य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह"

प्रतिलिपि

1 य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह

2 ह ह डब क नव न न न-न टवक डर सहकमर च र य न (क पन च ईम ल पत त नसल ल आ ण/ क व क म प य टरवर अ क स स नसल ल सहकमर च र ) ऑनल इन क व क ल सर म पय र य शक य नसत न त य च य प र श ण आवश यकत व य क तकपण प णर करण य त मदत करण य स ठ डझ इन क ल आह. नव न सहकमर च र य न य ह डब कमध य दल ल म हत क ळज प वर क व चण, श वट असल ल य स कनन वर सह कर न स व र क ल ल पत रक स वध च य न कर व यवस थ पक ल, HR प र त नध क व प र श ण समन वयक श परत करण आवश यक आह. न कर व यवस थ पक, स व र क त दस तऐवज प र प त करण र य HR प र त नध क व प र श ण समन वयक न CourseMill मध य स प णर म हत अपल ड करण आवश यक आह. म ळ स व र क त दस तऐवज ल ख प र ण प रस त वन स ठ स वध कड ठ वण आवश यक आह. ह क रय सहकमर च र य च य प र र भ त रख च य प हल य प च क मक ज च य दवस मध य प णर करण आवश यक आह. म

3 य ग य नक ल य ग य म ग र न स ध य करण ADM नव न सहकमर च र प र श ण ह डब क प रय सहक र य न, ADM मध य स व गत आह! आम ह उत स हत आह त क आपण आमच य 115-वष च य इ तह स त ल र म चक क ल वध त आमच य क पन त स म ल ह ण य च नवडल आह. ADM आध च क ष व यवस य आ ण ख द यपद थ र मध ल सव र धक प रश सन य क पन आह आ ण आपल य गद न आम ह ल आमच य ADM Way च य ग र हक आ ण भ गध रक न अप र तम म ल य प ढ वत रत करण य स स म कर ल ज म हणज, प र म णकपण, जब बद र आ ण आदर न क यर करण. आपण 1 दवस प स न ADM Way च व यवस य करण य स ठ प णर पण तय र असल य च ख त र करण ह य ह डब कच उ द दष ट आह. आम ह ख त र कर इ च छत क आपण स वत:ल क व क पन ल ध रण च उल ल घन करण, स पध र क यद क व ड ट स र पद धत न ध क य त ट कण र न ह, म हण नच ह म गर दशर क आपल य ल स धन आ ण स स धन च आढ व प रद न कर ल ज आपल य ल प रश न असल य स आपण व पर शकत. आमच आच रस हत, स र तत ब बत ज गर कत आ ण व वधत आ ण अ तभ र व य च सम व श असल ल प ष ठ. आपण एकद स प णर प स तक व चल क, आपल य ल आमच य क पन च म लभ त म ल य आ ण आच रस हत य न स र स स गत नणर य कस घ य व त य बद दल आपल य ल अ धक च गल य प रक र समज ल. ग रव यवह र च अहव ल द ण य स ठ आपल य ल आपल ब धन समज ल आ ण आपल य ल अन प लन वषय श क असल य स क ण श स पकर स ध यच त आपल य ल समज ल. प न ह एकद ADM मध य स व गत आह. आपल य सह प न ह क यर करण य स ठ आम ह उत स क आह त! प र म णक, ज आन आर. ल सआन अध य आ ण म ख य क यर क र अ धक र 3

4 आमच आच रस हत ख ल ADM च व यवस य आच रस हत आ ण न तकत च आढ व दल ल आह, ज आपल य ल ADM च म लभ त म ल य आ ण व यवस य करण य च आमच म गर समज न घ ण य स मदत कर ल. ह आपल य ल आमच क पन नय त रत करण र ध रण, आमच य व यवस य च नयमन करण र क यद समजण य स मदत कर ल आ ण ज व ह क यद आ ण ध रण उत तर द त न ह त त व ह न तक तत त व आमच म गर दशर न करत त. आपल य ल म हत प णर नणर य घ ण य त स म करण, आपल य ल दसल ल य क णत य ह ग रवतर न च अहव ल द ण य स ठ आपण जब बद र असल य च समज न घ ण आ ण मदत स ठ क ठ आ ण क ण कड ज यच ह म हत असण ह आमच ध य य आह. आमच आच रस हत प रत य क ल न प नणर य कस घ य यच आ ण ADM स ठ व यवस य आय जत करत न य ग य रत य कस क यर कर यच त द खवत. आच रस हत प रत य क कमर च र, ऑ फसर आ ण क पन च य स च लक ल ल ग ह त आ ण आमच प रवठ द र, व यवस य भ ग द, एज ट स आ ण सल ल ग र न द ख ल त य च समथर न कर व ह आमच इच छ आह. कमर च र म हण न, आपण सव न आच रस हत म नक ज ण न घ ण, त य च आदर करण आ ण त य स समथर न करण अप त आह. आपण आपल य स थ नक HR प र त नध क व पयर व क/ व यवस थ पक कड न क म वर ठ वण य च य प र क रय दरम य न आच रस हत ब कल ट प र प त करण आवश यक आह. --- अन प लन स ब धत च त च नर करण करत असत न ह ब कल ट प रत य क कमर च र य च "कस कर यच " म गर दशर क आह. म ल य आ ण न तकत आच रस हत आम ह ल एक ज ग तक क पन बनण य मध य यशस व ह ण य स मदत करत. सह ख ड वर ऑपर शनसह, आम ह 60 द श प अ धक द श त भन न नयम आ ण नयम च य अध न आह त. आमच म गर दशर न करण य स ठ ज ग तक आच रस हत असल य न, आम ह स थ नक क यद क व कस टमध य व वधत असत न ह सव च च दज र च एक ग रत र ख न ठ व शकत. क ह महत व च य स कल पन वर ज ऊन स र व त कर य. अन प लन म हणज क यद आ ण क पन च य ध रण च अन सरण करण. न तकत असल य स आपल य ल क यद य च य ब धन त अडकण य च गरज न ह. स प य भ ष त, न तकत तत व वर आध रत नणर य घ त आह. क म च य ठक ण, य च अथर आमच य आवड च म गर दशर न करण य स ठ आमच य क पन च म ख य म ल य व परण. 4

5 म ख य म ल य ह अश ग ष ट आह ज ल आम ह आमच य क पन मध य महत व च म नत ग ष ट म हणज प र म णकपण, आदर, श र ष ठत, स धन-स पन नत, स घक क यर, आ ण जब बद र. वच र कर यच य ग ष ट जर त म ह ल कध ह न तक द वध च स मन कर व ल गत, तर प रथम थ ब न तथ य ओळख. न तर, स वत:ल आपण वच र करत असल ल य क रय वषय च र प रश न वच र : य म ळ क यद य च य क व क पन ध रण च उल ल घन ह ईल? ह अय ग य दस शक ल? त इतर न इज कर शकत? म ह क रय क ल य स इतर न व टत क म त य न त य च य बदल य त क ह तर द य व क व त य च क ह द ण आह? य प रश न च उत तर "ह य" क व "मल म हत न ह " अस ल तर त थ बवण य च ह चन ह आह, आपल य कड असल ल य पय र य च प न ह वच र कर आ ण आवश यकत असल य स प ढ ल म गर दशर न मळव. अस अन कद ह ऊ शकत ज व ह आपल य ल च क च य व टत असल ल य क ह ग ष ट करण य स दब व आणल ज त. ह घडल य स, आपण आपल य पयर व क क व ADM Way ह ल पल इनवर न म गर दशर न म गतल य शव य प ढ ज ऊ नक. य ग य ग ष ट करण य बद दल आपल य ब धलक श आ ण आपल य म लभ त म ल य श कध ह तडज ड कर नक. आमच एक त मकत आपल य ब र ण डच एक भ ग आह - "च गल न व" - जर आपण ह करण र अस ल तर - एकद खर ब झ ल य न तर त द र स त स ठ बर च व ळ ल ग ल. भ दभ व आम ह ल आश आह क भन न प श वर भ म आ ण द ष ट क न असल ल य व यक त क पन मध य च तन आ ण सजर नश लत त भर घ लत त आ ण आम ह क यर स थ न मध य व वधत ल प र त स हन द त. आम ह व श, वणर, धमर, ल ग, ल गक अ भम खत, ल ग ओळख, र ष ट र य म ळ, वय, अप गत व, अन भव च स थत, आन व शक म हत, क व क णत य ह अन य क यद श र स र त गट स थत य च पव र न करत सम न र जग र स ध प रद न करत. त य म ळ जर आपण क पन स ठ र जग र नणर य घ ण य च य स थत त अस ल तर, ख त र कर क त समथर न य आह त आ ण व यवस य श नगड त आह त, भ दभ व नसल ल घटक आह त. क यर स थ न प र म णकपण व गण महत त व च आह. य ग य ग ष ट करण आ ण इतर श उ चत व गण ततक च महत त व च आह. 5

