प रस त वन : मह र ष ट र र सन स म नजक न य य व नवर ष सह य य नवभ र प रध न म त र आदर श ग र म य जन च अ मलबज वण करण य स ठ म र शदर शक स चन ननर शनमत करण य ब बत

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "प रस त वन : मह र ष ट र र सन स म नजक न य य व नवर ष सह य य नवभ र प रध न म त र आदर श ग र म य जन च अ मलबज वण करण य स ठ म र शदर शक स चन ननर शनमत करण य ब बत"

प्रतिलिपि

1 प रस त वन : मह र ष ट र र सन स म नजक न य य व नवर ष सह य य नवभ र प रध न म त र आदर श ग र म य जन च अ मलबज वण करण य स ठ म र शदर शक स चन ननर शनमत करण य ब बत. र सन ननणशय क रम क : प रर य -2019/प र.क र.10३/अज क म त र लय नवस त र, म बई नदन क: 26 ऑर स ट, २०१९ सन 2011 च य र ष ट र य जनर णनन न स र भ रत च य एक ण ल कस ख य च य 16.6% ल कस ख य अन स नचत ज त य प रवर च आह. भ रत च य र ज यघटन त ल प रस त नवक त द र त ल सवश न र र क न स म नजक, आर थ क व र जन नतक न य य द ण य च उन ष ट ट ननन त क ल ल आह. र ज यघटन त ल भ र 4 मध य म र शदर शक तत व य म ळ य ख ल कलम 46 न स र अन स नचत ज त व अन स नचत जम त आनण इतर द बशल घटक य च नवर ष क ळज प वशक र क षनणक व आर थ क नहतस वशधन करण य च जब बद र र ज य वर स पनवल ल आह. त य न ष र न अन स नचत ज त व अन स नचत जम त च य कल य ण च य नवनवध य जन र ज य र सन म र श त र बनवण य त य त त. र ज य त ल अन स नचत ज त च य व यक ततन र ज य त ल इतर प रर त सम ज च य बर बर त आणण य स ठ र सन म र श त नवनवध कल य णक र य जन र बनवण य त य त त. य मध य र क षनणक नवक स, आर थ क नवक स व स म नजक अनभसरण च य य जन च सम व र आह. मह र ष ट र र ज य त ल ग र म ण भ र त ज य नठक ण अन स नचत ज त व नवब ध द घटक च य वस त य आह त, अर वस त य मध य प ण परवठ, रस त, नवज परवठ, मल:ननस स रण, र ट र, सम ज म नदर इत य द मलभ त सनवध उपलब ध करण य स ठ सन 1974 प स न अन स नचत ज त व नवब ध द घटक च य वस त य च नवक स करण ह य जन र बनवण य त य त. क द र र सन च य स म नजक न य य व सक षम करण म त र लय न सन य वष प स न प र य नर क तत व वर प रध न म त र आदर श ग र म य जन ल र क ल ल आह. सदर य जन तर शत अन स नचत ज त च 50% प क ष अनधक ल कस ख य असल ल य र ज य त व अर र ज य त ल 50% प क ष ज स त ल कस ख य असल ल य र व त प ण परवठ, रस त इत य द मलभ त स य सनवध च क म व इतर उपक रम र ज य र सन च य इतर य जन र म ळ घ ल न (Convergence of the Schemes) म ज र क ल ज त त. य य जन स बतच र ज य र सन च य नवनवध नवभ र म र श त र बनवण य त य ण ऱ य कल य णक र य जन च सदर र व मध य अ मलबज वण कर न सदर र व च सव र ण नवक स करण ह य य जन च मख य ह त आह. सदर य जन तर शत स ब नधत र व त मलभ त स य सनवध उपलब ध करण व र व त ल सवश न र र क च ज वनम न उ च वण ह प रमख ह त आह. सदर य जन तर शत म ज र ननध खचश करत न क द र र सन च य व र ज य र सन च य इतर य जन त न प र त ल ल ननध व प रध न म त र आदर श ग र म य जन तर शत नमळण र ननध य च म ळ घ ल न (Convergence ) य जन /क यशक रम र बनवण अप नक षत आह. क द र र सन च य स म नजक न य य व सक षम करण म त र लय न सन य वष त सदर य जन च य नतसऱ य ट य त मह र ष ट र र ज य त ल 145 र व च ननवड कर न त य स ठ र पय लक ष इतक ननध म ज र क ल ल आह. तस च सदर य जन च य अम लबज वण स ठ सनवस तर म र शदर शक स चन ननर शनमत क ल ल य आह त. उपर तत वस तस स त च य प र श शभ नमवर सदर य जन मह र ष ट र र ज य त प रभ व पण र बनवण य स ठ नवनवध प तळ वर ल सनमत य च र ठन करण व क ष नत रय अनधक ऱ य न सनवस तर म र शदर शन स चन ननर शनमत करण य च ब ब र सन च य नवच र ध न ह त.

2 र सन ननणशय : क द र र सन च य स म नजक न य य व सक षम करण म त र लय न य जन च य नतसऱ य ट य मध य मह र ष ट र र ज य त ल 25 नजल हय त ल एक ण 145 र व च ननवड क ल ल आह. सदर र व मध य य जन प रभ व पण र बनवण य स ठ स ब नधत य त रण न र व च य सव र ण नवक स स ठ ख ल ल ब ब वर/ घटक वर क म करण अप नक षत आह : 1. नपण य च य प ण य च सनवध व मल:ननस स रण 2. नर क षण 3. आर ग य व प षक आह र सनवध 4. स म नजक स रक षण 5. ग र म ण रस त व र हननम ण 6. नवज परवठ व र स ज डण 7. क ष नवषयक उप यय जन 8. नवत त य परवठय च य स य सनवध 9. स र णक करण सनवध (नडनजट यज र न) 10. र जर र ननर थमत व क र ल य नवक स सदर 10 ब ब च य अन ष र न क द र र सन न एक ण 100 र ण च र ण कन ततत तय र क ल ल अस न त य स बतच य पनरनर ष ट ट मध य दर शनवल ल आह. सदर य जन तर शत सवशस ध रणपण ख ल ल 2 म य ब बत उप यय जन कर वय च य आह त: 1. य जन च एकनत रकरण (Convergence of Schemes) : र व च य सव नर ण नवक स स ठ (र क षनणक, आर थ क व स म नजक अनभसरण) र ज य र सन व क द र र सन म र श त ज य नवनवध य जन क य न व त आह त, त य य जन स ठ प र त ननध व प रध न म त र आदर श ग र म य जन तर शत प र त ननध य च एकनत रतपण नवच र कर न (Convergence of Schemes) य जन र बनवण अप नक षत आह. य य जन मध य क द र र सन व र ज य र सन च य ख ल ल य जन च सम व र आह : अ) स म नजक न य य व सक षम करण म त र लय द व र र बनवण य त य ण ऱ य य जन : १. र क षनणक नवक स च य य जन : अस वच छ व यवस य त क म करण ऱ य प लक च य मल न म र कप वश नर ष ट यव त त इयत त 9 व व 10 व मध य नर कण ऱ य अन स नचत ज त च य नवद य र थ य न म र कप वश नर ष ट यव त त अन स नचत ज त च य नवद य र थ य न म र क त तर नर ष ट यव त त अन स नचत ज त च य नवद य र थ य न ट प तल स एज यक र न स क लरनर प अन स नचत ज त च य नवद य र थ य न परद र नर ष ट यव त त अन स नचत ज त च य नवद य र थ य न न र नल र ल नर प अन स नचत ज त व इतर म र सवर च य नवद य र थ य न म र त नर कवण वर श (क चचर तल स स) ब ब जर ज वनर म छ त र व स य जन प ष ट ठ 13 प क 2

