भोजवृत्ति

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "भोजवृत्ति"

प्रतिलिपि

1 BhojaVritti sanskritdocuments.org September 29, 2018

2 BhojaVritti Sanskrit Document Information Text title : Bhoja-Vritti File name : bhojavritti.itx Category : yoga Location : doc_yoga Author : Dhareshvara Bhojadeva Proofread by : Dr. Suryanshu Ray suryansuray at yahoo.com Description-comments : Commentary on Patanjali Yoga Sutras Latest update : Dec. 21, 2009, June 8, 2018 Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or individuals or for commercial purpose. Please help to maintain respect for volunteer spirit. September 29, 2018 sanskritdocuments.org

3 BhojaVritti प त लय गस ऽम ध र रभ जद व वर चतर जम त डव सम त द ह य ग श वय स य स तन त व पम प य जन क व म त १ ऽ वध प ख न यदन रण ण म य स वलय त म शवम यम २ पत लम न क प व जय स प क व य ग ऽ प य ग इ दत यय ३ जय व च फ णभत र र र म म नश कर ष वभ म न सतत मन स य सत सद न मय न क व त ४ श न मन श सन व दधत प त ल क व त व र जम ग स कम प त त व क व त वप ष मल फ णभ त भऽ व य न त रणर म न पत व च जय ल ५ ब ध यदत व त जह त थ म भ थ त व त व दधत थ सम स दक अ न ऽन पय ग भ ब भज म त त त ण म त व व वक त सव ऽ प ट क क त ६ उ व रम द वक ज ल फ क शमवध य च स गथ न स पत लमत वव तम य य- म त त ब धजन तब धह त ७ 1

4 अथ सम ध प द १ अथ य ग न श सनम सम ध १ व अन न स ऽ ण श स भध य य जन य अथश ऽ धक र तक म ल थ क य ग य सम ध नम य ज सम ध (ध ० प ० ४ ६७) अन श त यत ल णभ द प यफल य न तदन श सनम य ग न श सन य ग न श सनम तद श प रसम र धक त ब म थ तऽ श तय य ग सस धन सफल ऽ भध य त दन च फलम दत य ग क व फलम श भध यय तप तप दकभ वल ण स अ भध य त ल च क व स स धनभ व एत भवत य ग स धन न श ण द य त धन स य ग क व फलम दय त १ तऽ क य ग इ ह य ग व नर ध सम ध २ व च नम लस प रण म प य व य ऽ भ वप रण म प स न र ध ब हम खतय प रण त व द द म खतय तल मप रण म न क रण लय य ग इ यत स च न र ध सव स च भ म न सव णन धम कद चत क मव वभ व त त म ढ व म एक म न म त च भ मय व वश ष तऽ रजस उ क द र ब हम खतय स ख ख द वषय ष वक त ष व हत ष व रजस रतम त सद व द द नव द न म म ढ तमस उ क त क क वभ गम र ण ब ध द भ व क व नय मतम त सद व र पश च द न म व त स क श न 2 sanskritdocuments.org

5 प र खस धन स खस धन व श दष व म त सद व द व न म एत भवत रजस व प तमस पर पक र नयत स न स खमय च भवत एत ॐ व सम ध वन पय ग एक म न प च स ष थ रमव त त सम ध व पय ग भज त स दबम म यम भ य य र प रज मस र ह य ऽ तदथ रजस थमम प द नम य व व द श त त व व न श त दश यत म त य य न दश नम स तदथ प त दश न यत, त ष ण र भ म य ग पय ग व त अनय य र क म न य भ य क मत प पर ण म स य ग इ भवत एक म ब हव नर ध न च सव स व न स र ण च वलय इ नय र व भ य ग स व २ इद न स ऽक र व नर धपद न त क म थम च पद च तद प ऽव नम सम ध ३ व प ष त न क ल प च ऽत य मव न तभ व त अयमथ उ वव क त बम भ व त कत भम न नव प रण म य ब व न प ण व न तभ व त ३ नदश य त त क प म ह व स मतरऽ सम ध ४ व इतरऽ य ग द न क ल व य य व म णल ण भ स त प म अयमथ bhojavritti.pdf 3

6 य य व य स ख खम ह क भ व त म प एव स व त वहत भ प ष तद व य क मतय प रणत च तश न प त न भवत य यव र ण वषय क र ण प रणत प ष प क र इव प रभ त यथ जलतर ष चल च ल व तभ षत त म ४ व पद त म ह व य प त ऽ सम ध ५ व व य प रण म वश ष व सम द यल ण ऽवय वन य ऽवयवभ त व य दप य तय य (अ ० ५ २ ४२) एत भवत प व य क य अ श व म णल ण र ब त पर त अ ५ एत एव प व य स उ य म ण वपय य वक न तय सम ध ६ व आस बम ण ल णम ह न म न गम म ण न सम ध ७ व अऽ त स त म ण न श क र ण भ द न पण न व गत ण प थक ल ण न क तम म णल ण अ वस व द न म ण म त इ य र ण ब व पर ग त षयस म वश ष न ऽथ वश ष वध रण ध न व म ग ह तस न स म वस य ऽन म नम आ वचनम गम ७ एव म ण प व य वपय य प म ह 4 sanskritdocuments.org

7 वपय य म नमत प त म सम ध ८ व अतथ भ त ऽथ तथ म न न वपय य यथ श क य रजत नम अत प त म त त थ य प त न प न त त त थ यत प रम थ क प न तत तभ सयत त य वत स शय ऽ त प त त नम यथ ण व प ष व त ८ वक व ख त म ह श न न प त व श वक सम ध ९ व श ज नत न श नम तदन प तत श ल य स श न न प त व न थ मनप म ण य ऽ वस य स वक इ त यथ प ष च त प म त अऽ द वद क ल इत श ज नत न ष य ऽ व सत भ द मह व म नम प सम र वत त ऽ वस य व त च त म व प ष ९ न त म ह अभ व य ल न व न सम ध १० व अभ व य आल न य स तथ एत भवत य स तम मस सम वषयप र ग न वत त व स न त स खमहम म त तदश न त त न भव तर क ण न पप व म १० त त म ह अन भ त वषय स म ष त सम ध ११ व म ण न न भ त वषय य ऽयमस म ष स र र ण ब व र ह स त तऽ म ण वपय य वक ज मदव त एव तदन भवबल त यम ण var ( यम ण ) न स व म न वषय त म ण वपय य वक न न म ११ bhojavritti.pdf 5

8 एव व य स प य नर ध त म ह अ सव र य त र ध सम ध १२ व अ सव र य व म णल ण त क श व नयम प य व य स न र ध भवत भवत त स व नव ब भ नव श न म म खतय क रण एव च श पतय ऽव नम तऽ वषयद षदश नज न व र य ण त म म त अ स न च स खजनक श व ह दश न र ण ढ य म त इ त भवत च व नर ध १२ अ स त म ह तऽ त य ऽ स सम ध १३ व व र हत च प न पर ण म त य उ ह प न प न थ न च त स नव शनम स इ त १३ त व वश षम ह स त द घ क लन र य स र स वत ढभ म सम ध १४ व ब क ल न र य ण दर तशय न च स म न ढभ म र भवत द य भवत थ १४ व र य ल णम ह न वक वषय वत वश क रस व र यम सम ध १५ व वध ह व षय आन वक इह व पल म न श द द वल क द व न वक अन यत ग म ख द न व व द त आगत आन वक तय य र प व षयय प रण म वरस दश न गतगध य वश क रस मम त व य न हम त ष व य इत य ऽय वमश र यम त १५ त व वश षम ह 6 sanskritdocuments.org

9 त र प ष त ग णव त म सम ध १६ व त र य पर क थम व र य वषय वषय त य ग ण वषयम ग णप ष वव क त र व भवत नर धसम ध र न क ल त १६ एव य ग पम स त पभ दम ह वतक वच र न त प न गम त सम ध १७ व सम ध र त श ष स क स शय वपय यर हत न यत कष ण यत भ प य न स स त सम धभ वन वश ष स वतक दभ द त व ध स वतक सव च र स न स त भ वन भ वषय रप रह र ण च त स प न प न न व शनम भ च वधम ई र न च त प वध न जड जडभ द त जड न चत व श त अजड प ष तऽ यद मह भ त न य ण ल न वषय न द य प व पर न स न न श थ खस द न च भ वन बयत तद स वतक सम ध अ व वल न प व पर न स नश खश न यद भ वन वत त तद न व तक त ऽ करणल ण स वषयम ल त द शक लधम व द न यद भ वन तद सव च र त व वल न द शक लधम व द व न ध म म ऽ वभ स न भ वन बयम ण न व च र इ त एव पय सम ध म सम प र त प द यत यद त रज म ल श न व म करणस भ त तद ग णभ व तश स ख क शमय स भ म न क त स न सम धभ व त त व सम ध य ब ध तय र ध नप ष प न प य त वगतद ह ह क र द हश व इय महणसम प तत पर रज म ल श न भभ तश स म ल न क य वत त भ वन त म व तश क त स म ऽ वश ष न सम ध स त इ त न bhojavritti.pdf 7

10 च ह क र तय रभ द श न य यत यऽ करणमह म त उ ख न वषय न व दयत स ऽह क र यऽ म खतय तल मप रण म क तल न च त स स म ऽमवभ त स ऽ त अ व सम ध य क तप रत ष पर परम न प ष न प य त ष च त स क रण लयम प गत क तलय इ य पर प ष भ वन य वत त ष मय वव क तम ह त सम प र त तऽ स त सम ध चतॐ ऽव श पतय ऽव त तऽ क क ग उ र र त चत रव ऽय स त सम ध १७ अस तम ह वर म य सप व स रश ष ऽ सम ध १८ व वर त ऽन न त व र म वतक द च ग वर म स य त वर म य त स प न प न च त स नव शनम तऽ य क च स त त न त न त त न र य ण पय दसन वर म य स त व स तसम ध स रश ष ऽ ल ण ऽयमस त इ थ न तऽ क म अस त नब ज सम ध इह चत व ध पर ण म न सम ध र एक मत नर ध तऽ म ढ च भ म नम व भ म स क त सम ध र न क मत च पय भ म तप रण म च स र तऽ नज नत स र सम ध र ज स र ह त क मत ज नर धज नत र क मत ज न र धज स र प च ह यथ स वण स व लत यम न स सकम न स वण मल च नद ह त एवम क मत ज नत न स र न न र धज न च नद ह १८ तद व य ग प भ द च स प ण प य भध य व र प ण प य य ग स दश नप व कम पबमत भव य वद ह क तलय न म सम ध १९ 8 sanskritdocuments.org

11 व वद ह क तलय वतक दभ मक स ऽ (१ १७) त त ष सम धभ व य भव स स र स एव य क रण य स भव य अयमथ आ धम ऽ भ त एव त स स र [आ वभ त एव स स र त ] तथ व धसम ध भ ज भव त ष परत ऽदश न ग भ स ऽयम अत परत न त वन य च म क म न मह न य वध य इ तदथ म प द म १९ तद ष व य तसम ध प व क इतर ष म सम ध २० व वद ह क तलय त र न दप व क दय प व उप य य स दप व क त च दय बम प य प यभ व न वत म न स तसम ध प यत तप तऽ य ग वषय च तस स द व य म ह तरन भ त स म ष सम धर क मत त वव क तऽ वत व य ज यत य गव षय उ हव न भवत स ह च प स भ मष त त त रण च त सम ध यत सम हत च भ स वव क न ज न त त एत स त सम ध प य स त पर व र य व स त २० उ प यवत य गन म प यभ द द न ह त स व ग न म स सम ध २१ व सम ध ल भ इत श ष स व ग बय ह त ढतर स र स त य ष म धम ऽ प य न त ष म स सम ध ल भ सम धफल च स भवत श यम व स त इ थ २१ क त त स व ग इ ह म म धम ऽ त ऽ प वश ष सम ध २२ व त उप य म दभ द भ उप यवत वश ष भवत म म ऽ धम ऽ इ प यभ द त bhojavritti.pdf 9

12 क म स व गम स व गत स व गभ द त ऽध त द न च नव य ग न भव म प य म स व ग म स व ग स व ग म प य म स व ग म स व ग स व ग अ धम ऽ प य म स व ग म स व ग स व ग अ धम ऽ उप य त स व ग च मह न य कत इत भ द पद श २२ इद न म त प य वल ण स गमम प य र दश यत म ह ई र णध न सम ध २३ व ई र व म णल ण तऽ णध न भ वश ष व श म प सन सव बय ण तऽ प णम वषयस ख दक फलम न न सव बय न परमग र वप य त त णध न सम ध लल भ च क उप य २३ ई र णध न त सम ध ल भ इ म तऽ र प म ण भ व व चकम प सन बम त ल च बम ण व म ह शकम वप क शय रपर म प ष वश ष ई र सम ध २४ व त श अ व दय व म ण व हत न ष म प ण कम ण वप इत व प क कम फल न ज य भ ग आफल वप क भ म श रत इ शय व सन स र त रपर म प क ल ष न स प ष वश ष ऽ प ष व श त इत वश ष ई र ईशनश ल इ म ऽ ण सकलजग रण म य प सव ष म ण श द श न तथ प च गत ष म प द य यथ य गत जयपर जय मन अ त ऽ प क ल ष तथ व ध ऽप श दपर मश न अत स वल ण एव भगव न र त च तथ वधम य मन द स ष त त स ष क न द व न च नय न य य रतर तर य पर र नप त त न य ई रस वत म न अन दभ त 10 sanskritdocuments.org

13 त न तथ वध न स न त न दर व स क तप षस य ग वय गय र र तर क ण न पप यथ तर ष णन स ख खम ह कतय प रणत च नम ल स क धम न तस च य स ब स व भवत न वम र त क वल एव स क पर ण म उ ष व नन दस न भ यतय व त अत प ष र वल णतय स एव ई र म न प न प न श दय ग श प य न व त त अ प न सव द व तथ वध म त म न च र ण मन क म त ष त भ भ य त क य व न पप उ ष पकष य य एव स एव र ऽ व क द य २४ एवम र पम भध य म णम ह तऽ नर तशय स व ब जम सम ध २५ व त न भगवत सव य जमत त न गत दमहण मह च म ल ज मव ब जम तत तऽ नर तशय क म मह द न धम ण स तशय न क यथ परम ण व क श परममह एव न दय ऽ प च धम रत न प र यम न च र तशयत म स दय यऽ च त न रत शय स ई र य प स म म ऽ ऽन म न पय व सत वश ष वग त स व त तथ प श द सव दय वश ष अवग त य जन भ व कथ क तप षय स य ग वय ग व प दयत त न ऽऽश न य त क णक त न मह एव य जनम क लयमह लय ष न श ष न स स रण उ र म त त वस य य त य जन म त २५ एवम र म णम भध य भ वम ह स प व ष म प ग क ल न नव द त सम ध २६ bhojavritti.pdf 11

