म ख स चव/स चव, उ र द श श सन (2) सम त वभ ग य, उ र द श (3) सम स य :01/2016/01/च त स-ल 0 श-05/2016 षक, आल क र जन, म य स चव, उ र द श श सन स व म, (1) सम त म ख स चव/स चव, उ र द श श सन (2) सम त वभ ग य, उ र द श (3) सम त म डल य त/ जल धक र, उ र द श (4) सम त व र ठ प लस अध

अधिक जानकारी

Microsoft Word - hindi code of conduct

Microsoft Word - hindi code of conduct हडक आचरण एव न तक स हत त वन यह आचरण स हत "हडक आचरण एव न तक स हत " क न म स ज न ज एग इस स हत म हडक "क पन " क प म स द भ त ह क पन क ह ल ह म अन श सन एव अप ल नयम वल (स ड ए नयम वल ) बन य ह यह आचरण स हत वश ष प

अधिक जानकारी

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध रक क अप ओ व आव यकत ओ क य न म रखत ह ए स म जक उ तरद य

अधिक जानकारी

TERMS AND CONDITIONS _HINDI_ - TWO BID SYSTEM

TERMS AND CONDITIONS _HINDI_ - TWO BID SYSTEM क नर ब क ध न क य लय, ब गल र तर य ब ल ण ल क तहत प रसर क कर ए पर द न क लए त त त द त व ज प रसर अन भ ग र ज र ट ल फ न 0124-2657515 अ चल क य लय फ स न.: 0124-2657503 ग ड़ग व ई-म ल pecogrgon@canarabank.com 1 व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - april2009splhindi.docx

Microsoft Word - april2009splhindi.docx नप -VIII (अ ल, 2009) (1) स रल ख उ तर -I यह म मल च क स उप कर यथ ऑ स जन, क स टर एव ज ट न ब ल इजर क ल ख पर म व क य त स स ब धत ह मर ज, ज ल ख क य लय, आय ध नम ण, खम रय म स व रत व र ठ ल ख पर क क प न ह, क च क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Fair Practice Code_MUDRA_HINDI

Microsoft Word - Fair Practice Code_MUDRA_HINDI उ चत वह र स हत म इ य न स ड वलपम ट ए ड रफ इन स एज स ल. ( जस इसक आग म कह गय ह ) भ रत य लघ उ य ग वक स ब क ( सडब ) क सह यक स थ क प म प ज क त ह (2015-16 क क य बजट म भ रत सरक र व र क गई घ षण क अन प म ब क क थ

अधिक जानकारी

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह ह ह डब क नव न न न-न टवक डर सहकमर च र य न (क पन च ईम ल पत त नसल ल आ ण/ क व क म प य टरवर अ क स स नसल ल सहकमर

अधिक जानकारी

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi म ब इल फ नच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य य जन स सरक रच म यत म ब इल फ सच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य स क पन मक य जन स अ तम व प द य स ठ एक अ तम लय न गट च (IMG च ) थ पन कर य त आल ह त. IMG न

अधिक जानकारी

1/25/2018 Press Information Bureau र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN :22PM by PIB D

1/25/2018 Press Information Bureau र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN :22PM by PIB D र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN 2018 7:22PM by PIB Delhi म र य र द शव सय 1. अपन द श क, उनह तरव गणत दवस क प व स य पर आप सभ क बह त-बह त बध ई!

अधिक जानकारी

Q1. ज वन ब म वस य म य द क ई ब म उ प द क मयम दर क गणन क क म करत ह, त वह स भव प स कसक सद य ह? 1. भ रत य ब म कक स थ न 2. भ रत य ब म स थ न 3. च ट ड ब म स

Q1. ज वन ब म वस य म य द क ई ब म उ प द क मयम दर क गणन क क म करत ह, त वह स भव प स कसक सद य ह? 1. भ रत य ब म कक स थ न 2. भ रत य ब म स थ न 3. च ट ड ब म स Q1. ज वन ब म वस य म य द क ई ब म उ प द क मयम दर क गणन क क म करत ह, त वह स भव प स कसक सद य ह? 1. भ रत य ब म कक स थ न 2. भ रत य ब म स थ न 3. च ट ड ब म स थ न 4. ज खम ब धन क ब म स थ न Q2. अव ध य जन (टम ल न)

