TET Cum TRT LP Spl Schools Hindi (S2) 1. The 24 th Tirthankara in Jainism 1. Rishabhnath 2. Arishtanemi 3. Parsvanath 4. Vardhaman Mahavira

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "TET Cum TRT LP Spl Schools Hindi (S2) 1. The 24 th Tirthankara in Jainism 1. Rishabhnath 2. Arishtanemi 3. Parsvanath 4. Vardhaman Mahavira"

प्रतिलिपि

1 TET Cum TRT LP Spl Schools Hindi (S2) 1. The 24 th Tirthankara in Jainism 1. Rishabhnath 2. Arishtanemi 3. Parsvanath 4. Vardhaman Mahavira \{ ª Nzþ 24 Äõ oysç Nþº sz - 1. J Ê çs 2. EuºÉbzuª 3. çåä çs 4. Ä ªç ªÒçÄyº 2. The gold coins called varahas or pagodas were issued in 1. The Vijayanagara King s Period 2. The Delhi Sultanate Period 3. The Harsha Period 4. Magadha Empire Period FNzþ ÆçÌNþç ªõ <ĺÒz> Eç{º <Tçzgz> çªnþ Ìçzz Nzþ uìmnzþ \çºy unþ z T z - 1. uä\ Tº ºç\çEçõ Nzþ Nþç ªõ 2. utáây ÌìÁoççõ Nzþ Nþç ªõ 3. ÒÊ Nzþ Nþç ªõ 4. ªT ̪Àç[ Nzþ Nþç ªõ

2 3. The Study of Moon is called 1. Pedology 2. Selenology 3. Glaciology 4. Hydrology <<Yæüªç º E >> LzÌç NþÒÂçoç Ò{ - 1. zgçâ\y 2. ÌzuÂçÂ\y 3. SÂzÌy çzâ\y 4. Ò{g~çÂ\y 4. Panama Canal connects these two oceans 1. Indian Ocean and Atlantic Ocean 2. Pacific Ocean and Indian Ocean 3. Antarctic Ocean and Pacific Ocean 4. Atlantic Ocean and Pacific Ocean <çªç Òº> F tçzçõ ̪ìüçõ Nþçz \çzgoy Ò{ - 1. uòætî ªÒçÌçTº Eç{º Eb½ÂçæubNþ ªÒçÌçTº 2. Æçæo ªÒçÌçTº Eç{º uòætî ªÒçÌçTº 3. EæbçuN þubnþ ªÒçÌçTº Eç{º Æçæo ªÒçÌçTº 4. Eb½ÂçæubNþ ªÒçÌçTº Eç{º Æçæo ªÒçÌçTº

3 5. This state is leading producer of sugar in India 1. Andhra Pradesh 2. Tamil Nadu 3. Uttar Pradesh 4. West Bengal çºo tzæ ªõ ÆMNþº Nzþ Gnçt ªõ Ò ºç[ EçTz Ò{ - 1. EçæÀ tzæ 2. ouªâçgì 3. Gðº tzæ 4. uåyª ætçâ 6. The first Comptroller and Auditor General (CAG) of India was 1. Shri V. Narahari Rao 2. Shri Rajiv Mehrishi 3. Shri K. K. Venugopal 4. Shri Sukumar Sen çºo tzæ Nzþ sª u æþnþ LÄæ ªÒçÂzQç ºyqNþ (Næþb~çzº Eæg Eçugbº \ºÂ) sz - 1. Èy Äy. ºÒuººçÄ 2. Èy ºç\yÄ ªzÒ½uºuÊ 3. Èy Nzþ Nzþ ÄzmìTçzç 4. Èy ÌìNìþªçº Ìz

4 7. The Chairman of Fourteenth Finance Commission 1. N. K. Singh 2. K. C. Pant 3. C. Rangarajan 4. Dr. Y. Venugopal Reddy 14 Äõ uäð Eç çzt Nzþ E q - 1. L. Nzþ. uìæt 2. Nzþ. Ìy. æo 3. Ìy. ºæTºç\ 4. gç. Ä{. ÄzmìTçzç ºzg½gy 8. The first Indian who won Nobel Prize in the field of Medicine 1. V.S. Naipaul 2. Dr. Har Gobind Khorana 3. Amartya Sen 4. C.V. Raman uyunþnìç Nzþ qzþ ªõ çz zâ ìºënþçº ço sª çºoy sz - 1. Äy. LÌ. {çâ 2. gç. ÒºTçzu æt Qìºçç 3. Eªn Ìz 4. Ìy. Äy. ºçª

5 9. Malabari is the breed of 1. Pigs 2. Silkmoth 3. Cows 4. Goats <ªÂ ºy> FÌ Ë ( Àyg) Ìz Ìæ æuo Ò{ - 1. ÌìEº 2. ºzƪ Nþç Nþygç 3. Tç õ 4. Nþuº çå 10. The longest day in Northern hemisphere is st July st April st June st March Gðºy TçzÂç ªõ Ì Ìz Âæ ç ut Ò{ \ìâçf E{ \î ªçY

6 11. India supported Mauritius in the claim over this island / these islands in the International Court of Justice on September 6, Pamban Island 2. Chagos Islands 3. Little Nicobar Island 4. Lakshadweep Islands 6 uìoæ º 2018 Nzþ ut Eæoºç Éb~y ç çâ ªõ FÌ t½äy Nzþ uäê ªõ çºo tzæ z ªç}uºÆÌ Nþç ̪s unþ ç - 1. æ t½äy 2. YçTçzÌ t½äy 3. Zçzbç unþçz çº t½äy 4. Âqt½Äy-t½Äy 12. World Teacher s Day is observed on 1. 5 th October 2. 5 th September 3. 5 th August th August <Eæoºç Éb~y uæqnþ utäì> (ÄÁg byyì gz) FÌ ut ªçoz Ò{ EMoî º 2. 5 uìoæ º 3. 5 ETËo ETËo

7 13. In Uranium - 235, fission occurs when it is bombarded with 1. a fast proton 2. a fast neutron 3. a slow neutron 4. a photon FÌÌz oçäg Nþºçz Ìz îºzu ª-235 uäuxz Òçzoç Ò{ - 1. oz\y çzbç 2. oz\y îb~ç 3. ªæt îb~ç 4. LNþ þçzbç 14. The Indian Olympic Association was established in the year çºoy EçzÂæuNþ ÌæV Nþy Ësçç FÌ ÄÊ ÒìF - 1. ̽ ̽ ̽ ̽ 1947

8 15. Knock is the term related to this sport 1. Cricket 2. Tennis 3. Polo 4. Boxing <ç}nþ (Knock) çªnþ Æ t FÌ Qz Ìz Ìæ æuo Ò{ - 1. unàþnzþb 2. bzuì 3. çzâçz 4. ªìMNzþ ç\y ( ç}umìæt) 16. The short range surface to surface ballistic missile developed by DRDO is 1. Brahmos 2. Nirbhay 3. Shaurya 4. Agni VI gy. Eçº. gy. Eçz. Ìz uuª o ÌoÒ Ìz ÌoÒ onþ çzt NþºzÄçÂz Êçb ºõ\ {uâëbnþ uªìçfâ Ò Ò{ - 1. ÀÒ½ªçzÌ 2. u 3. Æç{ 4. EuS-VI

9 17. The ratio of the length to the height (width) of the Indian National Flag shall be çºo Nzþ ºçÉb~y ^ægz Nþy Âæ çf Eç{º Yç{gçF çõ Nþç Eìço Ò{ : : : : Indian President launched Solar Charkha Mission on June 27, 2018 in 1. Mumbai 2. New Delhi 3. Kolkata 4. Chennai 27 \î 2018 Nzþ ut çºo Nzþ ºçÉb~uo Nzþ t½äçºç <ÌçzÂçº YºQç uªæ> Nþç Æì çºæ Òçå ÒìEç - 1. ªìæ F 2. F utáây 3. NþçzÂNþoç 4. YzF

