emock Test Monthly emagazine For IAS and State PCS Prelims Exams कर र ट अफ यर स (प रश न त तर र र प म ) प र सत प र र र भ क पर र क ष क न द र त प रस त भत

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "emock Test Monthly emagazine For IAS and State PCS Prelims Exams कर र ट अफ यर स (प रश न त तर र र प म ) प र सत प र र र भ क पर र क ष क न द र त प रस त भत"

प्रतिलिपि

1 emock Test Monthly emagazine For IAS and State PCS Prelims Exams कर र ट अफ यर स (प रश न त तर र र प म ) प र सत प र र र भ क पर र क ष क न द र त प रस त भत (April 2019) IAS UPPCS MPPCS BPCS RPCS CGPCS JPCS UKPCS HPCS......पर र क ष ओ क भ ए उपय ग (By Mohit Sharma and Team emock Test)

2 Content र ष ट र य इ क ट र भ क व भट ग मश र म द भयक र र भ य र रत य द र भ त क ध र र 124A स व प क यसक रम क ग ट गब क ड ई क प ल भट म ज ब र म र र र -भवभज म ब इ एप र र ष ट र य र स थ गत र र भक ग फ र मवकस इ भ य र र भक ग स 2019 र र ष ट र य प रत य य ब स (ए ब ए) व न ष उप न द र पर र र स थ क अट र र भक ग (एआर रआईआईए) व च र र प रक ष ठ र रत य प र र परर रषद इ क ट र र टर स ट स क म, 2013 च व ब य ज 2018 प षध और र आय भब र म द र और र तट य र र रक ष क भ ए र र ष ट र य र भमभत र भवभज अभ य र प रध म त र र र ष ट र य र र त क ष र र ष ट र य प च यत र र ज भदवर र रत य रर रज़वस ब क द व र र भवभ व श चक रव त फ ऑर इ क स-19 अ तर ष ट र य दस टर य ग र य क त र र ष ट र र र रक ष परर रषद प रस त व र ख य र स ऑफ अफ र क भवश व प र र स वत त रत र चक क-2019 ज -20 (G-20) भर भ भफक ट रर र क श एक ज़ म पश र व न ट र ऑफ द प प प ट व ज ञ न ए प र द य व क प एर ए व -र 45 भमश ए एर य ए - 56 प र ज क ट 17 ए (P17A) ध ष आभटस र र ग ब ल क इव ट र र ईज इव ट र र ईज ट भ स क प पद थस क च म ल ट अवस थ प ट वच सअ रर रयभ ट र टर र (व आर रएर ) ब र र श ट स प र क र फ ट र ब-र भ क क र ज प रक ष प स त र भ सय ई-भर गर र ट य इ क ट र भ क भ क भट भ वर र भर स टम भजय भर क र र र ट इट च व ह क (ज एर ए व ) ब एस टर य र र यर र क श ट स ट ( टस) ट र : टर भजभट ग एक र प ट र व र ट इट भमश च द रय -2 क उ भर ऑफ र इ भटभफक ए इ न द रस टर य रर रर चस द व र र ज म अ क रमर परर रय ज क भर - य ज न स भमश आईए एर इम फ ब भपक म ब भमश इ र इट भमश म रर रय क प ट क आवथ क पररद श य थ क म ल र चक क (WPI) उप क त म ल र चक क (CPI) {र म प र स र रत, श र र, ग र म र } उप क त म ल र चक क-'क भष मजद र र (CPI-AL) उप क त म ल र चक क-ग र म र मजद र र (CPI-RL) उप क त म ल र चक क-ग र म र मजद र र (CPI-RL) ब क क भव य न ज म भबभ ट र भमट 2019 ऑट म भटव भमश प ल 2026 अभग रम म ल भ ध सर रर र मझ त (एप ए) क ध म ल द क भवभशष ट ग भ क र क तक एभशय ई भवक र ब क ग प क य द ध भमश य ब र -2 म इग र श ए व पम ट ब र फ 'र र व ' य ग ROC - भवश व क र बर बड भवम रर रप टस

3 व भश वक भवत त य न द रस थर रत रर रप टस भवत त य न द रस थर रत और र भवक र परर रषद भ व शक भशक ष एव र र रक षर भ भध भ व शक भशक ष एव र र रक षर भ भध प र भधकर रर स ट टसअप इक भर स टम र र भक ग 2018 आ क भकस म FL 2027 य FC5 प ध भकस म और र क षक अभधक र र र र रक षर अभधभ यम, 2001 म र भवद ख त अभधभ यम र भवद क भष स प श 301 रर रप टस 2019 पय रण ए ज व व धत अथस ऑवर र ग व फ य ग: र रत क प क बस -प भजभटव बर वट र र ष ट र य ज व य परर रवतस अ क भ भध भ म य भग रफ ध र र वन ज व अ य र रण य ब घ परर रय ज भवश व भवर र र त भदवर 2019 मक-र भ ष ण टर र ज भ क च व भकस म भर ब क बव क त क भफ रक प थ व भदवर 2019 प थ व भदवर टवकस ऑभ व रर र कछ आ ज़ य द म व व ध र र ष ट र य र म द र भदवर : 2019 भवश व स व स थ य भदवर र रत य ववषस क र र क र रम दर र स र रत क र र ष ट र य प रत क ब ल ड क र क ष त र अभ य र ग व ट र र व स ट श पत थ गड आन द ऑ सर र ऑफ र ट एन र य द एपर टर म क थ र ईर ज ज भत स टर ट च इल ड भक रक ट वल डस कप वर र 2019 र र य र र यट क फ ब व र रत क प रथम मभ अ तर र सष ट र य फ ल ट रर रव य 2019 ईस टर र गरर रय प ज म त सव भचभतर र प र सम उत र व भवश व प स तक एव क प र र इट भदवर 2019 र रत क र बर बड पर रम र भबज घर र म र र इ भ य अभ य र ष ट र य प रश न - भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. ईव एम क प ब र र प रय ग 2002 म भकय गय थ इल क ट र वनक व मश न Electronic Voting Machine (EVM) 2. एक ब भट ग/ ईव एम य भ ट द व र र अभधकतम 10 उम म दव र र क भ ए मतद र कत उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (d) त 1, 2 त ग क भ ज़ म ब द म कर च व इ क ट र भ क व भट ग मश (EVM) क स थ पर र ब ट प पर र क द व र र मतद क खबर र चच स म भ ज़ म ब द कर र ट र क 185 प रत य श च व क भ ए खड च भक M2 EVM म क व 16 उम म दव र र क म आ र कत और र एक प भ ग ब थ पर र अभधकतम च र र EVM उपय ग क ज र कत, इर भ ए ऐर आश क थ भक इत अभधक उम दव र र क भ ए मतद कर रव क भ ए च व आय ग क मजब र र ब ट प पर र क उपय ग कर र पड ग ल द और र जव र र क उभचत न तम र मथस म ल भम क क र रर र र ज र र रक र र क भवर र ध स वर प व इत बड र ख य म भकर म क कर र य

4 इर भवर र ध क स वर प द व र र व भकर अप फर क उभचत क मत प र प त कर र क म ग क र र ख भकत कर र च त M2 ईव एम (second-generation क द र र भवभ भमसत) म एक ब भट ग/ ईव एम य भ ट म 16 उम म दव र र क भ ए मतद र कत यभद उम म दव र र क क र ख य 16 र अभधक, त अभधकतम 4 ब भट ग इक इय क ज डकर र ट र भ त अभधकतम 64 उम म दव र र क भ ए मतद कर र य ज र कत भक, M3 (third-generation क ब द भवभ भमसत) ईव एम म 24 ब भट ग य भ ट क ज डकर र ट र भ त अभधकतम 384 उम म दव र र क भ ए मतद कर र य ज र कत अत भ ज़ म ब द म च व आय ग M3 ईव एम क प रय ग कर र ग ईव एम क प ब र र प रय ग 1982 म क र र क 70- प र र र भवध र क ष त र म भकय गय थ प रश न - र म द भयक र र भ य स ट श क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य भकर र म द य क र व क उद द श य र ख ज त, कम क भ ए 2. य बड र र भ य स ट श क अध व उ क द व र र परर रच भ त और र र च भ त त उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (b) क व 2 स म द वयक र व य Community radio र रत भ व सच आय ग मतद त ओ क भशभक षत और र ज गर क कर र क भ ए द श र र म 150 र अभधक र म द भयक र र भ य स ट श र र पकस भकय, ज अप तर र क अ ठ प र म द भयक र र भ य अप स थ य ब भ य म र मग र भवकभर त कर रक और र जम स तर र तक मतद त ओ क भशभक षत कर र क प रभक रय र द ढ कर र तथ कत त र क मजब त ब म म त वप र स भमक भ र कत इ क द व र र मतद त ओ क प र त स भ त कर र, मतद त र च म उन ह श भम कर र, उन ह मतद क द र तक ज, उन ह उ क अभधक र र और र भजम म द रर रय क प रभत भशभक षत कर र तथ उन ह ज गर क एव भशभक षत मतद त ब म मदद भम र कत र म द भयक र र भ य, र र भ य र व क एक प रक र र, ज व भर न द रज क और र र वसजभ क र व र पर र र र भ य प रर र रर क एक त र र र म र म द भयक र र भ य स ट श ग भ क र म द य और र अभ र भच क र म द य क र व कर र र कत व ऎर र मग र क प रर र रर कर रत ज भक भकन ह स थ य/भवभशष ट श र त ओ म कभप रय, भज क अ द ख व भर न द रज क य ज -म ध यम प रर र रक द व र र क ज र कत र म द भयक र र भ य स ट श ऐस सम द य द व र पररच वलत और स च वलत त और र उ क स व भमत व उ क त, भज क भ ए व र व प रद कर रत र म द भयक र र भ य कम क भ ए त और र य व यन द रक त भवश ष, र म और र र म द य क अप भवभवध क भ य क क, अ व क ब ट क प रभक रय क र गम ब त और र र च र र म ध यम र र पन न द भ य म र भक रय र ष ट और र र च र र म ध यम क र य ग ब त र रत म, र म द भयक र र भ य क व धत क भ ए अभ य क श र आत 1995 म ह ई, जब र व च न य य फ र भदय भक व य तर र ग र वसजभ क र पभत त प रश न - म चच स म र र र रत य द र भ त क ध र र 124 A क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य ध र र द शद र र र म ब भधत 2. इर 1870 म र रत य द र भ त म श भम भकय गय 3. इर म आज व क र र व र य त वषस तक क क द क प र वध उपय सक त कथ म र क र कथ र? क : (a) क व 1 और र 2 (b) क व 2 और र 3 (c) क व 1 और र 3 (d) 1, 2 और र 3

5 उत तर (d) 1, 2 और र 3 भ रत य द स व त क ध र 124 A Section 124A in The Indian Penal Code क ग र र कर च व क भ ए ज र र अप घ षर पत र द शद र र ज ड र रत य द र भ त क ध र र 124 A क ट क ब त क र रत य द र भ त क ध र र 124 A क अ र र र, "ब य भ ख गए शब य र क त द व र र य द श य प रस त भत द व र र, ज क ई र रत म भवभध द व र र स थ भपत र र रक र र क प रभत घ र य अवम प द कर र ग य प द कर र क प रयत न कर र ग, अर त ष उत पन न कर र ग य कर र क प रयत न कर र ग, उर आज व क र र व र य त वषस तक क क द और र ज़ म स अथव र र द भ त भकय ज एग " य क अ ग र ज 1860 म ब य थ 1870 म इर आईप र म श भम कर र भदय गय र भवध म अभ व यन द रक त क स वत त रत क म भ क अभधक र र क र थ अर गत ध र र 124ए क अस पष ट प र वध क द र र कर र क म ग बह त ब र मय र क ज त र र र प र म क टस 1992 म 'क द र र थ भर ब म भब र र र र रक र र' मक बह चभचसत म म क र व ई कर रत ह ए आईप र क ध र र 124 ए क ज च क थ ऐर कर रत ह ए उर इर ध र र क र भवध र म मत त बत य थ, भक इर क द यर र र भमत कर र भदय थ र प र म क टस अप आद श म क थ भक भकर व यन द रक त क द शद र त म ज र कत जब उर क क म र व य पक भ र डक उठ भवभध आय ग द शद र भवषय पर र एक पर र मशस पत र म क भक द श य इर क भकर प क आ च क द शद र म ज र कत और र य आर र प उ म म म ग य ज र कत ज इर र द भ र और र अव ध तर र क र र र रक र र क अपदस थ कर र क व य स थथत मतद त वशक ष और च न भ द र क य क रम (स व प क य क रम) Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP Program) स व प क यसक रम, च व आय ग क एक क यसक रम भजर क म ध यम र च व आय ग भवभ न न म और र म भ य क म ध यम र गरर रक, भ व सचक तथ मतद त ओ क च व प रभक रय क ब र र म भशभक षत कर रत और र च व प रभक रय ओ क ब र र म उ क ज गर कत तथ ग द र र बढ क प रय र कर रत म इर क यसक रम क त त ई प क र प म र रत क च व आय ग मतद त ओ क भशभक षत कर र और र उ तक र च ए पह च क भ य द श र र म 150 र अभधक र म द भयक र र भ य स ट श (Community Radio Stations) तक पह च ब ई र म द भयक र र भ य एक प रक र र क र र भ य र व ज एक भ भ त क ष त र क भ त क ध य म र रखत ह ए प रर र रर र मग र प र भषत कर रत इर क प रर र रर छ ट र ग भ क क ष त र तक र भमत त वतसम म र रत र र म 180 र अभधक र म द भयक र र भ य स ट श प रश न म चच स म र र क ग ट गब क ड ई र ब भधत - (a) प रथम भवश व य द ध र (b) भद वत य भवश व य द ध र (c) र रत-च य द ध, 1962 र (d) र रत-पभकस त य द ध, 1965 र उत तर (b) भद वत य भवश व य द ध र क ल ब क लड ई क प ल व नम ज बल सम र प रश न - स व प क यसक रम र ब भधत - (a) मतद त भशक ष और र च व ग द र र र (b) स वच र रत भमश र (c) बढत र च र र र र ग क र र कथ म र (d) छ ट च चक क र म न द रप त र उत तर (a) मतद त भशक ष और र च व ग द र र र PLATINUM JUBILEE COMMEMORATION OF BATTLE OF KANGLA TONGBI इम फ क भ कट क ग त गब य द ध स म र रक पर र र आय ध क र र क द व र र 07 अप र 2019 क प ल भट म जय त क त र र पर र म य गय 6/7 अप र 1944 क र र त क ड गए ट गब त गब क य द ध क भद वत य भवश व य द ध क य कर र य द ध म र एक म ज त इर य द ध म ज प ब त ओर र र आक र मक आक रमर कर रक इम फ और र इर क आर प र क क ष त र पर र कब ज कर र क एक य ज ब ई थ

6 33व ज प भ व ज म म र र न द रस थत 17व र रत य भ व ज क म गस क अवर द ध कर रत ह ए म ख य क भ म -मभर प र र र र जम गस पर र अप कब ज जम भ य और र क ग त गब क ओर र आग बढ श र कर र भदय क ग त गब म त त 221 अभग रम आय ध भ प (एओ ) क एक छ ट भक द ढ ट कड अभग रम ज प ब क र र क क भ ए उ क न द रख फ कड प रभतर र ध भकय क ग ट गब व र र म म रर रय, 221 एओ क आय ध कभमसय क कतसव य क प रभत अग ढ श रद ध क एक म प रम र क र थ-र थ उ क र व च बभ द क प रम र य स म र रक भवश व क य बत त भक आय ध कम प श वर र क भमसक क अ व य द ध क र मय म एक क श र भ क क र प र भकर र प छ 6/7 अप र 1944 क र र त क, जब ज प भ य भ प पर र र र म भकय, तब आय धकभमसय भ प क भ च ग क ओर र एक ग र र क एक र र रक ष कवर र क र प म इस त म भकय गय इर क ब कर र क त र र पर र उपय ग कर रत ह ए य र द श म पर र र र ग ब र र क गई इर म भर फस द श म क भ भदय, बन द र ज प भ य क कई र भ क क म त ह ई और र द श म क अप कदम व पर ख च पर र मजब र र पड प रश न - भ म नभ न द रखत म र अर त य कथ क चय क भजए: (a) इर म छत त र गढ, मध य प रद श, भमज र रम तथ र र जस थ म र पन न ह ए भवध र च व म प य ट प रय र क र प प रय ग भकय गय (b) य च व व र र ज म भकर व यन द रक त क आदशस आच र र र भ त क उल ल घ क रर रप टस कर र क अ मभत द त (c) य ऐप क व आदशस आच र र र भ त उल ल घ क ब र र म भशक यत प र प त कर रत (d) च व क द र र गडबड और र भ रष ट गभतभवभधय पर र भ गर र र रख क भ ए भत आय ग र -भवभज म ब इ एप ब य उत तर (d) च व क द र र गडबड और र भ रष ट गभतभवभधय पर र भ गर र र रख क भ ए भत आय ग र -भवभज म ब इ एप ब य स -व वजल म ब इल एप (Mobile App cvigil ) च व क द र र गडबड और र भ रष ट गभतभवभधय पर र भ गर र र रख क भ ए भ व सच आय ग र -भवभज म ब इ एप ब य कर च व क द र र व य पक र प र इर क प रय ग कर र र प प य ट प रय र क र प छत त र गढ, मध य प रद श, भमज र रम तथ र र जस थ म र पन न ह ए भवध र च व म इर क प रय ग भकय गय र भवभज च व व र र ज म भकर व यन द रक त क आदशस आच र र र भ त क उल ल घ क रर रप टस कर र क अ मभत द त य अ मभत भ व सच घ षण क वतवथ स प र व त और र मतद न क एक वदन ब द तक ब र र त अभधकतम द भम ट अवभध क व भ य रर रक स भकय ज र कत य ऐप क ल आदश आच र स व त उल ल घन क ब र म भशक यत प र प त कर रत तस व र र य व भ य ब क ब द य जर स क रर रप टस कर र क भ ए प च भम ट क र मय भम ग भकर तर र क द र पय ग क र र क क भ ए ऐप प र रर रप टस भकए गए य प गई तस व र र य व भ य अप कर र क अ मभत द ग इर ऐप म क इस त म कर रत ह ए फ ट और र रर रक व भ य क फ ट ग र र म र व कर र क र भवध ग य ऐप च व व र र ज र गरर रक क ब र र भ क त भ न द र य ज एग य ऐप य जर स र ज एन ड र य एप ल क श य ऐप उन ह स थ पर र च ग, ज च व क घ षर क गई भक, ऐप क ब ट वजस ग तथ च व कभमसय क भ ए उप ग, त भक य ग इर क भवश षत ओ र परर रभचत र क और र म ट ज क प रय र कर र र क ऐप क म ध यम र र फ त प वसक प रस त भत क ब द ज गर क गरर रक क एक य भ क आई प र प त त, त भक व अप म ब इ पर र आग क क र रसव ई क ज र क और र र च प र प त कर र र क भशक यत दजस क ब द र च भज भ य त रर कक ष क प र प त त, ज र इर फ ल ड इक ई क र प ज त एक फ ल ड इक ई म फ ल इ ग स क व य स ट भटक भ गर र द, आर रभक षत द त प रत य क फ ल ड इक ई क प र एक ज आईएर आध रर रत म ब इ एप ल क श ग, भजर र भवभज भ स प चर र क ज त य म ब इ एप ल क श इक ई क स थ पर र र ध पह च और र क र रसव ई कर र क अ मभत द त फ ल ड इक ई द व र र क र रसव ई भकए ज क ब द य क र रसव ई रर रप टस क र प म र द श जत और र प र र भगक दस त व ज र भवभज भ स प चर र क म ध यम र र ब भधत प ठ र अभधक र र क उ क भ र सय और र भ ष प द क भ ए अप कर रत यभद कद च र र

7 क घट र प ई ज त त आग क क र रसव ई क भ ए र च र रत भ व सच आय ग क र र ष ट र य भशक यत प टस क ज ज त और र ज गर क गरर रक क 100 वमन क अ दर क गई क र रसव ई क र च द ज त अ तक आदशस आच र र र भ त क उल ल घ क भशक यत पर र फ र र क र रसव ई क ज र क, भजर क क र रर उल ल घ कत स क र रसव ई र बच ज त भशक यत क र त य प म तस व र र य व भ य क र प म दस त व ज र क क कम ब ध थ मजब त अ भक रय प रर क आ व म घट स थ क त वरर रत और र र ट क प च ग भ क स थ भववर रर क र यत र क ज र कत थ य ऐप इ र कभमय क द र र कर र ग और र फ स ट-टर क भशक यत प र न द रप त और र र म ध प रर ब एग र मग र र र भक ग म र रत य भवज ञ र स थ ब ग र क द र र र, र रत य प र द भगक र स थ भदल ल क त र र र, र रत य प र द भगक र स थ ब म ब क च थ एव र रत य प र द भगक र स थ खडगप र र क प चव स थ प रद भकय गय र र भक ग न श र वणय - र मग र, भवश वभवद य, इ ज भ यरर र ग, क ज, प रब ध, फ म र, भचभकत स, आभकस ट क चर र और र भवभध क अ तगसत ज र र क ज त श र ण र मग र भवश वभवद य श ष स थथ न र रत य प र द भगक र स थ, मद र र र रत य भवज ञ र स थ, ब ग र प रश न - र र ष ट र य र स थ गत र र भक ग फ र मवकस क र न द स म अर त य कथ क च व क भजए: (a) य म व र र ध एव भवक र म त र य द व र र ज र र क ज त (b) य र र भक ग प च श र भर य यथ र मग र, भवश वभवद य, इ ज भ यरर र ग, क ज और र प रब ध क अ तगसत ज र र क ज त (c) य अ र ध एव व य वर भयक प रभक रय ए, पह च एव र म व भशत, स न तक परर रर म ज र प च म पद क आध र र पर र ज र र क ज त (d) 2016 म प ब र र य र र भक ग ज र र क गई थ इ ज भ यरर र ग क ज प रब ध फ म र भचभकत स आभकस ट क चर र भवभध र रत य प र द भगक र स थ, मद र र भमर र उर भदल ल आईआईएम ब ग र र ज भमय मददस, ई भदल ल अन द रख र रत य आय भवसज ञ र स थ, भदल ल र रत य प र द भगक र स थ, खडगप र र र रत य र र ष ट र य भवभध भवश वभवद य, उत तर (b) य र र भक ग प च श र भर य यथ र मग र, भवश वभवद य, इ ज भ यरर र ग, क ज और र प रब ध क अ तगसत ज र र क ज त र ष ट र य स थथ त र वक फ र म क इ व य र वक ग स 2019 National Institutional Rankings Framework India Rankings 2019 र र ष ट र य र स थ गत र र भक ग फ र मवकस क प र र रम भ म न स स धन ए व क स म त र लय द व र र 2015 म ह आ थ अप र 2016 म इर क द व र र प र र भक ग ज र र क गई थ म व र र ध भवक र म त र य द व र र 8 अप र, 2019 क ए आईआर रएफ इ भ य र र भक ग 2019 ज र र क गय इर वषस र मग र र र भक ग म र रत य प र द भगक र स थ, मद र र श षस स थ पर र भजर द श म 'र वसश र ष ठ श भक षक र स थ ' क र प म च गय र र ष ट र य र स थ गत र र भक ग फ र मवकस द व र र र र भक ग भ म नभ न द रखत प च म नद क आध र र पर र द ज त 1. अ र ध एव व य वर भयक प रभक रय ए (Research and Professional Practices) 2. पह च एव र म व भशत (Outreach and Inclusivity) 3. स न तक परर रर म (Graduation Outcomes) 4. अभ ज ञत (Perception) 5. भशक षर -अभधगम र र ध (Teaching, Learning and Resources) र र ष ट र य प रत य य ब स (ए ब ए) म व र र ध एव भवक र म त र य द व र र प र थभमक एज र थ भजर म त र य द व र र गभठत क य सन वय क र र र भमभत क पर र मशस र र र भक ग क यस क र मन द रन वत कर र और र भ ष प भदत कर र क र मग र भजम म द र र द गई थ

8

9 प रश न - र र ष ट र य प रत य य ब स क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य म व र र ध भवक र म त र य क अ तगसत एक स व यत त र स थ 2. य द श म र म न क ज और र भवश वभवद य क प रत य य कर रत उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (b) क व 2 र ष ट र य प रत य यन ब (एनब ए) National Board of Accreditation (NBA) र र ष ट र य प रत य य ब स (ए ब ए) क द र य म व र र ध भवक र म त र य क अ तगसत एक स व यत त र स थ र र ष ट र य प रत य य ब स (ए ब ए) र रत म उच भशक ष र स थ क प रम र कर रर क भ ए उत तर रद य द प रम ख भ क य म र एक, द र र र र स थ र र ष ट र य म ल क एव प रत य य परर रषद (NAAC) ए ब ए तक क क यसक रम, ज र इ ज भ यरर र ग और र प रब ध क यसक रम क प रत य य कर रत, जबभक ए एएर र म न क ज और र भवश वभवद य क प रत य य कर रत प रश न - व न ष उप न द र पर र र स थ क अट र र भक ग (एआर रआईआईए) क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य भवज ञ एव प र द भगक म त र य द व र र ज र र क ज त 2. इर क अ तगसत " व च र र और र उद भमत भवक र " र र ब भधत र क तक क आध र र पर र र रत क र भशक षर र स थ क र र भक ग प रद क ज त उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द उत तर (d) त 1, 2 न न ष उपलस पर स थथ न क अ ल र वक (एआरआईआईए) Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements (ARIIA) व न ष उप न द र पर र र स थ क अट र र भक ग (एआर रआईआईए) म व र र ध भवक र म त र य क एक प इर क उद द श य र रत म छ त र और र र क य (faculties) म " व च र र और र उद भमत भवक र " र र ब भधत र क तक क आध र र पर र र रत क र प रम ख उच भशक षर र स थ और र भवश वभवद य क र र भक ग प रद कर र इर म भ म नभ न द रखत र त र क तक क आध र र पर र र र भक ग ज र र क ज त ( र र श 100 म र ): 1. बजट, प र त स क भ ए व यय और र उत पन न र र जस व (Budget, Expenses to Support & Revenue Generated - 20 Marks) 2. व च र र और र स ट टस-अप क प र त स द क भ ए ब भ य द ढ च और र र भवध ए (Infrastructures & Facilities to Support Innovations and Start-ups - 10 Marks) 3. आइभ य ज र र श और र इ व श क बढ व द क भ ए ज गर कत गभतभवभधय (Awareness Activities for Promoting Idea Generation and Innovation - 20 Marks) 4. प र त स और र र यक उद भमत भवक र (Promotion and Supporting Entrepreneurship Development - 20 Marks) 5. ब न द रद धक र पद (आईप ) उत प द, प र द भगक स त तर रर और र व य वर य कर रर (Intellectual Property (IP) Generation, Technology Transfer and Commercialization - 14 Marks) 6. इ व भटव भ ग क तर र क और र प ठ यक रम (Innovative Learning Methods & Courses - 10 Marks) 7. र स थ क श र म व च र र (Innovations in Governance of the Institution - 6 Marks) म 2019 क य र र भक ग द श र भर य म ज र र क गय : सरक र द व र व त त प वषत स थथ न- इर म IIT मद र र श षस स थ पर र र र (d) त 1, 2

10 वनज र प स व त तप वषत स थथ न - इर म व ल ल र र इ न द रस टट य ट ऑफ ट क न ज, तभम श षस स थ पर र र र प रश न - उच भशक ष र स थ म व च र र क र स क भत क बढ व द क उद द श य र गभठत व च र र प रक ष ठ क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य म व र र ध भवक र म त र य क प 2. इर भवश वभवद य अ द आय ग क द व र र स थ भपत भकय गय उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (a) क व 1 न च र प रक ष ठ MHRD's Innovation Cell 1987 तक, य म व र र ध भवक र म त र य क भशक ष भव ग क त त एक र क र र भ क य क र प म क यस कर र र र थ 1987 म, इर र र द क एक अभधभ यम द व र र व ध भ क दज स भदय गय थ, भजर र य अभधक प र व तर र क र क यस कर र र क एक भ क य क र प म य र रत य र स थ क भ ए प र द भगक क भवभशष ट श र भर य क त त र स न तक त तर र और र स न तक क यसक रम क म न त द त व य ज र (भवश वभवद य अ द आय ग) क व र रत म ग र र-तक क भशक ष क म न त द त प रश न - र रत य प र र परर रषद क र द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य एक र भवभधक और र अधसन भयक प र भधकर रर 2. य भतश स त र क उल ल घ क भ ए प र र क भवर द ध दजस भशक यत क भ स त र रर कर रत 3. य प र र क स वत त रत क उल ल घ क भ ए क द र य र र ज र र रक र र क भवर द ध प र र द व र र दजस भशक यत क न य- भ र सय कर रत उपय सक त कथ म र क र कथ र? व च र र प रक ष ठ म व र र ध भवक र म त र य क प भजर म चस, 2018 म एआईर ट ई स थ भपत भकय इर क उद द श य द श र र क उच भशक ष र स थ म व च र र क र स क भत क व यवन द रस थत तर र क र प र त स द व च र र प रक ष ठ क प रम ख क य म य व छ त र क प र त स भ त, प र रर रत और र भशभक षत कर र इर क त त य व छ त र क ए भवच र र र परर रभचत कर र य ज एग और र उच भशक ष र स थ म व च र र क लब क टवकस क जरर रए उ म व च र र क प रभत र झ प द भकय ज एग अस ल भ रत य तकन क वशक ष पररषद (एआईस ई) All India Council for Technical Education (AICTE) एआईर ट ई द श म तक क भशक ष क भ ए व ध भ क भ क य और र र र ष ट र य स तर र क परर रषद इर क गठ व बर र 1945 म र रत म भशक ष प रर क भवक र क बढ व द क भ ए भकय गय थ क : (a) क व 1 और र 2 (b) क व 2 और र 3 (c) क व 1 और र 3 (d) 1, 2 और र 3 उत तर (d) 1, 2 और र 3 भ रत य प र स पररषद (Press Council of India) र रत य प र र परर रषद च व क द र र रर रप भट ग तथ प न ज़ क र न द स म भदश भ द श भदए र रत य प र र परर रषद एक र भवभधक अधसन भयक प र भधकर रर ज, प र र क भ ए तथ प र र क ओर र र प र र क एक प र र र क तर र क यस कर रत इर क प ब र र गठ प रथम प र र आय ग क र स त भत पर र प र र क स वत त रत क र र रभक षत र रख तथ र रत म प र र क स तर र क ब य र रख व र ध र र क उद द श य र र र द द व र र वषस 1966 म भकय गय थ वतसम परर रषद, प र र परर रषद अभधभ यम, 1978 क अ तगसत क यस कर रत य क रमश भतश स त र क उल ल घ क भ ए प र र क भवर द ध तथ प र र क स वत त रत क उल ल घ क भ ए क द र