अधिक जानकारी

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर स य -08/2018/1838/69-1-2017-32(अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 24 जनवर, 2018 उ म लन क य म वभ ग वषय:

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Annexure_4_Rights & OBLIGATIONS_Hi

Microsoft Word - Annexure_4_Rights & OBLIGATIONS_Hi अन ल क-4 अन ल क ट क कर, सब- कर तथ हक क अ धक र एव द य व SEBI एव ट क ए सच ज र नध रत 1. हक ए सच ज /भ रत य तभ त एव व नमय ब ड (SEBI) क नयम, उप- नयम और व नयम एव समय-समय पर ज र प रप /न टस म द गई प रभ ष क अन स

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Civic Reception - Jaipur - 13th May _1_.docx

Microsoft Word - Civic Reception - Jaipur - 13th May _1_.docx भ रत क र प त र म न थ क व द क न ग रक अ भन दन सम र ह म स ब धन जयप र, 13 मई, 2018 आण ब न श न र र ज थ न क धर पर आर, आज ह न घण ख श ह र ह 1. र ज थ न क न ह ल ग अपन अ त थ-स क र क लए हम श सर ह ज त ह आप सभ न ग रक

अधिक जानकारी

Whistle blower policy-Hindi

Whistle blower policy-Hindi म ख़ बर स ब ध न त म गल र रफ इनर ए ड प क मक स ल मट ड प ज क त क य लय: म ड प डव, क त त र, प ट म ग क टप ल, म गल र 575 030, कन टक ट ल फ न: 0824-2270400 फ स: 0824-2270383/0013 www.mrpl.co.in म ख़ बर स ब ध न त

अधिक जानकारी

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -775/2015/2405/69-1-15-80(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 14 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GN _order.doc

Microsoft Word - GN _order.doc आद श म झ 20 अ ल 2018 क भ रत क म ख य न य य ध श (स ज आई) न य यम र त, द पक म क हट न क लए स वध न क अन च छ द 124(4) क तहत र ज य सभ क 64 सद य र ह त क ष रत त व क स चन मल ह त व म उ ल खत ब त न न न स र ह : - "यह

अधिक जानकारी

षक, आल क र जन, म य स चव, उ तर द श श सन स व म, 1- सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श स य -3/2016/579/ (02)/2007 सम ज क य ण अ

षक, आल क र जन, म य स चव, उ तर द श श सन स व म, 1- सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श स य -3/2016/579/ (02)/2007 सम ज क य ण अ षक, आल क र जन, म य स चव, उ तर द श श सन स व म, 1- सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श स य -3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007 सम ज क य ण अन भ ग-2 लखनऊ: दन क: 29 फरवर, 2016 वषय - व व थ प शन/प

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 10 ajay thakur 52-60

Microsoft Word - 10 ajay thakur 52-60 बड़व न जल क आ दव सय क आ थ क थ त क अ ययन अजय ठ क र (श ध थ ) व ण य अ यययन श ल द व अ ह य व व व य लय, इ द र ड. अश क वम ( च य ) श. मह व य लय, नव ल, (बड़व न ) ड. त स ह ( वभ ग य ) व ण य अ यययन श ल द व अ ह य व व

अधिक जानकारी

Report CSIR FD 2014_docx

Report CSIR FD 2014_docx स र म स एसआईआर थ पन दवस सम र ह 2014 स एसआईआर - क य इल नक अ भय क अन स ध न स थ न(स र ), पल न, म 10 अ ट बर 2014 क व व म स व ज नक क सबस बड़ श ध स गठन स एसआईआर क 73व थ पन दवस क उपल य म भ य सम र ह आय जत कय गय

अधिक जानकारी

श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन

श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन त न क ळज पण द ख व य स कळप त ल जन वर न व वध र ग च ल

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Hindi)