10 19. This Indian Organisation has launched a solar calculator app recently 1. DRDO 2. HRD 3. ISRO 4. NCERT <ÌçzÂçº M çâìm ìâzbº L> Nþçz u þâòçâ çºotzæ Nzþ FÌ ÌæËsç z Eçºæ unþ ç - 1. gy Eçº gy Eçz 2. ÒzY Eçº gy 3. Lz LÌ Eçº Eçz 4. L Ìy F Eçº by 20. This actress won Oscar Award Emma Stone 2. Diane Kruge 3. Zaira Wasim 4. Charlotte Rampling ̽ 2017 ªzæ <EçËNþçº EÄçg > ço Eu zþy> - 1. L ªç Ëbçz 2. g{z NÀþìT 3. \{ºç ÄÌyª 4. YçÂç{b ºçæuÂæT

11 21. Which of the following is called the book of Priests? 1. Samaveda 2. Rigveda 3. Atharvaveda 4. Yajurveda u ªõ Ìz Ò ì\çuº çõ Nþy ìëonþ NþÒÂç y T y - 1. ÌçªÄzt 2. J SÄzt 3. EÄ Äzt 4. \ìäz t 22. Which of these is also known as Report by the Central Advisory Board of Education? 1. Hartog Committee Report 2. Sargent Committee Report 3. Wood s Despatch 4. Hunter Commission Report u ªõ Ìz Ò <<Ìõb~ Eg½ÄçF\ºy çzg Eç þ L\îNzþÆ uºçzb >> y NþÒÂçoç Ò{ - 1. Òbç T Nþuªby uºçzb 2. Ìç\úb Nþuªby uºçzb 3. Gg½Ì ugëçy 4. Òæbº NþªyÆ uºçzb

12 23. Which of these is essential for ensuring a learning environment that addresses children s diverse needs? 1. Teacher autonomy 2. Teachers qualification 3. Teacher teaching techniques 4. Teachers rapport with the students ZçÞçõ Nþy uäu EçÄÅ NþoçEçõ Nzþ Eì EuTª uºäzæ Nþçz uç uºo Nþºz Nzþ uâl Ò EçÄÅ Nþ Ò{ - 1. E çnþ Nþy ËÄç ðoç 2. E çnþçõ Nþy çzs oçlå 3. E çnþ Nzþ EuTª onþynþ 4. E çnþ Nzþ Eì Ä 24. One of the following state / states is under purview of RIE Ajmer for teacher education and other educational requirements 1. Jharkhand and Chattisgarh 2. Kerala and Tamilnadu 3. Sikkim and Tripura 4. Jammu and Kashmir E çnþçõ Nþy uæqç Eç{º E Æ{uqNþ EçÄÅ NþoçEçõ Nzþ uâl RIE E[ªzº Nþy uºu ªõ uëso ºç[ Òø - 1. ^çºqæg Eç{º ZðyÌTäj 2. NzþºÂç Eç{º ouªâçgî 3. uìumnþª½ Eç{º uþìºç 4. \ ªî Eç{º NþçŪyº

13 25. When a value arise out of man s desire for self-sustenance, selfpreservation which includes food, clothing, health, strength and sex, it is said to be 1. Intrinsic value 2. Instrumental value 3. Organic value 4. Personal value Qçç, Nþgç, oætì Ëoy, ÆuMo, ÂøuTNþoç... Eçut ËÄy Eç\yuÄNþç Eç{º ËÄy uººqm Ìz Ìæ æy ªçÄzXZçEçõ Ìz Gn ªîÁ 1. EçæouºNþ ªîÁ 2. Ìççz çzty ªîÁ 3. \{uänþ ªîÁ 4. à umoto ªîÁ 26. This has conducted a base- line status survey in before starting National Population Education Project <zæâ çìâzê L\ìNzþÆ ç\zmb> Eçºæ Nþºz Ìz ÒÂz, ªõ, FÌz zì Â{ Ëoº Nzþ ÌÄz qm Nþç ÌæYç unþ 1. UGC 2. NCTE 3. NCERT 4. UNICEF

14 27. In the context of RTI Act 2005, what is the term used for a formal writing- any fact or proceeding; a book of such writings; past history; memory; remembrance etc. 1. Sample 2. Material 3. Work 4. Record ÌîYç Nþç EuNþçº Euu ª 2005 Nzþ EìÌçº, unþìy ÄçËoÄ ç Nþç ÄçÒy; Eçut ºYçEçõ ÄçÂy ìëon îä FuoÒçÌ, ˪wuo, ˪ºm... \{Ìy Ìççºm ºYç Nzþ uâl G çzty Æ t M ç Ò{ - 1. ªîç 2. tçs 3. Nþç 4. Eu ÂzQ 28. As per RTE Act 2009, this should be the distance norm for Class VI to VIII students to access school education nearby their habitations 1. 1 kilometer 2. 2 kilometers 3. 3 kilometers 4. 4 kilometers uæqç EuNþçº Euu ª 2009 Nzþ EìÌçº ZÒ Ìz Eçe Äy NþqçLå jz ÄçÂz ZçÞçõ Nzþ uâl Ez EçÄçÌçõ Ìz Foz tîº º çeæçâ uæqç Nþy GÂu Òçzç 1. LNþ unþâçzªybº 2. tçz unþâçzªybº 3. oy unþâçzªybº 4. Yçº unþâçzªybº

15 29. According to NCF 2005, teaching methods for primary grades should be 1. Memory based 2. Inclined towards rote learning 3. In a participative and discussion-oriented mode 4. As a lecture- cum- demonstration method NCF 2005 Nzþ EìÌçº çsuªnþ NþqçEçzzæ ªõ E ç uäu çå LzÌy Òçzy 1. ˪ºm ÆuMo º Eççuºo 2. ºbæo E Ì Nþy utæç ªõ 3. çtytçºy LÄæ YYç Eçõ º Eçuºo 4. çêm LÄæ tæ ç uäu \{Ìz 30. One of the following is not a style in throwing a shot put 1. Parry O brien style 2. Sitting style 3. Disco style 4. Standing style u ªõ Ìz Ò Êçbìb õþnþz Nþy Æ{Ây Òë Ò{ - 1. çºy Eçz À{ Æ{Ây 2. uìb½ubæt Æ{Ây 3. ugënþçz Æ{Ây 4. ËbçæugæT Æ{Ây

16 31. At this stage, lot of differences in gender roles is more visible in Physical development to 18 years 2. 3 to 5 years 3. 6 to 12 years to 16 years FÌ tæç ªõ ç{uonþ uänþçì Ìz Ìæ æy <<ÂøuTNþ îuªnþçlå>> EuNþ utqoy Òø Ìz 18 ÄÊ 2. 3 Ìz 5 ÄÊ 3. 6 Ìz 12 ÄÊ Ìz 16 ÄÊ 32. The view that the mind is made up of many small components such as individual sensations and perceptions are referred to 1. Functionalism 2. Structuralism 3. Psychoanalysis 4. Behaviourism <ª>, à umoto ÌæÄztçEçõ Eç{º Eì îuo çõ Ìz uuª o Òçzoç FÌ twuéb Nþçzm Ìz Ò Ìæ æuo Ò{ - 1. à çäòçuºnþoç Äçt 2. ÌæºYçÄçt 3. ªçzuÄÅÂzÊm 4. ËÄç çuänþoç Äçt

17 33. One of the following is not a stage in the process of memory 1. Encoding 2. Retrieval 3. Recognition 4. Retention ˪wuo unàþ ç Nþy tæç Ò Òë Ò{ - 1. LNþçzugæT 2. çt Nþºç 3. ÒYç 4. EÄçºm 34. The following law of learning emphasizes the need of repetition and drill work in the process of learning 1. Law of effect 2. Law of exercise 3. Law of readiness 4. Law of multiple response EuTª Nzþ NÀþª ªõ ìºçäwuð Eç{º ug~âän þ Nþy çoç tzz ÄçÂç EuTª ÌîÞ Ò Ò{ - 1. uºmçª Nþç u ª 2. E çì Nþç u ª 3. onºoç u ª 4. Òì uounàþ ç u ª

