एमएस - स आयट च अभ य सक रम २०१९ Study Skills Citizenship Skills IT Concepts & General Awareness Daily Life Skills Learn 200+ Skills in MS-CIT Scripting

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "एमएस - स आयट च अभ य सक रम २०१९ Study Skills Citizenship Skills IT Concepts & General Awareness Daily Life Skills Learn 200+ Skills in MS-CIT Scripting"

प्रतिलिपि

1 एमएस - स आयट च अभ य सक रम २०१९ Study Skills Citizenship Skills IT Concepts & General wareness Daily Life Skills Learn 200+ Skills in MS-CIT Scripting Skills Job Skills Ergonomics Typing Skills Netiquettes Cyber Security Go Green

2 स शन #०१: प ट पररचय ट ट क सट पररचय क प य टर स ट करण क प य टरच पररचय म उसच व पर क प य टर स ट करण म हणज क य? क प य टर शट ग ड ऊन आमण ल ग ग ऑ च महत त व क प य टर व परत असत न य ग य पद धत न बसण य च महत त व 01 स शन #०१: प ट आपल न व ट इप कर आमण आपल य मशक षण च स र व त कर ब टट ग म हणज क य? एज य ट न म ट ग गल न व च स ट र म व ब प ज स ब र उझ करण य स ठ इ टरन ट एक सप ल रर च व पर कर शकत / शकत म अभ य स च य मवषय बद दल अमधक म महत श धण य स ठ ग गल व पर शकत / शकत मल ह ल पल इन न बर कक व सरक र स व ऑनल इन ममळ शकत त (तक र र क रम क) ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म स र ग प सवडटस च व पर आमण तय च य ग य व यवस थ पन कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'म महत त त रज ञ न' मवषय व च Page 2 of 51

3 स शन #०२: प ट ह डस ट ज डण ह डस ट ज डण प ट एमप लक शनच प ट एमप लक शनच व पर व पर म म झ ड स कट प म म झ ड स कट प व यम क त कर शकत /शकत. व यम क त कर शकत /शकत. ई-म ल एट क ट स त मच म मनटर ब कर ऑमडओ म ठ य आव ज त ऐकण य च ट ळ टच ट यवप ग म हणज क य? Muscle memory म हणज 02 स शन #०२: प ट क य? ट यवप ग स ठ ब ट च न व, ब ट च मनय जन आमण क ह ट यवप ग रटप स ड ट म हणज क य? म ई-म ल ख त तय र कर न ऑपर ट कर शकत / शकत म ऑनल ईन कथ / अमभज त स महतय क णतय ह भ ष त ऐक शकत / शकत जन म प रम णपत र स ठ ऑनल इन अजट कर ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म म झ ऑनल इन ब कक ग व यवह र व तय बद दलच य म महत स रमक षतत च क ळज घ ऊ शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'स फ टव अर' मवषय व च Page 3 of 51

4 स शन #०३: प ट क ब डटच व पर करण म Notepad च व पर कर न इल तय र कर शकत ऑनल इन अजट आमण तय स ब ध ज ख म इ धन व चव क ब डट आमण त व परत न बसण य च य ग य पद धत 03 स शन #०३: प ट स टड मस क३ल स 'ह म र ' बद दल म महत कर न घ य इन म शन मसमस टम म हणज क य? म ग गल प ल -स ट अर व पर शकत / शकत आमण अ प स ड उनल ड कर शकत / शकत (उ.: एम.क.स.एल लनटर अ प) म dictionary.com वर अथट, प रमतशब, सम न थ शब, मवर द ध थ शब, आमण ज ञ नक श य च श ध घ ऊ शकत / शकत म मट ड ऊनल ड कर शकत /शकत ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म म झ य अ ड र इड नवर आपतक ल न स श म हणज च इमरज स ट क स ट स ट कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'ह डटव अर' मवषय व च Page 4 of 51

5 स शन #०४: प ट क प य टरस बत इ टरअ क ट करण, वव ड ज वर क म करण तय वल कवर मक लक करण य प व मवच र कर क ग जप न व पर, न टप ड अ प च व पर कर क प य टरच पड त मच य नजर सम र हव. 04 स शन #०४: प ट ह म र क ज च य सर व ल प र र भ कर य स फ टव अर क य आह? म क शल स व यवह र करण य स ठ प ट एम च व पर कर शकत / शकत म म महत श धण य स ठ मवदकप मडय च व पर कर शकत / शकत आपल य व हन च तपश ल ज ण न घ य ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म म झ य अ ड र इड नवर ल इ टरन टच व पर च म महत ठ व शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'ड ट, कन क ट मव हट आमण म ब ईल इ टरन ट' ह मवषय व च Page 5 of 51

6 स शन #०५: प ट क प य टर ल ग ऑ आमण ह यबन ट करण एक च व ळ अन क प र ग र म सच व यवस थ पन करण. म वव ड ज मममडय प ल यर च व पर कर शकत /शकत क लक य ल टरच व पर ऑनल इन क ल मस इड स व परत न स वध रह ह इबरन ट, ल क क शटड ऊन? उपय ग स चन : आपल य स गणक च य स क र न वर न व चन ह म र मध ल G आमण H दकज ज ण न घ य ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व 05 स शन #०५: प ट ह डटव अर म हणज क य? एज य ट न म ट - Google ग ल स म म झ ईम ल प सवडट र स ट कर शकत / शकत म ऑनल इन श क षमणक मव हमडओज़ प हत / प हत ज त च य खल य स ठ ऑनल इन अजट म म झ य ल पट प व प स स ठ च गल य अ ट व ह यरस स फ टव अरच व पर कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'इ टरन ट आमण व ब, इ टरन टच व पर' ह मवषय व च Page 6 of 51

7 स शन #०६: प ट म ईल आमण ल डर तय र कर शकत आमण तय च व यवस थ पन कर शकत. श टकट बनवण व क ढ न ट कण मस टक न ट च व पर ट स कब र व स ट ट म न वर ल मपवन ग आयटम स ई-म ल एट क ट स स क र नस व हर ट ळ क प य टरवर क म करत न य ण र त ण कम करण य कररत क ह म न च व य य म 06 क ब डट म यक र क प य टरबद दल ज ण न घ य एज य ट न म ट - स म ट घड य ळ ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व स शन #०६: प ट म ' वररट स' ल डर मध य व बस ईट स ट क शकत / शकत म HIM अ पच व पर कर शकत /शकत म ईब क स श ध न ड उनल ड कर शकत / शकत (एनस ईआरट ) वय, र ष ट र यतव आमण अमधव स प रम णपत र स ठ ऑनल ईन अजट म सब क वर म झ प र इल व अन य छ य मचत र स रमक षतररतय श यर कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'प र व ह यडसट आमण ब र ऊजसट' ह मवषय व च Page 7 of 51

8 स शन #०७: प ट ऑपर टट ग मसस ट मच ओळख, ऑपर टट ग मसस ट म म हणज क य? वव ड ज ७ च ओळख क र ल प न ल च व पर, त र ख आमण व ळ च स टट ग ट स कब रच स टट ग श अर करण म हणज क अर करण, पण इ टरन टवर न ह व ळ आमण इ धन व चमवण य स ठ अ प सच व पर कर एग न ममक ख च क व पर व? 07 स शन #०७: प ट ट प र बद दल म महत कर न घ य, त मच य स ठ ट यवप ग रटप स क प य टरच क म कस च लत एज य ट न म ट फ ल मक झबल ट क न ल ज म म झ न ट ब कक ग ख त उघड शकत / शकत म व ह ल ट अ पच उपय ग कर न म झ शब स ग रह स ध र शकत / शकत श सक य र ग ण लय त ऑनल इन अप इ टम ट घ ण ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म महत त व च य म ब इल अ प सस ठ अ प ल कर ट ल स च व पर कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'व ब य रटमलट ज आमण कम य मनक शन' ह मवषय व च Page 8 of 51

9 स शन #०८: प ट वडट प र स सर बद दल म महत म एक भ ट क डट तय र कर शकत / शकत न व परल ल अक उ ट स मनमरक रय कर इ धन आमण व ळ व चमवण य स ठ ग गल नक श व पर ल पट प व परण य च य ग य पद धत 08 स शन #०८: प ट चल क ह ट इवप ग रटप स ज ण न घ ऊ आमण डब ल ओ आर य ई आई दकज बद दल मशक न तय च सवट कर मन र जन स ठ इ टरन टच व पर एज य ट न म ट र न सपरन ट ट क न ल ज म ऑनल इन श वप गस ठ म झ य क र मडट कक व ड मबट क डटच व पर कर शकत / शकत म ग गल-क प च व पर कर न म झ / न ट स, महतव च म द द य च मनय जन कर शकत / शकत ऑनल इन आध र क डट न ण क द र श ध आध र क डट ड उनल ड करण ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म म झ य ल पट पवर ऍडमममनस र टर अक उ ट च व पर स ममत कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'स शल न टवर क ग आमण ब ल ग स' ह मवषय व च Page 9 of 51

10 स शन #०९: प ट वडट ट ब एक सप ल र कर - Home ट बच व पर म भ ट क डट तय र कर शकत /शकत स रमक षत ऑनल इन ररच जट कररत क ह रटप स ई-आम त रण प ठव आमण क ग जप न व पर सवय ख मडत करण य स ठ ख मडत कर य ग य क स र क पद धत ज ण न घ य ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व 09 स शन #०९: प ट मशक षण स ठ इ टरन टच व पर कम य मनक शनस ठ इ टरन टच व पर म म झ म ब इल न ऑनल इन ररच जट कर शकत / शकत म व य करण च आमण शब ल खन च तप सण कर शकत / शकत आध र तपमशल च पडत ळण करण आध र तपश ल अद यय वत करण म प लग अ ड प ल मडव ह इस सस ठ "स ल ररम व ह ह डटव अर" पय टय व पर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'इल क र मनक क मसट' मवषय व च Page 10 of 51

