ज ल ह पजरषद गडज र ल ह र त 1 ज ल ह पजरषद, गडज र ल गट-क मध ल सरळ स व जरक त पद भरण य स ठ जहर त जहर त क रम क:- 01/2019 जदन क :- 01 म च 2019 मह र ष ट र श स

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "ज ल ह पजरषद गडज र ल ह र त 1 ज ल ह पजरषद, गडज र ल गट-क मध ल सरळ स व जरक त पद भरण य स ठ जहर त जहर त क रम क:- 01/2019 जदन क :- 01 म च 2019 मह र ष ट र श स"

प्रतिलिपि

1 1 ज ल ह पजरषद, गडज र ल गट-क मध ल सरळ स व जरक त पद भरण य स ठ जहर त जहर त क रम क:- 01/2019 जदन क :- 01 म च 2019 मह र ष ट र श सन ज त त ज भ ग य कड ल श सन जन णय क रम क स जक ण -2018/ प र.क.20/ आ.प.क. जदन क 16 म 2018, ज त त ज भ ग कड ल श सन पजरपत रक जदन क 28 जडस बर, 2018, मह र ष ट र श सन स म न य प रश सन ज भ ग श सन जन णय क रम क प र जनम 1216/(प र.क.65/ 16)/ 13-अ जदन क 13 न 2018, मह र ष ट र श सन ग र मज क स ज भ ग य श सन जन णय क र. स क ण-5016/ प र.क र.321/आस थ -8 जदन क 23 ल 2018 श सन श ध द पत रक जदन क 13 फ ब र र, 2019, ग र म ज क स ज भ ग य पत र क र. स क ण- 2517/प र.क र.241/आस थ -8 जदन क 03 जडस बर 2018,मह र ष ट र श सन स म न य प रश सन ज भ ग य कड ल श सन जन णय क रम क ब स स 2018/प र.क.581ए/ 2018/16-ब जदन क 05 जडस बर 2018 आजण मह र ष ट र श सन ज त त ज भ ग य श ध द पत रक क रम क - स क ण-2018/प र.क र.20/आ.प.क जदन क 7 जडस बर 2018 स म न य प रश सन ज भ ग श सन श ध द पत रक क र. स क ण-1118/ प रक र39/16-अ, जदन क 19 जडस बर 2018, मह र ष ट र श सन, स म न य प रश सन ज भ ग कड ल श सन श ध द पत रक क र.ब स स 2018/ प र.क र.581ए/ 2018/16-ब, जदन क 19 जडस बर, 2018, ग र म ज क स ज भ ग कड ल पत र क र. स क ण/ 2018/ प रक र2411/ आस थ -8, जदन क 31 जडस बर न र, 2019 तस ख ल य प र ग त ल आर थथकद ष ट टय द बणल घटक त ल (EWS) ग त ल उम द र कर त स म न य प रश सन ज भ ग कड ल श सन जन णय क रम क र आध -409/ प र.क र.31/ 16- अ, जदन क 12 फ ब र र, 2019 स म न य प रश सन ज भ ग कड ल श सन श ध द पत रक क रम क ब स स 2018/ प र.क र.581ए/ 2018/ 16-ब, जदन क 16 फ ब र र, 2019 अन य ज जहत तरत द आजण जनद श न स र ज ल ह पजरषद गडज र ल अ तगणत ज ज ध ज भ ग कड ल सरळस न भर य च य म ह जडस बर 2019 अख र स भ व य जरक त ह ण ऱ य गट क स ग त ल पद भरत कर त ऑनल ईन पध दत न अ ण म गज ण य त य त आह त. ख ल नम द क ल ल य ळ पत रक प रम ण ज जहत अहणत ध रक प त र उम द र न य स क तस थळ र आपल अ ण स दर कर त. अन स ज त क ष त र (प स )- म.र ज यप ल सज य क य लय कड ल अजधस न जदन क 09 न, 2014 अन य मह र ष ट र र ज य त ल अन स ज त क ष त र आल ल य ज ल हय मध ल अन स ज त क ष त र मध ल सदर अजधस न त जनद श त क ल ल य पद प क सरळस न भर य पद आ श यक श क षजणक अहणत असल ल य स थ जनक अन स ज त म त च य उम द र मध न भरण य त य त, अस जनद श आह त. तस उक त नम द श सन जन णय व यजतजरक त स म न य प रश सन ज भ ग कड ल श सन जन णय क र.ब स स - 201/प र.क र.213ए/14/16-ब, जदन क 5 म ण, 2015, स म न य प रश सन ज भ ग कड ल श सन पजरपत रक क र.सक ण-5016/प र.क र.444/आस थ -8, जदन क 23 ल, 2018 अन य जदल ल य जनद श न स र गडज र ल ज ल हय त ल स थ जनक अन स ज त म त च य उम द र मध न ऑनल ईन पध दत न म गज ण य त य त आह त. म.र ज यप ल य क य लय कड ल अजधस न जदन क 9 न, 2014 कजरत स थ जनक अन स ज त म त उम दव र य अथण अन स ज त म त उम द र स त: कक तय आई- ड ल कक आ, आ ब स ब ध त ज ल हय च य अन स ज त क ष त र मध य 26 न र, 1950 प स न स ततय न स तव य कर त आह. अन स ज त क ष त र मध ल जनद जशत जरक त पद ह स थ जनक अन स ज त म त च य उम द र मध न भरण ब धनक रक असल य म ळ क द र य ज ध न य य म त र लय अजधस न क र. एसआर/876(ई) जदन क 02 जडस बर, 1985 मध य नम द क ष त र त ल गडज र ल ज ल हय त ल स थ जनक उम दव र सदरच य पद च य सरळस भरत स ठ अ ण करत ल.

2 2 तर ज ल ह पजरषद, गडज र ल अ तगणत गट "क" ख ल ल पजरच छ द 3 मध ल अ अन स ज त क ष त र ब ह र ल (जबगर प स ) ब अन स ज त क ष त र (प स ) मध य नम द क ल प रम ण सरळस न भर य च य पद कर त अहणत प र प त प त र उम द र कड न ज जहत नम न य त फक त ऑनल ईन पध दत न मह पर क ष प टणल य य स क त स थळ र अजधक त अ ण म गज ण य त य त आह त. पदभरत स ठ पदजनह य स म ज क आरक षण सम तर आरक षण तपजशल ख ल लप रम ण ज रणपत र त नम द क ल प रम ण आह त. अ च करण य पध दत:- 1 प रस त त पर क ष कर त फक त ऑनल ईन पध दत न अ च स स वक रण य त य त ल. 2 प त र उम द र न ब आध र त (Web based) ऑनल ईन अ ण य स क तस थळ व द र य क ल ध त करण आ श यक र ह ल 3 स ण पद कर त ऑनल ईन अ ण स स क रण य जदन क र त र व प स न 4 स ण पद कर त ऑनल ईन अ ण स स क रण य अ जतम जदन क मध यर त र व पय त पर क ष श ल क : म ग स ग य उम द र र. 250/- स णस ध रण प र ग त ल उम द र र. 500/- म स जनक उम द र स ठ पर क ष श ल क भरण य आ श यकत न ह सरळस भरत प रक र य स दभ त सज स तर जहर त य स क तस थळ र उपलब ध अस न उम द र न ह र त त ल नम द स प ण म जहत क ळ प णक न ऑनल ईन (Online) पध दत न य स क तस थळ र आपल अ ण स दर कर त. सदर स क तस थळ ल भरत प रक र य दरम य न ळ ळ भ ट द न भरत प रक र य स बध आ श यक अद य त म जहत प र प त कर न घ ण य ब बद र उम द र र ह ल. भरत प रक र य / पर क ष स थजगत करण कक रद य करण, पर क ष प रक र (स म ज क अथ सम तर आरक षण त अ शत: बदल करण स गणजनह य एक ण जरक त पद च य स ख य मध य ढ कक घट करण य अजधक र तस भरत प रक र य स दभ त द, तक र र ब बत अ जतम जन णय घ ण य अजधक र जनय क त प र जधकरण तथ म ख य क यणक र अजधक र ज ल ह पजरषद, गडज र ल य न असत ल. अन क प पदभरत, ग र मप यत कमण ऱ य मध न 10 टक क न मजनद शन न कर य भरत अथ इतर क णतय ह प रश सक य क रण म ळ जहर त त ल नम द पद कम कक स त ह शकत त. तय ब बत उम द र स अथ इतर क ण सह, क णत ह द करत य ण र न ह.

3 3 ज ल ह पजरषद, गडज र ल अ तगचत सरळस व पदभरत 2019 अन वय भर वय च य पद न व, जरक त पद स ख य, स म ज क व सम तर आरक षण न स र पद एकजत रत तपजशल ख ल ल प रम ण आह. अ) अन स ज त क ष त र ब ह र ल (जबगर प स ) 1. कजनष ठ अजभय त (स थ पत य) प र गण अ.. अ.. ज अ ब क ड ज.म.प र. इ.म.. एस.ई. ब.स. ई.डब ल. एस. ख ल एक ण पद पदस ख य स णस ध रण मजहल म स जनक पदज धर अ शक ल न एक ण जरक त 16 पद प क 01 पद अप ग उम द र स ठ र ख आह (क णबध र HH) 2. औषध जनम त प र गण अ.. अ.. ज अ ब क ड ज.म.प र. इ.म.. एस.ई. ब.स. ई.डब ल. एस. ख ल एक ण पद पदस ख य स णस ध रण मजहल म स जनक पदज धर अ शक ल न एक ण आर ग य स वक (प र ष) (ह ग म फव रण कमच ऱय मध न) प र गण अ.. अ.. ज अ ब क ड ज.म.प र. इ.म.. एस.ई. ब.स. ई.डब ल. एस. ख ल एक ण पद पदस ख य स णस ध रण म स जनक अ शक ल न पद धर एक ण जरक त 28 पद प क 01 पद अप ग उम द र स ठ र ख आह ( एक प य न अध OL)

4 4 4. आर ग य स वक (मजहल ) प र गण अ.. अ.. ज अ ब क ड ज.म.प र. इ.म.. एस.ई. ब.स. ई.डब ल. एस. ख ल एक ण पद पदस ख य स णस ध रण ख ळ ड म स जनक प रकल पग रस त भ क पग रस त अ शक ल न पद धर एक ण जरक त 84 पद प क 03 पद अप ग उम द र स ठ र ख आह ( एक प य न अध OL) 5. आर ग य पयचव क षक प र गण अ.. अ.. ज अ ब क ड ज.म.प र. इ.म.. एस.ई. ब.स. ई.डब ल. एस. ख ल एक ण पद पदस ख य स णस ध रण मजहल एक ण जवस त र अजधक र (क जष) प र गण अ.. अ.. ज अ ब क ड ज.म.प र. इ.म.. एस.ई. ब.स. ई.डब ल. एस. ख ल एक ण पद पदस ख य स णस ध रण एक ण अ गणव ड पयचव जक षक प र गण अ.. अ.. ज अ ब क ड ज.म.प र. इ.म.. एस.ई. ब.स. ई.डब ल. एस. ख ल एक ण पद पदस ख य स णस ध रण म स जनक पद धर अ शक ल न एक ण प र गण 8. कजनष ठ य जत रक अ.. अ.. ज अ ब क ड ज.म.प र. इ.म.. एस.ई. ब.स. ई.डब ल. एस. पदस ख य स णस ध रण एक ण ख ल एक ण पद

