Sr.No Question Id Question Descripti on DU_J19_J OURN_Q DU_J19_J OURN_Q0 2 DU Five Year Integrated Course In Journalism Question Body W

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Sr.No Question Id Question Descripti on DU_J19_J OURN_Q DU_J19_J OURN_Q0 2 DU Five Year Integrated Course In Journalism Question Body W"

प्रतिलिपि

1 Sr.No Question Id Question Descripti on 0 DU_J_J OURN_Q0 0 DU_J_J OURN_Q0 DU Five Year Integrated Course In Journalism Question Body Which of the following cities has been declared the 0 World Book Capital (WBC).? इनम स र र स शहर र 0 र र वश व प स तर र जध न घ र त र र य गय ह : India s first-of-its-kind Voter Park was recently inaugurated in? भ रत म ह ल ह म अपन तरह र अर ल व टर प र क र ह बन य गय ह? Options :New York / न य य र क, :Sharjah / श रज ह, :Kolkata / क लकत त, :Berlin / बर लकन, : Kolkata / क लकत त, 0: Pune / प ण, : Dehradun / द हर द न, 0 DU_J_J OURN_Q0 Who is the recipient of the 0 Vyas Samman? 0 र व य स सम म न र र स र मल? : Gurugram / ग र ग र म, :Leeladhar Jagudi / ल ल धर ज ग ड़, :Surendra Verma / स र न द र वम क, :Mamta Kalia / ममत र र लय, 0 DU_J_J OURN_Q0 DU_J_J OURN_Q0 On which date was the 0 World Poetry Day (WPD. celebrated recently? 0 र र वश व र र वत र दवस र र स र दन मन य गय is a paradigm of distributed computing to provide the customers on-demand, utility based computing service.... ग र हर र ज़र रत पड़न पर, म ग आध ररत गणन र रन र स र वध प रद न र रन र क य र हत ह? :Vishwanath Prasad Tiwari / र वश वन थ प रस द र तव र, : March/ म र क, : March / म र क, : March / म र क, 0: March / म र क, :Remote Sensing / ररम ट स ससग, :Remote Invocation / ररम ट इनव र शन, :Cloud Computing / क ल उड र म प य र ट ग, :Private Computing / प र इव ट र म प य र ट ग,

2 DU_J_J OURN_Q0 are the web-based interactive applications to express and share your ideas and thoughts with interested people. व ब आध ररत व यवस थ र जसम ल ग अपन र वर र एव स र स झ र रत ह वह ह : :Website / व बस इट, :Blog / ब ल ग, DU_J_J OURN_Q0 DU_J_J OURN_Q0 DU_J_J OURN_Q0 0 DU_J_J OURN_Q 0 0 DU_J_J OURN_Q 00 Which word does NOT belong with the others?इनम स र न स शब द अन य स स ब र धत नह ह? What is the rank of India in 'Ease of doing business' report declared by World Bank in Oct 0. र वश व ब र द व र अक त बर 0 म ज र ईज़ ऑफ़ ड ई ग र बजनस ररप टक म भ रत र स थ न ह : C-dac has developed which software to prevent cyber attack and data theft? स -ड र न स इबर आक रमण एव ड ट र र स बर न र र लए र र स स फ टव यर र र वर स र र य ह : Government has given approval to which license plate to encourage electronic vehicles? द श म इल क ट र र नर व हन र प र त स हन र र लए सरर र द व र र र स ल इस स प ल ट र म ज र प रद न र ह : Which country has the largest whatsapp users? व ह ट स ऐप र र र स द श म सव कर धर उपय गकर ह? :Web directories / व ब ड यर क ट र ज, :Corporate Websites / र प र ट व बस इटस, :Android / एन ड र यड, 0:Linux / ल यन क स, :Ubuntu / उब न ट, :Computer / र म प य टर, :0 / 0व, : / व, : / व, : / व, :Surakasha / स रक ष, :Nayan / नयन, :Satark / सतर क, 0:Bachav / बर व, :Yellow license plate / य ल ल इस स प ल ट, :Red license plate / र ड ल इस स प ल ट, :Green license plate / ग र न ल इस स प ल ट, :White license plate / व ह इट ल इस स प ल ट, 0:China / र न, 0:India / भ रत, 0:USA / अम ररर, 0:UK / इ ग ल ड,

3 DU_J_J OURN_Q In the regime of which Prime Minister there were two Deputy- Prime Ministers र नम नर लक कखत म स र र स प रध नम त र र र ल म एर स थ द उपप रध नम त र ह ए थ : :Vishwanath Pratap Singh / र वश वन थ प रत प र स ह, :Morarji Desai / म र रज द स ई, :Choudhary Charan Singh / र धर र रणर स ह, :Chander Shekhar / र द रश खर, DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q The Plastic Currency notes were introduced in which country for the first time: प ल क कस ट र र र र स न ट र वश व म सबस पहल र र स द श म ज र र र ए गए थ? In which state new High Court was established on st January 0 जनवर, 0 स र र स र ज य म नय उच च न य य लय आर भ ह आ? Where was the th International Film festival of India (IFFI 0) was held? भ रत र व अ तर कष ट र य र ल मह त सव (आई ए ए आई 0)र ह आय र जत र र य गय? Where was the th International Hindi Conference organized?व र वश व र ह द सम म लन र आय जन र ह र र य गय थ? According to International Monetary fund (IMF) Indian Economy is world's.. largest Economy?अ तर कष ट र य म द र र र अन स र भ रत य अथकव यवस थ र वश व र र न-स अथकव यवस थ ह? According to Indian Reader Survey (I.R.S.) 0 which newspaper is most widely read? इ र डयन र डरर शप सव (आई.आर.एस.) 0 र अन स र अ ग र ज म सबस ज य द पढ़ ज न व ल अखब र ह : : Canada / र न ड, 0: Sweden / स व डन, : Australia / आस ट र र लय, : Newzealand / न य ज ल ड, :Telegana / त ल ग न, :Sikkam / र सक क म, :Chattisgarh / छत त सगढ़, :Andhra Pradesh / आ ध रप रद श, :Mumbai / म बई, :Goa / ग व, :Bengaluru / ब गल र, 0:Hyderabad / ह दर ब द, :Mauritious / म र शस, :New Delhi / नई र दल ल, :New York / न य य र क, :Johannesburg / ज ह सबगक, :th / व, :th / व, :th / व, :th / व, :The Hindu / द र ह द, 0:The Hindustan Times / द र ह द स त न ट इम स,

4 :The Statesman / द स ट टसम न, DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q What is the relation between El-Nino and La-Nina?अलन न और ल - न न र स ब ध ह त ह : What is the name of the longest river in South India?दर क षण भ रत म बहन व ल सबस ल ब नद र न म क य ह? What is dry ice? श ष क ब क क य ह? Recently demonetisation was done in India on.. ह ल ह म भ रत म र वम द र र रण... र ल ग र र य गय :The Times of India / द ट ईम स औफ़ इ र डय, :Earth quake / भ र प स, :Rain / ब ररश स, :Volcano / ज व ल म ख स, :Famine / अर ल स, :Mahanadi / मह नद, :Krishna / र ष ण, :Godavari / ग द वर, 00:Kaveri / र व र, 0:Liquid Oxygen / तरल आक स जन, 0:Solid Carbon Di Oxide / ठ स र बकन ड ई आक स इड, 0:Benzene / ब न ज़ न, 0:None of the above / उप य क त म स र इ नह, 0: Oct 0/ अक ट बर 0, 0:0 Oct 0/ 0 अक ट बर 0, 0: Nov. 0 / नव बर, 0, 0: Nov. 0 / नव बर 0, DU_J_J OURN_Q The God of Small Things is an award winning novel by: न बल प रस क र प र प त उपन य स ग ड आ स म लर थ ग स र ल खर ह : 0:Arvind Adiga / अरर व द अड ग, 0:Arundhati Roy / अर धत र य, :Chetan Bhagat / र तन भगत, :Ashutosh Mehra / आश त म हर,