14 व आ न ॐ ईण द न म प स ग पद यत स क ल न न व त ऽन द त त ष द न प नर दम द क ल न व द २६ एव भ वम प सन पय ग य व चकम ह त व चक णव सम ध २७ व इ म प र व चक ऽभ ध यक कष ण न यत यत ऽन न त न त त त व णव ओ क र तय व व चकल ण स न स क त न क यत न त क न चत बयत यथ पत प ऽय व म न एव स ऽ य पत ऽ य प ऽ इत क न चत क यत २७ उप सनम ह त प दथ भ वनम सम ध २८ व त स ध ऽम ऽक णव जप यथ व रण त च र भ वन प न प न त स नव शनम क मत य उप य अत सम ध स य य ग न णव ज दथ ई र भ वन य इ भवत २८ उप सन य फलम ह तत तन ऽ धगम ऽ र य भ व सम ध २९ व त प दथ भ वन य य ग न तन ऽ धगम भवत वषय तक न करण भम खम त य च तन स तन तदध गम न भवत थ अ र य व म ण त ष मभ व श तब ऽ प भवत २९ अथ क ऽ र य इ श य म ह ध नस शय म द ल वर त दश न ल भ मक नव त न च व प ऽ र य सम ध ३० व नव त रज म बल त वत म न व प भव त र क मत वर ध भ व त इ थ 12 sanskritdocuments.org

15 तऽ धध त व ष न म र द नमकम यत च उभयक ल न न स शय य ग स न व त म द ऽनवध नत सम धस धन द स म आल क य च य ग य ग वषय व भ वह त अ वर त वषयस य ग गध दश न श क य रजतव पय य नम अल भ मक क त म त सम धभ म रल भ ऽस अनव त ल य म प भ म च तऽ त त एत सम ध र क मत य यथ य ग तप द र य इ त ३० च व पक रक न न र य न तप द यत म ह खद म न म जय स स व पसहभ व सम ध ३१ व क त म ष व प ष एत ख दय वत तऽ ख च रजस पर ण म ब धन ल ण य ध त णन पघ त य वत द म न ब र क रण म नस द म अ म जय सव न व पथ र सनमन य ब धक ण य व य म च म त स स, यत क व य न स त स स एत व प सह वत म न यथ दत सव र य नर इ ष म पद श ३१ स प व व प तष ध थ म प य रम ह त तष ध थ म कत स सम ध ३२ व त ष व प ण तष ध थ म क न क द भमत त ऽ स तस प न प न न व शन क य य ल त दत य म क मत य त व प ण शम पय ३२ इद न च स र प दकप रकम कथनम प य रम ह म ऽ क ण म दत प ण स ख खप य प य वषय न भ वन त स दनम सम ध ३३ व म ऽ स ह द म क ण क प म दत हष उप द स म एत यथ बम स खत ष खत ष bhojavritti.pdf 13

16 प यव प यव च वभ वय त तथ ह स खत ष स ध ष एष स ख म त म ऽ क य त ई म खत ष कथ न न म ष ख नव द त क प म व क य त ट म प यव प य न म दन न हष म व क य त कम त प यव इत व षम अप यव च द स म व भ वय न म दन न व षम स ऽ स ख ख दश तप दत तद व म दप रकम ण च स द त स ख न सम ध र वभ व भवत प रकम च त कम यथ ग णत म क द वह र ग णत न य स क लत दकम पक रक न ध नकम न य भव व षर ग द तप भ तम दभ वनय सम दत स द च स त दसम धय य स त र ग ष व व म तय व पम दयत त च त सम लम लत त तद स नस भव क मत ३३ उप य रम ह द न वध रण व ण सम ध ३४ व द न क व य य वश ष ऽ म ण न ब ह न स रणम म ऽ म ण न व ण व य ब हग त व द व ध रण स च क र ब र प रण न प रत व तऽ व नर ध न तद व र चकप रकक क वध ण य म तम क मत य नब त सव स म यव न णव प व क त मन णय प रपर रम कय ग म यम ण ण सम यव नर ध र ण च क मत य भव त सम द ष यक र च गम यत द षक त सव व पव य अत द ष नह रण र ण क मत य स म म ३४ इद नम प य र दश न प प ण स त सम ध प व कथयत व षयवत व व त त नब न सम ध ३५ व मनस इत व श ष व षय 14 sanskritdocuments.org

17 ग रस प श श व फल न य स व षयवत व म नस य कर त तथ ह न स म च ध रयत द ग स व पज यत त य एव ज म रसस बत त म पस वत ज म श स वत ज म ल श स वत तद व त द य र ण त षय द ज यम न स व क मत य ह त भ व त अ य ग फलम त य ग न सम स दन त ३५ एव धम व प य रम ह व श क व त त सम ध ३६ व व च त नब न त व श ष त श न स क क श उ त स श भ य न तशयव व त य स त त व व श क व गत स खमयस सवश क रज पर ण म य स व श क च तस त नब न अयमथ स टम श क ल र द ध च स भ वयत ल क त सव व य च तस य म त ३६ उप य र दश न र ण स तसम ध व षय दश य त व तर ग वषय व च म सम ध ३७ व मनस त नब न भवत त श ष व तर ग प र वषय भल ष य प र त श तद ल न क त च तस तह त भ व त ३७ एव वधम प य रम ह न न ल न व सम ध ३८ व मतब यव म न म ऽ ण व यऽ भ म न स न प व ल ण तद ल न ल न न ल न व नम ल म न च तस त कर त ३८ न न च त णन य न क न य ग न bhojavritti.pdf 15

18 भवत त न न प स र त तप द यत म ह यथ भमत न सम ध ३९ व यथ भ त व न ब च द व र न डचब द व भ म न च त र भव त ३९ एवम प य न द य फलदश न य ह परम ण परममह ऽ वश क र सम ध ४० व ए भ प य य भ वयत य ग न स वषयभ वन र ण परम व वश क र ऽ तघ त प ज यत न चत परम ण पय स वषय ऽ मन तह त इ थ एव लम क श दपरममह पय भ वयत न च तस तघ त उ त सव ऽ त भवत थ ४० एवम भ प य स त च तस क म प भवत ह णव र भज त व मण म ह त महणम ष त तद नत सम प सम ध ४१ व ण व य य स णव मह त महणम य वषय ष त तद नत सम प भ व त त तऽ क मत तद नत त य म णभ त च वषय भ म न व ष variation त च तथ व ध सम प प पर ण म भवत थ म ह ऽ भज त व मण र त यथ ऽ भज त नम ल टकमण प धवश त त प प र व नम ल च त वन यव पर ग प प य प मह त महणम ष इ तथ प भ मक बमवश महणमह त ष इत ब म यत थम म न एव सम ध त महण न त ऽ त म ऽ प मह त न क वल प ष मह त भ स व त तत लस म पर च तऽ सम प भवत एव महण मह त र च सम प ब म ४१ 16 sanskritdocuments.org

19 इद न म य एव सम प त व म ह श थ न वक स ण स वतक सम प सम ध ४२ व ऽ यम ट प व श अथ ज द न स ध न ब व वक उ ल ण त स क ण य म त श दय य पर र स न वक प ण तभ स ग र त श ग र थ ग र त न म न न क र ण स स वतक सम प त ४२ उ ल ण वपर त न व तक म ह तप रश पश व ऽथ म ऽ नभ स न व तक सम ध ४३ व श थ त वलय सत दत म क र तभ सतय त न श न पश व न व तक सम प ४३ भ द र तप द यत म ह एतय व सव च र न व च र च स वषय त समध ४४ व एतय व स वतक य न व तक य च सम प सव च र न व च र च त क श स वषय स ऽ य द व षय य स तथ एत न प व ल वषय तप दत भवत स ह मह भ त य ल न श थ वषय न श थ वक स हत न द शक लधम व स ऽथ तभ त य स सव च र द शक लधम दर हत ध म म ऽतय स थ ऽ य प तभ त य स न व च र ४४ अ एव स वषय य क य स वषय इ ह स वषय च ल पय वस नम सम ध ४५ व स वच र न व च रय सम प य त स वषय म तद ल पय वस नम न च यत न व क त गमयत ल ध नम त य स वषय म तथ ह ग ण न प रण म च र पव ण bhojavritti.pdf 17

20 व श ल म व श ल ल म ऽम ल च त व श ल भ त य ण अ व श ल त ऽ करण न ल म ऽ ब अ ल म ध न म त न त पर स म भवत ४५ एत स सम प न क त य जनम ह त एव सब ज सम ध सम ध ४६ व त एव ल न सम प य सब ज सह ब ज न ल न न वत त इत सब ज स त सम ध त सव स स ल न त ४६ अथ तर स सम प न न व च रफल व च र य फलम ह न व च रव श र ऽ स द सम ध ४७ व न व च र तम (१ ४४) व श र न म म स वतक ल वषय मप न व तक य ध म तत ऽप स वषय य सव च र य तत ऽप न व च र य त न व क प य क सवश श र न म स स द सम पज यत च शव सन र हत त व हय य भवत एतद व च व श र यत त द म ४७ त न सत क भवत ह ऋत र तऽ समध ४८ व ऋत स वभ त कद च दप न वपय य ण त स ऋत र त न भवत थ त ल क त सव यथ वत प यन य ग क य ग त ४८ अ र ल यम ह त न म न म वषय वश ष थ त सम ध ४९ [ स म वषय इत प ठ ऽप यत ] व तम गम नम अन म नम ल णम 18 sanskritdocuments.org

21 (१ ७) त य ज यत स स म वषय न ह श ल य र यव श ष तप स म म इय प न न व च रव श र सम व त वल ण वश ष वषय त अ ह य स व हत व क न म प वश ष ट न व प ण भ सत अत म व य ग न पर य कत इ प द भवत ४९ अ य फलम ह त स र ऽ स र तब सम ध ५० व तय य जन त य स र स ऽ न स र न नज न सम धज स र न तब त क य करण म न कर त थ यत पतय ऽनय जन त स र बलव दत प ज नत न स र न ब धत श व अत म व म स द भवत ५० एव स तसम धम भध य स त व म ह त प नर ध सव नर ध ब ज सम ध सम ध ५१ व त प स त नर ध वलय सत सव स च व न क रण वलय स रम ऽ द त त न त न त क वल पय दसन ब ज सम धभ व त य न सत प ष प न श भवत ५१ तदऽ धक त य ग ल ण च व नर धपद न नम सव र यल ण प य य प भ द च भ ध य स त स तभ द न य ग म म भ दम य ग स दश नप व क व र ण प य न द य स गम प य दश नपरतय ई र प म ण भ वव चक प सन न त ल न च नण य च व प हभ व ख द न व र ण च त तष ध प य न क सम द ण य म द न स त स तप व भ त वषयवत व र द न य पस ह र र ण च सम प ल णफलस हत वषयस हत च bhojavritti.pdf 19

22 स त स तय पस ह रम भध य सब जप व क नब जसम धर भ हत इत क त य गप द इत ध र रभ जद व वर चत य र जम त ड भध य प त लव सम ध प द १ इत सम ध प द १ अथ स धनप द २ त त पय ग स य य न द श त उप य स जग थ ऽ थ त य तद व थम प द सम हत च स प य य गमभ ध य त च प कथम प य सप व क य ग म पय त त त धन न न तप दन य बय य गम ह तप य र णध न न बय य ग स धन १ व तप श र प द क च यण द य णवप व ण म ण जप ई र नध न सव बय ण त न परमग र फल नरप तय समप णम एत न बय य ग इ त १ स कमथ म ह सम धभ वन थ शतन करण थ स धन २ व श व म ण ष तन करण क य करण तब सम ध ल ण (१ १७) त भ वन च त स प न प न न व शन स ऽथ य जन य स तथ एत भवत एत तप भ तय ऽ म न गत न व द न श न श थल क व सम ध पक रकत भज त त थम बय य ग वध नपर ण य ग न भ वत म प द म २ शतन करण थ इ म तऽ क श इ ह अ व ऽ त र ग ष भ नव श श स धन ३ 20 sanskritdocuments.org

23 व अ व दय व म णल ण प त ब धन ल ण प रत पम पजनय शश व भव त ह च त स वत म न स रल ण ग णप रण म ढय ३ स प सव ष त श म लभ त द व य ध तप द यत म ह अ व ऽम र ष स तन व द र ण म स धन ४ व अ व म ह ऽन भम न इत य वत स ऽ सवभ म र ष म त द न क स त दभ द न चत व ध न म अत यऽ व वपय य न प श थ ल भवत तऽ श न म त द न न व यत वपय य नस व च त ष म वदश न त तम व म ल म व य स तन व द र ण म त तऽ य श भ म त ब धक भ व क य न रभ त स इ यथ ब ल व य ब ल ह व सन प त अप श ब धकसहक य भ व न भ त तनव य तप भ वनय श थल क तक य स दनश य व सन ऽवश षतय च त व त भ त स मम म र ण क य म र म म यथ ऽ सवत य ग न त व य क न च लवत श न भभ तश य यथ ष व य र ग र ग व य व ष न नय पर र व य य गपत स व ऽ त उद र य सहक रस धय क य म भ नव त य यथ सद व य गप रप न नदश य म एष क चत व ध न म प म लभ त न त ऽ व ऽ य न त यत न ह चद प श न वपय य य नरप ण पम पल त त त [प ० त च] म न प य म व य स न न नव त त य द धब जक न म ष न चत र ह ऽ अत ऽ व न म म व य त ष न यत bhojavritti.pdf 21

24 अत सव ऽ व पद शभ ज सव ष च श न च व पक र गन थमम व त द य क य इत ४ अ व ल णम ह अ न श च ख न स न श चस ख तर व स धन ५ व अत तभ स ऽ व व य स म ल णम त एव भ द तप दनम अ न ष घट दष न भम न ऽ व त एवमश चष क य दष श च भम न ख ष वषय ष स ख भम न ऽन शर र आ भम न एत न प य प य म ऽनथ ऽथ म त ५ अ त ल यत म ह दश नश र क त व त स धन ६ व प ष दश नश रज म मन भभ त स क प रण म ऽ करण प अनय भ भ य न जड जड न भ पय र कत भम न ऽ त त यथ क तव त कत भ र हत प क ह म भम त [प ० यथ क तवत कत र हत न प कत ह म भम त ] स ऽयम त वपय स श ६ र ग ल णम ह स ख न शय र ग स धन ७ व स खमन श त इत स ख न शय स ख स ख न भ तप व क स खस धन ष त प गध र गस क श ७ षल णम ह ख न शय ष स धन ८ व खम ल णम तद भ तदन तप व क त धन न भलषत य ऽय न क ब ध स षल ण श ८ 22 sanskritdocuments.org

25 अ भ नव श ल णम ह रसव ह व ष ऽ प तथ ढ ऽ भ नव श स धन ९ व प व ज न भ तमरण ख न भवव सन बल य प सम पज यम न शर र वषय द भम म व य ग म भ द हमन ब प सव व ऽऽक म पय न म म र ण वत म न ऽ भ नव श श ९ तद व न श क द क मत ऽ सक म न थम श प रहत न च त न त ष पर ह र कत श इत त न य त ष म श ल ण ऽ वभ ग च भ ध य लस भ द भ न त ष ह ण प य वभ गम ह त त सवह य स स धन १० व त स श य व सन प ण व त व प प रण म न रभ त त सव न तल मप रण म न ह य क रण ऽ त य क त थ सव सन च यद व भवत तद क त ष नम ल न स व १० ल न ह न प यम ह नह य य स धन ११ व त ष श न म र क य ण य स ख खम ह क व य नह य न न व च क मत ल ण न ह त इ थ च प रकम सम ऽ ण व ल त त स नव भ व त यथ व द ल मल लनम ऽ ण व नवत त य ऽ स श स त प य पन भ त भर व नवत यत श त ११ एव श न त म भध य कम शय तद भध त म ह शम ल कम शय ज व दन य स धन १२ व कम शय इ न न प त भ हतम अत व सन प य व कम ण शम ल इ न न bhojavritti.pdf 23