5 5 ब) अन स ज त क ष त र ( प स ) ज ल ह पजरषद, गडज र ल सरळस व भरत अ तगचत भर वय पद तपजशल अ. क र. A B स म ज क प र गण भर य एक ण पद सम तर आरक ष ण व यत जर क त मजहल 30 % ख ळ ड 5% म स जनक 15% प रकल पग र स त 5% भ क पग र स त 2% पद धर/ पदज क ध रक अ शक ल न कमण र 10% अन थ अप ग 1% 3% 1. क त र ट ग र मस वक दरमह म नधन जनयजमत ग र मस वक प रम ण प रव सभत त स थ जनक अन. म त 2. आर ग य स वक (प र ष) (ह ग म फव रण कमच ऱय मध न) स थ जनक अन. म त अप ग एक ण पद 01 OL (One Leg), जरक त 39 पद प क 01 पद अप ग उम द र स ठ र ख आह. अप ग स ठ आरजक षत उम द र च य पद र जहर त मध य दशणज ल ल य स म ज क आरक षण त ल / प र ग त ल उम द र अ ण कर शकत त. 3. आर ग य स वक (मजहल ) C स थ जनक अन. म त पश धन पयचव क षक D स थ जनक अन. म त अ गणव ड पयचव जक षक E स थ जनक अन. म त जटप :- 1. सम तर आरक षण अ तगणत र ख दशणज ल ल य प र ग (अप ग म स जनक य स ठ र ख पद गळ न ) प त र उम द र उपलब ध न झ ल य स तय स म ज क प र ग त ल उम द र ग ण त त न स र जन ड करण य त य ईल. 2. सदर ल ह र त मध य दशणज ण य त आल ल य एक ण जरक त पद मध य म ह जडस बर 2019 अख र पय त जरक त पद सम श करण य त आल ल आह. उम द र जन ड प रक र य न तर स स पद जरक त ह त ल, तय प रम ण जरक त ह ण ऱ य पद र जन ड झ ल ल य उम द र न न मण क द ण य क यण ह करण य त य ईल. अ. क र. वर ल क ष टक त नम द पद कर त आवश यक श क षजणक अहचत व अन ष ग क ब ब तपजशल ख ल लप रम ण आह. पजरजशष ट-अ पदजनह य आ श यक श क षजणक अहणत इतर अन ष ग क ब ब पद न व व तनश र ण श क षजणक अहचत व अन भव श र 1. कजनष ट ठ अजभय त (स थ पतय ) तन ब ड ग र ड तन 4300 स थ पतय अजभय जत रक य ज षय त ल म न यत प र प त पद कक पदज क (त न ष प ठयक रम) कक त ल य अहणत ध रण कर न असत ल. अश उम द र मध न न मजनद शन व द र न मण क करण य त य ईल

6 6 2 औषध जनम त तन ब ड ग र ड तन 2800 औषध जनम ण श स त र त ल पद कक पद क ध रण करण र आजण औषध श स त र अजधजनयम 1948 ख ल ल न दण क त औषध जनम त असल ल उम द र 3 आर ग य स क (प र ष) ह ग म फ रण कमण र 4 आर ग य स क (मजहल ) तन ब ड र /- ग र ड तन 2400/- तन ब ड र /- ग र ड तन 2400/- ज ज ञ न ज षय सह म ध यजमक श ल त पर क ष (एस.एस.स ) उत त ण र ष ट र य जह त प जनय त रण क यणकम त ल ह ग म क ष त र कमण र य पद र 90 जद स प क ष अजधक क म क ल य अन आ श यक तस ज य न ज ल ह जह त प अजधक र य च य आस थ पन र ल ह ग म क ष त र कमण र य स ग त क म क ल य प रम णपत र आ श यक. ज य अहणत प र प त सह य यक र प रस ज क आजण मह र ष ट र पजर य पजरषद मध य कक ज दभण पजर य पजरषद मध य न दण झ ल ल अस ल कक अश न दण स ठ प त र असत ल. 5 आर ग य पयण क षक तन ब ड /- ग र ड तन ज स त र अजधक र तन ब ड (क जष) 34800/- ग र ड तन 4200/- ज य न म न यत प र प त ज द य प ठ ज ज ञ न श ख पद ध रण क ल ल अस ल आजण ज य न बह उद य श य आर ग य कमण -य स ठ असण र 12 मजहन य प ठयक रम यशस जरतय प ण क ल ल अस ल अश उम द र मध न न मजनद शन व द र न मण क करण य त य ईल. उम द र स ज ध जनक ज द य प ठ त न क जष ज षयक पद कक क णत ह इतर समत ल य अहणत. ध रण कर त असत ल अश उम द र मध न न मण क करत य ईल. क जष क म उच श क षजणक अहणत क जष क म अन प र प त क ल अस ल कक स ध र त क जष ग र म ण न प रतयक ष अन अस ल तय न प र ध न य द ण य त य ईल 7 अ गण ड पयण जक षक 34800/- ग र ड तन 4100/- ज य मजहल उम द र न स ज ध जनक ज द य प ठ ख स कर न सम श स त र कक ग हज ज ञ न कक जशक षण कक ब लज क स कक प षणश स त र य ज षय त ल स न तक पद ध रण क ल ल मजहल उम द र. 8 कजनष ट ठ य जत रक तन ब ड A. क त र ट ग र मस क (अन स ज त क ष त र त (प स ) भर वय पद) तन ब ड र /- ग र ड तन 1900/- म नधन प रजत मह र. 6000/- प रम ण इतर भत त ज य न त जत रक जशक षण ज भ ग च य य जत रक ज षय त ल अल पम दत प ठयक रम प ण क ल अस ल कक समत ल य अहणत ध रण कर त असत ल अस उम द र आजण र ळ म गण कक फ त ल र ड र लर कक ततसम ग ष ट ट द र स त तय न कम त कम 5 ष अन अस ल अस उम द र. उच म ध यजमक श ळ प रम णपत र पर क ष कक त ल य अहणत पर क ष त जकम न 60 टक क ग ण सह उत त ण कक श सन म न य स स थ अजभय जत रक पदज क (त न ष अभ य सक रम) कक श सन म न य स स थ सम कल य ण पद (ब.एस.डब ल य.) कक म ध यजमक श ळ प रम णपत र कक त ल य अहणत आजण क ष ज षय पदज क द न ष अभ य सक रम ध रण कर त

7 7 असत ल अश उम द र मध न न मजनद शन व द र न मण क करण य त य ईल. म त र क ष ज षय पद कक उच अहणत ध रण करण ऱ य कक सम स अन आजण ग र म ण अन असल ल य उम द र न अजधक पस त द ण य त य ईल. आजण स गणक ह त ळण / पर ब बत म जहत त त रज ञ न स लन लय न ळ ळ ज जहत क ल ल य पर क ष उत त ण झ ल य प रम णपत र ध रण करण आ श यक र ह ल. अजत आवश यक अहचत :- गडज र ल ज ल हय त ल घ जषत क ल ल प स ग व त ल स थ जनक अन स ज त म त त ल उम दव र असण आवश यक B आर ग य स क (प र ष) फ रण कमण ऱ य मध न (अन स ज त ह ग म क ष त र त भर वय पद) (PESA) ज ज ञ न ज षय सह म ध यजमक श ल त पर क ष (एस.एस.स ) उत त ण र ष ट र य जह त प जनय त रण क यणकम त ल ह ग म क ष त र कमण र य पद र 90 जद स प क ष अजधक क म क ल य अन आ श यक अजत आवश यक अहचत :- गडज र ल ज ल हय त ल घ जषत क ल ल प स ग व त ल स थ जनक अन स ज त म त त ल उम दव र असण आवश यक C आर ग य स क D (मजहल ) (अन स ज त क ष त र त भर वय पद) (PESA) पश धन पयण क षक (अन स ज त क ष त र त भर वय पद) (PESA) तन ब ड र /- ग र ड तन 2400/- तन ब ड र /- ग र ड तन 2400/- तन ब ड र /- ग र ड तन 2400/- ज य अहणत प र प त सह य यक र प रस ज क आजण मह र ष ट र पजर य पजरषद मध य कक ज दभण पजर य पजरषद मध य न दण झ ल ल अस ल कक अश न दण स ठ प त र असत ल. अजत आवश यक अहचत :- गडज र ल ज ल हय त ल घ जषत क ल ल प स ग व त ल स थ जनक अन स ज त म त त ल उम दव र असण आवश यक (द न) (अ) स ज जधक ज द य प ठ, पश द यक श स त र त ल पद ध रण कर त असल ल य व यक त, कक (ब) पश धन पयण क षक, पश प ल, पश धन सह य यक, सह यक पश धन ज क स अजधक र कक पश धन ज क स अजधक र (ब श र ण ) य ब बत पश स धन स लन लय न जदल ल प ढ ल पदज क कक प रम णपत र ध रण करण -य व यक त. (1)तय ळच य म बई र ज य न लज ल ल य अभ य सक रम सह, पश द यक पश प ल प रजशक षण अभ य सक रम (2) पश स धणन ज भ ग मह र ष ट र श सन आजण र ज य त ल ज ज ध स ज ध जनक क जष ज द य प ठ य न लज ल ल य पश धन पयण क षक अभ य सक रम (3) पश स धणन ज भ ग, मह र ष ट र श सन य न लज ल ल पश द यक पश स धणन श स त र मध ल द न ष स तगणत पदज क अभ य सक रम आजण, (4) ख ल ल स स थ न लज ल ल पश द यक श स त र ज षय सह द ग धश ळ क ष त र व य स थ पन पश स धणन पदज क य मध ल द न ष पदज क अभ य सक रम, (एक)मह र ष ट र त त रजशक षण पर क ष म डळ, कक (द न) र ज य त ल ज ज ध स ज ध जनक क ष ज द य प ठ

8 8 कक (ब) ज य म ळ न दण क त पश द यक व य स य च य पयण क षण ख ल जनद शन ख ल जकरक ळ पश द यजकय स करण य हक क अस ल अश, भ रत त ल क णतय ह पश द यक स स थ पदज क कक प रम णपत र ध रण करण ऱ य व यक त. (त न) म जहत त त रज ञ न स लन लय, मह र ष ट र श सन य च य कड न ळ ळ ज जहत क ल ल स गणक पर ब बत प रम णपत र ध रण क ल ल अस.अजत आवश यक अहचत :- गडज र ल ज ल हय त ल घ जषत क ल ल प स ग व त ल स थ जनक अन स ज त म त त ल उम दव र असण आवश यक E अ गण ड तन ब ड स ज ध जनक ज द य प ठ ख स कर न सम श स त र कक पयण जक षक (अन स ज त 34800/- ग र ड तन 4100/- ग हज ज ञ न कक जशक षण कक ब लज क स कक प षणश स त र य ज षय त ल स न तक पद ध रण करण र क ष त र त भर वय पद) (PESA) मजहल उम द र. अजत आवश यक अहचत :- गडज र ल ज ल हय त ल घ जषत क ल ल प स ग व त ल स थ जनक अन स ज त म त त ल उम दव र असण आवश यक वर ल पद स ठ आवश यक स म ईक अहचत ख ल लप रम ण अस ल. अ.क र. स म ईक अह त तपजशल 1. स गणक अहणत स म न य प रश सन ज भ ग श सन जन णय क र प रजशक षण 2000/प र.क र.61/ 2. लह न क ट ब प रजतज ञ पत र 2001 /39 जदन क मध ल तरत द न स र अ) D.O.E.A.C.C. स स यट च य अजधक त C.C.C. कक O स तर कक A कक B स तर जक C स तर प क क णत ह एक पजरक ष उत त ण झ ल य प रम णपत र कक मह र ष ट र र ज य उच त त रजशक षण म डळ, म बई य च य कड ल अजधक त MS-CIT पर क ष उत त ण प रम णपत र. य प क एक कक झ ल य मह र ष ट र श सन म जहत त त रज ञ न (स म न य प रश सन ज भ ग) म त र लय म बई श सन जन णय क रम क म त स 2012/ प र.क र.277/39, जदन क प रक पत र क र.म त स 2012/प र.क र.270/39 जदन क मध य नम द क ल य न स र आ श यक स गणक अहणत ब धनक रक आह. (क त र ट ग र मस वक व पश धन पयचव क षक य पद कर त स व प रव श जनयम त नम द प रम ण अ च करत न वर ल प रम ण स गणक अहचत प र प त करण ब धनक रक आह.) मह र ष ट र न गर स (लह न क ट ब प रजतज ञ पत र) जनयम 2005 मध ल तरत द न स र श सक य स त ल भरत मध य ज जहत नम न य त ल प रजतज ञ पत र जनय क त ळ ह र ह त न उम द र न स दर करण ब धनक रक र ह ल. प रजतज ञ पत र त नम द क ल य न स र हय त असल ल य अपतय स ख य 2 प क ष अजधक अस ल तर तदन तर न म ल आल ल य अपतय म ळ उम द र श सक य स च य जनय क त स ठ अनहण ठरज ण य स प त र ह ईल

