प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क"

प्रतिलिपि

1 प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क षक पद वर न य क त स ठ प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग य स पर ध प वव पर क ष म द म क म म गव, ह त त म र जग र च क, म त र लय, म बई त र ख: 14 ज, 2017 मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल प ल स उपन र क षक स वग त ल ख ल म द क ल य प रम र एक र 322 पद च य भरत कर त मह र ष ट र ल कस व आय ग म र व त रनवव र, नद क 10 सप ट बर, 2017 र ज प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग य स पर ध प वव पर क ष म बईसह मह र ष ट र त ल 7 नजल ह क द वर घ ण य त य ईल -: अ.क र. वगवव र पदस ख य 1 अ स नचत ज त 44 2 अ स नचत जम त 4* नवम क त ज त (अ) 5 4 भटक य जम त (ब) 1* +9 5 भटक य जम त (क) 19* भटक य जम त (ड) 27 7 नव ष म ग स प रवगव 6 8 ख ल 158 *अ ष च पद एक र प वव पर क ष च य न क ल आर ध र म ख य पर क ष च य प रव स ठ प त र ठरल ल य उम दव र च म ख य पर क ष रनवव र, नद क 24 नडस बर, 2017 र ज ककव त य तर आय नजत ह ण य च क यत आह. 3. प रस त त स पनरपत रक मध य म द क ल ल य अट च प तवत करर -य उम दव र कड ऑ ल ई पध दत अजव म गनवण य त य त आह त. 4. पदस ख य व आरक षर स दभ त सववस र ध रर तरत द :- 4.1 वर म द क ल ल य पदस ख य व आरक षर मध य स च य स ब नर धत नवभ ग च य स च स र बदल ह ण य च क यत आह. पदस ख य व आरक षर मध य बदल झ ल य स त य च सम व म ख य पर क ष च य स पनरपत रक मध य करण य त य ईल.

2 4.2 नव.ज.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज. (क), व भ.ज. (ड) य प रवग स ठ आरनक षत पद आ तरपनरवतव य अस आरनक षत पद स ठ स ब नर धत प रवग त ल य ग य व प त र उम दव र उपलब र ध झ ल य स अद यय वत स र ध रर प रम र उपलब र ध प रवग च य उम दव र च नवच र ग र वत त च य आर ध र वर करण य त य ईल. 4.3 पर क ष च य क र त य ह टप प य वर म ग सवग य स ठ नवनहत क ल ल वय मय द, ल क तस च इतर प त रत नवषयक अट /न कष स दभ त क र त ह स ट/सवलत घ तल असल य स, अ म ग सवग य उम दव र च 5. अहवत :- अम ग स (सववस र ध रर ) पद वर न र रस करण य त य र र ह. 4.4 अम ग स उम दव र कर त नवनहत क ल ल य वय मय द, ल क तस च इतर प त रत नवषयक न कष सदभ त ल अट च प तवत करर -य सवव म ग सवग य उम दव र च अम ग स सववस र ध रर पद वर ल न र र कर त नवच र ह त असल य सवव म ग स प रवग त ल उम दव र (त य च य प रवग स ठ पद आरनक षत/उपलब र ध सल तर ) अज मध य त य च य म ग स प रवग स दभ त ल सत य म नहत अच कपर म द करर ब र ध क रक आह. 4.5 स अनर धस च, ग ह नवभ ग, क रम क:उसप र -0398/स आर-457/भ ग-2/प ल-5अ, नद क 15 ऑक ट बर, 2003 स र नवकल ग उम दव र सदर पद कर त प त र ह त. 5.1 मह र ष ट र स च य ग ह नवभ ग च य अखत य र त ल सध य क यवरत सह यक प ल स उपन र क षक, प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य स वग त ल कमवच र च प रस त त पर क ष स प त र असत ल. 5.2 वय मय द :- (1) नद क 1 ज व र, 2017 र ज वय 35 वष प क ष ज स त स व. (2) मह र ष ट र स म न यत नदल ल य म ग सवग य उम दव र च य ब बत त वय 40 वष प क ष ज स त स व. (3) प ल स उप न र क षक, (स व प रव ) (नतसर स र ध रर ) न यम, 2008 स र एख द य वष पर क ष झ ल य म ळ कम ल वय मय द प र व ह ण य प व पर क ष च य सलग त स र ध नमळ ल य सत ल अ उम दव र कम ल वय मय द तर सलग ह र -य पर क ष स बसण य च य उववनरत स र ध द ण य त य त ल. तथ नप, क र त य ह पनरस स थत त य सलग स र ध त प क ष ज स त असर र ह त. (4) कम ल वय मय द प र व ह ण य प व पर क ष च य सलग त स र ध नमळ ह उम दव र एख द य पर क ष स ठ अजव क ल ल स ल तर स ब नर धत उम दव र सदर पर क ष च स र ध घ तल अस म ण य त य ईल. (5) स व प रव न यम त ल कम ल वय मय द प र व ह ण य प व अजव करर -य उम दव र पर क ष च य कम ल स र ध ब बत क र त ह मय द ल ग ह. (6) नवनहत वय मय द इतर क र त य ह ब बत त न नथल क ल ज र र ह. 5.3 क षनर क अहवत सह स व : सह यक प ल स उपन र क षक, प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य पद वर न यनमत न य क त च य नद क प स ख ल लप रम र नकम न यनमत स व प र व ह र आवश यक आह :- (1) म न यत प र प त नवद य प ठ च य क र त य ह ख च पदव र धर असल ल य उम दव र च य ब बत त - 4 वष न यनमत स व. प ष ठ 8 प क 2