18 35. According to Freud, the part of the mind responsible for moral and ethical aspects of the Psyche is 1. Id 2. Ego 3. Super Ego 4. Libido ÀþçFg Nzþ EìÌçº <ÌçFNzþ> Nþy {uonþ Eç{º Æy Ìæ æy uäê çõ Ìz Ìæ æuo EæÆçõ Nþy u\ ªztçºy ÂzzÄçÂç ªçuÌNþ uä çt Ò{ - 1. Ftª 2. EÒª 3. ºª EÒª 4. uâu gçz 36. The ear serves as a guide to the accurate control of 1. Auditory mechanism 2. Sensory mechanism 3. Speech mechanism 4. Communication mechanism <Nþç> FÌz u æuþo Nþºz Nzþ ªçT tæ Nþ Nþç Nþçª Nþºoç Ò{ - 1. ÈÄm oæþ 2. Fæuü oæþ 3. çêm oæþ 4. ÌæYçº oæþ

19 37. AVT stands for AVT Nþç uäëoçº Ò{ - 1. Auditory Verbal Test 2. Auditory Verbal Therapy 3. Auditory Visual Treatment 4. Auditory Visual Therapy 38. The system that provides better alternative for classroom amplification is 1. Group hearing aid system 2. Loop induction system 3. F.M. System 4. Infrared system Nþqç ªõ uäëoçºm Nzþ EXZz uänþá tzzäçây à ÄËsç Ò{ - 1. ÌçªîuÒNþ Èà à ÄËsç 2. Âî FægMÊ Ã ÄËsç 3. F.M. à ÄËsç 4. ºç»m à ÄËsç

20 39. Control of pitch, loudness, duration are referred to as 1. Non-segmental features 2. Segmental features 3. Supra segmental features 4. Fluency features uy, EçÄç\ Nþy HåYçF Eç{º EÄu çõ Nzþ u æþm Nþçz FÌ Ìz Ìæ æy ÌîuYo Nþºoz 1. ç-ìzsªõbâ uäæzêoçlå 2. ÌzSªõb uäæzêoçlå 3. Ììç ÌzSªõb uäæzêoçlå 4. Âî zìy uäæzêoçlå 40. Education that can be treated as an evolutionary process in the service of children with disabilities 1. Higher Education 2. Special Education 3. Integrated Education 4. Inclusive Education EæT ZçÞçõ Nþy ÌzÄç ªõ uºmçª unàþ ç ªçzÄçÂy uæqç Ò{ - 1. GXY uæqç 2. uäuæéb uæqç 3. ÌuÒo uæqç 4. Ìu ªuÂo uæqç

21 41. çtºy Yçuºmy Ì ç t½äçºç NþçuÆo uòæty ÌçuÒn Nþç wòo½ FuoÒçÌ ªõ ̪Ëo uòæty ÌçuÒn Nþçz Foz çtçõ ªõ Ëoìo unþ ç T ç Ò{ - 1. ÌÞÒ 2. Yç{tÒ 3. ÌçzÂÒ 4. æüò 42. uìt½ ÌçuÒn Nzþ NþuÄ Æ ºç Nþy uìt½ ìëonþ Ò Ò{ - 1. tçzòçnþçzæ 2. Y ç t 3. Eqºt½uÄNþçztzÆ 4. çzty ç 43. EçYç ºçªYæü ÆìM \y Nzþ EìÌçº <Yæt ºtçF uòæty Nzþ sª ªÒçNþuÄ Òø Eç{º FNþç Ò Nþçà uòæty Nþç sª ªÒçNþçà Ò{ - 1. Ò ªyº ºçÌçz 2. ºªç ºçÌçz 3. yìâtzä ºçÌçz 4. wáäyºç\ ºçÌçz

22 44. ÌæotçÌ LÄæ \TççstçÌ çª Nzþ FNzþ uæé çõ z FNþy ºYçEçõ Nþç ÌæTÀÒ <Òºgz Äçmy> ÆyÊ Nþ Ìz Ëoìo unþ ç - 1. tçtît çâ 2. ªîÂNþtçÌ 3. Tì»çNþ 4. ªÂîNþtçÌ 45. Tõü \y Nzþ uäyçº ªõ Ò ºYç Ì Ìz çyy zªçp ç FÌNzþ NþuÄ <EÌçFo> z FÌ Nwþuo Nþy ºYç-Ïççzo uänàþª LÄæ {oçâ Nþy Nþsç Nþçz ªçç Ò{ - 1. ªwTçÄoy 2. Yçætç 3. Ìn Äoy Nþsç 4. ÒæÌçÄÂy 46. ÈyÄÁ çyç Nzþ t½äçºç Ësçuo Ìætç Ò Ò{ - 1. onäªçt 2. umoªçt 3. ìuébªçt 4. çtªçt

23 47. EçYç Ò\çºy Ìçt t½uääzty Nzþ EìÌçº << çºo ÄÊ Nþç ÂçzNþç Nþ ÄÒy Òçz ÌNþoç Ò{ \çz ÌªÄ Nþºz Nþç Eçº { ÂzNþº Eç ç Ò Nþs FÌ NþuÄ Nzþ Ìæ æ ªõ Æo uoæo Ìn Ò{ - 1. ÌîºtçÌ 2. oìâìytçì 3. ºÌQç 4. ºÒyª 48. ºÌ ÌçºçæÆ, Nþçà um, ÈìæTçºum Eçut TÀæsçõ Nzþ ºyuoNþçÂy NþuÄ u\òçõz uòæty EçÂçzYç Nþç uæâç çì y LNþ Nþçº Ìz unþ Äz Òø - 1. u Qçºy tçì 2. uyæoçªum 3. Vçæt 4. oçzê 49. ºyuoNþç Nþy ªìP Äwuno çå z Òø - 1. Æçæo Eç{º umo 2. ºyuo u m Eç{º ÈæTçuºNþoç 3. umo Eç{º ª 4. ª Eç{º ºç[ -zª

24 50. NþuÄnÄ Nþç îm o: uäç Ò Nþºoz ÒìL ĺÌçõ Nþç Ì þâ u m NþºzÄçÂz utz-yìz EçYç çzú ªõ ºyuoNþç Nzþ FNþç çª uâ ç \ç ÌNþoç uò ªo Òçtìº, t½ªç ºm \Tt½uÄçzt, TæTç ÂÒºy, NþuÂXYyÌ Eçut FNzþ TÀæs z Òø - 1. ªuoºçª 2. \ÌÄæo uìæò 3. îêm 4. t½ªçnþº 51. tºyçºç m Yç{ºy <zªv> z F uþnþçlå unþçâë - 1. Eçæt Nþçtæu y Eç{º çtºy çz 2. ÒæÌ Eç{º ot½ Ä 3. rççzt Eç{º EçÂçzYç 4. ìëonþäçoç Eç{º uºêt½ uþnþç 52. z NþuÄ ªÒçÄyº Ìçt t½uääzty Nþy uuª uo FNþç Ò ªÒnÄîm Nþçà < çºo- çºoy> uòæty çêç- çêy qzþ ªõ ºçÉb~y -ÌæËNwþuo Yzoç Nþçz à çnþ Ëoº º \Tç y - 1. \ ÆæNþº Ìçt 2. ªçQÂç YoìÄz ty 3. ª{sÂy ƺm Tìo 4. uì çºçªæºm Tìo