9 9 अ. क र. वर ल सवच पद ब बत पर क ष स वर प व द. पद न 1 कजनष ट ठ अजभय त (स थ पतय) क जठण य प तळ 2 क त र ट ग र मस क (PESA) भ ग-1 एक ण प रश न भ ग-2 एक ण प रश न भ ग-3 स म न य ज ञ न एक ण प रश न भ ग-4 तकण क षमत / अन म न तमक ण एक ण प रश न भ ग-5 त जत रक एक ण प रश न एक ण प रश न एक ण ग ण नक र तमक ग णद न न ह इ. 10 इ. 10 इ. 10 इ. 10 पदज क द फक त न ह क जठण य प तळ इ. 12 इ. 12 इ. 12 इ. 12 पदज क 3 आर ग य पयण क षक न ह क जठण य प तळ पद इ. 12 पद पद पद 4 औषध जनम त क जठण य प तळ 5 आर ग य स क (प र ष) ह ग म फ रण कमण ऱ (PESA) न ह इ. 10 इ. 10 इ. 10 इ. 10 पदज क द फक त न ह क जठण य प तळ इ. 10 इ. 10 इ. 10 इ. 10 इ आर ग य स क (प र ष) ह ग म फ रण कमण र न ह क जठण य प तळ इ. 10 इ. 10 इ. 10 इ. 10 इ आर ग य स क (मजहल ) (PESA) न ह क जठण य प तळ इ. 10 इ. 10 इ. 10 इ. 10 इ. 10 पर क ष क ल ध ( ) 8 आर ग य स क (मजहल ) न ह 90 क जठण य प तळ इ. 10 इ. 10 इ. 10 इ. 10 इ ज स त र अजधक र (क जष) न ह

10 10 क जठण य प तळ पद इ. 12 पद पद पद 10 पश धन पयण क षक (PESA) क जठण य प तळ 11 अ गण ड पयण जक षक (PESA) न ह इ. 10 इ. 10 इ. 10 इ. 10 पदज क द ल ग न ह क जठण य प तळ पद इ. 12 पद पद ल ग न ह ल ग न ह 12 अ गण ड पयण जक षक ल ग न ह क जठण य प तळ पद इ. 12 पद पद ल ग न ह ल ग न ह न ह न ह कजनष ट ठ य जत रक ल ग न ह ल ग न ह ल ग न ह ल ग न ह न ह 60 क जठण य प तळ ल ग न ह ल ग न ह ल ग न ह ल ग न ह इ. 10 आयट आय (य जत रक ) ल ग न ह ल ग न ह ल ग न ह ल ग न ह 1. ल ख पजरक ष द / स तर 1) ल ख पजरक ष त ल प रश न स तर ह तय तय पद च य स प र श जनयम मध य ज ह त करण य त आल ल य जकम न श क षण क अहणत च य द प क ष जनम न असण र न ह. 2) ज य पद कजरत पद ह कम त कम अहणत आह अश पद कजरत पर क ष द भ रत त ल म न यत प र प त ज द य प ठ च य पद पर क ष च य द च य सम न र ह ल. पर त तय प क य ज षय च य प रश नपजत रक द उच म ध यम क श ल त पर क ष च य (इयत त १२ ) द च य सम न र ह ल. 2. ल ख पजरक ष व द र जनवड क यचपध दत स म न य प रश सन ज भ ग श सन जन णय जदन क 13 न 2018 न स र गट-क स ग त ल पद भरत न ख ल ल पध दत अन सरण य त य ईल. 1. गट-क मध ल स ण पद कजरत उम द र जन ड करत न 200 ग ण ल ख पर क ष घ ण य त य ईल. (कजनष ट ठ य जत रक ) पद कर त 100 ग ण ल ख पर क ष घ ण य त य ईल) 2. अश पर क ष मध य उम द र न प र प त क ल ल य ग ण च य आध र जकम न 45% ग ण जमळज ण -य उम द र मध न जन ड स तय र करण य त य ईल. 3. कजनष ट ठ अजभय त (स थ पतय), औषध जनम त, कजनष ट ठ य जत रक य त जत रक स ग त ल पद च य त जत रक भ ग प रश न म ध यम त न र हत ल. 3. जनवड स व त क लमय द जन ड सजमत न तय र क ल ल जन ड स 01 ष कजरत कक जन ड स तय र करत न ज य जदन क पय त जरक त पद ज र त घ ण य त आल आह त तय जदन क पय त, य प क न तर घड ल तय जदन क पय त ज ध ग र हय र ह ल. तय न तर ह जन डस व यपगत ह ईल.

11 11 4. सम न ग ण असल य स अन सर वय क यचपध दत स प रज श सन प रक पत र क रम क:प र जनम -1217/प र.क र.92/17/13-अ जदन क 02 जडस बर 2017 स म न य प रश सन ज भ ग कड ल श सन जन णय क र. प र जनम 1216 /प र.क र.-65 /16 /13- अ जदन क 13 न 2018 अन य पर क ष जनक ल तय र करत न पर क ष त ज य प त रउम द र न सम न ग ण असत ल अश उम द र ग ण त त य द मध ल प र ध न यक रम प ढ लप रम ण जनस श त करण य त य ईल. अ) आतमहतय ग रस त श तक-य च य प ल य स प रथम प र ध न य र ह ल. ब) य न ष ट ठ असल ल य उम द र स प र ध न य द ण य त य ईल. क) सम न य असल ल य उम द र च य ब बत त, अ ण स दर करण य च य अ जतम जदन क स उच तम श क षण क अहणत (पदव य त तर पद धर, पद धर, उच म ध यम क श ल त पर क ष उत त ण, म ध यम क श ल त पर क ष उत त ण अश प रक र ध रण करण -य उमद र स प र ध न यक रम द ण य त य ईल.) ड) र लप रम ण द न ह अट सम न ठरत असल य स उम द र च य ब बत त, सदर पद कजरत आ श यक असल ल य जकम न श क षण क अहणत मध य उच तर ग ण प र प त उम द र स प र ध न यक रम द ण य त य ईल. 5. सवचस ध रण स न सवचस ध रण अट व शतत श र अ) उम द र भ रत न गर क अस. ब) उम द र ह मह र ष ट र र ज य रजह स अस. ड म स ईल प रम णपत र आ श यक क) मह र ष ट र श सन स म न य प रश सन ज भ ग, श सन सदर उम द र न 865 ग त ल 15 ष स तव य पजरपत र क क र. मकस 1007/प र.क र.36/क 36/ जदन क असल ल य रजह स असल य सक षम प र जधक -य 10 ल 2008 अन य मह र ष ट र-कन टक जसम ज ह त नम न य त ल द खल स दर करण अजन यण भ ग त ल मह र ष ट र श सन न द स जगतल ल य 865 र ह ल. ग त ल भ ष क उम द र न र ल पद स ठ अ ण करत य ईल. 6. वय मय द अ) 1) उम द र न अ ण स दर करण य च य अ जतम जदन क स अ ण क ल ल य पद कर त ज ह त य मय द आजण आ श यक जकम न श क षजणक अहणत ध रण करण आ श यक र ह ल. 2) अ ण स दर करण य च य अ जतम जदन क स ख ल य स म ज क आरक षण प र ग त ल उम द र य 18 प क ष कम नस 3) अ ण स दर करण य च य अ जतम जदन क स ख ल य प र ग त ल उम द र य 38 प क ष स त नस. ब) स म क व सम तर आरक षण न स र जवह त वय मय द तपश ल ख ल लप रम ण आह - अ.क र. आरक षण/सम तर आरक षण श सन जन णय न स र आरक षण कजरत कम ल य मय द 1 म ग स ग य उम द र 43 ष 2 अप ग उम द र 3 प रकल पग रस त 4 भ क पग रस त 5 सन 1991 च य नगणन /सन 1194 न तर जन डण क कमण र 45 ष 6 स व त य स जनक न मजनद श त प ल य 7 श सक य कमण र / ज ल ह पजरषद जनयम त कमण र / (जनय क त प र जधक र /

12 12 सक षम प र जधक र य पर नग आ श यक र ह ल. 8 अ शक ल न कमण र 55 ष 9 उच ग ण त त ध रक ख ळ ड उम द र स ण प र ग त ल उम द र स ठ 43 ष 10 म स जनक स म न य प रश सन ज भ ग, श सन श ध द पत रक क रम क म स क-1010/प र.क र.279/10/16 अ जद. 20 ऑगस ट 2010 अन य उम द र च य सशस त र दल त झ ल ल य स इतक क ल ध अजधक 3 ष इतक र ह ल तस अप ग म स जनक स ठ कम ल य मय द 45 ष र ह ल. 11 अन थ ख ल प र गण 38 षण 12 ख ल य प रवग त ल आ थक ष द बचल 43 वष घटक (ईड ल य एस) क) स वगचजनह य वय मय द अ.क र. स वग न व कम त कम वय स त त स त म ग सवगत य कजरत वय (ख ल ) 1 आर ग य स क(मजहल ) आर ग य स क (प र ष) 50 % फ रण कमण र य जशव य जवह त वय म य द इतर क णत य ह ब बत त जशथ ल क ल ण र न ह. (7) अ च भरण य क यचपध दत आजण स न :- 1 उम द र ल य स क तस थळ र ल गइन कर ल ग ल. उम द र न आपल य उ व य ब ल असल ल य स न य पय य र स क लक कर. जतथ न उम द र ल थ ट न दण च य प टणल र न ल ईल. पजहल य द न दण क ल त असल य स उम द र न न दण च य पय य र स क लक कर न य रन म, प स डण आजण ई-म ल आयड ट क. उम द र ल तय न तर तय च य /जतच य प रम ण त ई-म ल आयड र सजक रयत कलक जमळ ल तय च य स ईन अप श स ब जधत अस ल. उम द र न तय /जत ख त सजक रय करण य स ठ तय च य /जतच य ई-म ल आयड र जमळ ल ल य सजक रयत च य कलक र स क लक कर.(Activation कलक ह द न जद स कजरत Activate अस ल). उम द र न तय /जत ल गइन म जहत ग पन य ठ. एकद ख त सजक रय झ ल क, उम द र ल तय च य न दण प टणल य रन म आजण प स डण पर न क व ह ह ल ग ऑन ह त य ईल. ट प:- USERNAME आजण PASSWORD तन करण य ब बद र उम दव र अस ल. 2 उम द र न, ड ल /पत न, आडन, ड ल न, आई न, न म जदन क, भ रमणध न क रम क, छ य ज त र,स क षर ह म लभ त म जहत आह, उम द र ल सज स तर द य ल ग ल. 3 छ य ज त र आजण स व क षर अपल ड करण य स ब ध म जहत :- क पय उ आजण र द प रतय क 200 Pixel असल ल छ य ज त र स क न कर न अपल ड कर आजण अ मध य अपल ड कर. प रजतम उ 60 Pixel आजण र द 140 Pixel अस. प रजतम आक रम न 3 KB त 50 KB च य दरम य न अस. (ट प:-उम दव र न अल कड ल छ य ज त र (Photograph) अपल ड करण आवश यक आह.) 4 पत त ट कण य स ठ उम द र न आपल य पततय प रक र जनस श त कर. उद हरण थण क यमस र प पत त, त तप रत पत त, कक द न ह आजण तय न स र आपल ग, प ष ट ट ऑफ स,र ज य, ज ल ह, जपनक ड इतय जद

13 13 सह त म जहत भर. 5 तय न तर उम द र न अजतजरक त म जहत च य पय य र स क लक कर आजण आपल य त प र ग बददल म जहत भर. उम द र कड त प रम णपत र असल य स तय बददल ज रण क ल ईल. असल य स ड र प ड ऊन मध न तय न /जतन आपल त प र गण जन ड. उम द र न आपल य त प र ग जन ड करण य आध जहर त ण अप क ष त आह. ऑनल ईन पध दत न आ दन अ ण भरण य प उम द र न ज स त त जहर त क ळ प णक न कर. जहर त त ल स न प ण पण न ऑनल ईन अ ण भरण य दक षत उम द र न स त: घ य. उम द र र अन स ज त म त प र ग त म डत अस ल आजण त ST -(PESA) मध य अ ण कर ईस च छत क न ह य जन ड कर ल ग ल. उम द र स ST - (PESA) स ठ अ ण कर य असल य स तय च य कड स त: कक तय आई- ड ल कक आ -आ ब गडज र ल ज ल हय च य अन स ज त क ष त र मध य जदन क 26 न व र 1950 प स न स तत य न व स तव य कर त आह त य स ब जध महस ल प र असण आ श यक आह. 6 ज य च य कड आध र क रम क आह तय न ततस ब ध म जहत भर, तस उम द र न आध र क रम क/ आध र न दण क रम क य बद दल म जहत द य.सम तर आरक षण (ल ग असल य स) तय स ब ध म जहत द य. तस उम द र श र जरकद ष ट टय ज कल ग असल य स तय ल आपल य ज कल गत प रक र जन डण आ श यक आह. (क पय पद न स र ल ग असल ल य श र जरक ज कल गत प रक र स ठ जहर त पह.) 7 तस भ ष त ल प र ज ण य MSCIT प रम णपत र, आतमहतय ग रस त श तक-य प ल य, अप गत प रक र (ल ग असल य स) य स बध म जहत द य ल ग ल. 8 श क षण क म जहत च य ग उम द र न आपल सज स तर श क षण क म जहत भर. श क षण क प त रत मध य जहर त मध य नम द क ल य प रम ण म जहत द ण अजन यण आह. तस पद च य अहणत न स र आ श यक त श क षजणक म जहत द ण आ श यक आह. तर आपण स तय पद स ठ अ ण करत य ईल. 9 एकद श क षण क तपश ल प रज ष ट ठ क ल क, अ णद र प ढ य बटन र स क लक कर ल ग ल. तय बटन र स क लक क ल य न तर अ णद र कड न प ष ट ट ज न त क ल ईल क, तय न त बटन स क लक क ल य स म ग ल तपश ल स प जदत करण य पर नग जदल ण र न ह. 10 तय न तर उम द र स पद जन ड कर ल ग ल. उम द र स एक अ मध य प त र असल ल य ( जहर त मध य नम द क ल ल य श क षजणक प त रत, य अहणत आजण अन य अहणत ज र त घ ऊन ) स ण पद न (ईच छ क असल य स) अ ण कर शकत. तय म ळ पद न स र गळ अ ण भरण य आ श यकत न ह. पर त, प रतय क पद स ठ तय ल स त त र पर क ष श ल क आक रल ईल. ज ह त क ल ल य तय -तय पद स ठ पजरक ष ह एक ळ स णत र घ ण य त य ण र आह. एक प क ष अजधक ज ल य त अ ण कर य असल य स तय प रजक रय य स क तस थळ र दशणज ण य त य ईल. अ.क र. पद न व (मध य ) पद न व (मध य ) 1 Junior Engineer (Civil) कजनष ट ठ अजभय त (स थ पत ) 2 Gramsevak (Contractual) (PESA) क त र ट ग र मस क (अन स ज त क ष त र) 3 Health Supervisor आर ग य पयण क षक 4 Pharmacist औषध जनम त 5 Health Worker (Male) (From Seasonal Spraying Workers) (PESA) आर ग य स क (प र ष) ह ग म फ रण कमण र (अन स ज त क ष त र) 6 Health Worker (Male) (From Seasonal Spraying Workers) आर ग य स क (प र ष) ह ग म फ रण कमण र