3 (2)मह र ष ट र म ध यनमक व उच च म ध यनमक न क षर म डळ च एच.एस.स. पर क ष उत त र व ककव मह र ष ट र स एच.एस.स. च य समत ल य म हर म न य क ल ल अहवत, अ उम दव र च य ब बत त - 5 वष न यनमत स व. (3)मह र ष ट र म ध यनमक व उच च म ध यनमक न क षर म डळ च एस.एस.स. पर क ष उत त र व ककव मह र ष ट र स एस.एस.स.च य समत ल य म हर म न य क ल ल अहवत, अ उम दव र च य ब बत त - 6 वष न यनमत स व न यनमत स व च क ल वर ध ख ल लप रम र गर ण य त य ईल :- (1) मन द मर क झ ल ल य कमवच -य च य न यनमत न य क त च य नद क प स (2) अ क प तत व वर मर क झ ल ल य कमवच -य च य न य क त च य नद क प स (3) अन य क रर स तव स व न यनमत झ ल ल य कमवच -य च य ब बत त त य च य स व न यनमत क ल य स ब र ध च य स आद च य नद क प स (4) पद न नत कमवच -य च य न यनमत पद न नत च य नद क प स 6. पर क ष च टप प :- 6.1 प रस त त पर क ष ख ल ल त टप प य मध य घ ण य त य ईल:- (1) प वव पर क ष ग र (2) म ख य पर क ष ग र (3) र नरक च चर ग र 6.2 र नरक च चर /प रम र पत र तप सर कर त आम नत रत क ल य तर प त रत स दभ त ल सवव आवश यक म ळ प रम र पत र स दर करर आवश यक आह. प त रत स दभ त ल सवव म ळ प रम र पत र तप सर च य व ळ स दर क ल य स न र रस/न य क त स ठ नवच र करण य त य र र ह. 7. प वव पर क ष कर त ल क :- (1) अम ग स - र पय 373/- (2) म ग सवग य - र पय 273/- 8. प वव पर क ष ख ल ल स त नजल ह क द वर घ ण य त य ईल :- क द 9. अजव करण य च पध दत :- क द च स क त क 9.3 ऑ ल ई पद त अजव स दर करण य च य सनवस तर स च आय ग च य तस च य स क तस थळ वर उपलब र ध आह त. 9.4 आय ग स अजव स दर करत म ध यनमक ल त प रम र पत र वर असल ल य व प रम र च व च दर करर व आय ग स अजव स दर करर आवश यक आह. अन यथ, आय ग च य स च च उल ल घ समज क रव ई करण य त य ईल. प ष ठ 8 प क 3 क द क द च स क त क और ग ब द 15 द ड 33 म बई 30 अमर वत 14 गप र 32 न क 35 प र प रस त त पर क ष स ठ र क त ऑ ल ई पद त अजव स व क रण य त य त ल. 9.2 प त र उम दव र ल व ब-आर ध नरत (Web-based) ऑ ल ई अजव य स क तस थळ द व र नद क 14 ज, 2017 त नद क 4 ज ल, 2017 य क ल वर ध तच स दर करर आवश यक र ह ल.

4 9.5 आय ग स च क च म नहत स दर करर -य उम दव र स सदर पर क ष स ठ व य प ढ ल सवव न वड कनरत अप त र ठरनवण य त य ईल. 9.6 आय ग स अजव स दर क ल य तर नवनहत म दत त पर क ष ल क भरल य न व य अजव नवच र त घ तल ज र र ह त. 9.7 पर क ष ल क च भरर करण य कनरत उम दव र ख ल म द क ल ल य पद त च अवल ब कर व : ल क भरण य कर त म ख य प ष ट ठ च य ड व य भ ग वर ल म झ ख त य कलकवर स क लक कर व म झ ख त य कलकवर स क लक क ल य तर म झ ॲप ल क सदर त ल 'स पर ध त मक पर क ष ' य कलकवर स क लक कर व 'स पर ध त मक पर क ष ' य कलक वर स क लक क ल य तर अजव क ल ल य पद च य द ल क भरल य च य / भरल य च य द सह नदस ल. Unpaid नलनहल ल य पद/पर क ष सम र Pay Now अ कलक उपलब र ध अस ल Pay Now य कलकवर स क लक क ल य तर 3 पय य उपलब र ध ह त ल :- (अ) ऑ ल ई प म ट (ब) गर स नवर ध क द (क) चल व द र क र नडट क डव, ड नबट क डव अथव टब ककगच य सह य य ऑ ल ई पर क ष ल क अद करत य ईल गर स नवर ध क द ह पय य न वडल य स, उपलब र ध ह र -य प वत च प रत घ ऊ गर स नवर ध क द अथव स ग र म क द त ज ऊ ल क च भरर क ल ज ऊ कत. सदर क यव ह अजव स दर करण य च य अ नतम नद क प व प र व करर आवश यक र ह ल चल व द र पर क ष ल क भरण य च पय य न वडल य स उपलब र ध ह र -य चल च प रत घ ऊ भ रत य स ट ट ब क च य क र त य ह ख त, ब क च य क य लय व ळ त ल क च भरर क ल ज ऊ कत भ रत य स ट ट ब क मध य चल द व र ल क भरण य च पय य न वडल य स अजव स दर क ल य च य द त स तर अथव वटच य नदव अजव स दर क ल य स त य प ढ ल क मक ज च य नदव ब क च य क य लय व ळ त पर क ष ल क भरर आवश यक आह नवनहत पध दत अजव स दर कर ल क भरण य च क यवव ह, तस च भ रत य स ट ट ब क मध य चल द व र पर क ष ल क भर वय च झ ल य स चल च प रत घ ण य च क यवव ह नद क 4 ज ल, 2017 र ज व ज पय त प र व करर आवश यक आह. त य तर सदर व बकलक ब द ह ईल चल द व र पर क ष ल क भर वय च झ ल य स भ रत य स ट ट ब क मध य नद क 5 ज ल, 2017 पय त ब क च य क य लय व ळ त भरर ब र ध क रक आह. नवनहत नद क तर पर क ष ल क भरल य स व र ध म ल ज र र ह, तस च पर क ष ल क च परत व ह क ल ज र र ह ऑ ल ई पध दत पर क ष ल क च भरर क ल य तर उम दव र ल त य च य प र र ईलमध य पर क ष ल क च भरर झ ल आह ककव कस य च स स थत (status) अवगत ह ईल. त य च उम दव र अजव स दर करण य च य अ नतम नद क प व च तप सर कर ख त र करर अथव पर क ष ल क च भरर झ ल य ब बतच स स थत उपलब र ध सल य स प न ह ल क भरण य च अथव चल घ ण य च क यवव ह करर आवश यक आह. नवनहत नद क तर य स दभ त ल क र त य ह प रक रच य तक र र च दखल घ तल ज र र ह. प ष ठ 8 प क 4

