List of Reject : Open for Appeal स डक मह ग हसनम ण य जन २०१८-२०१९ च क गदपत र पडत ळण प ण करण य त आल अ न, अज द र न स वत च य ल ग न मध य ज ऊन म य अ सललक शन

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "List of Reject : Open for Appeal स डक मह ग हसनम ण य जन २०१८-२०१९ च क गदपत र पडत ळण प ण करण य त आल अ न, अज द र न स वत च य ल ग न मध य ज ऊन म य अ सललक शन"

प्रतिलिपि

1 List of Reject : Open for Appeal स डक मह ग हसनम ण य जन २०१८-२०१९ च क गदपत र पडत ळण प ण करण य त आल अ न, अज द र न स वत च य ल ग न मध य ज ऊन म य अ सललक शन वर सललक कर न प त र अथव अप त र अ ल य च दद न य ईल. ज अज द र प त र आह त, तय न व टपपत र नज कच य क ळ त द ण य त य ईल. पर त ज अज द र अप त र आह त,तय न असपल द व र प धर ददव च श वटच ध उपलब ध कर न द ण य त आल आह. असपल करण य कररत दद. १०/०६/२०१९ द प र १२.०० व ज प न ऑनल ईन ब ककग (अप ईटम टकररत ) दद. १३/०६/२०१९ त ३/७/२०१९ क ळ ११ त य ५ य क ल वध पय त उपलब ध अ त ल. ज अज द र क गदपत र पडत ळण मध य क गदपत र जम करण य अभ व अथव क गदपत र मध य तफ वत अ ल य क रण न अप त र ठरल आह त अश अज द र ठ कर वय च क य व ह. क गदपत र पडत ळण सस थत न क रल (Rejected)अ ल य, य सस थत मध य अज द र न ददल ल य क गदपत र च पडत ळण करत न तफ वत आढळ न आल आह ककव तय न क गदपत र च प त त क ल न ह. दर ब बत त अज द र ल अप ल करण य स ठ १५ ददवस च क ल वध दसडक ग हदनम ण य जन २०१८-१९ च य म दहत प स त क त ल दनयम प रम ण द ण य त आल आह. त य स ठ अज द र न cidco.nivarakendra.in य स क तस थळ वर ज ऊन ल ग न कर व व सव क गदपत र जम करण य स ठ व ळ घ य व. क गदपत र जम करण य च ददल ल य क ल वध न तर प ढ स ध क णत य ह क रण व ददल ज ण र न ह य च य च सव अज द र न न द घ य व. क गदपत र जम क ल य न तर त य च पडत ळण करण य त य ऊन प त र अप त र ब बतच दनण य अज द र स स क तस थळ वरच कळदवण य त य ईल. अज द र ल आदपल च स ध दह एक प क ष ज व ळ उपलब ध कर न ददल ज ण र न ह. व यवस थ पक (पणन) २ य च अदपल वर ल दनण य ह अ दतम र दहल. स क तस थळ वर न भ ट च व ळ दनद त क ल यद व य क णत य ह अज द र ल व यवस थ पक (पणन) २ य च भ ट घ त य ण र न ह तस च अज द र कड न क णत ह अप ल स व क रल ज ण र न ह य च न द घ य व. ज अज द र पडत ळण अ त अप त र ठरत ल, अ अज द र क ररत भदवष य त ल ग हदनम ण य जन अ तग त अज कर कत ल. अदपल कररत उपस तस थत र हण य च पत त दसडक दनव र क द र, आठव मजल,ट वर न १०,ब ल प र स ट न स क ल, स ब ड ब ल प र,

2 नव म बई ४०००६१४. अज द र न अदधक म दहत कर त ०२२-६२७२२२५० य द रध वन क रम क वर स पक स ध व. स डक मह ग हस म ण य ज २०१८-२०१९ च क गदपत र पडत ळण प ण करण य त आल अ, अज द र स वत च य ल ग मध य ज ऊ म य आप ल क श वर प ल क कर प त र अथव अप त र अ ल य च सद य ईल. १. अज द र cidco.nivarakendra.in य क त स थळ वर भ ट द य व २. स वत च user name (Application No ) व प वड ट क ल ग कर व ३. तर My Application मध य ज ऊ स वत च प त र अथव अप त र च status च क कर व. Rejected : Open for Appeal Sr no Application Number Name RUBY SACHIN PRASAD TEJAS JAISING KAMBLE LATIKA GOPINATH PATIL SHRADDHA OMPRAKASH VADIA SATVJEET R SONY SHASHANK SHIVRFAM KULEYE VISHWAS VITHOBA PAWAR SUKANYA ANIL PARULEKAR JAYESH KUMAR PRAJAPATI KULDEEP SUDAM POPALWAR CHETAN DASHRATH SHINDE SACHIN APPASAHEB PISAL SHIVCHANDRA MOHAN YADAV RAJU PANDHARINATH GADE MANISHA KISAN WANKHEDE PANDURANG ARJUN GHODKE ABDUL QAYYUM ASHRAF JILANI ANSARI

3 TRUPTI RAKESH GORE SHAKUNTALA KONDU DAWANE ANIL BIJAYANANDA SAHU ANITA RAVINDRA MHATRE SANGHARSH MAHENDRA MALGAONKAR PRADIP SURESH BHANAGE VITHAL AMRUTRAO GOTMUKLE RAHUL KABIR CHORMARE AVINASH RAMESH NAIK NITIN SUBHASH JADHAV PRANALI DINESH PATIL SUDIP JAYSING SURVE JITENDRA RAMCHANDRA TANDEL CHETAN SURESH CHAUDHARI DEEPAK EKNATH BARKALE BHASKAR TUKARAM GANEKAR FARHEEN BASHIR PARKAR NIVRUTTI NANA KATKAR SUNETRA DILIP DALVI NIVRUTTI PRALHAD CHILGAR SWATI ASHOK MHATRE SANDIP BABURAO BHIUNGADE SANDEEP SUKHDEO RASAL ASHOK HANUMANT ANPAT SONAL MANESH PATIL VICKY DAGADU BHOIR SATISHKUMAR JAGDISH VISHWAKARMA VIKAS DEVIDAS NAGARGOJE ANANT BABUROA PAWAR YOGESH UTTAM PATIL

4 VIJAY PANDURANG GHADI SUCHIT KRISHNA KORLEKAR SANJAY BABURAO PATIL MANOJ VITTHAL SADAMATE VIKAS SIYARAM MANDAL KOMAL PRADEEP GUPTA GULABRAO ABAJI YADAV DURGAPRASAD MANSA YADAV PRADNYA AJIT PATIL SANDEEP SHAMRAO BORDE SNEHA PRAVEEN MENEZES DAYANAND ARUN WAGHCHAURE MAYURESH GANAPATYE MANDAR SHANTILAL JAIN SANJEEVKUMAR KAMLESH SINGH DHANANJAY MADHUKAR TAMBE AJIT RATNAKAR PHATKARE SADANAND MALLIKARJUN DHADKE LAXMAN VISHNU JADHAV SUMIT SANDIP MEHER KAMLESH KISAN DOKE NIVEDITA VINOD GHADGE DEEPAK GANESH CHAUDHARY SURYAKANT HARIBHAU GAIKWAD SHANKAR NARAYAN JADHAV AVIN RAVINDRA SHINDE KAILASH JAIRAM PATIL SWATI MOHAN CHANDANSHIVE VISHAL PRALHAD WAGH TANVI DEEPAK SAWANT

