अ.. श क कम च -य च न व मह व य लय च न व क ल वध एक ण द य र कम श ख म ब न फत शवर ज प रष तम ब ज ळग न न स ह ब र ग पटन र 41250

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "अ.. श क कम च -य च न व मह व य लय च न व क ल वध एक ण द य र कम श ख म ब न फत शवर ज प रष तम ब ज ळग न न स ह ब र ग पटन र 41250"

प्रतिलिपि

1 श ख म ब न फत शवर ज प रष तम ब ज ळग न न स ह ब र ग पटन र जय त कल व र ठ त कसब शवश कर दगड मह व य लय ल त र स चन स य क त पव र जत व मन ग यकव ड एक ण म र ज.ज त क.आ ब लग एस.एस मटकर एस.एस प ट ल.ड.ब जम द र.ड.ब ज वळ.आर.एस स.प ळ. ह.ड क.फ ल र ज.एन. क म र व म मह व य लय औस ह च ज. ह स.ब धन एस.ब स.म ळ य आर.आर ग ड कर एस.स स.मरव ळ कर एस.क

2 एक ण प च ळ ड.ए क क ळ ज.ब मत स शल द व 2 झ पल ह. ब द शम ख मह व य लय त खरटम ल ड. ह ल त र क र डड य.ज ड ग गथड एम.ब एक ण बद द आय.आर दय न द व ण य मह व य लय ल त र 2 ड.च ह ण ह.एम क.भ जबळ ब.एस क प टभर तप लव क एस.एस ज धव ज.ड ल ड.खट ळ ब.ज क.वम प.प क.ब डकर एस. ह ड ज ज आर ड एक ण त रस गर आर.एस स भ ज मह म ड त प च ळ ह.क बनस उ ड.एम एक ण आ ब कर.प.प भ ई कशनर व द शम ख त मह.च क र द शम ख एस.एम एक ण मत द शम ख ज.ए मत स शल द व

3 क ळ गर एस.ड मत स शल द व ज धव ए. ह. द शम ख म हल त क त ब ळ एन.ए मह व य लय ल त र भ मर आर.ए एक ण क.म ळ प.आर. म. दन न थ म ग षकर /16-2/16 2 च दनक र एन.ज. मह व य लय औ.शह ज न एक ण एस.आर.क बळ एस.एम.तर ड मह म फ ल 3 एस.एस.प ट ल त मह व य लय अहमदप र 4 प.ज.प क एस.एम.प ट ल एक ण ज गद ड एस.एन ज श ज.ड श ख ब.एस क बळ ड.ड स नक बळ ए.एन. 0 6 ब बण ड.एल शवन र मह व य लय 7 द शम ख ह.ए त श र अन तप ळ 8 मठपत एस.एस म न ड. ह म कण एस.प श द ज.य स य व श ब. ह एक ण च ह ण एस.आर. श द ए.आर. शव ज मह व य लय र ण प र त

4 3 स म ण ज.ब एक ण म टर दन न थ 3 म ग शकर क. ग यकव ड स ज त एस. मह व य लय, और द सन मत त दळ एस.आर. शह ज ण ज. ल त र व रद एम.ए. म.बसव वर मह ल त र त चवळ ए.ए व घम र ज.स बडव ड.आर ध र शव एस.आर इज र एस.एम धरण एस.प ओटल क.एम भ ल र व एस.एच गरवलकर ज.एस नकत ह.ब द न ब.एल पव र ब.प दव ह.एम भ रट ए.ब म सलव र एस.एम स यद ए.इ लख दव ए.ए ख ब एस.ब शह प र क.ज परद श एन.एच प ड आर.एच झनग व ड.ड पत ग एम.ब ड ग ज.प द त ए.एच श ळक प.एस नल ग एस.ज. म.बसव वर मह ल त र त द डग ए. ह म नक दळ ज. ह प ट ल ब.एस द शम ख ए.ब ढवलस क आर.एस

5 34 छ ब ग एस.एम ग यकव ड एम.ए क बळ एस.क बर जद र एस.प व म एस.ड एक ण मत ज धव एस.एन ज धव एस.ड स यद एम.स द त ळ ड ह प ट ल एस.एस स य व श एन.ब प च ळ ए.ड पव र एम.ज. मह र मह व य लय त स रड एम.ए. नल ग हत ज.ज प ट ल प.ए कदम एस.प ह गड एस.ब च धर ए.आय ढ बळ ड.ड क दर एच.एम श ख ए.प ब लन ड.स श ख एन.ए क ळ एम.एम बनस ड एन म र आर.ज क लकण ह.एम स यद एम.ई त श डग एस ह क बळ ह एन आडग वकर एस.ए म सळ एस.एस ग डव एस. ह आलट एम.आर र डड य.ज

6 1 क गरवलकर आर.एस क क लकण ए. ह क प ट ल एस.क क प ट ल एस.ए क प लई प. ह त श ख ए.प आदम न ब.ब प ळ एन.ड क दरकस एम.एन य न द वध मह व य लय ल त र 1 ग यकव ड ह एस बर द र एस.ब इ गळ एस.ज ज धव एच.ट पव र एस.ड. कम य ग त ळ शर म पव र त ज धळ ए.स. मह व य लय हड ळत स ठ एस.ब उ पलव र एस.ब भ ळ ए.प ब र ळ ए.एम एक ण म टर दन न थ 3 म ग शकर क. ग यकव ड स ज त एस. मह व य लय, और द सन मत त दळ एस.आर. शह ज ण ज. ल त र आरदव ड आर.प स ज वन मह व य लय 2 म ड एस.ज. Aug To Feb च प ल 3 पठ ण ए.एम

7 1.श टक र ब.आर. श हद भगत स ग मह क ल ज डव एस.आर भ सल ड.एस घ गर ज. ह त म ल नब ह न फ म र क.ब एक ण प ट ल प.एल क ळ एस.एम प ट ल ए.एच क बळ ए.ब ज धव एस.ड ब र ळकर ड.क र ज ळ ज. ह द शप ड ज.ज नरहर क.ट क ग ए.ड ऊट व ल ए.ए शव ज मह व य लय 12 म हत एस.एस त उद गर 13 भ लक एस. ह क बळ एस.ड श ख एस.एम प ट कर एम.ए प ट ल ड.प ध म नस र एच.प र गव र आर.एन च ह ण ह.ज बर द र एस.ज शग फत त बस म कदम आर ज ज धव ज.य ब डक प.अ र म कण ब.क प ट ल एस. ह /07/2015 त 19/11/2015

8 09/07/2015 त 19/11/ ज धव ह.एम गर एम.एच प ट ल एस.ब जगत न ह.ज उळगड प.ब स य व श ड.ज ट गळ स.ब प ट ल प.आर ज धव एस.ब /07/201 त 22/10/16 14 श ळक ह.प ग टट एन.एम रस गर ब.एस. मह म ग ध मह व य लय अहमदप र जगत न एस.एस म न ह.ज म र एस.प. 13/07/2015 त 13/08/ आल प र ए.एस. 09/07/2015 त 17/08/ श ळक एम.प. 09/07/ ट प एस.एम. 09/07/ श ख ब.एम. 09/07/ ब रस एम.य. 09/07/ श टट आर.एस.. 09/07/ द वनग व एस.आर. 22/07/ द शम ख स.एस. 22/07/ क गण प.एस. 13/07/ स ल कर ब.एम. 09/07/ ग रठ कर स.क. 03/08/ भ रक पल ह.एस. 29/07/