5 9.8 क द न वड : पर क ष ल क च भरर क ल य तर उम दव र ल पर क ष क द च न वड करर आवश यक आह. त य कर त "म झ ख त " मर ध ल स ब नर धत पर क ष च न वड कर व. त य तर "क द न वड " य पय य वर स क लक कर व. सदर पय य तगवत न वडल ल य क द च क षमत द वनवल ज ईल. क द च य क षमत इतक य अजव तत प व प र प त झ ल असत ल, तर सदर क द उपलब र ध स, द सर क द न वड व, अस स द प र प त ह ईल. क द च न वड क ल य तर स व ह बट वर स क लक क ल य स क द न वड च व अजव भरण य च प रनक रय प र व ह ईल भ रत य स ट ट ब क मध य चल व द र ल क भरण य च पय य न वडल ल उम दव र ल क भरल य च य नद क च य द स-य नदव क द न वड च प रनक रय कर कत ल. द सर नदवस क य लय स टट अथव रनवव रच अस ल, तर सदर क यवव ह त य तर लग च य र -य प ढ ल क य लय क मक ज च य नदव करत य ईल वर लप रम र क द न वड च प रनक रय प र व क ल य स उम दव र अज मध य नदल ल य पत रव यवह र च य पत त य मर ध ल म द नजल ह क द वर ककव नजकच य नजल ह क द वर प रव द ण य त य ईल. य ब बत आय ग च त य त य व ळच र ध रर व आय ग च न र वय अ नतम म ण य त य ईल क द बदल ब बतच नव त क र त य ह पनरस स थत त म न य करण य त य र र ह. 10. अज त म द क ल ल य म नहत च य आर ध र उम दव र पनरपत रक त ल नवनहत अहवत ब बतच य अट च व त च प तवत करत त अस समज प त रत तप सत आय ग कड उम दव र त त प रत प रव नदल ज ईल. पर त पर क ष प व अथव पर क ष तर क र त य ह टप प य वर, उम दव र अज त म द क ल ल म नहत च क च व ख ट असल य च अथव उम दव र नवनहत अहवत च प तवत कर त सल य च आढळल य स अ उम दव र च उम दव र क र त य ह टप प य वर रद करण य त य ईल तस च स ब नर धत उम दव र च क त ह आय ग च र सवर क समज त य च य वर क यद र क रव ई करण य त य ईल. य व यनतनरक त आय ग च य स व च छ नर धक र स र स ब नर धत उम दव र ल प रनतर नर धत (Debar) करण य च क रव ई करण य त य ईल. 11. सववस र ध रर : प रस त त पर क ष ह स पर ध पर क ष अस पद न नत स ठ प त रत पर क ष (Qualifying Examination) ह. प रस त त पर क ष च य न क ल च य आर ध र आय ग कड न र रस करण य त आल ल य उम दव र च सक षम प र नर धक - य कड प त रत तप सण य च य अर ध र ह न य क त द ण य च क यवव ह करण य त य ईल. सदर पर क ष मर ध ल उम दव र च य क मनगर च य (Performance) आर ध र न य क त म गण य च उम दव र स क र त ह हक क असर र ह पर क ष स अजव स दर क ल य तर अथव पर क ष नदल य तर उम दव र र ज म नदल य स अथव क र त य ह क रर स तव कर स डल य स अथव नवभ ग स व सम प त क ल य स अथव र ध रर नर धक र ठ वत स वगवब ह य पद वर मर क झ ल य स सदर पर क ष च य न क ल च य आर ध र स ब नर धत उम दव र न य क त स ठ प त र असर र ह "मह र ष ट र सक य गट-अ व गट-ब (र जपनत रत व अर जपनत रत) पद वर सरळस व व पद न नत न य क त स ठ महस ल नवभ ग व टप न यम, 2015" तस च तद तर य स दभ त स व ळ व ळ न गवनमत क ल ल य आद स र न य क त नवषयक क यव ह करण य त य ईल. प ष ठ 8 प क 5

6 12. र नरक च चर ब बत : म ख य ल ख पर क ष च य न क ल आर ध र र नरक च चर स ठ अहवत प र प त ठरल ल य उम दव र र नरक च चर द य व ल गत ह नवच र त घ ऊ उम दव र व ळ च त य स ठ सर व व प ववतय र कर व. म ख य ल ख पर क ष च य न क ल तर सववस र ध रर पर द आठवड य च य अ तर कर ध ह र नरक च चर आय नजत क ल ज ईल. सर व स ठ प र स व ळ नमळ ल सल य च य क रर स तव र नरक च चर च नद क बदल म गत य र र ह त ककव त य ब बत तक र र करत य र र ह आय ग कड र नरक च चर च क यवक रम न न त ह त च त आय ग च य स क तस थळ वर प रनसध द करण य त य ईल. तस च, आय ग च य ऑ ल ई अजव प रर ल त ल स ब नर धत प त र उम दव र त य च य प र र ईलद व र कळनवण य त य ईल आय ग न न त क ल ल य नद क स व नठक र स ब नर धत उम दव र र नरक च चर स ठ उपस स थत र हर आवश यक आह. र नरक च चर स ठ न न त क ल ल य नद क व व ळ मध य बदल करण य ब बतच नव त म न य क ल ज र र ह व त य म ळ उम दव र च र नरक च चर च स र ध व य ग ल य स त य च जब बद र स ब नर धत उम दव र च अस ल व द यक य क रर स तव र नरक च चर च नद क बदल द ण य च नव त करर -य उम दव र व द यक य प रम र पत र मध य म द क ल ल य आज र/द ख पत, त य च स वर प, ग भ यव व सत यत तप सर स ठ लग चच आय ग न न त क ल ल य नठक र व व ळ स सक षम व द यक य म डळ प ढ प ठनवण य त य ईल.तस च व द यक य म डळ नर ट स (Fitness) प रम र पत र प रद क ल तरच त य आय ग न न त क ल ल य नठक र व व ळ स र नरक च चर स ठ उपस स थत र हण य च परव ग द ण य त य ईल व द यक य क रर स तव र नरक च चर स ठ म दतव ढ म गर -य उम दव र च य ब बत त सत यत तप सर तर व द यक य म डळ कड प रनतक ल अहव ल प र प त झ ल य स स ब नर धत उम दव र ल र नरक च चर च स र ध क रण य त य ईल. तस च, अ प रकरर आय ग च र सवर क करण य च प रयत समज स ब नर धत उम दव र वर क यद र क रव ई करण य त य ईल. तस च उम दव र च स ब नर धत पर क ष च उम दव र रद करण य त य ऊ आय ग च य स व च छ नर धक र स र आय ग म र व त आय नजत सवव पर क ष व न वड प स उम दव र ल प रनतर नर धत (Debar) करण य त य ईल. त य व यनतनरक त स ब नर धत उम दव र वर न स तभ गनवषयक क रव ई करण य त य ईल अत य त अपव द त मक पनरस स थत त तस च समथव य क रर सह अजव क ल ल य उम दव र र नरक च चर च नद क व व ळ बदल द ण य च य नव त ब बत आय ग च य स व च छ नर धक र स र, नवच र करण य त य ईल. एख द य प रकरर आय ग नव त अम न य क ल अस ल तर स ब नर धत उम दव र ल प वव न य नजत व ळ पत रक स र न न त क ल ल य नद क व व ळ स र र नरक च चर स ठ उपस स थत रह व ल ग ल. तद तर उम दव र ल प ढ ल स र ध नदल ज र र ह. 13. प रव प रम र पत र : प रस त त पर क ष प व सववस र ध रर पर 7 नदवस अग दर प रव प रम र पत र उम दव र च य प र र ईलदव र उपलब र ध कर द ण य त य ईल. त य च प रत पर क ष प व ड ऊ ल ड कर घ र व पर क ष च य व ळ स दर करर आवश यक आह पर क ष च य व ळ उम दव र स वत:च प रव प रम र पत र आर र सक त च आह. त य न व य, पर क ष स प रव नदल ज र र ह. प ष ठ 8 प क 6

