Microsoft Word - Sri Vadiraja Kavacham-Kannada

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Microsoft Word - Sri Vadiraja Kavacham-Kannada"

प्रतिलिपि

1 bhr jallav e lasadàrdhvapu ra sva g rarekh kitamadhyade¾am ka ham n bhi sula bam n m l tulasyak½amay dadh nam 1 ¾r mudray cihnita sarvag tra karolasacchr japam lika param h tpu ar kastha ¾ubh barastha ¾r v jivaktra satata smara tam 2 jit ri½a varga h t ghar ¾i kàrm sanastha sutapa prabh vam ¾r maddhayagr va dayaikap tra ¾amadam disa pattiyuta vir gi³am 3 sacch strani½ ha bhuvir jam na v d bhasi ha sumata prati½ hitam eva mun dra kavi v dir ja dhy tv tad ya kavaca pa hetsudh 4 sad :'vadhàta¾ekhara khar rip dam ¾ritam ¾rit rtih ri³a druta guru h disthita bhaje 5 gurumakhilagu³aj²a sadgu³aik dhiv sa ¾amadamaparini½ ha satvani½ ha vari½ ham sakalasujana¾i½ a nityanirdhàta ka½ a hayamukhapadani½ ha m bhaja tu prapann 6 v dir ja ¾ira p tu bhaktatr ³ak todbhava v dir ja p tu ph la jagadva dyapad buja 7 Collection by M. Pramod Page 1

2 v dir ja p tunetre d ½ abhàt rthas gara v dir ja ¾rut p tu ¾rutyartha k tac rudh 8 v dir ja p tu n s pr ³ y ma par ya³a v dir ja p tu vaktra hayagr va stutipriya 9 v dir jo:'dhara p tu madhur k tanisvana v dir ja p tu ka ha citrasa g tasusvana 10 v dir ja p tu bhujau tapt yudhala sadbhuja v dir ja p tu karau v jivaktr ghripàjaka 11 v dir ja p tu citta pàr³avidy h da buja v dir ja p tu n bhi padman bha stutipriya 12 v dir ja p tu ka i divyasàtralasatka i v dir ja p tu corà moc yuga samaprabha 13 v dir ja p tu ja ghre hay nananatipriya v dir ja p tu p dau k ta bhàsatpradak½i³a 14 tapomaya tanu ¾r m n p tu me sarvatastanum v d dra pàrvata p tu divyada astu dak½i³e 15 yog dra pa¾cime p tu v me kavikul gra³ gneyy bhàsura p tu nairuty ma galaprada 16 Collection by M. Pramod Page 2

3 hanumatki kara p tu v yavy bhaktavatsala ¾ ny p tu ¾ubhada sarv ¾ubha nivartaka 17 v dir ja p tu cordhvamàrdhvareto:'gra³ sad v dir jastvadha p tu tamodv ra nivartaka 18 o (¾r ) namo v dir j ya d rghad ridryagh tine r jabhogaprad tre ca namo:'stu jayad yine 19 màkam vi¾ya m s k½ dv dir jaguràditam ya etatpa hate bhakty ba dhap ¾ dvimuccate 20 ¾r v dir jakavac dasut sasut bhavet n r naro:'tha ¾Àdro v sarvadeva pa hedyadi 21 dharm rthak mamok½ d n labhaten trasa ¾aya ¾r v dir jakavaca bhaktiyukta pa heddhruvam 22 manas ci tita hyartha pr pnoti sukhasa tatim bhavetsarvatra vijay vidv n durv disainyata 23 sarpav ¾cika sa bhàta vi½avidr vak ra³am màko hya màkat y ti màrkhovidvattvam pnuy t 24 ku½ h ¾i½ atvam pnoti rogi rogaviyogav n kavacasy sya pa han dbhakti yuktena cetas 25 Collection by M. Pramod Page 3

4 ya etatkavaca vidv n likhitv pàjayedyadi bhàrjev t lapatreva sarvasiddhimav pnuy t 26 ga g t raniv sin k tamida n r ya³ khy yuj divya sadvarav dir jakavaca tatsarvad ya pa het sadbhakty satata su¾ strasurati bhakti rame¾e:'ni¾am bhukti c pi paratra muktimiha sadvidy ya¾a pr pnuy t 27 vimalasakalag tra ¾uddhakaivalyap tra ¾ubhagu³aga³as dra bhàv bhའma³ dram viditasakala¾ stra s dhucitta yat dra turagavadanabh ja naumi sadv dir jam 28 m y bhavairi³ m dhvar dd tavanac ri³e vaconakhari³e v dir jakesari³e nama 29 k madhenuryath pàrva sarv bh ½ aphalaprad tath kalau v dir ja ¾r p do bh ½ ada ssat 30 tapovidy virakty di sadgu³augh kar naham v dir jaguràn va de hayagr vaday ¾ray n 31 hayagr va day bhojalolabh ga sat gurum nam mi ¾r v dir ja j² navair gya sa padam 32 ku½ h pasm ra làt t n (làt di) b laspho dik n bahàn m ttik n ¾ayatyeva v d vanagat mune 33 Collection by M. Pramod Page 4

5 v dir jaguro p dasalilasya ca p nata apam tyu jayaty ¾u tath saukhyamav pnuy t 34 gurv dir ja pr tyartha j vhopasthajaye jite nirbh t bhavadev tra l tavy c ryam ttik 35 iti ¾r v dir ja kavaca sa pàr³am Collection by M. Pramod Page 5