1

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "1"

प्रतिलिपि

1 1

2 प रस त वन नव म बई ननय जनबध द आन स व स य सनवध न पन प व असल ल एक अत य धननक शह. म ग ल 49 वर ष त आपल शह म ह ऱ य 20 ल ख ल कस ख य ल य शह न आपल य त स म व न घ तल आह. ननव स, जग, श क षन क, स म नजक आन स मद नयक ज वन क त आवश यक स व सनवध व स ध य थ उपलब ध आह त. नसडक ननर ममत 1.25 लक ष ननव स ब ब च ख सग नवक सक न ननम क ल ल य नहव स च अन क पय य य शह त उपलब ध आह त. ननय जनबध द अश नव म बईत नहव स च पय य श ध ऱ य च स ख य नदवस नदवस व ढत आह. आपल घ द श च य आर मथक जध न च य जळय शह त अस व अस म ह ऱ य च स ख य व ढत आह. ननसगव स दयव, नवनवध ज वस पत त त य चप रम अन क प रस त नवत महत व क क ष आ त ष ट र य दज च य प रकल प न समदध द असल ल य नव म बईच षनवष ट य उलवल आह. य च द ख य व उलवल षनवष ट य असल ल य शह त आपल स वपन त ल घ अस व अश इच छ ब ळग ऱ य जनत च स ख य नदवस नदवस व ढत आह. य च अप क ष न पय य उपलब ध कर न द य च प रयत न नसडक तर फ स क ल ज त आह. नव म बईत ल ख घ न डमध य नसडक तर फ आर मथकद ष ट टय दबवल घटक आन अल प उत पन न गट स ठ 814 सदननक च षव य प रकल प य जन ज ह क य त य त आह. य त ल सदननक स ठ य जन त ल प त रत च य अट नस अजवद अजव कर शकत ल. ह स प व य जन नसडक तर फ ऑनल ईन पध दत न बनव य त य त आह. नडज टल म ध यम च यथ य ग य उपय ग, प दशवकत आन नवन मध यस थ प रक र य ह च य म गच मख य उद द श आह. य य जन त ल ऑनल ईन अजव प रक र य सलष आन सहज आकलन य आह. त समज न घ य च पय यह स क तस थळ व म नहत, चलनचत रनर फत य च य म ध यम त न उपलब ध कर न द य त आल आह त. इच छ क अजवद न आपल अचक म नहत न दव न य जन त सहष ग ह य स ठ शष च छ! आपल य आक क ष च प तवत ह प रकल प क ल अश मल ख त र आह. श र. ल क श च द र उप ध यक ष तथ व यवस थ पक य स च लक, स डक 2

3 शहर आस औद दय स क स क मह म डळ मह र ष ट र, मय स त अन क रमस क अ.क र. तपसशल प ष ठ क रम क 1. शहर च शशल पक र श डक म शहत 2. श डक ल टर 2019 डत च व ळ पत रक 3. प त रत च य अट 4. अर ज दर करण य च पध दत 5. दश क च य गणक क त डत च क यजपध दत 6. गणक य डत त यशस व झ ल य तर अर जद र द खल कर वय च य क गदपत र च तपश ल 7 दश क च शवक र ककमत व त भरण कर वय च य अट व शत 8 दश क शवतरण च य इतर महत व च य अट 9 अर मध य शलह वय च य आरश त गट च व व त य च शववरण 10 पन नशष ट ट 1 11 पन नशष ट ट 2 12 पन नशष ट ट 3 4 त त त त त त त त ऑनल ईन अजव ष त न लक ष त ठ व वय च य ब ब 57 त य र च क श, अशभन य 15 प रशतज ञ पत र 59 त

4 1. शहर च शशल पक र शसडक व म बईच य श र ममत च श णजय मह र ष ट र च, पय य, द श च आर म क र र ध म बई शहर ल पय य म हण मह र ष ट र र ज य श च य ध रण द रद ष ट ट घ तल. म बईच य भ ग शलक मय द म ळ त ल व ढत य ल क ख य च पशरण म गशरक च य र हण म च य दर वर व य शवध च य उपलब धत वर र णव ल गल. य प र शवजभ म वर म बईच त ण कम करण य ठ, म बईल पय य म हण र ळय शहर च श र ममत करण य च श णजय मह र ष ट र श घ तल आशण त य च र ब बद र शहर आस औद य स क स क मह म डळ मह र ष ट र मय स त म हणर च श डक वर पशवण य त आल. आर 49 वर ष तर व म बई ह एक र गशतक दर च अशतशय आख वर ख व, बक आशण द खण शहर म हण वल शकक शमळवत आह. य शहर त अ क र ष ट र यच व ह तर आ तरर ष ट र य दर च गर शवक प रकल प शवकश त झ ल आह त आशण अर ह बर च शवकश त ह ण य च य म ग वर आह त. स डक च ध य य वतजम त च भशवष ट य तह गशरक च य श व, शश ण, आर ग य, र र ग र, व यव यशवर षयक व म शर क- स क शतक गरर च प तजत कर शक ल, अश प य भ त-भ शतक य - शवध पशरप णज अ ण ऱ य पय वरणप रक आदशज गर च श र ममत करण. बह आय म नसडक मह म डळ च य क यवक ष त र च ख ल ल 3 ठळक क ष त र त नवष जन क त य ईल. 1. नव न नग च ननय जन व नवक स 2. प रकल प सल ल ग 3. प रकल प व यवस थ पन आन आ खड न म बईच क? शह च नशल पक ह नबर द नसडक न ग ल य 49 वर ष त यथ थ न नसध द कर न द खनवल आह. नग श य र, शवक व स पत यश स त र त श डक द श तच व ह तर आ तरर ष ट र य स तर वर एक उच चत तम स प र प त क ल आह. व म बईच शवक करत श डक प रस शपत क ल ल गणवत त च म ल य ह द द द ण य र ग आह त. अच क श य र, द रद ष ट ट व अ क प रयत च द ण ऱ य गर प रकल प च य अ क व स त रच व म बईत र ग र ग शद य त त. त य म ळ आर क वळ म बई, मह र ष ट र त च व ह तर द शभर त ल क र हण य च य द ष ट ट व म बईल पशहल प त द त आह त. श डक प र र भ प च ह त घ तल ल य प य भ त य शवध च य शवक म ळ य ल गशरक एक उच च व अशभर च पन न र हण म च आ द घ त आह त. श डक च य श र ममत म गच प रम ख उद द श ह व म बईत य ण ऱ य वज उत पन न गट त ल गशरक शकफ यत श र दर त पर त त शत रकद ष ट टय उच च प रत च य दश क उपलब ध कर द ण ह च आह. आर व म बईत ग हश र ममत च य त र त श डक मह म डळ व त प र म स वर आह. प ण, व र, पशरवह, आर ग य, शश ण इत य द 4

5 य शवध च य पशरप तजत म ळ य ल गशरक कठल य ह प रक रच य गर मस य ल म र र व ल गत ह. य भ शतक य शवध बर बरच श डक य ल म शर क व स क शतक शवध ह उच च दर च य अ त ल य कड कट ल शदल आह. अ क अग रगण य म शहत त त रज ञ च उद य क व म बईत स ल तशरत झ ल य म ळ य म ठय प रम ण वर र र ग र श र ममत झ ल आह. व म बईच य श य र आर खडय त हशरतकरण ठ श डक म ठय प रम ण वर त र र ख ठ वल य म ळ य ल श त, स वच छ व श ग च वरद ल भल ल व त वरण एक व गळय च र व श ल च अ भ त द त. श डक तफ ह त घ ण य त आल ल य व म बई म र र ल, व म बई आ तरर ष ट र य शवम तळ, ख रघर व ह ल ग ल फ क ज, टरल प कज, श डक प रदशज कट र अश अ क प रकल प म ळ प णज र ग च ल आत व म बईकड व धल ग ल आह, य आक र य त अ ल ल य महत व क पशरवह प रकल प म ळ क वळ म बईच व ह तर शशक, प ण इ. महत व च य शहर श व ग पकज प रस शपत ह ण र आह आशण य वज ग ष ट ट च पशरण म य ल स वर म लमत त च म गण व दर ल ण य प रम ण त व ढण य त झ ल आह. उत तम हसनर ममत ह च ध य नसडक च य गदहननर ममत च आ खड ष ट र य गदहननर ममत ध व म ह ज च आर मथकद ष ट टय दबवल, अल प उत पन न गट, मध यम उत पन न गट आन उच च उत पन न गट अश स व प रक च य उत पन न गट स ठ नकर फ यत श द त सदननक उपलब ध कर न द य उद द श व आध न त आह. क य मळ च नव म बईच नवक स व ग न ह ऊन य थ ल ज स त त ज स त न गन क च स वत:च य घ क ल च स वपन स क ह ईल ह नसडक ज न ह त. षनवष ट य त ल कस ख य त ह व ढ लक ष त घ त जम न ह च उत पन न च प रमख स धन म न न स व:नवनत तय प वठ तत व व नसडक न गदहननर ममत च ध आखल. आजत ग यत नसडक न 1,24,801 घ च ननर ममत क ल अस न त य च प रम नव म बईत ल एक गदहननर ममत त 54 टकय पयवत ज त. त य च आर मथकद ष ट टय दबवल व अल प उत पन न गट स ठ ब धल ल य घ च व ट 51 टकक अस न मध यम उत पन न गट च व ट 26 टकक त उच च उत पन न गट च व ट 23 टकक आह. स डक न स कस त क ल ल य हसनर ममत य जन म गण सव ह क षण य जन 1987 आर ट स व व हल ज ब ल प र स व डस इस व स व डस इस -2 न र ळ शमल शनयम व स स नप ड घरक ल ख रघर व स त शवह र आशण स शलब र शन ख रघर स प ट ख रघर घर घ ल सन र न न पन ल 5

6 उन नत उल व ह सलसशल प ख रघर स प नप त ख रघर मह हसनम आ य जन अ त गत तळ ज, घ ल, ख रघर, कळ ब ल स डक च हसनम य जन स व स म न य ल क न घ उपलब ध कर न द य त नसडक कनटबध द आह. लवक च आजच य क ळ त ल नकर फ यतश द त ल घ च व ढत म ग लक ष त घ ऊन नसडक तर फ नव म बईत ल व गव गळय न डसमध य 90,000 घ च ननर ममत क ल ज आह. नव म बईच य नवनवध न डमध य गदहननम प रकल प आक स य त ल स व प रक च य उत पन न गट त ल घ क ल च ग ज म ठय प रम व ष गनवल ज ईल, अस नवश व स नसडक ल आह. अत य ध सनक त त रज ञ न र भर आपण श म ण करत अ ल ल प रत य क ग हश म ण य र व स त श स त रज ञ व स पत यश स त र च आदशज म ठर ल य च प र प र क ळर श डक प र र भ प च घ तल आह. य इम रत च य श य र व आर खडय ठ ख य तन य म व स त श स त र च मदत घ तल. य ग हश म ण वज इम रत य भ क पर धक अ त ल रशहव श अत य ध श क य - शवध उपलब ध कर द ण य त आल य आह त. ख रघर न म बईच यग स थळ शह च य नवक स स ठ नसडक न नव म बईच 14 न डमध य नवष जन क ल. ख घ ह त य त लच एक महत वप णज आशण दयजप णज उप गर. एक ब र ल पन न म र शक र तर द ऱ य ब र ल शदम खद र पवजतर र आशण भ वत ल शहरव ग र व र ई ल भल ल य ख रघरवर श गज द वत च वरदहस त आह, अ च म हण व ल ग ल. ख रघरच शवक करत श डक इ ल य श गज दय ल र र ह धक क ल वल ल ह. उत तम श व व यवस आशण श शणक कट र म हण व य म बईत ख रघर व र प ल य त य. श डक च घरकल, स प ग ट, व स त शवह र, शलब र शन आशण व ह शलशशल प, ह अशतशय स वप प त आकर षजक अश ग ह कल ख रघरच य दय त भर घ लत आह त. अशतशय कल त मक म डण त क रल ल ह उप गर शवक श य र च एक उत तम उद हरण म हणत य ईल. ख रघरच सशष ट टय नसडक च अत य त महत व क क ष अस आ त ष ट र य नवम नतळ प रकल प ख घ प स न अगद जवळ म र ल व ह नव म बईतल नसडक च महत व च प रकल प-ब ल प त प ध य पनहल य टपपय च क म प रगत पथ व 6

