Microsoft Word - DATA KO BHEJNE WALE SANSTHAO KI SUCHI.docx

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Microsoft Word - DATA KO BHEJNE WALE SANSTHAO KI SUCHI.docx"

प्रतिलिपि

1 NRrhlx<+ ek/;fed f k{kk e.my] jk;iqj 'ks{kf.kd l= 2019&20 gsrq uohu eku;rk gsrq drkz ¼izkpk;ksZa½ dh fu;qfdr dk ftysokj lwph ftyk&ckyksn ¼10½ 01 Kanha Public HSS Balod GOVT H S SCHOOL 02 Gandhi Vidya Mandir HSS, Gunderdehi ¼102047½ ftyk&csesrjk ¼12½ 03 G.M. Vastanvi Urdu HSS, Ranka ¼122022½ 04 Sidhashram Vidya Mandir HS, Kathautiya 05 Dimond Public HSS, Saja ¼122023½ ftyk&nqxz ¼14½ 06 Subhash Vidya Mandir E.M. HS, Shankar Nagar Ward No.-10, Durg 07 Prakash Public HS, Sector-11 Durg 08 Chhattisgarh Public HS Nandini Nagar, Ahiwara jktukanxk o&lahkkx drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds ek/;e 'kk PIPERCHHEDI GOVT BHARTI BOYS H S SCHOOL ARJUNDA BERLA BEMETARA GOVT H S SCHOOL BORTARA (SAJA) GOVT H S SCHOOL RISALI DURG GOVT H S SCHOOL SECTOR-11 ZONE-2 KHURSIPAR BHILA GOVT H S SCHOOL AHIWARA DURG 09 Deep Shikha HS, Utai PATAN DURG 10 Good Shepherd E.M.HS, Dhamdha 11 Sanskar Public HS, Aamalori, Gadadih 12 Deep Pooja Children s HS Hanuman Nagar, Durg GOVT H S SCHOOL NANDINI KUNDINI DURG GOVT H S SCHOOL SANKARA (PATAN) DURG B S P H S SCHOOL SECTOR-8 BHILAI DURG vaxzsth ck yksn om f gu nh xqu Mjnsgh bhartischoolarjun f gu nh c sjy k f gu nh gk bzldwy csesr jk gghsschool.201 vaxzsth l k tk m vaxzsth gk bzldwy nqxz drkz vaxzsth gk bzldwy nqxz ghsssector11bhilai vaxzsth gk bzldwy vf gok jk govt.hs.s.ahiwar com vaxzsth gk bzldwy nqxz vaxzsth gk bzldwy /k e /k k ghssnandinikhund vaxzsth gk bzldwy i k Vu principalghss.sank vaxzsth gk bzldwy nqxz gm