5 DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q Who is considered to be the father of Yellow Journalism? प त पत रर ररत र जनर र र स म न ज त ह : What is F M?ए एम क य ह : What is a Tabloid?ट बल यड क य ह? Vitamin B complex deficiency causes र वट र मन ब र म प प ल क स र र म स र न स ब म र ह ज त ह All the channels of DD switched to the digital transmission mode from द रदशकन र स र र नल न र डर जटल प रस रण र ब स श र र र य Which of the following would take minimum attention of a person while he is at work?र म र रत समय र नम नर लक कखत म स र र सम र म स र म ध य न आर र कत ह त ह : :J. Joseph / ज. ज स, :J. Pultizer / ज. पयल र ज़र, :Adison / एर डसन, :B. Irani / ब. ईर न, :Television waves / ट ल र वजन तर ग, :Radio waves / र र डय तर ग, :Television Modulation / ट ल र वजन म डय ल शन, 0:Radio Modulation / र र डय म डय ल शन, :New Newspapers presentational style / सम र र प रस त त र रण र नय र वध, :brief newspapers / एर स र क षप त अखब र, :both above are true / द न सह ह, :none is true / उपय कक त म स र ई नह, :Rickets / ररर टस, :Scurvy / स र र व, :Peliagra / प र लय गर, :Dramatitis / डर म ट इर टस, :November 00 / नव बर 00, 0:April 00 / अप र ल 00, :December 00 / र दस बर 00, :January 00 / जनवर 00, :book reading / प स तर पढ़न, :listening radio / र र डय स नन, :watching TV / ट व द खन,

6 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 Is the supreme medium to express yesterday, today and tomorrow with its own unique language. इनम स र न स र ल, आज और र ल र अपन अन ख र प म प रस त त र रत ह? How is a brand name different from a brand mark?ब ड न म र र स प रर र स ब ड म र क स अलग ह? :newspaper reading / सम र रपत र पढ़न, :Newspaper / सम र र-पत र, :Television / ट ल र वजन, :Radio / र र डय, 0:Cinema / र सन म, :A brand name can be uttered but a brand mark cannot be. / ब ड न म बत य ज सर त ह ब ड म र क नह, DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q Which was the first constitution in Asia that prohibited discrimination against sexual and gender minorities? एर शय र पहल द श र नस ह र जसर स र वध न म स क स अल और ज डर म इन ररट ज र स रक ष प रद न र ज रह ह : Which is a part of UN? र नम नर लक कखत म स र न स य एन र भ ग ह? Which country is not included in BIMSTEC?र बमस ट र म र न स द श श र मल नह ह :A brand name is visible but a brand mark is not. / ब ड न म र दखत ह, ब ड म र क नह र दखत ह, :A brand name is recognised by the targeted customer but a brand mark is not. / ब ड न म ग र हर पहर नत ह ब ड म र क र नह, :A brand name has legal protection but a brand mark does not. / ब ड न म र र न न स रक ष ह ब ड म र क र नह, : India / भ रत, : Bhutan / भ ट न, : Nepal / न प ल, : Sri Lanka / श र ल र, :International Court of Justice / अ तर कष ट र य न य य लय, 0:World Trade Organisation / र वश व व य प र स गठन, :World Bank / र वश व ब र, :International Monetary Fund / अ तर कष ट र य म द र ड, :Indonesia / इण ड न र शय, :Bangladesh / ब गल द श,

7 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q Who is the first women umpire of International men s cricket team?अ तर कष ट र य प र र क रर ट ट म र सबस पहल मर हल अ प यर र न ह? Who is the captain of Sunrisers Hyderabad in Indian Premiere League 0? इ र डयन प र र मयर ल ग र सनर ईजकस ह दर ब द र 0 र र प त न र न ह? What is the name of anti-satellite launched by India recently?ह ल ह म भ रत न ज ए ट स टल इट प रक ष र पत र र य ह उसर न म क य ह? Which one of the following is FM channel of the All India Radio?र नम नर लक कखत म स र नस आर शव ण र ए.एम. र नल ह? International Women s day is celebrated on?अ तर कष ट र य मर हल र दवस र ब मन य ज त ह? Who was the Union Minister of Textile in 0-0?0- म भ रत र र पड़ म त र र न थ? Who is the chairman of NITI Aayog?न र त आय ग र अध यक ष र न ह? :India / भ रत, :Thailand / थ ईल ड, :Kathy Cross / र थ क र स, :Sue Redfern / स र ड नक, :Claire Polosak / क ल यर प ल स र, 0:Mithali Raj / र मथ ल र ज, :Virat Kohli / र वर ट र हल, :Rishabh Pant / ऋ भ प त, :Daniel J. Bravo / ड र नयल ज. ब व, :Ken Williamson / र न र वर लयमसन, :Mission Shakti / र मशन शक कक त, :Mission Bhakti / र मशन भक कक त, :Mission Aakrosh / र मशन आक र श, :Mission Durga / र मशन द ग क, :Red FM / र ड ए. एम., 0:Radio Mirchi / र र डय र मर, :Big FM / र बगए.एम., :FM Gold / ए.एम.ग ल ड, :March 0 / 0 म र क, :March 0 / म र क, :April 0 / अप र ल, :May 0 / मई, :Smriti Irani / स म र त इर न, :Nirmala Sitaraman / र नमकल स त रमण, :Sushama Swaraj / स म स वर ज, 0:Uma Bharati / उम भ रत, : President / र ष ट र पर त,

8 OURN_Q 0 : Vice President / उपर ष ट र पर त, : Prime Minister / प रध नम त र, DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q Chief Minister of Delhi is appointed by र दल ल र म ख यम त र र र न र नय क त र रत ह? In the absence of President and Vice President of India who acts as President of India? र ष ट र पर त और उपर ष ट र पर त र अन पक कस थर त म भ रत र र ष ट र पर त र र यकभ र र न स भ लत ह? NRI InstaOnline paper less account facility is given to NRIs by अप रव स भ रत य र र बन प पर एर उ ट र ऑनल इन स र वध - एन.आर.आई इन सट र स र वध र र सन द ह Who is considered as the father of Indian Constitution? भ रत य स र वध न र जनर र र स म न ज त ह? : Chief Justice of India / म ख य न य य ध श, : Appointed by Lieutenant Governor / ल. गवनकर, : Nominated by President of India / र ष ट र पर त, : Appointed by Chief Justice of India / म ख यन य य ध श, : Nominated by Prime Minister of India / प रध नम त र, : Attorney General of India / अट न जनरल आ इ र डय, 0: Solicitor General of India / स र लस टर जनरल आ इ र डय, :Chief Justice of India / म ख य न य य ध श, :Comptroller and Auditor General of India / र म पटर लर एण ड आर डटर जनरल आ इ र डय, :Syndicate Bank / र स र डर ट ब र, :State Bank of India / भ रत य स ट ट ब र, :Indian Bank / इक कण डयन ब र, :IDBI / आईड ब आई, :Bhimrao Ambedkar / भ मर व अम ब डर र, :Mahatma Gandhi / मह त म ग ध, :Rajendra Prasad / र ज न द र प रस द,

9 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q United Kingdom s current position on Jalianwala Bagh massacre is ज र लय व ल ब ग नरस ह र पर य न ईटड र र गडम र त ज क कस थर त क य ह? Who is the Director of Baahubali? ब ह बल र र नद शर र न ह? Which new sports was recently approved to be included in the Paris 0 Olympics? प ररस ओर लक कम पर 0 म र र स नय ख ल र श र मल र र य गय ह? Which city is hosting Olympics to be held in 00?00 ओर लर पक स र र स शहर म ह रह ह? What is the color of sky?आर श र र ग क य ह? Which disease is completely eradicated from India? र न-स ब म र भ रत स प णकत र नम कल र ज र र ह : An electric bulb is filled in with which gas? एर र वद य त बल ब म र न स ग स भर ह त ह? 00:Jawahar Lal Nehru / जव हरल ल न हर, 0: Formal Apology / औपर ररर क षम, 0: Issued No apology / र ई क षम नह, 0: Regret / द ख प रर ट, 0: Remain silent / र प प स ध, 0:S.S. Rajamauli / एस.एस. र ज म ल, 0:PA Ranjith / प.ए. र ज थ, 0:Rajnikanth / रजन र त, 0:Cheernajivi / र र र ज व, 0:Squash / स क व श, 0:Chess / र स, :Break Dancing / ब र ड र स ग, :Artistic / आट स ट र, :Tokyo / ट क य, :Beijing / ब र ज ग, :Washington / व र शग टन, :Manchester / म नर स ट र, : Black / र ल, : Blue / न ल, : Grey / ध सर, 0: Purple / ब गन, : Dengue / ड ग, : Malaria / मल ररय, : TB / ट.व (तप र दर ), : Polio / प र लय, : Nitrogen / न इटर जन, : Helium / ह ललयम, : Oxygen / आक स जन,