7 ख घ ल व स थ नक ह अद यय वत अनषय नत रक क त न आक य त आल ल ष त तल पनहल स दयवप व ल व स थ नक आह. मन नशल प कद त च य आध बननवल ल उत सव क ज य नग च य स दय त ष घ लत. प त च य आक च आन वक र क ब ध य व उष ल ल ह क ज प द श त न आय त क ल ल य नवश र ष नमश र त न बननव य त आल आह. ज सलम दगड त न क ल ल नशल प न व च दस क ज ह य नग त ड ल त उष आह. 5 म ट उ च वर न पड प ह त य च व नशष ट ट सम 80 ह कट सवप क ष ह ज स त ष ष ग व वसनव य त आल ल स न रल प कव म ह ज ख घ क च हकक च, आन द च स थळ, य स न रल प कव मध य उद य न, क रक रड ग, जल उद य न, अत य धननक थ म प कव स ग नतक उद य न तस च 8 हज आसन क षमत अस प र क षकगदह नवकनसत क य त आल आह. 11 ह ल सच ख घ व ह ल ग ल र फ क सव ह क र ड प र म स ठ ख घ मधल आ ख एक आकर षव ख घ ल व स थ नक त उत सव च क द म य न असल ल स क यव क प रव श स ठ स य च ठ त आह. ख घ च य ननसगव स दय त ष घ ल प डवकड धबधब आन प र च न स स कद त च स क ष द प डव गह ह तम म पयवटक च आवडत नठक ख घ ट कडय म ह ज नवनवध प रज त च य वनस पत आन प र य च ज षव य आव सच आह. श क षन क क द र म ह न न व र प ल य त असल ल य ख घ मध य उत तम श क षन क सनवध उपलब ध आह त. अ आह स प नप त य ग य नकम त त स व सखसनवध न यकत एक स द आन हकक च घ अस व ह स वस म न य म स च इच छ असत. य इच छ ल म न द त ल क च य गदह स वपन च पतवत क य त नसडक न आत पय त यश नमळवल आह. नसडक न ख घ मध य य प व आ ल ल य गदह प रकल प न ल क कड न उत तम प रनतस द नमळ ल आह. अ द ज 7.97 ह कट च य प रशस त क ष त रर फळ व नवस त ल ल ह गदह प रकल प मख यत: आर मथक द ष ट टय दबवल गट स ठ 7 मजल य च य 22 इम त आन अल प उत पन न गट स ठ 14 मजल य च य 34 इम त अस न त य अत य धननक स य सनवध न यकत आह त. एक 3758 सदननक अस ह गदह प रकल प ख घ य थ स थ नक प स न अवघ य 5 नक.म. अ त व आह. त, प रस त नवत म र ल व स थ नक प स न क वळ 8 नमननट च य अ तर वर आह. य य र त द न ह उत पन न गट तल य ल क एकत र र हण य च य म ध आह त. स वप प त ह ग ह प रकल प म बई प ण रतगत म ग च य श ध य त शवकश त करण य त आल आह. ख रघर र ल व स क म ळ ख रघर ह म बईश आशण प व ल र ल व स क म ळ क कण श र डल ग ल आह. स वप प त ग हश म ण य र च य र वळप शवक शत ह त अ ल ल य व म बई 7

8 आ तरर ष ट र य शवम तळ आशण व म बई आर म क शवक त र य महत व क प रकल प म ळ य पशर र ल भशवष ट य त अ न य ध रण महत व प र प त ह ण र आह. स प नप त बद दल ज न घ ण य ज! नसडक च व स ततल ञ, ख य तन म व स तनवश द आन सल ल ग य च य स यकत प रयत न त न स क ल ल य स वपनप त मध ल प रत य क सदननक उत कद ष ट ट व स तश स त र च नमन ठ ल आह. म.ब.ज. नशक कन स रकशन प र यव ह ट नलनमट ड य ख य तन म क पन द व प व नचत व स त घटक (प र र फ ब त त रञ न व पर न य इम त च ननर ममत क य त आल आह. आर मथक द ष ट टय दबवल गट च य सध य उपलब ध 195 सदननक च चन, ब ठक च ख ल, स वय प क घ, 1 शयन कक ष, श च लय व स न नगदह अश आह. य सदननक च कम ल चटई क ष त रर फळ च.म. इतक आह. अल प उत पन न गट स ठ उपलब ध 619 सदननक च चन, ब ठक च ख ल, स वय प क घ, 1 शयन कक ष, श च लय व स न नगदह अश आह. य सदननक च नकम न चटई क ष त रर फळ च.म. आह. इम त क र. 33 व 34 मध ल सदननक क र. 101, 102, 105 व 106 य मध ल चटई क ष त र मध य नवनषन नत अस न, त य नस इत सदननक च य नकम त प क ष व ढ झ ल ल आह य च कद पय न द घ य व. स थ पत य स त श स त र च अस त य सशष ट टय त तम ब धक म आस र हण य च ख अन भ आपल य प च दशक च अ भव पण ल ल वत श डक तफ उभ रण य त य ण र ह ग हप रकल प व त तम ब धक म त त रज ञ व पर ब धण य त आल ल य प रशस त दश क यक त आह. स वप प त मध य आपल य ल प र न न, खद आशण आर मद य र व च प र प र आ द घ त य ईल. र हण म आवर शयक अश वज शवध ग ह कल त उपलब ध कर द ण य त आल य आह त. आपल य कट ब च व स तव य आर मद य व रश त करण य ठ प रत य क क ष म ग ष ट ट कड ब रक ई ल द ण य त आल आह. त य म ळ त ल घरकल त आपण क ल ल ग तवण क आपल य आय ष ट यभर च उत तम ग तवण क श ध द ह ण र आह. र हण य तय र सनक दर दश क र हण य तय र अ, य दश क च त ब डत मध ल यशस व ग र हक द ण य च प रस त शवत आह. 8

9 उत क ष ट ट प रकल पस थळ प रस त नवत म र ल व स थ नक प स न क वळ 8 नमननट अ त व प रस त नवत नव म बई आ त ष ट र य नवम नतळ कड ज य स ठ उत तम पन वहन सनवध ख घ व ह ल ग ल र फ क सव व स रल प कव प स न क वळ 15 नमननट च य अ त व प डवकड धबधब य च य स ननध य त इस स पतळ, नवद य लय, बस थ ब, मह नवद य लय, गदहस क ल च य ननजकच य पन स त ख घ ल व स थ नक प स न अवघ य 5 नकम अ त व पनव ल स ख य महत व च य ल व स थ नक प स न क वळ 15 नमननट अ त व स वप नप त नशजकच य पशरसर त ल आकर सण स थळ कन ळ पक ष अषय य : पयवटनप र म स ठ आकर षव अस कन ळ पक ष अषय य आन कन ळ नकल ल ह ऐनतह नसक पयवटनस थळ व ह नलनशल प गदह स क ल प स न 25 नमननट च य अ त व आह त. प डवकड धबधब : ननसगवप र म च सव त आवडत प वस ळ पयवटनस थळ म ह ज प डवकड धबधब आन प डव गह. प डवकड धबधब य च उ च जवळजवळ 107 म. आह ह नठक स वपनप त प स न अगद जवळ. स रल प कव : थ म प कव, म नन ग प कव, ज क रगग प कव, जलपयवटन, नक रक ट तस च र फ टब ल म द न, स प टवस कलब, ब टननकल ग डवन, ॲम प नथएट आन मन जन त मक सनवध न यकत स रल प कव. इस क न म नद : स रल प कव जवळच अनतशय षव य स वर प त इस क न म नद उष ल ज आह ज स ब ध ष त त ल सव त म ठ इस क न म नद ठ आह. त य चप रम स वपनप त प स न श क रपग म ल स, नसन म गदह, नडप टवम टल स ट सव, सप म क टस तस च नक क ळ नवक र च दक न अश आजच य आधननक ज वन स आवश यक सनवध म बलक प रम त उपलब ध ह त ल. 9

10 2. स डत च व ळ पत रक शसडक स डत 2019 च ळ पत रक ख ल लप रम अ.क र. प प श न क व र 1 स डत स ठ ज नह त प रनसध द क 30/08/2019 शक रव 2 ऑनल ईन अज स ठ न द सर 30/08/2019 शक रव 3 स डत स ठ ऑनल ईन अज च सर व त 05/09/2019 गर व 4 ऑनल ईन अज स ठ न द च सम पत 05/10/2019 शननव 5 स डत स ठ ऑनल ईन अज च सम पत 06/10/2019 नवव 6 ऑनल ईन प म ट स व कद त सर व त नदन क 05/09/2019 गर व 7 ऑनल ईन प म ट स व कद त अ नतम नदन क 07/10/2019 स मव 8 NEFT/RTGS चलन स स वकद त अ त म नदन क 05/10/2019 शननव 9 स डत स ठ स व कद त अज च य प र र प य द च प रनसध द 10 स डत स ठ स व कद त अज च य अ नतम य द च प रनसध द 11 स डत (स थळ नसडक षवन सष गदह, 7व मजल, स ब ड ब ल प, नव म बई ) 12 स डत मध ल यशस व व प रनतक ष य द व ल अजवद च न व नसडक च य स क त स थळ व प रनसध द क 10/10/2019 गर व 15/10/2019 म गळव 17/10/2019 गर व 17/10/2019 गर व दप 2.00 व जत दप 2.00 व जत त र व जत त र व जत दप 2.00 व जत त र व जत त र व जत स य क ळ 6.00 व जत दप 1.00 व जत स य क ळ व जत स य क ळ 6.00 व जत 10

11 : म सहत प स स तक : शहर आस औद य स क स क मह म डळ मह र ष ट र, मय स त 3. प त रत च य अट ऑ ल ई अर ज भरण य प व अर जद र म शहत प स स तक क ळर प वजक व च व. श डक मह म डळ च य अखत य र त ल दश क शवक र ठ, व म बई र म शवल ह व ट ( ध र त) अनधननयम 2008 य मध ल तरत द अ र व त य त य व ळ, त य त य अवस प रत ल ग क ल य र ण ऱ य तरत द च य अध र ह इच छ क अर जद र कड य दश क च य शवक र कर त अर ज म गशवण य त य त आह त आर टथकदष ट य बसल घ क य कर त ब धण य त य ण ऱ य स शनक स ठ प त रत शनकर : I. अजव स द क वय च य नदवश अजवद च वय 18 वर ष प क ष कम नस व. II. III. IV. अजवद क रकव त य च पत /पत न त य च अञ न म ल य च न व नव म बईत क ठ ह पकक घ नस व व त य ब बतच प रनतञ पत र अजवद सद य जन त यशस व झ ल य न त छ नन प रनक रय व ळ स द क व ल ग ल. प रनतञ पत र च नमन स बत ज ड य त आल ल आह. मह र ष र र ज य च य क णत य ह भ ग मध य अर जद र च ककम न 15 वर ष च व स तव य असण आवश यक आह. त य स ठ अक व स प रम णपत र (Domicile Certificate)/ रकहव स प रम णपत र स दर करण आवश यक र ह ल.(म र स कनक तथ स न य दल त ल कमजच र प रवगज आरक षण वगळ न) अर जद र च य आर थथक वर ष च क ट क क व र थर षक उत पन न कम ल र. 3,00,000/- पय त अस व. क ट क क व र थर षकउत पन न म हणर अर जद र च स वत:च एकटय च व त य च पत न /पत य च व र थर षकउत पन न असल य स द घ च कमळ न न कर व द र अथव उद दय ग दय प स न, र कवत थ च सवजस रण स न म हण न य र न र ह र क ल य प स न प व च य सलग 12 मकहन य च म हणर कदन क 01/04/2018त 31/03/2019य क ल व त झ ल ल य प र प त वर न पकरगकणत करण य त य व. V. ज त च द खल आन ज त व धत प रम पत र. VI. सद सदननक नवक र क न म क ल य च य त ख प स न पढ ल त न वर ष च य क ल वध त र फ नवक र /हस त त क त य न ह. मह म डळ च य ल ख प व नग न त व ल ग असल ल य हस त त शल क च ष क ल य न त, अजवद लय आ नक षत प रवग त ल आह त य च सम न प रवग त सदननक हस त त त ह ईल. VII. एक व यकत च य क रकव स यकत न व न एकच अजव क त य ईल. स यकत अज मध य सहअजवद ह क वळ पत / पत न अस शक ल. सहअजवद य न उप कत स व प त रत ननकर ष च प तवत क आवश यक आह. 11