3 २. आर थ क नवक स च य य जन : Allocation of funds for Welfare of SCs (AWSC) Special Central Assistance to Scheduled Caste Sub Plan (SCA to SCSP) Self-Employment Schemes for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS) Schemes run by National Scheduled Caste Finance and Development Corporation (NSFDC) Schemes run by National Safai Karmcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC) Schemes run by Dr. Ambedkar Foundation Schemes run by State Scheduled Castes Development Corporations (SCDCS) Credit Enhancement Guarantee Scheme for SCs Venture Capital Fund for SCs ३. Schemes for Social Empowerment : Scheme for implementation of PCR Act, 1955 & SC & ST (POA) Act, 1989 Assistance to Voluntary Organizations Working for the Welfare of SCs ब. क द र र सन च य नवनवध नवभ र द व र र बनवण य त य ण ऱ य महत व च य य जन ख ल लप रम ण आह त: Sr. Concerned Ministry / Department Name of the Programme 1 Ministry of Drinking Water & Sanitation National, Rural Drinking Water Programme Swachh Bharat Mission (SBM) 2 Ministry of Human Resource Development Samagra Shiksha & Mid-day-Meal (MDM) National Literacy Mission (NLM) 3 Ministry of Health & Family Welfare National Rural Health Mission Mission Indradhanush Ayushman Bharat Scheme (Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana) (PMJAY) Janani Suraksha Yojana 4 Department of Rural Development, M/o RD National Social Assistance Programme (NSAP) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Yojana National Livelihoods Mission (NRLM) (DAY-NRLM) 5 Ministry of Power Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (Saubhagya) Unnat Jeevan by Affordable LEDs and Appliances for All (UJALA) 6 Ministry of Petroleum and Natural Gas Pradhan Mantri UJJAWALA Yojana 7 Ministry of Finance Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana(PMSBY) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJBY) Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) 8 Ministry of Skill Development and Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana(PMKVY) Entrepreneurship प ष ट ठ 13 प क 3

4 Sr. Concerned Ministry / Department Name of the Programme 9 Ministry of Agriculture and Farmers Soil Health Card Scheme Rashtriya Krishi Vikas Yojana. Welfare National Horticulture Mission Technology Mission for Integrated Development of Horticulture in N.E. Region (TMNE) 10 Ministry of Electronics & Information PMG-DISHA and Common Service Centres Technology 11 Ministry of Communication Telecom Connectivity/ Bharat Net/Postal Banking 12 Ministry of Women & Child Development Integrated Child Development Services (ICDS) 13 Ministry of Labour & Employment Grant in Aid on Child and Women Labour Skill Development Initiative Craftsmen Training Scheme Apprenticeship Training Schemes 14 Ministry of Water Resources, River Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) Development & Ganga Rejuvenation Repair, Renovation & Restoration (RRR) of Water Bodies 15 Department of Land Resources Integrated Watershed Development Programme 16 Ministry of Micro, Small and Medium Prime Minister s Employment Generation Programme Enterprises 17 Ministry of Panchayati Raj Backward Regions Grant Fund 18 Ministry of New and Renewable Energy National Biogas and Manure Management Programme Solar Energy Programme 19 Banks Priority Sector Lending Differential Rate of Interest Scheme २. र प नर चलर : स ब नधत र व त क द र व र ज य र सन च य नवद यम न / क य न व त य जन तर शत मलभ त स य सनवध च ज क म क ल ज त त, त य य जन मध न उपलब ध ननध कम पडल य स त य मध य प रध न म त र आदर श ग र म य जन तर शत प र त ननध सम नवष ट ट कर न सदर क म प णश करण अप नक षत आह. उद.: र व त र ज य र सन च य य जन त न अ र णव ड ब धक म कर वय च अस ल व त य च एक ण अ द जपत रक य रतकम र पय लक ष इतक आह, अर स स त त र ज य र सन कड न र पय लक ष प र त ल य स उवशनरत र पय 5.00 लक ष प रध न म त र आदर श ग र म य जन त न खचश करण अप नक षत आह. सदर ब ब अ तर शत क णक णत क म करत य त ल? य च तपनर ल ख ल लप रम ण आह : 1. नपण य च प ण व मल:ननस स रण सनवध ननम ण करण 2. ओल व सतय कचऱ य च नवल ह व ट ल वण य स ठ सनवध ननम ण करण 3. र ळ व अ र णव ड मध य र च लय च ब धक म व द र स त करण 4. अ र णव ड ब धक म करण 5. स रऊज प नदव य च स य करण 6. Construction of all weather roads 2. र व नवक स आर खड तय र करण (Village development Plan) : उपर तत पनरच छ द मध य नम द क ल य न स र स ब नधत र व मध य प रध न म त र आदर श ग र म य जन तर शत आवश यक मलभ त स य सनवध ननम ण करण व र व च सव नर ण नवक स करण य स ठ स ब नधत ग र म प च यत न 5 प ष ट ठ 13 प क 4

5 वष च र व नवक स आर खड करण अप नक षत आह. त य स ठ स ब नधत ग र म प च यत न र व च य र रज नवच र त घ ऊन अस आर खड तय र कर व. य प व अस आर खड तय र क ल ल अस ल तर त य मध य क ह आवश यक र रबदल कर न ह आर खड अ नतम करत य ईल. म त र प व अस आरखड तय र क ल ल नस ल तर सदर य जन तर शत प र त ननध खचश करण य स ठ पढ ल 5 वष च सवशसम व र क अस र व नवक स आर खड तय र कर व. सदर आर खड तय र करण य च जब बद र स ब नधत ग र म प च यत च आह. स बतच र व त ल प रत य क घर च सव क षण कर न म नहत र ळ करण अप नक षत आह, ज ण कर न र व त न मक क य य जन र बनवण आवश यक आह? ह ठरनवण र तय ह ईल. सदर र व नवक स आर खड स ब नधत र व त ल सरप च य च य अध यक षत ख ल ल स ननक सनमत न तय र कर न त य स ग र म सभ च म न यत घ य व व अर म न यत ल य न तर ह आर खड नजल ह नधक र य च य अध यक षत ख ल ल नजल ह स तर य सनमत कड म ज र स ठ प ठव व. अस र व नवक स आर खड प र त ल य न तर नजल ह स तर य सनमत न तप स न त म ज र कर व. य म ज र न तरच सदर आर खडय न स र स ब नधत र व त मलभ त स य सनवध ननम ण करण य च क म ह त घ त य त ल. र व नवक स आर खड तय र करत न ख ल ल प रपत र मध य म नहत जम कर व : 1. र व प तळ वर ल म नहत - प रपत र 1 2. र व त उपलब ध असल ल य मलभ त स य सनवध व भनवष ट य त ननम ण कर वय च य स य सनवध य ब बतच म नहत - प रपत र 2 3. व यस ततक ल भ च य य जन स ठ घरननह य सव क षण - प रपत र 3 र व नवक स आर खडय त र व त उपलब ध असल ल य मलभ त स य सनवध व भनवष ट य त ननम ण कर वय च य स य सनवध य ब बत अचक म नहत असण आवश यक आह. र व नवक स आर खड ख ल ल प रपत र त तय र करण आवश यक आह : 1. मलभ त स य -सनवध ब बत क म च प रर त अहव ल व क त आर खड - प रपत र 4 2. व यस ततक ल भ च य य जन च प रर त अहव ल व क त आर खड - प रपत र 5 3. र व त उपलब ध स य सनवध न स र भर वय च र ण कन ततत - प रपत र 6 3. ननध च उपलब धत : प रध न म त र आदर श ग र म नवक स य जन तर शत ननवड क ल ल य प रत य क र व स क द र र सन च य स म नजक न य य व सक षम करण म त र लय म र श त र पय लक ष इतक अन द न द ण य त य ईल. य मध ल र पय 20.00लक ष ह र व नवक स आर खडय त ल र प नर चलर च क म करण य स ठ खचश करत य त ल तर उवशनरत र पय 1.00लक ष ह प रर सक य व इतर खच स ठ व परत य त ल. प रर सक य व इतर खच मध य त नत रक सह य य, प रनर क षण, क षमत व त त, जनज र त व प रनसध द इत य द ब ब च सम व र अस ल. सदर र पय 1.00 लक ष रकम त न क द र, र ज य, नजल ह व र व प तळ वर प रर सक य व इतर खचश करण अप नक षत अस न य मध य क द र, र ज य, नजल ह व र व प तळ वर 1:1: 1:2 य प रम ण त ननध उपलब ध कर न नदल ज ईल. सदर य जन त न कर वय च य क म स ठ स ब नधत र व न र ज य व क द र र सन च य व र व र ळय य जन मध न कम त कम 3 त 4 पट ननध उपलब ध करण आवश यक आह, ज ण कर न र व त मलभ त स य सनवध च पर र क म क ल ज त ल. प ष ट ठ 13 प क 5