11 य र र ज र र रक र र य भकर अन र स थ क भवर द ध प र र द व र र दजस भशक यत क न य-भ र सय कर रत र रत य प र र परर रषद क प रम ख इर क अध यक ष, ज, परर रप ट क अ र र र, र रत क उच तम न य य क एक र व भ व त जज र र परर रषद म 28 अन र दस य भज म र 20 प र र क प रभतभ भधत व कर रत तथ म न त प र प त प र र र गठ / र म च र र एज भर य द व र र भमत भकय ज त और र श र भर य, ज र : र म प दक, श रभमक पत रक र र तथ र म च र रपत र व र म च र र एज भर य क स व भमय तथ प रब धक क अन द रख र रत य भ क य क र प म परर रषद द व र र अभधर भचत भकय ज त 5 र दस य र र द क द र द द व र र भमत भकय ज त तथ त र दस य र भ त य अक दम, भवश वभवद य अ द आय ग तथ र रत य भवभधज ञ परर रषद क भमत क र प म र स क भतक, र भ त यभयक व भवभधक क ष त र क प रभतभ भधत व कर रत य र दस य परर रषद क त वषस क र व वभध तक र व प रद कर रत र व भ व त व र दस य एक र व वभध र ज द क भ ए प भमत भकय ज र कत प रश न - इ क ट र र टर स ट भ म नभ न द रखत म र भकर र स व न द रच क य गद स व क र र कर र र कत? 1. ग र र- गरर रक, 2. अन इ क ट र र टर स ट 3. र र रक र र क पभ य 4. भकर भवद श र स थ 5. भ द अभव भजत परर रव र र च भदए गए क ट क प रय ग कर र र उत तर र च भ ए क : (a) 1, 2, 4, 5 (b) 1, 2, 3, 4 (c) 1, 2, 3, 4, 5 (d) 2, 3, 4, 5 उत तर (b) 1, 2, 3, 4 इल क ट रल र स ट स क म, 2013 Electoral Trusts Scheme, 2013 र पय भदए क प क य श इर क द व र र अब तक क र बर बड श म र एक इ क ट र र टर स ट र रत म ब ई गई एक ग र र- क र र क प ज र र ज भतक द फ भ ग क भ ए भकर व यन द रक त य क प र स व न द रच क य गद क प र न द रप त कर रत और र र ब भधत र र ज भतक द क उर क भवतर रर कर रत इ क ट र र टर स ट क उद द श य क ई कम य अप र दस य य य गद कत सओ क क ई प रत यक ष य अप रत यक ष द इर क एकम त र उद द श य र ब भधत र र ज भतक द क इर क द व र र प र प त य गद क भवतरर रत कर र य र र ज भतक द क भवत तप षर म प र रदभशसत क भ ए एक त त र एक इ क ट र र टर स ट क म ध यम र र र ज भतक च द द कर रक, क पभ य उर र र ज भतक द क पर दग र बच र कत भजर उर च द भदय च व टर स ट च क य अप ब क ख त म इ क ट र भ क स त तर रर द व र र य गद स व क र र कर र र कत य कद म य गद र कत एक च व टर स ट क व ज प रभतभ भधत व अभधभ यम, 1951 क ध र र 29 ए क त त प ज क त र र ज भतक द क ध भवतरर रत कर र ग एक भवत त य वषस क द र र प र प त क अ शद क कम र कम 95% भवतर रर कर र अभ व यस इ क ट र र टर स ट प रत यक ष य अप रत यक ष र प र अप स वय क र दस य य य गद कत सओ क म य गद क उपय ग कर र र कत इ क ट र र टर स ट क भ म नभ न द रखत र स व न द रच क य गद प र प त र कत - 1. एक व यन द रक त ज र रत क गरर रक ; 2. एक क प ज र रत म प ज क त ; तथ 3. र रत म भ व र एक फमस य भ द अभव भजत परर रव र र य व यन द रक तय क र घ य व यन द रक तय क एक भ क य इ क ट र र टर स ट भ म नभ न द रखत र स व न द रच क य गद स व क र र कर र र कत - 1. ग र र- गरर रक, 2. अन इ क ट र र टर स ट 3. र र रक र र क पभ य 4. भकर अन भवद श स र त 5. भकर भवद श र स थ ट ट क र ल ट र र भवसर ज (TCS) म चस म र म प त ह ई च थ भतम म एक इ क ट र र टर स ट क 220 कर र ड

12 प रश न च व ब क र न द स म भ म नभ न द रखत म र क र कथ र? (a) इर क व र रत य गरर रक खर र द र कत (b) एक व यन द रक त, व यन द रक तगत त र र पर र, एक य अन क र थ र य क त त र र पर र च व ब र खर र द र कत (c) इ पर र क ई ब य ज द य त र र ज भतक द क च व आय ग क बत ग भक उन ह भकत ध च व ब न ड र भम प रश न प षध और र आय भब भ म न म र भकर र र म ब भधत? (a) ज धमस (b) बद ध धमस (d) क व व र र ज भतक द भजर भपछ च व म कम र कम 5% व ट प र प त ह ए, च व ब र प र प त कर र र कत उत तर (d) क व व र र ज भतक द भजर भपछ च व म कम र कम 5% व ट प र प त ह ए, च व ब र प र प त कर र र कत च न ब य जन 2018 Electoral Bond Scheme 2018 उच तम न य य र र र ज भतक द क भ द श भदय भक व च व ब र क र रर द और र द कत सओ क प च क ब य र र र ब द भ फ फ म च व आय ग क र प र र रक र र ज वर र, 2018 म च व ब य ज क अभधर भचत भकय थ च व ब प र भमर र र ट क तर र भजर क गत ध र रक क भकय ज त च व ब क ऐर क ई व यन द रक त खर र द र कत ज र रत क गरर रक य क प ज र रत म स थ भपत एक व यन द रक त, व यन द रक तगत त र र पर र, एक य अन क र थ र य क त त र र पर र च व ब र खर र द र कत इर य ज क अ र र र ज प रभतभ भधत व अभधभ यम, 1951 क त त प ज क त ऐर र र ज भतक द भजर भपछ च व म कम र कम 1% व ट प र प त ह ए, व द च व ब र प र प त कर र र कत च व ब न ड खर र द व क म ग प य र रख ज य ग च व ब न ड 1,000 र पए, 10,000 र पए, एक ख र पए, 10 ख र पए और र एक कर र ड र पए क म ल म उप इ ब र पर र ब क द व र र क ई ब य ज भदय ज य ग इ ब न ड क स ट ट ब क ऑफ इ भ य क क छ श ख ओ र खर र द ज र क ग र थ इ ब क क प र इर ब त क ज क र र ग भक क ई च व ब न ड भकर खर र द ब न ड खर र द ज क 15 भद तक म न ग (c) प र रर र म द य (d) श क त र म द य उत तर (a) ज धमस प षध और आय वबल Poshadh and Ayambil 17 अप र क प र र द श म ज धमस क 24व और र अ भतम त थ कर र गव म व र र क जय त श रद ध और र आस थ र म ई ज र र इर अवर र र पर र ज म भदर र म भवश ष प ज -अचस क ज र र ज र म द य क ग प षध और र आय भब क र ध कर र र र आय भब ज धमस म भ जसर र र र म ब भधत ज दशस म म क ष ज व क पर रम क ज व (आत म ) क प द ग ( भतक द रव य) र र य ग ब ध और र इ क भवय ग म क ष च भक प द ग क ज व क ओर र प रव ब ध, इर भ ए म क ष क प र न द रप त तब तक र कत जब तक ए प द ग कर क ज व क ओर र प रव भ त र र र क ज ए ए प द ग कर क ज व क ओर र प रव भ त र र र क र वर र क त तथ प र र प द ग कर क क षय कर र भ जसर र क त इर प रक र र आत म क र थ ज ड कम क क षय कर र भ जसर र 12 भवभ न न प रक र र क आ तरर रक और र ब ह य तप क म ध यम र व यन द रक त अप आत म र कम क क षय अथ सत भ जसर र कर र र कत य 12 तप : 1. अ र - प र र तर र र उपव र 2. उ दर र - आ भशक उपव र 3. व रत र कल प - ख क वस त ओ क र ख य क र भमत कर र 4. र रर परर रत य ग - व भछत स व भदष ट ज 5. क य क श - श र र रर रक र शन द रक त 6. प रभतर भ त - र व द ओ क भ य त रर 7. प र यभ त 8. भव य - भव म रत 9. व य वच - द र र र क र व कर र 10. व य त सगस त य ग 11. र ज जय - आध य न द रत मक अध यय

13 12. ध य आय वबल - आय भब एक प रक र र क ज ब ह य तप (र रर त य ग क अ तगसत), भजर म, शर र र र और र आत म क द क भ ए ब य गय इर क अ तगसत मक, मर, घ आभद र रभ त स व द ज भकय ज त प षध - ज पर र पर र क अ र र र ज व र र रर रक ज व म अ क परर रन द रस थभतय र ग जर रत इर क र रर ज व म अ क व उत पन न त, भजर र व ईश वर र र द र र त ज त अत ज व क श न द रद ध क भ ए ईश वर र क र ध आवश यक त ज व क श न द रद ध क ब द ईश वर र न द रक त क र ध क म ध यम र प भषत भकय ज त ज भक प षध क त इर र म ष य क म क र मस त भवक र र क द र र भकय ज त प रश न - श षस स तर र पर र र म द र और र तट य र र रक ष र र ब भधत र म म क र मन वय कर र व र म द र और र तट य र र रक ष क भ ए र र ष ट र य र भमभत (ए र एर एमर एर ) भकर क अध यक षत म क यस कर रत? (a) प रध म त र (b) र रक ष म त र (c) र अध यक ष (d) क भब ट र भचव उत तर (d) क भब ट र भचव सम द र और त य स रक ष क वलए र ष ट र य सवमवत National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security (NCSMCS) र म द र और र तट य र र रक ष क भ ए र र ष ट र य र भमभत, एक र र ष ट र य स तर र क म च य र म द र और र तट य र र रक ष क भ ए एक र व च र म क ष त त र, भजर म र र ब भधत म त र य और र र र रक र र एज भर य द व र र प रभतभ भधत व भकय ज त क भब ट र भचव क अध यक षत म य र भमभत श षस स तर र पर र र म द र और र तट य र र रक ष र र ब भधत र म म क र मन वय कर रत प रश न अभ य र र भवभज क र न द स म भ म नभ न द रखत म र क र कथ र त य? (a) य र रत और र भवयत म क र य क त र भ क अभ य र (b) य भ न द म र गर र य द श क र य क त र भ क अभ य र (c) य र रत, र य क त र र ज अम रर रक, ज प और र ऑस टर भ य क र य क त र भ क अभ य र (d) य र तट य र र ज और र क द र श भर त प रद श क श भम कर रत ह ए र रत क तट य र रक ष अभ य र उत तर (d) य र तट य र र ज और र क द र श भर त प रद श क श भम कर रत ह ए र रत क तट य र रक ष अभ य र स व वजल अभ य स Exercise SEA VIGIL र रत य र द व र र ज वर र 2019 क प र र ष ट र य स तर र क तट य र रक ष अभ य र र भवभज क र च भकय गय र भवभज र रत य र द व र र र च भ त भकय गय प र र ष ट र य स तर र क तट य र रक ष अभ य र थ इर अभ य र म द श र र क क द र और र र 13 तट य र र ज और र क द र श भर त प रद श र र ब भधत र म द र भ तध र रक श भम थ अभ य र र प र प त प रभतभक रय र र ष ट र य र म द र और र तट य र र रक ष क भ ए र र ष ट र य र भमभत (ए र एर एमर एर ) क अग ब ठक म प रस त त क ज एग 13 त य र ज य और क द र श वसत प रद श र ज य (9) - ग जर र त, म र र ष ट र, ग आ, क सटक, क र र, तभम, आ ध रप रद श, उड र, पभ म ब ग क द र श वसत प रद श (4) दम -द व, प द द च र र, क षद व प, अ म भ क ब र र द व प र म प रश न - प रध म त र र र ष ट र य र र त क ष क र द स म अर त य कथ क चय क भजए: (a) 1948 म इर क गठ प भकस त र भवस थ भपत ग क मदद कर र क भ ए भकय गय थ (b) य क ष क व ज त क अ शद र ब और र इर क ई बजट य र यत भम त (c) प रध म त र र र ष ट र य र र त क ष क गठ र र द द व र र भकय गय (d) प रध म त र र र ष ट र य र र त क ष क भदए गए र अ द / य गद आयकर र क ध र र 80(ज ) क त त आयकर र र छ ट प र प त उत तर (c) प रध म त र र र ष ट र य र र त क ष क गठ र र द द व र र भकय गय

14 प रध नम त र र ष ट र य र त क ष (Prime Minister's National Relief Fund) म तभम म भत रच क त र रइय र र क भ कट एक म भदर र म व भषसक भचभतर र प र सम उत र व म भर क क ब ट क र रस म (coin distribution ceremony) क र मय गदड म र त श रद ध ओ क म त य गई और र दर घ य गए प रध म त र र र न द र म द प रध म त र र र ष टर य र र त क ष र म तक क परर रज द ख र पय और र घ य क पच र -पच र ज र र र पय क अ ग र र र भश द क घ षर क प भकस त र भवस थ भपत ग क मदद कर र क भ ए ज वर र, 1948 म तत क प रध म त र प भ त जव र र र क अप पर र जनत क अ शद न स प रध म त र र र ष ट र य र र त क ष क स थ प क गई थ प रध म त र र र ष ट र य र र त क ष क ध र र भश क इस त म अब प रम खतय ब ढ, चक र त और भ क प आवद ज स प र क वतक आपद ओ म म र ए ल क पररजन तथ बड द घ न ओ ए द क प वडत क तत क ल र त पह च न क भ ए भकय ज त इर क अ व, ह दय शल य-वचवकत स, द प रत य र पण, क सर आवद क उपच र क भ ए इर क ष र र यत द ज त प रध म त र र र ष ट र य र र त क ष म भकर व यन द रक त और र र स थ र क व स व न द रच क अ शद स व क र र भकए ज त र र रक र र क बजट स र त र अथव र वसजभ क क ष त र क उपक रम क ब र श ट र र भम व अ शद स व क र र भकए ज त र मग र भ भध क भ व श अ र भचत व भर न द रज क ब क तथ अन र स थ ओ म भवभ न न र प म भकय ज त क ष र ध र र भश प रध म त र क अ म द र भवतरर रत क ज त प रध म त र र र ष ट र य र र त क ष क भदए गए र अ द / य गद आयकर र क ध र र 80(ज ) क त त आयकर र र छ ट प र प त प रध म त र र र ष ट र य र र त क ष क गठ र र द द व र र भकय गय इर क ष क भ भध क आयकर र अभधभ यम क त त एक टर स ट क र प म म ज त और र इर क प रब ध प रध म त र अथव भवभवध भमत अभधक रर रय द व र र र र ष ट र य प रय ज क भ ए भकय ज त ऐर र शतस अ द भजर म द त द व र र य उल ल ख भकय ज त भक अ द क र र भश भकर भवभशष ट प रय ज क भ ए, स व क र र भकय ज त प रध म त र र र ष ट र य र र त क ष SMS य भमर क य इर प रक र र क क ई अन र व प रद त क म ध यम र अ द / य गद एकत र कर रत वषस म इर क ष म क आय कर र ड र पय व क व यय कर र ड र पय थ वतसम म इर क ष म श ष र र भश कर र ड र पय प रश न - भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए : 1. प रभतवषस 24 अप र क र र ष ट र य प च यत र र ज भदवर क र प म म य ज त 2. इर प च यत र र ज भदवर र भवध क अभधभ यम (73व र श ध ) क प रर रत कर र क उप क म म य ज त उपय सक त कथ म र र त य कथ / कथ क च व क भजए: (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (c) 1 व 2 द र ष ट र य प च यत र ज वद स National Panchayati Raj Day र र ष ट र य प च यत र र ज भदवर क प रभतवषस 24 अप र क म य ज त र र ष ट र य प च यत भदवर पर र द श क र बर ब तर र ग र म प च यत क प च यत र र ज म त र य द व र र र ष ट र य र ग र म सभ प रस क र र र म म भ त भकय ज त इर प च यत र र ज भदवर र भवध क अभधभ यम (73व र श ध ) क प रर रत कर र क उप क म म य ज त इर अभधभ यम द व र र ग व, ब ल क एव भज स तर र पर र प च यत र र ज व यवस थ क भ म सर भकय गय थ 73व र श ध क द व र र र भवध म ग-9 ज ड गय, इर क त त अ च द 243 (A) र 243 (O) म प च यत क व यवस थ क गय, इर क द व र र र भवध म 11व अ र च ज ड गय, इर म प च यत क 29 भवषय क श भम भकय गय र वसप रथम र जथथ न क न र वजल म 2 अक ट बर र, 1959 क प च यत र र ज व यवस थ अप ई गय थ

15 प रश न - भ म नभ न द रखत म र अर त य कथ क चय क भजए: (a) ब स प र र तर र र र र रक र र स व भमत व व क प (b) र र र ड क स (RESIDEX) इ क स क ब स द व र र ज र र भकय ज त (c) ब स क म ख य य म र र ष ट र क म बई म न द रस थत (d) र र ष ट र य आव र ब क (NHB) म ख य य ई भदल ल म न द रस थत उत तर (b) र र र ड क स (RESIDEX) इ क स क ब स द व र र ज र र भकय ज त भ रत य ररज़ ब क द व र व वन श Disinvestment by RBI र रत य रर रजवस ब क द व र र ज र र एक र च म क गय भक उर र र ष ट र य आव र ब क (ए एचब ) और र र र ष ट र य क भष एव ग र म र भवक र ब क ( ब स) म अप प र र भ स स द र र र र रक र र क क रमश: 1,450 कर र ड र पय और र 20 कर र ड र पय म ब च द इर क ब द अब ए एचब और र ब स प र र तर र र र र रक र र स व भमत व व क पभ य ब गई भवभ व श क य भ र सय भद वत य र रभर म ह र भमभत क अ श र पर र आध रर रत य रर रप टस 2001 म र प गई थ भजर म भ य मक य र स थ क एक द र र र म श यर र न द र ग क र म प त कर र क भर फ रर रश क गई थ र भमभत क थ भक र रत य रर रज़वस ब क क भ स स द र र उ इक इय म र कत, भज क व भवभ यम कर रत इर र प ज, 2018 म र र रक र र र रत य रर रज़वस ब क र SBI क 59.7% भ स स द र र खर र द थ क द र य ब क क प र ब स म 72.5 फ र द भ स स द र र थ, इर म र 71.5 फ र द भ स स द र र क अक ट बर र 2010 म र र रक र र क द द गई थ जबभक श ष बच भ स स द र र 26 फर रवर र 2019 म र र रक र र क ब च गई भक र र ष ट र य आव र ब क म प र र 100 फ र द भ स स द र र आर रब आई क प र थ, भजर 19 म चस 2019 क ब च भदय गय र ष ट र य क वष ग र म ण व क स ब क (न ब ) ब स ब क र रत क अग रर भवक र ब क म र एक इर क स थ प र र ष ट र य क भष व ग र म र भवक र ब क अभधभ यम, 1981 क म ध यम र क गय थ, इर क म ख य य म र र ष ट र क म बई म न द रस थत य ब क म ख य र प र क भष भवत त/ऋर र म बन ध क यस कर रत ब स ग र म र क ष त र म भवक र तथ आभथसक उन नभत क भ ए ऋर क व यवस थ कर रव त र ष ट र य आ स ब क (NHB) र र ष ट र य आव र ब क (NHB) एक भ य मक र स थ, य आव र क भ ए र ख क प रव क भवभ यभमत कर रत य आव र क भ ए र व च भवत त य र स थ इर क स थ प र र ष ट र य आव र ब क अभधभ यम, 1987 क म ध यम र क गय थ इर क म ख य य ई भदल ल म न द रस थत इर क द व र र र स ड क स (RESIDEX) इ क स क ज र र भकय ज त प रश न म म र म भव ग आ ध र प रद श और र तभम म ' फ ' चक रव त क मद द जर र अ टस ज र र भकय इर त फ क फ म भदय गय? (a) र रत द व र र (b) पभकस त द व र र (c) ब ग ल द श द व र र (d) श र क द व र र उत तर (c) ब ग ल द श द व र र चक र त फ न (Cyclone Fani) म र म भव ग आ ध र प रद श और र तभम म ' फ ' चक रव त क मद द जर र अ टस ज र र भकय य त फ अ ब ग क ख ड म कम दब व क र प म और र इर क 30 अप र क आ ध र और र तभम क तट क प र र कर र क उम म द च भदए गए भचत र र य स पष ट भक इर फ म ब ग ल द श द व र र भदय गय उष णकव ब ध य चक र त उष णकभटब ध य चक रव त भ म न दब व प रर ज उष णकभटब ध य और र उप ष णकभटब ध य क ष त र म र म द र य म र गर र क ऊपर र भवकभर त त जब र त क व य क गमस कर र ऊपर र उठ क क र रर भकर स थ पर र भ म न व य द ब क ष त र क भ म सर ज त, और र इर भ म न व य द ब क ष त र क च र र ओर र, र प क षत उच व य द ब क ष त र र भवश र क द र य एव र मद ब व य र र भशय उत तर र ग द धस म व म वतस तथ दभक षर ग द धस म दभक षर वतस भदश म र भपस क र र र प म त व र गभत र चक कर र ग त इर र भपस क र र त व र व य क चक रव त क त

16 चक र त क करण र रत य म र म भवज ञ भव ग (IMD) द व र र चक रव त क उ क व य गभत क आध र र पर र च र र वग म भव भजत भकय गय - (1) चक रव त त फ (Cyclonic Storm); भकम./घ ट (2) खतर र क चक रव त त फ (Severe Cyclonic Storm); भकम./घ ट (3) अभधक खतर र क चक रव त त फ (Very Severe Cyclonic Storm); भकम./घ ट (4) षर चक रव त त फ (Super Cyclonic Storm); 221 भकम./घ ट र अभधक र रत य म र म भवज ञ भव ग (IMD) चक रव त क गभत म प म त भम ट भ र र तर र त फ क गभत (Three Minute Sustained Wind Speed) क प रय ग कर रत चक र त क न मकरण उत तर र भ द म र गर र क चक रव त क मकर रर वषस 2006 र भकय ज ग चक रव त क मकर रर एक र च क अ र र र भकय ज त चक रव त क मकर रर त र च क भ म सर क उत तर रद भयत व प रत य क र म द र ब भर क ष त र क भ ए भवश व म र म भवज ञ र गठ (WMO) क उष णकभटब ध य चक रव त क ष त र य भ क य क भवश व म र म भवज ञ र गठ (WMO) क ऐर क प च भ क य उत तर र भ द म र गर र क भ ए र रत य म र म भवज ञ भव ग (IMD, भवश व म र म भवज ञ र गठ क भवभशष ट क ष त र य म र म भवज ञ क द र क र र प म क यस कर रत य क द र अर रब र गर र और र ब ग क ख ड म उठ व चक रव त क र च म र म द क भ ए प र भधक त इर क ष त र क चक रव त क म क र च क भ म सर म र म भवज ञ र गठ क एक प द व र र भकय गय इर र च म क 8 र दस य द श द व र र क 64 म (प रत य क द श र 8) र झ ए गए, भजन ह क रम र र र आव भटत भकय ज त य इर प रक र र

17 अ तर ष ट र य प रश न - म प भवश व य द ध क द र र ह ई ग प क ड ई चच स म र र ग प प र यद व प क न द रस थत? (a) त क (b) स प (c) इट (d) र र उत तर (a) त क ऑस इ क स-19 AUSINDEX-19 र रत य र और र र र य ऑस टर भ य र क ब च भद वपक ष य र म भद रक अभ य र क त र र र र स कर रर ऑर इ क स-19 2 अप र 2019 क भवश ख पत त म म आर र ज र र इर अभ य र क उद द श य र रत य र और र र र य ऑस टर भ य र क ब च र म पकस और र व यवर भयक भवच र र क आद -प रद क अवर र र उप ब ध कर र क म ध यम र द र ओ क ब च पर रस पर र र य ग और र अ तर र-र च क मजब त द और र उर म व न द रद ध कर र र रत क प रध म त र और र ऑस टर भ य क प रध म त र द व र र 2014 म घ भषत र र रक ष र य ग क भ ए फ र मवकस (एफएर र ) क परर रक प क अ र प द द श क ब च भद वपक ष य और र र रक ष र य ग क मजब त कर र क र क त क र प म भवश ख पत त म म भर त बर र 2015 म अभ य र क प र स कर रर आय भजत भकय गय थ प भवश व य द ध क द र र ग प क ख इय और र पभ म म च क र थ र झ अ व र भ त र य ग क ब इभत र पर र आध रर रत र रत और र ऑस टर भ य क ब च र क र र त मक र रक ष र ब ध र र, भजन 2006 क र रक ष र य ग क ज ञ प तथ 2009 क र र रक ष र य ग पर र र य क त घ षर -पत र क म ध यम र य आध र र प रद भकय गय ल प ल क य द ध Battle of Gallipoli क ग प अभ य, भजर ग प क ड ई य स ज़ अभ य क म र ज ज त प रथम भवश व य द ध क द र र भमत र द श द व र र य र र प र र र तक ज व र म द र म गस क भ य भत रत कर र क एक अर फ प रय र थ ग प त क क प र यद व प फर रवर र -म चस 1915 म स ल स स टर ट पर र भब रभटश और र फ र र र ज ज द व र र और र 25 अप र क ग प प र यद व प पर र एक बड - आक रमर क र थ ज र र र र, भजर म भब रभटश और र फ र र र र भ क क र थ-र थ ऑस टर भ य ई और र न ज र क र न द श भम थ इर म भमत र द श क र क अर फ त भर ह ई ग प म र रत य र भ क अर ध र रर ब द र र क परर रचय भदय थ और र कर र ब 1600 र रत य र भ क य श द ह ए थ प रश न - म भकर द श म ए र र ज क र त त र क र थ 'र र व ' य ग क श र आत ह ई? (a) च (b) भब रट (c) ट (d) ज प

18 उत तर (d) ज प 'र ' य (Reiwa Era) ज प म एक मई क य वर र ज र भ त क र र जगद द र त ए श य ग क श र आत ग इर क म 'र र व ' र रख गय य म एक प र च कभवत र भ य गय र र व क श र आत क र थ 1989 म श र ह ए र ई य ग क अ त ग ज प क र र प रर ग ग क म त भबक, द श म क भ ध सर रर म अब र र व म प रय ग भकय ज एग ज प म ग र गर र क र र क अ व स वद श ग ग क र र क प रय ग बड स तर र पर र त ज प क वतसम र र ज र म र ट अभकभ त 30 अप र क र र जगद द छ ड र र द र द र ज द र मय म स व च र र र जगद द छ ड व व प र र ज ए र र ज क र त त र पर र द श म प र र परर रक त र र पर र ए श य ग क श र आत त (a) अफग़ भ स त, ईर र, प भकस त (b) थ ई, ओर, म म र र (c) अ र ल व र र, ग व ट म और र र र र (d) त क, र रर रय, ब उत तर (c) अ र ल व र र, ग व ट म और र र र र न द न र य ल (Northern Triangle) म अम रर रक र र रक र र दस टर य ग क ज व द श क द ज व र यत म कट त कर र क भ र सय भ य अम रर रक र र रक र र इ मध य अम रर रक द श क र य क त र र ज अम रर रक म प रव भर य क ज क भ ए द ष ठ र र य अ र ल व र र, ग व ट म और र र र र क दस टर य ग क र प म ज ज त य म इन ह भवश ष र प र इ क आभथसक एक कर रर क क र रर भदय गय प रश न - म चच स म र र दस टर य ग म क -क श भम?

19 प रश न - र य क त र र ष ट र र र रक ष परर रषद द व र र म प रर रत प रस त व-2462 क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य आत कव द गभतभवभधय और र आत क ग ट क फ भ ग पर र ग म कर क उद द श य र प रर रत भकय गय 2. इर प रस त व क र रत द व र र प श भकय गय थ उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (a) क व 1 स य क त र ष ट र स रक ष पररषद प रस त स ख य UNSC RESOLUTION 2462 द भ य र र म आत कव द गभतभवभधय और र आत क ग ट क फ भ ग पर र ग म कर क उद द श य र र य क त र र ष ट र र र रक ष परर रषद एक य प रस त व-2462 प रर रत भकय फ र र द व र र य गय प रस त व 2462 म ज द प रस त व क य स वर प और र इर म आत क गभतभवधय क भ ए भवत त य मदद और र ई च भतय क स वर प क श भम भकय गय प रस त व म र द श र भवत त य द क प र रदभशसत क बढ क आह व भकय गय भजर म वच सअ र पभत त र ज ड र भवत ज न द रखम क आक कर र श भम र य क त र र ष ट र आत कव द क भवर द ध ड ई म इर प रस त व क एक म त वप र स पड व कर र र र भदय भजर र आत कव द क भम व भवत त य र मथस क र र क म मदद भम ग इर प रस त व म र य क त र र ष ट र आत कव द भ र र धक क य स य (UNOCT) र आत क गभतभवभधय क भवत त य र मथस र र क क भ ए र र स त क प च कर र म अग रर भमक भ क अप क गई व भश वक स तर र पर र आत कव द भवर र ध र रर भत क प र व ढ ग र ग कर र क भ ए इर क य स य क 2017 म ब य गय अम रर रक म 11 भर त बर र 2001 क ह ए आत कव द म क जव ब म 2001 म प रस त व 1373 क अप य गय थ आत कव द क व भश वक खतर र क जव ब द क भ ए र द श पर र द भयत व क ग कर र व य प व य पक प रस त व थ प रस त व 2462 प रस त व 1373 क प भष ट कर रत प रश न - म अफ र क र र ज भत म र द श चच स म र र र क र न द स म र त य कथ क च व क भजए: (a) य स ऑफ अफ र क पर र न द रस थत (b) इर क र म र गर र र गत (c) इर क र र जध ज ब (d) र कथ र त य उत तर (b) इर क र म र गर र र गत स न (Sudan) र क र र ष टर पभत उमर र अ -बश र र क र र र ष टर पभत पद र ट भदय और र उन ह भ र र र त म भ य 1956 म भब रट र स वत त रत भर कर र क ब द र ग य द ध म फ र गय इर ग य द ध क ब च क स उमर र अ बश र र 1989 म र रक तभवभ तख त प ट भकय थ उ क श र क म दभक षर र म बड ग य द ध ह आ उर र मय दभक षर र इर द श क अभ न अ ग थ वषस 2011 म दभक षर र इर र प थक कर र अ ग द श ब गय इर क ब द द श क पभ म भ स र म य ग य द ध प र र र गय बश र र पर र य द ध अपर र ध कर र क आर र प ग र गर र र ज य उत तर र प वस अफ र क म न द रस थत एक द श इर क उत तर र म भमस र; उत तर र प वस म र गर र; प वस म इरर रभटर य और र इभथय भपय ; दभक षर म दभक षर र ; दभक षर -पभ म म मध य अफ र क गर र र ज तथ पभ म म च और र भबय दभक षर र क अ ग र प र अफ र क क र बर बड द श थ, भकन त अब य अल ज रर रय और र म क र भटक रर रपन द रब लक ऑफ क ग क ब द अफ र क क त र र र र बर बड द श इर क र र जध ख र रत म और र भवश व क र बर ब द र म ब त य स ऑफ अफ र क क ग

20 प रश न भ म नभ न द रखत म र क -क र द श स ऑफ अफ र क म श भम? 1. क न 2. र म भ य 3. भजब त च भदए गए क ट क प रय ग कर र र उत तर र च भ ए क : (a) क व 1 और र 2 (b) क व 2 और र 3 (c) क व 1 और र 3 (d) 1, 2 और र 3 उत तर (b) क व 2 और र 3 न ऑफ अफ र क Horn of Africa स ऑफ अफ र क, प व अफ र क क एक प र यद व प ज अर रब र गर र म अद क ख ड क दभक षर भक र र पर र न द रस थत म भचत र पर र इर क स वर प एक र ग ( स) क र म गत इर भ ए इर अफ र क क र ग य स ऑफ अफ र क म भदय गय