12 3.2. अल प उत पन न ग कर त ब धण य त य ण ऱ य स शनक स ठ प त रत शनकर : I. अजव स द क वय च य नदवश अजवद च वय 18 वर ष प क ष कम नस व. II. अजवद क रकव त य च पत /पत न व त य च अनवव नहत मल य च न व नव म बईत क ठ ह पकक घ नस व व त य ब बतच प रनतञ पत र अजवद स सद य जन त यशस व झ ल य न त छ नन प रनक रय व ळ स द क व ल ग ल. प रनतञ पत र च नमन स बत ज ड य त आल ल आह. III. मह र ष र र ज य च य क णत य ह भ ग मध य अर जद र च ककम न 15 वर ष च व स तव य असण आवश यक आह. त य स ठ अक व स प रम णपत र (Domicile Certificate)/ रकहव स प रम णपत र स दर करण आवश यक र ह ल. (म र स कनक तथ स न य दल त ल कमजच र प रवगज आरक षण वगळ न) IV. अर जद र च य आर थथक वर ष च क ट क क व र थर षक उत पन न ककम न र. 3,00,001/- त कम ल र. 6,00,000/-प रकत वर षज पय त अस व. क ट क क व र थर षक उत पन न म हणर अर जद र च स वत:च एकटय च व त य च पत न /पत य च व र थर षकउत पन न असल य स द घ च कमळ न न कर व द र अथव उद दय ग दय प स न, र कवत थ च सवजस रण स न म हण न य र न र ह र क ल य प स न प व च य सलग 12 मकहन य च म हणर कदन क 01/04/2018 त 31/03/2019 य क ल व त झ ल ल य प र प त वर न पकरगकणत करण य त य ईल. V. ज त च द खल आन ज त व धत प रम पत र. VI. सद सदननक नवक र क न म क ल य च य त ख प स न पढ ल 3 (त न वर ष च य क ल वध क त र फ नवक र /हस त त क त य न ह. मह म डळ च य ल ख प व नग न त व ल ग आसल ल य हस त त शल क च ष क ल य न त, अजवद लय आ नक षत प रवग त ल आह त य च सम न प रवग त सदननक हस त त त ह ईल. VII. एक व यकत च य क रकव स यकत न व न एकच अजव क त य ईल. स यकत अज मध य सहअजवद ह क वळ पत / पत न अस शक ल. सहअजवद य न उप कत स व प त रत ननकर ष च प तवत क आवश यक आह. 12

13 4. स तर ठ सनक च उपलब धत अजग र करण य च पध त प रत य क उत पन न गट मध य उपलब ध असल ल य सदननक च तपश ल य पस स तक च य पन नशष ट टमध य दशवनवल य प रम आह. सद य जन त ल सदननक कन त आ क ष ठ व य त आल ल अस न व गव गळय प रवग स ठ नवह त टकक व नस आ नक षत सदननक च तपश ल य पस स तक मध ल पन नशष ट ट 1 मध य दशवनवल य प रम आह. : स डत 2019 स ठ अजस भरण य च पध त ख ल लप रम ण आह : 4.1 नसडक ल ट स क त स थळ व ल य थ अजवद न स व प रथम स व:तच न व न द क व व स व म नहत क ळज प वक ष व. न द क य च क ल वध म नहत पस स तक च य व ळ पत रक नस ह ल, य च कद पय न द घ य व. (अजव क य स ठ च सनवस त Help File य स बत पन नशष ट ट-4 मध य नदल ल आह. 4.2 न व न द स ठ अजवद न, अज मध य नवह त क ल ल म ह त अजवद न ष आवश यक आह. तस च * अश ख असल ल म नहत ष ब धनक क आह. अश ब धनक क म ह त व ड र प ड ऊन मध ल म ह त र फकत इ ग रज मध य उपलब ध नहल. 4.3 अजवद न ऑनल ईन अजव क प व ख ल ल म नहत स बत ठ व व, म ह ज अजव ष लभ र ईल. न व क ट नबक उत पन न व त य नस प त र उत पन न गट आ क ष प रवगव अजवद सध य ह त असल ल य घ च स प व पत त व प स ट च नपनक ड क रम क. अजवद च जन मत ख (प नक डव प रम आध क रम क (UID No.) अजवद च य ब क ख त य च तपनशल- अजवद च य स व:तच य बचत ख त य च तपनशल जस, ब कच न व, श ख व पत त, ख त क रम क, ब कच MICR/IFSC क रम क दय व. अजवद स दसऱ य व यकत च य ब क ख त य च तपनशल द ऊन अजव क त य न ह, अस क ल य स अजव अव ध ठ नव य त य त ल. तस च च ल ख त, स यकत ख त, एन.आ.आय. ख त य च तपनशल च ल न ह. अजवद च स व:तच सक र य भ रम ध वन क रम क (Mobile No. व ई-म ल आय ड द ब धनक क आह. अजवद तस च त य च पत न /पत (उत पन न असल य स य च नद. 01/04/2018 त 31/03/2019 क ल वध त ल म श क र र उत पन न. 13

14 अर जद र अर मध य त य च स व:तच PAN NO. द ण ब ध क रक आह. दर क रम क च क च आढळल य अ व द ऱ य च प क डज बर शदल य च आढळल य अ अर ज च क च म शहत शदल य म ळ क णत ह क रण द त रद द करण य त य त ल. प क रम क च ऑ ल ई पडत ळण क ल र ईल. अर जद र स व:तच स क क ल ल 50 kb पय त jpeg format मध य अ ल ल ठळक व स पष ट ट अ ल ल छ य शचत र तय र ठ व व.(ऑ ल ई दण करत व ळ स व:तच फ ट अपल ड कर व.) 4.4 अजवद स ऑनल ईन अजव ननध न त क ल ल य व ळ पत रक नस ष क त उपलब ध ह ल. 4.5 अजवद न एकद न द क ल य न त User Name व प सवडवच व प कर न सद अक ऊन ट Operate क त य ईल. स व communication ह व SMS व द क य त य असल य मळ ID व Mobile No. ष त न क ळज घ आवश यक आह. 4.6 ऑनल ईन अजव क : ऑनल ईन अजव क य च मदत च य क ल वध व यत न कत क अजव ष ल अस ल त अस अजव स डत प रक र य मध य ग र हय ध ल ज न ह, य च कद पय न द घ य व. अजव क त न आप लय उत पन न गट क त / प रवग क त प त र अस ल त य उत पन न गट क त असल ल य स क त क त व प रवग क त अजव क व. (अजव क य स ठ च सनवस त Help File य स बत पन नशष ट ठ 3 मध य नदल ल आह. त य न त अजवद न क रप रट ड प च मध ल म नहत व च न ब ब असल य च ख त र क व. क रप रट ड न स ट स क न कर न प ठनव य प व, म नहत ट ईप क त न च क झ ल आह त अजवद स अग द ष ल ल ऑनल ईन अजव Edit कर न त य मध य दर स त क त य त. अजव क य च य श वटच य नदवश त र न त अजवद ल प व अजव ष य च अथव ष ल ल य अज मध य दर स त क य च स ध ह न ह. 4.7 त य न त अन मत ककम च य अद यग स ठ payment नवव मध य य ग य पय य च ननवड कर न अन मत ककम व अजव ष य ब बतच प रक र य प व क व. (अन मत ककम च payment क य स ठ च पध दत च सनवस त म नहत Help File य स बत पन नशष ट ठ 3 मध य नदल ल आह. 4.8 अजवद न ऑनल ईन प म ट क त न Internet Banking/ Net Banking, RTGS, NEFT, Credt/Debit Card व द नवनहत क ल ल अन मत ककम अनधक नवन प त व अजव शल क र. 280/- (र.250/- अनधक ज एसट र.30/- ष क व. 4.9 ऑनल ईन प म ट क य च पध दत: I. ऑनल ईन अजव यशस व न त य submit झ ल य न त क रप रट ड प च प र पत क व क रकव जतन क व. त य च क रप रट क ढ न त य व स व क ष कर न त य च 300kb पय त jpeg format मध य स क न कर न payment option व स कलक कर न त थ अपल ड क व. 14

15 II. अज च क रप रट घ तल य न त क रकव जतन क ल य न त अजवद न MY APPLICATION मध य ज ऊन प म ट क व अर जद र स स डत प व अन मत रक कम भर न ककड स दर क ल ल अर ज क णत य ह क रण स तव म ग घ त य ण र न ह व स डत प व अन मत रक कम परत कमळण र न ह. अर जद र न क र कडट क डज (Credit Card) व द र अन मत रक कम भरल य वर र र त य न रक कम परत घ तल (कसडक मह म डळ कड प ह चण य प व ) तर अर जद र च अर ज स डत ककरत ग र हय रल र ण र न ह. व ल अट व यनतन कत सद य जन त ल सदननक स ठ नव म बई जम न नवल ह व ट (सध न त अनधननयम 2008 च य अट व शत जश च य तश व स प वप (व ळ व ळ ह ऱ य सध सह ल ग हत ल. अजवद न अज स बत क त ह क गद पत र प व ज ड य च आवश यकत न ह. स डत त ल यशस व अजवद न आवश यक क गदपत र स द क य ब बत यशस व अजवद न स द क वय च य क गदपत र च स च, नमन व व ळ पत रक म नहत पस स तक त सनवस त प द य त आल आह. 15

16 5. सनक च य क क त डत च क यगपध त 5.1 र शहर त र प र प त झ ल ल य वज ऑ ल ई अर च प र म पडत ळण करण य त य ईल. य त अर ज शवशहत अ मत रक कम ह प णजपण भरल आह त क ह ह तप ण य त य ईल, अप णज आढळल ल अर ज डत प व रद द क ल र त ल व त य ब बत अर जद र कड क ल ल य क णत य ह श व द च शवच र क ल र ण र ह. ख ल ल प रक रच अर ज आढळल य अ वज अर ज डत मध ब द करण य त य त ल. I. एक अर जद र च एक प क ष र स त अर ज. II. III. IV. एक च अर जद र च व गव गळय उत पन न गट मध य क ल ल अर ज. व गव गळय अर जद र च एक च ब क मध य सम न ख त क रम क. च क च PAN क रम क V. ववव त म दत मध य अन मत रक कम क टक-मह द र ब कमध य र म झ ल न त अस अर ज. VI. ऑनल ईन अर ज च ल ण य प व व म दत स पल य न तर क ल ल अर ज. ऑनल ईन अर ज च ल ण य च व ब द ण य च व ळ SERVER मध य असल ल व ळ ग र ह य धरण य त य ईल. 5.2 डत ठ प त र अ ल ल य अर जद र च अर ज क रम क च आर ण श ह य प र र प य द श डक मह म डळ च य य अशधक त क त स ळ वर य र व ळ पत रक र प रश ध द करण य त य ईल. त य ब बत अर जद र च य तक र र अ त ल तर अश अर जद र क त स ळ वर म शहत प रश ध द झ ल य प 24 त त य क य लय कड श व द दर करण आवर शयक आह. य ब बतच म शहत श डक मह म डळ च य क त स ळ वर प रश ध द करण य त य ईल. त प अर जद र अर मध य शलशहल ल य म शहत मध य बदल क ल र ण र ह. डत तर क णत य ह तक र र च शवच र क ल र ण र ह. अश प रक र आल ल य हरकत च छ कर डत ठ प त र अ ल ल य अर जद र च अ शतम य द य र व ळ पत रक र वर ल क त स ळ वर प रश ध द करण य त य ईल. डत ठ प त र ठरल ल य अर च गणक य डत य र व ळ पत रक र श डक भव, ब ड ब ल प र, व म बई य क ढण य त य ण र आह. डत च व ळ पत रक वतजम पत र त प रश ध द करण य त य ईल. त च श डक च अशधक त क त स ळ व वर प रश ध द करण य त य ईल. डत च य शद क ब बत अर जद र व यस क तकशरत य कळशवण य त य ण र ह, य च क पय द घ य व. 16