7 14. पर क ष स प रव : पर क ष स व र नरक च चर स य त व ळ स वत:च य ओळख च य प र व य स ठ स वत:च आर ध र क डव, न वडर क आय ग च ओळखपत र, प सप टव, प क डव ककव स म टव क डव प रक रच ड र यव व हग ल यस न स य प क नकम क र त ह एक म ळ ओळखपत र व त य च छ य नकत प रत स बत आर र अन व यव आह पर क ष तस च र नरक च चर च य व ळ प रव प रम र पत र व इतर ओळख च य प र व य सह उम दव र अद यय वत क य लय ओळखपत र स दर करर आवश यक आह र क त प, प स न सल, प रव प रम र पत र, ओळख च म ळ प र व व त य च छ य नकत प रत अथव प रव प रम र पत र वर ल स च स र आय ग परव ग नदल ल य स नहत य सह उम दव र ल पर क ष कक ष त प रव द ण य त य ईल नडज टल ड यर, प जर, म यक र र, म ब ईल र, क म र अ तभ वत असल ल क र त य ह प रक रच स र ध, नसमक डव, ब ल ट थ, द रस च र स र ध म हर व परण य य ग य क र त ह वस त, इल क र न क उपकरर, वहय, टस, परव ग सल ल प स तक, ब ग ज, पनरगर क (calculator) इत य द प रक रच स र ध / स नहत य पर क ष क द च य पनरसर त तस च पर क ष कक ष त आर ण य स, स वत:जवळ ब ळगण य स, त य च व पर करण य स अथव त य च य व पर स ठ इतर च मदत घ ण य स सक त म ई आह. अस स नहत य आर ल य स त पर क ष क द ब ह र ठ वण य च व त य च य स रनक षतत च जब बद र स ब नर धत उम दव र च र ह ल आय ग परव ग क रल ल क र त य ह प रक रच अ नर धक त स र ध /स नहत य पर क ष च य व ळ स ब नर धत उपक द च य म ख य प रव द व र वरच ठ व व ल ग ल. अ स र ध /स नहत य च य स रनक षतत च जब बद र स ब नर धत उम दव र च र ह ल. य स दभ त ल क र त य ह प रक रच य कस स आय ग, नजल ह प र स ककव ळ /मह नवद य लय व यवस थ प जब बद र र हर र ह उम दव र आय ग स स दर क ल ल य अज वर ल स व क षर, हज र पट वर ल स व क षर व अन य सवव प रक रच य पत रव यवह र वर ल स व क षर एकच असर व त य मध य क र त य ह प रक रच र रक/तर वत असत क म य. नवनवर ध नठक र च य स व क षर मध य र रक/तर वत आढळ आल य स स ब नर धत उम दव र च उम दव र रद करण य त य ईल व आय ग च य स व च छ नर धक र स र इतरह क यद र/न यम स र क रव ई करण य त य ईल पर क ष च व ळ स पल य तर समव क षक त य च य अनर धपत य ख ल ल सवव उम दव र च य उत तरपनत रक त य च य कड जम कर उत तरपनत रक च नह ब ल ग पय त सवव उम दव र आप पल य ज ग वर तपर बस र हर आवश यक आह. समव क षक परव ग नदल य न व य क र त य ह उम दव र ल पर क ष कक ष च य ब ह र ज त य र र ह. 15. प रस त त पनरपत रक मध य पर क ष स दभ त ल स नक षप त तप ल नदल ल आह. अजव स व क रण य च पध दत, आवश यक अहवत, आरक षर, वय मय द, ल क, न वड च सववस र ध रर प रनक रय, पर क ष य ज, अभ य सक रम इत य द ब बतच य सनवस तर तपन ल स ठ आय ग च य य स क तस थळ वर ल मय नदत नवभ ग य पर क ष अ तगवत 'उम दव र सववस र ध रर स च ' तस च "पर क ष य ज " नवभ ग त ल प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग य स पर ध पर क ष मध य उपलब र ध कर द ण य त आल ल य म नहत च क पय अवल क कर व. आय ग च य स क तस थळ वर प रनसध द करण य त आल ल म नहत व पनरपत रक अनर धक त समजण य त य ईल. 16. प रस त त पनरपत रक आय ग च य तस च य स क तस थळ वर उपलब र ध आह. 17. सदर पनरपत रक स बतच य "नववरर पत र-1" मध य प वव पर क ष च य ज व अभ य सक रम च सम व क ल आह. प ष ठ 8 प क 7

8 18. सदर पनरपत रक रज वर/प रनतन य क त वर असर -य कमवच -य सह सवव स ब नर धत च य न द व स आर व. 19. सदर स न र वय मह र ष ट र स च य य स क तस थळ वर उपलब र ध करण य त आल अस त य च स क त क अस आह. ह आद नडज टल स व क षर स क ष नकत कर क ढण य त य त आह. मह र ष ट र च र ज यप ल य च य आद स र व व. प रत, 1. सनचव, मह र ष ट र ल कस व आय ग (पत र ). ( व य. म. भट ) उप सनचव, मह र ष ट र स प ष ठ 8 प क 8

9 व रणपत र - 1 प ल स उपव र क षक मर य व त व भ ग र य स पर ध प व पर क ष च पर क ष र य ज व षर य (स क त क क र. 014) अभ र य सक रम - - : पर क ष य जन :- म ध र यम प रश स ख र य ग ण ज क ल र ध प रश पवत रक च मर ठ मर ठ 25 इ ग रज इ ग रज 25 स म न य अध ययन इ ग रज व मर ठ 50 -:अभ र य सक रम: - स र प श ल त एक त स वस त ननष ठ बह पय य अ. क र. घटक उप घटक ग ण (अ)मर ठ सववस म न य शब दस ग रह, व क यरचन, व य करण, म हण व व क रच र य च अर व व उपय ग (ब)इ ग रज तस च उत ऱ य वर ल रशन च उत तर. General Vocabulary, Sentence Structure, Grammar, Idioms & Phrases- their meaning and use, Comprehension. (क)स म न र य अध र यर य 50 (1) आध ननक भ रत च इनतह स. (2) भ रत च नवश षत: मह र ष र च भ ग ल (3) भ रत य अर वव यवस र :- ज गनतक करण, उद र करण, ख जग करण य च य नवश ष अभ य स सह. (4) ग र म-रश सन, नजल ह -रश सन, र ज य-रश सन:- रचन, स घटन, क य. (5) मह र ष र त ल सम जस ध रक. (6) भ रत च श ज र ल र ष र श असल ल स ब ध. (7) च ल घड म ड

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन 2016-2017 सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ मध ल अ श त श क, श ण स वक य न प द र श णश पद वक अ य स म स ठ व श म हत प तक मह र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस .स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस य क वक स वभ ग, मह र श सन य च म फ त आर य व न अ य स

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००. व बस ईट www.mcgm.gov.in व वध वषय त ल प र ध य पक, ब हन म बई मह नगरप लक व

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

- 22/02/ /417/16-1) / ) : ) :-. 1. ( ), इ - - ( - ). - Drought Mitigation Measures ए

- 22/02/ /417/16-1) / ) : ) :-. 1. ( ), इ - - ( - ). - Drought Mitigation Measures ए - 22/02/2016-4/417/16-1) - - - -32-2016/ -5-32 -20 - - - - 1) : 1-060 2 3 2) :- 1 ( ), 2 1 इ - - ( - ) - Drought Mitigation Measures ए 50 50-3) 31- - C:\Users\project39\Desktop\Guidelines Final Draft 22021602

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar मह र र य म ण ज वन नत अ भय न (उम द) ज ह अ भय न यव थ पन क,प लघर स ई आ शव द अप ट म ट, ल कम य नगर, कच र र ड,प लघर-401404 Email- dmmupalghar@gmail.comफ न न.02525-251260 ------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म क ०१/२०१९ दन क १०/१/२०१९ वन वभ ग त ल वनर क च (गट क

अधिक जानकारी

dfdfd

dfdfd मह र ष ट र श सन स र वजननक ब धक म वर भ ग, प ण स थ पत य अभभय त र क सह य यक / कननष ट ठ भ प क / सह य यक भ ड रप / आर खक श र ण -3 (अन र खक)/ र हनच क य स र ग वत पद भरत स ठ ज हहर त सन-2015 ज हहर त श ध द प क क

अधिक जानकारी

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य य ग य न मत रनर द त रशत आक त य क ढ. 3. प रत य क म ख

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

नगरपररषद प रश सन स च लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई " मह र ष ट र नगरपररषद स व पद भरत - २०१८ उम दव र न सववस ध रण स चन " अर व, अहवत, सववस ध रण प त रत, वय

नगरपररषद प रश सन स च लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई  मह र ष ट र नगरपररषद स व पद भरत - २०१८ उम दव र न सववस ध रण स चन  अर व, अहवत, सववस ध रण प त रत, वय नगरपररषद प रश सन स च लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई " मह र ष ट र नगरपररषद स व पद भरत - २०१८ उम दव र न सववस ध रण स चन " अर व, अहवत, सववस ध रण प त रत, वय मय द इत य द 1.1 अर व 1.1.1 नगरपररषद प रश सन स च लन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019 अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) नम न ज हर त ज ह प रषद भ ड र ज ह प रषद, भ ड र अ तग त गट-क मध ल सरळस व च र त भर य स ठ च ज हर त ज हर त म क:- 01/2019 दन क :- 02/03/2019 ------------------------------ मह र श सन

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र अध क र कड न स द श न प तमत आण अन प लन च आमच वचनबधदत वर स ह त भर द त प र य सहक र न व स प वअस आच र स ह त क णत अपव द प वन, जगभर त ल आपल क णत र च लन मध क

अधिक जानकारी

श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य

श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य चनसर गरम य पररसर त द न क १४ आचण १५ म २०१६ र स पन न

अधिक जानकारी

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द E-mail id:div.aurangabad@gmail.com/ द र वन म क :- 0240-2325570/ 2331755 ----------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प.आर-5/687/2019 (व ह र झ रख ड शहर एव ग र म ण व वक श स स थ न म ब ल क पर रय जन अध धक र, सह यक ब ल क पर रय जन अध धक र, मल ट ट स क स क ग क लक1 एव

अधिक जानकारी

ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त

ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त द वनव त ब बतच य म गफदशफक स चन. मह ष ट र श सन ग र म

अधिक जानकारी

स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न

स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न लवत त य स व प रद न करण य द व र स वय प र णत आलर एक

अधिक जानकारी

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत एक बह त ह दल र भ क षय द ख ह Bs (उच च रत ब -सब-एस) म

अधिक जानकारी

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( (

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( ( 1 जल ई 2017 21st Century Fox ( ) स गत नय ण क प लन करन ह ग य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF ) ( ( (i) ; (ii) ; (iii) ; (iv) ) य द 1 6 व नयम तब अक सर अ धक कड़ ह त ह जब अन य प

अधिक जानकारी

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210 मह र र य य स क तक ध रण य मस स ब ध स चन स ठ आव हन य मर ठ ब धव न, स म नम क र. दन क: १६ फ व र २०१० मर ठ भ ष, मर ठ स क त, मर ठ त ल स ह य व एक दर तच मर ठ म णस य प ढ ल व वध आ ह न य वषय ० सल ल क ळकण य च एकच अम

अधिक जानकारी

ITZ CASH CARD LIMITED

ITZ CASH CARD LIMITED आच र स हत इट ज क ष क सर ल मट ड/आई० स ०स ०एल० अपन व यवस य क ल ग क़ न न, नयम और तबन ध क अन स र चल न तथ व य प र सम बन ध न तकत व न तक आचरण क उच चतम म नक क थ पत करन क लय तबद ध ह आई० स ०स ०एल० इस स हत क आचरण

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन

प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन स व त ज त, व म क त ज त, भटक य जम त, इतर म ग स ग व श

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 उन नत श त सम द ध श तकर म ह म 2017-18 मह र ष ट र श सन क ष व भ ग ग - ब ल,त.वसन नर, व.न वशक 1 प रस त न सन २०२२ पय त श तकऱय च द प पट उत पन न य सन २०१७-१८ प स न उन नत श त सम द ध श तकर म ह म व व ध य न च अ मलब

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र क स द श यह स ह त न प तर और उनक अन प लन क प रत हम र प रत बद धत क र ख क त करत ह प र य सहकर मर, व स प वरस क आच र स ह त प रपव द र प स व स प वरस क व म ल य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

Declaration of Assets and Liabilities

Declaration of Assets and Liabilities मत त द य त व च व र ष क यवयवरण स दर करण क यपधत मह र ष ट र न गर स व (वतयण क) यन म,1979 मह र ष ट र न गर स व (व तण क) ननयम,1979 च य ननयम 19 च य प टननयम (1) प त य ख ल ल ट प 3 अन स र प रत य क श सक य अनधक र /कमतच

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 प ण प रवठ व स वच छत ववभ ग मह र ष ट र श सन व षय:- गत एक ष त व भ ग म र फ त घ ण य त आल ल य महत प र फ श सन वनर फय च अ मलबज र रड ई खर च र च स ध दरत दनकष (श सन दनर णय द न क ०९/१०/२०१३) द न क १८ म, १९९६ च य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi अन भ ग 2 अ तर र ष टर य अभ य स और घर ल अन भव 2.1 प ष ठभ म 2.1.1 आव स एक अमण स क तक क र प म श र ह त ह ह उ स ग ट टर स चक क क एक बड़ आ थर क स क तक क र प म म न ज त ह क य क य नकट भ व य म अथर व यव थ क अन क क ष

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 क ळश प स न व ज न मर त क द र त ट ट य क द र ल प र क र द श त प ह य द च झ ल पय र वरण नकष वर प रक षण क ळश प स न व ज न मर त करण र य क द र च व वध पय र वरण य नकष वर न कत च अ य स कर य त आल. स टर फ र स य स ऍ ड ए

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

???? ??????? ?????

???? ??????? ????? ॐ ऐ ह क ल मन द व य वच च मन द व म मन द व स त मन द व - म गल आरत स तप ड नव सन मन म त च आरत ॐ नम भगवत मन म त नम मन द व म गर व स य सध द भ कल य ण क र णम वन द मन द व स व म मन व च छत द य नम 1 मन द व स त मन द व

अधिक जानकारी

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम ह और इनम व द ध य कम क ज सकत ह 2. प.ज.ट. (सभ वषय) व

अधिक जानकारी

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य जन ह ग श म म च ह न न दल स क य म म म त ओ -बहन, ब टय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल - 110003 र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल -110003 ग ट 2016 क म यम स अ धक रय

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य 01 इसक ल ए समर प त बन ए रखन उच चतम म नक व य प र आचरण क क फ क इ टरन शनल ल म ट ड और इसक सह यक क पन य (ब द म "स आईएल" य "क पन ") व य प र आचरण क उच चतम म नक क बन ए रखन क ल ए प रत

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह ह ह डब क नव न न न-न टवक डर सहकमर च र य न (क पन च ईम ल पत त नसल ल आ ण/ क व क म प य टरवर अ क स स नसल ल सहकमर

अधिक जानकारी

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ टप प ह त, त वढ च स त र स ध रण च य द ष ट ख ल फ र महत

अधिक जानकारी

Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क

Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क नव नतम ई- म रस द स य.: प सप ट आक र क फ ट (5x7स.म.)

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त

भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त व ह इन अध य त व य, जनक म ध यम स उ स तर य स सद य वषय

अधिक जानकारी

अपन स सद स म ल ट लक ट व व ह सम नत क ज तन क ल ए आपक कह न म यन रखत ह इसस अध क सशक त और क छ भ नह ह! स सद म एक मत क म ध यम स व व ह सम नत क प र त करन क ज म

अपन स सद स म ल ट लक ट व व ह सम नत क ज तन क ल ए आपक कह न म यन रखत ह इसस अध क सशक त और क छ भ नह ह! स सद म एक मत क म ध यम स व व ह सम नत क प र त करन क ज म अपन स सद स म ल ट लक ट व व ह सम नत क ज तन क ल ए आपक कह न म यन रखत ह इसस अध क सशक त और क छ भ नह ह! स सद म एक मत क म ध यम स व व ह सम नत क प र त करन क ज म द र हम र न र व च त अध क र य क ह ल क न यह हम पर न र

अधिक जानकारी

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण - 2016 म न य श र श ख़ सब ह अल अहमद अल ज ब र अल सब ह अमर र क व त ईश वर इनक रक कर म न य श र श ख़ नव फ अल अहमद

अधिक जानकारी

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw स खन -स ख न क प रक र य क पर वर तन: आपक व द य लय म प र ध य ग क क इस त म ल क न त त व करन Copyright 200X, 200Y The Open University Contents यह इक ई क स ब र म ह 3 व द य लय न त इस इक ई म क य स ख ग 3 1 क न स

अधिक जानकारी

5187_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80414_ _ _mc

5187_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80414_ _ _mc कह न स न न, ग त, र ल प ल और न टक Contents 3 अभ स व क त य 5 2 of 5 Thursday 31 March 2016 व द य र थ उस समय सबस अच छ ढ ग स स खत ह जब व स खन क अन भव स सक र य र प स ज ड ह त ह द सर क स थ परस पर स व द और अपन

अधिक जानकारी

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व क सभ न व स य, भगव न क ख श स स त त कर. अल फ और ओम ग, व श ल ट ल प थ क इ ज ल क ल खक ह प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स

अधिक जानकारी

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, जबलप र 482008 फ न न. : 0761-2702615 ई म ल : mppgcl@mp.nic.in

अधिक जानकारी

म. उच चच चयन य य लय, द व ण अप ल अध क र त, म बई, य च न य य लय त जनद त य धचक क रम क १७६/ २०१२ १ श र र ज श मध कर प ड त २ श र न गस न( ननशशक त) म रल धर पग

म. उच चच चयन य य लय, द व ण अप ल अध क र त, म बई, य च न य य लय त जनद त य धचक क रम क १७६/ २०१२ १ श र र ज श मध कर प ड त २ श र न गस न( ननशशक त) म रल धर पग म. उच चच चयन य य लय, द व ण अप ल अध क र त, म बई, य च न य य लय त जनद त य धचक क रम क १७६/ २०१२ १ श र र ज श मध कर प ड त २ श र न गस न( ननशशक त) म रल धर पग र ३ श र जगब र ननममल शस ग...य च क कत व. १ न शशक मह नगरप

अधिक जानकारी

प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प

प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म 16251 प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प तक लय ट एलएसएस आट म शन स फटव यर स य क त ह सभ प तक,

अधिक जानकारी

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi म ब इल फ नच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य य जन स सरक रच म यत म ब इल फ सच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य स क पन मक य जन स अ तम व प द य स ठ एक अ तम लय न गट च (IMG च ) थ पन कर य त आल ह त. IMG न

अधिक जानकारी

अध य य 27 अव तन क आय जक तथ अव तन क प रबन धक क कर तव य तथ क त य और भत त तथ म द य क भ गत 377. अव तन क आय जक नकस सनमनत क स घट क द र म अप द व र प र प त प

अध य य 27 अव तन क आय जक तथ अव तन क प रबन धक क कर तव य तथ क त य और भत त तथ म द य क भ गत 377. अव तन क आय जक नकस सनमनत क स घट क द र म अप द व र प र प त प अध य य 27 अव तन क आय जक तथ अव तन क प रबन धक क कर तव य तथ क त य और भत त तथ म द य क भ गत 377. अव तन क आय जक नकस सनमनत क स घट क द र म अप द व र प र प त प रत य क ध र न क न ए व ध रस द द ग वह आय तथ व यय क उन

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's 01 सत यन ष ठ ह टल इन क ब र म सत यन ष ठ ह टल इन एक व य पक और ग पन य र प र ट ग ट ल ह ज सक र त मक क र य व त वरण क न र म ण करन क द र न क र यस थल म ध ख धड, द र व यवह र और अन य द र च

अधिक जानकारी

1 अन लग नक-3 व षय : ग ल क म म बई क य लय म द न क 05 जन र, क र जभ ष द न क प रय ग क प रस ग म प रय जन म लक द न ए अन व षय पर एक व य ख य न क आय जन क प

1 अन लग नक-3 व षय : ग ल क म म बई क य लय म द न क 05 जन र, क र जभ ष द न क प रय ग क प रस ग म प रय जन म लक द न ए अन व षय पर एक व य ख य न क आय जन क प 1 अन लग नक-3 व षय : ग ल क म म बई क य लय म द न क 05 जन र, 20913 क र जभ ष द न क प रय ग क प रस ग म प रय जन म लक द न ए अन व षय पर एक व य ख य न क आय जन क प रत न (ररप र ) ग ल क म म बई क र लर द व र द न क 05 जनवर,

अधिक जानकारी

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क 0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर 10000 जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क सर क जल द पत लग य ज सक और इल ज कय ज सक, त इसम स व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx उ तर - 1 स व ज नक क उप म (प एस य ) म ल ख पर क क त म प रवत न क आव यकत स र ब द 1. ल क यय क व न ल ख -पर क क त एव ल ख पर क क भ मक क प र प रक स क य क शल ल ख पर म प रव त त कर दय प र प रक ल ख -पर क अपय तत क क

अधिक जानकारी

स य -869/2015/2371/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -869/2015/2371/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -869/2015/2371/69-1-15-79(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 08 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - april2009splhindi.docx

Microsoft Word - april2009splhindi.docx नप -VIII (अ ल, 2009) (1) स रल ख उ तर -I यह म मल च क स उप कर यथ ऑ स जन, क स टर एव ज ट न ब ल इजर क ल ख पर म व क य त स स ब धत ह मर ज, ज ल ख क य लय, आय ध नम ण, खम रय म स व रत व र ठ ल ख पर क क प न ह, क च क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 6 dilip jha _27-31_

Microsoft Word - 6 dilip jha _27-31_ भ म स हन क उप य स म आ थ क ज वन दश न ड. दल प क म र झ फ ट ल टर व य लय ह वड़, प.ब ग ल, भ रत श ध स प ह द उप य स स ह य म भ म स हन क थ न व श ट ह व श षत, प ड़त ल ग क प धर ह उ ह न स त उप य स क रचन कर ह द उप य स

अधिक जानकारी

स य - 4/2017/2110/एक (11)/99 षक, ड 0 रजन श द ब, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, - सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श र ज व अन भ

स य - 4/2017/2110/एक (11)/99 षक, ड 0 रजन श द ब, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, - सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श र ज व अन भ स य - 4/2017/2110/एक-9-2017-1(11)/99 षक, ड 0 रजन श द ब, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, - सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श र ज व अन भ ग-9 लखनऊ दन क 19 दस बर, 2017 वषय :- वष 2017-18 म र

अधिक जानकारी

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय = 6. क व य श = 7. क ट = 8. क षत = 9. क षय = 10. ग

अधिक जानकारी

पत र स चन श ख स चन एव जनसम पकर वभ ग, उ0प र0 र ज यप ल क प स तक चर व त! चर व त!! क ह आ वम चन प स तक चर व त! चर व त!! नरन तर ग तश ल रहन क स द श द त ह - र

पत र स चन श ख स चन एव जनसम पकर वभ ग, उ0प र0 र ज यप ल क प स तक चर व त! चर व त!! क ह आ वम चन प स तक चर व त! चर व त!! नरन तर ग तश ल रहन क स द श द त ह - र पत र स चन श ख स चन एव जनसम पकर वभ ग, उ0प र0 र ज यप ल क प स तक चर व त! चर व त!! क ह आ वम चन प स तक चर व त! चर व त!! नरन तर ग तश ल रहन क स द श द त ह - र ष ट रप त नरन तर कमर करत रहन स ह ज वन म सफलत प र प

अधिक जानकारी

dfdfd

dfdfd मह र ष ट र श सन स र वजननक ब धक म वर भ ग, म बई कननष ट ठ अभभय त (स थ पत य) र ज यस तर य पदभरत ज हहर त सन 2018. मह र ष ट र श सन न म बई स.ब.म डळ ल न डल अध क र म हण न प र ध क त क ल ल य प र ध क र नस र कननष ट

अधिक जानकारी

स य -171/2018/485/ (म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र ए

स य -171/2018/485/ (म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र ए स य -171/2018/485/69-1-18-55(म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 30 म च, 2018 उ म लन क य म वभ ग

अधिक जानकारी

SONOVA सम ह क आचरण न यम

SONOVA सम ह क आचरण न यम SONOVA सम ह क आचरण न यम स ई ओ द व र स द श हम र सहभ ग म लभ त म ल य तथ ध रण य, वचनबद धत और ज म म द र क र प र ट स स क त क प रत ब ब त करत ह ज हम सभ ब र ड और क ष त र म एक क पन क र प म पर भ ष त और एकज ट करत

अधिक जानकारी

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988 स व पक ओष ध और मन:पर भ व पद थर अव ध व य प र नव रण अ ध नयम, 1988 (1988 क अ ध नयम स ख य क 46) स व पक ओष धय और मन:पर भ व पद थ क अव ध व य प र क नव रण क पर य जन क लए, क छ म मल म नर ध क और उसस स ब धत वषय क उपब

अधिक जानकारी

र ष ट र य ह टल प रब धन एव क टरर ग प र द य गगक पररषद क अन स ध न फ ल श प य जन

र ष ट र य ह टल प रब धन एव क टरर ग प र द य गगक पररषद क अन स ध न फ ल श प य जन र ष ट र य ह टल प रब धन एव क टरर ग प र द य गगक पररषद क अन स ध न फ ल श प य जन १. प रस त वन र ष ट र य ह टल प रब धन एव क टरर ग प र द य गगक पररषद क अन स ध न फ ल श प (आरएफ) क य जन उन अभ यगथ य क शलए ह ज प एच०

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 72_2017_LS_Hin

Microsoft Word - 72_2017_LS_Hin 2017 क वध यक स ख य क 72. [ द न शनल ब क फ र ए ग रक चर ए ड रल ड व लपम ट (अम डम ट) बल, 2017 क ह द अन व द] र ट र य क ष और ग र म ण वक स ब क (स श धन) वध यक, 2017 र ट र य क ष और ग र म ण वक स ब क अ ध नयम, 1981

अधिक जानकारी

स य 30/2017/2015/स ह-म (333)/2016 ट 0स 0- षक ब जर ज स ह य दव, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक म य, म य नद श लय, उ0 0 लखनऊ म य उ प दन अन भ ग

स य 30/2017/2015/स ह-म (333)/2016 ट 0स 0- षक ब जर ज स ह य दव, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक म य, म य नद श लय, उ0 0 लखनऊ म य उ प दन अन भ ग स य 30/2017/2015/स ह-म-2017-6-9-(333)/2016 ट 0स 0- षक ब जर ज स ह य दव, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व, नद शक य, य, उ0 0 लखनऊ य उ प दन अन भ ग लखनऊ दन क:17 नव बर, 2017 वषय भ रत सरक र र वष 2016-17 नव न य जन व क

अधिक जानकारी

HeartSine samaritan PAD SAM 500P प रश क षक म डल TRN उपय गकर त म र गदर श क

HeartSine samaritan PAD SAM 500P प रश क षक म डल TRN उपय गकर त म र गदर श क HeartSine samaritan PAD SAM 500P प रश क षक म डल TRN-500-1 उपय गकर त म र गदर श क HeartSine samaritan PAD 500P Trainer with CPR Advisor यह उपय गकर त म र गदर श क यह न दद श द त ह क HeartSine samaritan PAD

अधिक जानकारी

Layout 1

Layout 1 The Baptist Tabernacle of Los Angeles 1329 South Hope Street, L.A. Civic Center Mailing Address: P. O. Box 15308 Los Angeles, CA 90015 Phone: (213) 744-9999 E-mail: rlhymersjr@sbcglobal.net www.sermonsfortheworld.com

अधिक जानकारी

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर स य -08/2018/1838/69-1-2017-32(अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 24 जनवर, 2018 उ म लन क य म वभ ग वषय:

अधिक जानकारी

देश देशांतर : ब्रेक्जिट समझौता (Brexit Agreement)

देश देशांतर : ब्रेक्जिट समझौता (Brexit Agreement) द श द श तर : ब जट समझ त (Brexit Agreement) drishtiias.com/hindi/printpdf/brexit-agreement स दभ एव प ठभ म य र प य य नयन स ब ट न क अलग ह न क समझ त पर ब ट न क म म डल न म हर लग द ह ब ट न सरक र क क बन ट म य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Fishyojna.docx

Microsoft Word - Fishyojna.docx वभ ग य य जन ए :- म य द ष म म य ग उ र र वक स क ओर अ सर ह म ण म म य प लन ब र जग र द र करन क सष म यम ह जस कम समय एव कम ल गत म अ धक आय द न व ल यवस य क प म अपन य ज रह ह म य ग वक स क स थ-स थ मछ आ, अन स चत ज

अधिक जानकारी

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय 1 70409078 प श न थ प ठ रम न थ प ठ सम य श लयज व द 85.20 2 70419397 आश त ष क म र म व क म र म सम य श लयज व द 79.75 3 70450135 आश ष क म र प ड य र ज श प ड य सम य श लयज व द 77.10 4 70408749 व वज त क म र झ अ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -775/2015/2405/69-1-15-80(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 14 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी