כותרות ודיבורים מתחילים לטסטים מיוחדים Services and Subsections Common Title Start/Key/End Words Lev Shalem Harlow Silverman Minhah for Before Rosh Ha

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "כותרות ודיבורים מתחילים לטסטים מיוחדים Services and Subsections Common Title Start/Key/End Words Lev Shalem Harlow Silverman Minhah for Before Rosh Ha"

प्रतिलिपि

1 Minhah for Before Rosh Hashanah x ערבית לראש השנה Arvit for Rosh Hashanah הקדמה לתפילה Preparatory Prayers 2, קבלת שבת )קצרה( Shabbat) Shabbat (Abbreviated Kabbalat קדיש יתום Kaddish Yatom קריאת שמע וברכותיה K'ri'at Sh'ma U-virkhoteha חצי קדיש Hatzi Kaddish תפילת העמידה בלחש Silent Amidah ברכב אחת מעין שבע B'rakhah Ahat Me'ein Sheva קדיש שלם Kaddish Shalem קידוש השנה mahzor) Kiddush Hashanah (new to קידוש Kiddush סיום התפילה Concluding Prayers יגדל Yigdal Rosh Hashanah at Home ראש השנה בבית Birkhot Ha-shahar & P'sukei D'zimra (Rosh Kippur) Ha-shanah & Yom ברכות השחר ופסוקי דזמרה ברכות השחר Birkhot Ha-sha h ar מה טבו Mah Tovu Birkhot Ha-torah ברכות השחר (Main) Birkhot Ha-shahar Morning Meditations Devotional Rabbinic Texts Kaddish Derabbanan קדיש דרבנן Psalms of the Day & Introduction to P'sukei D'zimra מזמורי היום ומזמור שיר Psalm of the Day: Rosh Hashanah Psalm of the Day: Yom Kippur לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא Psalm 27 L'david מזמור שיר חנכת הבית לדוד Psalm קדיש יתום [50] Kaddish Yatom פסוקי דזמרה P'sukei D'zimra ברוך שאמר Barukh She-amar V'hayah Ha-olam or 90 43

2 Ha-melekh... & Shaharit for Rosh Hashanah Shahar Avakkeshkha/Introduction to Nishmat [26] Nishmat V'ha-nora B'nor'otekha , 11-17, המלך... ושחרית לראש השנה Hamelekh Shir hama-a lot, Psalm חצי קדיש Hatzi Kaddish קריאת שמע וברכותיה K'ri'at Sh'ma U-virkhoteha תפילת העמידה בלחש Silent Amidah תפילת העמידה - חזרת הש"ץ Repetition of the Amidah Attah hu Eloheinu bashamayim uva-aretz Adonai Melekh, Adonai Malakh L'el Orekh Din קדושה Kedushah u'vkhen to conclusion of the Amidah אבינו מלכנו Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu: Alternate Version Kaddish Shalem קדיש שלם Torah Service & Shofar Blowing (Rosh Hashanah) סדר קריאת התורה ותקיעת השופר Av Ha-rahamim V'ya'azor Hayyim Kul'khem Ha-yom Blessings for the Torah Reading (for Olim) קריאת התורה ליום א' Day) Torah Reading (First חצי קדיש [108] Hatzi Kaddish וזאת התורה Ha-torah V'zot Maftir Mi She-beirakh, Birkat Ha-gomel וזאת התורה Ha-torah V'zot קריאת התורה ליום ב' Day) Torah Reading (Second חצי קדיש [108] Hatzi Kaddish וזאת התורה Ha-torah V'zot

3 Maftir Mi She-beirakh, Birkat Ha-gomel Ha-torah V'zot וזאת התורה, קריאת ההפטרה וברכותיה וסדר החזרת Haftarah Readings & Surrounding Blessings התורה First Day, Blessing Before the Haftarah (or (or First Day Haftarah ) ) First Day, Blessings After the Haftarah Second Day, Blessing Before the Haftarah Second Day Haftarah Second Day, Blessings After the Haftarah תפילות על שבר ושלמות [114] [194] Prayers for the Welfare of the Community A Prayer for our Country [115] A Prayer for the State of Israel סדר תקיעת שופר Shofar Blowing סדר הכנסת התורה Ashrei and the returning of the Torah חצי קדיש Hatzi Kaddish תפילת העמידה בלחש Musaf: Silent Amidah הנני Repetition of the Amidah Hin'ni תפילת העמידה - חזרת הש"ץ Beginning of Repetition un'tanneh Tokef Kedushah v'khol ma'aminim U-v'khen Ten Pahd'kha Ten Kavod Tzaddikim Yir'u Zadon Min Ha-aretz V'ye'etayu Kol L'ovdekha V'yit'nu L'kha Keter M'lukhah V'timlokh Yimlokh Adonai L'olam, Elohayikh Ha-melekh Ha-kadosh Attah V'hartanu Zekher Li-tzi'at Mitzrayim

