Microsoft Word - New Microsoft Word Document

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Microsoft Word - New Microsoft Word Document"

प्रतिलिपि

1 मह र श सन (आ दव स वक स वभ ग) द र वन Id :- क प अ धक र,एक मक आ दव स वक स क प,न शक य य अ तग त असल य एक ण 18 श स कय आ मश ळ त ल व य न सन य श णक वष स ठ भ ज प ल प रवठय स ठ ठ क प दत न आ मश ळ वर प रवठ कर य कर त अ धक त / म यत त प रवठ ध रक कड न ई - न वद क य ण ल च अवल ब क न ऑनल ईन ई न वद म ग व य त य त आह त. अ. क म च न व 1 एक मक आ दव स वक स क प न शक क य लय य अ ध न त असल य एक ण 18 श सक य आ मश ळ न भ ज प ल प रवठ करण न वद फ म च कमत ( न परत व ) ( त आ मश ळ ) आ मश ळ य न व सम र दश व य म ण बय ण र कम (परत व ) स क त थळ वर ल - न वद अज स बत य आ मश ळ य य द म य नम द क य न स र जम कर व ल ग ल. भ ज प ल प रव य च अ द जत कम त स क त थळ वर ल - न वद अज स बत य आ मश ळ य य द म य नम द क य म ण भ ज प ल प रवठ न वद च व ळ प क अ. क प तर य ट ज क टद र ट ज दन क व व ळ (प स न ) दन क व व ळ (पय त ) 1 न वद क शत करण न वद ड ऊनल ड करण न वद. तय र करण. 4 ऑनल ईन त क लफ फ ब द करण 5 ऑनल ईन य प र लफ फ ब द करण 6 - ऑनल ईन - न वद स दर करण. सक ळ सक ळ सक ळ त क लफ फ उघडण य प र लफ फ उघडण सक ळ

2 अट 1) सव न वद य फ त ऑनल ईन र ह ल. 2) न वद दन क त य क ल वध म य ऑनल ईन उपल ध असत ल. 3) सव प / इ छ क भ ज प ल प रवठ न वद ध रक न न वद प क ड ऊनल ड कर य स ठ व न वद य त भ ग घ य स ठ ई - न वद ण ल च य Portal मध ल Sub Potral With वर enroll करण आव यक आह. 4) न वद ध रक न वर नम द क ल य स क त थळ वर ऑनल ईन Enrollment करण स दभ त व अडचण अस य स य न प ढ ल द र वन वर स पक स ध व Sify Technologies Ltd. Nextender (India) Pvt. Ltd on Phone no id 5) न वद ध रक न न वद स दभ त सव द तऐवज ऑनल ईन स दर करण अ नव य र ह ल. तस च बय ण र कम, न वद स च च श क ऑनल ईन प म ट करण आव यक आह. अ यथ ई न वद य त य न सहभ ग ह त य ण र न ह. 6) इतर स चन /आ मश ळ न व च य द, बय ण र कम, अ द जत कम त ब बतच म हत, अट व शत ई - न वद नम य म य पह वय स मळत ल.सदर न वद म ज र करण, य मध ल अट व शत म य व ढ करण कव शथ ल करण,- न वद उघड य च दन क प ढ ढकलण तस च - न वद य त बदल करण.अथव स प ण न वद य र करण व इतर ब बतच स प ण ह क व नण य क प अ धक र,एक मक आ दव स वक स क प न शक ज.न शक य न र ख न ठ वल आह त. 7) इ टरन ट, व तप रवठ कव स गणक बघ ड इ य द क रण म ळ न वद स दर कर य स वल ब झ य स य च जब बद र क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स क प न शक य च र हण र न ह. ईम ल,फ स, ह तप च इ य द द र स दर क ल य न वद च वच र क ल ज ण र न ह. 8) न वद स बत अपल ड क ल य क गदप च तप सण म ळ क गदप व न त क लफ फ उघडत व ळ कर य त य ईल. य स ठ न वद ध रक न अश व ळ म ळ क गदप स बत ठ व व. 9) त क व य प र लफ फ व ळ प क न स र श य झ य स य च दवश क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स क प न शक य च द लन त उघड य त य त ल कव य त बदल झ य स तस स चन फलक वर स द कर य त य ईल. व र त/- क म र आ शव द भ..स. क प अ धक र एक मक आ दव स वक स क प न शक

