1. स ऩ एसई क न भ : : इ डडमन ऑइर क ऩ य शन लरलभट ड 2. अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध: : अन स चचत-ए/भह यत न /स च फद ध 3. प रश सनन

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "1. स ऩ एसई क न भ : : इ डडमन ऑइर क ऩ य शन लरलभट ड 2. अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध: : अन स चचत-ए/भह यत न /स च फद ध 3. प रश सनन"

प्रतिलिपि

1 1. स ऩ एसई क न भ : : इ डडमन ऑइर क ऩ य शन लरलभट ड 2. अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध: : अन स चचत-ए/भह यत न /स च फद ध 3. प रश सननक भ त र रम/ववब ग : : ऩ ट र लरमभ औय प र क नतक ग स भ त र रम 4. अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म : ननद शक क बय ह ए ऩद क ब म य : क मयक य ननद शक अध म 1 श र स ज व लस ह ननद शक (ऩ ए ड फ ड ) 2 श र ज.क. सत श ननद शक (ववत त) 3 श र ए.क. शभ य ननद शक (भ नव स स धन) 4 श र य जन क भ य भ हऩ त र ननद शक (ववऩणन) 5 रयतत (अनतरयतत प रब य अध म क ऩ स) ननद शक (रयप इनय ज़) 6 श र फ व य भ ग ऩ र ननद शक (आय ए ड ड ) 7 श र एस.एस.व. य भ क भ य ननद शक (ऩ इऩर इन स) 8 रयतत (अनतरयतत प रब य अध म क ऩ स) सयक य ननद शक स म तत सचचव, एभओऩ एनज 9 श र आश त ष क ज दर ग य-सयक य अ शक लरक 1 श र स जम कऩ य, स ए श र ऩरयन द क. बगत, अचधवतत, कय ध न श र धभ द र लस ह श ख वत, स ए श र स कय चक रफ त, स ईओ,सभ य य हट ग स श र व न भ थ य ऩ वय आइ आयट एस ऑफपसय श र ववव क य म, ऩ वय आइएएस ऑफपसय श र चचत त य जन बफसव र, ऩ वय आइएएस ऑफपसय सभ य न द र च टज, ऩ वय आइएएस ऑफपसय श र जगद श फकशव न, ऩ वय आइएपएस ऑफपसय Page 1 of 15

2 1. स ऩ एसई क न भ : : ऑइर ए ड न च यर ग स क ऩ य शन लरलभट ड 2. अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध: : अन स चच-ए/भह यत न /स च फद ध 3. प रश सननक भ त र रम/ववब ग : : ऩ ट र लरमभ औय प र क नतक ग स भ त र रम 4. अध म /स एभड /एभड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म : ननद शक क बय ह ए ऩद क ब म य क मयक य ननद शक अध म व प रफन धक ननद शक 1 श र शलश श कय ननद शक (भ नव स स धन) 2 रयतत (अनतरयतत प रब य अध म व प रफन धक ननद शक क ऩ स) ननद शक (तटवत ) 3 श र स जम क भ य भ इत र ननद शक (अऩटत म) 4 श र य ज श कतकड़ ननद शक (अन व षण) 5 श र ए.क.द ववव द ननद शक (ट ए ड एपएस) 6 रयतत (अनतरयतत प रब य अध म व प रफन धक ननद शक क ऩ स) ननद शक (ववत त) 7 श र स ब ष क भ य सयक य ननद शक एसए डएपए,एभओऩ एनज 9 श र य ज व फ सर स म तत सचचव, एभओऩ एनज 9 श र अभयन थ ग य-सयक य अ शक लरक 1 श र अजम भल ह त र, ऩ वय आइएपएस ऑफपसय श र फरव त क द य, प र. आईआईट फ म फ श र क.एभ.ऩद मन बन, स ए श र द ऩक स ठ, स ए श र ववव क भ ल म, स ए श र स लभत फ स, ऩ वय आइएएस ऑफपसय श र स त र ततलभश र, ननद शक अहदत म बफयर भ न जभ ट ग ग भ नतय, ऩ वय आइईएस ऑफपसय ड स बफत ऩ त र Page 2 of 15

3 1. स ऩ एसई क न भ: :ग र इ डडम लरलभट ड 2. अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध: :अन स चच-ए/भह यत न /स च फद ध 3. प रश सननक भ त र रम/ववब ग: :ऩ ट र लरमभ ए ड प र क नतक ग स भ त र रम 4 अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म :16 5. ननद शक क बय ह ए ऩद क ब म य क मयक य ननद शक अध म व प रफन धक ननद शक 1 श र फ.स. बत रऩ ठ ननद शक (भ नव स स धन) 2 श र ऩ. क. ग तत ननद शक (ववत त) 3 श र स फ य ऩ यक म स थ ननद शक (प र ज त स) 4 ड. ए. कन यटक ननद शक (फ.ड.) 5 श र भन ज ज न ननद शक (ववऩणन) 6 श र गज द र लस ह सयक य ननद शक स म तत सचचव, एभओऩ एनज 7 श र आश ष च टज ग य-सयक य अ शक लरक इकन लभक एड व इज़य,एभओऩ एनज 8 श र भत इ द र ण क शर श र अन ऩभ क रश र ष ठ,ऩ वय उऩ ध म स एज श र स जम ट डन, स ए श र एस.क. श र व स तव, ऩ वय सचचव, ब यत सयक य श र हदनकय प रक श श र व स तव, ऩ वय आइएपएस श र अन ऩ क. ऩ ज य, ऩ वय आइएएस श र जमनतन न य मण च धय, ऩ वय आइऩ एस श र य ह र भ खज, प र प सय, आइआइएभ करकत त Page 3 of 15

4 1. स ऩ एसई क न भ ब यत ऩ ट र लरमभ क ऩ य शन लरलभट ड 2. अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध अन स चचत-ए/भह यत न /स च फद ध 4. अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म 16 क मयक य ननद शक अध म व प रफन धक ननद शक 1 श र ड. य जक भ य ननद शक (भ नव स स धन) 2 श र ऩद म कय क ननद शक (ववऩणन) 3 श र यभ श श र ननव सन ननद शक (ववत त) 4 रयतत ( स ) ननद शक (रयप इनय ज़) 5 श र आय. य भच द रन सयक य ननद शक एस ए ड एपए, एभओऩ एनज 7 श र य ज व फ सर वप रक न सऩर सचचव, क यर सयक य 7 ड. क. एल रनग वन ग य-सयक य अ शक लरक (एनओऩ ट ) ननद शक 1 श र य ज श भ गर, स ए श र द ऩक ब जव न, ऩ वय आईएपएस ऑफपसय श र ग ऩ र चन द र नन द, ऩ वय आइऩ एस ऑफपसय श र ववश र शभ य, बफज़नस ऩ टयनय, भ ससय ववषब बफज़नस सववयस भ फई श र भनत ज.एभ. श नत स दयभ, ऩ वय आइआयएस ऑफपसय श र ववनम श र ओफ य म,ऩ वय आइएएस ऑफपसय ड. तलभर सई स दय जन Page 4 of 15

5 1 स ऩ एसई क न भ: हह द स त न ऩ ट र लरमभ क ऩ य शन लरलभट ड 2 अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध अन स चच-ए/नवयत न /स च फद ध 4. अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म 15 श र ण ऩद न भ ननम क तत क त य ख क मयक र सभ क तत क मयक य ननद शक अध म व प रफन धक ननद शक 1 श र एभ.क. स य न ननद शक (ववऩणन) 2 श र एस. जमक ष णन ननद शक (रयप इनय ज़) 3 श र ववन द एस. श न म ननद शक (भ नव स स धन) 4 श र ऩ.क.ज श ननद शक (ववत त) 5 श र ज.य भ स व भ सयक य ननद शक स म तत सचचव, एभओऩ एनज 6 श र स द ऩ ऩ डरयक ननद शक (ववत त) 7 श र स ब ष क भ य ग य-सयक य अ शक लरक (एनओऩ ट ) ननद शक 1 श र य भ ननव स ज न, एभ.ड., इ ज ननमसय प र इव ट लरलभट ड श र भनत आलसप ख न, ऩत रक य श र ज व क ष ण, स ए श र ट एन लस ह, प र प सय आईआईट फ म फ श र अभय लसन ह, ऩ वय आइएपएस ऑफपसय श र लसय ज ह स न, ऩ वय आइएएस ऑफपसय Page 5 of 15

6 ` 1. स ऩ एसई क न भ ऑइर इ डडम लरलभट ड 2. अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध अन स चच-ए/नवयत न /स च फद ध 4 अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म ननद शक क बय ह ए ऩद क ब म य : क मयक य ननद शक अध म व प रफन धक ननद शक 1 श र उत ऩर फ य ननद शक (ओऩय शन स) 2 श र ऩ.क.शभ य ननद शक (ववत त) 3 श र भत आय.एस.फ य ह ननद शक (ई.ए ड ड.) 4 श र ऩ च द रस कयन ननद शक (एचआय & फ ड ) 5 श र बफश वज तय म सयक य ननद शक स म तत सचचव, एभओऩ एनज 6 श र स जम स ध य स म तत सचचव, एभओऩ एनज 7 श र हदव कय न थ लभश र ग य-सयक य अ शक लरक (एनओऩ ट ) ननद शक 1 श र भनत आश क र प र प सय, आईआईएभ अहभद फ द श र वप रम क शभ य, उऩ ध म डच फ क श र एस. भन हयन ऩ वय आइएएस ऑफपसय श र भनतआलभन आय. ख न, सह स स थ ऩक, भ डडऩ थ ए ड भ ड ट क Page 6 of 15

