मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क षक पद वर न य क त स ठ प ल स उपन र क

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क षक पद वर न य क त स ठ प ल स उपन र क"

प्रतिलिपि

1 मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क षक पद वर न य क त स ठ प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग य स पर ध म ख य पर क ष मह र ष ट र स ग ह नवभ ग, स पनरपत रक क रम क : प ल स-1117/प र.क र.341/प ल-5अ, म द म क म म ग, ह त त म र जग र च क, म त र लय, म बई नद क : 21 व ह बर, 2017 स न र गय ग ह नवभ ग क रम क : प ल स-1116/प र.क र.341/प ल-5अ, नद क 14 ज, 2017 स र आय ग म र ग त नद क 10 सप ट बर, 2017 र ज घ ण य त आल ल य प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग य स पर ध प वग पर क ष च य न क ल आर ध र म ख य पर क ष च य प रव स ठ प त र ठरल ल य उम दव र च प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग य स पर ध म ख य पर क ष नद क 24 न स बर, 2017 र ज और ग ब द, म बई, गप र व प र य नजल ह क द र वर घ ण य त य ईल. 2. प रस त त पर क ष मर ध भर वय च य पद च तप ल ख ल लप रम र आह :- अ.क र. व गव र पदस ख य 1 अ स नचत ज त 44 2 अ स नचत जम त 4* नवम क त ज त (अ) 5 4 भटक य जम त (ब) 1* +9 5 भटक य जम त (क) 19* भटक य जम त ( ) 27 7 नव ष म ग स प रव ग 6 8 ख ल 158 एक र 322 *अ ष च पद 2. प रस त त स पनरपत रक मध य म द क ल ल य अट च प तगत करर -य उम दव र क ऑ ल ई पध दत अजग म गनवण य त य त आह त. 3. पदस ख य व आरक षर स दभ त सवगस र ध रर तरत द :- 3.1 नव.ज.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज. (क), व भ.ज. ( ) य प रवग स ठ आरनक षत पद आ तरपनरवतग य अस आरनक षत पद स ठ स ब नर धत प रवग त ल य ग य व प त र उम दव र उपलब र ध झ ल य स अद यय वत स र ध रर प रम र उपलब र ध प रवग च य उम दव र च नवच र ग र वत त च य आर ध र वर करण य त य ईल. 3.2 पर क ष च य क र त य ह टप प य वर म ग सवग य स ठ नवनहत क ल ल वय मय द, ल क तस च इतर प त रत नवषयक अट /न कष स दभ त क र त ह स ट/सवलत घ तल असल य स, अ म ग सवग य उम दव र च अम ग स (सवगस र ध रर ) पद वर न र रस करण य त य र र ह. 3.3 अम ग स उम दव र कर त नवनहत क ल ल य वय मय द, ल क तस च इतर प त रत नवषयक न कष सदभ त ल अट च प तगत करर -य सवग म ग सवग य उम दव र च अम ग स सवगस र ध रर पद वर ल न र र कर त नवच र ह त असल य सवग म ग स प रवग त ल उम दव र (त य च य प रवग स ठ पद आरनक षत/उपलब र ध सल तर ) अज मध य त य च य म ग स प रवग स दभ त ल सत य म नहत अच कपर म द करर ब र ध क रक आह.

2 3.4 स अनर धस च, ग ह नवभ ग, क रम क:उसप र -0398/स आर-457/भ ग-2/प ल-5अ, नद क 15 ऑक ट बर, 2003 स र नवकल ग उम दव र सदर पद कर त प त र ह त. 4. अहगत :- 4.1 मह र ष ट र स च य ग ह नवभ ग च य अखत य र त ल सध य क यगरत सह यक प ल स उपन र क षक, प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य स वग त ल कमगच र च प रस त त पर क ष स प त र असत ल. 4.2 वय मय द :- (1) नद क 1 ज व र, 2017 र ज वय 35 वष प क ष ज स त स व. (2) मह र ष ट र स म न यत नदल ल य म ग सवग य उम दव र च य ब बत त वय 40 वष प क ष ज स त स व. (3) प ल स उप न र क षक, (स व प रव ) (नतसर स र ध रर ) न यम, 2008 स र एख द य वष पर क ष झ ल य म ळ कम ल वय मय द प र ग ह ण य प व पर क ष च य सलग त स र ध नमळ ल य सत ल अ उम दव र कम ल वय मय द तर सलग ह र -य पर क ष स बसण य च य उवगनरत स र ध द ण य त य त ल. तथ नप, क र त य ह पनरस स थत त य सलग स र ध त प क ष ज स त असर र ह त. (4) कम ल वय मय द प र ग ह ण य प व पर क ष च य सलग त स र ध नमळ ह उम दव र एख द य पर क ष स ठ अजग क ल ल स ल तर स ब नर धत उम दव र सदर पर क ष च स र ध घ तल अस म ण य त य ईल. (5) स व प रव न यम त ल कम ल वय मय द प र ग ह ण य प व अजग करर -य उम दव र पर क ष च य कम ल स र ध ब बत क र त ह मय द ल ग ह. (6) नवनहत वय मय द इतर क र त य ह ब बत त न नथल क ल ज र र ह. 4.3 क षनर क अहगत सह स व : सह यक प ल स उपन र क षक, प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य पद वर न यनमत न य क त च य नद क प स नद क 1 ज व र, 2017 र ज ख ल लप रम र नकम न यनमत स व प र ग ह र आवश यक आह :- (1) म न यत प र प त नवद य प ठ च य क र त य ह ख च पदव र धर असल ल य उम दव र च य ब बत त - 4 वष न यनमत स व. (2)मह र ष ट र म ध यनमक व उच च म ध यनमक न क षर म ळ च एच.एस.स. पर क ष उत त र ग ककव मह र ष ट र स एच.एस.स. च य समत ल य म हर म न य क ल ल अहगत, अ उम दव र च य ब बत त - 5 वष न यनमत स व. (3)मह र ष ट र म ध यनमक व उच च म ध यनमक न क षर म ळ च एस.एस.स. पर क ष उत त र ग ककव मह र ष ट र स एस.एस.स.च य समत ल य म हर म न य क ल ल अहगत, अ उम दव र च य ब बत त - 6 वष न यनमत स व न यनमत स व च क ल वर ध ख ल लप रम र गर ण य त य ईल :- (1) मन द मर क झ ल ल य कमगच -य च य न यनमत न य क त च य नद क प स (2) अ क प तत व वर मर क झ ल ल य कमगच -य च य न य क त च य नद क प स (3) अन य क रर स तव स व न यनमत झ ल ल य कमगच -य च य ब बत त त य च य स व न यनमत क ल य स ब र ध च य स आद च य नद क प स (4) पद न नत कमगच -य च य न यनमत पद न नत च य नद क प स 5. आय ग स अजग क ल य च म नहत आपल य नवभ ग/क य लय प रम ख उम दव र स वत: कळनवर आवश यक अस, य कनरत ऑ ल ई पध दत आय ग स स दर क ल ल य अज च प रत स ब नर धत नवभ ग/क य लय प रम ख स दर करर आवश यक आह. उम दव र च अजग नवच र त घ ण य स नवभ ग/क य लय प रम ख क र त ह आक ष प असल य स तस नवभ ग/क य लय प रम ख अजग स व क रण य च य अ नतम नद क पय त आय ग स कळनवर आवश यक आह. म त र अजग नवच र त घ ण य स हरकत सल य स आय ग स तस कळनवण य च आवश यकत ह ; अस ह उम दव र स ब नर धत नवभ ग/क य लय प रम ख कळव व. 6. पर क ष च टप प :- 6.1 प रस त त पर क ष ख ल ल द टप प य मध य घ ण य त य ईल:- (1) म ख य पर क ष ग र (2) र नरक च चर ग र 6.2 र नरक च चर /प रम र पत र तप सर कर त आम नत रत क ल य तर प त रत स दभ त ल सवग आवश यक म ळ प रम र पत र स दर करर आवश यक आह. 6.3 प त रत स दभ त ल सवग म ळ प रम र पत र तप सर च य व ळ स दर क ल य स न र रस/न य क त स ठ नवच र करण य त य र र ह. अथव य स दभ त क र त य ह प रक रच म दतव ढ द ण य त य र र ह. प ष ट ठ 10 प क 2