2 drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds 'kk &02& jktukanxk o&lahkkx ftyk&nqxz ¼14½ 13 Sun Public HS Chandkhuri, Durg GOVT H S SCHOOL ANDA DURG f gu nh g k bzldwy nqxz gm 14 Krishna Public School HSS Sewashram, Kutelabhata ¼142195½ 15 Jai Public School HS Hari Nagar, Katulboad ¼142112½ ftyk&dchj/kke ¼16½ 16 Sarswati Shishu Mandir HS, Gangapur GOVT H S SCHOOL CHARODA PATAN DURG GOVT H S SCHOOL DEEPAK NAGAR DURG SWAMI KARPATRIJI GOVT H S SCHOOL KAWARDHA 17 Divine Public HS, Pandatarai PANDRIYA KAWARDHA 18 Adarsh Vidya Mandir HS, Kawardha ftyk&jktukanxk o ¼19½ 19 C.G. Public HSS, Dongargaon ¼192044½ 20 Royal Kids Convent Rajnandgaon 21 Adarsh Vidya Mandir HSS, Chhuriya ¼ ½ 22 Sarswati Shishu Mandir HSS Chhuriya ¼ ½ 23 Adarsh Vidya Mandir HS, Mamta Nagar, Rajnandgaon PIPARIYA KAWARDHA GOVT H S SCHOOL KHUJJI RAJNAND GAON GOVT H S SCHOOL SOMNI RAJNAND GAON f gu nh gk ;j nqxz nqxz ghssdeepaknagar1 f gu nh g k bzldwy do /k kz m f gu nh g k bzldwy i.mf j;k gm f gu nh g k bzldwy do /k kz ajaykabeerdham Mk saxjxk o vaxzsth g k bzldwy jk tu kanxk o m GOVT H S SCHOOL KUMARDA f gu nh gk ;j Nqf j;k principalkumar GOVT H S SCHOOL BADRATOLA f gu nh gk ;j Nqf j;k RAJNAND GAON m f gu nh g k bzldwy jk tu kanxk o GOVT H S SCHOOL SINGHOLA RAJNAND GAON m 24 Hindu International HS, Ghumka GOVT H S SCHOOL TILAI vaxzsth g k bzldwy jk tu kanxk o Ajij Public HS, Indamara, Rajnandgaon GOVT H S SCHOOL SURGI RAJNAND GAON m vaxzsth g k bzldwy jk tu kanxk o careerjunction9 drkz

3 ftyk&jktukanxk o ¼19½ 26 BPS Parent s Pride E.M. HS, Dongargaon 27 Union Public E.M. HSS, Dongargaon ¼ ½ ftyk&cyksnkcktkj ¼11½ 28 Swami Atmanand Vidya Peeth, Deori drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds 'kk &03& jktukanxk o&lahkkx GOVT H S SCHOOL KOKPUR vaxzsth g k bzldwy Mk saxjxk o GOVT KISAN H S SCHOOL KARAMTARA RAJNAND GAON GOVT S L MEHTA H S SCHOOL BHATAPARA 29 St. Thomas HSS, Lawan PT CPS GOVT MULTI H S SCHOOL BALODABAZAR 30 Shiva Public HS, Chherkapur RAJMAHANT SHRI JAGATU SONWANI GOVT H S SCHOOL AMERA 31 Sarswati Shishu Mandir HS Lawan 32 Shashwat Little Star E.M. HS, Lawai, Singarpur 33 Shashwat Little Star E.M. HS, Lawai, Baloda Bazar jk;iqj&lahkkx m Mk saxjxk o princpal.kisan f gu nh g k bzldwy Hk k Vk ik jk yugal.choubey459 f gu nh gk ;j cy ksnk ck tk j f gu nh g k bzldwy iy k jh m GOVT H S SCHOOL DAMRU f gu nh g k bzldwy cy ksnk ck tk j GOV.HSS.DAM MAIL.COM GOVT H S SCHOOL NIPANIYA vaxzsth g k bzldwy Hk k Bk ik jk GOVT H S SCHOOL LAWAN vaxzsth g k bzldwy cy ksnk ck tk j joshiharishanker5 34 Prachi Public HSS Kot ¼ ½ GOVT H S SCHOOL PARSAPALI f gu nh gk ;j ftyk&/kerjh ¼13½ 35 Aryavart Vidya Niketan HS, GOVT H S SCHOOL CHHATI Ranwa DHAMTARI 36 Ajij Premji HS, Shankardah, Dhamatri GOVT H S SCHOOL DOMA DHAMTARI 37 Vision E.M.HS, Amdi DHAMTARI m f cyk bzx< f gu nh g k bzldwy /k er jh govthsschoolchhat f gu nh g k bzldwy /k er jh vaxzsth g k bzldwy /k er jh govtgirlsdhamta