14 14 7 Health Worker (Female) (PESA) आर ग य स क (मजहल ) (अन स ज त क ष त र) 8 Health Worker (Female) आर ग य स क (मजहल ) 9 Extension Officer (Agriculture) ज स त र अजधक र (क ष ) 10 Livestock Supervisor (Animal पश धन पयण क षक (अन स ज त क ष त र ) Husbundry) (PESA) 1 Supervisor (ICDS) (Nomination) अ गण ड पयण जक षक 12 Supervisor (ICDS) (Nomination) अ गण ड पयण जक षक (अन स ज त क ष त र ) (PESA) 13 Junior Mechanic कजनष ट ठ य जत रक 11 तय न तर उम द र स तय पद स ठ आ श यक असल ल प त रत बद दल म जहत द न त स व ह करण आ श यक आह. 12 उम द र स जन ड क ल ल य प रतय क पद स ठ आपण अ ण कर इस च छत असल ल य ज ल ह पजरषद जन ड कर ल ग ल. क पय पद न स र ज ल ह पजरषद जन ड करण य आध जहर त. य थ य द मध य जन ड करण य स ठ उपलब ध असल ल ज ल ह ह जहर त मध य नम द क ल य प रम ण जरक त पद ज र कर न द खज ण य त आल ल आह. उम द र ज र ह फक त तय न पद स ठ जन ड क ल ल य ज ल ह पजरषद स ठ क ल ईल. 13 उम द र न न दन अ मध य जदल य प रम ण पजरक ष क द र कजरत त न प र ध न यक रम जन ड शकत. उम द र न आपल य अ त उपलब ध कर न द ण य त आल ल य त नह पस त क रम च य य द त ल प रतय क एक पय य जन ड करण आ श यक आह. पस त क रम त उम द र न जन डल ल य पय य प क एकह पर क ष क द र उपलब ध नसल य स उम द र स उपलब ध क द र प क क द र न म न द ण य त य ईल. 14 उम द र न सगळय जनयम अट न म न यत दशणज ण य स ठ जदल ल य ग स क लक कर. तय न तर ऑनल ईन पध दत न आ श यक त पर क ष श ल क भरण कर. पर क ष श ल क भरण ह फक त ऑनल ईन पध दत न (न ट ब क ग, क र जडट क डण/ ड जबट क डण, ई- ल ट, भ रत य स ट ट ब क च य लन द व र ) करत य ईल. म न यत दशणज ल य न तर अ ण द खल करण य स ठ सबजमट ह पय य उपलब ध ह ईल. उम द र ल तय अ ण ड ऊनल ड कक कप रट क ढण य पय य अस ल. 15 ऑनल ईन अ ण स स क रण य च य अ जतम त रख स मध यर त र P.M. व ल य न तर स क तस थळ वर ल ललक ब द क ल ईल. 15 र क णतय ह उम द र न एक प क ष अजधक ल ग न आयड सह न दण क ल अस ल तर उम द र पजहल यशस न दण फक त प ढ ल प रजक रय स क - ह ल जतक ट, पजरक ष त उपस स थत, ग ण त त य द आजण अन य स ब जधत प रजक रय स ठ ज र त घ ण य त य ईल. क णतय ह ड प ल क ट न दण स अ द य न दण म नल ईल. आजण क णतय ह प रक र प स परतफ ड क ल ण र न ह. उम द र व द र प रथम यशस न दण मध य क ह क म जहत द ण य त आल अस ल तर क पय य ज षय बददल य ग य प रजक रय ण न घ ण य स ठ enquiry@mahapariksha.gov.in र जलह कक ट ल फ र न बर र क ल कर. न द :- न दण मध ल तपश ल स क, परकत न (Username), ई-म ल आयड, प र गण आरक षण (ल ग सम तर कक प र गण आरक षण) जन डल ल पद, पस त स थ न 1/2/3, न मत र ख,उम द र छ य ज त र(फ ट ग र फ) आजण स क षर, श क षजणक प त रत तपश ल,पद स ठ जन ड क ल ल ज ल ह पजरषद इतय द फ मण स दर क ल य न तर बदलण य पर नग जदल ण र न ह. (8) अ त ल म जहत प व वल कन 1 य रन म आजण प स डण पर न ल ग इन क ल य र उम द र आपल स जक षप त अ ण प ह शकत. 2 अ ण कप रट करण य स ठ लप रट जप रव ह व ह य पय य र स क लक कर.

15 15 न द:- उम द र न आपल प ड एफ स र प त ल अ ण, पर क ष प र शपत र स प ण भरत प रजक रय प ण ह ईपय त स त: ळ ठ. 3 प रत य क अ चद र न क ल ल य ऑनल ईन अ प ड एफ प रत ड ऊनल ड कर न त य प रत (hard copy) पदभरत प रजक रय व न दण प रजक रय प णच ह ईपय त तन कर न ठ वण आह. र अ चद र न अ च य फ मच प ड एफ प रत न दण स क र न वर न ड ऊनल ड क ल नस ल अथव त हरवल अस ल तर त य स पर क ष घ ण र स स थ (Exam Conducting Bodies ) / पर क ष प र जधकरण (Exam Authorities) / मह पर क ष (Mahapariksha) अथव जनय क त प र जधक र (Appointing Authorities) ब बद र र हण र न ह. य क पय न द घ य व. 4 स गणक र आध र त पजरक ष स पल य न तर ह ल जतक ट ड ऊनल ड करण य स ज ध उपलब ध र हण र न ह, य उम द र न स पष ट ट न द घ य. (9) महत व च य स न 1. 1)उम द र स द ण य त आल ल पर क ष क द र क णतय ह पजरस स थत मध य बदलण य त य ण र न ह. 2) पर क ष क द र कक पर क ष शहर बदलण य ज न त क णतय ह पजरस स थत मध य ( द यक य कक इतर क रण स ठ स ध द ) स क रल ण र न ह. उम द र न तय प र स व य स थ तय न स र आध ठर. 3) उम द र ग गळ ज भ ग/ ग गळ य पद स ठ अ ण करत असत ल, अश उम द र न स ण ज भ ग /पद य कजरत स रख पर क ष शहर जन ड कर. अन यथ ग गळ य पद स ठ च य पर क ष स ठ ग गळ पर क ष क द र /शहर जमळण य शक यत न क रत य त न ह. 4)उम द र न आपल य अ त उपलब ध कर न द ण य त आल ल य त नह पस त क रम त उम द र न जन डल ल य पय य प क एकह पर क ष क द र उपलब ध नसल य स, उम द र स उपलब ध क द र प क ळ ल पर क ष क द र न म न द ण य त य ईल. 5) उम द र न एक पद स ठ फक त एकद अ ण कर, र एक उम द र न एक पद स ठ, एक प क ष अजधक अ ण क ल ल आह त अस आढळ न आल, तर अश उम द र उम द र रद द क ल ईल. 6) उम द र न भरण क ल ल पर क ष श ल क क णतय ह पजरस स थत मध य (अन कद अ ण करण, अ ण कण, क ह क रण स त पर क ष स बस न शकण, इतय द अश क रण स ठ ) परत क ल ण र न ह. 7) पर क ष च य ळ उम द र न ख ल ल प क सध य ध फ ट ओळखपत र प र म हण न स बत ठ ण आ श यक आह. (1) प नक डण, (2) प सप टण, (3) हन अन ज ञप त (4) मतद र ओळखपत र (5) फ ट सह र ष ट र यक त ब कप सब क (6) म ळ आध रक डण 2) 3) 4) 5) उम द र स ज भ ग य पर क ष तस कहद पर क ष ततस ब ध जनयम न स र पर क ष प उत त ण झ ल नसल य स कक तय उत त ण ह ण य त न स ट द ण य त आल नसल य स तय ल /जतल पर क ष उत त ण ह ण अजन यण अस ल. उम द र न ल ख /व य स जयक पजरक ष स तस म ळ क गदपत र च य छ नन स ठ स ख न उपस स थत र ह ल ग ल. उपस स थत र जहल य ब बत तय न क णतय ह प रक र प र स भ ड अथ भत त द य र हण र न ह. जन ड स ब ध त क णतय ह प रक र दब आणल य स कक प रल भन द खज ल य स स ब जधत उम द र स अप त र ठरज ण य त य ईल. उम द र ज ल ह पजरषद स स ठ जन ड ह न जनय क त जमळ ल य स तय न श सन न ळ ळ ज जहत क ल ल य स प र श त तर पर क ष, ज भ ग य पर क ष आजण इतर पर क ष प रजशक षण ज जहत स ध त