3 7. म ख य पर क ष कर त ल क :- (1) अम ग स - र पय 524/- (2) म ग सवग य - र पय 324/- 8. म ख य पर क ष ख ल ल च र नजल ह क द र वर घ ण य त य ईल :- क द र क द र च स क त क और ग ब द 15 म बई 30 गप र 32 प र अजग करण य च पध दत :- 9.1 प रस त त पर क ष स ठ र क त ऑ ल ई पद त अजग स व क रण य त य त ल. 9.2 प त र उम दव र ल व ब-आर ध नरत (Web-based) ऑ ल ई अजग य स क तस थळ द व र नद क 21 व ह बर, 2017 त नद क 5 न स बर, 2017 य क ल वर ध तच स दर करर आवश यक र ह ल. 9.3 ऑ ल ई पद त अजग स दर करण य च य सनवस तर स च आय ग च य तस च य स क तस थळ वर उपलब र ध आह त. 9.4 आय ग स अजग स दर करत म ध यनमक ल त प रम र पत र वर असल ल य व प रम र च व च दर करर व आय ग स अजग स दर करर आवश यक आह. अन यथ, आय ग च य स च च उल ल घ समज क रव ई करण य त य ईल. 9.5 आय ग स च क च म नहत स दर करर -य उम दव र स सदर पर क ष स ठ व य प ढ ल सवग न व कनरत अप त र ठरनवण य त य ईल. 9.6 आय ग स अजग स दर क ल य तर नवनहत म दत त पर क ष ल क भरल य न व य अजग नवच र त घ तल ज र र ह त. 9.7 पर क ष ल क च भरर करण य कनरत उम दव र ख ल म द क ल ल य पद त च अवल ब कर व : ल क भरण य कर त म ख य प ष ट ठ च य व य भ ग वर ल म झ ख त य कलकवर स क लक कर व म झ ख त य कलकवर स क लक क ल य तर म झ ॲप ल क सदर त ल 'स पर ध त मक पर क ष ' य कलकवर स क लक कर व 'स पर ध त मक पर क ष ' य कलक वर स क लक क ल य तर अजग क ल ल य पद च य द ल क भरल य च य / भरल य च य द सह नदस ल. Unpaid नलनहल ल य पद/पर क ष सम र Pay Now अ कलक उपलब र ध अस ल Pay Now य कलकवर स क लक क ल य तर 3 पय य उपलब र ध ह त ल :- (अ) ऑ ल ई प म ट (ब) गर स नवर ध क द र (क) चल व द र क र न ट क ग, नबट क ग अथव टब ककगच य सह य य ऑ ल ई पर क ष ल क अद करत य ईल गर स नवर ध क द र ह पय य न व ल य स, उपलब र ध ह र -य प वत च प रत घ ऊ गर स नवर ध क द र अथव स ग र म क द र त ज ऊ ल क च भरर क ल ज ऊ कत. सदर क यगव ह अजग स दर करण य च य अ नतम नद क प व प र ग करर आवश यक र ह ल चल व द र पर क ष ल क भरण य च पय य न व ल य स उपलब र ध ह र -य चल च प रत घ ऊ भ रत य स ट ट ब क च य क र त य ह ख त, ब क च य क य लय व ळ त ल क च भरर क ल ज ऊ कत भ रत य स ट ट ब क मध य चल द व र ल क भरण य च पय य न व ल य स अजग स दर क ल य च य द त स तर अथव वटच य नदव अजग स दर क ल य स त य प ढ ल क मक ज च य नदव ब क च य क य लय व ळ त पर क ष ल क भरर आवश यक आह नवनहत पध दत अजग स दर कर ल क भरण य च क यगव ह, तस च भ रत य स ट ट ब क मध य चल द व र पर क ष ल क भर वय च झ ल य स चल च प रत घ ण य च क यगव ह नद क 5 न स बर, 2017 र ज व ज पय त प र ग करर आवश यक आह. त य तर सदर व बकलक ब द ह ईल. प ष ट ठ 10 प क 3