4 drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds 'kk ftyk&/kerjh ¼13½ 38 Ambition Public HS, Megha GOVT H S SCHOOL MAGARLOAD DHAMTARI &04& 39 B.S. Arya Public HSS Amlidih GOVT H S SCHOOL DONAR f gu nh gk bzld gk ;j 40 Dronacharya Public HSS Amlidih GOVT RMSA H S BODRA vaxzsth gk bzld gk ;j ftyk&xfj;kcan ¼15½ 41 Gyan Vigan Vidya Mandir HS, Mudagaon ftyk&egklequn ¼17½ 42 Vrindavan Vidhyalay HS, Imlibhata GOVT H S SCHOOL KHATTI MAHASAMUND 43 Chandroday Public HS, Bagbahra GOVT H S SCHOOL 44 Fortune Netrahin HS, Karmapatpar f gu nh g k bzldwy e xjyk sm principalghssmaga om e xjyk sm principalghssdona rwww.cgbse.net e xjyk sm GOVT H S SCHOOL KHADMA f gu nh g k bzldwy Nqjk m BAGBAHARA MAHASAMUND ftyk&jk;iqj ¼18½ 45 Helping Hends E.M. HS, Kharora GOVT H S SCHOOL KANKI 46 New Sunrise E.M.HS Krishna Nagar, Gudiyari, Raipur ¼182298½ 47 Aanand Marg HS, Semriya (Nardaha)¼182271½ 48 Prudent Public HS, RDA Colony, Raipur 49 M.M.D.E.M.HS, Chhattisgarh Nagar, Raipur vaxzsth g k bzldwy egk lequ n vaxzsth gk ;j ck xck gjk principalbagbah GOVT RMSA H S KHOPLI f gu nh g k bzldwy ck xck gjk govthighschoolkh vaxzsth g k bzldwy [ k jk sjk GOVT H S SCHOOL GOGAON /k jl h oka thakurkiran220 PRAYAS GOVT BOYS f gu nh vk jax boysprayas2000 RESIDENTIAL SCHOOL NAVIN SARSWATI N P H S SCHOOL PURANI BASTI GOVT H S SCHOOL AMLIDIH 50 Holy Angels E.M.HS, Birgaon GOVT H S SCHOOL vaxzsth g k bzldwy /k jl h oka naveensaraswatisc vaxzsth gk ;j /k jl h oka com vaxzsth g k bzldwy /k jl h oka m

5 ftyk&jk;iqj ¼18½ 51 Galaxy Public E.M. HS, Plot No. 89, Gondwara Road, Raipur 52 Rai Public HSS, Pl.H.No-03, Banarsi ¼ f g- ek-½ 53 New Tech Public HS, Vikas Nagar Gudiyari, Raipur 54 Royal Convent HS, Raipur Deen Dyal Upadhayay Nagar, Raipur ¼182188½ drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds 'kk KASHIRAM SHARMA GOVT H S SCHOOL BHANPURI GOVT H S SCHOOL MANA BASTI GOVT H S SCHOOL DALDAL SEONI GOVT H S SCHOOL BORIYAKALA DHARSIWA & 05 & vaxzsth g k bzldwy /k jl h oka mukeshshivmour /k jl h oka ghsschoolmanabas vaxzsth g k bzldwy /k jl h oka vaxzsth g k bzldwy /k jl h oka Sarswati Shishu Mandir HS, Tilda GOVT H S SCHOOL BHUMIYA f gu nh g k bzldwy /k jl h oka principalghssbhu 56 St. Thomas E.M. HS, Kabir Nagar, Raipur GOVT H S ATARI vaxzsth g k bzldwy /k jl h oka m 57 Devyani Public HS, Dunda GOVT H S SCHOOL LALPUR f gu nh g k bzldwy /k jl h oka saraswatanju02 58 Sunrise E.M. HS, Urkura, Birgaon, Raipur 59 Sarswati Shishu Mandir HSS, Newra ¼ ½ 60 Navkar Public HSS, Nawapara Rajim ¼182255½ 61 Morning Glory HSS Changora Bhatha, Raipur ¼182079½ 62 Global E.M. HSS,Kota Nagar Gokul Nagar, Gudiyari, Raipur ¼182301½ 63 S.P.E.M. HSS, Heerapur, Raipur ¼182323½ ADVANI OERLIKON GOVT HR S SCHOOL BIRGAON GOVT H S SCHOOL ASOUNDA GOVT H S SCHOOL POND ABHANPUR R D TIWARI GOVT H S SCHOOL KHOKHOPARA (B) GOVT DIVISIONAL MODEL SC GIRLS ASHRAMSHALA SCHOOL A J R NAYDU GOVT H S SCHOOL vaxzsth g k bzldwy /k jl h oka mukeshshivmour6 f gu nh gk ;j f ry nk hssasounda18113 f gu nh gk ;j vhk uiqj il.com /k jl hao k school.khokhopar /k jl hao k ashramshalaschoo /k jl hao k m