11 स शन #१०: प ट वडट ट ब एक सप ल र कर - Insert ट बच व पर म एक व य वस मयक प र ईल तय र कर शकत / शकत ऑनल ईन न ण मध य ज ख म आपल य प थ व च स रक षण कर य प रभ व पण क यट करण य स ठ Google Calendar व पर 10 स शन #१०: प ट ब टम र दकज बद दल म महत कर न घ य इ टरन ट आमण व बबद दल ज ण न घ य ब र उझरबद दल ज ण न घ य URL आमण ह यपरवल कबद दल ज ण न घ य म मवज च मबल ऑनल इन भर शकत / शकत म एक च रठक ण म झ य सवट इव ह ट स, क ल स स इ.च मनय जन कर न म ग व ठ व शकत / शकत (ग गल क ल डर) ममहल आमण वररष ठ न गररक च य स रक ष स ठ रक षक अ पच व पर ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल स शल मममडय स ईट सवर ल बन वट प र ईल सच य क य श र प ल बद दलच म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'अ मप लक शन स फ टव अर आमण म यक र स फ ट वडटच य जर इ टर स' ह मवषय व च Page 11 of 51

12 Recap Session स शन #११: प ट सहप ठ स बत श अटर ग करण त म ह त मच क प य टर य ग यररतय ब क ल य क? घटक ळ क प य टरवर क म क ल य न स न य वर य ण र त ण ट ळ 11 स शन #११: प ट व र व र व परल य ज ण ऱ य दकज मवषय ज ण न घ य क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'स प र डश टस ' मवषय व च ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व Page 12 of 51

13 स शन #१२: प ट वडट ट ब एक सप ल र कर - Design ट बच व पर म एक च गल ब र शर तय र कर शकत /शकत ऑनल इन श अटर ग करण य प व एक तप स न बघ (सतय मपत कर ) ग र न क प य टट ग कररत रटप स क प य टर व परकतय टस ठ ख द य च व य य म 'Tab क ' कश व पर व? ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व 12 ईम ल क य आह? इ न स ट ट म स वज ग म हणज क य WWW क य आह? स शन #१२: प ट म ट मल न मबल ऑनल इन भर शकत / शकत म वग टत अध ययन स र असत न न ट स श अर कर शकत / शकत आमण म झ य वगटममत र कड न श क च मनरसन ततक ळ कर न घ ऊ शकत / शकत (ग गल ड क स) मल क द र सरक रकड न अल ट ममळ शकत त म म झ व ह ट सअ प ड प स रमक षतर तय श यर कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'प र झ ट शन ग र द क स' मवषय व च Page 13 of 51

14 स शन #१३: प ट वडट ट ब एक सप ल र कर - Page Layout ट बच व पर म र मजस र शन मट तय र कर शकत / शकत म प र ज क ट ररप ट तय र कर शकत /शकत मल स र ग प सवड सटच महत त व म ह त आह ऑनल ईन श अटर ग कर आमण क ग च अन वश यक व पर कम कर एग न ममक दकब ड सट 13 स शन #१३: प ट आपल य ब ट कड न बघत ट इप कस कर यच? ई-क मसट क य आह? इल क र मनक क मसट मसक य ररट ज बद दल म इ टरन ट कन क शन क न गर आमण ऍमक टव ह ट कर शकत / शकत म Ted Talks वर श क षमणक व य ख य न प ह शकत / शकत प सप टस ठ ऑनल ईन अजट करण ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल ल मगकररतय स स पष ट असल ल (Sexually Explicit) स मग र प रक मशत अथव प रस ररत करण य च क य श र प ल म महत आह त. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'ड ट ब स म न जम ट मसमस टम स आमण स प शल इज ड अ मप लक शन स' ह मवषय व च Page 14 of 51

15 स शन #१४: प ट ctivex च मनय त रण व पर न इ टरअ मक टव ह म सट मडझ इन कर यल मशक म एक व य वस मयक आम त रण पत र तय र कर शकत / शकत ट ऑनल इन स म मयक/श अर करण क ग जप न व पर, क ग च य न ह ब ज व पर त आण प य अध तर हलवत ठ ऊ नक 14 स शन #१४: प ट आपल ट इवप ग व ग कस स ध र शक ल? ड म न न व क य आह? मवदकप मडय बद दल ज ण न घ य म इतर बर बर इल स श अर करण य स ठ ShareIt अ प व पर शकत / शकत म ल ईव ह चच मध य सहभ ग ह ऊ शकत / शकत ( सब क ल इव ह) प सप ट अज टच सद य:मस थत ऑनल ईन र क करण ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल स शल म मडय द व र क ल य ज ण ऱ य ब न म च व तय बद दलच य क य श र पररण म च म महत आह त. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'मसमस टम स फ टव अर आमण ऑपर टट ग मसमस टम सच क य ' ह मवषय व च Page 15 of 51

16 स शन #१५: प ट वडट ट ब एक सप ल र कर - Reference and Review ट ब ज म एक एन व हलप तय र कर शकत / शकत स ड उनल वड ग क ग मवरमहत व यवह र व स ज ञ पन स क र न मडस प ल च ब र इटन स सम य मजत कर २०-२२ WPM गत न कस ट ईप कर ल? ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व 15 स शन #१५: प ट स शल न टवर क ग बद दल एज य ट न म ट - म कट झ क रबगट म ड क य म ट स क न करण य स ठ क म-स क नर अ प च व पर कर शकत / शकत म रम स वर ल चच मध न मशक शकत / शकत (quora.com) अटल प न शन य जन स ठ ऑनल ईन अजट कर मल म ररम मनअल स ईट स च य म ध यम त न ह ऊ शकण ऱ य सवण क बद दल म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'ऑपर टट ग मसमस टम सच व मशरय आमण प रवगट (Categorization)' ह मवषय व च Page 16 of 51

17 स शन #१६: प ट वडट ट ब एक सप ल र कर - View ट ब इतर भ ष मध य वडट प र स वस ग म एक प रभ व न य जल टर तय र कर शकत / शकत स म मजक न टवर क ग स इटवर स रमक षत रह आपल मडमजटल आमण क बटन टवप र ट स कम कर आपल य ह त स ठ व ब ट स ठ च व य य म २४-२६ WPM गत सह कस ट ईप कर ल? ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व 16 स शन #१६: प ट इ टरन ट सर वव हटस प र व ह यडर एज य ट न म ट - ब ध यण / गमणतज ञ म व ब प ज स वप र ट व स व ह कर शकत / शकत म ड ओ-वल ग अ प च व पर कर न म झ य नश स व स ध न एक नव न भ ष ज ण न घ ऊ शकत / शकत प रध नम त र स रक ष मवम य जन स ठ ऑनल इन अजट कर म य ग य स रक ष उप य च व पर कर न स वटजमनक क प य टरवर ल मगन आय.ड. व प सवडट व पर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'म क ओएस, य मनक स, आमण ल यनक स' ह मवषय व च Page 17 of 51

18 स शन #१७: प ट वडट ट ब एक सप ल र कर - Format Shapes आमण Table Tools ट ब ज वडट ट ब एक सप ल र कर - ईल ट ब म एक ब ल ग प स ट तय र कर शकत / शकत अव ध कक व आक ष प हट स मग र च अहव ल इ-म ल अट चम टच य ऐवज श अडट ड र ईव ह स ट र ज स च व पर कर क प य टर ष ट वस ड र म प स न स वत ल र ठ व २८-३० WPM गत सह कस ट ईप कर ल? ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व 17 स शन #१७: प ट इ टरन ट म ड म मवषय एज य ट न म ट ममड अम महस र व ह इस क ल करण य स ठ म Hangout व पर शकत म म ठ य ओपन ऑनल इन अभ य सक रम मध य प रव श कर शकत (एमओओस ) म श क षमणक कज टस ठ अजट कर शकत म ऑनल इन लक ड र च य स भ टत य ण र फ र ड क ल स ओळख न तय च य प स न स वत च स रक षण कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'य रटमलट ज' मवषय व च Page 18 of 51

19 स शन #१८: प ट ड क य म टस च य न आव तय च त लन, ड क य म ट मध य मडमजटल स व क षर सम मवष ट करण. म व ब प ज मडझ ईन कर शकत / शकत मडमजटल स व क षर त मच य क प य टरच य ऊज ट व पर च मवश ल षण कर ब ट च व य य म 18 स शन #१८: प ट क मपटल अक षर कस ट ईप कर ल? इल र न स र प र ट क ल एज य ट न म ट - न मव हग शन त त रज ञ न म व य वस मयक मवक स स ठ म झ न टवकट तय र कर शकत / शकत म coursera.org वर ऑनल इन अभ य सक रम मध य स म ल ह ऊ शकत / शकत म edx वर ऑनल इन क णत ह मवषय मवन म ल य मशक शकत / शकत मडमजल कर - प रम णपत र ऑनल इन स ट अर कर ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म स शल म मडय वर श अटर ग आमण रवर ड ग करत न स वध न ब ळग शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'मसमस टम य मनट' मवषय व च Page 19 of 51