6 4. ननध नवतरण च क यशपध दत : पनहल ह त : सदर य जन तर शत क द र र सन म र श त स ब नधत र ज य न द न ह त य त ननध नवतरण करण य त य ईल. त य मध य पनहल य ह त य त 50% पयशत ननध य जन च प रच र प रनसध द करण, क षमत व ध द करण, र व नवक स आर खड तय र करण इत य द क म स ठ नवतनरत करण य त य ईल. त य न स र स ब नधत र ज य म र श त सदरच ननध नजल ह स तर य य त रण स उपलब ध कर न नदल ज ईल. र प नर चलर अ तर शत कर वय च य क म च ननध र व नवक स आर खड नजल ह स तर य सनमत न म ज र क ल य न तर स ब नधत ग र म प च यत स नवतनरत करण य त य ईल. स ब नधत ग र म प च यत न सदर ननध म ज र क म करण य स ठ ननन त क ल ल य क य न वय न य त रण स उपलब ध कर न द य यच आह. द सर ह त : क द र य स तर वर ल सननयत र ण सनमत म र श त आढ व घ तल य न तर व पर र प रम ण त प रर त ल य च ननदर शन स आल य न तर द सऱ य ह त य च ननध क द र र सन कड न र ज य र सन स वर श करण य त य ईल. 5. त नत रक सह य य : सदर य जन च य अ मलबज वण स ठ क द र य स तर वर न र नल इस न स टटयट ऑर र रल ड व हलपम ट ॲण ड प च यत र ज (NIRD & PR), ह द र ब द य ग र मनवक स स ठ क म करण ऱ य प रनर क षण स स म र श त त नत रक सह य य व मदत (प रनर क षण व इतर ब ब ) करण य त य ईल. य च धत वर र ज य व नजल ह स तर वर र ज य र सन म र श त प रनर क षण स स च ननवड कर न य स स म र श त त नत रक सह य य परनवण य त य ईल. अर स स ननवडण य च जब बद र र ज य र सन च अस ल. सदर प रनर क षण स स म र श त ख ल ल ब ब वर प रनर क षण द ण य त य ईल : र ज यस तर य व नजल ह स तर य अनधक ऱ य न मलभ त प रनर क षण नवनवध प तळ वर ल प रनर क षण स ठ क यशक रम तय र करण सदर य जन च ननय जन, अ मलबज वण व सननय त रण य स ठ स ब नधत य त रण न प रनर क षण द ण 6. य जन च य अ मलबज वण स ठ र ज य, नजल ह व र व प तळ वर सनमत य च स पन : सदर य जन च य प रभ व अ मलबज वण स ठ र ज य र सन, नजल ह प तळ व र व प तळ वर ख ल ल प रम ण सनमत य च स पन /र ठन करण य त य त आह : अ) र ज यस तर य सल ल र र सनमत : 1 म त र,स म नजक न य य व नवर ष सह य य नवभ र, म त र लय, म बई 2 म त र, ग र मनवक स नवभ र, म त र लय, म बई 3 सनचव, ननय जन नवभ र, म त र लय, म बई 4 सनचव, ग र मनवक स नवभ र, म त र लय, म बई 5 सनचव, मनहल व ब लकल य ण नवभ र, म त र लय, म बई अध यक ष सह अध यक ष प ष ट ठ 13 प क 6

7 6 सनचव, र ल य नर क षण नवभ र, म त र लय, म बई 7 सनचव, स वशजननक आर ग य नवभ र, म त र लय, म बई 8 सनचव, प ण परवठ व स वच छत नवभ र, म त र लय,म बई 9 सनचव, र ह नवभ र, म त र लय, म बई 10 सनचव, स वशजननक ब धक म नवभ र, म त र लय, म बई 11 सनचव, प टब ध र व जलस ध रण नवभ र, म त र लय, म बई 12 सनचव, उज नवभ र, म त र लय, म बई 13 सनचव, म नहत व त त रज ञ न नवभ र, म त र लय, म बई 14 र ज यस तर य प रमख, र ष ट र य स चन क द र, म बई 15 प रनतननध, र ज य अन स नचत ज त, जम त आय र, म बई 16 र ज यस तर य प रनतननध, द रस च र नवभ र, म बई 17 म र सवर श कल य ण र स ब नधत क ष त र त क म करण र नकम न 6 स म नजक क यशकत व तज ञ व यतत 18 प रनतननध, अग रण ब क 19 प रनतननध, ग र मनवक स नवभ र, क द र र सन 20 प रनतननध, स म नजक न य य व सक षम करण म त र लय, क द र र सन 21 प रध न सनचव, स म नजक न य य व नवर ष सह य य नवभ र, म त र लय, म बई सनचव सनमत च क यशकक ष : (1) य जन च य अ मलबज वण च आढ व घ ण व म र शदर शन करण. (2) सदर सनमत च ब ठक 6 मनहन य त न नकम न एकद य प रम ण वष त न नकम न 2 व ळ घ ण य त य व. ब) र ज यस तर य सननय त रण सनमत : 1 मख य सनचव, मह र ष ट र र सन अध यक ष 2 सनचव, ननय जन नवभ र, म त र लय, म बई 3 सनचव, ग र मनवक स नवभ र, म त र लय, म बई 4 सनचव, मनहल व ब लकल य ण नवभ र, म त र लय, म बई 5 सनचव, र ल य नर क षण नवभ र, म त र लय, म बई 6 सनचव, स वशजननक आर ग य नवभ र, म त र लय, म बई 7 सनचव, प ण परवठ व स वच छत नवभ र, म त र लय,म बई 8 सनचव, र ह नवभ र, म त र लय, म बई 9 सनचव, स वशजननक ब धक म नवभ र, म त र लय, म बई 10 सनचव, प टब ध र व जलस ध रण नवभ र, म त र लय, म बई 11 सनचव, उज नवभ र, म त र लय, म बई प ष ट ठ 13 प क 7

8 12 सनचव, म नहत व त त रज ञ न नवभ र, म त र लय, म बई 13 प रनतननध, र ज य अन स नचत ज त, जम त आय र, म बई 14 सदर य जन तर शत ज य र व च ननवड ल आह, अर 5 नजल हय त ल क यशक रम स च लक (PMAGY) 15 र ज यस तर य प रमख, र ष ट र य स चन क द र, म बई 16 र ज यस तर य प रनतननध, द रस च र नवभ र, म बई 17 म र सवर श कल य ण र स ब नधत क ष त र त क म करण र नकम न 2 स म नजक क यशकत व तज ञ व यतत 18 प रनतननध, अग रण ब क ( ) 19 प रनतननध, ग र मनवक स नवभ र, क द र र सन 20 प रनतननध, स म नजक न य य व सक षम करण म त र लय, क द र र सन 21 प रध न सनचव, स म नजक न य य व नवर ष सह य य नवभ र, म त र लय, म बई सनचव सनमत च क यशकक ष : (1) य जन च य अ मलबज वण च आढ व घ ण व म र शदर शन करण. (2) सदर सनमत च ब ठक 6 मनहन य त न नकम न एकद य प रम ण वष त न नकम न 2 व ळ घ ण य त य व. क) र ज य स तर य प रध न म त र आदर श ग र म य जन कन व हजशन स सनमत : 1 प रध न सनचव,स म नजक न य य व नवर ष सह य य नवभ र, म त र लय, म बई 2 सनचव, ननय जन नवभ र, म त र लय, म बई 3 सनचव, ग र मनवक स नवभ र, म त र लय, म बई 4 सनचव, मनहल व ब लकल य ण नवभ र, म त र लय, म बई 5 सनचव, र ल य नर क षण नवभ र, म त र लय, म बई 6 सनचव, स वशजननक आर ग य नवभ र, म त र लय, म बई 7 सनचव, प ण परवठ व स वच छत नवभ र, म त र लय,म बई 8 सनचव, र ह नवभ र, म त र लय, म बई 9 सनचव, स वशजननक ब धक म नवभ र, म त र लय, म बई 10 सनचव, प टब ध र व जलस ध रण नवभ र, म त र लय, म बई 11 सनचव, उज नवभ र, म त र लय, म बई 12 सनचव, म नहत व त त रज ञ न नवभ र, म त र लय, म बई 13 सदर य जन तर शत ज य र व च ननवड ल आह अर 2 नजल हय त ल क यशक र स च लक (PMAGY) 14 र ज यस तर य प रमख, र ष ट र य स चन क द र, म बई अध यक ष प ष ट ठ 13 प क 8