21 य अफ र क म द व प क र बर प व भवस त र र इर म इरर रभटर य, भजब त, इभथय भपय और र र म भ य श भम क आम च व क र रत म पत रक र र क भ ए अ तक क र बर र र रभक षत र मय बत य गय उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (c) 1 व 2 द व श व प र स स वत त रत स चक क-2019 World Press Freedom Index ग र र न ऑफ अफ र क जब स ऑफ अफ र क क द श क र थ र, य ग, र रव, ब र, त ज भ य और र क न क श भम कर र भ य ज त, त उर ग र टर र स ऑफ अफ र क क त प रश न - भवश व प र र स वत त रत र चक क-2019 क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. भपछ त वष म र रत क र र भक ग ग त र र बढ रर रप टसर स भवदऑउट ब सर स द व र र 18 अप र 2019 क भवश व प र र स वत त रत र चक क-2019 रर रप टस ज र र क गय इर र चक क म श भम क 180 द श म र रत क र र भक ग भपछ वषस क त म द स थ भगर रकर र 140व स थ पर र पह च गई 2017 म र रत 136व स थ पर र तथ वषस 2018 म 138व स थ पर र थ रर रप टस क अ र र र र रत म प र र स वत त रत क वतसम न द रस थभत म र एक पत रक र र क न द रख फ भ र भजर म प भ र क भ र, म ओव भदय क म, अपर र ध र म य भ रष ट र र ज भतज ञ क प रभतश ध श भम ग र म र इ क म ग र र अ ग र ज ष म भ य क भ ए क म कर र व पत रक र र त त मक र प र अभधक खतर र क र म कर रत 2019 क आम च व क द र र र त त र ढ म ज द क द र र र रक र र क र मथसक द व र र पत रक र र पर र म बढ र मथसक द व र र र श टवकस पर र पत रक र र पर र भ श र ध ज त और र फर रत व बय क बढ व भदय ज त इर रर रप टस म आम च व क वक त क र रत म पत रक र र क भ ए र बर खतर र क र मय बत य गय दभक षर एभशय म प र र क आज द क म म म प भकस त 142व, ब ग ल द श 150व स थ पर र व ग त र र त र र र र र प स थ पर र, जबभक र बर भ च स थ त कस म भ स त क प रर रर न द रस थत रर रप टसर स र न स फ र भटयर स (आर रएर एफ) य रर रप टसर स भवदआउट ब सर स एक ग र र क र र र गठ ज भवश व क पत रक र र पर र म क दस त व ज कर रर कर र और र म क ब कर र क भ ए क म कर रत

22 प रश न - ज -20 र म म भ म नभ न द रखत म र क -क द श श भम? 1. च 2. इ भशय 3. ज प 4. र ऊद अर रब 5. त क च भदए गए क ट क प रय ग कर र र उत तर र च भ ए क : (a) 1, 3, 4, 5 (b) 1, 2, 3 (c) 1, 2, 3, 4 (d) 1, 2, 3, 4, 5 उत तर (d) 1, 2, 3, 4, 5 ज -20 (G-20) र उद -अर रब घ षर क भक वषस 2020 म व ज -20 भशखर र र म म क आय ज र उद -अर रब क र र जध रर रय द म ग य अर रब जगत म आय भजत भकय ज व प ज -20 भशखर र र म म ग 2019 ज -20 भशखर र र म म ज प क ओर क श र र म आय भजत भकय ज एग 2018 म ज -20 क ब ठक अज ट क र र जध ब य र आयर स म ह ई थ र रत 2022 म द श क स वत त रत क 75 वषस प र र क अवर र र पर र ज -20 भशखर र र म म क म जब कर र ग प वषस 2022 म ज 20 र म म क म जब इट क कर र थ ज -20 भवश व क 20 प रम ख अथसव यवस थ ओ क एक म च ज र मक आभथसक च भतय क र म ध कर र क भ ए व भश वक भतय भवकभर त कर र च त ज -20 क श र आत, 1999 म एभशय म आए भवत त य र कट क ब द भवत त म भत रय और र क य ब क क गव सर र क ब ठक क त र र पर र ह ई थ वषस 2008 म ज -20 क त ओ क प भशखर र र म म आय भजत भकय गय थ और र र म व भश वक भवत त य र कट क र म कर र म म त वप र स भमक भ ई थ वषस 2008 क ब द र ग ग प रभतवषस ज - 20 क त भशखर र र म म कर रत ज -20, 19 द श और र य र र प य र घ र ब, भजर म श भम : अज ट, ऑस टर भ य, ब र ज़, क, च, जमस, फ र र, र रत, इ भशय, इट, ज प, म न द रक सक, र र, र ऊद अर रब, दभक षर अफ र क, दभक षर क रर रय, त क, य इट भक ग म और र र य क त र र ज अम रर रक ज -20 भवत त य न द रस थर रत ब स, अ तर रर र ष ट र य श रम र गठ, अ तर रर र ष ट र य म द र क ष, आभथसक र य ग एव भवक र र गठ, र य क त र र ष ट र, भवश व ब क और र भवश व व य प र र र गठ आभद क र थ भम कर र क म कर रत

23 व भषसक भशखर र र म म क त य र र वरर रष ठ अभधक रर रय क भजम म त और र ज ज -20 क त ओ क प रभतभ भधत व कर रत, उन ह 'श र रप ' क ज त प रश न म चच स म र र भर भ भफक ट रर र क श एक ज़ म पश क र ब ध - (a) ब ल ट ओ प रभतब ध र (b) पय सवर रर प रद षर र (c) ज व य परर रवतस र (d) अम रर रक द व र र ईर र पर र ग य गए प रभतब ध र उत तर (d) अम रर रक द व र र ईर र पर र ग य गए प रभतब ध र वसव व क रर क शन एक ज़ म पशन Significant Reduction Exemptions म अम रर रक घ षर क भक ईर र र त आय त कर र व द श क प रभतब ध र क ई छ ट द ज एग 2015 म ईर र क र थ ह ए पर रम र र मझ त र अम रर रक क ब र र क ब द अम रर रक व बर र 2018 म ईर र पर र प रभतब ध ग य थ र रत र म त 8 द श ( र रत, च, ग र र, इट, त इव, ज प, त क और र दभक षर क रर रय ) क प रभतब ध र छ ट द थ इर छ ट क वसव व क रर क शन एक ज़ म पशन क गय थ छ ट क य अवभध 2 मई क खत म र र र रत अप जर र रत क 80% त आय त कर रत र रत अप र प टर भ यम जर र रत क दर प रभतशत ईर र र आय त कर रत अम रर रक य प रभतब ध एकपक ष य त र र पर र ग भकय और र र रत म श क भक व क व र य क त र र ष ट र द व र र ग प रभतब ध क म त, भक ईर र पर र अम रर रक प रभतब ध क प कर र क र रत,च र भ त अन द श इर भ ए ब ध य भक अ तर रर र ष ट र य ब भक ग -द अम रर रक ब भक ग च क जरर रए त और र ज द श अम रर रक प रभतब ध क आदर र कर र ग, व अम रर रक ब भक ग च क इस त म कर र र क ग र रत क अ तर रर र ष ट र य व य प र र म र र भदक कत ग, क भक ज द तर र व य प र र अम रर रक र र म त य र र प य र घ अम रर रक प रभतब ध र बच क भ ए अप म द र य र र क भ ए एक य व कन द रल पक ब भक ग च ख क ए भकय थ, भक व अब तक च म आय अमर र क क भक ईर र पर र प रभतब ध ग र च ब र र बन दर रग परर रय ज पर र अर र र पड ग र रत, ईर र म च ब र र ब दर रग परर रय ज भवकभर त कर र र र प रश न म चच स म र र र र ज भतक द र व न ट र ऑफ द प प क र ब ध - (a) दर र र (b) य क र र (c) दभक षर क रर रय र (d) ब र ज र उत तर (b) य क र र स न ट स ऑफ द प पल प Servant of the People party व भदभमर र ज़ स क य क र क य र र ष ट र पभत ग उन ह म र पन न ह ए र र ष ट र पभत च व म ज त भर क र र ष ट र पभत च व म ज़ स क क 73% मत प र प त ह ए, जबभक र त त र ढ र र ष ट र पभत प टर प र र श क क म त र 24% मत प र प त ह ए व भदभमर र ज़ स क क जन 25 ज वर र, 1978 क तप वस र भवयत र घ म ह आ थ व एक क म भ य तथ भ द शक उन ह अप अभ य करर रयर र क द र र स न ट स ऑफ द प पल न मक ल व ज़न श र ल म क यस भकय थ य श र ख 2015 र 2019 तक प रर रर रत क गय इर ट भवज़ श र ख म य क र क र र ष ट र पभत क भमक भ त थ ब द म इर ट भवज़ श र ख क म पर र ज़ स क क र र ज भतक प ट क म र रख गय म चस, 2018 म य क र म र व न ट र ऑफ द प प क म र र र ज भतक द क स थ प क गय य क र (Ukraine) प व य र र प म न द रस थत एक द श, य क र 24 अगस त, 1991 क र भवयत र घ र स वत त रत प र प त क थ इर क र र जध क व म न द रस थत

24 व ज ञ न ए प र द य व क प रश न- प एर ए व -र 45 भमश क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. प ब र र च र र स टर प-ऑ म टर र क य व रर रए ट प रय ग भकय गय 2. प ब र र प एर ए व क च थ चर रर म र र र प ग, ज कक ष म भवद य त ऊज स उत पन न कर र ग 3. प एर ए व द व र र प ब र र त अ ग-अ ग कक ष ओ म उपग र स थ भपत भकय उपय सक त कथ म र क र कथ र? क : (a) क व 1 और र 2 (b) क व 2 और र 3 (c) क व 1 और र 3 (d) 1, 2 और र 3 उत तर (d) 1, 2 और र 3 प एसएल -स 45 वमशन PSLV-C45 Mission प एर ए व -र 45 द व र र श र रर रक ट क र त श धव अ तरर रक ष क र एम र ट (EMISAT) और र अन द श क 28 उपग र क र फ त प वसक च भकय एम र ट इर र र क भम उपग र -2 क आध र र पर र भ भमसत इर क र र ग ग 436 भक ग र म इर इ क ट र म ग भटक स प क ट र म प म इश क भ ए त य र र भकय गय इर र यस त ल क ध र व य कक ष (एर एर प ओ) म स थ भपत भकय गय य उपग र द श क र र रक ष र र ब भधत ज क रर रय ज ट क क यस कर र ग इर उड म प ब र र प एर ए व क क ए र स कर रर क प रय ग भकय गय, य च र र स टर प-ऑ म टर स क र थ प एर ए व क एक य र स कर रर इर र प वस प एर ए व द, छ य भब स टर प-ऑ म टर स क उड र र इर क अ व च र र द श क क 28 अ तर र सष ट र य़ उपग र क च भकय गय इ म भ थ आभ य क द, स प क एक, न द रस वटजर र क एक और र अमर र क क 24 उपग र श भम प एर ए व क य भमश कई म य म अ ठ थ, इर म 1. प ब र र च र र स टर प-ऑ म टर र क य व रर रए ट प रय ग भकय गय 2. प एर ए व द व र र प ब र र त अ ग-अ ग कक ष ओ म उपग र स थ भपत भकय 3. प ब र र प एर ए व क च थ चर रर म र र र प ग, ज कक ष म भवद य त ऊज स उत पन न कर र ग 4. इर उड म प ब र र प एर ए व क च थ चर रर PS4 क अन तरर रक ष र म बन ध प रय ग क भ ए ऑभबसट प ल टफ मस क र प म प रय ग भकय ज एग इर चर रर म त प ग ए गए : I. एमस इस य क आ म व क प क र प व वसस टम (एप आरएस) य एम च य र र र र भ य ऑपर र टर स क प ज श ट क टर भक ग और र म भ टरर र ग म मदद कर र ग II. इसर क आ म व क आइ व व क शन वसस टम (एआईएस) ज य क आट म भटक आइ भटभफक श क भ ए ब य गय III. इ व यन इ स स टट य ऑफ स प स, स इ स ए क न ल ज क ए स रर व प वशयल एन ल इजर र आयन स फ ररक स ट ज (एआरआईएस) य एक प ल ज एव इ क ट र स ट भटक उपकर रर, भजर आय स फ यर र क र रच र म बन ध अध यय क भ ए ब य गय

25

26 प रश न - म चच स म र र ए एर य ए - 56 क? (a) य द धप त (b) ट र रप (c) प ब ब (d) स क व र उत तर (a) य द धप त एलएसय एल- 56 LSU L-56 य स 2097 (ए एर य ए - 56), भ ग क र फ ट य भटभ ट (ए र य ) एमक - IV छठ श र र क य द धप त (Warship) इर ज ज क म र र स ज आर रएर ई भ भमट द व र र भ भमसत कर र 30 म चस 19 क क क त म श भम भकय गय य क क त म र रक ष प एर य र र रक र र ग स र र च भशपभबल डर स ए इ भजभ यर स द व र र त य र र भकय गय 100 व ज ज ग स र र च भशपभबल डर स ए इ भजभ यर स 100 य द धप त भ भमसत कर र व प र रत य भशपय स प रश न - प र ज क ट 17 ए क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य र रत य र क भ ए प ब ब भ म सर क प र ज क ट 2. इर प र ज क ट क त त भ म सर ग स र र च भशपभबल डर स ए इ भजभ यर स द व र र भकय ज एग उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (b) क व 2 न र च वशपवबल डस ए इ वजवनयस Garden Reach Ship Builders and Engineers, (GRSE) य क क त न द रस थत र रक ष म त र य क प रश र भ क भ य त रर क अध एक प तभ म सर क प, ज म ख य र प र र रत य र तथ र रत य तट र रक षक क प तभ म सर र म बन ध जर र रत क प र र कर रत इर क स थ प वषस 1934 म र रत य क प अभधभ यम, 1913 क अध क गई थ और र ब द म 19 मई, 1960 क म क एण ब र र भ भमट र र रत र र रक र र द व र र अभधग र त क गई थ श घ र, 1960 म एक क न द र य र वसजभ क उपक रम ब क ब द, इर क द व र र वषस 1961 म र रत क द श म भ भमसत प रथम य द धप त आईए एर अजय क भ म सर भकय थ इर क द व र र र रत य र, र रत य तट र रक षक ब तथ म रर रशर तट र रक षक ब क भ ए ज ज़ क भ म सर भकय गय य एक भम र रत न कम प वतसम म य P17A प र ज क ट क त त र रत य र क भ ए 3 स ट ल भफ रग ट र क भ म सर कर र र र इर क द व र र भ भमसत 100 य द धप त म ए व स भफ रज ट र, ए ट -र बमर र व र रफ यर रक क व ट र कर र फ ल ट ट कर र तक श भम प र ज क ट 17 ए (P17A) प र ज क ट 17 ए-क ल र भफ रग ट र रत य र क भ ए प र ज क ट 17 भशव भ क-क ल र भफ रग ट क फ -ऑ प र ज क ट इर क त त मझग व क और र ज आर रएर ई म क र त भफ रग ट ब ए ज ए ग प ज ज क भ म सर 2017 म श र ह आ थ और र इर क 2022 तक भम क उम म द प रश न - ध ष आभटस र र ग क भकर तक क क आध र र पर र स वद श म भवकभर त भकय गय? (a) भबत ज़ एफएच 77 (b) एम 777 (c) क. 9 वज र (d) D3 भवत ज़र र उत तर (a) भबत ज़ एफएच 77 धन ष आव लर न Dhanush artillery guns स वद श भ भमसत प आभटस र र ग ध ष क आभ स र फ क ट र ब स (ओ ब ) र रत य र क 8 अप र, 2019 क र प भदय प ख प क त त 6 ध ष ग र क र प दस क गई य आभटस र र ग जब प र र न द रस थत ग क र र ज फ क ट र र (GCF) म भ भमसत क गई

27 13 ट वज ध ष, 155 एमएम क 45 क बर र व एक आध भ क आभटस र र ग इर आभटस र र ग म 81% प ज स वद श इर ग क म र रक क षमत 38 भक म टर र तक य 13 र क म त फ यर र कर र र कत र क प रय ग म आ र र आटस र र ग क त म य त प वज म और र इ ज य क त, भजर र इर क ऊबड-ख बड र र स त य प ड, र र त क ष त र तक ज आर य प ड, र र भगस त, बफस क प भ य़ क र थ र मत स थ पर र एक र म र प र क यस कर रत तथ य प भ य़ म 22 भ ग र क ढ तक भब भकर र य ग र चढ र कत य ग स व भ भमसत 155 एमएम, 39 क बर र भबत ज़ एफएच 77 (Haubits FH 77) य ब फ र स एफएच 77 ग क तक क पर र भवकभर त क गई तथ इर क शन द रक त प र र ब फ र स त प र ज द प रश न - ब ल क क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. इर म ग र त व कषसर द बस त 2. इर म पद थस क प य व ग प रक श क व ग र अभधक त उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (b) क व 2 प रश न - भ म नभ न द रखत क उ क आक र र क अवर र क रम म ग इए: 1. प र इम भ य ब ल क 2. स ट र र ब ल क 3. र पर र म भर व ब ल क च भदए गए क ट क प रय ग कर र र उत तर र च भ ए क : (a) 1, 2, 3 (b) 2, 1, 3 (c) 3, 2, 1 (d) 1, 3, 2 उत तर (c) 3, 2, 1 (a) ब ल क भजर क छभव गय (b) र क ट भ स क प (c) ब ल क क व र म, भजर क तर र घभटत घट क पत ग य ज र कत (d) खग य परर रघट, ज ज र र वषस ब द घभटत ह ई उत तर (c) ब ल क क व र म, भजर क तर र घभटत घट क पत ग य ज र कत प रश न - र पर र व भवस फ ट क ब द ब ल क ब त, यभद अवभशष ट त र र क द रव यम (a) 1.44 र भयसक द रव यम र कम (b) 1.44 र भयसक द रव यम क बर र बर र (c) 1.44 र 3 र भयसक द रव यम क मध य (d) 3 र भयसक द रव यम र अभधक उत तर (d) 3 र भयसक द रव यम र अभधक ब ल क ल (Black Hole) म व ज ञ भ क इ र ईजन वलस क प क म ध यम र स पर म वस ब ल क ल क प रभतभबम ब भकय य ब ल क धर रत र 5.4 कर र ड प रक श वषस ( ग ग 9.5 ख कर र ड भक म टर र) द र र एम-87 ल क स (Messier 87 galaxy) म न द रस थत और र इर क द रव यम र यस र 650 कर र ड ग अभधक इर क अ व व ज ञ भ क भम व ग क स क मध य म न द रस थत एक ब ल क स वज ररयस ए स ट र (Sagittarius A*) क ट ज ट य उल ल ख य भक व ज ञ भ क दशक र य ज त भक ब ल क म ज द, भक अ तक इर क क व अप रत यक ष प रम र उप थ म आई तस व र र म प ब र र ब ल क क भक र र क भदख य गय 1915 म जमस व ज ञ भ क अल बटस आइ न द रस ट ग र त व कषसर क अप भर द ध त म ब ल क क अन द रस तत व क भवष यव र क थ अप र प क षत क भर द ध त म उन ह क थ भक ब ल क क ग र त व कषसर शन द रक त इत अभधक त भक य आर प र क र च ज क अप अ दर र ख च त भब रभटश व ज ञ भ क न द रस टफ भक ग 1974 म प ब र र ब ल क र भ क व भक ग र र भ एश क परर रकल प क थ प रश न - म चच स म र र इव ट र र ईज क?

28 अ तरर रक ष म ऐर क ष त र, ज बह त अभधक म त र म पद थस बह त कम क ष त र म र क भद रत ज त, त उर क ष त र क ब ल क क त य तत व क घ भमश रर म ज त, भजर र प द व ग र त व कषसर ब आर प र म ज द र च ज क अप ओर र ख चत इर म इत प रब ग र त व कषसर त भक इर म ज क ब द क ई च ज ब र र आ प त, य तक भक प रक श इर म पद थस क प य व ग प रक श क व ग र अभधक त व न तम व ग भजर भकर वस त क द पर र व ग क ग र त व कषसर ब क ष त र र ब र र भ क र क और र व पर टकर र क आय, उर न तम व ग क पल यन क त ब ल क ल बनन क प रवक रय आक शग ग म इ र ज एव ध कर क बड ब द त, भजर भ रर रक (nebula) क त ग र त व कषसर क प र व र य भप भर क ड गत और र त र र क जन त, भजर आवद त र (protostar) क त आभद त र र म र य क परर रर म स वर प इ र ज ग र भ यम म परर रवभतसत गत, इर अवस थ म त र र क प ण त र क त ब ह य कवच म इ र ज ग र क भ यम म परर रवभतसत क क र रर ऊज स भवभकर रर क त व रत घट ज त और र य ज त त र र क इर अवस थ क द न त र (red giant) क त ग र त व कषसर क प र व र इर त र र म भवस फ ट त भवस फ ट क उपर र न त अवभशष ट त र र क द रव यम क आध र र पर र उन ह त प रक र र र वग क त भकय ज त क ल द न (Black Dwarf) यभद अवभशष ट त र र क द रव यम 1.44 र भयसक द रव यम (च द रश खर र र म ) र कम, त उर क द व क त न र न त र (Neutron Star) - यभद अवभशष ट त र र क द रव यम 1.44 र 3 र भयसक द रव यम क मध य, त उर न टर त र र क त क ष ण व र (Black Hole) - यभद अवभशष ट त र र क द रव यम 3 र भयसक द रव यम र अभधक, त उर क ष ण भववर र य ब ल क क त ब ल क ल क प रक र (Types of Black Hole) ब ल क त प रक र र क त : 1. प र इम व यल ब ल क ल (Primordial black hole) य र बर छ ट ब ल क त इ क द रव यम एक प ड भजत और र आक र र एक पर रम र भजत त य भबग ब ग क र मय ब थ 2. स ट लर ब ल क ल (Stellar Black Hole) य म ध यम आक र र क ब ल क त इ क द रव यम र भयसक द रव यम क 20 ग और र आक र र ग ग 10 म व य र क ग द भजत त य त र र म र पर र व भवस फ ट र ब त भम व ग क स म ऐर दजस ब ल क 3. स पर म वस ब ल क ल (Super Massive Black Hole) य र बर बड ब ल क त इ क द रव यम 1 भमभ य र भयसक द रव यम क बर र बर र त, और र इ क आक र र ग ग म र र र र रम भजत त व ज ञ भ क क म भक र ग न द रक सय क क द र म ऐर म ब ल क त भम व ग क स म ऐर ब ल क र भजट रर रयर ए स ट र र (Sagittarius A*), इर क द रव यम 4 भमभ य र भयसक द रव यम क बर र बर र तथ व य र र यस क बर र बर र ऐर ब ल क ग न द रक सय क ब क र मय ब त अभ तक ब ल क ल क अन म न क प रवक रय च भक ब ल क म प रक श व भपर आ र कत इर भ ए इर द ख र म भव अ तक व ज ञ भ क अ म क आध र र पर र ब ल क क अन द रस तत व क ब र र म ज त थ ब ल क क पत त र र क भकर र म क गभत र ग य ज र कत ज अन तरर रक ष क ख भदख ई द व एक भ स स क परर रक रम कर र र र ब ल क क ग र त व कषसर प र व र भकर त र र पर र भवद म ग र उर र अ ग ज त और र र भपस आक र र म ब ल क क अन दर र क तर रफ आत, बह त उच त पम तक गमस कर र बड म त र म भवभकर रर छ डत और र उर र एक स भकर रर, ग म भकर रर और र र र भ य तर र ग उत सभजसत गत इर भवभकर रर द व र र अ तक ब ल क क अ म ग य ज त व ज ञ भ क क अ र र र ब ल क क ग र त व कषसर और र उर क र म प क भप द व र र ब ल क क क व द रव यम, आक र र और र भवद य त आव श क अ म ग य ज र कत इ र ईजन (Event Horizon) ब ल क क व र म ( र र ईज ), भजर क तर र क घट (इव ट) क पत ग य ज र कत,

29 क भक उर क तर र गई वस त /प रक श क व भपर आ र कत, इव ट र र ईज क त इ र ईजन वलस क प (Event Horizon Telescope) इव ट र र ईज क इम भज ग कर र क भ ए प थ व पर र न द रस थत आठ ट भ स क प क म ध यम र एक आ र ट भ स क प क भ म सर भकय गय, भजन ह र य क त र प र इव ट र र ईज ट भ स क प क त इव ट र र इज ट भ स क प क ख र ब ल क क तस व र र क भ ए ब य गय इर द भ य र र म आठ जग पर र य ट भ स क प ग ए गए थ द इव ट र र इज़ ट स क प (ईएचट ) एक बड ट भ स क प टवकस ब क भ ए भवश व क भवभ न न द श क र य ग र ब एक परर रय ज भजर म प थ व क च र र ओर र स थ भपत र र भ य ट भ स क प और र बह त ब - ब र इ इ टर रफ र र म टर (very-long-baseline interferometry - VLBI) स ट श र ट प र प त भकय ज त और र उर क भवश ल षर कर र परर रर म तक पह च ज त बह त ब -ब र इ इ टर रफ र र म टर (VLBI) तक क क म ध यम र, प थ व पर र ज र र म द र र न द रस थत 8 भ न न- भ न न र र भ य ट भ स क प क उपय ग प थ व क व य र भजत प र व व य र व आ र ट भ स क प ब क भ ए भकय ज त इ र ईजन वलस क प (ईएच ) द व र ब ल क ल क छव म टर र एक ब ल क क ग र त व कषसर र आकभषसत त, भक आर र इर म भगर र र कत व स तव म, य इर क च र र ओर र एक घ मत ह आ भ स क ब त, भजर क म ध यम र य अत यभधक उच गभत पर र ब ल क म इव ट र र ईज क च र र ओर र र भपस क र र गभत कर रत ऐर कर रत र मय, पद थस बह त अभधक त पम तक गमस ज त, और र इर प रक र र ब गमस च बकय क त प ल ज ज त व र भवभकर रर क उत सजस कर रत उर म द खत ईएचट द व र र गय छभव म इर ब ल क र ग र और र प ल ज़ म क र रग र र ग क प रक श क आ म भदख ई द र र इर त व र भवभकर रर क छभव ईएचट क भम च भक ब ल क क प र ग र त व कषसर बह त अभधक, इर भ ए य आर प र क च बभकत प ल ज र भ क भवभकर रर क प रक श भकर रर क म गस क अज ब गर र ब तर र क र म ड र कत इर प रक र र य प रक श म तक पह च तक पय सप त म ड च क त प रक श क य झ क व, भजर र त व कष ण ल वस क ज त, रर र ग क अ भतम आक र र और र आ तरर रक छ य क भ ध सरर रत कर रत भजर क छभव ईएचट

30 ब ल क ल क छव ल न क म त त व भक अल बटस आइ स ट इ क ग र त व कषसर क र म न भर द ध त य ज र र थ य र र ऑफ रर र भटभवट क र त यत कई ब र र भर द ध क ज च क, पर र ब ल क क भचत र इर र द स म आइ स ट इ क भर द ध त क एक बह त म त वप र स प भष ट म ज एग प रश न म चच स म र र च म ल ट स ट ट क? (a) ख ज गई पद थस क ई अवस थ (b) र क ग क ई भवभध भजर म स वर स क षर रर त (c) अन तरर रक ष म ऐर क ष त र ज ग र त व कषसर क प र व क क र रर खग य भप एक कत र र म र र त (d) श यर र ब ज र र म अच क श यर र क क मत च आ क अवस थ क छ तत व, चर रम न द रस थभतय म एक र मय म ठ र तथ द रव द अवस थ ओ म त, इर च म ल ट स ट ट क ज त श ध क द र र व ज ञ भ क प य भक प ट भशयम पर र अत यभधक त प व द ब क प त ठ र भटर र र रच (solid lattice structure) क भ म सर ह आ भक, र र रच म प ट भशयम पर रम र ओ क एक द र र र र ट श भम थ ज भक द रव व यवस थ म थ व ज ञ भ क शन द रक तश क प य टर र भर म श क द व र र इर अवस थ क पत ग य प रश न म एक आईट र र रक ष क प क भक म बई क ल उ र वसर र प ट पर र र इबर र अपर र भधय एक म म 6,78,000 र अभधक ब र र म क प रय र भकय य प ट क त? (a) ऐर र वसर र ज र र रक र र क म त वप र स र च ए र र त उत तर (a) ख ज गई पद थस क ई अवस थ (b) भ भजट भवत त य गभतभवभधय क क द र क त कर र व पद थ क च न म ल ट अ थथ टवकस Chain-Melted State of Matter (c) कर स क फ र क भ ए एक क प य टर र भर स टम (d) र च र र र व ओ क प रद कर र व टवकस म स क ट क एभ बगस भवश वभवद य क व ज ञ भ क पद थस क ई अवस थ क ख ज क, उत तर (c) कर स क फ र क भ ए एक क प य टर र भर स टम भजर च म ल ट स ट ट म भदय गय इर र प य म ज त थ भक पद थस क क व त अवस थ ए न प (Honeypots) : ठ र, द रव और र ग र म एक आईट र र रक ष क प र फ र द व र र ज र र एक रर रप टस क अ र र र, म बई क ल उ र वसर र

31 प ट पर र र इबर र अपर र भधय एक म म 6,78,000 र अभधक ब र र म क प रय र भकय, ज भक र म अवभध म अम रर रक म ओभ य (950,000 र अभधक भग क प रय र ) क ब द द र र र र बर बड म थ क प य टर र शब व म, एक प ट कर स क फ र य अपर र पर र गत य ई भक ग भवभधय क टर क कर र क भ ए एक क प य टर र भर स टम प ट क ज ब झकर र कर र क र कर र और र ध ख द और र इ टर र ट पर र क गई द सव प र स गभतभवभधय क प च कर र क भ ए भ ज़ इ भकय गय आम त र र पर र, एक प ट म ट त ज र इट क एक व ध भ स स प रत त त, भक व स तव म व र इट र अ ग त और र उर क भ गर र क ज र र त य म वर र क एक म त वप र स र र ध प रत त त, और र म वर र इर टवकस म प रव श कर रत, ऐर कर र पर र उर क पकड भ य ज त और र ब ल क कर र भदय ज त य प भ र न द रस ट ग ऑपर र श क र म कई प ट क ज डकर र ब य गय टवकस ट क त प रश न - म र म वच सअ रर रयभ ट र टर र (व आर रएर ) क उदघ ट भकय गय य वच सअ रर रयभ ट र टर र मदद कर र ग : (a) भथय र र क पर र क षर कर र म (b) भद वपक ष य य द ध भ य र क क भत रम आ र कर र म (c) म त वप र स भबन द ओ पर र र त त कर र म (d) य द धप त भ ज इ कर र म उत तर (d) य द धप त भ ज इ कर र म च अल ररयवल स र ( आरएस) Virtual Reality Centre (VRC) र भ ज इ भ द श य (र मत ज ज र म ) म प उत क ष ट वच सअ रर रयभ ट र टर र (व आर रएर ) क उद घ ट भकय गय य र रत र र रक र र क प म क इ इ भ य क त त य द धप त क भ म सर म आत मभ सर रत और र उत स क बढ त ह ए र रत य र क द श य द धप त भ ज इ क षमत म व न द रद ध कर र ग इर परर रय ज र भ ज इ र र और र उप क त ओ क ब च ग त र र ब तच त क जरर रए र य गप र स भ ज इ क र म क ष कर र क र भवध भम ग, भजर र भ ज इ और र य द धप त पर र कमसच रर रय क भ ए अ क म म र ध र र ग र भ ज इ भ द श य (र मत ज ज र म ) क श र आत 1960 म ह ई थ और र तब र भ द श य य द धप त क भ ज इ और र भ म सर म आत मभ सर रत बढ त ह ए द श य द धप त भ ज इ क क षमत म म त वप र स य गद भकय भ द श य अब तक 19 य द धप त भ ज इ भवकभर त भकए भज म अब तक 90 र अभधक प ल टफ मस क भ म सर च क च अल ररयवल वच सअ क अथस - आ र और र रर रयभ ट क अथस - व स तभवकत, अथ सत जब म आ र वस त ए य आ र द भ य व स तभवक प रत त र र, त उर वच सअ रर रयभ ट क ग भकर फ ट य भफल क द ख वच सअ रर रयभ ट, क भक म ज त भक य व स तभवकत और र म भफल क द भ य व अप व स तभवक द भ य म अ तर र कर र प त जबभक वच सअ रर रयभ ट म क छ र फ टव यर र और र सव यर र क मदद र ऐर क भत रम व त वर रर त य र र भकय ज त, भक म ष य क भदख र र वस त व स तभवक क अभधक भ कट प रत त त और र व स वय क क भत रम द भ य क ग म गत प रश न म भवश व क प भ ज च द र अभ य ब र र श ट स प र क र फ ट च म क र त पर र द घसट ग रस त गय य भकर द श र र म बन द रन धत थ? (a) अम रर रक (b) ज प (c) य र र प (d) इजर र इ उत तर (d) इजर र इ ब र श स प सक र फ ट Beresheet spacecraft इजर र इ क भ ज क प क प च द र अभ य क म र र उर क य ब र र श ट च द रम क र त पर र उतर र क क भशश म र त पर र द घसट ग रस त गय य भवश व क प भ ज च द र अभ य थ इर इजर र इ क प र इव ट क प SpaceIL अम रर रक क प स प र एक स क फ -9 र र क ट र 21 फर रवर र