6 ftyk&jk;iqj ¼18½ 64 Adarsh Sarswati Vidya Mandir HS, Kanshi Ram Nagar, Raipur ¼f g-ek ½ 65 Raipur Public HSS, Metal Park, Birgaon, Raipur ¼ ½ 66 Raipur Public HSS, Birgaon, Raipur 67 New Montessori E.M. HS, Turi Hatri, Purani Basti. Raipur drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds 'kk P G UMATHE GOVT GIRLS H S SCHOOL SHANTI NAGAR GOVT H S SCHOOL MATHPARA DR S P MUKHERJEE GOVT H S SCHOOL W R S COLONY NAGAR MATA BINNI BAI SONKAR GOVT H S SCHOOL BHATHAGAON 68 India International HS, Raipur GOVT RMSA H S SCHOOL SILTARA ftyk&clrj ¼53½ 69 N.M.D.C. DAV Residential Public HSS, Dhanpunji ¼532035½ 70 Kalibadi HS, Vrindavan Colony, Jagadalpur ftyk&chtkiqj ¼51½ 71 Ankur Public HSS, Bijapur ¼512004½ ftyk& nursokm+k ¼52½ 72 Gaytri Vidya Peeth HS, Dantewada ftyk&dkadsj ¼54½ 73 Jupiter World Public HSS, Kanker ¼542034½ GOVT H S SCHOOL ASANA (BASTAR) GOVT H S SCHOOL ADAWAL (BASTAR) &06& clrj&lahkkx vaxzsth g k bzldwy /k jl hao k gm vaxzsth g k;j- /k jl hao k govtschoolmathpu vaxzsth gk ;j /k jl h oka yahoo.in vaxzsth g k bzldwy /k jl h oka govthighersecsc vaxzsth g k bzldwy /k jl h oka GOVT H S SCHOOL BIJAPUR vaxzsth DANTEWADA MANJHAPARA KANKER m t xny iqj pillay.principal. il.com vaxszth g k bzldwy t xny iqj gpvthsschooladaw ch tk i qj vaxzsth gk bzld wy nu rsok M+k gghsschooldantew vaxzsth d kad sj gm