26 क रणम भ हत यत कम ण श भ श भ न श एव न म म ज व दन य इ न न फलम म अ व ज न अन भवन य ज व दन य ज र न भवन य ऽ ज व दन य तथ ह क न चत प य न द वत र धन द न त स व ग न क त न इह व ज न ज य भ गल ण फल य यथ न र भगव ह र र धनबल दह व ज न ज दय व श भ त एवम ष व मऽ द न तप भ व य ष क ष तर व यथ त स व ग न कम क त न ष द न ज र दप रण म उव य क त क यवन लत पतय एव सम न यथ य य य म त १२ इद न कम शय भ द भ फलम ह सत म ल त प क ज य भ ग स धन १३ व म लम ल ण श त न भभ त ष स कम ण क शल क शल उप ण व प क फल ज य भ ग भव ज तम न द आय रक लम कशर रस भ ग व षय इ य ण स खस व खस व स ख ख द न कम करणभ वब धन भ गश इदमऽ त य म च भ म वन दक लस त कम व सन यथ यथ प कम पय तथ तथ ग ण ध नभ व न त ज य भ गल ण क य म रभ १३ उ न कम फल न ज द न क रणकम न स रण क य कत म ह त दप रत पफल प य प यह त त स धन १४ व द स खम पर त प ख त फल य ष त तथ प य क शल कम त पर तमप य त कम ण क रण य ष त ष भ व त एत भवत प यकम र ज य भ ग दफल अप यकम र पर त पफल एत णम ऽ प य व म १४ य गन व ख म ह 24 sanskritdocuments.org

27 प रण मत पस र ख ग णव वर ध खम व सव वव कन स धन १५ व वव कन प र त श द वव क यम ऽ सकलम व भ गस धन स वष मव खम व तक लव दन यम व थ य द भज त य ग खल श न जत यथ अ प ऽम ण त श म ऽ ण व महत प ड मन भव त न तरद तथ वव क ख न ब न जत कथ म ह प रण मत पस र ख वषय ण म पभ म न न यथ यथ गध भव द क त स ख ख प रह य तय ख रस धन व स ख पत त प रण म ख म उपग म ण ष स खस धन ष त तप न त ष सव द व व त त स ख न भवक ल ऽ प त प ख रहर म त त प खत स र ख त भमत न भमत वषयस ध न स खस व खस व पज यम न तथ वधम व ऽ स रम रभत स र प न थ वधस वदन भव इ प र मतस र र ण सव व ख न व ध ख म एवम भवत शकम शय वप कस र न द त सव व ख म ग णव वर ध त ग ण न स रज मस य व य स ख खम ह प पर रम भभ भभ वक न व ज य त स सव ऽ व ख न व ध द ख म एत भवत ऐक क म क च ख नव म त वव कन उ पक रणचत य सव व षय ख पतय तभ त सव कम वप क ख प एव भवत १५ तद वम शकम शय वप कर श र व भव द व य म न पतय स न त स न च सस धनह य प द य वध रण प त तदभ ध नम ह bhojavritti.pdf 25

28 ह य खमन गतम स धन १६ व भ त तब दन भ यम न मश दन गतम व स स र ख ह त म भवत १६ ह यह त म ह यय स य ग ह यह त स धन १७ व च प प ष य ब स तय र वव क तप व क य ऽस स य ग भ भ य न स ध न स ह य ख ग णप रण म प स स र ह त क रणम त व स स र नव भ वत थ १७ यय स य ग इ म तऽ य प क य य जन च ह क श बय तश ल भ त य क भ ग पवग थ यम स धन १८ व क श स धम बय व प रजस त न यम प तमस त क श बय तय श ल भ वक प य त थ वध म त पम न द म भ त य क म त भ त न लस भ द न वध न प थ द न ग त ऽ द न च इ य ण ब यकम य करणभ द न ऽ वध न उभयम त महण प प भ पर ण म य त थ वध म न न क य म म भ ग क थतल ण अपवग वव क तप व क स स र नव त भ ग पवग वथ य जन य त थ वध य म थ १८ त य न न व पप रण म क ह य न त त तदव कथ यत म ह वश ष वश ष ल म ऽ ल न ग णपव ण स धन १९ व ग ण न पव यव वश ष र त इ प द भवत तऽ वश ष मह भ त य ण अ वश ष ऽ करण न ल म ऽ ब अ ल म म म सव ऽ ऽग ण प य न 26 sanskritdocuments.org

29 भ न दव य त न य गक ल च र पव ण न द न १९ एव ह य न य थम त त तदव स हत य प द य र त म ह शम ऽ श ऽ प य न प य स धन २० व प ष शम ऽ तन म ऽम म ऽमहण धम ध म नर स थ म क च च तन म न धम म स श ऽ प प रण म भ व न त ऽ प य न प य य वषय पर न व न न त न अन अ वध न न तस बम भ व न प य त एत भवत ज त वषय पर ग य म व ब स धम ऽ ण व प ष म त २० स एव भ ह तदथ एव य स धन २१ [ तदथ एव ] व य ग ल ण य आ यत प तदथ एव त प ष थ भ स दन न म थ प रह र ण य जनम न ह ध न वत म नम न क त य जनमप वत त क प ष भ स द यत म त २१ य व प भ गस दनम व य जन तद दत त य जन वरत प र त त प रण मश श त सव र ब र हत तत स स र द इ श ह क त थ त न म तद स ध रण त स धन २२ व य प वव क तपय गस दन त कमप क त थ प ष त त वरत प र तथ प सव प षस ध रण द न न प रमव त त अत ध न सकलभ स ध रण कद च दप व न श एक म व न सव म स इ भवत २२ bhojavritti.pdf 27

30 य र य स य ग त म ह मश प पल ह त स य ग स धन २३ व क य र ण ल ण कर त श य भ व मश पम तय य र प स व स व दक न व तय य प पल क रण य स स य ग स च सहज भ यभ भ व प न [ प ० स च सहजभ यभ भ व प ] न ह तय न य पकय प द त र क त स य ग यद व भ य भ य भ भ मन द स स एव स य ग २३ त प क रणम ह त ह त र व स धन २४ व य प व वपय स क म ह प ऽ व त (२ ४-५) स त वव क त प स य ग क रणम २४ ह य ह न बय कम त क प न न म ह तदभ व स य ग भ व ह न त श क व म स धन २५ व त अ व य प व न स न न लत य य ऽयमभ व न सत त य स य ग भ व न म त अयमथ न त ऽम त व न व भ ग य त [प ० न त म त वत प र ग य त ] क ज त य वव क तव वव क न म स य ग यम व नवत त इत त ह नम यद व च स य ग ह न तद व न क वल प प ष क व प द यत २५ तद व यस य ग प क रण क य च भ हतम अथ ह न प यकथन र ण उप द यक रणम ह वव क तर व व ह न प य स धन २६ व अ ग ण अ प ष इ व वध वव क य त स ऽ ह न य खप र ग प य क रणम क श अ व व न व त व व 28 sanskritdocuments.org

31 व द ऽ र ऽ र ऽ न प य स अ व व इदमऽ त य म तप भ वन बल द व लय व नव कत भ भम न य रज म मल न भभ त य ब र म ख य च य स ब स वव क त त त च स त न व य स य धक र नव भ व व क व म २६ उ वव क त प ष य श भवत त कथयन वव क त र व पम ह त स ध भ म स धन २७ [त स ध भ म इत व ब स त स ऽप ठ ] व त वव क न त वव क प भ म सकलस ल नसम धपय स क र भव थ तऽ क य वम प चत क र १ त मय यम त न क द २ ण म श न क त त म ३ अ धगत मय नम ४ मय वव क त र त य रप रह र ण त मव य म य व ज यत ई श क य वषय नम ल न क य वम र त च वम ध ५ च रत थ म ब ग ण त धक र ग र श खरन पत त इव म व ण न प न त य ६ क रण वलय भम ख न ग ण न म ह भध नम लक रण भ व य जन म ष क त र ह भव त ७ भ त [प ० स भ त ] म सम ध न सत प त ऽह म त ई श ऽ क र च वम तद वम य स वधभ म य म पज त य प ष क वल इ त २७ वव क त स य ग भ वह त र म त उ क न म म ह य ग न न दश य नद र वव क त स धन bhojavritti.pdf 29

32 २८ व य ग न व म ण न त ष मन न नप व क स द वव क त रश य च स क श वरण प श क श य य नद रत न स क पर ण म वव क तपय त ह त र थ २८ य ग न मन न दश य इ म क न प न न य ग न त त ष म शम ह यम नयम सन ण य म ह रध रण नसम धय ऽ व न स धन २९ व इह क न चत सम ध स पक रक ण यथ ध रण द न क न चत तप भ त ह स द वतक लन र ण सम धम पक व यथ यम दय तऽ सन द न म र तरम पक रक म त थ स सनजय ण य म य म एवम रऽ प य म २९ बम ण ष पम ह अ ह स स य चय प रमह यम स धन ३० व तऽ ण वय ग य जन प र ह स स च सव नथ ह त तदभ व ऽ ह स ह स य सव क र ण व प रह य त थम तदभ व प य अ ह स य नद श स व नस य थ थ म य पर पहरण तदभ व ऽ यम चय म प स यम अप रमह भ गस धन न मन क र त एत ऽ ह स दय प यमश व य ग न न द ३० एष वश षम ह ज तद शक लसमय नव स व भ म मह तम स धन ३१ व ज त ण द द श थ द क ल त द य द समय ण य जन द एत त भ रनव प व अ ह स दय यम सव स दष च भ मष भव मह त म त त थ ण न ह न म त थ न क चन ह न म चत द य न ह न म द व ण य जन तर क ण कमप न ह न म त एव 30 sanskritdocuments.org

33 चत व ध व द तर क ण क चत कद चत क दथ न ह न म नव एव स दष यथ य ग य म इ म नयत क त स म न व व मह त म त न प न परक यप र वध रणम [प ० न प न प र वध रणम ३१ न यम न ह श चस षतप य र णध न न न यम स धन ३२ व श च वधम ब म र च ब म ल द भ क य द लनम आ र म द भ मल न लनम स ष श ष ग व (२ १) क त न एत श च दय नयमश व ३२ कथम ष य ग म ह वतक ब धन तप भ वनम स धन ३३ व वत इत वतक य गप रप न ह स दय त ष तप भ वन सत यद ब ध भवत तद य ग स कर भवत त भव व यम नयमय य ग म ३३ इद न वतक ण प भ द क र फल च बम ण ह वतक ह स दय क तक रत न म दत ल भब धम हप व क म म धम ऽ ख न न फल इत तप भ वनम स धन ३४ व एत प व ह स दय थम ऽध भ क तक रत न म दनभ द न तऽ य न दत क त क क व त य जक प र ण सम दत क र त अ न बयम ण स क त अन म दत एत ऽ व पर र म ह नर करण वध रण य त अ थ म म तर व म त न मय य ह स क त त न म द ष एत ष क रण तप दन य ल भब धम हप व क इत य प ल भ थम न द थ ऽ प सव श न म ह ऽन भम नल ण नद न त त न सत पर वभ गप व क न ल भब ध द न म व ल मवस यम bhojavritti.pdf 31

34 म हप व क सव द षज त र थ ल भ ब ध क क वव क लक लन क धम क क त दभ द न ऽ क र अप ह स दय म ह दक रण न ऽध भ एष म व प नरव भ द न ऽ व म ह म म धम ऽ म दव म न त न प म म न प म न प त अ धम ऽ प नवभ द इ ऽ व सत स व श तभ व त म द न म प क म म धम ऽभ द त ऽ व स व त त थ य ग य म त थ म म म म म त इत एष फलम ह ख न न फल ख तक लतय ऽवभ सम न र जस धम अ न म न स शय वपय य पम त ख न ऽन मप र फल य ष त तथ इ त ष पक रण दभ द न त न तप भ वनय य ग न पर ह र कत इ प द भवत ३४ एष म सवश त कष म ग त मन न द स य यथ भव तथ बम ण तप द यत म ह अ ह स त य त ध व र ग स धन ३५ व त ऽ ह स भ वयत स ध सहज वर धन म हनक ल द न व र ग नम रतय ऽव न भवत ह ॐ भ व अप ह स ज थ [प ० ह ॐ अप ह ॐ प र ज थ ] ३५ स सवत क भवत ह स त य बय फल य म स धन ३६ व बयम ण ह बय य ग द क फल ग दक य त त स सवत य गन थ स क त यथ बय य मक त य म प य ग फलम त त चन क चत बय मक व त ऽ प बय फल भवत थ ३६ अ य सवत फलम ह अ य त य सव र प नम स धन ३७ 32 sanskritdocuments.org

35 व अ य यद ऽ स त तद त कष र भल ष प सव त द न र प त ३७ चय स फलम ह चय त य व य ल भ स धन ३८ व य क ल चय म त त त कष र तशय व य स म म वभ व त व य नर ध ह चय कष र र यमन स व य कष म ग त ३८ अप रमह फलम ह अप रमह य ज कथ स ध स धन ३९ व कथ म भ व कथ ज न कथ ज कथ त स ध स न ज र क ऽहम स क श क क य क र त ज स य सव म व स ज न त थ न क वल भ गस धनप रमह एव प रमह य वद न शर रप रमह ऽ प प रमह भ गस धन र र त न सत र ग न ब हम ख य म व व न त क न भ व यद प न शर र दप रमहन रप ण म मवल त तद म र ग द ग त स नह त भ व व प व परज स ध ३९ उ यम न स य अथ न यम न म ह श च ज ग पर रस सग स धन ४० व य श च भ वयत त प क रण पपय ल चन र ण ज ग घ ण सम पज यत अश चरय क य न ऽ मह क य इत अम न व ह त न पर र क यव रस सग स क भ व स सग प रवज न म थ य क ल म व क य ज ग त त दव दश न त स कथ परक य थ भ त क य स सग मन भव त ४० श च व फल रम ह bhojavritti.pdf 33

36 स श स मन क मत यजय दश नय य न च स धन ४१ व भव त व श ष स क शस ख क त श रज म मन भभव स मन ख द नन भव न म नस त एक मत नयत वषय च तस य म इ यजय वषयपर ख ण म य ण म व नम आ दश न वव क त प च य य समथ म श च सवत एव एत स श दय बम ण भ व तथ ह स श स मन म स मन द क मत एक मत य इ यजय त द दश नय यत त ४१ स ष स फलम ह स ष दन म स खल भ स धन ४२ व स ष कष ण य गन थ वधम र स खम वभ व त य ब वषयस ख शत श न प न समम ४२ तपस फलम ह क य य स रश य पस स धन ४३ व तप सम म न च तस श दल ण श य र ण क य य ण स कष म दध त अयमथ च यण दन च श य य द य द न स व हत व क दश न दस म म वभ व त क य यथ म अण मह द न ४३ य फलम ह य द द वत स य ग स धन ४४ व अ भ तम जप दल ण य क म ण य ग न इ य ऽ भ तय द वतय स य ग भवत स द वत भत थ ४४ ई र णध न फलम ह 34 sanskritdocuments.org