9 15 र ज यस तर य प रनतननध, द रस च र नवभ र, म बई 16 प रनतननध, अग रण ब क 17 आयतत, सम ज कल य ण, मह र ष ट र र ज य, पण सनचव सनमत च क यशकक ष : (1) य जन च य अ मलबज वण च आढ व घ ण व म र शदर शन करण. (2) सदर सनमत च ब ठक 3 मनहन य त न नकम न एकद य प रम ण वष त न नकम न 4 व ळ घ ण य त य व. ड) नजल ह स तर य प रध न म त र आदर श ग र म य जन कन व हजशन स सनमत : 1 नजल ह नधक र, स ब नधत नजल ह अध यक ष 2 मख य क यशक र अनधक र, नजल ह पनरषद सह अध यक ष 3 उप मख य क यशक र अनधक र (प च यत), नजल ह पनरषद 4 नजल ह मनहल व ब लकल य ण अनधक र 5 नर क षण नधक र (प र नमक), नजल ह पनरषद 6 नजल ह र ल यनचनकत सक, स म न य र ग ण लय 7 उप मख य क यशक र अनधक र, प ण व स वच छत नवभ र, नजल ह पनरषद 8 क यशक र अनभय त, स वशजननक ब धक म नवभ र 9 क यशक र अनभय त, प टब ध र व जलस ध रण (र ज य स तर य) 10 नजल ह परवठ अनधक र, नजल ह नधक र क य लय 11 क यशक र अनभय त, मह र ष ट र र ज य नवद यत नवतरण क पन मय नदत 12 नजल ह अनधक षक क ष अनधक र, क ष नवभ र 13 नजल ह स तर य प रमख, र ष ट र य स चन क द र 14 सदर य जन तर शत ज य र व च ननवड ल आह अर 2 र व त ल क यशक रम स च लक (PMAGY) 15 नजल ह स तर य प रनतननध, भ रत द रस च र ननर म नलनमट ड 16 प रनतननध, नजल ह अग रण ब क 17 नजल ह सम ज कल य ण अनधक र, नजल ह पनरषद 18 सह यक आयतत,सम ज कल य ण सनचव सनमत च क यशकक ष : (1) य जन च य अ मलबज वण च आढ व घ ण व म र शदर शन करण. (2) र व प तळ वर य जन र बनवत न य ण ऱ य अडचण च ननर करण करण. (3) य जन र बनवण य स ठ आवश यकत पडल य स इतर नवभ र च सह य य उपलब ध कर न द ण. प ष ट ठ 13 प क 9

10 (4) य जन ब बत प र त तक र र च ननर करण करण. (5) र ज य कड न प र त ननध स ब नधत र व स नवनहत मदत त वर श करण व ल ल य खच च व क म च य प रर त च आढ व घ ण. (6) य जन च प रर त अहव ल आयतत, सम ज कल य ण, मह र ष ट र र ज य, पण य न दर 2 मनहन य न स दर करण. (7) सदर सनमत च ब ठक दरमह घ ण य त य व. इ) र वप तळ वर ल प रध न म त र आदर श ग र म य जन कन व हजशन स सनमत : 1 सरप च, ग र म प च यत अध यक ष 2 ग र म प च यत त ल अन स नचत ज त च सवश 3 आर ग य स नवक, अ र णव ड स नवक 4 मख य ध य पक, नजल ह पनरषद प र नमक र ळ. 5 ग र मस वक / ग र मनवक स अनधक र. 6 तल ठ 7 क ष सह य यक, क ष नवभ र 8 ग र म प च यत त ल अन स नचत ज त च ( सनचव च ननवड ग र म सनचव प च यत न एकमत न कर व ) सनमत च क यशकक ष : (1) य जन च य अ मलबज वण च आढ व घ ण. (2) सदर य जन स ठ प र त ननध नवनहत मदत त खचश करण व त य ब बतच उपय र त प रम णपत र नजल ह स तर य सनमत म र श त आयतत, सम जकल य ण, मह र ष ट र र ज य, पण य च य कड स दर करण. (3) य जन ब बत प र त तक र र च ननर करण करण. (4) सदर सनमत च ब ठक दरमह घ ण य त य व. 7. नवनवध प तळय वर ल क यशक रम स च लक च ननयतत व जब बद र : क द र व र ज य स तर वर ल स ननय त रण सनमत य च सनचव अन क रम क द र व र ज य स तर वर क यशक रम स च लक म हण न क म प हत ल.त य चप रम ण नजल ह प तळ वर नजल ह नधक र य य जन स ठ क यशक रम स च लक म हण न क म प हत ल. नजल ह स तर वर नजल ह पनरषद च मख य क यशक र अनधक र नजल ह नधक र य न सह य य करत ल. र व प तळ वर सरप च ह क यशक रम स च लक म हण न क म प हत ल. सवश स तर वर ल क यशक रम स च लक ह य जन च नवह त मदत त प रभ व अ मलबज वण करण य स ठ जब बद र असत ल. 8. ननध खचश करण य च मदत : सदर य जन त र शत नव य न ननवड क ल ल य र व न म ज र क ल ल ननध खचश करण य च मदत क द र र सन न ननध नवतर त क ल य च य नदन क प स न द न वष च र ह ल. तस च ज य र व न ननध य पव म ज र क ल प ष ट ठ 13 प क 10

11 आह, अर र व न अनतनरतत ननध म ज र ल य स अस ननध खचश करण य च मदत क द र र सन न ननध नवतनरत क ल य च य नदन क प स न एक वष च र ह ल. 9. सननय त रण य त रण : य जन च प रर त अहव ल स दर करण, य जन च सननय त रण करण, य जन च मल य कन करण तस च य जन च स म नजक अ क क षण करण इत य द : अ) म नसक प रर त अहव ल स दर करण : नजल ह स तर वर ल क यशक रम स च लक त नजल ह नधक र ह सदर य जन च र वननह य प रर त अहव ल दरमह नवह त प रपत र त ( प रपत र 4,5 व 6 ) स दर करत ल तस च नजल ह स तर वर ल क यशक रम स च लक त नजल ह नधक र म नसक प रर त अहव ल दरमह नवह त प रपत र क रम क 7 मध य तर र ज य स तर य क यशक रम स च लक म नसक प रर त अहव ल दरमह नवह त प रपत र क रम क 8 मध य स दर करत ल. आ) सदर य जन त र शत म ज र क म च नवनवध स तर वर स बनधत सननय त रण सनमत य म र श त आढ व घ ण य त य ईल. इ) म नसक प रर त अहव ल प रण ल नवकनसत करण व त च अ मलबज वण करण य स ठ य ण र खचश सदर य जन स ठ प र त तरतद त न भ र नवण य त य ईल. य मध न ख ल ल ब ब वर खचश करण य त य ईल: य जन च म नसक प रर त अहव ल तय र करण य स ठ स र णक प रण ल तय र करण. म नसक प रर त अहव ल ह त ळण य स ठ य ग य प रनर नक षत कमशच -य च क त र ट पध दत न ननयतत करण. सदर क म स ठ इ टरन ट कन तर नसह स र णक च स य करण. ई) ग र मनवक स, सम ज र स त र व व यवस पन क ष त र त ल न म नकत अर स स म र श त सदर य जन च स वत त रपण मल यम पन करण य त य ईल. उ) र ष ट र य र जर र हम क यद, 2005 मध ल कलम 17 न स र सदर य जन च स म नजक अ क क षण स बनधत ग र मसभ न करण अप नक षत आह. 10. उत क ष ट ट क म करण -य ग र म प च यत न र ष ट र य व र ज यस तर वर ल परस क र द ण : सदर य जन त र शत च र ल क म करण य स ठ र ज य न प र त स हन नमळ व, य स ठ प रत य क र ज य त न उत क ष ट ट क म करण ऱ य त न र व न ( ननवडल ल य 50 र व मध न 1 र व ) ननवड सनमत न ननन त क ल ल य ननकष न स र प रत य क र पय 5.00 ल ख य प रम ण र ज य स तर य परस क र द ण य त य ईल तस च अर र ज य स तर य परस क र नमळ ल ल य र व मध न त न र व न प रत य क र पय ल ख य प रम ण र ष ट र य स तर वर ल परस क र द ण य त य ईल. 11. सवशस ध रण स चन : 1) सदर य जन तर शत प र त ननध क ष र र त न आहर त करण य स ठ सह यक आयतत,सम ज कल य ण, स ब ध त नजल ह य न आहरण व स नवतरण अनधक र म हण न घ नषत करण य त य त आह. कर त त य न य जन स ठ प र त ननध क ष र र त न आहर त कर न नजल ह स तर य सनमत च य म न यत न स ब नधत ग र म प च यत स वर श कर व. 2) सदर य जन तर शत कर वय च क म नवत त नवभ र च य स चन न स र नवनहत क यशपध दत च अवल ब कर न ई- नननवद प रनक रय र बव न कर व त. प ष ट ठ 13 प क 11