7 1. स ऩ एसई क न भ: इ ज ननमसय इ डडम लरलभट ड 2 अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध अन स चच-ए/नवयत न /स च फद ध 4. अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म 25 क मयक य ननद शक अध म व प रफन धक ननद शक 1 श र जगद श च दय न कय ननद शक (ववत त) 2 रयतत (अनतरयतत प रब य स एभड क ऩ स) ननद शक (भ नव स स धन) 3 श र व.स. बण ड य ननद शक (ट क तनकर) 4 श र रलरत क भ य ववज ननद शक (व णणज म) 5 श र आय.क.सबयव र ननद शक (प र ज त स) 6 रयतत (अनतरयतत प रब य स एभड क ऩ स) सयक य ननद शक स म तत सचचव, एभओऩ एनज 7 श र स द ऩ ऩ डरयक ग य-सयक य अ शक लरक 1 श र भ क श खय, प र प सय आईआईट हदल र श र भनतअर ष वस द व, ऩ वय कलभश नय क न द र म उत ऩ द श र व क द शऩ ड, प र ज तट भ न जभ ट प र फ़ शन श र उभ श चन द र ऩ ड, स ए श क जम इल भ, ऩत रक य श र य ज श क भ य ग गन, अचधवतत श र चभन क भ य, ऩ वय आइएएस Page 7 of 15

8 1. स ऩ एसई क न भ: भ गर य रयफ़ इनय ऩ ट र क लभकल स लरलभट ड 2 अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध अन स चच-ए/लभननयत न /स च फद ध 4. अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म 16 क मयक य ननद शक प रफन धक ननद शक 1 श र एभ. व कट श ननद शक (ववत त) 2 श र ए.क. स ह ननद शक (रयप इनय ज़) स रयतत (अनतरयतत प रब य एभ.ड. क ऩ स) ओफपलसमर/न लभन ननद शक अध म 4 श र शलश श कय,स एभड, ओएनज स ननद शक (रयप इनय ज़), एचऩ स एर 5 श र ववन द एस. श न म सयक य ननद शक ननद शक, एभओऩ एनज 6 श र क. एभ. भह श ग य-सयक य अ शक लरक ननद शक, एभओऩ एनज 7 श र स जम ज न श र भत भ ज र स., अचधवतत श र फरफ य लस ह,ऩ वय एस लशएट प र.& ह ड ड एनऩ ज क र ज, फ र दशहय श र स व य भ, ऩ वय आइएएस ऑफपसय श र व. ऩ. हयन, ऩ वय आइएपएस ऑफपसय श र ज क ऩट र, बफज़नसभ न Page 8 of 15

9 1. स ऩ एसई क न भ: च न नई ऩ ट र लरमभ क ऩ य शन लरलभट ड 2 अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध अन स चच-फ /लभननयत न /स च फद ध 4. अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म 16 क मयक य ननद शक प रफन धक ननद शक 1 श र एस.एन. ऩ ड ननद शक (ववत त) 2 श र य ज व ऐर वद ननद शक (ट क तनकर) 3 श र म. व कट यभन ननद शक (ऑऩय शनस) 4 श र ज. अयवव दन न लभन ननद शक अध म, आइओस एर 5 श र स ज व लस ह ननद शक (रयप इनय ज़), आइओस एर 6 श र फ. व. य भ ग ऩ र ननद शक, एनआइओस, ईय न 7 श र पयज द फहय भ ननद शक, एनआइओस, ईय न 8 भ. फघ य धफकल र सयक य ननद शक ननद शक,एभओऩ एनज 9 श र भनत ऩ रयन द व ग य-सयक य अ शक लरक 1 श र ऩ.फ. र हहम, प र प सय, ओआइम, भ डडलसन श र भ त म जम स ह, ऩ वयआइएएस Page 9 of 15

10 1. स ऩ एसई क न भ: फ भय र य & क ऩन लरलभट ड 2 अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध अन स चच-फ /लभननयत न /स च फद ध 4. अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म 16 क मयक य ननद शक अध म व प रफन धक ननद शक 1 श र प रफर फस ननद शक (एस. फ.) 2 श र क. स व भ न थन ननद शक (एभ. फ.) 3 श र ड. एस. स ल वभ ननद शक (ववत त) 4 श र एस.एस. ख हटम ननद शक (एचआय ए ड स ए) 5 श र यत न श खय अडडक सयक य ननद शक ननद शक, एभओऩ एनज 6 श र ववजम शभ य ग य-सयक य अ शक लरक 7-1 श र भनत अत र म फ य ट,ननद शक व फ क भ इ डडम प र. लर श र स न र सचद व, बफज़नसभ न Page 10 of 15

11 1. स ऩ एसई क न भ: न भ र गढ़ रयफ़ इनरय लरलभट ड 2 अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध अन स चच-फ /लभननयत न /अस च फद ध 4. अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म 12 क मयक य ननद शक प रफन धक ननद शक 1 श र स भ न द र क भ य फर आ ननद शक (ट क तनकर) 2 श र ब स कय जम नत प कन ननद शक (ववत त) 3 रयतत स (अनतरयतत प रब य एभड क ऩ स) न लभन ननद शक स एभड, फ ऩ स एर 4 श र ड. य जक भ य स एभड, ऑइर इ डडम लरलभट ड 5 श र उत ऩर फ य सयक य ननद शक वप रक न सऩर स क र टय, असभ सयक य 6 श र यवव कऩ य ड. एस., एभओऩ एनज 7 ड. प रप ल र चन द र शभ य ग य-सयक य अ शक लरक 1 य जक भ य शभ य, स ए श र भत स न ह रत क भ य, ऩ वय आइएएस Page 11 of 15

12 1. स ऩ एसई क न भ: ओएनज स ववद श लरलभट ड 2 अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध अन स चच-ए/लभननयत न /अस च फद ध 4. अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म 15 क मयक य ननद शक प रफन धक ननद शक 1 श र एन. क. वभ य ननद शक (ऑऩय शनस) 2 श र ऩ क य व ननद शक (अन व षण) 3 श र स ध य शभ य ननद शक (ववत त) 4 श र ववव क न द न लभन ननद शक च मयभ न 5 शलश श कय, स एभड, ओएनज स सयक य ननद शक स म तत सचचव, एभओऩ एनज 6 श र स न जम स ध य स म तत सचचव,ववत त भ त र रम 7 ड. क भ य. व. प रत ऩ ग य-सयक य अ शक लरक 1 अजम भल ह त र, ऩ वय आइएपएस ब यत न द न थ श र व स तव, प र फ़ सय आईआईएभ करकत त श र भत फकयण ओफ य म ऩ वय आइआयएस श र य क श कककय ऩ वय आइएएस Page 12 of 15

13 1. स ऩ एसई क न भ: फ क र य लरलभट ड 2 अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध अन स चच-स /अस च फद ध 4. अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म 3 क मयक य ननद शक प रफन धक ननद शक रयतत स [अनतरयतत प रब य श र एस. एस. ख हटम, ननद शक (ववत त), फ एरस क ऩ स] न लभन ननद शक ग य-सयक य अ शक लरक एपए ए ड स एओ, ओआइड फ श र अजम श र व स तव Page 13 of 15

14 1. स ऩ एसई क न भ: फ भय र य इनव स टभ ट लरलभट ड 2 अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध स च फद ध 4. अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म 3 सयक य / न लभन ननद शक ननद शक (ववत त) फ एरस श र एस एस ख हटम सयक य ननद शक ननद शक, एभओऩ एनज श र भत ऩ रयन द व उऩ सचचव, एभओऩ एनज श र भत फकयण व स द व ग य-सयक य अ शक लरक Page 14 of 15

15 1. स ऩ एसई क न भ: ब यत ऩ ट र रयस स स लरलभट ड 2 अन स च /भह यत न/नवयत न/लभन -यत न/स च फद ध/ग य स च फद ध अन स च फ / अस च फद ध 4. अध म /स एभड /एभ ड सहहत ननद शक क स व क त क र ऩद क स ख म क मयक य ननद शक प रफन धक ननद शक श र अजम क भ य व ननद शक (ववत त) श र ऩ कज क भ य ननद शक (ओ ए ड फ ड ) रयतत स (अनतरयतत प रब य प रफन धक ननद शकक ऩ स ) ओफपलसमर/न लभन ननद शक अध म श र ड य जक भ य,स एभड, फ ऩ स एर सयक य ननद शक ड एस, एभओऩ एनज ड. प रप ल रचन द र शभ य ग य-सयक य अ शक लरक Page 15 of 15

1. स प एसई क न म : : इ ड यन ऑइल क प र शन लललमट 2. अन स च /मह रत न/नवरत न/लमन -रत न/स च बद ध/ग र स च बद ध: : अन स चचत-ए/ मह रत न /स च बद ध 3. प रश सननक

