PowerPoint Presentation

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "PowerPoint Presentation"

प्रतिलिपि

1 Indian Banking System

2 Banking In India Structure of banking sector in India. Co-operative bank anyonya cooperative bank in vadodura in Gujarat. Works on No profit no loss basis

3 Monetary policy refers to the policy of the central bank i.e Reserve Bank of India in matters of interest rates, money supply and availability of credit. It is through the monetary policy, RBI controls inflation in the country. The Reserve Bank of India (RBI) is vested with the responsibility of conducting monetary policy. This responsibility is explicitly mandated under the Reserve Bank of India Act, म द र क न त स त पर य क र ब क क न त स ह - र न भ र र ररजर य ब क - ब र ज दर, धन क आप र य और ऋण क उपलब ध क म मल म र ह म द र क न त क म ध र म स ह, आरब आई द श म म स फ त क तनर त कर ह भ र र ररजर य ब क (आरब आई) म द र क न त क स च लन क तजम म द र क स थ तनतह ह र ह तजम म द र भ र र ररज र य ब क अतधतनर म, 1934 क ह स पष ट र प स अतनर र य ह

4 Monetary Policy Committee (MPC) Now in India, the policy interest rate required to achieve the inflation target is decided by the Monetary Policy Committee (MPC). MPC is a six-member committee constituted by the Central Government (Section 45ZB of the amended RBI Act, 1934). The MPC is required to meet at least four times in a year म द र क न त सतमत (एमप स ) अब भ र म, म स फ त लक ष र क प र प त करन क तलए आर श र क न त ग ब र ज दर क तनध यरण म द र क न त सतमत (एमप स ) द व र द रकर ज ह MPC क सरक र द व र गर छह सदस र र सतमत ह (स श तध RBI अतधतनर म, 1934 क ध र 45ZB) एमप स क एक र र य म कम स कम च र ब र तमलन आर श र क ह

5 Bank Rate refers to the official interest rate at which RBI will provide loans to the banking system which includes commercial / cooperative banks, developments banks. Thus, bank rate is also known as discount rate. Present Bank Rate : 6.25% Repo rate is the rate at which the central bank of a country (Reserve Bank of India in case of India) lends money to commercial banks in the event of any shortfall of funds. ब क दर स त पर य सरक र ब र ज दर स ह, तजसक अ गय RBI ब कक ग प रण ल क ऋण प रद न कर ग तजसम र तणतयर क / सहक र ब क, तर क स ब क श तमल ह इस प रक र, ब क दर क छ ट दर क र प म भ ज न ज ह र यम न ब क दर: 6.25% र प दर र ह दर ह तजस पर द रकस द श क क र ब क (भ र र ररज र य ब क ऑफ इ त र क म मल म ) द रकस भ रह क धनर तश क कम ह न पर र तणतयर क ब क क प स उध र द ह

6 Repo rate is used by monetary authorities to control inflation. Bank Rate and Repo Rate seem to be similar terms because in both of them RBI lends to the banks. However, Repo Rate is a shortterm measure and it refers to short-term loans and used for controlling the amount of money in the market. On the other hand, Bank Rate is a long-term measure. Present Policy Repo Rate : 6.00% र प दर क उपर ग म द र क अतधक ररर द व र म स फ त क तनर त करन क तलए द रकर ज ह ब क दर और र प दर सम न शब द प र ह ह क र द रक इन द न म RBI ब क क ऋण द ह ह ल द रक, र प र ट एक अल पक तलक उप र ह और र ह अल पक तलक ऋण क स दर भय कर ह और इसक उपर ग ब ज र म धन क म क तनर त करन क तलए द रकर ज ह द सर ओर, ब क दर एक द र यक तलक उप र ह र यम न न त र प दर: 6.00%

7 The banks and other financial institutions in India have to keep a fraction of their total net time and demand liabilities in the form of liquid assets such as G-secs, precious metals, approved securities etc. The Ratio of these liquid assets to the total demand and time liablities is called Statutory Liquidity Ratio. Present SLR : 19.00% भ र म ब क और अन र तर त त र स स थ न क अपन क ल श द ध समर क एक तहस स रखन ह ग और रल स पतत तर ज स द रक ज -स क, क म ध ओ, अन म द रद प रत भ त र आद रद क र प म द र ओ क म ग करन ह ग क ल म ग और समर क तलए इन रल स पतत तर क अन प क र ध तनक रल अन प कह ज ह र यम न SLR: 19.00%

8 SLR has to be maintained at the close of business on every day. The Cash Reserve Ratio is the amount of funds that the banks are bound to keep with Reserve bank of India as a portion of their Net Demand and Time Liabilities (NDTL). The objective of CRR is to ensure the liquidity and solvency of the Banks. Present CRR :4% एसएलआर क हर द रदन क मक ज क ब द अन रत रखन पड ह नकद आरत अन प, र ह र तश ह तजस ब क अपन न ट त म और ट इम ल र तबतलट ज (NDTL) क तहस स क र प म भ र र ररज र य ब क क स थ रखन क तलए ब ध र ह ह CRR क उद द श र ब क क रल और स ल र स स तनत करन ह र यम न CRR: 4%