17 5.3 गणक य डत क ढत अर जद र च य अर च क रम क ह च ल टर र र श क रम क म हण ग ह त धरण य त य ईल. डत च य श क ल त त य त य च य अर च क रम क तप व. डत त यशस व झ ल ल य त च प रशत य द वर ल अर जद र च अर च क रम क श डक च य व य क त स ळ वर प रश ध द करण य त य ईल. 5.4 डत प रशक रय च शवशवध टप प प ढ लप रम ण : I. प र मदशज प त र ठरल ल य अर त स वत त रपण य र क त क रम क श ह य व आर ण प रवगज क रम क श ह य र ह र डत गणक व द र क ढण य त य ईल. II. डत त यशस व ठरण ऱ य अर जद र च य द ह क त क रम क श ह य व प रवगज श ह य यशस व ल भ च य द म हण मर ण य त य ईल. III. त य न त, स व य जन त ल स व य जन स क त क रम क ननह य व प रवगव ननह य प रनतक ष य द तय क य त य ईल. IV. यशस व ल ष थ च य य द त ल अजवद च प त रत ननस श चत क य स ठ अजवद न अज त नम द क ल ल य म नहत च य पदष ट ठयथव क गद पत र स व प व स डत प स न 1 मनहन य च य आत स द क आवश यक नहल. V. प त रत स ठ स द क वय च य क गदपत र मध य अनधव स प रम पत र, आ क ष प रवग त ल द खल /प रम पत र, उत पन न च द खल, इत य द नमळ य स उश ल गत अस अनषव आह. त य मळ अजवद न व ळ च सद प रम पत र य ग य प र नधक ऱ य कड अजव कर न त त क ळ प र पत कर न घ य व त. VI. यशस व अजवद न स द क वय च य क गद पत र प व य च य आध अज त नम द क ल ल य म नहत ब बत सनवस त प छ नन क य त य ऊन अजवद च प त रत ननस श चत क य त य ईल. VII. स डत न त स व यशस व ल ष थ य न ई-म लव द नसस ट म जन ट ड इ द पत र प ठनव य त य ईल. VIII. छ नन प रक र य न त घ य त आल ल य नन वय ब बत अप त र अजवद न कळनव य त य ईल आन, ज अप त र अजवद न य नन वय नवर ध द अप ल क वय च असल य स त 15 नदवस च य आत प न व यवस थ पक (2 य च य कड स द क व. अजवद नवनहत क ल वध त अप ल क य स असमथव ठ ल य स, सद द व आप आपच द द ठ ल. अनपनलय अनधक य च नन वय ह अ नतम अस ल आन त अजवद स ब धनक क अस ल. IX. नव म बई जम न नवल ह व ट (सध न त अनधननयम 2008 मध य व ळ व ळ क य त आल ल य त तद नस सदननक च व टप क य त य ईल. X. अन मत ककम ठ व प त क : सदननक प र पत न झ ल ल य अजवद न स डत च य त ख प स न 15 नदवस च य आत क त य ह व य ज नशव य, अन मत ककम ठ व प त क ल ज ईल. 17

18 5.5. डत मध य अयशस व झ ल ल य त च प रशत य द वर ल अर जद र त य अद क ल ल प णज अ मत रक कम (शव व य र ) ऑ ल ई अजव शल क.र.280/- वगळ न, Electronic Clearing System (E.C.S)/NEFT व द र अर जद र च य ब क ख त य त अद करण य त य ण र अ ल य म ळ अर जद र त य च य अर त त य च य ब कच व, श ख च व व पत त, ब क ख त क रम क व एम.आय..आर.क रम क (9 अ क अथव आय.एफ.ए.. क रम क य प क क णत ह एक क रम क अच कपण म द कर व. ज य अर जद र Debit/Credit Card व द र अ मत रक कम र म क ल आह, अश अयशस व अर जद र च व प रशत य द वर ल अर जद र च अ मत रक कम ध द त य त य च य अर त म द क ल ल य ब क ख त य वरच परत करण य त य ईल. 5.6 प रशत य द वर ल अर जद र च अ मत रक कम परत क ल तर ध द त य च प रशत य द वर ल हक क त य डत प रत अब शधत र ह ल. 5.7 दरम य च य क ळ त यशस व ल भ य द वर ल र अर जद र दश क च य व टप ठ अप त र ठरत ल, त य च य र ग प त र अर जद र उपलब ध ह ण य ठ प र ध न य क रम र प रशत य द वर ल अर जद र च प त रत श स र शचत करण य ठ क गद पत र प र व म गव अर च छ करण य त य ईल. छ त र अर जद र अप त र ठरत ल त य वर लप रम ण त य च य अप त रत ब बतच य श णजय शवर ध द अशपल अशधक ऱ य कड अशभव द करण य च हक क र शहल. अर च छ व प त रत श स र शचत करण य च वर ल क यजपध दत वज दश क च शवतरण प णज ह ईपय त च ल र शहल. 5.8 अर जद र ल डत मध य अर ज क ल य प त डत पय तच म शहत त य शदल ल य म ब ईल क रम क वर, ए एमए व ई-म ल व द र प ठशवण य त य ईल. त य म ळ अच क म ब ईल क रम क व ई- म ल आय.ड. दय व. अर जद र अर ज भरत शदल ल म ब ईल क रम क व ई-म ल प णज प रशक रय प णज ह ईपय त बदल अ व ब द कर य. 18

19 6. क य डत त यशस झ ल य न तर अजग र न खल कर य च य क पत र च तपश ल डत त यशस व झ ल ल य अर जद र ख ल लप रम ण क गदपत र प त रत श स र शचत करण य ठ श डक श व र कट र,ट -२७१, ८ मर ल, ब ड ब ल प र र ल व कल, ब ड ब ल प र, व म बई ४००६१४ श डक क य लय त दर कर व ल गत ल. 6.1 अजवद न आपल वय स द क ल य च य नदन क ज 18 वर ष प क ष ज स त ह त ह नसध द क य स ठ जन म च द खल /श ळ स डल य च द खल /नजल ह शल य नचनकत सक य च द खल इत य द य च प रत स व:प रम न त कर न स द क व. 6.2 मह र ष र र ज य च य क णत य ह भ ग मध य, अर जद र च ककम न 15 वर ष सलग व स तव य असल य तच सक षम प र क क र य न कदल ल मह र ष र त ल अक व स च प रम णपत र (Domicile Certificate) ककव स थ कनक व स तव य च द खल स दर कर व. 6.3 उत पन न ब बत : अर जद र अव व त असल य स, I. अर जद र न कर कर त नसल य स/ व य वस कयक असल य स / स वय र र ग र असल य स/कनव त त व तन रक असल य स / अजवद श तक असल य स, तहकसलद रय न कदल ल उत पन न च द खल ककव आर थथक वर षज च आयकर कववरण पत र II. अर जद र न कर कर त असल य स, 12 मकहन य च व तनकचट ठ / व तनप रम णपत र - क पन ल टरह डवरत ककव आर थथक वर षज च आयकर कववरण पत र अर जद र व व त असल य स, I.अर जद र न कर कर त नसल य स /व य वस कयक असल य स/ स वय र र ग र असल य स/ कनव त त व तन रक असल य स/ अजवद श तक असल य स, तहकसलद र य न कदल ल उत पन न च द खल ककव आर थथक वर षज च आयकर कववरण पत र अर जद र फक त ग कहण असल य स तस स वय घ र षण पत र द य व II. अर जद र न कर कर त असल य स, 12 मकहन य च व तन कचट ठ / व तन प रम णपत र क पन च य ल टरह ड वरत ककव आर थथक वर षज च आयकर कववरण पत र 19

20 III.. पत / पत न च न कर कर त असल य स, त य च व तन प रम णपत र/ आयकर कववरण प रत/ व तनपत र IV.पत /पत न व यवस य कर त असल य स, त य च तहकसलद र य न कदल ल उत पन न च द खल ककव आर थथक वर षज च आयकर कववरण पत र V.पत /पत न न कर कर त नसल य स, तस स वय घ र षण पत र द य व. 6.4 अर जद र हकव त य च पत न /पत हकव त य च अज ञ न म ल य च य न व म लक तत व वर, भ ड खर द पध दत वर अथव न दण क त स क र ग वनम ण स स थ च सदस य म ण न नव म बईत घर नसल य ब बत तस च य प व अर जद र न त य च पत न /पत अथव अज ञ न म ल च य न व वसडक च य क णत य ग वनम ण य र न त ल भ घ तल नसल य च र. 200/- च य म द र क श ल क च क षत प त ब धपत र(Affidavit)अर जद र सदर य र न त यशस व झ ल य न तर छ नन प रवक रय व ळ स दर कर व ल ग ल.प रवतज ञ पत र च स बत र डण य त आल ल आ. 6.5 अर जद र ज य र ख व प रवग त अर ज क ल आह, त य प रवग त म डत अ ल य ब बत ब शधत अशधक ऱ य कड प र प त क ल ल य द खल य च स व:प रम शणत प रत दर कर व. 6.6 अर जद र म ग वग य प रवग त अर ज क ल अ ल य त य प रवग त म डत अ ल य ब बत म प र शधक ऱ य कड शदल ल र त च प रम णपत र च प रत दर करण आवर शयक र ह ल. श श णजय र अ शचत र त (SC) अ शचत र म त (ST) भटक य र म त (NT) शवम क त र म त (DT) य प रवग त ल यशस व अर जद र म र ष ट र श सन च य म प र शधक ऱ य शदल ल र त पडत ळण व धत प रम णपत र (Cast Validity Certificate) इतर र ज य त ल श सक य ववभ ग न वनगजवमत क ल ल र त व धत प रम णपत र ग र ह य धरण य त य ण र न. 6.7 प त रत ठ दर कर वय च क गदपत र च य द / प रशतज ञ पत र इत य द च म क त स ळ वर डत तर उपलब ध कर द ण य त य त ल. य ब बतच च यशस व ठरल ल य अर जद र त य शदल ल य म ब ईलवर ए एमए (SMS) व द र द ण य त य ईल. यशस व ठरल ल य अर जद र वर ल क गदपत र च म त वर त प र प त कर घ य व त. क गदपत र च म यशस व अर जद र स वत त रशरत य प ठशवण य त य ण र ह त, य च द घ व. 6.8 यशस व अर जद र च प त रत ठरशवण य ठ वर म द क ल ल क गदपत र व त य अ र ष ग आवर शयक अ ल ल इतर क गदपत र च पत र मध य कळशवल य र शवशहत क ल वध मध य स व:त (टप ल व ह ) दर कर व व त य च प च (ट क ) घ य व. शवशहत क ल वध त क गदपत र दर क ल य म ळ अर जद र अप त र ठरव अर ज श क ल क ढल र ईल, य च द घ य व. 20

21 7. सनक च स क र ककमत त भर कर य च य अट शत 7.1 य र त ल प रत य क दश क ठ दशजशवण य त आल ल शवक र ककमत त त प रत अ श डक मह म डळ दश क च य शवक र च ककमत व दर अ शतम करण य च व त य मध य व ढ करण य च त च दश क च य ख य त व ढ व घट करण य च अ शतम अशधक र र ह ल. 7.2 दश क कर त शवक र ककमत भरण य च पध दत : श ल क भरण व ळ पत रक : I. अ मत रक कम ठ व वगळत दश क च य शवक र म ल य च उवजशरत रक कम दश क ध रक कड च र म हफ त य मध य भरण य त य व. हफ त भरण य च य त रख व टपपत र मध य द ण य त य ईल. II. III. IV. हफ त य च य रकम च श ल क व व ळ पत रक व टपपत र त द ण य त य ईल. व टपपत र त द ण य त आल ल क णज श ल क (Misc.Charges) दश क ठ च य श वटच य हफ त य बर बर भरण य त य व. वज ध रण व र, ळ र डण, व र र डण इत य द ठ च श ल क दश क व टशपत झ ल ल य व यक त आवर शयकत र स वत त रशरत य भर व. आवर शयकत व टल य क ह प रकरण त व यवस पक य च लक, मह म डळ कड श स र शचत करण य त आल ल य शवल शबत द यक श ल क च भरण क ल य तर, हफ त भरण य ठ ठरशवण य त आल ल म दत ह मशहन य पय त व ढव शकत त. दर म दत व ढ कर त अर जद र हफ त कण य प व म हणर च हप त द य त रख प व अर ज दर करण आवर शयक आह. सध य च नवल नबत द यक शल क च द ख ल लप रम आह त : 90 नदवस पय त : 12% प रनत वर षव आन 91 नदवस क रकव अनधक नदवस क त 16% प रनत वर षव (नवल ब द यक शल क च द क त य ह प वस चन नशव य बदलल ज ऊ शकत त. V. ज हफ त ष य स ठ मदतव ढ द य त आल आह त य सह नवल ब द यक शल क च वसल क य त य ईल. VI. VII. एख द हफ त ष ल न ग ल य स व टनपत क ल ल य सदननक च व टप द द क य त य ईल. अश प रक व टनपत सदननक द द क ल य स स ब नधत कड न ष य त आल ल अन मत ककम ठ व आन नवक र मल य प ट ष य त आल ल य कम प क 10% ककम द ड म ह न क प य त य ईल. अजवद च य झ ल ल य य नकस न स व ह न स नसडक क त य ह प रक जब बद ह न ह. अजवद न प त व प रनक रय स ठ नशकक म ल ल य प वत य, व टपपत र तस च नसडक कड न द य त आल ल न -ह कत प रम पत र य च य म ळ प रत परत करण आवर शयक आह. 21