4 Services and Subsections Common Title Start/Key/End Words Lev Shalem Harlow Silverman כותרות ודיבורים מתחילים לטסטים מיוחדים Kedushat hayom Texts with and without karbanot R'shut for special sections of musaf מלכויות Malkhuyot עלינו Aleinu 154, Meditations before Malkhuyot, Melekh Elyon [ ] Verses for Malkhuyyot The blowing of the shofar for Malkhuyot זכרונות Zikhronot Meditations Before Zikhronot Verses for Zikhronot The blowing of the shofar for zikhronot Shofarot Meditations before Shofarot Verses for Shofarot The blowing of the shofar for shofarot R'tzeh Tamid Avodat Yisra'el Ammekha Modim V'al Kullam U-kh'tov L'hayyim Tovim... Ha-tov Shimkha L'hodot ברכת כהנים (Formal) Birkat Kohanim Birkat Kohanim (Informal) Ha-yom T'am'tzeinu, Amen Barukh Oseh Ha-shalom היום תאמצנו Concluding Prayers תשליך Tashlikh 177 Minhah for Rosh Hashanah תפילת העמידה בלחש Silent Amidah תפילת העמידה - חזרת הש"ץ Repetition of the Amidah אבינו מלכנו Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu: Alternate Version קדיש שלם [174] ) Kaddish Shalem 195 (or עלינו Aleinu

5 קדיש יתום Kaddish Yatom Arvit for after Rosh Hashanah , 320- [52,] ערבית למוצאי ראש השנה הבדלה [496] 778 Havdalah 459 עלינו Aleinu קדיש יתום Kaddish Yatom לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא [24] [52] 458 A Psalm for the Season of Repentance ערב יום כיפור בית Erev Yom Kippur at Home כפרות Kapparot Candlelighting Blessing the Children מנחה לערב יום כיפור Minhah for Before Yom Kippur ערבית ליום כיפור Arvit for Yom Kippur הקדמה לתפילה Preparatory Prayers סדר כל נדרי Kol Nidrei Service קבלת שבת )קצרה( Shabbat) Shabbat (Abbreviated Kabbalat קדיש יתום [203] 422 Kaddish Yatom 247 קריאת שמע וברכותיה K'ri'at Sh'ma U-virkhoteha תפילת העמידה בלחש Silent Amidah ברכה אחת מעין שבע B'rakhah Ahat Me'ein Sheva סליחות S'li h ot Ya-aleh Biblical verses, shome-ah tephillah (Truncated) (Truncated) Selections from Job Ha-n'shamah Lakh V'ha-guf Po'olakh Ki Rav Hu שלוש עשרה מדות sh'losh esre middot 226 Ki hinneh Kahomer b'yad hayotzer Reflections from psalms -- hodi-eini sh'losh esre middot Mahar ya-aseh

6 Terem Heyoti Hasd'kha Va'ani Yah Ana Emtza'akha Likrati M'zatikha sh'losh esre middot Sh'ma Koleinu Adonai Eloheinu ki anu amekha Viddui וידוי Anu Azzei Fanim, V'attah Rahum V'hannun Lo Yittammu אשמנו The shorter confession: ashamnu על חטא Al het Prayers following the confession Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu (Alternate Version) קדיש שלם Kaddish Shalem סיום התפילה Concluding Prayers Shaharit L'yom Kippur עלינו Aleinu Kaddish Yatom קדיש יתום L'david Adonai Ori V'yish'i V'kavveh El Adonai [24] לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא קדיש יתום Kaddish Yatom אדון עולם [298] Adon Olam יגדל Yigdal see Rosh Hashannah shaharit תפילת העמידה בלחש Silent Amidah תפילת העמידה - חזרת הש"ץ Repetition of the Amidah Attah hu Eloheinu bashamayim uva-aretz Hai ha-olamim L'el Orekh Din kedushah uv'khen K'dushat haom סליחות S'li h ot Im ta-inu, lo tateinu

7 שלוש עשרה מדות sh'losh esre middot Sh'ma Koleinu Adonai Eloheinu וידוי Viddui ki anu amekha אשמנו The shorter confession: ashamnu על חטא Al Het Prayers following the confession Eloheinu Ve-lohei M'hal La-avonoteinu V'yom Ha-kippurim Completion of the Amidah R'tzeh to end of Amidah Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu: Alternate Version קדיש שלם Kaddish Shalem Torah Service (Yom Kippur Morning) Blessings for the Torah Reading (for Olim) Torah Reading חצי קדיש [518] Hatzi Kaddish וזאת התורה Ha-torah V'zot Maftir Mi She-beirakh, Birkat Ha-gomel Ha-torah V'zot [282] וזאת התורה קריאת ההפטרה וברכותיה וסדר החזרת Haftarah Readings & Surrounding Blessings התורה Blessing Before the Haftarah Haftarah Blessings After the Haftarah יקום פורקן Y'kum Purkan A Prayer for our Country [115] A Prayer for the State of Israel [116] A Prayer for Peace יזכור וסדר החזרת התורה Yizkor אשרי )Yosh'vei( Ashrei