6 एक क व अन क व य क तक व शष ट य न स र भ दभ व ह नक र त मक, असम न व गण क आह. यश च य म ग र मध य क त रम अडथळ नम र ण कर शकत त. ह ADM मध य प र तब धत क ल आह. आम ह कमर च र अ धक र च सन म न करण य स ठ द ख ल ब ध ल आह त: आम ह सवर ल ग व तन आ ण त श व तन क यद य च प लन करत आम ह कमर च -य श आदर आ ण आदर न व गत आम ह स थ नक र जग र क यद य च प लन करत क यद श र रत य अल पवय न क मग र क व सक त च य मज र वर क म करण र य क व त य च ग रव पर करण र य कमर च -य च आम ह कध कध ज ण नब ज न व पर करत न ह आ ण अश प रथ न म फ कर त न ह. आपल य व य वस यक भ ग द र कड न, त य न त य च य कमर च र य न प र तष ठ न आ ण आदर न व गव व आ ण स थ नक र जग र क यद य च प लन कर व ह अप ठ वत. भ दभ व आ ण छळवण क य प स न स र ण जस आपण इतर न आदर न व गवत त य चप रम ण, क यद श र रत य स र त श र ण वर आध रत कमर च र क व स भ व य कमर च -य वर ध त कध ह भ दभ व न करण ह आमच ध रण आह. इतर च आदर क ल य न क यर स थ न ल छळवण क प स न म क त करत. छळवण क च व गण क आमच य स स क त च आ ण आमच य म ळ म ल य वर द ध वध व सक आह, जर त ब क यद श र नसल तर ह. क ह व ळ, त र स द ण र व गण क क यद य च य वर ध त अस शकत. ल गक श षण - ल गक अन क लत क व र जग र च य स ध क व उन नत च एक अट म हण न स क सच य म गण च य बदल य त न कर क व पदव द ण - कध ह सहन क ल ज ण र न ह. आपल य व यवस थ पक क व म नव स स धन प र त नध ल भ दभ व आ ण उत प डन च य घटन च तक र र करण आवश यक आह. आपण प ढ लप क एक स धन व पर न अहव ल द खल कर शकत : ADM म गर ह ल पल इन फ न: द श न स र ट ल-फ र क रम क श धण य स ठ ADM म गर ह ल पल इन ल भ ट द य. ऑनल इन: ग पन यत अहव ल सब मट करण य स ठ ल भ ट द य. ADM च अन प लन क य र लय फ न: क व , एक सट शन ई-म ल: compliance@adm.com प स टल म ल: प.ओ. ब क स 1470, ड क ट र, आय एल

7 द व षप णर व त वरण क ह प रक रच आचरण क यर स थ न स व क त हर न ह क रण त य मध य छ ळ क ल ज त आह आ ण त क यद य च य वर द ध आह. ह महत व च आह क आमच य स ठ छ ळ च व य ख य स पष ट आह. छ ळ म हणज द सर य स बत व र व र घडण र, अस व क त हर आचरण ज त य च व श, वणर, धमर क व ल ग (गभर ध रण सह) र ष ट र यत व, ल गक आवड, वय, अप गत व क व ज न टक म हत वर आध रत आह. ब क यद श र छळ, ज य मध य ल गक छळ च ह सम व श आह, ज अस व क त हर आचरण असत न ह ह ऊ शकत मग त व हज अल, श ब दक क व श र रक असल तर ह त कमर च र य च क म च स थत बदलण य स ठ ग भ र क व व य पक आह. स म न य नयम म हण न त स व थ र स ठ क व अपम नजनक असल य स, तस ब ल नक आ ण कर नक. आ ण आपल य ल कध ह भ दभ व क व छळ वषय क ह ह प रश न असल य स त य वषय ब ल. शक य ततक य प रम ण त, आम ह आपण स गतल ल प रत य क ग ष ट ग पन य ठ व आ ण आम ह आपल य ल सद भ वन अहव ल तय र क ल य स क व तप सण मध य सहभ ग झ ल य स घ तल य ज ण र य बदल प स न आम ह आपल स र ण कर. आर ग य, स र तत आ ण व त वरण फ कर लस ट, क ब डर, इल क ट र सट सह क म करत अस ल क व रस यन सह क म करत अस ल, आपण सव न ज बवर स र तत कड ल द ण आवश यक आह आ ण ADM ध रण आपल य ल अपघ त ट ळण य च म गर दशर न द ण य च ऑफर करत. आपल य आ ण आम ह स च लत करत असल ल य सम द य च य फ यद य स ठ आपण आपल य ज बल ल ग ह ण र य सवर आर ग य आ ण स र नय मक च प लन करण आवश यक आह. व यवस य स र तपण करत य ऊ शकत नसल य स, आपण कध ह ADM च य वत न व यवस य कर नय क व इतर न तस कर यल स ग नय. व त वरण च स र ण करण य स ठ आ ण व त वरण त ल स थरत स ध रण य स ठ व त वरण वषयक जब बद र य प णर कर न, आम ह व त वरण च र ण करण य च आमच कतर व य द ख ल ओळखत. आपल ल य क रय कल प च प रण म ओळखण य स ठ आमच सम द य आमच य वर आध रत आह त आ ण क णत ह व त वरण त ल ध क कम करत त. आपण च गल य व त वरण त रह त असल य च ख त र करण य स ठ आपण ख ब र प ऊल उचलण आवश यक आह. आपल य प ण व पर च द खर ख करण, प ल ट उत सजर न च नर ण करण क व आम ह पय र वरण परव न आ ण म ज र च प लन करत य च ख त र करण ह आपल ADM मध ल क यर असल य स, ADM स ठ पय र वरण स जब बद र पद धत न व यवस य करण कत महत त व च आह ह आपण स आध च म हत अस ल. 7