16 16 6) ज जहत क ल ध त उत त ण व ह ल ग ल. अन यथ श सन न ळ ळ ज जहत क ल प रम ण सदर जनय क त स प ष ट ट त आणण इतय द क र ई क ल ईल. जन डप रजक रय स र झ ल य न तर कक जनय क त न तर क णतय ह क षण उम द र न अ त नम द क ल ल म जहत /अगर बन ट क गदपत र स दर क ल य /उम द र न स दर क ल ल म जहत स त स स थत दशणक नसल य कक खर म जहत दड न ठ ल य क व ह ह जनदशणन स आल य स क ल ल जन ड/न मण क रद द क ल ईल. 7 फक त य जहर त ल अन सर न ज य उम द र अ ण ऑनल ईन पध दत न य क य लय स प र प त ह त ल क ळ अश उम द र अ ण ज र त घ तल त ल. अन य क णतय ह स दभ त ल य प य क य लय स प र प त झ ल ल अ ण ज र त घ तल ण र न ह त य क पय न द घ य. 8 जन डण क अथ न सर थगक आपत त कक अन य क ह क रण म ळ ज जहत जद श पर क ष घ ण शक य झ ल न ह तर स य च य अन य जद श पर क ष घ तल ईल. 9 अ ण क ल अथ ज जहत अहणत ध रण क ल म हण पर क ष स ब ल ण य अथ जनय क त हक क प र प त झ ल अस न ह उक त जहर त मध य घ जषत क ल ल य पद कर त म ल खत नसल य न प रथम अ तजरम जनवड य द प रजसध द करण य त य ईल. म ळ क गदपत र छ नन अ त व आक ष प/हरकत जव र कर न अ जतम जनवड य द प रजसध द करण य त य ईल. य पर क ष त ऑनल ईन पध दत न अ ण भरत न र उम द र न क णत ह क गदपत र स दर कर य आ श यकत नसल तर ह ज य उम द र कड पद कर त आ श यक श क षजणक इतर प त रत नस ल अश उम द र न अ ण कर नय त. उम दव र द व र जनवडल ल य 3 प र ध न य शहर प क पर क ष क द /क म पप य टर न ड स स ख य अपय प त असल य स उम दव र न मह र ष र त ल उपल ध असल ल य अन य क णत य ह शहर मध य / क द उपल ध असल ल य क षमत न स र शहर/पर क ष क द व टप क ल ईल. य ब बत क ण ल ह आक ष प न दजवत य ण र न ह य क पय न द घ य व. अ चद र न अ च भरण य स दभ त क ह अड ण आल य स त य स ठ य ह ल पल ईन क रम क वर स पकच स ध व. (11) जवश ष स न. 1. मह र ष ट र श सन ज त त ज भ ग श सन जन णय क र. अजनय-1005/126/स -4 जदन क न स र जदन क र कक तय न तर ज य श सक य स त जनय क त ह ईल. तय न न न पजरभ जषत अ शद न जन त त तन य न सम प त कर न श सन न नव य न जद प स न ल ग क ल ल र ष ट र य जन त त तन य न (NPS) ल ग र ह ल. म त र सद य अस स तत त असल ल य जन त त तन य न म हण मह र ष ट र न गर स (जन त त तन) जनयम 1982 मह र ष ट र न गर स (जन त त तन अ शर श करण) जनयम 1984 आजण स णस ध रण भज ष ट यजन ह जनध य न तय न ल ग ह ण र न ह. 2. म स जनक स ठ असल ल य पद र जशफ रश स ठ प त र उम द र उपलब ध न झ ल य स तय च य स ठ आरजक षत असल ल पद भरत स दभ त श सन न ळ ळ जनगणजमत क ल ल आद श पर पत रक श सन जन णय य न स र क यण ह करण य त य ईल. 3. ख ळ ड / मजहल / प रकल पग रस त / भ क पग रस त / पद धर अ शक ल न उम द र य सम तर आरक षण प र ग त न प त र उम द र उपलब ध न झ ल य स सदर पद स ठ तय तय स म ज क प र ग त न स णस ध रण ( सम तर आरक षणज रह त) प त र उम द र मध न ग ण त त न स र ज र ह शक ल. 4. जन ड झ ल ल य उम द र न प रश सक य स य ज र त घ न उपलब ध असल ल य जरक त पद प रथत पदस थ पन द ण य त य ईल. उम द र न पदस थ पन ब बत क णतय ह प रक र सक षम प र जधक ऱ य र दब आणल य स तय न जन ड य द त न कम करण य त य ईल.

17 17 5. प त रत पर क ष प र शपत र पर क ष स बध स न य क ळ स क तस थळ र न उपलब ध करण य त य ण र असल य न म ब ईल एसएमएस व द र / व द र स न जनगणजमत करण य त य ण र असल य न उम द र न सदर स क तस थळ ल भरत प रक र य दरम य न ळ ळ भ ट द न भरत प रक र य म जहत क यणक रम ब बत अद य त र हण य प त रत पर क ष प र शपत र Download कर न घ ण य ब बद र स बजधत उम द र र ह ल. 6. सदर पदभरत जनयम / जनकष त ल पदभरत प ण ह ईपय त ळ ळ जनगणजमत ह ण ऱ य श सन जन णय/ पजरपत रक / अजधस न य न स र बदल ह शकत. (12) स म ज क व सम तर आरक षण अन ष ग न महत व च य स न 1. जदव य ग(जवकल ग) / अप ग 3 टक क :- अप ग व यक त (सम न स ध, हक क स रक षण स प ण सहभ ग) अजधजनयम त ल तरत द, श सन पजरपत र स प रज जदन क , श सन पजरपत रक जदन क ग र म ज क स लस ध रण ज भ ग कड ल श सन जन णय क रम क अप ग-2010/प र.क र.250/आस थ -9, जदन क 14 न र, 2011, श सन पजरपत रक जदन क आजण श सन श ध द पत रक क रम क अप ग- 201/प र.क र.257/आस थ -8, जद.29 जडस बर, 2018 मध ल तरत द न स र जदव य ग उम द र न आरक षण च य तरत द न स र ल ग असल ल प रम णपत र स दर करण अजन यण आह. श सन पजरपत रक, स म ज क न य य व जवश ष सह य य जवभ ग, क रम क अप ग- 2007/प रक र.611/स ध र-3, जदन क 20 एजप रल, 2007 श सन पजरपत रक, स म न य प रश सन जवभ ग, क रम क न य य-2007/स.न य /प र.क र.103 (भ ग-3/16--अ, जदन क 19 ऑक ट बर, 2007 तस श सन पजरपत रक, स म न य प रश सन जवभ ग क रम क अप ग-1009/प र.क र.276/09/16-अ, जदन क 19 म च, 2010 अन वय जवह त करण य त आल ल य क यचपध दत न स र जवकल ग व यक त स ठ आरजक षत असल ल य पद वर सरळस व न जनवड करत न उम दव र क णत य स म ज क प रवग त ल आह, य जव र न करत जवकल ग ग णवत त क रम न स र प रथम त य जनवड करण य त य ईल व जनवड क ल य न तर सदर उम दव र ज य स म ज क प रवग त ल अस ल, त य स म ज क प रवग त उम दव र स स म व न घ ण य त य ईल. ल खजनक व अन ग रह क ल वध ब बत जदव य ग (ज कल ग/ अप ग) प र ग त न अ ण करण ऱ य उम द र कड जकम न 40 टक क जदव य ग असल य सक षम द यजकय अजधक ऱ य प रम णपत र असण आ श यक आह. श सन जन णय स म न य प रश सन ज भ ग क र.कअस 1315/ प र.क र. 120/ 14ब, जद.16 एजप रल, 2016 न स र अ धत कक क ष णद ष ट ट, श र णशक त त ल द ष लन लन ज षयक ज कल गत कक म द अध ग य य प रक रच य प त रत जनकष ध रण करण र ज कल ग उम द र ग ण त त न स र प त र असत ल. श सन पजरपत रक जद अन य अप ग उम द र स ल खजनक मदत आ श यक असल य स ऑनल ईन अ ण भरत न तस स पष ट ट उल ल ख कर. उम द र न स त: ल खजनक /सह य यक व य स थ करण आ श यक र ह ल. उम द र ल खजनक / सह य यक ह पय य जन डत ल तय न प र शपत र स बत ल खजनक घ षण पत र प र प त ह ईल. सदर ल घ षण पत र उम द र न र पजत रत अजधक र य ककड न स क ष जकत कर न घ न पर क ष च य ळ स बत आणन ब धनक रक र ह ल. ज य उम द र न ल खजनक अ त म गण क ल ल नस ल अश जदव य ग उम द र न सदर स लत ल भ जमळण र न ह. य न द घ य. 2. मजहल आरक षण :- अ. मजहल ब ल कल य ण ज भ ग य श सन जन णय क र. 82/2001/ मस आ-2000/प र.क र.415/क.2 जदन क मध ल तरत द न स र मजहल स ठ आरक षण र ह ल. ज य मजहल उम द र न मजहल आरक षण ल भ ह अस ल तय न तश म गण ऑनल ईन अ त करण अजन यण आह. ब) मजहल आरक षण ल भ घ ऊ इस च छण ऱ य मजहल उम द र न मजहल ब ल ज क स ज भ ग श सन जन णय क रम क 82/2001 मस आ-2000/प र.क र.415/क.2, जदन क तस श सन पजरपत रक, स म न य प रश सन ज भ ग, क रम क एसआरव ह -1012/प र.क र.16//12/16-अ, जदन क आजण तद न तर श सन न य स दभ त ळ ळ जनगणजमत क ल ल य आद श न स र क यण ह करण य त य ईल. श सन जन णय क रम क स क ण

18 /प र.क र.191/17/क य -2/जदन क न स र श सन न प रस त ज त क ल ल उन नत प रगत गट त (जक रजमल अर ) म डत नसल य सक षम प र जधक -य न जदल ल अजलकड / न नतम (सन य ज त त य ष त ल )म ळ न न जक रम ल अर प रम णपत र (Latest Non Creamy Layer Certificate ) क गदपत र छ नन च य ळ स दर करण आ श यक र ह ल. तस मजहल आरक षण च य ल भ थ उम द र च य प रम णपत र तप सण ज भ ग य उप य क त, मजहल ब ल ज क स ज भ ग य म फण त करण आ श यक र ह ल. 3. अत य च ग णवत त ध रक ख ळ ड :- श ल य जशक षण ज भ ग य श सन जन णय जदन क तस श सन श ध द पत रक क र. र क र ध -2002/प र.क र. 68/क र य स -2 जदन क आजण तदन तर श सन न य स दभ त ळ ळ जनगणजमत क ल ल य आद श न स र, प र ज ण य प र प त ख ळ ड ब बत आरक षण, क र ड ज षयक प रम णपत र पडत ळण य मय द त ल स लत स दभ त क यण ह करण य त य ईल. अ. प र ज ण य प र प त ख ळ ड आरक षण द करण ऱ य उम द र च य ब बत त :- ख ळ ड उम द र न अ ण करण य प स ध र त तरत द न स र ज भ ग य उपस लक य कड न ख ळ च य प रम णपत र पडत ळण कर न घ ण आ श यक आह. तय म ळ ग ण त त ख ळ ड उम द र न क गदपत र पडत ळण च य ळ ज भ ग य उपस लक य न जक रड प रम णपत र य ग य असल य ब बत ख ळ ड क णतय स ग स ठ प त र ठरत य ब बत प रम जणत क ल ल प रम णपत र स दर करण आ श यक आह. तस उम द र स बजधत स ग त ल ख ळ ड स ठ आरजक षत पद र जशफ रश स ठ / जनय क त स ठ ज र करण य त य ईल. ब. तस आरक षण स ठ जक रम ल अर अट ल ग र हण र न ह श सन श ध द पत रक क र. र क र ध /प र.क र.68/जक रय स -2 जदन क मध य जदल ल य तरत द न स र भरत ष त तय -तय प र ग त ल ख ळ ड उम द र उपलब ध झ ल न ह तर सदर आरक षण इतरत र अदल बदल न करत तय प र ग त ल जबगर ख ळ ड उम द र म फण त भरण य क यण ह करण य त य ईल. 4. म स जनक :- श सन पजरपत रक स प रज क र.आरट ए1079/482/16-अ जदन क अन य म स जनक उम द र न सम त र आरक षण ल ग करण य त आल आह. म स जनक उम द र च य ब बत त स न य त क म क ल य ब बत आ श यक क गदपत र ज ल ह स जनक ब ड त न न दण क ल असल य ब बत प रम णपत र स तपजशल दशणज ण र अजभल ख प रम णपत र स दर करण ब धनक रक र ह ल. तस जन ड झ ल ल य म स जनक उम द र च य क गदपत र सक षम अजधक ऱ य कड न पडत ळण झ ल य जश य तय न जनय क त द ण य त य ण र न ह. तस स म न य प रश सन ज भ ग य श सन जन णय क र. आरट ए-9090/62/प र.क र.222/91/28 जदन क अन य म स जनक न श सन स त न गर स त ल पद र जनय क त स ठ द ण य त य ण ऱ य स लत तय न एकद फ यद घ तल य न तर न गर स त ल पद र न मण क स ठ द सऱ य द तस फ यद घ त य ण र न ह. स म न य प रश सन ज भ ग श सन जन णय जदन क न स र म स जनक य सम तर आरक षण मध य य ध द क ळ त य ध द नसत न स जनक स त म तय झ ल ल य कक अप गत य न तय म ळ न कर स ठ अय ग य झ ल ल य म स जनक च य क ट ब त ल फक त एक व यक त ल जनय क त द ण ध रण आह तय 15 टक क सम तर आरक षण त न ज र करण त य ईल. 5. प रकल पग रस त :- स प रज य श सन जन णय क र एईएम 1080/35/16-अ जदन क न स र प रकल पग रस त स ठ सम तर आरक षण ल ग करण य त आल ल आह. प रकल पग रस त य सम तर आरक षण ल भ घ ण -य उम द र न स ब जधत ज ल य त ल म. ज ल ह जधक र / ज ल ह प न णसन अजधक र य च य कड ल प रकल पग रस त प रम णपत र म ळ प रत क गदपत र पडत ळण च य ळ स दर करण आ श यक आह. 6. भ क पग रस त :- स प रज य श सन जन णय क र. भ क प/1009/प र.क र.207/2009/16-अ जदन क न स र भ क पग रस त स ठ सम तर आरक षण ल ग करण य त आल ल आह. भ क पग रस त य सम तर आरक षण ल भ घ ण ऱ य उम द र न स बजधत ज ल हय त ल म. ज ल ह जधक र / ज ल ह प न णसन अजधक र य च य कड ल भ क पग रस त प रम णपत र म ळ प रत क गदपत र पडत ळण च य ळ स दर करण आ श यक आह.