9 Reverse repo rate is the rate at which the central bank of a country (Reserve Bank of India in case of India) borrows money from commercial banks within the country. It is a monetary policy instrument which can be used to control the money supply in the country. Present Reverse Repo Rate : 5.75% ररर सय र प दर र ह दर ह तजस पर द रकस द श क क र ब क (भ र क म मल म भ र र ररजर य ब क) द श क भ र र तणतयर क ब क स धन उध र ल ह र ह एक म द र क न त स धन ह तजसक उपर ग द श म म आप र य क तनर त करन क तलए द रकर ज सक ह र यम न ररर सय र प दर: 5.75%

10 MSF It is the rate at which the banks are able to borrow overnight funds from RBI against the approved government securities. Marginal Standing Facility is a new Liquidity Adjustment Facility (LAF) window created by Reserve Bank of India in The banks can borrow up to 1 percent of their net demand and time liabilities (NDTL) from this facility. Present Marginal Standing Facility Rate : 6.25% एमएसएफ र ह र ह दर ह तजस पर ब क अन म द रद सरक र प रत भ त र क बदल RBI स र र धनर तश उध र ल न म स म ह स म स थ र स तर ध 2011 म भ र र ररजर य ब क द व र बन ई गई एक नई रल सम र जन स तर ध (एलएएफ) तखड क ह ब क इस स तर ध स अपन श द ध म ग और समर द नद ररर (NDTL) क 1 प रत श क उध र ल सक ह र यम न स म स थ र स तर ध दर: 6.25%

11 Liquidity Adjustment Facility (LAF) is the primary instrument of Reserve Bank of India for modulating liquidity and transmitting interest rate signals to the market. Informally, Liquidity Adjustment Facility is also known as Liquidity Corridor. Base rate is the minimum rate set by the Reserve Bank of India below which banks are not allowed to lend to its customers. Base Rate : 8.95% % रल सम र जन स तर ध (एलएएफ) भ र र ररजर य ब क क प र थतमक स धन ह ज रल क व यर तस थ करन और ब र ज दर क स क क ब ज र क पह च न क तलए ह ह अन पच ररक र प स, रल सम र जन स तर ध क रल गतलर र क र प म भ ज न ज ह ब स र ट भ र र ररज र य ब क द व र तनध यरर न र न म दर ह तजसक न च ब क क अपन ग र हक क उध र द न क अन मत नह ह ब स र ट: 8.95% %

12

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Test Monetary policy refers to the policy of the central bank i.e Reserve Bank of India in matters of interest rates, money supply and availability of credit. It is through the monetary policy, RBI controls

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation The Vice-President Of India (Articles 63-73) Part V of the Constitution of India under Chapter I (Executive) discusses about the office of the Vice-President of India. The Vice-President of India is the

अधिक जानकारी

ज ख म क ल स प रभ व त त सभ ग र हक और स भ तव ग र हक क व बस इट पर य टर त ग टतम नल पर प ज करण प र करन स पहल और टर करन श र करन स पहल इस ज ख म प

ज ख म क ल स प रभ व त त सभ ग र हक और स भ तव ग र हक क व बस इट पर य टर त ग टतम नल पर प ज करण प र करन स पहल और टर करन श र करन स पहल इस ज ख म प ज ख म क ल स प रभ व त त 01.02.2017 सभ ग र हक और स भ तव ग र हक क व बस इट पर य टर त ग टतम नल पर प ज करण प र करन स पहल और टर करन श र करन स पहल इस ज ख म प रकट करण क स वध न प व क पढ ल न च तहए इस ज ख म प रकट

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Fundamental Rights (Part-III) ARTICLE 21 : PROTECTION OF LIFE AND PERSONAL LIBERTY No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Article

अधिक जानकारी

भ रत य र ज़र व ब क ब ल ट न ज ल ई 2018 ख ड 72 अ क 7

भ रत य र ज़र व ब क ब ल ट न ज ल ई 2018 ख ड 72 अ क 7 भ रत य र ज़र व ब क ब ल ट न ज ल ई 2018 ख ड 72 अ क 7 स प दन सम त जनक र ज ग तम च टजज र ज व र जन स प दक शश धर एम. ल कर भ रत य र ज़र व ब क ब ल ट न स प दक य सम त क तनदद शन म आर थ क और न त अन स ध न व भ ग दर र म

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Part 5( Article 52-151) Parliament Parliament consists of the President of India, Lok Sabha and Rajya Sabha. Normally, three Sessions of Parliament are held in a year: (i) Budget Session (February-May)

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation GDP, NDP, GNP, NNP The money value of all the final goods and services produced in the domestic territory of a country in a year s time is called the Gross Domestic Product. The domestic territory includes

अधिक जानकारी

MergedFile

MergedFile A GOVERNMENT RECOGNISED MINORITY INSTITUTION Dated: 19-07-2019 ADMISSION NOTICE The selected candidates of U.G. Part I (B.A. I, B.Sc. (Bio.) I, B.Sc. (Maths) I & B.Com. I) in First list are informed that