12 3) सदर य जन स ठ प र त ननध स बन धत ग र म प च यत न सरप च व ग र मस वक य च य स यतत न व न स वत त र ब क ख त उघड न त य त जम कर व व रकम च प रद न धन द र द व र अ व RTGS द व र कर व. ह र सन ननणशय मह र ष ट र र सन च य य स क तस ळ वर उपलब ध करण य त आल अस न, त य च स र णक स क त क क रम क अस आह. ह र सन ननणशय नडज टल स व क षर न स क ष नकत कर न क ढण य त य त आह. मह र ष ट र च र ज यप ल य च य आद र नस र व न व न Sunil D Sardar Digitally signed by Sunil D Sardar DN: c=in, o=government Of Maharashtra, ou=social Justice and Special Assistance Department, postalcode=400032, st=maharashtra, =c0098eb68042c66b72115bc62ef9206ece429 81aab d7cadca447533, cn=sunil D Sardar Date: :48:35 +05'30' ( सननल सरद र ) क य सन अनधक र, मह र ष ट र र सन प रनत, 1. आयतत, सम ज कल य ण आयतत लय, मह र ष ट र र ज य, पण, 2. प र द नर क उप आयतत, सम ज कल य ण नवभ र, सवश, 3. सह य यक आयतत, सम ज कल य ण, सवश, 4. नजल ह सम ज कल य ण अनधक र, नजल ह पनरषद, सवश, 5. मह ल ख प ल (ल ख व अनज ञ यत )-1, मह र ष ट र,म बई, 6. मह ल ख प ल (ल ख पनरक ष )-1,मह र ष ट र, म बई, 7. मह ल ख प ल (ल ख व अनज ञ यत )-2, मह र ष ट र,न र प र, 8. मह ल ख प ल (ल ख पनरक ष )-2,मह र ष ट र, न र प र, 9. स च लक, ल ख व क ष र र, मह र ष ट र र ज य,म बई, 10. सवश म त र लय न नवभ र,म त र लय,म बई, 11. सवश क य सन, स म नजक न य य व नवर ष सह य य नवभ र,म त र लय,म बई, 12. ननवड नस त /अज क. प ष ट ठ 13 प क 12

13 पर र ष ट क र. तपर ल वस त स स त ग ण कन 4 1 प ण य च य ण य च स प ध मलप स स रण 2 प क षण 3 आर ग य षक आह र स प ध 4 स म प क स रक षण 5 ग र म ण रस त ग हप म ण 6 प र ठ ग स डण 7 क ष प षयक उ यय 8 प त त य र ठय च य स य स प ध 9 स गणक करण स प ध (पडप ट य ) 10 र ग र प र ममत क ल य प क स प ष ट ठ 13 प क 13

- 22/02/ /417/16-1) / ) : ) :-. 1. ( ), इ - - ( - ). - Drought Mitigation Measures ए

- 22/02/ /417/16-1) / ) : ) :-. 1. ( ), इ - - ( - ). - Drought Mitigation Measures ए - 22/02/2016-4/417/16-1) - - - -32-2016/ -5-32 -20 - - - - 1) : 1-060 2 3 2) :- 1 ( ), 2 1 इ - - ( - ) - Drought Mitigation Measures ए 50 50-3) 31- - C:\Users\project39\Desktop\Guidelines Final Draft 22021602

अधिक जानकारी

प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क

प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क प रस त व - मह र ष ट र स ग ह नवभ ग मह र ष ट र र ज य प ल स दल त ल सह यक प ल स उपन र क षक,प ल स हव लद र, प ल स ईक व प ल स न प ई य च य कर त प ल स उपन र क षक पद वर न य क त स ठ प ल स उपन र क षक मय नदत नवभ ग

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त

ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त ग र मव क स व भ ग च य अव पत य ख ल ल स ग र म क द र म र फ त न गव क न दय य च य व त त य सम शन सह (ब ककग- Financial Inclusion) व व स / द खल व त ण च क यफपद त द वनव त ब बतच य म गफदशफक स चन. मह ष ट र श सन ग र म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन 2016-2017 सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ मध ल अ श त श क, श ण स वक य न प द र श णश पद वक अ य स म स ठ व श म हत प तक मह र

अधिक जानकारी

Declaration of Assets and Liabilities

Declaration of Assets and Liabilities मत त द य त व च व र ष क यवयवरण स दर करण क यपधत मह र ष ट र न गर स व (वतयण क) यन म,1979 मह र ष ट र न गर स व (व तण क) ननयम,1979 च य ननयम 19 च य प टननयम (1) प त य ख ल ल ट प 3 अन स र प रत य क श सक य अनधक र /कमतच

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

*अन च छ द 1* :- स घ क न म और र ज य क ष त र *अन च छ द 2* :- नए र ज यय क प रव श य स थ पन *अन च छ द 3* :- र ज य क ननम ण तथ स म ओ य न मय म पररवत न *अन च छ

*अन च छ द 1* :- स घ क न म और र ज य क ष त र *अन च छ द 2* :- नए र ज यय क प रव श य स थ पन *अन च छ द 3* :- र ज य क ननम ण तथ स म ओ य न मय म पररवत न *अन च छ *अन च छ द 1* :- स घ क न म और र ज य क ष त र *अन च छ द 2* :- नए र ज यय क प रव श य स थ पन *अन च छ द 3* :- र ज य क ननम ण तथ स म ओ य न मय म पररवत न *अन च छ द 4* :- पहल अन स न त व थ अन स क स शयधन तथ दय और त

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र अध क र कड न स द श न प तमत आण अन प लन च आमच वचनबधदत वर स ह त भर द त प र य सहक र न व स प वअस आच र स ह त क णत अपव द प वन, जगभर त ल आपल क णत र च लन मध क

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००. व बस ईट www.mcgm.gov.in व वध वषय त ल प र ध य पक, ब हन म बई मह नगरप लक व

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन

प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन प रसत न : मह र ष ट र श सन र ज य त ल श सन म न यत प र प त ख जग व न अन द वनत क यम व न अन द वनत वशक षण स स मध ल व य स वयक अभ य सक रम स ठ प र श घ ण ऱ य अन स व त ज त, व म क त ज त, भटक य जम त, इतर म ग स ग व श

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

dfdfd

dfdfd मह र ष ट र श सन स र वजननक ब धक म वर भ ग, प ण स थ पत य अभभय त र क सह य यक / कननष ट ठ भ प क / सह य यक भ ड रप / आर खक श र ण -3 (अन र खक)/ र हनच क य स र ग वत पद भरत स ठ ज हहर त सन-2015 ज हहर त श ध द प क क

अधिक जानकारी

श ळय न सकस आह र... श ळ प लन कड वस यक द क ण त न ब घतल ज त अस य म ळ ब द त श ळ प लन ह स क पन दवस दवस ल क य ह त आह. य वस य म य ६० त ७० ट खच ह श ळय य ख वर

श ळय न सकस आह र... श ळ प लन कड वस यक द क ण त न ब घतल ज त अस य म ळ ब द त श ळ प लन ह स क पन दवस दवस ल क य ह त आह. य वस य म य ६० त ७० ट खच ह श ळय य ख वर श ळय न सकस आह र... श ळ प लन कड वस यक द क ण त न ब घतल ज त अस य म ळ ब द त श ळ प लन ह स क पन दवस दवस ल क य ह त आह. य वस य म य ६० त ७० ट खच ह श ळय य ख वर ह त अस य म ळ ब द त प दत न स ग पन करण य श ळ प लक न,