4 चल द व र पर क ष ल क भर वय च झ ल य स भ रत य स ट ट ब क मध य नद क 6 न स बर, 2017 पय त ब क च य क य लय व ळ त भरर ब र ध क रक आह. नवनहत नद क तर पर क ष ल क भरल य स व र ध म ल ज र र ह, तस च पर क ष ल क च परत व ह क ल ज र र ह ऑ ल ई पध दत पर क ष ल क च भरर क ल य तर उम दव र ल त य च य प र र ईलमध य पर क ष ल क च भरर झ ल आह ककव कस य च स स थत (status) अवगत ह ईल. त य च उम दव र अजग स दर करण य च य अ नतम नद क प व च तप सर कर ख त र करर अथव पर क ष ल क च भरर झ ल य ब बतच स स थत उपलब र ध सल य स प न ह ल क भरण य च अथव चल घ ण य च क यगव ह करर आवश यक आह. नवनहत नद क तर य स दभ त ल क र त य ह प रक रच य तक र र च दखल घ तल ज र र ह. 9.8 क द र न व : पर क ष ल क च भरर क ल य तर उम दव र ल पर क ष क द र च न व करर आवश यक आह. त य कर त "म झ ख त " मर ध ल स ब नर धत पर क ष च न व कर व. त य तर "क द र न व " य पय य वर स क लक कर व. सदर पय य त गत न व ल ल य क द र च क षमत द गनवल ज ईल. क द र च य क षमत इतक य अजग तत प व प र प त झ ल असत ल, तर सदर क द र उपलब र ध स, द सर क द र न व व, अस स द प र प त ह ईल. क द र च न व क ल य तर स व ह बट वर स क लक क ल य स क द र न व च व अजग भरण य च प रनक रय प र ग ह ईल भ रत य स ट ट ब क मध य चल व द र ल क भरण य च पय य न व ल ल उम दव र ल क भरल य च य नद क च य द स-य नदव क द र न व च प रनक रय कर कत ल. द सर नदवस क य लय स टट अथव रनवव रच अस ल, तर सदर क यगव ह त य तर लग च य र -य प ढ ल क य लय क मक ज च य नदव करत य ईल वर लप रम र क द रन व च प रनक रय प र ग क ल य स उम दव र अज मध य नदल ल य पत रव यवह र च य पत त य मर ध ल म द नजल ह क द र वर ककव नजकच य नजल ह क द र वर प रव द ण य त य ईल. य ब बत आय ग च त य त य व ळच र ध रर व आय ग च न र गय अ नतम म ण य त य ईल क द र बदल ब बतच नव त क र त य ह पनरस स थत त म न य करण य त य र र ह. 10. अज त म द क ल ल य म नहत च य आर ध र उम दव र पनरपत रक त ल नवनहत अहगत ब बतच य अट च व त च प तगत करत त अस समज प त रत तप सत आय ग क उम दव र त त प रत प रव नदल ज ईल. पर त पर क ष प व अथव पर क ष तर क र त य ह टप प य वर, उम दव र अज त म द क ल ल म नहत च क च व ख ट असल य च अथव उम दव र नवनहत अहगत च प तगत कर त सल य च आढळल य स अ उम दव र च उम दव र क र त य ह टप प य वर रद करण य त य ईल तस च स ब नर धत उम दव र च क त ह आय ग च र सवर क समज त य च य वर क यद र क रव ई करण य त य ईल. य व यनतनरक त आय ग च य स व च छ नर धक र स र स ब नर धत उम दव र ल प रनतर नर धत (Debar) करण य च क रव ई करण य त य ईल. 11. सवगस र ध रर : प रस त त पर क ष ह स पर ध पर क ष अस पद न नत स ठ प त रत पर क ष (Qualifying Examination) ह. प रस त त पर क ष च य न क ल च य आर ध र आय ग क न र रस करण य त आल ल य उम दव र च सक षम प र नर धक -य क प त रत तप सण य च य अर ध र ह न य क त द ण य च क यगव ह करण य त य ईल. सदर पर क ष मर ध ल उम दव र च य क मनगर च य (Performance) आर ध र न य क त म गण य च उम दव र स क र त ह हक क असर र ह पर क ष स अजग स दर क ल य तर अथव पर क ष नदल य तर उम दव र र ज म नदल य स अथव क र त य ह क रर स तव कर स ल य स अथव नवभ ग स व सम प त क ल य स अथव र ध रर नर धक र ठ वत स व गब ह य पद वर मर क झ ल य स सदर पर क ष च य न क ल च य आर ध र स ब नर धत उम दव र न य क त स ठ प त र असर र ह "मह र ष ट र सक य गट-अ व गट-ब (र जपनत रत व अर जपनत रत) पद वर सरळस व व पद न नत न य क त स ठ महस ल नवभ ग व टप न यम, 2015" तस च तद तर य स दभ त स व ळ व ळ न गनमत क ल ल य आद स र न य क त नवषयक क यगव ह करण य त य ईल. 12. र नरक च चर ब बत : म ख य ल ख पर क ष च य न क ल आर ध र र नरक च चर स ठ अहगत प र प त ठरल ल य उम दव र र नरक च चर द य व ल गत ह नवच र त घ ऊ उम दव र व ळ च त य स ठ सर व व प वगतय र कर व. म ख य ल ख पर क ष च य न क ल तर सवगस र ध रर पर द आठवड य च य अ तर कर ध ह र नरक च चर आय नजत क ल ज ईल. सर व स ठ प र स व ळ प ष ट ठ 10 प क 4

5 नमळ ल सल य च य क रर स तव र नरक च चर च नद क बदल म गत य र र ह त ककव त य ब बत तक र र करत य र र ह आय ग क र नरक च चर च क यगक रम न न त ह त च त आय ग च य स क तस थळ वर प रनसध द करण य त य ईल. तस च, आय ग च य ऑ ल ई अजग प रर ल त ल स ब नर धत प त र उम दव र त य च य प र र ईलद व र कळनवण य त य ईल आय ग न न त क ल ल य नद क स व नठक र स ब नर धत उम दव र र नरक च चर स ठ उपस स थत र हर आवश यक आह. र नरक च चर स ठ न न त क ल ल य नद क व व ळ मध य बदल करण य ब बतच नव त म न य क ल ज र र ह व त य म ळ उम दव र च र नरक च चर च स र ध व य ग ल य स त य च जब बद र स ब नर धत उम दव र च अस ल व द यक य क रर स तव र नरक च चर च नद क बदल द ण य च नव त करर -य उम दव र व द यक य प रम र पत र मध य म द क ल ल य आज र/द ख पत, त य च स वर प, ग भ यग व सत यत तप सर स ठ लग चच आय ग न न त क ल ल य नठक र व व ळ स सक षम व द यक य म ळ प ढ प ठनवण य त य ईल.तस च व द यक य म ळ नर ट स (Fitness) प रम र पत र प रद क ल तरच त य आय ग न न त क ल ल य नठक र व व ळ स र नरक च चर स ठ उपस स थत र हण य च परव ग द ण य त य ईल व द यक य क रर स तव र नरक च चर स ठ म दतव ढ म गर -य उम दव र च य ब बत त सत यत तप सर तर व द यक य म ळ क प रनतक ल अहव ल प र प त झ ल य स स ब नर धत उम दव र ल र नरक च चर च स र ध क रण य त य ईल. तस च, अ प रकरर आय ग च र सवर क करण य च प रयत समज स ब नर धत उम दव र वर क यद र क रव ई करण य त य ईल. तस च उम दव र च स ब नर धत पर क ष च उम दव र रद करण य त य ऊ आय ग च य स व च छ नर धक र स र आय ग म र ग त आय नजत सवग पर क ष व न व प स उम दव र ल उम दव र वर न स तभ गनवषयक क रव ई करण य त य ईल. प रनतर नर धत (Debar) करण य त य ईल. त य व यनतनरक त स ब नर धत 12.6 अत य त अपव द त मक पनरस स थत त तस च समथग य क रर सह अजग क ल ल य उम दव र र नरक च चर च नद क व व ळ 13. प रव प रम र पत र :- बदल द ण य च य नव त ब बत आय ग च य स व च छ नर धक र स र, नवच र करण य त य ईल. एख द य प रकरर आय ग नव त अम न य क ल अस ल तर स ब नर धत उम दव र ल प वग न य नजत व ळ पत रक स र न न त क ल ल य नद क व व ळ स र र नरक च चर स ठ उपस स थत रह व ल ग ल. तद तर उम दव र ल प ढ ल स र ध नदल ज र र ह प रस त त पर क ष प व सवगस र ध रर पर 7 नदवस अग दर प रव प रम र पत र उम दव र च य प र र ईलदव र उपलब र ध कर द ण य त य ईल. त य च प रत पर क ष प व ऊ ल कर घ र व पर क ष च य व ळ स दर करर आवश यक आह पर क ष च य व ळ उम दव र स वत:च प रव प रम र पत र आर र सक त च आह. त य न व य, पर क ष स प रव नदल ज र र ह. 14. पर क ष स प रव : पर क ष स व र नरक च चर स य त व ळ स वत:च य ओळख च य प र व य स ठ स वत:च आर ध र क ग, न व र क आय ग च ओळखपत र, प सप टग, प क ग ओळखपत र व त य च छ य नकत प रत स बत आर र अन व यग आह. ककव स म टग क ग प रक रच ड र यव व हग ल यस न स य प क नकम क र त ह एक म ळ 14.2 पर क ष तस च र नरक च चर च य व ळ प रव प रम र पत र व इतर ओळख च य प र व य सह उम दव र अद यय वत क य लय ओळखपत र स दर करर आवश यक आह र क त प, प स न सल, प रव प रम र पत र, ओळख च म ळ प र व व त य च छ य नकत प रत अथव प रव प रम र पत र वर ल स च स र आय ग परव ग नदल ल य स नहत य सह उम दव र ल पर क ष कक ष त प रव द ण य त य ईल न ज टल यर, प जर, म यक र र, म ब ईल र, क म र अ तभ गत असल ल क र त य ह प रक रच स र ध, नसमक ग, ब ल ट थ, द रस च र स र ध म हर व परण य य ग य क र त ह वस त, इल क र न क उपकरर, वहय, टस, परव ग सल ल प स तक, ब ग ज, पनरगर क (calculator) इत य द प रक रच स र ध / स नहत य पर क ष क द र च य पनरसर त तस च पर क ष कक ष त आर ण य स, स वत:जवळ ब ळगण य स, त य च व पर करण य स अथव त य च य व पर स ठ इतर च मदत घ ण य स सक त म ई आह. अस स नहत य आर ल य स त पर क ष क द र ब ह र ठ वण य च व त य च य स रनक षतत च जब बद र स ब नर धत उम दव र च र ह ल आय ग परव ग क रल ल क र त य ह प रक रच अ नर धक त स र ध /स नहत य पर क ष च य व ळ स ब नर धत उपक द र च य म ख य प रव द व र वरच ठ व व ल ग ल. अ स र ध /स नहत य च य स रनक षतत च जब बद र स ब नर धत उम दव र च र ह ल. प ष ट ठ 10 प क 5