32 क र रव भकय गय थ य 4 अप र क च द रम क कक ष म र फ त प वसक प रव श भकय थ य अभ य यभद र फ त त इजर र इ र भवयत र घ, अम रर रक और र च क ब द च द रम पर र य उत र र व च थ द श ब ज त र बर प र भवयत र घ 2 क र थ च म पर र 1959 म भ ग क थ र रत च द रम पर र य (च द रय -1) ज च क, भक य र त पर र उत र र थ इर परर रक रम कर रत ह ए प रय ग कर र क भ ए ज गय थ ब र र श ट स प र क र फ ट क SpaceIL और र इजर र इ एयर र स प र इ स टर त य र र भकय थ SpaceIL क स थ प 2011 म ह ई थ प रश न - प रक ष प स त र भ सय क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य एक र बर भ क प रक ष प स त र 2. य 3000 भक म टर र तक म र र कर र र कत उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 य भमर इ 0.6 र कर र 0.7 म क क गभत र उड र कत, इर क वज अभधकतम 1500 भक ग र म ज 1000 भक म टर र तक म र र कर र र कत ए व र भर स टम ब र र टर र द व र र ब ई गई ठ र र र क ट म टर र ब स टर र क प रय ग भकय गय इर भमर इ क क षमत अम रर रक क प रभर द ध ट म क भमर इ क बर र बर र प रश न - ई-भर गर र ट क र न द स म भ म नभ न द रखत म र क र कथ र त य? (a) य एक ब टर र र च भ त भ व इर (b) ध म रप कर र व क भ ए य एक भ -र रभ त उत प द (c) भर गर र ट और र अन तम ब क उत प द अभधभ यम (COTPA), 2003 र रत म ई-भर गर र ट क भबक र क भवभ यभमत कर रत (d) र कथ र त य उत तर (a) य एक ब टर र र च भ त भ व इर ई-वस र य इल क ट र वनक वनक व न व ल र वसस टम (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (a) क व 1 सब-स वनक क र ज प रक ष प थ त र वनभ य Sub-sonic cruise missile 'Nirbhay' र रक ष अ र ध और र भवक र र गठ ( आर र ओ) द श म भवकभर त म ब द र र तक म र र कर र व र ब- र भ क क र ज प रक ष प स त र भ सय क च द प र र ओभ श न द रस थत पर र क षर स थ र र फ पर र क षर भकय क फ कम ऊ च ई पर र व -प व इ ट व ग श क इस त म कर रत ह ए ब स ट फ ज, क र ज फ ज क पर र क षर और र द ब र र पर र क षर कर र क उद द श य र य छठ भवक र उड पर र क षर प रक ष प स त र क फ कम ऊ च ई पर र क र ज क ज ज र र ध प रक ष प स त र तक क क प रदशस भकय भ सय द चऱर व भमर इ, प ब र र म ब वत द र र र चर रर म क ष भतज. य प र र परर रक र र क ट क तर र र ध आक श म ज त भफर र द र र र चर रर म क ष भतज उड र र क भ ए 90 भ ग र क म ड त Electronic cigarettes or electronic nicotine delivery system (ENDS) म क य व भर ज व उद ग म त र य स व स थ य म त र य र ई-भर गर र ट क उत प द व भवक रय पर र प रभतबन ध ग क भ ए भ यम ब क आग र भकय ई-भर गर र ट एक ब टर र र च भ त भ व इर तर र भ क भट, प र प, ग ल इक, प, न द रग लर र र व भकर स व द क भमश रर क गमस कर रक एक एयर र र ब त, ज एक अर भर गर र ट ज र अ व द त ई-भर गर र ट अभधक ग क ध म रप श र कर र क भ य प र रर रत भकय, क भक इर क प रच र र-प रर र र भ -र रभ त उत प द क र प म भकय ज र र पर रन त ई-भर गर र ट बच, भकश र र और र ग सवत मभ ओ क भ य बह त भ क र रक ई-भर गर र ट प व ग म श वर और र जठर र त र र ब ध र र ग प ए गए र रत म 30-50% ई-भर गर र ट र ऑ इ भबकत और र च इर क र बर बड आप भतसकत त स द श र रत म ई-भर गर र ट क भबक र क अ तक भवभ यभमत भकय गय ई-भर गर र ट, भर गर र ट और र अन तम ब क उत प द अभधभ यम (COTPA), 2003 क द यर र र ब र र, ज र रत म तम ब क उत प द क

33 भबक र क भ य भत रत कर रत य क र रर भक इर बच और र भकश र र इर आर र ऑ इ खर र द र कत प ज ब र र ज ई-भर गर र ट क अव ध घ भषत भकय र र ज क अ र र र इर म तर र भ क ट क प रय ग भकय ज त, ज वतसम म र रत म अप ज क त र ग क र प म वग क त इर क आय त पर र प र सत र र क ग र व ग, य व भश वक व य प र र भ यम क उल ल घ ग भवश व स व स थ य र गठ क अ र र र म रर रशर, ऑस टर भ य, भर ग प र र, दभक षर क रर रय, श र क, थ ई, ब र ज़, म न द रक सक, उर ग व, ब र र, ईर र, र ऊद अर रब और र र य क त अर रब अम र र त ज र 30 द श द व र र इर पर र प रभतबन ध ग य ज च क प रश न -त ल क उपग र प रक ष पर व (ज.एर.ए.व.) क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. इर म त: इन स ट श र र क उपग र क -त ल क अ तर रर कक ष म प रक ष भपत कर र क भ ए भवकभर त भकय गय 2. य च र र तर र स टर प ऑ म टर स क र थ त चर रर व र र क ट उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (c) 1 व 2 द वजय वस क र नस स ल इ ल च व ह कल (ज एसएल ) Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark (GSLV) म भत रम भजय भर क र र र ट इट च व ह क (ज एर ए व ) क च थ चर रर क ज र र र रख क म ज र र द च थ चर रर क अ तगसत क अवभध क द र र 5 ज एर ए व उड श भम ज एर ए व - चर रर 4 र भजय -इम भज ग, व ग श, ट रर र क म य भ क श और र स प र र इ र क भ ए द ट वगस क उपग र क च कर र क क षमत भम ग इर क र थ म त वप र स उपग र व र व ए प रद कर र, र रत य म व अ तरर रक ष उड क यसक रम और र अग म ग अभ य क र ब ध म ट रर र क म य भ क श र ब ध उपग र क आवश यकत ए प र र कर र म मदद भम ग ज एर ए व भ र र तर रत क यसक रम क 2003 म म ज र र द गई थ और र द चर रर प र र भकए ज च क त र र र चर रर प रगभत पर र और र उम म द क ज त भक क च थ भतम म उर प र र कर र भ य ज एग -त ल क उपग र प रक ष पर व (ज.एर.ए.व.) क म त: इन स ट श र र क उपग र क -त ल क अ तर रर कक ष म प रक ष भपत कर र क भ ए भवकभर त भकय गय थ ज.एर.ए.व. क ज र ट श र ख क उपग र क प रक ष भपत कर र क भ ए प रय क त भकय ज र र ज.एर.ए.व. MK 2 च र र तर र स टर प ऑ म टर स क र थ त चर रर व र र क ट भजर म एक ठ र र र क ट म टर र चर रर, एक प थ व र ग र र य तर र चर रर तथ एक क र य जभ क चर रर क उपय ग त प रश न - ब एस ट र र इ र र यर र क श ट स ट ( टस) भमश क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य अम रर रक अन तरर रक ष एज र र क अम रर रक भ ज क प स प र एक स क र थ र य क त भमश 2. इर क उद द श य एस टर य भ मर क कक ष परर रवतस उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (c) 1 व 2 द बल एस टर य र यर क शन स ट ( ) Double Asteroid Redirection Test (DART) प थ व पर र म श एस टर य (क ष द रग र ) क टकर र क खतर र म र र त र र त ऐर भकर परर रन द रस थभत र भ पट क भ ए अम रर रक अन तरर रक ष एज र र ब र मय र क म कर र र र म र क प स प र एक स क र थ भम कर र अ तरर रक ष म प थ व क भ ए खतर र ब ह ए एक एस टर य भ मर क कक ष परर रवतस कर र क भ ए एक भमश प र र रम भ भकय, इर ग र य र र रक ष भमश क म ब एस टर य र र यर र क श ट स ट ( टस) र रख गय

34 ब एस ट र र इ र र यर र क श ट स ट ( टस) भमश क उद द श य ग र य र र रक ष क भ ए स प र क र फ ट क क ष द रग र क र थ टकर र क प र व क प रदभशसत कर र इर भमश र य पत च र क ग भक प थ व क ओर र आ व क ष द रग र क स प र क र फ ट क प र व क द व र र म गस र ट य ज र कत य भकर क ष द रग र क भवक ष भपत कर र कक ष परर रवतस क य प भमश ब एस ट र र इ र र यर र क श ट स ट ( टस) क ज, 2021 म क भ फ भ सय क व बगस एयर रफ र स ब र र फ -9 र र क ट द व र र च भकय ज य ग य स प र क र फ ट अक ट बर र, 2022 म भ मर क ष द रग र क उपग र भ म क र थ टकर र एग, ज प थ व र ग ग 4 भमभ य म द र र व ज ञ भ क ट भ स क प क र यत र इर घट क अध यय कर र ग और र भ म क कक ष म आ व परर रवतस क म प ग ब एस ट र र इ र र यर र क श ट स ट ( टस) भकर क ष द रग र पर र भवस फ ट कर र व प स प र क र फ ट म ज प क अ तरर रक ष एज र ज क स अ तरर रक ष भमश य ब र -2 क त त एस टर र य र र यग पर र र फ त प वसक भवस फ ट भकय वमशन य ब स -2 Mission Hayabusa 2 भमश य ब र -2 ज प अन तरर रक ष एज र ज क स क 6 वष य भमश, भजर 2014 म च भकय गय थ इर क उद द श य ज व क उत पभत त क र न द स म अध यय कर र क भ ए क ष द रग र र र यग र म एकभत रत कर र इर य भवस फ ट कर र र र यग पर र क र टर र क भ म सर भकय, अब य म ब क एकभत रत कर रक प थ व क भ म सर क र र स य क पत ग एग प रश न - अ तरर रक ष म र र क ट प रक ष पर क उद द श य र द भ य क र बर बड भवम ROC क भ म सर भ म न म र भकर क द व र र भकय गय? (a) र (b) स प र एक स (c) ज क स (d) स टर ट न च उत तर (d) स टर ट न च ROC - व श व क सबस बड व म न Roc the world s largest plane प रश न - भमश य ब र -2 क र न द स म भ म नभ न द रखत म र क र कथ र त य? (a) य र क क ष द रग र भमश (b) य क ष द रग र र र यग र म एकभत रत कर र ग (c) य भत रवष य भमश, भजर 2014 म च भकय गय थ भवश व क र बर बड भवम ROC अम रर रक क क भ फ भ सय म प ब र र पर र क षर क भ ए र फ त प वसक उड र र इर भवम म छ ब इ ग 747 इ ज ग और र य इत बड भक इर क प ख क फ व एक फ टब म द र ज द भवम क भ म सर स टर ट न च मक अम रर रक अन तरर रक ष परर रव क प भकय म इक र र फ ट क र र स थ पक भदव गत प ए बड व क भवम क ऑभबसट क ल र र र क ट क भ ए उड न च प क र प म भवकभर त कर र क उद द श य र 2011 म स टर ट न च क प क स थ प क थ इर भवम क भ म सर अ तरर रक ष म र र क ट ज और र उर व छ ड क भ ए भकय गय य र र क ट उपग र क अ तरर रक ष म उ क कक ष तक पह च म मदद कर र ग (d) र कथ र त य उत तर (b) य क ष द रग र र र यग र म एकभत रत कर र ग

35 प रश न - TESS उपग र क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य र और र इर र र क र य क त भमश 2. य अन तरर रक ष म क ष द रग र क अध यय क र मभपसत उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (d) त 1, 2 स: र वजव एक स प ल न स स ल इ TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite म अम रर रक अन तरर रक ष एज र र प थ व क आक र र क एक ए ग र HD 21749C क ख ज क य र क TESS उपग र द व र र ख ज ज व 10व ग र और र प थ व क आक र र क प ग र र र र म र ब र र क ग र अथ सत एक र प ट क ख ज क भ ए र वषस 2018 म टर भजभट ग एक र प ट र व र ट इट च भकय एक स प ल ट म र र र र र म क ब र र अन त र र क चक कर र ग व ग र य प र रगम /टर भजट प रभक रय क उपय ग कर रक र भवत ब ह य ग र क र च त य र र कर र ग टर भजट प रभक रय म अप त र र क र म र ग र ग जर रत भजर क क र रर त र र क चमक म भ यभमत और र आवतस त र र पर र कम आत ब र र-ब र र इर घट क प र र व भत त पर र य अ म ग य ज त भक भकर ग र द व र र उक त त र र क परर रक रम क ज र र य अन तरर रक ष व धश क प लर र क उत तर र भधक र र वतसम म ज ञ त अभधकतर र ब ह य ग र क ख ज क प लर र द व र र क गय प रश न - भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य र रत क प र सत स वद श भमश भजर म कभक षत र, र र और र र र वर र श भम 2. इर र प वषस 2008 म र रत च द रम पर र च द रय 1 क द व र र र र और र र र वर र च द रम क र त पर र उत र र च क उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (a) क व 1 वमशन च द रय न-2 Mission Chandrayaan-2 र रत य अन तरर रक ष अ र न ध र गठ (इर र र ) च द रय -2 भमश क एक ब र र प स थभगत कर र भदय अब इर ज ई म च भकय ज र कत इर भमश क अब तक छठव ब र र स थभगत भकय ज च क च द रय -2 र रत क च द रम पर र द र र र भमश य 2008 म च भकय गए भमश च द रय क उन नत र स कर रर च द रय भमश क व च म क परर रक रम क थ, पर रन त च द रय -2 भमश म च द रम क र त पर र एक र र वर र उत र र ज य ग य च द रम क भ ए र रत क द र र र भमश, प र सत स वद श भमश भजर म कभक षत र, र र और र र र वर र श भम 100 भकम च द र कक ष म पह च क ब द, र र ढ च य त र र वर र कभक षत र र प थक ग भ य भत रत उत र र क ब द, र र च द र र त क भ भदसष ट स थ पर र र उतर र ग और र र र वर र क त त कर र ग य र र वर र च द रम क र त पर र भ रमर कर रक च म क र त क घटक क भवश ल षर कर र ग इर भमश म इर र र प ब र र च द रम क दभक षर ध र व पर र र र र र वर र क उत र र क क भशश कर र ग च म क र त पर र र फ ट- भ ग कर र इर भमश क र बर कभठ ग ग, अब तक क व अम रर रक, र र और र च य कर र प ए इर र प र प त आ कड क आध र र पर र व ज ञ भ क च द रम क स थ क भत, खभ ज भवज ञ, त न द रत वक बह त यत, च द र बभ म और र इ र न द रक स और र ज -बफस क उपन द रस थभत पर र ज क र र एकभत रत कर र ग च द रय -2 क GSLV Mk III र च भकय ज य ग प रश न - ज म अ क रमर क भ म नभ न द रखत म र क -क? 1. म व भवक र क र मझ म मदद 2. फ र र भर क र इ र म उन नभत 3. व यन द रक तगत दव ईय त य र र कर र म मदद च भदए गए क ट क प रय ग कर र र उत तर र च भ ए

36 क : (a) क व 1 और र 2 (b) क व 2 और र 3 (c) क व 1 और र 3 (d) 1, 2 और र 3 उत तर (d) 1, 2 और र 3 क उ वसल ऑ स इ व व क ए इ स स टरयल ररसच द व र ज न म अन क रमण पररय जन Genomes sequencing by the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) र टर र फ र र र ल र र ए म भ क र र ब य ज (CCMB) क र -र च क र थ क उ भर ऑफ र इ भटभफक ए इ न द रस टर य रर रर चस (CSIR) ज भमक स क उपय भगत क भवषय म छ त र क अग प ढ क भशभक षत कर र क भ ए एक ज म अ क रमर परर रय ज श र क भवश व स तर र पर र, कई द श ब म र र क भ ए अभद वत य आ व भशक क षर, र व द श त (और र च प ) क भ ध सर रर कर र क भ ए अप गरर रक क ज म अ क रमर क क यस भकय, त भक भकर ख र ब म र र क प रभत उ क र व द श त और र उर भ र ब र व यन द रक तगत दव ईय त य र र कर र म मदद भम र क र रत म प ब र र इत बड स तर र पर र भवस त त अध यय क भ य ज म र म प एकत र भकय इर क अ तगसत द श क ग ग 1,000 ग र म र य व ओ क ज म र म प एकत र कर रक स वद श ज भटक म भप ग द व र र इ क ज म क अ क रमर भकय ज एग ज म-र म प क र ग र क ज छ त र (प र ष और र मभ द ) र भकय ज एग ज न, ज न म ज न म अन क रमण Gene, Genome and Genome Sequencing क त इर म ज भवत र र और र फ -फ क भ ए आवश यक भ द श त म व ज म म अ म त 80,000-1,00,000 तक ज त ज म क अध यय क ज भमक स क ज त ज म अ क रमर क त त ए ए अर क तर र न न द रक लय ट इ क र ट क क रम क पत ग य ज त इर क अ तगसत ए ए म म ज़ द च र र तत त - ए (A), ग आ (G), र इट र (C) और र थ य म (T) क क रम क पत ग य ज त म न ज न म पररय जन (Human Genome Project) 1990 म म व आ व भशक और र ज म भवश ल षर पर र एक बड क यसक रम म व ज म परर रय ज श र भकय गय और र 2003 म इर प र ज क ट क प र र भकय गय व ज ञ भ क इर प र ज क ट क जरर रए इ र क प र र ज म क पढ इर म अम रर रक क र थ भब रट, फ र र, ऑस टर भ य, जमस, ज प और र च क व ज ञ भ क श भम थ इर क क ए ए अ क रमर क जरर रए भवभ न न ब म रर रय क ब तर र ढ ग र र मझ, दव ओ क शर र र र पर र प र व क र ट क भवष यव र, फ र र भर क र इ र म उन नभत और र म व भवक र क र मझ म मदद भर कर र प रश न म व ज ञ भ क क भर स प र क र फ ट द व र र प र प त ट क उपय ग कर रक शभ ग र क ट इट च म पर र तर र म थ म ज द क अ म व यक त भकय क भर स प र क र फ ट भ म नभ न द रखत म र भकर क अन तरर रक ष भमश थ? (a) र (b) र, य र र प य अ तरर रक ष एज र और र इत व अ तरर रक ष एज र (c) र, ज क स और र य र र प य अ तरर रक ष एज र ग र र त र पर र न द रस थत.ए.ए. क ब व अभत र क र रच ए ज अ व भशक क षर क ध र रर एव उ क एक प ढ र द र र र प ढ म स थ न तर रर कर रत, ज क त भकर ज व क ए ए म भवद म र मस त ज क अ क रम ज म (Genome) क त म व क ज म प रत य क ज व क आ व भशक ब ल भप र ट त ज ए ए क प र स र ट र र र शब म (d) र, ज क स और र क ई अ तरर रक ष एज र उत तर (b) र, य र र प य अ तरर रक ष एज र और र इत व अ तरर रक ष एज र क वसन - य ज न स वमशन Cassini Huygens mission र क क भर स प र क र फ ट द व र र प र प त ट क उपय ग कर रक व ज ञ भ क शभ ग र क ट इट

37 च म पर र तर र म थ म ज द क अ म व यक त भकय ट इट शभ ग र क च म य ब स पभत क ग भ म च म क ब द र र र प रर क द र र र र बर बड च म इर म प थ व क भत झ, ख इय, भदय, द इत य भद स थ क भतय म ज द वषस 1997 म न च ह आ क भर भमश र, य र र प य अ तरर रक ष एज र और र इत व अ तरर रक ष एज र क एक र य क त भमश थ क भर - य ज न स (Cassini Huygens) एक म व र रभ त अ तरर रक ष य थ भजर शभ ग र पर र ज गय थ शभ ग र पर र ज गय य च थ, जबभक इर क कक ष म प रव श कर र व प अ तरर रक ष य इर क भ ज़ इ म एक शभ ऑभबसटर र और र इर क च म ट इट क भ य एक र र श भम थ र र (भजर य ज न स क गय ) क वषस 2005 म ट इट पर र उत र र गय थ इर अ तरर रक ष य क उद द श य शभ ग र क छल ल क भत रभवम य आक भत और र उ क गभतश व यव र र क भ ध सर रर कर र, ब द क स तर र पर र शभ ग र क व य म क गभतश व यव र र क अध यय कर र, ट इट क ब द और र ध क र मय क र थ परर रवभतसत त स वर प क अध यय कर र, क ष त र य स क पर र ट इट क र त क भवश षत ओ क अध यय कर र थ 2017 म य भमश र म प त च क प रश न - र क ग इ भमर इ भवध व र क प त इम फ क र द स म भ म नभ न द रखत म र अर त य कथ क चय क भजए: (a) इर प त क म उत तर र प वस म ह ए भद वत य भवश व य द ध क 75व वषसग ठ क अवर र र पर र इम फ र रख गय (b) इ य द धप त क क भ म सर स वद श तक क क र थ भकय गय (c) ऐर प ब र र ह आ जब भकर र भ क प त क म उत तर र-प वस क भकर श र र क म पर र र रख गय (d) इम फ प र ज क ट 75 क त र र र य द धप त उत तर (d) इम फ प र ज क ट 75 क त र र र य द धप त आईएनएस इम ल (INS Imphal) म र रत य र क ग इ भमर इ भवध व र क प त इम फ क ज वतर रर भकय गय इम फ प र ज क ट 15-ब क त र र र य द धप त य ट र रग ट भमर इ क भवध वस त कर र म म भ र र और र इर र रत म भ ज इ भकय और र ब य गय इर य द धप त क वज 3033 ट इर प त क अत य ध भ क भथय र र र र र न द रज जत भकय ज एग इर म र पर रर भ क क र ज भमर इ ब रह म र क उपय ग भकय ज एग इ य द धप त क र रत य र क ई भदल ल न द रस थत र भ ज इ भ द श य द व र र स वद श म त य र र भकय गय इर प त म च र र ग र टर रब इ ग इर प त क गभत 30 ट इर प त क म ब ई 163 म टर र इर क ज भवस थ प क षमत 7,300 ट इम फ र रत क उत तर र-प व र र ज मभर प र र क र र जध दर रअर इर प त क म उत तर र प वस म ह ए भद वत य भवश व य द ध क 75व वषसग ठ क अवर र र पर र इम फ र रख गय इर द र र इम फ और र क भ म य द ध क प रम ख क ष त र थ ऐर प ब र र ह आ जब भकर र भ क प त क म उत तर र-प वस क भकर श र र क म पर र र रख गय प र ज क ट 15 ब र (प र ज क ट 15 ब ) Project 15 Bravo (Project 15B) प र ज क ट 15 ब क उद द श य र क ब ड म अत य ध भ क य द धप त क ज ड आईए एर भवश ख पत त म प र ज क ट 15 ब क प ज ज थ भजर अप र 2015 म न च भकय गय थ, द र र र ज ज आईए एर म र रम ग ओ भर त बर र 2016 म न च भकय गय थ प र ज क ट 15 ब क त त ब ए गए ज ज म अत य ध भ क भथय र र और र र र र र ग, भजर म ब तर र स ट ल तक क, बह -क य सत मक भ गर र र र र र और र म बवत छ ड ज व (vertically launched) भमर इ प रर श भम प र ज क ट 15 ब य द धप त म द बह -आय म क प टर र क र च भ त कर र क र भवध उप इ य द धप त क अत य ध भ क भथय र र और र र र र र र र भकय गय, भजर म बह -क य सत मक भ गर र र र र र, र म द र य और र व ई क क द व भमर इ प रर श भम इ य द धप त क क भ म सर स वद श तक क क र थ भकय गय

38 न स न स स ब वधत क छ म त वप ण प र ज क ट प र ज क ट 75 प र ज क ट 15 प र ज क ट 15 ब प र ज क ट 28 स क भपसय श र र क प ब ब भ द भशत भमर इ भवध व र क (Guided Missile Destroyer) अत य ध भ क य द धप त क भ म सर प ब ब र र ध य द धक क व ट (Anti-Submarine Warfare Corvettes) प र ज क ट 75 (आई) प ब ब ( र रत य भ ज + भवद श, र य क त उपक रम) भमश म द अ तरर रक ष य श भम : ब ध ग र य ऑभबसटर र (एमप ओ) और र ब ध म ट स फ रर रक ऑभबसटर र (एमएमओ) एमप ओ ग र क र त और र आ तरर रक र र रच क अध यय कर र ग एमएमओ ब ध क च बकम, अथ सत ग र क च र र ओर र क क ष त र ज उर क च बक य क ष त र र प र भवत, क अध यय कर र ग य अन तरर रक ष य ब ध क र त तथ व य म क अध यय कर र ग इर र प र ब ध ग क अध यय क भ ए म र जर र (MESSENGER MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging), मक य ज थ, च र र वषस तक क यस कर र क ब द 2015 म इर क भमश र म प त ह आ थ प रश न - र क इ र इट भमश क र ब ध? प र ज क ट 17 ए भफ रग ट ज ज (a) र यस र (b) म ग ग र र (c) एक स प ल ट र प रश न - ब ध ग क अध यय क भ ए ज गय ब प क ब भमश, भकर अ तरर रक ष एज र क भमश? (a) ज प एयर र स प र एक सप ल र र श एज र (ज क स ) (b) य र र प य स प र एज र (ईएर ए) (c) उपर र क त (a) और र (b) (d) र उत तर (c) उपर र क त (a) और र (b) ब वपक लम ब वमशन BepiColombo Mission म ज प न एयर स प स एक सप ल र शन एज स तथ य र वपयन स प स एज स क ब प क ब भमश प थ व क भ कट क कम शभ ग फ ज़ प र र कर र भ य ब भपक म ब ब ध ग र क वलए य र र प य स प र एज र (ईएर ए) और र ज प एयर र स प र एक सप ल र र श एज र (ज क स ) क एक र य क त अभ य इर 20 अक ट बर र, 2018 फ र च ग य र च भकय गय थ य अन तरर रक ष य 7 वषस ब द ब ध ग तक पह च ग इर क ब द य अन तरर रक ष य ब ध ग क परर रक रम कर र ग (d) ब ल क र उत तर (b) म ग ग र र इनस इ वमशन InSight Mission म र क इ र इट र र म ग ग र पर र क प क पत ग य र क व ज ञ भ क अ इर च क स त र त क ब र र म पत कर र र र यभद इर ब त क प भष ट ज त त य म ग ग र पर र भ ट क ट क ज व प क प य गभतभवभध ग म ग ग र पर र आ व इर क प क म र सक व क (Marsquake) (ज र अथस पर र प थ व पर र अथसक व क) क गय व ज ञ भ क क म भक म ग और र च द रम म ट क ट भ क प ल ट, भक त भफर र क प क घट ए त भज क क र रर र त क ठ और र उर क र क च क क र रर उत पन न त व ब र त पर र उत पन न य त व र मय क र थ मज़ब त त ज त और र -पपसट क त ड म र क षम ज त भजर क परर रर मस वर प क प श र त

39 अम रर रक अ तरर रक ष एज र र द व र र प रक ष भपत इ र इट (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport: InSight) भमश 26 व बर र, 2018 क म ग ग र पर र उतर र थ इ र इट भमश क र र - इभ भर यम प ल भटय (Elysium Planitia) मक व पर र उतर र ज म ग ग र क भवष वत र र ख क पभ म म न द रस थत अम रर रक अ तरर रक ष एज र र म ग ग र क तर र र त क अध यय कर र क भ ए इर भमश क 5 मई, 2018 क क भ फ भ सय र प रक ष भपत भकय गय थ इ र इट एक र र ब ट म ग ग र र र इ र इट एक तर र क र र ब ट ज 5 अर रब र प म ग ग र क ब क श र आत चर रर क ब र र म र च ए ज ट एग इर एक प रक र र क व ज ञ भ क ट इम मश क ज र र इ र इट भमश क क म ग ग र क आ तरर रक र र रच क अ र ध क म ध यम र प थ व र म त चट ट ग र क भवक र पर रक ब वट क र मझ इर र य पत कर र म मदद भम ग भक प थ व, उर क च द रम और र र र र म क अन ग र ज र चट ट क र ब उल ल ख य भक प वस क म ग भमश द व र र इर ग र क र त क इभत र क अ र ध भकय गय थ, भक त इ र इट भमश क द व र र म ग ग र क आर र भ क उद भव और र उर क आ तरर रक र र रच क अ र ध भकय ज एग इर भमश क त त म ग ग र क क र र, म ट एव क रस ट क आक र र, म ट ई तथ घ त व और र इर ग र क आ तरर रक ग र भ क व ऊष म क दर र क अध यय भकय ज एग म ग ग र क भववतसभ क च क गभतश त और र उ प र व क अध यय भकय ज य ग, भजर र प थ व पर र ऐर घट ओ क र ब ध म ज क र र प र प त र कत इ र इट र क भ स कवर र प र ग र म क भ स स इ र इट र र म द व ज ञ भ क उपकर रर र 1. स स क एक सप ररम र इ ररयर स टरक चर (SEIS: Seismic Experiment for Interior Structure) और र 2. फ ल ए व वजकल प र प ज प क ज (HP3: Heat Flow and Physical Properties Package) प रश न म चच स म र र म स क रर रक स भ म नभ न द रखत म र क? (a) अर रब द श क प अ तरर रक ष क यसक रम (b) म रर रय क प ट क (c) र द व र र अ तर र सष ट र य अ तरर रक ष क द र पर र ख ज गय प र पर रबग (d) क बस उत सजस क कम कर र क ई तक क उत तर (b) म रर रय क प ट क मल ररय क प ल क World s first malaria vaccine म अफ र क द श मल म 2 वषस र छ ट बच क भ य म रर रय क प ट क क न च भकय गय इर ट क क म RTS,S र रख गय व ज ञ भ क क द व भक इर ग क ब द म रर रय भ य त रर म र फ त भम ग RTS,S क टर म म स क ररक स (Mosquirix) य एक इ ज क श व क स ज अफ र क म र बर अभधक प रचभ त मल ररय, प. ल स प रम क भक षत कर र ग RTS, S क भब और र म भ ग ट र फ उ श क र मथस र PATH म रर रय व क स इभ भशएभटव (MVI) और र ग ल क स न द रस मथक ल इ (GlaxoSmithKline: GSK) द व र र भवकभर त भकय गय इर ट क क च र र ज़ ग त र र भ भ त र मय क अ तर र क ब द र र ग क द ज त वतसम म म रर रय क क र रर र बर अभधक म त अफ र क म त भवश व स व स थ य र गठ क अ र र र, अफ र क म म रर रय क वज़ र र र र 2 ख 50 ज़ र र ग क म त त भवश व र र म प रत य क र 4,35,000 ग इर ब म र र क वज़ र म त क भशक र र ज त र र ष ट र य व क ट र र ब स भ ज़ ज़ क टर प र ग र म (National Vector Borne Disease Control Program- NVBDC) क म त भबक, र रत म वषस 2018 क द र र म रर रय क 0.39 भमभ य म म दजस भकय गए और र इ म र 85 क म त गई 25 अप र क भवश व म रर रय भदवर क अवर र र पर र इर ट क क च भकय गय

