ASHTANGA YOGA INTERMEDIATE SERIES Surya Namaskar A&B CORRIE ANANDA YOGA Opening Invocation OM Vande Gurunam Charanaravinde Sand

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "ASHTANGA YOGA INTERMEDIATE SERIES Surya Namaskar A&B CORRIE ANANDA YOGA Opening Invocation OM Vande Gurunam Charanaravinde Sand"

प्रतिलिपि

1 ASHTANGA YOGA INTERMEDIATE SERIES Surya Namaskar A&B Opening Invocation OM Vande Gurunam Charanaravinde Sandarsita Svatma Sukava Bodhe Nih Sreyase Jangalikayamane Samsara Halahala Mohasantyai Abahu Purusakaram Sankhacakrasi Dharinam Sahasra Sirasam Svatam Pranamami Pantanjalim OM Surya Namaskara A x 5 Surya Namaskara B x 5 1. ekam 2. dve 3. trini 4. catvari 5. panca 6. sat + 5 breaths drishti: navel 7. sapta 8. astau 9. nava 1. ekam 2. dve 3. trini 4. catvari 5. panca 6. sat drishti: navel 7. sapta 8. astau 9. nava 10. dasa drishti: navel 11. ekadasa 12. dvadasa 13. trayodasa 14. caturdasa + 5 breaths drishti: navel 15. pancadasa 16. sodasa 17. saptadasa Page 1 Photography: Karen Yeomans

2 Standing Sequence breaths 3. / +5 breaths change your Pada Hastasana / Pandangustasana hands breaths Trikonasana A (R) drishti: left thumb breaths Trikonasana A (L) drishti: right thumb 5/ breaths Trikonasana B (R) drishti: right thumb breaths Trikonasana B (L) drishti: left thumb breaths breaths 5/1. Parsvakonasana A (R) Parsvakonasana A (L) drishti: left thumb drishti: right thumb breaths Parsvakonasana B (R) drishti: right thumb breaths Parsvakonasana B (L) drishti: left thumb hands down breaths 4. head up 5. / head up Prasarita Padottanasana A / breaths Prasarita Padottanasana B 4. / clasp hands breaths Prasarita Padottanasana C 4. / catch toes head up breaths Prasarita Padottanasana D 4. head up breaths breaths Parsvottonasana (R) Parsvottonasana (L) drishti: toes drishti: toes 5. Page 2

3 Intermediate Series (part 1) breaths Pasasana (L) breaths Pasasana (R) breaths 9. / Krounchasana (R) drishti: toes breaths Krounchasana (L) drishti: toes 16. / / breaths breaths Salabhasana A Salabhasana B / breaths Bhekasana / breaths Dhanurasana / 4. Page 3

4 Intermediate Series (part 2) breaths Parsva Dhanurasana (R) breaths Parsva Dhanurasana (L) 9 +5 breaths breaths Ustrasana 9. / breaths 9. / Lhaguvajrasana breaths Kapotasana A drishti:nose 9. / +5 breaths Kapotasana B 10. / / breaths / up and down x5 + 5 breaths Supta vajrasana / breaths Bakasana A breaths jump into Bakasana B 8. Page 4

5 Intermediate Series (part 3) breaths 9. Bharadvajasana (R) breaths Bharadvajasana (L) breaths Ardha Matsyendrasana (R) breaths Ardha Matsyendrasana (L) jump breaths Eka pada sirsasana (R) drishti: touch chin 9. / jump breaths Eka pada sirsasana (L) drishti: touch chin 16. / 17. Page 5

6 Intermediate Series (part 4) jump 7. Dwi pada sirsana A +5 breaths 8. Dwi pada sirsana B +5 breaths 9. Bakasana legs back x breaths Yoganidrasana drishti: brow jump 7. Tittibhasana A 8. Tittibhasana B 9. walk forward (R-L =1) x5 walk backward (R-L = 1) x xbreaths Tittibhasana C 11. Bakasana breaths Pinca Mayurasana x breaths Karandavasana 9. Page 6

7 Intermediate Series (part 5) breaths Mayurasana Nakrasana 5. 5x jumps forward 5x jumps back breaths both hands to floor Vatayanasana (R) 8. Up / breaths 13. Up / look up 20. Vatayanasana (L) both hands down Page 7

8 Intermediate Series (part 6) x breaths Parighasana (R) 9. / x breaths 16. / Parighasana (L) x breaths Gomukhasana A (R) 8. 5x breaths Gomukhasana B (R) drishti: up x breaths Gomukhasana A (L) 14. 5x breaths Gomukhasana B (L) drishti: up breaths Supta Urdhva Pada Vajrasana (R) breaths Supta Urdhva Pada Vajrasana (L) Page 8

9 Intermediate Series (part 7) prepare breaths Mukta Hasta Sirsasana A prepare breaths Mukta Hasta Sirsasana B prepare breaths Mukta Hasta Sirsasana B prepare breaths Baddha Hasta Sirsasana A prepare breaths prepare Baddha Hasta Sirsasana B breaths Baddha Hasta Sirsasana C prepare breaths Baddha Hasta Sirsasana D Page 9

10 Backbends and Finishing Sequence bend knees prepare breaths Urdhva Danurasana 10. head to floor breaths walk hands to heels + 5 breaths come up drop back and up three times hands to heels (or catching) Pascimottanasana 5x breaths 7. jump through/ lay down breaths Salamba Sarvangasana breaths Halasana breaths Karnapidasana breaths Urdhva Padmasana breaths Pindasana breaths Matsyasana breaths Uttana Padasana 10. Cakorasana and Vinyasa breaths Sirsasana breaths back up breaths (take head off floor optional) Balasana 11. Vinyasa 8. Baddha Padmasana breaths Yoga Mudra breaths Padmasana breath Utpluthi 12. Vinyasa Closing Chant (Mangala Mantra) Svasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahisah Go Brahmanebhyah Subhamastu Nityam Lokah Samastah Sukhino Bhavantu Om Santih Santihi Santihi Take rest (10 mins) Page 10