22 VIII. IX. वर लप रम ण व टशपत दश क रद द क ल य दर दश क प रशत य द त ल अर जद र व टशपत कर शतच शवल ह व ट ल वण य च वज अशधक र श डक कड र हत ल. ज य अर जद र 100% रक कम एक च टप प य मध य (एक रकम ) भर वय च आह, अ अर जद र श डक मध य एक रकम म हणर च 100% रक कम भर शकत त. X. अर जद र डत मध य यशस व ठरल य तर आवर शयक क गदपत र मध य त र ट अ ल य अ व स वच छ क रल य (Surrender) अ व अर जद र अ शतमत: अप त र ठरल तर त य च अ मत रकम त र. 1000/- अवधक GST इतक रक कम प रश शकय खचज म हण वर वट कर उवजर त रक कम शव व य र परत करण य त य ईल. XI. अर जद र ककव त य च पत /पत एक प र स त शवशवध प रवग त /शवशवध क त क त अर ज क ल य व त य च शवशवध प रवग त / शवशवध क त क मध य एक प र स त अर ज डत मध य यशस व ठरल य त य द घ शमळ एक च प रवग त/ एक च क त क त एकच दश क शवतर त करण य त य ईल व अश पशरस स त त ज य द ऱ य प रवग तमध य / क त क मध य अर ज क ल ल अ ल त त य म घ र घ य व ल ग ल. अश प रक र म घ र घ तल ल य वज अर ठ त य भरल ल अ मत रक कम शव व य र र. 1000/- अवधक GST इतक रक कम प रश शकय खचज म हण वर वट कर परत करण य त य ईल. XII. शवत त स कड कर ज घ ण य च शवध : व टशपत दश क ठ शवक र म ल य भरण य ठ ब शधत व यक त श डक म न यत प र प त अश क णत य ह शवत त स कड /ब क कड कर ज घ ण य च शवध उपलब ध आह. श डक म न यत प र प त शवत त स /ब क च य द त च कर ज घ ण य कर त -हरकत प रम णपत र स वत त रपण शदल र ईल. कर ज म र र झ ल य तर लग चच दश क प र प त व यक त त य ब बतच तपश ल आशण ब शधत शवत त स /ब क कड द ण य त आल ल य त य ब ध च य पत र च प रत श डक च य द ठ श डक कड दर कर व. त शप, दश क ब शधत शवत त स /ब क कड त रण ठ वण ह श डक कड दश क च शवक र म ल य आशण अन य श ल क य च प णज भरण करण य च य अध आह. व टशपत दश क रद द झ ल य, अ मत रक कम ठ व व भरल ल य हफ त य /हफ त य वर ल 10% रक कम रद द क ल य तर, क ह रक कम शशल लक र हत अ ल य त रक कम दश क प र प त व यक त शत ज य शवत त स /ब क कड कर ज घ तल अ ल, ज य शवत त स च /ब क च -हरकत प रम णपत र दर क ल य तरच परत करण य त य ईल. दश क प र प त झ ल ल य व यक त हफ त भरण य कर त शवत त स /ब क कड कर ज घ तल य दश क शवत त स /ब क कड त रण र ह ल. 22

23 8. सनक स तर च य इतर महत च य अट 8.1 दश क च शवक र ककमत त त प रत अ त अ शतम झ ल य तर श डक मह म डळ च य दश क च अ शतम शवक र ककमत श स र शचत कर ल. ह बदल ल ककमत र शहर त क ल ल य ककमत प व ढ व अ ल य ह व ढ व ककमत अर जद र स वत त रशरत य कळशवण य त य ईल. अ शतम शवक र ककमत व र शहर त त ल शवक र ककमत य च फरक म ळ र र दश क च य शकम त त व ढ झ ल तर त व ढ व रक कम भरण ल भ वर ब ध क रक र ह ल. 8.2 मह गरप शलक च / गरप शलक च वज कर, प ण पट ट, मल:श स रण आक र, व र आक र इत य द ल भ / हक र ग हश म ण स त य त य स श क स कड परस पर भर व ल गत ल. 8.3 य म शहत प स स तक त शदल ल तपश ल पशरप णज ह, त फक त श दशजक आह. दश क च य शवतरण च य अट व शत, यशस व ल भ व ळ व ळ कळशवल य र त ल व त य ल भ ब ध क रक र हत ल. 8.4 शवतर त झ ल ल य दश क च य शवक र ककमत वर मह र ष ट र श च य श यम र आवर शयक म र क श ल क च भरण, अशध क म र क श ल क क य लय य च कड अद कर व ल गत ल. त च श च य ध रण र ल भ र थ य शवक र ककमत व यत शरक त वस त व व कर (GST) भरण करण आवर शयक आह. त य तरच दश क च त ब शदल र ईल य च क पय द घ य व. 8.5 दश क च शवह त क ल वध पय त शवक र करत य ण र ह. दश क च अ शधक त शवक र /हस त तरण झ ल य च आढळ आल य ब शधत दश क ध रक शवर ध द क यद श र क रव ई क ल र ईल. 8.6 यशस व व प त र ठरल ल य अर जद र च य क गदपत र च फ रतप ण करण य च अशधक र व यवस पक (पण -2) य अ दरह अर वर व म बई शवल ह व ट ( ध शरत) अशधश यम 2008 अन वय क यजव ह कर त य मध य क ह त र ट आढल य अश अर जद र च शवतरण रद द करण य त य ईल. त य वर अर जद र प धर शदव च य आत म. व यवस पक य च लक (श डक ) य च कड अशपल करत य ईल व त य च श णजय अ शतम र ह ल. 8.7 श च य ध शरत ध रण र दश क च य ककमत वर ल गण र व कर अ व भशवष ट य त ल ग ह ण र इतर कर दश क ध रक भर व ल गत ल. 8.8 क णत य ह य र त ल प त रत श कर ष प णज करण ऱ य अर जद र त य य र कर त च अ मत रक कम ठ व आशण अर ठ च श ल क स वत त रशरत य भर वय च आह. त शप, अर जद र एक च य र अ तगजत म र ख व प रवग अ तगजत एक प अशधक अर ज कर शकण र ह. त च अर जद र एक ककव एक प अशधक य र मध य शवशभन न उत पन न गट तगजत अर ज कर शकण र 23

24 ह. अ क ल य च आढळल य क णत य ह स पष ट ट करण शशव य, डत च य आध च अश प रक रच अर ज रद द क ल र त ल. 8.9 र ख व प रवग त ल यशस व अर जद र र त व धत प रम णपत र दर क ल य त य ल /शतल व टपपत र द ण य त य ण र ह, य च क पय द घ य व शवक र कर र म य च अ मलबर वण आशण त ब द ण : I. दश क ठ च श ल क आशण आवर शयक त क णज श ल क प णजत: भरल य तर दश क प र प त व यक त य च य त रख शवक र कर र म य च य अ मलबर वण कर त आशण दश क च त ब द ण य कर त ब ल शवण य त य ईल. प ण प रवठ, म शयक शदव, अस ग र धक य त रण, डप ण प जव पर प रकल प, उध द व ह इ. म शयक व च य च व य दश क ध रक च य त त क शल शमत कड अ त ल. II. दश क प र प त व यक त शवक र कर र च अ मलबर वण कर ल आशण ठरल ल य त रख आशण व ळ दश क च त ब घ ईल. अपव द त मक प रकरण त दश क प र प त व यक त च य शव त वर, दश क प र प त व यक त ज य त रख शवक र कर र म य च अ मलबर वण करण य च ठरल ह त त य त रख प च श डक ककव ग हश म ण स /क प य श स र शचत क ल ल द खभ ल श ल क द य व य अट वर, श डक य ठ च म दत र स त त र स त त मह न य पय त व ढव शकत. III. शवक र कर र च य अ मलबर वण कर त आशण दश क च य अ मलबर वण कर त श स र शचत करण य त आल ल य त रख प दश क ध रक ग हश म ण स /क प ककव श डक, ग हश म ण स /क प ककव श डक कड व ळ व ळ ठरशवण य त आल ल य दर र द खभ ल श ल क आशण अन य ब शधत श ल क भरण य ब शधल अ ल. IV. हक र ग हश म ण स च स प : प रस त शवत ग हश म ण स ह एख द य अर जद र दर प रस त शवत स च दस य ठरव स प करण य त य ईल. प रस त शवत ग हश म ण स दश क च त ब द ण य त आल य तर त त क ळ श ब धक, ग हश म ण स य च कड दण करण आवर शयक आह. ग हश म ण स च य आव र ह त प णज इम रत च द खभ ल आशण द खर ख य ह प य भ त व व घर य च त ब त त क ळ प रस त शवत ग हश म ण स ल द ण य त य ईल. 24

25 8.11 इतर अट व शत : I. शवक र कर र च य अ मलबर वण तर आशण दश क च त ब शमळ ल य तर दश क ध रक ह ब शधत ग हश म ण स च भ गध रक (श अर ह ल डर) ब त ल. शवकल य ग ल ल य दश क ठ श डक शल. क प च / ग हश म ण स च भ गध रक/ दस य अ ल. पर त भशवष ट य त र व ह य दश क ज य व यक त शवकल य र त ल त य व ळ श डक च य र ग अश व यक त क प च / ग हश म ण स च भ गध रक/ दस य म हण द खल क ल र ईल. दश क ध रक च व ग हश म ण स स प व दण क त करण य च ठरल य, प रत य क भ गध रक/ दस य व म बई र म शवल ह व ट ( ध शरत) अशधश यम 2008 ब ध क रक अ ल व श डक च य ल ख स वर प त ल प वजपरव ग शशव य त /त आपल य व अ ल ल यट त ल श अर हस त तर त कर शकण र ह ककव त य ल शतल व टशपत करण य त आल ल य दश क ब बत त रयस व यक त श व यवह र कर शकण र ह त च ग हश म ण स ह आपल य भ गध रक / दस य अश प रक रच हस त तरण करण य च परव ग द ऊ शकण र ह. II. हक क आशण ल भ य च क यद श र व र हस त तरण: ल भ व यक त म त प वल य त य च य क यद श र व र श डक ल लग चच न य य लय कड ल भध रक च य व म त व यक त व टशपत दश क य दभ त द ण य त आल ल व र द खल ककव उत तर शधक र प रम णपत र दर कर व. III. ग हश म ण स, व ळ व ळ ठरशवण य त आल ल य दर प रम ण श डक ल भ ड पट टय प ट ल ग अ ल ल भ ड श यशमत द ईल. क प ककव ग हश म ण स / शतच दस य, य प क र क ण अ ल त, म लमत त कर, उपकर, म ल यश ध शरत र म मह ल ककव क प ककव ग हश म ण स य भ ड पट टय द ण य त आल ल र म /इम रत ककव दश क ध रक शवकण य त आल ल य दश क य च म ल यश ध रण कर व ळ व ळ ठरशवण य त आल ल मह ल ट व म बई मह गरप शलक / प व ल मह गरप शलक ककव श य द त ल आशण दश क ध रक ह वज स श क श स, श आशण श डक शल. य च य कड ब शवण य त आल ल क यद आशण अशधश यम च प ल करण य प रशतबध द अ त ल. IV. इम रत श व य ग य र ह व य कर त च खचज ग हश म ण स करत ल आशण प णज इम रत ककव इम रत च एख द भ ग य क णत ह क प ह चण र ह य कड ल प रवत ल. V. दश क ध रक आपल य दश क मध य क णत य ह प रक रच ब धक मशवर षयक बदल कर शकण र ह ककव दश क च व पर क वळ श व ठ च कर ल. दश क ध रक च क प / ग हश म ण स, य प क र क ण अ ल त, दश क मध य व ढ व ब धक म / ब धक मशवर षयक बदल कर शकण र ह त च आपल य भ द ह त करण य च परव ग द ऊ शकण र ह. 25

26 8.12 मह म डळ च असधक र : दश क प र प त झ ल ल व यक त दश क ठ च शवक र श ल क आशण वज प रक रच कर भरण य, शवक र कर र च अम लबर वण करण य आशण ठरल ल य म दत त ककव त य ठ च य द ण य त आल ल य व ढ व म दत त दश क च त ब घ ण य अ म ज ठरल य ककव दर व यक त य प क क णत य ह अट च भ ग क ल य श डक मह म डळ व टशपत दश क रद द कर प णज दण श ल क ह दश क रद द करण य त आल ल य त रख पय त भरण य त आल ल य हफ त य / हफ त य प क 10% रक कम रद द करण य च अशधक र आह. य ग य त रद द क ल य तर, उवजशरत रक कम अ ल य त ब शधत व यक त ल क णत य ह व य र शशव य परत क ल र ईल. शवत त स /ब क कड कर ज घ तल अ ल य ब शधत शवत त स च /ब क च -हरकत प रम णपत र दर कर परत व य ग य रक कम ब शधत परत क ल र ईल ग ध र चन : I. उपर ल ल शखत अट, ल आऊट व य र य मध य बदल करण य च व ध रण करण य च अशधक र श डक र ख ठ वत आह. II. नसडक आन सदननक प र पत व यकत /अजवद य स नव म बई जम न नवल ह व ट (सध न त अनधननयम 2008 मध ल स ब नधत त तद ल ग आह त. त य मळ सद पस स तक त द य त आल ल य अट ब बत क त ह नवस गत व र फ क आढळल य स नव म बई जम न नवल ह व ट (सध न त अनधननयम 2008 मध ल तरत द ग र ह य धरल य र त ल. III. म.व यवस पक य च लक, श डक य क णत ह क रण द त, य ग हश म ण प रकल प तगजत य ण र अर ज स स वक रण व क रण ककव वज य र ककव एख द शवशशष ट ठ य र रद द करण य च वज अशधक र र ख ठ वल आह त. IV. दर य र त ल दश क च ककव व शणस ज यक घटक च शवल ह व ट ल वण य ब बतच य अट व शत अ ज ल वण य ब बत ककव अन य क णत य ह शवर षय ब बत व द श म ण झ ल य त य ब बतच अ शतम श णजय ह म.उप ध य त व यवस पक य च लक, श डक य च अ ल आशण दर श णजय वज प लव द च श णजय म हण ब ध क रक अ ल. V. म शहत प स स तक त ल अ वध झ ल ल य छप ईच य च क च फ यद अर जद र घ त य ण र ह. 26