1. स प एसई क न म : : इ ड यन ऑइल क प र शन लललमट 2. अन स च /मह रत न/नवरत न/लमन -रत न/स च बद ध/ग र स च बद ध: : अन स चचत-ए/ मह रत न /स च बद ध 3. प रश सननक 1. स प एसई क न म : : इ ड यन ऑइल क प र शन लललमट 2. अन स च /मह रत न/नवरत न/लमन -रत न/स च बद ध/ग र स च बद ध: : अन स चचत-ए/ मह रत न /स च बद ध 3. प रश सननक म त र लय/ववभ ग : : प ट र ललयम और प र क नतक ग स म त

अधिक जानकारी

व क सखण ड स न दय नगय भ न नन च त प रध न / उऩ प रध न सदस म क व यण क रम ग र म ननर चचत प रध न ऩद ननर चचत उऩ- ग र म ऩ च यत ननर चचत सदस य स ख य ऩ च यत क न म

व क सखण ड स न दय नगय भ न नन च त प रध न / उऩ प रध न सदस म क व यण क रम ग र म ननर चचत प रध न ऩद ननर चचत उऩ- ग र म ऩ च यत ननर चचत सदस य स ख य ऩ च यत क न म व क सखण ड स न दय नगय भ न नन च त प रध न / उऩ प रध न सदस म क व यण क रम ग र म ननर चचत प रध न ऩद ननर चचत उऩ- ग र म ऩ च यत ननर चचत सदस य स ख य ऩ च यत क न म प रध न क न म क आरक षण प रध न क न म क ननर चन क ष त

अधिक जानकारी

तृतीय झारखण्ड विधानसभा का नवम् सत्र

तृतीय झारखण्ड विधानसभा का नवम् सत्र त त य झ रखण ड व ध नसभ क एक दश (व श ष) म नस न सत र सत र-व रण क 1. सत र क आह न ए सभ क ब ठक झ यखण ड व ध नसब क एक दश (व श ष) भ नस न सत र क आह न ददन क 16 ज र ई, 2013 क ह आ जजसभ ददन क 18 ज र ई, 25 ज र ई, 26

अधिक जानकारी

(b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address o

(b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address o (b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address of AD Cat-II Sr. न.. Address of the Branch (1) (2) (3)

अधिक जानकारी

क न द र म व द म रम गण शख ड ऩ ण ७ व द म थ अधधगभ ए शश क प रब श रत भ लम कन-२०१९ (S L A T E) क : ५ गग : अ/ फ/ स क र अ क : ५० व द म थ क न भ :

क न द र म व द म रम गण शख ड ऩ ण ७ व द म थ अधधगभ ए शश क प रब श रत भ लम कन-२०१९ (S L A T E) क : ५ गग : अ/ फ/ स क र अ क : ५० व द म थ क न भ : क न द र म व द म रम गण शख ड ऩ ण ७ व द म थ अधधगभ ए शश क प रब श रत भ लम कन-२०१९ (S L A T E) क : ५ गग : अ/ फ/ स क र अ क : ५० व द म थ क न भ : -------------- अन क रभ क : --------- स चन : न च ददए ह ए प रश न क

अधिक जानकारी

स भ शल क ई-बग त न ड भ (स मक त प र धधक य) हभ य व फस इट एक स स कय एव अख र ब यत म स भ शल क क क रक कय अथव आऩ स भ शल क क ई-बग त न कयन क लरए

स भ शल क ई-बग त न ड भ (स मक त प र धधक य) हभ य व फस इट   एक स स कय एव अख र ब यत म स भ शल क क क रक कय अथव आऩ स भ शल क क ई-बग त न कयन क लरए स भ शल क ई-बग त न ड भ (स मक त प र धधक य) हभ य व फस इट www.idbi.co.in एक स स कय एव अख र ब यत म स भ शल क क क रक कय अथव आऩ स भ शल क क ई-बग त न कयन क लरए स ध ह ननर द ष ट लर क क एक स स कय सकत ह https://epay.icegate.gov.in/epayment/locationaction;jsessionid=523d200ed0a61cfb0

अधिक जानकारी

द सम बर 22, 2017 स मय क ट स एस-न ल सन क फ च ब यत म क ऩन क अफ तक क सफस फड आईट आउटस र स ग ड र क स ब यत म आईट ऩन न आउटस र स ग ऩ भ न ऩय अफ त सफस फड ड र ह

द सम बर 22, 2017 स मय क ट स एस-न ल सन क फ च ब यत म क ऩन क अफ तक क सफस फड आईट आउटस र स ग ड र क स ब यत म आईट ऩन न आउटस र स ग ऩ भ न ऩय अफ त सफस फड ड र ह ट स एस-न ल सन क फ च ब यत म क ऩन क अफ तक क सफस फड आईट आउटस र स ग ड र क स ब यत म आईट ऩन न आउटस र स ग ऩ भ न ऩय अफ त सफस फड ड र ह ट ट सल ट स सर व स (ट स एस) न ट र रर वजन य टट ग प रफ धन एज स स थ 2.25 बफर रमन

अधिक जानकारी

त त य झ रखण ड व ध न-सभ क द दश सत र सत र-व रण क 1. सत र क आह न ए सभ क ब ठक त त म झ यखण ड व ध न- सब क द दश सत र (श तक र न) क आह न ददन क 28 न म फय, 2013

त त य झ रखण ड व ध न-सभ क द दश सत र सत र-व रण क 1. सत र क आह न ए सभ क ब ठक त त म झ यखण ड व ध न- सब क द दश सत र (श तक र न) क आह न ददन क 28 न म फय, 2013 त त य झ रखण ड व ध न-सभ क द दश सत र सत र-व रण क 1. सत र क आह न ए सभ क ब ठक त त म झ यखण ड व ध न- सब क द दश सत र (श तक र न) क आह न ददन क 28 न म फय, 2013 क ह आ जजसभ सब क क र छ फ ठक ददन क 13 ददसम फय, 16 ददसम

अधिक जानकारी

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य.

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; okz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. 1 2 3 4 5 1 स भ ष ए- जय ह द च क स आश र म न र क मक न तक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GEETA KA BHAGWAN

Microsoft Word - GEETA KA BHAGWAN ग त क नर क र भगव न शव-श कर भ ल न थ य स क र क ण क आ म उफ द द ल खर ज? भ रत य क लए ढ ई हज़ र स ल स ज वन क हर म म ग दश क क क य करन व ल ग त सव श शर म ण ह, इस ब त म क ई स द ह नह ह, क त भ रत क इ तह स म इस ग त

अधिक जानकारी

SEMESTER-3

SEMESTER-3 SEMESTER-3 Course Code : HN 509 Credit : 3 कथ स ह त य उपन य स एव क न इस पत र म ननर र त उपन य स एव क ननय क व य ख य एव अ तव स त तथ र पववर न स ब र ववश षत ओ क स थ उसक चन क क सम ल चन भ अप क ष त इक ई 1 : इक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - LSQ-1193.docx

Microsoft Word - LSQ-1193.docx भ रत सरक र ख न म ऽ लय ल क सभ अत र कत न स. 1193 25 ज ल ई, 2016 क उत तर क लए ख न क आव टन 1193. र ह ल क व : क य ख न म ऽ यह बत न क क प कर ग क (क) वगत त न वष र क त य क वषर क द र न आव टत ख न क स ख य कतन ह और

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 स न दय स त र ऩ र, हह द : व द षक एक भ द ब स नद क ककन य ऩ न ऩ न आत ह. उस द खकय एक म श क य त य उठ त ह औय धन ष ख चत ह. ऩय जफ द फ य द खत ह त उस ऩ न भ झ कत एक स न दय स त र हदख ई द त ह. स त र उस म क शरए एक ब

अधिक जानकारी

स म त स च सत र क रम. स ख य स म त - प रभ र एव सदस य हस त र 1 प रव श / द खल वभ ग श र मत म ज ग प त श र आर.एन. ब यल श र जगम हन म ण श र ग ग र म क ल

स म त स च सत र क रम. स ख य स म त - प रभ र एव सदस य हस त र 1 प रव श / द खल वभ ग श र मत म ज ग प त श र आर.एन. ब यल श र जगम हन म ण श र ग ग र म क ल स म त स च सत र 2018-19 क रम. स ख य स म त - प रभ र एव सदस य हस त र 1 प रव श / द खल वभ ग श र आर.एन. ब यल श र जगम हन म ण क ल 2 पर वभ ग (म ध य मक) - - प रभ र श र द पक क म र स न 3 पर वभ ग (प र थ मक) - प रभ

अधिक जानकारी

अगस त 3, 2017 स मय क द ल ऱ सफ रज ग र ऱव स ट शन क प नर व क स क लऱए र ऱ भ लम र वक स प र ध करण (आरएऱड ए) और इरक न इ टरन शनऱ लऱलमट ड क ब च सहमत पत र पर हस

अगस त 3, 2017 स मय क द ल ऱ सफ रज ग र ऱव स ट शन क प नर व क स क लऱए र ऱ भ लम र वक स प र ध करण (आरएऱड ए) और इरक न इ टरन शनऱ लऱलमट ड क ब च सहमत पत र पर हस द ल ऱ सफ रज ग र ऱव स ट शन क प नर व क स क लऱए र ऱ भ लम र वक स प र ध करण (आरएऱड ए) और इरक न इ टरन शनऱ लऱलमट ड क ब च सहमत पत र पर हस र य र भ त र रम न ददल र सपदयज ग य रव स ट शन क ऩ नर व क स क द यमत व आयएरड