8 Services and Subsections Common Title Start/Key/End Words Lev Shalem Harlow Silverman כותרות ודיבורים מתחילים לטסטים מיוחדים Returning the Torah Y'hal'lu Et Shem Adonai Am K'rovo Hal'lu Yah יהללו Musaf for Yom Kippur , [ ,] מוסף ליום כיפור הנני [532] 335 [312] Hin'ni Silent Amidah תפילת העמידה בלחש Repetition of the Amidah , [ ,] תפילת העמידה - חזרת הש"ץ un'tanneh Tokef קדושה kedushah Hamol Al Kol Ma'asekha Od Yizkor Lanu B'ein Meilitz V'tzad'keinu Ba-mishpat, Ha-melekh Ha-mishpat v'khol ma'aminim U'vkhen V'ye'etayu Kol L'ovdekha V'yit'nu L'kha Keter M'lukhah kedushat hayom Texts with and without karbanot עלינו Aleinu R'shut for special sections of musaf סדר העבודה [ ] Service) Seder Ha-avodah (Temple The first confession of the Kohen Gadol 330 [604] 370 The second confession of the Kohen Gadol 331 [606] 371 V'khakh hayah moneh: ahat, ahat v'ahat 331 [608] 372 Shav U-v'lalam Shigyon Am U-z'dono Yodeh La-el The third confession of the Kohen Gadol 332 [608] 373 The prayer of the Kohen Gadol Ashrei Ayin (Texts vary) 334 [614]

9 Eloheinu Galui V'yadu-a She-ein Kayamim Aval Z'khitanu Ba-avodah Aheret Atonement today 335 [ ] - שלוש עשרה מדות [552] sh'losh esre middot אלה אזכרה Recall) Martyrology (Eilleh Ezk'rah: These I Elleh Ezk'rah 340 [558] 381 Biblical verses of Selihot 345 {570} [390, 391] סליחות S'li h ot Sh'ma Koleinu כי אנו עמך ki anu amekha וידוי Viddui אשמנו The shorter confession: ashamnu על חטא Al het 353 Kedushat hayom, r'tzeh, modim ברכת כהנים (Formal) Birkat Kohanim Birkat Kohanim )Informal(, Sim Shalom B'sefer Hayyim Tovim U-l'shalom היום תאמצנו Hayom קדיש שלם Kaddish Shalem מנחה ליום כיפור Minhah for Yom Kippur סדר קריאת התורה וההפטרה Torah Service Blessings for the Torah Reading (for Olim) וזאת התורה Mosheh V'zot Ha-torah. B'yad Blessing Before the Haftarah Haftarah Blessings After the Haftarah יהללו Returning the Torah תפילת העמידה בלחש Silent Amidah , תפילת העמידה - חזרת הש"ץ Repetition of the Amidah Kedushah

10 סליחות S'li h ot שלוש עשרה מדות sh'losh esrei middot Sh'ma Koleinu כי אנו עמך Ki anu Amekha וידוי Viddui אשמנו The shorter confession: ashamnu על חטא Al Het אבינו מלכנו [ ] minha) Avinu Malkenu (Some do not recite at Avinu Malkeinu: Alternate Version קדיש שלם 245) Kaddish Shalem 390 (or Ne'ilah (Concluding Service of Yom Kippur) הקדמה לתפילה Introductory Prayers אשרי Ashrei, U'vah l'tziyon חצי קדיש Hatzi Kaddish תפילת העמידה בלחש Silent Amidah אל נורא עלילה El Nora Alilah תפילת העמידה - חזרת הש"ץ Repetition of the Amidah Sha-arei orah קדושה Kedushah Hamol Al Kol Ma'asekha B'ein Melitz Yosher Ha-melekh Ha-mishpat U'vkhen סליחות S'li h ot פתח לנו שער V'avon P'tah Lanu Sha'ar, B'eit K'vosh Heit sh'losh esrei middot 414 [550] - Enkat M'saldekha sh'losh esrei middot Lekh B'simhah Ekhol Lahmekha U-sh'teh B'leiv Tov Yeinekha Shaarei Shamayim

11 שלוש עשרה מדות [ ] [732] 419 sh'losh esrei middot כי אנו עמך ki anu amekha וידוי Viddui The shorter confession: ashamnu אשמנו Attah Noten Yad Mah Anu, Meh Hayyeinu Ki Ha-kol Havel Kedushat hayom to conclusion of the Amidah אבינו מלכנו Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu (Alternate Version) Kaddish Shalem 428 [754] 478 קדיש שלם Sh'ma Yisra'el Adonai Ehad. Barukh Shem Va-ed. Adonai Hu Ha-elohim. 429 [752] 481 T'ki'ah G'dolah & L'shanah (or La-shanah) Haba'ah Bi-rushalayim ערבית למוצאי יום כיפור Arvit For After Yom Kippur קריאת שמע וברכותיה K'ri'at Sh'ma U-virkhoteha תפילת העמידה בלחש Silent Amidah קדיש שלם Kaddish Shalem הבדלה [496] 778 [459] Havdalah עלינו Aleinu קדיש יתום Kaddish Yatom לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא [24] [52] 458 A Psalm for the Season of Repentance