25 53. E çz çuìæò Gç ç ÒuºEç{ \y Nzþ FÌ ªÒçNþçà ªõ ÈyNwþÉm TçzNìþ Ìz ªsìºç \çz º À\ÄçÌy Tçz-Tçzu çõ Eç{º ºçç Nþy uäºòçì îuo Äum o Ò{ - 1. Å çª ÌTçF 2. ºÌNþÂÆ 3. YçzQz Yç{tz 4. u ÄçÌ 54. z \ªç NþuÄ, Nwþn ç VìªMNþg Eç{º uäyçºo: ªîÂo: ªçNþÌ Äçty ÂYçªç, Ä»m Nzþ zbz, tì:qªçzy Eçut FNzþ uìt½ G çì Òø - 1. uäémì çnþº 2. ºçªYæü ÆìM 3. çtç\ì 4. Tì»tð 55. z NþuÄ NþçÆy uòætî uäåäuät½ çâ Nzþ LNþ NþuÄ Ì ªz ªõ <ªìÆçÂç> Nþç Eçt½ æo TçNþº Ììç YìNzþ sz, GÌNzþ Eççº º FÒõ ÒçÂçÄçt Nþç Äo Nþ y NþÒç \çz ÂTç - 1. ÒuºÄæƺç XY 2. ºõü ƪç 3. ºçªzÅĺ ÆìM 4. ÌÄz Åĺ t çâ

26 56. z ªìP o: çztæyâ çbnþnþçº <ÂÒºçõ Nzþ ºç\ÒæÌ> Eç{º <EçÊçäj Nþç LNþ ut> FNzþ uìt½ çbnþ Ò{ - 1. ª Äyº- çºoy 2. ªçzÒ ºçNzþÆ 3. Gõüçs EÅNþ 4. \TtyÆ Yæü ªçsìº 57. gç. \TtyÆ Tìo Eç{º Èy ºçª ËÄ YoìÄz ty Nzþ Ìæçt ªõ FÌ çª Ìz NþçuÆo E -ÄçuÊ Nþ Þ Nzþ Nþçºm ª Äyº çºoy, ºzÆ ªzÒoç, zªyyæt \{ Eçut NþuÄ G ºNþº Eç z - 1. F NþuÄoç 2. ÄÌìç 3. ÄçTs 4. Äo ªç ÌçuÒn 58. Ìæ˪ºm - ºzQçuYÞçõ Nzþ Äo Nþ ÂzQNþ FNþçz ªçoz GNzþ ºzQçuYÞ t½ª-ºçt Eç{º Ìæ˪ºm < æ-ªæ\ºy> ªõ ÌæTwÒyo Ò{ - 1. Æçæuo u ç t½uääzty 2. ºçªÄwq zyìºy 3. t½ªuìæò ƪç 4. Èyºçª ƪç

27 59. NþuÄ çõ Nþy à ÄuËso EçÂçzYç osç oìâçnªnþ ̪yqç Nzþ ªõ uòæty Nþç Ò sª TÀæs FÌ TÀæs ªõ uªè æìeçõ z u Òçºy Nþçz tzä Ìz yyç Ësç tznþº ªÒç uääçt Qgç Nþº ut ç - 1. ºÌªyªçæÌ 2. uòæty çêç Eç{º ÌçuÒn 3. u Òçºy Eç{º tzä 4. uòæty ĺn 60. <uòªçâ çþç> Eç{º <Ìo Ìuºoç> - z çþçäwno FNzþ Òø - 1. NþçNþç NþçÂzÂNþº 2. ºç\õü EÄËsy 3. Eªwoºç 4. Æç 61. YîåuNþ uòæty Nþç qzþ Eç ç Äo Ò{, FÌuÂL FÒçõz uòæty Nþçz Eç çêç y NþÒç - 1. ËÄçªy ÆæNþºçYç 2. ËÄçªy t çæt ̺ËÄoy 3. ËÄçªy oysç æt 4. ËÄçªy ºçªNwþÉm ºª ÒæÌ

28 62. çzâççs uoäçºy Nzþ EìÌçº < çz\ìºy> FÌ G çêç Nzþ EæoT o Ò{ - 1. îäy uòæty 2. uåyªy uòæty 3. Òçgy 4. u Òçºy 63. ªzºÄçgy, jåîjçºy, uìºçzòy, ªzÄçgy... Eçut FÌNþy G çzuâ çå Òø - 1. îäy ºç\Ësçy 2. Tì\ºçoy 3. uåyªy ºç\Ësçy 4. Gðºy ºç\Ësçy 64. <<ºzPoç>> Æ t Nþç Es þçºìy ªõ M ç Ò{ - 1. Ggoç ÒìEç 2. eç ÒìEç 3. utºç ÒìEç 4. ªìMo ÒìEç 65. çz\ìºy Nþy ç G çzuâ çõ ªõ FÌ çzây Nþç uºuuéeo Ò{ - 1. Gðºy çz\ìºy 2. Tìuº ç 3. tuqmy çz\ìºy 4. uåyªy çz\ìºy

29 66. ugætâ Nzþ -Ìç º À\ çêç NþÒÂçz ÄçÂy FÌ çêç Nþç çzt Nþçà çêç Nzþ ªõ ÒÂz ºç\Ësç ªõ Eçºæ ÒìEç, u\ìz çt çêç y NþÒoz Òø - 1. {ÌÄçägy 2. uætâ 3. ìætzây 4. Yæ zây 67. Òçgy çzuâ çõ Nzþ ªîÂççº F Nzþ EìÌçº {ÆçYy, tºt ç QÌ E ÀæÆ 1. gç}. Ììyuo Nìþªçº Yb\y 2. uäyo Nìþªçº Yb\y 3. gç}. ìyo ºç Yb\y 4. gç}. ìyo Nìþªçº Yb\y 68. F Nzþ EìÌçº <<Qgy çzây>> ªõ <Qgy> Nþç Es <NþN þæ> Ò çzây À\ Nþy oìâç ªõ NþN þæ Ò{ Eo: Ò çª gç - 1. utâ NÀþçFËb 2. unþæçzºytçì Äç\zF 3. E tìâ ÒNþ 4. Nþçªoç Ìçt Tì

30 69. ªît½ç Eç{º EuÂu\Ò½Äç Nzþ yy Nzþ çt Nþçz LzÌz NþÒoz Òø - 1. NþçzªÂ oçâî 2. Nþeçzº oçâî 3. ÄnÌ 4. u\ò½äçåy 70. ºç\ çêç Nzþ Y Nzþ uâl Ä{rçuNþ osç onþynþy Æ tçäây Eç çzt Nþy Ësçç utçænþ 27 E{ 1960 Nþçz FNzþ EçtzÆçìÌçº ÒìF - 1. TwÒ ªæÞy 2. uæqç ªæÞy 3. ºçÉb~uo 4. ç ªæÞy 71. tzäçtºy uâu Nzþ ªçNþ uësº Nþºç Eç{º b{º{bº osç bzây uæbº Nzþ Nìþæ\y-b ÌìuuÅYo Nþºç FÌNþç uut Éb Nþç Òø - 1. Nõþüy uòæty utzæçâ 2. Nõþüy uòæty ÌæËsç, EçTºç 3. Nõþüy uòæty uæqm ÌæËsç 4. Tº çêç Nþç ç Äo Ìuªuo

31 72. uòæty Nzþ Gnsç Òzoì çºo ̺Nþçº Nzþ t½äçºç NþçuÆo Nþy \çzäçây uþnþçeçõ ªõ ªìQ <<ºç\ çêç çºoy>> FÌ uä çt Nzþ ûçºç NþçuÆo Òçzoy Ò{ - 1. uæqç uä çt 2. TwÒ ªæÞç Nzþ ºç\ çêç uä çt 3. uätzæy ªæÞç Nzþ ÌçæËNwþuoNþ Ìæ æ uºêt 4. ºçÉb~y uòæty Eç çzt 73. <<\çz Fæuü çõ Ìz ºz Òçz>> - FÌ ÄçM çææ Nþçz ÌîuYo Nþºz ÄçÂç Æ t Ò Ò{ - 1. uºëü 2. FæützÄ 3. Eoëuü 4. ºõü 74. ÈzÉe, çºy, E çnþ... F Ì y Æ tçõ Nzþ Esçzú Nþçz ÌîuYo NþºzÄçÂç LNþ Òy Æ t Ò Ò{ - 1. Ä\ 2. Gnoª 3. uæqnþ 4. Tì»