6 य स दभ त ल क र त य ह प रक रच य कस स आय ग, नजल ह प र स ककव ळ /मह नवद य लय व यवस थ प जब बद र र हर र ह उम दव र आय ग स स दर क ल ल य अज वर ल स व क षर, हज र पट वर ल स व क षर व अन य सवग प रक रच य पत रव यवह र वर ल स व क षर एकच असर व त य मध य क र त य ह प रक रच र रक/तर वत असत क म य. नवनवर ध नठक र च य स व क षर मध य र रक/तर वत आढळ आल य स स ब नर धत उम दव र च उम दव र रद करण य त य ईल व आय ग च य स व च छ नर धक र स र इतरह क यद र/न यम स र क रव ई करण य त य ईल पर क ष च व ळ स पल य तर समव क षक त य च य अनर धपत य ख ल ल सवग उम दव र च य उत तरपनत रक त य च य क जम कर उत तरपनत रक च नह ब ल ग पय त सवग उम दव र आप पल य ज ग वर तपर बस र हर आवश यक आह. समव क षक परव ग नदल य न व य क र त य ह उम दव र ल पर क ष कक ष च य ब ह र ज त य र र ह. 15. प रस त त पनरपत रक मध य पर क ष स दभ त ल स नक षप त तप ल नदल ल आह. अजग स व क रण य च पध दत, आवश यक अहगत, आरक षर, वय मय द, ल क, न व च सवगस र ध रर प रनक रय, पर क ष य ज, अभ य सक रम इत य द ब बतच य सनवस तर तपन ल स ठ आय ग च य य स क तस थळ वर ल मय नदत नवभ ग य पर क ष अ त गत 'उम दव र सवगस र ध रर स च ' तस च "पर क ष य ज " नवभ ग त ल प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग य स पर ध पर क ष मध य उपलब र ध कर द ण य त आल ल य म नहत च क पय अवल क कर व. आय ग च य स क तस थळ वर प रनसध द करण य त आल ल म नहत व पनरपत रक अनर धक त समजण य त य ईल. 16. प रस त त पनरपत रक आय ग च य तस च य स क तस थळ वर उपलब र ध आह. 17. सदर पनरपत रक स बतच य "नववरर पत र-1" मध य म ख य पर क ष च य ज व अभ य सक रम च सम व क ल आह. 18. सदर पनरपत रक रज वर/प रनतन य क त वर असर -य कमगच -य सह सवग स ब नर धत च य न द ग स आर व. 19. सदर स पनरपत रक मह र ष ट र स च य य स क तस थळ वर उपलब र ध करण य त आल अस त य च स क त क अस आह. ह पनरपत रक न ज टल स व क षर स क ष नकत कर क ढण य त य त आह. मह र ष ट र च र ज यप ल य च य आद स र व व, प रनत, 1. सनचव, मह र ष ट र ल कस व आय ग (पत र ) (व य.म.भट) उप सनचव, मह र ष ट र स प ष ट ठ 10 प क 6

7 नववरर पत र - 1 प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग य स पर ध म ख य पर क ष च पर क ष य ज व अभ य सक रम - -: पर क ष य ज :- प पर क र. स क त क नवषय म ध यम प रश नस ख य क ल वर ध प रश नपनत रक च क रम क व ग र स वर प प पर नवर ध (प रम ख क यद ) इ ग रज व मर ठ 75/150 एक त स वस त न ष ट ठ बह पय य प पर नवर ध (इतर क यद ) इ ग रज व मर ठ 75/150 एक त स वस त न ष ट ठ बह पय य -: अभ य सक रम : - 1. Paper No. 1 :- Law (Major Acts) Topics Marks (1)Constitution of India 30 (2)Indian Penal Code, 1860 ( 60 Marks):- Chapters with their Nos. Sections (II) General Explanation 10, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, A, 30, 34, 39, 40, 44, 52 (III) Punishments 75. (IV) General Exceptions 76, 79 to 86, 90, 94 to 106. (V) Abetment 107 to 109, 114, 115, 116. (VA) Criminal Conspiracy 120-A, 120-B. (VIII) Offences against the Public Tranquillity 141 to 149, 159, 160. (IX) Offences by or relating to Public Servants. 167, 170, (X) Contempts of the Lawful Authority of Public Servants 177, 179, 180, 182, 186, 187, 188. (XI) False Evidence & Offences against Public Justice 191, 193, 201, 211, 224, 225. (XII) Offences relating to Coin & Government Stamps. 231, 233. (XIV) Offences affecting the Public Health, Safety, 279, 293, 294. Convenience, Decency & Morals. (XV) Offences relating to religion. 295, 295-A, 298. (XVI) Offences Affecting the Human Body. 299 to 302, 304, 304-A, 304-B, 306, 307, , 317 to 320, 323 to 326, 326A, 326B, 330, 332, 336 to 343, 348 to 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 359 to 364, 366, 366-A, 375, 376, 376 (A),(B),(C), (D) & (E), 377. (XVII) Offences against Property 378 to 383, 390 to 395, 396, 399, 403, 404 to 412, 414 to 417, 419, 420, 425, 429 to 432, 436, 441 to 448, 451, 453, 457, 458, 461. (XVIII) Offences relating to documents & to property marks. 463, 471, 477-A. (XX) Offences relating to Marriage. 494, 497, 498. (XX-A) Cruetly by husband or his relatives. 498-A. (XXII) Criminal Intimidation, Insult & Annoyance. 504, 506, 509. (XXIII) Attempts to commit offences 511. प ष ट ठ 10 प क 7

8 (3) Code of Criminal Procedure, 1973 (40 Marks) Chapters with their Numbers Sections (I) Preliminary (II) Constitution of Criminal Courts & offices 6 to 21. (IV) (A) Powers of Superior Officers of Police 36. (V) Arrest of Persons 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 42, 46, 47, 50, 50A, 51 to 54, 53A, 54A, 55A, 57, 58, 60A. (VI) Process to compel appearance 61 to (VII) Processes to compel the production of things. 91 to 102. (VIII) Security for keeping the peace & for good 107, 109 & behaviour. (X) Maintenance of Public Order & Tranquillity 129, 144, 145. (XI) Preventive action of the Police. 149 to 153. (XII) Information to the Police & their Powers to 154 to 176. investigate. (XIV) Conditions requisite for initiation of 196, 197. proceedings. (XXVII) The Judgement. 357-A, 357-B, 357-C. (XXXIII) Provisions as to bail and bonds. 436, 437, 438. (4) Indian Evidence Act, 1872 Chapters with their Nos. Sections 20 (I) Preliminary 1 to 4. (II) The Relavancy of facts 8, 9, 24 to 32 (1), 45, 47, 53, 54. (IV) Oral Evidence 59, 60. (V) Documentary Evidence 61 to 63, 74 to 76. (VII) The burden of Proof. 101, 113-A, 113-B. 114-A (IX) Witnesses (X) Examination of Witnesses Paper No. 2 :- Law (Minor Acts & Other Acts) (A) Minor Acts (80 Marks) Sr. Name of Act Sections Marks No. 1 The Maharashtra Police Act, (3), (5A), (9), (10), (11), (13), 14, 28, 33, to 38, 41, 55 to57, 62, 63-A, 64 to73, 79 to 82, 99, 108, 110, 112, 115 to 124, 126, 130A, 131, 134, 136, 137, 140, 141 to 143, 143-A, 145, 147, 148, 151, 159 to 161, The Maharashtra Prohibition Act, (2), (7), (8), (10), (10-A), (22), (23), (24), 4 (30), 11 to 24-A, 65 to 68, 83 to 86, 89, 119, 123, 126, The Maharashtra Prevention of 3 to 7, 12 (a) 4 Gambling Act, The Protection of Civil Rights Act, to 4, 7, 10, 14-A. 4 including untouchability. 5 The Arms Act, to 3, 4, 5, 20, 25, 25(a), 29, प ष ट ठ 10 प क 8

9 6 The Motor Vehicles Act, (28), 2(34), 2(40), 2(47), 3, 4, 5, 119, 8 133, 134,177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 192-A, 194, 196, 197, 198, 202, 206, 207, The Maharashtra Motor Vehicles Rules, 20, 23, 52, 95, 102, 103, 117, 222, 237(1) The Mental Health Act, (L)/(M)/(S), 23, 25, 28, 36, 48, Representation of People Act, , 126, 127(1), 127(2) (3), 127(A), 129, 2 130(1) (2), 131, 132, 133, 135(1), 135(A), 136(B) (C). 10 Juvenile Justice (Care and Protection of All. 6 Children) Act, Prevention of Corruption Act, , 7, 11, 12, 13, The Scheduled Castes & Scheduled 3, 4. 4 Tribes (Prevention of Atrocities) Act, The N.D.P.S. Act, , 8, 14, 18, 20, 36-A, 41 to 44, 49 to Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of Slumlords, Bootleggers & Drug Offenders Act, 1989 Object of the Act, 2, 3, 8, Maharashtra State Control of Organised Object of the Act, 4 Crime Act, , 3, 4, 14, 16,18, 23, Maharashtra Protection of Interests of Object of the Act, 4 Depositors. (In to Financial 2, 3, 4. Establishments) Act, Information Technology Act, 2000 Object of the Act, 8 (Cyber law) 2, 3, 43, 65 to 67, 78, 80, Protection of Children from Sexual All. 4 Offences Act, (B) Crime Investigation (20 Marks) (1) Crime Investigation (Practical approach) 16 (a) Crime Scene Panchnama, (b) Arrest Panchnama, (c) Seizure Search Panchnama, (d) Inquest Panchnama, (e) Memorandum Panchnama u/s 27 of IEA. (2) Proposals of externment proceedings & Chapter proceedings. 4 (C) Scientific Aids to Crime Investigation 10 ग न ह अन व षण स ठ सह य यभ त ठरण ऱ य व ज ञ न क पध दत /स ध (Scientific Aids to Crime Investigation):- स गणक तस च अन य आध न क स ध च य नवश ष अभ य स सह. (D) Forensic Science :- (i) Physical evidence :- nature, search, handling, packing and forwarding. (ii) Finger prints & Foot prints :- Importance, finding them on the scene of crime, their development and recording. (iii) Explosives:- Its names, commonly used explosives, home bombs, Handling and collection of explosive residues and their examination. प ष ट ठ 10 प क 9

10 (E) Forensic Medicines : 20 (i) Introduction:- Scope & importance to police. Examination of scene of occurrence from the point of view of medico-legal evidence. (ii) Medico Legal definition of death, difference between dead & alive persons. (iii) Identity of dead persons, Post Mortem. (iv) Violent Asphyxial death - hanging, Suffocation & drowning. (v) Medico legal aspects of different types of wounds, by fire-arms, sharp edged or pointed weapons. (vi) Sexual offences - rape. (vii) Poison commonly used in India in the commission of crime. (F) Human Rights 10 (i) Its awareness, Principles of handcuffing as per directions of the Supreme court. (ii) National Human Rights Commission. (iii) State Human Rights Commission. (iv) State Police Complaints Authority. प ष ट ठ 10 प क 10

प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क

प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क षक पद वर न य क त स ठ प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग

अधिक जानकारी

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन 2016-2017 सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ मध ल अ श त श क, श ण स वक य न प द र श णश पद वक अ य स म स ठ व श म हत प तक मह र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस .स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस य क वक स वभ ग, मह र श सन य च म फ त आर य व न अ य स

अधिक जानकारी

- 22/02/ /417/16-1) / ) : ) :-. 1. ( ), इ - - ( - ). - Drought Mitigation Measures ए

- 22/02/ /417/16-1) / ) : ) :-. 1. ( ), इ - - ( - ). - Drought Mitigation Measures ए - 22/02/2016-4/417/16-1) - - - -32-2016/ -5-32 -20 - - - - 1) : 1-060 2 3 2) :- 1 ( ), 2 1 इ - - ( - ) - Drought Mitigation Measures ए 50 50-3) 31- - C:\Users\project39\Desktop\Guidelines Final Draft 22021602

अधिक जानकारी

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००. व बस ईट www.mcgm.gov.in व वध वषय त ल प र ध य पक, ब हन म बई मह नगरप लक व

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म क ०१/२०१९ दन क १०/१/२०१९ वन वभ ग त ल वनर क च (गट क

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar मह र र य म ण ज वन नत अ भय न (उम द) ज ह अ भय न यव थ पन क,प लघर स ई आ शव द अप ट म ट, ल कम य नगर, कच र र ड,प लघर-401404 Email- dmmupalghar@gmail.comफ न न.02525-251260 ------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन

प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन स व त ज त, व म क त ज त, भटक य जम त, इतर म ग स ग व श

अधिक जानकारी

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019 अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) नम न ज हर त ज ह प रषद भ ड र ज ह प रषद, भ ड र अ तग त गट-क मध ल सरळस व च र त भर य स ठ च ज हर त ज हर त म क:- 01/2019 दन क :- 02/03/2019 ------------------------------ मह र श सन

अधिक जानकारी

dfdfd

dfdfd मह र ष ट र श सन स र वजननक ब धक म वर भ ग, प ण स थ पत य अभभय त र क सह य यक / कननष ट ठ भ प क / सह य यक भ ड रप / आर खक श र ण -3 (अन र खक)/ र हनच क य स र ग वत पद भरत स ठ ज हहर त सन-2015 ज हहर त श ध द प क क

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त

ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त द वनव त ब बतच य म गफदशफक स चन. मह ष ट र श सन ग र म

अधिक जानकारी

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द E-mail id:div.aurangabad@gmail.com/ द र वन म क :- 0240-2325570/ 2331755 ----------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य

श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य चनसर गरम य पररसर त द न क १४ आचण १५ म २०१६ र स पन न

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र अध क र कड न स द श न प तमत आण अन प लन च आमच वचनबधदत वर स ह त भर द त प र य सहक र न व स प वअस आच र स ह त क णत अपव द प वन, जगभर त ल आपल क णत र च लन मध क

अधिक जानकारी

ITZ CASH CARD LIMITED

ITZ CASH CARD LIMITED आच र स हत इट ज क ष क सर ल मट ड/आई० स ०स ०एल० अपन व यवस य क ल ग क़ न न, नयम और तबन ध क अन स र चल न तथ व य प र सम बन ध न तकत व न तक आचरण क उच चतम म नक क थ पत करन क लय तबद ध ह आई० स ०स ०एल० इस स हत क आचरण

अधिक जानकारी

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प.आर-5/687/2019 (व ह र झ रख ड शहर एव ग र म ण व वक श स स थ न म ब ल क पर रय जन अध धक र, सह यक ब ल क पर रय जन अध धक र, मल ट ट स क स क ग क लक1 एव

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ??. ??. ????????.docx

Microsoft Word - ??. ??. ????????.docx त त न वद म ल प स अ ज म ल खत प थक न वद क ह द अन व द ह य द इसम क ई वस ग त प रल त ह त ह त अ ज म ल खत न वद म य ह ग फ. स. 5-25/2013-14/ स व एव आ.-II श क अन स ध न और श ण प रषद अर व द म ग, नई द ल -110016 न वद

अधिक जानकारी

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx उ तर - 1 स व ज नक क उप म (प एस य ) म ल ख पर क क त म प रवत न क आव यकत स र ब द 1. ल क यय क व न ल ख -पर क क त एव ल ख पर क क भ मक क प र प रक स क य क शल ल ख पर म प रव त त कर दय प र प रक ल ख -पर क अपय तत क क

अधिक जानकारी

Declaration of Assets and Liabilities

Declaration of Assets and Liabilities मत त द य त व च व र ष क यवयवरण स दर करण क यपधत मह र ष ट र न गर स व (वतयण क) यन म,1979 मह र ष ट र न गर स व (व तण क) ननयम,1979 च य ननयम 19 च य प टननयम (1) प त य ख ल ल ट प 3 अन स र प रत य क श सक य अनधक र /कमतच

अधिक जानकारी

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य य ग य न मत रनर द त रशत आक त य क ढ. 3. प रत य क म ख

अधिक जानकारी

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( (

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( ( 1 जल ई 2017 21st Century Fox ( ) स गत नय ण क प लन करन ह ग य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF ) ( ( (i) ; (ii) ; (iii) ; (iv) ) य द 1 6 व नयम तब अक सर अ धक कड़ ह त ह जब अन य प

अधिक जानकारी

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल - 110003 र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल -110003 ग ट 2016 क म यम स अ धक रय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - april2009splhindi.docx

Microsoft Word - april2009splhindi.docx नप -VIII (अ ल, 2009) (1) स रल ख उ तर -I यह म मल च क स उप कर यथ ऑ स जन, क स टर एव ज ट न ब ल इजर क ल ख पर म व क य त स स ब धत ह मर ज, ज ल ख क य लय, आय ध नम ण, खम रय म स व रत व र ठ ल ख पर क क प न ह, क च क

अधिक जानकारी

स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न

स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न लवत त य स व प रद न करण य द व र स वय प र णत आलर एक

अधिक जानकारी

षक, आल क र जन, म य स चव, उ तर द श श सन स व म, 1- सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श स य -3/2016/579/ (02)/2007 सम ज क य ण अ

षक, आल क र जन, म य स चव, उ तर द श श सन स व म, 1- सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श स य -3/2016/579/ (02)/2007 सम ज क य ण अ षक, आल क र जन, म य स चव, उ तर द श श सन स व म, 1- सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श स य -3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007 सम ज क य ण अन भ ग-2 लखनऊ: दन क: 29 फरवर, 2016 वषय - व व थ प शन/प

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 क ळश प स न व ज न मर त क द र त ट ट य क द र ल प र क र द श त प ह य द च झ ल पय र वरण नकष वर प रक षण क ळश प स न व ज न मर त करण र य क द र च व वध पय र वरण य नकष वर न कत च अ य स कर य त आल. स टर फ र स य स ऍ ड ए

अधिक जानकारी

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210 मह र र य य स क तक ध रण य मस स ब ध स चन स ठ आव हन य मर ठ ब धव न, स म नम क र. दन क: १६ फ व र २०१० मर ठ भ ष, मर ठ स क त, मर ठ त ल स ह य व एक दर तच मर ठ म णस य प ढ ल व वध आ ह न य वषय ० सल ल क ळकण य च एकच अम

अधिक जानकारी

Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क

Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क नव नतम ई- म रस द स य.: प सप ट आक र क फ ट (5x7स.म.)

अधिक जानकारी

नगरपररषद प रश सन स च लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई " मह र ष ट र नगरपररषद स व पद भरत - २०१८ उम दव र न सववस ध रण स चन " अर व, अहवत, सववस ध रण प त रत, वय

नगरपररषद प रश सन स च लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई  मह र ष ट र नगरपररषद स व पद भरत - २०१८ उम दव र न सववस ध रण स चन  अर व, अहवत, सववस ध रण प त रत, वय नगरपररषद प रश सन स च लन लय, मह र ष ट र र ज य, म बई " मह र ष ट र नगरपररषद स व पद भरत - २०१८ उम दव र न सववस ध रण स चन " अर व, अहवत, सववस ध रण प त रत, वय मय द इत य द 1.1 अर व 1.1.1 नगरपररषद प रश सन स च लन

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

अध य य 27 अव तन क आय जक तथ अव तन क प रबन धक क कर तव य तथ क त य और भत त तथ म द य क भ गत 377. अव तन क आय जक नकस सनमनत क स घट क द र म अप द व र प र प त प

अध य य 27 अव तन क आय जक तथ अव तन क प रबन धक क कर तव य तथ क त य और भत त तथ म द य क भ गत 377. अव तन क आय जक नकस सनमनत क स घट क द र म अप द व र प र प त प अध य य 27 अव तन क आय जक तथ अव तन क प रबन धक क कर तव य तथ क त य और भत त तथ म द य क भ गत 377. अव तन क आय जक नकस सनमनत क स घट क द र म अप द व र प र प त प रत य क ध र न क न ए व ध रस द द ग वह आय तथ व यय क उन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi अन भ ग 2 अ तर र ष टर य अभ य स और घर ल अन भव 2.1 प ष ठभ म 2.1.1 आव स एक अमण स क तक क र प म श र ह त ह ह उ स ग ट टर स चक क क एक बड़ आ थर क स क तक क र प म म न ज त ह क य क य नकट भ व य म अथर व यव थ क अन क क ष

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य 01 इसक ल ए समर प त बन ए रखन उच चतम म नक व य प र आचरण क क फ क इ टरन शनल ल म ट ड और इसक सह यक क पन य (ब द म "स आईएल" य "क पन ") व य प र आचरण क उच चतम म नक क बन ए रखन क ल ए प रत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 प ण प रवठ व स वच छत ववभ ग मह र ष ट र श सन व षय:- गत एक ष त व भ ग म र फ त घ ण य त आल ल य महत प र फ श सन वनर फय च अ मलबज र रड ई खर च र च स ध दरत दनकष (श सन दनर णय द न क ०९/१०/२०१३) द न क १८ म, १९९६ च य

अधिक जानकारी

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह ह ह डब क नव न न न-न टवक डर सहकमर च र य न (क पन च ईम ल पत त नसल ल आ ण/ क व क म प य टरवर अ क स स नसल ल सहकमर

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र क स द श यह स ह त न प तर और उनक अन प लन क प रत हम र प रत बद धत क र ख क त करत ह प र य सहकर मर, व स प वरस क आच र स ह त प रपव द र प स व स प वरस क व म ल य

अधिक जानकारी

स यर आच र स हत

स यर आच र स हत स यर आच र स हत सप ल यर आच र स हत 1. र जग र स वत तर त प वर क च न ज त ह 1.1 ब ध आ, तस कर, अथव क र व स शर म स हत, कस भ पर क र क बलप वर क य अ नव यर शर म नह कर य ज त ह 1.2 शर मक क अपन नय क त क प स जम नत र शय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - hindi-rti

Microsoft Word - hindi-rti प रचय श ए ड ह थ ए टर ईज ज ल मट ड (भ रत सरक र क उपबम भ रत य क ट नर नगम ल मट ड क प ण व म व व ल सह यक क पन ) न स चन अ धक र अ ध नय 2005 क अन सरण म द श क न ग रक क स चन उपल ध कर न ह त कदम उठ ए ह इस अ ध नयम क

अधिक जानकारी

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत एक बह त ह दल र भ क षय द ख ह Bs (उच च रत ब -सब-एस) म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Fishyojna.docx

Microsoft Word - Fishyojna.docx वभ ग य य जन ए :- म य द ष म म य ग उ र र वक स क ओर अ सर ह म ण म म य प लन ब र जग र द र करन क सष म यम ह जस कम समय एव कम ल गत म अ धक आय द न व ल यवस य क प म अपन य ज रह ह म य ग वक स क स थ-स थ मछ आ, अन स चत ज

अधिक जानकारी

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988 स व पक ओष ध और मन:पर भ व पद थर अव ध व य प र नव रण अ ध नयम, 1988 (1988 क अ ध नयम स ख य क 46) स व पक ओष धय और मन:पर भ व पद थ क अव ध व य प र क नव रण क पर य जन क लए, क छ म मल म नर ध क और उसस स ब धत वषय क उपब

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 उन नत श त सम द ध श तकर म ह म 2017-18 मह र ष ट र श सन क ष व भ ग ग - ब ल,त.वसन नर, व.न वशक 1 प रस त न सन २०२२ पय त श तकऱय च द प पट उत पन न य सन २०१७-१८ प स न उन नत श त सम द ध श तकर म ह म व व ध य न च अ मलब

अधिक जानकारी

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) जव हरल ल न हर वश व व लय अ ध नयम, 1966 (1966 क अ ध नयम स ख य क 53) दल ल म एक वश व व लय स थ पत और नग मत करन क लए अ ध नयम भ रत गणर ज य क सतर हव वषर म स सद र नम न ल खत र प

अधिक जानकारी

अपन स सद स म ल ट लक ट व व ह सम नत क ज तन क ल ए आपक कह न म यन रखत ह इसस अध क सशक त और क छ भ नह ह! स सद म एक मत क म ध यम स व व ह सम नत क प र त करन क ज म

अपन स सद स म ल ट लक ट व व ह सम नत क ज तन क ल ए आपक कह न म यन रखत ह इसस अध क सशक त और क छ भ नह ह! स सद म एक मत क म ध यम स व व ह सम नत क प र त करन क ज म अपन स सद स म ल ट लक ट व व ह सम नत क ज तन क ल ए आपक कह न म यन रखत ह इसस अध क सशक त और क छ भ नह ह! स सद म एक मत क म ध यम स व व ह सम नत क प र त करन क ज म द र हम र न र व च त अध क र य क ह ल क न यह हम पर न र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 72_2017_LS_Hin

Microsoft Word - 72_2017_LS_Hin 2017 क वध यक स ख य क 72. [ द न शनल ब क फ र ए ग रक चर ए ड रल ड व लपम ट (अम डम ट) बल, 2017 क ह द अन व द] र ट र य क ष और ग र म ण वक स ब क (स श धन) वध यक, 2017 र ट र य क ष और ग र म ण वक स ब क अ ध नयम, 1981

अधिक जानकारी

???? ??????? ?????

???? ??????? ????? ॐ ऐ ह क ल मन द व य वच च मन द व म मन द व स त मन द व - म गल आरत स तप ड नव सन मन म त च आरत ॐ नम भगवत मन म त नम मन द व म गर व स य सध द भ कल य ण क र णम वन द मन द व स व म मन व च छत द य नम 1 मन द व स त मन द व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CENSUS CIRCULAR No.12.doc

Microsoft Word - CENSUS CIRCULAR No.12.doc अ त तत क ल भ रत क जनगणन 2011 भ रत सरक र/Government of India ग ह म ऽ लय/Ministry of Home Affairs भ रत क मह र ज श र क क य र लय OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA 2ए, म न स ह र ड, नई दल ल -110011 2A,

अधिक जानकारी

Restitution Program: Information for Offenders Brochure - Chinese

Restitution Program: Information for Offenders Brochure - Chinese क षत प र प र ग र म: अपरर धक र त ओ क ल ए जर नकर र RESTITUTION PROGRAM: Information for Offenders [Hindi] यद आप पर क स क षत प र ऑर डर (Restitution Order) क प स क द नदर र ह, र सहर र र उपलब ध ह क षत प र क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ????????? ?? ??????? ????????.doc

Microsoft Word - ????????? ?? ??????? ????????.doc अ तर ग य प र क नव रण क लए एनब स स आच र स हत वषयव त अ य य प रचय 1. प रचय 2. न त एव उ य 3. प रय यत 4. प रभ ष अ य य म य स व द स चन क ग पन यत 5. अन प लन अ धक र 6. म य स व द स चन क प ररक षण अ य य य प र प र

अधिक जानकारी

आच र स ह त लघ स स करण The global leader in door opening solutions

आच र स ह त लघ स स करण The global leader in door opening solutions आच र स ह त लघ स स करण The global leader in door opening solutions आच र स ह त आच र स ह त क इस स स करण म आच र स ह त क प र ण स स करण क स र श न ह त ह इस सभ कर मच र य क व तर त क य ज त ह आच र स ह त क प र ण

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 Harendra Shah, 2015-16 220 Harendra Shah, 2015-16 221 1 (implication) Harendra Shah, 2015-16 222 न सर गज और अन र मज द प रक र क सर र और व तर र क भ द स द प रक र क आज ञ, म र ग, उपद श, स त र, ब ज, स क ष प,

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 1_5 pages

Microsoft Word - 1_5 pages (i) र ट र य नगर क यर स थ न उ य और क यर आ द र ट र य नगर क यर स थ न ह ल क वष म भ ग लश त रय, सम जश त रय और अथर श त रय क स थ-स थ तकन क और प श वर सम ह ज स इ ज नयर, शहर-य जन क र, आ कर ट क ट, प रवहन, व य वश षज

अधिक जानकारी

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध रक क अप ओ व आव यकत ओ क य न म रखत ह ए स म जक उ तरद य

अधिक जानकारी

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ टप प ह त, त वढ च स त र स ध रण च य द ष ट ख ल फ र महत

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's 01 सत यन ष ठ ह टल इन क ब र म सत यन ष ठ ह टल इन एक व य पक और ग पन य र प र ट ग ट ल ह ज सक र त मक क र य व त वरण क न र म ण करन क द र न क र यस थल म ध ख धड, द र व यवह र और अन य द र च

अधिक जानकारी

भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त

भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त व ह इन अध य त व य, जनक म ध यम स उ स तर य स सद य वषय

अधिक जानकारी

आचार एवं नैितकता संिहता

आचार एवं नैितकता संिहता आच र एव न तकत स हत र तख र एव अन चत भ गत न न त म ग न इ टरन शनल इ क. उपह र एव मन र जन न त 1 र तख र एव अन चत भ गत न न त म त य क द श म अपन सभ प रक आचरण म र तख र तथ अन चत भ गत न क तब न धत करत ह यह न त म इ टरन

अधिक जानकारी

म. उच चच चयन य य लय, द व ण अप ल अध क र त, म बई, य च न य य लय त जनद त य धचक क रम क १७६/ २०१२ १ श र र ज श मध कर प ड त २ श र न गस न( ननशशक त) म रल धर पग

म. उच चच चयन य य लय, द व ण अप ल अध क र त, म बई, य च न य य लय त जनद त य धचक क रम क १७६/ २०१२ १ श र र ज श मध कर प ड त २ श र न गस न( ननशशक त) म रल धर पग म. उच चच चयन य य लय, द व ण अप ल अध क र त, म बई, य च न य य लय त जनद त य धचक क रम क १७६/ २०१२ १ श र र ज श मध कर प ड त २ श र न गस न( ननशशक त) म रल धर पग र ३ श र जगब र ननममल शस ग...य च क कत व. १ न शशक मह नगरप

अधिक जानकारी

Page 3 of 9 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह :प तक लय सह यक र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क नव नतम ई

Page 3 of 9 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह :प तक लय सह यक र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क नव नतम ई Page 3 of 9 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह :प तक लय सह यक र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क नव नतम ई- म रस द स य.: प सप ट आक र क फ ट (5x7स.म.) वय क र श

अधिक जानकारी

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, जबलप र 482008 फ न न. : 0761-2702615 ई म ल : mppgcl@mp.nic.in

अधिक जानकारी

अन प लन स थ स क स प ट र क स कल क म प ल क स क स थ र क स लए पर रण अन पस श पररर जन क न : प ट र क स कल क म प ल क स क स थ र अन पस पत र स. : पत र स.ज

अन प लन स थ स क स प ट र क स कल क म प ल क स क स थ र क स लए पर रण अन पस श पररर जन क न : प ट र क स कल क म प ल क स क स थ र अन पस पत र स. : पत र स.ज पररर जन क न : प ट र क स कल क म प ल क स क स थ र अन पस पत र स. : पत र स.ज -110011/595/2010-आईए II (I), द न क 23 ई, 2012 अन प लन ररप र क अ स : 1 अक र बर 2015 31 अक र बर 2016 क. स स शष ट श क र. स. श अन प लन

अधिक जानकारी

स य -869/2015/2371/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -869/2015/2371/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -869/2015/2371/69-1-15-79(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 08 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर स य -08/2018/1838/69-1-2017-32(अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 24 जनवर, 2018 उ म लन क य म वभ ग वषय:

अधिक जानकारी

र ष ट र य ह टल प रब धन एव क टरर ग प र द य गगक पररषद क अन स ध न फ ल श प य जन

र ष ट र य ह टल प रब धन एव क टरर ग प र द य गगक पररषद क अन स ध न फ ल श प य जन र ष ट र य ह टल प रब धन एव क टरर ग प र द य गगक पररषद क अन स ध न फ ल श प य जन १. प रस त वन र ष ट र य ह टल प रब धन एव क टरर ग प र द य गगक पररषद क अन स ध न फ ल श प (आरएफ) क य जन उन अभ यगथ य क शलए ह ज प एच०

अधिक जानकारी

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण - 2016 म न य श र श ख़ सब ह अल अहमद अल ज ब र अल सब ह अमर र क व त ईश वर इनक रक कर म न य श र श ख़ नव फ अल अहमद

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ??? ?????? ??????? ???????? ?? ??? ???? ??????? ?????? ?????? ???????????

Microsoft Word - ??? ?????? ??????? ???????? ?? ??? ???? ??????? ?????? ?????? ??????????? ग र ब क ग व त य क प नय क लए उ चत यवह र स हत स ब ध दश नद श भ रब / 2011-12/47 ग ब प व.क क.न.स :266/03.10.01/2011-12 26 म च 2012 सभ ग र ब क ग व त य क प नय मह दय, ग र ब क ग व त य क प नय क लए उ चत यवह र स हत

अधिक जानकारी

SERVICE CHARGES जनत सहक र ब क शल प ण मल ट स ट ट ड य ल ड ब क स ल क प न रचन दद.०१.०७.२०१७ प स न अ.क र. व व ध स तपश ल व श ल षण सध य च ल क र पय स ध र त श

SERVICE CHARGES जनत सहक र ब क शल प ण मल ट स ट ट ड य ल ड ब क स ल क प न रचन दद.०१.०७.२०१७ प स न अ.क र. व व ध स तपश ल व श ल षण सध य च ल क र पय स ध र त श जनत सहक र ब क शल प ण मल ट स ट ट ड य ल ड ब क स ल क प न रचन दद.०१.०७.२०१७ प स न 1 ओ ब स कम शन र. १०,०००/- पर य त र. १०,००१/- त र.१,००,०००/- १००/- १००/- र. १.०० ल ख च प ढ १ १ न ट- प स ट ज व क ररअर च ज स स

अधिक जानकारी

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय = 6. क व य श = 7. क ट = 8. क षत = 9. क षय = 10. ग

अधिक जानकारी

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -775/2015/2405/69-1-15-80(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 14 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी

श क षणणक वर ष प स न ऄणखल भ रत य त त र णशक षण पणरर द च य म न यत न स र र ज य त स र ऄसल ल य ऄणभय णत रक /और धणनम णश स त र / व स त श स त र/एचएमस ट

श क षणणक वर ष प स न ऄणखल भ रत य त त र णशक षण पणरर द च य म न यत न स र र ज य त स र ऄसल ल य ऄणभय णत रक /और धणनम णश स त र / व स त श स त र/एचएमस ट श क षणणक वर ष 2013-14 प स न ऄणखल भ रत य त त र णशक षण पणरर द च य म न यत न स र र ज य त स र ऄसल ल य ऄणभय णत रक /और धणनम णश स त र / व स त श स त र/एचएमस ट / एमब ए / एमस ए/प ज ड एम मह णवद य लय त ल ऄभ य सक रम

अधिक जानकारी

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi म ब इल फ नच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य य जन स सरक रच म यत म ब इल फ सच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य स क पन मक य जन स अ तम व प द य स ठ एक अ तम लय न गट च (IMG च ) थ पन कर य त आल ह त. IMG न

अधिक जानकारी

Microsoft Word - {14} , Shirdi

Microsoft Word - {14} , Shirdi 1 स ईब ब स थ न व व त यव थ ( शड ) सभ.१४/ २०१८ दन क १३.१२.२०१८ थळ- स ई नव स अ तथ ग ह, शड व ळ- द प र १२.३० व जत स ईब ब स थ न यव थ पन स मत च सव स ध रण सभ ग व र द.१३.१२.२०१८ र ज शड य थ ल स थ नच स ई नव स अ तथ

अधिक जानकारी