40 आवथ क पररद श य प रश न - 'क भष मजद र र क भ ए उप क त म य र चक क' भ म नभ न द रखत म र भकर क द व र र ज र र भकय ज त? (a) आभथसक र क र र क क य स य (b) क द र य र न द रख यक क य स य (c) श रम ब य र र (d) आभथसक म म क भव ग उत तर (c) श रम ब य र र व वभन न स चक क (Different Index) भ व सच आय ग 01 अप र र 'म त म ग ध र र ष टर य ग र म र र र जग र र ग र र ट अभधभ यम' क अ तगसत मजद र र म र श ध क ग र म र भवक र म त र य क अ र र ध क म ज र र द द म र र ग य ज क अ तगसत द ज व मजद र र 'क भष मजद र र क भ ए उप क त म य र चक क' र ज ड मजद र र क ई दर र ए भवत त वषस क श र आत पर र 01 अप र क अभधर भचत क ज त और र उर क अ र प मजद र र म र श ध भकय ज त इर ब र र च व वषस क क र रर ग र म र भवक र म त र य च व आच र र र भ त क द खत ह ए इर ब र र म भ व सच आय ग र अ मभत म ग थ स चक क ज र कत एज स म त र लय आध र ष स त ओ क स ख य थ क म ल य स चक क (WPI) आभथसक र क र र क क य स य, व भर ज य एव उद ग म त र य उद ग र वधस एव आ तरर रक व य प र र भव ग (DPIIT) उपभ क त म ल य स चक क (CPI) {सम प ण भ रत, श र, ग र म ण} क द र य र न द रख यक क य स य (CSO) र न द रख यक और र क यसक रम क य सन वय म त र य (ग र म र ) 460 (श र र ) उपभ क त म ल य स चक क-'क वष मजद र (CPI-AL) श रम ब य र र श रम और र र र जग र र म त र य उपभ क त म ल य स चक क-ग र म ण मजद र (CPI-RL) श रम ब य र र श रम और र र र जग र र म त र य उपभ क त म ल य स चक क-ग र म ण मजद र (CPI-RL) श रम ब य र र श रम और र र र जग र र म त र य 2001

41 प रश न - भवजय ब क और र द ब क क ब क ऑफ बड द म भव य क ब द द श म र वसजभ क क ष त र क ब क क र ख य भकत गय? (a) 18 (b) 19 (c) 20 (d) 21 उत तर (b) 19 ब क क व लय (Merger of Banks) भवजय ब क और र द ब क क ब क ऑफ बड द क र थ भव य 1 अप र, 2019 र प र व गय इ द ब क क भव य र ब क ऑफ बड द, र रत य स ट ट ब क और र एच..एफ.र. ब क क ब द द श क त र र र र बर बड ब क (द र र र र बर बड र वसजभ क क ष त रक ब क) ग इर भव य र भवश व स तर र य ब क क भ म सर ग तथ ब क क क यस म प म क बचत ग तथ क यसक श त म व न द रद ध ग इर र ब क क टवकस म व न द रद ध ग तथ ग र क क व य पक ब भक ग र व ए भम र क ग इर र ब क क पह च प र क फ अभधक बढ ज एग इर भव य र र वसजभ क क ष त र क ब क क र ख य 21 र घटकर र 19 र र गय 1991 म र रभर म ह कम ट र वसप रथम ब क क भव य क ब त क इर क ब द 1998 म र रभर म ह -II कभमट प ब क भव य पर र ज र र भदय 2014 म, प ज यक प य भर फ रर रश क थ भक र र रक र र क र वसजभ क क ष त र क ब क (प एर ब ) क भव य य भ ज कर रर कर र च भ ए प रश न - अ तर र सष ट र य ऑट म भटव प र द भगक क (आईर एट ) क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य र रत र र रक र र क र र उद ग भव ग क अध 2. य र श र भर य क व क भ ए पर र क षर, प रम र कर रर, भ ज इ और र र गतत ( म ग श ) र ज ड र व ए म य कर र त उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (c) 1 व 2 द न ज न म वबवल सवम 2019 NUGEN MOBILITY SUMMIT 2019 अ तर र सष ट र य ऑट म भटव प र द भगक क (आईर एट ) व बर र, 2019 क द र र ए र आर र न द रस थत म र र र म न ज म भबभ ट र भमट 2019 क आय ज कर र ग इर भशखर र र म म क उद द श य स म टस एव रर रत भवष य क भ ए उन नत ऑट म भटव तक क क त वरर रत अ प, र म व श एव भवक र त य भवच र र, ज क रर रय, व भश वक अ व, व च र र और र व तक क र झ क र झ कर र ग इर आय ज र ऑट म भटव उद ग क र भ तध र रक क एकज ट कर र क भ ए उन ह एक प ल टफ मस उप कर र म मदद भम ग ज प र द भगभकय क क ष त र म व भश वक स तर र पर र ह ई प रगभत क र मझ क भ ए चच सए ग अ तर ष ट र य ऑ म व प र द य व क क न द र (आईस ए ) International Centre for Automotive Technology (ICAT) 2006 म रर रय र क म र र र म न द रस थत आईर एट र रत र र रक र र क र र उद ग भव ग क अध स थ भटर प इम प ल म ट श र र यट (NATRiP implementation society: NATIS) क एक प र ग य र श र भर य क व क भ ए पर र क षर, प रम र कर रर, भ ज इ और र र गतत ( म ग श ) र ज ड र व ए म य कर र त आईक ट र र ष ट र य ऑट म भटव पर र क षर और र अ र ध एव भवक र ढ च परर रय ज ( टरर रप) क अ तगसत स थ भपत ए भवश वस तर र य क द र म प और र इर क म ख य उद द श य ऑट म भटव इ ज भ यरर र ग क क ष त र म म ग श र भवध ए द क अ व अ र ध और र भवक र कर र इर व आक और र क प ज क भवक र र ज ड अत य ध भ क प र द भगभकय क अप म ऑट म भटव उद ग क मदद कर र क भमश श र भकय, त भक भवश वर यत एव भटक ऊप क र थ-र थ ई प ढ क

42 म भबभ ट र ल श र र ज ड वतसम एव व भ यम- क यद क अ प र भ भ त भकय ज र क र ष ट र य ऑ म व पर क षण और अन स ध न ए व क स ढ च पररय जन National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project: NATRiP र र ष ट र य ऑट म भटव पर र क षर और र अ र ध एव भवक र ढ च परर रय ज ( टरर रप) र रत य ऑट म भटव क ष त र म र बर बड और र म त वप र स प य द श म एक अत य ध भ क पर र क षर, र त य प और र अ र ध व भवक र ब भ य द ढ च ब क भ ए र रत र र रक र र, कई र र ज र र रक र र और र र रत य ऑट म भटव उद ग क ब च र य ग क प रभतभ भधत व कर रत प रश न - ऑट म भटव भमश प ल 2026 क क क र न द स म भ म नभ न द रखत पर र भवच र र क भजए: तक व क भ य सत म 5 ग व न द रद ध तक र रत क व और र ऑट प ज क इ ज भ यरर र ग, भवभ म सर और र भ य सत म प स थ पर र 3. ज प म ऑट म भटव र क ट र र क 12 प रभतशत र अभधक य गद कर र उपय सक त म र क र क इर य ज म भ ध सरर रत भकए गए? क : (a) क व 1 और र 2 (b) क व 2 और र 3 (c) क व 1 और र 3 (d) 1, 2 और र 3 उत तर (c) क व 1 और र 3 ऑ म व वमशन प ल न 2026 Automotive Mission Plan [AMP 2026] ऑट म भटव भमश प ल 2026 क अ तगसत भ म नभ न द रखत क र रख गए : 2026 तक र रत य म टर र व उद ग क 74 भबभ य र र क वतसम म ल र ग बढ कर र 260 भबभ य भबभ य र र भकय ज एग 2026 तक र रत व और र ऑट प ज क इ ज भ यरर र ग, भवभ म सर और र भ य सत क म म म च और र अम रर रक क ब द द भ य म त र र र बर र पर र इर क क व क भ य सत क 5 ग और र घटक क भ य सत क 7.5 ग तक बढ र रत क ज प म ऑट म भटव र क ट र र क य गद 12 प रभतशत र अभधक ग य क ष त र 65 भमभ य अभधक करर रय उत पन न कर र ग इर क उद द श य र रत य म टर र व उद ग क म क इ इ भ य प क इ ज ब य त र व क भ ए 2019 तक BSV म द और र 2023 तक BSVI म द क ग भकय ज एग प रश न - अभग रम म ल भ ध सर रर र मझ त (एप ए) क र म बन ध भ म नभ न द रखत म र भकर र? (a) ग र र भ ष प भदत परर रर पभत तय (b) ट र रर र फ इ भर ग (c) टर न सफर र प र इभर ग (d) द र र कर र ध परर र र र उत तर (c) टर न सफर र प र इभर ग अवग रम म ल य वनध रण समझ त (एप ए) Advanced Pricing Agreement (APA) क य प रत यक ष कर र ब स (र ब ट ) म चस, 2019 म 18 अभग रम म ल भ ध सर रर र मझ त (एप ए) पर र स त क षर र भकए, भज म 3 भद वपक ष य अभग रम म ल भ ध सर रर र मझ त (ब एप ए) श भम र ब ट द व र र भकए गए एप ए क र ख य अब क भम कर र 271 गई, भज म अन क अ व 31 ब एप ए श भम बह र र ष ट र य क पभ य (MNC) क कर र ध र र ब भधत भवव भदत म द द म र एक अ तर र-क प द (intra company transactions) द र ब भधत क पभ य क ब च वस त ओ और र र व ओ क म ल भ ध सर रर क टर र फर र प र इभर ग क ज त इर एक उद र रर र र मझत म भजए एक बह र र ष ट र य क प A क द इक इय A1 और र A2 A1 र रत म और र A2 भकर ऐर द श म, ज कर र क दर र ब द कम A1 क र रत म कम ए

43 पर र कर र द पड ग, इर र बच क भ ए A1 अप र म बन ध कम प A2 र व स तभवक र कई अभधक म ल पर र द कर रत और र इर तर र अप क बड ग A2 क टर र फर र कर र द त और र र रत म अप बह त कम भदख त इर र A1 क र रत म कम कर र द पडत और र म क प A क म व न द रद ध त इर टर न सफर र प र इभर ग क त टर न सफर र प र इभर ग क र र क क भ ए अभग रम म ल भ ध सर रर र मझ त भकय ज त अभग रम म ल भ ध सर रर र मझ त (APA) क त त एक कर रद त कम प और र एक ट क स प र भधकर रर ऐर अ ब ध कर रत, भजर र पर रस पर र र ब भधत क पभ य क ब च -द क र न द स म म ल - भ ध सर रर भवभध क प र तय कर र भ य ज त य द प रक र र क त : एकपक ष य और र बह पक ष य 1. जब द द श क कर र प र भधकर रर क ब च भवष य म व अ तर र सष ट र य -द क भ ए अभग रम म ल भ ध सर रर तय कर र क भ य अ ब ध त त इर बह पक ष य म ल भ ध सर रर र मझ त (Bilateral Advance Pricing Agreement-BAPA) क ज त 2. जब क ई कर रद त भकर द श म कर र र ब ध भ भ तत क भ य क व एक र र रक र र प र भधकर रर क र थ अ ब ध कर रत त इर एकपक ष य म ल भ ध सर रर र मझ त (Unilateral Advance Pricing Agreement-UAPA) क ज त र रत म म ल भ ध सर रर र मझ त क अवध र रर क भवत त अभधभ यम 2012 क त त प रस त त भकय गय थ प रश न - म क ध म ल द क भवभशष ट ग भ क र क तक प रद भकय गय क ध म ल द क क फर? (a) अर म (b) झ र रख (c) ओभ श (d) छत त र गढ उत तर (c) ओभ श क ध मल ल द क व वशष ट भ वलक स क तक Kandhamal Haladi gets GI tag ओभ श क क ध म ल द क भवभशष ट ग भ क र क तक प रद भकय गय क ध म ल द स व स थ य क भ ए क फ उपय ग म ज त य क ध म क ज ज त य ग क प रम ख कद फर इर ल द क उपय ग घर र प रय ग, र न दयस उत प द तथ औषध य क य क भ ए भकय ज त र रत म प ज आई ट ग द भजसभ ग च य क 2004 म भदय गय थ और र अ तक 344 उत प द क ज आई ट ग प रद भकय गय ग भ क भचन ह भकर उत प द क भ ए एक भचन ह त ज उर क भवश ष ग भ क उत पभत त, भवश ष ग र वत त और र प च क भ ए भदय ज त और र य भर फस उर क उत पभत त क आध र र पर र त ऐर म उर उत प द क ग र वत त और र उर क भवश षत क दश सत य क भष उत प द, प र क भतक उत प द और र भवभ भमसत उत प द क भदय ज त ज आई क प ज कर रर 10 र क भ ए म न त भजर क ब द इर व क त कर र क आवश यकत त ज आई क औद भगक र पभत त क र र रक षर क र द स म प रर रर कन व श क त त ब न द रद धक र पद अभधक र र (IPR) क तत व क र प म श भम भकय गय अ तर र सष ट र य स तर र पर र ज आई भवश व व य प र र र गठ (WTO) क भटर प स (TRIPs: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) र मझ त क त त श भर त त र रत म वस त ओ क ग भ क र क त (प ज कर रर और र र र रक ष ) अभधभ यम,1999 ग भ क र क त क अभधश भर त कर रत इर अभधभ यम क अ तगसत औद भगक भत एव प रवतस भव ग (व भर ज य एव उद ग म त र य) क अ तगसत आ व म भ य त रक, प ट ट, भ ज़ इ तथ टर म कस, ग भ क र क त क प ज यक य म भ य त रक ग भ क र क त र रभजस टर (ज आईआर र) क क यसश क भ द श और र पयसव क षर कर रत प रश न - एभशय ई भवक र ब क क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. इर म क व एभशय -प रश त क द श श भम 2. इर म ज प क व भट ग प वर र र व सभधक 3. इर म र रत क व भट ग प वर र च र अभधक उपय सक त कथ म र क र कथ र? क :

44 (a) क व 2 (b) क व 1 और र 3 (c) क व 1 (d) उपर र क त म र क ई उत तर (a) क व 2 एवशय ई व क स ब क Asian Development Bank एभशय ई भवक र ब क क म प रक भशत म त वप र स आभथसक रर रप टस-एवशयन लपम आउ ल क म क गय भक भवत त वषस म र रत य अथसव यवस थ क व न द रद ध दर र 7.2 फ र द र र ग ए ब प भवत त वषस म र रत य अथसव यवस थ म 7.6 फ र द क व न द रद ध क अ म ज र र भकय थ एभशय ई भवक र ब क क अ र र र व भश वक म ग म कम और र घर र र र जस व म कम क क र रर र रत म र व न द रद ध कम ग एभशय -प रश त क ष त र म आभथसक और र र म भजक भवक र क गभत द क उद द श य र 1966 म म (भफ प र ) म एभशय ई भवक र ब क क स थ प क गय थ य एक क ष त र य भवक र ब क भजर म क 68 र दस य, भज म र 49 एभशय -प रश त क ष त र जबभक ब क 19 अन क ष त र क ए ब क म ख य उद द श य र म भजक और र आभथसक भवक र क बढ व द क भ ए ऋर, तक क र यत, अ द और र इन द रक वट भ व श प रद कर रक अप र दस य और र ग द र र क र यत कर र इर म ज प और र र य क त र र ज अम रर रक क व भट ग प वर र र व सभधक % च क व भट ग प वर र 5.454% तथ र रत क 5.363% प रश न - क र र तत भवक र क प रवर र म बन ध गत घट पर र ज र र द त? (a) र तत भवक र क 2 (b) र तत भवक र क 4 (c) र तत भवक र क 5 (d) र तत भवक र क 10 उत तर (d) र तत भवक र क 10 म इग र शन ए लपम ब र ररप Migration and Development Brief Report भवश व ब क द व र र 8 अप र, 2019 क प रव र और र भवक र र र ब भधत म इग र श ए व पम ट ब र फ (Migration and Development Brief) मक एक व तम रर रप टस ज र र क गई रर रप टस क अ र र र वषस 2018 म भवद श म र र व र रत य द व र र र रत म र व सभधक ध प र भषत भकय ज त इर प रक र र 79 अर रब र र क प र भषत ध क र थ र रत भवश व क श षस र र भमट र प र प तकत स ब ह आ इर र न द स म र रत क ब द द र र र स थ पर र च ($ 67 अर रब), त र र र स थ पर र म न द रक सक ($ 36 अर रब), च थ स थ पर र भफ प र ($ 34 अर रब) तथ प चव स थ पर र भमस र (29 अर रब र र) य र 5 द श वषस 2018 म र र भमट र क श षस प र प तकत स भवश वब क क अ र र र र रत क ज गए ध म 14 प रभतशत र अभधक क व न द रद ध दजस क गई रर रप टस म क गय भक भपछ त वषस म भवद श र र रत क ज गए ध म म त वप र स व न द रद ध ह ई य 2016 म 62.7 अर रब र र र बढ कर र 2017 म 65.3 अर रब र र गय थ र तत भवक र क 10.7 प रवर र म बन ध गत घट पर र ज र र द त र तत भवक र क 10.7 क क : 2030 तक, प रव भर य द व र र ज गई र र भश क द गत घट कर र 3% र कम कर र और र र रकम ज क ऐर प र षर गभ य र र क र म प त कर र भज म गत 5% र अभधक प रश न - व भश वक भवत त य न द रस थर रत रर रप टस क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य भवश व आभथसक म च द व र र ज र र क ज त 2. य एक अद धसव भषसक रर रप टस उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (b) क व 2

45 वश वक व त त य स थथरत ररप Global Financial Stability Report- GFSR म अ तर र सष ट र य म द र क ष व भश वक भवत त य न द रस थर रत रर रप टस क अप र 2019 क र स कर रर क ज र र भकय इर क अ र र र, भपछ द भतम भ य म म त त प र स परर रवतस श त क ब वज द भवश व म भवत त य परर रन द रस थभतय अ क ब ह ई व भश वक भवत त य न द रस थर रत रर रप टस अ तर र सष ट र य म द र क ष (IMF) द व र र ज र र एक अद धसव भषसक रर रप टस य व भश वक भवत त य ब ज र र क न द रस थर रत और र उ र रत -ब ज र र भवत तप षर क आक कर रत य वषस म द ब र र अप र और र अक ट बर र म ज र र क ज त इर क अभतरर रक त र रत म र रत य रर रज़वस ब क द व र र भवत त य न द रस थर रत रर रप टस (एफएर आर र) ज र र क ज त व त त य स थथरत ररप Financial Stability Report भवत त य न द रस थर रत रर रप टस र रत य रर रज़वस ब क क एक अद धसव भषसक प रक श ज र रत क भवत त य प रर क न द रस थर रत क र मग र म ल क प रस त त कर रत एफएर आर र भवत त य न द रस थर रत क भ ए ज न द रखम, र थ भवत त य प रर क च प पर र भवत त य न द रस थर रत और र भवक र परर रषद (एफएर र ) क उप-र भमभत क र मग र आक क दश सत य रर रप टस भवत त य क ष त र क भवक र और र भवभ यम र र ब भधत म द द पर र चच स कर रत प रश न - भवत त य न द रस थर रत और र भवक र परर रषद (FSDC) क र न द स म भ म नभ न द रखत म र क र कथ र त य? (a) इर क स थ प 2008 म क गय (b) क य भवत त र भचव इर परर रषद क अध यक ष त (c) क य म ख य आभथसक र क र र इर परर रषद म श भम त (d) उपर र क त र कथ र त य उत तर (c) क य म ख य आभथसक र क र र इर परर रषद म श भम त व त त य स थथरत और व क स पररषद Financial Stability and Development Council - FSDC 2008 क व भश वक म द क ब द भवत त य स थ भयत व क र भ भ त कर र क भ ए र रघ र र म र र ज र भमभत क भर फ रर रश पर र भदर बर र 2010 म भवत त य न द रस थर रत और र भवक र परर रषद (FSDC) क गठ भकय गय थ अध यक ष - क द र य व त त म त र (भवत त र भचव) सदस य 1. भ य मक र थ ओ क अध यक ष ज र र रत य रर रज़वस ब क क गव सर र, र रत य प रभत भत एव भवभ मय ब स (र ब ) क अध यक ष, ब म भवभ य मक भवक र प र भधकर रर (आईआर र ए) क अध यक ष, प श भ भध भवभ य मक भवक र प र भधकर रर (प एफआर र ए) क अध यक ष 2. र भचव ज र भवत त र भचव, आभथसक म म क भव ग ( ईए) क र भचव, भवत त य र व भव ग ( एफएर ) क र भचव, आभथसक म म भव ग क र भचव, र र जस व भव ग क र भचव, इ क ट र भ क स एव र च प र द भगक म त र य क र भचव, क प र र ट म म क म त र य क र भचव 3. म ख य आभथसक र क र र 4. इन स ल व र ए ब कर रप स ब स क अध यक ष परर रषद क क यस भवत त य न द रस थर रत, भवत त य क ष त र क भवक र, अ तर र-भ य मक र मन वय, भवत त य र क षर रत, भवत त य र म व श तथ बड भवत त य क पभ य क क मक ज र भ त अथसव यवस थ र ज ड म म क भवव कप र स पयसव क षर कर र प रश न - भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए : 1. भ व शक भशक ष एव र र रक षर भ भध प र भधकर रर भवत त म त र य क त त आत 2. य एक व ध भ क भ क य उपय सक त कथ म र र त य कथ / कथ क च व क भजए: (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (b) क व 2

46 वन शक वशक ष ए स रक षण वनवध Investor Education and Protection Fund (IEPF) म आईईप एफ प र भधकर रर क एक बड क मय ब भम, भजर क त त व द प यर र र ज र र फ इ र ए इन व स टम ट क प भ भमट क भववश कर र ग ग 1514 कर र ड र पय क जम र र भश आईईप एफ म स त तरर रत कर र म र मथस र भबत ह आ जम कत सओ क य र रकम भपछ 15 वष र क प म अटक ह ई थ आईईप एफ क ष क आक र र एक र क तर र ग ग द ग गय इर क र भचत र र भश ग ग 4138 कर र ड र पय वन शक वशक ष ए स रक षण वनवध (आईईप ए ) क गठ भ व शक म ज गर कत क प रर र र कर र और र उ क भ त क र र रक ष क भ ए भकय गय य भ व श र र म बन द रन धत र च ए प रद कर र क म च क तर र क यस कर रत और र भकर भ व श य उर क म ल क क ब र र म क ई र द त क द र र र रक र र क प अभधभ यम 2013 क त त क र र रक र र भ व शक भशक ष एव र र रक षर भ भध क स थ प क भ भध म भ म नभ न द रखत र र भश जम क ज य ग : कम पभ य क अदत त (Unpaid) श ख त क र र भश भकर प रभत भत क आव ट और र व पर क भ ए कम पभ य द व र र आव द र र भश क प र प त र र भश कम पभ य म परर रपक व जम र र भश कम पभ य म परर रपक व ऋर पत र ऊपर र द गय र र भश पर र अभजसत ब य ज क र र रक र र,र र ज र र रक र र,कम पभ य य अन र स थ द व र र भ भध क क य क भ ए भदय गय अ द एव द र र भश भ भध क उपय ग भ ध सरर रत भ यम क प कर रत ह ए भ व शक म ज गर कत क प रर र र और र भ व शक भ त क र र रक ष क भ ए भकय ज य ग क र र रक र र र र जक य र र जपत र ज र र कर रक एक प र वधकरण य सवमवत क गठ कर र ग,भजर म क र र रक र र द व र र भ य क त र दस य ग और र र भमभत भ भध क प रबन ध एव र च कर र ग और र र रत य म ख पर र क षक क र र भ ध सरर रत भदश भ द श क अ र र र भ भध र र म बन द रन धत जर र र ख त और र ख र रख ग क ई व यन द रक त, भजर क अघ भषत य अव तभ क र र भश क प IEPF क स त तरर रत कर र द, व IEPF प र भधकर रर क अप ध क द व कर र र कत वन शक वशक ष ए स रक षण वनवध प र वधकरण Investor Education and Protection Fund Authority क प अभधभ यम 2013 क त त एक ध वनक वनक य क र प म र रत र र रक र र क क रप र म मल क म त र लय क अध न आईईप ए प र वधकरण क स थ प क गई इर प र भधकर रर क वन शक वशक ष ए स रक षण क ष क र च क भजम म द र र र प गई और र इर क प छ म ख य उद द श य भ व शक भशक ष, ज गर कत और र र र रक षर क बढ व द य प र भधकर रर भ व शक ज गर कत क यसक रम क र थ- र थ भवभ न न अन म ध यम ज र भक भप र ट, इ क ट र भ क, र श म भ य, र म द भयक र र भ य इत य भद क जरर रए अप उद द श य क प र र कर र क भ ए भवभ न न तर र क कदम उठ त क र रप र र ट म म क म त र य म र भचव इर प र भधकर रर क च यर रम, जबभक क र रप र र ट म म क म त र य म र य क त र भचव इर प र भधकर रर क म ख य क यसक र र अभधक र र प रश न म ज र र क गय ग ल ब र र भक ग ऑफ स ट टसअप इक भर स टम म र रत क क -र स थ? (a) 37व (b) 27व (c) 17व (d) 47व उत तर (c) 17व स ट अप इक वसस टम र वक 2018 Startup Ecosystem Rankings 2018 म स ट अप स ब ल क (Startup Blink-Global Map of Startup Ecosystem) द व र र वषस 2018 क भ य ग ल ब र र भक ग ऑफ स ट टसअप इक भर स टम (Global Ranking of Startup Ecosystem) ज र र भकय गय इर म र रत क 100 द श म र 17व स थ भम इर रर रप टस म भवभ न न द श क उ क स ट टसअप इक भर स टम क त कत क आध र र र र भक ग द ज त

47 वषस 2017 क भ य ग ल ब र र भक ग ऑफ स ट टसअप इक भर स टम म र रत 37व स थ पर र थ र र भक ग म USA, UK और र क प त स थ पर र क भबज़ उल ल ख य भक र रत म औद भगक भत एव र वधस भव ग { य म - उद ग र वधस और र आ तरर रक व य प र र भव ग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade : DPIIT)} स ट टसअप (Startup) र र भक ग ज र र कर रत इर स ट टसअप र र भक ग क श र आत ज वर र, 2016 म स ट टसअप इ भ य क यसक रम क श र आत क र थ क थ स ट टसअप र र भक ग क अवध र रर क त त भवभ न न श र भर य क आध र र पर र र र भक ग प रद क ज त र र भक ग श र भर य क भवभ न न म पदण क आध र र पर र पर रख ज त और र उन ह क अ र प इ र र ज क र र भक ग प रद क ज त वषस 2018 क र र भक ग म ग जर र त र वसश र ष ठ प रदशस कर र व र र ज (Best Performer State) थ स ट टसअप र र भक ग म स ट टसअप भत, इन क ब श क द र क न द रस थभत, व च र र क र र प क भ ए उपय क त म क श भम भकय ज त इर क अभतरर रक त व च र र स क अप, भ य मक परर रवतस, र वसज भ क खर र द प र त स, र च र र इत य भद म पदण इर म श भम प रश न म चच स म र र FL 2027 क? (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (a) क व 1 आल क वकस म FL 2027 य FC5 Variety of potato FL 2027 or FC5 अम रर रक क ख द और र प य पद थस क भदग गज क प प स क ग जर र त क क छ भकर पर र म कदम द यर र भकय प न द रप सक इ भकर पर र आ क भकस म FL 2027 य FC5 क ख त और र उर क भबक र कर र क आर र प म म म दजस कर र य क प क अ र र र य आ क भकस म क प क ब र भकस म, और र क प क र थ र मझ त क अभतरर रक त इर भकस म क आ क उत प द भकय ज र कत व अप ब र ( र ) क भ ए भचप स ब क भ ए प ज क त भकस म FL 2027 य FC5, ज भक FL 1867 और र Wischip भकस म क एक र कर र, क उपय ग कर रत क प प ध भकस म और र क षक अभधक र र र र रक षर अभधभ यम, 2001 क त त FL 2027 भकस म क र रत म प ज क त भकय (a) र द व र र ब ल क क अध यय क भ ए 2027 म ज ज व भमश (b) एक क ष द रग र भजर क 2027 म प थ व र टकर र क र व (c) आ क र कर र भकस म (d) म भदल ल म भम र ग प रभतर र ध व यर रर उत तर (c) आ क र कर र भकस म प रश न - प ध वकस म और क षक अवधक र स रक षण प र वधकरण क र द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य एक र भवभधक भ क य 2. इर क गठ म एप एमर अभधभ यम, 2003 क त त भकय गय उपय सक त कथ म र र त य कथ / कथ क च व क भजए: (a) क व 1 (b) क व 2 र 2018 र अब तक त भज म इर तर र क म म म 18 भकर पर र म कदम दजस भकय गय एज र ब ज क र भवत खर र द र र पर र जर र र रखत और र ब द म भकर र वज छ प त ह ए उ क ख त र र प त क प प ध भकस म और र क षक अभधक र र र र रक षर अभधभ यम, 2001 क र क श 64 क त त अभधक र र क उल ल घ क म म दजस भकय व म म म र म आए भकर र गठ इर अभधभ यम क र क श 39 क त त अप बच व भकय एक ट क र क श 39 म क गय भक ब र ब ज क