32 75. uòæty Nzþ FÌ ªìQ NþuÄ Nzþ EìÌçº <<NþuÄoç çäæçây ºYç Ò{ \çz çenþ ç Èçzoç Nzþ ª º Eçættç y çä gçâoy Eæo:Nþºm Nþy Äwuno çõ Nzþ uyþ Nþç çª NþuÄoç - 1. ª{usÂy ƺm Tìo 2. \ ÆæNþº Ìçt 3. EçYç ªÒçÄyº Ìçt t½uääzty 4. ªçQÂç YoìÄz ty 76. Ò LNþ uäëowo æ Ò{, u\ì ªõ zª, yuo, umo, Äyºoç Eçut Nzþ u m Nzþ uâl NþçÁuNþ ºçzYNþ NþsçNþ Nþç ÌºÌ ªìº Æ{Ây ªõ Äm Òçzoç Ò{ Eç{º Ò Ò{ - 1. ìºçm Nþçà 2. Qæg Nþçà 3. Yuºo Nþçà 4. EçP ç Nþçà 77. \ rç ç Ä{ºçS Òçz \çz º ªìÉ Nþçz FÌ ÌæÌçº Ìz uäºumo Òçz \çoy Ò{ Eç{º GÌNzþ Ót ªõ uäz t çä Gn Òçzoç Ò{, o Ò ºÌ Gn Òçzoç Ò{ - 1. Et½ ìo ºÌ 2. Æçæo ºÌ 3. Nþ m 4. ÄçnÌÁ ºÌ

33 78. ÄËoìo: ÒÊ tì:q ç Ìz ª Eç{º ƺyº ªõ EuNþ Gðz\ç Eçz ç V ºç Geç Òy FÌ ÌæYçºy çä Nþç Âqm Ò{ - 1. uä çz 2. EªÊ 3. EçÄzT 4. wuo 79. Tm Nþy oy ªçÞçLå NÀþªÆ: - 1. I I S 2. S I S 3. S I I 4. I S I 80. FÌ Zæt Nzþ n znþ æuoþ ªõ 24 ªçÞçLå Òçzoy Òø Eç{º uäêª Yºmçõ ªõ 13, 13 LÄæ ̪ Yºmçõ ªõ 11, 11 ªçÞçLå Òçzoy uäêª Yºmçõ Nzþ Eçut ªõ \Tm Òë Òçzç YçuÒL Eç{º ̪ Yºmçõ Nzþ Eæo ªõ ÂVì ºÒoç Ò{ - Ò Zæt Ò{ - 1. ºçzÂç 2. Ìçzºeç 3. Yç{çF 4. tçzòç

34 81. <<\zuò Ììuªºo uìu Òçz T ç Nþ NþuºÄº Ìçzºeç Nzþ FÌ Yºm ªõ Nìþ Foy ªçÞçLå Òø ªçÞçLå ªçÞçLå ªçÞçLå ªçÞçLå 82. \ unþìy ÄËoì ç Gªz Nþy Foy ÆæÌç Nþy \ç unþ ÄÒ ÂçzNþ Ìyªç Ìz çòº \ç gz, o ÄÒçå Ò EÂæNþçº Òçzoç Ò{ - 1. EÒ½ìuo 2. EuoÆ çzumo 3. uoäëoîªç 4. tynþ 83. u ªõ Ìz Ò Esç ÂæNþçº Ò{ - 1. Nþ 2. EìçÌ 3. ªNþ 4. ÒzuÂNþç

35 84. ÂTç ty unþìy z EçNþº NþÒçå sç oî ÌæÆ ªõ çt F Yºmçõ Nzþ Eæuoª Äm ̪ç Òø, Ò FÌ Nþçº Nþç EìçÌ EÂæNþçº Ò{ - 1. Èìn çìçì 2. Eæn çìçì 3. ÂçbçìçÌ 4. ZzNþçìçÌ 85. <<Äyºoç ºç\îoçõ Nþç uäæzê Tìm ºzQçæuNþo Æ t FÌ Nþçº Nþy Ìærç Ò{ - 1. çä ÄçYNþ Ìærç 2. \çuo ÄçYNþ Ìærç 3. üã ÄçYNþ Ìærç 4. à umo ÄçYNþ Ìærç 86. <<\çz NþºzTç Äçz ºzTç>> - FÌ ÄçM ªõ Ò ÌÄ çª ìmo Ò{ - 1. uåy ÄçYNþ ÌÄ çª 2. Ìæ æäçynþ ÌÄ çª 3. EuÅY ÄçYNþ ÌÄ çª 4. u\äçynþ ÌÄ çª

36 87. <<YªzÂy QìÆ îtçº îþâ FÌ ÄçM ªõ FÌ Nþçº Nþç uäæzêm 1. Ìæ æäçynþ uäæzêm 2. ÌçÄ çuªnþ uäæzêm 3. uºªçmäçynþ uäæzêm 4. TìmÄçYNþ uäæzêm 88. <<Fº Gº ªo tzqçz>> FÌ ÄçM ªõ FÌ Nþçº Nþç unàþ ç uäæzêm Ò{ - 1. utæç ÌîYNþ unàþ ç uäæzêm 2. ºyuoÄçYNþ unàþ ç uäæzêm 3. uºmçª ÄçYNþ unàþ ç uäæzêm 4. Nþç ÄçYNþ unàþ ç uäæzêm 89. <<ºçªì ªìåÒ þb Ò{ ÂzuNþ utâ Nþç ìºç FÌ ÄçM ªõ ìmo EÃ Ò Ò{ - 1. uäºçz çznþ Eà 2. ËÄ çznþ Eà 3. uänþá çznþ Eà 4. uºmçª çznþ EÃ

37 90. <<!>>; <<ÄçÒ-ÄçÒ!>>; <<EÒç!>>; <<Æç çæ!>> z Ì uäëª çut çznþ Nzþ FÌ Nþçº Nzþ Eà Òø - 1. ygç çznþ Eà 2. uoºënþçº çznþ Eà 3. ÒÊ çznþ Eà 4. ËÄyNwþuo çznþ Eà 91. u Æ tçõ ªõ Ìz çzt uj Æ t Nþçz ÒYçuL - 1. ^b 2. Âæ çztº 3. ZÂ-Z 4. º 92. <<tìt Æç>> Æ t ªõ GÌT ÒYçuL - 1. tì: 2. t캽 3. Eç 4. Æç

38 93. u uänþáçõ ªõ Ìz ËÞy uâæt uänþá ÒYçuL - 1. ^æ^b 2. Vgç 3. ªçsç 4. NwþuonÄ 94. çânþ uìæò Ìz gºoç FÌ ÄçM ªõ ìmo NþçºNþ Ò Ò{ - 1. Eçtç NþçºNþ 2. Ìæ æ NþçºNþ 3. Ìætç NþçºNþ 4. Nþºm NþçºNþ 95. Ò ºçªYæü Nþç zug ç FÌ ÄçM Nþç ÌÒy ÒìÄY ÒYçuL - 1. z ºçªYæü Nzþ zug çå 2. Ò ºçªYæü Nþy zug çõ 3. z ºçªYæü Nzþ zug z 4. z ºçªYæü Nzþ zgz 96. <<ªçå Qçç Nþç YìNþy Ò ÄçM FÌ Nþç ªõ Ò{ - 1. EçÌ îonþçâ 2. îm îonþçâ 3. ÌæutS îonþçâ 4. Eîm îonþçâ

39 97. Eçz çt FÌ Æ t ªõ Nþç{ Ìy Ìæu Ò{? 1. E çut Ìæu 2. Tìm Ìæu 3. m Ìæu 4. uäìt Ìæu 98. << sçæyvà>> FÌ Æ t ªõ Nþç{ Ìç ̪çÌ Ò{ - 1. onì Ê ÌªçÌ 2. Eà y çä ̪çÌ 3. Nþª çº ÌªçÌ 4. t½uätì ̪çÌ 99. ºç\yÄ, EºuÄæt, ̺uÌ\, ̺çz»Ò - F Æ tçõ Nþç ç ÄçYy Æ t ÒYçuL - 1. Yæü 2. NþªÂ 3. Ìîº\ 4. Fæü 100. ̪ uªâoç oçz Òª uìzªç Es Nzþ EìÌçº Ò FÌ Nþçº Nþç ÄçM Ò{ - 1. uäççs Nþ ÄçM 2. uäëª çs Nþ ÄçM 3. uêzçs Nþ ÄçM 4. ÌæNzþoçs Nþ ÄçM