37 सम ध स र र णध न त स धन ४५ व ई र यत णध न भ वश ष त सम ध ल ण वभ व भवत य त स भगव न र स स र य प न श न प र सम ध स धय त ४५ यम नयम न आसनम ह रस खम सनम स धन ४६ व आ त ऽन न सन प सनद ड सन क सन द त द र न स खमन जन य च भवत तद य ग त भजत ४६ त व रस ख थ म प यम ह य श थ न सम प म स धन ४७ व तद सन य श थ न ऽऽन सम प च र स ख भवत त स यद यद ऽऽसन ब म त इ कर त य श थ ऽ श न व तद तद ऽऽसन स त यद च क श द गत आन च तस सम प बयत ऽवध न न [प ० अ वध न न] त द म प त तद द ह ह क र भ व सन खजनक भवत अ सनजय सत सम र यभ त न भव म जय दय ४७ त व न न द फलम ह तत न भघ त स धन ४८ व त सनजय सत श त द भय ग न भह त इ थ ४८ आसनजय दन र ण य मम ह त त स सय ग त व द ण य म स धन ४९ व आसन य सत त म क ण य मल ण य ग वश ष ऽन य भवत क श स सय ग त व दल ण स स न (१ ३१) तय ध र चन नप रण र ण ब र ष bhojavritti.pdf 35

38 न ष गत व ह व द ध रण ण य म उ त ४९ त व स ख वगम य वभ प कथयत स त ब र व द शक लस भ प र द घ स स धन ५० व ब व स र चक अ व स प रक आ र व क क त न जलम व क न लतय ण अव इत क क ऽ वध ऽय ण य म द श न क ल न स य च पल त द घ स स भवत द श पल त यथ न स दश द न स म र दश लपय म थ क ल पल त यथ ष श ऽ द म ण स य पल त यथ इयत व र न क त एत व स स थम उ त भवत त एत न य स महणम प म उ त न म न भम ल त रत व य शर भहननम ५० ऽ न ण य म न भध य चत थ म भध त म ह ब र वषय प चत थ स धन ५१ व ण ब व षय न स दश द आ र व षय दयन भचब द त वषय व पय ल य प ग त व द स चत थ ण य म त त य त क क दयम वश ष स ब र वषय वपय ल व सहस त पल नप ततजल य न य गपत व न त [प ० न त ] अ त वषय य पक न र ध अयमप प व व शक लस भ पल त ५१ चत व ध फलम ह तत यत क श वरणम स धन ५२ व तत त ण य म त क श च स गत यद वरण श प तत यत वन यत थ ५२ फल रम ह 36 sanskritdocuments.org

39 ध रण स च य यत मनस स धन ५३ व ध रण व म णल ण स ण य म णद ष मन यऽ यऽ ध य त तऽ तऽ र भव त न व प भजत ५३ ह र ल णम ह वषय स य ग च प न क र इव य ण ह र स धन ५४ व इ य ण वषय त पम य ऽ त ह र स च कथ न त इ ह च र द न म य ण वषय प द न स य ग द भम न वत नम तदभ व द भम प र पम ऽ ऽव नम त न सत च म ऽ न क रण य ण भव यत मन वत म न न मध करर ज मव म क सव ण य ण त य अत नर ध त न त न भव त ष त प न क र ह र उ ५४ ह रफलम ह तत परम व यत य ण म स धन ५५ व अ म न ह ह र तथ व य य न य ण स यथ ब वषय भम खत न यम न प न य थ ५५ तद व थमप द ल ण य ग भ त शतन करणफल बय य गम भध य श न म श प क रण ऽ फल च कम ण म प भ द क रण प फल च भ ध य वप क क रणम प च भ हतम तत त श दन न तर क ण ग ऽश न च श य त श ह यह नक रण प द य प द नक रणब धक न चत ह त ह य ह न तर क ण प न ह नस हत चत ह क रणस हतम भध य उप द यक रणभ त य वव क त क रणभ त न म र ब हर भ व न त न यम द न प फलस हत क आसन द न ध रण पय न bhojavritti.pdf 37

40 पर रम पक य पक रकभ व न व त न म शम भध य क ल णकरणप वक फलम भ हतम तदय य ग यमन यम द भ ब जभ व आसन ण य म र रत ह र ण प त नध रण सम ध भ फ ल त त त स धनप द इत ध र रभ ज वर चत य र जम त ड भध य प त लव स धनप द २ इत स धनप द २ अथ वभ तप द ३ य दप रण द णम द वभ तय भव भ वन म भ तन थ स भ तय तद व प व ध रण ऽय नण त स यमस भध नप व क ब र द स तप दन य ल यत म पबमत तऽ ध रण य पम ह द शब ध रण वभ त १ व द श न भचबन स म द च ब वषय रप रह र ण यत र करण स च ध रण त अयमथ म द च प रकम व सत करण न यमन यमवत जत सन न प र त ण व प ण त यम म ण नब ध द श ऋज क य न जत न य ग न न स म द स त सम ध र स य च र करण कत म त १ ध रण मभ ध य नम भध त म ह तऽ य कत नत नम वभ त २ व तऽ त न द श यऽ च ध त तऽ य न य एकत नत वस शप रण मप रह र र ण यद व ध रण य मवल न क त तदवल नतय व नर रम स नम त २ चरमय ग सम ध म ह 38 sanskritdocuments.org

41 तद व थ म ऽ नभ स पश मव सम ध वभ त ३ व तद व ल ण न यऽ थ म ऽ नभ समथ क रसम व श त थ प त न प न पश त मव ऽऽप त स सम ध र त स ग ध यत एक म बयत व प न प र मन यऽ स सम ध ३ उ ल ण य ग ऽय वह र य श त क स कत म ह ऽयम कऽ स यम वभ त ४ व एक न वषय ध रण नसम धऽय वत म न स यमस य श व यत ४ त फलम ह त य ल क वभ त ५ व त स यम जय द स न स दन त य वव क त र ल क सव भवत य स गवभ सयत थ ५ त पय गम ह त भ मष व न य ग वभ त ६ व त स यम भ मष लस वल नभ द न त स च व ष व न य ग कत अधर मधर च भ म जत जत र भ म स यम क य स न ईक त धरभ म र भ म स यम क व ण फलभ व त ६ स धनप द य ग व य प न ल ण व ध य ऽय ण कथ न क त म श ह ऽयम र प व वभ त ७ व प व यम द य ग प र य ण bhojavritti.pdf 39

42 सम ध पक रक ध रण दय ग ऽय स त सम ध र र सम ध प न दन त ७ त प सम र प य ब हर म ह तदप ब हर नब ज वभ त ८ व नब ज नर ल न श भ वन ऽपरपय य सम ध र तद प य ग ऽय ब हर प र य ण पक रक त ८ इद न य ग स त क म स यम वषय वश कत बम ण प रण मऽयम ह न नर धस रय र भभव भ व नर ध ण च य न र धपर ण म वभ त ९ व न म ढ व भ मऽयम न र ध क स तय च तस पर ण म त न नर ध य जन त स र तय य थ बमम अ भभव भ व यद भवत अभ भव ततय क य करण स म न व नम भ व वत म न ऽ भ पतय ऽऽ वभ ब तद नर ध ण च भय णव द य य स न र धपर ण म उ त अयमथ यद नस र प धम र भ त भवत नर धस र प वभ व त ध म पतय च च म भय य ऽ प नर ध न ऽव त त यत तद स नर धप रण मश न व यत चल णव य प च तस न ल न तथ व त पर ण म य म त ९ त व फलम ह त श व हत स र त वभ त १० व त च तस न र धस र त श व हत भवत प र त व पतय स श व हप रण म च भवत थ १० न र धपर ण ममभ ध य सम ध पर ण मम ह 40 sanskritdocuments.org

43 सव थ त क मतय य दय च सम ध पर ण म वभ त ११ व सव थ त चल न वध थ महण च व प धम एक व ल न स शप रण मत क मत स ऽप च धम तय य थ बम य दय सव थ त ल ण धम य ऽ भभव एक मत ल ण धम भ व ऽ भ स यतय ऽव न सम ध पर ण म इ त प व त प रण म द य वश ष तऽ स रल णय धम य र भभव भ व प व नस र प व उ र नर धस र प व ऽन भभ त न व नम इह त य दय व त सव त प व प तर र दन रत त ऽ न व श य एक मत ल ण धम व वत म न ऽ न कट म ११ त त यम क मत प रण मम ह श दत त य च क मत प रण म वभ त १२ व सम हत व च क य व वश ष श ऽत तम न व अपर दत वत म न ऽ न रत व प सम हत च न त व क प ल न न स श य उभयऽ प सम हत व च य न व नम स एक मत प रण म इ त १२ च प रण म पम ऽ त दश ह एत न भ त य ष धम ल ण व प रण म त वभ त १३ व एत न ऽ वध न न च प रण म न भ त ष लस य ष ब कम करणभ द न व त ष धम ल ण व भ द न ऽ वध पर ण म त ऽवग अव त ध म ण प व धम नव धम र प ध म प रण म यथ म ण ध म ण प ड पधम प र ग न घट पधम र क र bhojavritti.pdf 41

44 धम प रण म इ त ल प रण म यथ त व घट न गत प र ग न वत म न क र त र ग न त त प रमह अव प रण म यथ त व घट थम त यय स शय क लल णय र य न यत ग णव न ऽप रण म न णम १३ नन क ऽय धम श ध म ण ल णम ह श दत पद यधम न प त धम वभ त १४ व श य क त प र अत त ऽ न अन व उद त य अन गतम न प र वत म न ऽ न प र क व अ पद य य श प ण त पद न श त ष यथ सव क म वम दय नयतक य क रण पय यतय व श र व ह धम श न भध यत त ऽ वधम प धम य ऽन पत न वत त ऽ य न कर त स श दत पद यधम न प त धम त यथ स वण चक पधम प र ग न क पधम रप रमह स वण पतय ऽन वत म न त ष धम ष कथ च ष ध म पतय स म न धम पतय वश ष न तम य न वभ सत १४ एक ध म ण कथमन क पर ण म इ श मपन त म ह बम प रण म ह त वभ त १५ व धम ण म ल ण न य बम यत त णम प र यम न प रण म ल ण न न वध ह त ल पक भवत अयमथ य ऽय न यत बम म ण ड त कप ल न त घट इ व बम प प र यम न प रण म ऽ म व दय त त व ध म ण य ल णप रण म ऽव प रण म च बम स ऽ न न व य न प रण म गमक ऽवग सव एव भ व नयत न व बम ण त ण प रण म न प र य अत स बम त प रण म म सव ष 42 sanskritdocuments.org

45 च द न प रणमम न न क च म ण व पल यथ स ख दय स न दय क चद क न न म नग यथ धम स रश भ तय ध म ण भ भ पतय सव ऽ न गम १५ इद न म स यम वषय दश न र ण स तप द यत म ह प रण मऽयस यम दत त न गत नम वभ त १६ व धम ल ण व भ द न यत प रण मऽयम तऽ स यम त त न वषय प व स यम करण दत त न गत न य ग न सम ध भ व त इदमऽ त य म अ न ध म यय धम इद ल ण मयमव च ऽन गत द न सम वत म न ऽ न प र वध य त तम न वशत व प र त व पतय यद स यम कर त तद य चदन म तब व तत सव य ग ज न त यत श स क श प त सव थ महणस म म व द भ व प रप बयत यद त त प य व प प र य तद नव मल व दश सव थ महणस म म क मत बल द वभ व त १६ स रम ह श थ य न मतर तर स र वभ गस यम व भ त त नम वभ त १७ व श ऽ यम नयतबमवण नयत क थ तप व यद व बमर हत ट श स तब म [प ० नस तब म ] उभयथ ऽप पद प व प तय र क थ तप स म त अथ ज तग ण बय द य न व षय क र ब व एष श थ न न वह र इतर तर स न म प ब क पत स दन त स क ण म तथ ह ग म नय क ल णमथ ग ज व स दमत प ड प श च त चक न च त हकमभ द न व व त bhojavritti.pdf 43

46 न ग श व चक ऽय ग श व य रद म हक न म त भ द न वहर त तथ ह क ऽयमथ क ऽय श क मद न म त प सव ऽ क पम व र दद त ग र त स य क पत न तप त कथम क पम र य त एव त व त य ऽय [प ० एक न वषय य ऽयम एत न त य ऽयम व ] वभ ग इद श त य चक न म इदमथ य मद न यत क शक म त वभ ग व ध य त न वभ ग य स यम कर त त सव ष भ त न म गप सर स प द न य त य श ऽ नम त अन न व भ य ण त न णन य श सम रत इत सव ज न त १७ स रम ह स रस रण व ज त नम वभ त १८ व वध व सन प स र क चत तम ऽ दनफल क च य भ गल ण वप कह तव यथ धम धम त ष स र ष यद स यम कर त एव मय स ऽथ ऽन भ त एव मय स बय न दत त प व व मन स ध न भ वय व ब धकम र ण स र सव मत त र त बम ण स त ष ष स र ष प व ज र न भ त न प ज द न ण प य त १८ स रम ह य पर च नम वभ त १९ व य पर च क न च खर ग दन ल न ग ह त यद स यम कर त तद परक य च नम त सर गम च व तर ग व त पर च गत न सव न प धम न ज न त थ १९ अ व पर च न वश ष नम ह 44 sanskritdocuments.org

47 न च त ल न त वषय भ त त वभ त २० व त पर य तत स ल न क य न ऽऽल न न स हत न श त त म ल न क न च न वषय क त त ल च म ऽ पर वगत न त न ल वषयम च प तव षयम त व य न ग ह त तऽ स यम कत मश भवत पर च य वषय ऽ नम त त परक य च न ऽऽल नस हत ग त त ऽऽल न ऽग ह त त च धम प नग एव यद त कमन न ऽऽल त म त णध न कर त तद त यम षयम प नम त एव २० स रम ह क य पस यम श च क श स य ग ऽ ध नम वभ त २१ व क य शर र त प च म ग ण न क य प म त स यम प च म प य श भ वन वश त तब च क श स य ग च ष क श स धम ऽस य ग त हण प र भ व य गन ऽ ध न भवत न क न चदस यत इ थ एत न व प ध न प य दश न न श द न ऽ दम ण म ध नम व दत म २१ स रम ह स पबम न पबम च कम त यम दपर नम र व वभ त २२ व आय व प क यत प व क त कम त क र स पबम न पबम च तऽ स पबम यत फलजनन य सह पबम ण क य करण भम न वत त यथ द श स रत व स श यम व श त उ वपर त न पबम यथ तद व व स स व त तमन द श चर ण श त त न वध कम ण य स यम कर त क मम कम श य वप क चर वप क व bhojavritti.pdf 45

48 एव नद दपर नम त अपर शर र वय ग नमम न क ल ऽम न द श मम शर रव य ग भ व त त न स शय ज न त अ र व अ र न ऽ वध न आ क धभ तक धद वक न तऽ क न प ह तकरण क व य घ ष न ण त वम द न आध भ त क न अक क तप षदश न द न आ धद वक न अक ड एव मश न ग दपद थ दश न द न त शर र वय गक ल ज न त य य गन म र य ण त नम त तथ प त ष स म क र ण तत स शय प य गन प न न यतद शक लतय वद भच र २२ प रकम न दत स तप द यत म ह म दष बल न वभ त २३ व म ऽ क ण म दत प स य व हतस यम ल न त स म द न स न भ व म ऽ क ण म दत प थ ऽ कष ग यथ सव मऽ दकमयऽ तप त २३ स रम ह बल ष ह बल द न वभ त २४ व ह दस ष बल ष क तस यम त ल न ह दबल वभ व तदयमथ य न ह बल व य व ग स हव य व त य भ व न ऽय स यम कर त त म य स म [ प ० त म य व म ] भ वत थ २४ स रम ह व ल क स व हत व क नम वभ त २५ व व व षयवत त त च ग (१ ३५-३६) त य आल क स क क श 46 sanskritdocuments.org