7 ftyk&dkadsj ¼54½ 74 Paradise HSS Bhandari Para, Kanker ¼542027½ 75 J.S. Public HS, Vishram Nagar Chhotepara Thelkadih 76 Combridge E.M. Word No-11, Karathi 77 Life Academy Hss Pakhanjore ¼542041½ ftyk&dks.mkxk o ¼55½ 78 Sharda Vidya Mandir HS, Iragaon ftyk&lqdek ¼57½ 79 Mother Teresa E.M. HS, Smart Nagar, Sukma drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds 'kk KANKER GOVT H S SCHOOL DHANELI KANHAR GOVT H S SCHOOL BHANU PRATAP PUR GOVT H S SCHOOL GONDAHUR KANKER KESHKAL SUKMA vaxzsth d kad sj sandeepkumarteka vaxzsth gk bzld wy d kad sj m vaxzsth gk bzld wy Hk k uqi zrk iqj principalbhanu vaxzsth fcykliqj&lahkkx ftyk&fcykliqj ¼31½ 80 Genius Convent HSS Mohda, GOVT SURAJMAL H S SCHOOL f gu nh (Dhourabhata) ¼312250½ BILHA (BILASPUR) 81 Gurukul HSS, Takhatpur GOVT H SCHOOL JUNAPARA f gu nh gk g k;j l sd.mjh 82 Sanskriti Vidya Mandir HSS, GOVT H S NAWAPARA f gu gk bzld Ameri BHAKURRA TAKHATPUR vaxzsth 83 Ganga Devi Girls HS, Jyotipur Pendra Raod GOVT H S SCHOOL GOURELLA (BILASPUR) 84 Anand Public HSS Vijyapuram, Bilaspur ¼312211½ SARKANDA (BILASPUR) 85 Little learness public HS.Sipat GOVT H S SCHOOL BUDIKHAR d ks; y h csm+k principalghssgond f gu nh gk bzld wy ds'k d ky principalbaijan4 vaxzsth gk bzld wy l qd ek govt.girlshsssukm f cy gk gm r [k riqj rajkumariuike4 r [k riqj vaxzsth gk bzld wy xk Sjsy k govhsschoolgoure vaxzsth f c yk liqj vaxzsth gk bzld wy e Lrwjh gstbhssbudhikh om

8 drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds 'kk ftyk&fcykliqj ¼31½ 86 Sent Mery HS, Kota GOVT H S SCHOOL SALKA NAVAGOAN (BILASPUR) 87 Sarswati Shishu Mandir Khodri GOVT H S S NEVSA GOURELLA (BILASPUR) 88 J.D.Convent HSS, Machkhanda, Sipat ¼ ½ 89 L.B.D International HSS Kota ¼312246½ MASTURI (BILASPUR) GOVT H S SCHOOL PIPARTARAI KOTA 90 Sent Mery s HS, Pendra Road GOVT GURUKUL H S S PENDRA ROAD 91 Bachpan.H.P.S. HSS, Pendri B S P H S SCHOOL HIRRI MINES ¼312217½ (BILASPUR) 92 Geeta Public HS, Bandhvapara, GOVT H S SCHOOL SIRGITTI Sarkanda, Bilaspur (BILASPUR) ftyk&tkatxhj&pkeik ¼32½ 93 Lotus Public HS Ward No. 10, Janjgir 94 Destination E.M.HS New Chandaniya Para, Janjgir GOVT MULTI H S SCHOOL JANJGIR KHOKHARA (JANJGIR) 95 Golden Era Convent HS Champa GOVT H S SCHOOL SEONI (CHAMPA) (JANJGIR) 96 Simran HS Nariyara GOVT H S SCHOOL MALKHARODA (JANJGIR) 97 Agape Mission HS, Tundri GOVT H S SCHOOL DABHARA (JANJGIR) & 08 & 98 J.S.C. E.M. HSS, Jaijapur GOVT H S SCHOOL SALANI gk bzld 99 Carrier Public HSS, Chhote Sipat GOVT H S SCHOOL NARIYARA f gu n h gk bzld (MALKHARODA)(JANJGIR) vaxzsth g k bzldwy d ksvk ghss.salkanavagao f gu nh g k bzldwy xksjsyk ghssnewsagaurella f gu nh gk ;j elrwjh d ksvk govthsspipartar vaxzsth g k bzldwy is.mª jk sm gurukulpendraroa vaxzsth r[k riqj f gu nh g k bzldwy f cyk l iqj m g k bzldwy u ok x< g k bzldwy u ok x< ompupadhyay9 m g k bzldwy pk Eik pramodkiranlov f gu n h g k bzldwy e k y[k jksnk g k bzldwy MHk jk principalgovths t Stsi qj principalodeker e k y[k jksnk principalhsnarayar