40 101. <<YNþªç tzç>> - FÌ ªìÒçĺz Nþç ÌÒy Es ÒYçuL - 1. YªNþçç 2. Yª ªõ \çç 3. çzqç Qçç 4. çzqç tzç 102. <<o Âz Nþy Âç, ætº Nzþ uìº>> FÌ ÂçzNþçzuMo Nþç ÌÒy Es ÒYçuL - 1. ç LNþ Nþç, ìl LNþ Nþç 2. tçzêy NþçzF, åþìç NþçzF 3. EYçNþ Nþçª ç 4. ætº Nþçz o Âz Nþy ÌæTyo Ììçç 103. ZeÄë Nþqç Nzþ <YìMNþy \ çº> çe ªõ Zº Ìz FÌz ºËÌy Goçºy - 1. u ªy 2. ªìy 3. YìMNþy 4. \ çº 104. ÌçoÄë Nþqç Nzþ < çâ utäì> çe ªõ ºu\oç Nþy ÌÒzÂy Ò Ò{ - 1. ªìy 2. Æçºtç 3. ÈçÄmy 4. ºÆytç

41 105. ÌçoÄë Nþqç Nzþ <ÌXYçtçzËo> çe Nzþ EìÌçº Eªº FÌz ªçÂç çoç Ò{ - 1. ªçzuo çõ Ìz 2. noçõ Ìz 3. îþâçõ Ìz 4. uìmnþçõ Ìz 106. ÌçoÄë Nþqç Nzþ çe <<ÌçÒÌy Ììyoç>> ªõ ºz Nþçz ºçzNþz Nzþ uâl Ììyoç M ç ÂÒºçz ÂTy? 1. Eçzjy 2. ^ægç 3. ªç 4. oç{uâ ç 107. ÌçoÄë Nþqç Nþç <<Òªçºz n ç{òçº>> FÌ uäç Nþç çe Ò{ - 1. NþÒçy 2. u æ 3. NþuÄoç 4. ÌæÄçt 108. EçeÄë Nþqç Nzþ < çºç TçåÄ> çe ªõ Nìþ Òçº Ò Ò{ - 1. NþªÂzÆ 2. Yæü«ç 3. ç «ç 4. tçªçztº

42 109. Nìþoì ªyçº Nþy HåYçF <<utáây Ìz Þ>> EçeÄë Nþqç Nzþ çe Nzþ EìÌçº Foz ìþb Nzþ Nþºy Ò{ ìþb Nzþ Nþºy ìþb Nzþ Nþºy ìþb Nzþ Nþºy ìþb Nzþ Nþºy 110. << joz Nþtª>> - EçeÄë Nþqç Nþç Ò çe FÌ uäç Nþç çe Ò{ - 1. NþuÄoç 2. gç ºy 3. ÌæÄçt 4. EçnªNþsç 111. ç{äë Nþqç Nzþ < tâõ Ey ÌçzY> çe ªõ ìtºnç ÈyÄçËoÄ Nzþ EìÌçº FÌ ÌçTº Nzþ çy Nþç Ëoº joç Òy \ç ºÒç Ò{ - 1. ætçâ Nþy Qçgy 2. Eº ÌçTº 3. uòætî ªÒç ÌçTº 4. Æçæo ªÒç ÌçTº

43 112. tìäë Nþqç Nzþ çe½ ìëonþ ªõ J oì îêm Ìz ºYç T ç çe Ò Ò{ - 1. tçz NþÂçNþçº 2. EçzQç Gç 3. Ez ËNîþ Nþçz LNþ GÒçº 4. Æçæuo Nþy ºçÒ ªõ 113. <ÂçzNþ Tyo> çe Nzþ EìÌçº çz\ìºy ªõ yì oyì ºÌçõ FÌ Tçz Nþç Yçº ÒìEç Ò{ - 1. u ºÒç 2. u tzuæ ç 3. Tº ç 4. çzu ç 114. tìäë Nþqç Nzþ çe <Ëĺç[ Nþy yäæ> ªõ ç ç TæTç tçì Nzþ EìÌçº Ëĺç[ çuo Ìz j Nþº ªÒnÄîm Eç{º M ç Ò{? 1. Ëĺç[ Nþç Fæo\çº Nþºç 2. Ëĺç[ Nþy ëä ªõ çy gçâç 3. uäâçuìoç ªõ gî ç 4. Ëĺç[ Nþy ëä Nþç nsº ç

44 Tt½ çææ ujl - Å Nzþ Gnoº N{þu þçzu ç uäåäuät½ çâ Nzþ çz zþìº uâ çzçg MÂyºç}Nþ Nþçz Fæbºzb Nþç \Nþ NþÒç \çoç FÒçõz Ez tçz Ìçus çõ Nzþ Ìçs 2 uìoæ º, 1969 Nþçz tçz Næþ îbºçõ Nzþ yy ÌæÄçt Nþç ª Nþºz ªõ Ì þâoç ço Nþy Ò ÌæÄçt ºzu\ºzbº Nzþ EçNþçº Nzþ LNþ bº Nzþ \uºl ç sç, u\ìz Fæbº zþì ª{Ìz\ çzìzìº NþÒç T 115. Fæbºzb Nþç \Nþ unþòz NþÒç \çoç Ò{? 1. uâ çzçg MÂyĺç}Nþ 2. uâ çzçg MÂyºç}Nþ 3. uâ çzäçg MÂyºç}Nþ 4. uâ çznþçg MÂyºç}Nþ Tt½ çææ ujl - Å Nzþ Gnoº N{þu þçzu ç uäåäuät½ çâ Nzþ çz zþìº uâ çzçg MÂyºç}Nþ Nþçz Fæbºzb Nþç \Nþ NþÒç \çoç FÒçõz Ez tçz Ìçus çõ Nzþ Ìçs 2 uìoæ º, 1969 Nþçz tçz Næþ îbºçõ Nzþ yy ÌæÄçt Nþç ª Nþºz ªõ Ì þâoç ço Nþy Ò ÌæÄçt ºzu\ºzbº Nzþ EçNþçº Nzþ LNþ bº Nzþ \uºl ç sç, u\ìz Fæbº zþì ª{Ìz\ çzìzìº NþÒç T 116. Næþ îbºçõ Nzþ yy Nþç ÌæÄçt unþìnzþ \uºl ç 1. bº 2. îëbº 3. \ºzbº 4. çzìzìº

45 Tt½ çææ ujl - Å Nzþ Gnoº N{þu þçzu ç uäåäuät½ çâ Nzþ çz zþìº uâ çzçg MÂyºç}Nþ Nþçz Fæbºzb Nþç \Nþ NþÒç \çoç FÒçõz Ez tçz Ìçus çõ Nzþ Ìçs 2 uìoæ º, 1969 Nþçz tçz Næþ îbºçõ Nzþ yy ÌæÄçt Nþç ª Nþºz ªõ Ì þâoç ço Nþy Ò ÌæÄçt ºzu\ºzbº Nzþ EçNþçº Nzþ LNþ bº Nzþ \uºl ç sç, u\ìz Fæbº zþì ª{Ìz\ çzìzìº NþÒç T 117. Fæbºzb Nþç \Nþ unþì uäåäuät½ çâ Ìz sz? 1. N{þu þçzu ç 2. Ëbz þçzg 3. NþçzÂzºzgçz 4. EçMÌ þg t½ çææ ujl - Å Nzþ Gnoº tzæ zª sç u\nzþ ª ªõ, ìut½ oçnþo Ìz ºîº ºçmç sz <ªzÄçg Nzþ̺y> îºy tìu ç ªõ 118. tzæ zª FNzþ ª ªõ sç? 1. ºçmç Nzþ 2. \ç Nzþ 3. tìu ç Nzþ 4. Ì Nzþ ª ªõ

