समज-ग रसमज (लघ कथ, क व यस ग रह) श र. दत त त रय क ष ण न कम

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "समज-ग रसमज (लघ कथ, क व यस ग रह) श र. दत त त रय क ष ण न कम"

प्रतिलिपि

1 समज-ग रसमज (लघ कथ, क व यस ग रह) श र. दत त त रय क ष ण न कम

2 समज-ग रसमज (लघ कथ, क व यस ग रह) श र. दत त त रय क ष ण न कम ई स नहत य प रन ष ठ

3 ह प स तक व न म ल य आह पण फ़ कट न ह ह चल य र खचच कर ३ वमवनट १ वमवनट : ल खक न फ़ न कर न ह प स तक कस टल त कळ १ वमवनट : ई स वहत य प रवतष ठ नल म ल कर न ह प स तक कस टल त कळ. १ वमवनट : आपल वमत र ओळख च य स च मर ठ ल क न य प स तक बद दल अवण ई स वहत यबद दल स ग. अस न क ल य स य प ढ आपल य ल प स तक वमळण ब द ह ऊ शकत.....

4 समज ग रसमज ल खक : दत त त रय क ष ण न कम श र. दत त त रय क ष ण न कम अ / ४०४, च द, म त र व ट क, परनसक गर,ज म बई प ण र ड, कळव, ठ ण -४००६०५ फ. ९८१९१६६८१५ dkn28379@gmail.com य प स क ल ल ख च स व हक क ल खक कड स रन अस प स क च ककव त य ल अ श च प म वद रण व ट य, नचत रप ककव इ र र प र करण य स ठ ल खक च ल ख परव ग घ ण आवश यक आह. स क ल य स क यद श र क रव ई ह ऊ शक. प रक शक--- ई स नहत य प रन ष ठ esahity@gmaaail.com esahity Pratishthan 2018 प रक श : २० ज व र २०१८ नव म ल य नव रण स ठ उपलब ध आपल व च झ ल य वर आपण फ रवडव कर शक ह प स क व बस ई वर ठ वण य प व ककव व च व य न टरक त क ण ह व पर करण य प व ई स नहत य प रन ष ठ च ल ख परव ग आवश यक आह.

5 मन गत आजच य य औद य ग क क त न झप टल ल य द ननय त स ळ प र त च य ध वपळ त व यस त आह त. त य त न प रत य क च र हण म न व अप क च ओझ व ढल ल आह.त य म ळ प रत य क च म नससकत बदलत च लल आह. मन वर ल तण व व ढत च लल आह, त य म ळ मन च व ब द च त ळम ळ स टत च लल आह. क ह प रम ण त आपल आय ष य ज ण य च कल ववरळ ह त च लल आह. म त य त न ह ण र व ळ च अभ व, स वत स ठ न समळण र व ळ आणण अश बर च क रण असत ल ज य च य म ळ ननम ण ह त त समज- रसमज!...आणण त य न स र आय ष य ज ल ज त आह. म आपल य जवळच य व यक त प स न आपण द र ह त च लल आह त...कद गचत आपल य कळत नकळत. आय ष य फ र स दर आह त ज ण य च स द एक कल आह पर त ह कल ल प त ह त च लल आह. क रण क ह ह अस त..पण मल ज णवल ल एक क रण व टत त म हणज ह ण र समज- रसमज! तस समज- रसमज हय च व -व ळ प रक र आह त. धम, वण, कम, ख ण य च, म त र प ण, स म जजक, अस अन क प रक र. ह ववषय व टत तस व ट यल स प अस ल पर त तस नसल य म ळ च ह प रक र सलह यच ठरवल. ह प रक र स ध य व सरळ पद त न म डण य स ठ एक न टक य पररस व द कक व म लघ कथ,क व यस ग रह आपण सम र स दर करण र आह त. चल तर म अन भव कर य...समज- रसमज ववषय च!

6 अर पण र त र क म झ य व च र श सहमत असण ऱय न आणण जय च य म ळ ह ल हहण य च उद द श लमळ तय च य स ठ. म मर ठ, श र. दतत य क ष ण ननकम,

7 अन क रमणणक १. घ कथ : समज-ग रसमज २. क व य : न मक क य असत त ह ग रसमज? ३. घ कथ : समज-ग रसमज हद ळ सण च ४. घ कथ : ग रसमज ५. स व च र कथ : समज-ग रसमज ६. आभ र : समज-ग रसमज

8 १. घ कथ : समज-ग रसमज ह पररस व द आपण सम र न टक य र प न स दर कर त आह त. ह न टक य स दर करण स स यट च य ण श त सव दरम य नच य स स क नतक क य क म त ल आह. प रस त वन : म त र व टटक स स यट य थ स स क नतक क य क म च ल आह त. एक ब लन ट य स दर झ ल ल आह. र म च वर ल ईट ब द आह आणण पडद पडल ल आह. पररस व द स दर करण च तय र च ल आह. र म च वर स व द स ठ पप प (ब ब ) आणण त य च ७ वष च म ल (श भम) ह प त र स ट घ ल न तय र आह त, एक ट बल, द न ख च य, ट बल वर क पड पसरवल आह, त य वर वपण य स ठ प ण य न भरल ल त ब य आणण फ लप त र, स व द स ठ एक म ईक आणण ल ण र इतर स टहत य. प रस ग: पररस व द च य स दर करण कररत पप प व श भम, ट बल वर जस थर-स वर ह ऊन पर स व द स ठ तय र बसल आह त. ल ईट, क म र अ ड अक शन...पडद उघडल ज त..सम ल चन स र व त [र प र ] : नमस क र म डळ! आज आम ह आपण सम र आजच क य क म घ ऊन य त आह समज- रसमज एक पररस व द. हय सदर त स दर करण य त य ण र ववच र क ल पननक व ल खन च स वत च आह त आणण त य च व स तव श क ह ह स ब ध न ह. जर आपण स य त क ह स म य आढळल य स त एक ननव वळ य य समज व आणण द सर क ह न ह. हय त न क ण च य ह भ वन द ख वण य च ह त न ह. चल तर म प ह य आजच पररस व द " समज- रसमज".. इतक य त णखडक त न ण य च आव ज- यह क हम ससक दर...रख सब क अपन ज ब क अ दर!

9 [श भम] : पप प! पप प! हम ह ससक दर म हणज क य? [र प र ] : ह बघ! य थ क ह ल क च अस समज आह क य थ आपल य स रख क ण न ह. आपण स तस ल क व त ल आणण सव क ह आपल य मन स रख ह ईल. तर ह त य च समज पर त अस क ह नसत. [श भम] : अच छ! अस आह तर. [र प र ] : ब क कस क य च लल आह? [श भम] : मस त पप प, सव ठ क आह. एक ववच र क? [र प र ] : ववच र न ब ट! [श भम] : इन श रन स म हणज क य ह? एकद स न जप लज... जप लज. [र प र ] : अर ह! ह! स त थ ब जर, आत हय ल न मक क य बर स यच. ऐक न ट लक द व न. आज क ल आपण घर च इन श रन स, ल ईफ इन श रन स, ह ल थ इन श रन स, क र इन श रन स आणण अस बर च इन श रन स घ त पर त हय ध वपळ च य ज वन त आपण एकम क च य ववश व स च इन श रन स करण य च ववसर न ल आह त. आपण आपल य वर असण ऱ य ववश व स च क ळज घ तल प टहज. [श भम] : ओह, ओक! ओक! ख प छ न, आणख एक ववच र क पप प. [र प र ] : ब ल गचर ज व. [श भम] : क य म हण ल? ववच र म स स वच छत असभय न म हणज न मक क य? [र प र ] : आत हय ल न मक क य बर स यच, ह! ह! अर ववसरल स क त म ह ल य वष न टक नव हत क क ल. [श भम] : ह! ह! आठवल, पप प ख प मज आल ह त, न टक करत न. र प र च य न टक त आठ ण न श भम म ग न क रस स रख स थ द त ह त. [र प र ] : घर तल कचर घर च य णखडक च य ब ह र, फळ च स ल घर च य ब ह र, चप त च त कड घर च य ब ह र, आपल घर कस स वच छ! म स ळ कचर स स यट च य आव र त, कचर स फ कर यल आह आपल कचर व ल.

10 जस प रत य क ल व टत क आपल घर कस अ द स वच छ र ह यल प टहज तस च समत र न आपल स स यट स द स वच छ र ह यल हव कक नक?...इतक य त प र क षक ध न ह! ह! अगद बर बरच य घ षण. [र प र ] : समजल क र ब ट. [श भम] : समजल पप प, पण आणख एक ववच र क? [र प र ] : ववच र ब ट. [श भम] : पप प,पप प म त र व टटक म हणज क य ह? प र क षक गप, जजद य स त न म हण कक मग उतस कत न ह य प रश न च य उततर स ठ र गम च य कड [र प र ] : मल स त ल क य व टत? टक न बघत. [श भम] : म त र च व ट ल त...बर बर न पप प! प र क षक मध य हश य आणण ट ळय च कडकड ट [र प र ] : न ह र ब ळ! म त र व टटक म हणज आपल प र मन थच [स स यट च म ज सरगचटण स ]...[प र क षक मध य हश य आणण ट ळय च कडकड ट]. अर! र! बनघतल म स द न...म हणज प र म च स स यट, जजथ स ळ व त वरण कस म त र प ण, म लमय- पववत र आणण आन दद य. ह पण हल ल त कम झ ल य स रख व टत आह...[प र क षक मध य हश य आणण ट ळय च कडकड ट]. पर त मल ख त र आह ह ईल स ळ ठ क हळ हळ. [श भम] : ह! ह ईल बर बर, णपत ब प प म रय! [र प र ] : मल व टत आत च ल य आपण ननर प घ व य स ळय च, त झ आत प रश न स पल असत ल. [श भम] : पप प, एक श वटच. [र प र ] : आणख आह त क प रश न ब ट? पण आत ह श वटच प रश न बर क. [श भम] : एकदम ओक, डन पप प!... पप प समज- रसमज म हणज क य? [र प र ] : समज म हणज आपण स ज टदसत व टत त य न स र आपण त य च अथ ल वत, पर त आपण स ज टदसत त य प रस वर न आपण त य च अथ ल वत असत त च असत रसमज.

11 [श भम] : Pappa! make it little simpler. [र प र ] : ओक! बघ आज आपण हय पररस व द स ठ सव सम र स ट मध य आल ह त य च समज...[इतक य त र प र आणण श भमख च र न उठ न प र क षक च य सम र उभ र हत त, त बघ न प र क षक गप हस न, ट ळय ज त भर-भर न प रनतस द द त त] हय त नच ननम ण ह त त रसमज क रण आपण त क ट आणण ह फ प न ट मध य आल आह त. हय त तस ज स त फरक न ह जस ह फ प न ट आणण फ ल प न ट...तर समत र न एकच स व स व टत, समज- रसमज त ज यच कक व म समज न र व यच आत त म ह ठरव... धन यव द! र म च य च पडद ख ल पडत आणण म आय जक ससमत तफ म ईक ह त त घ त स ळय च आभ र..ह पररस व द च क य क म स पल अस ज ह र क ल. [श भम],[पप प दत त त रय क ष ण ननकम]

12 २. क व य : न मक क य असत त ह ग रसमज? न मक क य असत त ह रसमज? प रत य क च य मन त घर करण र, ननळय आक श य त ननर श च क ळ ढ आणण र, उम द च य स त त ववस त घडवण र, न मक क य असत त ह रसमज १ जन म च य ऋण न ब ध ध गय न क त र ल वण र, म त र च य अत ट न त य न त य य आणण र, मन त श क च प ल च कच क करण र, न मक क य असत त ह रसमज २ स णक च ससजस टम बबघडववण र व ह यरस असत त, न ज क न त य त ल ववच र च क समस र बबघडववण र रस यन असत त, न मक क य असत त ह रसमज ३ गच च च य झ ड प रम ण आ बट चव ननम ण करण र, ल ब च य प र मळ क त य प रम ण ब चण र, व यजक तमत व च य ड र त दर ननम ण करण र, न मक क य असत त ह रसमज ४ सभन न ववच र च य लढत त जज कण र, स न न मन च घ त करण र, ह दय त ल भ वन च भ द करण र, न मक क य असत त ह रसमज ५ ज वभ व च य म त र त म ज म प करण र, कत त व ल म ठ म त द ण र, एक ल थ द न त कड करण र, स क य ल कड त आ च टठण ट कण र, न मक क य असत त ह रसमज ६ श वट न उम ण र, तत ज ण र, मन ल सलत ठ वण र, एक न धड भर भर गच ध य करण र, न मक क य असत त ह रसमज ७ दत त त रय ननकम, कळव, ठ ण अस ननरथ क असत त ह रसमज, हय त न क टहह स ध य न करण र, एकम क न एकम क प स न द र करण र, ब र च य क ट य प रम ण अल द ट चण र, अस असत त ह रसमज. आत त म ह च ठरव समज- रसमज त ज यच, क त य प स न द र र ह न समज न व यच.

13 ३. घ कथ : समज-ग रसमज हद ळ सण च प रत य क सण च एक व ळ महत व आह आणण त य म च ह त स द व ळ असत. जस प रत य कस ठ सण महत व च असत त तस त स जर करण य च य पद त स द व व ळय अस शकत त.अस म हणत त क भ रत य सण न व ज ञ ननक द जष टक न आह, उद हरण द खल म हणज मकर स क त, ह ळ, टदव ळ, दसर आणण श रवण म स हय च म ख न-प न, सज वट, र हण म न, वपक-प ण आणण ह सण स जर करत न व ळ आन द असत. इथ क णत य एक धम च सण म ठ व र क ह नसत. भ रत य स स क त त सव धम आपल सण त य च य पद त न स जर करत त. सद य पररजस थत ल सव टठक ण टदव ळ च तय र च ल आह. टदव ळ म हटल क, स ळ कड उत स ह च व त वरण पह यल समळत. आवर आवर, र र ट न सत ध मध म स र असत. नव य कपडय च, द ग न य च, घर त ल वस त च खर द तर म ठ पव ण च असत. फट क य च आनतषब ज अन चववष ट टदव ळ फर ळ च स व द ह य सण च आणख एक व सशष ट य. म नव न कपडय च खर द अस, कक व म टदव ळ च फर ळ अस, कक व म र ळ सज वट अस कक व म टदव ळ पह ट च क य क म अस त, कक व म त रण च र षण ई अस, कक व म टदव ळ द प प रज वलन

14 अस अश य ल बनघत ह सण स जर ह त. आप त ष ट, समत रम डळ कक व न त व ईक य न टदव ळ च फर ळ द ण, एक धम म ल मस त च क य क म असत. टदव ळ च द सर न व द प वल. ह उत सव म हणज द प त सव. टदव ळ च स र व त वस ब रस प स न ह त आणण भ ऊब ज स जर क ल य न तर टदव ळ च स त ह त. चल तर आज टदव ळ आणण त य त ल सण च महत व ज ण न घ ऊय त... य द च य टदव ळ सण च तपश ल खल ल प रम ण....टदप वल च य ख प ख प श भ च छ...!!!!! १६ ऑक ट बर २०१७ : स ब रस! य आणण व स रच य अ असण र उद रत, प रसन नत, श तत आणण सम द आपण स ल भ! १७ ऑक ट बर २०१७ : धन य दश! धन व तर आपण वर सद व प रसन न अस द त! ननर मय आर गयद य ज वन आपण स ल भ! धनवष व आपण कड अख डडत ह व! १८ ऑक ट बर २०१७ : नरकचत दपश! सत य च असत य वर न हम च प रभ व अस व! अन य य च प रनतक र करण य च बळ आपल य ल ल भ!! आपल य कड न न हम सत कम घड! आपण स स व स ख ननत य ल भ!! १९ ऑक ट बर २०१७ : जममर जन! लक ष म च सहव स आपल य घर ननत य र ह व! न हम च ल य म न आपण स लक ष म प र प त ह व! लक ष म प जन च भ गय आपल य ल न हम च ल भ! घरच लक ष म प रसन न तर स र घर प रसन न! २० ऑक ट बर २०१७ : र ड अथ पत बल प रनतर द! प डव आ मन न आपल य आय ष य त सद व डव य व! सत य च असत य वरच ववजय न हम च नव य न प र रण द त र ह! थ र म ठय च आश व द आपल य ल समळत र ह!

15 २१ ऑक ट बर २०१७ : भ ऊब ज! जजव ह ळय च स ब ध दर टदवस णणक उजळत र ह द! भ व -बटहण च स थ आय ष यभर अत ट र ह द! ह टदव ळ आपण स आणण आपल य क ट ब स आ नद च आणण भरभर टटच ज ओ. प र म ख य न ह टदव ळ श ल य ववद य र थय न स ट ट च सण असत, टदव ळ च अभ य स, ककल ल बनववण, सक ळ उठ न उठण ल व न अभ य स न न कर न फट क व जव यल ज ण. सध य जस थत ल हय त ल बऱ य चश ष ट कम झ ल ल य आह त अस ज णवत. स ळ कड बऱ य च प रम ण त टदव ळ च य श भ च छ स द व ह टस-अ प वर टदल य ज त त, ख प कम प रम ण त ल क व यजक तक भ ट न श भ च छ द ण कम झ ल ल य आह त. हल ल च सण स जर करण एक फ शन झ ल आह, न क ण कड ज ण कक व ज उन एकत र फर ळ करण ह कल ल प त ह त च लल आह. सध य स शल म डडय च व पर ख प ह त आह म फ सब क अस, ट ववटर अस, व ह टस-अप अस श भ च छ स शल म ध यम न आणण अस बर च क ह. हय च जस फ यद आह त तस त ट स द आह त बर क.. आजच य घड ल स शल म डडय वर प रत य क ष ट वर प रनतकक य टदल य ज त त...आल ल म स ज स एक म क न प ढ

16 प ठवत आपल क म स पल अश व त त व ढ यल ल ल आह. क ह य गय कक व अय गय य च ववच र न करत ल क म स ज प ढ प ठवत त, म त य न ह ण र समज- रसमज य च ववच र स द मन त य त न ह. आज क ल फ सब क वर प रद षण म क त टदव ळ! हय ववषयव र मतप रदश न च ल आह. [तर श ] : क ठल य तर धम च ल क त य च य सण स द ल फट क फ डत त आणण ईतरह अश च थ त रम त र क रण द उन टह द वरच फट क य च ब टद क? अस सव ल आजक ल ववच रल ज त य. खर तर टह द च य क णत य ह धम ग र थ त "टदप वल टदवश प जन कर न फट क य च आतषब ज कर व " अस सलहल ल न ह. कक बह न क णत य ह धम ग र थ त फट क ह ध सम क ब ब नस व क रण प र च न क ळ ज व ह धम ग र थ सलहल ल त व ह फट क य च श ध ल ल नव हत. र हत र ह ल प रश न टह द च य फट क फ डण य च तर मल व टत ह टह द स त न आह म हणज बह स ख य न य थ टह द र हत त. म हणज ईतर धम च ब ककच स ळ उपर आह त (खर तर अस न ह य पण त त त स र ह द ). तर ह आपल य टह द च द श आध च ख प समस य च स मन करत य ज य त प रद षण च समस य ख प म ठ आह. हव च, प ण य च आणण आव ज च प रद षण. आणण फट क य म ळ आव ज आणण हव द न ह प रद वषत ह त त. तर टह द न फट क न ह फ डल तर त एक र ष रक य च अस ल. फट क य म ळ व ध द, ववद य थ आणण पश - पक ष य न स ध द त र स ह त. आणण फट क न व जव न आपल धम क ह ब डत न ह. त य न क ल म हण न आपणह त च कर यच ह म नससकत तर स ड नच द य. टह द य मह न धम ल (नव ह ज वन श ल ल ) क ण च अन करण कर यच रज न ह य. चल तर य वष फट क म क त टदव ळ स जर कर य आणण र जक रण य च वरदहस त ल भल ल य कक बह न त य च य च म लककच य असण -य म ठय म ठय द क न न त ट य त प ड य... मल म द म इथ एक म द स दर कर व स व टत आपल ववच र ककत ग र सल ल आह त. एक कड आपण एक त मत ध य य व उटद ष ट य च स ड करत पर त क ण य एक न अम क- तम क कर नय. ज य क ण ह ल ख कक व मत प रदश न क ल अस ल तर त मच सम ज च क च आह म तर म हण न ह रसमज आह... आजच य शतक य क त न औद य ग क प र त स धत असत न आपण स अस ववच र य ण ककत बर बर आह हय च ववच र करण य च व ळ आल आह. जस त म ह स वत ल स ज ण, व सशक षक त समजत तस आपल सम ज स म जजकत व त य च च लपण जपत आह हय च अथ त म ह ल ज स यच ह त य ल समजत न ह ह त मच ननव वळ रसमज आह.

17 अर! र! म स द त च करत य क? अस मल प रश न पडल. पण क ह समज- रसमज समज व ळ च ख ड न ट कल तर च ल कक व म अश य सज ञ न ल क न ववच र च ड सच रज च असत. म झ य मत टदव ळ अश स जर कर व : उठ उठ टदव ळ आल... फट क व जव अ र व जव नक पण हय टदव ळ त, म ल ककल ल बनवत असत ल तर अडव नक, आणण बनवत नसत ल तर बनव यल ल व, आणण शक य अस ल तर य स ट ट त एक तर खऱ य ककल ल य वर म ल न घ ऊन ज ऊन य, आणण ह ल तर कचर कर नक, आणण कचर टदसल तर उचल यल ववसर नक.!! जय लश र य!! समत र न आय ष य त क ह तर च ल कर यच, त च त च नक... ववच र कर. सण च स वत च अस व ळ महत व आह आणण त य च य बद ल मतप रदश न करण य इतपत आपण स हजजकच म ठ झ ल ल न ह. र टहल प रश न प रद षण च तर टदव ळ सण च ह ण र प रद षण ह वष च य त लन त अ द ज ०.२७% आह आणण र टहल ल ब क च ९९.७३% प ण वष भर त ह त. हय च ववच र त मच य मन त आल क न ह. आणख अस बर च सण आह त जजथ ध वन, व य प रद षण ह त म त व ह त मच ववच र ल ख क ठ असत त? हल ल! एक म द प रकष न ज णवत आणण त म हणज " ज व ह त म ह ननल ईन नसत त व ह त मच य क म त व यस त ह त, पर त ज व ह त म ह ननल ईन असत त व ह धम, ज त, सटहष ण त, बटहष क र, आणण अश य बऱ य च ष ट ज गय ह त त". समत र न ववच र कर आपल समज- रसमज सम ज ज र क त च असत ल तर खर च च ल आह त पण रसमज ज त न सलटहल ल ववच र ख प व ईट! त म ह ठरव समज न ज यच कक व म समज न र व यच...ववच र कर.. धन यव द!

18 ४. घ कथ : ग रसमज रसमज य च न मक अथ क य? रसमज म हणज य गय समज कर न घ ण य त आल ल अपयश. एख द त ट, मतभ द, एख द ब लण, व ण, भ समक, द जष टक न य च य गय त अवल कन करण य त व त य च अथ ल वण य तल च क. एख द य शब द च, प रस च, ह त च च क च अथ ल व न त य वर द ढ ववश व स ठ वण, अस ह त य च अथ अस शकत. य सव श जब दक अथ मध य अपयश, च क य शब द वर न ह मन:जस थत नक र त मक आह, ह व ळ स यल नक च. रसमज ल थ र द य यल मदत करण र घटक क णत, त प ह य. द न व यक त त ल चच च भ ष सभन न असल य न एक ल द सऱ य च भ ष न समजल य न रसमज ननम ण ह ऊ शकत त. य अडचण पल कड स व द नसण व अप ण म ळ तच स वर प च असण, कक व अय गय स व दश ल च व पर य न ह रसमज ह ऊ शकत त. रसमज बऱ य चद आपल य अ वळण पडल ल असत. एख द शब द, व क य, भ समक, द जष टक न, घटन व व यक त ब बत चटकन क ह एक समज कर न घ ऊन त य च रसमज त र प तर ह त अस व. व र व र ह प रकक य घडल य स म रसमज ह च स व भ ववक प रनतकक य - response of convenience and compulsion ठरत अस व. रसमज जस स लभ तस च सव व य प आह. रसमज म ळ व यक त च म नससकत, स व त व च य कल पन, कर अर व परस परस ब ध त ल स ख य, सब र, ववश व स, आत म यत, आश, इच छ य न ठ च प ह चत. त य च य त अ तर य ननम ण ह त. भ डण ह त त. त य न प र त ख टत. आपल य आय ष य वर अगधर ज य जवण ऱ य य रसमज न ठ म नक र द ण रज च आह. खर तर प रथम त य च ननसम त च ह ऊ द ऊ नय. अनवध न न व द ल क म ळ कक व अज ञ न म ळ त झ ल च, तर द घ क ळ त य स थ र द ऊ नय. य स ठ य गय त प वल व ळ च उचलण फ यद य च ठर ल. रसमज द र ठ वण य स ठ प रथम आपल य व च ररक च क (बऱ य चद अनवध न न व त य च य असण य बद लच य अज ञ न म ळ ह ण ऱ य ) ट ळ यल हव य त. अ र न ब क, अल बट एल स य च य स रख य टदग ज म नस पच रतज ज ञ च य वष न वष च य स श धन त न ससद झ ल ल ह ज ञ न (व च ररक च क बद लच ) समज न घ ऊ य. व च ररक च क य क ह ववसशष ट व अय गय ववच र, भ वन व वत नश ल त न घडत त आणण रसमज स

19 ननम त रण द त त. य स तव आपल य ह त न च क तर ह त न ह ए न, ह आध पडत ळ न प ह व. क वळ द न ट क च ववच र करण, त य म ळ स वण मध य न स धत य ण, ह कक व त च.. अध मध क ह च न ह, त य म ळ सव ब ब च य ववच र कड द ल क, आपल य स य न स र प रस कक व सम रच य च य ह त च / शब द च अथ ल वण, श क घ ण, सम रच य व यक त च य ह त व भ समक वर थ डक य कक व अज ञ त म टहत च य आध र त वररत ननष कष प रत य ण, आपण द सऱ य च मन सहज आणण य गयच व च शकत अस भ रम व ग रह कर न घ ण, छ टय़ छ टय़ ष ट च ब लब व करण, सत य पडत ळ न न प हत सहज उपलब ध म टहत वर (य गय- अय गयत च छ नन न करत ) ववस ब न इतर श व ण व ब लण बदलण, इतर व यक त प रनत प व ग रहद वषत ववच र व वत न.. य व इतर व च ररक स श कत म ळ आपल य ल बऱ य चद स स पष ट द ष ट ठ वण कठ ण ज त. त य म ळ ग रह कर न घ ऊन, त य गय क अय गय पडत ळ न न प हण ; कक बह न म क ल ल ववच र य गयच आह, य अह भ व त न ननम ण झ ल ल य ववच र ल छ द द ण आपण ट ळत. य क रण म ळ च रसमज झ ल ल य घटन श कक व व यक त श आपल आप लक च व आत म य स ब ध नसत त/ र हत न ह त. हय चम ळ कद गचत आपण आपल न त व ईक, समत र-म डळ अस सव क ह क ळ त-नकळत म व न बसत आणण ज व ह आपण स खर कर त य च रज असत त व ह आपण एकट पडत. म हण न च क च य ववच र त न प ढ न ज त थ ड थ ब न, समज न व ल य न आपण स आय ष य च खर आन द घ त य ईल...प रस वध न व ढव आणण रसमज कम कर. धन यव द!

20 ५. स व च र कथ : समज- ग रसमज श त असण म हणज आक मक नसण... अस रसमज म झ य ब बत त अन क च ह त... न हम त मच सव त तम प रयत न कर आणण ह कर न द ख ल त त मच कदर करत नसत ल तर त त य च द ष आह त मच न ह ज वन त व ळ कश ह अस, व ईट कक व च ल त नक क बदलत पण, च ल य व ळ त व ईट क म कर नक. ज ण कर न व ईट व ळ त ल क स ड न ज त ल. अच छ द स त कक तल श हम नह करत. हम त ज स द स त बन त ह व ह हम र सलए अच छ बन ज त ह. ज ब त टदल म ह उस ब लन क टहम मत रख और ज ब त ककस क टदल म ह उसक समझन कक समज रख ज य ल क न रसमज कर न मल द र क ल त य न समज वण य च रज व टत न ह. ररश त व नह, जजसम र ज ब त ह, ररश त व भ नह, जजसम र ज स थ ह. ररश त त व ह जजसम, ककतन भ द ररय, ल क न टदल हम श, उनक य द ह

21 ६. आभ र : समज-ग रसमज आय ष य फ र स दर आह आणण जर त म ह ल त य च आन द घ यच अस ल तर समज- ग रसमज य चक त न ब ह र पड आणण म बघ...क य ह त त! समज-ग रसमज ह शब द ल ल र न सलटहल आह क रण त खर खर प रत य क च य आय ष य त ड जर स ईन म हण न य त त. आम ह अश आश करत क त म ह ल आमच ह प रयत न नक क च आवडल [ह आमच..समज], अस ल जर त म ह ल खर च आवडल अस ल, तर एक छ ट स क म कर...त मच य जवळ असण ऱ य क णत य ह आश रम श ळ ल कक व एख द य रज -ववद य थ ल वह -प न स ठ र पय ३०/- च मदत कर [क पय रसमज कर न घ व नक ]....श वट ननण य त मच आह! धन यव द! म मर ठ दत त त रय क ष ण ननकम

22 म, दत त त रय क ष ण ननकम, म ळच स त र जजल हय त ल त ल क खट व रह टण व च, क म ननसमत त म म बईत म झ य क ट ब स बत प रससकन र कळव ठ ण य थ व स तव स आह. म स वत इ स म ट शन इ जजननअर अस न एक प र यव ह ट क पन त " नईल अ ड स " डडज ईन स टर मध य ससननयर वप र ससपल इ जजन अर म हण न क य रत आह. मल स वत ल व चन, ल खन, कक क ट ख ळण, सम जस व य त प र म ख य न रस आह. मल व चन च आवड आह व म म झ य आय ष य त ल खन च क म स द क ल आह प र म ख य न मर ठ सलख ण / स टहत य क ल आह. मल म झ य व चन च य आवड न मर ठ, टह द व इग र ज स टहत य, व -व ळय प रक रच ल ख, कथ, आत मचररत र व चण य च य स ध समळ ल य. त य त म झ आवड प र म ख य न मर ठ स टहत य, ववववध मर ठ स टहजत यक व च यल समळ ल. म झ य व चन च स र व त श र. प. ल. द शप ड, श र.म श प ड वकर, श र. प र. क. अत र आणण अश य बऱ य च म न यवर च य ल खन न झ ल. म आत पय त व चल ल य प क बट ट य च च ळ, त म नव ह च अस कक व म स आत कस ज यच ख पच प रभ ववत कर न ल. म सलटहल ल य म झ य कववत - मन, न द-ख डकर ब डय, स आत कस ज यच आध ररत स कल पन, च र ळय, ल ख - भ रत एक सप र स, ववच र, प रव स वण न अस स टहत य म सस प र ल असत न मह र ष र म डळ, सस प रच य ववववध मर ठ क य क म त शब द ध अस कक व म ऋत ध त र म ससक कक व म ण श स तव स मरणणक मध य प रससद झ ल ल य आह त म मर ठ...दत त त रय क ष ण ननकम य न व न. तस च म झ स वत च ववच र म डण य स ठ म स र क ल ल म झ मर ठ ब ल इ डडअन प र ऊड...भ रत य च असभम न ( ह थ ड वष ह ब ल ब द ह त क रण त व ह म म झ य एक असभय बत रक ववषय च य

23 प स तक वर क म कर त ह त. " Fundamentals of Project planning and Engineering" for final year Instrumentation Engineering च य ववद य र थय स ठ हय ज न -२०१७ मटहन य त प रक सशत झ ल. ह प स तक म बई ववद य प ठ च य इ स म ट शन इ जजन रर च य आठव य स समस टर मध य व परल ज ण र आह. पण म हणत त न मर ठ प र म त म ह ल न हम च क ह न क ह नव न करण य च प र रण द त त म झ ह तस च झ ल अस ल कद गचत क रण आजक लच स म जजक पररजस थत प ह न म स वत ख ल ल ववषय वर क ह श ट कफल म स स द बनववल य आह त. तस च म झ य समत र स ठ क ह स म जजक ज र ख त ववषय वर स क प ट-न र शन च क म स द कर त आह. प रव स आय ष य च, म झ य र ज र..छत रपत, इन श रन स ववश व स च तस च म म झ य समज- रसमज हय ववषय वर सलख ण प ण क ल अस न, सध य "प रव स आणण पररचय - प सप ट आठवण च " आणण व ह ट सअ प... आववष क र क ववक र य प स तक म वर ववषयव र क म कर त आह. म स वत ल ख प भ गयव त समजत क रण मल म झ प र फ शन स भ ळ न मर ठ स टहत य कक व म स म जजकत स ठ क म करण य च स ध समळ ल. मल व टत प रत य क त एक कल क र लपल ल असत क ह ल क न त कळत क ह ल क कळ न न कळल य स रख व त त क ह जण न म कद गचत क ळतह नस ल पर त सव न एक स न प रत य क न आपल य त ल कल क र ओळख आणण म पह आय ष य ककत मज द र ह त त... धन यव द! म मर ठ

24 ई स नहत य प रन ष ठ मर ठ नस म ह एक क ळ भ र हहद नस म च य ड स ड ककव क कणभर वरचढच ह. मध य र मर ठ नस म ल उ र कळ ल गल. प र क य ई. म हण नथए र नमळ. नथए रच नमळ ह म हण च गल मर ठ नस म ब. आनण च गल नस म ह म हण प र क नमळ. अस एक द ष टचक र स र झ ल. मग आल झ मर ठ नस म. आनण त य च य च ज ड छ ट य आक र च मल प ल क स आनण नडनज ल प र पण. त य म ळ प न ह एकद मर ठ नस म ज म बहर ल गल. क ह श अश च पटरनस थ मर ठ स नहत य च ह ह आह. एक क ळ पल असल ल मर ठ स नहत य मधल य क ळ ट व ह आनण नस म च य य ग म ग पडल. पण आ म ब ईल आनण इ र य च य म ळ मर ठ व चकवगव फ़ र म ठ य प रम ण वर व ढ आह. आनण त य च ज म त य च य स ठ नलनहण र दज द र ल खक वगवह न म वण ह ऊ ल गल आह. मर ठ स नहत य च य भनवष य बद दल आम ह अत य आश व द आह. आपल स थ म त र प नहज. आपल य ओळख च य ज स ज स ल क ई स नहत य बद दल स ग. त य च ई म ल पत त व whatsapp बर कळव. त य ई स नहत यच म ब ईल app download कर यल स चव. आग रह कर. ई स नहत यच म क ट ग कर. एकदम फ़ र फ़ वर य ऊ ख ळ. जबरदस म क ट ग कर. ल ख च क कर आनण मर ठ स नहत य प न ह बर व ल आण. ई स नहत य प रन ष ठ www. esahitya. com com

25 आ ई स नहत य च APP उपलब ध आह. ई स नहत यच App आपण ख ल ल हलकवर आपल य म ब ईलवर ड ऊ ल ड कर आनण भरमस प स क फ़ र व च. google. com/store/apps/details? id=com. esahity. www. esahitybooks ई स नहत य प रन ष ठ च ई ब क स Whatsapp broadcast service स र झ ल आह. प णवपण फ़ क क प स क आ आपल य म ब ईलवर थ. क पय व दण स ठ ह बर आपल य म ब ईलवर स व ह कर आनण र य बरवर व ट सऍप कर आपल व व शहर च व कळव. आपल य ल न यनम पण एक व मर ठ ई प स क Whats app द व र प ठवल ज ईल. आपण प स क आपल य नमत र Whatsapp कर आनण भ व ख. आपल य ओळख च य ककम दह ल क च म ल आय ड आम ह ल कळव. त य आम ह नव म ल य प स क प ठव. व आपल य ल VIP सभ सद ब वल ज ईल.

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ टप प ह त, त वढ च स त र स ध रण च य द ष ट ख ल फ र महत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

MAR मग येशू आला आणि बोलावले VGR

MAR मग येशू आला आणि बोलावले VGR मग य श आल आण ब ल वल स त य ह न, 11व अध य य 18व य वचन प स न स व त क, म व च इ च छत. ब थ न य शल म जवळ म हणज त थ न प ऊण क स वर ह त. त थ यह प क प ष कळ ल क म थ र व म रय च त य च य भ व बद दल स त वन करण य स आल ह

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Amruta_Maza_NIRMAN_Prawas

Microsoft Word - Amruta_Maza_NIRMAN_Prawas म झ नम ण नम ण व स ग ल द न वष म प य त South Asia Network on Dams Rivers and People (SANDRP) य स थ बर बर क म करत आह. न, य य वर ब धल ज ण र धरण, य धरण म ळ नम ण ह ण य पय वरण य आ ण स म जक सम य, य नम ण ह य म

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य य ग य न मत रनर द त रशत आक त य क ढ. 3. प रत य क म ख

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 समजप व क व चन मजक र च क र :- अज द. २ डस बर २०१५ त म. म य य पक, ज ह प रषद थ मक श ळ र मप र, त. ज. स गल. वषय :- ब बळ पध त सहभ ग ह य ब बत अज द र :- सद शव पर जप म. मह दय, म आप य श ळ त ल आठव च व य थ आह. श णक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219 ल ख --} http://wp.me/pzbjo-cy अम तम थन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ ( अ तन द म सक य फ व र २०११ य अ क त स झ ल ल ल ख) मर ठ भ ष, स गणक व म हत त न मर ठ च स गणक करण व म ण करण आ ण मर ठ स ठ व मर ठ त

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन 2016-2017 सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ मध ल अ श त श क, श ण स वक य न प द र श णश पद वक अ य स म स ठ व श म हत प तक मह र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx म लग ११-१२ वष च झ ल क त वय त य ऊ ल गल अस हणत त. त य शर र त व वभ व त क ह बदल ह ऊ ल गत त. तस च म सक प ळ स ह त. य म ळ त ग धळ न ज त. अस क ह त आह य च न मक म हत तल सहस मळत न ह. म ल न च क य पण अन क म ठ य य न

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र अध क र कड न स द श न प तमत आण अन प लन च आमच वचनबधदत वर स ह त भर द त प र य सहक र न व स प वअस आच र स ह त क णत अपव द प वन, जगभर त ल आपल क णत र च लन मध क

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation link to song mazi ladki sushila म झ ल डक, म झ, म झ ल डक स श ल मल एकट य ल स ड न; ग ल द सरय ट क ल... स श ल ल उ च ह त, ट च ह त, ह त त ग ररप न ग ल वर एक त ळ, त च म झ स ल...स श ल ल एक ह त स वक र, त य च इस ट

अधिक जानकारी

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस .स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस य क वक स वभ ग, मह र श सन य च म फ त आर य व न अ य स

अधिक जानकारी

5187_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80414_ _ _mc

5187_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80414_ _ _mc कह न स न न, ग त, र ल प ल और न टक Contents 3 अभ स व क त य 5 2 of 5 Thursday 31 March 2016 व द य र थ उस समय सबस अच छ ढ ग स स खत ह जब व स खन क अन भव स सक र य र प स ज ड ह त ह द सर क स थ परस पर स व द और अपन

अधिक जानकारी

???? ??????? ?????

???? ??????? ????? ॐ ऐ ह क ल मन द व य वच च मन द व म मन द व स त मन द व - म गल आरत स तप ड नव सन मन म त च आरत ॐ नम भगवत मन म त नम मन द व म गर व स य सध द भ कल य ण क र णम वन द मन द व स व म मन व च छत द य नम 1 मन द व स त मन द व

अधिक जानकारी

book-samaajvaadi-vivekanand-v11-16jun15

book-samaajvaadi-vivekanand-v11-16jun15 त वन सम जव द वव क न द ह श ष क व च न त ह आ य च कत झ ल अस ल. ह द वव य ख ट य च र म ळ वव क न द च खर वच र ल क पय त कध प ह चल च न ह त. य च तम एक ह द वव द स य स हण न ल क य क ल ग ल. व म वव क न द स र य मह प ष न

अधिक जानकारी

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य http://drugsfreeindia.com/ सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य त आल. थ पन मन वक. अश क श ल य य अ य त झ ल. य च स बत

अधिक जानकारी

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ळ म वत ल ज ळ न घ तल ' अस २० न हबर य र ज ह ण लय त द

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

ग प ल र ज क प स तक म त र जपक रहस य क स र-स क ष प म नसश र ग प ल र ज 30, ससव ल ल ईन स, र ड़क स ष ट स पहल जब क छ भ नह थ

ग प ल र ज क प स तक म त र जपक रहस य क स र-स क ष प म नसश र ग प ल र ज   30, ससव ल ल ईन स, र ड़क स ष ट स पहल जब क छ भ नह थ ग प ल र ज क प स तक म त र जपक रहस य क स र-स क ष प म नसश र ग प ल र ज www.bestastrologer4u.com 30, ससव ल ल ईन स, र ड़क - 247 667 स ष ट स पहल जब क छ भ नह थ तब श न य म ह एक ध नन म त र ह त थ ह ध नन अथ न द थ ओऽम

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 य प र ब क च र य करण - एक ट प - ब क ग नव न आ ह न त वक : ड.प ट ल क.क. य पक व अथ श वभ ग म ख क.स. कमलत ई ज मकर म हल मह व य लय,परभण म ज अ य, 36 व व ष क र य अ धव शन, मर ठ अथ श प रषद. अ लकड य क ळ त ब क ग त अन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210 मह र र य य स क तक ध रण य मस स ब ध स चन स ठ आव हन य मर ठ ब धव न, स म नम क र. दन क: १६ फ व र २०१० मर ठ भ ष, मर ठ स क त, मर ठ त ल स ह य व एक दर तच मर ठ म णस य प ढ ल व वध आ ह न य वषय ० सल ल क ळकण य च एकच अम

अधिक जानकारी

क न द र य व द य लय त र प पर क ड रम मद र स कलल म लय कन- 1, व षय ह न द द पठन I. न च हदय गए अन च छ द क पढ़कर प रश न क उत तर ललख ए कक ष प च क) आप

क न द र य व द य लय त र प पर क ड रम मद र स कलल म लय कन- 1, व षय ह न द द पठन I. न च हदय गए अन च छ द क पढ़कर प रश न क उत तर ललख ए कक ष प च क) आप क न द र य व द य लय त र प पर क ड रम मद र स कलल म लय कन- 1, 2016-2017 व षय ह न द द पठन I. न च हदय गए अन च छ द क पढ़कर प रश न क उत तर ललख ए कक ष प च क) आपन त ब लक ल ठ क स न ह I हम र द श क ड क स व आज भ द ननय