8 क म च य ठक ण ह स क म च य ठक ण स र ह सव च क यर आह. ADM क पन स वध मध य लढ ई, श र रक श षण, धमक य, ब द क क व इतर शस त र क व क म च य ठक ण द र क व ब क यद पद थ च व पर क व इतर ध क द यक वतर ण क सहन करण र न ह. आपल य ल स भ व य आर ग य क व स र उल ल घन झ ल य च नजर त आल य स क व क यर स थ न त ल क ण तर त य ल -त ल क व इतर न ध क द यक असल य च आपल य ल स शय असल य स, एक च व ळ आपल य व यवस थ पक श क व अन य क पन च य कमर च र य श स पकर स ध. क यर स थ न आर ग य आ ण स र च य ब बत त, त र ट स ठ क णत ह ज ग न ह. क ळज प वर क स व द एकम क श आ ण आमच य क ल य ट, वक र त आ ण प रवठ द र श व यव स थतपण आ ण य ग य रत य स प र षण करण ह महत व च आह. ह वश षत: ई-म लसह महत व च आह. एकद प ठवल क, ई-म ल ह डर ड र इव ह स आ ण क पन च य न टवक सर द घ वर जवळप स क यमच ल इव ह अस शकत. म हण न ल त ठ व क ज व ह आपण क पन च ई-म ल क व त व रत स द श व परत, त व ह आपल ऑनल इन उप स थत क पन च प र त न धत व करत. व बस इट सन भ ट द त असत न क व ज क स, प र तम क व अन य स मग र ज कद चत इतर न य ग य असण र न ह त प ठवत न क व फ रवडर करत न वश ष क ळज घ य. ADM आपल ई-म ल आ ण अन य इल क ट र नक स प र षण नय त रत करण य च हक क र ख न ठ वत. ज आम ह क यर करत असल ल य ठक णच य न य य धक र क यद य च य अध न आह. आ ण आम ह न गर आ ण र जक य घड म ड मध य आपल य सहभ ग च स व गत करत आ ण प र त स हत करत असत न, आपण अन वध न न आमच य म हत आ ण म ज र शव य क णत य ह ब ह य स स थ स ठ ADM श द व स धत न ह य च ख त र कर. तस च, कध ह न न- बझन सच य उद द श न ADM च म लमत त क व स वध च उपय ग कर नक जस क प वर परव नग शव य र जक य म हम स ठ क व धम र द य स स थ न स ठ क म करण. भ टवस त आ ण करमण क व य वस यक जग त, वनम र भ टवस त द ण ह एक स म न य पद धत आह मग त च गल य क म च क त क करण य स ठ अस ल क व फक त क पन च य ब र डच ज हर त करण य स ठ अस ल. पण भ टवस त क व आदर तथ य च व य वस यक नणर य वर प रभ व ह त असत न समस य उद भवत त. आम ह न मम त र म ल य च भ टवस त, तस च व यवस य-स ब धत मन र जन स परव नग द त ज प रम ण ब ह र न ह, जस क ज वण. श सक य अ धक र य स ठ भ ट आ ण मन र जन श स ब धत म गर दशर न स ठ आमच भ रष ट च र वर ध ध रण पह. एख द य व यक त स क व क पन ल अय ग य रत य प रभ वत करण य च प रयत न म हण न कध ह भ टवस त द ऊ नक. भ ट आ ण मन र जन वषय अ त रक त म गर दशर न स ठ आच रस हत च सल ल घ य. आ ण ल त ठ व : क ह क पन य आ ण सरक र एजन स जच भ टवस त स व क रण य वषय श न य-स हष ण त ध रण असत, म हण न आपण भ टवस त द ण य प व त य च य ध रण आ ण क यद य वषय ज ग त रह. 8

9 जर आपल य ल एख द अनप त आ ण स वस त भ टवस त दल असल य स ज आपल य नणर य वर प रण म करण य स ठ दल ल नस ल, तर आपण बह ध त स व क र शकत, पर त आपण प रथम आपल य पयर व क सह ब लण आवश यक आह. भ टवस त मह ग क व अन चत असल य स, क व आपल य क म वर प रण म करत असल य स, आपल य ल त न क रण आवश यक आह. तर ह अन कत च उप स थत व यवस य च य प र तष ठ ल आ ण ब टम ल इनच न कस न कर शकत. अश ग ष ट करण ट ळ ज य म ळ ADM च य ह त क व एक त मत वर ब ट ठ वल ज ऊ शकत. ग पन य म हत सवर ADM सहकमर च र त य च य स वत च आ ण क पन च ग पन यत म हत स र त करण य स ठ जब बद र आह त. य त आमच व यवह र, य जन क व म हत -य स ब धत क णत ह म हत च सम व श आह. उद हरण मध य व यवस य क रय कल प आ ण आ थर क क यर प रदशर न वषय च य म हत च ; त त रक ड ट आ ण अन य म लक म हत आ ण दस तऐवज, फ इल क व ई-म लच सम व श आह. आमच ब द धक म लमत त (IP) ह आमच य व यवस य स ठ एक अद वत य कल पन आह ज आपल य ल आपल य प र तस पध य प स न द र ठ वत. य मध य क प र इट क ल ल य स म ग र, प ट ट आ वष क र, ट र डम कर उत प दन आ ण स व, आ ण ग पन य व य प र वषयक ग पत य च सम व श आह. आम ह ल आमच य नवकल पन च अ भम न आह, पर त आपण आपल "ग पत" ग पत ठ वण य च द ख ल गरज आह. आपण ADM च ग पन यत म हत तस च आमच ग र हक, प रवठ द र, वक र त आ ण व य वस यक भ गद र च म हत द ख ल स र त ठ वण य स ठ जब बद र आह त. ADM आपल य वषय च ग पन यत म हत द ख ल स र त करत. क वळ व ध "म हत असण आवश यक" अ धक त कमर च र य न आपल य वषय क णत य ह व य क तक म हत वर प रव श अस ल. ग पन यत म हत मध य य ग ष ट सम वष ट आह त: कमर च र य च ड ट ट र ड ग पत ग र हक म हत व य वस यक क रय कल प आ थर क क म गर आ ण र क ड र स त त रक ड ट क व म लक म हत आपण लफ ट, र स ट र ट स क व वम न स रख य स वर ज नक ठक ण ADM च य ग पन य म हत वर चच र करण ट ळल प हज. एक अ नय त रत टप पण म ळ आमच य सव र त म ल यव न व य प र ग पत च रल ज ऊ शकत त. अन य क पन य च य आ ण व यक त च य अ धक र च आदर करण द ख ल महत त व च आह. आपण य ग य अ धक तत प र प त क ल य शव य स र त क म च प र त लप आ ण त वत रत क ल य स जस क स फ टव अर, ब क प स ज क व अन य क प र इट क ल ल स मग र -आपल य ल आ ण क पन ल न गर आ ण ग न ह ग र द ड ल ग शकत त. 9

10 मसस ट ट ग न बसर = फसवण क अल कड ल वष मध य, अन क क पन य त य च प स तक आ ण र क डर ख ट स गण य स ठ पकडल ग ल आह त. वत त य स ट टम न ट ह ADM च य एक त मत च म ख य आध र आह त, म हण न आम ह क ल ल य प रत य क न द अच क असण आवश यक आह. व यवह र च य वणर न प स न त वक र च य अ द ज पय त, घ षण ह प रदशर कपण आह. मसस ट ट ग न बसर क व व यवह र च च क च वणर न ह फसवण क आह आ ण त य म ळ ग भ र ग न ह ग र द ड ल ग शकत त. आपल य क य र ल ल ग ह ण र य अहव ल नयम च आपल य ल म हत आह ह स न श चत कर आ ण आमच य वत त य एक त मत वर ल ठ वण य त मदत करण र य सवर ल ख प र क आ ण ल ख प ल सह सहक यर कर. य ग य र क डर ध रण आपल ड स क कध क गद च य ड गर म ग लपल आह क? ह सवर कचर य त ट कण न हम म हक व टत, न ह क? पर त य ग य र क डर ठ वण म हणज य ग य क गदपत र य ग य व ळ पय त ठ वण. आमच य ध रण न स र आमच य व यवस य र क डर च द खभ ल करण, स ग र हत आ ण नय क त करण आवश यक आह. आम ह क यद श र क रण स ठ क ह क गदपत र ठ वत आ ण इतर ल क आम ह ल अ धक क यर मत न क म करण य स मदत करत त. ADM च य र क डर व यवस थ पन ध रण सह स वत च ओळख कर न घ ण य स ठ व ळ क ढ. आमच र क डर व यवस थ पन ध रण (RMP) सवर र क ड र स त य च य आवश यकत पय त ह त ळण य स ठ नयम आ ण म गर दशर कतत व च फ र मवकर तय र करत, ज य मध य न मर त, प रव श, व पर, स ग रह, ध रण, ध रण ध रण च स र ण आ ण प रव त त च सम व श आह. न द स ठ च क यद श र कतर व य, नय मक आवश यकत व क यर क र गरज आ ण स प णर स स थ मध य स तत यप णर आ ण जब बद र न न द ठ वण य च य पद धत स थ पत कर न त य न टकव न ठ वण य च य सम ध न त मक क य वर भर द त. ल च आ ण भ रष ट च र आ तरर ष ट र य स तर वर व यवस य करत न, च त च आणख एक त र म हणज ल चल चपत ह य, ल च द ण क व प र प त क ल य प स न स धय आ ण क यद य च उल ल घन कर शकत त. त य म ळ स म न यत ह ह समजल ज त क एख द य व शष ट द श त क पन ल "यश च क मत म ज व ल गत " थ ट न ह आ ण एज ट स क व मध यस त द व र ह न ह. ल त ठ व, ल चख र च द ष बनण य स ठ आपल य ल प स द ण य च गरज न ह. ल च क णत य ह म ल य च य स वर प त अस शकत ज ब द ण य च वचन क व अन य व यवस य च य द ष ट न अस शकत. ल च द ण य च स वणर नयम स प आह : आम ह क णत य ह प र स थत त क णत य ह प रक रच ल च द ण र क व स व क रण र न ह. ह नयम त डण य च प रण म आपल य स ठ आ ण ADM स ठ ख प ग भ र अस शकत. 10