अधिक जानकारी

जनवर 23, 2018 स मय क ऩ र व प टफ रय ज जव र ह न र इफ रयम क य ष ट रऩत क र ऩ भ शऩथ र 51 स र क व ह, न फ र ऩ यस क य ववज त एर न ज नसन सयर प क जगह र ग एर न न

जनवर 23, 2018 स मय क ऩ र व प टफ रय ज जव र ह न र इफ रयम क य ष ट रऩत क र ऩ भ शऩथ र 51 स र क व ह, न फ र ऩ यस क य ववज त एर न ज नसन सयर प क जगह र ग एर न न ऩ र व प टफ रय ज जव र ह न र इफ रयम क य ष ट रऩत क र ऩ भ शऩथ र 51 स र क व ह, न फ र ऩ यस क य ववज त एर न ज नसन सयर प क जगह र ग एर न न 12 स अधधक वष तक श सन ककम वह ग ब य गय फ क कभ कयन भ ववपर यह व ह न कह, उनक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GN _order.doc

Microsoft Word - GN _order.doc आद श म झ 20 अ ल 2018 क भ रत क म ख य न य य ध श (स ज आई) न य यम र त, द पक म क हट न क लए स वध न क अन च छ द 124(4) क तहत र ज य सभ क 64 सद य र ह त क ष रत त व क स चन मल ह त व म उ ल खत ब त न न न स र ह : - "यह

अधिक जानकारी

अध म म-3 (स ह त -2) अध क र य औ कर मच र य क शक त य एव कर त मव य 3.1 स गठन क अध क र य औ कर मच र य क श क त य एव कर त मव य त क ब य द ऩदन भ श क ततम श र भ.श

अध म म-3 (स ह त -2) अध क र य औ कर मच र य क शक त य एव कर त मव य 3.1 स गठन क अध क र य औ कर मच र य क श क त य एव कर त मव य त क ब य द ऩदन भ श क ततम श र भ.श अध म म-3 (स ह -2) अध क र य औ कर मच र य क शक य एव कर मव य 3.1 स गठन क अध क र य औ कर मच र य क श क य एव कर मव य क ब य द श क म श र भ.श फ ज अर प रफ ध ननद शक ननगभ क भ ख म क म ऩ रक अधधक य न क क यण सब क म ए गनव

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 230th_hindi_version

Microsoft Word - 230th_hindi_version भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक र ज य सभ स चव

अधिक जानकारी

जनवर 4, 2018 स मय क ह दय फ द क अऩन 'आर ट ड स ट र क र ' न कर स य ड स ट शन क एक कर त भक फदर व मभर ह इसभ न र च क, ऩ र गर, ग र फ गर ह ज न कर स य ड स ट शन

जनवर 4, 2018 स मय क ह दय फ द क अऩन 'आर ट ड स ट र क र ' न कर स य ड स ट शन क एक कर त भक फदर व मभर ह इसभ न र च क, ऩ र गर, ग र फ गर ह ज न कर स य ड स ट शन ह दय फ द क अऩन 'आर ट ड स ट र क र ' न कर स य ड स ट शन क एक कर त भक फदर व मभर ह इसभ न र च क, ऩ र गर, ग र फ गर ह ज न कर स य ड स ट शन ऩय ह एभएस भक थ क प रव श द व य ऩय आ ट डडस ट स क ट क फ य भ क र औय सप द य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Copy _1_ of Artcle Wakf Qanoon.docx

Microsoft Word - Copy _1_ of Artcle Wakf Qanoon.docx व फ़ क क़ न न य म सलम न क क य ण क लए य उन पर श सन करन क लए ड. स यद ज़फ़र महमद व फ़ बल 2010 अब फर क सरक र क अ पस यक म मल स ब ध म लय क प स ह, र य सभ क इस नद श क स थ क स ल ट कम ट क सफ़ रश क अन स र इस म स श धन करक

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 ब ल मन र जक च कथ ओ क कल मक व ल षण श ध स र श ज श क म र श ध थ र ज म न स ह त मर स ग त एव कल व व व य लय, व लयर, म य द श ब ल मन र जक च कथ ओ क क शन क अ तग त उन प क ओ क स म लत कय ज त ह जनक उ द य ब च क पढ़न क लए

अधिक जानकारी

UNIVERSITY OF DELHI

UNIVERSITY OF DELHI अन लग नक 1. प रय जन प रस त व क प रस त त श ध प रय जन ओ क लए स श धत दश नद श क) नय मत नय पर व वद य लय क क ई भ अध य पक कस भ र ष ट र य/अ तरर ष ट र य व प षण एज स स व प षण एज स क प र प क अन स र प रध न अन व षक

अधिक जानकारी

Report CSIR FD 2014_docx

Report CSIR FD 2014_docx स र म स एसआईआर थ पन दवस सम र ह 2014 स एसआईआर - क य इल नक अ भय क अन स ध न स थ न(स र ), पल न, म 10 अ ट बर 2014 क व व म स व ज नक क सबस बड़ श ध स गठन स एसआईआर क 73व थ पन दवस क उपल य म भ य सम र ह आय जत कय गय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Speech Hindi - Final

Microsoft Word - Speech Hindi - Final एनएलस इ डय ल मट ड, न यव ल (प व म न यव ल ल न इट क प र शन ल मट ड) (भ रत सरक र क नवर न उ यम) वत त दवस 2018 अ य एव ब धक नद शक क भ षण ******** म र य स थ नद शक, म य सतक त अ धक र, व र ठ अ धक रय, कम च रय तथ उनक

अधिक जानकारी

Antamina Report

Antamina Report ऑ ब म न क अ तम आकलन क ल य स वभ ग क ह त त रत भ रत/म ह द र फ़ मर स वर सज़ -01,-02,-03,-04/ ग पन य म ह द र श भल भ स वर सज़ ल मट ड (एमएसएसएल) प रय जन स स ब धत शक यत 27 म चर 2008 क ल य स ए व इज़र/ ऑ ब म न क क य

अधिक जानकारी

स. ए-12023/2/2014-स थ. ब य सयक य कभमच य चमन आम ग क लभमक थ प रलश व ब ग क लभमक, र क लशक म थ ऩ शन भ त र रम ब र क स.12 क न र म क म मरम ऩरयसय, र ध य ड GOVE

स. ए-12023/2/2014-स थ. ब य सयक य कभमच य चमन आम ग क लभमक थ प रलश व ब ग क लभमक, र क लशक म थ ऩ शन भ त र रम ब र क स.12 क न र म क म मरम ऩरयसय, र ध य ड GOVE स. ए-12023/2/2014-स थ. ब य सयक य कभमच य चमन आम ग क लभमक थ प रलश व ब ग क लभमक, र क लशक म थ ऩ शन भ त र रम ब र क स.12 क न र म क म मरम ऩरयसय, र ध य ड GOVERNMENT OF INDIA STAFF SELECTION COMMISSION DEPARTMENT

अधिक जानकारी

देश देशांतर : गवाह की परवाह

देश देशांतर : गवाह की परवाह द श द श तर : गव ह क परव ह drishtiias.com/hindi/printpdf/witness-protection स दभ एव प ठभ म बड़ और स व दनश ल म मल म गव ह क स र क ल कर द यर एक जन हत य चक पर स नव ई करत ह ए उ चतम य य लय न 5 दस बर क क द सरक

अधिक जानकारी

द सम बर 31, 2017 स मय क 1 जनवय स अटर ऩ शन म जन क लरए नम आध य ज ड न व र प भम ऩ शन प ड ननम भक एव ववक स प र धधकयण (ऩ एपआयड ए) न अटर ऩ शन म जन (एऩ व ई) स

द सम बर 31, 2017 स मय क 1 जनवय स अटर ऩ शन म जन क लरए नम आध य ज ड न व र प भम ऩ शन प ड ननम भक एव ववक स प र धधकयण (ऩ एपआयड ए) न अटर ऩ शन म जन (एऩ व ई) स 1 जनवय स अटर ऩ शन म जन क लरए नम आध य ज ड न व र प भम ऩ शन प ड ननम भक एव ववक स प र धधकयण (ऩ एपआयड ए) न अटर ऩ शन म जन (एऩ व ई) स व प रद त ओ क स भव य स अऩन ख त क स थ आध य द न क लरए ग र हक क सहभनत र न क लरए

अधिक जानकारी

Natural Language Processing

Natural Language Processing आर टस अ ड क भसट क र ज, आष र अध म ऩक क न भ- व श स नन त त ऩ र र फ. ए. ब ग-3 ब ष व न धत ब यत भ भहत ब ष -व व ब ष ए ब वषम क स ख म ब ष हह द 450, 000, 000 जनस ख म (2001 क जनगणन क आ ध य ऩय; रगबग) भय ठ 72, 000,

अधिक जानकारी

स त मऱ कद स ज भर कद स न भ क एक स ठ थ उनक जन भ इर ह फ द जजर क कड न भक ग र भ भ व श ख वद ऩ चभ, स वत 1631 क क र र स न दय द स खत र कक कड क घय ह आ थ ऩ वव क