10 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q Which one is known as a greenhouse gas? र र स ग र न ह उस ग स र ह ज त ह? What is Marsh Gas? म शक ग स क य ह? What does LPG consist of?एल.प.ज. म क य ह त ह? In a big city, the major pollutant is?बड़ शहर र म ख य प रद र क य ह? What is the percentage of women Parliamentarians in 0 Lok Sabha? 0 र ल र सभ म मर हल स सद र प रर तशत क य ह? What is written in All India Radio logo?ऑल इ र डय र र डय र ल ग म र लख शब द क य ह? : Carbon dioxide / र बकन- ड इआक स इड, :Helium / ह र लयम, 0:Oxygen / ऑक स जन, :Carbon dioxide / र बकन ड इऑक स इड, :Nitrogen / न इटर जन, :Ethane / इथ न, :Hydrogen / ह इडर जन, :Methane / र मथ न, :Oxygen / आक स जन, :Methane, butane and propane / र मथ न, ब य ट न एव प र प न, :Hexane, ethane and nonane / ह क स न, इथ न एव न न न, :Hexane, nonane and propane / ह क स न, न न न एव प र प न, 0:Methane, hexane and nonane / र मथ न, ह क स न एव न न न, :Lead / ल ड, :Cadmium / र डम यम, :Copper / र पर, :Chromium / क र म यम, :0% / 0 प रर तशत, :.% /. प रर तशत, :% / प रर तशत, :% / प रर तशत, :Satayam, Shivam, Sundaram / सत यम र शवम स न दरम, 0:Bahujanhitaye, Bahujansukhaye / बह जन र हत य, बह जन स ख य, :Jeevan ke saath bhi, Jeevan ke baad bhi / ज वन र स थ भ, ज वन र ब द भ,

11 DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q Satellite Communication works throughउपग रह स र र र र सर द व र र यक र रत ह : Capital of Venezuela is इनम स व न ज एल र र जध न र न स ह : Tiananmen Square crackdown, in which hundreds of protesters died, happened in र तन नम न र र र यकव ह र जसम स र ड़ प रदशकनर र म र गए थ, र ब ह ई?. is going to host the G0 annual summit, in June 0, for the first time... ज न 0 म पहल ब र ज 0 व र कर र शखर सम म लन र आय जन र र ग : :Paropkaar, Parmodharma / पर पर र परम धमक, :Transponder / टर सप डर स, :Radar / रड र, :Transmitter / टर सम टर स, :Receptor / ररस प टर स, :La Paz / ल प ज, :Quito / क क ट, :Bogota / ब ग ट, 0:Caracas / र र र स, :, :, :, :, :India / भ रत, :Japan / ज प न, :China / र न, :South Korea / दर क षण र ररय, DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q Which of the following won an Oscar for Best Documentary Short Subject category in 0? र नम नर लक कखत म स र र सन सवकश र ष ठ ड क य म टर - श टक सब ज क ट श र ण म ऑस कर ज त How many Lok Sabha seats are there for which elections take place?ल र सभ र र र तन स ट पर र न व ह त ह? Recently general election were held to constitute which Lok Sabha?ह ल म र न-स ल र सभ र र लए आम र न व ह ए? :Period : End of Sentence. / प ररयड: एण ड ऑ स ट न स, 0:Black Sheep / ब ल र श प, :Lifeboat / ल इ ब ट, :End Game / एण ड ग म, :, : 0, :, :, : th / र दहव, : th / प द रहव, : th / स लहव, 0: th / सत रहव,

12 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q The Constitution of India, which made India a sovereign, democratic republic, was adopted on भ रत य स र वध न, र जसन भ रत र एर स प रभ ल र त र त रर गणर ज य बन य थ, अपन य गय थ : The Martyr's Day, (Shaheed Diwas), is observed all over India on..शह द र दवस द शभर म र ब मन य ज त ह : Who is the writer of the book 'Grammar of Politics'? ग र मर ऑफ़ प र लर टक स र ल खर र न ह : It flowers once in every years and the Paliyan tribal people living in Tamil Nadu used it as a reference to calculate age: यह व क म एर ब र क कखलत ह और तर मलन ड र पर लयन आर दव स इसर प रय ग आय र गणन र रन र र लए र रत ह : Who founded the RamaKishna Mission in to carry on Social work? र मर ष णर मशन र स थ पन स म र जर र य र र लए र र सन र? : November, / नव बर,, : January, 0 / जनवर, 0, : November, / नव बर,, : January, / जनवर,, : 0th January / 0 जनवर, : th March / म र क, : th January / जनवर, : st March / म र क, : John Locke / ज न ल र, 0: Robert Michels / र बटक र मश ल, : Wright Mills / र इट र मल स, : Harold J. Laski / ह र ल ड ज. ल स क, : Kopou phul / र प ल, : Rohira / र र हर, : Brahma Kamal / ब ह म र मल, : Neelakurinji / न लर रर ज, : Ram Krishna Paramhansa / र मर ष ण परमह स, : Swami Dayand Saraswati / स व म दय न द सरस वत, : Swami Vivekanand / स व म र वव र न द,

13 DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q.. is the first beach in Asia to get the Blue Flag certification.एर शय म पहल ब ल य फ ल ग प रम णन र र स तट र र मल ह? Tripitakas are sacred books ofर त रर पटर र र स धमक र पर वत र ग र थ ह? In which language Kirshnadev Raya's work Amuktamalyada, was written र ष णद व र य र अम क त म ल द र र स भ म र लख गई थ : The script Kharoshti also found in ancient Indian architecture is the result of India's contact with: प र र न भ रत य स थ पत य म प ई ज न व ल खर ष ठ र लर प र भ रत र र र स अन य क ष त र र स थ स पर क र पररण म ह : King Bhoja, a great patron of literature and art, belonged to which of the following dynasties: र ज भ ज ज स र हत य और र ल र एर मह न स रक षर थ, उनर स ब ध ह : Which non-metal remains liquid at room temperature? र न स अध त र मर र त पम न पर तरल रहत ह : 00: Blavatsky Olcatt / बल वटस क ओलर ट, 0: Chandrabhaga beach, Odisha / र द रभ ग ब र, उड स, 0: Baga beach, Goa / ब ग ब र, ग आ, 0: Radhanagar beach, Andaman / र ध नगर ब र, अण डम न, 0: Kovalam beach, Kerala / र वलम ब र, र रल, 0: Hindus / र हन द, 0: Buddhists / ब द ध, 0: Jains / ज न, 0: Sikhs / र सक ख, 0: Tamil / तर मल, 0: Kannada / र न नड़, : Sanskrit / स स क त, : Telugu / त ल ग, : Iran / ईर न, : Greece / ग र स, : Central Asia / र द र य एर शय, : Iraq / इर र, :Parmara / परम र, :Utpala / उतपल, :Karkota / र रर ट, 0:Gurjara-Pratihara / ग जकर- प रर तह र, : Bromine / ब म न, : Phosphorous / स फ रस, : Chlorine / क ल र न, : Helium / ह र लयम,

14 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q Kanyakumari, the southernmost point of peninsular India is?प र यद व प य भ रत र दर क षणतम र ब द र न य र म र र ह ह? Which line divided India and Pakistan at the time of partition?र वभ जन र समय भ रत-प र र स त न र र वभ र जत र र स र ख न र र य : :South of the Capricorn / मर र र ख र दर क षण, :North of the Capricorn / मर र र ख र उत तर, :South of the Equator / र व वत र दर क षण, :North of the Equator / र व वत र उत तर, :Radcliffe Line / र डक कक ल ल ईन, 0:McMahon Line / म र म हन ल ईन, DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 Which year is known as the Great Divide on the basis of demography in India? जनस ख य र आध र पर र र स व क र भ रत म ग ट र डव इड र न म स ज न ज त ह? Which three rivers originate from Mansarovar Lake? र न स त न नर दय म नसर वर झ ल स र नर लत ह : Who became First Indian Wrestler to fight at New York s Iconic Madison Square Garden?न य य र क र प रर तर ष ठत म र डसन स कव यर ग डकन म र श त म भ ग ल न व ल प रथम भ रत य क कखल ड़ र न ह? :Sevenstar line / स वनस ट र ल ईन, :Newyork line / न य य र क ल ईन, :, :, :, :, :Indus, Jhelum, Satluj / र स ध, झ लम, सतल ज, :Jhelum, Satluj, Yamuna / ब ह मप त र, सतल ज, यम न, :Brahamaputra, Indus, Satluj / ब ह मप त र, र स ध, सतल ज, 0:Brahamaputra, Ganga, Indus / ब ह मप त र, ग ग, र स ध, :Sushil Kumar / स श ल र म र, :Bajrang Punia / बजर ग प र नय, :Yogeshwar Dutt / य ग श वर दत त, :Vinesh Phogat / र वन श गट,

15 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q When is the Ayushman Bharat Diwas celebrated in India?भ रत म आय ष म न भ रत र दवस र ब मन य ज त ह : Who was the last Viceroy of India? भ रत र अ र तम व इसर य र न थ? Prime Minister (0-) Ujjwala Yojna has given to weaker section of societies.प रध नम त र (0-) उज ज वल य जन र तहत सरर र न गर ब र ख स न र ज वन य पन र रन व ल पररव र र... र दय ह Which of the following state is India s largest Bauxite producer? र नम नर लक कखत म स र न स र ज य भ रत र सव कर धर ब क स इट उत प दर ह? India s first Uranium Mine is located at which of the following places? भ रत र पहल य र र नयम ख न र नम नर लक कखत स थ न म स र ह क कस थत ह? Which of the following is a correct set of two official languages of the United Nations? र नम नर लक कखत म स स य क त र ष ट र र र न-स द अर धर ररर भ ए ह? :April th / अप र ल, :April 0th / 0 अप र ल, :May st / मई, :May nd / मई, :Lord Curzon / ल डक र रजन, 0:Lord Mount Batten / ल डक म उ टब टन, :Lord Hardiage / ल डक ह र ड ग, :Lord Lytton / ल डक र लटन, :Gas Connection / ग स र न क शन, :Water connection / प न र र न क शन, :Electricity connection / र बजल र र न क शन, :DTH connection / ड.ट.एर. र र न क शन, :Odisha / ओर डश, :Jharkhand / झ रखण ड, :Rajasthan / र जस थ न, 0:Karnataka / र न कटर, :Jadugauda / ज द ग ड़, :Tummalapalle / तम मलपल ल, :Pichli / प र ल, :Dalbhum / दलभ म, :Hindi and Chinese / र ह द और र न, :Arabic and Chinese / अरब और र न, :Japanese and Chinese / ज प न और र न, :Hindi and French / र ह द और फ र र,

16 DU_J_J OURN_Q Communication appearance is dependent on: स र र प रर वर ध र नम नर लक कखत म स र र स पर आर श रत ह : :Social interaction / स म र जर स पर क, 0:Political activities / र जन र तर र यक, :Economic activities / अथकश स त र य र यक, :All of the above / समस त उपय कक त, DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q Kuldeep Nayar is well known for: र लद प न य यर ज न ज त ह : Who wrote the book 0: The Election that Changed India? 0: द इल क शन द ट च ज ड इ र डय न मर प स तर र ल खर र न ह? :fashion reporting / शन ररप र ट ग र र लए, :lifestyle reporting / ल इ स ट इल ररप र ट ग र र लए, :investigative reporting / ख जपरर ररप र ट ग र र लए, :business reporting / व यवस र यर ररप र ट ग र र लए, :Barkha Dutt / बरख दत त, :Rajdeep Sardesai / र जद प सरद स ई, :Arnab Goswami / अणकब ग स व म, 0:Sagarika Ghose / स ग ररर घ, DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q DU_J_J OURN_Q Which word does NOT belong with the others?र न स शब द अन य स स ब र धत नह ह SCD, TEF, UGH,, WKLएस.स.ड., ट.ई.ए., य.ज.एर...., डब ल य.र.एल. ELFA, GLHA, ILJA,, MLNAइ.एल.ए.ऐ, ज.एल.ए.ऐ, आई.एल.आई.ऐ,, एम.एल.एन.ऐ. :inch / इ र, :ounce / आउ स, :centimeter / स ट म टर, :yard / य डक, :CMN / स एमएन, :UJI / य ज आई, :VIJ / व आईज, :IJT / आईज ट, :OLPA / ओएलप ऐ, 0:KLMA / र एलएमऐ, :LLMA / एलएलएमऐ, :KLLA / र एलएलऐ,

17 DU_J_J OURN_Q 00 DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q Choose the word that is a necessary part of the word harvest ह व स ट शब द र जर र र हस स ह : Which UK intitution has offered to teach its students 'Hinglish' for jobs in India?इ ग ल ड र र र स श क षर णर स स थ न न अपन छ त र र भ रत म न र र र र लए र ह क कग लश पढ़ य ज न र श र आत र ह? Which IIT institute will start 'Vastu Shastra' classes for architecture students?र न स आई आई ट स स थ न न व स त -श स त र र र क ष ए व स त र ल र छ त र र र लए श र र ह? :autumn / ऑटम, :stockpile / स ट र प इल, :tractor / टर क ट र, :crop / क र प, :Sheffield Hallam University / श ल ड ह लम य र नवर सकट, :Portsmouth College / प ट कस म उथ र ल ज, :Highbury College / ह इबर र ल ज, 000:Durham University / डरहम य र नवर सकट, 00:IIT Kharagpur / आईआईट, खड़गप र, 00:IIT Bombay / आईआईट, बम बई, 00:IIT Madras / आईआईट, मद र स, 00:IIT Indore / आईआईट, इ द र, 0 DU_J_J OURN_Q 0 DU_J_J OURN_Q A famous person, David Douglas Duncan passed away in France recently. He belongs to the profession of? फ र स र ड र वड डगलस ड र न र जनर ह ल ह म र नधन ह गय ह वह र र स व यवस य म स लग न थ? Which ministry launched the Talent Hunt for artists and gave them a platform to showcase their talent on the national stage?र र स म त र लय न प रर तभ श ल र ल र र र ख जन एव उन ह र ष ट र य म र पर अपन प रर तभ र प रदशकन र रन र म र द न र र लए ट ल ट ह ट श र र र य ह 00:Lyricist / ग तर र, 00:Animation / एन म शन, 00:Photography / छ य र न, 00:Writer / ल खर, 00:Minister of Environment and climate change / पय कवरण एव जलव य पररवतकन म त र लय, 00:Ministry of culture and tourism / स स क र त एव जलव य पररवतकन म त र लय, 0:Ministry of Skill Development and Entrepreneurship / स स क र त एव पयकटन म त र लय,

18 0 DU_J_J OURN_Q 00 0 DU_J_J OURN_Q When was European Union founded?य र र पयन य र नयन र स थ पन र ब र गय? What is the name of India s strongest tropical cyclone that affected India in May 0?भ रत म मई 0 म आय सबस शक कक तश ल उष णर र टब ध य र क रव त र न म ह? 0:Ministry of Labour and Employment / र शल र वर स एव उद यर मत म त र लय, 0:November, / नव बर,, 0:December, / र दस बर,, 0:November, / नव बर,, 0:December, / र दस बर,, 0:Fani / न, 0:Katrina / र टर न, 0:Hudhud / ह दह द, 00:Haiyan / हय न,

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin Tday's Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

स हक कर ट अ फ य स वन ल इनस (22-28 जनवर 2018) र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ

स हक कर ट अ फ य स वन ल इनस (22-28 जनवर 2018) र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह - 150 ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ क प स कब ड़ स बन इस ऐ तह सक धर हर क प र तक त थ पत क गय ह - क त ब म न र इस र क सरक र न क गज क थ न

अधिक जानकारी

Weekly GK Banking Capsule In Hindi l 2018 India s Largest Online Test Series 1

Weekly GK Banking Capsule In Hindi l 2018 India s Largest Online Test Series 1 India s Largest Online Test Series 1 WEEKLY GENERAL KNOWLEDGE BANKING & FINANCE CAPSULE (09 th to 15 th September 2018) ब क ग क ग और व य सम च र एचड एफस ब क अपन हक क WhatsApp, ई-म ल क म म स 250 स न भ जत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 6 APRIL Hindi

Microsoft Word - 6 APRIL Hindi DAILY CURRENT AFFAIRS 6 TH APRIL 2018 1. अ तर य स र पर स तव म क स म लन र म मत नम ल स त रमन अ तर य स र पर स तव म क स म लन म भ ग ल न क लए 03 स 05 अ ल 2018 तक स क त न दन क य पर ह र म न ल बल स य रट इन ए प

अधिक जानकारी

Microsoft Word - weekly Hindi current affairs 07 Jan to 13 Jan

Microsoft Word - weekly Hindi current affairs 07 Jan to 13 Jan स त हक कर ट अफ यसर 07 जनवर - 13 जनवर, 2018 र ट र य सम च र 1. ल पत ब च क लए ऑनल इन ट र क ग स टम / प टर ल म हल एव ब ल वक स म त र लय न ग यब और ब च क ट र क करन क लए व ब प टर ल ट र क च ड और ख य -पय वक सत कय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 237_hindi.doc

Microsoft Word - 237_hindi.doc भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक र ज य सभ

अधिक जानकारी

9/11/ ख दर म त मई म त ज स बढ़ (Retail Inflation Rises Fast in May - in Hindi) (Part 8)- Translation in Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punja

9/11/ ख दर म त मई म त ज स बढ़ (Retail Inflation Rises Fast in May - in Hindi) (Part 8)- Translation in Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punja Examrace Examrace 289K Login & Manage ख दर म त मई म त ज स बढ़ (Retail Inflation Rises Fast in May - in Hindi) (Part 8) (Download PDF) (August 31, 2018) ख दर म त मई म त ज स बढ़ - एक र यटस क अन स र, ख दर म

अधिक जानकारी

देश देशांतर : ब्रेक्जिट समझौता (Brexit Agreement)

देश देशांतर : ब्रेक्जिट समझौता (Brexit Agreement) द श द श तर : ब जट समझ त (Brexit Agreement) drishtiias.com/hindi/printpdf/brexit-agreement स दभ एव प ठभ म य र प य य नयन स ब ट न क अलग ह न क समझ त पर ब ट न क म म डल न म हर लग द ह ब ट न सरक र क क बन ट म य

अधिक जानकारी

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य जन ह ग श म म च ह न न दल स क य म म म त ओ -बहन, ब टय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Council of Minsters _Hindi_ as on

Microsoft Word - Council of Minsters _Hindi_ as on 244व सतर (14 दस बर, 2017 क थ त क अन स र) क न दर य म तर प रष क स च म तर म डल तर क 1. नर न दर म द ध न तथ न न म तर लय क भ र : क र मक, ल क शक यत और प शन म तर लय; परम ण ऊज र वभ ग; अ त रक ष वभ ग; तथ सभ महत वप

अधिक जानकारी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी इनस इट: भ रत म म नव त कर drishtiias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-in-india स दभ व प ठभ म म नव त कर क म मल म भ रत द नय क श ष द श म श मल ह और इस म नव त कर क Source ( त), Transit (प रगमन) और Destination

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Test Which of the following hills are present where Eastern Ghats and Western Ghats meet? Cardamom Hillls Annamalai Hills Nilgiri Hills Sahyadri hils न म नन ख त म स स पह न य प र व घ ट और पन म घ ट क नम

अधिक जानकारी

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क 0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर 10000 जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क सर क जल द पत लग य ज सक और इल ज कय ज सक, त इसम स व

अधिक जानकारी

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क शव नन द र जस थ न क ष वश व वद य लय ब क न र फल प रक त क अन पम क त ह हम र र ष ट र म मन ष य क द नक ज वन म ध

अधिक जानकारी

SHIV HRM OFFICE

SHIV HRM OFFICE SHIV HRM OFFICE म द सरक र म श और र ष ट र नम र ण 06:46 AM, Sep 03, 2018 Satish Kumar पछल 4 वष म श क त र म कई ब नय द प रवतर न ह ए ह एक नई स च और ऊज र क स च र भ द खन क मल ह यह अलग ब त ह क जय वश

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Speech Hindi - Final

Microsoft Word - Speech Hindi - Final एनएलस इ डय ल मट ड, न यव ल (प व म न यव ल ल न इट क प र शन ल मट ड) (भ रत सरक र क नवर न उ यम) वत त दवस 2018 अ य एव ब धक नद शक क भ षण ******** म र य स थ नद शक, म य सतक त अ धक र, व र ठ अ धक रय, कम च रय तथ उनक

अधिक जानकारी

Chapter-2 Polity राजनीति -M.Laxmikanth(लक्ष्मीकांत) संविधान का निर्माण(Making of the Constitution ) ( IAS/PCS/other Exam) ( Revision or Short Notes or

Chapter-2 Polity राजनीति -M.Laxmikanth(लक्ष्मीकांत) संविधान का निर्माण(Making of the Constitution ) ( IAS/PCS/other Exam) ( Revision or Short Notes or Chapter-2 Polity र जन त M.Laxmikanth(लक ष म क त) स वध न क नर म ण(Making of the Constitution ) ( IAS/PCS/other Exam) ( Revision or Short Notes or CRUX notes) for PDF Click Me Chapter-1 Polity र जन त

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Jharkhand Day docx

Microsoft Word - Jharkhand Day docx भ रत क र ट रप त र म न थ क व द ज क झ रख ड र य थ पन दवस क अवसर पर स ब धन 1. र ट रप त क प म झ रख ड क अपन पहल य त र म म झ धरत आब बरस म ड क प र तम पर उनक जय त क दन द ध स मन अ पर त करन क और झ रख ड र य क थ पन

अधिक जानकारी

शहरी नियोजन

शहरी नियोजन शहर नय जन drishtiias.com/hindi/printpdf/urban-planning स दभ ह ल ह म क रल म आई वन शक र ब ढ़ और क छ समय पहल द ण म बई क स धय ह उस म लग भ षण आग न न त नम त ओ क एक सम वत शहर नय जन क आव यकत पर फर स स चन क लय मजब

अधिक जानकारी

क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क म 1. नर न म द ध न म तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम

क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क म 1. नर न म द ध न म तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क 1. नर न म द ध न तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम ण ऊज वभ ग; अ त रक ष वभ ग; तथ सभ महत वप णर न तगत म और उन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - LSQ-1193.docx

Microsoft Word - LSQ-1193.docx भ रत सरक र ख न म ऽ लय ल क सभ अत र कत न स. 1193 25 ज ल ई, 2016 क उत तर क लए ख न क आव टन 1193. र ह ल क व : क य ख न म ऽ यह बत न क क प कर ग क (क) वगत त न वष र क त य क वषर क द र न आव टत ख न क स ख य कतन ह और

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 30th May 2019 in Hindi with PDF ग व न अपन र दवस मन य ग डफ दर अ भन त क म इन क रद क 85 वषर म नधन ग व न 30 मई क अपन र द

Today's Important Current Affairs 30th May 2019 in Hindi with PDF ग व न अपन र दवस मन य ग डफ दर अ भन त क म इन क रद क 85 वषर म नधन ग व न 30 मई क अपन र द Today's Important Current Affairs 30th May 2019 in Hindi with PDF ग व न अपन र दवस मन य ग डफ दर अ भन त क म इन क रद क 85 वषर म नधन ग व न 30 मई क अपन र दवस मन य इस दन 1987 म ग व भ रत य स घ क 25व र बन इसस

अधिक जानकारी

RRB Officer Scale - Memory Live Test HEAD OFFICE RRB OFFICER SCALE-I Offline Practise Test Based on latest pattern 45 Minutes 80 Free Total Marks Solu

RRB Officer Scale - Memory Live Test HEAD OFFICE RRB OFFICER SCALE-I Offline Practise Test Based on latest pattern 45 Minutes 80 Free Total Marks Solu RRB Officer Scale - Memory Live Test RRB OFFICER SCALE-I Offline Practise Test Based on latest pattern 45 Minutes 80 Free Total Marks Solution & Answer Key PDF 80 Total question More Free Tests available

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ANTICHRIST HINDI.docx

Microsoft Word - ANTICHRIST HINDI.docx अ त इ ट इस मस ह न कह... अब म न त ह बत य ह, इसस पहल क यह ह, त क जब यह ह त त म म न (ज न १४:२९). ज दग क य ह र त ह, जब तक क ई ब त ह न ज य, उस क ई नह म नत. जब ह ग, तब म न ग सब य ह कहत ह. चल अब अपन ह आ ख स त

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Civic Reception - Jaipur - 13th May _1_.docx

Microsoft Word - Civic Reception - Jaipur - 13th May _1_.docx भ रत क र प त र म न थ क व द क न ग रक अ भन दन सम र ह म स ब धन जयप र, 13 मई, 2018 आण ब न श न र र ज थ न क धर पर आर, आज ह न घण ख श ह र ह 1. र ज थ न क न ह ल ग अपन अ त थ-स क र क लए हम श सर ह ज त ह आप सभ न ग रक

अधिक जानकारी

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल - 110003 र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल -110003 ग ट 2016 क म यम स अ धक रय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - india_2012_hi

Microsoft Word - india_2012_hi जनवर 2012 द श स र श भ रत द नय क सबस य द आब द व ल ल कत त र, भ रत, म एक ज व त म डय, एक स क रय न ग रक सम ज, एक स म नत य यप लक, और मह वप णर म नव अ धक र क सम य ए हम श रह ह य तन, और कमज़ र सम द य क रक ष क लए

अधिक जानकारी

व य सम व शन और वक स वभ ग, लखनऊ Financial Inclusion and Development Department, Lucknow 25 नव बर 2015 स 05 दस बर 2015 तक क ष य प कर, स क टर-एल, आ शय न,

व य सम व शन और वक स वभ ग, लखनऊ Financial Inclusion and Development Department, Lucknow 25 नव बर 2015 स 05 दस बर 2015 तक क ष य प कर, स क टर-एल, आ शय न, 25 नव बर 2015 स 05 दस बर 2015 तक क ष य प कर, स क टर-एल, आ शय न, लखनऊ म आय जत कए ज न व ल लखनऊ मह त सव म भ रत य रज़वर ब क क प व लयन क बन न /स थ पत करन ह त न वद ख ड I तकन क वश षत ए तथ अन य शत एव नब धन भ रत

अधिक जानकारी

(b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address o

(b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address o (b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address of AD Cat-II Sr. न.. Address of the Branch (1) (2) (3)

अधिक जानकारी

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document rectt.docx

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document rectt.docx र इ स ल मट ड (भ रत सरक र क उ यम) र इ स भवन, ल ट न.-1, स क टर 29, ग ड़ग व-122001 स वद गत आध र पर व तनम न म पद धक रय क भत र र इ स ल मट ड, र ल म त र लय भ रत सरक र क अध न एक मन र न क द र य स वर ज नक क ष त र

अधिक जानकारी

Report CSIR FD 2014_docx

Report CSIR FD 2014_docx स र म स एसआईआर थ पन दवस सम र ह 2014 स एसआईआर - क य इल नक अ भय क अन स ध न स थ न(स र ), पल न, म 10 अ ट बर 2014 क व व म स व ज नक क सबस बड़ श ध स गठन स एसआईआर क 73व थ पन दवस क उपल य म भ य सम र ह आय जत कय गय

अधिक जानकारी

Whistle blower policy-Hindi

Whistle blower policy-Hindi म ख़ बर स ब ध न त म गल र रफ इनर ए ड प क मक स ल मट ड प ज क त क य लय: म ड प डव, क त त र, प ट म ग क टप ल, म गल र 575 030, कन टक ट ल फ न: 0824-2270400 फ स: 0824-2270383/0013 www.mrpl.co.in म ख़ बर स ब ध न त

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

यह प र स रल ज आज अथ र त 12 ज ल ई, 2017 स य 5.30 बज तक प रक शत, प रस रत अथव इ टरन ट पर प रच लत नह क ज एग भ रत सरक र स ख यकक और क यर क रम क य र न वथयन म

यह प र स रल ज आज अथ र त 12 ज ल ई, 2017 स य 5.30 बज तक प रक शत, प रस रत अथव इ टरन ट पर प रच लत नह क ज एग भ रत सरक र स ख यकक और क यर क रम क य र न वथयन म भ रत सरक र स ख यकक और क यर क रम क य र न वथयन म त र लय क न द र य स ख यकक क य र लय नई दल ल र, दन क: 12 ज ल ई, 2017 प र स रल ज मई, 2017 म ह क लए औद य गक उत प दन स चक क तथ उपय ग-आध रत स चक क क त वर रत अन म

अधिक जानकारी

आचार एवं नैितकता संिहता

आचार एवं नैितकता संिहता आच र एव न तकत स हत र तख र एव अन चत भ गत न न त म ग न इ टरन शनल इ क. उपह र एव मन र जन न त 1 र तख र एव अन चत भ गत न न त म त य क द श म अपन सभ प रक आचरण म र तख र तथ अन चत भ गत न क तब न धत करत ह यह न त म इ टरन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RFD _Hindi

Microsoft Word - RFD _Hindi भ रत सरक र र ष टर य नगर क यर स थ न क लए आरएफड (प रण म र पर ख द त व ज) (2013-2014) खण ड 1: वज़ऩ, मशन, उद द य और क यर वज़ऩ शहर वक स म दद पर ए शय म उत क टत क बनन और भ रत म थ य और सम व श शहर वक स म सह यत करन

अधिक जानकारी

Microsoft Word RCMS User Manual.docx

Microsoft Word RCMS User Manual.docx य ज़र म य अल म य द श र ज व य य लय ब धन ण ल आर. स. एम. एस. (Revenue Court Management System) Ver - 1.0 Developed By 1 Page अन म णक (आर आर. स. एम. एस. स टव यर) म क वषय प म क 1 श द वल 3 1 प रचय - र व य क स

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 4, Issue 3, March, 2018 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.679(II

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 4, Issue 3, March, 2018 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.679(II क शल भ रत क य म एव च न तय स र श क म र PRT, Govt Primary School Masudpur Hisar (Haryana) क शल भ रत क य म क श आत व व क शल दवस क म क पर भ रत य ध नम नर म द न 15 ज ल ई 2015 क म क इन इ डय पहल क क मय ब बन न एव

अधिक जानकारी

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य.

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; okz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. 1 2 3 4 5 1 स भ ष ए- जय ह द च क स आश र म न र क मक न तक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 230th_hindi_version

Microsoft Word - 230th_hindi_version भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक र ज य सभ स चव

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Marine Fisheries Policy

Microsoft Word - Marine Fisheries Policy त त वन - र य सम म म य यक न त 2015 - न वल भ रत सरक र क क ष म लय क अ तग त पश प लन, ड र एव म यक वभ ग (ड ए ड एफ) न भ रत क प रश धत र य सम म यक न त त य र करन क लए एक वश ष स म त ग ठत क गय ह. न त क मस द त य र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - TN 72 in Hindi

Microsoft Word - TN 72 in Hindi हद त न एर न ट स ल मट ड स वध ब धन भ ग ब गल क ल स ई ट डर न टस वषय : एच ए एल, ब गल क स टर फ र एर प स म न जम ट ए सल स ए ड लडर शप म स व व ज उपच र स य और व टर उपच र स य क अ भक पन, नम ण, प र ण व क मश नग (एक वष

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi

Today's Important Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi Tday's Imprtant Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood स यर नमस क र पर म म बई आद श अ तध र मर क भ दभ व और म लभ त न ग रक अ धक र क कट त ह ड. सय यद ज़फ़र महम द, अध यक ष, ज़क त फ उ ड शन ऑफ़ इ डय, ZakatIndia.org ब हन म म बई नगर नगम (ब एमस ) द व र यह आद श दय गय ह क इसक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 10 neha goswami _44-49_