3 मह र श सन (आ दव स वक स वभ ग) द र वन Id :- आ दव स वक स वभ ग तग त क प अ धक र,एक मक आ दव स वक स क प,न शक य य अ धन त असल य स र, य बक वर, प ठ व दड र य त ल य त ल ख ल ल श सक य आ मश ळ न सन य श णक वष त ल भ ज प ल प रवठय स ब ध ई न वद म ग व य त य त आह. सदर न वद च अ द ज र कम व न वद फ म न वद च अ द ज /बय ण कम त ख ल ल श सक य आ मश ळ य न व सम र दश व य म ण अ.. बय न र कम टप :- 1) सदर ई - न वद क र नम न अट व शत दश वण र प य स क त थळ वर पय 1440/-(अ र -एक हज र च रश च ळ स पय म ) य ऑनल ईन (न परत व ) य क श ळ कर त व त भर व ल ग ल.सव न वद ध रक न बय ण र कम भरण ब धनक रक र ह ल. 01 बय ण र कम भर य च प वत. 2 बय ण र कम स ट अस य स स म व लघ, म यम उ ग वक स अ ध नयम अ तग त उ प दक हण न स म व लघ, म यम उ ग वक स य च कड न दण क ल ल व मह यव थ पक य च म णप 3 भ ज प ल यवस य क रत असल ब बत मप च यत च द खल./ श प ॲ ट म णप 4 न वद ध रक अन स चत जम त अस य स ज त च द खल 5 प न क ड 6 अन भव म णप

4 1. ई - न वद प दत ह द न लफ फ प दत च अस य न बय ण रकम च ऑनल ईन प म ट क य न तर लफ फ म क - 1 (त क लफ फ ) य म य म गण क ल ल आव यक असल ल क गदप क न क न य स क त थळ वर अपल ड कर य त य व त. लफ फ म क- 2 ( य प र लफ फ ) य म य फ त ऑनल ईन दरप क भर य त य व. 2. भ ज प ल फ म ई- न वद व कमत आ मश ळ य न व सम र दश व य म ण कर व. य च न व ICICI ब क य ख य वर ऑनल ईन प दत न भरण 3. त ई- न वद उप थत न वद ध रक सम कव य न धक त क ल य त- नध सम लफ फ म क 1 (त क लफ फ ) उघड य च क य व ह कर य त य ईल आ ण य न तर लफ फ म क 2 ( य प र लफ फ ) उघड य च क य व ह कर य त य ईल क ह अप रह य क रण म ळ न वद त ल त व त दन कस - न वद उघडण श य न झ य स तश स चन ऑनल ईन द य त य ईल. 4. न वद उघडत न थम लफ फ म क 1 (त क लफ फ ) उघड य त य ऊन य म य आव यक य क गदप च व अट शत च प त त क ल अस य च ख तरजम कर य त य ईल व सव क गदप च /अट व शत च प त त क य न तरच लफ फ म क 2 ( य प र लफ फ ) उघड य त य ईल. लफ फ म क 1 मध ल आव यक य सव क गदप च / अट व शत च प त त नकरण -य न वद ध रक च लफ फ म क 2 ( य प र लफ फ ) उघड य त य ण र न ह व य च भ ज प ल न वद र कर य त य ईल. 5. ई - न वद प ट बय ण र कम श स कय आ मश ळ य न व य य द सम र दश व य म ण य य न व अद यग कर व ल ग ल. 6. आ मश ळ न भ ज प ल वखच न प ह च कर व ल ग ल.भ ज प ल प रवठ करत न प कग फ रवड ग / हम ल, त ल ई, व र ई, व हत कवग र सव खच प रवठ द र य न कर वय च आह. 7. भ ज प ल दरर ज त ज, व छ व च ग य त च तस च बदल न प रवठ कर व ल ग ल. 8. भ ज प ल प रवठय च क म ह न वद ध रक अन स चत जम त अस य स ध य द य च 9. म ज र क ल ल य क भ ज क र न स र य क आठवडय त क णत ह भ ज प ल एक क रच ल ग प ठ प र व य स प रवठय य द यक स म ज र दल ज ण र न ह. 10. प रवठ ध रक स/ न वद ध रक स आ मश ळ न भ ज प ल प रवठय स ब ध न वद भरत न य क आ मश ळ स ठ वत न वद फ म खर द क न भर व ल ग ल. 11. न वद अज भरत न अज त नम द क ल य भ ज प य च त कल च दर नम द कर व. प ल भ ज च ज ड च दर नम द क नय. 12. आ मश ळ मप च यत च ह त ल भ ज प ल न वद ध रक न भ ज प ल व च यवस य क रत अस य च मस वक व स ब धत तल ठ य च म णप द क न य परव य सह द ण आव यक आह. य ब बतच द क न न बरच उ ल ख कर व. य शव य न वद च वच र क ल ज ण र न ह व य स ब ध च अ तम नण य घ य च अ धक र क प अ धक र य न र ख न ठ वल ल आह.

5 13. न वद त नम द क ल ल दर म ज र करत न स ध रणपण ब ज रभ व च वच र क न दर ठर व य त य त ल. त ल क नह य आ मश ळ स ठ आल य न वद त ल दर च त लन क ष उ प ब ज रस मत य दर श कव थ नक त ल क तर वर ल ब ज र प ठ त ल दर श क न ब ज रभ व प अव तव कम असल ल दर ग णव श तडज ड हण न न क र य त य त ल तस च ब ज रभ व प अव तव ज त असल ल दर कम कर य त य ऊन क ष उ प ब ज र स मत कड न त झ ल य दर न प रवठ आद श द य ब बतच सव अ धक र क प अ धक र व य च खर द स मत न र ख न ठ वल आह. 14. भ ज प ल प रवठय च दर सन य श णक वष कर त अ मल त र हत ल.आव यकत व ट य स सन कर त त प र य व प त म दतव ढ द य त य ईल. 15. भ ज प ल प रवठय च न वद भरत न बय ण र कम श सक य आ मश ळ य न व सम र दश व य म ण भर व ल गण र आह. सदर य र कम वर य ज मळण र न ह. यश व न वद ध रक स न वद म ज र झ य न तर नयम न स र स र त ठ व र कम 3 ट क ड.ड. व प त श सक य आ म श ळ त भर व ल ग ल. 16. म ज र न वद ध रक स न वद त ल अट व शत च व व य तक म हत द त न क ट क रपण प लन करण ब बत 100 पय च य य लय न म क वर कर रन म लह न व ल ग ल. य ब बत स ब धत न वद ध रक कड न कस र अथव हयगय झ य स य य ग क प क य लय स क ण य ह क रच ह न स स व ल ग य स य च र कम ज त कर य च त तच क यद श र क रव ई कर य च सव अ धक र क प अ धक र य न र ख न ठ वल आह त. 17. भ ज प ल दरर ज त ज व व छ तस च च ग य तच द न दवस न आदल न बदल न प रवठ कर व ल ग ल. सदरच भ ज प ल प रवठय स च र दवस प रवठ कर य स ख ड पड य च म य य पक न त र क य स अन मत र कम ज त क न श सक य क ष ग र त भरण कर य त य ईल आ ण य म ळ क य लय न न वन न वद क ढ य स ठ आ थक न कस न झ य स क यद श र म ग न आपण कड न वस ल कर य त य ईल.श णक वष त एक ण 300 दवस प क 100 दवस प ल भ ज व 200 दवस क दभ ज व इतर भ ज च प रवठ कर व ल ग ल. 18. म थ / त नध थ नक क मट, म य य पक कव क य लय च त नध कड न त र झ य स भ ज प ल प रवठय च आद श र कर य च व अन मत र कम ज त कर य च क य लय स प ण अ धक र र ह ल. व क यद श र क रव ई कर य त य ईल. 19. भ ज प ल प रवठय च दर म ज र झ य स भ ज प ल च ग य त च त झ ल अस न त त य त मळ य च वह त नम य त ल प ह च स ब धत म य य पक य च कड न त न त त य व व त बल स बत ज ड व ल ग ल. य शव य भ ज प य च द यक य क य लय म फ त अद क ल ज ण र न ह. 20. भ ज प य च दर क णत ह क रण न द त अ शत: म ज र अथव न म ज र कर य च अ धक र तस च न वद म य/ अम य/ ब द करण इ य द स ब ध सव अ धक र क प अ धक र य न र ख न ठ वल ल आह. 21. ग णव न स र व म नक न स र प रवठ आद श एक प अन क प रवठ द र न द य च अ धक र क प अ धक र य न र ख न ठ वल आह. 22. न वद त दर नम द करत न न वद ध रक न व हत क / जक त / हम ल / ह त ळण खच इ य द सव अन ष गक खच च वच र क न दर नम द कर व त. 23. न वद फ म स बतच म णप न वद ध रक न व र क न द ण ब धनक रक आह य च न द य व. 24. न वद भरण र य त / फम भ ज प ल उ प दक अस व. अथव भ ज प ल व श स ब ध त अस व. तस मप च यत च म णप स बत ज डल ल अस व. 25. न वद य स बत असल ल क गदप, सह नसल ल अप ण क गदप, ख ड ख ड असल ल न वद वच र त घ तल ज ण र न ह. 26. आद श मळत च स ब धत श ळ वर म ल च प रवठ कर व ल ग ल. व ळ च म ल च प रवठ न क य स व श ळ च अडचण नम ण झ य स अ य ठक ण ह न म ल च खर द क न श ळ वर प रवठ क ल ज ईल. म ज र दर त व अश खर द य दर त ज त च तफ वत आढळ य स य तफ वत च र कम आप य बल त न व अन मत र कम त न वस ल क ल ज ईल. 27. सव भ ज प ल त ज व व छ प र वण ठ क द र स ब धनक रक र ह ल. भ ज प ल प रवठय त ल न क ळज पण म ळ क ह ग भ र प रण म उ भव य स य च सव व जब बद र न वद ध रक वर र ह ल. 28. न वद त दल ल दर ह अ क व अ र अस द ह ह दल ल अस व. वव प र थत त श सन स फ यद श र असण र दरच वक रल ज त ल.

6 29. क ह अप रह य क रण तव उद. अ तव ट, न स गक आप वग र उ भव य स म ज र क ल य दर प ज द भ व व ढव न मळण र न ह. क ण य ह प र थत त प रवठ ध रक न भ ज प ल प रवठ करण ह य च वर ब धनक रक र ह ल. 30. ई- न वद त नम द कर य त आल य दर च अन षग न व ट घ ट कर य ल ग य स अश व ट घ ट फ त य नतम दर असल य न वद ध रक श च कर य त य त ल. 31. न वद ध रक न ख ट म हत /क गदप ई न वद स बत स दर क य च - नद श-न स आ य स 32. क यद शर क रव ई त वत कर य त य ईल. तस च बय ण र कम ज त कर य त य ईल. व र त/- क म र आ शव द भ..स. क प अ धक र एक मक आ दव स वक स क प न शक तस च अन म क 1 त 32 पय त य सव अट व शत म / आ ह य व च य अस न मल म य आह त. य ब बत म झ क णत ह त र न ह. आव यक य सव क गदप च प त त क ल अस न त ई न वद स बत ज डल आह त. क ह क गदप कम अस य स मल / आ ह ल न वद य त न वगळ य च स प ण अ धक र आपण स आह. म झ न वद म ज र झ य स वर ल सव अट व शत म य अस य ब बत म.100/- य ट प प परवर ल ख कर रन म क न द य स तय र आह आ ण आव यक त स र अन मत भर य स तय र आह. ठक ण :- दन क :- न वद ध रक च व र न वद ध रक च स प ण न व व प