अधिक जानकारी

आचरण एव न त क स ह स कक स च र पर न त

आचरण एव न त क स ह स कक स च र पर न त आचरण एव न त क स ह स कक स च र पर न त स क स च र पर न त यह न त अत क र य, तनद शक, सल हक औ एज ट सतह, उन कर मच र य औ अन य व यत य क तलए अत प र ह ज र ग न क ओ स क यम क ह,स कम हन क र हत व क सर झ ह औ स स च र प श

अधिक जानकारी

1.0 ईद द श य ब क क स च र न तत यह दस त व ज़ ब क ऑफ बड़ द क स च र न तत क दर त ह. आस न तत क ईद द श य ब क द व र ऄ ग क त लक ष य, स धन, प रक र य ओ तथ स च र क

1.0 ईद द श य ब क क स च र न तत यह दस त व ज़ ब क ऑफ बड़ द क स च र न तत क दर त ह. आस न तत क ईद द श य ब क द व र ऄ ग क त लक ष य, स धन, प रक र य ओ तथ स च र क 1.0 ईद द श य ब क क स च र न तत यह दस त व ज़ ब क ऑफ बड़ द क स च र न तत क दर त ह. आस न तत क ईद द श य ब क द व र ऄ ग क त लक ष य, स धन, प रक र य ओ तथ स च र क तनय मक तसद त क स पष ट करन ह त क रक ब क क तहतध रक क

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 1314] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

PDF 1 st Feb ड न ल ड ट रम प न 7 र ष ट ट र क न गररक पर अम ररक म प रव श करन स र क लग ई नए अम र क ष ट रपत न ई न, इ क, ल त य, स म तलय, स ड न, स र

PDF 1 st Feb ड न ल ड ट रम प न 7 र ष ट ट र क न गररक पर अम ररक म प रव श करन स र क लग ई नए अम र क ष ट रपत न ई न, इ क, ल त य, स म तलय, स ड न, स र PDF 1 st Feb 2017 1. ड न ल ड ट रम प न 7 र ष ट ट र क न गररक पर अम ररक म प रव श करन स र क लग ई नए अम र क ष ट रपत न ई न, इ क, ल त य, स म तलय, स ड न, स र य औ यमन क य त य प अम र क म प रव श प 90 त न क एक तवव

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 उपख ड (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 293] ubz fnyyh] ब

अधिक जानकारी

उ तर द श श सन क म क अन भ ग-1 स य -1/2016/13/2/1997-क लखनऊ :: दन क 17 फरवर, 2016 अ धस चन क ण स वध न क अन छ द, 309 क पर त क र द त श क य ग करक, र

उ तर द श श सन क म क अन भ ग-1 स य -1/2016/13/2/1997-क लखनऊ :: दन क 17 फरवर, 2016 अ धस चन क ण स वध न क अन छ द, 309 क पर त क र द त श क य ग करक, र उ तर द श श सन क म क अन भ ग-1 स य -1/2016/13/2/1997-क -1-2016 लखनऊ :: दन क 17 फरवर, 2016 अ धस चन क ण स वध न क अन छ द, 309 क पर त क र द त श क य ग करक, र यप ल, ''उ तर द श सरक र स वक प रव नयम वल, 2013'' म

अधिक जानकारी

आस ट र ल यन ल क षण स स ट थ (ATA) सल त आचरण स ह 1

आस ट र ल यन ल क षण स स ट थ (ATA) सल त आचरण स ह 1 आस ट र ल यन ल क षण स स ट थ (ATA) सल त आचरण स ह 1 प भ ग पररचय 1. आस ट र ल यन ल क षण स स ट थ सल त क आचरण स ह क क ष य ; 1.1. ल क षण स स ट थ ओ और उनक क ययक यओ क क ष य य र कक व ग र क क य आश व सन द सक कक उन

अधिक जानकारी

VOLUME 3 ISSUE ISSN

VOLUME 3 ISSUE ISSN VOLUME 3 ISSUE 3 www.transframe.in 1 ISSN 2455-0310 प र व त तर भ र य र ज य म घ लय एक नक षप त पररचय भ रत क प त तर क ष त र म म घ लय क त श ष स थ न ह म घ लय क ब र म अपन समझ त कतसत करन क तलए हम इसक त क स क

अधिक जानकारी

CSE (Main) Compulsory Paper International Current Events

CSE (Main) Compulsory Paper International Current Events Content on International current events 1. भ रत-अम ररक स न य सहय ग 20.04.2016 2. म द र क ष क द र 16.03.2016 3. अम ररक र ष ट र पतत च न व 03.03.2016 4. आत कव द क ख त म क सख त कदम जर र : म द 23.11.2015 Taken

अधिक जानकारी

To No.M-11014/2(45)/ /MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram Ne

To No.M-11014/2(45)/ /MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram Ne To No.M-11014/2(45)/2016-17/MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram New Delhi-110066 Dated: - 30. 10. 2017 The Regional Director