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar मह र र य म ण ज वन नत अ भय न (उम द) ज ह अ भय न यव थ पन क,प लघर स ई आ शव द अप ट म ट, ल कम य नगर, कच र र ड,प लघर-401404 Email- dmmupalghar@gmail.comफ न न.02525-251260 ------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य य ग य न मत रनर द त रशत आक त य क ढ. 3. प रत य क म ख

अधिक जानकारी

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस .स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस य क वक स वभ ग, मह र श सन य च म फ त आर य व न अ य स

अधिक जानकारी

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210 मह र र य य स क तक ध रण य मस स ब ध स चन स ठ आव हन य मर ठ ब धव न, स म नम क र. दन क: १६ फ व र २०१० मर ठ भ ष, मर ठ स क त, मर ठ त ल स ह य व एक दर तच मर ठ म णस य प ढ ल व वध आ ह न य वषय ० सल ल क ळकण य च एकच अम

अधिक जानकारी

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 प ण प रवठ व स वच छत ववभ ग मह र ष ट र श सन व षय:- गत एक ष त व भ ग म र फ त घ ण य त आल ल य महत प र फ श सन वनर फय च अ मलबज र रड ई खर च र च स ध दरत दनकष (श सन दनर णय द न क ०९/१०/२०१३) द न क १८ म, १९९६ च य

अधिक जानकारी

श क षणणक वर ष प स न ऄणखल भ रत य त त र णशक षण पणरर द च य म न यत न स र र ज य त स र ऄसल ल य ऄणभय णत रक /और धणनम णश स त र / व स त श स त र/एचएमस ट

श क षणणक वर ष प स न ऄणखल भ रत य त त र णशक षण पणरर द च य म न यत न स र र ज य त स र ऄसल ल य ऄणभय णत रक /और धणनम णश स त र / व स त श स त र/एचएमस ट श क षणणक वर ष 2013-14 प स न ऄणखल भ रत य त त र णशक षण पणरर द च य म न यत न स र र ज य त स र ऄसल ल य ऄणभय णत रक /और धणनम णश स त र / व स त श स त र/एचएमस ट / एमब ए / एमस ए/प ज ड एम मह णवद य लय त ल ऄभ य सक रम

अधिक जानकारी

ब हन म बई ह गरप नलक न य ज सन त च ब हन म बईच य प र र प न क स आर खड (2034) ब बतच अह ल ग ष र सदरह दस त ऐ ज ह न य ज प र नधकरण तर फ न यमक त करण य त आल ल य

ब हन म बई ह गरप नलक न य ज सन त च ब हन म बईच य प र र प न क स आर खड (2034) ब बतच अह ल ग ष र सदरह दस त ऐ ज ह न य ज प र नधकरण तर फ न यमक त करण य त आल ल य ब हन म बई ह गरप नलक न य ज सन त च ब हन म बईच य प र र प न क स आर खड (2034) ब बतच अह ल ग ष र सदरह दस त ऐ ज ह न य ज प र नधकरण तर फ न यमक त करण य त आल ल य न य ज सन त सदस य च प र नणक प रयत न अस म बईकर च य प

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ud-blueprint

Microsoft Word - ud-blueprint स नय जत न गर करण च दश न गर करण - न ल त हषर द अभ य कर Ð म नथर स शल ड व ह लप म ट कन स ल ट ग यव ह ट ल मट ड म चर २०१३ l प हल मस द (म न यत स ठ ) मह र ष टर नव नम र ण स न अन बम णक १. द ष टक ष प त न ल त 3 २. ज

अधिक जानकारी

ISSN: , Volume 1, Issue III, (April- June.2016), PP आध न कत और प रम ख सम जश स त र य नसद तव त त अ र ग क म र प ण

ISSN: , Volume 1, Issue III, (April- June.2016), PP आध न कत और प रम ख सम जश स त र य नसद तव त त अ र ग क म र प ण आध न कत और प रम ख सम जश स त र य नसद तव त त अ र ग क म र प ण ड य प.एच.ड. सम जश स त र क श न न द नवश वनवद य लय, व र णस (उ.प र.) ई.म ल anurag.100pandey@gmail.com आल ख स र श क आध न कत एक ऐस पद ह ज ब न व द और

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 7th April 2018 in Hindi Here's the Hindi version of Important Current Affairs 7th April 2018 in Hindi. Now stay upda

Today's Important Current Affairs 7th April 2018 in Hindi Here's the Hindi version of Important Current Affairs 7th April 2018 in Hindi. Now stay upda Tday's Imprtant Current Affairs 7th April 2018 in Hindi Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 7th April 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs fr SSC, IBPS and

अधिक जानकारी

Daily Current Affairs Capsule 29 th May 2019

Daily Current Affairs Capsule 29 th May 2019 Daily Current Affairs Capsule 29 th May 2019 1. व ज ञ न क उच चतम त पम व ल स परक डक टर क ररक ड क त ड व ज ञ न क अब तक दर ज नकए गए उच चतम त पम पर स परक डक ट नवट क ख र क ह अम ररक म न क ग नवश वनवद य लय क धकत

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 उन नत श त सम द ध श तकर म ह म 2017-18 मह र ष ट र श सन क ष व भ ग ग - ब ल,त.वसन नर, व.न वशक 1 प रस त न सन २०२२ पय त श तकऱय च द प पट उत पन न य सन २०१७-१८ प स न उन नत श त सम द ध श तकर म ह म व व ध य न च अ मलब

अधिक जानकारी

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द

क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द क य लय: वभ ग य उपआय त, म हल व ब ल वक स, और ग ब द वभ ग, और ग ब द ल ट.9, स. द. ज धव य च इम रत, प हल मजल, ख कडप र, और ग ब द E-mail id:div.aurangabad@gmail.com/ द र वन म क :- 0240-2325570/ 2331755 ----------------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

Microsoft Word - {14} , Shirdi

Microsoft Word - {14} , Shirdi 1 स ईब ब स थ न व व त यव थ ( शड ) सभ.१४/ २०१८ दन क १३.१२.२०१८ थळ- स ई नव स अ तथ ग ह, शड व ळ- द प र १२.३० व जत स ईब ब स थ न यव थ पन स मत च सव स ध रण सभ ग व र द.१३.१२.२०१८ र ज शड य थ ल स थ नच स ई नव स अ तथ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019

Microsoft Word - zp bnd Advt Revised Non PESA 1Mar2019 अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) नम न ज हर त ज ह प रषद भ ड र ज ह प रषद, भ ड र अ तग त गट-क मध ल सरळस व च र त भर य स ठ च ज हर त ज हर त म क:- 01/2019 दन क :- 02/03/2019 ------------------------------ मह र श सन

अधिक जानकारी

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Sixth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 21th August, 2019/30th Shravan, 1941(Saka) ---- [Chi

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Sixth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 21th August, 2019/30th Shravan, 1941(Saka) ---- [Chi HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Sixth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 21th August, 2019/30th Shravan, 1941(Saka) [Chief Minister - Irrigation & Public Health Minister - Education

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

नव न शहर क र यस च नव न शहर क र यस च 1

नव न शहर क र यस च नव न शहर क र यस च 1 नव न शहर क र यस च 1 2 3 4 नव न शहर क र यस च 5 6 श श वत शहर आण सर व म नव वस हत व षय क व ट घ षण पत र 1. आम ह र ज य आण सरक रच प रम ख, म त र आण उच च प रत न ध, स य क त र ष ट र च य आव स आण श श वत शहर व क स

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation स क षम न य ज एक सहभ ग प रक र य 22 ज ल ई 2018 प ट, जजल च प वत न य ज क य ह? अप स स ध, श रम, व त वरण क अप आज ववक, जर रत, और भववष य क ललए त य र कर य उ पर स च र ष र य-र ज य-जजल -ब ल क-प च यत र ष र य स तर पर

अधिक जानकारी

क यषक र स र श 1 अवल क म. म इ डस प स नबझ स प र कसष प र यव ह ट नलनमट ड (य प ढ जय एमब प प एल ककव फ य षद अस स ब धल ज ईल) [प व नसरर प र पट ज प र यव ह ट नलन