5 KUNDA DILIP SUTAR VIJAY KASHINATH BORKAR SUBHASH LAXMAN DEKATE VIKRANT VITTHAL JAGTAP SANTOSH LAXMAN DEVLEKAR SANGRAM HARISHCHANDRAM GAIKWAD AKASH ASHOK GURAV KIRAN SHINDE SATISH BHAUSAHEB MUGALE RAJESH BABU MAHADE GANESH GOPAL LIMKAR SURYKANT BHAGAJI GODSE MILAN JAYESH GAONKAR SHAMRAO RAU PANDHARBALE DILIP WAMAN DEVARE GANPAT PARSHURAM PATIL NITIN DATTU UNDE GULAB ANNA DHAMAPURKAR NARSU TANAJI PATIL PRISCILLA RAJU KUSUMA JITENDRA CHANDRAKANT PACHARNE SHRIKANT SIDDHARTH SHEDGE MANGESH EKNATH BORSE VIJAY KANUBHAI NAKRANI DHANANJAY MANSING MAHAMULKAR RAJESH SHAMRAO SURYAWANSHI ANKUSH RAMCHANDRA RAUL SANDIP LAXMAN KADAM MAHESH VITHAL KADAM RAMDAS NAMDEO KADU

6 JAGDISH LAKSHMAN PALIWAL MAYUR MARUTI PATIL MAMON SANJAY SINGH GIRISH GUNDOPANT KULKARNI UJJWALA MAYURESH BHOIR ASHWINI LAXMAN NIKALAJE PRAKASH BANDU PUNEKAR SUCHITA RAJESH GHADIGAONKAR SARITA SACHIN MURUKATE EKNATH TUKARAM SURKULE JAYANT CHANDRAKANT PATIL SUVARNA LAXMAN BORKAR DEEPAK GOPAL KOLE MANGESH GANPAT MHATRE ANIMISH BHIWA GANDHALE ABDULREJJAK GOLAM SEKH SWATHI UMAKANT KANDLAPALLI SURESH PRABHAKAR PANDIT KUNTA SIDDHARTH MHASKE KISHOR KANHA MHATRE QASIMALI GUDUSAB SHAIKH DILIP DAGDU LOKHANDE RAJSHIR MALHARI BELAMKAR ROZARIA WILSON BRITTO SHRIDHAR GOPINATH JUGDAR SADHNA MUNNA SINGH RAKESH RAMESH DAGALE PRADEEP BABURAO DESAI JANARDHAN SAHADEV CHALKE MOHAN HARI WARGHADE

7 POONAM JAGANNATH AHIRE AMIT MANOJ MHATRE SONI LALCHAND SAROJ ASHOK YASHWANT POTE RAHUL DADARAO DERE VIKAS YASHWANT POTE SRINIVAS ANANTHAIAH ADULA SANDEEP DATTATRAY SALUNKHE SACHIN TUKARAM GAIKWAD SNEHAL RAM PALKAR SACHIN TUKARAM PAWAR JAGRUTI KANHA PATIL JYOTI DHANAJI SURYAWANSHI SANJIVANI SUSHANT PARAB SAMEER RAGHUNATH BHASKAR SACHIN KISAN LOHAR NISHIGANDHA MANGESH DEVARE VAIBHAV GANU SAWANT RAHUL KAILASH JOGDANDE NARAYAN ANNA PAWAR RASHID MAJJID INAMDAR RUSHIKESH SARJERAO SANKPAL PRASIDDHI RAMCHANDRA PAWASKAR RAHUL NANAKCHAND KAROTIYA SURESH MARUTI DHARMADHIKARI VAIBHAV VINAYAK DESHMUKH SWAPNALI TUSHAR SAWANT ROHINI SATISH KAMBLE PRATHAMESH VINOD DHURI SHABNAM FAIZAN PATEL

8 TANAJI MADHUKAR KAMBLE GHANSHYAM LAXMAN MAHALE NILESH KISAN DHANAWADE JAYASHRI PATIL HEMANT PATIL NITEEN NANA YAMGAR AVINASH MACHCHINDRANATH MORE SHRADDHA DILIP JHADHAV RAMANATHAN GOVINDAN IYER HARSHAL KAILASH BHADANE PALLAVI VIPUL RANKHAMBE SADANAND BABURAO THAKUR DILIP SUKHDEV YADAV DINESH HARISHCHANDRA PARAB VIKRAM RAM KHUTLE AJAYKUMAR BALAKRSHNAN NAIR NEERAJ B CHATLANI RAJU DNYANDEO MHOPAREKAR CHANDRAKANT HARI BHOIR SALIM MOHDUMAR PAGARKLAR PRIYANKA ASHOK HARITWAL DINESH ARVIND BHOIR BHOIDAS HARI BHOIR DADU BHAGAT DONDE NILESH UTTAMRAO TAYADE SHEETAL PRAMOD THAKUR SUNIL SAKHARAM NACHARE YASHWANT BABAN MORE ADAM SHAIKH SUNIL SUDAM GUNJAL MAHESH VITTHAL MORE

9 RAMNATH LAXMAN JADHAV CHANDRABHAN PALTAN MOURYA BHARAT KACHARU TALEKAR SANTOSH ANANT THAKUR NIKHIL KESHAV PATIL SHIVAJI BAPURAO PONDAL DATTATRAY NAMDEV BORATE SHRIKANT RAMCHANDRA JAMDADE VIJAY BABURAO WADKAR AMARBAHADUR DALSINGAR SINGH MAHESH UTTAM DHOLE PANKAJ DILIP BORHADE HEMANT KESARI KOLI GANGADHAR RAM SURYAVANSHI CHETAN DILIP KONDVILKAR SEEMA UTTAM AMBHORE CHANDRAKANT BHAGOJI LUSTE SAYALI SUDARSHAN DUSANE DEEPAK ASHOK GAIKWAD BALASAHEB DIGAMBER KHATKALE MAYUR MANOHAR JADHAV SUBHASH DNYANESHWAR BORSE HEENA ASHOK PATEL VITTHAL JADHAV SUREKHA VIRAJ MORE ROHIT HARISHCHANDRA BALMIKI SACHIN SAYAJI MULIK RAJESH RAMCHANDRA JANGAM NIWAS RAGHUNATH AMBULKAR SUNITA RAVISHANKAR JADHAV

10 SANGEETA VIVEK BHOSLE RAHUL MALLAPPA PARATANLI PRIYANKA SUBHASH KASHID YUSUF AHMED KHAN SHAILESH RAMDAS KORADE SUNITA VASANT DONGRE MAYUR BALWANT SHINDE SANDEEP RAMESH BANDEKAR TANUJA JITENDRA PATIL TEJAS SURENDRA KAMBLE ANU MILIND PANDEY HEMANT SUDHAKAR KHADASE MEENA MALVANKAR SOMNATH SHANKAR LOHKARE RAJGOPAL POONPAN ACHARYA DEVENDRA KASHIRAM GAJARE ANANDRAO BHAGWAN GORPADE RAJENDRA RAJARAM SHEDGE NANDADEEP RAM NARAYANE RAJU BABAN UGHADE PRAMOD GAJANAN WAGHARE SACHIN ANIL RAJPURE ABDULHAKIM ABDULSAMAD KHAN MANISH ABHIMAN RATHOD SHAILESH SHAMSUNDAR CHAVAN NISHAT PARVEEN SHAIKH MANGESH UMESH CHAUDHARI RAVINDRA RAJARAM PARTHE PRAMILA AVINASH JADHAV MAHESH MAHIPATI MOHITE