अधिक जानकारी

jktLFkku uxjikfydk fof/k;ka ¼fujlu vkSj iqu%izorZu½

jktLFkku uxjikfydk fof/k;ka ¼fujlu vkSj iqu%izorZu½ 2019 क व ध यक स. 5 र जस थ न स स क रस स स स स ध धनव व ध यक2 2019 ज स कक र जस थ न स व ध न स स प र:र स थ वरक ककय ज य व र जस थ न क र रस क क स न यन स, 2 011क र र क श न त ररन र ल ए व,र भ रत गणर ज, र नन तरर ष

अधिक जानकारी

भ रत क र ष ट रपतत श र र म न थ क त न द क र ज यप ल सम म लन-2017 म आरतम भक उद ब धन र ष ट रपतत भ न, अक ट बर 12, 2017 र ज यप ल ए उप र ज यप ल क 48 सम म लन म

भ रत क र ष ट रपतत श र र म न थ क त न द क र ज यप ल सम म लन-2017 म आरतम भक उद ब धन र ष ट रपतत भ न, अक ट बर 12, 2017 र ज यप ल ए उप र ज यप ल क 48 सम म लन म भ रत क र ष ट रपतत श र र म न थ क त न द क र ज यप ल सम म लन-2017 म आरतम भक उद ब धन र ष ट रपतत भ न, अक ट बर 12, 2017 र ज यप ल ए उप र ज यप ल क 48 सम म लन म उपतथथत उपर ष ट रपतत श र एम. क य न यड ज, प रध न म त

अधिक जानकारी

Weekly GK Banking Capsule in Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1

Weekly GK Banking Capsule in Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1 India s Largest Online Test Series 1 WEEKLY GENERAL KNOWLEDGE BANKING & FINANCE CAPSULE (21 st to 27 th October 2018) ब क ग सम च र आरब आई न फ न प म ट स ब क पर स हट य प रत ब ध आख रक र आरब आई न अन प लन ररप

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Recruitment

Microsoft Word - Recruitment Bihar School Examination Board बह र व लय पर स म त User Manual For Recruitment (Contract Basis) मह वप ण त थय म स य ववरण त थ 1 ऑनल इन आव दन और श क जम करन क त थ 03.01.2017 12.01.2017 Email ID: recruitment.bseb@gmail.com

अधिक जानकारी

ब क ऑफ बड़ द - म र द ब द क ष त र क अपन श ख, ई ल ब व ए. ट. एम. ह त भ तल पर त य र भवन क आवश यकत ह भवन म ख य म ग प ग त दशग न य ह भवन क आवश यकत न न न र ह क

ब क ऑफ बड़ द - म र द ब द क ष त र क अपन श ख, ई ल ब व ए. ट. एम. ह त भ तल पर त य र भवन क आवश यकत ह भवन म ख य म ग प ग त दशग न य ह भवन क आवश यकत न न न र ह क ब क ऑफ बड़ द - म र द ब द क ष त र क अपन श ख, ई ल ब व ए. ट. एम. ह त भ तल पर त य र भवन क आवश यकत ह भवन म ख य म ग प ग त दशग न य ह भवन क आवश यकत न न न र ह क र.. स थ न क रप ट क ष त र (व ग फ ट) 1 आ शय न क ठ र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Minutes Special SLBC _Final.doc

Microsoft Word - Minutes Special SLBC _Final.doc र अ :एसएलब स : वश ष ब ठक: 2014-15/ दन क 31 म च 2015 र य तर य ब कस स म त, र ज थ न क सभ सद य ब क तथ अ य हत हय क प रच लत मह दय, वषय: र य तर य ब कस स म त, र ज थ न क वश ष ब ठक क क य व (Minutes) एव क र व ई रप

अधिक जानकारी

ज एसट -28% तक उत प द-व र ज एसट क दर (अद यततत स श धन) 1. ग ड 2. प न मस ल 3. एत श क र अथव अन य व द स मर अथव व द य त स पद थक (व ततत जल सम त )

ज एसट -28% तक उत प द-व र ज एसट क दर (अद यततत स श धन) 1. ग ड 2. प न मस ल 3. एत श क र अथव अन य व द स मर अथव व द य त स पद थक (व ततत जल सम त ) ज एसट -28% 10.11.2017 तक उत प द-व र ज एसट क दर (अद यततत स श धन) 1. ग ड 2. प न मस ल 3. एत श क र अथव अन य व द स मर अथव व द य त स पद थक (व ततत जल सम त ) ज एसट 18% 1. न अथव त न न ह आ म ल ट 2. च न य त कन शनर

अधिक जानकारी

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Sixth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 21th August, 2019/30th Shravan, 1941(Saka) ---- [Chi

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Sixth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 21th August, 2019/30th Shravan, 1941(Saka) ---- [Chi HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Sixth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 21th August, 2019/30th Shravan, 1941(Saka) [Chief Minister - Irrigation & Public Health Minister - Education

अधिक जानकारी

Restitution Program: Information for Offenders Brochure - Chinese

Restitution Program: Information for Offenders Brochure - Chinese क षत प र प र ग र म: अपरर धक र त ओ क ल ए जर नकर र RESTITUTION PROGRAM: Information for Offenders [Hindi] यद आप पर क स क षत प र ऑर डर (Restitution Order) क प स क द नदर र ह, र सहर र र उपलब ध ह क षत प र क

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 5005] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