20 स शन #१९: प ट म यक र स फ ट एक स ल: स प र डश टमवषय म महत म ट -ड स च तय र कर शकत / शकत आपल र झ य म ऑनल इन प स ट करत न स रमक षत रह त मच ज न क प य टर ररस यकल कर ख द य च व य य म क मपटल 'J F K D S L : G H T Y' च य सर व रटप स ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व 19 स शन #१९: प ट व ब ब स ड अ प ल क शन स एज य ट न म ट - तक षमशल, प र च न मवद य प ठ म मचत रपट च मतक ट ऑनल इन ब क कर शकत / शकत म जग त ल सव त तम मह मवद य लय मध न मशक शकत / शकत NPTEL मल Khan cademy वर ल मव हमडओज च य म ध यम त न मशक यच आह आपल य महतव च य ईल स स ट अर करण य स ठ ग गल ड र इव हच व पर कर म म झ य क प य टर वर य ण ऱ य अन वश यक ज महर त व प प-अप सन मनब ध घ ल शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'मसस ट म ब डट' मवषय व च Page 20 of 51

21 स शन #२०: प ट वकट श ट मध य र पय च प रत क घ लण मशक न घ य म एक अज ड तय र कर शकत / शकत मवश वसन य व बस इट क प य टरच य प वरच प रभ व व यवस थ पन लह न म ल च य ब बत त इज ट ळ 20 स शन #२०: प ट 'क मपटल 'G H T Y U R I E' च य सर व रटप स प लगइन आमण मवस त र एज य ट न म ट - ह म भ भ म OL Cab अ पच व पर कर न एक क ब ऑनल इन ब क कर शकत / शकत म म ई ड-म प स धन व पर न म झ य कल पन व य कर शकत / शकत मत र ओळखपत र - ऑनल ईन अजट मत र ओळखपत र - य मध य आपल न व श ध त मच ब थ ज ण न घ य ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल ल पट प स ठ द झ कल ल क व परण य च महत त व म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'म यक र प र स सर आमण म यक र प र स सर मचप स' ह मवषय व च Page 21 of 51

22 स शन #२१: प ट एक स ल ट ब एक सप ल रर करण - इल ट बच व पर म उपय अ ड र स ब क तय र कर शकत / शकत स यबर स रक ष - ह कक ग श टकट तय र कर, प रत न ह स ट इट अप! 21 स शन #२१: प ट 'क मपटल 'Q W P O V M C' च य सर व रटप स द ल टरबद दल ज ण न घ य एज य ट न म ट - ल र प ज म ज प एस र ट इ डर अ प च व पर कर न सवट भ ट द ल ल स थळ सहज र क कर शकत / शकत म द व र ज गमतक म महत श ध शकत / शकत ड र यवव ह ग ल इसन स स ठ ऑनल ईन अजट ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म उतप न च कक व ग झ टच व र ट तप स शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'म मर आमण म मर मचप सच प रक र' ह मवषय व च Page 22 of 51

23 Recap Session स शन #२२: प ट स यबर स रक ष - ख डस ळपण ममल टट वस क ग करत न, व पर त न य ण र अ प स ब कर म ल आमण क प य टरस भ टत इज 22 स शन #२२: प ट ट यवप ग रटप स ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'एक सप न शन स ल ट स आमण क ड सट' मवषय व च Page 23 of 51

24 स शन #२३: प ट एक स ल ट ब एक सप ल रर करण - ह म ट बच व पर म एक स ध ट इमश ट तय र कर शकत / शकत म एक स ध ड ट ब स मडझ इन कर शकत / शकत स यबर च य म ध यम त न ग डमगर ज थ शक य अस ल त थ ऑनल इन स व च व पर कर ड स कवर बस नच करत य ण र व य य म 23 स शन #२३: प ट ट इवप ग व ग कस स ध रत य ईल? स मग र म ल यम पन आमण इ टरन ट स रक ष स ट म व त तपत र ऑनल इन व चण य स ठ अ प व पर शकत / शकत मल च व पर कर न त ऱ य बद दल ज ण न घ य यच आह आपत त व यवस थ पन बद दल प रमशक षण घ य / आपत त व यवस थ पन बद दल प रमशमक षत व ह ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल आय.एम.ई.आय क ड नम कर न अथव मलह न ठ वण य च महतव म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'बस ल ईन स आमण एक सप न शन बस स' ह मवषय व च Page 24 of 51

25 स शन #२४: प ट एक स ल ट ब एक सप ल रर करण - इन स ट आमण प ज ल आऊट ट ब जच व पर म क यटक रम च य खच च पडत ळ व म ग व अमधक सहजपण ठ व शकत / शकत स यबर स रक ष - बत वण द व र सवण क वप र ट-आऊट घ ण य आध मवच र कर एग न ममक क ब डट ड र वर 24 स शन #२४: प ट २७-२८ WPM गत सह कस ट ईप कर ल? ह म न टवकट आमण Wi-Fi म एक ऑनल इन य टर श धण य स ठ JustDial च व पर कर शकत / शकत मल ग गल कल आमण स स क त च व पर कर न इमतह स ज ण न घ य यच आह प नक डटस ठ ऑनल ईन अजट ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म अ ड र इड अ प स ड उनल ड करत न म लव यर स रख य इन कशन स प स न म झ म ब इल स रमक षत ठ ऊ शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'स ट डडट प ट सट आमण स प शल इज ड प ट सट' ह मवषय व च Page 25 of 51

26 स शन #२५: प ट एक स ल ट ब एक सप ल रर करण - म टल ट बच व पर म व यम क अथटस कल प पत रक लवकर तय र कर शकत / शकत द वश ग म हणज क य आह? इल स आमण ल डसटच आय जन कर : ऊज ट व चव २०-२०-२० च मनयम 25 स शन #२५: प ट २९-३० WPM गत सह कस ट ईप कर ल? ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मडव ह इस ड र इव हस ट म Saavn (स वन) अ प च व पर कर न म झ आवडत ग ण ऐक शकत / शकत म ग म स मध न मशक शकत / शकत आमण म झ य क षमत स ध र शकत / शकत - एमलव ह ट ड क य म ट स क न करण आमण ऑनल ईन स ट अर करण म म झ म ब ईल ह डस ट हरमवल य स तय त ल मसम क डट ब ल क कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'प वर सप ल य' मवषय व च Page 26 of 51

27 स शन #२६: प ट एक स ल ट ब स एक सप ल र कर -Data Tab म ल न क लक य ल टर तय र कर शकत / शकत स यबर स रक ष - सवण क ओळख अन वश यक मडमजटल स ट र ज व ईम ल अट चम ट स ट ळ एग न ममक ट बलच व पर कर 26 स शन #२६: प ट ३१-३२ WPM गत सह कस ट ईप कर ल? मडस क मक लन-अप आमण मडफ र गम टर म ऑनल इन खर कररत मफ लपक ट अ पच व पर कर शकत / शकत म मवज ञ न प रय ग कर शकत / शकत भ मतकश स त र म गमणत प रय ग कर शकत / शकत उतपन न प रम णपत र स ठ ऑनल ईन अजट ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल क र क ड कक व प यर ट ड स फ टव अर व परल य स तय च क य श र पररण म म महत आह त. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'इल क र मनक ड ट आमण स चन ' मवषय व च Page 27 of 51

28 स शन #२७: प ट एक स ल ट ब स एक सप ल र कर -View Tab म एक म मसक अप इ टम ट क ल डर तय र कर शकत / शकत क ह स रमक षत ई-क मसट रटप ह डट ड र इव हमध न न व परल ल य ईल स मडमलट कर ड ळय च जल उघडझ प कर 27 स शन #२७: प ट ३३-३४ WPM गत सह कस ट ईप कर ल? म रब डट बद दल ज ण न घ य म OLX वर ज न य वस त च ऑनल इन मवक र कर शकत / शकत म मवज ञ न प रय ग कर शकत / शकत - रस यनश स त र ग र हक म च च य आध र आपल य तक र र च न ण कर ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म बन वट ईम ल स ज खर असल य च व करत त, अश य प स न स वत च बच व कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'इनप ट म हणज क य आमण क ब ड सट' ह मवषय व च Page 28 of 51

29 स शन #२८: प ट एक स ल ट ब स एक सप ल र कर - Chart Tools म म टट गच मममनट स जल व सहज व यवस थ मपत कर शकत / शकत आपल स फ टव अर / अ प स अद यय वत / अपड ट ठ व म ठ य ईम ल ल डसटच स ग रहण कर ड ळय न आर म द य 28 स शन #२८: प ट ३५ WPM गत सह कस ट ईप कर ल? म यक र प र स सर मचप स स प श मलट प र स सर म Opera Mini अ प च व पर कर शकत / शकत म म झ ब द ध य क कर शकत / शकत सरक र अमधक ऱ य च भ ट घ ण य कररत ऑनल ईन ब कक ग कर ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल स वटजमनक क प य टसटवर न ट ब कक ग व ऑनल ईन व यवह र स रमक षतररतय कस कर व ह म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'प इ टट ग मडव ह ईस स' मवषय व च Page 29 of 51

30 स शन #२९: प ट एक स ल ट ब स एक सप ल र कर - Pivot Table म च कमलस ट तय र कर शकत / शकत आपण ऑनल इन क य प स ट करत त ऑनल इन क यम रह त ऊज ट बचत त त रज ञ न च व पर कर ड ळय न आर म द य 29 स शन #२९: प ट न बर दकज बद दल म महत बस ल ईन म इ- क स स ड व ररमसव ह कर शकत / शकत मल मह र ष ट र ल कस व आय ग पर क ष स ठ तय र कर यच आह MGNREG वर न ण MGNREG वर त मच तपश ल पह ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल क य टलय न ड ट च र आमण तय स ब मधत आयट अ क ट 2000 बद दल म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'स क वन ग मडव ह ईस स' मवषय व च Page 30 of 51