19 19 7. पदव धर अ शक ल न कमच र :- श सन जन णय जद अन य पदज धर/ पद ध रक अ शक ल न य सम तर आरक षण ल भ घ इच छ ण ऱ य उम द र न स जशजक षत ब र ग र य य न अ तगणत श सक य क य लय मध य त न षण क म क ल य सक षम प र जधक ऱ य प रम णपत र र ग र म गणदशणक क द र मध य सदर अन न द क ल य प रम णपत र डण आ श यक आह. तश न द ऑनल ईन अ त नम द करण आ श यक आह. सदर प रम णपत र स य न क य कड ल प रम णपत र उम द र न क गदपत र पडत ळण ळ स दर करण आ श यक आह. अ श क ल न उम द र न एकद सम तर आरक षण ल भ घ तल असल य स तय उम द र स प न ह सम तर आरक षण ल भ घ त य ण र न ह. तस आढळल य स क णतय ह ळ जन ड रदद करण य त य ईल. य न द घ य. 8. अन थ :- मजहल ब ल ज क स ज भ ग य श सन जन णय जदन क अन य अन थ म ल न ख ल प र ग त न 1 टक क सम तर आरक षण जनश त करण य त आल ल आह. सदर प र ग त न जहर त मध य दशणज ल ल य पदस ख य ए ढ उम द र उपलब ध न झ ल य स आरक षण अन श ष प ढ न ओढत ख ल प र ग त न ग ण त त न स र इतर उम द र जनय क त करण य त य ईल. आरक षण ल भ घ इच छ ण ऱ य उम द र न अ ण स दर करत न तश न द करण क गदपत र पडत ळण ळ अन थ असल य प रम णपत र स दर करण ब धनक रक र ह ल. 9. स म ज क व श क षजणक ष म ग सवगच (एसईब स )- स म ज क श क षजणकद ष ट य म ग स ग त ल (एसईब स ) ग त ल उम द र कजरत श सन जन णय स म ज क न य य ज श ष सह य य ज भ ग क रम क : ब स स -10/2018 /प र.क र.130 /म क, जदन क अन य ज जहत करण य त आल ल त प रम णपत र, क गदपत र पडत ळण च य ळ स दर करण आ श यक र ह ल. य प र ग त ल आरक षण ल भ कर त अजलकड ल / नज नतम म ळ न न तप सण ळ स दर करण आ श यक आह. 10. ख ल य प रवग त ल आ थक ष टय द बचल घटक (EWS) ख ल य प र ग त ल आर थथकद ष ट टय द बणल घटक त ल (EWS) जक रम जलयर प रम णपत र /क गदपत र ग त ल उम द र कर त स म न य प रश सन ज भ ग कड ल श सन जन णय क रम क र आध -409/ प र.क र.31/ 16--अ, जदन क अन य ज जहत करण य त आल ल क गदपत र / प र (पजरजशष ट ट-क) आजण घ षण पत र (पजरजशष ट ट- ड) पडत ळण च य ळ स दर करण आ श यक आह. तस आरक षण ल भ घ ण य स ठ अ णद र च य /उम द र च य क ट ब एकजत रत र थषक उतपन न र. 08 ल ख च य आत अस ल प जह त व यक त कक जत क ट ब य मह र ष ट र र ज य त जद.13 ऑक ट बर 1967 र कक तय प रजह स असण आ श यक आह. स म न य प रश सन जवभ ग श सन जनणचय जद न स र ख ल प रवग त ल आ थक ष टय द बचल घटक त ल उम दव र न वय, पर क ष जफ, व इतर अन ज ञ य सवलत हय इतर म ग सप रवग स र ज यश सन न व ळ व ळ ल ग क ल ल य जनयम न स र र हत ल. (13) इतर सवचस ध रण स न 1. ज य उम द र न य प र तय न र ग र स य र ग र म गणदशणन क द र कड, स य न क य लय, सम कल य ण, आजद स ज क स प रकल प अजधक र तस ज ल ह स जनक कल य ण अजधक र क य लय त न न दज ल असल तर अश उम द र न ज ह त म दत त स त त र जरतय ऑनल ईन अ ण करण पर क ष श ल क भरण आ श यक र ह ल. (म स जनक न पर क ष श ल क भरण आ श यक न ह ) तस प रकल पग रस त, अ श क ल न अश इच छ क प त र उम द र न द ख ल भरत च य अजधक त स क तस थळ र ऑनल ईन पध दत न अ ण स दर करण आ श यक आह. अश उम द र न अन य क णतय ह म ग न स दर क ल ल अ ण ज र त घ तल ण र न ह त. अश उम द र न क य लय म फण त स त त रपण कळज ल ण र न ह. 2. अन च य ब बत त म जसक, जनयतक ल क, अ शक ल क, ज द य तन, अ शद न तमक, ज न तन तत र क ल ल अ शक ल न स क ल ध त स त प रभ र म हण न न मण क क ल ध अजतजरक त क यणभ र

20 20 क ल ध अन स ठ ग र हय धरत य ण र न ह. 3. स म न य प रश सन ज भ ग य श सन जन णय क र. ब स स 2011/प र.क र.1064/2011/16-ब जदन क न स र म ग स ग य उम द र न त धत प रम णपत र क गदपत र तप सण ळ स दर करण आ श यक र ह ल. श सन जन णय जदन क अन य जन ड य द त जन ड झ ल ल य उम द र कड त धत प रम णपत र नसल य स 06 मजहन य आ त त धत प रम णपत र स दर करण आ श यक र ह ल. ज ह त म दत त त धत प रम णपत र स दर न क ल य स स बजधत उम द र न स त न कम करण य त य ईल. 4. स म ज क श क षजणकद ष ट टय म ग स ग त ल (एसईब स ) ग त ल उम द र कर त स म ज क न य य ज श ष सह य य ज भ ग य श सन जन णय क र. ब स स -10/2018/प र.क र.130/म क जदन क अन य ज ह त करण य त आल ल त प रम णपत र क गदपत र पडत ळण ळ स दर करण आ श यक र ह ल. तस स म ज क न य य ज श ष सह य य ज भ ग य श सन जन णय क र. स ब स -10/2013/प र.क र. 35/म क जदन क अन य श क षजणक स म ज क द ष ट टय म ग स ग कर त (ईएसब स ) द ण य त आल ल त प रम णपत र स म ज क श क षजणक द ष ट टय म ग स ग त ल (एसईब स ) ग त ल आरक षण कर त ग र हय धरण य त य त ल. य प र ग त ल आरक षण ल भ कर त य प र ग त ल आरक षण ल भ कर त अजलकड ल / नज नतम म ळ न न जक रम जलयर प रम णपत र /क गदपत र तप सण ळ स दर करण आ श यक आह. 5. ज अ, ब, क, ड, ज.म.प र., इ.म.., एसईब स ईडब ल एस य प र ग त ल आरक षण ल भ घ इच छ ण ऱ य उम द र न तस मजहल आरक षण ल भ घ इच छ ण ऱ य ख ल प र ग त ल मजहल उम द र न उन नत प रगत व यक त गट (जक रम ल यर) य मध य म डत नसल य ब बत सक षम अजधक ऱ य न जदल ल अजलकड ल / नज नतम म ळ न न जक रम जलयर प रम णपत र अ ण स दर करण य च य श टच य जदन क पयणत प र प त करण आ श यक र ह ल.सदर प रम णपत र पडत ळण क गदपत र तप सण च य ळ करण य त य ईल. 6. श सक य / जनमश सक य कमण ऱ य न तय अ ण तय च य स बजधत जनय क त प र जधक रण च य पर नग न भर य आह. अश पर नग प र प त क ल य प रत क गदपत र पडत ळण च य ळ उम द र कड असण आ श यक आह. 7. ऑनल ईन अ ण क ल अथ ज ह त अहणत ध रण क ल म हण प त रत पर क ष स बसण /क गदपत र पडत ळण स ब लज ण य अथ जनय क त हक क प र प त झ ल अस न ह. जन ड च य क णतय ह टप प य र अ णद र ज ह त अहणत ध रण न करण र आढळल य स कक ख ट म जहत प रज ल य स अथ एख द अ णद र न ज जहत अहणत ध रण न करण र आढल य स कक ख ट म जहत प रज ल य स अथ एख द अ णद र न तय च य जन ड स ठ जन ड सजमत र प रतयक ष / अप रतयक षजरतय दब आणल अथ ग रप रक र अ ल ब क ल य स तय स जन ड प रक र य त न ब द करण य त य ईल. 8. जन ड प रक र य स र झ ल य न तर कक जनय क त न तर क णतय ह क षण उम द र न जदल ल म जहत अगर क गदपत र ख ट स दर क ल य कक खर म जहत दड न ठ ल य जनदणशन स आल य स तय उम द र उम द र / जनय क त ब द करण य त य ईल. श सन जदश भ ल क ल य प रकरण सदर उम द र ज र ध द य ग य त क यण ह करण य त य ईल. 9. जरत र प ण जरत र पडत ळण अ त आक ष प हण ब ब आढळ न आल य स स बजधत उम द र जनय क त स ठ / स स ठ प त र र हण र न ह. तस क णतय ह टप प य र अस उम द र अप त र ठरत ल. 10. जन ड झ ल ल य उम द र न आ श यक तय स ण प रम णपत र / हम पत र इतय द प तणत कर न द ण आ श यक र ह ल. तस तय प रम णपत र पडत ळण ज ह त पध दत न स र कर न घ ण ब धनक रक र ह ल. स त जनय क त ह ण ऱ य उम द र न जनयम न स र आ श यक त स प र श त तर पर क ष / प रजशक षण ज ह त म दत त उत त ण / प ण

21 21 करण आ श यक र ह ल. 11. मह र ष ट र र ज य ल कस (म ग स ग य स ठ आरक षण ) अजधजनयम 2001 मध ल कलम 4(3) न स र ज म क त त (अ), भटक य म त (ब), भटक य म त (क), भटक य म त (ड), य प र ग स ठ ज ह त क ल ल आरक षण अ तगणत पर तणन य अस ल, आरजक षत पद स ठ स ब जधत गण र त ल य ग य प त र उम द र उपलब ध न झ ल य स प र ल त/स ध र त श सन ध रण प रम ण उपलब ध प र ग त ल उम द र ज र ग ण त त च य आध र र करण य त य ईल. 12. अपजरह यण क रण स त कक न सर थगक आपत त म ळ कक श सन आद श न ज ह त जदन क स प त रत पजरक ष / ऑनल ईन पजरक ष घ ण शक य नस ल तर श सन ठर न द ईल तय प रम ण स ईच य जद श ल ख / ऑनल ईन पजरक ष घ ण य त य ईल. य ब बत त तपत र द व र /स क तस थळ र /म ब ईल एसएमएस / ई म ल स क तस थळ द व र कळज ण य ब बद र मह आयट य तर तणम नपत र त न कळज ण य ब बद र जनय क त प र जधक र /स बजधत ज ल ह पजरषद य र ह ल 13.ल ख / ऑनल ईन पजरक ष स, क गदपत र पडत ळण स उम द र स स ख न उपस स थत र ह ल ग ल. 14. जन ड झ ल ल य उम द र द यजकय तप सण करण य त य ईल. द यजकय अह ल प रजतक ल असल य स क ल ल जन ड न मण क रद य करण य त य ईल. 15. र ल अट शत जनयम व यजतजरक त श सन न ळ ळ जनगणजमत क ल ल आद श जन णय ल ग र ह ल. 16. ह र त मध ल क ह म द य श सन जन णय च य ज स गत असल य स श सन जन णय अ जतम र ह ल. 17. सम नग ण आजण आत महत य ग रस त श तक-य प ल य :- उम दव र न सम न ग ण जमळ ल य स उम दव र ग णवत त य द त ल प र ध न यक रम स म न य प रश सन जवभ ग कड ल श सन जनणचय क रम क प रजनम -1216/प र.क र.65/16/13-अ, जदन क 13 न, 2018 मध ल तरत द न स र जनस श त करण त य ईल. य मध य आत महत य ग रस त श तकऱय च य प ल य स प रथम प र ध न य र ह ल. 18. श सन स म न य प रश सन ज भ ग प रकपत र क र.प र जनम -2017/(प र.क र.92/17)/13-अ, जदन क मजधल तरत द न स र ल ख पर क षमध य सम न ग ण जमळ ल ल य उम द र ग ण त त य द त सम श करत न आतमहतय ग रस त श तक-य च य प ल य स प रथम प र ध न य द ण य श सन च य ध रण न स र अश उम द र कड अ ण करत ळ स ब जधत ज ल ह स तर य सजमत न तय स क ट ब त ल म त श तक-य प ल य म हण न प त र ठरज ण य ब बत प र स क ष जकत प रजतसह क गदपत र छ नन च य ळ पडत ळण सजमत स उम द र न उपलब ध कर न द ण आ श यक र ह ल. (14) पर क ष स प रव श 1) प त रत पर क ष क गपत र पडत ळण स ठ य ण य - ण य स ठ य ण र ख ण उम द र स स त: कर ल ग ल. 2) फक त प न, प स न सल, प र शपत र, ओळख म ळ प र तय छ य जकत प रत अथ प र शपत र र ल स न न स र पर नग जदल ल य स ह तय सह उम द र ल पजरक ष कक ष त प र श द ण य त य ईल.