46 t½ çææ ujl - Å Nzþ Gnoº tzæ zª sç u\nzþ ª ªõ, ìut½ oçnþo Ìz ºîº ºçmç sz <ªzÄçg Nzþ̺y> îºy tìu ç ªõ 119. ºçmç FÌ çª Ìz ªÆÒîº ÒìL - 1. tzæ zªy 2. EXZç Eçtªy 3. ªzÄçg Nzþ̺y 4. ÆuMoªç t½ çææ ujl - Å Nzþ Gnoº tzæ zª sç u\nzþ ª ªõ, ìut½ oçnþo Ìz ºîº ºçmç sz <ªzÄçg Nzþ̺y> îºy tìu ç ªõ 120. FÌ t½ çææ ªz ìmo Æ t ºìº Nþç Es Ò Ò{ - 1. Ìæuno 2. uºîm 3. ªçzbç 4. Eîm

47 121. unæþgº Tçb Nzþ à ççºçõ ªõ Ò LNþ ªìQ à ççº Ò{ - 1. Nþgz ìçç 2. NþçT\ ªçzgç Eç{º Nþçbç 3. þìâ GTçç 4. Ìçzz Nzþ Eç îêm çç 122. ºz Nzþ EìÌçº Ò uäu çânþ Nþy ºYçnªNþ ÆuMo çõ Nþçz çznìçuòo Nþºoy Ò{ - 1. e uäu 2. ÂzQ uäu 3. Qz uäu 4. EìNþºm uäu 123. u ªõ Ìz Ò Nþç uâuqo ºyqç Nzþ EæoT o Òë unþ ç \çoç - 1. uyþ Nþç uâuqo Ìz Äm 2. unþìy EÄoºm Nþçz tzqnþº Ììætº Eqºçõ ªõ 3. Åçõ Nzþ Gnoº 4. E çnþ Ìz Å

48 124. oçºçyæt Ìuªuo Nzþ Ìì^çÄ Nzþ EìÌçº FÌ Ëoº onþ uæqç Nþç ªç ª <ªçow çêç> Òçzy YçuÒL - 1. GXYoº ªç uªnþ Ëoº 2. Ìyu º zuìnþ Ëoº 3. u Ëoº 4. uäåä uät½ çâ y Ëoº 125. u ªõ Ìz Ò E çnþ Nzþ {uonþ Tìm Nzþ EæoT o Eçoç Ò{ - 1. ç Eç{º uéqoç 2. GnÌçÒ Ä EçÆçÄçutoç 3. zownä 4. uäçzt u oç 126. FNzþ EìÌçº - <<EçìuNþ çe½ ìëonþ Æ{uqNþ Ìæuno 1. uºënþ 2. ºzªç}lb 3. ÒzºçzÁg Ëy Ì 4. NÀþçz Ä NÀþçz 127. çe½ ìëonþ Nþy uäê -ÌçªTÀy FÌNzþ EìNîþ Òçzy YçuÒL - 1. ZçÞçõ Nþy ªçuÌNþ Eç ì 2. ̺Nþçº Nþy Eçus Nþ yuo 3. uätzæy ÌæËNwþuo 4. E çnþ Nþy»uY

49 128. çânþ Nþçz rço ªzã\ Nzþ Eççº º ut uæqnþ GÒõ GÌNzþ çtçõ Nzþ çºz ªõ oâçoç Ò{ oçz ÄÒ FÌ uæqm ÌîÞ Nþç çzt Nþº ºÒç Ò{ - 1. îm Ìz EæÆ Nþy Eçzº 2. ̺ Ìz \ubâ Nþy Eçzº 3. n q Ìz En q Nþy Eçzº 4. Nwþuo Nþç Eì̺m 129. ÌÒy ªç{ ÄçY ªõ z ÌuNÀþ Òçzoz Òø - 1. ªuËoÉNþ Eç{º Nþç 2. zþ Eç{º Eçõe 3. zþ Eç{º ªuËoÉNþ 4. Nþç Eç{º zþ 130. FÌ uäu ªõ GtçÒºmçõ Nzþ Eççº º u ª ç uìt½çæo unþâäç z \çoz Òø - 1. ËÄç ç 2. utª 3. çnwþuonþ 4. EçTª 131. FÌ mçây Nzþ EæoT o tçz ÄËoìEçõ, oá çõ, VbçEçõ Eçut ªõ ̪çoç Eç{º E̪çoç oçoz ÒìL ZçÞçõ Ìz Å îzç \çoç Ò{ - 1. à çp ç mçây 2. ìëonþ e mçây 3. Nþsç mçây 4. oìâç mçây

50 132. Äm ÄçËoÄ ªõ FÌNþç LNþ 1. çêç 2. Nþsç 3. ËÉbyNþºm 4. ìëonþ-e 133. FÌ uìt½çæo Nzþ EæoT o çânþ Nþçz ÒÂz ÄçM, u þº Æ t Eç{º Eæo ªõ Eqº uìqâç z \çoz Òø - 1. unàþ çæyâoç Nþç uìt½çæo 2. ËÄç çuänþoç Nþç uìt½çæo 3. Gnzºmç Nþç uìt½çæo 4. EìNþºm Nþç uìt½çæo 134. \çz à umo eynþ jæt Ìz Å Nþºç Òë \çoç ÄÒ Nþ y y EXZç E çnþ Òë Òçz ÌNþoç- Ò Nþs FÌNþç Ò{ - 1. NÀþçz Eç{º NÀþçz 2. ºz 3. ºzªç}lb 4. Ì{ª{

51 135. E çnþ t½äçºç uäê uäæzêr Nþy ÌÒç oç ÂzNþº çânþçõ Nþy rço NþueçF çõ Nþçz tîº Nþºç EXZz uæqm Nþy Ò uäæzêoç Ò{ - 1. ÌÒçì îuoîm oç 2. GYçºçnªNþoç 3. utççnªnþoç 4. Eu\ o rç Nþç ªîÁ çænþ 136. F NþqçEçõ ªõ ZçÞçõ Nzþ t½äçºç NþÒçy ÂzQ unàþ ç ªõ u -u ÂzQNþçõ Nþy EçÌ ªõ oìâç NþºçF \ç ÌNþoy Ò{ u\ììz Äz NþÒçu çõ Nþy uäæzêoçeçõ Nþçz Ót ætª Nþº ÌNõþTz - 1. çsuªnþ NþqçEçõ 2. ªç çuªnþ NþqçEçõ ªz 3. GXY NþqçEçõ 4. çsuªnþçzo NþqçLå 137. u\ì à umo Nþç çuìnþç - uääº uänwþo Ò{, GÌNþç Æ tçzxyçºm EìçuÌNþoç uâl Òçzoç FÌ GXYçºm- zt Nþç Nþçºm Ò{ - 1. ÆçºyuºNþ çä 2. ç{tçzuânþ çä 3. Ìçªçu\Nþ çä 4. ªçuÌNþ çä

52 138. u ªõ Ìz Ò GXYçºm tçzê Òë Ò{ - 1. \Áty-\Áty GXYçºm 2. t z Ëĺ ªõ 3. tçõ Nþç wsnþ-wsnþ 4. uìº uòâçoz ÒìL ÄçY 139. FÌNzþ Nþçºm çânþ EuNþ ̪ onþ Æ tçõ Nþçz Ez ªuËoÉNþ ªõ Òë ºQ çoz Eç{º Eqº uä çì Ìæ æy EÆìut½ Nþºoz Òø - 1. ÂzQ Nþy EÌçÄçy 2. à çnþºm Nþç Eîºç rç 3. EÆìt½ GXYçºm 4. ìut½ Nþy îoç 140. çºo Nzþ ºçÉb~uo ºçªçs NþçzuÄæt (Ìn / EÌn ) - Ò FÌ Nþçº Nþç ÄËoìuÉe Å Ò{ - 1. oìá 2. Òì uä Y 3. ÄTy Nþºm 4. LNþçæoº n ìnoº