31 स शन #३०: प ट प र झ ट शन ग र द क सच ओळख म स र ग र टट ग क डट मडझ इन कर शकत / शकत मवन म ल य आह, तय च अथट अस न ह क त स रमक षत आह स क र नस व हर उज च बचत करत न ह त, तय च व पर ट ळ क प य टर वकट स ट शन भ वत य ग य प रक शय जन 30 स शन #३०: प ट ट इवप ग व ग व ढमवण एस आमण ड स व ज प रवठ म एक च व ळ अन क न (bulk) म स ज स प ठव शकत / शकत म स ल इड श अरच व पर कर न म महत श अर कर शकत / शकत त मच प र मव हड ट ड ऑनल इन च क कर ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म भ ड य न घ तल ल य क रद व र प रव स करत न स वत च रक षण कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'क डट र डसट, ब र क ड र डसट आमण RFID र डसट' ह मवषय व च Page 31 of 51

32 स शन #३१: प ट प वरप ई ट ट ब ज एक सप ल र कर - File ट ब म एक प रम णपत र तय र कर शकत / शकत ड ट स रमक षत करण य स ठ यल एमन क रप ट कर स ट र र टट ग असल ल क प य टसट खर कर आपल य ड स कवर ख ण ट ळ 31 स शन #३१: प ट दकब र ड ग रटप स ब यनर मसस टम आमण ब यनर क वड ग य जन म इन कम ट क स ऑनल इन भर शकत / शकत म ग गल स ल इडद व र म झ य स श धन च प र झ ट शन तय र कर न तय बद दलच अमभप र य ततक ळ (real time) घ ऊ शकत / शकत म म झ इन कम ट क स ररटनट भर शकत /शकत ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल इ टरन टच व पर कर न ल मगक छळ व तय स ब मधत क य श र पररण म बद दल म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'क र क टर आमण म कट र कम शन मडव ह ईस स' मवषय व च Page 32 of 51

33 स शन #३२: प ट प वरप ई ट ट ब ज एक सप ल र कर - Home ट ब म एक क पन प र इल मडझ इन कर शकत / शकत न हम ऑनल इन ग वम ग मह मज न ह! क ग च व पर कम करण य स ठ क ग च सम स (म र वजटन) कम ठ व प ठ च व य य म 32 स शन #३२: प ट ३८,३९,४० WPM गत सह कस ट ईप कर ल? इनप ट क य आह? म एव हरन ट अ प च व पर कर न म झ य न ट स सवटत र ऍक स स कर शकत / शकत म क लस टडट श ध घ ऊ शकत / शकत प रध नम त र स रक ष ब म य जन स ठ ऑनल ईन अजट कर ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल ऑनल इन ल टर स ब मधत स श प स न स वत ल कस स रमक षत कर यच ह म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'इम ज क प चर करण र मडव ह ईस स' मवषय व च Page 33 of 51

34 Recap Session स शन #३३: प ट आपल य ख तय च म महत आपल य स ठ च ठ व ज व ह शक य अस ल त व ह प ठ यप स तक च य स फ ट क प ज व पर प य च व य य म 33 स शन #३३: प ट मवमवध मचन ह बद दल ज ण न घ य ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'ऑमडओ-इनप ट मडव ह ईस स' मवषय व च Page 34 of 51

35 स शन #३४ प वरप ई ट ट ब ज एक सप ल र कर - Insert ट ब म एक दक रय ट व ह मगफ ट व ह उचर मडझ इन कर शकत / शकत आपण ऑनल इन ज ण य प व अ ट व ह यरस स रक षण व पर ह डट प रत च व पर क रण य ऐवज मडमजटल प रत च व पर कर म न कररत क ह व य य म ४४,४५ WPM गत सह कस ट ईप कर ल? ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व 34 आउटप ट मडव ह इस मवषय मडमजटल क म र बद दल एज य ट न म ट - ट ईपर यटर / QWERTY स शन #३४: प ट म ऑनल इन मशकण य स ठ आमण मशकमवण य स ठ Udemy अ पच व पर कर शकत / शकत IndianHistory अ पच व पर कर न म भ रत च इमतह स क लक रम न स र म ह त कर न घ ऊ शकत मवव ह प रम णपत र स ठ ऑनल ईन अजट मल 'वकट फ र म ह म' स क म स च य सवण क बद दल म महत आह क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'आउटप ट क य आह आमण म मनटरच व मशरय ' ह मवषय व च Page 35 of 51

36 स शन #३५: प ट प वरप ई ट ट ब ज एक सप ल र कर - View ट ब म प रमशक षण स ठ एक प रभ व स र करण तय र कर शकत / शकत स यबर ग डमगर प स न स वत च स रक षण कर ई-व स ट आमण ट क न र श व गळ कर क प य टर व परत न म न च य ग य मस थत 35 स शन #३५: प ट न मव हग शन क ज कश य व पर व य? म मनटरच व मशरय म व मबन र मध य सहभ ग ह ऊ शकत / शकत म ब ल ग तय र कर न म झ त त रज ञ न च ज ञ न Tumblr द व र श अर कर शकत / शकत र शन क डट स ठ ऑनल इन अजट ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म स वत ल स शल म मडय ब ल कम वल ग प स न व चव शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'वप र टसट' मवषय व च Page 36 of 51

37 स शन #३६: प ट प वरप ई ट ट ब ज एक सप ल र कर - Slide Show ट ब म एक व य वस मयक स र करण तय र कर शकत / शकत ऑनल ईन आरक षण ब कक ग करत न स रमक षत रह Ink cartridge च प नव टपर कर अर र! मनगट खत य! न य म ररक प ड कस व पर व? ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व 36 स शन #३६: प ट व ह इस र कम शन मसस ट म एज य ट न म ट - 3D वप र ट ग म र नच मतदकट ऑनल इन ब क कर शकत / शकत म म झ प रकल प अहव ल व ड मयच यट तप सक (Plagiarism) व पर न तप स शकत / शकत प रध नम त र म द र य जन स ठ ऑनल इन अजट कर मल अज ञ त ईम ल अट चम ट स ड उनल ड करण य ब बतच य ध क य च म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'ऑमडओ-आउटप ट मडव ह ईस स आमण क मम बन शन इनप ट-आउटप ट मडव ह ईस स' ह मवषय व च Page 37 of 51

38 स शन #३७: प ट प वरप ई ट ट ब ज एक सप ल र कर - Format Picture ट ब म एक मडमजटल उतप न क टल ग तय र कर शकत / शकत आपल य महतव च य स मग र स ठ ब क-अप क प तय र कर मनरक रण स श आमण म ल प ठमवण ट ळ आपल य ख द य स ठ क ह अमधक व य य म क -ब र ड ग सर व ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व 37 स शन #३७: प ट क डट र डर एज य ट न म ट - मबल ग ट स म म क म य ररप अ पच व पर कर न म झ य ररप ऑनल इन आय मजत कर शकत / शकत म स श धन प पसटच ऑनल इन व पर कर शकत / शकत (ग गल स क लर) प रध नम त र आव स य जन स ठ ऑनल ईन अजट म म झ ड मबट अथव क र मडट क डट स रमक षत ठ ऊ शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'स ट र ज आमण ह डट मडस क स ' ह मवषय व च Page 38 of 51

39 स शन #३८: प ट म एक मडमजटल ट अल बम तय र कर शकत / शकत स म मयकरण / श अटर ग ह क ळज आह, पर त इ टरन टवर न ह ब ल -ट थ आमण व य- य ब कर यच लक ष त ठ व एस वकट स ट शनच रपररण म 38 स शन #३८: प ट वडट प र स वस गच प रगत क शल य ज ण न घ य स ट र ज बद दल म महत म व लप पर स ट अप करण य स ठ प रमतम ड उनल ड कर शकत म आयआयट ज इइ स रख य स पध ट पर क ष कररत ल गण ऱ य सर व स ठ म झ य सहक ऱ य स बत सहय ग कर शकत / शकत म इ मडय प स टच य ईप स ट ऑद स सर वव हटसच ल भ घ ऊ शकत /शकत ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल प यर ट ड स ग त अथव मव हमडओज प र र वशटत व मवतररत क ल य स तय बद दलच क य श र पररण म म महत आह त. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'क यटप र शटन स ध रण (Performance Enhancements)' मवषय व च Page 39 of 51

40 स शन #३९: प ट Sound Recorder वर त मच आव ज कस र क डट कर यच अस रमक षत व यरल स कन क शन उपकरण ब कर एग न ममक म ऊस म हणज क य? 39 स शन #३९: प ट Text Wrap बद दल ज ण न घ य ऑमप टकल मडस क एज य ट न म ट - स.व ह. रमण म ब रक ड स क नर अ पच व पर कर न 'QR' क ड स क न कर शकत / शकत म म झ पसटन मलट ट ईप समज शकत / शकत - इल मक रमसट कन क शनस ठ ऑनल ईन अजट ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल क प य टर अथव ल पट प च च र कक व न कस न झ ल य स तय त ल ड ट कस स रमक षत ठ व व ह म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'स मलड-स ट ट स ट र ज' मवषय व च Page 40 of 51

41 स शन #४०: प ट म म ब ईल वर ब ल य ट थ व पर शकत /शकत म एक व यम क प ट मलओ तय र कर शकत / शकत मपअर ट मपअर श अटर ग व ळ आमण प स व चमवण य कररत मव हमडओ क न रन सच व पर कर ब ट स ठ क ह अमधक व य य म 40 स शन #४०: प ट स प र डश ट तय र करण ह डट मडस क आमण र ड एज य ट न म ट - स ट व ह ज ब स म ग स रर ल ऑनल इन ब क कर शकत / शकत म ग गल मटच व पर कर न मत न / सव क षण कर शकत / शकत श च लय प रम णपत र स ठ ऑनल ईन अजट ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म म झ म ब ईल च र ग ल य स अथव हरवल य स य ग य उप यय जन कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'ऑमप टकल मडस क स ' मवषय व च Page 41 of 51

42 स शन #४१: प ट म एक म मसक च म खप ष ठ मडझ इन कर शकत / शकत ड ट स रमक षत करण य स ठ इल स एनदक रप ट कर मझप इल स आमण PDFs व पर एग न ममक ह ड न सच व पर 41 स शन #४१: प ट वकट श ट रम टट ग स मलड स ट ट स ट र ज व परण म म झ य महत त व च य यल स स ड कक व ड व ह ड मध य ठ ऊ शकत / शकत म द व र घर च मडझ इन आमण आत ल सज वट ह च २-ड आमण ३-ड आर कट ट क चर तय र कर शकत / शकत सरक र न मध य मध य आपल य म लमत त च य न च तप सण कर ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल स वटजमनक व य- य न टवकट व परत न क णत खबर र घ य व य च म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'म स स ट र ज मडव ह ईस स' मवषय व च Page 42 of 51

43 स शन #४२: प ट म मव हमडओ ऑनल इन अपल ड कर शकत आमण प ह शकत /शकत च ण क षपण स ट कर ऊज ट क यटक षम उतप न खर कर मडस प ल स टट ग ज तप स 42 स शन #४२: प ट स प र डश ट सच स प न म मव हमडओ ऑनल इन अपल ड आमण प ह शकत म ग गल म प स च व पर कर न क णत ह रठक ण श ध शकत / शकत म अ प व पर न ट बल टवर मचत रकल प र र वशटत कर शकत / शकत सरक र र क डट मध य आपल य जममन च य न च तप सण कर ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म म झ आध र क डट ड ट स रमक षत ठ ऊ शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'कम य मनक शन स आमण कन क ट मव हट ' ह मवषय व च Page 43 of 51

44 स शन #४३: प ट एमएस आउटल कच ओळख एमएस आऊटल क कस क मन गर कर यच म ब लड स ट क ड ट ब स तय र कर शकत / शकत (Combined output) आपल य म दद रत प ष ठ च क प एक स म न य वप र टरमध य स ड नक फ ल ट प न ल एलस ड म मनटरवर श र ण स ध ररत कर परत क ह स र वच ग करण य च व ळ आह 43 स शन #४३: प ट प रगत क शल य आमण रटप स इ टरन ट ह डट ड र इव ह म म झ य क प य टरच पर रमन स स ध र कर शकत / शकत म प डक स ट ऐक न मवज ञ न स कल पन ६० स क मध य ज ण न घ ऊ शकत / शकत प रध नम त र स कन य सम ध य जन स ठ ऑनल ईन अप ल य कर ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल ऑनल इन म ब ईल ग म स ख ळल य स तय स ब मधत ध क य बद दलच म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'कम य मनक शन च न ल स' मवषय व च Page 44 of 51

45 Recap Session स शन #४४: प ट आपल य प स ट मध य इम रटक न व पर त मच य म मनटरच ब र ईटन स व यवमस थत ठ व आणख क ह प य च व य य म 44 स शन #४४: प ट प रगत क शल य आमण रटप स क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'व यरल स कन क शन स' मवषय व च ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व Page 45 of 51

46 स शन #४५: प ट ममटट ग श ड य ल कर यल मशक म म ल मजट - न ट स तय र कर न प ठव शकत / शकत (Combined output) सवट CPS मध य ट ईप कर नक पय टवरण जतन करण य स ठ ई-मबल आमण ई-ब क स ट टम न टच व पर ककट श श आव ज प स न र र ह 45 स शन #४५: प ट प रगत क शल य आमण रटप स न टवकट च प रक र ट प ल ज म हणज क य? एज य ट न म ट - Robert Cailliau म क प य टर आमण इतर स धन य त ड ट र न स र कर शकत / शकत म EQ कर शकत / शकत ए आयआर न ण ऑनल ईन कर ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म ऑनल ईन प सवडट व मपन व परत न य ग य त क ळज घ ऊ शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'कन क शन मडव ह ईस स' मवषय व च Page 46 of 51

47 स शन #४६: प ट ईम ल कम य मनक शन सच व यवस थ पन कर यल मशक आमण आऊटल क ऍड र स ब क बनव यल मशक म ग र टट ग क डट तय र कर शकत / शकत (Combined output) आपण ईम ल प ठमवण य प व व च त मच य क प य टरच प वर सप ल य 80 plus Certified आह क च क कर मडस प ल स टट ग ज ओगटन इझ कर 46 स शन #४६: प ट प रगत क शल य आमण रटप स प र ट क लबद दल ज ण न घ य मस नवप ग ट लच व पर कर न म स क र न क प चर कर शकत / शकत म ग म स मध न मशक शकत / शकत आमण म झ य क षमत स ध र शकत / शकत - NeuroNation स ट टअप अमधक त म न यत स ठ ऑनल ईन अप ल य कर भ ग र स स थ च य न ण स ठ ऑनल ईन अजट ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व म म ब ईल वर न स ल घ त न य ग य स रक ष उप य च व पर कर शकत. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'कन क शन सर वव हटस' मवषय व च Page 47 of 51

48 स शन #४७: प ट म लच आय जन म ऑवल मपकच ऍथल रटक स इव ह ट म न जम ट श ट तय र कर शकत / शकत (Combined output) स म मजक ब कम र क गसह ज ख म आह त वप र टसटच व पर य ग य पद धत न कर, efax च व पर कर त मच म मनटर कस ठ वल आह ह तप स 47 स शन #४७: प ट प रगत क शल य आमण रटप स न टवकट च द मजकल कन क शन म इल स क म प र स/ ड क म प र स कर शकत / शकत म सब कच उपय ग कर न म झ स म मजक मशक षण / स म न य ज ञ न स ध र शकत / शकत ज य ष ठ न गररक प रम णपत र स ठ ऑनल ईन अजट ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल ड ट ट म पटर ग बद दलच क य श र पररण म म महत आह त. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'ड ट र न सममशन' मवषय व च Page 48 of 51

49 स शन #४८: प ट म म झ य आउटग इ ग म ल समध य स व क षर च सम व श कर शकत म एक प र ज क ट र प ट तय र कर शकत / शकत (Combined output) आपल ब र उझर प लग इन मनयममतपण तप स त म ह ल आवश यक असण र च अ प स व प र ग र म स ड उनल ड कर क ब डट व परण य कर त रटप स 48 स शन #४८: प ट प रगत क शल य आमण रटप स एन ल ग आमण मडमजटल मस ल बद दल ज ण न घ य म क प य टरच व ह यरसप स न स रक षण कर शकत / शकत म स ट - कस ड अ पच व पर कर न म झ उतप नक षमत स ध र शकत / शकत ब ज रभ व ज ण न घ य म र ष ट र य मशरयव त त स ठ अजट कर शकत ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल रस तय वर च लत असत न कक व व हन च लमवत असत न म ब ईलच व पर क ल य स तय बद दलच ध क म महत आह. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल 'प र ट क ल स आमण क प य टर न टवकट ' ह मवषय व च Page 49 of 51

50 स शन #४९: प ट आऊटल क प ल नरच व पर कर न ममट ग स श ड य ल कर म स ममन रस ठ श ड य ल तय र कर शकत / शकत (Combined output) अन वश यक इल स स ल कर नक कलर वप र ट ऐवज ब ल क आमण व ह ईट वप र ट सच व पर कर श व स च व य य म 49 स शन #४९: प ट प रगत क शल य आमण रटप स ब डमवड थ क य आह? म प र ज क टर क प य टरल कन क ट कर शकत / शकत म वर प र ग र वम ग/ क ड ग मशक शकत / शकत MS-CIT सर टद क टच ड मप लक ट क प कश प र प त कर यच म तय प रम णपत र स ठ ऑनल ईन अप ल य कर ड मप लक ट म तय प रम णपत र स ठ ऑनल ईन अप ल य कर ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व मल इ टरन टच व पर कर न म क द रव य च तस कर करण य स रख य ग न ह च क य श र प ल म महत आह त. क पय MS-CIT छ प ल प स तक त ल प रकरण १ त ९ व च Page 50 of 51

51 Recap Session स शन #५०: प ट "ररप ल य ऑल" वर ख जग स श स प रतय त तर ऊ नक त मच य क प य टरच य घ टय रय स ठ! स ईप रम ण वकट स ट शन ज ळव न घ य 50 स शन #५०: प ट क ब डटच प रक र ट यवप ग सर व क -ब र ड ग सर व Page 51 of 51

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य य ग य न मत रनर द त रशत आक त य क ढ. 3. प रत य क म ख

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar मह र र य म ण ज वन नत अ भय न (उम द) ज ह अ भय न यव थ पन क,प लघर स ई आ शव द अप ट म ट, ल कम य नगर, कच र र ड,प लघर-401404 Email- dmmupalghar@gmail.comफ न न.02525-251260 ------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw स खन -स ख न क प रक र य क पर वर तन: आपक व द य लय म प र ध य ग क क इस त म ल क न त त व करन Copyright 200X, 200Y The Open University Contents यह इक ई क स ब र म ह 3 व द य लय न त इस इक ई म क य स ख ग 3 1 क न स

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

घर क ख न 12% तक ससत ह ग ब ह र हर उस स म न क क मत, ज सक हम सबस ज द इसत म ल करत ह...