क यषक र स र श 1 अवल क म. म इ डस प स नबझ स प र कसष प र यव ह ट नलनमट ड (य प ढ जय एमब प प एल ककव फ य षद अस स ब धल ज ईल) [प व नसरर प र पट ज प र यव ह ट नलन क यषक र स र श 1 अवल क म. म इ डस प स नबझ स प र कसष प र यव ह ट नलनमट ड (य प ढ जय एमब प प एल ककव फ य षद अस स ब धल ज ईल) [प व नसरर प र पट ज प र यव ह ट नलनमट ड म हण ओळखल ज त अस ], क प अनधन यम, 1956, च य ध र

अधिक जानकारी

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ळ म वत ल ज ळ न घ तल ' अस २० न हबर य र ज ह ण लय त द

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण - 2016 म न य श र श ख़ सब ह अल अहमद अल ज ब र अल सब ह अमर र क व त ईश वर इनक रक कर म न य श र श ख़ नव फ अल अहमद

अधिक जानकारी

Kingdom and Covenant in the New Testament

Kingdom and Covenant in the New Testament नए ननयम म र ज य और व च अध ययन ननर द न क अध य य र द परम श वर क र ज य 2013 by Third Millennium Ministries www.thirdmill.org For videos, manuscripts, and other resources, visit Third Millennium Ministries

अधिक जानकारी

dfdfd

dfdfd मह र ष ट र श सन स र वजननक ब धक म वर भ ग, म बई कननष ट ठ अभभय त (स थ पत य) र ज यस तर य पदभरत ज हहर त सन 2018. मह र ष ट र श सन न म बई स.ब.म डळ ल न डल अध क र म हण न प र ध क त क ल ल य प र ध क र नस र कननष ट

अधिक जानकारी

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क शव नन द र जस थ न क ष वश व वद य लय ब क न र फल प रक त क अन पम क त ह हम र र ष ट र म मन ष य क द नक ज वन म ध

अधिक जानकारी

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( (

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( ( 1 जल ई 2017 21st Century Fox ( ) स गत नय ण क प लन करन ह ग य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF ) ( ( (i) ; (ii) ; (iii) ; (iv) ) य द 1 6 व नयम तब अक सर अ धक कड़ ह त ह जब अन य प

अधिक जानकारी

श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन

श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन त न क ळज पण द ख व य स कळप त ल जन वर न व वध र ग च ल

अधिक जानकारी

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म क ०१/२०१९ दन क १०/१/२०१९ वन वभ ग त ल वनर क च (गट क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 1_5 pages

Microsoft Word - 1_5 pages (i) र ट र य नगर क यर स थ न उ य और क यर आ द र ट र य नगर क यर स थ न ह ल क वष म भ ग लश त रय, सम जश त रय और अथर श त रय क स थ-स थ तकन क और प श वर सम ह ज स इ ज नयर, शहर-य जन क र, आ कर ट क ट, प रवहन, व य वश षज

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 य प र ब क च र य करण - एक ट प - ब क ग नव न आ ह न त वक : ड.प ट ल क.क. य पक व अथ श वभ ग म ख क.स. कमलत ई ज मकर म हल मह व य लय,परभण म ज अ य, 36 व व ष क र य अ धव शन, मर ठ अथ श प रषद. अ लकड य क ळ त ब क ग त अन

अधिक जानकारी

अत र क त प रश न त तर च २१६ व य द मह र ष ट र ववध नसभ च थ अधधव शन, २०१६ अत र क त प रश न त तर च य द प रश न च ए ण स ख य - ५० ल ह प र र ल ल य त न-धन य न च

अत र क त प रश न त तर च २१६ व य द मह र ष ट र ववध नसभ च थ अधधव शन, २०१६ अत र क त प रश न त तर च य द प रश न च ए ण स ख य - ५० ल ह प र र ल ल य त न-धन य न च अत र क त प रश न त तर च २१६ व य द मह र ष ट र ववध नसभ च थ अधधव शन, २०१६ अत र क त प रश न त तर च य द प रश न च ए ण स ख य - ५० ल ह प र र ल ल य त न-धन य न च य च अ शशधथल रण य ब बत (१) २४३५९ (१७-०८-२०१५). ड.स ल

अधिक जानकारी

स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न

स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न लवत त य स व प रद न करण य द व र स वय प र णत आलर एक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GN _order.doc

Microsoft Word - GN _order.doc आद श म झ 20 अ ल 2018 क भ रत क म ख य न य य ध श (स ज आई) न य यम र त, द पक म क हट न क लए स वध न क अन च छ द 124(4) क तहत र ज य सभ क 64 सद य र ह त क ष रत त व क स चन मल ह त व म उ ल खत ब त न न न स र ह : - "यह

अधिक जानकारी

व च - गट श त स प र त स हन व सबल करण स ठ श तकऱ च गट श त स च लन द ण ह जन र बववण स स ध र त म न त... मह र ष ट र श सन क व, पश स व धन, द ग धव वस ववक स व मत

व च - गट श त स प र त स हन व सबल करण स ठ श तकऱ च गट श त स च लन द ण ह जन र बववण स स ध र त म न त... मह र ष ट र श सन क व, पश स व धन, द ग धव वस ववक स व मत व च - गट श त स प र त स हन व सबल करण स ठ श तकऱ च गट श त स च लन द ण ह जन र बववण स स ध र त म न त... मह र ष ट र श सन क व, पश स व धन, द ग धव वस ववक स व मत व वस वव ग श सन वनणध क रम क क ववक -2018/प र.क र. 32

अधिक जानकारी

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन क प न शक Id :- सन म

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन क प न शक  Id :- सन म मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन. 0253-2577410 क प न शक Email Id :- poitdp.nsk-mh@gov.in सन 2018-19 म य न शक क प तग त क य रत असल य श सक य आ मश ळ य ठक ण

अधिक जानकारी

hom

hom ह म य प थ क ब र म ह म य प थ आज त ज स बढ़त प रण ल ह और लगभग प र द नय म इसक अभ य स कय ज रह ह भ रत म यह अपन ग लय क स रक ष और इसक इल ज क वनम रत क क रण घर क न म बन गय ह एक अध ययन म कह गय ह क भ रत य आब द क लगभग

अधिक जानकारी

अध य य 27 अव तन क आय जक तथ अव तन क प रबन धक क कर तव य तथ क त य और भत त तथ म द य क भ गत 377. अव तन क आय जक नकस सनमनत क स घट क द र म अप द व र प र प त प

अध य य 27 अव तन क आय जक तथ अव तन क प रबन धक क कर तव य तथ क त य और भत त तथ म द य क भ गत 377. अव तन क आय जक नकस सनमनत क स घट क द र म अप द व र प र प त प अध य य 27 अव तन क आय जक तथ अव तन क प रबन धक क कर तव य तथ क त य और भत त तथ म द य क भ गत 377. अव तन क आय जक नकस सनमनत क स घट क द र म अप द व र प र प त प रत य क ध र न क न ए व ध रस द द ग वह आय तथ व यय क उन

अधिक जानकारी

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प.आर-5/687/2019 (व ह र झ रख ड शहर एव ग र म ण व वक श स स थ न म ब ल क पर रय जन अध धक र, सह यक ब ल क पर रय जन अध धक र, मल ट ट स क स क ग क लक1 एव

अधिक जानकारी

VISION STUDY Maharashtra s largest elearning platform आय ग च य पर क च खर ख र अन भव घ ण य स ठ, लग च भ ट द य आण e-classroom ल join

VISION STUDY Maharashtra s largest elearning platform आय ग च य पर क च खर ख र अन भव घ ण य स ठ,   लग च भ ट द य आण e-classroom ल join अ तररम अर णस कल प 2019 2019 च अ तररम अर णस कल प सध य च णवत तम त र णपय ष ग यल य न न स दर क ल. (अर ज टल ह आज र अस न सध य त उपच र स ठ णवद श त आह त.) अ तररम अर णस कल प :- अ तररम अर णस कल प म ह ज य -य क ह मणहनय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

IAS वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम-समाजशास्त्र

IAS वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम-समाजशास्त्र IAS व कल पक वषय प ठ यक रम- सम जश स त र प रश न-पत र-I सम जश स त र क म लभ त सद ध त 1. सम जश स त र: वद य श ख 1. य र प म आध नकत एव स म जक प रवर तन तथ सम जश स त र क आ वर भ व 2. सम जश स त र क वषय-क ष त र एव

अधिक जानकारी

???? ??????? ?????