53 141. ÌËĺ ÄçY Nþy FÌ uäu ªõ çæºu Nþ EÄËsç ªõ çânþçõ Nzþ ̪q çª, Eçª, Nþçª \{Ìz Æ t ºQz \çoz Òø - 1. EìNþºm uäu 2. ÌçªîuÒNþ çe uäu 3. Äu-Ìç uäu 4. Eqº çz uäu 142. Ò EÁçm, EVçzÊ, tæn ËÆ Äm Ò{ - 1. b 2. g 3. Y 4. o 143. FNþçF Te Nzþ EæoT o uäê -ÄËoì, uäç osç çêç Ìç Nþçz Eççº çnþº, ̪ç Gt½tzÅ çõ Nþy çuo Nþy twuéb Ìz çe½ ìëonþ Nzþ LzÌz LNþ Ìz EuNþ çeçõ Nþçz FNþçF Nzþ ªõ çe½ ̪^ç \ç ÌNþoç Ò{ - þ 1. TÒ E Nzþ çe 2. üìo ÄçY Nzþ çe 3. uät½ çus çõ Nþy îâçõ Nzþ uºçnþºmçs çe 4. çe½ -ìëonþ Nzþ çeçõ Ìz çòº Nþy FNþçF

54 144. uòæty uæqm Nzþ FÌ Gt½tzÅ Nzþ EæoT o ÌçuÒn Nþy uäuä uäçeçõ Nþç rç ço NþºÄç ç \çoç Ò{ - 1. rççnªnþ 2. çäçnªnþ 3. Nþç{ÆÂçnªNþ 4. Tt½ uæqm 145. Å çªb º uâqoz ̪ E çnþ Nþçz Ò ÌçÄçy Âzy YçuÒL - 1. Å çªb º uybnþº Qgç Òçzç 2. Å ªçb º uâqoz ̪ Yç}Nþ ªõ Ìz EçÄç\ unþây 3. uâqoz ̪ ªìgNþº Nþqç Nzþ ZçÞçõ Nþçz tzqç Òë 4. uæqnþ Nþçz NìþZ uoºzç Qgç ÒçzNþº ye utqçç 146. <<çe½ NÀþª ÄÒ tç{äg Nþç ª{tç Ò{, u\ì º uät½ çsy Tm tç{ägoz Òø, oçunþ uæqç Nzþ Gt½tzÅ çõ Nþçz ço unþ ç \ç Ò FNþç Nþs Ò{ - 1. ºç b îuây 2. Àþçz zâ 3. Òç} 4. NÀþçz osç NÀþçz

55 147. Ò çz\ç çânþ Ìz LNþ Nþçº Nþç ̪^ç{oç Ò{, u\ìnzþ EìÌçº GÌz uuåyo ̪ ªõ uuåyo Nþç Nþºç goç Nþç Nþºz Nzþ uâl GÌz Ì Nþçº Nþy ÌìuÄçLå ty \çoy Òø - 1. çz\ç t½uo 2. ÌªË ç t½uo 3. Ò½ îuºuëbnþ çz\ç 4. gçáb çz\ç 148. u ªõ Ìz çe½ ìëonþ Nþç EçæouºNþ Tìm Ò Ò{ - 1. ªìüm 2. G çzty uyþ 3. G ìmooç 4. Eçĺm 149. z Å çe çºæ Nþºz Ìz îä îzz \çoz Òø - 1. çz-ºyqç Å 2. ËoçÄç Nzþ Å 3. ÄËoì-uÄÅÂzÊm Å 4. EçÄwn çnªnþ Å

56 150. FÌ mçây Nþç Gt½tzÅ ZçÞçõ Nzþ ªuËoÉNþ º unþìy Vbç Nþç ËÉb uyþ EæuNþo Nþºç Ò{ u\ììz unþ Äz GNzþ rç Nþçz ̺ÂoçîÄ Nþ TÀÒm Nþº Âõ - 1. Nþsç mçây 2. uääºm mçây 3. Äm mçây 4. oìâç mçây 151. FÌ ÌÒTçªy unàþ ç ªõ twå -Èà - tçzçõ Nþçº Nzþ uäç Òçzoz Òø u\ì ªõ NþsçzNþs osç ÒçÄ çä Nþy çoç Òçzoy þ 1. çbnþy unàþ çlå 2. Äçt-uÄÄçt uo çzutoçlå 3. à çp ç 4. uät½ çâ uþnþç 152. ZçÞçõ Nþçz uâqoz ̪ GNþy EçåQõ Nþç}y EsÄç opoy Ìz Foz tîº º ºÒç EçÄÅ Nþ Ò{ - 1. LNþ Tã\ 2. tçz FæY 3. LNþ ìþb 4. LNþ ªybº

57 153. FÌ Æ{qumNþ GYçºçnªNþ Nþç Nzþ EæoT o Ì y Æ tçõ Nzþ yy ºç º Eæoº tzç uìqç ç \çoç Ò{ - 1. ÄçY 2. ÂzQ 3. à çnþºm 4. Eqº-uÄ çì 154. Nþqç-Nþç Eç{º TwÒ-Nþç ªõ Ò Eæoº Òçzoç Ò{ - 1. ç o ̪ ªõ Ezuqo Nþç Nþºz Nzþ EÄ̺ Ìæ æy 2. Æìt½ Äo y Ä ÌªìuYo uäºçª uyò½çõ Nzþ çzt Ìæ æy 3. rç Nzþ ÌìtwäjyNþºm Ìæ æy þ 4. uâuqo Eu à umo Nþy çzs oç Nzþ uänþçì Ìæ æy 155. uæqm Nzþ Ìçªç uìt½çæoçõ ªõ Ò uìt½çæo NìþÆ uæqm Eç{º Ì þâoç Nþç Eççº Ò Eà Nþçz ºçzNþoç Ò uæqnþ Nþçz à ÄuËso Eç{º NÀþª t½ Òçzz ªõ ÌÒç oç tzoç Ò{ - 1. Y Nþç uìt½çæo 2. zºmç Nþç uìt½çæo 3. u çz\ Nþç uìt½çæo 4.»uY Nþç uìt½çæo

58 156. unþìy y uät½ çâ Nzþ Nõþüy ìëonþçâ ªõ ìëonþçõ Nþç uäoºm u ªõ Ìz FÌNzþ t½äçºç unþ ç \çoç Ò{ - 1. E çnþ 2. ZçÞ 3. çç çnþ 4. ìëonþ uänàþzoç 157. çe½ ìëonþ Ìz EuNþ Ìz EuNþ ÒÂìEçõ Nþç ªç Gnoª ºyqç Nþy FÌ uäæzêoç Nzþ EæoT o Eçoç Ò{ - 1. uäåäìy oç 2. Ä{oç 3. ÄËoìuÉeoç 4. à çnþoç 158. EuÒæty çêy tzæçõ ªõ uòæty uìqçz Nþy çºæu Nþ ìëonþçõ ªõ çzt Nþºz Nzþ uâl Nõþüy ÆçÌ t½äçºç Foz Æ tçõ Nþy LNþ Æ tçäây o{ çº Nþy T FÌNz þeuouºmo NþF Zçzby-Zçzby Æ tçäuâ çå 500 Nþy y Òø Æ tçõ Nþy Æ tçõ Nþy Æ tçõ Nþy Æ tçõ Nþy

59 159. uæqm Nþy FÌ uäu ªõ Äçoç Âç Nþç ÌÒçºç uâ ç \çoç Ò{ Eç{º à çnþºm Nþçz Ësç Òë ut ç \çoç - 1. utuæ o ËÄç ç mçây 2. EìÄçt uäu 3. n q uäu 4. gçáb çz\ç 160. FÌ uæqm mçây Nzþ EæoT o E çnþ sçzägz Ìz ̪ Nzþ uâl LNþ Zçzbz Ìz ̪îÒ Nþçz LNþ Òy Nþç{Æ Nþç E çì NþºÄçoç Ò{ - 1. Ìîߪ E ç mçây 2. gçáb mçây 3. Qz mçây 4. unàþ çnªnþ mçây