27 9. अज मध य सलह य च आरस त ट च न त य च स र आरस त ट च न अ शचत र त व वब ध द (SC) अ शचत र म त (ST) भटक य र म त (NT) शवम क त र म त (DT) अ ध ककव श र शरक द ष ट य अप ग व यक त (PH) आरस त ट च स र अ शचत र त (SC) य च अ ज भ रत च य शवध च य अ च छ द 341 ख ल मह र ष ट र र ज य च य ब ध त ज य अ शचत र त मर ण य त आल ल आह अश र त, व श ककव र म त य मध ल त य च भ ग ककव गट अ आह. अ शचत र म त (ST) य च अ ज भ रत च य शवध च य अनच छ द 342 ख ल मह र ष ट र र ज य च य ब ध त मह र ष ट र र ज य त ल क णत य ह भग त व स तव य कर र हण ऱ य ज य अ शचत र म त म हण मर ण य त आल ल आह अश र म त ककव र र त म ह अ आह. भटक य र म त (NT) य च अ ज श तश म न यत शदल ल य मह र ष ट र त ल र म त ककव र र त म ह अ आह. शवम क त र म त (DT) श शवश र मदष ट ट क ल ल य मह र ष ट र त ल र म त ककव र र त म ह अ आह. अध त व प णज (Blindness) कम द ष ट ट (Low Vision) कष ट ठर ग म क त (Leprosy cured) शर ल ह शल यशचशकत क च कणजबध र प रम णपत र (Hearing ककव Impairment) ब शधत व द दयशकय म डळ च अवयव त ल कमतरत प रम णपत र (Locomotor Disability) मशतम दत व (Mental Retardation) म शवक त (Mental illness) सटप : अप कर त क ळ तळमजल य र सनक टप करण य त य ईल. 27

28 ध नत च इश र श डक मह म डळ य य र त ल दश क च य शवतरण ठ ककव य ब बतच य क णत य ह क म ठ क ण ल ह प रशतश ध / ल ल द ण र व प र पर एर ट म हण मल ल ह. अर जद र क णत य ह अ शधक त व यक त श परस पर प श च व यवह र क ल य त य ल श डक र ब बद र र हण र ह. त च अर जद र क ण दल ल व यक त परस पर अर ज शवक र ककव श डक च य व प उकळण ककव फ वण क करण इ. ब ब करत आढळल य श डक च य म ख य द त आशधक र व व यवस थ पक (प न-2 य च क य लय कळव व. त य च दरध व क र. प ढ लप रम ण आह त : म ख य द त आशधक र य च दरध व क रम क : असधक म सहत ठ ह ल पल ईन क रम क : तक र र सन र : दर व ब प टजलवर अर जद र दण, य र कर त अर ज भरण, श ल क भरण व इतर क णत य ह प रक रच मस य /अडचण अ ल य Contact Us य वर स क लक कर व व य मध ल Raise & Complaint वर शदल ल य Drop down Menu मध ल य ग य पय य श वड आपल तक र र द दय व. दर तक र र च तत क ळ श र करण य त य ऊ य ब बत आपल य ल कळशवल र ईल. 28

29 पशरशशट -1 आर टथक द ट य बसल ग (EWS) स शनक मध ल आरक षण तपशशल इम रत क र. E-1 त E-22 (एक ण स शनक 195*) अ.क र. वगसव र उपलब ध स शनक 1 वज ध रण (GP) अ शचत र त (SC) 12 3 अ शचत र म त (ST) 02 4 भटक य र म त (NT) 01 5 शवम क त र म त (DT) 03 6 अ ध ककव श शरर क द दष ट टय शवकल ग व यक त (PH) 09 अल प उत पन न ग (LIG) स शनक मध ल आरक षण तपशशल इम रत क र. L-1 त L-34 (एक ण स शनक 619*) अ.क र. वगसव र उपलब ध स शनक 1 वज ध रण (GP) अ शचत र त (SC) 06 3 अ शचत र म त (ST) 42 4 भटक य र म त (NT) 01 5 शवम क त र म त (DT) 01 6 अ ध ककव श शरर क द दष ट टय शवकल ग व यक त (PH) 06 * नटप : सद आ नक षत सदननक च य स ख य मध य बदल स षवत, य ब बत स क तस थळ व कळनव य त य ईल. 29

30 पशरशशट 2 सनक च ख य शगस र तक त ख ल लप रम (अत यल प उत पन न ट - EWS) अ.क र. इम रत क रम क सनक क रम क मजल क रम क एक चटई त रफळ (च र म टर) 1 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

31 अ.क र. इम रत क रम क सनक क रम क मजल क रम क एक चटई त रफळ (च र म टर) 32 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

32 अ.क र. इम रत क रम क सनक क रम क मजल क रम क एक चटई त रफळ (च र म टर) 66 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

33 अ.क र. इम रत क रम क सनक क रम क मजल क रम क एक चटई त रफळ (च र म टर) 100 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

34 अ.क र. इम रत क रम क सनक क रम क मजल क रम क एक चटई त रफळ (च र म टर) 134 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

35 अ.क र. इम रत क रम क सनक क रम क मजल क रम क एक चटई त रफळ (च र म टर) 168 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

36 सनक च ख य शगस र तक त ख ल लप रम (अल प उत पन न ट - LIG) अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 1 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

37 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 33 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

38 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 67 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

39 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 101 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

40 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 135 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

41 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 169 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

42 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 203 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

43 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 237 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

44 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 271 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

45 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 305 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

46 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 339 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

47 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 373 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

48 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 407 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

49 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 441 L L L L L L L L L L L

50 सनक च य ख य शगस र तक त ख ल लप रम (अल प उत पन न ट - LIG) इम रत क र. L-33 व L-34 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 1 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

51 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 32 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

52 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 66 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

53 सनक च ख य शगस र तक त ख ल लप रम (अल प उत पन न ट - LIG) अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 1 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

54 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 33 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

55 अ.क र. इम रत सनक मजल एक चटई त रफळ (च र म टर) क रम क क रम क क रम क 67 L L L L L L L L L L L L L L L L L L श प : 1) इम त क र. L-33 व L-34 मध ल सदननक क र. 101, 102, 105 व 106 य मध ल चटई क ष त र मध य नवनषन नत अस न, त य नस इत सदननक च य नकम त प क ष व ढ झ ल ल आह य च कद पय न द घ य व. 2) व ल सदननक लय क स स डत मध य ल ग ल त य न त य सदननक च ज नकम त अ ल त त य दश क ध रक भरण ब ध क रक र ह ल. 55

56 पवरव ष ट - 3 : सदननक च नकम त अत यल प उत पन न ग अ.क र. मजल सदन क च न क र नक मत (र ) 1 तळमजल २४,६९,००० 2 पन ल २४,६९,००० 3 द सर २४,६९,००० 4 नतसर २४,६९,००० 5 च थ २४,६९,००० 6 प च २४,७९,००० 7 स २४,८९,००० 8 स त २४,९९,००० अल प उत पन न ग अ. क र. मजल सदन क च न क र नक मत (र ) १ तळमजल ३७,४३,००० २ पन ल ३७,४३,००० ३ द सर ३७,४३,००० ४ नतसर ३७,४३,००० ५ च थ ३७,४३,००० ६ प च ३७,५९,००० ७ स ३७,७५,००० ८ स त ३७,९१,००० ९ आठ ३८,०७,००० १० ३८,२२,००० ११ द ३८,४१,००० १२ अकर ३८,६०,००० १३ ब र ३८,७९,००० १४ त र ३८,९८,००० १५ च द ३९,१७,००० 56

57 ऑनल ईन न स स ट म मध य आपल स त आह. ऑनल ईन अजव ष त न ख ल ल 3 ब ब लक ष त घ य व य त. 1. न ण : I. आपण आ प स न म ग ल कसडक ल टर 2018 आकण 2019 स ठ व परकत य च न दण क ल ल असल य स पन ह न दण करण आवश यक न ह. आपल य म ग ल व परकत य च आयड आकण स क तशब द व पर न आपण ल टर स ठ अर ज कर शकत II. नव न अर जद र ज य ल कसडक च य स डत ऑगस ट 2019 च ऑनल ईन फ मज भर वय च आह, त य स प रथम न दण करण आवश यक आह. न दण करत न अर जद र न त य च प र थ ममक म कहत उद. अर जद र च न व, आ र क डज, प नक डज क रम क, भ रमणध वन क रम क, प सप टज आक र च फ ट, ब क अक उ ट क रम क (वरफ डस ठ ) इत य वद द ण आवश यक आ. 2. ऑनल ईन अजस भरण : न द कद त अजवद त य च म नहत उद. उत पन न प रवगव, आ क ष प रव ग इ. ब ब भर ऑ ल ई फ मज भर शकत. अर जद र ऑ ल ई अर मध य य र च डत मध य उपलब ध अ ल ल शवस त त म शहत प ह शकत व त य प शहर त य र श वड शकत, अर जद र ल प रत य क य र ठ स वत त र फ मज भर व ल ग ल. 3. अन मत रक कम भरण : अजवद स अन मत ककम ष य स ठ द न स वत त र पय य आह. I. ड ब ट क र सडट क डगव र त च इ टरन ट ब कक व र ऑनल ईन अन मत रक कम भर : र अर जद र ऑ ल ई प मटट व द र अ मत रक कम भरत ल त य त य च अर ज पध दत व द र च भर व ल ग ल व त य च एक प रत र वळ ठ व व ल ग ल. II. आर.ट.ज.ए /एन.ई.एफ.ट.(NEFT/RTGS) व र ऑनल ईन अन मत रक कम भर : ज य अर जद र (NEFT/RTGS) हय पय य च श वड क ल आह, त य (NEFT/RTGS) वर स क लक कर व व Generate Payment Slip च श र ममत कर व. दर चल च कप रट घ य व ककव ड ऊ ल ड कर घ य व. चल वर शदल ल म शहत व द र अर जद र अ मत रक कम च भरण ब क त कर व. 57

58 महत व च : 1. क पय श डक च य व ब ईटवर ( उपलब ध अ ल ल म शहत प स स तक अर ज भरण य च य अग दर क ळर प वजक व च व. 2. म शहत प स स तक त अ ल य प रम ण अर जद र आपल म श क उत पन न बर बर भरल आह, य च ख त र कर व. त य च य म श क उत पन न र अर जद र च उत पन न प रवगज श स र शचत क ल र त. 3. आपल य कड उपलब ध अ ल ल च भ रमणध व क र.दय व क रण य प ढ ल अर जद र आवर शयक त भ र षण इ. SMS व द र च द ण य त य त ल. 4. अर जद र ख त र कर व क त य त य च ई-म ल आयड बर बर शदल आह. क रण य प ढ ल अर जद र बर बरच भ र षण ई-म लव द र ह ह ईल. 5. अर जद र त य च आध र क डज क र. द ण आवर शयक आह. 6. ऑ ल ई अर मध य ज य ब ब * अश पध दत दशजशवल ल य आह त. त य भरण अश व यज आह. 7. क ह महत व च य त रख (व ळ पत रक). 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन 2016-2017 सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ मध ल अ श त श क, श ण स वक य न प द र श णश पद वक अ य स म स ठ व श म हत प तक मह र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस .स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस य क वक स वभ ग, मह र श सन य च म फ त आर य व न अ य स

अधिक जानकारी

- 22/02/ /417/16-1) / ) : ) :-. 1. ( ), इ - - ( - ). - Drought Mitigation Measures ए

- 22/02/ /417/16-1) / ) : ) :-. 1. ( ), इ - - ( - ). - Drought Mitigation Measures ए - 22/02/2016-4/417/16-1) - - - -32-2016/ -5-32 -20 - - - - 1) : 1-060 2 3 2) :- 1 ( ), 2 1 इ - - ( - ) - Drought Mitigation Measures ए 50 50-3) 31- - C:\Users\project39\Desktop\Guidelines Final Draft 22021602