स त मऱ कद स ज भर कद स न भ क एक स ठ थ उनक जन भ इर ह फ द जजर क कड न भक ग र भ भ व श ख वद ऩ चभ, स वत 1631 क क र र स न दय द स खत र कक कड क घय ह आ थ ऩ वव क स त मऱ कद स ज भर कद स न भ क एक स ठ थ उनक जन भ इर ह फ द जजर क कड न भक ग र भ भ व श ख वद ऩ चभ, स वत 1631 क क र र स न दय द स खत र कक कड क घय ह आ थ ऩ वव क ऩ ण म स व फ ल म वस थ भ त अच छ य स त चर औय बजक त ब व

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Passtion Reading in Hindi

Microsoft Word - Passtion Reading in Hindi Passion Reading in Hindi भ य स क द खभ ग (य हन 18:1 19:42) : ommentator : esus R: rowd : an W: Woman स त य हन क अन स र भ य स क द खभ ग य स अपन श य क स थ क न न ल क उस प र गय वह एक ब र थ उ ह न अपन श य क स

अधिक जानकारी

सदस य स दर भ स व ल र ड स ल क सर सच व लय नई ददल ल स दर भ ट प पण स. 14 (आरएन/स दर भ/ज न, 2018 स सद सदस य क उपय ग ह त प रक शन क चलए नह र रत म व हन प रद ष

सदस य स दर भ स व ल र ड स ल क सर सच व लय नई ददल ल स दर भ ट प पण स. 14 (आरएन/स दर भ/ज न, 2018 स सद सदस य क उपय ग ह त प रक शन क चलए नह र रत म व हन प रद ष सदस य स दर भ स व ल र ड स ल क सर सच व लय नई ददल ल स दर भ ट प पण स. 14 (आरएन/स दर भ/ज न, 2018 स सद सदस य क उपय ग ह त प रक शन क चलए नह र रत म व हन प रद षण श र मत कल पन शम भ, स य क त सच व और श र मत अन त खन

अधिक जानकारी

स हक कर ट अ फ य स वन ल इनस (22-28 जनवर 2018) र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ

स हक कर ट अ फ य स वन ल इनस (22-28 जनवर 2018) र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह - 150 ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ क प स कब ड़ स बन इस ऐ तह सक धर हर क प र तक त थ पत क गय ह - क त ब म न र इस र क सरक र न क गज क थ न

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - india_2012_hi

Microsoft Word - india_2012_hi जनवर 2012 द श स र श भ रत द नय क सबस य द आब द व ल ल कत त र, भ रत, म एक ज व त म डय, एक स क रय न ग रक सम ज, एक स म नत य यप लक, और मह वप णर म नव अ धक र क सम य ए हम श रह ह य तन, और कमज़ र सम द य क रक ष क लए

अधिक जानकारी

SAARC Seminar on “ Modern Techniques of Investigation and Intelligence Gathering To

SAARC Seminar on “ Modern Techniques of Investigation and Intelligence Gathering To 1 1 1 कयक द मय भ नआएक र ई छ ट कयक द मय भ आउन र ई श ल क तथ ब म ज मभन ह (दप २०): बफगतभ स थ म र ख नम फय नलरई कय र ग न आम आर जन गन ब मक ततर त मसय आक र जत आमभ कय नफ झ एक बए २०७५ स र ऩ ष भस न तसम भ स थ म र ख

अधिक जानकारी

प य म ब.ए. ह द (स सड एर ) ( ) ह द वभ ग म न वक एव भ ष स क य ज मय म लय इ ल मय नई द ल

प य म ब.ए. ह द (स सड एर ) ( ) ह द वभ ग म न वक एव भ ष स क य ज मय म लय इ ल मय नई द ल प य म ब.ए. ह द (स सड एर ) (2014-2015) ह द वभ ग म न वक एव भ ष स क य ज मय म लय इ ल मय नई द ल -110025 2 ज मय म लय इ ल मय : प रचय ज मय म लय इ ल मय क थ पन 1920 म अल गढ़ म ह ई थ यह समय भ रत क इ तह स म वत त आ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - htu3..62.docx

Microsoft Word - htu3..62.docx भ रत सरक र म नव स स धन वक स म त र लय क ल शक ष और स क षरत वभ ग ल क सभ त र कत प र न स ख य 62 उ तर द न क त र ख 21.11.2016 व य लय म म लभ त अवस रचन *62. मत क थ प ल ग त क य म नव स स धन वक स म त र यह बत न क क

अधिक जानकारी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी इनस इट: भ रत म म नव त कर drishtiias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-in-india स दभ व प ठभ म म नव त कर क म मल म भ रत द नय क श ष द श म श मल ह और इस म नव त कर क Source ( त), Transit (प रगमन) और Destination

अधिक जानकारी

हहन द (आध य) क 12 ( ) स ब व त उत तय स क त सभम 3 घ ट ऩ र क 80 ख ड -क प रश न स ख म ब ग उत तय स क त भ ल म वफन द ननध रयत अ क व ब जन 1 क ग ग /ग ग क भ

हहन द (आध य) क 12 ( ) स ब व त उत तय स क त सभम 3 घ ट ऩ र क 80 ख ड -क प रश न स ख म ब ग उत तय स क त भ ल म वफन द ननध रयत अ क व ब जन 1 क ग ग /ग ग क भ हहन द (आध य) क (08-9) स ब व त उत तय स क त सभम 3 घ ट ऩ र क 80 ख ड -क प रश न स ख म ब ग उत तय स क त भ ल म वफन द ननध रयत अ क व ब जन क ग ग /ग ग क भहहभ आहद (अन म उच त श षषक ब स व क य) ख ग ग क व ग स फहत द ख ग

अधिक जानकारी

Microsoft Word - PGDAV- Diamond Jubilee _1_.docx

Microsoft Word - PGDAV- Diamond Jubilee _1_.docx भ रत क र प त र म न थ क व द क प.ज.ड.ए.व. क ल ज क ह रक जय त सम र ह म स ब धन नई द ल, 18 फरवर, 2018 1. म झ स नत ह क दय न द ए ल व दक प रव र स ज ड़ यह क ल ज अपन थ पन क 60 वष प र करत ह ए ह रक जय त मन रह ह इस अवसर

अधिक जानकारी

स भद र क म र च ह न क कव त म र ष ट र-भ न ड. भरत पट ऱ हहन द व भ ग व जयनगर आर ट स क ऱ ज, व जयनगर, जज. स बरक ठ ग जर त, भ रत छ म व द त तय य ष ट र म कववत -ध

स भद र क म र च ह न क कव त म र ष ट र-भ न ड. भरत पट ऱ हहन द व भ ग व जयनगर आर ट स क ऱ ज, व जयनगर, जज. स बरक ठ ग जर त, भ रत छ म व द त तय य ष ट र म कववत -ध स भद र क म र च ह न क कव त म र ष ट र-भ न हहन द व भ ग व जयनगर आर ट स क ऱ ज, व जयनगर, जज. स बरक ठ ग जर त, भ रत छ म व द त तय य ष ट र म कववत -ध य भ स बद र क भ य च ह न क न भ ववश ष उल र खन म ह म ग-च त स हहत मक

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 28th August 2017 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 28th August Now stay updates

Important Current Affairs 28th August 2017 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 28th August Now stay updates Imprtant Current Affairs 28th August 2017 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 28th August 2017. Nw stay updates abut imprtant news and current affairs fr SSC, IBPS and

अधिक जानकारी

Microsoft Word list.docx

Microsoft Word list.docx -2-1 0105019 उ पल आन द 2 0022773 क ण ल म ह न 3 0104016 श भम क म र झ 4 0012605 श भ कर एम न यर 5 0032560 क लकण र नश त प र य त 6 0021020 स स द रन थन आ द य 7 0023391 स यश उ कषर 8 0153419 गजर ज स ह 9 0078093

अधिक जानकारी

ह द प तक 070 सम च र म डय, प क रत और क शन 1. गज भय, भ कर, स प. म कन यक म क शत ड. भ मर व आ ब डकर क स प दक य (सन 1920) / स प दक एव अन व दक: भ कर गज भय. -

ह द प तक 070 सम च र म डय, प क रत और क शन 1. गज भय, भ कर, स प. म कन यक म क शत ड. भ मर व आ ब डकर क स प दक य (सन 1920) / स प दक एव अन व दक: भ कर गज भय. - ह द प तक 070 सम च र म डय, प क रत और क शन 1. गज भय, भ कर, स प. म कन यक म क शत ड. भ मर व आ ब डकर क स प दक य (सन 1920) / स प दक एव अन व दक: भ कर गज भय. - द ल : आर.क. प लशस, 2018. 128 प.; 22 स.म. ISBN : 978-93-86818-21-8.