घर क ख न 12% तक ससत ह ग ब ह र हर उस स म न क क मत, ज सक हम सबस ज द इसत म ल करत ह... घर क ख न 12% तक ससत ह ग ब ह र हर उस स म न क क मत, ज सक हम सबस ज द इसत म ल करत ह... ख न -प न क स म न ससत म ज द ट कस GST अ तर क र नफ ल क स 29.5 18-11.5 फ र जल र/प र सल स ड 12.35 5-7.35 नमक न भ ज य, म क सचर

अधिक जानकारी

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस .स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस य क वक स वभ ग, मह र श सन य च म फ त आर य व न अ य स

अधिक जानकारी

Microsoft Word RCMS User Manual.docx

Microsoft Word RCMS User Manual.docx य ज़र म य अल म य द श र ज व य य लय ब धन ण ल आर. स. एम. एस. (Revenue Court Management System) Ver - 1.0 Developed By 1 Page अन म णक (आर आर. स. एम. एस. स टव यर) म क वषय प म क 1 श द वल 3 1 प रचय - र व य क स

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र अध क र कड न स द श न प तमत आण अन प लन च आमच वचनबधदत वर स ह त भर द त प र य सहक र न व स प वअस आच र स ह त क णत अपव द प वन, जगभर त ल आपल क णत र च लन मध क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219 ल ख --} http://wp.me/pzbjo-cy अम तम थन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ ( अ तन द म सक य फ व र २०११ य अ क त स झ ल ल ल ख) मर ठ भ ष, स गणक व म हत त न मर ठ च स गणक करण व म ण करण आ ण मर ठ स ठ व मर ठ त

अधिक जानकारी

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प.आर-5/687/2019 (व ह र झ रख ड शहर एव ग र म ण व वक श स स थ न म ब ल क पर रय जन अध धक र, सह यक ब ल क पर रय जन अध धक र, मल ट ट स क स क ग क लक1 एव

अधिक जानकारी

प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प

प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म 16251 प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प तक लय ट एलएसएस आट म शन स फटव यर स य क त ह सभ प तक,

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 2_Hindi

Microsoft Word - 2_Hindi (ii) र ट र य शहर क यर स थ न क अ धक रय और कमर च रय क अ धक र और कतर य नद शक क अ धक र और क यर नद शक गव नर ग प रषद क नद श और दश नद श क तहत स थ न क क य क समग र पयर व क षण क लए उ तरद य ह ग व इसक तकन क और अक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - TN 72 in Hindi

Microsoft Word - TN 72 in Hindi हद त न एर न ट स ल मट ड स वध ब धन भ ग ब गल क ल स ई ट डर न टस वषय : एच ए एल, ब गल क स टर फ र एर प स म न जम ट ए सल स ए ड लडर शप म स व व ज उपच र स य और व टर उपच र स य क अ भक पन, नम ण, प र ण व क मश नग (एक वष

अधिक जानकारी

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य.

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; okz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. 1 2 3 4 5 1 स भ ष ए- जय ह द च क स आश र म न र क मक न तक

अधिक जानकारी

UNIVERSITY OF DELHI

UNIVERSITY OF DELHI अन लग नक 1. प रय जन प रस त व क प रस त त श ध प रय जन ओ क लए स श धत दश नद श क) नय मत नय पर व वद य लय क क ई भ अध य पक कस भ र ष ट र य/अ तरर ष ट र य व प षण एज स स व प षण एज स क प र प क अन स र प रध न अन व षक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

1 इल क ट र नक म क नक ( य र ) स म टर IV समय: 3 घ ट अ क: 150 न ट: सभ प र न क प रय स कर सभ प र न सम न अ क क ह इस पत र म न ग टव म कर ग क ज त ह प र य क गलत

1 इल क ट र नक म क नक ( य र ) स म टर IV समय: 3 घ ट अ क: 150 न ट: सभ प र न क प रय स कर सभ प र न सम न अ क क ह इस पत र म न ग टव म कर ग क ज त ह प र य क गलत 1 इल क ट र नक म क नक ( य र ) स म टर IV समय: 3 घ ट अ क: 150 न ट: सभ प र न क प रय स कर सभ प र न सम न अ क क ह इस पत र म न ग टव म कर ग क ज त ह प र य क गलत उ तर क लए 25% अ क क क ट ज एग सह उ तर क चयन कर : 1.

अधिक जानकारी

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ टप प ह त, त वढ च स त र स ध रण च य द ष ट ख ल फ र महत

अधिक जानकारी

उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उ

उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उ उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उच च ग णवत त स व स थ य और कल य ण स व ओ क एक वस त त श

अधिक जानकारी

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल - 110003 र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल -110003 ग ट 2016 क म यम स अ धक रय

अधिक जानकारी

भ रत: व य वस ययक प रय क षण स ध र पररय जन मध य वयधक सम क ष प यत 28 ज न, PPT by World Bank 1

भ रत: व य वस ययक प रय क षण स ध र पररय जन मध य वयधक सम क ष प यत 28 ज न, PPT by World Bank 1 भ रत: व य वस ययक प रय क षण स ध र पररय जन मध य वयधक सम क ष प यत 28 ज न, 2011 7.PPT by World Bank 1 पररय जन क म ख य ड ट पररय जन प रभ व ह न क यतय 17 द सम बर, 2007 पररय जन सम प त ह न क यतय 31 द सम बर, 2012

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

त वर त प र र भ म र गदर श क Microsoft PowerPoint 2013 प छल स स करण स अलग द खत ह, इसल ए स खन क प रव ह क कम करन म आपक मदद ह त हमन इस म र गदर श क क बन य ह

त वर त प र र भ म र गदर श क Microsoft PowerPoint 2013 प छल स स करण स अलग द खत ह, इसल ए स खन क प रव ह क कम करन म आपक मदद ह त हमन इस म र गदर श क क बन य ह त वर त प र र भ म र गदर श क Microsoft PowerPoint 2013 प छल स स करण स अलग द खत ह, इसल ए स खन क प रव ह क कम करन म आपक मदद ह त हमन इस म र गदर श क क बन य ह. ज च ह व प ए र बन पर इसक बटन स और आद श प रदर श त करन

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Annexure_4_Rights & OBLIGATIONS_Hi

Microsoft Word - Annexure_4_Rights & OBLIGATIONS_Hi अन ल क-4 अन ल क ट क कर, सब- कर तथ हक क अ धक र एव द य व SEBI एव ट क ए सच ज र नध रत 1. हक ए सच ज /भ रत य तभ त एव व नमय ब ड (SEBI) क नयम, उप- नयम और व नयम एव समय-समय पर ज र प रप /न टस म द गई प रभ ष क अन स

अधिक जानकारी

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन 2016-2017 सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ मध ल अ श त श क, श ण स वक य न प द र श णश पद वक अ य स म स ठ व श म हत प तक मह र

अधिक जानकारी

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क शव नन द र जस थ न क ष वश व वद य लय ब क न र फल प रक त क अन पम क त ह हम र र ष ट र म मन ष य क द नक ज वन म ध

अधिक जानकारी

TN 73.doc

TN 73.doc ह द त न एर न ट स ल मट ड स वध ब धन भ ग बगल र क ल स ई ट डर न टस वषय : एच ए एल (ब स ), एर प स भ ग म अ त र य न सम व य जन वम नश ल (505 वम नश ल ) क नव न करण क स वल क य इस न वद न टस म उ ल खत ह ई म ड म स वल क

अधिक जानकारी

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( (

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( ( 1 जल ई 2017 21st Century Fox ( ) स गत नय ण क प लन करन ह ग य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF ) ( ( (i) ; (ii) ; (iii) ; (iv) ) य द 1 6 व नयम तब अक सर अ धक कड़ ह त ह जब अन य प

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - TN 12 in HINDI

Microsoft Word - TN 12 in  HINDI ह द त न एर न ट स ल मट ड / HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED स वध ब धन भ ग / FACILITIES MANAGEMENT DIVISION ब गल र क ल स / BANGALORE COMPLEX ई ट डर न टस / E-TENDER NOTICE वषय : इ जन भ ग, एच ए एल (ब स ) क स

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation link to song mazi ladki sushila म झ ल डक, म झ, म झ ल डक स श ल मल एकट य ल स ड न; ग ल द सरय ट क ल... स श ल ल उ च ह त, ट च ह त, ह त त ग ररप न ग ल वर एक त ळ, त च म झ स ल...स श ल ल एक ह त स वक र, त य च इस ट

अधिक जानकारी

उपय गकर त प स तर कत: अन क रमण कत: 1. उपकरण पररचय 2. उपकरण क तस व र 3. उपकरण क स च ल त करन क ल ए कदम i) "श र / ब द" त र क स ट टर क स थ कन क शन ii) iii)

उपय गकर त प स तर कत: अन क रमण कत: 1. उपकरण पररचय 2. उपकरण क तस व र 3. उपकरण क स च ल त करन क ल ए कदम i) श र / ब द त र क स ट टर क स थ कन क शन ii) iii) उपय गकर त प स तर कत: अन क रमण कत: 1. उपकरण पररचय 2. उपकरण क तस व र 3. उपकरण क स च ल त करन क ल ए कदम i) "श र / ब द" त र क स ट टर क स थ कन क शन i प वर अड प टर "रक षक " क कन क शन उपकरण क च कर 4. उपकरण म उप