9 21 1. क ळ प. ह भ श ट एन. क समग एम. ह ब ज. एम न गठ ण ए. एस ठ क र ए. एस जम लप र ह.ज स त एस.ड स य व श ड. ज प ट ल एस. ज व दप ठक म. एस क ळ एस. ज क बळ एस. ट श ख एस. ए ह नर व ज क बळ आर. प. मह र उदय गर मह व य लय, उदग र ज ल २०१५ त फ व र २०१६ क ळ ब ड एन. क जरगर एन द शप ड एम. आर फ लव ड ए. ज म ढ ब. ए बर जद र एस. म त ड र एस. म ह डग प. ज

10 25. कटकध ड आर. ए ज धळ आर. ह भ श ट एस. ह र गव ळ ह. ब ह णकर ए. एस भद ड क. एस च क त एम सगर ब. ह द पक कर एस.एम क ळ ब.ब स भ ज र व क 4 स ध म ळ एस.ब. मह व य लय जळक ट क बळ एस.एम पच र ह.ब म र ळ ह.आर Aug To Feb र ठ ड ज.एन आद वळ ज. ह बर द र एन.प. शवज ग त मह व य लय ज ल 2015 त फ 2016 नळ ग व 4 न दव ट.ज श द आर.ए प प.ड

11 बर जद र एल.एस ब डक प.एस फ ल ब.आर बर द र आर.ड ल पठ ण एस.एम प ट ल ड.य म र एस.प. क.र सक मह व य लय ज ल 2015 त फ द वण 8 मलब स.एम प तद र एन.प शद र एस.स प ट ळ ह.ड ल प ट ल एम.एस स यद ए.एन म दख डकर ए.आर

ववरणप सक य अन द नत मह व य लय त ल श क/ श क र कम च -य च थ कत व तन दश वण र ग षव र ( य त नह य तपश ल)201 वभ ग च न व :- वभ ग य श ण सहस च लक,उ च श ण,न द ड वभ

ववरणप सक य अन द नत मह व य लय त ल श क/ श क र कम च -य च थ कत व तन दश वण र ग षव र ( य त नह य तपश ल)201 वभ ग च न व :- वभ ग य श ण सहस च लक,उ च श ण,न द ड वभ ववरणप सक य अन द नत मह व य लय त ल श क/ श क र कम च -य च थ कत व तन दश वण र ग षव र ( य त नह य तपश ल)201 वभ ग च न व :- वभ ग य श ण सहस च लक,उ च श ण,न द ड वभ ग,न द ड अ. ज हय च मह व य लय च कम च -य च एम फल/ इतर

अधिक जानकारी

ववरणप अश सक य अन द नत मह व य लय त ल श क/ श क र कम च -य च थ कत व तन दश वण र ग षव र ( य त नह य तपश ल) वभ ग च न व :- वभ ग य श ण सहस च लक,उ च श ण,न

ववरणप अश सक य अन द नत मह व य लय त ल श क/ श क र कम च -य च थ कत व तन दश वण र ग षव र ( य त नह य तपश ल) वभ ग च न व :- वभ ग य श ण सहस च लक,उ च श ण,न ववरणप अश सक य अन द नत मह व य लय त ल श क/ श क र कम च -य च थ कत व तन दश वण र ग षव र ( य त नह य तपश ल)2013-14 वभ ग च न व :- वभ ग य श ण सहस च लक,उ च श ण,न द ड वभ ग,न द ड अ. ज हय चमह व य लय च कम च -य च न व

अधिक जानकारी

Report2

Report2 Æü Ö ü Ö Ö ü ŸÖÖ. 19/06/2019 ÖÖ Ö ÖÓ²Ö ü 1 म.म. उप म य क य क र अ धक र ज ह प रषद अहमद ज.ए.ड., अ.नगर 32 अन प कमल कर ग यकव ड 0 0 200 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 386 रजन स र श ज धव 0 0 200 1500 0 0 0 0 0 0

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Speech Hindi - Final

Microsoft Word - Speech Hindi - Final एनएलस इ डय ल मट ड, न यव ल (प व म न यव ल ल न इट क प र शन ल मट ड) (भ रत सरक र क नवर न उ यम) वत त दवस 2018 अ य एव ब धक नद शक क भ षण ******** म र य स थ नद शक, म य सतक त अ धक र, व र ठ अ धक रय, कम च रय तथ उनक

अधिक जानकारी

Microsoft Word list.docx

Microsoft Word list.docx -2-1 0105019 उ पल आन द 2 0022773 क ण ल म ह न 3 0104016 श भम क म र झ 4 0012605 श भ कर एम न यर 5 0032560 क लकण र नश त प र य त 6 0021020 स स द रन थन आ द य 7 0023391 स यश उ कषर 8 0153419 गजर ज स ह 9 0078093

अधिक जानकारी

अ धक र /कम च य च न व पद च न व उप वभ ग च न व 1 वभ ग च न व क य लय च न व स य य पद वर कध प स न क य रत आह त दन क स य य वभ ग त कध प स न क य रत आह त +Éè]äõ x

अ धक र /कम च य च न व पद च न व उप वभ ग च न व 1 वभ ग च न व क य लय च न व स य य पद वर कध प स न क य रत आह त दन क स य य वभ ग त कध प स न क य रत आह त +Éè]äõ x अ धक र /कम च य च न व पद च न व उप वभ ग च न व 1 वभ ग च न व क य लय च न व स य य पद वर कध प स न क य रत आह त दन क स य य वभ ग त कध प स न क य रत आह त +Éè]äõ xé äú É {ÉÉÆbÖ ÆúMÉ बग र प ण प रवठ प ण प रवठ वभ ग वभ

अधिक जानकारी

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य.

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; okz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. 1 2 3 4 5 1 स भ ष ए- जय ह द च क स आश र म न र क मक न तक

अधिक जानकारी

(b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address o

(b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address o (b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address of AD Cat-II Sr. न.. Address of the Branch (1) (2) (3)

अधिक जानकारी

ONLINE TAIYARI GROUP --> COMPETITIVE EXAM KA WHATSAPP GROUP ONLINE TAIYARI GROUP सभ र य क म यम अब तक 1

ONLINE TAIYARI GROUP --> COMPETITIVE EXAM KA WHATSAPP GROUP ONLINE TAIYARI GROUP सभ र य क म यम अब तक 1 COMPETITIVE EXAM KA WHATSAPP GROUP ONLINE TAIYARI GROUP +91-9555951655 सभ र य क म यम अब तक 1 उ र द श क म यम म क - न म अव ध दल / प ट 1 - ग वद व लभ प त 15 अग त 1947 स 28 दस बर 1954 2 - स प ण न द 28 दस बर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NDA-I Names- Hindi_1_.doc

Microsoft Word - NDA-I Names- Hindi_1_.doc - 2-1 0049175 शव श ज श 2 0131056 अ न स ह 3 0130896 स मय बड ल 4 0110143 शश क स य 5 0109352 आय ष र जन 6 0287657 अ त च ह न 7 0177397 चर ज व स ह 8 0130416 अनम ल 9 0130736 प स र वत 10 0108872 अ धर ज स ह र वत

अधिक जानकारी

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य जन ह ग श म म च ह न न दल स क य म म म त ओ -बहन, ब टय

अधिक जानकारी

Office Name :- एस0ब 0आई0 म न च द तय Emp. Employees Name M/F Designation Code Age 28 Posting Place Availa bility Office Code Bank Details Emp. A

Office Name :- एस0ब 0आई0 म न च द तय Emp. Employees Name M/F Designation Code Age 28 Posting Place Availa bility Office Code Bank Details Emp. A Office ame : एस0ब 0आई0 म न च द तय 28 Office 966121 Emp. Assembly आर0 एस0 ज प त व र ठ सह यक एस0ब 0आई0 उपल ध भ रत य ट ट ब क 51 म न च द तय 53022870668 obile 93901948 15800 29 आश ष वम सह यक एस0ब 0आई0 उपल ध

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

MedicalDiary.xls

MedicalDiary.xls म नन य सद य क ज र च क स ड यर.स. सद य क न म ड यर म क प स न. ट पण 1 क शल कश र ज न 1 क 14 2 प नम ग यल 2 प 2 3 स रज द व 3 एस 18 4 त जप ल य दव 4 ट 2 5 र म व प म ण 5 आर 4 6 जयर म ज टव 6 ज 3 7 ह र ल ल म ण 7 एच

अधिक जानकारी

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document rectt.docx

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document rectt.docx र इ स ल मट ड (भ रत सरक र क उ यम) र इ स भवन, ल ट न.-1, स क टर 29, ग ड़ग व-122001 स वद गत आध र पर व तनम न म पद धक रय क भत र र इ स ल मट ड, र ल म त र लय भ रत सरक र क अध न एक मन र न क द र य स वर ज नक क ष त र

अधिक जानकारी

आय त प रततस थ पन और व -स त करण य जन क ब र म ज नक र न लक म आय त और स व ममत व व ल वस ओ क, औद य ग क उत प द क स थ न य ववतनम ण क म ध यम स आय प रत स थ पन और

आय त प रततस थ पन और व -स त करण य जन क ब र म ज नक र न लक म आय त और स व ममत व व ल वस ओ क, औद य ग क उत प द क स थ न य ववतनम ण क म ध यम स आय प रत स थ पन और आय त प रततस थ पन और व -स त करण य जन क ब र म ज नक र न लक म आय त और स व ममत व व ल वस ओ क, औद य ग क उत प द क स थ न य ववतनम ण क म ध यम स आय प रत स थ पन और वव-स वत व करण तनर र आध र पर ककय ज ह. न लक क ववम न

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ????? ????.docx

Microsoft Word - ????? ????.docx भ रतसरक र GOVERNMENT OF INDIA च क स अध क क क य लय OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT सफदरज ग अ पत लएव व एमएमस SAFDARJANG HOSPITAL & VMMC नई द ल -110029 NEW DELHI-110029 स 4-1/2014- श णक दन क: 08082014

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Council of Minsters _Hindi_ as on

Microsoft Word - Council of Minsters _Hindi_ as on 244व सतर (14 दस बर, 2017 क थ त क अन स र) क न दर य म तर प रष क स च म तर म डल तर क 1. नर न दर म द ध न तथ न न म तर लय क भ र : क र मक, ल क शक यत और प शन म तर लय; परम ण ऊज र वभ ग; अ त रक ष वभ ग; तथ सभ महत वप

अधिक जानकारी

स म त स च सत र क रम. स ख य स म त - प रभ र एव सदस य हस त र 1 प रव श / द खल वभ ग श र मत म ज ग प त श र आर.एन. ब यल श र जगम हन म ण श र ग ग र म क ल

स म त स च सत र क रम. स ख य स म त - प रभ र एव सदस य हस त र 1 प रव श / द खल वभ ग श र मत म ज ग प त श र आर.एन. ब यल श र जगम हन म ण श र ग ग र म क ल स म त स च सत र 2018-19 क रम. स ख य स म त - प रभ र एव सदस य हस त र 1 प रव श / द खल वभ ग श र आर.एन. ब यल श र जगम हन म ण क ल 2 पर वभ ग (म ध य मक) - - प रभ र श र द पक क म र स न 3 पर वभ ग (प र थ मक) - प रभ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - LSQ-1193.docx

Microsoft Word - LSQ-1193.docx भ रत सरक र ख न म ऽ लय ल क सभ अत र कत न स. 1193 25 ज ल ई, 2016 क उत तर क लए ख न क आव टन 1193. र ह ल क व : क य ख न म ऽ यह बत न क क प कर ग क (क) वगत त न वष र क त य क वषर क द र न आव टत ख न क स ख य कतन ह और

अधिक जानकारी

प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प

प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म 16251 प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प तक लय ट एलएसएस आट म शन स फटव यर स य क त ह सभ प तक,

अधिक जानकारी

अर्थशास्त्र : मार्क्स और लोहिया से आगे

अर्थशास्त्र : मार्क्स और लोहिया से आगे अथ श : म स और ल हय स आग. ल खक स न ल [ ल खक सम जव द जनप रषद क र य अ य तथ अथ श ह ड. र ममन हर ल हय क स प तक Marx, Gandhi and Socialism क एक अ य य ह -Economics after Marx त त आल ख उसक आग क कथन ह ] म नव इ तह

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Governors Conference Conlcluding - Multiplied.docx

Microsoft Word - Governors Conference Conlcluding - Multiplied.docx भ रत क र प त र म न थ क व द क र यप ल स मल न-2018 क सम पन स म उ ब धन र प त भवन, ज न 05, 2018 1. इस स म लन क द र न आप सबक भ ग द र और य गद न स एज ड म श मल कए गए वषय पर स थ क एव उपय ग वच र- वमश ह आ इसस हर भ

अधिक जानकारी

Microsoft Word

Microsoft Word 2017; 3(4): 572-576 ISSN Print: 2394-7500 ISSN Online: 2394-5869 Impact Factor: 5.2 IJAR 2017; 3(4): 572-576 www.allresearchjournal.com Received: 05-02-2017 Accepted: 06-03-2017 क क ष त र व व व य लय, क

अधिक जानकारी

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -775/2015/2405/69-1-15-80(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 14 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी

Page 1 of 20 SERIAL NO. व श थ न म स प ण न द स क त व व व य लय व श स व व व य लय प रसर आच य थम ख ड - म रट स च - सभ स वग ( वक प -1) पत न म ( ) स

Page 1 of 20 SERIAL NO. व श थ न म स प ण न द स क त व व व य लय व श स व व व य लय प रसर आच य थम ख ड - म रट स च - सभ स वग ( वक प -1) पत न म ( ) स Page 1 of 20 1 वव क न द प ड य वर प ड य स म य उ तर द श ऋ व द 1 2 रजन श क म र म ल मण म स म य अ य द श ऋ व द 2 3 च क त म र म शर म ण म स म य उ तर द श श लयज व द 1 4 वश ल प ड य सत श प ड य स म य उ तर द श श लयज

अधिक जानकारी

क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क म 1. नर न म द ध न म तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम

क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क म 1. नर न म द ध न म तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क 1. नर न म द ध न तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम ण ऊज वभ ग; अ त रक ष वभ ग; तथ सभ महत वप णर न तगत म और उन

अधिक जानकारी

भ रत क र जप, अस ध रण, भ ग- II ख ड-3, उपख ड-(iii) म त क ल क शन थ भ रत नव चन आय ग अ धस चन नव चन सदन, अश क र ड, नई द ल दन क 20 ज न मई, य

भ रत क र जप, अस ध रण, भ ग- II ख ड-3, उपख ड-(iii) म त क ल क शन थ भ रत नव चन आय ग अ धस चन नव चन सदन, अश क र ड, नई द ल दन क 20 ज न मई, य भ रत क र जप, अस ध रण, भ ग- II ख ड-3, उपख ड-(iii) म त क ल क शन थ भ रत नव चन आय ग अ धस चन नव चन सदन, अश क र ड, नई द ल - 110001. दन क 20 ज न मई,2015 30 य ठ, 1940(शक) स.56/2018 (I) र.दल.अन - III नव चन त क

अधिक जानकारी

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय 1 70409078 प श न थ प ठ रम न थ प ठ सम य श लयज व द 85.20 2 70419397 आश त ष क म र म व क म र म सम य श लयज व द 79.75 3 70450135 आश ष क म र प ड य र ज श प ड य सम य श लयज व द 77.10 4 70408749 व वज त क म र झ अ

अधिक जानकारी

प र स व अपन मश न क ध य न र खय: न रर स बच क र क मत मश न समन वय भवन म "Medicine Free Life" पर ड प रव ण च र क वक हम र शर र एक बह त ह स दर मश न ह इस मश न

प र स व अपन मश न क ध य न र खय: न रर स बच क र क मत मश न समन वय भवन म Medicine Free Life पर ड प रव ण च र क वक हम र शर र एक बह त ह स दर मश न ह इस मश न प र स व अपन मश न क ध य न र खय: न रर स बच क र क मत मश न समन वय भवन म "Medicine Free Life" पर ड प रव ण च र क वक हम र शर र एक बह त ह स दर मश न ह इस मश न क प र कत नन बन य ह और ह नह एक त ह ह फ क र मह मम ह म

अधिक जानकारी

Hindi Final 5-8

Hindi Final 5-8 Level 2 Hindi Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso VERSION 3 Level 2 Hindi Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso

अधिक जानकारी

Microsoft Word - press_releases_ _01_hin

Microsoft Word - press_releases_ _01_hin कस म भ द नह म नत भ रत य ज वन ट : ज. न दक म र म खनल ल चत व द र ट र य पत रक रत एव स च र व व व य लय क ओर स आय जत 'ज ञ न स गम' म 'भ रत य ज वन ट : वतर म न स दभर म य ख य ' पर च तन-म थन प र र भ, आज प रश स नक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 प र त, थ न प रभ र अज क थ न द त व ड़, ज़ल द त व ड़ दन क वषय ध र 153, 153-A(1),153-B(a),166,499,503,505(1)(b), 505(1)(c),505(2) भ रत य द ड वध न एव ध र 3(1)(X)एव 3(1)(XV) अन स चत ज त एव अन स चत जनज त (अ य च

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 8 lohar singh brahmane _29-35_

Microsoft Word - 8 lohar singh brahmane _29-35_ ब र ल ब ल क ल कग त क वव चन ड. ल ह र स ह मण भ ष अ ययन श ल द व अ ह य व व व य लय इ द र, म य द श, भ रत श ध स प ब र ल ल कस ह य क भ ड र म ल कग त क स य अन गनत ह ल कग त ल क स क त क सम स व हक ह ल कग त कस ज त, सम

अधिक जानकारी

Redressing the Stigma of ‘Nomadism’ and ‘Criminality’ : Underpinnings of its Omission and Incorporation in Indian Reservation

Redressing the Stigma of ‘Nomadism’ and ‘Criminality’ : Underpinnings of its Omission and Incorporation in Indian Reservation REPORT प रध छ तर क पत थर स क चलकर म र ड ल ल मण ग यकव ड ल मण ग यकव ड म लत प रध सम ज स आए ह ए पर थतयश एव बह च चत ल खक ह, जनक आत मकथ उठ ईग र न स हत यक ष तर म क फ़ हलचल मच ई थ कई पर स प स तक क अल व इस क ष तर

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

उ तर द श श सन स च ई एव जल स स धन अन भ ग-1 स य -6/2016/257/स त ईस (1)/2015 ट 0स 0-5 लखनऊ: दन क 20 जनवर, 2016 क य लय-आद श एतद व र स च ई एव जल स

उ तर द श श सन स च ई एव जल स स धन अन भ ग-1 स य -6/2016/257/स त ईस (1)/2015 ट 0स 0-5 लखनऊ: दन क 20 जनवर, 2016 क य लय-आद श एतद व र स च ई एव जल स उ तर द श श सन स च ई एव जल स स धन अन भ ग-1 स य -6/2016/257/स त ईस-1-2016-3(1)/2015 ट 0स 0-5 लखनऊ: दन क 20 जनवर, 2016 क य लय-आद श एतद व र स च ई एव जल स स धन वभ ग ( स वल स वग) क न न ल खत अ धश स अ भय त ओ क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - List of vendors F

Microsoft Word - List of vendors F स च एफ एसब वभ ग क लए स म य / स ध रण भ ड र / स न चत मद क सम क स त ववरण. ण अप त म ओ क आव यक सम य क स. आकलन अन तम अव ध इल कल मद चय नत आक र क क बल ट ई 3500 नग 16 जनवर 1 क बल म ट 3000 नग 15 जनवर 2 फ लस 8000

अधिक जानकारी

SHIV HRM OFFICE

SHIV HRM OFFICE SHIV HRM OFFICE म द सरक र म श और र ष ट र नम र ण 06:46 AM, Sep 03, 2018 Satish Kumar पछल 4 वष म श क त र म कई ब नय द प रवतर न ह ए ह एक नई स च और ऊज र क स च र भ द खन क मल ह यह अलग ब त ह क जय वश

अधिक जानकारी

Weekly GK Banking Capsule In Hindi l 2018 India s Largest Online Test Series 1

Weekly GK Banking Capsule In Hindi l 2018 India s Largest Online Test Series 1 India s Largest Online Test Series 1 WEEKLY GENERAL KNOWLEDGE BANKING & FINANCE CAPSULE (09 th to 15 th September 2018) ब क ग क ग और व य सम च र एचड एफस ब क अपन हक क WhatsApp, ई-म ल क म म स 250 स न भ जत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 6 APRIL Hindi

Microsoft Word - 6 APRIL Hindi DAILY CURRENT AFFAIRS 6 TH APRIL 2018 1. अ तर य स र पर स तव म क स म लन र म मत नम ल स त रमन अ तर य स र पर स तव म क स म लन म भ ग ल न क लए 03 स 05 अ ल 2018 तक स क त न दन क य पर ह र म न ल बल स य रट इन ए प

अधिक जानकारी

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT एव भ र अ धक र, भ रत नव चन, जल न मच 1 2 नव चन क द र

अधिक जानकारी

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क 0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर 10000 जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क सर क जल द पत लग य ज सक और इल ज कय ज सक, त इसम स व

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 क ष एव स ब धत, भ रत म न व व द प स सबस य द आज वक द न करत ह म ण प रव श म त, प र सम ज ह ख त पर नभ र करत ह ज इस क र, हर द प ष

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ???? ??????? ?????????

Microsoft Word - ???? ??????? ????????? एनड ड ब म नक प रच लन प र क रय पर क षण स वध स हत द ध स कलन क द र (ड स एस/एमप आई) 11 जनवर 2016 उ द य कम स कम समय म स र क षत तथ उ च ग णव त द ध क स कलन एव पर क षण क सह प र क रय क प लन करन क लए ड स एस/एमप आई

अधिक जानकारी

1/25/2018 Press Information Bureau र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN :22PM by PIB D

1/25/2018 Press Information Bureau र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN :22PM by PIB D र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN 2018 7:22PM by PIB Delhi म र य र द शव सय 1. अपन द श क, उनह तरव गणत दवस क प व स य पर आप सभ क बह त-बह त बध ई!

अधिक जानकारी

Crystal Reports ActiveX Designer - 24F.tmp

Crystal Reports ActiveX Designer - 24F.tmp ग व : xaxk & 01½ 1 व ण द व प सव न न प ल प सव न 1 अन. ज त 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 म 0 ग र द व व अय य द स 1 0 अन. ज त 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 Added 200 3 सप ह प सव न छ टन प सव न 1 अन. ज त 0 1 1 3 0

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NCERT link website final

Microsoft Word - NCERT link website final प एमड /आरड /एमआरईड /एसड /ट ड, क कम च रय क स च न म एव पदन म भ ग/अन भ ग आव स य पत ट ल फ न न. ई म ल पत 1 ड. अम स द ब ह र एस सएट फ सर एव अ य, ड आईस ट 2 ड. जत स ह एस सएट फ सर एव अ य 3 ड. क मन भ न गर सह यक फ

अधिक जानकारी

एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५% Question was not ans

एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५% Question was not ans .101 - एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५%.102 - तप त क स द त क स दर भ म एक ज वन ब म प लस ह? ब म अन ब ध तप त अन ब

अधिक जानकारी

JeldFinal Out Latin 97

JeldFinal Out Latin 97 ज ज त ल श धन क पन क पन हम र क पन ड मर उद य ग म एक अग रण क पन ह, ज 2003 म स थ पत ह ई थ. इसक प स मध य प वर क सबस बड़ ड मर उत प दन स य त र ह हम अलग-अलग म सम और उपय ग क अन क ल ड मर उत प द क एक वस त त श र खल

अधिक जानकारी

ज ब स स आई-X क ल इ डय ल मट ड क ल भवन य ट उन, र ज रह ट क लक त स. : स आईएल/स -5ब /ज ब स स आई-X/I.I. स. 1/390 दन क: व व तन समझ त य वय

ज ब स स आई-X क ल इ डय ल मट ड क ल भवन य ट उन, र ज रह ट क लक त स. : स आईएल/स -5ब /ज ब स स आई-X/I.I. स. 1/390 दन क: व व तन समझ त य वय ज ब स स आई-X क ल इ डय ल मट ड क ल भवन य ट उन, र ज रह ट क लक त 700156 स. : स आईएल/स -5ब /ज ब स स आई-X/I.I. स. 1/390 दन क: 02.11.2017 10व व तन समझ त य वयन नदश स. 01 अ य -सह- ब ध नद शक, ईस एल स ट रय अ य -सह-

अधिक जानकारी

आईड ब आई ब क ल. आईड ब आई ब क ल.क लए ओ ग ल, आ ध र प रद श म क य र लय प रसर च हए ब क ओ ग ल, आ ध र प रद श म लगभग 1200 स 1500 वगर फ ट क रप ट ए रय क प रसर द

आईड ब आई ब क ल. आईड ब आई ब क ल.क लए ओ ग ल, आ ध र प रद श म क य र लय प रसर च हए ब क ओ ग ल, आ ध र प रद श म लगभग 1200 स 1500 वगर फ ट क रप ट ए रय क प रसर द आईड ब आई ब क ल. आईड ब आई ब क ल.क लए ओ ग ल, आ ध र प रद श म क य र लय प रसर च हए ब क ओ ग ल, आ ध र प रद श म लगभग 1200 स 1500 वगर फ ट क रप ट ए रय क प रसर द घर क लक ल ज़ पर ल न क इच छ क ह. यह प रसर ग र उ ड फ

अधिक जानकारी

प य म ब.ए. ह द (स सड एर ) ( ) ह द वभ ग म न वक एव भ ष स क य ज मय म लय इ ल मय नई द ल

प य म ब.ए. ह द (स सड एर ) ( ) ह द वभ ग म न वक एव भ ष स क य ज मय म लय इ ल मय नई द ल प य म ब.ए. ह द (स सड एर ) (2014-2015) ह द वभ ग म न वक एव भ ष स क य ज मय म लय इ ल मय नई द ल -110025 2 ज मय म लय इ ल मय : प रचय ज मय म लय इ ल मय क थ पन 1920 म अल गढ़ म ह ई थ यह समय भ रत क इ तह स म वत त आ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - april2009splhindi.docx

Microsoft Word - april2009splhindi.docx नप -VIII (अ ल, 2009) (1) स रल ख उ तर -I यह म मल च क स उप कर यथ ऑ स जन, क स टर एव ज ट न ब ल इजर क ल ख पर म व क य त स स ब धत ह मर ज, ज ल ख क य लय, आय ध नम ण, खम रय म स व रत व र ठ ल ख पर क क प न ह, क च क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Speech- National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities docx

Microsoft Word - Speech- National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities docx भ रत क र प त र म न थ क व द ज क द य ग क लए र य प र क र 2017 द न करन क अवसर पर स ब धन व न भवन, दस बर 03, 2017 1. अ तर य द य ग दवस क अवसर पर द य ग-जन क र य प र क र स स म नत करन एक ख श क अवसर ह भ रत सरक र

अधिक जानकारी

Chapter_10_?????_??????

Chapter_10_?????_?????? Question 1: स न न न ह त ह ए भ च म व ल क ल ग क टन य कहत थ? च म व ल एक द शभ न ग रक थ उसक दय म द श क व र जव न क त स म न थ इस लए ल ग उस क टन कहत थ Question 2: ह लद र स हब न इवर क पहल च र ह पर ग ड़ र कन क लए

अधिक जानकारी

र ज थ न वध न सभ क क य व ह क व त अ क : 1] त रहव वध न सभ क पहल स क स तव दवस [स य : 5 ब धव र; 7 जनवर, 2009 र ज थ न वध न सभ क ब ठक बज र ज थ न वध न स

र ज थ न वध न सभ क क य व ह क व त अ क : 1] त रहव वध न सभ क पहल स क स तव दवस [स य : 5 ब धव र; 7 जनवर, 2009 र ज थ न वध न सभ क ब ठक बज र ज थ न वध न स र ज थ न वध न सभ क क य व ह क व त अ क : 1] त रहव वध न सभ क पहल स क स तव दवस [स य : 5 ब धव र; 7 जनवर, 2009 र ज थ न वध न सभ क ब ठक 11.00 बज र ज थ न वध न सभ भवन, जयप र म र भ हई ( द प स ह श ख वत, अ य, पद स न)

अधिक जानकारी

Tender document No 10 HAL line

Tender document No 10  HAL line उसन कह थ च धर शम ग ल र बड़ -बड़ शहर क इ क -ग ड़ व ल क जब न क क ड़ स जनक प ठ छल गई ह, और क न पक गए ह, उनस हम र थन ह क अम तसर क ब ब क ट व ल क ब ल क मरहम लग व जब बड़ - बड़ शहर क च ड़ सड़क पर घ ड़ क प ठ च ब क स ध नत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Committee_

Microsoft Word - Committee_ क दर य व लय म गलसर य Kendriya Vidyalaya Mughalsarai व लय स म तय क स च 2017 18 W.E.F. 01.04.2017 (A) पर व श स म त शर सत य न र यण सर ज सह शर अ मत क म र नष द (B) समय-स रण स म त शर पर म चन दर शर व स तव शर

अधिक जानकारी

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood स यर नमस क र पर म म बई आद श अ तध र मर क भ दभ व और म लभ त न ग रक अ धक र क कट त ह ड. सय यद ज़फ़र महम द, अध यक ष, ज़क त फ उ ड शन ऑफ़ इ डय, ZakatIndia.org ब हन म म बई नगर नगम (ब एमस ) द व र यह आद श दय गय ह क इसक

अधिक जानकारी

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Civic Reception - Jaipur - 13th May _1_.docx

Microsoft Word - Civic Reception - Jaipur - 13th May _1_.docx भ रत क र प त र म न थ क व द क न ग रक अ भन दन सम र ह म स ब धन जयप र, 13 मई, 2018 आण ब न श न र र ज थ न क धर पर आर, आज ह न घण ख श ह र ह 1. र ज थ न क न ह ल ग अपन अ त थ-स क र क लए हम श सर ह ज त ह आप सभ न ग रक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc ट एचड स इ डय ल मट ड क रप र ट आच र न त त वन आच र न त म नक क एक प ज ह जस सम ज वय न म त करत ह और इसस यवह र इ छ ओ और क य क करन म म ग दश न त ह त ह न तकत स प ण त: उ तरद य व एव जव बद ह क अ भ य ह उ चत ह कह गय

अधिक जानकारी

???? ??????? ?????

???? ??????? ????? ॐ ऐ ह क ल मन द व य वच च मन द व म मन द व स त मन द व - म गल आरत स तप ड नव सन मन म त च आरत ॐ नम भगवत मन म त नम मन द व म गर व स य सध द भ कल य ण क र णम वन द मन द व स व म मन व च छत द य नम 1 मन द व स त मन द व

अधिक जानकारी

Grade X Subject: Hindi II L Month/Days & No of Periods Year Plan Units Sub- Units Objective Activity WS Values WC अ ल (13) य करण और रचन 3 श द

Grade X Subject: Hindi II L Month/Days & No of Periods Year Plan Units Sub- Units Objective Activity WS Values WC अ ल (13) य करण और रचन 3 श द Grade X Subject: Hindi II L Year Plan 2015-16 अ ल (13) य करण और रचन 3 श द पद प रभ ष, अ तर, क र पद-भ द पहच नन म व णत पद-भ द क स द हरण और अ य स-क य ल न त लक बन न 4 अन छ द,प,स चन ल खन, रचन मक व स जन मक 1a

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Farmer Friendly Handbook of State Schemes Hindi

Microsoft Word - Farmer Friendly Handbook of State Schemes Hindi वभ ग, क ष स च :- 1. अ छ ग णव य ब ज क ग णन एव उनक वतरण... 3 2. ख द व उव रक.... 3 क) उव रक क वतरण......3 ख) म द पर ण क...4 3. प ध सर ण...... 4 4. नकद फसल...... 4 क) आल ब ज क वक स... 5 ख) स जय क वक स... 5

अधिक जानकारी

जव न क ज़हर ल ज श-5 म र ऑ फस क न ह म र स थ स स करन च हत थ ल कन म ख द क इसक लए त य र नह कर प य म र अ दर व फ ल ग नह आई ल कन इसम न ह क क ई गलत नह य क उस न

जव न क ज़हर ल ज श-5 म र ऑ फस क न ह म र स थ स स करन च हत थ ल कन म ख द क इसक लए त य र नह कर प य म र अ दर व फ ल ग नह आई ल कन इसम न ह क क ई गलत नह य क उस न जव न क ज़हर ल ज श-5 म र ऑ फस क न ह म र स थ स स करन च हत थ ल कन म ख द क इसक लए त य र नह कर प य म र अ दर व फ ल ग नह आई ल कन इसम न ह क क ई गलत नह य क उस नह पत थ क म लड़ कय म च नह रखत ह... Story By: हम श बज

अधिक जानकारी

Whistle blower policy-Hindi

Whistle blower policy-Hindi म ख़ बर स ब ध न त म गल र रफ इनर ए ड प क मक स ल मट ड प ज क त क य लय: म ड प डव, क त त र, प ट म ग क टप ल, म गल र 575 030, कन टक ट ल फ न: 0824-2270400 फ स: 0824-2270383/0013 www.mrpl.co.in म ख़ बर स ब ध न त

अधिक जानकारी

कभ कभ र ह न व ल व स क ल ट क ब म र य क स स करण व स क ल इट स क य ह? 1.1यह क य ह? व स क

कभ कभ र ह न व ल व स क ल ट क ब म र य क स स करण व स क ल इट स क य ह? 1.1यह क य ह? व स क https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/in_hi/intro कभ कभ र ह न व ल व स क ल ट क ब म र य क स स करण 2016 1. व स क ल इट स क य ह? 1.1यह क य ह? व स क ल इट स रक तव ह न क प रज वलन ह व स क ल इट स ब म र य

अधिक जानकारी

hom

hom ह म य प थ क ब र म ह म य प थ आज त ज स बढ़त प रण ल ह और लगभग प र द नय म इसक अभ य स कय ज रह ह भ रत म यह अपन ग लय क स रक ष और इसक इल ज क वनम रत क क रण घर क न म बन गय ह एक अध ययन म कह गय ह क भ रत य आब द क लगभग

अधिक जानकारी

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत)

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) आईड ब आई ब क ल. म शक यत नव रण ह त न त 1. प रचय आज क प र तस पद ध र त मक ब कग द र म,क र ब र क नर तर वक स क लए ग र हक स व ओ म उत क ष टत ल न सबस महत वप णर उप य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - download

Microsoft Word - download आम सहम त और स य क आध र पर आईएनओएसए (आइन स ) दश नद श (अवर ध नद र एप नय क दश नद श पर भ रत य पहल) प रथम स करण-2014 व य अन स ध न वभ ग व य एव प रव र क य ण म त र लय भ रत सरक र क त व वध न म स य जक आ त रक क य

अधिक जानकारी

Akola College Info.xlsx

Akola College Info.xlsx अक ल, मह व लय अ.. पद च न व क य रत कम च य च न व १ य गश ळ त. ग ल ब अ ब द स गण शप र २ य गश ळ त. म रल धर उ मर व म द ३ य गश ळ त. य मक त मत र म घ रम र ४ य गश ळ त. दल प ह दर व म र ५ य गश ळ त. द प नळक ठर व द शम

अधिक जानकारी

न प ल वद य त प र धकरण ख ल ल प र तय गत क दरख स त दन उम म दव रहर क स व क त न म वल व पन न.:२०७३/०७४ प र.५/५०१ पद मटर र डङ स परभ ईजर तह ५ सम ह प रश सन उपस

न प ल वद य त प र धकरण ख ल ल प र तय गत क दरख स त दन उम म दव रहर क स व क त न म वल व पन न.:२०७३/०७४ प र.५/५०१ पद मटर र डङ स परभ ईजर तह ५ सम ह प रश सन उपस न प ल वद य त प र धकरण ख ल ल प र तय गत क दरख स त दन उम म दव रहर क स व क त न म वल व पन न.:२०७३/०७४ प र.५/५०१ पद मटर र डङ स परभ ईजर तह ५ सम ह प रश सन उपसम ह प रश सन त र: प खर र ल न उम म दव रक न म र थर ठ ग

अधिक जानकारी

म व त जल क कस न क लब क कस न क स थ ह रय ण कस न आय ग क ब ठक दन क : 17 मई बज प व रह स थ न : ल क नम रण वभ ग अ त थग ह, फर जप र, झरक ह रय ण कस न आ

म व त जल क कस न क लब क कस न क स थ ह रय ण कस न आय ग क ब ठक दन क : 17 मई बज प व रह स थ न : ल क नम रण वभ ग अ त थग ह, फर जप र, झरक ह रय ण कस न आ म व त जल क कस न क लब क कस न क स थ ह रय ण कस न आय ग क ब ठक दन क : 17 मई 2011 9.30 बज प व रह स थ न : ल क नम रण वभ ग अ त थग ह, फर जप र, झरक ह रय ण कस न आय ग क ब ठक फर जप र, झरक म 17 मई 2011 क ह रय ण कस न

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

(a) अहमद ब द त र य क य र लय द व र रद द क य गय स मप णर म द र प रवतर क क क न म और पत क स च. (17 जनवर 2019 क स थ त) क रम क एफ.एफ.म.स क न म 1. द पक ट र ड

(a) अहमद ब द त र य क य र लय द व र रद द क य गय स मप णर म द र प रवतर क क क न म और पत क स च. (17 जनवर 2019 क स थ त) क रम क एफ.एफ.म.स क न म 1. द पक ट र ड (a) अहमद ब द त र य क य र लय द व र रद द क य गय स मप णर म द र प रवतर क क क न म और पत क स च. (17 जनवर 2019 क स थ त) क रम क एफ.एफ.म.स क न म 1. द पक ट र ड ल क प र ईव ट ल मट ड स -2, वश र म एप टर म न ट स ट न

अधिक जानकारी

प स त क र प र ख : स र वजस क स स र ध ओ क प : - स य ज तर च छ भ र स श शहर क स ए क ष स वण यह अध यय / ररप र व य ईर ड तर ट स एज स फ र इ र र श ड र प र (य एसए

प स त क र प र ख : स र वजस क स स र ध ओ क प : - स य ज तर च छ भ र स श शहर क स ए क ष स वण यह अध यय / ररप र व य ईर ड तर ट स एज स फ र इ र र श ड र प र (य एसए तर च छ भ र स श शहर क स ए क ष स वण यह अध यय / ररप र व य ईर ड तर ट स एज स फ र इ र र श ड र प र (य एसएआईड ) क ध य स अ ररक ग क स र व द व र सम भर ह प य / प ई ह I स र षय-र त क एक उत तर वस यत र डब ल य एसय प एडर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin Tday's Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

क ष य गक ब धन अ भकरण (आ म ), ल त ह र क षक म क स च :- जल - ल त ह र, ख ड-ल त ह र 0 क षक म क न म पत /प त क न म म प च यत स ल न म चयन क त थ उ ज त म हल / प

क ष य गक ब धन अ भकरण (आ म ), ल त ह र क षक म क स च :- जल - ल त ह र, ख ड-ल त ह र 0 क षक म क न म पत /प त क न म म प च यत स ल न म चयन क त थ उ ज त म हल / प क ष य गक ब धन अ भकरण (आ म ), ल त ह र क षक म क स च :- जल - ल त ह र, ख ड-ल त ह र 0 क षक म क न म पत /प त क न म म प च यत स ल न म चयन क त थ उ ज त म हल / प ष य य त रकब (एकड़ म ) म ब ईल स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 18Mar2010.doc

Microsoft Word - 18Mar2010.doc लआ मण/अर ण/18.03.2010/11.00/1a अ क 4 त रहव वध न सभ क च थ सऽ क प च सव दवस स ख य 13 ग र व र, 18 म चर, 2010 र ज थ न वध न सभ क ब ठक 11.00 बज र ज थ न वध न सभ भवन, जयप र म रम भ हई ( द प न स ह श ख वत, अध यक ष,

अधिक जानकारी

प /58/2012-व पणन भ रत सरक र प ट र ल यम और प र क लतक ग स म त र य ***** श स त र भ न, नई द ल, अक त बर 2012 लन शक (व पणन) आईओस / ब प स ए / एचप स ए म

प /58/2012-व पणन भ रत सरक र प ट र ल यम और प र क लतक ग स म त र य ***** श स त र भ न, नई द ल, अक त बर 2012 लन शक (व पणन) आईओस / ब प स ए / एचप स ए म प -20018/58/2012-व पणन भ रत सरक र प ट र ल यम और प र क लतक ग स म त र य ***** श स त र भ न, नई द ल, अक त बर 2012 लन शक (व पणन) आईओस / ब प स ए / एचप स ए म बई व षय: आरज ज ए ई और लनयलमत ए प ज द स ट ट र ब य टर

अधिक जानकारी

म प च यत वक स य जन (ज प ड प ) क लए जन य जन अ भय न सबक य जन सबक वक स 2 अ बर स 31 दसम बर, 2018 तक प च यत र ज म ल एव म ण वक स म लय भ रत सरक र

म प च यत वक स य जन (ज प ड प ) क लए जन य जन अ भय न सबक य जन सबक वक स 2 अ बर स 31 दसम बर, 2018 तक प च यत र ज म ल एव म ण वक स म लय भ रत सरक र म प च यत वक स य जन (ज प ड प ) क लए जन य जन अ भय न सबक य जन सबक वक स 2 अ बर स 31 दसम बर, 2018 तक प च यत र ज म ल एव म ण वक स म लय भ रत सरक र वषय स च 1. प रचय 1 2. अ भय न प टर ल और प रय जन नगर न इक ई (प एमय

अधिक जानकारी

================================================================================ दन क - 22 जल ई 2018 अ क - 06 ========================================

================================================================================ दन क - 22 जल ई 2018 अ क - 06 ======================================== ================================================================================ दन क - 22 जल ई 2018 अ क - 06 ================================================================================ पश च क स व

अधिक जानकारी

Hindi Bible - Habbakuk

Hindi Bible - Habbakuk 1 1 भ र वचन जसक हब क क नब न दश न म प य 2 ह यह व म कब तक त र द ह ई द त रह ग, और त न स न ग? म कब तक त र स म ख उप व, उप व च ल त रह ग? य त उ र नह कर ग? 3 त म झ अनय क म य दख त ह? और य क रण ह क त उ प त क द खत

अधिक जानकारी

वध न सभ क यव ह 20 July 2015 अश धत / क शन क लए नह म य द श वध न सभ क क यव ह (अ धक त ववरण) चत दश वध न सभ स म स ज ल ई, 2015 स स मव र, दन क 20 ज ल ई, 2015

वध न सभ क यव ह 20 July 2015 अश धत / क शन क लए नह म य द श वध न सभ क क यव ह (अ धक त ववरण) चत दश वध न सभ स म स ज ल ई, 2015 स स मव र, दन क 20 ज ल ई, 2015 म य द श वध न सभ क क यव ह (अ धक त ववरण) चत दश वध न सभ स म स ज ल ई, 2015 स स मव र, दन क 20 ज ल ई, 2015 (29 आष ढ़, शक स वत 1937 ) [ख ड- 7 ] [अ क- 1 ] म य द श वध न सभ स मव र, दन क 20 ज ल ई, 2015 (29 आष ढ़, शक

अधिक जानकारी

म र च ल ब व -13 इमर न म ब द अधख ल आ ख स सल न क द खत ह ए अपन रणन त क ब र म स च रह थ क म त भ रह और इ जत भ बन रह सल न म र स... [Continue Reading]... Stor

म र च ल ब व -13 इमर न म ब द अधख ल आ ख स सल न क द खत ह ए अपन रणन त क ब र म स च रह थ क म त भ रह और इ जत भ बन रह सल न म र स... [Continue Reading]... Stor म र च ल ब व -13 इमर न म ब द अधख ल आ ख स सल न क द खत ह ए अपन रणन त क ब र म स च रह थ क म त भ रह और इ जत भ बन रह सल न म र स... [Continue Reading]... Story By: imran hindi (imranhindi) Posted: Monday, May

अधिक जानकारी

KATHAK ASSIGNMENT 2

KATHAK ASSIGNMENT 2 प रभ ष १. आमद - आमद क अथर ह आगमन य आन कथक न त य म नतर क जब ख स कस म क ब ल क न चत ह ए म च पर प रव श करत ह, उस आमद कहत ह आमद म "त थ ई तत थ ई" " आ थ ई तत थ ई" ब ल क प रय ग कय ज त ह इस वल म बत लय म कय ज त

अधिक जानकारी

ह द प तक 070 सम च र म डय, प क रत और क शन 1. गज भय, भ कर, स प. म कन यक म क शत ड. भ मर व आ ब डकर क स प दक य (सन 1920) / स प दक एव अन व दक: भ कर गज भय. -

ह द प तक 070 सम च र म डय, प क रत और क शन 1. गज भय, भ कर, स प. म कन यक म क शत ड. भ मर व आ ब डकर क स प दक य (सन 1920) / स प दक एव अन व दक: भ कर गज भय. - ह द प तक 070 सम च र म डय, प क रत और क शन 1. गज भय, भ कर, स प. म कन यक म क शत ड. भ मर व आ ब डकर क स प दक य (सन 1920) / स प दक एव अन व दक: भ कर गज भय. - द ल : आर.क. प लशस, 2018. 128 प.; 22 स.म. ISBN : 978-93-86818-21-8.

अधिक जानकारी

Microsoft Word - a

Microsoft Word - a बह र वध न प रषद 188व स अ पस चत न वग 2 म गलव र, त थ 15 फ ग न, 1939 (श.) 06 म च, 2018 ई. न क क ल स य 11 1. व य वभ ग 2. ऊज वभ ग - - - 09-02 क ल य ग 11 1 नय ण स न त 38.. नवल कश र य दव : य म, व य वभ ग, यह बतल

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GEETA KA BHAGWAN

Microsoft Word - GEETA KA BHAGWAN ग त क नर क र भगव न शव-श कर भ ल न थ य स क र क ण क आ म उफ द द ल खर ज? भ रत य क लए ढ ई हज़ र स ल स ज वन क हर म म ग दश क क क य करन व ल ग त सव श शर म ण ह, इस ब त म क ई स द ह नह ह, क त भ रत क इ तह स म इस ग त

अधिक जानकारी

उपस ह र आध नक य ग म स ह य क ज वध सव धक सश सम और ल क य ह वह कह न ह ह ह द कह न क र भ कई वष प र न ह आज हम जस स ह यक वध क प म कह न क ज नत ह वह आध नक य ग क

उपस ह र आध नक य ग म स ह य क ज वध सव धक सश सम और ल क य ह वह कह न ह ह ह द कह न क र भ कई वष प र न ह आज हम जस स ह यक वध क प म कह न क ज नत ह वह आध नक य ग क उपस ह र आध नक य ग म स ह य क ज वध सव धक सश सम और ल क य ह वह कह न ह ह ह द कह न क र भ कई वष प र न ह आज हम जस स ह यक वध क प म कह न क ज नत ह वह आध नक य ग क द न ह कह न, स ह य क अ य वध ओ क सम न ह अ ज स ह य क

अधिक जानकारी

1 ज ञ नगर भ र प र ट म ह सत य ब प क पहच न व स ड न 560 ऑडडय क स ट न 1046 न ल ल र (आन ध र प रद श) म त ओम श न त, 31 मई 1967 क प र क ल स

1 ज ञ नगर भ र प र ट म ह सत य ब प क पहच न व स ड न 560 ऑडडय क स ट न 1046 न ल ल र (आन ध र प रद श) म त ओम श न त, 31 मई 1967 क प र क ल स 1 ज ञ नगर भ र प र ट म ह सत य ब प क पहच न व स ड न 560 ऑडडय क स ट न 1046 न ल ल र (आन ध र प रद श) म 31 05 67 त 25 11 06 ओम श न त, 31 मई 1967 क प र क ल स चल रह थ सर प ज क मध य म ब चल रह थ - क ई न बरल ह ज स

अधिक जानकारी

ल इम गठ य क स स करण ल इम गठ य क य ह 1.1 यह क य ह त ह? यह ब म र ब र र ल य ब र गड रफ र

ल इम गठ य क स स करण ल इम गठ य क य ह 1.1 यह क य ह त ह? यह ब म र ब र र ल य ब र गड रफ र https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/in_hi/intro ल इम गठ य क स स करण 2016 1. ल इम गठ य क य ह 1.1 यह क य ह त ह? यह ब म र ब र र ल य ब र गड रफ र र (ल इम ब र र ल ओस स) न मक क ट ण स ह त ह,यह क ट ण ट

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

य लयर प वर क प र शन ऑफ इ डय ल मट ड (भ रत सरक र क उ म) ववरण 30/09/2017 क सम त छम ह स आईएन-U40104MH1987GOI प ज क त क य लय :16व तल, व व य प र क, कफ

य लयर प वर क प र शन ऑफ इ डय ल मट ड (भ रत सरक र क उ म) ववरण 30/09/2017 क सम त छम ह स आईएन-U40104MH1987GOI प ज क त क य लय :16व तल, व व य प र क, कफ य लयर प वर क प र शन ऑफ इ डय ल मट ड (भ रत सरक र क उ म) ववरण 30/09/2017 क सम त छम ह स आईएन-U40104MH1987GOI149458 प ज क त क य लय :16व तल, व व य प र क, कफ पर ड, क ल ब, म बई - 400 005 ट ल फ न- 022-25182171/77,

अधिक जानकारी

क ल इ डय ल मट ड मह र न क पन :क ल भवन" क मक वभ ग, 2र तल, प रसर स. 04 एम.ए.आर. ल ट स. ए.एफ.III, ऐ शन ए रय -1ए, य ट उन, र ज रह ट, क लक त व बस इट

क ल इ डय ल मट ड मह र न क पन :क ल भवन क मक वभ ग, 2र तल, प रसर स. 04 एम.ए.आर. ल ट स. ए.एफ.III, ऐ शन ए रय -1ए, य ट उन, र ज रह ट, क लक त व बस इट क ल इ डय ल मटड मह र न क पन :क ल भवन" क मक वभ ग, 2र तल, प रसर स. 04 एम.ए.आर. ल ट स. ए.एफ.III, ऐ शन ए रय -1ए, य ट उन, र ज रह ट, क लक त -700156 वबस इट www.coalindia.in क रप रट पहच न स.L23109WB1973GOI028844

अधिक जानकारी

Microsoft Word - statistical_information_227th Session_2012_hindi[1].doc

Microsoft Word - statistical_information_227th  Session_2012_hindi[1].doc भ रत य स सद र ज य सभ सत यम व जयत न क स ब ध म स ख यक य स चन र ज य सभ क द स स ईसव सतर (22 नव बर, 2012 स 20 दस बर, 2012 तक) र ज य सभ स चव लय, नई द ल 2013 भ रत य स सद र ज य सभ सत यम व जयत क स ब ध म स ख यक

अधिक जानकारी