49 न खल ष वषय ष स त त सत न वषय ण भ वन त स करण ष इ य ष च क श म प ष स स परम व द व हत भ ग त नध न द व क म व परप व त न रस यन द नम त २५ एत म नव स रम ह भ वन न स य स यम त वभ त २६ व स य क शमय य स यम कर त त स स भ भ व भ तष ल क ष य न भ वन न त व शभ प र ण [ प ० न न ] त ष यथ वद नम त प व न स ऽ स क क श आल नतय इह त भ त क इत वश ष २६ भ तक क श र ल न र ण स रम ह च त र ह नम वभ त २७ व त र ण तष य ह व श स व श च क तस यम नम त स य क श न हतत ज र ण स य स यम न न श भ वत मह त त प थग प य ऽ भ हत २७ स रम ह व त त नम वभ त २८ व व न ल तष ध न क तस यम त स त र ण य गत क न यतक ल नयतद श च त नम त इय त र ऽय मह इयत क ल न ऽम र श मद न ऽ य त त सव ज न त इद क ल न फल म भवत २८ ब स तप ऽ र स तप द यत म पबमत न भचब क य ह नम वभ त २९ व शर रम व त न भस क यत ष डश र चब त न क तस यम य ग न क यगत य ऽस ह bhojavritti.pdf 47

50 व श रसमलध त न द न मव न तऽ नम त इदम भवत न भचब शर रम व त सव त स त न न द न म लभ तम अत ऽ क त वध न सममस व श यथ वद भ त २९ स रम ह क ठक प प स नव वभ त ३० व क ठ गल क प क ठक प ज म ल ज त रध त क प इव क प गत क र द श ण द य क त प स दय भ व त न क तस यम य ग न प स दय नवत घ टक ध त ॐ तस ध य म ण त न भ वत भव व वध स ३० स रम ह क म न य म वभ त ३१ व क ठक प ध क म न ड त क तस यम च तस य म त त नमन व च लत न भवत थ यद व क य य म त न क न चत यत श त इ थ ३१ स रम ह म ध त ष स दश नम वभ त ३२ व शर कप ल र छ क श ध र त ष यथ ग ह र मण सर भ क त क र व सव द श स घटत तथ दय स क क श स त ऽ स डत भजत तऽ क तस यम य व प थ र र लव त न स द प ष ष मतर ण भर य न म त दश न भवत त न प य त त स स षत इ थ ३२ सव उप यम ह तभ सव म वभ त ३३ 48 sanskritdocuments.org

51 व न म नप मन म ऽज म वस व दक ग म न [ प ० ग म न ] न तभ त स यम बयम ण तभ वव क त प व भ व त रक नम द त यथ द त स वत प व भ भ व त त व क त प व त रक सव वषय नम त त न सत स यम र नप सव ज न त थ ३३ स रम ह दय च स वत वभ त ३४ व दय शर र द श वश ष त ध म ख प डर क र ऽ करणस नम तऽ क तस यम पर च नम त च गत सव व सन पर च गत र ग द न त थ ३४ स रम ह स प षय र स ण य य वश ष भ ग पर थ थ स यम ष नम वभ त ३५ [ पर थ त थ स यम त इ व ब स त स ऽप ठ ] व स क शस ख क ध नक प रण म वश ष प ष भ ऽ ध त प तय र स क ण य भ यभ प दच तनच तन भ य य य वश ष भ द न तभ सन त त स व कत त य न य स ख खस वत स भ ग स थ न रप ण पर थ प ष थ न म त द य थ प ष पम ऽ ल न प र ह क रस य च य स ब ऽ क तस यम प ष वषय नम त तऽ तद व प ल न न स न प ष [प ० स न प ष ] ज न त थ न प न प ष त न वषयभ वम प त य प त य य र वर ध त ३५ अ व स यम फलम ह bhojavritti.pdf 49

52 तत तभ वणव दन दश दव त ज य वभ त ३६ व तत प षस यम द म न त प न न ज य तऽ तभ प व न त वभ वन त स दकमथ प य त वण ऽ यज न त क द श ज न त व दन श यज न व त ऽनय त क त स य व यत त श वषय न सम पज यत आदश र यज नम आ सम यत ऽन भ यत पमन न त क त कष प नम त आ द रसन यज नम आ त ऽन न त क त न क द रस स व पज यत व त ग स वत व श न त पर भ षय य ण यम त वत त ग वषय इत व य ण य त व त ग स वत त क म न य द ग ऽन भ यत ३६ एत ष फल वश ष ण व षयव भ गम ह त सम ध व पसग न स य वभ त ३७ व त तप दत फल वश ष सम ध कष ग त उपसग उप व व तऽ हष य दकरण न [ प ० हष व य दकरण न ] सम ध श थ ल भवत न त प न वह रदश य व श फलद यक त स य भव ३७ स रम ह ब क रणश थ च रस व दन च परशर र व श वभ त ३८ व पक द च य न यतकम वश द व शर र ग तय र व भ भ यभ व न यत स व दनम पज यत स एव शर रब इ त त द सम धवश क रण धम धम श थल भवत त नवम प त च च य ऽस च र दय व श द य र ण वषय भम न सर स व दन नम इय च वह न ड अनय च वहत इय च ण दवह [ प ० रस ण दवह ] न ड वल ण त परशर रय य द स च र 50 sanskritdocuments.org

53 ज न त तद परक य म त ज व र र व च स र र ण वश त च च परशर र वश द य य न वत मध करर ज मव म क अथ परशर र व य ग श र रवत त न सव वहर त यत पकय प षय भ गस च क रण कम त त सम ध न तद त त सव ऽ व भ ग न ३८ स रम ह उद नजय लप क टक द स उ वभ त ३९ व सम न म य ण त ष ल व य गप त व स ज वनश व त बय भ द त ण प न दस भ पद श तऽ दय खन सक र ण व य यण त ण इ त न भद श त प द पय मपनयन दप न न भद श प रव सम यन त सम न क क टक द श द शर व यन द न नयन त सव शर र प न तऽ द न स यम र ण जय दतर ष व य न र ध ग त न जल मह न द महत व कद म त ष क टक ष व न म तलघ त [ प ० न स त तलघ त ] त ल प डव ल द म त ऽ त थ ३९ स रम ह सम नजय लनम वभ त ४० [ लनम इ व ब स त स ऽप ठ ] व अ म व व त सम न व य ज य त स यम न वश क र र वरण त जस [ प ० अ त ] ल व य ग तभ त ४० स रम ह ऽ क शय स स यम ऽम वभ त ४१ व ऽ श म हकम ह क रक म यम आक श म श त ऽक य म तय स द शद शभ वल ण न bhojavritti.pdf 51

54 क तस यम य ग न द ऽ वत त य गपत स व हत व क श महणसमथ भवत थ ४१ स रम ह क य क शय स स यम घ त लसम प क शगमनम वभ त ४२ व क य प भ तक शर रम त क श न वक शद यक न य स ऽ स यम व ध य लघ न त ल द सम प त य भ वल ण व ध य तलघ भ व य ग थम यथ च जल स चरणबम ण ण न भत ज ल न स चरम ण आ द र म भ वहरन यथ म क श न ग त ४२ स रम ह ब हरक त व म ह वद ह तत क श वरण य वभ त ४३ व शर र हय मनस शर रन रप ण व स मह वद ह न म वगत ह क रक य व ग [ प ० वगतशर र ह क रद र ण ] उ त तत क त त स यम त क श वरण य स क च य क श त यद वरण शकम द त य वलय भवत अयमथ शर र ह क र सत य मनस ब हव स क त त यद प न शर र दह क रभ व प र त ण मनस व स ऽक त त स यम गन सव च मल य ४३ तद व प व वषय पर वषय म भ व स तप ऽन र भ वन न द प ब क य ह द प आ र प रकम न भ त म दष बल न वम सम पय गन करणब ह करणल ण यभव ण दव य भव स द य सम ध स य तप द न दश न पय गसब ज नब जसम ध स य व वध प य दश न य ह ल पस य थ व स यम तजय वभ त ४४ व प न प थ द न भ त न य 52 sanskritdocuments.org

55 प ऽव वश ष प धम ल दय ऽ क तस यम भ तजय भवत भ त व य न भव थ तथ ह भ त न प र यम न व श क रवत ल पम पप ष यथ बम क य ग ह त रण वक शद नल णम स च यथ बम भ त न क रण न व त न ग दत ऽ ण अ यन ग ण क श व त पतय सव ऽ व ऽ य न सम पल अथ व त ष एव ग ण ष भ ग पवग स दन श तद व भ त ष प स उ धम ल ण व भ ष व स यम क व न य ग भ तजय भवत त थ थम ल प स यम व ध य तदन प इ व बम ण त क तस यम स क न वध य व न स र य इव ग व भ त क तय भव थ ४४ त व भ तजय फलम ह तत ऽ णम द भ व क यस म ऽन भघ त वभ त ४५ व १ अण म परम ण पत प २ मह म मह ३ लघ म त ल प डव घ ४ गर म ग ५ र म ण च द श नश ६ क म न भघ त ७ शर र करण र म श म ८ सव ऽ भ व त व श म सव य व भ त न ग म न तब म ९ यऽक म वस य य न वषय ऽ क म भवत त न वषय य गन ऽ वस य भवत त वषय क र र ण भल षसम पय नयत थ त एत ऽ णम सम पय गन भ तजय गन भ व यथ परम ण वळ द न म वश त एव सव ऽ य म एत ऽ णम दय ऽ ग ण मह स य उ क यस म ण (३ ४६) त त त म ऽन भघ त त क य य धम प दय ष मन भघ त न श न क त व त न bhojavritti.pdf 53

56 पम द ह त न व य श षयत द य म ४५ क यस दम ह पल व यबलवळस हनन न क यस त वभ त ४६ व पल व यबल न स न वळस हनन वळवत कठ न स ह तर शर र भवत थ इत क य आ वभ तग णस त ४६ एव भ तजयम भध य भ मक वश ष यजयम ह महण प त य थ व स यम द यजय वभ त ४७ व महण म य ण वषय भम ख व प स म न क शक म अ त अह क र न गम अ य थ व प व वत (३ ४४) एत ष इ य ण मव प क प व वत स यम क यजय भवत ४७ त फलम ह तत मन ज व व करणभ व ध नजय वभ त ४८ व शर र मन वदन मग तल भ मन ज व म क य नरप ण म य ण व ल भ व करणभ व सव व श ध नजय एत स य जत य भ व त न श मध त क इ यथ मध न एकद श ऽ प दत एव कम त स य द इत मध त क ४८ इ यजयम भध य ऽ करणजयम ह स प ष त तम ऽ सव भ व ध त सव त च वभ त ४९ व त न ब स क प रण म क तस यम य स प षय त वव क तग ण न कत भम न श थल भ व प त ह त तऽ व त य ग न सव ध त सव त च सम ध भ व त सव ष ग णप रण म न भ व न मवद बमण सव भ व ध त म त ष म व च श दत पद यध म न व त न 54 sanskritdocuments.org

57 यथ व व क न सव त म एष च पर वश क रस य य व श क न म स र त ४९ बम ण भ मक रम ह त र य द प द षब ज य क व म वभ त ५० व त म प वश क य स यद व र यम त य गन द त ष ण र ग द न य जम व दय य नम लन क व म क ख नव प ष ग ण न म धक रप रसम प त म [ प ० प न म ] ५० त व सम ध प यम ह प नम ण स य ऽकरण प नर न स त वभ त ५१ व च र य ग न भव तऽ सव न व म ऽ त थम ऋत र त य भ त यजय त त य अ तब भ वन य त थ तऽ चत थ सम ध स वधभ म भवत ऋत र त य मध मत स भ मक स व त मन द व उप नम यत र भव द रस यन दकम [ द वसन दकम ] उपढ कय त त प नम ण न ऽन न स कत न प य स तकरण प न व षयभ ग पतत यकरण क तक म न म म न न सम ध व हत अत स यय न वज न कत म ५१ अ म व फलभ त य वव क त प व स यम त र म प य रम ह णत मय स यम व कज नम वभ त ५२ व ण सव क ल वयव य कल भ वत न श तथ वध न क ल ण न य बम प व पय ण प रण म ऽ स यम त ग वव कज नम त अयमथ bhojavritti.pdf 55

58 अय क ल ण ऽम त क ल ण र ऽयम त प व इ व वध बम क तस यम स ऽ प णबम यद भवत स र द ऽ द प स महद द स र त त वव क न ५२ अ व स यम वषय वव क प पण य ह ज तल णद श र त नव द य त तप वभ त ५३ व पद थ न भ दह तव ज तल णद श भव च दह त ज त यथ ग रय मह ष यम त ज त य ल ण भ दह त इय कब र यम ण त ज ल ण न भ य भ दह त द श यथ त म णय र मलकय भ द श तय यऽ प नभ द ऽवध र यत न श त यथ एकद श तय श य प थ वय परम व थ वध वषय भ द य क तस यम भ द न नम त तद तद स त स य प त न भ द न तप त एत भवत यऽ क न च प य न भ द न वध र यत श ऽ स यम व व भ द तप ५३ स ण त न म वव कज न स वषय भ त म ह त रक सव वषय सव थ वषयमबम च त वव कज नम वभ त ५४ व उ स यमबल द व ऽ य भ मक य म न त रकम त त रय ग ध त स स रस गर गन म थ स य त रक म त अ व षयम ह सव वषय म त सव ण त न महद द न वषय ऽ त सव वषयम भ व सव थ वषय म सव भरव भ लस दभ द न त प रण म सव ण क र ण ऽव त न त न वषय ऽ त सव थ वषयम भ व रम ह अबम च त न श षन न व प रणत कभ वमहण न [प ० न श षन न ऽव प रणत कभ वमहण न ऽ ] बम 56 sanskritdocuments.org

59 व त इ बमम सव करतल मलकव गपत प यत थ ५४ अ वव कज त त रक न त क भवत ह स प षय श स क व म वभ त ५५ व स प ष व ल ण (२ ६, २ १८, २ २०) तय श स क व म स सव कत भम न नव क रण न व श श प ष श पच रतभ ग भ व इत य सम न य श प ष क व म त म भवत थ ५५ तद वम र य ग ऽयम भध य त च स यमस क स यम वषय दश न थ प रण मऽयम पप स यमबल म न प व पर म भव स पद य सम स पप य [ प ० सम स य ] ब भ वन न द प आ र क य ह न द प द य सम पय ग य य णजय दप व क परमप ष थ स य यथ बममव स हतभ तजय यस जय व य वव क न पप य त न प य न प त रक सव सम व पय भव पम भध य त म प क त धक र च स क रण न व श त क व म त इ भ हत म त नण त वभ तप द त य इत ध र रभ जद व वर चत य र जम त ड भध य प त लव वभ तप द त य इत वभ तप द अथ क व प द यद य व क व वन प य ज यत तम कमजम श न चद न मय म इद न व तप सम नर करण न य क व प पन य [ प ० न य ] क व प द ऽयम र त तऽ य प व म स य स bhojavritti.pdf 57

