प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन"

प्रतिलिपि

1 प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन स व त ज त, व म क त ज त, भटक य जम त, इतर म ग स ग व श ष म ग स प र ग त ल व द य र थ य च य श क षवणक श ल क च य प रवतप त य जन श क षवणक षग प स न प ढ स र ठ ण य ब बत... स म वजक न य य व श ष सह य य व भ ग, श सन वनणगय क र. इब स -2016/प र.क र. 221 /वशक षण-1, म त र लय व सत र भ न, म बई , वदन क : 31 म ग, : 1) श सन वनणगय, उच त त र वशक षण व भ ग, क र.ट ईएम -2015/ प र. क र. 219/त वश-4, वदन क 31 म ग, श सन च य उच त त र वशक षण व भ ग, द यक य वशक षण औषध द रव य व भ ग, क वष व भ ग, पश स धगन, द ग धव य स य आवण मत ससयव य स य व भ ग य व भ ग च य अवधपत सय ख ल ल म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत स स मध य प र श घ ण ऱ य व द य र थ य न श क षवणक श ल क प रवतप त करण य ब बत ध रण त समक वनणगय श क षवणक षग प स न घ तल ल आह. सदरह वनणगय श क षवणक षग , , , , , , मध य क यम ठ ण य त आल ल आह. सदरह य जन श क षवणक षग प स न स र ठ ण य ब बतच य उच त त र वशक षण व भ ग च य प रसत स म.म वत रम डळ च य ब ठक त म न यत घ ण य त आल अस न त सय स दभ त ल उच त त रवशक षण व भ ग च य वदन क 31 म ग, 2016 च य श सन वनणगय च य अन ष ग न अन स व त ज त, व म क त ज त, भटक य जम त, इतर म ग स ग व श ष म ग स प र ग त ल व द य र थ य न श क षवणक श ल क प रवतप त करण य प रसत श सन च य व र ध न ह त. त सय न स र श सन न प ढ लप रम ण वनणगय घ तल आह. श सन वनणगय : र ज य त ल श सवकय, अश सवकय अन द वनत व न अन द वनत मह व द य लय /त त रवनक तन आवण श सवकय व द य प ठ त व न अन द वनत तत स र स र असल ल य वन डक व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ तल ल य अन स व त ज त, व म क त ज त, भटक य जम त, व श ष म ग स प र ग इतर म ग स प र ग त ल व द य र थ य स ठ श क षवणक श ल क प रवतप त य जन श क षवणक षग प स न प ढ स र ठ ण य स ख ल लप रम ण श सन म न यत द ण य त य त आह :- 1. प र वलत वशक षण श ल क प रवतप त य जन श क षवणक षग प स न प ढ अ मलबज ण करण य त य. 2. सदर य जन च य अ मलबज ण स दर ष म वत रम डळ म न यत न घ त ध रण म हण न सदर य जन स म न यत द ण य त य.

2 3.सदर य जन च य अ मलबज ण स दभ त ल स ध र त पद त प ढ ल श क षवणक षग स पण य प व भ ग न सव सतर आढ घ य. 4. तस सदर य जन च य अ मलबज ण कवरत आ श यक असल ल वनध प रत सय क व त त य ष अ गस कल प त कर न उपलब ध करण य त य. 5. सदर य जन म ळ वनकष न बदलत अ मलबज ण त स ध रण करण य अवधक र प रश सक य व भ ग स व त त व भ ग च य सल ल य न प रद न करण य त आल आह त. त सय न स र सदरह य जन श क षवणक षग प स न प ढ स र ठ ण य स ख ल ल स ध वरत अट शत न स र म न यत द ण य त य त आह - अ) आर ग य व ज ञ न पद अभ य सक रम ( द यक य, द त, ह वमओप, य न न, आय द, भ वतक प र, व य स य प र नवस ग) :- अस वशएशन ऑफ म न जम ट स ऑफ अनएड ड प र यव ह ट म ड कल अ ड ड टल क ल ज स ऑफ मह र ष ट र, म बई य न आर ग य व ज ञ न अभ य सक रम च य प र म ष स र बव ल ल य प र श प रवक रय त न अ श सन च य स म ईक प र श पर क ष द व र प र श घ तल ल य व द य र थ य न त त सय अभ य सक रम प णग कर पयगन तच य क ल ध स ठ ल ग र ह ल. म त र सदर प र श प रवक रय प णग झ ल य न तर वरक त र वहल ल य ज ग र स स सतर र प र श घ तल ल य व द य र थ य न जर अश प र श न प र श वनय त रण सवमत न म न यत वदल असल तर य य जन ल भ ह ण र न ह. ब) उच त त रवशक षण व भ ग त गत- र ज य त ल व न अन द वनत मह व द य लय /त त रवनक तन सम त श सक य अन द वनत मह व द य लय /त त रवनक तन आवण श सक य व द य प ठ त ल व न अन द वनत तत स र लव ल ज ण र व य स वयक अभ य सक रम न ल ग र वहल. य य जन मध य ख ल ल अभ य सक रम सम श र ह ल :- पदव क पद पदव य त तर पद अवभय वत रक अवभय वत रक एम.ब.ए./एम.एम.एस. औषधवनम णश स त र औषधवनम णश स त र एम.स.ए. ए एमस ट ए एमस ट सत श स त र -- क) क ष, पश स धगन द ग धव य स य व क स मत ससयव य स य व भ ग :- र ज य त ल रह क ष व द य प ठ त गत क यगरत असल ल य म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत व द य लय /मह व द य लय मध ल श सक य क ट य त न प र श घ तल ल य व द य र थ य न मह र ष ट र क ष वशक षण स श धन पवरषद न वनध वरत क ल ल य दर प रम ण वशक षण श ल क प रवतप त प ढ ल अभ य सक रम स ठ ह प रवतप त य जन ल ग र ह ल. क ष व द य लय (पदव क ) द ग ध व य स य व क स (पदव क ) क ष स लग न व षय मह व द य लय (पद पदव य त तर) क ष ज त त रज ञ न मह व द य लय (पद पदव य त तर) क ष अन न त त रज ञ न मह व द य लय (पद पदव य त तर) प ष ट ठ 8 प क 2