Microsoft Word - 10 neha goswami _44-49_ ब ज रव द क प र य म अ तर य पटल पर ह द क बढ़त वच व न ह ग व म (श ध थ ) श स क य दय लब ग एज क शनल इ ट य ट (ड ड य नव स ट ), आगर, उ तर द श, भ रत श ध स प स चन त क य ग म र य व अ तर य पटल पर ह द क स र त ग त स ह रह

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 5th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 5th February 2018 in Hindi

Today's Important Current Affairs 5th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 5th February 2018 in Hindi Tday's Imprtant Current Affairs 5th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 5th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत)

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) आईड ब आई ब क ल. म शक यत नव रण ह त न त 1. प रचय आज क प र तस पद ध र त मक ब कग द र म,क र ब र क नर तर वक स क लए ग र हक स व ओ म उत क ष टत ल न सबस महत वप णर उप य

अधिक जानकारी

ज ल ल Hindi

ज ल ल Hindi ज ल ल ज ल ल व य म लय (एमओएच) 20 जल क व य ब ड (ड एचब ) क नगर न और उनक व तप ष करत ह ड एचब अपन जल म व थचय क स ग त करत ह, इस लए यह व य म लय व र नध रत म नदड क प र करत ह य ज ल ड म बह त स व य स व ए म त य आ थ

अधिक जानकारी

पत र स चन श ख स चन एव जनसम पकर वभ ग, उ0प र0 र ज यप ल क प स तक चर व त! चर व त!! क ह आ वम चन प स तक चर व त! चर व त!! नरन तर ग तश ल रहन क स द श द त ह - र

पत र स चन श ख स चन एव जनसम पकर वभ ग, उ0प र0 र ज यप ल क प स तक चर व त! चर व त!! क ह आ वम चन प स तक चर व त! चर व त!! नरन तर ग तश ल रहन क स द श द त ह - र पत र स चन श ख स चन एव जनसम पकर वभ ग, उ0प र0 र ज यप ल क प स तक चर व त! चर व त!! क ह आ वम चन प स तक चर व त! चर व त!! नरन तर ग तश ल रहन क स द श द त ह - र ष ट रप त नरन तर कमर करत रहन स ह ज वन म सफलत प र प

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त ( दन क 29.11.2011 क आय जत एचप एल क 380 व अ ग क त) ब ठक म नद शक म डल व र व धवत ह द त न प र फ ब ल मट ड सच तक न त 1.0 न त इस न त क " ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त"

अधिक जानकारी

Weekly GK Banking Capsule In Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1

Weekly GK Banking Capsule In Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1 India s Largest Online Test Series 1 WEEKLY GENERAL KNOWLEDGE BANKING & FINANCE CAPSULE (16 th to 22 nd September 2018) ब क ग और व य सम च र प य इ डय य क NBFC स च लत कर ग प य इ डय क अपन ख द क ग र-ब क ग

अधिक जानकारी

Microsoft Word - TN 12 in HINDI

Microsoft Word - TN 12 in  HINDI ह द त न एर न ट स ल मट ड / HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED स वध ब धन भ ग / FACILITIES MANAGEMENT DIVISION ब गल र क ल स / BANGALORE COMPLEX ई ट डर न टस / E-TENDER NOTICE वषय : इ जन भ ग, एच ए एल (ब स ) क स

अधिक जानकारी

TERMS AND CONDITIONS _HINDI_ - TWO BID SYSTEM

TERMS AND CONDITIONS _HINDI_ - TWO BID SYSTEM क नर ब क ध न क य लय, ब गल र तर य ब ल ण ल क तहत प रसर क कर ए पर द न क लए त त त द त व ज प रसर अन भ ग र ज र ट ल फ न 0124-2657515 अ चल क य लय फ स न.: 0124-2657503 ग ड़ग व ई-म ल pecogrgon@canarabank.com 1 व

अधिक जानकारी

Microsoft Word

Microsoft Word 2017; 3(3): 245-250 2015; 1(3):07-12 ISSN: 2394-7519 IJSR 2017; 3(3): 245-250 2017 IJSR www.anantaajournal.com Received: 01-03-2017 Accepted: 02-04-2017 Dr. Tripti Sharma Assistant Professor, Hindu Girls

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

9/11/ क न न आय ग न ख ल म स क स झ व दय (Law Commission suggested betting in the game - In Hindi) (Part 5)- Translation in Hindi, Kannada, Malaya

9/11/ क न न आय ग न ख ल म स क स झ व दय (Law Commission suggested betting in the game - In Hindi) (Part 5)- Translation in Hindi, Kannada, Malaya Examrace Examrace 289K Login & Manage क न न आय ग न ख ल म स क स झ व दय (Law Comm. Suggested Betting in Game -in Hindi) (Part 5) (Download PDF) (August 22, 2018) क न न आय ग न ख ल म स क स झ व दय - यम त ब.

अधिक जानकारी

Microsoft Word - stastical information 235-hindi

Microsoft Word - stastical information 235-hindi भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 235व सतर 23 अ ल, 2015 स 13 मई, 2015 तक इस क शन क अ गर ज स करण भ उपल ध ह सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 235व सतर 23 अ ल, 2015 स

अधिक जानकारी

विशेष : समलैंगिकता अपराध नहीं (Homosexuality is not crime)

विशेष : समलैंगिकता अपराध नहीं (Homosexuality is not crime) वश ष : समल गकत अपर ध नह (Homosexuality is not crime) drishtiias.com/hindi/printpdf/homosexuality-is-not-crime स दभ समल गकत क ल कर पछल कई दशक स एक ल ब बहस और लड़ ई चल, प और वप म कई तक गढ़ गए समल गक सम द य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - stastical information 236 session_Hindi.doc

Microsoft Word - stastical information 236 session_Hindi.doc भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 236व सतर 21 ज ल ई, 2015 स 13 अग त, 2015 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 236व सतर 21 ज ल ई, 2015 स 13 अग त, 2015 तक र ज य सभ स

अधिक जानकारी

_2018 puzzle pdf hindi.xps

_2018 puzzle pdf hindi.xps SUCCESSKEY98 FOR PDF : www.successkey98.in FOR MOCK TEST : www.successkey98.org TELEGRAM LINK https://bit.ly/2pbwlc9 HIGH LEVEL PUZZLE FOR IBPS PO AND IBPS CLERK PRELIMS 2018 EXPECTED PUZZLE PDF IN HINDI

अधिक जानकारी

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Sixth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 21th August, 2019/30th Shravan, 1941(Saka) ---- [Chi

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Sixth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 21th August, 2019/30th Shravan, 1941(Saka) ---- [Chi HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Sixth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 21th August, 2019/30th Shravan, 1941(Saka) [Chief Minister - Irrigation & Public Health Minister - Education

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 28th August 2017 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 28th August Now stay updates

Important Current Affairs 28th August 2017 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 28th August Now stay updates Imprtant Current Affairs 28th August 2017 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 28th August 2017. Nw stay updates abut imprtant news and current affairs fr SSC, IBPS and

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Part 5( Article 52-151) Parliament Parliament consists of the President of India, Lok Sabha and Rajya Sabha. Normally, three Sessions of Parliament are held in a year: (i) Budget Session (February-May)

अधिक जानकारी

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम ह और इनम व द ध य कम क ज सकत ह 2. प.ज.ट. (सभ वषय) व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Governors Conference Conlcluding - Multiplied.docx

Microsoft Word - Governors Conference Conlcluding - Multiplied.docx भ रत क र प त र म न थ क व द क र यप ल स मल न-2018 क सम पन स म उ ब धन र प त भवन, ज न 05, 2018 1. इस स म लन क द र न आप सबक भ ग द र और य गद न स एज ड म श मल कए गए वषय पर स थ क एव उपय ग वच र- वमश ह आ इसस हर भ

अधिक जानकारी

To No.M-11014/2(45)/ /MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram Ne

To No.M-11014/2(45)/ /MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram Ne To No.M-11014/2(45)/2016-17/MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram New Delhi-110066 Dated: - 30. 10. 2017 The Regional Director

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 2 jitendra jaiswal _2-6_

Microsoft Word - 2 jitendra jaiswal _2-6_ ह द म आईट उ प द : एक अ ययन जत ज यसव ल (श ध थ ) भ ष अ ययन श ल द व अ ह य व व व य लय ड.प प द ब ( नद शक) मह र ज रणज त स ह क ल ज ऑफ़ फ शनल स स स इ द र, म य द श, भ रत श ध स प इ क सव सद स चन त क सम प त ह ज वन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - india_hi

Microsoft Word - india_hi जनवर 2015 द श स र श भ रत मई 2014 म भ रत य जनत प ट र (भ जप ) क नर द र म द क भ रत क प रध नम त र च न गय दस वषर वपक ष म रहन क ब द, भ जप क स सद म मह वप णर बह मत क स थ नण र यक जन द श प र त ह आ भ जप न वक स क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Press Note 6 Jan. 17

Microsoft Word - Press Note 6 Jan. 17 1 यह प र स रल ज आज अथ र त 6 जनवर, 2017 अपर न 5.30 तक प रक शत, प रस रत अथव इ टरन ट पर प रच लत नह क ज एग र ट र य आय 2016-17 क प रथम अ ग रम अन म न पर प र स न ट क द र य स ख यक क य र लय स ख यक और क यर क रम

अधिक जानकारी

हम चल द श त रहव वध न सभ (ष ट स ) ल खत उ र ह त न स मव र, 26 अग त, 2019/4 भ पद, 1941(श ) ---- [म य म - सच ई एव जन व य म - श म - शहर वक स म - क ष म - व य

हम चल द श त रहव वध न सभ (ष ट स ) ल खत उ र ह त न स मव र, 26 अग त, 2019/4 भ पद, 1941(श ) ---- [म य म - सच ई एव जन व य म - श म - शहर वक स म - क ष म - व य हम चल द श त रहव वध न सभ (ष ट स ) ल खत उ र ह त न स मव र, 26 अग त, 2019/4 भ पद, 1941(श ) [म य म - सच ई एव जन व य म - श म - शहर वक स म - क ष म - व य एव प रव र क य ण म - म ण वक स एव प च यत र ज म - उ ग म -

अधिक जानकारी

Participant ID: 17E Participant Name: AMAN SAHU Test Center Name: Jawaharlal Institute of Technology Borawan Test Date: 21/01/2018 Test Time:

Participant ID: 17E Participant Name: AMAN SAHU Test Center Name: Jawaharlal Institute of Technology Borawan Test Date: 21/01/2018 Test Time: Participant ID: 17E29119696 Participant Name: AMAN SAHU Test Center Name: Jawaharlal Institute of Technology Borawan Test Date: 21/01/2018 Test Time: 8:00 AM - 11:00 AM Subject: ELECTRICIAN S1 Jan18 Marks

अधिक जानकारी

स य -6/2017/1508/ /2017 षक, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1-सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ0 0 श सन 2-सम त म डल य / जल धक र,

स य -6/2017/1508/ /2017 षक, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1-सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ0 0 श सन 2-सम त म डल य / जल धक र, स य -6/2017/1508/31-2017-06/2017 षक, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1-सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ0 0 श सन 2-सम त म डल य / जल धक र, उ0 0 3-सम त प लस मह नर क/प लस उपमह नर क/व र प लस अध

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Annexure_4_Rights & OBLIGATIONS_Hi

Microsoft Word - Annexure_4_Rights & OBLIGATIONS_Hi अन ल क-4 अन ल क ट क कर, सब- कर तथ हक क अ धक र एव द य व SEBI एव ट क ए सच ज र नध रत 1. हक ए सच ज /भ रत य तभ त एव व नमय ब ड (SEBI) क नयम, उप- नयम और व नयम एव समय-समय पर ज र प रप /न टस म द गई प रभ ष क अन स

अधिक जानकारी

UNIVERSITY OF DELHI

UNIVERSITY OF DELHI अन लग नक 1. प रय जन प रस त व क प रस त त श ध प रय जन ओ क लए स श धत दश नद श क) नय मत नय पर व वद य लय क क ई भ अध य पक कस भ र ष ट र य/अ तरर ष ट र य व प षण एज स स व प षण एज स क प र प क अन स र प रध न अन व षक

अधिक जानकारी

आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त

आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त www.fotlinc.com प रभ ष ए म ल य कन: एक व यव स थत, स वत त र और दस त व ज क त प र क रय जसक उपय ग न दर ष ट आवश यकत ओ क अन प लन क स तर क स य प र प त करन क लए और उसक तटस थ र प स

अधिक जानकारी

प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प

प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म 16251 प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प तक लय ट एलएसएस आट म शन स फटव यर स य क त ह सभ प तक,

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NDA-I Names- Hindi_1_.doc

Microsoft Word - NDA-I Names- Hindi_1_.doc - 2-1 0049175 शव श ज श 2 0131056 अ न स ह 3 0130896 स मय बड ल 4 0110143 शश क स य 5 0109352 आय ष र जन 6 0287657 अ त च ह न 7 0177397 चर ज व स ह 8 0130416 अनम ल 9 0130736 प स र वत 10 0108872 अ धर ज स ह र वत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Hindi-Legislative Brief Citizens charter edited by kusum

Microsoft Word - Hindi-Legislative Brief Citizens charter edited by kusum वध यक क स त व ल षण न ग रक क स म न एव स व ओ क समयब अद यग क अ धक र तथ उनक शक यत नव रण स स ब धत वध यक, 2011 20 दस बर, 2011 क ल क सभ म इस वध यक क प श कय गय थ. यह वध यक क म क, ल क शक यत, क़ न न एव य य पर वभ

अधिक जानकारी

भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त

भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त व ह इन अध य त व य, जनक म ध यम स उ स तर य स सद य वषय

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi Here's the Hindi version of Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi. Now stay updated with

Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi Here's the Hindi version of Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi. Now stay updated with Imprtant Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs fr SSC, IBPS and mre

अधिक जानकारी

क श हनद वशव वद लय क वज न प तक, व ज ञ न-ग ग ( ISSN : ), वर ष-र-3, अ क-6, 2013 म प रक श श त स वर णजर णजयन त वर ष र ण म भ रत क अ त रक ष क यर णक र

क श हनद वशव वद लय क वज न प तक, व ज ञ न-ग ग ( ISSN : ), वर ष-र-3, अ क-6, 2013 म प रक श श त स वर णजर णजयन त वर ष र ण म भ रत क अ त रक ष क यर णक र क श हनद वशव वद लय क वज न प तक, व ज ञ न-ग ग ( ISSN :2231-2455), वर ष-र-3, अ क-6, 2013 म प रक श श त स वर णजर णजयन त वर ष र ण म भ रत क अ त रक ष क यर णक रम -ड. क ष णज क म र मश प रस त वर न वर षर ण 2013 भ रत

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 13th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 13th February 2018 in Hindi. Now

Important Current Affairs 13th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 13th February 2018 in Hindi. Now Imprtant Current Affairs 13th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 13th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs fr SSC,

अधिक जानकारी

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx उ तर - 1 स व ज नक क उप म (प एस य ) म ल ख पर क क त म प रवत न क आव यकत स र ब द 1. ल क यय क व न ल ख -पर क क त एव ल ख पर क क भ मक क प र प रक स क य क शल ल ख पर म प रव त त कर दय प र प रक ल ख -पर क अपय तत क क

अधिक जानकारी

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 क ष एव स ब धत, भ रत म न व व द प स सबस य द आज वक द न करत ह म ण प रव श म त, प र सम ज ह ख त पर नभ र करत ह ज इस क र, हर द प ष

अधिक जानकारी

Microsoft Word - statistical_information_229th Session_2013_hindi[1]

Microsoft Word - statistical_information_229th Session_2013_hindi[1] भ रत य स सद र ज य सभ सत यम व जयत न क स ब ध म स ख यक य स चन र ज य सभ क द स उनत सव सतर (5 अग त, 2013 स 7 सत बर, 2013 तक) र ज य सभ स चव लय, नई द ल 2013 भ रत य स सद र ज य सभ सत यम व जयत क स ब ध म स ख यक य

अधिक जानकारी