60 न न वधज दक रण तप दन र ण व ब धयत मद य य एत स य सव प व ज सम धबल द न म म ऽ न ऽऽ वत तत न कभवस सम ध न तर स दन य सम ध स ध पन थ क व पय ग थ च ह ज ष धम तप सम धज स य क व १ व क न ज न म एव स य यथ प द न म क शगमन दय यथ व क पलमह ष भ त न ज समन रम व पज यम न न दय स स क ग ण ओष ध स य यथ प रद दरस यन पय ग त म स य थ म जप त क ष चद क शगमन द तप स य थ व मऽ द न म सम ध स तप दत एत स य प व ज यत श न म व पज य त त सम ध स वव ऽ स स न सम धर व ज र क र म म द न न म म ऽ ण १ नन न र दक न ज दप रण म ऽ व ज न यत तत कथ ज र सम ध क रण म त इ श ह ज रप रण म क प र त क व २ व य ऽय मह व ज न न र द न ज दप रण म स क प र त प एव ह क तय ऽम न वक र न प रय ज र क र ण प रणम २ नन धम धम दय ऽ बयम न उपल तत कथ क त न म प रक म इ ह न म म य जक क त न वरणभ द तत ऽकवत क व ३ व न म धम द तत क त न मथ रप रण म न य जकम न ह क य ण क रण वत त क ऽ त ह त धम द प र इ ह वरणभ द तत ऽकवत 58 sanskritdocuments.org

61 तत दन यम न म रणम वरणकमधम द त व वर ध द य बयत त न तब क ण क तय यम भमतक य य भव म ह ऽकवत यथ ऽक क ष बल क द र त क द र र जल नन ष ज ल तब क वरणभ दम ऽ कर त त न भ जल यम व सर प प रण म ग त न त जल सरण त क त य एव धम द ब म ३ यद स तत य ग न य गपत कम फलभ ग य ऽऽ य नर तशय वभ न भव द य गपदन कशर र न म ज यत तद क त न च न भव ह नम ण च त म ऽ त क व ४ व य ग न य न म त ष क य ष य न च न त न म लक रण द त म ऽ द व त द य सर अ व ल इव य गपत प रणम ४ नन ब न च न भ भ य कक य कत द ह व भ द य जक च म कमन क ष म क व ५ व त ष मन क ष च तस व भ द प रन न एअक य गन य जक रकम ध त न त न न भ मत म अयमथ यथ यशर र मन प य द न यथ रय ध त न एव क य र प त ५ ज द भव त स न च म प त भव प वधम व अत ज द भव त सम ध भव च व ल यम ह तऽ नजमन शयम क व ६ व नज सम धज य तत प स म ऽन शय कम व सन र हत म थ ६ bhojavritti.pdf 59

62 यथ तर च य गन वल ण श दर हत तथ कम प वल ण म ह कम श क य गन वध मतर ष म क व ७ व श भफलद कम य ग द श म अश भफलद ह द क म उभयस क ण श क म तऽ श कम वच ण न द नतप य दमत प ष ण म क कम द नव न म [ न रक न म ] श क मन ण म य गन स सवत ऽ वधकम वपर त यत फल ग न स न न व न न क त फलम रभत ७ अ व कम ण फलम ह तत प क न ग ण न म व भ व सन न म क व ८ व इह ह वध कम व सन तम ऽफल ज य भ गफल तऽ ज य भ गफल एक न कज भव इ न न प व म व (२ १२ १३) क त नण य य तम ऽफल त कम ण य न कम ण य क शर रम र द वमन तय ग दभ द न त वप क ऽन ग ण अन प य व सन स म व त द भ व सन न भवत अयमथ य न कम ण प व द वत दशर रम र ज रशत वध न न प न थ वध व शर र र तदन प एव तफल व सन कट भव ल क र व थ ष त दय ज य इतर स ऽ प अ स न त दश य न रक दशर र व व सन म य ८ आस म व व सन न क य क रण भ व न पप म श समथ यत म ह ज तद शक ल व हत न म न य तस रय र क प त क व ९ व इह न न य नष मत स स रण क च नमन भ य यद य रसहॐ वध न न प न म व य न तप त तद त प व न भ त य य न तथ वधशर र द क प य 60 sanskritdocuments.org

63 व सन य कट भ त आस थ वध क भ व र हत प न थ वध कशर र दल भ कट भव ज तद शक ल वध न ऽ प त स न प दफलस धन आन य न र य म क त तस रय र क प त तथ ह अन यम न त कम ण स व सन प स र सम त स च ग नरक द न फल न च र भ व कम ण व य ग द न श पतय ऽव नम कत व तथ वधभ यभ प स म म स र त त त स ख ख पभ ग दन भव प नर प स र दय एव च य तस र दय भ ऽऽन य भ व ल भ क य क रणभ व अ क त यद न भव एव स र भव त स र त पतय प रणमत तद क व च न स त न त क य क रणभ व घ ट ९ भव न य क य क रणभ व व सन न म यद त थमम व न भव वत त तद क व सन न म उत न न म इत श पन त म ह त स मन द च ऽऽश ष न त क व १० व त स व सन न मन द म न व त आ दय त भ व त स म दन थ क त इत आश ष न त य यम श म ह म ह प सद व स खस धन न म भ य स म कद चन त म व य ग भ द त य स क वश ष व सन न क रण त न दन द म थ एत भवत क रण स हत दन भवस र द न क य ण व क न व य त अन भवस र न ब स क च वक शध म च त द भ क वप कल भ त त ल पतय पर णमत इ थ १० त स म न न कथ भवत श ह न प यम ह ह त फल य ल न स ग ह त द ष मभ व तदभ व क व ११ bhojavritti.pdf 61

64 व व सन न मन र न भव ह त न भव र ग दय ष म व त स त प र य ण ह त फल शर र द द च आ य ब स म आल न यद व न भव तद व व सन न म अत ह त फल य ल न रन न म प व सन न स ग ह त त एष ह द न मभ व नय ग द धब जक व हत नम ल व सन र ह न क य म रभ इत त स मभ व ११ नन त ण च न र पल व सन न त ल न च क य क रणभ व न य गपदभ व द कथम क म श क समथ न य ह अत त न गत पत ऽ भ द म ण म क व १२ व इह मसत भ व न म न य मत त ष स स य ग त न ह शश वष ण द न चद प स स न प च क य कम य क रण न वत रन न स वषयम ल क त वत त सत मप वर ध भ वस ऽ यत प ल स क तत कथ न प त मभ व पत व भजत न व प कर त थ त त सत मभ व स व दसत च स व त त ध म व प रणमम न धम सद क प एव व त त धम क न [ प ० अ धक न ] ऽ क लक न तऽ व त न न व त न प ज वत म न ऽ न व त क वल भ यत भज त म ण म व त त न गत भ द त त न व प ण क य क रणभ व ऽ न दश न तप त त दपवग पय म कम व च ध म तय ऽन वत म न न न त प य त १२ त एत धम ध म ण क प इ ह त स ग ण न क व १३ व य एत धम ध म ण 62 sanskritdocuments.org

65 स भ द न व त ग ण स रज म प द न भ व रण म प इ थ यत स रज म भ स ख खम ह प सव स ब रभ द भ न भ व न म य न गम यत य द य त त प रण म प म यथ घट दय म द त म रण म प १३ य त ऽय ग ण सव ऽ म लक रण कथम क धम त पद श इ श ह प रण म क त म क व १४ व य प ऽय ग ण थ प त ष म भ वगमनल ण य पर ण म चत स म च ज च तम इ व प क न म कम त यथ इय प थव अय व य र वम द १४ नन न त र स थ व कमन क व व य त यद च व नम व व सन वश त क य क रणभ व न व त तथ तथ तभ त तद कथम त त व म श ह व स च भ द य व व प क व १५ व तय न थ य व व प व व म ग द श इत य वत कथम व स च भ द त सम न व न द व पल म न न न म त ईण च भ द स ख खम ह पतय सम पल त तथ ह एक पल व यव य ष त उपल म न य सर ग स खम त सप ष प र जक द घ ण क न व न न न वध च दय त कथ च क य व न एक च क य व क पतय व ऽवभ स त क च क य व न यद य च त क य त थ र स त न क त त भव त च तद व कथम ब भ पल त उपल त च त च क य म अथ य गप भ स ऽथ बयत तद bhojavritti.pdf 63

॥ अवधूतोपनिषत् ॥ .. Avadhuta Upanishad .. avadhuta.pdf

॥ अवधूतोपनिषत् ॥ .. Avadhuta Upanishad .. avadhuta.pdf Document Information Text title : Avadhuta Upanishad File name : avadhuta.itx Category : upanishat Location : doc_upanishhat Author : Vedic Tradition Language : Sanskrit Subject : philosophy/religion/hinduism

अधिक जानकारी

श्रीचामुण्डास्तोत्रम्

श्रीचामुण्डास्तोत्रम् sanskritdocuments.org September 29, 2018 Sanskrit Document Information Text title : Chamunda Stotram File name : chamundastotram.itx Category : devii, durga Location : doc_devii Transliterated by : Gopal

अधिक जानकारी

॥ ताराशतनामस्तोत्रम् बृहन्नीलतन्त्रार्गतम् ॥ .. Tarashatanamastotra from Brihannilatantra .. tArAshatanAmastotrambRRihannIla.pdf

॥ ताराशतनामस्तोत्रम् बृहन्नीलतन्त्रार्गतम् ॥ .. Tarashatanamastotra from Brihannilatantra .. tArAshatanAmastotrambRRihannIla.pdf Document Information Text title : tarashatanamastotram brrihannilatantrantargatam File name : tarashatanamastotrambrrihannila.itx Category : ashtottarashatanama Location : doc_devii Language : Sanskrit

अधिक जानकारी

॥ देवी उपनिषत् ॥ .. Devi Upanishad .. devi.pdf

॥ देवी उपनिषत् ॥ .. Devi Upanishad .. devi.pdf .. Devi Upanishad.. sanskritdocuments.org August 20, 2017 .. Devi Upanishad.. Sanskrit Document Information Text title : Devi Upanishad File name : devi.itx Category : upanishhat, svara Location : doc_upanishhat

अधिक जानकारी

॥ श्रीलक्ष्मीनारायणकवचम् ॥ .. shrIlakShmInArAyaNakavacham .. lakShmInArAyaNakavacham.pdf

॥ श्रीलक्ष्मीनारायणकवचम् ॥ .. shrIlakShmInArAyaNakavacham .. lakShmInArAyaNakavacham.pdf Document Information Text title : lakshminarayanakavacham File name : lakshminarayanakavacham.itx Category : kavacha Location : doc_devii Author : Traditional Language : Sanskrit Subject : philosophy/hinduism/religion

अधिक जानकारी

॥ माता अमृतानन्दमयी अष्टोत्तरशतनामावली ॥ .. mAtA amRitAnandamayI aShTottara shata nAmAvali .. amritanandamayi108.pdf

॥ माता अमृतानन्दमयी अष्टोत्तरशतनामावली ॥ .. mAtA amRitAnandamayI aShTottara shata nAmAvali .. amritanandamayi108.pdf .. mata amritanandamayi ashtottara shata namavali.. Document Information Text title : mata amritanandamayi ashtottarashatanamavali File name : amritanandamayi108.itx Category : ashtottarashatanamavali

अधिक जानकारी

॥ ईश्वरप्रतिपत्तिप्रकाशः ॥ .. Ishvarapratipattiprakasha .. IshvarapratipattiprakAsha.pdf

॥ ईश्वरप्रतिपत्तिप्रकाशः ॥ .. Ishvarapratipattiprakasha .. IshvarapratipattiprakAsha.pdf sanskritdocuments.org August 2, 2016 Document Information Text title : IshvarapratipattiprakAsha File name : IshvarapratipattiprakAsha.itx Category : vedanta Location : doc_z_misc_major_works Author :

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

॥ दशोपनिषद्रहस्यम् ॥

॥ दशोपनिषद्रहस्यम् ॥ .. dashopanishadrahasyam.. sanskritdocuments.org December 9, 2017 .. dashopanishadrahasyam.. Sanskrit Document Information Text title : dashopanishadrahasyam File name : dashopanishadrahasyam.itx Category

अधिक जानकारी

॥ श्रीरुद्रप्रश्नः ॥ .. rudram (praise of Lord Shiva) and chamakama .. rudram.pdf

॥ श्रीरुद्रप्रश्नः ॥ .. rudram (praise of Lord Shiva) and chamakama .. rudram.pdf .. rudram (praise of Lord Shiva) and chamakama.. sanskritdocuments.org May 21, 2017 Sanskrit Document Information Text title : rudraprashnah vinaasvaraah File name : rudram.itx Category : veda Location

अधिक जानकारी

॥ श्रीशिर्डीसांई अष्टोत्तरशतनामावली ॥ .. Shri Shirdi Sai Baba aShTottara shatanAmAvali .. shirdisai108.pdf

॥ श्रीशिर्डीसांई अष्टोत्तरशतनामावली ॥ .. Shri Shirdi Sai Baba aShTottara shatanAmAvali .. shirdisai108.pdf .. Shri Shirdi Sai Baba ashtottara shatanamavali.. sanskritdocuments.org May 21, 2017 Sanskrit Document Information Text title : shirdisayi ashtottara shatanamavali File name : shirdisai108.itx Category

अधिक जानकारी

॥ अद्वैतरसमञ्जरी ॥ .. Advaita-rasa-manjari .. advaitarasamanjari.pdf

॥ अद्वैतरसमञ्जरी ॥ .. Advaita-rasa-manjari .. advaitarasamanjari.pdf sanskritdocuments.org August 2, 2016 Document Information Text title : advaitarasamanjari File name : advaitarasamanjari.itx Location : doc_z_misc_major_works Author : shriimatparamaha.nsa parivraajaka

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GEETA KA BHAGWAN

Microsoft Word - GEETA KA BHAGWAN ग त क नर क र भगव न शव-श कर भ ल न थ य स क र क ण क आ म उफ द द ल खर ज? भ रत य क लए ढ ई हज़ र स ल स ज वन क हर म म ग दश क क क य करन व ल ग त सव श शर म ण ह, इस ब त म क ई स द ह नह ह, क त भ रत क इ तह स म इस ग त

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 5 basant kumar shinde 21-29

Microsoft Word - 5 basant kumar shinde 21-29 कश र क श र रक एव म न सक वक स म अ ट गय ग क भ मक : एक अ ययन बस त क म र श द (श ध थ ) य ग अ ययन श ल द व अ ह य व व व य लय इ द र, म य द श, भ रत श ध स प य ग व य भ रत क सबस च नतम व य ओ म स एक ह मन य क मन क नय

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 ब ल मन र जक च कथ ओ क कल मक व ल षण श ध स र श ज श क म र श ध थ र ज म न स ह त मर स ग त एव कल व व व य लय, व लयर, म य द श ब ल मन र जक च कथ ओ क क शन क अ तग त उन प क ओ क स म लत कय ज त ह जनक उ द य ब च क पढ़न क लए

अधिक जानकारी

Microsoft Word

Microsoft Word 2016; 2(1): 15-19 2015; 1(3):07-12 ISSN: 2394-7519 IJSR 2016; 2(1): 15-19 2016 IJSR www.anantaajournal.com Received: 19-11-2015 Accepted: 17-12-2015 M.A (Ph. D) Research scholar Department of Sanskrit,

अधिक जानकारी

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 क ष एव स ब धत, भ रत म न व व द प स सबस य द आज वक द न करत ह म ण प रव श म त, प र सम ज ह ख त पर नभ र करत ह ज इस क र, हर द प ष

अधिक जानकारी

Microsoft Word - hindi code of conduct

Microsoft Word - hindi code of conduct हडक आचरण एव न तक स हत त वन यह आचरण स हत "हडक आचरण एव न तक स हत " क न म स ज न ज एग इस स हत म हडक "क पन " क प म स द भ त ह क पन क ह ल ह म अन श सन एव अप ल नयम वल (स ड ए नयम वल ) बन य ह यह आचरण स हत वश ष प

अधिक जानकारी

सूतगीता

सूतगीता sutagita sanskritdocuments.org September 29, 2018 sutagita Sanskrit Document Information Text title : sutagita File name : sutagita.itx Category : gita, giitaa Location : doc_giitaa Transliterated by :

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NDA-I Names- Hindi_1_.doc

Microsoft Word - NDA-I Names- Hindi_1_.doc - 2-1 0049175 शव श ज श 2 0131056 अ न स ह 3 0130896 स मय बड ल 4 0110143 शश क स य 5 0109352 आय ष र जन 6 0287657 अ त च ह न 7 0177397 चर ज व स ह 8 0130416 अनम ल 9 0130736 प स र वत 10 0108872 अ धर ज स ह र वत

अधिक जानकारी

Microsoft Word list.docx

Microsoft Word list.docx -2-1 0105019 उ पल आन द 2 0022773 क ण ल म ह न 3 0104016 श भम क म र झ 4 0012605 श भ कर एम न यर 5 0032560 क लकण र नश त प र य त 6 0021020 स स द रन थन आ द य 7 0023391 स यश उ कषर 8 0153419 गजर ज स ह 9 0078093

अधिक जानकारी

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय 1 70409078 प श न थ प ठ रम न थ प ठ सम य श लयज व द 85.20 2 70419397 आश त ष क म र म व क म र म सम य श लयज व द 79.75 3 70450135 आश ष क म र प ड य र ज श प ड य सम य श लयज व द 77.10 4 70408749 व वज त क म र झ अ

अधिक जानकारी

प य म ब.ए. ह द (स सड एर ) ( ) ह द वभ ग म न वक एव भ ष स क य ज मय म लय इ ल मय नई द ल

प य म ब.ए. ह द (स सड एर ) ( ) ह द वभ ग म न वक एव भ ष स क य ज मय म लय इ ल मय नई द ल प य म ब.ए. ह द (स सड एर ) (2014-2015) ह द वभ ग म न वक एव भ ष स क य ज मय म लय इ ल मय नई द ल -110025 2 ज मय म लय इ ल मय : प रचय ज मय म लय इ ल मय क थ पन 1920 म अल गढ़ म ह ई थ यह समय भ रत क इ तह स म वत त आ

अधिक जानकारी

???? ??????? ?????

???? ??????? ????? ॐ ऐ ह क ल मन द व य वच च मन द व म मन द व स त मन द व - म गल आरत स तप ड नव सन मन म त च आरत ॐ नम भगवत मन म त नम मन द व म गर व स य सध द भ कल य ण क र णम वन द मन द व स व म मन व च छत द य नम 1 मन द व स त मन द व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988 स व पक ओष ध और मन:पर भ व पद थर अव ध व य प र नव रण अ ध नयम, 1988 (1988 क अ ध नयम स ख य क 46) स व पक ओष धय और मन:पर भ व पद थ क अव ध व य प र क नव रण क पर य जन क लए, क छ म मल म नर ध क और उसस स ब धत वषय क उपब

अधिक जानकारी

Dattatreya Vajra Kavacham Sanskrit PDF

Dattatreya Vajra Kavacham Sanskrit PDF द यव कवच { द यव कवच } गण श य नम द य य नम ऋषय ऊच कथ स क प स य द य स कल य ग धम थ क मम ण स धन कम द त १ य स उव च व त ऋषय सव श स क पस धन सक द च रम ण भ गम द यक २ ग र ग हमवत क पव पश भत द त द यमह र नह मम डपम यग

अधिक जानकारी

थ मक तर पर ब ल स ह य क चयन: य द त व ज़ २०१२ २०१३ र भक स रत क य म र भक श वभ ग र य श क अन स ध न एवम श ण प रष 1

थ मक तर पर ब ल स ह य क चयन: य द त व ज़ २०१२ २०१३ र भक स रत क य म र भक श वभ ग र य श क अन स ध न एवम श ण प रष 1 थ मक तर पर ब ल स ह य क चयन: य द त व ज़ २०१२ २०१३ र भक स रत क य म र भक श वभ ग र य श क अन स ध न एवम श ण प रष 1 स ह वल कन ब ल स ह य अपन स थ क पन ओ क पट र ल कर आत ह. यह प ठक क भ वन ओ, क पन ओ, र म च, स ह सक

अधिक जानकारी

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT एव भ र अ धक र, भ रत नव चन, जल न मच 1 2 नव चन क द र

अधिक जानकारी

KCG - Portal of Journals 1 of :08 Year-1 Issue-6 March-April 2013 अथव व द क ए य-

KCG - Portal of Journals   1 of :08 Year-1 Issue-6 March-April 2013 अथव व द क ए य- 1 of 5 15-02-2016 04:08 Year-1 Issue-6 March-April 2013 अथव व द क ए य-भ वन क व वश त म द न * भ मक सम व व क च नतम स ह य व द ह व वध ऋ षओ क व दम क सम ध थ थ त म दश न ह आ थ अतएव ऋ षओ व द म क कत नह, पर त ठ ह

अधिक जानकारी

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस श थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च sno प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क' वग वषय

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस श थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च sno प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क' वग वषय 1 70408926 अन र ग बनर सय श न बनर सय सम य ऋ व द ह द 70.00 2 70408814 क ह य क म र द ब भगव न द ब सम य ऋ व द ह द 68.33 3 70408566 न खल क म र प ड य र न वर प ड य सम य ऋ व द ह द 63.00 4 70409090 स रभ प ड य र

अधिक जानकारी

श्री स्तोत्र रत्नम्

श्री स्तोत्र रत्नम् ïimt! vedant ramanuj muin ké[albx vedant yugmm! ïimt! ïivas yaegiñr guépdyaeiprt SvaTmÉarm! ïimt! ïir¼nataþy muink«pya àaý mae]aïm< t< ïimt! vedant ramnuj muinmprm! s

अधिक जानकारी

स य -6/2017/1508/ /2017 षक, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1-सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ0 0 श सन 2-सम त म डल य / जल धक र,

स य -6/2017/1508/ /2017 षक, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1-सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ0 0 श सन 2-सम त म डल य / जल धक र, स य -6/2017/1508/31-2017-06/2017 षक, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1-सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ0 0 श सन 2-सम त म डल य / जल धक र, उ0 0 3-सम त प लस मह नर क/प लस उपमह नर क/व र प लस अध

अधिक जानकारी

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध रक क अप ओ व आव यकत ओ क य न म रखत ह ए स म जक उ तरद य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - codeofcondusct.doc

Microsoft Word - codeofcondusct.doc मह नगर ट ल फ न नगम ल मट ड क नद शक म डल, म य ब धक क म क तथ व र ब धन क म क क लए आच र स हत 1 1 हम र लआय उपभ क स नत क सद व अपन लआय म नकर अपन च लन क क य ऽ म अमण रहत हए म ग गई अ तर य तर क दरस च र स व ऐ उपल ध

अधिक जानकारी

स य -171/2018/485/ (म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र ए

स य -171/2018/485/ (म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र ए स य -171/2018/485/69-1-18-55(म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 30 म च, 2018 उ म लन क य म वभ ग

अधिक जानकारी

अम तव ण रच यत - श स व म सतय न द ज मह र ज Shree Ram Sharnam, International Spiritual Centre, 8A, Ring Road, Lajpat Nagar - IV, New Delhi , IND

अम तव ण रच यत - श स व म सतय न द ज मह र ज Shree Ram Sharnam, International Spiritual Centre, 8A, Ring Road, Lajpat Nagar - IV, New Delhi , IND www.shreeramsharnam.org email : shreeramsharnam@hotmail.com 1 प रक शक श स व म सतय न द धम र थर ट रस ट श र मशरणम, 8 ए, र ग र ड ल जपत नगर - 4, नई दल ल 110024 ई 2008 सम वत 2065 सव र धक र स र त न. एल 14177/94

अधिक जानकारी

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य जन ह ग श म म च ह न न दल स क य म म म त ओ -बहन, ब टय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc ट एचड स इ डय ल मट ड क रप र ट आच र न त त वन आच र न त म नक क एक प ज ह जस सम ज वय न म त करत ह और इसस यवह र इ छ ओ और क य क करन म म ग दश न त ह त ह न तकत स प ण त: उ तरद य व एव जव बद ह क अ भ य ह उ चत ह कह गय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

jftlvªh laö REGD. NO. D. L /99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls i

jftlvªh laö REGD. NO. D. L /99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls i jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 03] ubz fnyyh] cq/okj]

अधिक जानकारी

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर स य -08/2018/1838/69-1-2017-32(अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 24 जनवर, 2018 उ म लन क य म वभ ग वषय:

अधिक जानकारी

षक, स व म, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन 1- सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ र द श श सन 3- आय त एव स चव, र ज व प रषद, उ र द श 5- सम त वभ ग य,

षक, स व म, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन 1- सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ र द श श सन 3- आय त एव स चव, र ज व प रषद, उ र द श 5- सम त वभ ग य, षक, स व म, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन 1- सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ र द श श सन 3- आय त एव स चव, र ज व प रषद, उ र द श 5- सम त वभ ग य, उ र द श स य -1/2017/962/एक-4-2017-111ब -/2012 2- सम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Governors Conference Conlcluding - Multiplied.docx

Microsoft Word - Governors Conference Conlcluding - Multiplied.docx भ रत क र प त र म न थ क व द क र यप ल स मल न-2018 क सम पन स म उ ब धन र प त भवन, ज न 05, 2018 1. इस स म लन क द र न आप सबक भ ग द र और य गद न स एज ड म श मल कए गए वषय पर स थ क एव उपय ग वच र- वमश ह आ इसस हर भ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 10 ajay thakur 52-60

Microsoft Word - 10 ajay thakur 52-60 बड़व न जल क आ दव सय क आ थ क थ त क अ ययन अजय ठ क र (श ध थ ) व ण य अ यययन श ल द व अ ह य व व व य लय, इ द र ड. अश क वम ( च य ) श. मह व य लय, नव ल, (बड़व न ) ड. त स ह ( वभ ग य ) व ण य अ यययन श ल द व अ ह य व व

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय = 6. क व य श = 7. क ट = 8. क षत = 9. क षय = 10. ग

अधिक जानकारी

ITZ CASH CARD LIMITED

ITZ CASH CARD LIMITED आच र स हत इट ज क ष क सर ल मट ड/आई० स ०स ०एल० अपन व यवस य क ल ग क़ न न, नयम और तबन ध क अन स र चल न तथ व य प र सम बन ध न तकत व न तक आचरण क उच चतम म नक क थ पत करन क लय तबद ध ह आई० स ०स ०एल० इस स हत क आचरण

अधिक जानकारी

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, जबलप र 482008 फ न न. : 0761-2702615 ई म ल : mppgcl@mp.nic.in

अधिक जानकारी

॥ पराशरगीता ॥ .. parAsharagItA .. parAsharagiitaa.pdf

॥ पराशरगीता ॥ .. parAsharagItA .. parAsharagiitaa.pdf sanskritdocuments.org August 2, 2016 Document Information Text title : paraasharagita File name : parasharagiitaa.itx Category : gita Location : doc_giitaa Language : Sanskrit Subject : religion Transliterated

अधिक जानकारी

(भ रत क र जप क भ ग-, ख ड- म क शन थ ) स. 4-7/2012-आरओएच य भ रत सरक र पय वरण एव वन म लय **** दन क : जनवर, 2014 स क प वषय: व नक भ ग क स ढ़ करण क क य य जन

(भ रत क र जप क भ ग-, ख ड- म क शन थ ) स. 4-7/2012-आरओएच य भ रत सरक र पय वरण एव वन म लय **** दन क : जनवर, 2014 स क प वषय: व नक भ ग क स ढ़ करण क क य य जन (भ रत क र जप क भ ग-, ख ड- म क शन थ ) स. 4-7/2012-आरओएच य भ रत सरक र पय वरण एव वन म लय **** दन क : जनवर, 2014 स क प वषय: व नक भ ग क स ढ़ करण क क य य जन क म क अ तग त य क य लय क स ढ़ करण और व त र - य क य लय

अधिक जानकारी

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -775/2015/2405/69-1-15-80(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 14 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी

‘रामचरितमानस’ में प्रतिबिंबित योग शास्त्र

‘रामचरितमानस’ में प्रतिबिंबित योग शास्त्र स ठ र ह द न टक क मथक क य य अनश लन ग जर त व प ठ क व व च प त (प एच.ड.) ह द क उप ध ह त तत श ध- ब ध क स रल खन श ध थ : श ध नद शक : प ल ठ. च धर ड. जशव तभ ई प य (एम.ए., ब.ए., एम. फल.) अ य ग जर त व प ठ, ह द भ

अधिक जानकारी

श ष थ मकत स य -25/2018/3246/ (एम0एस0ड 0प 0)/18 षक, हर र म, उप स चव, उ तर द श श सन स व म, नद शक, अ पस यक क य ण, उ तर द श, इ दर भवन, लखनऊ अ प

श ष थ मकत स य -25/2018/3246/ (एम0एस0ड 0प 0)/18 षक, हर र म, उप स चव, उ तर द श श सन स व म, नद शक, अ पस यक क य ण, उ तर द श, इ दर भवन, लखनऊ अ प श ष थ मकत स य -25/2018/3246/52-1-2017-04(एम0एस0ड 0प 0)/18 षक, हर र म, उप स चव, उ तर द श श सन स व म, नद शक, अ पस यक क य ण, उ तर द श, इ दर भवन, लखनऊ अ पस यक क य ण एव व फ अन भ ग-1 लखनऊ, दन क 17 जनवर, 2018

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 72_2017_LS_Hin

Microsoft Word - 72_2017_LS_Hin 2017 क वध यक स ख य क 72. [ द न शनल ब क फ र ए ग रक चर ए ड रल ड व लपम ट (अम डम ट) बल, 2017 क ह द अन व द] र ट र य क ष और ग र म ण वक स ब क (स श धन) वध यक, 2017 र ट र य क ष और ग र म ण वक स ब क अ ध नयम, 1981

अधिक जानकारी

Microsoft Word - csr policy 2015 _HINDI_.doc

Microsoft Word - csr policy 2015 _HINDI_.doc क नक र नग मत स म जक द य व एव स ट न ब लट (स एसआर ए ड एस) प लस 1. स त श ष क एव य वह रकत : 1.1 क नक र क यह प लस क नक र क दश न क सम ट हए ह ज क नग मत न ग रक क न त नध रत दश नद श क अन प अपन स म जक द य व क नव

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Fishyojna.docx

Microsoft Word - Fishyojna.docx वभ ग य य जन ए :- म य द ष म म य ग उ र र वक स क ओर अ सर ह म ण म म य प लन ब र जग र द र करन क सष म यम ह जस कम समय एव कम ल गत म अ धक आय द न व ल यवस य क प म अपन य ज रह ह म य ग वक स क स थ-स थ मछ आ, अन स चत ज

अधिक जानकारी

Page 1 of 20 SERIAL NO. व श थ न म स प ण न द स क त व व व य लय व श स व व व य लय प रसर आच य थम ख ड - म रट स च - सभ स वग ( वक प -1) पत न म ( ) स

Page 1 of 20 SERIAL NO. व श थ न म स प ण न द स क त व व व य लय व श स व व व य लय प रसर आच य थम ख ड - म रट स च - सभ स वग ( वक प -1) पत न म ( ) स Page 1 of 20 1 वव क न द प ड य वर प ड य स म य उ तर द श ऋ व द 1 2 रजन श क म र म ल मण म स म य अ य द श ऋ व द 2 3 च क त म र म शर म ण म स म य उ तर द श श लयज व द 1 4 वश ल प ड य सत श प ड य स म य उ तर द श श लयज

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Civic Reception - Jaipur - 13th May _1_.docx

Microsoft Word - Civic Reception - Jaipur - 13th May _1_.docx भ रत क र प त र म न थ क व द क न ग रक अ भन दन सम र ह म स ब धन जयप र, 13 मई, 2018 आण ब न श न र र ज थ न क धर पर आर, आज ह न घण ख श ह र ह 1. र ज थ न क न ह ल ग अपन अ त थ-स क र क लए हम श सर ह ज त ह आप सभ न ग रक

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Hindi)

The Jabil Code (Hindi) ज बल स हत स स र क सव तम ल ग क स थ ल कर चलन और उ ह ग त क म ग पर अ सर करन क मत द न करन पर क त ज बल क अ वत य क पन स क त न हम व वध क त व नम ण उ य ग क अ ण बन य ह हमन इस स क त क वष तक य नप व क वक स कय ह और म

अधिक जानकारी

Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क

Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क नव नतम ई- म रस द स य.: प सप ट आक र क फ ट (5x7स.म.)