11 DAYANAND GANPAT MANJREKAR RAMCHANDRA HANMANT PALEKAR BHARTI TANAJI PATIL TARA BANDU AGRE ASHISH ASHOK DESAI JITENDRA SAKHARAM SUPE KISHOR PRABHAKAR GHARAT DIPAK JAYAWANT SANKPAL PRAMOD HARISHCHANDRA MUKADAM HEMANGI KUNAL BHANDARE ASHOK NARAYAN KAMBLE MOHAMMED IMRAN MOHAMMED IQBAL MOHAMMED SEEMA PRANIT YADAV SHAMIKA SHAILESH MAYEKAR SURESH SAHEBRAO MORE VISHWANATH KRISHNA DESHMUKH HIRAMAN LAXMAN BHOIR DEVIDAS KASHINATH MHATRE TANAJI VINAYAK KHATAL PRATHMESH PANDURANG WAGHOSKAR DEVIDAS MARUTI SURYAWANSHI GEETHU MOHANDAS CHETTIAR MANGESH BALARAM MHATRE SURYAKANT RAMCHANDRA SALUNKHE SANKET BALASAHEB KANDEKAR ANJANI GURUNATH PATIL VISHAL TRIMBAK KENI UMA JAGANNATH SONAWANE SIDDHARTHA SANKAR MAITI AMOL DULAJI BHOJANE

12 SANGEETA SANDEEP PHANSE BAPU VAMAN HARANKAL SURYAKANT PRADEEP NARVANKAR NARAYAN SITARAM GHAWARE DEEPAK BABURAO JADHAV HARSHAD SUNIL PHAJGE SUBHASH LAXMAN PATIL MAHESH TIDA MARU SANDESH PRAKASH RAJPUT VISHAL BHAUSAHEB WAKLE ANWARULHAQUE BADRULHAQUE SHAH SONI PRADEEP SIRSAT ANIL GANPAT MHATRE VIJAY SHESHRAO GHANTEWAD SACHIN TUKARAM BATALE PAYAL JITENDRA AGARWAL PRAJAKTA NITIN PATIL DIYA DEEPAK BHOSALE ANANDA SHRIPTI ASABE MANISHA PRAMOD TALWADKAR SWATI PRADEEP GOPALE SUDHIR SHANKAR PATIL JYOTI SUNIL BALANDE NAYAN BABAN NIPANE SITA RADHESHYAM SONAR MAHENDRA KISAN DHOBALE SHIVAJI SHANAPPA MANCHGAR RAJESH YASHWANT SALUNKHE VINAYAK ASHOK KOKANE LEGIMON T DIVAKARAN

13 DATTATRAY SHAHAJI KHUNE YASIN YAKUB SUTAR LATIF NOORUDDIN SHAIKH GANESH LAXMAN PITHE RAVINDRA RAMDAS NAVLE SHARADA CHANDRAKANT VISPUTE LAXMI SHAHAJI SALUNKHE GANESH INDRAJEET YADAV ANIL BHAGWAN INGOLE SANJAY NARAYAN JADHAV YASHWANT ADHIKRAO KARANDE SATYAVIJAY BHASKAR KADAM IRFAN RASHID PATEL RAMA LAXMAN BHOWATE SANKET BANSIDHAR KHILARI HARSHAL RAM PATIL MOHAN DHONDIBA SURYAWANSHI JANARDAN RAGHUNATH PANDIT NITIN ARJUN YADAV KRISHNA VISHNU GAIKWAD DEEPAK SHANKAR DAKE BALKRISHNA KISAN BHOJANE GANESHRAM UMAIDRAM SOLANKI VAISHALI RAVINDRA SHELAR KOMAL YOGESH TAWDE NOUFIL ABDULRAUF NAMRE VISHWAS KRISHNA KADU ISMAT ALIRAZA THAVER JAGRUTI ASHOK PARTE SUMIT LAXMAN BELOSHE

14 KALPANA KAMRAJ KATE DATTATRAY ANANDA SALUNKHE SEETA TUKARAM DALAVI DATTA KISAN LOHAKARE SHARDA ATMARAM KEMSE SHAHRUKH RAJU SHAIKH DATTATRYA SHIVRAM DAPHAL VILAS GOVIND KADAM SAMBHAJI GULAB VALUNJ DINESHKUMAR TRIMBAK KHEDKAR SURESH GAPAT ANURADHA DEEPAK DALVI NILAM SHEKHAR BHOSALE IRFAN MOHIUDDIN KAZI VAIDEHI NILESH KADAM SACHIN KRISHNA THAKUR AVINASH SHIVAJI WAGHMODE MACHINDRA KASHINATH TANDEL SHREEJIT KARUNAKARAN NAIR PRAVIN SADANAND GAIKWAD RAHUL RAJENDRA GAIKWAD TUSHAR PUNDLIK BACHHAV ANIL DATTATRAY PALKAR NAGNATH BHANUDAS DIGOLE SUHAS MARUTI MANE SURESH NARAYAN KANK ABDULHAFIZ MDYASIN SHAH AVINASH SHAMRAO MASKAR SADANANDA KRISHNA SHETTY DADASO GUNYABA JADHAV

15 SHIVKUMAR RAMSHARAN GIRI VAISHALI SHASHIKANT GANGAWANE ASHWINI VIJAY HAMBIRE MANOHAR NAGAPPA WAGHMODE SANJAY NARAHARI SUTAR NIRMALA DEEPAK NAIKNAWARE DNYANDEV BABU MORE RAMESH TANAJI SANKPAL GANESH SHANKAR SHETE SUBHASH KISAN LOKHANDE VIKRANT ANANT MANE AKHIL VIJAY CHAVAN MANOHAR LAXMAN GUNJAL RAGHUNATH LAXMAN ADHAL HARISH SADANAND SHETTY SURAJ DILIP AMRUTKAR MOHAMMADALAM SAEEDAHMAD HARSHAD ARUN CHAVAN KUNAL MADHUKAR JATEKAR SANDEEP SHANTARAM GUJAR RAHUL BABU GAIKWAD PRIYANKA KONDIBA SAKPAL HALIMA MDMANIRUDDIN PARWIN DEEPASHRI DATTAJIRAO JAMDADE SWATI PANKAJ DHOLE SAKHARAM KASHINATH SHELAR KANCHAN SHANKAR NIGHOT PRASIDDHI PRASHANT GURAV NINAD SHRIDHAR PATIL OMKAR MAHNEDRA BHOIR

16 RADHA BHUSHAN THAKUR AMBADAS VASANT DHATRAK CHANDRAKANT DAGADU BHEKARE PRAVIN SOMNATH JAGTAP PRAKASH SOMALA CHAVHAN GURUMUKHSINGH KUSHALSINGH SAINI VINAYAK RAGHUNATH KALE DEEPAK SAKHARAM SAWANT SHAMRAO TATYABA YADAV KUMAR RAMESH PAWAR MAHESH PRABHAKAR GURAV PRATIKSHA AMIT PATIL VILAS SHESHRAO RATHOD KISHOR DILIP THORBOLE PRAKASH BHASKAR SHEWALE SANTOSH SHARMA SHREYA SANTOSH KHETAL ASHWINI DHONDIRAM SURYAWANSHI SANTOSH NILKANTH SAWANT NITIN SENAPATI PATIL TRILOKNARAYAN SHIVMOHAN SINGH AMOL MADHUKAR SAWANT VIJETA V PATIL NILESH PADMAKAR DESHMUKH SANDHYA ULHAS LANDGE AKASH PRAKASH YERKAR SONAM KRUSHANT JADHAV ROHIT RAVINDRA RAUT SUREKHA TANAJI ALAVE GANESH GANGARAM GAVALI

17 PAYAL DILIP RATNAPUR SHABBIR JAINODDIN JAMADAR DASHRATH ANANT MHAPANKAR SAMEER JANARDAN KHANVILKAR KUNDAN SITARAM GUNJAL VINODKUMAR RAMRAO PATIL KESHAV DINKAR KSHIRSAGAR DASRATH NARSIBHAI PARMAR VARSHA BALAJI BHOIR CHANDRAKANT MARUTI GAIKWAD VIMAL ABHIMAN GAPAT SWATI SURESH UBHE AKSHAY VISHWANATH TANDEL ANUP MAHADEO KULKARNI SUMIT SURESH KARUNGALEKAR PRAMOD LAXMAN KHILLARE YOGESH TUKARAM THORAT PRASHANT MURLIDHAR BHALERAO DEEPAK SHAMRAO YADAV MOHANSINGH KHUSHALSINGH DHAMI NEETA RAJENDRA RAMDHARNE LALBAHADUR SHRIRAMGARIB PATEL VENKATESH NARSINGH CHAVAN MANISH NITIN MANE ASHITOSH ASHOK JAGTAP SHUBHANGI ARUN PATSALAGE NITIN PANDURANG CHIKANE NAMDEV JANARDAN THAKUR SHAILESH BAIKUNTHSHARMA KUMAR PAVAN GANGARAM TEDDU

18 ARUNA MANOHAR CHAVAN RAGHUNATH SHANIWAR PATIL VIKRAM SHARMA SURESH SHANIWAR PATIL VIJAY DHONDU BHAT KIRAN MOTIRAM MANWAR MADHUKAR SHANKAR PATIL SNEHA PRABHAKAR THAKUR RAMESH VITTHAL HANDE KANTARAM GANPAT MALEKAR SANDEEP YASHWANT PATIL PRADIPRAO GANPATRAO SHINDE NARAYANADAS GYANCHAND SHARMA SHANKAR PRALHAD ADE KAMALKUMAR MANSARAM PRASHAR YOGESHWAR ASARAM TIDKE KAILASH NURSHING SHETTY ABHIJIT BABAN BANGAR RUTU RAJESH SHAH SUNIL SHYAMJI TARWARE PRITEE KRISHNA KHANDKAR GEETA NANDKISHOR NAGARKAR PRASHANT DAGADU GADHAVE DATTATRAM BABAN MARDHEKAR MAHENDRASINGH KESHAR MANDWADE ABHIJIT ANANT SALVI SUJATA UMESH GHANDAT SHILPA KASHINATH PHAPALE VARSHARANI SACHIN GAIKWAD SUMIT SHANKAR SAWANT

19 SUDHAKAR NARAYAN KOLI DILIP GOPALA GHULE SANTOSH ASHOK DHEPE POPAT KACHRU CHAUDHARI ABHIJIT ISHWAR NAVALGI SONALI DINKAR TIKHADE SAGAR EKNATH HEDAU MEGHA MAHESH VARPE APURVA ARUN MANE VISHAL BHARAT NARAYANKAR UMESH DAGADU ROKADE MUSHTAQ ALIAKBAR SHAIKH GANESH SHRIDHAR PAWASKAR RAMDAS BHIMRAV SURADKAR SHEHARAM CHOUDHARY DHANASHREE SANTOSH VELHAL SUSHANT VISHWAS KALE PRACHI ASHOK SAKPAL PRAKASH TUKARAM JALGAONKAR AUDUMBAR ANANTA KADAM SANJAY BHALERAO BHAMARE YASHWANT BALIRAM PATIL DHANASHRI CHETAN SATTA LAXMAN YASHWANT SONAVADEKAR KRISHNA VITTHAL CHAVHAN MAHESH ANANDRAO DAUNDKAR AVIJAYKUMAR ARANGANNAL ARANGANNAL SURYAKANT ARJUN INGULKAR SUSHIL KESHAV ADHAV YOGITA ANKUSH WALEKAR

20 MOUMITA AMAR GHOSH SUDHAKAR TUKARAM SONKAMBLE SURESH DHONDIRAM BOBADE SANDIP BABUSING RATHOD SUDHIR ABHIMAN JAGTAP SOPAN KONDIBA SANKPAL SANGITA SHANKAR DHONDE BAJIRAO TUKARAM PATIL VIJAY KONDIBA WASHIVALE VIJAY PRAKASH JADHAV RANJEET KANOJIA SANJAY RAMAN AMIN SANDEEP BHIKAJI BHATADE BALKRISHNA VISHWNATH PAWAR KIRAN MADHUKAR NEWASE AKSHATA KRISHNA RANE SINDHU SHANARAM PAWAR SANDEEP YASHWANT MORE RAMESH GOPINATH SHINDE SHASHIKANT ANANDA BHAT YASHWANT PADMA PATIL SANJIVANI RAMESH GITE GANESH KAILAS CHAVAN URVASHI KAMLESH SARDARE SARABJEET HARDEEP BOLE NIRMITI ANANT KAMBLE ABHIJIT VASANT HOGALE GANPAT KALU SUTAR RESHMA DATTATRAY CHAVAN SUCHITA SANDEEP SURVE

21 SUNIL APPA PATIL SWATI MUKESH BAGDE SAGAR ANIL PATIL DNYANDEEP ANANDBODHI NIKALJE OM BAHADUR KARNA SWAR GULAB PANDURANG MALI RAVINDRA RAMDAS JAGADALE DADASO HINDURAO BHISE VISHNU RAGHU RAVATE KUNAL KISHOR VASKAR PRAVIN MADHUKARRAO DESHMUKH JAGANNATH RAMKRISHNA WABLE PRASHANT VINAYAK TANDEL ANANT JAYDRAT KAMBLE JYOTIKALA SANTOSH GAJAKOSH DEEPAK PANDURANG MENE DEVANAND JAYARAM MOHITE AVINASH LAXMAN SHELAR VIKRAM SUDAM SAWANT VIKAS BABURAO KAMBLE JAYA ANAND KAMBLE SHIVPAL BABULAL SINGH CHANDRASHEKHAR VENKATRAO SANDVE SAGAR DILIP PAWAR PRAFULL KRISHNA BHOIR PAVAN MADHUKAR KAMBLE KIRAN SAMPAT SUPEKAR ANANDRAO BALKRISHNA SHINDE SUNITA MANGESH GAVHANE DNYANESHWAR SHAMRAO TANDEL

22 CHANDAR RAMA SHINDE SADIKALLI YUNUS TAMBOLI MAHADEV JAKAPPA KATARE SACHIN BABAN BOBADE SHANTA YASHWANT BHOIR VINAYAK HOWAL SANJAY DAGDU GHADGE NEHA VIJAY MHATRE SACHIN MADHUKAR TAMBE LEELA PUKHARAM CHOUDHARI NITIN RAMCHANDRA JADHAV SOMNATH MARUTI DADAS SAVITA JAY HIAND SHIVEKAR NAMITA DINESH LAHORI NARENDRA SHYAMJI MUNDHAWA AJAY ANAND BELOSHE MATHURA SATISH INGAWALE NIKHIL BALKRISHNA ARDE SANDIP SOPAN KARNE VARSHA VILAS TALEKAR SATISH NAMDEO MAGADE OMKAR KASHINATH KASTURE KUNDLIK KHUBA PAWAR MUKESH VILAS GAIKWAD KULWANTKAUR AMRIKSINGH SANDHU VIJAY MAHENDRA GUPTA VIRENDRAKUMAR MITHULAL GUPTA SUPRIYA SACHIN CHAVAN TANUJA DATTATRAY JORI GITANJALI SACHIN JADHAV

23 SUREKHA PRAKASH SAKPAL SANJAY BABANRAO GHADGE ASHWINI SANTOSH BHOSALE PRAMILA PRADEEP KAMBLE ASHWINI VAIBHAV NAGAONKAR RAVINDRA SHANTARAM JADHAV JITENDRA BAJRANG JUNGHARE SANJAY SHRIPAT CHAVAN SAGAR RAGHUNATH PAGADE PANKAJ ASHOK BAHIRA RAMESH YASHAWANT PATHARE KAMESHWAR TRIPATHI HEMANT BHAGOJI NAKTI NANDU MAHADU KAMBLE SAINATH DATTARAM LAKHMAWAD SAIKRISHNA NARAYAN NAINI AVINASH UDHAVRAV KHANDARE DEEPAK BALARAM BHOIR RAHUL BABAN GAIKWAD DHANAJI RAMDAS MHATRE PUNAM SAGAR SAWANT RAJU GOMA ULVEKAR SHAHANUR IKRAM SHAIKH CHANDRABHAN SADASHIV THAWARI SHARFUDDIN MOHDHANIF SHAIKH PANKAJ AKARAM KHARADE KRISHNA GANGARAM PARAB GOVIND RAIBA JADHAV SATISH UTTAM CHAVAN MAHESH PANDURANG PATIL

24 GANESH SHIVAJI NALE SUDHAKAR JAYVANT DABHADE SUVARNA CHAVAN MOHAMMADKAMAL ANSAR AHMAD RANJIT BABASO KAULAVAKAR ROHINI VITTHAL PAWAR RUPALI NARAYAN MARSHETTY RAMAKANT RAMKAILASH PANDEY SURYAKANT TANAJI SUVARE KIRAN HARISHCHANDRA KADAM AKASHY BABASO KAULAVAKAR JAYESH VIJAY AHIRE MADHUKAR RAGHOJI MANALKAR GANESH SAKHARAM SHELAR RAJENDRA BHAGWAN GHADGE NILESH DINKAR GOLE RAKESH DATTU SURVE SAMBHAJI APPA NIKAM YASHWANT JAGANNATH JADHAV KONDIBHAU KACHRU KOTHAVALE PRASHANT HARIBHAU VARE GAUTAM PANDURANG PATIL PRAMOD HARIBHAU VARE DEEPAK GHANSHYAM THOKALE NIRMALA GAJANAN RAUT TRIVENI MANOHAR JADHAV ANANTA RAJARAM DEVKAR PANDURANG MARUTI KALANTRE SANTOSH DATTARAM DURKAR AJAY RAMCHANDRA CHALKE

25 HITESH AMBABHAI KAROTRA MAHENDRA MAHADEV PATIL AKSHAY SURESH KALETI ANGEL GANESH GAVIT SUNIL RAMCHANDRA HIMMAT VIJAY SHAMRAO KOTULKAR NILESH GULAB RANANAWARE MILIND PANDHARINATH SONAWANE SARITA AJITKUMAR YADAV PRASHANT RAMESH SHINDE YOGESH DINKAR JADHAV SACHIN KRISHNAT KIRDAT ALKA BALU DESHMUKH SAVITA DAGDU BHANGRE PRAVIN VYANKAT SAWALKAR PRAMOD SARJERAO BADHE ABHIJEET MOHAN KHANKAL KIRAN SUBHASH MALUSARE SACHIN NAMDEO PATIL SHANKAR VITTAL PARTE PALLAVI ADESH BHOIR RAHUL NANDKUMAR KAMBLE GOPAL MAHAVIR SHAH KAVITA SURESH VITE PUSHPAK JAGDISH MADHAVI MAHENDRA UTTAM KHEDEKAR SHIVAJI BANDU SAWANT RAJENDRA BHIKAJI KOKANE ARJUN RAMCHANDRA PHALKE AJAYPRAKASH RAMKHELAWAN GUPTA

26 SANDEEP MANIKRAO JADHAV VINOD GANPAT CHAVAN ASHA DATTATRAY MANE ABHIJIT YADAV PAWAR SACHIN RAMKUMAR MALI VARSHA NILESH MADGE MAHADEV TUKARAM KAJALE SHIVAJI HANUMANT GHADGE MOHAMMEDZAHID QAMRUDDIN KHAN VILAS JANABA MUSALE ASHWINI SUDHIR PAWAR MOHAN BABU GAWALI DATTATRAY ARJUN GADGE SHANKAR NANASO NIKAM MUKESH BHAGVAN RAJANE RAMAKANT KHEMU CHAVAN VIDHI VIRAJ BHONGALE GAJENDRA GANESH GONDHALI SANJAY ZILAJI MANDAVKAR ARVIND RAMESH JAGTAP DATTATRAY BHANUDASRAO TALE UMESH YASHWANT KADAM MEENA SANJAY BHANAGE NAGESH BHAU GHODAKE GAURAV ASHOK JAGTAP KALPANA RAMCHANDRA TURALKAR ANIL BHAWSING PAWAR HARSHADA RAM SHIVSHARAN GANESH SHANKAR GHUGE SANTOSH PANDHARI KAMBLE

27 SANTOSH LAXMAN DEVALE AJIT ANANT SHIRKE PRADEEP PUNAJI DHANAWADE SHARMILA PRAVIN PARTHE KISAN TUKARAM KADAM ATUL MADHUKAR JADHAV PRADEEP PUNAJI DHANAWADE DARSHANA NITIN MHATRE PRAVIN TUKARAM KINDRE SACHIN SAKHARAM KELKAR PRADEEP PUNAJI DHANAWADE PRAVIN JAGANNATH THAKUR SHANTARAM SARJERAO YADAV AARTI PRAVIN CHAUDHARI NILESH ASHOK GAIKWAD RAVINDRA PRAKASH RAUT VAISHALI VISHNU PATIL RESHMA SANTOSH MANDHARE PRARTHANA MADHUKAR PARAB SHAHADEO PUNJA DAHIFALE SACHIN YESHWANT RANDIVE KIRAN RAVINDRA MARAL NARINDERKAUR JITENDERSINGH SANDHU AMOL DINKAR SANAS SHAMALI RAMAKANT PAWASHE SUBHASH TANAJI SANKPAL SHAILESH SURESH GHADI HITESH VISHWANATH KHAMBAL GANPAT GENBHAU SONDKAR RAVINDRA CHINTAMANI BHOSALE

28 BHAUSAHEB BABURAO DIVEKAR AJIT NANA GAIKWAD DEVIDAS JANRAO BARDE PRAVIN ANANDA PATIL SAMBHAJI PANDURANG JADHAV MALESH RAMNATH MHATRE JAYWANT VISHRAM DHURI VIBHAKANT BALKRISHNA MAINAK GULAB NARAYAN SHELAR NANDA ASHOK KARANDE SURESH SHIVRAM CHIKANE SHEETAL VISHAL MURDUNGE KAMALAKAR RAMKRUSHNA BAKADE KISHOR DADASAHEB YADAV FAQEER MOHAMMAD SHAIKH VILAS BHAU KADAM SAMADHAN POPAT CHAUGLE MANGESH ANANTA KHILARI PRAVIN RAMCHANDRA ZAGADE NEHA KIRAN WADEKAR BABU RAJARAM KARMARE YOGESH LAXMAN BITLA BHARAT SURESH TEKAWADE JITENDRA SURESH KANASE VAISHNAVI VISHAL KULAL DATTATRAYA SITARAM GARJE VISHNU DHONDIRAM LAHANE KAVITA RAJENDRA SHINDE MITHUN MITHUN SHINDE SULTAN SALIM MANIYAR

29 SANJAY SAMPAT SHEDGE MANOHAR SUKANNA MADDELA NIRMALA GOPAL NIUGARE SUPRIYA PRAVIN WAGHOLE POOJA BHARAT JADHAV MOTIRAM BABURAO SHINDE SHWETA PRAMOD PAWAR SUDHIR DNYANESHWAR KOLEKAR BHASKAR PRAMOD MISHRA PALLAVI SURESH GAONKAR RAKESH BAPURAO GOSAVI SAMEER DHARMARAJ YADAV ASHOK MARUTI GOLE RAHUL NAMDEV PATIL SHAKUNTALA ASHOK BANDGAR ANAGHA ANIL CHAVAN RANJEET SAHA BIRENDRA LALADEV YADAV VILAS MAHADEV BHOLE SANDESH SHIVRAM YADAV BALU POPAT AHER KUSUM KISHOR SALGAONKAR VINOD DWARKANATH PATIL VAISHALI ANIL SAKHARE SHIVAJI YADU SALUNKHE ANUPKUMAR DINESHWAR SINGH RAMCHANDRA SHAMRAO WADKAR ARUNKUMAR UTTAMKUMAR SINGH KISHAN LAXMAN RATHOD SHIVAJI BABURAO CHIKANE

30 VINOD PANDURANG MAHAMULKAR VASANT SOPANA WAGHMARE DINESH MOHANLAL TALESHA URVASHI AJIT PATEL PRADEEP NARAYAN KADAM SWAPNALI VIVEK PATIL KULDEEP PRADEEP JADHAV DINESH NAMDEO KOLI VILAS BAPURAO KADAM AMOL DAJI MORE SUNIL DIGAMBAR BANKAR SHRIKANT KRISHNA ASWALE ANKITA SACHIN TAKKE VIDYA PUNDALIK ACHARI ARUNKUMAR RAMABALAK RAY SAJO PRAMOD PASWAN RUPLAL PREMJI DANGI DARSHAN HARICHANDRA AMBRE KASHYAP NARANBHAI PATEL SANJAY BHARAT KOLI ANUSHA BAI DATTARAM KASHIRAM DALVI TAJARAM SANGARAMJI SUTHAR LATA ROHIDAS BANSODE SARIKA RIHIDAS BANSODE JYOTI NAGSEN KADAM AMAR VISHWAS PAWAR KALPANA SAKHARAM JAGTAP RAJSHREE RAMESH YADAV SHAMSUNDAR SHANTRAM PALKAR

31 DILIP KHASHABA DESAI VINOD BHANDARI PRAJOT JANARDAN DAYALA PRALHAD SADASHIV PATIL DATTATRAY MARUTI WAWARE DEEPA AJIT WAGHELA RAJESH SUKHDEV KAMBLE SHIVKANYA LAXMAN PAWAR DHRUV SATYAWAN BHOIR YOGESH ANAND CHAVAN KANTILAL BABAN KARBHAL NITIN RAMCHANDRA KANADE SANJAY NARAYAN JAGDALE MITHUN DATTARAM MORE RAMESH BALU KADAM PRAJAKTA ULHAS RANE AJIT KHIMJI AUGHREJIYA DIPAK SURESH JAGADE AMOL MADHUKAR SHINDE JITENDRA PUNJAHARI WAGHE ARUNKUMAR CHOTELALGUPTA GUPTA DATTA SEVA RATHOD VINAYAK RAJARAM KSHIRSAGAR GAUTAM DAGDU SAKPAL PRAKASH RAMCHANDAR SHINGH BALAJI NARSAIAH ITIKALA MARUTI GULAB BHOIR AMEY SUBHASH JAGTAP ARTI RAMESHRAO INGOLE TUSHAR VITTHAL PAWAR

32 SUBHASH ASHRUBA SATPUTE SANJEEV SURENDRA MISHRA RAHUL JAGANNATH JAMBHALE VILAS LAXMAN SHINDE SELVARAJ SHANKAR REDDY JAYESH ABHIMANYU GOSAVI SARIKA GAJANAN SHAHAPURE HARESH SUBHASH KSHIRSAGAR GAJENDRA BACHCHULAL SHAH TARANDEEP KAUR KONDIBA SHRIPATI KADAM MANGESH LAXMAN HAJARE AJIT SURYAKANT KADAM SANTOSH PANDURANG KANGI SWAPNIL KISHOR KADU SHRADDHA RAJESH JADHAV ARJUN MOTIRAM SHELAKE PRANOTI AMOL PATHAK PRATIK RAGHUNATH KAMBLE RAJDUT BABAJI GAWADE CHETAN SHIVAJI PAWAR ARUN SHANTARAM KHANJODE RAMCHANDRA KHANDU TANDEL GANESH BABURAO SHENOY ISAHAQUE MUSA KHAN SANDIP JAGANNATH CHIKANE ROHAN BABURAO FADTARE PRABHAT RAMASHREY SHUKLA VISHAL ARJUN RANJANE PRASHANT VASANT KAMBLE

33 SUVARNA VINOD ANSURKAR YOGESH KISHOR VASANE DATTATRY BHOKYA THAKUR BHAUSAHEB B GHADGE SUMAN JOTIRAM WADKAR AKSHATA SWAPNIL JADHAV DHARMENDRA SUBHASHCHANDRA JAISWAL VITTHAL DHONDU BHAWARI SAMEER SURESH GORULE ZAFARALAM KHAN SAVITA SURESH DABADE SANTOSHI RAMESH JOGDANKAR MANDA KIRAN TANDEL SANTOSH BALASAHEB JADHAV ACHIT LIMBAJI SUTAR SUDHIR VAMAN MESTRY NAMRATA PANDURANG CHOUGULE PRIYANKA RAJU DARVESHI SEEMA MUKUND DAPOLKAR RUPESH RAMESH KARANDE SIDDAPPA SHEKHAR KALE GANESH TANAJI KADAM SHASHIKALA GAJENDRA NAIDU HARISH BAPU ERANDE RUTUJA RAJENDRA VAREKAR SANJAY BHIMRAO MOTE VIPINKUMAR RAMDHANEE PAL AKEELA ABHDULHAMID KHAN DINESH GOPAL ZADRAO RAVINDRA BAJIRAO PADALE