अधिक जानकारी

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क 0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर 10000 जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क सर क जल द पत लग य ज सक और इल ज कय ज सक, त इसम स व

अधिक जानकारी

स म त स च सत र क रम. स ख य स म त - प रभ र एव सदस य हस त र 1 प रव श / द खल वभ ग श र मत म ज ग प त श र आर.एन. ब यल श र जगम हन म ण श र ग ग र म क ल

स म त स च सत र क रम. स ख य स म त - प रभ र एव सदस य हस त र 1 प रव श / द खल वभ ग श र मत म ज ग प त श र आर.एन. ब यल श र जगम हन म ण श र ग ग र म क ल स म त स च सत र 2018-19 क रम. स ख य स म त - प रभ र एव सदस य हस त र 1 प रव श / द खल वभ ग श र आर.एन. ब यल श र जगम हन म ण क ल 2 पर वभ ग (म ध य मक) - - प रभ र श र द पक क म र स न 3 पर वभ ग (प र थ मक) - प रभ

अधिक जानकारी

इंडीकेटर पैकेज

इंडीकेटर पैकेज MT4 Supreme Edition इ ड क टर प क ज इस म न अल म आपक MT4 Supreme Edition क लए इ ट ल शन और उपय ग ह त नद श मल ग इ ट ल शन य और उपय गनए MT5 Supreme Edition ज स ह ह तदन स र अपन MetaTrader 5 Supreme Edition म

अधिक जानकारी

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम ह और इनम व द ध य कम क ज सकत ह 2. प.ज.ट. (सभ वषय) व

अधिक जानकारी

(b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address o

(b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address o (b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address of AD Cat-II Sr. न.. Address of the Branch (1) (2) (3)

अधिक जानकारी

आईड ब आई ब क ल. आईड ब आई ब क ल.क लए ओ ग ल, आ ध र प रद श म क य र लय प रसर च हए ब क ओ ग ल, आ ध र प रद श म लगभग 1200 स 1500 वगर फ ट क रप ट ए रय क प रसर द

आईड ब आई ब क ल. आईड ब आई ब क ल.क लए ओ ग ल, आ ध र प रद श म क य र लय प रसर च हए ब क ओ ग ल, आ ध र प रद श म लगभग 1200 स 1500 वगर फ ट क रप ट ए रय क प रसर द आईड ब आई ब क ल. आईड ब आई ब क ल.क लए ओ ग ल, आ ध र प रद श म क य र लय प रसर च हए ब क ओ ग ल, आ ध र प रद श म लगभग 1200 स 1500 वगर फ ट क रप ट ए रय क प रसर द घर क लक ल ज़ पर ल न क इच छ क ह. यह प रसर ग र उ ड फ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Prmi - Hindi - Sh. Dinesh.docx

Microsoft Word - Prmi - Hindi - Sh. Dinesh.docx 1. स व नव उपर त च क स ब म (प.आर.एम.आई.) क उ य? सभ प.आर.एम.ए. सद य (स व नव कम च रय और उनक प त य प य ज भ एक ज वत - जसक प.आर.एम.ए. सद यत क नव करण कय ज त ह और ह ल म श मल ह ए सद य ) क एक ट लर आध रत च क स ब

अधिक जानकारी

5187_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80414_ _ _mc

5187_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80414_ _ _mc कह न स न न, ग त, र ल प ल और न टक Contents 3 अभ स व क त य 5 2 of 5 Thursday 31 March 2016 व द य र थ उस समय सबस अच छ ढ ग स स खत ह जब व स खन क अन भव स सक र य र प स ज ड ह त ह द सर क स थ परस पर स व द और अपन

अधिक जानकारी

Microsoft Word list.docx

Microsoft Word list.docx -2-1 0105019 उ पल आन द 2 0022773 क ण ल म ह न 3 0104016 श भम क म र झ 4 0012605 श भ कर एम न यर 5 0032560 क लकण र नश त प र य त 6 0021020 स स द रन थन आ द य 7 0023391 स यश उ कषर 8 0153419 गजर ज स ह 9 0078093

अधिक जानकारी

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ळ म वत ल ज ळ न घ तल ' अस २० न हबर य र ज ह ण लय त द

अधिक जानकारी

IAS वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम-समाजशास्त्र

IAS वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम-समाजशास्त्र IAS व कल पक वषय प ठ यक रम- सम जश स त र प रश न-पत र-I सम जश स त र क म लभ त सद ध त 1. सम जश स त र: वद य श ख 1. य र प म आध नकत एव स म जक प रवर तन तथ सम जश स त र क आ वर भ व 2. सम जश स त र क वषय-क ष त र एव

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 समजप व क व चन मजक र च क र :- अज द. २ डस बर २०१५ त म. म य य पक, ज ह प रषद थ मक श ळ र मप र, त. ज. स गल. वषय :- ब बळ पध त सहभ ग ह य ब बत अज द र :- सद शव पर जप म. मह दय, म आप य श ळ त ल आठव च व य थ आह. श णक

अधिक जानकारी

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह ह ह डब क नव न न न-न टवक डर सहकमर च र य न (क पन च ईम ल पत त नसल ल आ ण/ क व क म प य टरवर अ क स स नसल ल सहकमर

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 उन नत श त सम द ध श तकर म ह म 2017-18 मह र ष ट र श सन क ष व भ ग ग - ब ल,त.वसन नर, व.न वशक 1 प रस त न सन २०२२ पय त श तकऱय च द प पट उत पन न य सन २०१७-१८ प स न उन नत श त सम द ध श तकर म ह म व व ध य न च अ मलब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - [FINAL] Ready4Summer18 Sweepstakes-Official Rules_HI_Final

Microsoft Word - [FINAL] Ready4Summer18 Sweepstakes-Official Rules_HI_Final # र ड 4 समर 18 व प ट क स आ धक रक घ ड़द ड़ ( व प ट क स) क नयम प रव श करन य ज तन क लए कस खर द र क आव यकत नह ह खर द य भ गत न स आपक ज तन क अवसर म व ध नह ह ग जह न ष ध ह, वह अम य ह 1. आ धक रक नयम क लए एग र म ट:

अधिक जानकारी

देश देशांतर : ब्रेक्जिट समझौता (Brexit Agreement)

देश देशांतर : ब्रेक्जिट समझौता (Brexit Agreement) द श द श तर : ब जट समझ त (Brexit Agreement) drishtiias.com/hindi/printpdf/brexit-agreement स दभ एव प ठभ म य र प य य नयन स ब ट न क अलग ह न क समझ त पर ब ट न क म म डल न म हर लग द ह ब ट न सरक र क क बन ट म य

अधिक जानकारी

MedicalDiary.xls

MedicalDiary.xls म नन य सद य क ज र च क स ड यर.स. सद य क न म ड यर म क प स न. ट पण 1 क शल कश र ज न 1 क 14 2 प नम ग यल 2 प 2 3 स रज द व 3 एस 18 4 त जप ल य दव 4 ट 2 5 र म व प म ण 5 आर 4 6 जयर म ज टव 6 ज 3 7 ह र ल ल म ण 7 एच

अधिक जानकारी

क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (CAPS) क स स करण क प स क य ह? 1.1 यह क य ह? क र

क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (CAPS) क स स करण क प स क य ह? 1.1 यह क य ह? क र https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/in_hi/intro क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (CAPS) क स स करण 2016 1. क प स क य ह? 1.1 यह क य ह? क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (स एप एस) म द र

अधिक जानकारी

Lokeh foosdkuan ds vueksy fopkj 1. उठ, ज ग और तब तक नह र क जब तक लक ष य न प र प त ह ज य. 2. उठ म र श र, इस भ रम क मम

Lokeh foosdkuan ds vueksy fopkj   1. उठ, ज ग और तब तक नह र क जब तक लक ष य न प र प त ह ज य. 2. उठ म र श र, इस भ रम क मम Lokeh foosdkuan ds vueksy fopkj www.motivationalstoriesinhindi.in 1. उठ, ज ग और तब तक नह र क जब तक लक ष य न प र प त ह ज य. 2. उठ म र श र, इस भ रम क ममट द मक त म मन बल ह, त म एक अमर आत म ह, स वच छ द ज व

अधिक जानकारी

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण - 2016 म न य श र श ख़ सब ह अल अहमद अल ज ब र अल सब ह अमर र क व त ईश वर इनक रक कर म न य श र श ख़ नव फ अल अहमद

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य 01 इसक ल ए समर प त बन ए रखन उच चतम म नक व य प र आचरण क क फ क इ टरन शनल ल म ट ड और इसक सह यक क पन य (ब द म "स आईएल" य "क पन ") व य प र आचरण क उच चतम म नक क बन ए रखन क ल ए प रत

अधिक जानकारी

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व क सभ न व स य, भगव न क ख श स स त त कर. अल फ और ओम ग, व श ल ट ल प थ क इ ज ल क ल खक ह प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 क ळश प स न व ज न मर त क द र त ट ट य क द र ल प र क र द श त प ह य द च झ ल पय र वरण नकष वर प रक षण क ळश प स न व ज न मर त करण र य क द र च व वध पय र वरण य नकष वर न कत च अ य स कर य त आल. स टर फ र स य स ऍ ड ए

अधिक जानकारी

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx म लग ११-१२ वष च झ ल क त वय त य ऊ ल गल अस हणत त. त य शर र त व वभ व त क ह बदल ह ऊ ल गत त. तस च म सक प ळ स ह त. य म ळ त ग धळ न ज त. अस क ह त आह य च न मक म हत तल सहस मळत न ह. म ल न च क य पण अन क म ठ य य न