3 ड) मह र ष ट र श सन च य ब.एड ड.एड. अभ य सक रम च य प रवतप त स ठ प आद श ल ग र हत ल. सदर अभ य सक रम प रवतप त र ज य श सन च य अन क रम उच त त रवशक षण व भ ग श ल य वशक षण व भ ग न वनव त क ल ल य दर प रम ण अन ज ञ य र ह ल. 2) सदरह य जन सन प स न प ढ ख ल ल अट शत न स र ल ग र हत ल :- (1) र ज य त ल म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध य व य स वयक अभ य सक रम स ठ सन य श क षवणक ष प स न प र म ष त प र श घ तल ल य अन स व त ज त, व म क त ज त भटक य जम त, व श ष म ग स प र ग त ल व द य र थ य न वशक षण श ल क पर क ष श ल क 100 टक क प रवतप त इतर म ग स प र ग च य व द य र थ य न वशक षण श ल क पर क ष श ल क 50 टक क प रवतप त त सय अभ य सक रम प णग ह ईपयगन त अन ज ञ य र ह ल. (2) व म क त ज त भटक य जम त, इतर म ग स प र ग व श ष म ग स प र ग त ल व द य र थ य च य प लक र षषक उत सपन न र पय 4.50 ल ख च य मय द त अस. य य जन ल भ प र म ष कवरत वमळ ल य न तर ह स लत त सय अभ य सक रम प णग ह ईपयगन त अन ज ञ य र ह ल. अश व द य र थ य न द स- य ष प स न दर ष उत सपन न द खल स दर करण य आ श यकत र हण र न ह. (3) आरक षण ल भ न घ त ग ण त त न स र ख ल य गट त ल ज ग र प र श घ तल ल य अन स व त ज त, व म क त ज त भटक य जम त, इतर म ग स प र ग व श ष म ग स प र ग त ल व द य र थ य स ठ स ध द सदर य जन ल ग र ह ल. (4) उपर क त य जन फक त श सक य क ट य त न प र श घ तल ल य व द य र थ य न ल ग र ह ल. (5) त त रवशक षण श वनगड त पदव क, पद, पदव य त तर अभ य सक रम स ठ य य जन ल भ ज य व द य र थ य न श सन च य क द र भ त प र श प रवक रय द व र (CAP) प र श घ तल आह, अश व द य र थ य न ल ग र ह ल. म त र सदर प र श पवक रय प णग झ ल य न तर वरक त र वहल ल य ज ग र स स सतर र प र श घ तल ल य व द य र थ य न जर अश प र श न प र श वनय त रण सवमत न म न यत वदल असल तर य य जन ल भ ह ण र न ह. (6) ट वद वत य षग अवभय वत रक तस औषध वनम ण श स त र तस पद अभ य सक रम स ठ प र श घ ण -य व द य र थ य न जर श सन च य क द र भ त प र श प रवक रय द व र (CAP) प र श घ तल अस ल तर त सय न प रवतप त य जन ल भ ह ईल. म त र सदर प र श पवक रय प णग झ ल य न तर वरक त र वहल ल य ज ग र स स सतर र प र श घ तल ल य व द य र थ य न जर अश प र श न प र श वनय त रण सवमत न म न यत वदल असल तर य य जन ल भ ह ण र न ह. (7) सदरह य जन ल भ एआयईईई क ट य त न प र श घ ण ऱ य मह र ष ट र र ज य त ल अन स व त ज त, व म क त ज त भटक य जम त, इतर म ग स प र ग व श ष म ग स प र ग त ल व द य र थ य न ल ग र ह ल. (8) सदर य जन ह ख जग अवभमत व द य प ठ अ ख जग स य अ गसह य य त व द य प ठ त ल अभ य सक रम स ठ प र श घ ण -य व द य र थ य न ल ग र हण र न ह. (9)सदर य जन त गत द ण य त य ण र ल भ ह श सन न वनव त क ल ल य वन डक व य स वयक अभ य सक रम स ठ क ळ मह र ष ट र र ज य त ल अवध स प रम णपत र असण -य व दय र थ य स ठ मय वदत र वहल. प ष ट ठ 8 प क 3

4 (10)श सन च य व व ध वशष ट य त त य जन प क क ळ क णत सय ह एक य जन त गत ल भ वमळण य स स ब वधत व द य प त र अस ल. म हणज अन य य जन च य म ध यम त न व द य क णत सय ह वशष ट य त त / श ल क प रवतप त ल भ घ त असल य स त व द य य य जन त गत ल भ वमळण य स प त र असण र न ह. (11)आर ग य व ज ञ न पद अभ य सक रम, उच त त रवशक षण व भ ग त गत य ण र अभ य क रम क ष, पश स धगन द ग धव य स य व क स मत ससयव य स य व भ ग त गत य ण र अभ य सक रम मध य प र श घ तल ल य ल भ व द य र थ य न वनयवमतपण मह व द य लय / त त रवनक तन मध य वशक षण स ठ ग त उपस स त र हण आ श यक र वहल प रत सय क सत र अ ष पर क ष द ण आ श यक र वहल. क ळ व वशष ट ट पवरस स त त व श षत: आज रपण च य क रण सत पर क ष द ण शक य झ ल नसल य स स ब वधत व दय श क षवणक स स न तश वशफ रस क ल य न तर स ब ध त सक षम अवधक र य न तस प रम वणत करण आ श यक र वहल. (12)प त र ल भ व द य व य स वयक अभ य सक रम कवरत प र श घ तल य न तर एख दय सत र (स वमसटर ) पर क ष वदल नसल य स अ एख दय श क षवणक ष त अन त त णग झ ल य न त सय ष स ठ प र श वमळ ल नसल य स प ढ ल ष कवरत सदर य जन त गत सदर व द य ल भ वमळण य स अप त र र वहल. त वप, तदन तर प न : त सय सत र/ ष त पर क ष उत त णग झ ल य न तर अ अ शत: प स (ATKT) झ ल य न त सय अभ य सक रम च य प ढ ल श क षवणक ष स ठ प र श वमळ ल य स सदर य जन त ल ल भ स ठ प न ह प त र ठर ल. (13)पर त अस प त र ल भ व दय अभ य सक रम स प र श घ तल य न तर स प णग अभ य सक रम च य एक ण क ल ध त द न कक त सय प क ष अवधक ळ प णगत: अन त त णग झ ल य म ळ त सय अभ य सक रम च य प ढ ल श क षवणक ष स ठ प र श वमळ ल नस ल तर स ब वधत व द य प र श घ तल ल य अभ य सक रम च य उ गवरत क ल ध स ठ सदर य जन त गत ल भ कवरत क यमस र प अप त र ठर ल. (14) ल भ व दय स ब वधत वशक षण स स य न सदर य जन त गत ल भ घ ण य स ठ स दर क ल ल य अज त क अ वदश भ ल करण र म वहत स दर क ल य स त सय स उ गवरत अभ य सक रम च य क ल ध स ठ ल भ द ण य त य ण र न ह. तस, त सय व दय र थ य ल /स स ल त सय न स दर क ल ल य क च य म वहत च य आध र त सय प वमळ ल ल य ल भ च य स प णग रकम व य ज सह स ल करण य त य ईल क णत सय ह य जन त गत स ब वधत व द य र थ य स वशष ट य त त /श ल क प रवतप त वमळण य स प रवतब वधत क ल ज ईल. य स दभ त ल स गस जब बद र ह य जन अ मलबज ण करण -य सक षम प र वधक ऱ य अस ल. (1५) स ब वधत व द य स त:च य क च य तगन म ळ सम ध नक रक श क षवणक प रगत कर त नसल य ब बत कक स ब वधत प र वधक ऱ य च य प गपर नग वश य अवनयवमतपण ग रहजर र हण इत सय द स र प ग र तगन करत असल य ब बत स ब वधत श क षवणक स स च य प रम ख न वनदशगन स आणल तर अश व द य र थ य श ल क प रवतप त बव ण य त कक रद करण य त य ईल. प ष ट ठ 8 प क 4

5 (16) ज य अभ य सक रम कवरत प त र ल भ व द य र थ य स प रवतप त प रद न करण य त आल आह त अभ य सक रम स ब वधत व द य र थ य न मध य स डल तर अश व द य र थ य स प रद न क ल ल य प रवतप त रक कम र ज य श सन स य ग य टल य स त सय च य /वतच य कड न स ल क ल ज ईल. (17) सदर य जन च य अ मलबज ण ब बतच य क णत सय ह प गस न न द त बदल अ स ध रण करण य अवधक र श सन स र हत ल अस बदल क ल य म ळ क णत सय ह प रक र न कस न झ ल य ब बत द क णत सय ह व द य र थ य स कक श क षवणक स स स अ व द य र थ य च य प लक न श सन च य व र ध द करत य ण र न ह. (18) सदर य जन च य ल भ कवरत श सक य अ श सन अन द वनत श क षवणक स स कक श सक य व दय प ठ गळ न अन य स ग ख जग व न अन द वनत श क षवणक स स मध ल प त र व दय र थ य प र श व द य र थ य कड न आक र य असल ल वशक षण श ल क ह मह र ष ट र व न अन द वनत ख जग व य स वयक श क षवणक (प र श वशक षण श ल क य व वनयमन ) अवधवनयम 2015, मध ल तरत द न स र श ल क वनय मक प र वधकरण कड न प रत सय क ष वनव त कर न अ वतम करण आ श यक र ह ल. (19) सदर य जन त गत प त र असण र व य स वयक अभ य सक रम र बव ण ऱ य स ब वधत श क षवणक स स न प ढ ल 3 ष च य आत म हणज श क षवणक षग पय त सक षम वशखर स स कड न म ल य कन दज म न कन प र प त करण (Assesment and Accreditation) आ श यक र ह ल. तदन तर श क षवणक षग प स न स ब वधत वशखर स स कड न म ल य कन दज वनव त कर न म ल य कन प र प त न क ल य स अश स स न म ल य कन दज म न कन प र प त ह ईपय त य य जन त न गळण य त य ईल त सय ष प स न क ळ म न कन प र प त करण ऱ य श क षवणक स स मध य प र म ष स ठ प र श घ ण ऱ य व द य र थ य कवरत सदर य जन ल ग र ह ल. श ल क प रवतप त च य व तरण क यगपद त :- (01) सदर य जन त गत श क षवणक स स मध ल स ग व य स वयक अभ य सक रम न प र श घ ण -य प त र ल भ अजग स गणक य ऑनल ईन प रण ल द व र स स क रण य त य. (02) व म क त ज त भटक य जम त, इतर म ग स प र ग व श ष म ग स प र ग त ल व द य र थ य कवरत वनव त क ल ल य त सय च य क ट ब (द न ह प लक एकत र) उत सपन न मय द ह सक षम अवधक ऱ य न प रम वणत क ल य ख तरजम करण आ श यक अस न उत सपन न प रम णपत र ह वकम न स ब वधत तहवसलद र य अस. (03) प रत सय क ल भ व दय र थ य आध र क रम क कक व वशष ट ट स गणक य क रम क नम द कर न स ब वधत व द य प रत सय क ष च य प र म सत र च य / ष च य पर क ष स बसल असल य ब बत स गणक य प रण ल व द र ख तरजम कर न त सय व दय र थ य स ग म वहत श क षवणक स स न ऑनल ईन स र प त प रम वणत कर न ऑनल ईन अजग सक षम अवधक -य कड स दर करण आ श यक र वहल. (04) प रत सय क ल भ व द य ह स ब वधत श क षवणक स स त प र श घ तल य अ वशक षण घ त असल य श क षवणक स स त बन ट व द य र थ य न द नसल य स गणक य प रण ल द व र पडत ळण करण आ श यक अस ल. प ष ट ठ 8 प क 5

6 (05) सक षम प र वधक -य स ऑनल ईन अजग प र प त झ ल य न तर त सय मध ल व दय र थ य स ग म वहत त सय स वदल ल प र श ह प र श वनयमन प र वधकरण द व र ध ठरव ण य त आल य पडत ळण कर. (06) प त र व द य र थ य म वहत आध र क रम क कक व वशष ट ट स गणक य क रम क श स ब वधत श क षवणक स स /व द य प ठ य कड ल अ अन य उपलब ध व यस क तगत म वहत श स लग न त झ ल य न तर स ब वधत व द य प रत सयक ष त श क षवणक स स त वशकत असल य आवण श क षवणक ष च य प र म सत र च य पर क ष स बसल अस ल अश क ळ उपर क त नम द स ग अट /शत प तगत करत असल ल य प त र व द य र थ य न सदर य जन त ल ल भ स ठ प त र समजण य त य ईल. (07) ज य अभ य सक रम न सत र पर क ष पध दत ल ग न ह, अश अभ य सक रम कर त स ब वधत व द य र थ य प र श ह प र श वनयमन प र वधकरण स ब वधत व द य प ठ न वनव त क ल य न तर व द य प ठ च य पट र न दव ण य त आल ल न दण क रम क तप स न स ब वधत अभ य सक रम स प र श घ ण -य प त र व दय र थ य ल सह मवहन य पट पडत ळ न त सय ल प रम णपत र वदल य र ल भ स ठ वनव त करण य त य ईल. स स न ख ट प रम णपत र वदल य स स स र क यद श र क यग ह करण य त य ईल. (08) अश प त र व दय र थ य व वहत मय द त ल प रवतप त सक षम प र वधक ऱ य कड न ह ट स र प त स ब वधत वशक षण स स ल त सय च य ब क ख त सय त ECS द व र प रवतप त करण आ श यक अस ल. (09) र लप रम ण प त र ल भ व द य र थ य स ठ वशक षण श ल क प रवतप त क ल य न तर दर ष अश ल भ व द य र थ य अभ य सक रम श क षवणक स स वनह य सव सतर य द ह सम जकल य ण आय क त लय व म क त ज त, भटक य जम त, इतर म ग स प र ग व श ष म ग स ग कल य ण स लन लय च य सक षम प र वधक ऱ य न त सय च य स क तस ळ र न कत प रवसध द करण ब धनक रक अस ल. (10) तस सदर य जन त गत प त र ल भ र थ य प ट श सन कड न स ब वधत श क षवणक स स न अद करण य त य ण ऱ य श ल क प रवतप त ब बत व व ध व भ ग च य अखत सय र त ल स ग सक षम प र वधक र कक न म न वदल ल य त सय च य प रवतवनध द व र ळ ळ दर ष ल भ र थ य श क षवणक प रगत उपस स त ब बत ख त र कर. त सय स ठ आ श यक त सय स न ळ पत रक सह सक षम प र वधक र स वनय त रण अवधक ऱ य न वन गवमत कर त. तस य य जन त ल त र ट स दभ त ल वनर क षण फलवनष ट पत त अह ल सक षम प र वधक ऱ य म फग त श सन स न कत ळ ळ स दर करण अवन यग अस ल. य र ह ण र ख ग ख ल ल ल ख श ष ख ल म ज र करण य त आल ल य तरत द त न भ गव ण य त य :- अ) म गण क रम क एन-3, 2225 अन स व त ज त, अन स व त जम त इतर म ग स ग य कल य ण, 01-अन स व त ज त कल य ण, 277-वशक षण, प र षषक य जन त गत य जन -र ज य य जन त गत य जन, (04)(20) म ग स ग य व द य र थ य न म र क त तर वशक षण स ठ वशक षण फ पर क ष फ प रद न (व घय ) ( ) (य जन त गत), 34-वशष ट य त त य /व द य तन ब) म गण क रम क एन-3, 2225 अन स व त ज त, अन स व त जम त इतर म ग स ग य कल य ण, 01-अन स व त ज त कल य ण, 277-वशक षण, प र षषक य जन त गत य जन - (02) वशष ट य त त य /व द य तन, (02)(17) र ज य त ल इतर म ग स ग व द य र थ य स ठ वशक षण फ, पर क ष फ प रद न ( ) (य जन त गत), 34-वशष ट य त त य /व द य तन प ष ट ठ 8 प क 6

7 क) म गण क रम क एन-3, 2225 अन स व त ज त, अन स व त जम त इतर म ग स ग य कल य ण, 01-अन स व त ज त कल य ण, 277-वशक षण, प र षषक य जन त गत य जन - (02) वशष ट य त त य /व द य तन, (02)(04) वशक षण फ, पर क ष फ प रद न ( ) (य जन तर), 34- वशष ट य त त य /व द य तन ड) म गण क रम क एन-3, 2225 अन स व त ज त, अन स व त जम त इतर म ग स ग य कल य ण, 01-अन स व त ज त कल य ण, 277-वशक षण, प र षषक य जन त गत य जन - (02) वशष ट य त त य /व द य तन, (02)(14) व श ष म ग सप र ग व द य र थ य न म र क त तर वशष ट य त /वशक षण फ, पर क ष फ प रद न ( ) (य जन तर), 34-वशष ट य त त य /व द य तन 3. सदर श सन वनणगय मह र ष ट र श सन च य य स क तस ळ र उपलब ध करण य त आल अस न त सय स क त क अस आह. ह आद श वडज टल स क षर न स क ष वकत कर न क ढण य त य त आह. प रवत, मह र ष ट र र ज यप ल य च य आद श न स र न न. 1)म. र ज यप ल सव, र जभ न, मलब र वहल, म बई. 2)म. म ख यम त रय प रध न सव, म त र लय, म बई. ( उ.वश.ल ण र ) सह सव, मह र ष ट र श सन 3)म.म त र, स म वजक न य य व श ष सह य य व भ ग, म त र लय, म बई य ख जग सव 4) म.म त र, द यक य वशक षण औषध द रव य व भ ग, म त र लय, म बई य ख जग सव 5) म.म त र, उच त त र वशक षण व भ ग, म त र लय, म बई य ख जग सव 6) म.म त र, क ष पद म व भ ग, म त र लय, म बई य ख जग सव 7) म.र ज यम त र, स म वजक न य य व श ष सह य य व भ ग, म त र लय, म बई य ख जग सव 8)म.म ख य सव, मह र ष ट र र ज य, म बई 9)अपर म ख य सव, क वष प.द.म. व भ ग, म त र लय, म बई. 10)अपर म ख य सव, व त त व भ ग, म त र लय, म बई. 11)अपर म ख य सव, द यक य वशक षण औषध द रव य व भ ग, म त र लय, म बई. 12)अपर म ख य सव, वनय जन व भ ग, म त र लय, म बई. 13)प रध न सव (पद म), क वष प.द.म. व भ ग, म त र लय, म बई. 14) आय क त, सम जकल य ण आय क त लय, मह र ष ट र र ज य, प ण 15) स लक, व.ज.भ.ज., इ.म. व श ष म ग स ग स लन लय, मह र ष ट र र ज य, प ण. 16)स लक, त त र वशक षण स लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई. Uttam Shivram Lonare 17)स लक, द यक य वशक षण स श धन स लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई. Digitally signed by Uttam Shivram Lonare DN: c=in, o=government Of Maharashtra, ou=joint Secretary, postalcode=400032, st=maharashtra, cn=uttam Shivram Lonare Date: :28:05 +05'30' प ष ट ठ 8 प क 7

8 18)मह स लक, म वहत जनस पकग मह स लन लय, मह र ष ट र र ज य, म त र लय, म बई (प रवसद स ठ ) 19)मह ल ख प ल (ल ख अन ज ञ यत ), मह र ष ट र-1/2, म बई/न गप र. 20)मह ल ख प ल (ल ख पर क ष ), मह र ष ट र-1/2, म बई/न गप र. 21)अवधद न ल ख अवधक र, म बई. 22)स ग प र द वशक उप य क त/सह यक आय क त, सम जकल य ण व भ ग, 22)वन स ल ख पर क ष अवधक र, म बई. 23)स ग वजल ह क ष ग र अवधक र. 24) कक ष अवधक र, व त त व भ ग (व यय-14/अ ग-5), म त र लय, म बई. 25) कक ष अवधक र, व ध नम डळ अन स व त ज त कल य ण सवमत, व ध नभ न, म बई 26) कक ष अवधक र, व ध नम डळ इतर म ग स ग कल य ण सवमत, व ध नभ न, म बई 27)वन ड नसत ( क य सन वशक षण-1). प ष ट ठ 8 प क 8

ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त

ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त द वनव त ब बतच य म गफदशफक स चन. मह ष ट र श सन ग र म

अधिक जानकारी

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन 2016-2017 सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ मध ल अ श त श क, श ण स वक य न प द र श णश पद वक अ य स म स ठ व श म हत प तक मह र

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 उन नत श त सम द ध श तकर म ह म 2017-18 मह र ष ट र श सन क ष व भ ग ग - ब ल,त.वसन नर, व.न वशक 1 प रस त न सन २०२२ पय त श तकऱय च द प पट उत पन न य सन २०१७-१८ प स न उन नत श त सम द ध श तकर म ह म व व ध य न च अ मलब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

व च - गट श त स प र त स हन व सबल करण स ठ श तकऱ च गट श त स च लन द ण ह जन र बववण स स ध र त म न त... मह र ष ट र श सन क व, पश स व धन, द ग धव वस ववक स व मत

व च - गट श त स प र त स हन व सबल करण स ठ श तकऱ च गट श त स च लन द ण ह जन र बववण स स ध र त म न त... मह र ष ट र श सन क व, पश स व धन, द ग धव वस ववक स व मत व च - गट श त स प र त स हन व सबल करण स ठ श तकऱ च गट श त स च लन द ण ह जन र बववण स स ध र त म न त... मह र ष ट र श सन क व, पश स व धन, द ग धव वस ववक स व मत व वस वव ग श सन वनणध क रम क क ववक -2018/प र.क र. 32

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस .स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस य क वक स वभ ग, मह र श सन य च म फ त आर य व न अ य स

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

×¾ÖÖÖ®Ö´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¤üÖê®Æüß ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÓ“Öß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ²ÖîšüÛú

×¾ÖÖÖ®Ö´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¤üÖê®Æüß ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÓ“Öß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ²ÖîšüÛú मह र ष ट र व ध नपवरषद वद स च य क मक ज च क रम ब ध र र, वदन क ९ ऑगस ट, २०१७ (सक ळ ११.०० जत ) एक : प रश न त तर - (क) त र वकत प रश न. (ख) त र वकत प रश न च अवधक म वहत सभ ग ह च य पटल र ठ ण (ग) म ख यम त र : "म

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००. व बस ईट www.mcgm.gov.in व वध वषय त ल प र ध य पक, ब हन म बई मह नगरप लक व

अधिक जानकारी

Insurance Agents (Health) Question Bank - Marathi S. No. Question Body Alternative- 1 Alternative- 2 Alternative- 3 Alternative- 4 Correct Alternative

Insurance Agents (Health) Question Bank - Marathi S. No. Question Body Alternative- 1 Alternative- 2 Alternative- 3 Alternative- 4 Correct Alternative Insurance Agents (Health) Question Bank - Marathi 5 6 ख ल ल व ध न प क क णत वक क णत, बर बर आह वक आह त? I. व म ह एक ' चन' असत, ह आपल य ल च गल समजल ल II. प वलस, ह, त य चन च एक 'स क ष य' असत. ख ल ल व ध न प

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

×¾ÖÖÖ®Ö´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¤üÖê®Æüß ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÓ“Öß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ²ÖîšüÛú

×¾ÖÖÖ®Ö´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¤üÖê®Æüß ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÓ“Öß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ²ÖîšüÛú मह र ष ट र व ध नसभ वद स च य क मक ज च क रम श क र र, वदन क १० म च, २०१७ (सक ळ ११.०० जत ) एक : प रश न त तर. द न : श क प रस त - प रस त. श र.च द रक त ख ड र द शम ख, म ज व.स.स. य च य द :खद वनधन बद दल श क त न

अधिक जानकारी

श क षणणक वर ष प स न ऄणखल भ रत य त त र णशक षण पणरर द च य म न यत न स र र ज य त स र ऄसल ल य ऄणभय णत रक /और धणनम णश स त र / व स त श स त र/एचएमस ट

श क षणणक वर ष प स न ऄणखल भ रत य त त र णशक षण पणरर द च य म न यत न स र र ज य त स र ऄसल ल य ऄणभय णत रक /और धणनम णश स त र / व स त श स त र/एचएमस ट श क षणणक वर ष 2013-14 प स न ऄणखल भ रत य त त र णशक षण पणरर द च य म न यत न स र र ज य त स र ऄसल ल य ऄणभय णत रक /और धणनम णश स त र / व स त श स त र/एचएमस ट / एमब ए / एमस ए/प ज ड एम मह णवद य लय त ल ऄभ य सक रम

अधिक जानकारी

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

Insurance Agents (General) Question Bank - Marathi S. No. Question Body Alternative- 1 Alternative- 2 Alternative- 3 Alternative- 4 Correct Alternativ

Insurance Agents (General) Question Bank - Marathi S. No. Question Body Alternative- 1 Alternative- 2 Alternative- 3 Alternative- 4 Correct Alternativ Insurance Agents (General Question Bank - Marathi स ध रण व म कर त न ह ध न त ठ ल प वहज, वक,ज म लमत त, --- आह त, अश च व म क ल ज ण र न ह. जनत च प श त न खर द क ल ल ब क-क ज घ ऊन खर द क ल ल अ ध प श न खर द क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019 अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) नम न ज हर त ज ह प रषद भ ड र ज ह प रषद, भ ड र अ तग त गट-क मध ल सरळस व च र त भर य स ठ च ज हर त ज हर त म क:- 01/2019 दन क :- 02/03/2019 ------------------------------ मह र श सन

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 प ण प रवठ व स वच छत ववभ ग मह र ष ट र श सन व षय:- गत एक ष त व भ ग म र फ त घ ण य त आल ल य महत प र फ श सन वनर फय च अ मलबज र रड ई खर च र च स ध दरत दनकष (श सन दनर णय द न क ०९/१०/२०१३) द न क १८ म, १९९६ च य

अधिक जानकारी

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म क ०१/२०१९ दन क १०/१/२०१९ वन वभ ग त ल वनर क च (गट क

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

मन बल आण प रश सक य क ययक षमत ड. व य. क. भ द सह य यक प र ध य पक, ल कप रश सन ववभ ग, ववव क न द कल, सरद र दवलपससग व वणज य व ववज ञ न मह ववद य लय, और ग ब द.

मन बल आण प रश सक य क ययक षमत ड. व य. क. भ द सह य यक प र ध य पक, ल कप रश सन ववभ ग, ववव क न द कल, सरद र दवलपससग व वणज य व ववज ञ न मह ववद य लय, और ग ब द. मन बल आण प रश सक य क ययक षमत सह य यक प र ध य पक, ल कप रश सन ववभ ग, ववव क न द कल, सरद र दवलपससग व वणज य व ववज ञ न मह ववद य लय, और ग ब द. मह र ष ट र भ रत क णत य ह स घटन च य क य मध य मन बल ह एक अध रभ त घटक

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar मह र र य म ण ज वन नत अ भय न (उम द) ज ह अ भय न यव थ पन क,प लघर स ई आ शव द अप ट म ट, ल कम य नगर, कच र र ड,प लघर-401404 Email- dmmupalghar@gmail.comफ न न.02525-251260 ------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210 मह र र य य स क तक ध रण य मस स ब ध स चन स ठ आव हन य मर ठ ब धव न, स म नम क र. दन क: १६ फ व र २०१० मर ठ भ ष, मर ठ स क त, मर ठ त ल स ह य व एक दर तच मर ठ म णस य प ढ ल व वध आ ह न य वषय ० सल ल क ळकण य च एकच अम

अधिक जानकारी

Cashless Economy and Didigtal Payments in Rural India

Cashless Economy and Didigtal Payments in Rural India ग र म ण भ रत त र कडरहहत अ थव यवस थ (हडज टल प म टस ) सक षम करण य हवषय वर ल प रह क षण क यथक रम २०१६ र ष र य ग र म व क स अवण प च यत र ज स स थ, ग र म व क स म त र लय, भ रत सरक र, र ज द रनगर, ह द र ब द ५०० ०३०

अधिक जानकारी

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द E-mail id:div.aurangabad@gmail.com/ द र वन म क :- 0240-2325570/ 2331755 ----------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

भ रत य व ज ञ न स स थ न ब गल र (द रभ ष स ; ) स.आर(आईस )063-स वम/2018 वदन क: 28 ज न 2018 अपन पररसर क स वम क म प ल क स म फ ड़ फ ड

भ रत य व ज ञ न स स थ न ब गल र (द रभ ष स ; ) स.आर(आईस )063-स वम/2018 वदन क: 28 ज न 2018 अपन पररसर क स वम क म प ल क स म फ ड़ फ ड भ रत य व ज ञ न स स थ न ब गल र 560012 (द रभ ष स. 22932293; 22932988) स.आर(आईस )063-स वम/2018 वदन क: 28 ज न 2018 अपन पररसर क स वम क म प ल क स म फ ड़ फ ड क र व चल न ह त प रस त क वलए अन र ध य न अवभर वच क अवभव

अधिक जानकारी

dfdfd

dfdfd मह र ष ट र श सन स र वजननक ब धक म वर भ ग, प ण स थ पत य अभभय त र क सह य यक / कननष ट ठ भ प क / सह य यक भ ड रप / आर खक श र ण -3 (अन र खक)/ र हनच क य स र ग वत पद भरत स ठ ज हहर त सन-2015 ज हहर त श ध द प क क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र अध क र कड न स द श न प तमत आण अन प लन च आमच वचनबधदत वर स ह त भर द त प र य सहक र न व स प वअस आच र स ह त क णत अपव द प वन, जगभर त ल आपल क णत र च लन मध क

अधिक जानकारी

औद य ग क प रग क षण स स थ त ल ग ल पक र र प रग क षण य जन त गत प रव पध दत, गनयम वल व प रम गणत क यगपध दत स च लक च मन गत र ज य त ल सवग सक य व ख ज औद य ग क

औद य ग क प रग क षण स स थ त ल ग ल पक र र प रग क षण य जन त गत प रव पध दत, गनयम वल व प रम गणत क यगपध दत स च लक च मन गत र ज य त ल सवग सक य व ख ज औद य ग क स च लक च मन गत र ज य त ल सवग सक य व ख ज औद य ग क प रग क षण स स थ त ल ग ल पक र र प रग क षण य जन त त प रव स ठ क द र य ऑनल ईन प रव प रण ल उपलब ध कर न द त न मनस व आन द ह त आह. ल त पगरक ष ह ऊन आपल य भगवतव य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219 ल ख --} http://wp.me/pzbjo-cy अम तम थन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ ( अ तन द म सक य फ व र २०११ य अ क त स झ ल ल ल ख) मर ठ भ ष, स गणक व म हत त न मर ठ च स गणक करण व म ण करण आ ण मर ठ स ठ व मर ठ त

अधिक जानकारी

तर क स गत स श धन/अन र लन Reasonable Modifications/Accommodations VTA बस और ल इट र ल स व ओ र उपय ग र रन व ल ववर ल गत ग रस त य व य र स य क त र ज य पररवह

तर क स गत स श धन/अन र लन Reasonable Modifications/Accommodations VTA बस और ल इट र ल स व ओ र उपय ग र रन व ल ववर ल गत ग रस त य व य र स य क त र ज य पररवह तर क स गत स श धन/अन र लन Reasonable Modifications/Accommodations VTA बस और ल इट र ल स व ओ र उपय ग र रन व ल ववर ल गत ग रस त य व य र स य क त र ज य पररवहन ववभ ग (United States Department of Transportation)

अधिक जानकारी

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन क प न शक Id :- सन म

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन क प न शक  Id :- सन म मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन. 0253-2577410 क प न शक Email Id :- poitdp.nsk-mh@gov.in सन 2018-19 म य न शक क प तग त क य रत असल य श सक य आ मश ळ य ठक ण

अधिक जानकारी

Microsoft Word - {14} , Shirdi

Microsoft Word - {14} , Shirdi 1 स ईब ब स थ न व व त यव थ ( शड ) सभ.१४/ २०१८ दन क १३.१२.२०१८ थळ- स ई नव स अ तथ ग ह, शड व ळ- द प र १२.३० व जत स ईब ब स थ न यव थ पन स मत च सव स ध रण सभ ग व र द.१३.१२.२०१८ र ज शड य थ ल स थ नच स ई नव स अ तथ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

भ रत य र ल व त त वनगम वलवमट ड क पन क ब डड सदस य और ररष ठ प रब धक क वलए व य प र क वनयम और न वतकत क क ड 1. पररचय इस स वहत क भ रत य र ल फ इन स क रप र शन

भ रत य र ल व त त वनगम वलवमट ड क पन क ब डड सदस य और ररष ठ प रब धक क वलए व य प र क वनयम और न वतकत क क ड 1. पररचय इस स वहत क भ रत य र ल फ इन स क रप र शन भ रत य र ल व त त वनगम वलवमट ड क पन क ब डड सदस य और ररष ठ प रब धक क वलए व य प र क वनयम और न वतकत क क ड 1. पररचय इस स वहत क भ रत य र ल फ इन स क रप र शन वलवमट ड क व य स वयक आचरण और न वतकत स वहत " कह ज एग

अधिक जानकारी

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 क ष एव स ब धत, भ रत म न व व द प स सबस य द आज वक द न करत ह म ण प रव श म त, प र सम ज ह ख त पर नभ र करत ह ज इस क र, हर द प ष

अधिक जानकारी

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प.आर-5/687/2019 (व ह र झ रख ड शहर एव ग र म ण व वक श स स थ न म ब ल क पर रय जन अध धक र, सह यक ब ल क पर रय जन अध धक र, मल ट ट स क स क ग क लक1 एव

अधिक जानकारी

अध य य 28 व व ध 390. र ज य सरक र, र ज य क समस त श र ष स तर क सहक र सवमवतय क सभ पवतय स पर मशष करन क पश च त ध र 123 क प रय जन क व ए गजट व ज ञप तत द व र

अध य य 28 व व ध 390. र ज य सरक र, र ज य क समस त श र ष स तर क सहक र सवमवतय क सभ पवतय स पर मशष करन क पश च त ध र 123 क प रय जन क व ए गजट व ज ञप तत द व र अध य य 28 व व ध 390. र ज य सरक र, र ज य क समस त श र ष स तर क सहक र सवमवतय क सभ पवतय स पर मशष करन क पश च त ध र 123 क प रय जन क व ए गजट व ज ञप तत द व र - (क) प रत य क ऐस श र ष स तर सवमवत क उन सवमवतय क सम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi अन भ ग 2 अ तर र ष टर य अभ य स और घर ल अन भव 2.1 प ष ठभ म 2.1.1 आव स एक अमण स क तक क र प म श र ह त ह ह उ स ग ट टर स चक क क एक बड़ आ थर क स क तक क र प म म न ज त ह क य क य नकट भ व य म अथर व यव थ क अन क क ष

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

य न इट ड बक ऑफ इ डय ध न क य लय: 11, ह म त बस सरण, क लक त घ षण म, / मत / मत क प / प / प न,ह और क नव स ह, एतत व र प ट करत ह क: क. म एक श यरध रक

य न इट ड बक ऑफ इ डय ध न क य लय: 11, ह म त बस सरण, क लक त घ षण म, / मत / मत क प / प / प न,ह और क नव स ह, एतत व र प ट करत ह क: क. म एक श यरध रक घ षण म, / मत / मत क प / प / प न,ह और क नव स ह, एतत व र प ट करत ह क: क. म एक श यरध रक ह और बक क म र प स दन क 22 मई 2015, श व र क 10 / - पय य क क इ वट श यर ह, य न च न व म भ ग ल न क लए नध रत त र ख क और य

अधिक जानकारी

देश देशांतर : गवाह की परवाह

देश देशांतर : गवाह की परवाह द श द श तर : गव ह क परव ह drishtiias.com/hindi/printpdf/witness-protection स दभ एव प ठभ म बड़ और स व दनश ल म मल म गव ह क स र क ल कर द यर एक जन हत य चक पर स नव ई करत ह ए उ चतम य य लय न 5 दस बर क क द सरक

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क

प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क षक पद वर न य क त स ठ प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग

अधिक जानकारी

Fact Sheet

Fact Sheet इल ज क व कल प ककडन ह ल थ ऑस ट र वलय प ष ठ 1/5 भ व क आपक ग र द बह त ह हत प र ण ह पर त कभ कभ क करन ब र द कर सकत ह ग र द क क य शव अच नक स आई क क ऐक य ट ककडन फ वलयर कहत ह यह प र य अल प क वलक ह त ह और क ल थ

अधिक जानकारी

(भ रत सरक र, ग ह म त र लय, र जभ ष व भ ग द व र प र र ततत) क य त त त त य सम क ष ब ठक द न क : ब ध र, 21/09/2016 G:\1- Copy.doc - 1 -

(भ रत सरक र, ग ह म त र लय, र जभ ष व भ ग द व र प र र ततत) क य त त त त य सम क ष ब ठक द न क : ब ध र, 21/09/2016 G:\1- Copy.doc - 1 - (भ रत सरक र, ग ह म त र लय, र जभ ष व भ ग द व र प र र ततत) क य त त त त य सम क ष ब ठक द न क : ब ध र, 21/09/2016 G:\1- Copy.doc - 1 - नगर र जभ ष क र न र न म त, क ट (ब क) क मर मत क ष ब ठक द न क 21/9/2016 क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx उ तर - 1 स व ज नक क उप म (प एस य ) म ल ख पर क क त म प रवत न क आव यकत स र ब द 1. ल क यय क व न ल ख -पर क क त एव ल ख पर क क भ मक क प र प रक स क य क शल ल ख पर म प रव त त कर दय प र प रक ल ख -पर क अपय तत क क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - april2009splhindi.docx

Microsoft Word - april2009splhindi.docx नप -VIII (अ ल, 2009) (1) स रल ख उ तर -I यह म मल च क स उप कर यथ ऑ स जन, क स टर एव ज ट न ब ल इजर क ल ख पर म व क य त स स ब धत ह मर ज, ज ल ख क य लय, आय ध नम ण, खम रय म स व रत व र ठ ल ख पर क क प न ह, क च क

अधिक जानकारी

श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य

श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य चनसर गरम य पररसर त द न क १४ आचण १५ म २०१६ र स पन न

अधिक जानकारी

मह र ष ट र न गर स व (स ध ररत व तन) रनयम, २०1९ व तनरनर त स ब ध स पष ट ट करण मह र ष ट र श सन रवत त रवभ ग श सन पररपत रक क रम क: व प र /प र. क र. 8

मह र ष ट र न गर स व (स ध ररत व तन) रनयम, २०1९ व तनरनर त स ब ध स पष ट ट करण मह र ष ट र श सन रवत त रवभ ग श सन पररपत रक क रम क: व प र /प र. क र. 8 मह र ष ट र न गर स व (स ध ररत व तन) रनयम, २०1९ व तनरनर त स ब ध स पष ट ट करण मह र ष ट र श सन रवत त रवभ ग श सन पररपत रक क रम क: व प र - 2019/प र. क र. 8 /स व -९ म त र लय, म बई ४०० ०३२ र न क- 20 फ ब र व र,

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

5/31/2018 Girnar Parvat Darshan Yatra with EziiTours गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ स

5/31/2018 Girnar Parvat Darshan Yatra with EziiTours गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ स गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ सह १०००० प वल गरन र ट कड वर न त आ ण गरन र दशन य च एक आ चयक रक अन भव आणत. गरन र (तस च " गरन र हल" हण न ओळखल

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

- 22/02/ /417/16-1) / ) : ) :-. 1. ( ), इ - - ( - ). - Drought Mitigation Measures ए

- 22/02/ /417/16-1) / ) : ) :-. 1. ( ), इ - - ( - ). - Drought Mitigation Measures ए - 22/02/2016-4/417/16-1) - - - -32-2016/ -5-32 -20 - - - - 1) : 1-060 2 3 2) :- 1 ( ), 2 1 इ - - ( - ) - Drought Mitigation Measures ए 50 50-3) 31- - C:\Users\project39\Desktop\Guidelines Final Draft 22021602

अधिक जानकारी

स व ध न सभ क वकसन म र त र प प रद न वकय थ - जव हरल ल न हर ज न सभ क व च र क औपच ररक र प स प रवर प दन वकसक द व र वकय गय - म नव द र न थ र य द व र भ रर क स

स व ध न सभ क वकसन म र त र प प रद न वकय थ - जव हरल ल न हर ज न सभ क व च र क औपच ररक र प स प रवर प दन वकसक द व र वकय गय - म नव द र न थ र य द व र भ रर क स स व ध न सभ क वकसन म र त र प प रद न वकय थ - जव हरल ल न हर ज न सभ क व च र क औपच ररक र प स प रवर प दन वकसक द व र वकय गय - म नव द र न थ र य द व र भ रर क स व ध न सभ गव र करन क आध र क य थ - क ब न ट बमशन प ल

अधिक जानकारी

ASER Centre : B-4/54, Ground Floor, Safdarjung Enclave, New Delhi Phone Number : , ग य रहव एन य अल स ट ट स ऑफ़ एज

ASER Centre : B-4/54, Ground Floor, Safdarjung Enclave, New Delhi Phone Number : , ग य रहव एन य अल स ट ट स ऑफ़ एज ग य रहव एन य अल स ट ट स ऑफ़ एज क शन ररप ट (ASER 2016) क ववम चन 18 जनवर 2017 क नई व ल ल म ह आ एन य अल स ट ट स ऑफ़ एज क शन र प ट, अस -2016 क व म चन आज नई व ल ल म स पन न ह आ यह र प ट एक र ट (2015) क अन त ल

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

स य -171/2018/485/ (म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र ए

स य -171/2018/485/ (म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र ए स य -171/2018/485/69-1-18-55(म 0अ0-37)/2018 षक, अ नल क म र ब जप य, वश ष स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 30 म च, 2018 उ म लन क य म वभ ग

अधिक जानकारी

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi म ब इल फ नच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य य जन स सरक रच म यत म ब इल फ सच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य स क पन मक य जन स अ तम व प द य स ठ एक अ तम लय न गट च (IMG च ) थ पन कर य त आल ह त. IMG न

अधिक जानकारी

प य म ब.ए. ह द (स सड एर ) ( ) ह द वभ ग म न वक एव भ ष स क य ज मय म लय इ ल मय नई द ल

प य म ब.ए. ह द (स सड एर ) ( ) ह द वभ ग म न वक एव भ ष स क य ज मय म लय इ ल मय नई द ल प य म ब.ए. ह द (स सड एर ) (2014-2015) ह द वभ ग म न वक एव भ ष स क य ज मय म लय इ ल मय नई द ल -110025 2 ज मय म लय इ ल मय : प रचय ज मय म लय इ ल मय क थ पन 1920 म अल गढ़ म ह ई थ यह समय भ रत क इ तह स म वत त आ

अधिक जानकारी

क ल इ डय ल मट ड मह र न क पन (भ रत सरक र क एक उप म) क ल भवन", क मक वभ ग, 2 तल, मस स न.04 एम.ए.आर., ल ट न. ए.एफ.111, ऐ शन ए रय -1ए, य ट उन, र जरह ट, क ल

क ल इ डय ल मट ड मह र न क पन (भ रत सरक र क एक उप म) क ल भवन, क मक वभ ग, 2 तल, मस स न.04 एम.ए.आर., ल ट न. ए.एफ.111, ऐ शन ए रय -1ए, य ट उन, र जरह ट, क ल क ल इ डय ल मट ड मह र न क पन (भ रत सरक र क एक उप म) क ल भवन", क मक वभ ग, 2 तल, मस स न.04 एम.ए.आर., ल ट न. ए.एफ.111, ऐ शन ए रय -1ए, य ट उन, र जरह ट, क लक त -700156 मह र न क पन A Maharatna Company Coal India

अधिक जानकारी

Microsoft PowerPoint - ashmita [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ashmita [Read-Only] ईपश ह ट http://www.epashuhaat.gov.in osf od of od ब व ईन पशधन पश धन ब व ईन ग पश श भ स भस भ रत ब क श ष व व व भ रत श ष ब क व व व व 190 म लयन 13% 43% 87% 57% 108.7 म लयन त: 19व पश धन स गणन भ रत म व व क सबस

अधिक जानकारी

थ मक तर पर ब ल स ह य क चयन: य द त व ज़ २०१२ २०१३ र भक स रत क य म र भक श वभ ग र य श क अन स ध न एवम श ण प रष 1

थ मक तर पर ब ल स ह य क चयन: य द त व ज़ २०१२ २०१३ र भक स रत क य म र भक श वभ ग र य श क अन स ध न एवम श ण प रष 1 थ मक तर पर ब ल स ह य क चयन: य द त व ज़ २०१२ २०१३ र भक स रत क य म र भक श वभ ग र य श क अन स ध न एवम श ण प रष 1 स ह वल कन ब ल स ह य अपन स थ क पन ओ क पट र ल कर आत ह. यह प ठक क भ वन ओ, क पन ओ, र म च, स ह सक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ud-blueprint

Microsoft Word - ud-blueprint स नय जत न गर करण च दश न गर करण - न ल त हषर द अभ य कर Ð म नथर स शल ड व ह लप म ट कन स ल ट ग यव ह ट ल मट ड म चर २०१३ l प हल मस द (म न यत स ठ ) मह र ष टर नव नम र ण स न अन बम णक १. द ष टक ष प त न ल त 3 २. ज

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Marine Fisheries Policy

Microsoft Word - Marine Fisheries Policy त त वन - र य सम म म य यक न त 2015 - न वल भ रत सरक र क क ष म लय क अ तग त पश प लन, ड र एव म यक वभ ग (ड ए ड एफ) न भ रत क प रश धत र य सम म यक न त त य र करन क लए एक वश ष स म त ग ठत क गय ह. न त क मस द त य र

अधिक जानकारी

स य -869/2015/2371/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -869/2015/2371/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -869/2015/2371/69-1-15-79(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 08 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी

ITZ CASH CARD LIMITED

ITZ CASH CARD LIMITED आच र स हत इट ज क ष क सर ल मट ड/आई० स ०स ०एल० अपन व यवस य क ल ग क़ न न, नयम और तबन ध क अन स र चल न तथ व य प र सम बन ध न तकत व न तक आचरण क उच चतम म नक क थ पत करन क लय तबद ध ह आई० स ०स ०एल० इस स हत क आचरण

अधिक जानकारी

hom

hom ह म य प थ क ब र म ह म य प थ आज त ज स बढ़त प रण ल ह और लगभग प र द नय म इसक अभ य स कय ज रह ह भ रत म यह अपन ग लय क स रक ष और इसक इल ज क वनम रत क क रण घर क न म बन गय ह एक अध ययन म कह गय ह क भ रत य आब द क लगभग

अधिक जानकारी

NESB Summary Sexuality Not a Choice

NESB Summary Sexuality Not a Choice प र ट स ए ड फर ड स अ फ ल स बयन स ए ड ग ज ( प एफ एल ए ज ) एक स वय स व स स थ ह ज स ट नव ल म नव अ धक र र ल क ब द सन १९७९ म अम रक म बन थ प एफ एल ए ज क पर थ मक उ श य उन प रव र क सह यत करन ह जन ह अपन पर यजन

अधिक जानकारी

नगरपररषद प रश सन स च लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई " मह र ष ट र नगरपररषद स व पद भरत - २०१८ उम दव र न सववस ध रण स चन " अर व, अहवत, सववस ध रण प त रत, वय

नगरपररषद प रश सन स च लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई  मह र ष ट र नगरपररषद स व पद भरत - २०१८ उम दव र न सववस ध रण स चन  अर व, अहवत, सववस ध रण प त रत, वय नगरपररषद प रश सन स च लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई " मह र ष ट र नगरपररषद स व पद भरत - २०१८ उम दव र न सववस ध रण स चन " अर व, अहवत, सववस ध रण प त रत, वय मय द इत य द 1.1 अर व 1.1.1 नगरपररषद प रश सन स च लन

अधिक जानकारी

क ल इ डय ल मट ड मह र न क पन :क ल भवन" क मक वभ ग, 2र तल, प रसर स. 04 एम.ए.आर. ल ट स. ए.एफ.III, ऐ शन ए रय -1ए, य ट उन, र ज रह ट, क लक त व बस इट

क ल इ डय ल मट ड मह र न क पन :क ल भवन क मक वभ ग, 2र तल, प रसर स. 04 एम.ए.आर. ल ट स. ए.एफ.III, ऐ शन ए रय -1ए, य ट उन, र ज रह ट, क लक त व बस इट क ल इ डय ल मटड मह र न क पन :क ल भवन" क मक वभ ग, 2र तल, प रसर स. 04 एम.ए.आर. ल ट स. ए.एफ.III, ऐ शन ए रय -1ए, य ट उन, र ज रह ट, क लक त -700156 वबस इट www.coalindia.in क रप रट पहच न स.L23109WB1973GOI028844

अधिक जानकारी

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय = 6. क व य श = 7. क ट = 8. क षत = 9. क षय = 10. ग

अधिक जानकारी

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय 1 70409078 प श न थ प ठ रम न थ प ठ सम य श लयज व द 85.20 2 70419397 आश त ष क म र म व क म र म सम य श लयज व द 79.75 3 70450135 आश ष क म र प ड य र ज श प ड य सम य श लयज व द 77.10 4 70408749 व वज त क म र झ अ

अधिक जानकारी

प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प

प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प प तक लय क ब र म स मह: व एमएमस एव सफदरज ग अ पत ल प तक लय म 16251 प तक, 8875 ब उ ड जनर ल क व ल य म, 1137 थ सस एव 607 स.ड. क स मह ह आट म शन एव स रक ष : प तक लय ट एलएसएस आट म शन स फटव यर स य क त ह सभ प तक,

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

Changing the way of learning Daily Current Affairs Capsule 10 th December व द श म त र स षम स र ज न आइसल ड क व द श म त र क स थ र क व द श म त र

Changing the way of learning Daily Current Affairs Capsule 10 th December व द श म त र स षम स र ज न आइसल ड क व द श म त र क स थ र क व द श म त र Changing the way of learning Daily Current Affairs Capsule 10 th December 2018 1. व द श म त र स षम स र ज न आइसल ड क व द श म त र क स थ र क व द श म त र स षम स र ज न नई वदल ल म आय आइसल ड क व द श म त र क स

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Speech Hindi - Final

Microsoft Word - Speech Hindi - Final एनएलस इ डय ल मट ड, न यव ल (प व म न यव ल ल न इट क प र शन ल मट ड) (भ रत सरक र क नवर न उ यम) वत त दवस 2018 अ य एव ब धक नद शक क भ षण ******** म र य स थ नद शक, म य सतक त अ धक र, व र ठ अ धक रय, कम च रय तथ उनक

अधिक जानकारी

एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५% Question was not ans

एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५% Question was not ans .101 - एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५%.102 - तप त क स द त क स दर भ म एक ज वन ब म प लस ह? ब म अन ब ध तप त अन ब

अधिक जानकारी

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर स य -08/2018/1838/69-1-2017-32(अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 24 जनवर, 2018 उ म लन क य म वभ ग वषय:

अधिक जानकारी

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood स यर नमस क र पर म म बई आद श अ तध र मर क भ दभ व और म लभ त न ग रक अ धक र क कट त ह ड. सय यद ज़फ़र महम द, अध यक ष, ज़क त फ उ ड शन ऑफ़ इ डय, ZakatIndia.org ब हन म म बई नगर नगम (ब एमस ) द व र यह आद श दय गय ह क इसक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - hindi code of conduct

Microsoft Word - hindi code of conduct हडक आचरण एव न तक स हत त वन यह आचरण स हत "हडक आचरण एव न तक स हत " क न म स ज न ज एग इस स हत म हडक "क पन " क प म स द भ त ह क पन क ह ल ह म अन श सन एव अप ल नयम वल (स ड ए नयम वल ) बन य ह यह आचरण स हत वश ष प

अधिक जानकारी

Declaration of Assets and Liabilities

Declaration of Assets and Liabilities मत त द य त व च व र ष क यवयवरण स दर करण क यपधत मह र ष ट र न गर स व (वतयण क) यन म,1979 मह र ष ट र न गर स व (व तण क) ननयम,1979 च य ननयम 19 च य प टननयम (1) प त य ख ल ल ट प 3 अन स र प रत य क श सक य अनधक र /कमतच

अधिक जानकारी

तततमर त न...त ज कड त य त द य थ तमत र न, ज वन घडववण य स ठ,उज जज जवल स वप न स क र करण य स ठ,त मच य मन त ल ववच र न आक र द ण य स ठ आपण श र ढ क श वर क ल जच

तततमर त न...त ज कड त य त द य थ तमत र न, ज वन घडववण य स ठ,उज जज जवल स वप न स क र करण य स ठ,त मच य मन त ल ववच र न आक र द ण य स ठ आपण श र ढ क श वर क ल जच तततमर त न...त ज कड त य त द य थ तमत र न, ज वन घडववण य स ठ,उज जज जवल स वप न स क र करण य स ठ,त मच य मन त ल ववच र न आक र द ण य स ठ आपण श र ढ क श वर क ल जच य प गण त प व श क ल य बद ल व श र ढ क श वर क ल जच वनवड

अधिक जानकारी

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम ह और इनम व द ध य कम क ज सकत ह 2. प.ज.ट. (सभ वषय) व

अधिक जानकारी

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw स खन -स ख न क प रक र य क पर वर तन: आपक व द य लय म प र ध य ग क क इस त म ल क न त त व करन Copyright 200X, 200Y The Open University Contents यह इक ई क स ब र म ह 3 व द य लय न त इस इक ई म क य स ख ग 3 1 क न स

अधिक जानकारी