11 श क असत न, त य वषय ब ल! समज आपण य ध रण प क एख द य च उल ल घन क ल य च स द र आह त क व आपल य ल तस स शय आह. आत क य कर यच? आपण स शय स पद क ह तर दसत असल य स त ब क यद श र, अन तक, क व अस र त आह, आपण त बडत ब ब लण य स जब बद र आह त- मग त य त क ह ह अस. श क असल य स, आपल य व यवस थ पक, पयर व क स, म नव स स धन, क यद श र वभ ग, प लन क य र लय क व ADM व ह ल पल इनश स पकर स ध. आपण क यद आ ण नयम बद दल ज ण न घ तल आह ज य च आम ह अन सरण क ल प हज आ ण आपल य ल आवश यक असत न आपण मदत कश मळव व ह ज ण न घ य. आपण आपल न व दल य स, आपल अहव ल ग पन य ठ वल ज ईल ज पय त क पन ल अन व षण त क व क यद श र क रव ईत उघड करण आवश यक नस ल त पय त. आम ह प रश न वच रण क व अहव ल तय र करण य स ठ बदल घ ण य स परव नग द त न ह. आच रस हत वषय म हत कर! ADM म गर ह ल पल इन फ न: द श न स र ट ल-फ र क रम क श धण य स ठ ADM Way ह ल पल इन ल भ ट द य. ऑनल इन: ग पन यत अहव ल सब मट करण य स ठ ल भ ट द य. ADM च अन प लन क य र लय न फ न: क व , एक सट शन ई-म ल: प स टल म ल: प.ओ. ब क स 1470, ड क ट र, आय एल आत पय त, आपल य ल च गल य प रक र समजल अस ल क आपल य न तक व त त न आपल नणर य कस घ य यच ज ण कर न त आपल क पन आ ण आपल य आच रस हत सह स स गत असत ल. आपण क यद आ ण नयम बद दल ज ण न घ तल आह ज य च आम ह अन सरण क ल प हज आ ण आपल य ल आवश यक असत न आपण मदत कश मळव व ह ज ण न घ य. ग रव यवह र च अहव ल द ण य स ठ आपल य ल आपल जब बद र समज ल आ ण आपल य ल अन प लन वषय श क असल य स क ण श स पकर स ध यच त आपल य ल समज ल. ल त ठ व, ह वभ ग आपल य क म च य ठक ण य ऊ शकण र य प रत य क स भ व य स थत ल त ड द ण य स तय र क ल ल न ह आ ण त क यद श र सल ल य च ज ग घ ऊ शकत न ह. फक त ल त ठ व क ज व ह आपल य ल त य च गरज अस ल त व ह आपल य जवळ मदत स ठ भरप र स स धन आह त. जर आपल य ल आमच य ध रण बद दल क व आमच य क य र वर नय त रण करण र य क यद य बद दल क ह व शष ट प रश न असत ल तर आपल य पयर व क श ब ल क व आमच य म नव स स धन सह, अन प लन क य र लय क व क यद श र वभ ग श स पकर स ध. आपल य ल फक त ब ल यच गरज आह. 11

12 व वधत आ ण अ तभ र व ADM मध य, आम ह ल आमच सहकमर च र य च य स र आ ण स व स थ य वषय सख ल आ ण खर ख र आदर आह. एक आदरण य क यर स थळ सव स ठ अ धक आन दद य आ ण अ धक उत प दन म आह. क रड म हण न व यवस य करत न, सव र त मजब त स घ स मन यत त त य च य ल क न जस नवडत त आ ण एक त रत करत त य वर त य च यश अवल ब न असत. प रत य क व यक त सम ह ममध य क ह तर व गळ बदल करत आ ण त य च य क व तच य प र तभ व परण य स प र त स हत करत ज एकम क च समथर न करत आ ण एकम क मध ल उत तम ग ण ब ह र क ढत. व वधत ह म ल य च य फरक मध ल आह ; सम व शन ह सवर द श यम न आ ण अद श य फरक च एक त रकरण आह ज सम ह त ल सदस य न जग प हण य स आ ण परस परस व द स धण य च पद धत बदलत म लत:, व य क तक मतभ द म ळ आपल अ स तत व नम र ण ह त. य च अथर प रत य क व यक त अद वत य आह ह समजण आ ण त य च क त क करण आ ण आमच व य क तक मतभ द स स थ च य यश मध य कस य गद न करत त ओळखण. वश षत, व वधत च व ढ व क यर बल उत प दकत, सजर नश लत आ ण व य वस यक स ध य च य श जवळ न स ब ध आह. उद हरण थर, अम रकन स शय ल जकल अस सएशनच य अभ य स त न अस आढळ न आल आह क, ल ग व वधत च आ ण ज त य व वधत च य दर एक टक क य न वध रल तर वक र महस ल त 3% आ ण 9% व ढ झ ल. ह दशर वत क व वध ल क व स त वक जग च य समस य वर व गव गळ य कल पन आ ण द ष ट क न आणत त आ ण त खर खरच यशस व, अ भनव आ ण द घर क ल न क पन य स र व त प स न व वध गट तय र करत त. व वधत मन च अवस थ आह, क प र ट क यर क रम न ह. सम व श आपल य अद वत य व शष ट य स ठ अम ल य व टत आह आ ण क म च ज ग मध य सम वष ट आह. सवर सम व शक आचरण य ह त प रस सर क रय आह त ज य म ळ आम ह ल सवर प र तभ च प णर उपय ग करण य त मदत ह त आ ण आमच य ग र हक न सव त तम स व प रद न करण य त मदत ह त. जर कमर च य न सम वष ट नसल य च व टत असल य स क पन य अन क प रक र त रस त ह ऊ शकत त. त य न म न सक ध यर, उत प दकत कम ह ण, ज स त उल ढ ल, व ढत अन प स थत, व ढत खचर आ ण क म च य ठक ण छळ ल क व भ दभ व द व य च अन भव य ऊ शकत. आपल य द न दन क म त आपण सर व करण ह स न श चत करण य स ठ, य स चन च अन सरण कर : ल क न त य च य कल पन च श र य मळ ल य च ख त र कर. 12

13 क ह क य न नय क त क ल ग ल आह ज य मध य क ह ठर वक न मण क न दल ल क रअर सल ल द ण, क व न त त व स ध स ठ न म कन क ल ल य प वघ त वर द ध ब ल. कमर च र य च न व य ग य रत य उच च रण य स शक आ ण त व पर. त य च द ष ट क न अ धक च गल य प रक र समजण य त मदत करण य स ठ आपल य सहक य बद दल ज ण न घ ण य स ठ व ळ द य इतर कड द लर न करण य स, डस मस न करण, व यत यय न आणण य च क व त य च य वषय न ब लण य बद दल ज ग त रह. आपल य स प र षण च आ ण क मक ज च ज ण व ब ळग आ ण इतर च य पस त च आदर करण य च य पद धत च वच र कर म ल ट-ट स क ग मध य व यत यय आणण ट ळ. न ब लण य स रख व गण ट ळ जस क, ड ळ फरवण क व घड य ळ क व म ब ईल फ नकड बघण. आपल य ब लण य च य पद धत बद दल ज ग त रह वश ष अस इनम टस ठ क ण ल तर नवडण य प व आपल य स प णर स घ च य द छ प, एख द य व यक त च नवड करण य वर द धच एक म गर म हण न ज मन च सव र त वरच भ ग अस शकत क रण त / त आपल य स रख च आह क व जवळप स क यर करत. स र ज ग त कमर च र य च आ ण क पन च स र आ ण कल य ण स ठ ड ट आ ण स थ न स र आवश यक आह. स यबर क र इम आ ण स क मम ळ क पन च य ड ट, सस टम आ ण स थ न य न म ठ ध क आह. स र त भ ग त प रव श फक त अ धक त व यक त स ठ मय र दत अस व य त. न हम क पन च आयड, ब ज, क आ ण फ ब स स र त ठ व. कध ह स र च क र ड न शयल स कज र ऊ क व उध र द ऊ नक. आपल य ल ID ब ज, USB ड र इव ह, प क ज स, ब र फक स स य स रख य वस त त य च य म लक वन आढळल य स अ लटर स र. तस च, एख द व यक त आपल य स ठ दरव ज क व लफ ट धरत असत न द ख ल क पन च य स वध त प रव श करत न क व ब ह र पडत न आपल ब ज क व ID स क न कर आ ण इतर न ह त करण य च आठवण कर न द य. आपण त थ न ज त असत न दरव ज ब द आ ण ल क क ल य च ख त र कर. द र च ल च कमक वत झ ल असल य स क व त य मध य य ग य दसत नसल ल क ह भ सल य स स र र क ल स चत कर. आ ण क पन मध य प रव श करत न क व ब ह र ज त न, आपल य आसप सच य प रसर त ल आ ण आपल य प रसर त ल इतर बद दल ज ग त रह. अप र चत ल क न स र त भ ग मध य प रव श द ऊ नक. 13

14 क ह स क मसर एख द कमर च र, वक र त, क न ट क टर क व ग र हकच त तय गर करण य स ठ प र धकरण क व वश व स हर त च स तर स थ पत करण य च प रयत न करत असल य स ख ट ओळख व पर शकत त. त कमर च -य न त य च ख जग क पन क व कमर च र म हत स म यक करण य स क व क पन च य ब ल ड गमध य प रव श करण य च प रयत न करण य च प रयत न कर शकत त. इम रत मध य परव नग द ण य प व, अ त क न ट र क टसर, स व त त र न क व द त च क र ड शअल सच न हम तप सण कर. क ह ठक ण, आपण एख द क पन स वध प र वष ट करण य प व अ धक त असल य च स न श चत करण य स ठ स थ न स र तत श स पकर स ध यच आह. आ ण, अ त क रम क वर न क ल आल य स त य न न व स ग नक, डस कन क ट कर आ ण परत क ल कर. क लरच प र त न धत व करण र य क पन श क ल क ल ल य क व ज ळत नसल ल य व यक त च न बर अन कद नसत. सम प त करत आह य ह डब कच य स मग र स आपल प णर ल दल य बद दल धन यव द. भ वष य त ल स दभ र स ठ ह स लभ ठ वण य च स न श चत कर. एक नव न ADM सहक र म हण न, आत आपण एख द य क पन च एक भ ग आह त एक शतक प ज स त क ळ त स व क रल ल, कल पक बनवल आ ण वक सत क ल आह... आपल य स रख य कमर च - य स ठ उत तम क म क ल य बद दल धन यव द. आम ह ल आन द ह त आह क आपण य थ आह त आ ण य ग य म ग र न...जब बद र म ग र न...न तकत च य म ग र न...ADM Way न प रण म स ध य करण य स ठ आपल य सह क म करण य स उत स क आह त. 14

15 ADM नव न न कर द ण य स प र श ण ह डब क अट स ट शन आवश यक आह म प रम णत करत क म न न-न टवकर क ल ल न कर द ण य स आवश यक ट र न ग ह डब कमध य ख ल स च बद ध क ल ल वषय व चल आह त आ ण त य त असल ल य सवर ध रण आ ण पद धत च समथर न आ ण त य न स र समथर न करण य स म सहमत आह. आच र स हत अ भम खत आच र स हत : सर व मध य म लतत त व ठ वण व वधत आ ण अ तभ र व स र ज ग त क पय ह पत रक ह डब कमध न ह पत रक व गळ कर, स व र कर आ ण ह ह डब क मळ ल य च य प च दवस च य आत आपल य त त क लक पयर व क स, प र श ण समन वयक क व म नव स स धन प र त न ध य थ परत य. सह म द रत न व तत क ळ पयर व क, प र श ण समन वयक क व HR प र त नध कड ल द य : क पय ल ख प र ण उद द श स ठ ह अट स ट शन फ इल कर. नव न न कर द ण य च य प र श ण मध य आवश यक अभ य सक रम प णर ह त. क पय CourseMill मध य प णर र क डर कर. 15

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र अध क र कड न स द श न प तमत आण अन प लन च आमच वचनबधदत वर स ह त भर द त प र य सहक र न व स प वअस आच र स ह त क णत अपव द प वन, जगभर त ल आपल क णत र च लन मध क

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( (

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( ( 1 जल ई 2017 21st Century Fox ( ) स गत नय ण क प लन करन ह ग य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF ) ( ( (i) ; (ii) ; (iii) ; (iv) ) य द 1 6 व नयम तब अक सर अ धक कड़ ह त ह जब अन य प

अधिक जानकारी

ITZ CASH CARD LIMITED

ITZ CASH CARD LIMITED आच र स हत इट ज क ष क सर ल मट ड/आई० स ०स ०एल० अपन व यवस य क ल ग क़ न न, नयम और तबन ध क अन स र चल न तथ व य प र सम बन ध न तकत व न तक आचरण क उच चतम म नक क थ पत करन क लय तबद ध ह आई० स ०स ०एल० इस स हत क आचरण

अधिक जानकारी

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन 2016-2017 सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ मध ल अ श त श क, श ण स वक य न प द र श णश पद वक अ य स म स ठ व श म हत प तक मह र

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar मह र र य म ण ज वन नत अ भय न (उम द) ज ह अ भय न यव थ पन क,प लघर स ई आ शव द अप ट म ट, ल कम य नगर, कच र र ड,प लघर-401404 Email- dmmupalghar@gmail.comफ न न.02525-251260 ------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc ट एचड स इ डय ल मट ड क रप र ट आच र न त त वन आच र न त म नक क एक प ज ह जस सम ज वय न म त करत ह और इसस यवह र इ छ ओ और क य क करन म म ग दश न त ह त ह न तकत स प ण त: उ तरद य व एव जव बद ह क अ भ य ह उ चत ह कह गय

अधिक जानकारी

Management - marathi note 2

Management - marathi note 2 व यवस थ पनश स त र : (म न जम ट स यन स). क णत य ह औद य गक तस च व यवस य स घटन च उ द दष ट ग ठण य स ठ क ल य ज ण र य व वध क रय च नद र शन व नय त रण य च य श स ब धत अश ज ञ नश ख ल व यवस थ पनश स त र अस म हटल ज त.

अधिक जानकारी

hom

hom ह म य प थ क ब र म ह म य प थ आज त ज स बढ़त प रण ल ह और लगभग प र द नय म इसक अभ य स कय ज रह ह भ रत म यह अपन ग लय क स रक ष और इसक इल ज क वनम रत क क रण घर क न म बन गय ह एक अध ययन म कह गय ह क भ रत य आब द क लगभग

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219 ल ख --} http://wp.me/pzbjo-cy अम तम थन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ ( अ तन द म सक य फ व र २०११ य अ क त स झ ल ल ल ख) मर ठ भ ष, स गणक व म हत त न मर ठ च स गणक करण व म ण करण आ ण मर ठ स ठ व मर ठ त

अधिक जानकारी

MAR मग येशू आला आणि बोलावले VGR

MAR मग येशू आला आणि बोलावले VGR मग य श आल आण ब ल वल स त य ह न, 11व अध य य 18व य वचन प स न स व त क, म व च इ च छत. ब थ न य शल म जवळ म हणज त थ न प ऊण क स वर ह त. त थ यह प क प ष कळ ल क म थ र व म रय च त य च य भ व बद दल स त वन करण य स आल ह

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 क ळश प स न व ज न मर त क द र त ट ट य क द र ल प र क र द श त प ह य द च झ ल पय र वरण नकष वर प रक षण क ळश प स न व ज न मर त करण र य क द र च व वध पय र वरण य नकष वर न कत च अ य स कर य त आल. स टर फ र स य स ऍ ड ए

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त ( दन क 29.11.2011 क आय जत एचप एल क 380 व अ ग क त) ब ठक म नद शक म डल व र व धवत ह द त न प र फ ब ल मट ड सच तक न त 1.0 न त इस न त क " ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त"

अधिक जानकारी

???? ??????? ?????

???? ??????? ????? ॐ ऐ ह क ल मन द व य वच च मन द व म मन द व स त मन द व - म गल आरत स तप ड नव सन मन म त च आरत ॐ नम भगवत मन म त नम मन द व म गर व स य सध द भ कल य ण क र णम वन द मन द व स व म मन व च छत द य नम 1 मन द व स त मन द व

अधिक जानकारी

स यर आच र स हत

स यर आच र स हत स यर आच र स हत सप ल यर आच र स हत 1. र जग र स वत तर त प वर क च न ज त ह 1.1 ब ध आ, तस कर, अथव क र व स शर म स हत, कस भ पर क र क बलप वर क य अ नव यर शर म नह कर य ज त ह 1.2 शर मक क अपन नय क त क प स जम नत र शय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Amruta_Maza_NIRMAN_Prawas

Microsoft Word - Amruta_Maza_NIRMAN_Prawas म झ नम ण नम ण व स ग ल द न वष म प य त South Asia Network on Dams Rivers and People (SANDRP) य स थ बर बर क म करत आह. न, य य वर ब धल ज ण र धरण, य धरण म ळ नम ण ह ण य पय वरण य आ ण स म जक सम य, य नम ण ह य म

अधिक जानकारी

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस .स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस य क वक स वभ ग, मह र श सन य च म फ त आर य व न अ य स

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उ

उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उ उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उच च ग णवत त स व स थ य और कल य ण स व ओ क एक वस त त श

अधिक जानकारी

Microsoft Word - BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_HI.doc

Microsoft Word - BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_HI.doc BlackBerry आईड समझ त BlackBerry आईड समझ त य "समझ त " रसचर इन म शन ल मट ड, य आपक क ष तर म ल ग ("RIM") BBSLA म न दर सह यक क पन य स ब और: क) आपक ब च, आपक नज क षमत म, नम न ल खत क स ब ध म क न न समझ त बनत ह

अधिक जानकारी

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi अन भ ग 2 अ तर र ष टर य अभ य स और घर ल अन भव 2.1 प ष ठभ म 2.1.1 आव स एक अमण स क तक क र प म श र ह त ह ह उ स ग ट टर स चक क क एक बड़ आ थर क स क तक क र प म म न ज त ह क य क य नकट भ व य म अथर व यव थ क अन क क ष

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 1_5 pages

Microsoft Word - 1_5 pages (i) र ट र य नगर क यर स थ न उ य और क यर आ द र ट र य नगर क यर स थ न ह ल क वष म भ ग लश त रय, सम जश त रय और अथर श त रय क स थ-स थ तकन क और प श वर सम ह ज स इ ज नयर, शहर-य जन क र, आ कर ट क ट, प रवहन, व य वश षज

अधिक जानकारी

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx म लग ११-१२ वष च झ ल क त वय त य ऊ ल गल अस हणत त. त य शर र त व वभ व त क ह बदल ह ऊ ल गत त. तस च म सक प ळ स ह त. य म ळ त ग धळ न ज त. अस क ह त आह य च न मक म हत तल सहस मळत न ह. म ल न च क य पण अन क म ठ य य न

अधिक जानकारी

Microsoft Word - april2009splhindi.docx

Microsoft Word - april2009splhindi.docx नप -VIII (अ ल, 2009) (1) स रल ख उ तर -I यह म मल च क स उप कर यथ ऑ स जन, क स टर एव ज ट न ब ल इजर क ल ख पर म व क य त स स ब धत ह मर ज, ज ल ख क य लय, आय ध नम ण, खम रय म स व रत व र ठ ल ख पर क क प न ह, क च क

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210 मह र र य य स क तक ध रण य मस स ब ध स चन स ठ आव हन य मर ठ ब धव न, स म नम क र. दन क: १६ फ व र २०१० मर ठ भ ष, मर ठ स क त, मर ठ त ल स ह य व एक दर तच मर ठ म णस य प ढ ल व वध आ ह न य वषय ० सल ल क ळकण य च एकच अम

अधिक जानकारी

आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त

आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त www.fotlinc.com प रभ ष ए म ल य कन: एक व यव स थत, स वत त र और दस त व ज क त प र क रय जसक उपय ग न दर ष ट आवश यकत ओ क अन प लन क स तर क स य प र प त करन क लए और उसक तटस थ र प स

अधिक जानकारी

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood स यर नमस क र पर म म बई आद श अ तध र मर क भ दभ व और म लभ त न ग रक अ धक र क कट त ह ड. सय यद ज़फ़र महम द, अध यक ष, ज़क त फ उ ड शन ऑफ़ इ डय, ZakatIndia.org ब हन म म बई नगर नगम (ब एमस ) द व र यह आद श दय गय ह क इसक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 समजप व क व चन मजक र च क र :- अज द. २ डस बर २०१५ त म. म य य पक, ज ह प रषद थ मक श ळ र मप र, त. ज. स गल. वषय :- ब बळ पध त सहभ ग ह य ब बत अज द र :- सद शव पर जप म. मह दय, म आप य श ळ त ल आठव च व य थ आह. श णक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ud-blueprint

Microsoft Word - ud-blueprint स नय जत न गर करण च दश न गर करण - न ल त हषर द अभ य कर Ð म नथर स शल ड व ह लप म ट कन स ल ट ग यव ह ट ल मट ड म चर २०१३ l प हल मस द (म न यत स ठ ) मह र ष टर नव नम र ण स न अन बम णक १. द ष टक ष प त न ल त 3 २. ज

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GN _order.doc

Microsoft Word - GN _order.doc आद श म झ 20 अ ल 2018 क भ रत क म ख य न य य ध श (स ज आई) न य यम र त, द पक म क हट न क लए स वध न क अन च छ द 124(4) क तहत र ज य सभ क 64 सद य र ह त क ष रत त व क स चन मल ह त व म उ ल खत ब त न न न स र ह : - "यह

अधिक जानकारी

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत एक बह त ह दल र भ क षय द ख ह Bs (उच च रत ब -सब-एस) म

अधिक जानकारी

आचार एवं नैितकता संिहता

आचार एवं नैितकता संिहता आच र एव न तकत स हत र तख र एव अन चत भ गत न न त म ग न इ टरन शनल इ क. उपह र एव मन र जन न त 1 र तख र एव अन चत भ गत न न त म त य क द श म अपन सभ प रक आचरण म र तख र तथ अन चत भ गत न क तब न धत करत ह यह न त म इ टरन

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य 01 इसक ल ए समर प त बन ए रखन उच चतम म नक व य प र आचरण क क फ क इ टरन शनल ल म ट ड और इसक सह यक क पन य (ब द म "स आईएल" य "क पन ") व य प र आचरण क उच चतम म नक क बन ए रखन क ल ए प रत

अधिक जानकारी

य न उत प ड़न, य न द र च र, ड ट ग ह स, घर ल ह स, छ ड़छ ड़, एव प र तक ल व त वरण न मर त करन व ल आचरणस हत य न उत प ड़न क स ब ध म महत वप णर स चन श क वष

य न उत प ड़न, य न द र च र, ड ट ग ह स, घर ल ह स, छ ड़छ ड़, एव प र तक ल व त वरण न मर त करन व ल आचरणस हत य न उत प ड़न क स ब ध म महत वप णर स चन श क वष य न उत प ड़न, य न द र च र, ड ट ग ह स, घर ल ह स, छ ड़छ ड़, एव प र तक ल व त वरण न मर त करन व ल आचरणस हत य न उत प ड़न क स ब ध म महत वप णर स चन 2017-18 श क वषर इस प स तक म न हत सभ स चन ओ क न ट र ड म क नम न ल खत

अधिक जानकारी

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988 स व पक ओष ध और मन:पर भ व पद थर अव ध व य प र नव रण अ ध नयम, 1988 (1988 क अ ध नयम स ख य क 46) स व पक ओष धय और मन:पर भ व पद थ क अव ध व य प र क नव रण क पर य जन क लए, क छ म मल म नर ध क और उसस स ब धत वषय क उपब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019 अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) नम न ज हर त ज ह प रषद भ ड र ज ह प रषद, भ ड र अ तग त गट-क मध ल सरळस व च र त भर य स ठ च ज हर त ज हर त म क:- 01/2019 दन क :- 02/03/2019 ------------------------------ मह र श सन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Report All India OL Sammelan Report

Microsoft Word - Report All India OL Sammelan Report अ खल भ रत य र जभ ष सम म लन, आगर हन द स त न प लयम क प र शन ल मट ड क व षक अ खल भ रत य र जभ ष सम म लन दन क 03-04 दस बर 2015 क आगर म आय जत कय गय सम म लन म म ख य अ त थ क र प म स य स चव-र जभ ष, ग ह म लय, भ रत

अधिक जानकारी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी इनस इट: भ रत म म नव त कर drishtiias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-in-india स दभ व प ठभ म म नव त कर क म मल म भ रत द नय क श ष द श म श मल ह और इस म नव त कर क Source ( त), Transit (प रगमन) और Destination

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र क स द श यह स ह त न प तर और उनक अन प लन क प रत हम र प रत बद धत क र ख क त करत ह प र य सहकर मर, व स प वरस क आच र स ह त प रपव द र प स व स प वरस क व म ल य

अधिक जानकारी

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य जन ह ग श म म च ह न न दल स क य म म म त ओ -बहन, ब टय

अधिक जानकारी

यह श आ क म त य : व यवस थ क ल प? श त न झ ठ क पत कहल त ह. यह श आ न स वय यह कह क वह त आरम भ स हत य र ह और सत य पर स थर न रह, क य

यह श आ क म त य : व यवस थ क ल प? श त न झ ठ क पत कहल त ह. यह श आ न स वय यह कह क वह त आरम भ स हत य र ह और सत य पर स थर न रह, क य यह श आ क म त य : व यवस थ क ल प? श त न झ ठ क पत कहल त ह. यह श आ न स वय यह कह क वह त आरम भ स हत य र ह और सत य पर स थर न रह, क य क सत य उसम ह ह नह....क य क वह झ ठ ह वरन झ ठ क पत ह. (यह न न ८:४४) ध ख प र क

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 य प र ब क च र य करण - एक ट प - ब क ग नव न आ ह न त वक : ड.प ट ल क.क. य पक व अथ श वभ ग म ख क.स. कमलत ई ज मकर म हल मह व य लय,परभण म ज अ य, 36 व व ष क र य अ धव शन, मर ठ अथ श प रषद. अ लकड य क ळ त ब क ग त अन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Marine Fisheries Policy

Microsoft Word - Marine Fisheries Policy त त वन - र य सम म म य यक न त 2015 - न वल भ रत सरक र क क ष म लय क अ तग त पश प लन, ड र एव म यक वभ ग (ड ए ड एफ) न भ रत क प रश धत र य सम म यक न त त य र करन क लए एक वश ष स म त ग ठत क गय ह. न त क मस द त य र

अधिक जानकारी

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य http://drugsfreeindia.com/ सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य त आल. थ पन मन वक. अश क श ल य य अ य त झ ल. य च स बत

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

Microsoft Word - pr UAE Migrants hn doc.doc

Microsoft Word - pr UAE Migrants hn doc.doc स य क त अरब अम र त: नम र ण क यर म अच नक आई त ज़ म क मग र क श षण नम र ण क य र म लग व स क मग र क श षण क द शर त करत एक नई रप टर (दबई, नवम बर 12, 2006) म नव धक र स गठन ह य मन र इट स व च न आज ज र अपन एक रप टर

अधिक जानकारी

UNIVERSITY OF DELHI

UNIVERSITY OF DELHI अन लग नक 1. प रय जन प रस त व क प रस त त श ध प रय जन ओ क लए स श धत दश नद श क) नय मत नय पर व वद य लय क क ई भ अध य पक कस भ र ष ट र य/अ तरर ष ट र य व प षण एज स स व प षण एज स क प र प क अन स र प रध न अन व षक

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Hindi)

The Jabil Code (Hindi) ज बल स हत स स र क सव तम ल ग क स थ ल कर चलन और उ ह ग त क म ग पर अ सर करन क मत द न करन पर क त ज बल क अ वत य क पन स क त न हम व वध क त व नम ण उ य ग क अ ण बन य ह हमन इस स क त क वष तक य नप व क वक स कय ह और म

अधिक जानकारी

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत)

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) आईड ब आई ब क ल. म शक यत नव रण ह त न त 1. प रचय आज क प र तस पद ध र त मक ब कग द र म,क र ब र क नर तर वक स क लए ग र हक स व ओ म उत क ष टत ल न सबस महत वप णर उप य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - india_2012_hi

Microsoft Word - india_2012_hi जनवर 2012 द श स र श भ रत द नय क सबस य द आब द व ल ल कत त र, भ रत, म एक ज व त म डय, एक स क रय न ग रक सम ज, एक स म नत य यप लक, और मह वप णर म नव अ धक र क सम य ए हम श रह ह य तन, और कमज़ र सम द य क रक ष क लए

अधिक जानकारी

Microsoft Word - press_releases_ _01_hin

Microsoft Word - press_releases_ _01_hin कस म भ द नह म नत भ रत य ज वन ट : ज. न दक म र म खनल ल चत व द र ट र य पत रक रत एव स च र व व व य लय क ओर स आय जत 'ज ञ न स गम' म 'भ रत य ज वन ट : वतर म न स दभर म य ख य ' पर च तन-म थन प र र भ, आज प रश स नक

अधिक जानकारी

व य सम व शन और वक स वभ ग, लखनऊ Financial Inclusion and Development Department, Lucknow 25 नव बर 2015 स 05 दस बर 2015 तक क ष य प कर, स क टर-एल, आ शय न,

व य सम व शन और वक स वभ ग, लखनऊ Financial Inclusion and Development Department, Lucknow 25 नव बर 2015 स 05 दस बर 2015 तक क ष य प कर, स क टर-एल, आ शय न, 25 नव बर 2015 स 05 दस बर 2015 तक क ष य प कर, स क टर-एल, आ शय न, लखनऊ म आय जत कए ज न व ल लखनऊ मह त सव म भ रत य रज़वर ब क क प व लयन क बन न /स थ पत करन ह त न वद ख ड I तकन क वश षत ए तथ अन य शत एव नब धन भ रत

अधिक जानकारी

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम ह और इनम व द ध य कम क ज सकत ह 2. प.ज.ट. (सभ वषय) व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx उ तर - 1 स व ज नक क उप म (प एस य ) म ल ख पर क क त म प रवत न क आव यकत स र ब द 1. ल क यय क व न ल ख -पर क क त एव ल ख पर क क भ मक क प र प रक स क य क शल ल ख पर म प रव त त कर दय प र प रक ल ख -पर क अपय तत क क

अधिक जानकारी

Whistle blower policy-Hindi

Whistle blower policy-Hindi म ख़ बर स ब ध न त म गल र रफ इनर ए ड प क मक स ल मट ड प ज क त क य लय: म ड प डव, क त त र, प ट म ग क टप ल, म गल र 575 030, कन टक ट ल फ न: 0824-2270400 फ स: 0824-2270383/0013 www.mrpl.co.in म ख़ बर स ब ध न त

अधिक जानकारी

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध रक क अप ओ व आव यकत ओ क य न म रखत ह ए स म जक उ तरद य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - hindi code of conduct

Microsoft Word - hindi code of conduct हडक आचरण एव न तक स हत त वन यह आचरण स हत "हडक आचरण एव न तक स हत " क न म स ज न ज एग इस स हत म हडक "क पन " क प म स द भ त ह क पन क ह ल ह म अन श सन एव अप ल नयम वल (स ड ए नयम वल ) बन य ह यह आचरण स हत वश ष प

अधिक जानकारी

Microsoft Word - [FINAL] Ready4Summer18 Sweepstakes-Official Rules_HI_Final

Microsoft Word - [FINAL] Ready4Summer18 Sweepstakes-Official Rules_HI_Final # र ड 4 समर 18 व प ट क स आ धक रक घ ड़द ड़ ( व प ट क स) क नयम प रव श करन य ज तन क लए कस खर द र क आव यकत नह ह खर द य भ गत न स आपक ज तन क अवसर म व ध नह ह ग जह न ष ध ह, वह अम य ह 1. आ धक रक नयम क लए एग र म ट:

अधिक जानकारी

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००. व बस ईट www.mcgm.gov.in व वध वषय त ल प र ध य पक, ब हन म बई मह नगरप लक व

अधिक जानकारी

(भ रत क र जप क भ ग-, ख ड- म क शन थ ) स. 4-7/2012-आरओएच य भ रत सरक र पय वरण एव वन म लय **** दन क : जनवर, 2014 स क प वषय: व नक भ ग क स ढ़ करण क क य य जन

(भ रत क र जप क भ ग-, ख ड- म क शन थ ) स. 4-7/2012-आरओएच य भ रत सरक र पय वरण एव वन म लय **** दन क : जनवर, 2014 स क प वषय: व नक भ ग क स ढ़ करण क क य य जन (भ रत क र जप क भ ग-, ख ड- म क शन थ ) स. 4-7/2012-आरओएच य भ रत सरक र पय वरण एव वन म लय **** दन क : जनवर, 2014 स क प वषय: व नक भ ग क स ढ़ करण क क य य जन क म क अ तग त य क य लय क स ढ़ करण और व त र - य क य लय

अधिक जानकारी

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ळ म वत ल ज ळ न घ तल ' अस २० न हबर य र ज ह ण लय त द

अधिक जानकारी

क यर क रम रप टर 150व मह म ग ध जय त एव ल ल बह द र श त र जय त सम र ह दन क-02 अक ट बर 2018 थ न- प.स.श. क द र य य वस यक शक ष स थ न, भ प ल आज दन क 02 अक ट

क यर क रम रप टर 150व मह म ग ध जय त एव ल ल बह द र श त र जय त सम र ह दन क-02 अक ट बर 2018 थ न- प.स.श. क द र य य वस यक शक ष स थ न, भ प ल आज दन क 02 अक ट क यर क रम रप टर 150व मह म ग ध जय त एव ल ल बह द र श त र जय त सम र ह दन क-02 अक ट बर 2018 थ न- प.स.श. क द र य य वस यक शक ष स थ न, भ प ल आज दन क 02 अक ट बर 2018 क प.स.श. क द र य य वस यक शक ष स थ न म 150व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - PD questionnaire hindi version word file

Microsoft Word - PD questionnaire hindi version word file व व ब क सम ह र ट र य सव क षण व त वषर 2015 भ रत व व ब क क अपन उन क ल इ स और भ ग द र क वच र क ज नन म दलच प ह, ज भ रत म वक स- क य म लग ह य स म जक-आ थर क वक स स ज ड़ क य पर नज़र रखत ह प र त त सव क षण स भ रत

अधिक जानकारी

आप तर कत र प स तक JARDEN CORPORATION 1

आप तर कत र प स तक JARDEN CORPORATION 1 आप तर कत र प स तक JARDEN CORPORATION 1 हम र द यक ह डब क वन बन ध प रषद (FSC) म णत क गज पर म त कय गय पय र वरण क अन क ल स य आध रत स य ह म ण य म इस त म ल कय गय 2 स च प रचय प 5 वषय 1: ब ल म प 11 वषय 2: वषय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 230th_hindi_version

Microsoft Word - 230th_hindi_version भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक र ज य सभ स चव

अधिक जानकारी

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म क ०१/२०१९ दन क १०/१/२०१९ वन वभ ग त ल वनर क च (गट क

अधिक जानकारी

शहरी नियोजन

शहरी नियोजन शहर नय जन drishtiias.com/hindi/printpdf/urban-planning स दभ ह ल ह म क रल म आई वन शक र ब ढ़ और क छ समय पहल द ण म बई क स धय ह उस म लग भ षण आग न न त नम त ओ क एक सम वत शहर नय जन क आव यकत पर फर स स चन क लय मजब

अधिक जानकारी

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT एव भ र अ धक र, भ रत नव चन, जल न मच 1 2 नव चन क द र

अधिक जानकारी

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क 0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर 10000 जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क सर क जल द पत लग य ज सक और इल ज कय ज सक, त इसम स व

अधिक जानकारी

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य य ग य न मत रनर द त रशत आक त य क ढ. 3. प रत य क म ख

अधिक जानकारी

PROJET

PROJET स म जक उत तरद यत व और ध रण य वक स क लए Solvay Group और IndustriALL Global Union क ब च SOLVAY GROUP SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT??अन ब ध Solvay Group, क स ईओ और COM EX क च यरम न ज न-

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Governors Conference Conlcluding - Multiplied.docx

Microsoft Word - Governors Conference Conlcluding - Multiplied.docx भ रत क र प त र म न थ क व द क र यप ल स मल न-2018 क सम पन स म उ ब धन र प त भवन, ज न 05, 2018 1. इस स म लन क द र न आप सबक भ ग द र और य गद न स एज ड म श मल कए गए वषय पर स थ क एव उपय ग वच र- वमश ह आ इसस हर भ

अधिक जानकारी

alex

alex व यवस य न त और आच र क म नक स मग र त ल क स द श 1 व यवस य न त स द ध त 3 व यवस य न त म डल 4 यह ब कल ट 5 अपन व यवस य करन 7 सरक र ग र हक और सरक र अध क र य क स थ क म करन 11 अन य ल ग क स थ क म करन 13 अपन स स

अधिक जानकारी