9 ftyk&tkatxhj&pkeik ¼32½ 100 Medha Manthan Public HS, Chisda 101 Sanskar E.M. HSS, Jaijapur ¼ ½ drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds 'kk GOVT H S SCHOOL GUCHKULIYA JAIJAIPUR (JANJGIR) 102 Shaheed N.K.Patel Indian Public HSS, Podishankar ¼322224½ CHAMPA JANJGIR 103 Shabri Public E.M. HS, Loharsi GOVT MAHAMAYA H S SCHOOL PAMGARH JANJGIR 104 Dedication E.M. HS, Baradwar GOVT H S SCHOOL PORTHA 105 Saraswati E.M. HSS, Chandrapur ¼322236½ JANJGIR GOVT S B S H S SCHOOL CHANDRAPUR JANJGIR 106 Mahamaya HSS, Godhna NAWAGARH JANJGIR 107 J.B. Public HS, Pendri GOVT H S SCHOOL MISDA JANJGIR 108 Bal Vikas Shishu Mandir, HSS, Sapos GOVT H S SCHOOL MADWA D JANJGIR 109 The Rajkumar HS, Pamgarh GOVT H S SCHOOL RAHOD JANJGIR 110 Ramapati E.M. HS, Chandrapur GOVT H S SCHOOL CHURTELI DABHARA JANJGIR ¼ ½ 111 Gunjan Education Center HSS, Station Raod, Sakti ¼322201½ 112 Gyan Bharti E.M. HSS, Janjgir ¼ ½ GOVT H S SCHOOL KIRARI (BARADWAR) (JANJGIR) GOVT H S SCHOOL SEONI NAILA JANJGIR 113 Dream Land Public HSS, Pamgarh GOVT H SCHOOL DONGA KOHRAOUDAH JANJGIR 114 Little Flower E.M. HS, Sakti GOVT H S SCHOOL NANDAURKALA JANJGIR & 09 & f gu n h g k bzldwy t Stsi qj ghssguchkuliya32 t Stsi qj com f gu gk ;j ceg uh Mhg il.com g k bzldwy i k ex< schoolmahamay g k bzldwy l D rh diffmai.com gk ;j MHk jk f gu n h gk ;j u ok x< principalnawag f gu n h g k bzldwy u ok x< m f gu n h gk ;j MHk jk principalghssmada f gu n h g k bzldwy i k ex< mulchanddewanga gk ;j MHk jk m gk ;j l D rh m gk ;j u ok x< gm gk ;j i k ex< g k bzldwy l D rh

10 drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds 'kk ftyk&tkatxhj&pkeik ¼32½ 115 R.K.S. HS, Sapos GOVT H S SCHOOL DABHARA JANJGIR 116 Kamdhenu Public HS, Tulsidih Kirari (D) 117 Modern HS Hasoud JAIJAIPUR JANJGIR 118 Gyanoday HSS, Janjgir GOVT H SCHOOL SEMRA NAWAGARH JANJGIR ftyk&dksjck ¼33½ 119 Garima Public HS Umreli GOVT HR SECONDARY SCHOOL RAMPUR KORBA 120 Jai Bharat E.M.HS, Katghora GOVT H S SCHOOL DIPKA KORBA 121 Aaryan Public E.M. HSS, Hardi GOVT H S SCHOOL UTARDA Bazar Korba ¼332097½ KORBA 122 Shri Harikishan Public HS GOVT H S SCHOOL Transport Nagar, Korba KUDURMAL KORBA ftyk&eqaxsyh ¼34½ 123 Maharani Laxmi Bai HS, Chhatan GOVT B R SAO MULTI H S SCHOOL MUNGELI 124 Jai Hind Public HS, Barampur GOVT MJD BOYS H S SCHOOL LORMI 125 Genius Public HSS, Surda GOVT H S SCHOOL DAUPARA MUNGELI 126 B.S. Chandrakar HS, Lagra GOVT H S SCHOOL RAMHEPUR & 10 & f gu n h gk ;j MHk jk principalgovths GOVT H S SCHOOL SAKARALI g k bzldwy MHk jk principalsakaral g k bzldwy t StSi qj Jigyasa Public HS, Bawli GOVT H S S PADIYAIN f gu gk bzld com t kat xh j m f gu n h g k bzldwy djry k m g k bzldwy d V?k ksjk Govt.hr.sec.school gk ;j ik yh gm g k bzldwy dk sjc k m f gu n h g k bzldwy eqaxsy h Brsaogovtmhss mungeli2016gm f gu n h g k bzldwy y ksje h sureshshukla17 f gu n h gk ;j eqaxsy h govthssdaupara f gu n h g k bzldwy y ksje h principalramhep g k bzldwy ifk f j;k