22 22 3) जड टल ड यर, प र, म यक र फ न, म ब ईल फ न, क म र अ तणभ त असल ल क णतय ह प रक र स धन, जसमक डण ब ल य -ट थ, द रस र स धन म हण न परण य य ग य क णत ह स त इल क र जनक उपकरण, हय, न ट स, पर नग नसल ल प स तक, ब ग, पजरगणक (Calculator) इतय द प रक र स धन /स ह तय पजरक ष क द र च य पजरसर त तस पजरक ष कक ष त आणण य स, स त: ळ ब ळगण य स, तय पर करण य स अथ तय च य पर स ठ इतर मदत घ ण य स सक त मन ई आह. अस स जहतय आणल य स त पजरक ष क द र ब ह र ठ ण य तय च य स रजक षतत ब बद र स ब जधत उम द र र ह ल. 4) पर नग न क रल ल य क णतय ह प रक र अन जधक त स धन/स जहतय पजरक ष च य ळ स ब जधत उपक द र च य म ख य प र शद व र र ठ ल ग ल. अश स धन /स ह तय च य स रजक षतत ब बद र स ब जधत उम द र र ह ल. य स दभ त ल क णतय ह प रक रच य न कस न स मह र ष ट र श सन, ज ल ह पजरषद प रश सन कक पजरक ष क द र व य स थ पन ब बद र र हण र न ह. स व /- (ड. जव य र ठ ड, भ.प र.स.) म ख य क यचक र अजधक र ज ल ह पजरषद, गडज र ल

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019 अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) नम न ज हर त ज ह प रषद भ ड र ज ह प रषद, भ ड र अ तग त गट-क मध ल सरळस व च र त भर य स ठ च ज हर त ज हर त म क:- 01/2019 दन क :- 02/03/2019 ------------------------------ मह र श सन

अधिक जानकारी

मह र ष ट र श सन महस ल व वन ववभ ग ल मह पदभर वहर प ण ज ल हय स ठ मह पर क ष प र टलम र ट त र ज य त ल गर -क स ग त ल तल ठ पद स ठ स बत डल ल य ज रणपत र त

मह र ष ट र श सन महस ल व वन ववभ ग ल मह पदभर वहर प ण ज ल हय स ठ मह पर क ष प र टलम र ट त र ज य त ल गर -क स ग त ल तल ठ पद स ठ स बत डल ल य ज रणपत र त मह र ष ट र श सन महस ल व वन ववभ ग ल मह पदभर -29 वहर प ण ज ल हय स ठ मह पर क ष प र टलम र ट त र ज य त ल गर -क स ग त ल तल ठ पद स ठ स बत डलल य ज रणपत र त ल नम द पद सर स रत ज य र बज य त यत प रव ग वरक व भर वय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar मह र र य म ण ज वन नत अ भय न (उम द) ज ह अ भय न यव थ पन क,प लघर स ई आ शव द अप ट म ट, ल कम य नगर, कच र र ड,प लघर-401404 Email- dmmupalghar@gmail.comफ न न.02525-251260 ------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन 2016-2017 सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ मध ल अ श त श क, श ण स वक य न प द र श णश पद वक अ य स म स ठ व श म हत प तक मह र

अधिक जानकारी

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म क ०१/२०१९ दन क १०/१/२०१९ वन वभ ग त ल वनर क च (गट क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस .स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस य क वक स वभ ग, मह र श सन य च म फ त आर य व न अ य स

अधिक जानकारी

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००. व बस ईट www.mcgm.gov.in व वध वषय त ल प र ध य पक, ब हन म बई मह नगरप लक व

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

मह र ष ट र श सन महस ल व वन ववभ ग ल मह पदभर वहर अमर वत ज ल हय स ठ मह पर क ष प र टलम र ट त र ज य त ल गर -क स वग त ल तल ठ पद स ठ स बत डल ल य जववरणप

मह र ष ट र श सन महस ल व वन ववभ ग ल मह पदभर वहर अमर वत ज ल हय स ठ मह पर क ष प र टलम र ट त र ज य त ल गर -क स वग त ल तल ठ पद स ठ स बत डल ल य जववरणप मह र ष ट र श सन महस ल व वन ववभ ग ल मह पदभर -219 वहर अमर वत ज ल हय स ठ मह पर क ष प र टलम र ट त र ज य त ल गर -क स वग त ल तल ठ पद स ठ स बत डलल य जववरणपत र त ल नम द पद सर सव रत ज य र बजव य त यत प रव ग वरक

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प.आर-5/687/2019 (व ह र झ रख ड शहर एव ग र म ण व वक श स स थ न म ब ल क पर रय जन अध धक र, सह यक ब ल क पर रय जन अध धक र, मल ट ट स क स क ग क लक1 एव

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

dfdfd

dfdfd मह र ष ट र श सन स र वजननक ब धक म वर भ ग, प ण स थ पत य अभभय त र क सह य यक / कननष ट ठ भ प क / सह य यक भ ड रप / आर खक श र ण -3 (अन र खक)/ र हनच क य स र ग वत पद भरत स ठ ज हहर त सन-2015 ज हहर त श ध द प क क

अधिक जानकारी

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल - 110003 र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल -110003 ग ट 2016 क म यम स अ धक रय

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, जबलप र 482008 फ न न. : 0761-2702615 ई म ल : mppgcl@mp.nic.in

अधिक जानकारी

UNIVERSITY OF DELHI

UNIVERSITY OF DELHI अन लग नक 1. प रय जन प रस त व क प रस त त श ध प रय जन ओ क लए स श धत दश नद श क) नय मत नय पर व वद य लय क क ई भ अध य पक कस भ र ष ट र य/अ तरर ष ट र य व प षण एज स स व प षण एज स क प र प क अन स र प रध न अन व षक

अधिक जानकारी

Microsoft Word RCMS User Manual.docx

Microsoft Word RCMS User Manual.docx य ज़र म य अल म य द श र ज व य य लय ब धन ण ल आर. स. एम. एस. (Revenue Court Management System) Ver - 1.0 Developed By 1 Page अन म णक (आर आर. स. एम. एस. स टव यर) म क वषय प म क 1 श द वल 3 1 प रचय - र व य क स

अधिक जानकारी

ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त

ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त द वनव त ब बतच य म गफदशफक स चन. मह ष ट र श सन ग र म

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम ह और इनम व द ध य कम क ज सकत ह 2. प.ज.ट. (सभ वषय) व

अधिक जानकारी

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य य ग य न मत रनर द त रशत आक त य क ढ. 3. प रत य क म ख

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 उन नत श त सम द ध श तकर म ह म 2017-18 मह र ष ट र श सन क ष व भ ग ग - ब ल,त.वसन नर, व.न वशक 1 प रस त न सन २०२२ पय त श तकऱय च द प पट उत पन न य सन २०१७-१८ प स न उन नत श त सम द ध श तकर म ह म व व ध य न च अ मलब

अधिक जानकारी

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व क सभ न व स य, भगव न क ख श स स त त कर. अल फ और ओम ग, व श ल ट ल प थ क इ ज ल क ल खक ह प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स

अधिक जानकारी

म य न म ण स ट र - ड. स रज म हस क GMC न गप र मध न MBBS झ ल य न तर स रजन एक वर ष ग ड च र ल मध ल आद व स भ ग त सचषच य द रत य आर ग य पथक मध य व द यक य अदधक

म य न म ण स ट र - ड. स रज म हस क GMC न गप र मध न MBBS झ ल य न तर स रजन एक वर ष ग ड च र ल मध ल आद व स भ ग त सचषच य द रत य आर ग य पथक मध य व द यक य अदधक म य न म ण स ट र - ड. स रज म हस क GMC न गप र मध न MBBS झ ल य न तर स रजन एक वर ष ग ड च र ल मध ल आद व स भ ग त सचषच य द रत य आर ग य पथक मध य व द यक य अदधक र म हण न क म क ल. त य च ह प रव स त य च य च शब त...

अधिक जानकारी

प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन

प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन स व त ज त, व म क त ज त, भटक य जम त, इतर म ग स ग व श

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र अध क र कड न स द श न प तमत आण अन प लन च आमच वचनबधदत वर स ह त भर द त प र य सहक र न व स प वअस आच र स ह त क णत अपव द प वन, जगभर त ल आपल क णत र च लन मध क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

ITZ CASH CARD LIMITED

ITZ CASH CARD LIMITED आच र स हत इट ज क ष क सर ल मट ड/आई० स ०स ०एल० अपन व यवस य क ल ग क़ न न, नयम और तबन ध क अन स र चल न तथ व य प र सम बन ध न तकत व न तक आचरण क उच चतम म नक क थ पत करन क लय तबद ध ह आई० स ०स ०एल० इस स हत क आचरण

अधिक जानकारी

प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क

प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क षक पद वर न य क त स ठ प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग

अधिक जानकारी

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य जन ह ग श म म च ह न न दल स क य म म म त ओ -बहन, ब टय

अधिक जानकारी

1 ट डर स चन एसब आई-आर-स ट क स स यट (उत तर प रद श स स यट रज स टर शन अज जनयम -21 वर ष 1860 क अ तर षत प क त स स यट ) द व र र रखप र/जसद ध र षनर र/बस त /मह

1 ट डर स चन एसब आई-आर-स ट क स स यट (उत तर प रद श स स यट रज स टर शन अज जनयम -21 वर ष 1860 क अ तर षत प क त स स यट ) द व र र रखप र/जसद ध र षनर र/बस त /मह 1 ट डर स चन एसब आई-आर-स ट क स स यट (उत तर प रद श स स यट रज स टर शन अज जनयम -21 वर ष 1860 क अ तर षत प क त स स यट ) द व र र रखप र/जसद ध र षनर र/बस त /महर र म स सर त श ख /प र न क य षलय व ल जवश वसन य आउटस

अधिक जानकारी

क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (CAPS) क स स करण क प स क य ह? 1.1 यह क य ह? क र

क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (CAPS) क स स करण क प स क य ह? 1.1 यह क य ह? क र https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/in_hi/intro क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (CAPS) क स स करण 2016 1. क प स क य ह? 1.1 यह क य ह? क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (स एप एस) म द र

अधिक जानकारी

NESB Summary Sexuality Not a Choice

NESB Summary Sexuality Not a Choice प र ट स ए ड फर ड स अ फ ल स बयन स ए ड ग ज ( प एफ एल ए ज ) एक स वय स व स स थ ह ज स ट नव ल म नव अ धक र र ल क ब द सन १९७९ म अम रक म बन थ प एफ एल ए ज क पर थ मक उ श य उन प रव र क सह यत करन ह जन ह अपन पर यजन

अधिक जानकारी

स य -171/2018/485/ (म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र ए

स य -171/2018/485/ (म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र ए स य -171/2018/485/69-1-18-55(म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 30 म च, 2018 उ म लन क य म वभ ग

अधिक जानकारी

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत एक बह त ह दल र भ क षय द ख ह Bs (उच च रत ब -सब-एस) म

अधिक जानकारी

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द E-mail id:div.aurangabad@gmail.com/ द र वन म क :- 0240-2325570/ 2331755 ----------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT एव भ र अ धक र, भ रत नव चन, जल न मच 1 2 नव चन क द र

अधिक जानकारी

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर स य -08/2018/1838/69-1-2017-32(अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 24 जनवर, 2018 उ म लन क य म वभ ग वषय:

अधिक जानकारी

Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क

Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क नव नतम ई- म रस द स य.: प सप ट आक र क फ ट (5x7स.म.)