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

स य -4/2017/1219/ /2014ट 0स 0 षक, स ज व सरन, अपर म य स चव, उ र द श श सन स व म, सम त न डल अ धक र, (स ल न-1 स च क अन स र) उ र द श क य म क य व य

स य -4/2017/1219/ /2014ट 0स 0 षक, स ज व सरन, अपर म य स चव, उ र द श श सन स व म, सम त न डल अ धक र, (स ल न-1 स च क अन स र) उ र द श क य म क य व य स य -4/2017/1219/31-2017-65/2014ट 0स 0 षक, स ज व सरन, अपर म य स चव, उ र द श श सन स व म, सम त न डल अ धक र, (स ल न-1 स च क अन स र) उ र द श क य म क य व यन वभ ग, लखनऊ दन क 11 अग त, 2017 वषय -श सन क थ मकत ओ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Report All India OL Sammelan Report

Microsoft Word - Report All India OL Sammelan Report अ खल भ रत य र जभ ष सम म लन, आगर हन द स त न प लयम क प र शन ल मट ड क व षक अ खल भ रत य र जभ ष सम म लन दन क 03-04 दस बर 2015 क आगर म आय जत कय गय सम म लन म म ख य अ त थ क र प म स य स चव-र जभ ष, ग ह म लय, भ रत

अधिक जानकारी

Report CSIR FD 2014_docx

Report CSIR FD 2014_docx स र म स एसआईआर थ पन दवस सम र ह 2014 स एसआईआर - क य इल नक अ भय क अन स ध न स थ न(स र ), पल न, म 10 अ ट बर 2014 क व व म स व ज नक क सबस बड़ श ध स गठन स एसआईआर क 73व थ पन दवस क उपल य म भ य सम र ह आय जत कय गय

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - india_2012_hi

Microsoft Word - india_2012_hi जनवर 2012 द श स र श भ रत द नय क सबस य द आब द व ल ल कत त र, भ रत, म एक ज व त म डय, एक स क रय न ग रक सम ज, एक स म नत य यप लक, और मह वप णर म नव अ धक र क सम य ए हम श रह ह य तन, और कमज़ र सम द य क रक ष क लए

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 3 kanchan bala _13-18_

Microsoft Word - 3 kanchan bala _13-18_ श श भ श क उप य स म क ट ब य न र क चन ब ल (श ध थ ) च.ब ल र म ग द र र जक य क य मह व य लय, ग ग नगर. र ज थ न, भ रत श ध स प न र ई वर क अन पम क त ह स स र क सम त जड़ व च तन म उसक अ त व ह भ रत य स क त म न र क सद

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 6 dilip jha _27-31_

Microsoft Word - 6 dilip jha _27-31_ भ म स हन क उप य स म आ थ क ज वन दश न ड. दल प क म र झ फ ट ल टर व य लय ह वड़, प.ब ग ल, भ रत श ध स प ह द उप य स स ह य म भ म स हन क थ न व श ट ह व श षत, प ड़त ल ग क प धर ह उ ह न स त उप य स क रचन कर ह द उप य स

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 237_hindi.doc

Microsoft Word - 237_hindi.doc भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक र ज य सभ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi अन भ ग 2 अ तर र ष टर य अभ य स और घर ल अन भव 2.1 प ष ठभ म 2.1.1 आव स एक अमण स क तक क र प म श र ह त ह ह उ स ग ट टर स चक क क एक बड़ आ थर क स क तक क र प म म न ज त ह क य क य नकट भ व य म अथर व यव थ क अन क क ष

अधिक जानकारी

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल - 110003 र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल -110003 ग ट 2016 क म यम स अ धक रय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - hindi-rti

Microsoft Word - hindi-rti प रचय श ए ड ह थ ए टर ईज ज ल मट ड (भ रत सरक र क उपबम भ रत य क ट नर नगम ल मट ड क प ण व म व व ल सह यक क पन ) न स चन अ धक र अ ध नय 2005 क अन सरण म द श क न ग रक क स चन उपल ध कर न ह त कदम उठ ए ह इस अ ध नयम क

अधिक जानकारी

भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त

भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त व ह इन अध य त व य, जनक म ध यम स उ स तर य स सद य वषय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - april2009splhindi.docx

Microsoft Word - april2009splhindi.docx नप -VIII (अ ल, 2009) (1) स रल ख उ तर -I यह म मल च क स उप कर यथ ऑ स जन, क स टर एव ज ट न ब ल इजर क ल ख पर म व क य त स स ब धत ह मर ज, ज ल ख क य लय, आय ध नम ण, खम रय म स व रत व र ठ ल ख पर क क प न ह, क च क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Annexure_4_Rights & OBLIGATIONS_Hi

Microsoft Word - Annexure_4_Rights & OBLIGATIONS_Hi अन ल क-4 अन ल क ट क कर, सब- कर तथ हक क अ धक र एव द य व SEBI एव ट क ए सच ज र नध रत 1. हक ए सच ज /भ रत य तभ त एव व नमय ब ड (SEBI) क नयम, उप- नयम और व नयम एव समय-समय पर ज र प रप /न टस म द गई प रभ ष क अन स

अधिक जानकारी

Mahabharata

Mahabharata .... मह भ रत. सभ पव. sanskritdocuments.org... मह भ रत - सभ पव सभ पव १ अ य ००१...................... १ अ य ००२...................... ३ अ य ००३...................... ६ अ य ००४...................... १० अ

अधिक जानकारी

क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क म 1. नर न म द ध न म तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम

क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क म 1. नर न म द ध न म तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क 1. नर न म द ध न तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम ण ऊज वभ ग; अ त रक ष वभ ग; तथ सभ महत वप णर न तगत म और उन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 230th_hindi_version

Microsoft Word - 230th_hindi_version भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक र ज य सभ स चव

अधिक जानकारी

Microsoft Word - syllabus XII Hindi corrected.doc

Microsoft Word - syllabus XII Hindi corrected.doc म स त थ दन प म श नद श लय र य र जध न द ल स त हक प य म २०१२-२०१३ वषय ह द ऐ छक (००२) क १२ म ग दश न ड. स न त एस. क शक अ त र त श नद शक सम वय मत श श ब ल स न ध न च य र जक य सह श उ च तर म य मक व य लय द ल -११००८५

अधिक जानकारी

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( (

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( ( 1 जल ई 2017 21st Century Fox ( ) स गत नय ण क प लन करन ह ग य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF ) ( ( (i) ; (ii) ; (iii) ; (iv) ) य द 1 6 व नयम तब अक सर अ धक कड़ ह त ह जब अन य प

अधिक जानकारी

स य -869/2015/2371/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -869/2015/2371/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -869/2015/2371/69-1-15-79(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 08 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी

देश देशांतर : गवाह की परवाह

देश देशांतर : गवाह की परवाह द श द श तर : गव ह क परव ह drishtiias.com/hindi/printpdf/witness-protection स दभ एव प ठभ म बड़ और स व दनश ल म मल म गव ह क स र क ल कर द यर एक जन हत य चक पर स नव ई करत ह ए उ चतम य य लय न 5 दस बर क क द सरक

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

Microsoft Word - सामान्‍य सुविधा वाला शासनादेश

Microsoft Word - सामान्‍य सुविधा वाला शासनादेश स -1095/18-4-2018-18( व वध)/17ट 0स 0- षक, भ वन श क म र, स चव उ0 0 श सन स व म, आय एव नद शक उ ग, उ ग एव उ म हन (ओ0ड 0ओ0प 0 क ) उ0 0, लखनऊ स, लघ म म उ म अन भ ग-4 लखनऊ: दन क 06 नवम बर,2018 वषय-'एक जनपद एक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

स य -34/746/एक (5)/2016 षक, स र श च, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, 1. सम त म डल य त, 2. सम त जल धक र, उ तर द श उ तर द श र ज व अन भ ग-1 लखनऊ

स य -34/746/एक (5)/2016 षक, स र श च, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, 1. सम त म डल य त, 2. सम त जल धक र, उ तर द श उ तर द श र ज व अन भ ग-1 लखनऊ स य -34/746/एक-1-2016-20(5)/2016 षक, स र श च, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, 1. सम त म डल य त, 2. सम त जल धक र, उ तर द श उ तर द श र ज व अन भ ग-1 लखनऊ दन क 03 ज न, 2016 वषय:- उ तर द श र ज व स हत, 2006 क

अधिक जानकारी

Grade X Subject: Hindi II L Month/Days & No of Periods Year Plan Units Sub- Units Objective Activity WS Values WC अ ल (13) य करण और रचन 3 श द

Grade X Subject: Hindi II L Month/Days & No of Periods Year Plan Units Sub- Units Objective Activity WS Values WC अ ल (13) य करण और रचन 3 श द Grade X Subject: Hindi II L Year Plan 2015-16 अ ल (13) य करण और रचन 3 श द पद प रभ ष, अ तर, क र पद-भ द पहच नन म व णत पद-भ द क स द हरण और अ य स-क य ल न त लक बन न 4 अन छ द,प,स चन ल खन, रचन मक व स जन मक 1a

अधिक जानकारी

आद श और अ धस चन ए 1.5 प लयम और ख नज प इपल इन (भ म म उपय ग क अ धक र क अज न) नयम, 1963

आद श और अ धस चन ए 1.5 प लयम और ख नज प इपल इन (भ म म उपय ग क अ धक र क अज न) नयम, 1963 आद श और अ धस चन ए 1.5 प लयम और ख नज प इपल इन (भ म म उपय ग क अ धक र क अज न) नयम, 1963 भ रत सरक र ख न और धन म लय नई द ल, 5 अ ल, 1963 अ धस चन स.क. न. स. 626 क य सरक र, प लयम और ख नज प इपल इन (भ म म उपय ग

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ????? ????? ??????? ?? ???

Microsoft Word - ????? ????? ??????? ?? ??? स चर स म त रप ट क स र ध नम क य लय न म च 2005 म एक अ धस चन ज र करत ह ए इस ब त क स न म लय क म लम सम द य क स म जक, आ थ क ए व श क थ त क स ब ध म व वसन य आ कङ म ज द नह ह ध नम क य लय न म न क इस स ब ध म व त वक

अधिक जानकारी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी इनस इट: भ रत म म नव त कर drishtiias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-in-india स दभ व प ठभ म म नव त कर क म मल म भ रत द नय क श ष द श म श मल ह और इस म नव त कर क Source ( त), Transit (प रगमन) और Destination

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Annual Report CSR [HI].docx

Microsoft Word - Annual Report CSR [HI].docx अन लग नक-क 1. ह थ म ल ज न व ल प रय जन ओ और क यर बम क र पर ख और न.स.उ. न त क त स दभर और प रय जन ओ य क यर बम क व ब- ल क स हत, क न.स.उ. न त क स क षप त र पर ख. न लक, सव र भवन त स खन क दशर न क अपन त ह ए एक

अधिक जानकारी

. 1 अव ध ब म प लस म आपद एव ज खम क कस क र व य त कय ज त ह? आपद च क सक य घटक ह ज म य क ज खम क भ वद करत ह, तथ ज खम व ज वन श ल ग त व धय ह ज मरन क ज खम क भ

. 1 अव ध ब म प लस म आपद एव ज खम क कस क र व य त कय ज त ह? आपद च क सक य घटक ह ज म य क ज खम क भ वद करत ह, तथ ज खम व ज वन श ल ग त व धय ह ज मरन क ज खम क भ . 1 अव ध ब म प लस म आपद एव ज खम क कस क र व य त कय ज त ह? आपद च क सक य घटक ह ज म य क ज खम क भ वद करत ह, तथ ज खम व ज वन श ल ग त व धय ह ज मरन क ज खम क भ वत करत ह! आपद यह खतर ह क प लस भरक क व श त थ स पहल म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - statistical_information_229th Session_2013_hindi[1]

Microsoft Word - statistical_information_229th Session_2013_hindi[1] भ रत य स सद र ज य सभ सत यम व जयत न क स ब ध म स ख यक य स चन र ज य सभ क द स उनत सव सतर (5 अग त, 2013 स 7 सत बर, 2013 तक) र ज य सभ स चव लय, नई द ल 2013 भ रत य स सद र ज य सभ सत यम व जयत क स ब ध म स ख यक य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - a

Microsoft Word - a बह र वध न प रषद 188व स अ पस चत न वग 2 म गलव र, त थ 15 फ ग न, 1939 (श.) 06 म च, 2018 ई. न क क ल स य 11 1. व य वभ ग 2. ऊज वभ ग - - - 09-02 क ल य ग 11 1 नय ण स न त 38.. नवल कश र य दव : य म, व य वभ ग, यह बतल

अधिक जानकारी

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस श थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च म य म क वभ गव र म क प ज करण स य व श थ न म पत न म (

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस श थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च म य म क वभ गव र म क प ज करण स य व श थ न म पत न म ( प व क त क 1 1 70408926 अन र ग बनर सय श न बनर सय सम य उ तर द श ऋ व द 1 1 70.00 उ तर म यम =420/600,प व म यम =343/500 प र ण तह स,स क त व य,भ ष व न,त लन मकधम 2 2 70408814 क ह य क म र द ब भगव न द ब सम य बह

अधिक जानकारी

एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५% Question was not ans

एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५% Question was not ans .101 - एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५%.102 - तप त क स द त क स दर भ म एक ज वन ब म प लस ह? ब म अन ब ध तप त अन ब

अधिक जानकारी

Tipiṭaka - Abhidhamma Piṭaka

Tipiṭaka - Abhidhamma Piṭaka Page 1 sur 306 नम त स भगवत अरहत स म स ब स अ भध म पटक वभ प ळ १. ख ध वभ १. स तभ जन य १. प च ख ध प ख ध, व दन ख ध, स ञ ख ध, स र ख ध, व ञ ण ख ध १. प ख ध २. त थ कतम प ख ध? य क च प अत त न गतप च प न अ झ व ब ह

अधिक जानकारी