अधिक जानकारी

घ म कर क म श! क त घ म य त आह! ट ळ आल! म बईच य उन ह ळ य त ह व त ग न उच च रल ल व क य न हम च ऐ यल ममळत. चल प श खपण ऱ य सगरण, बस क व ल ल प ड यल ध वण र च र

घ म कर क म श! क त घ म य त आह! ट ळ आल! म बईच य उन ह ळ य त ह व त ग न उच च रल ल व क य न हम च ऐ यल ममळत. चल प श खपण ऱ य सगरण, बस क व ल ल प ड यल ध वण र च र घ म कर क म श! क त घ म य त आह! ट ळ आल! म बईच य उन ह ळ य त ह व त ग न उच च रल ल व क य न हम च ऐ यल ममळत. चल प श खपण ऱ य सगरण, बस क व ल ल प ड यल ध वण र च रम न, म द न वर ख ळण र क टव र आणण स ईट वरच य उन ह तह

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

ITZ CASH CARD LIMITED

ITZ CASH CARD LIMITED आच र स हत इट ज क ष क सर ल मट ड/आई० स ०स ०एल० अपन व यवस य क ल ग क़ न न, नयम और तबन ध क अन स र चल न तथ व य प र सम बन ध न तकत व न तक आचरण क उच चतम म नक क थ पत करन क लय तबद ध ह आई० स ०स ०एल० इस स हत क आचरण

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar मह र र य म ण ज वन नत अ भय न (उम द) ज ह अ भय न यव थ पन क,प लघर स ई आ शव द अप ट म ट, ल कम य नगर, कच र र ड,प लघर-401404 Email- dmmupalghar@gmail.comफ न न.02525-251260 ------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व क सभ न व स य, भगव न क ख श स स त त कर. अल फ और ओम ग, व श ल ट ल प थ क इ ज ल क ल खक ह प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स

अधिक जानकारी

NEWELL BRANDS

NEWELL BRANDS NEWELL BRANDS 1 Newell Brands और इसक स यक क पन य और स य ग (स म ह क र प स, "न य ल") व य स नयक नतकत क उच चतम म क क स थ व य स नयक गनतव ध य और सभ ल ग क और व न यम क अ स र स च ल कर क ललए प रनतबद य व क र त आचरण

अधिक जानकारी

2 क र १:१ 1 2 क र १:९ 2 Corinthians प ल च क र थकर स द सर पत र नमस क र व धन यव द १ द व च य इच छ न ख रस त य श च प र षत प ल आ ण ब ध त मथ य जकड न; क र थ श

2 क र १:१ 1 2 क र १:९ 2 Corinthians प ल च क र थकर स द सर पत र नमस क र व धन यव द १ द व च य इच छ न ख रस त य श च प र षत प ल आ ण ब ध त मथ य जकड न; क र थ श 2 क र १:१ 1 2 क र १:९ 2 Corinthians प ल च क र थकर स द सर पत र नमस क र व धन यव द १ द व च य इच छ न ख रस त य श च प र षत प ल आ ण ब ध त मथ य जकड न; क र थ शहर त ल द व च य म डळ स व सव अखय प र त त ल सव प वत र

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 उन नत श त सम द ध श तकर म ह म 2017-18 मह र ष ट र श सन क ष व भ ग ग - ब ल,त.वसन नर, व.न वशक 1 प रस त न सन २०२२ पय त श तकऱय च द प पट उत पन न य सन २०१७-१८ प स न उन नत श त सम द ध श तकर म ह म व व ध य न च अ मलब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ud-blueprint

Microsoft Word - ud-blueprint स नय जत न गर करण च दश न गर करण - न ल त हषर द अभ य कर Ð म नथर स शल ड व ह लप म ट कन स ल ट ग यव ह ट ल मट ड म चर २०१३ l प हल मस द (म न यत स ठ ) मह र ष टर नव नम र ण स न अन बम णक १. द ष टक ष प त न ल त 3 २. ज

अधिक जानकारी

यश धर ब ब ब र-ब र सम उ इमप र पर तककय कल म क प रय ग क य करत? क य आप इस ब त स स मत कक आज क य ग म प र न व च र क ल द रखन म खखत? यश धर ब ब क व च र और उनक प

यश धर ब ब ब र-ब र सम उ इमप र पर तककय कल म क प रय ग क य करत? क य आप इस ब त स स मत कक आज क य ग म प र न व च र क ल द रखन म खखत? यश धर ब ब क व च र और उनक प यश धर ब ब ब र-ब र सम उ इमप र पर तककय कल म क प रय ग क य करत? क य आप इस ब त स स मत कक आज क य ग म प र न व च र क ल द रखन म खखत? यश धर ब ब क व च र और उनक पत न और बच च क व च र स म ल क य न ख त? ससल र ड ग क आध

अधिक जानकारी

श ळय न सकस आह र... श ळ प लन कड वस यक द क ण त न ब घतल ज त अस य म ळ ब द त श ळ प लन ह स क पन दवस दवस ल क य ह त आह. य वस य म य ६० त ७० ट खच ह श ळय य ख वर

श ळय न सकस आह र... श ळ प लन कड वस यक द क ण त न ब घतल ज त अस य म ळ ब द त श ळ प लन ह स क पन दवस दवस ल क य ह त आह. य वस य म य ६० त ७० ट खच ह श ळय य ख वर श ळय न सकस आह र... श ळ प लन कड वस यक द क ण त न ब घतल ज त अस य म ळ ब द त श ळ प लन ह स क पन दवस दवस ल क य ह त आह. य वस य म य ६० त ७० ट खच ह श ळय य ख वर ह त अस य म ळ ब द त प दत न स ग पन करण य श ळ प लक न,

अधिक जानकारी

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह ह ह डब क नव न न न-न टवक डर सहकमर च र य न (क पन च ईम ल पत त नसल ल आ ण/ क व क म प य टरवर अ क स स नसल ल सहकमर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 10 neha goswami _44-49_

Microsoft Word - 10 neha goswami _44-49_ ब ज रव द क प र य म अ तर य पटल पर ह द क बढ़त वच व न ह ग व म (श ध थ ) श स क य दय लब ग एज क शनल इ ट य ट (ड ड य नव स ट ), आगर, उ तर द श, भ रत श ध स प स चन त क य ग म र य व अ तर य पटल पर ह द क स र त ग त स ह रह

अधिक जानकारी

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi म ब इल फ नच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य य जन स सरक रच म यत म ब इल फ सच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य स क पन मक य जन स अ तम व प द य स ठ एक अ तम लय न गट च (IMG च ) थ पन कर य त आल ह त. IMG न

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY ADVANCED RESEARCH TRENDS ISSN : VOLUME IV ISSUE 2(4), DECEMBER, 2017 लक ष म न र यण ममश र ज क समस

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY ADVANCED RESEARCH TRENDS ISSN : VOLUME IV ISSUE 2(4), DECEMBER, 2017 लक ष म न र यण ममश र ज क समस लक ष म न र यण ममश र ज क समस य न टक क कथ वस त यतग न पररव श क ब द ध क अम व यक त ड.क. न ग श वर र व सह आच र य, हहन द ववभ ग, श र व ई.एन. मह ववद र लर (स व र त त), नरस प र-534275, प.ग.ज ल ल समस र न टक ववर र,

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 क ळश प स न व ज न मर त क द र त ट ट य क द र ल प र क र द श त प ह य द च झ ल पय र वरण नकष वर प रक षण क ळश प स न व ज न मर त करण र य क द र च व वध पय र वरण य नकष वर न कत च अ य स कर य त आल. स टर फ र स य स ऍ ड ए

अधिक जानकारी

भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त

भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त व ह इन अध य त व य, जनक म ध यम स उ स तर य स सद य वषय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019 अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) नम न ज हर त ज ह प रषद भ ड र ज ह प रषद, भ ड र अ तग त गट-क मध ल सरळस व च र त भर य स ठ च ज हर त ज हर त म क:- 01/2019 दन क :- 02/03/2019 ------------------------------ मह र श सन

अधिक जानकारी

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य जन ह ग श म म च ह न न दल स क य म म म त ओ -बहन, ब टय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 6 dilip jha _27-31_

Microsoft Word - 6 dilip jha _27-31_ भ म स हन क उप य स म आ थ क ज वन दश न ड. दल प क म र झ फ ट ल टर व य लय ह वड़, प.ब ग ल, भ रत श ध स प ह द उप य स स ह य म भ म स हन क थ न व श ट ह व श षत, प ड़त ल ग क प धर ह उ ह न स त उप य स क रचन कर ह द उप य स

अधिक जानकारी

कक ष - चत र थ व षय - ह द प ठ यक रम म ह भ ष म ध र भ ष अभ य स (व य करण) व य करण) हह द श क षण अधधगम क उद श य एव रचन त मक गत ववधधय ववश ष ट उद श य

कक ष - चत र थ व षय - ह द प ठ यक रम म ह भ ष म ध र भ ष अभ य स (व य करण) व य करण) हह द श क षण अधधगम क उद श य एव रचन त मक गत ववधधय ववश ष ट उद श य कक ष - चत र थ व षय - ह द प ठ यक रम -2018-19 म ह भ ष म ध र भ ष अभ य स (व य करण) व य करण) हह द श क षण अधधगम क उद श य एव रचन त मक गत ववधधय ववश ष ट उद श य अप र ल प ठ १ - प ठ १- वगण पह ल स य क क प रय ग थ *

अधिक जानकारी

Microsoft Word - hindi code of conduct

Microsoft Word - hindi code of conduct हडक आचरण एव न तक स हत त वन यह आचरण स हत "हडक आचरण एव न तक स हत " क न म स ज न ज एग इस स हत म हडक "क पन " क प म स द भ त ह क पन क ह ल ह म अन श सन एव अप ल नयम वल (स ड ए नयम वल ) बन य ह यह आचरण स हत वश ष प

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation स एसआईआ -भ त य व षव ज ञ न अन स ध न स स थ न लखनऊ 50 ष स ष ट र क स म समवप त... म ख य पर स ड.आ.स.म र त म ख य ज ञ र नक गहर पर स अधधद श (म ड ट) आदश क य: पय रण ए स स य क स रक ष और उद य ग क स लक ष य : ममशन :

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 ब ल मन र जक च कथ ओ क कल मक व ल षण श ध स र श ज श क म र श ध थ र ज म न स ह त मर स ग त एव कल व व व य लय, व लयर, म य द श ब ल मन र जक च कथ ओ क क शन क अ तग त उन प क ओ क स म लत कय ज त ह जनक उ द य ब च क पढ़न क लए

अधिक जानकारी

सर व स वठ खग लश वस त र - एक स र व त व कसन व ल खन नवन र म त लनन ग फ उ ड शन ट म आयस नवर नजर य म ह म स ठ व ज न प रस रचय मदत न 1

सर व स वठ खग लश वस त र - एक स र व त व कसन व ल खन नवन र म त लनन ग फ उ ड शन ट म आयस नवर नजर य म ह म स ठ व ज न प रस रचय मदत न 1 सर व स वठ खग लश वस त र - एक स र व त व कसन व ल खन नवन र म त लनन ग फ उ ड शन ट म आयस नवर नजर य म ह म स ठ व ज न प रस रचय मदत न 1 सव स ठ खग लश स त र - एक स र व त व न नफ श क षण क क म स ठ ह प स तक जस च तस भ ष

अधिक जानकारी

श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन

श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन त न क ळज पण द ख व य स कळप त ल जन वर न व वध र ग च ल

अधिक जानकारी

Management - marathi note 2

Management - marathi note 2 व यवस थ पनश स त र : (म न जम ट स यन स). क णत य ह औद य गक तस च व यवस य स घटन च उ द दष ट ग ठण य स ठ क ल य ज ण र य व वध क रय च नद र शन व नय त रण य च य श स ब धत अश ज ञ नश ख ल व यवस थ पनश स त र अस म हटल ज त.

अधिक जानकारी

(Icecreamcha desh) : य ग श दत त र म न र व कर म. प. प र णगड, त. ज. रत न जगर म ब ईल क र. ९४०४३२९८८८ य प स तक त ल ल खन च सर वण हक

(Icecreamcha desh) : य ग श दत त र म न र व कर म. प. प र णगड, त. ज. रत न जगर म ब ईल क र. ९४०४३२९८८८ य प स तक त ल ल खन च सर वण हक (Icecreamcha desh) : य ग श दत त र म न र व कर म. प. प र णगड, त. ज. रत न जगर म ब ईल क र. ९४०४३२९८८८ balnetakshri@gmail.com य प स तक त ल ल खन च सर वण हक क कर व कड स रज त अस न प स तक च ककर व त य त ल अ श च

अधिक जानकारी

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण - 2016 म न य श र श ख़ सब ह अल अहमद अल ज ब र अल सब ह अमर र क व त ईश वर इनक रक कर म न य श र श ख़ नव फ अल अहमद

अधिक जानकारी

1

1 1 नव पह ट लघ क द बर मय र अननल द शम ख ई स नहत य प रन ष ठ न 2 नव पह ट (लघ क द बर ) मय र अननल द शम ख वय वर ष- व स नवद य र थ whatsapp/mobile- +917887489309 Email- Dmayur37@gmail.com पत त - ह ट ल न जक नषरच

अधिक जानकारी

ल कत त र और श सन व षय पर उच च श क षण क तथ अन स ध न स स थ न क भ रत क र ष ट रपतत, श र प र ब म खर ज क अभभभ ष (र ष ट रपत भवन स ववड य क न फ र सस ग क म ध यम

ल कत त र और श सन व षय पर उच च श क षण क तथ अन स ध न स स थ न क भ रत क र ष ट रपतत, श र प र ब म खर ज क अभभभ ष (र ष ट रपत भवन स ववड य क न फ र सस ग क म ध यम ल कत त र और श सन व षय पर उच च श क षण क तथ अन स ध न स स थ न क भ रत क र ष ट रपतत, श र प र ब म खर ज क अभभभ ष (र ष ट रपत भवन स ववड य क न फ र सस ग क म ध यम स ) र ष ट रपत भवन : 05.08.2014 उच च स क ष स स थ न

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द E-mail id:div.aurangabad@gmail.com/ द र वन म क :- 0240-2325570/ 2331755 ----------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT एव भ र अ धक र, भ रत नव चन, जल न मच 1 2 नव चन क द र

अधिक जानकारी

क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क म 1. नर न म द ध न म तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम

क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क म 1. नर न म द ध न म तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क 1. नर न म द ध न तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम ण ऊज वभ ग; अ त रक ष वभ ग; तथ सभ महत वप णर न तगत म और उन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc ट एचड स इ डय ल मट ड क रप र ट आच र न त त वन आच र न त म नक क एक प ज ह जस सम ज वय न म त करत ह और इसस यवह र इ छ ओ और क य क करन म म ग दश न त ह त ह न तकत स प ण त: उ तरद य व एव जव बद ह क अ भ य ह उ चत ह कह गय

अधिक जानकारी

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( (

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( ( 1 जल ई 2017 21st Century Fox ( ) स गत नय ण क प लन करन ह ग य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF ) ( ( (i) ; (ii) ; (iii) ; (iv) ) य द 1 6 व नयम तब अक सर अ धक कड़ ह त ह जब अन य प

अधिक जानकारी

पोपची गुपित

पोपची गुपित आय आर एस, एफ ब आय, अम र क त ल ल बर ड प र टम ट (क मग र ह वभ ग), म द फ आण क मग र स घटन ह व ह ट कनच भ ग आह त क? प प स वव सरक र स सथ च तस च व ह ट कनच स व व त वटरष ठ अध क र आह क? प पच ग प त व ह ट कन स वत:ल

अधिक जानकारी

Microsoft Word - a

Microsoft Word - a बह र वध न प रषद 188व स अ पस चत न वग 2 म गलव र, त थ 15 फ ग न, 1939 (श.) 06 म च, 2018 ई. न क क ल स य 11 1. व य वभ ग 2. ऊज वभ ग - - - 09-02 क ल य ग 11 1 नय ण स न त 38.. नवल कश र य दव : य म, व य वभ ग, यह बतल

अधिक जानकारी

फ कर च व दळ ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ स व ट म ल हलह द र घकथ फ कर च व दळ स व ट मह ल

फ कर च व दळ ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ स व ट म ल हलह द र घकथ फ कर च व दळ स व ट मह ल ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ स व ट म ल हलह द र घकथ फ कर च व दळ फ कर च व दळ पस क हवन म ल य आ पण फ़ कट न य म ग अन क च कष व प स आ. म ण न व चल य वर चघ कर ३ हमहनट १ हमहनट : ल क न फ़ न कर न पस क कस व टल कळव १

अधिक जानकारी

द ल ल शहर कल आय ग क ब धव र, 5 अक ट बर, 2016 क सम पन न 1410व ब ठक क क ययव त त क. आय ग क 21 ससतम बर, 2016 क सम पन न 1409व ब ठक क क ययव त त क प ष ट क गई