P a g e 1 एय स म ल फ इन स ब क लललमट ड ग र हक म आवज न त AU SFB all rights reserved. This document is constitute Property of AU SFB, and no part of this

P a g e 1 एय स म ल फ इन स ब क लललमट ड ग र हक म आवज न त AU SFB all rights reserved. This document is constitute Property of AU SFB, and no part of this P a g e 1 एय स म ल फ इन स ब क लललमट ड ग र हक म आवज न त P a g e 2 व षय स च 1. पर चय... 3 2. म र गदर गक वसद त... 3 3. अनव क त / र लत त क स ड व ट... 3 4. ख त म ईस एस प रत यक ष ड व ट / अन य ड व ट... 4 5. एनईएफट

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I [k.m 1 PART I Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 191] ubz fnyyh] cq/okj] tqykbz 15] 2015@vk"kk

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य 01 इसक ल ए समर प त बन ए रखन उच चतम म नक व य प र आचरण क क फ क इ टरन शनल ल म ट ड और इसक सह यक क पन य (ब द म "स आईएल" य "क पन ") व य प र आचरण क उच चतम म नक क बन ए रखन क ल ए प रत

अधिक जानकारी

Process of filling Application Form 1. First of all download and read carefully the Application Brochure from website. lcls igys osclkbv ij fn;s Appli

Process of filling Application Form 1. First of all download and read carefully the Application Brochure from website. lcls igys osclkbv ij fn;s Appli Process of filling Application Form 1. First of all download and read carefully the Application Brochure from website. lcls igys osclkbv ij fn;s Application Brochure ij fdyd dj vkosnu funszf kdk dks MkmuyksM

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 ल क न त श ध क द र, नई द ल ल द व र तनर म स श सन क ब च क... 2 क न न-श सन (Rule of Law) र ज य क न न श सन क औस न स क र 0.5 0.4 0.39 0.3 ब ज प श ससत प रद श ग र ब ज प श ससत प रद श 3 Source: Economic Freedom

अधिक जानकारी

ICSE - X HINDI Board Paper I.C.S.E कक ष : X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately.

ICSE - X HINDI Board Paper I.C.S.E कक ष : X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately. I.C.S.E कक ष : X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately. You will not be allowed to write during the first 15 minutes. This time is to

अधिक जानकारी

ककस न क र क ट क ड क यडक रम: ऋण तक पह च क क स त र य ऋण स ओ क क स त रण प रश न पत र: II, III क षय: भ रत य आर थडक क क स, क कष स ध र, कल य णक र न ततय य प ए

ककस न क र क ट क ड क यडक रम: ऋण तक पह च क क स त र य ऋण स ओ क क स त रण प रश न पत र: II, III क षय: भ रत य आर थडक क क स, क कष स ध र, कल य णक र न ततय य प ए ककस न क र क ट क ड क यडक रम: ऋण तक पह च क क स त र य ऋण स ओ क क स त रण प रश न पत र: II, III क षय: भ रत य आर थडक क क स, क कष स ध र, कल य णक र न ततय य प एसस क प र थकमक और म ख य पर क ष म ल ख क प र स कगकत :

अधिक जानकारी

60gi

60gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 08] ubz fnyyh] c`glifrokj]

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 72_2017_LS_Hin

Microsoft Word - 72_2017_LS_Hin 2017 क वध यक स ख य क 72. [ द न शनल ब क फ र ए ग रक चर ए ड रल ड व लपम ट (अम डम ट) बल, 2017 क ह द अन व द] र ट र य क ष और ग र म ण वक स ब क (स श धन) वध यक, 2017 र ट र य क ष और ग र म ण वक स ब क अ ध नयम, 1981

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 Digital Financial Awareness and Access Redefining governance स चन प र द य ग क ज ञ न क न द र (IT-GK) ड ज टल श क ष और प रश क षण क स व ध उपलब ध कर न क शलए एकल ब द म ड य ल ह. इस पररय न क सफल क य न द यन क शलए

अधिक जानकारी

9/11/ ख दर म त मई म त ज स बढ़ (Retail Inflation Rises Fast in May - in Hindi) (Part 8)- Translation in Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punja

9/11/ ख दर म त मई म त ज स बढ़ (Retail Inflation Rises Fast in May - in Hindi) (Part 8)- Translation in Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punja Examrace Examrace 289K Login & Manage ख दर म त मई म त ज स बढ़ (Retail Inflation Rises Fast in May - in Hindi) (Part 8) (Download PDF) (August 31, 2018) ख दर म त मई म त ज स बढ़ - एक र यटस क अन स र, ख दर म

अधिक जानकारी

_2018 puzzle pdf hindi.xps

_2018 puzzle pdf hindi.xps SUCCESSKEY98 FOR PDF : www.successkey98.in FOR MOCK TEST : www.successkey98.org TELEGRAM LINK https://bit.ly/2pbwlc9 HIGH LEVEL PUZZLE FOR IBPS PO AND IBPS CLERK PRELIMS 2018 EXPECTED PUZZLE PDF IN HINDI