48 छ डकर र भकर क प ज क त ब ज और र फर क बच, द ब र र ब व ई, ब ट और र ब च क छ ट भकर प ध भकस म और र क षक अभधक र र र र रक षर प र भधकर रर ((PPV&FR Authority) र म ग क भक प र भधकर रर भकर क ओर र र इर क र म जव ब द न द रख कर र प ध वकस म और क षक अवधक र स रक षण अवधवनयम, 2001 Protection of Plant Varieties and Farmers Rights (PPV&FR) Act, 2001 इर अभधभ यम क प ध क भकस म क भवकभर त कर र व क पभ य तथ र थ र थ क षक क भ त क र र रक षर क भ ए ब य गय क भष भवक र म त ज क भ ए प ध क भकस म क भवकभर त कर र व क अभधक र र प रद कर र आवश यक, त भक ई प ध भकस म क भवक र क भ ए अ र ध एव भवक र म भ व श क प र त स भ त भकय ज र क इर क र थ क षक क उच ग र वत त प र स ब ज व र र पर र मग र क उप त र भ भ त कर र आवश यक उपर र क त उद द श य क प र व ब क भ ए र रत म प ध वकस म और क षक अवधक र स रक षण अवधवनयम, 2001 ग ह आ इर अभधभ यम क उद द श य क प र र कर र क भ ए एक व ध भ क भ क य प ध वकस म और क षक अवधक र स रक षण प र वधकरण (PPV&FR Authority) क स थ प क गय य ई भदल ल म न द रस थत म ल स व द त अवधवनयम-2018 The draft Model Contract Farming Act, 2018 र भवद ख त र ज ड भकर क अप खतर र छ ट और र मझ भकर अ ब ध क ब र र भकय क र मझ प त यभद फर क प क म क क अ र र र ह ई त ख ब ज र र म उर ब च प य ग इर क द खत ह ए क द र र र रक र र क न टर क ट ख त (ठ क पर र ख त क ) क म क क य र र ज इर म क ध य म र रखत ह ए अप -अप र र ज म र भवद क भष क़ ब र क ग म र भवद ख त अभधभ यम-2018 क ग कर र र प र य जक क प ज कर रर, अ ब ध क रर रक भ ग, भवव द भ पट त त र क भ ए प र वध भकए ज र क ग य अभधभ यम य र भ भ त कर र ग भक क न टर क ट फ भम ग भब रभटश क क क ख त क स वर प ग र र कर र भजर क 1917 क च प र रर आ द र र म प त भकय गय थ वतसम म, अ ब ध ख त क भ ए क छ र र ज म क वष उपज व पणन सवमवत (APMC) क र थ प ज कर रर आवश यक अ ब ध APMCs क र थ दजस भकए ज त ज इ अ ब ध र उत पन न भवव द क कर र र कत म एप एमर अभधभ यम, 2003 अ ब ध ख त क भ ए प रद भकय गय थ और र र र ज क उ क र ब भधत क क ग कर रत र मय र द स क र प म उपय ग कर र क भ ए ज र र भकय गय थ स व द क वष (Contract Farming) र भवद क भष खर र द र र और र भकर क मध य ह आ एक ऐर र मझ त, भजर म इर क त त भकय ज व क भष उत प द क प रम ख शत क परर र भषत भकय ज त इर म क भष उत प द क उत प द और र भवपर क भ य क छ म क स थ भपत भकय ज त र भवद क भष क त त, खर र द र र (ज र -ख द प रर स कर रर इक इय और र भ य सतक) और र उत प दक (भकर य भकर र गठ ) क ब च ह ए फर -प वस र मझ त क आध र र पर र क भष उत प द (पश ध और र म ग प र भ त) भकय ज त इर क त त भकर भकर भवश ष क भष उत प द क उपय क त म त र खर र द र र क द क भ य र मभत व यक त कर रत और र खर र द र र उर उत प द क खर र द क भ य अप स व क भत द त प रश न - भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए : 1. स प श 301 रर रप टस क अम रर रक क य इट स ट ट र टर रर रप र ज़ ट भटव द व र र ज र र भकय ज त 2. प रभतवषस 26 अप र क भवश व ब न द रद धक र म पद र गठ द व र र भवश व ब न द रद धक र म पद भदवर क र प म म य ज त उपय सक त कथ म र र त य कथ / कथ क च व क भजए: (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2

49 उत तर (c) 1 व 2 द स प शल 301 ररप 2019 special 301 report 2019 अम रर रक क य इट स ट ट र टर रर रप र ज़ ट भटव (USTR) 26 अप र क भवश व ब न द रद धक र म पद भदवर क अवर र र पर र अप व भषसक स प शल 301 ररप ज र र क इर रर रप टस क अ तगसत, अम रर रक अप व य प रर रक ग द र र क ब न द रद धक र पद क र रक ष और र प रवतस र ब ध टर क रर रक स पर र आक कर रत अम रर रक रर रप टस क इर र स कर रर म क 36 द श क भ गर र र च म र रत क ब न द रद धक र पद अभधक र र (IPR) क कभथत उल ल घ क भ य र य क त र र ज अम रर रक (US) क प र य रर रट व च भ स ट म बर रकर र र र र रख गय प र य रर रट व च भ स ट' म र रत क र थ च, इ भशय, र र, र ऊद अर रब और र व ज़ ए ज र क 11 द श क र रख गय त क और र प भकस त ज र क 25 द श क अम रर रक व च भ स ट म श भम भकय इर रर रप टस क अ र र र र रत ब न द रद धक र पद क र र रक षर तथ उ क प रवतस क र ब ध म द भ य क र बर च त प र स अथसव यवस थ ओ म र एक ब न द रद धक र पद अभधक र र ऐर अभधक र र ज औद भगक, व ज ञ भ क, र भ त य और र क आभद क क ष त र म व यन द रक त (व यन द रक तय ) अथव क क पभ य क उ क र रच त मकत अथव वप रय ग क र र रक षर क भ य भदय ज त प रभतवषस 26 अप र क भवश व ब न द रद धक र म पद भदवर म य ज त इर क स थ प वषस 2000 म भवश व ब न द रद धक र म पद र गठ (WIPO) द व र र क गय थ इर क उद द श य प ट ट, क प र र इट, टर म कस तथ भ ज ई क म त त क ब र र म ज गर कत फ इर वषस भवश व ब न द रद धक र पद भदवर क थ म र च र ल ड : इ ल क च अल प र प ए स प स व श व ब स द धक सम पद स ठन (WIPO) भवश व ब न द रद धक र म पद र गठ स य क त र ष ट र क एक एज स, इर व भश वक र स थ क क यस ब न द रद धक र पद अभधक र र क र रक ष तथ र वद धस कर र इर क स थ प 1967 म क गय थ, इर क म ख य य न द रस वट ज़र र क भज व म न द रस थत वतसम म इर र स थ म क 188 द श श भम र रत इर क र दस य पय रण ए ज व व धत प रश न - अथस ऑवर र एक ऐर र कल प, भजर क द व र र भवश व र र म ग क एक घ ट क भ ए ग र र-आवश यक उपकर रर क भबज ब द कर र क आव भकय ज त य भकर र स थ द व र र प रभतवषस म य ज त? (a) वल ड व इ फ फ र र चर र (b) र य क त र र ष ट र पय सवर रर क यसक रम (c) ग र प र (d) व भश वक पय सवर रर र भवध उत तर (a) वल ड व इ फ फ र र चर र अथ ऑ र (Earth Hour) इर वषस 30 म चस क ऊज स बचत क व भश वक अभ य अथस ऑवर र र प र स भवश व म 8:30 PM र 9:30 PM तक म य गय इर अवर र र पर र भवश व र र म ग क एक घ ट क भ ए ग र र- आवश यक उपकर रर क भबज ब द कर र क आव भकय ज त अथस ऑवर र ब ल य ब ल य एफ (World Wide Fund For Nature) द व र र प रत य क वषस म चस क अ त म (आमत र र पर र अ भतम शभ व र र) म य ज त इर व भश वक अभ य क श र आत वषस 2007 म भर, ऑस टर भ य म ह ई थ य एक पय सवर रर य अभ य भजर क उद द श य ज व य परर रवतस क ओर र ग क ध य आकभषसत कर र

50 इर क द व र र पय सवर रर र र रक ष तथ ज व य परर रवतस क भ य भत रत कर र क प रभत प रभतबद धत प रकट क ज त प रश न - म र रत क प क बस -प भजभटव बर वट ब ग व फ य ग क न द रस थत? (a) भर न द रक कम (b) म घ य (c) अर र च प रद श (d) मभर प र र उत तर (d) मभर प र र य : भ रत क प ल क ब न-प वजव बस Phayeng: India s first carbon-positive settlement मभर प र र क इम फ म न द रस थत एक ग व फ य ग, र रत क प क बस -प भजभटव बर वट ब गय भकर स थ क क बस -प भजभटव ट ग भदय ज त यभद व भजत क बस उत सजस कर रत, उर र अभधक क बस क र चय कर रत ; ज ग र उर ग र क उत सजस क ध म कर रत और र ज व य परर रवतस क प र व क कम कर रत फ य ग, ज क र ख और र ख भ त ग व थ, आज मध य म फ क प ड क र थ त ओर र र घ ज ग व प भडय र भघर र भजर क मध य र र ब व ध र र प ज भवत गई य 1970 और र 80 क दशक म अप भ व भर य क भ य और र र र ष ट र य ज व य परर रवतस अ क भ भध क त त भवत त प षर क म ध यम र र व ह आ 2. र र ष ट र य क भष और र ग र म र भवक र ब क इर क र र ष ट र य क य सन वय इक ई उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (c) 1 व 2 द र ष ट र य जल य परर त न अन क लन वनवध National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC) ज व य परर रवतस क भ ए र र ष ट र य अ क भ भध एक क द र य क ष त र य ज भजर क स थ प वषस म म क गय थ ज व य परर रवतस क भवपर र त परर रर म क प रभत भवश ष र प र र व द श र र ज और र क द र श भर त प रद श त ज व य परर रवतस अ क क गत क प र र कर र क भ ए इर क स थ प क गइस ए एएफर र क अ तगसत परर रय ज ओ म एर एप र र (ज व य परर रवतस पर र र र ज क यस य ज ) और र ए एप र र (ज व य परर रवतस पर र र र ष ट र य क यस य ज ) क अ तगसत र ब भधत भमश म प च भकए गए क ष त र म ज व य क प रभत र क षमत भ म सर कर र क आवश यकत ओ क प र थभमकत द गइस र र ष ट र य क भष और र ग र म र भवक र ब क (NABARD) इर क र र ष ट र य क य सन वय इक ई (NIE) प रश न - म चच स म र र भ म य भग रफ प रज भत भकर क? (a) भगद ध (b) कछ ए (c) ग प रश न - र र ष ट र य ज व य परर रवतस अ क भ भध क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: (d) र प उत तर (a) भगद ध 1. य एक क द र य क ष त र य ज भजर क स थ प वषस म क गय थ

51 व म लयन वग र न Himalayan griffon अर म क भशवर गर र भज म म त मव भशय क ज र र शव क क षर र 39 भगद ध क म त य गई य भगद ध त र कट पन न प रज भतय क थ मव भशय क मर र क प त उर म क ट शक ग भदय गय थ त भक उन ह ख कर र अव र र क त त र म न द रक त भम ज य भक इर क भशक र र भगद ध क र कट पन न प रज भतय गय म त भगद ध प रज भतय म अभधक श भ म य भग रफ प रज भत क छ ओरर रए ट व ह इट ब क एव स ल र र भबल ड व चर र प रज भत आईय र ए क र र ट ब क म भ म य भग रफ क भ कट र कट पन न श र र म र रख गय उल ल ख य भक र रत म भगद ध क 9 प रज भतय प य ज त, भज म छ अर म म प ई ज त प रश न म चच स म र र ध र र वन ज व अ य र रण य भकर र र ज म न द रस थत? (a) भ म च प रद श (b) उत तर र ख (c) उत तर रप रद श (d) भब र र उत तर (b) उत तर र ख न ध र न ज अभय रण य Nandhaur Wildlife Sanctuary उत तर र ख क क म ऊ क ष त र म ध र र द क प र न द रस थत ध र र वन ज व अ य र रण य म ब घ क ग त र र बढ त र ख य र उत स भ त अभधक रर रय क म भक ब घ क र र रक षर क भ य इर क दज स बढ कर र इर ब घ अ य र रण य (ट इगर र रर रजवस) ब भदय ज च भ ए 2012 म इर अ य र रण य क अन द रस तत व म आ क र मय य ब घ क र ख य क व थ ज 2018 म बढकर र 27 गय और र इर र इर क 32 क आ कड क प र र कर र ज क र व वतसम म र रत म 50 ट इगर र रर रजवस ज भक प र ज क ट ट इगर र द व र र श भर त इ क प रब ध र र ष ट र य ब घ र र रक षर प र भधकर रर (NTCA) द व र र भकय ज त प रश न - र र ष ट र य ब घ र र रक षर प र भधकर रर क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य वन यज व (र र रक षर ) अभधभ यम 1972 क अ तगसत एक र भवभधक भ क य 2. य प र ज क ट ट इगर र क अ तगसत ब ब घ अ य र रण य क प रब ध कर रत उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (c) 1 व 2 द ब घ पररय जन Project Tiger, 1973 प र ज क ट ट इगर र, क र रत र र रक र र अप र र ष ट र य पश, ब घ क र र रक षर क भ ए 1973 म न च भकय थ इर क त त श र म 9 ब घ अ य र रण य ब ए गए थ आज इ क र ख य बढ कर र 50 गई ज 18 र र ज म फ ह ए ब घ परर रय ज क प र य भजत य ज इर क उद ध श य व ज ञ भ क, आभथसक, क त मक, र स क भतक और र प रर रन द रस थभतक म ल क भ ए ब घ क आब द क र रखर रख व क र भ भ त कर र और र ग क, भशक ष और र म र र ज क भ ए इर क ज भवक म त त क द खत ह ए एक र र ष ट र य धर र र र क र प म र र र मय इर क र रक ष कर र इ क प रब ध र र ष ट र य ब घ र र रक षर प र भधकर रर (NTCA) द व र र भकय ज त र र ष टर य ब घ र र रक षर प र भधकर रर तथ ब घ व अन य र कटग रस त प रज भत अपर र ध भ य त रर ब य र र क गठ र ब ध प र वध क व यवस थ कर र क भ ए वन यज व (र र रक षर ) अभधभ यम 1972 म र श ध भकय र र ष ट र य ब घ र र रक षर प र भधकर रर (ए ट र ए) वन ज व (र र रक षर ) अभधभ यम, 1972 म प रद भकए गए क य क प र र कर र क भ ए एक र भवभधक भ क य

52 प रश न - भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य स क क भवश व भवर र र त स थ र च म र रत क क 36 स थ श भम इ म 28 क र स क भतक, 7 क प र क भतक स थ तथ 1 स थ क भमभश रत श र र म स थ भदय गय 2. ग जर र त क ऐभत भर क श र र अ मद ब द इर र च म व तम श भम भकय गय श र र उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (d) त 1, 2 व श व व र सत वद स 2019 World Heritage Day 2019 भवश व धर र र र क र प म म न त प र प त स थ क म त व क र मझ क भ ए, उ क र र रक ष क भ ए, उ क र र रक षर क भ ए, उर क प रभत ज गर कत फ क भ ए प रभतवषस 18 अप र क भवश व धर र र र भदवर (वल डस रर रट ज ) क म य ज त इर वषस क भवषय - ग र म ण पररद श य 18 अप र, 1982 क ट य भशय म इ टर र श क उ भर ऑफ म म ट र ए र इट र (ICOMOS) र स थ द व र र अ तर रर र ष ट र य स म र रक और र प र र स थ भदवर क आय ज भकय गय थ, भजर म भवश व भवर र र त भदवर म क प रस त व र रख गय वषस 1983 म य स क अप 22व र त र क र म म म प रभतवषस 18 अप र क भवश व भवर र र त भदवर म क घ षर क य भदवर र र रभक षत स थ पर र ज गर कत, र स क भतक, ऐभत भर क और र प र क भतक भवर र र त क भवभवधत और र र रक ष क प रभत आम ग क ज गर क कर र त म य ज त य स क क भवश व भवर र र त स थ र च म र रत क क ल 37 थथल श भम इ म 29 क र स क भतक, 7 क प र क भतक स थ तथ 1 स थ क भमभश रत श र र म स थ भदय गय वषस 2018 म ब र र क म म म य स क क भवश व धर र र र र भमभत क 42व र त र म र रत क म बई क व क ट ररयन वथक ए आ क इ स बल स क य स क क भवश व धर र र र र पद क र च म 37व र रत य स थ क र प म अ भकत भकय गय इर र प वस 2017 म ग जर र त क ऐभत भर क श र र अ मद ब द क भवश व धर र र र र च म श भम भकय गय थ प रश न - म चच स म र र आईआर र-64-इ भ क भ म न म र भकर क प रज भत? (a) ग ह (b) च व (c) कप र (d) गन न उत तर (b) च व नमक-सव ष ण र सज वनक च ल वकस म Salt-tolerant transgenic rice variety र रत य व ज ञ भ क आमत र र पर र उपय ग व च व क भकस म आईआर र-64-इ भ क म एक ज ग प रज भत क च व क ज र प रभवष ट कर रक च व क ई प रज भत भवकभर त क य एक मक-र भ ष ण प रज भत और र इर ख र र प म उग य ज र कत प टसर र भशय क र रक ट ट मक ज ग प रज भत क च व क ज र क उपय ग आईआर र-64-इ भ क मक च व क प रज भत क र थ कर रक च व क इर ई प रज भत क भवकभर त भकय गय प टसर र भशय क र रक ट ट च व क ख त म ख य र प र ब ग ल द श क भदय क ख र र म म क ज त च व क य भकस म ब ग ल द श क अ व र रत, श र क और र म म र र म प र क भतक र प र प य ज त प रश न म चच स म र र भर ब क बव क त क भफ रक भ म नभ न द रखत म र क? (a) म भव प त ह आ अफ र क क प ज व (b) म भव प त ह आ भवश व क प ज व (c) अफ र क क भवश श र र क र म भदख व ज व

53 (d) र र ट र च क ज ग र भव प त श र र म श भम भवश व क प ज व उत तर (c) अफ र क क भवश श र र क र म भदख व इर ज व वस ब क ब क त क वफ रक (Simbakubwa Kutokaafrika) म श धकत त सओ एक भवश म र र र ज व क ज व श क ख ज क, ज 22 भमभ य वषस प क न म प य ज त थ अफ र क क भवश श र र क र म भदख व इर ज व क म भर ब क बव क त क भफ रक र रख गय इर क वज़ ग ग एक ट और र ब ई 8 फ ट क अ म व यक त भकय गय य भवश स त प य एक इ प रज भत र र ब भधत प थ व वद स (Earth Day) 2019 प रभतवषस 22 अप र क भवश व प थ व भदवर क र प म म य ज त इर क उद द श य पय सवर रर य र र रक ष उप य क ब र र म ग क ब च ज गर कत बढ इर वषस भवश व प थ व भदवर 2019 क भवषय म र र प रज भतय क बच ओ (Protect Our Species) प ब र र 22 अप र, 1970 क प थ व भदवर म य गय थ प थ व भदवर टवकस प र र द भ य म इर भदवर क आय ज कर रत भवश व प थ व भदवर क स थ प 1970 म अम रर रक र टर र (र र द) ग स ल स क द व र र एक पय सवर रर भशक ष क र प म क गय थ इर 1990 र अ तर र सष ट र य भदवर क र प म म य ज ग तथ वषस 2009 म र य क त र र ष ट र 22 अप र क भवश व प थ व भदवर क र प म म क घ षर क थ प थ व भदवर क त र र ख उत तर र ग द धस म वर त ऋत और र दभक षर ग द धस म शर रद ऋत क म र म प रश न - भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए : 1. प रभतवषस 22 अप र क भवश व प थ व भदवर क र प म म य ज त 2. प थ व भदवर 2019 क थ म म र र प रज भतय क बच ओ (Protect Our Species) उपय सक त कथ म र र त य कथ / कथ क च व क भजए: प थ व वद स न क (Earth Day Network : EDN) य अम रर रक क एक ग र र-र र रक र र र स थ य ज व य परर रवतस क कर र, प ल न द रस टक प रद षर क र म प त कर र, प तप र य प रज भतय क र रक ष कर र और र द भ य र र म पय सवर रर आ द क व य पक ब, भशभक षत कर र और र र भक रय कर र क भ ए वषस र र क म कर रत (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (c) 1 व 2 द

54 प रश न - ऑभ व रर र कछ ए क र द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए : 1. ऑभ व रर र कछ ए ओभ श क र म द र तट पर र अ द आत 2. आईय र ए द व र र ज र र र र भ स ट म इर र द (Vulnerable) प रज भतय क श र र म र रख गय उपय सक त कथ म र र त य कथ / कथ क च व क भजए: (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (c) 1 व 2 द ऑवल रर ल कछ आ (Olive Ridley Turtle) म ओभ श क क म द व प म ग ग एक ख र अभधक छ ट -छ ट ओभ व रर र कछ ए अ र भ क कर र ब ग क ख ड म र म द र म अप भठक क ओर र र रव गए इर र ग ग र ढ च र र ख र ज़ य द ओभ व रर र कछ ए ज़ र र म द र र प रश त म र गर र र गभ र रम थ मर र र क च अर र म अ द पह च थ ब ग क ख ड म ओभ श क तट कछ ओ क भ य अ द क र बर ब तर र जग म ज त य कछ ए ग ज म भज क ऋभषक ल द, क द रप भज म गभ र रम थ द और र प र र भज़ क द व द म प रज कर र आत इ कछ ओ क र र रक षर और र अ द तथ प रज क प रभक रय क द र र उन ह कर र बच क भ य र र रक र र इ क ष त र म मछ पकड पर र प रभतब ध ग द त कछ आ र र रक षर परर रय ज (Turtle Conservation Project), 1975 म श र ह ई थ ऑभ व रर र ओभ श क र म द र तट क पर र प ए ज त ज भक दभक षर अम रर रक कछ ए क एक प रज भत र म द र कछ ओ क प च म र य एक ऐर प रज भत ज तट य इ क म प रज कर रत और र अ द त य उड र क ग जम भज़ म ऋभषक ल द क र म द र र गत म क प र अप बर र र ब त आईय र ए द व र र ज र र र र भ स ट म इर र द (Vulnerable) प रज भतय क श र र म र रख गय य म र र र त क मत दव ओ म प रय ग क क र रर इ क र ख य म भगर र वट आई भजर द खत ह ए ओभ श र र रक र र वषस 1987 म कटक भज म भ तर रकभ क अभ य र रण य म इर क र र रक षर क भ ए य ज प र र रम भ क व व ध प रश न - म भकर द श र रत क प रध म त र र र म द क ज़ य द म र र म म भ त भकय ज क घ षर क? (a) र ऊद अर रब (b) र य क त अर रब अम र र त (c) म भशय (d) ओम उत तर (b) र य क त अर रब अम र र त ज़ य द म ल (Zayed Medal) म र य क त अर रब अम र र त र रत क प रध म त र र र म द क ज़ य द म र र म म भ त भकय ज क घ षर क ज़ य द म र य क त अर रब अम र र त द व र र र र ज ओ, र र ष ट र पभतय तथ र र ष ट र प रम ख क भदय ज व र व च र म म प रध म त र क य र म म द द श क ब च द स त और र क ट भतक र ब ध क मजब त कर र क भ ए भदय गय र र म द र प र र क र र ष ट र पभत व ल भदम र र प भत, भब रट क म र र एभ ज ब थ भद वत य, र ऊद अर रब क भक ग र म और र च क र र ष ट र पभत श भज भप ग क य र म म भम च क प रध म त र र र द र म द क इर वषस फर रवर र म दभक षर क रर रय क भर य श भत प र रस क र र र व ज गय थ म द य प र रस क र र प व 14व व यन द रक त थ 1988 म भर य ओभ भपक क र फ आय ज क ब द य प र रस क र र श र भकय गय थ म द प र रस क र र म भम

55 1.30 कर र ड क र रकम क म भम ग ग प र ज क ट क भ ए द द थ इर क अ व पय सवर रर क क ष त र म य गद क भ ए म द क इर र र य क त र र ष ट र क च न द रम पय ऑफ द अथस अव स भदय गय थ प रश न - भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए : अवभकथन (A) : प रभतवषस 5 अप र क र र ष ट र य र म द र भदवर म य ज त क रण (R) : 5 अप र 1919 क प र रत य र म द र ज ज़ म बई र भब रट क य त र पर र र रव ह आ थ च भदए गए क ट र र उत तर र क चय क भजए : क : (a) (A) व (R) द र त य तथ (R) कथ (A) क र स पष ट कर रर (b) (A) व (R) द र त य, पर र (R) कथ (A) क र स पष ट कर रर (c) (A) र त य, पर र (R) अर त य (d) (A) अर त य, पर र (R) र त य उत तर (a) (A) व (R) द र त य तथ (R) कथ (A) क र स पष ट कर रर र ष ट र य सम द र वद स: 2019 National Maritime Day: र प रभतवषस 5 अप र क र ष ट र य सम द र वद स म य ज त इर क उद द श य अ तर र-म द व प य व य प र र तथ व भश वक अथसव यवस थ क बढ व द इर वषस र र ष ट र य र म द र भदवर क थ म व न द म स र: अ सर क म स र न इर ब र र क र र ष ट र य र म द र भदवर इर भ य म त त प र स क भक आज र ठ क स ष प 5 अप र 1919 क प र रत य र म द र ज ज़ (भर भधय स ट म भवग श कम प क र म द र ज ज़ SS यल ट ) म बई र भब रट क य त र पर र र रव ह आ थ य र रत य भशभप ग इभत र क एक म त वप र स घट थ, उर र मय म र म द र म ग पर र अ ग र ज क भ य त रर थ य क र रर भक प रभतवषस 5 अप र क र र ष ट र य र म द र भदवर म य ज त प रश न - भवश व स व स थ य भदवर 2019 क थ म थ : (a) र वस भमक स व स थ य कवर र ज: र र क ई, र र जग (b) र क र मक र र ग र म न द रक त (c) ब म र र र र कथ म व क भत रम ब न द रद धमत त (d) ए र म क त म वत : र म भ क प रय र उत तर (a) र वस भमक स व स थ य कवर र ज: र र क ई, र र जग व श व स व स थ य वद स World Health Day भवश व स व स थ य भदवर प रत य क वषस 7 अप र क म य ज त य भदवर ग क स व स थ य क प रभत अभधक ज गर क ब क भ य व श व स व स थ य स ठन (WHO) क एक प इर वषस क स व स थ य भदवर क थ म - स भ वमक स व स थ य क र ज: र क ई, र ज (Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere) य र वस भमक स व स थ य कवर र ज क त त पयस आय क भवभ न नत र पर र र ग क ग र वत त प र स भचभकत स तथ स व स थ य र ब ध अन आवश यकत ओ तक पह च र भ भ त कर र WHO क स थ प 7 अप र, 1948 म ह ई थ य क र रर भक 7 अप र क भवश व स व स थ य भदवर म य ज त न र रत म आय ष म स व स थ य य ज, र वस भमक स व स थ य कवर र ज र र ब भधत इर भ ए इर भदवर व इर क थ म क य द कर र म त वप र स प रश न - भ म नभ न द रखत म र क र र म भ त? र ज य (a) आ ध रप रद श (b) म र र ष ट र (c) मभर प र र (d) उत तर र प रद श उत तर (d) उत तर र प रद श न ष उग द ग भढ प व र भजब ग प ब भचर र ब वर र वर र भ रत य न ष (Indian New Year) 7 अप र 2019 क र र ष ट र पभत व प रध म त र द श क ववषस क बध ई द द श क भवभ न ग म र रत य ववषस

56 (भ न द प च ग क प भद ) उत र व च त र श क भद, उग भद, ग भढ प व, च भट च, वर र और र र भजब ग प ब भचर र ब ज र अ ग-अ ग म र म य ज त य भद च त र वर र भत र क आर र क प रत क, भजर क र म प पर र र र म वम म ई ज त भ न द ववषस क प र र रम भ च त र श क ल प रभतपद र म ज त च त र क म क श क ल पक ष क प रथम भतभथ (प रभतपद य प रभतपद ) क र भष ट क आर र ह आ थ इर भद ग र और र क षत र म परर रवतस त ब रह मप र र र क अ र र र इर भद ब रह म र भष ट क भ म सर भकय थ वर र त र क श र आत इर भद र त आ ध रप रद श व त ग म म इर उ द (य वद=य +आवद क अपभ र श) क र प म म त य च त र म क प भद त उग भद क भद उग भद पचड प रर द क र प म ब ई ज त य कच आम, म, इम और र ग ड क भम कर र ब त म र ष ट र म व वषस वढ प क र प म म य ज त य ज त क ख श क प रत क इर भद म र र ष ट र म घर र क ब र र एक ग भढ ग ई ज त य भवश ष ग भढ क आम त र र पर र प और र र र ग क त और र इर फ, आम पत त और र म क पत त क र थ र ज य ज त म ज त भक ग भढ ब र र ई क खत म कर रक घर र म र म न द रद ध और र र ग क आम भत रत कर र क भ ए य उत र व र रब क फर क कट ई क द खत ह ए भकर क भ ए म त वप र स मभर प र र म व वषस उत र व स वजब न ग म प नब वचर ब क र प म म य ज त कश र र प भ त म इर न र क र प म म य ज त उल ल ख य भक र रत म म ख यत त न प रक र क कल र प रचभ त - ग र ग रर रय क ण र र (अ ग र ज क ण र र), शक र वत, भवक रम र वत इर म ग र ग रर रय क ण र र क आप र ज त, इर क व वषस 1 ज वर र क त शक स त - शक र वत र रत क प र च र वत ज 78 ईर व र आर रम भ त शक र वत र रत क र र ष ट र य क र र इर क र र रक र र र प र अप क प छ कर स य भक, प र च ख, भश ख म इर क वर स द ख गय इर क अभतरर रक त य र वत भवक रम र वत क ब द श र ह आ य अ ग र ज क र र र 78 वषस प छ, = 1941 इर प रक र र अ 1941 शक र वत च र र व क रम स त - य र वत 57 ई.प. म आर रम भ ह आ य र र ज भवक रम क द व र र प र र र भकय गय र वत उ क र मय म र बर बड खग श स त र वर र भमभ र र थ भजन ह इर भ भमसत भकय थ इर र वत क म न त क द र र र प रम ख क र रर भक य र वत उज ज र श र ह आ उज ज र ककस र र ख ग जर रत, व र र मय गर, घड आभद कई म त वप र स घट य ज ह ई अ ग र ज क र र र 57 वषस आग, = 2076 इर प रक र र अ 2076 भवक रम र वत च र र भवक रम र वत प रत य क वषस म म चस क 22 त र र ख क श र त और र इर भद र यस भवष वत र र ख पर र म बवत त 57 ई.प. ईस क जन 78 ईस भवक रम र वत ग र ग रर रय क ण र र शक र वत भवक रम र वत व शक र वत म आपर म अ तर र = 135 वषस क अ तर र प रश न - म चच स म र र व क र र क र रम दर र स न द रस थत - (a) भ म च प रद श (b) भर न द रक कम (c) उत तर र खण (d) कश र र उत तर (d) कश र र क र क रम दर (Karakoram Pass) म क र र क र रम दर र र प रथम म टर रर इभक अभ य क श र र भकय गय र क र र क र रम (क क ) दर र तक च व इर भ म य इट र श तक ब इक अभ य क अ तगसत 11 म टर रर इभक क मदद र 14 भद म 1,000 भकम र अभधक क द र र तय कर र क एक स वप क र क र र र प द त ह ए इर क रर रक स ब क र म श भम क र व इर र डक म गस क श र म अफग व य प र र म गस क र प म इस त म भकय गय थ इर अभ य क त त व र रत य र क एक ट म कर र र र, भजर म र र व क र र, र र य ए फ ल ड और र भ म य म टर रस प ट सर श भम इर क र रभग भवजय भदवर क 20 व वषसग ठ क अवर र र पर र भकय ज र र कर र क र रम दर र स जम म कश र र क द द ख क ष त र म भ म य क कर र क र रम पवसत श र भर य क मध य न द रस थत