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य य ग य न मत रनर द त रशत आक त य क ढ. 3. प रत य क म ख

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar मह र र य म ण ज वन नत अ भय न (उम द) ज ह अ भय न यव थ पन क,प लघर स ई आ शव द अप ट म ट, ल कम य नगर, कच र र ड,प लघर-401404 Email- dmmupalghar@gmail.comफ न न.02525-251260 ------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क

प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क षक पद वर न य क त स ठ प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग

अधिक जानकारी

श ळ प रव श त सव च आय जन करण य ब बत... मह र ष ट र श सन श ल य शशक षण व क र ड शवभ ग श सन शनणणय क रम क उपक रम 2315/प र.क र.122/एस.ड.4 म द म क म म गण, ह त

श ळ प रव श त सव च आय जन करण य ब बत... मह र ष ट र श सन श ल य शशक षण व क र ड शवभ ग श सन शनणणय क रम क उपक रम 2315/प र.क र.122/एस.ड.4 म द म क म म गण, ह त श ळ प रव श त सव च आय जन करण य ब बत... मह र ष ट र श सन श ल य शशक षण व क र ड शवभ ग श सन शनणणय क रम क उपक रम 2315/प र.क र.122/एस.ड.4 म द म क म म गण, ह त त म र जग र च क, म त र लय, म बई - 400 032 त र ख: 09

अधिक जानकारी

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म क ०१/२०१९ दन क १०/१/२०१९ वन वभ ग त ल वनर क च (गट क

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019 अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) नम न ज हर त ज ह प रषद भ ड र ज ह प रषद, भ ड र अ तग त गट-क मध ल सरळस व च र त भर य स ठ च ज हर त ज हर त म क:- 01/2019 दन क :- 02/03/2019 ------------------------------ मह र श सन

अधिक जानकारी

???? ??????? ?????

???? ??????? ????? ॐ ऐ ह क ल मन द व य वच च मन द व म मन द व स त मन द व - म गल आरत स तप ड नव सन मन म त च आरत ॐ नम भगवत मन म त नम मन द व म गर व स य सध द भ कल य ण क र णम वन द मन द व स व म मन व च छत द य नम 1 मन द व स त मन द व

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र अध क र कड न स द श न प तमत आण अन प लन च आमच वचनबधदत वर स ह त भर द त प र य सहक र न व स प वअस आच र स ह त क णत अपव द प वन, जगभर त ल आपल क णत र च लन मध क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 उन नत श त सम द ध श तकर म ह म 2017-18 मह र ष ट र श सन क ष व भ ग ग - ब ल,त.वसन नर, व.न वशक 1 प रस त न सन २०२२ पय त श तकऱय च द प पट उत पन न य सन २०१७-१८ प स न उन नत श त सम द ध श तकर म ह म व व ध य न च अ मलब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210 मह र र य य स क तक ध रण य मस स ब ध स चन स ठ आव हन य मर ठ ब धव न, स म नम क र. दन क: १६ फ व र २०१० मर ठ भ ष, मर ठ स क त, मर ठ त ल स ह य व एक दर तच मर ठ म णस य प ढ ल व वध आ ह न य वषय ० सल ल क ळकण य च एकच अम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219 ल ख --} http://wp.me/pzbjo-cy अम तम थन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ ( अ तन द म सक य फ व र २०११ य अ क त स झ ल ल ल ख) मर ठ भ ष, स गणक व म हत त न मर ठ च स गणक करण व म ण करण आ ण मर ठ स ठ व मर ठ त

अधिक जानकारी

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००. व बस ईट www.mcgm.gov.in व वध वषय त ल प र ध य पक, ब हन म बई मह नगरप लक व

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल

स य -775/2015/2405/ (अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब ल स य -775/2015/2405/69-1-15-80(अ0स 0-37)/2015 षक, एच0प 0 स ह वश ष स चव उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 14 अ ट बर, 2015 उ म लन क य म वभ ग वषय

अधिक जानकारी

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण - 2016 म न य श र श ख़ सब ह अल अहमद अल ज ब र अल सब ह अमर र क व त ईश वर इनक रक कर म न य श र श ख़ नव फ अल अहमद

अधिक जानकारी

dfdfd

dfdfd मह र ष ट र श सन स र वजननक ब धक म वर भ ग, प ण स थ पत य अभभय त र क सह य यक / कननष ट ठ भ प क / सह य यक भ ड रप / आर खक श र ण -3 (अन र खक)/ र हनच क य स र ग वत पद भरत स ठ ज हहर त सन-2015 ज हहर त श ध द प क क

अधिक जानकारी

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द E-mail id:div.aurangabad@gmail.com/ द र वन म क :- 0240-2325570/ 2331755 ----------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

षक, आल क र जन, म य स चव, उ तर द श श सन स व म, 1- सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श स य -3/2016/579/ (02)/2007 सम ज क य ण अ

षक, आल क र जन, म य स चव, उ तर द श श सन स व म, 1- सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श स य -3/2016/579/ (02)/2007 सम ज क य ण अ षक, आल क र जन, म य स चव, उ तर द श श सन स व म, 1- सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श स य -3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007 सम ज क य ण अन भ ग-2 लखनऊ: दन क: 29 फरवर, 2016 वषय - व व थ प शन/प

अधिक जानकारी

ITZ CASH CARD LIMITED

ITZ CASH CARD LIMITED आच र स हत इट ज क ष क सर ल मट ड/आई० स ०स ०एल० अपन व यवस य क ल ग क़ न न, नयम और तबन ध क अन स र चल न तथ व य प र सम बन ध न तकत व न तक आचरण क उच चतम म नक क थ पत करन क लय तबद ध ह आई० स ०स ०एल० इस स हत क आचरण

अधिक जानकारी

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय 1 70409078 प श न थ प ठ रम न थ प ठ सम य श लयज व द 85.20 2 70419397 आश त ष क म र म व क म र म सम य श लयज व द 79.75 3 70450135 आश ष क म र प ड य र ज श प ड य सम य श लयज व द 77.10 4 70408749 व वज त क म र झ अ

अधिक जानकारी

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( (

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( ( 1 जल ई 2017 21st Century Fox ( ) स गत नय ण क प लन करन ह ग य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF ) ( ( (i) ; (ii) ; (iii) ; (iv) ) य द 1 6 व नयम तब अक सर अ धक कड़ ह त ह जब अन य प

अधिक जानकारी

Declaration of Assets and Liabilities

Declaration of Assets and Liabilities मत त द य त व च व र ष क यवयवरण स दर करण क यपधत मह र ष ट र न गर स व (वतयण क) यन म,1979 मह र ष ट र न गर स व (व तण क) ननयम,1979 च य ननयम 19 च य प टननयम (1) प त य ख ल ल ट प 3 अन स र प रत य क श सक य अनधक र /कमतच

अधिक जानकारी

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood स यर नमस क र पर म म बई आद श अ तध र मर क भ दभ व और म लभ त न ग रक अ धक र क कट त ह ड. सय यद ज़फ़र महम द, अध यक ष, ज़क त फ उ ड शन ऑफ़ इ डय, ZakatIndia.org ब हन म म बई नगर नगम (ब एमस ) द व र यह आद श दय गय ह क इसक

अधिक जानकारी

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प.आर-5/687/2019 (व ह र झ रख ड शहर एव ग र म ण व वक श स स थ न म ब ल क पर रय जन अध धक र, सह यक ब ल क पर रय जन अध धक र, मल ट ट स क स क ग क लक1 एव

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Amruta_Maza_NIRMAN_Prawas

Microsoft Word - Amruta_Maza_NIRMAN_Prawas म झ नम ण नम ण व स ग ल द न वष म प य त South Asia Network on Dams Rivers and People (SANDRP) य स थ बर बर क म करत आह. न, य य वर ब धल ज ण र धरण, य धरण म ळ नम ण ह ण य पय वरण य आ ण स म जक सम य, य नम ण ह य म

अधिक जानकारी

स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न

स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न लवत त य स व प रद न करण य द व र स वय प र णत आलर एक

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क शव नन द र जस थ न क ष वश व वद य लय ब क न र फल प रक त क अन पम क त ह हम र र ष ट र म मन ष य क द नक ज वन म ध

अधिक जानकारी

ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त

ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त द वनव त ब बतच य म गफदशफक स चन. मह ष ट र श सन ग र म

अधिक जानकारी

स यर आच र स हत

स यर आच र स हत स यर आच र स हत सप ल यर आच र स हत 1. र जग र स वत तर त प वर क च न ज त ह 1.1 ब ध आ, तस कर, अथव क र व स शर म स हत, कस भ पर क र क बलप वर क य अ नव यर शर म नह कर य ज त ह 1.2 शर मक क अपन नय क त क प स जम नत र शय

अधिक जानकारी

Microsoft Word list.docx

Microsoft Word list.docx -2-1 0105019 उ पल आन द 2 0022773 क ण ल म ह न 3 0104016 श भम क म र झ 4 0012605 श भ कर एम न यर 5 0032560 क लकण र नश त प र य त 6 0021020 स स द रन थन आ द य 7 0023391 स यश उ कषर 8 0153419 गजर ज स ह 9 0078093

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य जन ह ग श म म च ह न न दल स क य म म म त ओ -बहन, ब टय

अधिक जानकारी

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल - 110003 र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल -110003 ग ट 2016 क म यम स अ धक रय

अधिक जानकारी

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi म ब इल फ नच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य य जन स सरक रच म यत म ब इल फ सच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य स क पन मक य जन स अ तम व प द य स ठ एक अ तम लय न गट च (IMG च ) थ पन कर य त आल ह त. IMG न

अधिक जानकारी

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ टप प ह त, त वढ च स त र स ध रण च य द ष ट ख ल फ र महत

अधिक जानकारी

ह उस ग ल टर अ ज भरण य ठ मदत फ ईल शहर आस औद य सगक स क मह म डळ Powered by: Probity Soft Pvt. Ltd. Page 1

ह उस ग ल टर अ ज भरण य ठ मदत फ ईल शहर आस औद य सगक स क मह म डळ Powered by: Probity Soft Pvt. Ltd. Page 1 ह उस ग ल टर अ ज भरण य ठ मदत फ ईल शहर आस औद य सगक स क मह म डळ Page 1 स डक ल टर ठ ऑनल ईन न न द अजज भरण य ठ महत त व च य चन १. अर जद र न न द कर बटण वर क ल क कर व आणण ऑनल इन फ मज क ळर प वजक भर व. २. ऑनल इन

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

ब लक च म फत व सक त च य श क षण च हक क अश श यम, २००९. र ज य त ल सवव ळ स ठ (इ. १ ल त १२ व ) पय त स थ श क प र श करण व सक षम प र श क र घ श त करण व तय च य ज

ब लक च म फत व सक त च य श क षण च हक क अश श यम, २००९. र ज य त ल सवव ळ स ठ (इ. १ ल त १२ व ) पय त स थ श क प र श करण व सक षम प र श क र घ श त करण व तय च य ज ब लक च म फत व सक त च य श क षण च हक क अश श यम, २००९. र ज य त ल सवव ळ स ठ (इ. १ ल त १२ व ) पय त स थ श क प र श करण व सक षम प र श क र घ श त करण व तय च य जब बद -य श श त करण य ब बत प रस त व - मह र ष ट र स ल

अधिक जानकारी

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन क प न शक Id :- सन म

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन क प न शक  Id :- सन म मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन. 0253-2577410 क प न शक Email Id :- poitdp.nsk-mh@gov.in सन 2018-19 म य न शक क प तग त क य रत असल य श सक य आ मश ळ य ठक ण

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ud-blueprint

Microsoft Word - ud-blueprint स नय जत न गर करण च दश न गर करण - न ल त हषर द अभ य कर Ð म नथर स शल ड व ह लप म ट कन स ल ट ग यव ह ट ल मट ड म चर २०१३ l प हल मस द (म न यत स ठ ) मह र ष टर नव नम र ण स न अन बम णक १. द ष टक ष प त न ल त 3 २. ज

अधिक जानकारी

एश य ई/प श फ क द व प श व घर ल ह ध प र ज क ट (ड म शटटक व य ल न रर स प र ज क ट (DVRP) म द य ज गर कत ट लफकट

एश य ई/प श फ क द व प श व घर ल ह ध प र ज क ट (ड म शटटक व य ल न रर स प र ज क ट (DVRP) म द य ज गर कत ट लफकट एश य ई/प श फ क द व प श व घर ल ह ध प र ज क ट (ड म शटटक व य ल न रर स प र ज क ट (DVRP) म द य ज गर कत ट लफकट म क एश य ई/प श फ क द व प श व घर ल ह ध प र ज क ट (DVRP) 20 ल घर ल ह और य मल क प श त व यश ल ग क व

अधिक जानकारी

प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन

प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन स व त ज त, व म क त ज त, भटक य जम त, इतर म ग स ग व श

अधिक जानकारी

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह ह ह डब क नव न न न-न टवक डर सहकमर च र य न (क पन च ईम ल पत त नसल ल आ ण/ क व क म प य टरवर अ क स स नसल ल सहकमर

अधिक जानकारी

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988 स व पक ओष ध और मन:पर भ व पद थर अव ध व य प र नव रण अ ध नयम, 1988 (1988 क अ ध नयम स ख य क 46) स व पक ओष धय और मन:पर भ व पद थ क अव ध व य प र क नव रण क पर य जन क लए, क छ म मल म नर ध क और उसस स ब धत वषय क उपब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 क ळश प स न व ज न मर त क द र त ट ट य क द र ल प र क र द श त प ह य द च झ ल पय र वरण नकष वर प रक षण क ळश प स न व ज न मर त करण र य क द र च व वध पय र वरण य नकष वर न कत च अ य स कर य त आल. स टर फ र स य स ऍ ड ए

अधिक जानकारी

hom

hom ह म य प थ क ब र म ह म य प थ आज त ज स बढ़त प रण ल ह और लगभग प र द नय म इसक अभ य स कय ज रह ह भ रत म यह अपन ग लय क स रक ष और इसक इल ज क वनम रत क क रण घर क न म बन गय ह एक अध ययन म कह गय ह क भ रत य आब द क लगभग

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 230th_hindi_version

Microsoft Word - 230th_hindi_version भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक र ज य सभ स चव

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 प ण प रवठ व स वच छत ववभ ग मह र ष ट र श सन व षय:- गत एक ष त व भ ग म र फ त घ ण य त आल ल य महत प र फ श सन वनर फय च अ मलबज र रड ई खर च र च स ध दरत दनकष (श सन दनर णय द न क ०९/१०/२०१३) द न क १८ म, १९९६ च य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - statistical_information_229th Session_2013_hindi[1]

Microsoft Word - statistical_information_229th Session_2013_hindi[1] भ रत य स सद र ज य सभ सत यम व जयत न क स ब ध म स ख यक य स चन र ज य सभ क द स उनत सव सतर (5 अग त, 2013 स 7 सत बर, 2013 तक) र ज य सभ स चव लय, नई द ल 2013 भ रत य स सद र ज य सभ सत यम व जयत क स ब ध म स ख यक य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 1_5 pages

Microsoft Word - 1_5 pages (i) र ट र य नगर क यर स थ न उ य और क यर आ द र ट र य नगर क यर स थ न ह ल क वष म भ ग लश त रय, सम जश त रय और अथर श त रय क स थ-स थ तकन क और प श वर सम ह ज स इ ज नयर, शहर-य जन क र, आ कर ट क ट, प रवहन, व य वश षज

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 य प र ब क च र य करण - एक ट प - ब क ग नव न आ ह न त वक : ड.प ट ल क.क. य पक व अथ श वभ ग म ख क.स. कमलत ई ज मकर म हल मह व य लय,परभण म ज अ य, 36 व व ष क र य अ धव शन, मर ठ अथ श प रषद. अ लकड य क ळ त ब क ग त अन

अधिक जानकारी

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर स य -08/2018/1838/69-1-2017-32(अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 24 जनवर, 2018 उ म लन क य म वभ ग वषय:

अधिक जानकारी

ह द प तक 070 सम च र म डय, प क रत और क शन 1. गज भय, भ कर, स प. म कन यक म क शत ड. भ मर व आ ब डकर क स प दक य (सन 1920) / स प दक एव अन व दक: भ कर गज भय. -

ह द प तक 070 सम च र म डय, प क रत और क शन 1. गज भय, भ कर, स प. म कन यक म क शत ड. भ मर व आ ब डकर क स प दक य (सन 1920) / स प दक एव अन व दक: भ कर गज भय. - ह द प तक 070 सम च र म डय, प क रत और क शन 1. गज भय, भ कर, स प. म कन यक म क शत ड. भ मर व आ ब डकर क स प दक य (सन 1920) / स प दक एव अन व दक: भ कर गज भय. - द ल : आर.क. प लशस, 2018. 128 प.; 22 स.म. ISBN : 978-93-86818-21-8.

अधिक जानकारी

नम न प रश न पत र क स च 1 MaharashtraTalathi Sample Question Papers १) र ष ट र पत च त रनवड करण य च य प रत र य त ख ल लप क क ण च सहभ ग नसत? १) ल कसभ सदस

नम न प रश न पत र क स च 1 MaharashtraTalathi Sample Question Papers १) र ष ट र पत च त रनवड करण य च य प रत र य त ख ल लप क क ण च सहभ ग नसत? १) ल कसभ सदस नम न प रश न पत र क स च 1 MaharashtraTalathi Sample Question Papers १) र ष ट र पत च त रनवड करण य च य प रत र य त ख ल लप क क ण च सहभ ग नसत? १) ल कसभ सदस य २) र ज यसभ सदस य ३) त रवध नसभ सदस य ४) त रवध नपररषद

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

SERVICE CHARGES जनत सहक र ब क शल प ण मल ट स ट ट ड य ल ड ब क स ल क प न रचन दद.०१.०७.२०१७ प स न अ.क र. व व ध स तपश ल व श ल षण सध य च ल क र पय स ध र त श

SERVICE CHARGES जनत सहक र ब क शल प ण मल ट स ट ट ड य ल ड ब क स ल क प न रचन दद.०१.०७.२०१७ प स न अ.क र. व व ध स तपश ल व श ल षण सध य च ल क र पय स ध र त श जनत सहक र ब क शल प ण मल ट स ट ट ड य ल ड ब क स ल क प न रचन दद.०१.०७.२०१७ प स न 1 ओ ब स कम शन र. १०,०००/- पर य त र. १०,००१/- त र.१,००,०००/- १००/- १००/- र. १.०० ल ख च प ढ १ १ न ट- प स ट ज व क ररअर च ज स स

अधिक जानकारी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी इनस इट: भ रत म म नव त कर drishtiias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-in-india स दभ व प ठभ म म नव त कर क म मल म भ रत द नय क श ष द श म श मल ह और इस म नव त कर क Source ( त), Transit (प रगमन) और Destination

अधिक जानकारी

श ळय न सकस आह र... श ळ प लन कड वस यक द क ण त न ब घतल ज त अस य म ळ ब द त श ळ प लन ह स क पन दवस दवस ल क य ह त आह. य वस य म य ६० त ७० ट खच ह श ळय य ख वर

श ळय न सकस आह र... श ळ प लन कड वस यक द क ण त न ब घतल ज त अस य म ळ ब द त श ळ प लन ह स क पन दवस दवस ल क य ह त आह. य वस य म य ६० त ७० ट खच ह श ळय य ख वर श ळय न सकस आह र... श ळ प लन कड वस यक द क ण त न ब घतल ज त अस य म ळ ब द त श ळ प लन ह स क पन दवस दवस ल क य ह त आह. य वस य म य ६० त ७० ट खच ह श ळय य ख वर ह त अस य म ळ ब द त प दत न स ग पन करण य श ळ प लक न,

अधिक जानकारी

भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त

भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त भ रत क स सद (ल क सभ स चव लय) ल क सभ श ध अध य त व ल क सभ स चव लय क स सद य अ भ च क वषय पर प स तक ल खन ह त वषर 2016 क लए 21 श ध अध य त व य द न करन क स त व ह इन अध य त व य, जनक म ध यम स उ स तर य स सद य वषय

अधिक जानकारी

1/25/2018 Press Information Bureau र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN :22PM by PIB D

1/25/2018 Press Information Bureau र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN :22PM by PIB D र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN 2018 7:22PM by PIB Delhi म र य र द शव सय 1. अपन द श क, उनह तरव गणत दवस क प व स य पर आप सभ क बह त-बह त बध ई!

अधिक जानकारी

देश देशांतर : गवाह की परवाह

देश देशांतर : गवाह की परवाह द श द श तर : गव ह क परव ह drishtiias.com/hindi/printpdf/witness-protection स दभ एव प ठभ म बड़ और स व दनश ल म मल म गव ह क स र क ल कर द यर एक जन हत य चक पर स नव ई करत ह ए उ चतम य य लय न 5 दस बर क क द सरक

अधिक जानकारी

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत एक बह त ह दल र भ क षय द ख ह Bs (उच च रत ब -सब-एस) म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 237_hindi.doc

Microsoft Word - 237_hindi.doc भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक र ज य सभ

अधिक जानकारी

पर व र क ड क टर और ब ल र ग

पर व र क ड क टर और ब ल र ग पर व र क ड क टर और ब ल र ग और ब ल र ग व श षज ञ च क त सक क सह यत. स म न य) व यवस य (ज प और ब ल च क त स पर व र (प ड एफ) च क त स, न द न और तरक क कर रह ह स दर भ स व स थ य समस य यह ह क हर आ कड क ल ए प रभ व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - hindi code of conduct

Microsoft Word - hindi code of conduct हडक आचरण एव न तक स हत त वन यह आचरण स हत "हडक आचरण एव न तक स हत " क न म स ज न ज एग इस स हत म हडक "क पन " क प म स द भ त ह क पन क ह ल ह म अन श सन एव अप ल नयम वल (स ड ए नयम वल ) बन य ह यह आचरण स हत वश ष प

अधिक जानकारी

5187_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80414_ _ _mc

5187_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80414_ _ _mc कह न स न न, ग त, र ल प ल और न टक Contents 3 अभ स व क त य 5 2 of 5 Thursday 31 March 2016 व द य र थ उस समय सबस अच छ ढ ग स स खत ह जब व स खन क अन भव स सक र य र प स ज ड ह त ह द सर क स थ परस पर स व द और अपन

अधिक जानकारी

यह प र स रल ज आज अथ र त 12 ज ल ई, 2017 स य 5.30 बज तक प रक शत, प रस रत अथव इ टरन ट पर प रच लत नह क ज एग भ रत सरक र स ख यकक और क यर क रम क य र न वथयन म

यह प र स रल ज आज अथ र त 12 ज ल ई, 2017 स य 5.30 बज तक प रक शत, प रस रत अथव इ टरन ट पर प रच लत नह क ज एग भ रत सरक र स ख यकक और क यर क रम क य र न वथयन म भ रत सरक र स ख यकक और क यर क रम क य र न वथयन म त र लय क न द र य स ख यकक क य र लय नई दल ल र, दन क: 12 ज ल ई, 2017 प र स रल ज मई, 2017 म ह क लए औद य गक उत प दन स चक क तथ उपय ग-आध रत स चक क क त वर रत अन म

अधिक जानकारी

आईड ब आई ब क ल. आईड ब आई ब क ल.क लए ओ ग ल, आ ध र प रद श म क य र लय प रसर च हए ब क ओ ग ल, आ ध र प रद श म लगभग 1200 स 1500 वगर फ ट क रप ट ए रय क प रसर द

आईड ब आई ब क ल. आईड ब आई ब क ल.क लए ओ ग ल, आ ध र प रद श म क य र लय प रसर च हए ब क ओ ग ल, आ ध र प रद श म लगभग 1200 स 1500 वगर फ ट क रप ट ए रय क प रसर द आईड ब आई ब क ल. आईड ब आई ब क ल.क लए ओ ग ल, आ ध र प रद श म क य र लय प रसर च हए ब क ओ ग ल, आ ध र प रद श म लगभग 1200 स 1500 वगर फ ट क रप ट ए रय क प रसर द घर क लक ल ज़ पर ल न क इच छ क ह. यह प रसर ग र उ ड फ

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य 01 इसक ल ए समर प त बन ए रखन उच चतम म नक व य प र आचरण क क फ क इ टरन शनल ल म ट ड और इसक सह यक क पन य (ब द म "स आईएल" य "क पन ") व य प र आचरण क उच चतम म नक क बन ए रखन क ल ए प रत

अधिक जानकारी

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क 0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर 10000 जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क सर क जल द पत लग य ज सक और इल ज कय ज सक, त इसम स व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NDA-I Names- Hindi_1_.doc

Microsoft Word - NDA-I Names- Hindi_1_.doc - 2-1 0049175 शव श ज श 2 0131056 अ न स ह 3 0130896 स मय बड ल 4 0110143 शश क स य 5 0109352 आय ष र जन 6 0287657 अ त च ह न 7 0177397 चर ज व स ह 8 0130416 अनम ल 9 0130736 प स र वत 10 0108872 अ धर ज स ह र वत

अधिक जानकारी