अधिक जानकारी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी इनस इट: भ रत म म नव त कर drishtiias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-in-india स दभ व प ठभ म म नव त कर क म मल म भ रत द नय क श ष द श म श मल ह और इस म नव त कर क Source ( त), Transit (प रगमन) और Destination

अधिक जानकारी

Qualcomm स फ टव यर और ऐप ल क शन क ब र म और ज न Qualcomm Incorporated क सह यक क पन य म ब इल ड व इस क प रदर श म स ध र कर, ब टर प वर क बच और ड व इस स रक

Qualcomm स फ टव यर और ऐप ल क शन क ब र म और ज न Qualcomm Incorporated क सह यक क पन य म ब इल ड व इस क प रदर श म स ध र कर, ब टर प वर क बच और ड व इस स रक Qualcomm स फ टव यर और ऐप ल क शन क ब र म और ज न Qualcomm Incorporated क सह यक क पन य म ब इल ड व इस क प रदर श म स ध र कर, ब टर प वर क बच और ड व इस स रक ष म स ध र कर म सह यत क ललए ववल न प रक र क स फ टव यर,

अधिक जानकारी

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत एक बह त ह दल र भ क षय द ख ह Bs (उच च रत ब -सब-एस) म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GN _order.doc

Microsoft Word - GN _order.doc आद श म झ 20 अ ल 2018 क भ रत क म ख य न य य ध श (स ज आई) न य यम र त, द पक म क हट न क लए स वध न क अन च छ द 124(4) क तहत र ज य सभ क 64 सद य र ह त क ष रत त व क स चन मल ह त व म उ ल खत ब त न न न स र ह : - "यह

अधिक जानकारी

Microsoft Word - hindi code of conduct

Microsoft Word - hindi code of conduct हडक आचरण एव न तक स हत त वन यह आचरण स हत "हडक आचरण एव न तक स हत " क न म स ज न ज एग इस स हत म हडक "क पन " क प म स द भ त ह क पन क ह ल ह म अन श सन एव अप ल नयम वल (स ड ए नयम वल ) बन य ह यह आचरण स हत वश ष प

अधिक जानकारी

11/01/2019 त र य क य र लय, च न न द व र ल इस स दए गए वगर II क प र धक त ड लर क न म और पत स ब ध स च त र य क य र लय - च न न क र.स. वगर II क एड क न म और पत

11/01/2019 त र य क य र लय, च न न द व र ल इस स दए गए वगर II क प र धक त ड लर क न म और पत स ब ध स च त र य क य र लय - च न न क र.स. वगर II क एड क न म और पत 11/01/2019 त र य क य र लय, च न न द व र ल इस स दए गए वगर II क प र धक त ड लर क न म और पत स ब ध स च त र य क य र लय - च न न 1 एस ल फ र क स ल मट ड, ज ज य नवसर ल त सर म जल, न 2 म क नक लस र ड च तप ट, च न न -600031

अधिक जानकारी

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi अन भ ग 2 अ तर र ष टर य अभ य स और घर ल अन भव 2.1 प ष ठभ म 2.1.1 आव स एक अमण स क तक क र प म श र ह त ह ह उ स ग ट टर स चक क क एक बड़ आ थर क स क तक क र प म म न ज त ह क य क य नकट भ व य म अथर व यव थ क अन क क ष

अधिक जानकारी

VISION STUDY Maharashtra s largest elearning platform आय ग च य पर क च खर ख र अन भव घ ण य स ठ, लग च भ ट द य आण e-classroom ल join

VISION STUDY Maharashtra s largest elearning platform आय ग च य पर क च खर ख र अन भव घ ण य स ठ,   लग च भ ट द य आण e-classroom ल join आर थणक सव क 2018-2019 भ रत च आर थणक सव क 2018-2019 (णवण य वर ण) भ रत च प रम ख आर थणक सल ल ग र क ष म त स ब रमण यम य च य द व र स दर करण य त आल. य वर च आर थणक सव क ह णनळ य र ग त आह. क र य वर च आर थणक सव क

अधिक जानकारी

Eåòpù{ÉÖ®úºEÞòiÉ xÉnùÒJÉÉä®äú |ÉEò±{É

Eåòpù{ÉÖ®úºEÞòiÉ xÉnùÒJÉÉä®äú |ÉEò±{É क द रप रस क त नद ख र प रकल प प रस त वन : नद ख र म हणज एख द नद च प णल ट च क ष त र अश नद ख -य मध य त य नद ल य व न ममळण -य सवव उपनदय, न ल, लह न लह न ओढ, इ. ज य जलप रव ह च प ण त य नद त एकत र ह त, अश सवव लह

अधिक जानकारी

त वर त प र र भ म र गदर श क Microsoft OneNote 2013 प छल स स करण स भ न न द खत ह, इसल ए आपक स खन क प रव ह क कम करन म आपक मदद ह त हमन यह म र गदर श क बन ई

त वर त प र र भ म र गदर श क Microsoft OneNote 2013 प छल स स करण स भ न न द खत ह, इसल ए आपक स खन क प रव ह क कम करन म आपक मदद ह त हमन यह म र गदर श क बन ई त वर त प र र भ म र गदर श क Microsoft OneNote 2013 प छल स स करण स भ न न द खत ह, इसल ए आपक स खन क प रव ह क कम करन म आपक मदद ह त हमन यह म र गदर श क बन ई ह. स पर श और म उस क ब च स व च करन यद आप क स स पर श

अधिक जानकारी

ज ल ल Hindi

ज ल ल Hindi ज ल ल ज ल ल व य म लय (एमओएच) 20 जल क व य ब ड (ड एचब ) क नगर न और उनक व तप ष करत ह ड एचब अपन जल म व थचय क स ग त करत ह, इस लए यह व य म लय व र नध रत म नदड क प र करत ह य ज ल ड म बह त स व य स व ए म त य आ थ

अधिक जानकारी

द श : डडज टल स क षरत अभ य न म डय ल 3: ईम ल और स शल म डडय 2 प ठ य न म डय ल 3 क भलए प ठ य न : 1. ईम ल क अवल कन और पररचय 2. हम ईम ल क उपय ग क य करत ह? 3. हम ईम ल आईड क स बन त ह, ईम ल ख त बन न क ललए 7 आस न

अधिक जानकारी

#म नवत क एक पत र प य र म नवत, म म नत ह क त म ह पत र ल खन अज ब लगत ह पत र आम त र पर एक व यक त य ल ग क एक स म त वर ग क स ब ध त क य ज त ह म नवत क पत र ल

#म नवत क एक पत र प य र म नवत, म म नत ह क त म ह पत र ल खन अज ब लगत ह पत र आम त र पर एक व यक त य ल ग क एक स म त वर ग क स ब ध त क य ज त ह म नवत क पत र ल प य र म नवत, म म नत ह क त म ह पत र ल खन अज ब लगत ह पत र आम त र पर एक व यक त य ल ग क एक स म त वर ग क स ब ध त क य ज त ह म नवत क पत र ल खन प र ण र प स अस म न य ह त म ह र त क ई ड क पत भ नह ह, और म झ शक ह क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - a

Microsoft Word - a बह र वध न प रषद 188व स अ पस चत न वग 2 म गलव र, त थ 15 फ ग न, 1939 (श.) 06 म च, 2018 ई. न क क ल स य 11 1. व य वभ ग 2. ऊज वभ ग - - - 09-02 क ल य ग 11 1 नय ण स न त 38.. नवल कश र य दव : य म, व य वभ ग, यह बतल

अधिक जानकारी

Microsoft Word - LSQ-1193.docx

Microsoft Word - LSQ-1193.docx भ रत सरक र ख न म ऽ लय ल क सभ अत र कत न स. 1193 25 ज ल ई, 2016 क उत तर क लए ख न क आव टन 1193. र ह ल क व : क य ख न म ऽ यह बत न क क प कर ग क (क) वगत त न वष र क त य क वषर क द र न आव टत ख न क स ख य कतन ह और

अधिक जानकारी

Microsoft Word - BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_HI.doc

Microsoft Word - BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_HI.doc BlackBerry आईड समझ त BlackBerry आईड समझ त य "समझ त " रसचर इन म शन ल मट ड, य आपक क ष तर म ल ग ("RIM") BBSLA म न दर सह यक क पन य स ब और: क) आपक ब च, आपक नज क षमत म, नम न ल खत क स ब ध म क न न समझ त बनत ह

अधिक जानकारी

No good choices before the Indian Air Force

No good choices before the Indian Air Force भ रत य व यस न क लए अच छ वकल प क अभ व No Good Choices for the Indian Air Force भरत कन र ड Bharat Karnad 10.12.09 मध यम दर क मल ट क म ब ट एयरब झट (MMRCA) व प ट क स क लए भ रत य व य स न क प स वकल प क कम नह

अधिक जानकारी

hom

hom ह म य प थ क ब र म ह म य प थ आज त ज स बढ़त प रण ल ह और लगभग प र द नय म इसक अभ य स कय ज रह ह भ रत म यह अपन ग लय क स रक ष और इसक इल ज क वनम रत क क रण घर क न म बन गय ह एक अध ययन म कह गय ह क भ रत य आब द क लगभग

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin Tday's Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ????? ????? ??????? ?? ???

Microsoft Word - ????? ????? ??????? ?? ??? स चर स म त रप ट क स र ध नम क य लय न म च 2005 म एक अ धस चन ज र करत ह ए इस ब त क स न म लय क म लम सम द य क स म जक, आ थ क ए व श क थ त क स ब ध म व वसन य आ कङ म ज द नह ह ध नम क य लय न म न क इस स ब ध म व त वक

अधिक जानकारी