57 प रश न - भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए : 1. र रत क र र ष ट र य पञ ग, शक र वत 2. र रत क र र ष ट र य व क ष बर रगद 3. र रत क र र ष ट र य प ष प कम उपय सक त कथ म र क र कथ र? (a) क व 1 और र 2 (b) क व 2 और र 3 (c) क व 1 और र 3 (d) 1, 2 और र 3 उत तर (d) 1, 2 और र 3 भ रत क र ष ट र य प रत क National symbols of India भ रत क र ष ट र य प रत क र ष ट र य पञ शक स त र र ष ट र य ध वज भतर र ग स घ क र र ज ष भ द र र ष ट र -ग ज गर म र र ष ट र य भचह न अश क क ट र र ष ट र -ग त वन द म तर रम र र ष ट र य ख क र र ष ट र य फ आम र र ष ट र य पश ब घ ज य ज व ग ग भफ र र ष ट र य पक ष म र र प रश न - म झ र क बब म ब ल ड क र क ष त र अभ य र क श र आत ह ई य भक द श क र य क त य द ध भ य र? (a) र रत और र भर ग प र र (b) र रत और र इ भशय (c) र रत और र ज प (d) र रत और र थ ई उत तर (a) र रत और र भर ग प र र ब ल ड क र क ष त र अभ य स-2019 Bold Kurukshetra 2019 झ र क बब म र रत और र भर ग प र र क र ओ क ब च भद वपक ष य अभ य र ब ल ड क र क ष त र अभ य र क श र आत ह ई य र य क त अभ य र 8 अप र र 11 अप र तक आय भजत भकय ज एग इर य द ध अभ य र क उद द श य द द श क ब च र न ट क न ज, र म द र र र रक ष क मज़ब त कर र तथ आत कव द क भवर द ध ड ई क मजब त प रद कर र द द श र रक ष र ब ध क मज़ब त कर र क भ ए वम बर र, 2017 म र श भधत र रक ष र य ग र मझ त पर र स त क षर र भकय थ र मझ त क अ र र र, भर ग प र र क र व र रत य र र थ भम कर र प रभशक षर व फ यरर र ग अभ य र कर र ग प रश न - म क र र र व स ट श आईएर ओ प रम र कर रर प र प त कर र व द श क प र र व स ट श ब गय? (a) न ज प ईग ड र र व स ट श (b) ग व ट र र व स ट श (c) ब ग र भर ट र र व स ट श र र ष ट र य व क ष र र ष ट र य प ष प बर रगद कम (d) इ द र र र र व स ट श उत तर (b) ग व ट र र व स ट श र ल स ट शन (Guwahati Railway Station) ग व ट र र व स ट श द श म ISO प रम र कर रर प र प त कर र व प र र व स ट श ब गय

58 ग व ट र र व स ट श क पय सवर रर प रब ध पद वभत क भक रय न वय क भ ए आईएर ओ प रम र ISO 14001: 2015 प र प त ह आ ग व ट र र व स ट श र र ष ट र य रर रत न यभधकर रर क भ द श क प कर रत ह ए र र व स ट श म उच श र र आर रभक षत ज, प रभतक ष ग, व त क भ त और र ग र र व त क भ त भवश र म ग और र र भ ट श क र थ प र र स ट श परर रर र र म स वच और र र र - र र म म य त र र भवध ओ क उप कर र य, भजर क भ ए उर आईएर ओ प रम र भदय गय ISO म क एक ग र वत त प रब ध प रर इर न द रस वट ज़र र क भज व म न द रस थत अ तर र सष ट र य म क र गठ (ISO) द व र र ज र र भकय ज त अ तर र सष ट र य म क कर रर र गठ द व र र भवभ न न भकस म क प र भमकर रर प रद भकय ज त प रम र कर रर पय सवर रर प रब ध प रर र र म ब भधत, इर अ भतम ब र र 2015 म अपग र भकय गय थ, इर भ ए इर ISO क ज त क छ अन प रम ख ISO म क भ म न : इर आन द क जरर रए कई ग व म आभदव र, पत थ गड कर र क द र व र र ज र र रक र र र स व यत त अप श र स थ भपत कर र क प रय र कर र र र आभदव र ग व क प रव श द व र र पर र पत थर र पर र र च ख दव र र भक य ग र मर क श र, र र रक र र र स थ क आभदव र र म द य म भवभध-भवध क र थ पत थ गड (बड भश ख ग ड ) क प र र पर र पर र इ म ग र मर और र ग क अभधक र र आभद क ज क र र भ ख र र त व श व तथ मर र (म त व यन द रक त) क य द र ज ए र रख क भ ए पत थ गड क ज त य अभ य झ र रख, छत त र गढ, ओभ श, पभ म ब ग और र मध यप रद श म र भक रय प रश न भ म नभ न द रखत म र क र र म भ त? 1. भर य श भत प र रस क र र दभक षर क रर रय 2. ऑ सर र ऑफ र ट एन र य द एपर फ र र 3. ज़ य द म र उद अर रब ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 22000:2018 OHSAS 18001:2007 ग र वत त प रब ध पय सवर रर प रब ध ख द र र रक ष प रब ध स व स थ य एव र र रक ष (Occupational Health and Safety Assessment Series- OHSAS) च भदए गए क ट क प रय ग कर र र उत तर र च भ ए क : (a) क व 1 और र 2 (b) क व 2 और र 3 (c) क ई (d) 1, 2 और र 3 प रश न - म चच स म र र पत थ गड आन द क र म बन ध भकर क ष त र र? (a) तभम (b) क र र (c) झ र रख (d) अर र च प रद श उत तर (c) झ र रख पत थल ड आन द लन Pathalgadi Movement म झ र रखण म आभदव भर य द व र र भकय ज र र पत थ गड आन द चच स म उत तर (b) क व 2 और र 3 ऑ र ऑ स एन र य द एपसल Order of Saint Andrew The Apostle र र प रध म त र र र द र म द क र व च च गरर रक र म म ऑ सर र ऑफ र ट एन र य द एपर र र म म भ त कर र क घ षर क य र म म उन र र और र र रत क र र रक र र और र ज त क ब च भवश ष र द भ व और र र झ द र र क प र त र भ त कर र क भ ए भदय ज र र ऑ सर र ऑफ र ट एन र य द एपर र र क र व च र र रक र र र म म ऑ सर र ऑफ र ट एन र य द एपर भवज ञ, र स क भत और र क क क ष त र म क म कर र व ग, शन द रख र यत क र र क र म न द रद ध और र ग र रव क प र त स भ त कर र क भ ए

59 उ क उत क ष ट क य क भ ए प रद भकय ज त य र म म उत क ष ट क यस कर र व भवद श श र ध यक ष क प रद भकय ज त अ तक इर र म म र र म म भ त भकय ज व भवद श त अज़र रब ज क र र ष ट र पभत दर र अभ य व, कज खस त क र र ष ट र पभत र रर ल जर रब य व तथ च क श भज भप ग म र य क त अर रब अम र र त र रत क प रध म त र र र म द क र र ष ट र प रम ख क भदए ज व अप र व च र म म ज़ य द म र र म म भ त भकय ज क घ षर क और र इर र प प रध म त र र र द र म द क इर वषस फर रवर र म दभक षर क रर रय क भर य श भत प र रस क र र र व ज गय थ प रश न म चच स म र र टर म क थ र क न द रस थत? (a) इ ग ल (b) फ र र (c) र य क त र र ज अम रर रक (d) इट उत तर (b) फ र र न र म क थ र ल Notre Dame Cathedral फ र र क र र ष टर पभत इम अ म क र आग र ध वस त ह ए प रर रर क टर म क थ र क प च वषस क अन दर र प र अभधक ख बर र रत र द ब र र ब क र क प भ य ग भथक व स त और र स थ पत य क क इर प र च य ब म क षर आग म ध वस त ज र प र र द श स तब ध टर म क भ म सर 12व र द म श र ह आ थ, ज कर र ब 200 वषस तक च फ र र क र भत क द र र य क षभतग रस त ह आ फ र र क म श र क प भ य ब प टस क त जप श और र उ क भवव र भ त कई य द ध एव क र भतय क गव ब टर म क क व ग भथक क क र वसश र ष ठ क क भत क म म ज त, बन द र प त य जगत क व स त क क र वसश र ष ठ र रत न क र प म इर क प च र र र र र र म ब ह ई प रश न - ईर ज ज भत र रत क भकर क ष त र म क न द र त? (a) भ म य (b) दण क र रण य (c) भगर र (d) क षद व प उत तर (c) भगर र ईर ल जनज वत Irula Tribe मद र र थस र र टर र क लब क प प र ज क ट कन नम म क त त छ त र ओ क र टर र पभकन स उप कर रव ए ज त इर प क भ ए ईर ज ज त य मभ कल र र र इट क मभ ए प रभतभद 1000 प र क भ म सर कर रत ईर, र रत क एक ज ज भत, ज म ख यत तभम क भतर व र र म क न द र त ईर शब तभम ष क ईर (श य म) शब र भ क य दभक षर र रत म तभम और र क र र म भगरर र क प भडय पर र भ व र कर र व एक अत यभधक श य मवर स आभदम ज भत ईर ग अप ब च म अपभ र श तभम क प रय ग कर रत तथ एक प रक र र क भवष ण प जक इ क य म तक क ग ड क प रथ, ग डत र मय शव क पद मर वस थ म एव मस तक क उत तर र क ओर र कर रक र रख ज त य ग आभथसक द भष ट र भपछड ह ए, भक त भवष यवक त क र प म इ क बड आदर र त प रश न - स टर ट च इल ड भक रक ट वल डस कप क र न द स म भ म नभ न द रखत म र क र कथ र त य? (a) 2019 म य ऑस टर भ य म आय भजत भकय ज र र (b) इर क आय ज अ तर र सष ट र य भक रक ट परर रषद (आईर र ) द व र र भकय ज र र (c) य झ ग ग -बन द रस तय म र र व बच क भ ए भक रक ट भवश व कप (d) र कथ र त य उत तर (c) य झ ग ग -बन द रस तय म र र व बच क भ ए भक रक ट भवश व कप

60 स टर च इल ड वक रक ल ड कप Street Child Cricket World Cup र रत य मभ भक रक ट ट म क कप त भमत र र ज क स टर ट च इल ड भक रक ट वल डस कप म ट म इ भ य क र द भ व र र जद त भ य क त भकय गय व र र रव ग ग और र र र जस थ र र यल स क र थ इर वषस मई म आईर र भक रक ट भवश व कप र ठ क प सर म व इर ट सम ट क फ इ म च क भ ए ट म क र मथस कर र क भ ए ज ऐ ग स टर ट च इल ड भक रक ट वल डस कप 2019 झ ग ग -बन द रस तय म र र व बच क भ ए प भक रक ट भवश व कप य स टर ट च इल ड भक रक ट वल डस कप 30 अप र र 8 मई तक इ ग ल क द म ख ज एग इर म 7 द श क 8 ट म भ स स र र र रत क द ट म इ भ य थस और र इ भ य र उथ ख ग फ इ सर म ख ज एग य भमक स ड ज र र ट सम ट डक - डभकय एक र थ एक ट म र ख ग एक ट म म 8 न द रख ड ग इर म 4 डक और र 4 डभकय र र ग एक म च 20 ग द क ग म च ट भ र ब र ख ज ए ग ट सम ट स टर ट च इल ड य इट (एर र य ) द व र र आय भजत भकय ज र र, ज एक य क आध रर रत र गठ प रश न - र भ क अभ य र वर र भक द द श क मध य आय भजत भकय ज त? (a) र रत और र फ र र (b) र रत और र इ ग ल (c) र रत और र थ ई (d) र रत और र श र क उत तर (a) र रत और र फ र र र ण 2019 (Varuna-19) र रत और र फ र र क ब च मई म र भ क अभ य र वर र क आय ज भकय ज एग इर अभ य र म र रत क ओर र र भमग-29K ड क भवम, एयर रक र फ ट क रर रयर र आईए एर भवक रम भदत य, ज -इ न द रक ट र क प ब ब आईए एर श क, ग इ भमर इ भ स टर यर र आईए एर च न नई, स ट ल भफ रग ट आईए एर तर रकश, ट कर र आईए एर द पक, P-8I म ब द र र क गश त एयर रक र फ ट तथ भ सएर र-228 भवम भ स स ग प रश न म र र य र र यट, न द क फ ब व र रत क प रथम मभ क? (a) ज म प भ र र (b) गग द प क ग (c) ट र थ मर (d) भम र र भ त उत तर (b) गग द प क ग र यल स स य क ल बनन ल भ रत क प रथम मव ल (First Indian woman to be elected Royal Society Fellow) फर र द ब द न द रस थत टर श श ल र इ र ए ट क न ज इ स ट ट य ट (ट एचएर ट आई) क एक सक भटव यर र क ट र र नद प क र र य र र यट, द क फ ब य 359 वष क र र य र र यट, द क इभत र म फ ब व क ग र रत क प रथम मभ व ज ञ भ क उन ह भवश ष र प र आ त र क रमर व बच म उर क प रर र र क र र क क क ष त र म श ध क यस भकय उन ह श र र ट व यर रर ट क व ट यफ य र भवस र टवकस क भ म सर भकय आद र र र कर रर तज द र र य र र यट क फ ब व प रथम र रत य थ ज ज ज भ म सत एव इ ज भ यर र थ व 1841 म इर र र यट क फ ब थ तथ गभर तज ञ श र भ व र र र म ज, 28 फर रवर र, 1918 क इर र र यट क फ ब व र बर य व व ज ञ भ क (31 वषस) थ र र य र र यट भब रट और र र र ष ट र म द श क एक स वत त र व ज ञ भ क अक दम, ज भवज ञ क क ष त र म उत क ष ट त क बढ व द क भ य र मभपसत इर क स थ प र 1660 म ह ई थ म ज त भक य अप तर र क र र र र क र बर प र र र स थ ज अब क म कर र र र र र य र र इट क फ भशप व यन द रक तय क भदय ज व एक ऐर प र रस क र र भजर र र य र र इट ऑफ द 'गभर त, इ ज भ यरर र ग भवज ञ और र भचभकत स भवज ञ र भ त प र क भतक ज ञ क र ध र र म म त वप र स य गद क भ ए भदय ज त

61 प रश न - अ तर र सष ट र य फ ल ट रर रव य क र न द स म भ म नभ न द रखत कथ पर र भवच र र क भजए: 1. य भवश व क भवभ न न र ओ क र ज ज, भवम एव प न द रब बय क एक पर र म प ब र र अ तर र सष ट र य फ ल ट रर रव य क र रत म आय ज र र उपय सक त कथ म र क -र /र कथ र /? (a) क व 1 (b) क व 2 (c) 1 व 2 द (d) त 1, 2 उत तर (a) क व 1 अ तर ष ट र य फ ल ररव य 2019 International Fleet Review 2019 च क भक गद ओ म 2019 क अ तर र सष ट र य फ ल ट रर रव य क आय ज भकय ज र र अ तर र सष ट र य फ ल ट रर रव य (आईएफआर र) र ज ज, भवम एव प न द रब बय क एक पर र और र इर क आय ज र र ष ट र द व र र र द व क बढ व द, र य ग क मजब त ब और र उ क र गठ त मक क षमत ओ क प रदभशसत कर र क भ ए भकय ज त आईएफआर र भवश व क र ओ क भ ए उ क क षमत और र स वद श ज ज भ ज इ तथ ज ज भ म सर क षमत ओ क एक व भश वक/अ तर र सष ट र य क ष त र म प रदभशसत कर र क एक आदशस म च क क म कर रत र रत द व र र फर रवर र 2016 म भवश ख पट ट म आय भजत द र र र आईएफआर र म ग ग 100 ज ग ज ज क र थ 50 र ओ क श द र र ग द र र द ख गई थ भक गद ओ म आईएफआर र म र रत य र क प रभतभ भधत व स वद श र प र भ भमसत स ट थ ग इ भमर इ भवध व र क आईए एर क क त और र फ ल ट स प टस ज ज आईए एर शन द रक त द व र र भकय ज य ग आईए एर क क त र य द ध क र आय म म खतर र र भ पट क भ ए अत य ध भ क भथय र र और र र व दक र र आईए एर शन द रक त एक प प भतस ज ज ज ट र अभधक भ र प ल र कर र व र बर बड ट कर र म र एक और र य 15 ज र र ट तर र म तथ ख द एव ग ब र द र भ त 500 ट र अभधक ठ र म ढ र कत प रश न - भ म नभ न द रखत य ग पर र भवच र र क भजय प स ब वधत तथ य 1. ग फ र इ - ईर मर क र ब पर र टक य गय 2. भक रर मर - ईर मर क प जन 3. ईस टर र - ईर मर क द र र र जन उपय सक त य ग म क -र /र र र म भ त /? (a) क व 1 (b) क व 2 और र 3 (c) क व 1 और र 3 (d) 1, 2 और र 3 उत तर (d) 1,2 और र 3 ईथ र (Easter) 21 अप र क ईस टर र क पवस म य गय प रध म त र और र र र ष ट र पभत इर अवर र र पर र द श क ज त क श क म य द ईर मर म वत, प र म और र र त य क भर द ध न त क प रत क ईस टर र क पवस प र य श क त य ग और र बभ द क य द म म य ज त भक रर मर (25 भदर म बर र) क अ व ईस टर र ईर ई धमस क र बर बड पवस द पवस ईर मर क जन भद क र प म म ए ज त ईर ई धमस क म न त ओ क अ र र र, ज र र र प ग फ र इ क भद ईर मर क यर श म क प भडय पर र र पर र चढ य गय थ इर क ब द ग फ र इ क त र र र भद य प र क ईर मर द ब र र ज भवत गए थ इर म त त थ क ईर ई ईस टर र भदवर य ईस टर र र रभवव र र म त य भद ग फ र ई क द भद ब द त ईर ई धमस क अ य य इर भद क बह त ध भमसक और र श त तर र क र म त इर भद घर र और र चचस म य श क र मक ष प र थस कर र क ब द घर र क म मबभत तय र र र श भकय ज त द स त और र रर रश त द र र क घर र ग उ र भम ज त और र उन ह श क म ए द त ईस टर र क य श क द र र र जन क तर र म य ज त

62 ईस टर र क च र र प त क क य एक च र क र प म द ख ज त इर क क उपव र, प र थस और र प र यभ त क क म ज त म न त भक इर द र र अप अ दर र क ब र र इय पर र भवजय प र प त कर र ज व क र म ज क ब तर र क भ ए ग क प रय र भकय ज त य श क अ य य स वय क प र ब तर र व यन द रक त ब क प रय र कर रत ईस टर र पवस पर र ईश वर र क भदख ए म गस र टक क छ ग श र क म त भगर रज घर र और र प च ट क भ श ब कर र भकए गए म म ग ग 300 ग म र र गय और र ग ग 500 ग घ य गए प रश न - भ म नभ न द रखत म र अर त य कथ क चय क भजए: (a) गरर रय प ज भत रप र र क एक प रम ख त य र र (b) इर भद गव गरर रय क प ज -अचस क ज त (c) य फर र र ब भधत त य र र (d) इर ट ज ज भत द व र र प रम ख र प र म य ज त उत तर (d) इर ट ज ज भत द व र र प रम ख र प र म य ज त ररय प ज म त स (Garia Puja Festival) 21 अप र क भत रप र र म गरर रय प ज म त सव म य गय य भत रप र र क एक प रम ख त य र र भत रप र र क भत रप र र और र रर रय ग ज ज भतय इर फर क त य र र क र प म म त भ द क र र क अ र र र, य पवस च त र म क अ भतम भद र कर र व श ख म क र तव भद तक आय भजत भकय ज त इर त य र र म एक ब र क ख क फ और र म ओ र प ज क ज त ज भक गव गरर रय क प रत क त प रश न - भचभतर र प र सम उत र व क र ब ध - (a) म व र र स व म र (b) म त म ब द ध र (c) गव यम र (d) गव भचत रग प त र वचवतर प ण म उत स (Chithira Pournami' festival) म तभम म भत रच क त र रइय र र क भ कट एक म भदर र म उत र व क द र र गदड म र त श रद ध ओ क म त य गई और र दर घ य गए प भ र बत य भक म भदर र म व भषसक वचवतर प ण म उत स म भर क क ब ट क र रस म (coin distribution ceremony) क भ ए र क ग एकत र ह ए थ प रध म त र र र न द र म द प रध म त र र र ष टर य र र त क ष र म तक क परर रज द ख र पय और र घ य क पच र - पच र ज र र र पय क अ ग र र र भश द क घ षर क म ख यम त र क. प र म म तक क भ कट परर रज क एक-एक ख र पय और र घ य क पच र -पच र ज र र र पय भदय ज क भ द श भदय वचवतर प ण म उत स एक र रत य त य र र ज तभम भ द ओ द व र र म य ज त य च त र क म म प भर सम क भद म य ज त ग र ग रर रय क र र क अ र प य अप र य मई म भकर भद पडत य त य र र भ द द वत भ न वचत र प त क र मभपसत, म ज त भक भ न वचत र प त द व र र म ष य द व र र भकए गए अच और र ब र र क म क रर रक स भकय ज त और र यम क बत य ज त भचभतर र प र सम उत र व क भद, क त गव भचत रग प त र अप प प क क षम कर र क भ ए क त त य र र क भद, कई क त अप प प क ध क भ ए भदय य अन ज भ क य म स न कर रत तभम क भतर व भज म भचत र द इर स न क भ ए कभप रय य उत सव क च प र रम म भचत रग प त म भदर र, क र र -तभम क र म पर र श र म ग द व कन नग म भदर र, मद र र म मद र र म क ष अम म म भदर र आभद म म य ज त प रश न - भवश व प स तक भदवर क आय ज भकय ज त? (a) य र फ द व र र (b) भवश व ब क द व र र (c) य भ य ऑफ इ टर र श एर भर एश द व र र (d) य स क द व र र उत तर (d) य स क द व र र उत तर (d) गव भचत रग प त र

63 व श व प स तक ए क प र इ वद स 2019 World Book and Copyright Day 2019 इर क प क ज त प र र म द श क र बर बड पर रम र भबज घर र ब क क न टर क ट भम इर पर रम र भबज घर र क क षमत 1,650 म ग व ट ग EDF भदर बर र 2018 म प र ज क ट क भर भर म ट क न - कमभशसय ऑफर र द श क न न द रक लयर र प वर र क प र र श (NPCIL) क भदय थ NPCIL र रत र र रक र र क उपक रम ज द श म क यसर रत 22 पर रम र रर रएक ट र र क र च कर र र र प रश न म चच स म र र म र र इ भ य अभ य क र ब ध? प रत य क वषस 23 अप र क भवश व प स तक भदवर (World Book Day) क र प म म य ज त इर भदवर क म क उद द श य ग क ब च भकत ब पढ क आदत क बढ व द वषस 2019 म भवश व प स तक भदवर क भवषय (थ म) - एक क र झ क भजय (श यर र ए स ट र र ) भवश व प स तक भदवर क आय ज र य क त र र ष ट र श भक षक, व ज ञ भ क एव र स क भतक र गठ (UNESCO) द व र र भकय ज त प रक श और र प रक श भधक र र क प र र द भ य म ग क ब च बढ व द क भ य य स क द व र र प भवश व प स तक भदवर 23 अप र, 1995 क म य गय थ प रश न - र रत क र बर बड पर रम र भबज घर र क ब र र? (a) र र र र म (b) क क म म (c) ज त प र र म (d) र र वत ट म उत तर (c) ज त प र र म भ रत क सबस बड परम ण वबजल घर India s largest nuclear power plant म म र र ष ट र क ज त प र र म ब व छ रर रएक ट र र व पर रम र भवद य त र य त र क भ य फ र र क पर रम र भबज घर र ब व क प EDF (Electricite de France) र रत र र रक र र र ग र र ट म ग (a) 2031 क ज गर र प र रत य र क षर रत दर र क 90% कर र (b) 2030 तक र रत र गर र ब क र म प त कर र (c) 2030 तक च र आ व र म क घट कर र आध कर र (d) 2030 तक र रत म म रर रय क र र ग क उन कर र उत तर (d) 2030 तक र रत म म रर रय क र र ग क उन कर र म र इ व य अवभय न MERA India Abhiyaan र रत य म भ क अ र न ध परर रषद म म र र (MERA : Malaria Elimination Research Alliance) इ भ य अभ य च भकय इर अभ य क उद द श य 2030 तक भ रत म मल ररय क र क उन लन कर र र रत म म रर रय क म म म 2000 र अब तक 80% क कम आई वषस 2000 म र रत म म रर रय क 2.03 भमभ य म म थ, जबभक 2018 म र रत म म रर रय क 0.39 भमभ य म म वषस 2000 म म रर रय क क र रर 932 म त ह ई थ, जबभक 2018 म म रर रय क क र रर 85 म त ह ई, इर म 90% क कम आई म रर रय एक मच र र ज क र र ग म रर रय ए फ ज़ म द मच र र क क ट र त य एक र क र मक र र ग

अध य य 22 अभ भ र णय, भ भ य, आद श तथ भ र णय क भ ष प द 312. (क) प रत य क भ ध र ज ध र 92 क खण (ख) क उपबन ध क अध भकस अभ भ र णय य आद श क भ ष प द क अप क ष क

अध य य 22 अभ भ र णय, भ भ य, आद श तथ भ र णय क भ ष प द 312. (क) प रत य क भ ध र ज ध र 92 क खण (ख) क उपबन ध क अध भकस अभ भ र णय य आद श क भ ष प द क अप क ष क अध य य 22 अभ भ र णय, भ भ य, आद श तथ भ र णय क भ ष प द 312. (क) प रत य क भ ध र ज ध र 92 क खण (ख) क उपबन ध क अध भकस अभ भ र णय य आद श क भ ष प द क अप क ष कर, उस प रत य द अभधक र क, भजसक क ष त र भधक र उस क ष

अधिक जानकारी

emock Test emagazine for IAS and State PCS Prelims Exams कर र ट अफ यर स (प रश न त तर र र प म ) प र सत प र र र भ क पर र क ष क न द र त प रस त भत (01 अक

emock Test emagazine for IAS and State PCS Prelims Exams कर र ट अफ यर स (प रश न त तर र र प म ) प र सत प र र र भ क पर र क ष क न द र त प रस त भत (01 अक emock Test emagazine for IAS and State PCS Prelims Exams कर र ट अफ यर स (प रश न त तर र र प म ) प र सत प र र र भ क पर र क ष क न द र त प रस त भत (01 अक ट बर र 2018 र 15 अक ट बर र 2018 तक) IAS UPPCS MPPCS

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin Tday's Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

hom

hom ह म य प थ क ब र म ह म य प थ आज त ज स बढ़त प रण ल ह और लगभग प र द नय म इसक अभ य स कय ज रह ह भ रत म यह अपन ग लय क स रक ष और इसक इल ज क वनम रत क क रण घर क न म बन गय ह एक अध ययन म कह गय ह क भ रत य आब द क लगभग

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य 01 इसक ल ए समर प त बन ए रखन उच चतम म नक व य प र आचरण क क फ क इ टरन शनल ल म ट ड और इसक सह यक क पन य (ब द म "स आईएल" य "क पन ") व य प र आचरण क उच चतम म नक क बन ए रखन क ल ए प रत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - india_2012_hi

Microsoft Word - india_2012_hi जनवर 2012 द श स र श भ रत द नय क सबस य द आब द व ल ल कत त र, भ रत, म एक ज व त म डय, एक स क रय न ग रक सम ज, एक स म नत य यप लक, और मह वप णर म नव अ धक र क सम य ए हम श रह ह य तन, और कमज़ र सम द य क रक ष क लए

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र क स द श यह स ह त न प तर और उनक अन प लन क प रत हम र प रत बद धत क र ख क त करत ह प र य सहकर मर, व स प वरस क आच र स ह त प रपव द र प स व स प वरस क व म ल य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

देश देशांतर : गवाह की परवाह

देश देशांतर : गवाह की परवाह द श द श तर : गव ह क परव ह drishtiias.com/hindi/printpdf/witness-protection स दभ एव प ठभ म बड़ और स व दनश ल म मल म गव ह क स र क ल कर द यर एक जन हत य चक पर स नव ई करत ह ए उ चतम य य लय न 5 दस बर क क द सरक

अधिक जानकारी

एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५% Question was not ans

एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५% Question was not ans .101 - एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५%.102 - तप त क स द त क स दर भ म एक ज वन ब म प लस ह? ब म अन ब ध तप त अन ब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ????????? ?? ??????? ????????.doc

Microsoft Word - ????????? ?? ??????? ????????.doc अ तर ग य प र क नव रण क लए एनब स स आच र स हत वषयव त अ य य प रचय 1. प रचय 2. न त एव उ य 3. प रय यत 4. प रभ ष अ य य म य स व द स चन क ग पन यत 5. अन प लन अ धक र 6. म य स व द स चन क प ररक षण अ य य य प र प र

अधिक जानकारी

Microsoft Word list.docx

Microsoft Word list.docx -2-1 0105019 उ पल आन द 2 0022773 क ण ल म ह न 3 0104016 श भम क म र झ 4 0012605 श भ कर एम न यर 5 0032560 क लकण र नश त प र य त 6 0021020 स स द रन थन आ द य 7 0023391 स यश उ कषर 8 0153419 गजर ज स ह 9 0078093

अधिक जानकारी

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय = 6. क व य श = 7. क ट = 8. क षत = 9. क षय = 10. ग

अधिक जानकारी

ITZ CASH CARD LIMITED

ITZ CASH CARD LIMITED आच र स हत इट ज क ष क सर ल मट ड/आई० स ०स ०एल० अपन व यवस य क ल ग क़ न न, नयम और तबन ध क अन स र चल न तथ व य प र सम बन ध न तकत व न तक आचरण क उच चतम म नक क थ पत करन क लय तबद ध ह आई० स ०स ०एल० इस स हत क आचरण

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi अन भ ग 2 अ तर र ष टर य अभ य स और घर ल अन भव 2.1 प ष ठभ म 2.1.1 आव स एक अमण स क तक क र प म श र ह त ह ह उ स ग ट टर स चक क क एक बड़ आ थर क स क तक क र प म म न ज त ह क य क य नकट भ व य म अथर व यव थ क अन क क ष

अधिक जानकारी

NEWELL BRANDS

NEWELL BRANDS NEWELL BRANDS 1 Newell Brands और इसक स यक क पन य और स य ग (स म ह क र प स, "न य ल") व य स नयक नतकत क उच चतम म क क स थ व य स नयक गनतव ध य और सभ ल ग क और व न यम क अ स र स च ल कर क ललए प रनतबद य व क र त आचरण

अधिक जानकारी

UNIVERSITY OF DELHI

UNIVERSITY OF DELHI अन लग नक 1. प रय जन प रस त व क प रस त त श ध प रय जन ओ क लए स श धत दश नद श क) नय मत नय पर व वद य लय क क ई भ अध य पक कस भ र ष ट र य/अ तरर ष ट र य व प षण एज स स व प षण एज स क प र प क अन स र प रध न अन व षक

अधिक जानकारी

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 क ष एव स ब धत, भ रत म न व व द प स सबस य द आज वक द न करत ह म ण प रव श म त, प र सम ज ह ख त पर नभ र करत ह ज इस क र, हर द प ष

अधिक जानकारी

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण - 2016 म न य श र श ख़ सब ह अल अहमद अल ज ब र अल सब ह अमर र क व त ईश वर इनक रक कर म न य श र श ख़ नव फ अल अहमद

अधिक जानकारी

Whistle blower policy-Hindi

Whistle blower policy-Hindi म ख़ बर स ब ध न त म गल र रफ इनर ए ड प क मक स ल मट ड प ज क त क य लय: म ड प डव, क त त र, प ट म ग क टप ल, म गल र 575 030, कन टक ट ल फ न: 0824-2270400 फ स: 0824-2270383/0013 www.mrpl.co.in म ख़ बर स ब ध न त

अधिक जानकारी

ल इम गठ य क स स करण ल इम गठ य क य ह 1.1 यह क य ह त ह? यह ब म र ब र र ल य ब र गड रफ र

ल इम गठ य क स स करण ल इम गठ य क य ह 1.1 यह क य ह त ह? यह ब म र ब र र ल य ब र गड रफ र https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/in_hi/intro ल इम गठ य क स स करण 2016 1. ल इम गठ य क य ह 1.1 यह क य ह त ह? यह ब म र ब र र ल य ब र गड रफ र र (ल इम ब र र ल ओस स) न मक क ट ण स ह त ह,यह क ट ण ट

अधिक जानकारी

स यर आच र स हत

स यर आच र स हत स यर आच र स हत सप ल यर आच र स हत 1. र जग र स वत तर त प वर क च न ज त ह 1.1 ब ध आ, तस कर, अथव क र व स शर म स हत, कस भ पर क र क बलप वर क य अ नव यर शर म नह कर य ज त ह 1.2 शर मक क अपन नय क त क प स जम नत र शय

अधिक जानकारी

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध रक क अप ओ व आव यकत ओ क य न म रखत ह ए स म जक उ तरद य