The Jabil Code (Hindi) ज बल स हत स स र क सव तम ल ग क स थ ल कर चलन और उ ह ग त क म ग पर अ सर करन क मत द न करन पर क त ज बल क अ वत य क पन स क त न हम व वध क त व नम ण उ य ग क अ ण बन य ह हमन इस स क त क वष तक य नप व क वक स कय ह और म

अधिक जानकारी

IAS वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम-समाजशास्त्र

IAS वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम-समाजशास्त्र IAS व कल पक वषय प ठ यक रम- सम जश स त र प रश न-पत र-I सम जश स त र क म लभ त सद ध त 1. सम जश स त र: वद य श ख 1. य र प म आध नकत एव स म जक प रवर तन तथ सम जश स त र क आ वर भ व 2. सम जश स त र क वषय-क ष त र एव

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Fishyojna.docx

Microsoft Word - Fishyojna.docx वभ ग य य जन ए :- म य द ष म म य ग उ र र वक स क ओर अ सर ह म ण म म य प लन ब र जग र द र करन क सष म यम ह जस कम समय एव कम ल गत म अ धक आय द न व ल यवस य क प म अपन य ज रह ह म य ग वक स क स थ-स थ मछ आ, अन स चत ज

अधिक जानकारी

विशेष : समलैंगिकता अपराध नहीं (Homosexuality is not crime)

विशेष : समलैंगिकता अपराध नहीं (Homosexuality is not crime) वश ष : समल गकत अपर ध नह (Homosexuality is not crime) drishtiias.com/hindi/printpdf/homosexuality-is-not-crime स दभ समल गकत क ल कर पछल कई दशक स एक ल ब बहस और लड़ ई चल, प और वप म कई तक गढ़ गए समल गक सम द य

अधिक जानकारी

स य -4/2017/1219/ /2014ट 0स 0 षक, स ज व सरन, अपर म य स चव, उ र द श श सन स व म, सम त न डल अ धक र, (स ल न-1 स च क अन स र) उ र द श क य म क य व य

स य -4/2017/1219/ /2014ट 0स 0 षक, स ज व सरन, अपर म य स चव, उ र द श श सन स व म, सम त न डल अ धक र, (स ल न-1 स च क अन स र) उ र द श क य म क य व य स य -4/2017/1219/31-2017-65/2014ट 0स 0 षक, स ज व सरन, अपर म य स चव, उ र द श श सन स व म, सम त न डल अ धक र, (स ल न-1 स च क अन स र) उ र द श क य म क य व यन वभ ग, लखनऊ दन क 11 अग त, 2017 वषय -श सन क थ मकत ओ

अधिक जानकारी

5/31/2018 Girnar Parvat Darshan Yatra with EziiTours गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ स

5/31/2018 Girnar Parvat Darshan Yatra with EziiTours गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ स गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ सह १०००० प वल गरन र ट कड वर न त आ ण गरन र दशन य च एक आ चयक रक अन भव आणत. गरन र (तस च " गरन र हल" हण न ओळखल

अधिक जानकारी

श ळय न सकस आह र... श ळ प लन कड वस यक द क ण त न ब घतल ज त अस य म ळ ब द त श ळ प लन ह स क पन दवस दवस ल क य ह त आह. य वस य म य ६० त ७० ट खच ह श ळय य ख वर

श ळय न सकस आह र... श ळ प लन कड वस यक द क ण त न ब घतल ज त अस य म ळ ब द त श ळ प लन ह स क पन दवस दवस ल क य ह त आह. य वस य म य ६० त ७० ट खच ह श ळय य ख वर श ळय न सकस आह र... श ळ प लन कड वस यक द क ण त न ब घतल ज त अस य म ळ ब द त श ळ प लन ह स क पन दवस दवस ल क य ह त आह. य वस य म य ६० त ७० ट खच ह श ळय य ख वर ह त अस य म ळ ब द त प दत न स ग पन करण य श ळ प लक न,

अधिक जानकारी

स य -683/2015/614/ (अ0स 0-37)/2014 षक, एच0प 0 स ह, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब

स य -683/2015/614/ (अ0स 0-37)/2014 षक, एच0प 0 स ह, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब स य -683/2015/614/69-1-2015-6(अ0स 0-37)/2014 षक, एच0प 0 स ह, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 21 ज ल ई, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय:

अधिक जानकारी

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से संबंधित मुद्दे

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से संबंधित मुद्दे भ रत म डट र टग एज सय स स ब धत म drishtiias.com/hindi/news-analysis-editorials/news-editorials/25-05-2019/print डट र टग एज स य ह? डट र टग ज र क य स धन क स दभत स ख-य यत (Creditworthiness) क स ब ध म कस म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 10 neha goswami _44-49_

Microsoft Word - 10 neha goswami _44-49_ ब ज रव द क प र य म अ तर य पटल पर ह द क बढ़त वच व न ह ग व म (श ध थ ) श स क य दय लब ग एज क शनल इ ट य ट (ड ड य नव स ट ), आगर, उ तर द श, भ रत श ध स प स चन त क य ग म र य व अ तर य पटल पर ह द क स र त ग त स ह रह

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 6 dilip jha _27-31_

Microsoft Word - 6 dilip jha _27-31_ भ म स हन क उप य स म आ थ क ज वन दश न ड. दल प क म र झ फ ट ल टर व य लय ह वड़, प.ब ग ल, भ रत श ध स प ह द उप य स स ह य म भ म स हन क थ न व श ट ह व श षत, प ड़त ल ग क प धर ह उ ह न स त उप य स क रचन कर ह द उप य स

अधिक जानकारी

MPSC-PSI-STI-ADO स ट बर २०१७ द ऑ फसस ट ईमस च ल घड म ड रल यबल अक डम, म बई, स ट बर २०१७ अ क १५ म. मन हर प ट ल स थ पक स च लक (Reliable Academy) च ल घड म

MPSC-PSI-STI-ADO स ट बर २०१७ द ऑ फसस ट ईमस च ल घड म ड रल यबल अक डम, म बई, स ट बर २०१७ अ क १५ म. मन हर प ट ल स थ पक स च लक (Reliable Academy) च ल घड म द ऑ फसस ट ईमस च ल घड म ड रल यबल अक डम, म बई, स ट बर २०१७ अ क १५ म. मन हर प ट ल स थ पक स च लक (Reliable Academy) च ल घड म ड 100 + सर व न १. आ तरर य प क त न य म म डळ त २० वष न तर ह द ख सद र प क त नच नव

अधिक जानकारी

Management - marathi note 2

Management - marathi note 2 व यवस थ पनश स त र : (म न जम ट स यन स). क णत य ह औद य गक तस च व यवस य स घटन च उ द दष ट ग ठण य स ठ क ल य ज ण र य व वध क रय च नद र शन व नय त रण य च य श स ब धत अश ज ञ नश ख ल व यवस थ पनश स त र अस म हटल ज त.

अधिक जानकारी

व य सम व शन और वक स वभ ग, लखनऊ Financial Inclusion and Development Department, Lucknow 25 नव बर 2015 स 05 दस बर 2015 तक क ष य प कर, स क टर-एल, आ शय न,

व य सम व शन और वक स वभ ग, लखनऊ Financial Inclusion and Development Department, Lucknow 25 नव बर 2015 स 05 दस बर 2015 तक क ष य प कर, स क टर-एल, आ शय न, 25 नव बर 2015 स 05 दस बर 2015 तक क ष य प कर, स क टर-एल, आ शय न, लखनऊ म आय जत कए ज न व ल लखनऊ मह त सव म भ रत य रज़वर ब क क प व लयन क बन न /स थ पत करन ह त न वद ख ड I तकन क वश षत ए तथ अन य शत एव नब धन भ रत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - MoA_NIUA

Microsoft Word - MoA_NIUA र ट र य नगर क यर स थ न ह ल क वष म भ ग लश त रय, सम जश त रय और अथर श त रय क स थ-स थ तकन क और प श वर सम ह ज स इ ज नयर, शहर-य जन क र, आ कर ट क ट, प रवहन, व य वश षज ञ व र सव क षण, अन स ध न अ ययन और शहर करण

अधिक जानकारी