अधिक जानकारी

II (i) 139 अध स चन नई द ल ल, 14 नवम बर, 2017 स. 47/2017- एक क त कर ( र) स.क.धन.1396(अ). एक क त म ल एव स व कर अध धनयम, 2017( 2017क 13) (इस अध स चन म एत

II (i) 139 अध स चन नई द ल ल, 14 नवम बर, 2017 स. 47/2017- एक क त कर ( र) स.क.धन.1396(अ). एक क त म ल एव स व कर अध धनयम, 2017( 2017क 13) (इस अध स चन म एत II 139 अध स चन नई द ल ल, 14 नवम बर, 2017 स. 47/2017- एक क त कर ( र) स.क.धन.1396(अ). एक क त म ल एव स व कर अध धनयम, 2017( 2017क 13) (इस अध स चन म एतधममन पश च त धजस उक त अध धनयम स स र भ त दकय कय ) क र 6 क

अधिक जानकारी

Using a Walker - Hindi

Using a Walker - Hindi व कर क इस त म ल करन Using a Walker Walking with a walker 1. Lift the walker and place it at a comfortable distance in front of you with all four of its legs on the floor. This distance is often equal to

अधिक जानकारी

Microsoft Word - pr UAE Migrants hn doc.doc

Microsoft Word - pr UAE Migrants hn doc.doc स य क त अरब अम र त: नम र ण क यर म अच नक आई त ज़ म क मग र क श षण नम र ण क य र म लग व स क मग र क श षण क द शर त करत एक नई रप टर (दबई, नवम बर 12, 2006) म नव धक र स गठन ह य मन र इट स व च न आज ज र अपन एक रप टर

अधिक जानकारी

Python एक शुरुआत सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा -11

Python एक शुरुआत सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा -11 Program Efficiency or Idea of Algorithm Efficiency स ब एसई प ठ यक रम पर आध ररत कक ष -12 द व र : स ज व भद र य स न तक त त श क षक (स गणक शवज ञ न ) क ० शव० ब ब क (लखनऊ स भ ग) Algorithm एक algorithm ककस व व

अधिक जानकारी

Daily Current Affairs Capsule 12 th June 2019

Daily Current Affairs Capsule 12 th June 2019 Daily Current Affairs Capsule 12 th June 2019 1. चक रव त व य एक बह त ह ग भ र चक रव त त फ न म बदल गय प र व-मध य अरब स गर क ऊपर चक रर त र य एक बह त ग भ र चक रर त त फ न म बदल गय ह यह र तवम न म ग र क पश च

अधिक जानकारी

स वत त रत द वस क प वव स ध य पर म नन य र ष ट रपतत क स श नई द ल ल : 14 अगस त, 2016 प य र शव तसय : 1. हम र स वत त रत क 69व वर वग ठ क प व स ध य पर म श तव

स वत त रत द वस क प वव स ध य पर म नन य र ष ट रपतत क स श नई द ल ल : 14 अगस त, 2016 प य र शव तसय : 1. हम र स वत त रत क 69व वर वग ठ क प व स ध य पर म श तव स वत त रत द वस क प वव स ध य पर म नन य र ष ट रपतत क स श नई द ल ल : 14 अगस त, 2016 1. हम र स वत त रत क 69व वर वग ठ क प व स ध य पर म श तव श म रह रह अपन सभ बहन और भ इय क ह र द क बध ई त ह 2. अपन 70व स वत त

अधिक जानकारी

Microsoft Word GI

Microsoft Word GI jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 342] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

म क त ब ध : क व य भ ष क क त ल पक र ड. स जय प रस द श र व स तव भ ष क म ल स ब ध कक तव क अ त करण स ह त ह भ ष क य ग ब ध क स व हक क र प म भ द ख ज त ह कक तव

म क त ब ध : क व य भ ष क क त ल पक र ड. स जय प रस द श र व स तव भ ष क म ल स ब ध कक तव क अ त करण स ह त ह भ ष क य ग ब ध क स व हक क र प म भ द ख ज त ह कक तव म क त ब ध : क व य भ ष क क त ल पक र ड. स जय प रस द श र व स तव भ ष क म ल स ब ध कक तव क अ त करण स ह त ह भ ष क य ग ब ध क स व हक क र प म भ द ख ज त ह कक तव अपन य ग क भ व, क तवच र और समस य ओ क अपन क व य म उत

अधिक जानकारी

कर ट अफ यर स (All Year 2018) 1. क न व यक त ह ल ह म, ICCR क नए अध यक ष क तनय क तकय गय ह? (Date : ) (a) क त नय सहस त रब द (b) रक त न द र शम (c

कर ट अफ यर स (All Year 2018) 1. क न व यक त ह ल ह म, ICCR क नए अध यक ष क तनय क तकय गय ह? (Date : ) (a) क त नय सहस त रब द (b) रक त न द र शम (c कर ट अफ यर स (All Year 2018) 1. क न व यक त ह ल ह म, ICCR क नए अध यक ष क तनय क तकय गय ह? (Date : 2018-01-01) (a) क त नय सहस त रब द (b) रक त न द र शम (c) अश क स म (d) प ज ग तम 2. क न व यक त ह ल ह म, उत तर