34 MANGAL SURESH JAGADALE IQBALHUSSAIN ABDULKADIR SHAIKH SHAMSTABREZ MOINUDDIN PATEL DINESH PANDURANG SAKPAL NARAYAN RAMCHANDRA RAJGE SACHIN MAHADEV KSHIRSAGAR RAHUL DNYANDEV CHAUDHARI SUMAN SHRIKANT RAI PANKAJ DAMODAR RUPAWATE ASHOK ARVIND GHADGE VENKATESH YADAGIRI BITLA SANTOSH GAJANAN KHILARI ARVIND ANANTA BHOPI VINAVATI PRAMOD SONAR IQBAL SAIFAN SHAIKH PRABHU BASANNA GODEN REVATI DWARKANATH PATIL AASHISH CHANDRAKANT KADAM SHEFALI SHYAM PATIL PRAMOD SHIVAJI RATHOD SEEMA LAXMAN SHIRKE GANESH ARUN NIKAM NAYANA MAYUR BHOIR PRABHAKAR REVAPPA DESAI SHANTILAL PANDURANG TAKALE MEENA JAGANNATH DESHMUKH SHILPA ASHOK PATEL GOURI AMOL CHAVAN UMESH SAKHARAM PARDHI NIKHIL CHANDRAKANT WARKHADE

35 GITANJALI DATTARAM PATIL BHARATI SANDEEP JADHAV MAHESH SUDAM MHABDI DHANSHRI SUBHASH VALUNJ SANDESH KESARINATH THAKUR ASHA ROHIDAS GHATVISAVE SEEMA RAMCHANDRA BOBADE SACHIN LAXMAN SHINDE ANIRUDDHA ARVIND SALVI PANDURANG BABURAO MORE RAMDAS GANPAT VANJARI SACHIN SHAMRAO SARGAR FARHAN ABDUL KADAR KHAN CHHAYA RAMCHANDRA KUDTARKAR SAMIR MAHENDRA BHAGAT PANDHARINATH NAMDEV THAKUR BALU ABA TARATE SANDEEP ANANT SURVE DHARMARAJ RAVSAHEB JAYBHAYE SHUBHAM DINESH KOTHARI RAKESH SHASHIKANT SAWANT ANIL SHRIKRISHNA BANDKAR SUJIT SUKHADEORAO RAUT SATYAPREM RAMKISAN SONVALKAR NITIN KRUSHNA PHADTAREDESHMUKH VISHRAM KRISHNAJI SATAM GAJENDRA PANDURANG TANDEL SACHIN DINKAR MAHAMUNKAR MANOJ RAMESH PAGARE SANJAY SUDHAKAR LAWATE

36 ANIL BHAVSING PAWARA RATNESHWARI CHANDRAKANT KOLI NILESH SHRIKANT CHIKHALE CHHAYA POPAT SAWANT DARSHAN RAJENDRA SANNAKE VIKAS ASHOK BALLAL HARICHANDRA ROHIDAS DEVKULE PRAJEET BABAN SALUNKHE ANKETI KESARINATH SHINDE KISHOR NARAYAN RAUT SHIVAJI YELOJI ACHALEKAR CHANDRAKANT RAMKRISHNA BAVISKAR VIJAYA SAVKAR MAGAR VINAY SAMPAT CHAVAN IMRAN KHAN ASHA SHANKAR BHAMARE VENIMADHAV ACHARYA VENIMADHAV ACHARYA PRASAD PRAKASH DESHMUKH VASANT GANGARAM KAMBLE HARSH SURESH JAGDALE AWANISH MISHRA SHUBHANGI PRAKASH PATANKAR SALEH AHMED SANTOSH MADHUKAR PATIL SUHAS BALKRISHNA PATIL SANDESH BALASAHEB BANDGAR MEENA HARSHAWARDHAN RAWAT BHARATKUMAR DINESH UPADHAY MILIND SADASHIV VENGURLEKAR

37 MOAZZAMALI HASANMIYA NAKHWA SANTOSH NAMDEO LOKHANDE GAURESH MADAN PATIL SNEHA ANANDRAO LEMBHE VISHAKHA SUDARSHAN THORVE BABAN TATOBA BORATE BADRIPRASAD BODURAM GUJAR DEEPA DIWAKAR SINGH VISHAL UTTAM HUNDARE NIRMALA HIRAMAN THAKUR VIJAY M KURANI DATTATRAY BAJRANG GAVALI LALITA VIJAY PAWAR GOVIND KACHRU KSHIRSAGAR SHUBHANGI RAJENDRA FADKAR BASAVARAJ HOSMANI MEMUNA SAYED SARITA ROOPSINGH KUNWAR VIJAY SUDHAKAR TIRLOTKAR ANIKET KESHAV TALDEVKAR PREMJI HARKHA MOR JAYENDRA KALURAM GHARAT VIRAJ GAJANAN BHOIR NILESH DADARAO NISHANDAR ARVIND CHINTAMANI PANDEY SATYAWAN SURESH DHANDRUT KUMARASHOK KUMARRAJKUMAR SHARMA MADHURI KUNAL KAMBLE SHASHIKANT VITTHAL MANE JITENDRA YASHWANT MORE

38 SANJAY PARMESHWAR PATIL SATISH SITARAM KUSHWAHA YOGESH DEVIDAS PATIL JAYESH JAYANTILAL MODI PRAVEEN OMPRAKASH KUSHWAHA UDESH SAMPAT MORE DIGAMBAR RAMCHANDRA PANDHARMISE HANAMANT GOVIND GAWALI ADITYA DIPAK PATIL MANGAL BHAUSAHEB GITE PRAJAKTA VITTHAL MORE ARCHANA SANDEEP PATIL MUKESH MADAN KSHIRSAGAR SUBHASH BHAGUJI RANJANE SEEMA VYASMUNI DIXIT TRIMBAK DINKAR BHARMAL LAHU BABURAO LOKHANDE SATISH RAVASAHEB KORE LAXMAN SUNDER FANSE RANJIT MUNNA THAKUR NILAM PRASHANT CHATUR RAJENDRA NAMDEO NIKAM MANOJ VASANT NIKAM ASHALATA RAVINDRANATH NIMBALKAR DNYANDEV BALKU YESALE VIJAY ANKUSH MUJMULE SHITAL YOGESH MANDHARE MANOJKUMAR RAMSEVAK VISHWAKARMA CHANDRAKANT DHONDIBA SHINDE PRADEEP VILAS SITAP

39 RAKESH SUDHAKAR YETAM AKSHATA DINESH KOTHARI ROHIT SHRIRAM YADAV MAHENDRA KONDIBA MORE AARTI JAIPRAKASH GIRAM MOHDNAEEM ABDULRAZZAK SHAIKH PANDHARINATH KRUSHNA KADAM PREETI PRAKASH RATHOD RAVINA RAMESH JADHAV BHAGYASHREE PRAKASH PATIL PRAVIN BABI GAWDE SNEHAL DATTATRAY GHUDE AKBAR SHEKH NAMRATA JAGANNATH PAWASKAR NAGENDRA BAJARANG KARANDE VAIBHAV VIJAY KUDAV RESHMA SHARAD GUNJAL REVANNATH PATILBUVA BELKAR VIKRAM VIDYADHAR DHURI JEEVAN BELAJI JADHAV NILESH NIRMALKUMAR JAIN RAVICHARAN KULAHEVEL BRAHMAN FARHEEN SHOEB MUQADAM CHANDRAKANT MANSINGH DERE CHETAN RAMESH SURPAM PRADEEP VISHWAS GADHAVE RIZWANABI USTAD YOGESH PUNDALIK GAWAS SATYAWAN BHIVA DEVKATE MILIND LAXMAN DAREKAR

40 ASMA ARIF HAJI KARTIK HIRALAL KUNDHADIYA SANDESH BHARAT TORASKAR RUPESH UTTAM KATKAR NILESH PRAKASH BUDHAWALE ARVIND LAXMAN SALUNKE ASMIN NASIR SHAIKH SHARDA KANHIYALAL SHARMA IFFAT MOHDJAMIL BUKHARI NALINI EKANATH WANKHEDE HARSHADA GANPAT LOHAKARE ABHIRAJ GORAKHNATH WAGHMARE SUBHASH VIKRAM GARJE MEENAKSHI MAHADEO PAWAR SACHIN DATTATRAY BHOSALE PRASHANT YASHVANT DHAMANKAR ASHUTOSH ASHOK BAHADUR SINGH POONAM TEJARAJ SHINDE ANIL RAJARAM MORE DHIRAJ WAMAN THAKUR KUNAL JANARDAN DANI SAMEER PRAKASH NAIK HEMANT RAMCHANDRA BADAK SHIVARAM NARAHARI GAWDE PRADIPKUMAR DASHRATH BADADE TANVI IBRAHIM PATANKAR YESUDAS MALLAIAH MAKULA MATURDAS GORAKH SUL SATISH YESHWANT KADAM GIRISH RAJARAM DALVI

41 SURAJ AJITRAO BORAWAKE PRAVIN PAVLAS GAJBHIV AJIT PRABHAKAR PATIL MINAL PINTO SUPRIYA SHIVAJI JADHAV MAHESH VASANT GHARGE JAGDISH ASHOKRAO MALI FARHAN MUSHTAQUE SHAIKH ARVIND TRIMBAKRAO MUGLE VIMLESH RAMAKANT SHUKLA VISHAL ANANDA TASGAONKAR NIRANK KISHOR KUTE PRANIT PRABHAKAR MORE SACHIN SURESH NAIK BHARTI BAPU BIRHADE ANITA BHIMAYYA DHOTRE DEVPRAKASH SHIVPRATAP MISHRA SUNIL SHATRUGHAN PATIL ATUL RAMESH PAWAR HALLEPPA SHRISHALI DODAMANI SAMBHAJI SADU HATKAR PRAVIN RAMCHANDRA DABHADE GANESH SHRIHARI MANE SACHIN RAMCHANDRA PAWAR ANIL SOPANRAV PAWAR BALAJI RAMJI PAWAR SHADAB ABDULKADER KHAN APPAJI SAMPAT KAVATHEKAR RAJIV BHIKAJI THORAT BALIRAM NAMDEV TALIKOTE

42 PRASHANT KRISHNARAO SONAWANE ARIFAHMED JAFFARALI SHAIKH DATTATRAY SHIVAJI UGALE POONAM GANESH TRIPATHI SURJEET SINGH DARSHAN SINGH BANWAIT SURESH PANDIT VALVI RACHANA ASHOK KAMBLE RAJESH DASHRATH WAGH ASHA GOPINATH DETHE SHESHRAO BAPPASAHEB GHULE SANJAY RAMDAS BHOGALE PRAVIN EKANATH THAKUR GANESH SHIVAJI CHAUDHARI PRAVIN PRAKASH CHIKANE VIKAS BHANUDAS KOCHALE ANJALI AMBADAS KHALSE RAMNATH SHANIWAR PATIL SANDHYA KESHAV BHAGAT VARSHA YUVRAJ KADAM BABASAHEB POPAT KOLI RAVINDRA SANTRAM FUNDE FIROZ BILAL KHAN CHANDRASHEKHAR GOVINDRAO HENDVE RAJESH LAXMAN BHOIR SHANKAR BAJIRAO RENUSHE SACHIN RAM MILAN GAUN KISAN GOVIND KADAM AJINKYA SHEKHAR SAWANT RUPESH DATTARAM PAWAR SAMEER HASNUDDIN JAGIRDAR

43 SUNDARBAI MARUTI GAVALE NANDKUMAR PRABHAKAR TANDEL BHARAT DATTATRAY SHIRKE SACHIN BABU SHINDE KAILAS HARISHCHANDRA BIBE SADHANA SANDIP ADAV SUSHIL KUMAR HERENJ RAJENDRA LAXMAN PAWAR VISHWESH VASUDEO KATTA JAYESH VASUDEO SAWANT SWAPNESH SADANAND PATIL DHANIRAM HARISHCHANDRA KAMDI DNYANDEV PARSHURAM SHELAR SWAPNESH SADANAND PATIL NAMDEV BAPU NANGARE YOGESH GULAB ICHAL ABHAY VITHTHALRAO MAHAMULKAR TUKARAM VITTHAL ANGANE MANALI MANGESH SURVE JYOTI RAJENDRA WARALE SANKET SANDEEP VICHARE VILAS BALU KADAM ALOK AJAY SINGH RAJ GANPAT HANDE SACHIN AMBADAS WAGH PRASHANT DINKAR MANE PRAVIN SHIVAJI GAIKWAD GANGA VALJI GAMI BHANUDAS ANANDA PATIL SANTOSHI NELSON APPAN

44 PANKAJ MARUTI WAVEKAR ANITA I KADUSKAR LAXMAN MARUTI PATIL SUMEDH BHANUDAS KAMBLE DIPAK DINKAR PAWAR VINAYAK NAGNATH MANE SHRIRANG RAMCHANDRA JADHAV AMOL ASHOK CHALKE RAM SHANKAR PANDHARE AARTI BHOJ MILADEVI SATYANARAYAN BIND AFRIN JAVED KADRI CHANDRAKANT VAIJNATH KAWALE OMKAR CHANDRAKANT BASWAT ONKARSINGH HARNAMSINGH SASAN MADHURI DURGESH DESHPANDE NANASAHEB DHONDIRAM PAWAR SHRIDHAR SAMBAYA KUKUDALA PRAKASH VASUDEO PARAB ANKUSH GENBA MALEKAR PRASHOBH JAYAPRAKASH JAYAPRAKASH HANUMAN AYODHYA KANOJIYS MANOJ YASHWANT MADHAVI PRASHANT ANANDA VAIDANDE ASHOK GANPATI MANE ZAKIR WAHAB SHAIKH AVINASH SHAMRAO SHEDGE SUBHASH YADAV MEERA RANCHHOD SHARMA SHIRISH VITTHAL GODAGE