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RFD _Hindi

Microsoft Word - RFD _Hindi भ रत सरक र र ष टर य नगर क यर स थ न क लए आरएफड (प रण म र पर ख द त व ज) (2013-2014) खण ड 1: वज़ऩ, मशन, उद द य और क यर वज़ऩ शहर वक स म दद पर ए शय म उत क टत क बनन और भ रत म थ य और सम व श शहर वक स म सह यत करन

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi

Today's Important Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi Tday's Imprtant Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध रक क अप ओ व आव यकत ओ क य न म रखत ह ए स म जक उ तरद य

अधिक जानकारी

क य ऱय प रब ध स च ऱक, मध यप रद श मध य क ष त र व द य त व तरण क ऩन लऱलमट ड, भ ऩ ऱ सम च र ड स जय ग यऱ न मध य क ष त र व द य त व तरण कम ऩन क प रब ध स च ऱक

क य ऱय प रब ध स च ऱक, मध यप रद श मध य क ष त र व द य त व तरण क ऩन लऱलमट ड, भ ऩ ऱ सम च र ड स जय ग यऱ न मध य क ष त र व द य त व तरण कम ऩन क प रब ध स च ऱक क य ऱय प रब ध स च ऱक, मध यप रद श मध य क ष त र व द य त व तरण क ऩन लऱलमट ड, भ ऩ ऱ सम च र ड स जय ग यऱ न मध य क ष त र व द य त व तरण कम ऩन क प रब ध स च ऱक क क य भ र स भ ऱ भ ऩ ऱ 06 लसतम बर ब यत म प रश सननक स

अधिक जानकारी

Ladies Prayer International Newsletter March 2017 आध य त म क य द ध फ ल श जब एक छ ट स लड़क थ र रव र क स क ल क कक ष ह एक ग त ग त थ ज झ अभ भ य द ह " प दल

Ladies Prayer International Newsletter March 2017 आध य त म क य द ध फ ल श जब एक छ ट स लड़क थ र रव र क स क ल क कक ष ह एक ग त ग त थ ज झ अभ भ य द ह  प दल Ladies Prayer International Newsletter March 2017 आध य त म क य द ध फ ल श जब एक छ ट स लड़क थ र रव र क स क ल क कक ष ह एक ग त ग त थ ज झ अभ भ य द ह " प दल स न र च कभ न कर, घ ड़स र स न स र, त पख न ग ल र; द श

अधिक जानकारी

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ अध य य - 10 प र द य ग क तथ श क ष क क ष त र म ह न द क स थथतत (सशमतत क हदन क 30.08.2006 क म नव स स धन ववक स म त र लय क म ख क स क ष य पर आध ररत सम क ष ) 10.1 क स भ क ष त र म उन नत प र प रन ल ए अन य ब स थ-स

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DPR_Format_for_DDG_under_RGGVY_in_Unicode.docx

Microsoft Word - DPR_Format_for_DDG_under_RGGVY_in_Unicode.docx र ज व ग ध ग र म ण व य त करण य जन क अ तगर त वक द र रत वतरण व य त उ प दन (ड ड ज )) व त त रप टर (ड प आर) त य र करन ह त प र प ज न 2009 स दभर स ख य (ड प आर स.): (श सक य प रय ग क लए) ड प आर त य र करन र य जल

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin Tday's Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

Microsoft Word - TN 72 in Hindi

Microsoft Word - TN 72 in Hindi हद त न एर न ट स ल मट ड स वध ब धन भ ग ब गल क ल स ई ट डर न टस वषय : एच ए एल, ब गल क स टर फ र एर प स म न जम ट ए सल स ए ड लडर शप म स व व ज उपच र स य और व टर उपच र स य क अ भक पन, नम ण, प र ण व क मश नग (एक वष

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Governors Conference Conlcluding - Multiplied.docx

Microsoft Word - Governors Conference Conlcluding - Multiplied.docx भ रत क र प त र म न थ क व द क र यप ल स मल न-2018 क सम पन स म उ ब धन र प त भवन, ज न 05, 2018 1. इस स म लन क द र न आप सबक भ ग द र और य गद न स एज ड म श मल कए गए वषय पर स थ क एव उपय ग वच र- वमश ह आ इसस हर भ

अधिक जानकारी

शिविरार्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं

शिविरार्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं श व य र थ म क शरए आ श मक स चन ए ज ह य सत स ग आभ जनत क शरए त उच च क ह क आध म त त भक फ त तथ म र गक क र म ए क र श व य भ फत म ज त ज स धन भ प रगतत क शरए जर य ध म न म ग श व य ए फच च क शरए व द य थ त जस त र भ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - amit manoj biodata new - for CUH WEBSITE

Microsoft Word - amit manoj biodata new - for CUH WEBSITE ह द एव भ रत य भ ष वभ ग Department of Hindi & Indian Language भ ष, भ ष व न, स क त एव वर सत स थ न School of Language, Linguistics, Culture and Heritage ह रय ण क य व व लय, मह गढ़ Central University of Haryana

अधिक जानकारी

Finance News Release / Communiqué Finances (Ver. 2001/04/11)

Finance News Release / Communiqué Finances (Ver. 2001/04/11) व त त व भ ग सम च र व ज ञप तत म त र ओल वर न स त ल त बजट, र ज ग र, ववक स और स रक ष क ल ए न य न-कर य जन प रस त त क आर थ क क र -र जन 2015, र ज ग र और व क स क समथ न करत ह, परर र और सम द र क सम द करन म मदद करत

अधिक जानकारी

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 क ष एव स ब धत, भ रत म न व व द प स सबस य द आज वक द न करत ह म ण प रव श म त, प र सम ज ह ख त पर नभ र करत ह ज इस क र, हर द प ष

अधिक जानकारी

VISTAS Vol. 5, No. 1, 2016, pp ISSN: , e-issn समक ल न ह द क वत म म त व क च ण Sr. Rose Anto Associate Professor, Department

VISTAS Vol. 5, No. 1, 2016, pp ISSN: , e-issn समक ल न ह द क वत म म त व क च ण Sr. Rose Anto Associate Professor, Department VISTAS Vol. 5, No. 1, 2016, pp. 97-102 ISSN: 2319-5770, e-issn 2394-1138 समक ल न ह द क वत म म त व क च ण Sr. Rose Anto Associate Professor, Department of Hindi, St. Joseph s College, Irinjalakuda क वत तब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 6 APRIL Hindi

Microsoft Word - 6 APRIL Hindi DAILY CURRENT AFFAIRS 6 TH APRIL 2018 1. अ तर य स र पर स तव म क स म लन र म मत नम ल स त रमन अ तर य स र पर स तव म क स म लन म भ ग ल न क लए 03 स 05 अ ल 2018 तक स क त न दन क य पर ह र म न ल बल स य रट इन ए प

अधिक जानकारी

KATHAK ASSIGNMENT 2

KATHAK ASSIGNMENT 2 प रभ ष १. आमद - आमद क अथर ह आगमन य आन कथक न त य म नतर क जब ख स कस म क ब ल क न चत ह ए म च पर प रव श करत ह, उस आमद कहत ह आमद म "त थ ई तत थ ई" " आ थ ई तत थ ई" ब ल क प रय ग कय ज त ह इस वल म बत लय म कय ज त

अधिक जानकारी

द सम बर 1, 2017 स मय क भ रत क र ष ट रऩतत न न ग ऱ ड क ह ननब ऱ मह त सव और र ज य स थ ऩन ददवस आय जन क उद घ टन ककय इस अवसय ऩय य ष ट रऩत भह दम न कह कक ह ननब

द सम बर 1, 2017 स मय क भ रत क र ष ट रऩतत न न ग ऱ ड क ह ननब ऱ मह त सव और र ज य स थ ऩन ददवस आय जन क उद घ टन ककय इस अवसय ऩय य ष ट रऩत भह दम न कह कक ह ननब भ रत क र ष ट रऩतत न न ग ऱ ड क ह ननब ऱ मह त सव और र ज य स थ ऩन ददवस आय जन क उद घ टन ककय इस अवसय ऩय य ष ट रऩत भह दम न कह कक ह ननबफर भह त सव स ग, न त म औय ब जन क र ऩ भ स र स अऩन ई गई नग क सभ द ध स स क त औय

अधिक जानकारी

1 ज ञ नगर भ र प र ट म ह सत य ब प क पहच न व स ड न 560 ऑडडय क स ट न 1046 न ल ल र (आन ध र प रद श) म त ओम श न त, 31 मई 1967 क प र क ल स

1 ज ञ नगर भ र प र ट म ह सत य ब प क पहच न व स ड न 560 ऑडडय क स ट न 1046 न ल ल र (आन ध र प रद श) म त ओम श न त, 31 मई 1967 क प र क ल स 1 ज ञ नगर भ र प र ट म ह सत य ब प क पहच न व स ड न 560 ऑडडय क स ट न 1046 न ल ल र (आन ध र प रद श) म 31 05 67 त 25 11 06 ओम श न त, 31 मई 1967 क प र क ल स चल रह थ सर प ज क मध य म ब चल रह थ - क ई न बरल ह ज स

अधिक जानकारी

Microsoft Word - whistleBlowerPolicy.pdf.doc

Microsoft Word - whistleBlowerPolicy.pdf.doc म0ट 0 न0 ल0 म म ख बर न त 1. आम ख: स प एसई 2010 क लए क रप र ट स श सन म नक पर स व ज नक उ म वभ ग र ज र दश नद श तथ ट क ए सच ज क स च करण कर र क ख ड49(आईआईएफ) अ य ब त क स थ- स थ यह यव थ करत ह क क पन म द षप ण

अधिक जानकारी

आय ऩ ऩत र त सयक य स वक क स च ननगय न ब म य, झ यखण ड य च क र0 ननगय न थ न क ण ड स 0, नतथथ एव ध य स फ थधत ववब ग अभबम क त क न भ एव ऩदन भ 1 ननगय न थ न क ण ड

आय ऩ ऩत र त सयक य स वक क स च ननगय न ब म य, झ यखण ड य च क र0 ननगय न थ न क ण ड स 0, नतथथ एव ध य स फ थधत ववब ग अभबम क त क न भ एव ऩदन भ 1 ननगय न थ न क ण ड आय ऩ ऩत र त सयक य स वक क स च ननगय न ब म य, झ यखण ड य च क र0 ननगय न थ न क ण ड स 0, नतथथ एव ध य स फ थधत ववब ग अभबम क त क न भ एव ऩदन भ 1 ननगय न थ न क ण ड स 0 04/84 ददन क 14.04.84 ध य - 120 (फ ) ब 0द0व 0 ए

अधिक जानकारी

ज ल ल Hindi

ज ल ल Hindi ज ल ल ज ल ल व य म लय (एमओएच) 20 जल क व य ब ड (ड एचब ) क नगर न और उनक व तप ष करत ह ड एचब अपन जल म व थचय क स ग त करत ह, इस लए यह व य म लय व र नध रत म नदड क प र करत ह य ज ल ड म बह त स व य स व ए म त य आ थ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ????? ????? ??????? ?? ???