11 drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds 'kk & 11 & ftyk&eqaxsyh ¼34½ 128 Maa Bharti HS, Lormi GOVT H S S BAIGAKAPA g k bzldwy y ksje h Kasturba Girls HSS Mungeli GOVT H S SCHOOL KARHI MUNGELI ¼342011½ ftyk&jk;x<+ ¼35½ 130 Lakshya E.M. HS Kargipali GOVT H S SCHOOL GUDELI RAIGARH 131 Ashoka Public HSS, Sarangarh GOVT H S SCHOOL ULKHAR RAIGARH 132 Shanti Niketan HS, Salar GOVT H S SCHOOL GODAM RAIGARH 133 Aastha Public HSS, Chhind ¼352087½ GOVT MULTI H S SCHOOL SARANGARH RAIGARH 134 Divine Life HS, Jhalmala GOVT H S SCHOOL PUTKAPURI RAIGARH 135 Saraswati Shishu Mandir HS, GOVT H S SCHOOL Bade Nawapara BARAMKELA RAIGARH 136 Swami Shivanand Educational GOVT H S SCHOOL Institution, HSS, Bhikhapura DONGARIPALI RAIGARH ¼352123½ 137 K.P.E.M. HS, Bandhapali GOVT H S SCHOOL PHARSWANI RAIGARH 138 Basic E.M. HSS, Lailunga GOVT H S SCHOOL LAILUNGA RAIGARH ¼352097½ 139 Swami Dayanand Sarwati Vidyapheeth HSS, Bonda ¼352129½ 140 Sarswati Shishu Mandir HS Pussore 141 Kanha Indian HSS, Kalakhunta ¼352113½ GOVT A B R H S SCHOOL BADE NAWAPARA RAIGARH GOVT H S SCHOOL TETLA RAIGARH GOVT H S SCHOOL SANKRA RAIGARH f gu n h gk ;j m eqaxsy h il.com f gu n h g k bzldwy l k jax< m f gu n h gk ;j Lk k jax< l.com f gu g k bzldwy l k jax< gm f gu n h gk ;j l k jax< m g k bzldwy i qlk Sj m f gu n h g k bzldwy c je dsy k principalghssbkel f gu n h gk ;j c je dsy k g k bzldwy l k jax< gm f gu gk ;j y Sywaxk principalghsslailu f gu n h gk ;j c je dsy k om f gu n h g k bzldwy i qlk Sj com f gu n h c je dsy k m

12 ftyk&cyjkeiqj ¼71½ 142 National Public HSS, Rajkheta ¼712038½ & 12 & drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds 'kk ljxqtk&lahkkx GOVT BOY'S H S SCHOOL WADRAFNAGAR 143 S.S.B.S.HS, Nawadih kala GOVT H S SCHOOL KORANDHA KUSMI 144 New Adarsh HSS, Raghunath Nagar ¼712022½ 145 Shri Krishna HSS, Balangi ¼712025½ 146 Sacred Heart Co-Ed HSS, Semra Kusmi ¼712035½ GOVT TWD HIGH SCHOOL GUDRU GOVT H S GAINA WARDAFNAGAR TATAPANI BALRAMPUR ftyk&t kiqj ¼72½ 147 St. Joseph E.M. HS, Sanna 148 Gyanodaya E.M.HS, Jabla Tapkara ¼722025½ BAGICHA (JASHPUR) GOVT H S SCHOOL PHARSABAHAR 149 Vinay HS, Portenga JASHPUR NAGAR (JASHPUR) 150 Jawahar HS, Badegountiyapara, GOVT BOYS H S S Ludeg PATHALGAON (JASHPUR) 151 St. Joseph s HSS, Kharibahar ¼722024½ GOVT H S BANGAON FARSABAHAR (JASHPUR) 152 Notre Dame E.M. HS, Jurodanr GOVT HIGH SCHOOL HARRADIPA BAGICHA (JASHPUR) 153 St. Paul s E.M. HS, Baghima GOVT H S SCHOOL PATRATOLI (JASHPUR) g k;j l sd.mjh ok Mª Quxj l.com f gu n h gk bzld wy d ql eh m f gu n h ok Mª Quxj principalghsgud f gu n h g k;j l sd.mjh ok Mª Quxj c yjk ei qj gm gk bzld wy c xh pk m Qjl k cgk j f gu n h gk bzld wy t'k iqj govtbhss.jashpu f gu n h gk bzld wy irfk yxk o pathalgaons.b.u. l.com f gu n h gk ;j l sd.mjh Qjl k cgk j gk bzld wy c xh pk govthighschool il.com gk bzld wy t'k iqj gm

13 ftyk&dksfj;k ¼73½ 154 Shri Yamuna Prasad Shastri HSS, Khongapani ¼732052½ 155 Blossom s Academy HS, J.K.D. Road, Manendragarh 156 Gurukul Vidya Mandir HS, Mouharpara, Manendragarh drkzvksa ¼izkpk;ksZa½ ds 'kk GOVT H S SCHOOL NAGPUR (KORIYA) GOVT H S SCHOOL PASAOURI KOREA GOVT H S SCHOOL KELHARI (KORIYA) 157 Rathaur Public HS, Kudeli GOVT MODEL RAMA H SCHOOL BAIKUNTHPUR (KORIYA) ftyk&lwjtiqj ¼74½ 158 Saraswati Bal Vidya Mandir HS, Sonpur 159 A.D. Jublilee Memorial E.M. HSS, Pandey Karcha ¼742049½ 160 Grace Mission HSS Thakurpur ¼742050½ 161 Onkara Public HSS Aghina (Salka) ¼ ½ ftyk&ljxqtk ¼75½ 162 Aashrit Help Line H.S. Derima, Surguja ¼ f gu nh ek /; e½ 163 Vidya Jyoti HSS Lakhanpur ¼752060½ 164 C.G.Global Public HS, Shikari Road, Bouripara, Ambikapur 165 Shri Shri Gyan Mandir HSS, Papmapur GOVT HIGH SCHOOL JUNAPARA RAI BISHRAMPUR GOVT H S SCHOOL GIRWARGANJ GOVT H S SCHOOL SHIV PRASAD NAGAR DARIMA (SURGUJA) & 13 & + + gk; j eusu nzx< gk bzldwy eusu nzx< gm f gu nh gk bzldwy eusu nzx< m f gu nh gk bzldwy csd q.biqj gamil.com f gu nh gk bzldwy Hk S;k Fk k u samdilyamahen vaxszt h gk; j vaxszt h gk; j f gu nh gk; j l wjti qj l wjti qj schoolgirwarga Hk S;k Fk k u vaxst h gk bzldwy vf Ecd k iqj gm GOVT H S SCHOOL LAHPATARA f gu nh y[ k uiqj govt92lahpatra (SURGUJA) l GOVT H S SCHOOL BADADAMALI vaxst h gk bzldwy vf Ecd k iqj principaldamali MANIPUR WARD AMBIKAPUR SURGUJA f gu nh gk bzld com vf Ecd k iqj