द ल ल शहर कल आय ग क ब धव र, 5 अक ट बर, 2016 क सम पन न 1410व ब ठक क क ययव त त क. आय ग क 21 ससतम बर, 2016 क सम पन न 1409व ब ठक क क ययव त त क प ष ट क गई द ल ल शहर कल आय ग क ब धव र, 5 अक ट बर, 2016 क सम पन न 1410व ब ठक क क ययव त त क. आय ग क 21 ससतम बर, 2016 क सम पन न 1409व ब ठक क क ययव त त क प ष ट क गई और अन म न ककय गय क रम स. प रस त व प र क षण/ससफ ररश

अधिक जानकारी

ड. न त म र ई स न त य प रनतष ठ

ड. न त म र ई स न त य प रनतष ठ ड. न त म र ई स न त य प रनतष ठ क ल य श र स ल खक :ड. न त म र Mobile No. 98209 37490, 98696 73415. Email - drnmore@yahoo.com य प स तक त ल ल ख च सर क क ल खक कड स रन त अस प स तक च ककर त य त ल अ श च प म द रण

अधिक जानकारी

स गल प स ल उ प दन प त एक ज द ई चर ग - म नष उमर ण, ९८२२३९०३६३ म टर ग ल ट (न व बदलल आह ) क रख य त शरल त फ नवर ब लतच. द ड ल ख कन ट ग य सच ओड र ह त त. पर

स गल प स ल उ प दन प त एक ज द ई चर ग - म नष उमर ण, ९८२२३९०३६३ म टर ग ल ट (न व बदलल आह ) क रख य त शरल त फ नवर ब लतच. द ड ल ख कन ट ग य सच ओड र ह त त. पर स गल प स ल उ प दन प त एक ज द ई चर ग - म नष उमर ण, ९८२२३९०३६३ म टर ग ल ट (न व बदलल आह ) क रख य त शरल त फ नवर ब लतच. द ड ल ख कन ट ग य सच ओड र ह त त. पर त एक म ह य य आत ड लवर य यच ह त. द ड ल ख य स हणज अ द

अधिक जानकारी

भ रत क र ष ट रपतत श र प रणब म खर ज द व र न व द वववर ष य र जम न स तर पर नव न म र ष अव र ड प रद न करन क अवसर पर अभभभ र षण क च, क रल सर वप

भ रत क र ष ट रपतत श र प रणब म खर ज द व र न व द वववर ष य र जम न स तर पर नव न म र ष अव र ड प रद न करन क अवसर पर अभभभ र षण क च, क रल सर वप भ रत क र ष ट रपतत श र प रणब म खर ज द व र न व द वववर ष य र जम न स तर पर नव न म र ष अव र ड प रद न करन क अवसर पर अभभभ र षण क च, क रल 04.03. 2017 1. सर वप रथम म जम न स तर पर नर न र ष और उत क ष ट प र पररक ज

अधिक जानकारी

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय 1 70409078 प श न थ प ठ रम न थ प ठ सम य श लयज व द 85.20 2 70419397 आश त ष क म र म व क म र म सम य श लयज व द 79.75 3 70450135 आश ष क म र प ड य र ज श प ड य सम य श लयज व द 77.10 4 70408749 व वज त क म र झ अ

अधिक जानकारी

स वक / : ०५/०८/२०१७ / :. ११:०० १२:०० / : :.... / १५ / १५./. / ५० / ५० ५० / ५०. /./,,,,. /,,,.. /,,. / " "./ औ./

स वक / : ०५/०८/२०१७ / :. ११:०० १२:०० / : :.... / १५ / १५./. / ५० / ५० ५० / ५०. /./,,,,. /,,,.. /,,. /  ./ औ./ स वक / : ०५/०८/२०१७ / :. ११:०० १२:०० / : :.... / १५ / १५./. / ५० / ५० ५० / ५०. /./,,,,. /,,,.. /,,. / " "./ औ./ १. एक अ ध व यक त रस त य च य कड ल प ढर क ठ घ ऊन उभ असल य च त म ह ल द सल य स त म ह क य कर व?

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ??-1

Microsoft Word - ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ??-1 य ह अ ध र य घनघ र र त हम श अ छ स बह क स चक ह त ह.. भ तर जतन ब ठ ह, छ ट -बड़ वक र स ई त ह र त ज स मट सभ अ धक र स ई क स न य ह ज दग क स र वक र द र कर द त ह यद -कद जब म न ष अपन द ष समझन क त य र नह ह त थ, तब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अमृतमंथन_पानिपताच्या ओल्या जखमा_लेखकाचे स्वगत_101224

Microsoft Word - अमृतमंथन_पानिपताच्या ओल्या जखमा_लेखकाचे स्वगत_101224 ल ख --} http://wp.me/pzbjo-aq अम तम थन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ प नपत य ओ य जखम (ल खक च वगत) सक ळ, र वव र, १९ डस बर २०१० शव ज मह र ज च न व घ त य वर य च ऊर अ भम न न भ न य त न ह आ ण प नपत च

अधिक जानकारी

नम न प रश न पत र क स च 1 MaharashtraTalathi Sample Question Papers १) र ष ट र पत च त रनवड करण य च य प रत र य त ख ल लप क क ण च सहभ ग नसत? १) ल कसभ सदस

नम न प रश न पत र क स च 1 MaharashtraTalathi Sample Question Papers १) र ष ट र पत च त रनवड करण य च य प रत र य त ख ल लप क क ण च सहभ ग नसत? १) ल कसभ सदस नम न प रश न पत र क स च 1 MaharashtraTalathi Sample Question Papers १) र ष ट र पत च त रनवड करण य च य प रत र य त ख ल लप क क ण च सहभ ग नसत? १) ल कसभ सदस य २) र ज यसभ सदस य ३) त रवध नसभ सदस य ४) त रवध नपररषद

अधिक जानकारी

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००. व बस ईट www.mcgm.gov.in व वध वषय त ल प र ध य पक, ब हन म बई मह नगरप लक व

अधिक जानकारी

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood स यर नमस क र पर म म बई आद श अ तध र मर क भ दभ व और म लभ त न ग रक अ धक र क कट त ह ड. सय यद ज़फ़र महम द, अध यक ष, ज़क त फ उ ड शन ऑफ़ इ डय, ZakatIndia.org ब हन म म बई नगर नगम (ब एमस ) द व र यह आद श दय गय ह क इसक

अधिक जानकारी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी इनस इट: भ रत म म नव त कर drishtiias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-in-india स दभ व प ठभ म म नव त कर क म मल म भ रत द नय क श ष द श म श मल ह और इस म नव त कर क Source ( त), Transit (प रगमन) और Destination

अधिक जानकारी

जव न क ज़हर ल ज श-5 म र ऑ फस क न ह म र स थ स स करन च हत थ ल कन म ख द क इसक लए त य र नह कर प य म र अ दर व फ ल ग नह आई ल कन इसम न ह क क ई गलत नह य क उस न

जव न क ज़हर ल ज श-5 म र ऑ फस क न ह म र स थ स स करन च हत थ ल कन म ख द क इसक लए त य र नह कर प य म र अ दर व फ ल ग नह आई ल कन इसम न ह क क ई गलत नह य क उस न जव न क ज़हर ल ज श-5 म र ऑ फस क न ह म र स थ स स करन च हत थ ल कन म ख द क इसक लए त य र नह कर प य म र अ दर व फ ल ग नह आई ल कन इसम न ह क क ई गलत नह य क उस नह पत थ क म लड़ कय म च नह रखत ह... Story By: हम श बज

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Speech Hindi - Final

Microsoft Word - Speech Hindi - Final एनएलस इ डय ल मट ड, न यव ल (प व म न यव ल ल न इट क प र शन ल मट ड) (भ रत सरक र क नवर न उ यम) वत त दवस 2018 अ य एव ब धक नद शक क भ षण ******** म र य स थ नद शक, म य सतक त अ धक र, व र ठ अ धक रय, कम च रय तथ उनक

अधिक जानकारी

#म नवत क एक पत र प य र म नवत, म म नत ह क त म ह पत र ल खन अज ब लगत ह पत र आम त र पर एक व यक त य ल ग क एक स म त वर ग क स ब ध त क य ज त ह म नवत क पत र ल

#म नवत क एक पत र प य र म नवत, म म नत ह क त म ह पत र ल खन अज ब लगत ह पत र आम त र पर एक व यक त य ल ग क एक स म त वर ग क स ब ध त क य ज त ह म नवत क पत र ल प य र म नवत, म म नत ह क त म ह पत र ल खन अज ब लगत ह पत र आम त र पर एक व यक त य ल ग क एक स म त वर ग क स ब ध त क य ज त ह म नवत क पत र ल खन प र ण र प स अस म न य ह त म ह र त क ई ड क पत भ नह ह, और म झ शक ह क

अधिक जानकारी