Microsoft Word - ????? ????? ??????? ?? ??? स चर स म त रप ट क स र ध नम क य लय न म च 2005 म एक अ धस चन ज र करत ह ए इस ब त क स न म लय क म लम सम द य क स म जक, आ थ क ए व श क थ त क स ब ध म व वसन य आ कङ म ज द नह ह ध नम क य लय न म न क इस स ब ध म व त वक

अधिक जानकारी

परमलण ऊर ल श क षण स स थल अण क ततनगर, म बई स कश त पर क षल - 2 क षणणक वर म द र त प ष ठ त क स ख ल - 11 कक षल -VII ववर द र द द रदनल क 14

परमलण ऊर ल श क षण स स थल अण क ततनगर, म बई स कश त पर क षल - 2 क षणणक वर म द र त प ष ठ त क स ख ल - 11 कक षल -VII ववर द र द द रदनल क 14 परमलण ऊर ल श क षण स स थल अण क ततनगर, म बई-400 094 स कश त पर क षल - 2 क षणणक वर - 2102-01 म द र त प ष ठ त क स ख ल - 11 कक षल -VII ववर द र द द रदनल क 14.3.2016 प णल क 90 सम - 2½ घ ट ननद 1. प रत य क प रश

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 फ र य स न ईटइ ग र ड व ड ऐडऱर, च त र: ज़ न, अऱ क स द रस ह द : व द षक फ र य स न ईटइ ग र क जन भ 12 भई, 1820 क फ र य स, इटर भ ह आ. उनक न भ, जजस शहय भ व ऩ द ह ई उस क न भ ऩय यख गम. फ र य स क फहन ऩ र थ न ऩ, उनस

अधिक जानकारी

سم ا ا حمن ا ح अ ल ह क न म, वन, यह दय ल म श व र धम पद श व व सय क म नन य म यम, फर स ज वत व व स क और खल फ अ ल ह क व द कय मस ह और म ज दद (श 4 अ ल 2014 व

سم ا ا حمن ا ح अ ल ह क न म, वन, यह दय ल म श व र धम पद श व व सय क म नन य म यम, फर स ज वत व व स क और खल फ अ ल ह क व द कय मस ह और म ज दद (श 4 अ ल 2014 व سم ا ا حمن ا ح अ ल ह क न म, वन, यह दय ल म श व र धम पद श व व सय क म नन य म यम, फर स ज वत व व स क और खल फ अ ल ह क व द कय मस ह और म ज दद (श 4 अ ल 2014 व र धम पद श क स र श) कह क ब द सद य क बध ई द व ल सल म,

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NDA-I Names- Hindi_1_.doc

Microsoft Word - NDA-I Names- Hindi_1_.doc - 2-1 0049175 शव श ज श 2 0131056 अ न स ह 3 0130896 स मय बड ल 4 0110143 शश क स य 5 0109352 आय ष र जन 6 0287657 अ त च ह न 7 0177397 चर ज व स ह 8 0130416 अनम ल 9 0130736 प स र वत 10 0108872 अ धर ज स ह र वत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Prmi - Hindi - Sh. Dinesh.docx

Microsoft Word - Prmi - Hindi - Sh. Dinesh.docx 1. स व नव उपर त च क स ब म (प.आर.एम.आई.) क उ य? सभ प.आर.एम.ए. सद य (स व नव कम च रय और उनक प त य प य ज भ एक ज वत - जसक प.आर.एम.ए. सद यत क नव करण कय ज त ह और ह ल म श मल ह ए सद य ) क एक ट लर आध रत च क स ब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Report All India OL Sammelan Report

Microsoft Word - Report All India OL Sammelan Report अ खल भ रत य र जभ ष सम म लन, आगर हन द स त न प लयम क प र शन ल मट ड क व षक अ खल भ रत य र जभ ष सम म लन दन क 03-04 दस बर 2015 क आगर म आय जत कय गय सम म लन म म ख य अ त थ क र प म स य स चव-र जभ ष, ग ह म लय, भ रत

अधिक जानकारी

कक ष - चत र थ व षय - ह द प ठ यक रम म ह भ ष म ध र भ ष अभ य स (व य करण) व य करण) हह द श क षण अधधगम क उद श य एव रचन त मक गत ववधधय ववश ष ट उद श य

कक ष - चत र थ व षय - ह द प ठ यक रम म ह भ ष म ध र भ ष अभ य स (व य करण) व य करण) हह द श क षण अधधगम क उद श य एव रचन त मक गत ववधधय ववश ष ट उद श य कक ष - चत र थ व षय - ह द प ठ यक रम -2018-19 म ह भ ष म ध र भ ष अभ य स (व य करण) व य करण) हह द श क षण अधधगम क उद श य एव रचन त मक गत ववधधय ववश ष ट उद श य अप र ल प ठ १ - प ठ १- वगण पह ल स य क क प रय ग थ *

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 237_hindi.doc

Microsoft Word - 237_hindi.doc भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक र ज य सभ

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation स एसआईआ -भ त य व षव ज ञ न अन स ध न स स थ न लखनऊ 50 ष स ष ट र क स म समवप त... म ख य पर स ड.आ.स.म र त म ख य ज ञ र नक गहर पर स अधधद श (म ड ट) आदश क य: पय रण ए स स य क स रक ष और उद य ग क स लक ष य : ममशन :

अधिक जानकारी

On Strikes, 1899

On Strikes, 1899 ल न (1899) हड त ल क व षय म ल व 1899 क अन त म नलख त पहल पहल 1924 म प रक न त अ ग र ज स अ द त इधर क छ वर ष स र स म म ज र क हड त ल ब रम ब र ह रह ह एक भ ऐस औद य न क ब न य ह ह, जह कई हड त ल ह ई ह और बड हर म

अधिक जानकारी

प रध न क र लर मण प ल क स थ त म ब स ल II क ललए अप क ष आवश र क ए ट बल I पर म त मक प रकट क र पय कर ड़ म (ए) सभ सह यक स स थ ओ क प ज क सकल र श क

प रध न क र लर मण प ल क स थ त म ब स ल II क ललए अप क ष आवश र क ए ट बल I पर म त मक प रकट क र पय कर ड़ म (ए) सभ सह यक स स थ ओ क प ज क सकल र श क प रध न क र लर मण प ल 30.09.2008 क स थ त म ब स ल II क ललए अप क ष आवश र क ए ट बल I र पय कर ड़ म (ए) सभ सह यक स स थ ओ क प ज क सकल र श क कम ज सम कन म शमल नह क गई ह अथ त जजनक कट त क गई ह और ऐस सह यक स स थ ओ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - india_hi

Microsoft Word - india_hi जनवर 2015 द श स र श भ रत मई 2014 म भ रत य जनत प ट र (भ जप ) क नर द र म द क भ रत क प रध नम त र च न गय दस वषर वपक ष म रहन क ब द, भ जप क स सद म मह वप णर बह मत क स थ नण र यक जन द श प र त ह आ भ जप न वक स क

अधिक जानकारी

ल कत त र और समक ल क स प क ष स ह त य और म ड य पर समग र म थन. ऋषभद व शम सह त दस ल खक-पत रक र सम म ननत. च दन क म र चचत र पररचय : आजमगढ़ म म ड य समग र म थन

ल कत त र और समक ल क स प क ष स ह त य और म ड य पर समग र म थन. ऋषभद व शम सह त दस ल खक-पत रक र सम म ननत. च दन क म र चचत र पररचय : आजमगढ़ म म ड य समग र म थन ल कत त र और समक ल क स प क ष स ह त य और म ड य पर समग र म थन. ऋषभद व शम सह त दस ल खक-पत रक र सम म ननत. च दन क म र चचत र पररचय : आजमगढ़ म म ड य समग र म थन-2018 क अवसर पर सम म ननत ल खक और पत रक र: (ब ए स ).