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 7th June 2018 in Hindi Here's the Hindi version of Important Current Affairs 7th June 2018 in Hindi. Now stay updated with i

Important Current Affairs 7th June 2018 in Hindi Here's the Hindi version of Important Current Affairs 7th June 2018 in Hindi. Now stay updated with i Imprtant Current Affairs 7th June 2018 in Hindi Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 7th June 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs fr SSC, IBPS and mre banking

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 658gi

Microsoft Word - 658gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 658 GI/2019 (1) vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la-

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Grassland Hot Wind and Cold Wind Grasslands occur naturally on all continents except Antarctica. Tropical grasslands are closest to the equator and remain hot all over the year. Temperate grasslands are

अधिक जानकारी

ब लक च म फत व सक त च य श क षण च हक क अश श यम, २००९. र ज य त ल सवव ळ स ठ (इ. १ ल त १२ व ) पय त स थ श क प र श करण व सक षम प र श क र घ श त करण व तय च य ज

ब लक च म फत व सक त च य श क षण च हक क अश श यम, २००९. र ज य त ल सवव ळ स ठ (इ. १ ल त १२ व ) पय त स थ श क प र श करण व सक षम प र श क र घ श त करण व तय च य ज ब लक च म फत व सक त च य श क षण च हक क अश श यम, २००९. र ज य त ल सवव ळ स ठ (इ. १ ल त १२ व ) पय त स थ श क प र श करण व सक षम प र श क र घ श त करण व तय च य जब बद -य श श त करण य ब बत प रस त व - मह र ष ट र स ल

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 816] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 275] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

Microsoft Word - towelduster12.docx

Microsoft Word - towelduster12.docx हम र स दभ : य/3:1/ट ड 08 08 2012 वषय : र ग न त लय तथ ट बल ड टर क आप त क लए क ट शन/क ट शन मह दय, न च दए गय य र क अन स र र ग न त लय त थ ट बल ड टर क आप त क लए स लब द क ट शन आम त क ज त ह 0 व त क न म दर क अ

अधिक जानकारी

हम र स दभ : ज एसड /10/61/ वषय: ट बल ड टर व र ग न त लय क आप त ह त क ट शन मह दय, न च दए गए य र क अन स र र ग न त लय और ट बल-ड टर क आप त क

हम र स दभ : ज एसड /10/61/ वषय: ट बल ड टर व र ग न त लय क आप त ह त क ट शन मह दय, न च दए गए य र क अन स र र ग न त लय और ट बल-ड टर क आप त क हम र स दभ : ज एसड /10/61/2014 19.01.2015 वषय: ट बल ड टर व र ग न त लय क आप त ह त क ट शन मह दय, न च दए गए य र क अन स र र ग न त लय और ट बल-ड टर क आप त क लए स लब द क ट शन आम त क ज त ह म स. व त क न म दर क अ

अधिक जानकारी

Weekly GK Banking Capsule In Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1

Weekly GK Banking Capsule In Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1 India s Largest Online Test Series 1 WEEKLY GENERAL KNOWLEDGE BANKING & FINANCE CAPSULE (16 th to 22 nd September 2018) ब क ग और व य सम च र प य इ डय य क NBFC स च लत कर ग प य इ डय क अपन ख द क ग र-ब क ग

अधिक जानकारी

सदस य कष ट/ श क यत फ र म त र ख: क पय सभ ज नक र प र ट कर श क यतकत म क ज नक र : ( ) ( ) न म क र यक र फ न न बर घर ल ट ल फ न न बर पत शहर र ज र ज प क ड श क

सदस य कष ट/ श क यत फ र म त र ख: क पय सभ ज नक र प र ट कर श क यतकत म क ज नक र : ( ) ( ) न म क र यक र फ न न बर घर ल ट ल फ न न बर पत शहर र ज र ज प क ड श क सदस य कष ट/ श क यत फ र म त र ख: क पय सभ ज नक र प र ट कर श क यतकत म क ज नक र : ( ) ( ) न म क र यक र फ न न बर घर ल ट ल फ न न बर पत शहर र ज र ज प क ड श क यतकत म स स ब ध त व यक तत(य ) क न र : #: न म न म आईड

अधिक जानकारी

03_0549_01_2017_ indd

03_0549_01_2017_ indd Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *0084715162* HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/01 Paper 1 Reading and Writing February/March 2017 2

अधिक जानकारी

एमएसएमई व त तप षण : ब क और व त तत य प र दय ग क (फ नट क) प त तस पर ध, सहक र य अथव प त तस परध सहक र य? एमएसएमई व त तप षण : ब क और व त तत प र द य ग क (फ

एमएसएमई व त तप षण : ब क और व त तत य प र दय ग क (फ नट क) प त तस पर ध, सहक र य अथव प त तस परध सहक र य? एमएसएमई व त तप षण : ब क और व त तत प र द य ग क (फ एमएसएमई व त तप षण : ब क और व त तत प र द य ग क (फ नट क) प रत स परय य, सहकय य अथ य प रत स परध सहकय य?* एस. एस. म दड श र स मन ब ल, गल बल ल ड, एसएमई फ इन स, व ब क सम ह; श र मतत स र ख मर त, क र यप लक न द शक,