7 मह र श सन (आ दव स वक स वभ ग) द र वन Id :- लफ फ म क 01 (त क लफ फ ) 1) न वद ध रक च न व : ) स प ण प व द र वन म क : )श सक य आ मश ळ च न व : न वद म क : ) ई न वद फ म खर द कमत :- र कम पय ) बय ण र कम :- र कम पय ह य / न ह 06) बय ण र कम स ट अस य स स म व लघ, म यम उ ग वक स ह य / न ह अ ध नयम-2006 अ तग त उ प दक हण न स म व लघ, म यम उ ग वक स य च कड न दण क ल ल म णप व मह यव थ पक म णप 07) भ ज प ल यवस य न दण असल ल म बई द क न व स थ अ ध नयम 1948 अ वय स थ च न दण म णप नम न -ड व ग ) श प ॲ ट म णप / मप च यत च द खल. ह य / न ह 08) प न क ड ह य / न ह 09) अन भव म णप ह य/न ह म ण प म./ म य व न अस त प द त क, य अज त नम द कर य त आल ल म हत म झ स प ण म हत म ण खर आह तस च न वद फ म स बत ज डल य सव 1 त 32 अट व शत म प ण पण समज न व च य अस न य मल म य आह त. व य स म ब ध ल आह. तस च क ह अप रह य क रण म ळ द यक च र कम अद कर य स उ शर झ य स य वर य ज दल ज ण र न ह य च मल क पन आह व त मल म य आह. तस च वर दल ल म हत च कश अ त ख ट अस य च आढळ न आ य स म झ वर श सन च नयम न स र उ चत क रव ई कर य त य ईल, तस च म झ बय ण / अन मत र कम ज त कर य त य ईल य च मल प ण ज ण व आह. ठक ण :- दन क : न वद ध रक च व र न व

8 मह र श सन (आ दव स वक स वभ ग) द र वन Id :- भ ज प ल प रवठ कर वय च श ळ च न व :- श सक य आ मश ळ न वद ध रक च /फम च स प ण न व व प :- फ न न बर भ ज च क र दर त कल अ क दर त कल अ र 1 प ल भ ज 1) म थ भ ज 2) प लक 3) क च प त 4) श प भ ज 2 फळभ ज 1) द डक 2) क रल 3) गलक 4) व ग 5) ड गर 6) भ ड 7) टम ट 8) भ पळ 9) व लश ग 10) घ वड 11) गव र श ग 12) शमल मरच 13) क ब 14) ल वर 3 क दभ ज 1) बट ट 2) क द 3) म ळ 4) ग जर 5) स रण 4 इतर 1) लस ण 2) हरव मरच 3) आल (आ क) 4) क थ ब र 5) कड प तस च स बत य तप शल त दश व य म ण य क व त च दर त कल स व हम ल,इतर कर ध न न द वल अस न क पय म य / आम य न वद म ज र य ट न वच र ह व ह वन त. ठक ण :-

9 01 बय ण र कम भर य च प वत. 2 बय ण र कम स ट अस य स स म व लघ, म यम उ ग वक स अ ध नयम अ तग त उ प दक हण न स म व लघ, म यम उ ग वक स य च कड न दण क ल ल व मह यव थ पक य च म णप 3 भ ज प ल /मटण यवस य क रत असल ब बत मप च यत च द खल./ श प ॲ ट 4 न वद ध रक अन स चत जम त अस य स ज त च द खल 5 प न क ड 6 अन भव म णप