अधिक जानकारी

नेपा लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

नेपा लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) न प ललट ड व र व र प छ प रश न प र.1 ह आप र तकर त ह ह आपक कम पन अपन क आप र त क स कर सकत ह? कस भ मद आप र त लए आवश य ह क आप न प ललमट ड म ए आप र तर त र प म प ज रण र प ज रण श ल र पय 500/- ह यह डडम ण ड ड र फ

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 4, Issue 6, June, 2018 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.679(IIF

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 4, Issue 6, June, 2018 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.679(IIF क ण स बत क कथ स ह य म म त क न ल म व न ई ह द वभ ग, द ल व व व य लय, द ल क ण स बत समक ल न कथ स ह य क न व ह म हल ल खक ओ म अब तक भ सबस व र ठ और भ वश ल रचन क र ह क ण स बत क ज म 18 फरवर 1925 क प ज ब क शहर ग जर

अधिक जानकारी

Weekly GK Banking Capsule In Hindi l 2018 India s Largest Online Test Series 1

Weekly GK Banking Capsule In Hindi l 2018 India s Largest Online Test Series 1 India s Largest Online Test Series 1 WEEKLY GENERAL KNOWLEDGE BANKING & FINANCE CAPSULE (09 th to 15 th September 2018) ब क ग क ग और व य सम च र एचड एफस ब क अपन हक क WhatsApp, ई-म ल क म म स 250 स न भ जत

अधिक जानकारी

औद य ग क स भ वन सवव क षण, ल ख औद य ग क स भ र न सर व क षण, * यह आल ख इस श खल क प चर आल ख ह, ज सम र ष ण म र ज र ण ब क क औदय धग स

औद य ग क स भ वन सवव क षण, ल ख औद य ग क स भ र न सर व क षण, * यह आल ख इस श खल क प चर आल ख ह, ज सम र ष ण म र ज र ण ब क क औदय धग स औद य ग क स भ र न सर व क षण, 2016-17* यह आ इस श खल क प चर आ ह, ज सम र ष ण 2016-17 म र ज र ण ब क क औदय धग स भ र न सर व (आईओएस) क त म स क द र म प ए गए पर ण म क म खय वर श षत ओ क प रसत त क य गय ह यह वर तनम

अधिक जानकारी

Last Update : 02/06/2014 वश ष क य सह यत (र ज व मद) अ तग त व क त य जन ओ स ल भ वत कय गय हत हय क स च वभ ग/क य लय क न म : एक क त आ दव स वक स प रय जन स धव

Last Update : 02/06/2014 वश ष क य सह यत (र ज व मद) अ तग त व क त य जन ओ स ल भ वत कय गय हत हय क स च वभ ग/क य लय क न म : एक क त आ दव स वक स प रय जन स धव Last Update : 02/06/2014 वश ष क य सह यत (र ज व मद) अ तग त व क त य जन ओ स ल भ वत कय गय हत हय क स च वभ ग/क य लय क न म : एक क त आ दव स वक स प रय जन स धव जल -बड़व न (म0 0). वक वक स ल टर ल भ वत हत ह ज त नव स

अधिक जानकारी

Layout 1

Layout 1 The Baptist Tabernacle of Los Angeles 1329 South Hope Street, L.A. Civic Center Mailing Address: P. O. Box 15308 Los Angeles, CA 90015 Phone: (213) 744-9999 E-mail: rlhymersjr@sbcglobal.net www.sermonsfortheworld.com

अधिक जानकारी

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, जबलप र 482008 फ न न. : 0761-2702615 ई म ल : mppgcl@mp.nic.in

अधिक जानकारी

व ऩन स.स ऩ आरआई/27/2018 भर त क न द र य व द य त अन स ध न स स थ न (स ऩ आर आई) व द य त म त र ऱय, भ रत सरक र क अध न एक स यत त स स थ न ह ज व द य त आऩ र त प

व ऩन स.स ऩ आरआई/27/2018 भर त क न द र य व द य त अन स ध न स स थ न (स ऩ आर आई) व द य त म त र ऱय, भ रत सरक र क अध न एक स यत त स स थ न ह ज व द य त आऩ र त प व ऩन स.स ऩ आरआई/27/2018 भर त क न द र य व द य त अन स ध न स स थ न (स ऩ आर आई) व द य त म त र ऱय, भ रत सरक र क अध न एक स यत त स स थ न ह ज व द य त आऩ र त प रण लऱय क जनन, ऩ र षण, व तरण ए प रच ऱन क त र म अन स

अधिक जानकारी

LOKSEVA e SCHOOL Academic Session Half Yearly Grade: - ll Div: Subject: - Hindi M.M: 80 Date: 03/11/2017 Time: hrs INSTRUCTIONS Answers

LOKSEVA e SCHOOL Academic Session Half Yearly Grade: - ll Div: Subject: - Hindi M.M: 80 Date: 03/11/2017 Time: hrs INSTRUCTIONS Answers LOKSEVA e SCHOOL Academic Session 2017-18 Half Yearly Grade: - ll Div: Subject: - Hindi M.M: 80 Date: 03/11/2017 Time:- 2.30 hrs INSTRUCTIONS Answers to this paper must be written on the answer sheets

अधिक जानकारी

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi अन भ ग 2 अ तर र ष टर य अभ य स और घर ल अन भव 2.1 प ष ठभ म 2.1.1 आव स एक अमण स क तक क र प म श र ह त ह ह उ स ग ट टर स चक क क एक बड़ आ थर क स क तक क र प म म न ज त ह क य क य नकट भ व य म अथर व यव थ क अन क क ष

अधिक जानकारी

वध न सभ क यव ह 20 July 2015 अश धत / क शन क लए नह म य द श वध न सभ क क यव ह (अ धक त ववरण) चत दश वध न सभ स म स ज ल ई, 2015 स स मव र, दन क 20 ज ल ई, 2015

वध न सभ क यव ह 20 July 2015 अश धत / क शन क लए नह म य द श वध न सभ क क यव ह (अ धक त ववरण) चत दश वध न सभ स म स ज ल ई, 2015 स स मव र, दन क 20 ज ल ई, 2015 म य द श वध न सभ क क यव ह (अ धक त ववरण) चत दश वध न सभ स म स ज ल ई, 2015 स स मव र, दन क 20 ज ल ई, 2015 (29 आष ढ़, शक स वत 1937 ) [ख ड- 7 ] [अ क- 1 ] म य द श वध न सभ स मव र, दन क 20 ज ल ई, 2015 (29 आष ढ़, शक

अधिक जानकारी

Hindi Bible - Colossians

Hindi Bible - Colossians 1 1 प ल स क ओर स, ज परम र क इ छ स मस ह य श क रत ह, और भ ई त म यय स क ओर स 2 मस ह म उन प व और व स भ इय क न म ज क ल स म रहत ह हम र पत परम र क ओर स त ह अन ह और श त त ह त रह 3 हम त ह र लथ नत य न करक अपक भ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document rectt.docx

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document rectt.docx र इ स ल मट ड (भ रत सरक र क उ यम) र इ स भवन, ल ट न.-1, स क टर 29, ग ड़ग व-122001 स वद गत आध र पर व तनम न म पद धक रय क भत र र इ स ल मट ड, र ल म त र लय भ रत सरक र क अध न एक मन र न क द र य स वर ज नक क ष त र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - csr policy 2015 _HINDI_.doc

Microsoft Word - csr policy 2015 _HINDI_.doc क नक र नग मत स म जक द य व एव स ट न ब लट (स एसआर ए ड एस) प लस 1. स त श ष क एव य वह रकत : 1.1 क नक र क यह प लस क नक र क दश न क सम ट हए ह ज क नग मत न ग रक क न त नध रत दश नद श क अन प अपन स म जक द य व क नव

अधिक जानकारी

घर क ख न 12% तक ससत ह ग ब ह र हर उस स म न क क मत, ज सक हम सबस ज द इसत म ल करत ह...

घर क ख न 12% तक ससत ह ग ब ह र हर उस स म न क क मत, ज सक हम सबस ज द इसत म ल करत ह... घर क ख न 12% तक ससत ह ग ब ह र हर उस स म न क क मत, ज सक हम सबस ज द इसत म ल करत ह... ख न -प न क स म न ससत म ज द ट कस GST अ तर क र नफ ल क स 29.5 18-11.5 फ र जल र/प र सल स ड 12.35 5-7.35 नमक न भ ज य, म क सचर

अधिक जानकारी

प रध नम त र जन-धन य जन (ऩ एमज ड व ई) अक सर ऩ छ ज न व ऱ प रश न (एपएक य ) प रश न स 1 प रध नभ त र जन-धन म जन क म ह? उत तय- प रध नभ त र जन-धन म जन (ऩ एभज

प रध नम त र जन-धन य जन (ऩ एमज ड व ई) अक सर ऩ छ ज न व ऱ प रश न (एपएक य ) प रश न स 1 प रध नभ त र जन-धन म जन क म ह? उत तय- प रध नभ त र जन-धन म जन (ऩ एभज प रध नम त र जन-धन य जन (ऩ एमज ड व ई) अक सर ऩ छ ज न व ऱ प रश न (एपएक य ) प रश न स 1 प रध नभ त र जन-धन म जन क म ह? उत तय- प रध नभ त र जन-धन म जन (ऩ एभज ड व ई) य ष ट र म ववत त म सभ व शन मभशन ह ज वहन म तय

अधिक जानकारी