अधिक जानकारी

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क 0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर 10000 जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क सर क जल द पत लग य ज सक और इल ज कय ज सक, त इसम स व

अधिक जानकारी

आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त

आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त www.fotlinc.com प रभ ष ए म ल य कन: एक व यव स थत, स वत त र और दस त व ज क त प र क रय जसक उपय ग न दर ष ट आवश यकत ओ क अन प लन क स तर क स य प र प त करन क लए और उसक तटस थ र प स

अधिक जानकारी

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत एक बह त ह दल र भ क षय द ख ह Bs (उच च रत ब -सब-एस) म

अधिक जानकारी

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क शव नन द र जस थ न क ष वश व वद य लय ब क न र फल प रक त क अन पम क त ह हम र र ष ट र म मन ष य क द नक ज वन म ध

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त ( दन क 29.11.2011 क आय जत एचप एल क 380 व अ ग क त) ब ठक म नद शक म डल व र व धवत ह द त न प र फ ब ल मट ड सच तक न त 1.0 न त इस न त क " ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त"

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's 01 सत यन ष ठ ह टल इन क ब र म सत यन ष ठ ह टल इन एक व य पक और ग पन य र प र ट ग ट ल ह ज सक र त मक क र य व त वरण क न र म ण करन क द र न क र यस थल म ध ख धड, द र व यवह र और अन य द र च

अधिक जानकारी

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प.आर-5/687/2019 (व ह र झ रख ड शहर एव ग र म ण व वक श स स थ न म ब ल क पर रय जन अध धक र, सह यक ब ल क पर रय जन अध धक र, मल ट ट स क स क ग क लक1 एव

अधिक जानकारी

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व क सभ न व स य, भगव न क ख श स स त त कर. अल फ और ओम ग, व श ल ट ल प थ क इ ज ल क ल खक ह प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स

अधिक जानकारी

Microsoft Word - pr UAE Migrants hn doc.doc

Microsoft Word - pr UAE Migrants hn doc.doc स य क त अरब अम र त: नम र ण क यर म अच नक आई त ज़ म क मग र क श षण नम र ण क य र म लग व स क मग र क श षण क द शर त करत एक नई रप टर (दबई, नवम बर 12, 2006) म नव धक र स गठन ह य मन र इट स व च न आज ज र अपन एक रप टर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - a

Microsoft Word - a बह र वध न प रषद 188व स अ पस चत न वग 2 म गलव र, त थ 15 फ ग न, 1939 (श.) 06 म च, 2018 ई. न क क ल स य 11 1. व य वभ ग 2. ऊज वभ ग - - - 09-02 क ल य ग 11 1 नय ण स न त 38.. नवल कश र य दव : य म, व य वभ ग, यह बतल

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Copy _1_ of Artcle Wakf Qanoon.docx

Microsoft Word - Copy _1_ of Artcle Wakf Qanoon.docx व फ़ क क़ न न य म सलम न क क य ण क लए य उन पर श सन करन क लए ड. स यद ज़फ़र महमद व फ़ बल 2010 अब फर क सरक र क अ पस यक म मल स ब ध म लय क प स ह, र य सभ क इस नद श क स थ क स ल ट कम ट क सफ़ रश क अन स र इस म स श धन करक

अधिक जानकारी

स हक कर ट अ फ य स वन ल इनस (22-28 जनवर 2018) र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ

स हक कर ट अ फ य स वन ल इनस (22-28 जनवर 2018) र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह - 150 ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ क प स कब ड़ स बन इस ऐ तह सक धर हर क प र तक त थ पत क गय ह - क त ब म न र इस र क सरक र न क गज क थ न

अधिक जानकारी

यह प र स रल ज आज अथ र त 12 ज ल ई, 2017 स य 5.30 बज तक प रक शत, प रस रत अथव इ टरन ट पर प रच लत नह क ज एग भ रत सरक र स ख यकक और क यर क रम क य र न वथयन म

यह प र स रल ज आज अथ र त 12 ज ल ई, 2017 स य 5.30 बज तक प रक शत, प रस रत अथव इ टरन ट पर प रच लत नह क ज एग भ रत सरक र स ख यकक और क यर क रम क य र न वथयन म भ रत सरक र स ख यकक और क यर क रम क य र न वथयन म त र लय क न द र य स ख यकक क य र लय नई दल ल र, दन क: 12 ज ल ई, 2017 प र स रल ज मई, 2017 म ह क लए औद य गक उत प दन स चक क तथ उपय ग-आध रत स चक क क त वर रत अन म

अधिक जानकारी

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood स यर नमस क र पर म म बई आद श अ तध र मर क भ दभ व और म लभ त न ग रक अ धक र क कट त ह ड. सय यद ज़फ़र महम द, अध यक ष, ज़क त फ उ ड शन ऑफ़ इ डय, ZakatIndia.org ब हन म म बई नगर नगम (ब एमस ) द व र यह आद श दय गय ह क इसक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Report All India OL Sammelan Report

Microsoft Word - Report All India OL Sammelan Report अ खल भ रत य र जभ ष सम म लन, आगर हन द स त न प लयम क प र शन ल मट ड क व षक अ खल भ रत य र जभ ष सम म लन दन क 03-04 दस बर 2015 क आगर म आय जत कय गय सम म लन म म ख य अ त थ क र प म स य स चव-र जभ ष, ग ह म लय, भ रत

अधिक जानकारी

स य -6/2017/1508/ /2017 षक, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1-सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ0 0 श सन 2-सम त म डल य / जल धक र,

स य -6/2017/1508/ /2017 षक, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1-सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ0 0 श सन 2-सम त म डल य / जल धक र, स य -6/2017/1508/31-2017-06/2017 षक, र ज व क म र, म य स चव, उ र द श श सन स व म, 1-सम त अपर म य स चव/ म ख स चव/स चव, उ0 0 श सन 2-सम त म डल य / जल धक र, उ0 0 3-सम त प लस मह नर क/प लस उपमह नर क/व र प लस अध

अधिक जानकारी

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( (

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( ( 1 जल ई 2017 21st Century Fox ( ) स गत नय ण क प लन करन ह ग य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF ) ( ( (i) ; (ii) ; (iii) ; (iv) ) य द 1 6 व नयम तब अक सर अ धक कड़ ह त ह जब अन य प

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 10 neha goswami _44-49_

Microsoft Word - 10 neha goswami _44-49_ ब ज रव द क प र य म अ तर य पटल पर ह द क बढ़त वच व न ह ग व म (श ध थ ) श स क य दय लब ग एज क शनल इ ट य ट (ड ड य नव स ट ), आगर, उ तर द श, भ रत श ध स प स चन त क य ग म र य व अ तर य पटल पर ह द क स र त ग त स ह रह

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उ

उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उ उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उच च ग णवत त स व स थ य और कल य ण स व ओ क एक वस त त श

अधिक जानकारी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी इनस इट: भ रत म म नव त कर drishtiias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-in-india स दभ व प ठभ म म नव त कर क म मल म भ रत द नय क श ष द श म श मल ह और इस म नव त कर क Source ( त), Transit (प रगमन) और Destination

अधिक जानकारी

क यर क रम रप टर 150व मह म ग ध जय त एव ल ल बह द र श त र जय त सम र ह दन क-02 अक ट बर 2018 थ न- प.स.श. क द र य य वस यक शक ष स थ न, भ प ल आज दन क 02 अक ट

क यर क रम रप टर 150व मह म ग ध जय त एव ल ल बह द र श त र जय त सम र ह दन क-02 अक ट बर 2018 थ न- प.स.श. क द र य य वस यक शक ष स थ न, भ प ल आज दन क 02 अक ट क यर क रम रप टर 150व मह म ग ध जय त एव ल ल बह द र श त र जय त सम र ह दन क-02 अक ट बर 2018 थ न- प.स.श. क द र य य वस यक शक ष स थ न, भ प ल आज दन क 02 अक ट बर 2018 क प.स.श. क द र य य वस यक शक ष स थ न म 150व

अधिक जानकारी

Report CSIR FD 2014_docx

Report CSIR FD 2014_docx स र म स एसआईआर थ पन दवस सम र ह 2014 स एसआईआर - क य इल नक अ भय क अन स ध न स थ न(स र ), पल न, म 10 अ ट बर 2014 क व व म स व ज नक क सबस बड़ श ध स गठन स एसआईआर क 73व थ पन दवस क उपल य म भ य सम र ह आय जत कय गय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - india_hi

Microsoft Word - india_hi जनवर 2015 द श स र श भ रत मई 2014 म भ रत य जनत प ट र (भ जप ) क नर द र म द क भ रत क प रध नम त र च न गय दस वषर वपक ष म रहन क ब द, भ जप क स सद म मह वप णर बह मत क स थ नण र यक जन द श प र त ह आ भ जप न वक स क

अधिक जानकारी

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत)

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) आईड ब आई ब क ल. म शक यत नव रण ह त न त 1. प रचय आज क प र तस पद ध र त मक ब कग द र म,क र ब र क नर तर वक स क लए ग र हक स व ओ म उत क ष टत ल न सबस महत वप णर उप य

अधिक जानकारी

क श हनद वशव वद लय क वज न प तक, व ज ञ न-ग ग ( ISSN : ), वर ष-र-3, अ क-6, 2013 म प रक श श त स वर णजर णजयन त वर ष र ण म भ रत क अ त रक ष क यर णक र

क श हनद वशव वद लय क वज न प तक, व ज ञ न-ग ग ( ISSN : ), वर ष-र-3, अ क-6, 2013 म प रक श श त स वर णजर णजयन त वर ष र ण म भ रत क अ त रक ष क यर णक र क श हनद वशव वद लय क वज न प तक, व ज ञ न-ग ग ( ISSN :2231-2455), वर ष-र-3, अ क-6, 2013 म प रक श श त स वर णजर णजयन त वर ष र ण म भ रत क अ त रक ष क यर णक रम -ड. क ष णज क म र मश प रस त वर न वर षर ण 2013 भ रत

अधिक जानकारी

चयन त मक क ल य घ टन प रत स पन शलय च क त करव न व ल वयसक म श र परक थ म ब एम ब ल ज़ म (व ट ई) क रब कथ म क ल ए मर ज़ स दर श क इस दव क ल ए अत र क त न गर न क

चयन त मक क ल य घ टन प रत स पन शलय च क त करव न व ल वयसक म श र परक थ म ब एम ब ल ज़ म (व ट ई) क रब कथ म क ल ए मर ज़ स दर श क इस दव क ल ए अत र क त न गर न क चयन त मक क ल य घ टन प रत स पन शलय च क त करव न व ल वयसक म श र परक थ म ब एम ब ल ज़ म (व ट ई) क रब कथ म क ल ए मर ज़ स दर श क इस दव क ल ए अत र क त न गर न क आवशयकत ह इसस नई स रक ज नक र क पहच न जलद ब प एग यद आप

अधिक जानकारी

Layout 1

Layout 1 The Baptist Tabernacle of Los Angeles 1329 South Hope Street, L.A. Civic Center Mailing Address: P. O. Box 15308 Los Angeles, CA 90015 Phone: (213) 744-9999 E-mail: rlhymersjr@sbcglobal.net www.sermonsfortheworld.com

अधिक जानकारी

(भ रत क र जप क भ ग-, ख ड- म क शन थ ) स. 4-7/2012-आरओएच य भ रत सरक र पय वरण एव वन म लय **** दन क : जनवर, 2014 स क प वषय: व नक भ ग क स ढ़ करण क क य य जन

(भ रत क र जप क भ ग-, ख ड- म क शन थ ) स. 4-7/2012-आरओएच य भ रत सरक र पय वरण एव वन म लय **** दन क : जनवर, 2014 स क प वषय: व नक भ ग क स ढ़ करण क क य य जन (भ रत क र जप क भ ग-, ख ड- म क शन थ ) स. 4-7/2012-आरओएच य भ रत सरक र पय वरण एव वन म लय **** दन क : जनवर, 2014 स क प वषय: व नक भ ग क स ढ़ करण क क य य जन क म क अ तग त य क य लय क स ढ़ करण और व त र - य क य लय

अधिक जानकारी

अद स अब ब व श वव द य लय म भ रत क र ष ट रपवत, श र र म न थ क व न द क स ब धन अद स अब ब, इवथय वपय : 6 अक त बर, 2017 म झ इवथय वपय क बह त सफल और अत य त भ प

अद स अब ब व श वव द य लय म भ रत क र ष ट रपवत, श र र म न थ क व न द क स ब धन अद स अब ब, इवथय वपय : 6 अक त बर, 2017 म झ इवथय वपय क बह त सफल और अत य त भ प अद स अब ब व श वव द य लय म भ रत क र ष ट रपवत, श र र म न थ क व न द क स ब धन अद स अब ब, इवथय वपय : 6 अक त बर, 2017 म झ इवथय वपय क बह त सफल और अत य त भ प र ण य त र क अ वतम आय जन क र प म इस सम पन सम र ह म आपक

अधिक जानकारी

आचार एवं नैितकता संिहता

आचार एवं नैितकता संिहता आच र एव न तकत स हत र तख र एव अन चत भ गत न न त म ग न इ टरन शनल इ क. उपह र एव मन र जन न त 1 र तख र एव अन चत भ गत न न त म त य क द श म अपन सभ प रक आचरण म र तख र तथ अन चत भ गत न क तब न धत करत ह यह न त म इ टरन

अधिक जानकारी

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्‍यापार निवारण अधिनियम, 1988 स व पक ओष ध और मन:पर भ व पद थर अव ध व य प र नव रण अ ध नयम, 1988 (1988 क अ ध नयम स ख य क 46) स व पक ओष धय और मन:पर भ व पद थ क अव ध व य प र क नव रण क पर य जन क लए, क छ म मल म नर ध क और उसस स ब धत वषय क उपब

अधिक जानकारी

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम

अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम अभ यथ क लए स म न य अन द श: 1. ऊपर उ ल ल खत प र च यर,उपप र च यर. प ज ट, ट ज ट, प स तक लय ध य, प र थ मक श क और प र थ मक श क (स ग त) क पद क र क तय अन तम ह और इनम व द ध य कम क ज सकत ह 2. प.ज.ट. (सभ वषय) व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ??-1

Microsoft Word - ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ??-1 य ह अ ध र य घनघ र र त हम श अ छ स बह क स चक ह त ह.. भ तर जतन ब ठ ह, छ ट -बड़ वक र स ई त ह र त ज स मट सभ अ धक र स ई क स न य ह ज दग क स र वक र द र कर द त ह यद -कद जब म न ष अपन द ष समझन क त य र नह ह त थ, तब

अधिक जानकारी

#म नवत क एक पत र प य र म नवत, म म नत ह क त म ह पत र ल खन अज ब लगत ह पत र आम त र पर एक व यक त य ल ग क एक स म त वर ग क स ब ध त क य ज त ह म नवत क पत र ल

#म नवत क एक पत र प य र म नवत, म म नत ह क त म ह पत र ल खन अज ब लगत ह पत र आम त र पर एक व यक त य ल ग क एक स म त वर ग क स ब ध त क य ज त ह म नवत क पत र ल प य र म नवत, म म नत ह क त म ह पत र ल खन अज ब लगत ह पत र आम त र पर एक व यक त य ल ग क एक स म त वर ग क स ब ध त क य ज त ह म नवत क पत र ल खन प र ण र प स अस म न य ह त म ह र त क ई ड क पत भ नह ह, और म झ शक ह क

अधिक जानकारी

क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (CAPS) क स स करण क प स क य ह? 1.1 यह क य ह? क र

क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (CAPS) क स स करण क प स क य ह? 1.1 यह क य ह? क र https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/in_hi/intro क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (CAPS) क स स करण 2016 1. क प स क य ह? 1.1 यह क य ह? क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (स एप एस) म द र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document rectt.docx

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document rectt.docx र इ स ल मट ड (भ रत सरक र क उ यम) र इ स भवन, ल ट न.-1, स क टर 29, ग ड़ग व-122001 स वद गत आध र पर व तनम न म पद धक रय क भत र र इ स ल मट ड, र ल म त र लय भ रत सरक र क अध न एक मन र न क द र य स वर ज नक क ष त र

अधिक जानकारी

1/25/2018 Press Information Bureau र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN :22PM by PIB D

1/25/2018 Press Information Bureau र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN :22PM by PIB D र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN 2018 7:22PM by PIB Delhi म र य र द शव सय 1. अपन द श क, उनह तरव गणत दवस क प व स य पर आप सभ क बह त-बह त बध ई!

अधिक जानकारी

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज

क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, ज क य लय क यप लक नद शक (म नव स स धन एव श सन) म य द श प वर जनर ट ग क पन ल मट ड (म..श सन क उप म) CIN No. U40109MP2001SGC14882 ल क न.-9, श त भवन, र मप र, जबलप र 482008 फ न न. : 0761-2702615 ई म ल : mppgcl@mp.nic.in

अधिक जानकारी

एश य ई/प श फ क द व प श व घर ल ह ध प र ज क ट (ड म शटटक व य ल न रर स प र ज क ट (DVRP) म द य ज गर कत ट लफकट

एश य ई/प श फ क द व प श व घर ल ह ध प र ज क ट (ड म शटटक व य ल न रर स प र ज क ट (DVRP) म द य ज गर कत ट लफकट एश य ई/प श फ क द व प श व घर ल ह ध प र ज क ट (ड म शटटक व य ल न रर स प र ज क ट (DVRP) म द य ज गर कत ट लफकट म क एश य ई/प श फ क द व प श व घर ल ह ध प र ज क ट (DVRP) 20 ल घर ल ह और य मल क प श त व यश ल ग क व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Press Note 6 Jan. 17

Microsoft Word - Press Note 6 Jan. 17 1 यह प र स रल ज आज अथ र त 6 जनवर, 2017 अपर न 5.30 तक प रक शत, प रस रत अथव इ टरन ट पर प रच लत नह क ज एग र ट र य आय 2016-17 क प रथम अ ग रम अन म न पर प र स न ट क द र य स ख यक क य र लय स ख यक और क यर क रम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 2_Hindi

Microsoft Word - 2_Hindi (ii) र ट र य शहर क यर स थ न क अ धक रय और कमर च रय क अ धक र और कतर य नद शक क अ धक र और क यर नद शक गव नर ग प रषद क नद श और दश नद श क तहत स थ न क क य क समग र पयर व क षण क लए उ तरद य ह ग व इसक तकन क और अक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 1_5 pages

Microsoft Word - 1_5 pages (i) र ट र य नगर क यर स थ न उ य और क यर आ द र ट र य नगर क यर स थ न ह ल क वष म भ ग लश त रय, सम जश त रय और अथर श त रय क स थ-स थ तकन क और प श वर सम ह ज स इ ज नयर, शहर-य जन क र, आ कर ट क ट, प रवहन, व य वश षज

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 6 APRIL Hindi

Microsoft Word - 6 APRIL Hindi DAILY CURRENT AFFAIRS 6 TH APRIL 2018 1. अ तर य स र पर स तव म क स म लन र म मत नम ल स त रमन अ तर य स र पर स तव म क स म लन म भ ग ल न क लए 03 स 05 अ ल 2018 तक स क त न दन क य पर ह र म न ल बल स य रट इन ए प

अधिक जानकारी

अन स ध न (ISSN ), खण ड-1, अ क-1, वर ष र ष 2013 क अ क म प रक श श त भ रत क अ त रक ष क यकर यक रम क 50 वर ष:र य: एक वर ह ग वर ल कन -ड. क ष ण क म

अन स ध न (ISSN ), खण ड-1, अ क-1, वर ष र ष 2013 क अ क म प रक श श त भ रत क अ त रक ष क यकर यक रम क 50 वर ष:र य: एक वर ह ग वर ल कन -ड. क ष ण क म अन स ध न (ISSN 2322-0708), खण ड-1, अ क-1, वर ष र ष 2013 क अ क म प रक श श त भ रत क अ त रक ष क यकर यक रम क 50 वर ष:र य: एक वर ह ग वर ल कन -ड. क ष ण क म र मश प रस त वर न वर ष:र य 2013 भ रत क अ त रक ष क यकर

अधिक जानकारी

व य सम व शन और वक स वभ ग, लखनऊ Financial Inclusion and Development Department, Lucknow 25 नव बर 2015 स 05 दस बर 2015 तक क ष य प कर, स क टर-एल, आ शय न,

व य सम व शन और वक स वभ ग, लखनऊ Financial Inclusion and Development Department, Lucknow 25 नव बर 2015 स 05 दस बर 2015 तक क ष य प कर, स क टर-एल, आ शय न, 25 नव बर 2015 स 05 दस बर 2015 तक क ष य प कर, स क टर-एल, आ शय न, लखनऊ म आय जत कए ज न व ल लखनऊ मह त सव म भ रत य रज़वर ब क क प व लयन क बन न /स थ पत करन ह त न वद ख ड I तकन क वश षत ए तथ अन य शत एव नब धन भ रत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 237_hindi.doc

Microsoft Word - 237_hindi.doc भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक र ज य सभ

अधिक जानकारी

यह श आ क म त य : व यवस थ क ल प? श त न झ ठ क पत कहल त ह. यह श आ न स वय यह कह क वह त आरम भ स हत य र ह और सत य पर स थर न रह, क य

यह श आ क म त य : व यवस थ क ल प? श त न झ ठ क पत कहल त ह. यह श आ न स वय यह कह क वह त आरम भ स हत य र ह और सत य पर स थर न रह, क य यह श आ क म त य : व यवस थ क ल प? श त न झ ठ क पत कहल त ह. यह श आ न स वय यह कह क वह त आरम भ स हत य र ह और सत य पर स थर न रह, क य क सत य उसम ह ह नह....क य क वह झ ठ ह वरन झ ठ क पत ह. (यह न न ८:४४) ध ख प र क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - april2009splhindi.docx

Microsoft Word - april2009splhindi.docx नप -VIII (अ ल, 2009) (1) स रल ख उ तर -I यह म मल च क स उप कर यथ ऑ स जन, क स टर एव ज ट न ब ल इजर क ल ख पर म व क य त स स ब धत ह मर ज, ज ल ख क य लय, आय ध नम ण, खम रय म स व रत व र ठ ल ख पर क क प न ह, क च क

अधिक जानकारी

क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क म 1. नर न म द ध न म तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम

क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क म 1. नर न म द ध न म तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम क न य म प रषद क स च 247 व स (10 दस बर, 2018 क स थ त क अन स र) म म डल स तर क 1. नर न म द ध न तथ नम न म लय क भ र : क मक, ल क शक यत और प शन म लय; परम ण ऊज वभ ग; अ त रक ष वभ ग; तथ सभ महत वप णर न तगत म और उन

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 30th May 2019 in Hindi with PDF ग व न अपन र दवस मन य ग डफ दर अ भन त क म इन क रद क 85 वषर म नधन ग व न 30 मई क अपन र द

Today's Important Current Affairs 30th May 2019 in Hindi with PDF ग व न अपन र दवस मन य ग डफ दर अ भन त क म इन क रद क 85 वषर म नधन ग व न 30 मई क अपन र द Today's Important Current Affairs 30th May 2019 in Hindi with PDF ग व न अपन र दवस मन य ग डफ दर अ भन त क म इन क रद क 85 वषर म नधन ग व न 30 मई क अपन र दवस मन य इस दन 1987 म ग व भ रत य स घ क 25व र बन इसस

अधिक जानकारी

1 DISCOVER FOOTBALL Festival in India with India-based teams आव दन क ल ए अन र ध हम र शर र, हम र अध क र, हम र ख ल, भ रत म ड स कवर फ टब ल सम र ह 5 अगस त

1 DISCOVER FOOTBALL Festival in India with India-based teams आव दन क ल ए अन र ध हम र शर र, हम र अध क र, हम र ख ल, भ रत म ड स कवर फ टब ल सम र ह 5 अगस त 1 आव दन क ल ए अन र ध हम र शर र, हम र अध क र, हम र ख ल, भ रत म ड स कवर फ टब ल सम र ह 5 अगस त - 13 अगस त 2017 म प स, ग व, भ रत प प रय फ ट ब ल स ट स और मह ल ओ क फ टब ल और मह ल ओ क अध क र क उत स ह, प प रय

अधिक जानकारी

प स त क र प र ख : स र वजस क स स र ध ओ क प : - स य ज तर च छ भ र स श शहर क स ए क ष स वण यह अध यय / ररप र व य ईर ड तर ट स एज स फ र इ र र श ड र प र (य एसए

प स त क र प र ख : स र वजस क स स र ध ओ क प : - स य ज तर च छ भ र स श शहर क स ए क ष स वण यह अध यय / ररप र व य ईर ड तर ट स एज स फ र इ र र श ड र प र (य एसए तर च छ भ र स श शहर क स ए क ष स वण यह अध यय / ररप र व य ईर ड तर ट स एज स फ र इ र र श ड र प र (य एसएआईड ) क ध य स अ ररक ग क स र व द व र सम भर ह प य / प ई ह I स र षय-र त क एक उत तर वस यत र डब ल य एसय प एडर

अधिक जानकारी

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य.

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; okz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. 1 2 3 4 5 1 स भ ष ए- जय ह द च क स आश र म न र क मक न तक

अधिक जानकारी

Antamina Report

Antamina Report ऑ ब म न क अ तम आकलन क ल य स वभ ग क ह त त रत भ रत/म ह द र फ़ मर स वर सज़ -01,-02,-03,-04/ ग पन य म ह द र श भल भ स वर सज़ ल मट ड (एमएसएसएल) प रय जन स स ब धत शक यत 27 म चर 2008 क ल य स ए व इज़र/ ऑ ब म न क क य

अधिक जानकारी

य न इट ड बक ऑफ इ डय ध न क य लय: 11, ह म त बस सरण, क लक त घ षण म, / मत / मत क प / प / प न,ह और क नव स ह, एतत व र प ट करत ह क: क. म एक श यरध रक

य न इट ड बक ऑफ इ डय ध न क य लय: 11, ह म त बस सरण, क लक त घ षण म, / मत / मत क प / प / प न,ह और क नव स ह, एतत व र प ट करत ह क: क. म एक श यरध रक घ षण म, / मत / मत क प / प / प न,ह और क नव स ह, एतत व र प ट करत ह क: क. म एक श यरध रक ह और बक क म र प स दन क 22 मई 2015, श व र क 10 / - पय य क क इ वट श यर ह, य न च न व म भ ग ल न क लए नध रत त र ख क और य

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi Here's the Hindi version of Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi. Now stay updated with

Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi Here's the Hindi version of Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi. Now stay updated with Imprtant Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs fr SSC, IBPS and mre

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Hindi)

The Jabil Code (Hindi) ज बल स हत स स र क सव तम ल ग क स थ ल कर चलन और उ ह ग त क म ग पर अ सर करन क मत द न करन पर क त ज बल क अ वत य क पन स क त न हम व वध क त व नम ण उ य ग क अ ण बन य ह हमन इस स क त क वष तक य नप व क वक स कय ह और म

अधिक जानकारी

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT एव भ र अ धक र, भ रत नव चन, जल न मच 1 2 नव चन क द र

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi

Today's Important Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi Tday's Imprtant Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 ब ल मन र जक च कथ ओ क कल मक व ल षण श ध स र श ज श क म र श ध थ र ज म न स ह त मर स ग त एव कल व व व य लय, व लयर, म य द श ब ल मन र जक च कथ ओ क क शन क अ तग त उन प क ओ क स म लत कय ज त ह जनक उ द य ब च क पढ़न क लए

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Citizen Charter.docx

Microsoft Word - Citizen Charter.docx भ रत सरक र ( व य त म त र लय) न ग रक /ग र हक क लए च टर र 2013-2014 पत म श क त भवन, रफ म गर, नई द ल व बस इट www.powermin.nic.in ज र करन क त थ अग त, 2014 अगल सम क ष दस बर, 2014 वजन मशन वजन सभ क लए उ चत म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Prmi - Hindi - Sh. Dinesh.docx

Microsoft Word - Prmi - Hindi - Sh. Dinesh.docx 1. स व नव उपर त च क स ब म (प.आर.एम.आई.) क उ य? सभ प.आर.एम.ए. सद य (स व नव कम च रय और उनक प त य प य ज भ एक ज वत - जसक प.आर.एम.ए. सद यत क नव करण कय ज त ह और ह ल म श मल ह ए सद य ) क एक ट लर आध रत च क स ब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Marine Fisheries Policy

Microsoft Word - Marine Fisheries Policy त त वन - र य सम म म य यक न त 2015 - न वल भ रत सरक र क क ष म लय क अ तग त पश प लन, ड र एव म यक वभ ग (ड ए ड एफ) न भ रत क प रश धत र य सम म यक न त त य र करन क लए एक वश ष स म त ग ठत क गय ह. न त क मस द त य र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GN _order.doc

Microsoft Word - GN _order.doc आद श म झ 20 अ ल 2018 क भ रत क म ख य न य य ध श (स ज आई) न य यम र त, द पक म क हट न क लए स वध न क अन च छ द 124(4) क तहत र ज य सभ क 64 सद य र ह त क ष रत त व क स चन मल ह त व म उ ल खत ब त न न न स र ह : - "यह

अधिक जानकारी

Microsoft Word - hindi code of conduct

Microsoft Word - hindi code of conduct हडक आचरण एव न तक स हत त वन यह आचरण स हत "हडक आचरण एव न तक स हत " क न म स ज न ज एग इस स हत म हडक "क पन " क प म स द भ त ह क पन क ह ल ह म अन श सन एव अप ल नयम वल (स ड ए नयम वल ) बन य ह यह आचरण स हत वश ष प

अधिक जानकारी

Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क

Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क Page 3 of 10 र ज थ न वध न सभ स चव लय पद जसक लए आव दन प त त कय ज रह ह : आश ल पक (आ ल/ ह द )* र ल न बर:- (इस ख ल छ ड़) पर श क ववरण(अ यथ वय भर ) अपन ह ल क नव नतम ई- म रस द स य.: प सप ट आक र क फ ट (5x7स.म.)

अधिक जानकारी

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग

भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल र ज व ग ध भवन, सफदरज ग भ रत य वम नप तन प र धकरण (अन स च - 'ए' मन र न - ण - 1 स वर ज नक क ष त र उ यम) र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल - 110003 र ज व ग ध भवन, सफदरज ग हव ई अ ड, नई द ल -110003 ग ट 2016 क म यम स अ धक रय

अधिक जानकारी

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य जन ह ग श म म च ह न न दल स क य म म म त ओ -बहन, ब टय

अधिक जानकारी

(b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address o

(b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address o (b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address of AD Cat-II Sr. न.. Address of the Branch (1) (2) (3)

अधिक जानकारी

Microsoft Word - LSQ-1193.docx

Microsoft Word - LSQ-1193.docx भ रत सरक र ख न म ऽ लय ल क सभ अत र कत न स. 1193 25 ज ल ई, 2016 क उत तर क लए ख न क आव टन 1193. र ह ल क व : क य ख न म ऽ यह बत न क क प कर ग क (क) वगत त न वष र क त य क वषर क द र न आव टत ख न क स ख य कतन ह और

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Annual Report CSR [HI].docx

Microsoft Word - Annual Report CSR [HI].docx अन लग नक-क 1. ह थ म ल ज न व ल प रय जन ओ और क यर बम क र पर ख और न.स.उ. न त क त स दभर और प रय जन ओ य क यर बम क व ब- ल क स हत, क न.स.उ. न त क स क षप त र पर ख. न लक, सव र भवन त स खन क दशर न क अपन त ह ए एक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GEETA KA BHAGWAN

Microsoft Word - GEETA KA BHAGWAN ग त क नर क र भगव न शव-श कर भ ल न थ य स क र क ण क आ म उफ द द ल खर ज? भ रत य क लए ढ ई हज़ र स ल स ज वन क हर म म ग दश क क क य करन व ल ग त सव श शर म ण ह, इस ब त म क ई स द ह नह ह, क त भ रत क इ तह स म इस ग त

अधिक जानकारी