???? ??????? ????? ॐ ऐ ह क ल मन द व य वच च मन द व म मन द व स त मन द व - म गल आरत स तप ड नव सन मन म त च आरत ॐ नम भगवत मन म त नम मन द व म गर व स य सध द भ कल य ण क र णम वन द मन द व स व म मन व च छत द य नम 1 मन द व स त मन द व

अधिक जानकारी

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, जबलप र 482008 फ न न. : 0761-2702615 ई म ल : mppgcl@mp.nic.in

अधिक जानकारी

ITZ CASH CARD LIMITED

ITZ CASH CARD LIMITED आच र स हत इट ज क ष क सर ल मट ड/आई० स ०स ०एल० अपन व यवस य क ल ग क़ न न, नयम और तबन ध क अन स र चल न तथ व य प र सम बन ध न तकत व न तक आचरण क उच चतम म नक क थ पत करन क लय तबद ध ह आई० स ०स ०एल० इस स हत क आचरण

अधिक जानकारी

5187_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80414_ _ _mc

5187_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80414_ _ _mc कह न स न न, ग त, र ल प ल और न टक Contents 3 अभ स व क त य 5 2 of 5 Thursday 31 March 2016 व द य र थ उस समय सबस अच छ ढ ग स स खत ह जब व स खन क अन भव स सक र य र प स ज ड ह त ह द सर क स थ परस पर स व द और अपन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - eoi

Microsoft Word - eoi आ त रक/ समवत र ल ख पर क षक क नय क त ह त च क अ भ य क तत 1. भ मक : 1.1 र ट र य आव स बक, नई द ल जसक म ख य क य र लय/श ख क य र लय (भ ग द र क स थ) द ल / म बई म ह, व त य वषर 2012-13 ह त बक क आ त रक/ समवत र ल

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation एक पत र य ज त म धमम क च ऱ ऩहन रहत ह इसस फ हर ननकऱ यह क ई र ग न च ऱ नह आऩक ग ऱ म क फ ड य ह द व र ह इस च ऱ इस कम ज क प ड ऱ जऱ ड ऱ ज स म मबत त बबन आग क नह जल सकत, मन ष य भ आध य त त मक ज वन क बबन नह ज सकत

अधिक जानकारी

Management - marathi note 2

Management - marathi note 2 व यवस थ पनश स त र : (म न जम ट स यन स). क णत य ह औद य गक तस च व यवस य स घटन च उ द दष ट ग ठण य स ठ क ल य ज ण र य व वध क रय च नद र शन व नय त रण य च य श स ब धत अश ज ञ नश ख ल व यवस थ पनश स त र अस म हटल ज त.

अधिक जानकारी

श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य

श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य चनसर गरम य पररसर त द न क १४ आचण १५ म २०१६ र स पन न

अधिक जानकारी

5/31/2018 Girnar Parvat Darshan Yatra with EziiTours गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ स

5/31/2018 Girnar Parvat Darshan Yatra with EziiTours गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ स गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ सह १०००० प वल गरन र ट कड वर न त आ ण गरन र दशन य च एक आ चयक रक अन भव आणत. गरन र (तस च " गरन र हल" हण न ओळखल

अधिक जानकारी

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi म ब इल फ नच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य य जन स सरक रच म यत म ब इल फ सच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य स क पन मक य जन स अ तम व प द य स ठ एक अ तम लय न गट च (IMG च ) थ पन कर य त आल ह त. IMG न

अधिक जानकारी

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx म लग ११-१२ वष च झ ल क त वय त य ऊ ल गल अस हणत त. त य शर र त व वभ व त क ह बदल ह ऊ ल गत त. तस च म सक प ळ स ह त. य म ळ त ग धळ न ज त. अस क ह त आह य च न मक म हत तल सहस मळत न ह. म ल न च क य पण अन क म ठ य य न

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's 01 सत यन ष ठ ह टल इन क ब र म सत यन ष ठ ह टल इन एक व य पक और ग पन य र प र ट ग ट ल ह ज सक र त मक क र य व त वरण क न र म ण करन क द र न क र यस थल म ध ख धड, द र व यवह र और अन य द र च

अधिक जानकारी

म. उच चच चयन य य लय, द व ण अप ल अध क र त, म बई, य च न य य लय त जनद त य धचक क रम क १७६/ २०१२ १ श र र ज श मध कर प ड त २ श र न गस न( ननशशक त) म रल धर पग

म. उच चच चयन य य लय, द व ण अप ल अध क र त, म बई, य च न य य लय त जनद त य धचक क रम क १७६/ २०१२ १ श र र ज श मध कर प ड त २ श र न गस न( ननशशक त) म रल धर पग म. उच चच चयन य य लय, द व ण अप ल अध क र त, म बई, य च न य य लय त जनद त य धचक क रम क १७६/ २०१२ १ श र र ज श मध कर प ड त २ श र न गस न( ननशशक त) म रल धर पग र ३ श र जगब र ननममल शस ग...य च क कत व. १ न शशक मह नगरप

अधिक जानकारी

Microsoft Word list.docx

Microsoft Word list.docx -2-1 0105019 उ पल आन द 2 0022773 क ण ल म ह न 3 0104016 श भम क म र झ 4 0012605 श भ कर एम न यर 5 0032560 क लकण र नश त प र य त 6 0021020 स स द रन थन आ द य 7 0023391 स यश उ कषर 8 0153419 गजर ज स ह 9 0078093

अधिक जानकारी

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood स यर नमस क र पर म म बई आद श अ तध र मर क भ दभ व और म लभ त न ग रक अ धक र क कट त ह ड. सय यद ज़फ़र महम द, अध यक ष, ज़क त फ उ ड शन ऑफ़ इ डय, ZakatIndia.org ब हन म म बई नगर नगम (ब एमस ) द व र यह आद श दय गय ह क इसक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

Microsoft Word - htu3..62.docx

Microsoft Word - htu3..62.docx भ रत सरक र म नव स स धन वक स म त र लय क ल शक ष और स क षरत वभ ग ल क सभ त र कत प र न स ख य 62 उ तर द न क त र ख 21.11.2016 व य लय म म लभ त अवस रचन *62. मत क थ प ल ग त क य म नव स स धन वक स म त र यह बत न क क

अधिक जानकारी

UNIVERSITY OF DELHI

UNIVERSITY OF DELHI अन लग नक 1. प रय जन प रस त व क प रस त त श ध प रय जन ओ क लए स श धत दश नद श क) नय मत नय पर व वद य लय क क ई भ अध य पक कस भ र ष ट र य/अ तरर ष ट र य व प षण एज स स व प षण एज स क प र प क अन स र प रध न अन व षक

अधिक जानकारी

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व क सभ न व स य, भगव न क ख श स स त त कर. अल फ और ओम ग, व श ल ट ल प थ क इ ज ल क ल खक ह प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स

अधिक जानकारी

Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क

Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क नव नतम ई- म रस द स य.: प सप ट आक र क फ ट (5x7स.म.)

अधिक जानकारी

ब लक च म फत व सक त च य श क षण च हक क अश श यम, २००९. र ज य त ल सवव ळ स ठ (इ. १ ल त १२ व ) पय त स थ श क प र श करण व सक षम प र श क र घ श त करण व तय च य ज

ब लक च म फत व सक त च य श क षण च हक क अश श यम, २००९. र ज य त ल सवव ळ स ठ (इ. १ ल त १२ व ) पय त स थ श क प र श करण व सक षम प र श क र घ श त करण व तय च य ज ब लक च म फत व सक त च य श क षण च हक क अश श यम, २००९. र ज य त ल सवव ळ स ठ (इ. १ ल त १२ व ) पय त स थ श क प र श करण व सक षम प र श क र घ श त करण व तय च य जब बद -य श श त करण य ब बत प रस त व - मह र ष ट र स ल

अधिक जानकारी

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw स खन -स ख न क प रक र य क पर वर तन: आपक व द य लय म प र ध य ग क क इस त म ल क न त त व करन Copyright 200X, 200Y The Open University Contents यह इक ई क स ब र म ह 3 व द य लय न त इस इक ई म क य स ख ग 3 1 क न स

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Executive Summary Cover page.doc

Microsoft Word - Executive Summary Cover page.doc RInfra- Distribution (RInfra-D) - Wire and Retail Annual Performance Review towards: Truing up of ARR of FY 09, APR of FY10 and Determination of ARR and Tariff for FY 11 Executive Summary (Marathi) Filed

अधिक जानकारी