अधिक जानकारी

उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उ

उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उ उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उच च ग णवत त स व स थ य और कल य ण स व ओ क एक वस त त श

अधिक जानकारी

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw स खन -स ख न क प रक र य क पर वर तन: आपक व द य लय म प र ध य ग क क इस त म ल क न त त व करन Copyright 200X, 200Y The Open University Contents यह इक ई क स ब र म ह 3 व द य लय न त इस इक ई म क य स ख ग 3 1 क न स

अधिक जानकारी

क य आप अपन ऑफ स,ह म Use,स ट ड ट स use य स ट,म र क टट ग,Online वर कक र क ल ए पट प य ड स र कट प न र क स च रह ह पर इतन बजट नह ह त अब आप र क स थ ह India र

क य आप अपन ऑफ स,ह म Use,स ट ड ट स use य स ट,म र क टट ग,Online वर कक र क ल ए पट प य ड स र कट प न र क स च रह ह पर इतन बजट नह ह त अब आप र क स थ ह India र क य आप अपन ऑफ स,ह म Use,स ट ड ट स use य स ट,म र क टट ग,Online वर कक र क ल ए पट प य ड स र कट प न र क स च रह ह पर इतन बजट नह ह त अब आप र क स थ ह India र क No.1 Company Computer Bazar Online / Laptop Bazar

अधिक जानकारी

4197gi

4197gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 597] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

NEWELL BRANDS

NEWELL BRANDS NEWELL BRANDS 1 Newell Brands और इसक स यक क पन य और स य ग (स म ह क र प स, "न य ल") व य स नयक नतकत क उच चतम म क क स थ व य स नयक गनतव ध य और सभ ल ग क और व न यम क अ स र स च ल कर क ललए प रनतबद य व क र त आचरण

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 10 ajay thakur 52-60

Microsoft Word - 10 ajay thakur 52-60 बड़व न जल क आ दव सय क आ थ क थ त क अ ययन अजय ठ क र (श ध थ ) व ण य अ यययन श ल द व अ ह य व व व य लय, इ द र ड. अश क वम ( च य ) श. मह व य लय, नव ल, (बड़व न ) ड. त स ह ( वभ ग य ) व ण य अ यययन श ल द व अ ह य व व

अधिक जानकारी

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से संबंधित मुद्दे

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से संबंधित मुद्दे भ रत म डट र टग एज सय स स ब धत म drishtiias.com/hindi/news-analysis-editorials/news-editorials/25-05-2019/print डट र टग एज स य ह? डट र टग ज र क य स धन क स दभत स ख-य यत (Creditworthiness) क स ब ध म कस म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FSD BC

Microsoft Word - FSD BC अन ब ध कस न कर डट क डर (क स स ) ज र करन क स श धत य जन 1. प रचय कस न क उत प दन ऋण आवश यकत क समय पर और झ झट र हत तर क स प र करन क लए कस न कर डट क डर एक अ भनव ऋण वतरण त तर क र प म उभर ह उक त य जन प र द श

अधिक जानकारी

भ रत क र ष ट रपतत श र र म न थ क त न द ज क ददव ग क त ए र ष ट र य प रस क र 2017 प रद न करन क अ सर पर स ब धन त ज ञ न भ न, ददसम बर 03, अ तर ष ट र

भ रत क र ष ट रपतत श र र म न थ क त न द ज क ददव ग क त ए र ष ट र य प रस क र 2017 प रद न करन क अ सर पर स ब धन त ज ञ न भ न, ददसम बर 03, अ तर ष ट र भ रत क र ष ट रपतत श र र म न थ क त न द ज क ददव ग क त ए र ष ट र य प रस क र 2017 प रद न करन क अ सर पर स ब धन त ज ञ न भ न, ददसम बर 03, 2017 1. अ तर ष ट र य ददव ग दद स क अ सर पर ददव ग-जन क र ष ट र य प रस क

अधिक जानकारी

UNIVERSITY OF DELHI

UNIVERSITY OF DELHI अन लग नक 1. प रय जन प रस त व क प रस त त श ध प रय जन ओ क लए स श धत दश नद श क) नय मत नय पर व वद य लय क क ई भ अध य पक कस भ र ष ट र य/अ तरर ष ट र य व प षण एज स स व प षण एज स क प र प क अन स र प रध न अन व षक

अधिक जानकारी

Afzal Husain Tally ERP 9 Complete Course TALLY ERP 9 COURSE क हम श र आत कर च क ह और य पहल PART ह ज स स RELATED NOTES म आपक PDF म द रह ह NOTES म द गई ह

Afzal Husain Tally ERP 9 Complete Course TALLY ERP 9 COURSE क हम श र आत कर च क ह और य पहल PART ह ज स स RELATED NOTES म आपक PDF म द रह ह NOTES म द गई ह TALLY ERP 9 COURSE क हम श र आत कर च क ह और य पहल PART ह ज स स RELATED NOTES म आपक PDF म द रह ह NOTES म द गई हर INFORMATION क आपक ध य न स पढन ह य NOTES आपक BASIC COURSE क समझन क जलए और HELP कर ग त श र करत

अधिक जानकारी