अधिक जानकारी

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210 मह र र य य स क तक ध रण य मस स ब ध स चन स ठ आव हन य मर ठ ब धव न, स म नम क र. दन क: १६ फ व र २०१० मर ठ भ ष, मर ठ स क त, मर ठ त ल स ह य व एक दर तच मर ठ म णस य प ढ ल व वध आ ह न य वषय ० सल ल क ळकण य च एकच अम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GN _order.doc

Microsoft Word - GN _order.doc आद श म झ 20 अ ल 2018 क भ रत क म ख य न य य ध श (स ज आई) न य यम र त, द पक म क हट न क लए स वध न क अन च छ द 124(4) क तहत र ज य सभ क 64 सद य र ह त क ष रत त व क स चन मल ह त व म उ ल खत ब त न न न स र ह : - "यह

अधिक जानकारी

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क शव नन द र जस थ न क ष वश व वद य लय ब क न र फल प रक त क अन पम क त ह हम र र ष ट र म मन ष य क द नक ज वन म ध

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 ब ल मन र जक च कथ ओ क कल मक व ल षण श ध स र श ज श क म र श ध थ र ज म न स ह त मर स ग त एव कल व व व य लय, व लयर, म य द श ब ल मन र जक च कथ ओ क क शन क अ तग त उन प क ओ क स म लत कय ज त ह जनक उ द य ब च क पढ़न क लए

अधिक जानकारी

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -775/2015/2405/69-1-15-80(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 14 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ टप प ह त, त वढ च स त र स ध रण च य द ष ट ख ल फ र महत

अधिक जानकारी

आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त

आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त www.fotlinc.com प रभ ष ए म ल य कन: एक व यव स थत, स वत त र और दस त व ज क त प र क रय जसक उपय ग न दर ष ट आवश यकत ओ क अन प लन क स तर क स य प र प त करन क लए और उसक तटस थ र प स

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न

स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न लवत त य स व प रद न करण य द व र स वय प र णत आलर एक

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

नगरपररषद प रश सन स च लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई " मह र ष ट र नगरपररषद स व पद भरत - २०१८ उम दव र न सववस ध रण स चन " अर व, अहवत, सववस ध रण प त रत, वय

नगरपररषद प रश सन स च लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई  मह र ष ट र नगरपररषद स व पद भरत - २०१८ उम दव र न सववस ध रण स चन  अर व, अहवत, सववस ध रण प त रत, वय नगरपररषद प रश सन स च लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई " मह र ष ट र नगरपररषद स व पद भरत - २०१८ उम दव र न सववस ध रण स चन " अर व, अहवत, सववस ध रण प त रत, वय मय द इत य द 1.1 अर व 1.1.1 नगरपररषद प रश सन स च लन

अधिक जानकारी

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988 स व पक ओष ध और मन:पर भ व पद थर अव ध व य प र नव रण अ ध नयम, 1988 (1988 क अ ध नयम स ख य क 46) स व पक ओष धय और मन:पर भ व पद थ क अव ध व य प र क नव रण क पर य जन क लए, क छ म मल म नर ध क और उसस स ब धत वषय क उपब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx उ तर - 1 स व ज नक क उप म (प एस य ) म ल ख पर क क त म प रवत न क आव यकत स र ब द 1. ल क यय क व न ल ख -पर क क त एव ल ख पर क क भ मक क प र प रक स क य क शल ल ख पर म प रव त त कर दय प र प रक ल ख -पर क अपय तत क क

अधिक जानकारी

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत)

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) आईड ब आई ब क ल. म शक यत नव रण ह त न त 1. प रचय आज क प र तस पद ध र त मक ब कग द र म,क र ब र क नर तर वक स क लए ग र हक स व ओ म उत क ष टत ल न सबस महत वप णर उप य

अधिक जानकारी

देश देशांतर : गवाह की परवाह

देश देशांतर : गवाह की परवाह द श द श तर : गव ह क परव ह drishtiias.com/hindi/printpdf/witness-protection स दभ एव प ठभ म बड़ और स व दनश ल म मल म गव ह क स र क ल कर द यर एक जन हत य चक पर स नव ई करत ह ए उ चतम य य लय न 5 दस बर क क द सरक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त ( दन क 29.11.2011 क आय जत एचप एल क 380 व अ ग क त) ब ठक म नद शक म डल व र व धवत ह द त न प र फ ब ल मट ड सच तक न त 1.0 न त इस न त क " ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त"

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य 01 इसक ल ए समर प त बन ए रखन उच चतम म नक व य प र आचरण क क फ क इ टरन शनल ल म ट ड और इसक सह यक क पन य (ब द म "स आईएल" य "क पन ") व य प र आचरण क उच चतम म नक क बन ए रखन क ल ए प रत

अधिक जानकारी

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw स खन -स ख न क प रक र य क पर वर तन: आपक व द य लय म प र ध य ग क क इस त म ल क न त त व करन Copyright 200X, 200Y The Open University Contents यह इक ई क स ब र म ह 3 व द य लय न त इस इक ई म क य स ख ग 3 1 क न स

अधिक जानकारी

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's 01 सत यन ष ठ ह टल इन क ब र म सत यन ष ठ ह टल इन एक व य पक और ग पन य र प र ट ग ट ल ह ज सक र त मक क र य व त वरण क न र म ण करन क द र न क र यस थल म ध ख धड, द र व यवह र और अन य द र च

अधिक जानकारी

Page 3 of 9 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह :प तक लय सह यक र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क नव नतम ई

Page 3 of 9 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह :प तक लय सह यक र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क नव नतम ई Page 3 of 9 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह :प तक लय सह यक र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क नव नतम ई- म रस द स य.: प सप ट आक र क फ ट (5x7स.म.) वय क र श

अधिक जानकारी

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document rectt.docx

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document rectt.docx र इ स ल मट ड (भ रत सरक र क उ यम) र इ स भवन, ल ट न.-1, स क टर 29, ग ड़ग व-122001 स वद गत आध र पर व तनम न म पद धक रय क भत र र इ स ल मट ड, र ल म त र लय भ रत सरक र क अध न एक मन र न क द र य स वर ज नक क ष त र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - india_2012_hi

Microsoft Word - india_2012_hi जनवर 2012 द श स र श भ रत द नय क सबस य द आब द व ल ल कत त र, भ रत, म एक ज व त म डय, एक स क रय न ग रक सम ज, एक स म नत य यप लक, और मह वप णर म नव अ धक र क सम य ए हम श रह ह य तन, और कमज़ र सम द य क रक ष क लए

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Marine Fisheries Policy

Microsoft Word - Marine Fisheries Policy त त वन - र य सम म म य यक न त 2015 - न वल भ रत सरक र क क ष म लय क अ तग त पश प लन, ड र एव म यक वभ ग (ड ए ड एफ) न भ रत क प रश धत र य सम म यक न त त य र करन क लए एक वश ष स म त ग ठत क गय ह. न त क मस द त य र

अधिक जानकारी

1/25/2018 Press Information Bureau र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN :22PM by PIB D

1/25/2018 Press Information Bureau र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN :22PM by PIB D र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN 2018 7:22PM by PIB Delhi म र य र द शव सय 1. अपन द श क, उनह तरव गणत दवस क प व स य पर आप सभ क बह त-बह त बध ई!

अधिक जानकारी

स य -869/2015/2371/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -869/2015/2371/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -869/2015/2371/69-1-15-79(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 08 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी

dfdfd

dfdfd मह र ष ट र श सन स र वजननक ब धक म वर भ ग, म बई कननष ट ठ अभभय त (स थ पत य) र ज यस तर य पदभरत ज हहर त सन 2018. मह र ष ट र श सन न म बई स.ब.म डळ ल न डल अध क र म हण न प र ध क त क ल ल य प र ध क र नस र कननष ट

अधिक जानकारी

षक, स व म, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन 1- सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ र द श श सन 3- आय त एव स चव, र ज व प रषद, उ र द श 5- सम त वभ ग य,

षक, स व म, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन 1- सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ र द श श सन 3- आय त एव स चव, र ज व प रषद, उ र द श 5- सम त वभ ग य, षक, स व म, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन 1- सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ र द श श सन 3- आय त एव स चव, र ज व प रषद, उ र द श 5- सम त वभ ग य, उ र द श स य -1/2017/962/एक-4-2017-111ब -/2012 2- सम

अधिक जानकारी

hom

hom ह म य प थ क ब र म ह म य प थ आज त ज स बढ़त प रण ल ह और लगभग प र द नय म इसक अभ य स कय ज रह ह भ रत म यह अपन ग लय क स रक ष और इसक इल ज क वनम रत क क रण घर क न म बन गय ह एक अध ययन म कह गय ह क भ रत य आब द क लगभग

अधिक जानकारी

षक, स व म, स न ल क म र, म ख स चव, उ र द श श सन सम त जल धक र, उ र द श स य -41/2016/745/ सम ज क य ण अन भ ग-3 लखनऊ: दन क: 03 म च, 2016 वषय - र ज

षक, स व म, स न ल क म र, म ख स चव, उ र द श श सन सम त जल धक र, उ र द श स य -41/2016/745/ सम ज क य ण अन भ ग-3 लखनऊ: दन क: 03 म च, 2016 वषय - र ज षक, स व म, स न ल क म र, म ख स चव, उ र द श श सन सम त जल धक र, उ र द श स य -41/2016/745/26-3-2016 सम ज क य ण अन भ ग-3 लखनऊ: दन क: 03 म च, 2016 वषय - र जक य आ म प त व लय म अ ययनरत छ /छ ओ तथ क य रत श क क म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य http://drugsfreeindia.com/ सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य त आल. थ पन मन वक. अश क श ल य य अ य त झ ल. य च स बत

अधिक जानकारी

षक, आल क र जन, म य स चव, उ तर द श श सन स व म, 1- सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श स य -3/2016/579/ (02)/2007 सम ज क य ण अ

षक, आल क र जन, म य स चव, उ तर द श श सन स व म, 1- सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श स य -3/2016/579/ (02)/2007 सम ज क य ण अ षक, आल क र जन, म य स चव, उ तर द श श सन स व म, 1- सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श स य -3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007 सम ज क य ण अन भ ग-2 लखनऊ: दन क: 29 फरवर, 2016 वषय - व व थ प शन/प

अधिक जानकारी

स य - 4/2017/2110/एक (11)/99 षक, ड 0 रजन श द ब, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, - सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श र ज व अन भ

स य - 4/2017/2110/एक (11)/99 षक, ड 0 रजन श द ब, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, - सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श र ज व अन भ स य - 4/2017/2110/एक-9-2017-1(11)/99 षक, ड 0 रजन श द ब, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, - सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श र ज व अन भ ग-9 लखनऊ दन क 19 दस बर, 2017 वषय :- वष 2017-18 म र

अधिक जानकारी

स य -34/746/एक (5)/2016 षक, स र श च, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, 1. सम त म डल य त, 2. सम त जल धक र, उ तर द श उ तर द श र ज व अन भ ग-1 लखनऊ

स य -34/746/एक (5)/2016 षक, स र श च, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, 1. सम त म डल य त, 2. सम त जल धक र, उ तर द श उ तर द श र ज व अन भ ग-1 लखनऊ स य -34/746/एक-1-2016-20(5)/2016 षक, स र श च, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, 1. सम त म डल य त, 2. सम त जल धक र, उ तर द श उ तर द श र ज व अन भ ग-1 लखनऊ दन क 03 ज न, 2016 वषय:- उ तर द श र ज व स हत, 2006 क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - pr UAE Migrants hn doc.doc

Microsoft Word - pr UAE Migrants hn doc.doc स य क त अरब अम र त: नम र ण क यर म अच नक आई त ज़ म क मग र क श षण नम र ण क य र म लग व स क मग र क श षण क द शर त करत एक नई रप टर (दबई, नवम बर 12, 2006) म नव धक र स गठन ह य मन र इट स व च न आज ज र अपन एक रप टर

अधिक जानकारी

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क 0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर 10000 जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क सर क जल द पत लग य ज सक और इल ज कय ज सक, त इसम स व

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 प ण प रवठ व स वच छत ववभ ग मह र ष ट र श सन व षय:- गत एक ष त व भ ग म र फ त घ ण य त आल ल य महत प र फ श सन वनर फय च अ मलबज र रड ई खर च र च स ध दरत दनकष (श सन दनर णय द न क ०९/१०/२०१३) द न क १८ म, १९९६ च य

अधिक जानकारी

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन क प न शक Id :- सन म

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन क प न शक  Id :- सन म मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन. 0253-2577410 क प न शक Email Id :- poitdp.nsk-mh@gov.in सन 2018-19 म य न शक क प तग त क य रत असल य श सक य आ मश ळ य ठक ण

अधिक जानकारी

एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५% Question was not ans

एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५% Question was not ans .101 - एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५%.102 - तप त क स द त क स दर भ म एक ज वन ब म प लस ह? ब म अन ब ध तप त अन ब

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin Tday's Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी