ज ह प रषद, अहमदनगर अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) व अन स चत त ल (प स ) ज हर त, ज ह प रषद अहमदनगर अ तग त गट-क मध ल सरळस व च र त पद भर य स ठ च ज हर त ज हर

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "ज ह प रषद, अहमदनगर अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) व अन स चत त ल (प स ) ज हर त, ज ह प रषद अहमदनगर अ तग त गट-क मध ल सरळस व च र त पद भर य स ठ च ज हर त ज हर"

प्रतिलिपि

1 ज ह प रषद, अहमदनगर अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) व अन स चत त ल (प स ) ज हर त, ज ह प रषद अहमदनगर अ तग त गट-क मध ल सरळस व च र त पद भर य स ठ च ज हर त ज हर त म क:- 01/2019 दन क :- 03/03/ मह र श सन व त वभ ग य च कड ल श सन नण य म क स कण -2018/.क.20/ आ.प.क. दन क 16 म 2018, व व त वभ ग कड ल श सन प रप क दन क 28 डस बर, 2018, मह र श सन स म य श सन वभ ग च श सन नण य म क नम 1216/(.क.65/ 16)/ 13-अ दन क 13 ज न 2018, मह र श सन म वक स वभ ग य च श सन नण य. स क ण -5016/..321/आ थ -8 दन क 23 ज ल 2018 व श सन श द प क दन क 13 फ व र, 2019, म वक स वभ ग य च प. स क ण -2517/..241/आ थ -8 दन क 03 डस बर 2018,मह र श सन स म य श सन वभ ग य च कड ल श सन नण य म क ब स स 2018/.क.581ए/ 2018/16-ब दन क 05 डस बर 2018 आ ण मह र श सन व त वभ ग य च श द प क म क - स क ण -2018/..20/आ.प.क दन क 7 डस बर 2018 स म य श सन वभ ग च श सन श द प क. स क ण -1118/ 39/16-अ, दन क 19 डस बर 2018, मह र श सन, स म य श सन वभ ग कड ल श सन श द प क.ब स स 2018/..581ए/ 2018/16-ब, दन क 19 डस बर, 2018, म वक स वभ ग कड ल प. स क ण / 2018/ 2411/ आ थ -8, दन क 31 डस बर 2018 व 01 ज न व र, 2019 तस च ख य वग त ल आ थ क टय द ब ल घटक त ल (EWS) वग त ल उम दव र कर त स म य श सन वभ ग कड ल श सन नण य म क र आध -409/..31/ 16-अ, दन क 12 फ व र, 2019 व स म य श सन वभ ग कड ल श सन श द प क म क ब स स 2018/..581ए/ 2018/ 16-ब, दन क 16 फ व र, 2019 अ वय व हत तरत द आ ण नद श न स र ज ह प रषद अहमदनगर अ तग त व वध वभ ग कड ल सरळस व न भर वय य म ह डस बर 2019 अख र स भ य र त ह ण य गट क स वग त ल पद च भरत कर त ऑनल ईन प दत न अज म ग व य त य त आह त. ख ल नम द क ल य व ळ प क म ण व हत अह त ध रक प उम दव र न य स क त थळ वर आपल अज स दर कर व त. अन स चत (प स )- म.र यप ल च स चव य च क य लय कड ल अ धस चन दन क 09 ज न, 2014 अ वय मह र र य त ल अन स चत आल य ज हय मध ल अन स चत मध ल सदर अ धस चन त नद श त क ल य पद प क सरळस व न भर वय च पद आव यक श णक अह त असल य थ नक अन स चत जम त य उम दव र मध न भर य त य व त, अस नद श आह त. तस च उ त नम द श सन नण य य त र त स म य श सन वभ ग कड ल श सन नण य.ब स स -201/..213ए/14/16-ब, दन क 5 म च, 2015, स म य श सन वभ ग कड ल श सन प रप क.सक ण -5016/..444/आ थ -8, दन क 23 ज ल, 2018 अ वय दल य नद श न स र अहमदनगर ज हय त ल थ नक अन स चत जम त य उम दव र मध न ऑनल ईन प दत न म ग व य त य त आह त. Page 1 of 34

2 म.र यप ल य च क य लय कड ल अ धस चन दन क 9 ज न, 2014 क रत थ नक अन स चत जम त च उम दव र य च अथ ज अन स चत जम त च उम दव र वत: क व य च आई-वड ल क व आज, आज ब स ब ध त ज हय य अन स चत म य 26 ज न व र, 1950 प स न स त य न व त य कर त आह. अन स चत मध ल नद शत र त पद ह थ नक अन स चत जम त य उम दव र मध न भरण ब धनक रक अस य म ळ क य वध व य य म लय अ धस चन.ज एसआर/876(ई) दन क 02 डस बर, 1985 म य नम द त ल अहमदनगर ज हय त ल थ नक उम दव रच सदर य पद य सरळस व भरत स ठ अज करत ल. ज ह प रषद अहमदनगर अ तग त गट "क" च ख ल ल प र छ द 3 मध ल अ अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) व ब अन स चत (प स ) म य नम द क ल म ण सरळस व न भर वय य पद कर त अह त त प उम दव र कड न व हत नम य त फ त ऑनल ईन प दत न च मह पर प ट ल य च य स क त थळ वर अ धक त अज म ग व य त य त आह त. पदभरत स ठ पद नह य स म जक आर ण व सम तर आर ण च तप शल प र छ द 3 मध ल ववरणप त नम द क ल म ण आह त. Page 2 of 34

3 अज कर य च प दत 1 त त पर कर त फ त ऑनल ईन प दत न अज वक र य त य त ल. 2 प उम दव र न व ब आध रत (Web-based) ऑनल ईन अज य स क त थळ द र ख ल ल नम द क ल वध तच करण आव यक र हल. 3 सव पद कर त ऑनल ईन अज वक र य च दन क - द 26/03/ सव पद कर त ऑनल ईन अज वक र य च अ तम दन क - द 16/04/2019 पर श क 1 म ग सवग य उम दव र.250/- 2 सव स ध रण वग त ल उम दव र.500/- 3 म ज स नक उम दव र स ठ पर श क भर य च आव य त न ह. सरळस व भरत य स दभ त ल स व तर ज हर त व य स क त थळ वर उपल ध अस न उम दव र न ज हर त त नम द स प ण म हत क ळज प व क व च न ऑनल ईन (online) प दत न च य स क त थळ वर आपल अज स दर कर व त. सदर स क त थळ ल भरत य दर य न व ळ व ळ भ ट द ऊन भरत य स ब ध आव यक अ य वत म हत त क न घ य च जब बद र उम दव र च र ह ल. भरत य /पर थ गत करण क व र करण, पर च क र, स म जक अथव सम तर आर ण त अ शत:/प ण त: बदल करण, स वगह य एक ण र त पद य स य म य व ढ क व घट कर य च अ धक र तस च भरत य स दभ त व द/त र ब बत अ तम नण य घ य च अ धक र नय त धकरण तथ म य क य क र अ धक र ज ह प रषद अहमदनगर य न असत ल. अन क प पदभरत, मप च यत कम च य मध न 10 ट क न म नद शन न कर वय च भरत अथव इतर इतर क ण य ह श स कय क रण म ळ ज हर त त नम द पद कम क व ज त ह ऊ शकत त. य ब बत उम दव र स अथव इतर क ण सह क णत ह द व करत य ण र न ह. ज ह प रषद अहमदनगर अ तग त सरळस व भरत 2019 अ वय भर वय य पद च न व, र त पद स य, स म जक व सम तर आर ण न स र पद च एक त तप शल ख ल ल म ण आह. अ. अन स चत ब ह र ल ( बगर प स ) Page 3 of 34

4 1. +Éè¹ÉvÉ ÊxÉ ÉÉÇiÉÉ (+Éè¹ÉvÉ ÊxÉ ÉÉÇhÉ +ÊvÉEòÉ úò), ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb {Éä 2800/- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30 % JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15 % ÉEò±{É OɺiÉ 5 % ÉÖEÆò{É OɺiÉ 2 % 10 % A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7 % C Ê ÉVÉÉ + 3 % D ÉVÉ É 2.5 % E ÉVÉ Eò 3.5 % F ÉVÉ b 2 % G Ê É ÉÉ É 2 % H < ÉÉ É 19 % I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16 % J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10 % K JÉÖ±ÉÉ 22 % BEÖòhÉ 100 % (+). +É úéämªé ºÉä ÉEò ({ÉÖ û¹é) ½ÆþMÉÉ ÉÒ ò ÉÉ úhéò = Éänù ÉÉ úéiéúxé 50 ]õceäò, ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb ÉäiÉxÉ /- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30 % JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15 % ÉEò±{É OɺiÉ 5 % ÉÖEÆò{É OɺiÉ 2 % A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7 % C Ê ÉVÉÉ + 3 % D ÉVÉ É 2.5 % E ÉVÉ Eò 3.5 % F ÉVÉ b 2 % G Ê É ÉÉ É 2 % H < ÉÉ É 19 % I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16 % J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10 % K JÉÖ±ÉÉ 22 % BEÖòhÉ 100 % ( É). +É úéämªé ºÉä ÉEò ({ÉÖ û¹é) 40 ]õceäò <ié ú = Éänù ÉÉ úéæ ÉvÉÚxÉ, ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb ÉäiÉxÉ 2400/- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30 % JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15 % ÉEò±{É OɺiÉ 5 % ÉÖEÆò{É OɺiÉ 2 % 10 % 10 % A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7 % C Ê ÉVÉÉ + 3 % D ÉVÉ É 2.5 % E ÉVÉ Eò 3.5 % F ÉVÉ b 2 % G Ê É ÉÉ É 2 % H < ÉÉ É 19 % I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16 % J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10 % K JÉÖ±ÉÉ 22 % BEÖòhÉ 100 % Ê]õ{É - BEÚòhÉ 82 {ÉnùÉÆ ÉvªÉä JÉÖ±ªÉÉ É ÉMÉÉÇSÉä 01 ½äþ ºÉÆ ÉÉ ªÉ Ê úcié {Énù +ɽäþ BEÚòhÉ Ê úcié {ÉnùÉÆ ÉvªÉä +xéö.vééiéò-01, JÉÖ±ÉÉ-01 É BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ-01 ( Ê É úê½þié) + ÉÒ 03 {Énäù ½þÒ ºÉÆ ÉÉ ªÉ Ê úcié {Énäù +ºÉÚxÉ iéò VÉ ÉÒ Ê úcié ½þÉäiÉÒ±É ié ÉÒ É úhªééié ªÉäiÉÒ±É. ɺÉÉ`öÒSÉÒ {Énäù ½þÒ BEòÉ {ÉɪÉÉxÉä (OL) +ºÉ±É䱪ÉÉ = Éänù ÉÉ úéºéé`öò úéjéò É +ɽäþiÉ. É iªééºéé`öò EòÉähÉiªÉɽþÒ ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÉÇiÉÒ±É = Éänù ÉÉ ú +VÉÇ Eò û ÉEòiÉÉiÉ. ɺÉÉ`öÒSÉÒ {Énäù ½þÒ BEòÉ {ÉɪÉÉxÉä (OL) +ºÉ±É䱪ÉÉ = Éänù ÉÉ úéºéé`öò úéjéò É +ɽäþiÉ. É iªééºéé`öò EòÉähÉiªÉɽþÒ ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÉÇiÉÒ±É = Éänù ÉÉ ú +VÉÇ Eò û ÉEòiÉÉiÉ. Page 4 of 34

5 3. +É úéämªé ºÉä ÉEò (), ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb ÉäiÉxÉ 2400/- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É ÉÖEÆò{É OɺiÉ 5% OɺiÉ 2% 10% A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7% C Ê ÉVÉÉ D ÉVÉ É 2.5% E ÉVÉ Eò 3.5% F ÉVÉ b 2% G Ê É ÉÉ É 2% H < ÉÉ É 19% I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16% J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10% K JÉÖ±ÉÉ 22% BEÖòhÉ 100% Ê]õ{É - 1. ={É úéäcié Ê úcié {ÉnùÉÆ ÉvªÉä +xéö-vééiéò-02, < ÉÉ É-01 É JÉÖ±ªÉÉ É ÉMÉÉÇSÉÒ-15 {Énäù +ºÉä BEÚòhÉ 18 {Énäù ºÉÆ ÉÉ ªÉ Ê úcié {ÉnùÉÆ ÉvªÉä nù ÉÇÊ ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþiÉ. ºÉÆ ÉÉ ªÉ Ê úcié {ÉnùÉÆ ÉvªÉä (OL) = Éänù ÉÉ úéºéé`öò 01 {Énù úéjéò É +ɽäþ. iéºéäsé +xéöºéúêséié VÉÉiÉÒ 02 {Énäù, < ÉÉ É-01 {Énù ½äþ Ê É úê½þié +ɽäþ. iéºéäsé JÉÖ±ªÉÉ É ÉMÉÉÇSÉä BEÚòhÉ 15 {Énäù ºÉÆ ÉÉ ªÉ Ê úcié +ºÉÚxÉ iªéé ÉvªÉä JÉÖ±ÉÉ (JÉä³ýÉbÚ )-01, JÉÖ±ÉÉ ( ºÉèÊxÉEò)-02, JÉÖ±ÉÉ ( ÉEò±{ÉOɺiÉ)-01, JÉÖ±ÉÉ (+Æ É)-02, JÉÖ±ÉÉ Ê É úê½þié 09 + ÉÒ +ɽäþiÉ. 4. +ÆMÉhÉ ÉÉb Ò {ɪÉÇ ÉäÊIÉEòÉ, ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb ÉäiÉxÉ 4100/- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É ÉÖEÆò{É OɺiÉ 5% OɺiÉ 2% A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7% C Ê ÉVÉÉ D ÉVÉ É 2.5% E ÉVÉ Eò 3.5% F ÉVÉ b 2% G Ê É ÉÉ É 2% H < ÉÉ É 19% I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16% J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10% K JÉÖ±ÉÉ 22% BEÖòhÉ 100% ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 5. Ê ÉºiÉÉ ú +ÊvÉEòÉ úò (EÞòʹÉ), ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb ÉäiÉxÉ 4200/- 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É ÉÖEÆò{É OɺiÉ 5% OɺiÉ 2% 10% 10% A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7% C Ê ÉVÉÉ D ÉVÉ É 2.5% E ÉVÉ Eò 3.5% F ÉVÉ b 2% G Ê É ÉÉ É 2% H < ÉÉ É 19% I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16% J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10% K JÉÖ±ÉÉ 22% BEÖòhÉ 100% ɺÉÉ`öÒSÉÒ 10 {Énäù ½þÒ BEòÉ {ÉɪÉÉxÉä (OL) +ºÉ±É䱪ÉÉ = Éänù ÉÉ úéºéé`öò úéjéò É +ɽäþiÉ. É iªééºéé`öò EòÉähÉiªÉɽþÒ ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÉÇiÉÒ±É = Éänù ÉÉ ú +VÉÇ Eò û ÉEòiÉÉiÉ. ºÉä ÉÉ ÊxÉ ÉÞkÉÒxÉä ºÉÆ ÉÉ ªÉ Ê úcié ½þÉähÉ úò {Énäù 04 +ºÉÚxÉ ºÉnù ú {Énäù < ÉÉ É-03 É <Çb ±ªÉÖBºÉ É ÉMÉÉÇSÉä 01 +ɽäþiÉ. = Éänù ÉÉ ú ½þÉ (one leg) BEòÉ {ÉɪÉÉxÉä +ºÉÉ ÉÉ. ɺÉÉ`öÒ EòÉähÉiªÉɽþÒ ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÉÇiÉÒ±É = Éänù ÉÉ ú +VÉÇ Eò û ÉEòiÉÉiÉ. Page 5 of 34

6 6 (+). Ê ÉºiÉÉ ú +ÊvÉEòÉ úò (ºÉÉÆÊJªÉEòÒ) OÉÉ É{ÉÆSÉɪÉiÉ, ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb ÉäiÉxÉ /- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É OɺiÉ 5% ÉÖEÆò{É OɺiÉ 2% 10% A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7% C Ê ÉVÉÉ D ÉVÉ É 2.5 % E ÉVÉ Eò 3.5% F ÉVÉ b 2% G Ê É ÉÉ É 2% H < ÉÉ É 19% I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16% J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10% K JÉÖ±ÉÉ 22 % BEÖòhÉ 100% ( É). Ê ÉºiÉÉ ú +ÊvÉEòÉ úò (ºÉÉÆÊJªÉEòÒ) É ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ, ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb ÉäiÉxÉ 4200/- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É ÉÖEÆò{É OɺiÉ 5% OɺiÉ 2% A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7% C Ê ÉVÉÉ D ÉVÉ É 2.5 % E ÉVÉ Eò 3.5% F ÉVÉ b 2% G Ê É ÉÉ É 2% H < ÉÉ É 19% I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16% J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10% K JÉÖ±ÉÉ 22 % BEÖòhÉ 100% ɪÉÉäMÉ ÉɳýÉ iéæjéyé ( ɪÉÉäMÉ ÉɳýÉ ÉèYÉÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ úò), ÉäiÉxÉ ÉÄxb û MÉäb ÉäiÉxÉ 4200/- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É ÉÖEÆò{É OɺiÉ 5% OɺiÉ 2% 10% 10% A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7% C Ê ÉVÉÉ D ÉVÉ É 2.5 % E ÉVÉ Eò 3.5% F ÉVÉ b 2% G Ê É ÉÉ É 2% H < ÉÉ É 19% I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16% J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10% K JÉÖ±ÉÉ 22 % BEÖòhÉ 100% Page 6 of 34

7 8. EÆòjÉÉ]õÒ OÉÉ ÉºÉä ÉEò, BEòÊjÉiÉ ÉÉxÉvÉxÉ û. 6000/- nù ú ɽþÉ + ÊxɪÉÊ ÉiÉ OÉÉ ÉºÉä ÉEòÉ É ÉÉhÉä ÉɽþxÉ ÉkÉÉ. ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ É úé ɪÉÉSÉÒ BEÖòhÉ {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É OɺiÉ 5% ÉÖEÆò{É OɺiÉ 2% 10% A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7% C Ê ÉVÉÉ D ÉVÉ É 2.5% E ÉVÉ Eò 3.5% F ÉVÉ b 2% G Ê É ÉÉ É 2% H < ÉÉ É 19% I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16% J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10% K JÉÖ±ÉÉ 22% BEÖòhÉ 100% ºlÉÉ{ÉiªÉ +Ê ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ ºÉ½þɪªÉEò, ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb ÉäiÉxÉ /- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É ÉÖEÆò{É OɺiÉ 5% OɺiÉ 2% A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7% C Ê ÉVÉÉ D ÉVÉ É 2.5% E ÉVÉ Eò 3.5% F ÉVÉ b 2% G Ê É ÉÉ É 2% H < ÉÉ É 19% I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16% J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10% K JÉÖ±ÉÉ 22% BEÖòhÉ 100% É úò¹`ö ºÉ½þɪªÉEò (ʱÉÊ{ÉEò), ÉäiÉxÉ ÉÄb û OÉäb ÉäiÉxÉ-2400/- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É ÉÖEÆò{É OɺiÉ 5% OɺiÉ 2% 10% 10% A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7% C Ê ÉVÉÉ D ÉVÉ É 2.5% E ÉVÉ Eò 3.5% F ÉVÉ b 2% G Ê É ÉÉ É 2% H < ÉÉ É 19% I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16% J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10% K JÉÖ±ÉÉ 22% BEÖòhÉ 100% ºÉnù úsªéé Ê úcié {ÉnùÉÆ ÉvªÉä ÉiÉÚxÉ 01 {Énù (OL) ºÉÉ`öÒ úéjéò É +ɽäþ. ɺÉÉ`öÒ EòÉähÉiªÉɽþÒ ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÉÇiÉÒ±É = Éänù ÉÉ ú +VÉÇ Eò û ÉEòiÉÉiÉ. 0 - Page 7 of 34

8 11. É úò¹`ö ºÉ½þɪªÉEò (±ÉäJÉÉ), ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb ÉäiÉxÉ û. 2400/- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É OɺiÉ 5% ÉÖEÆò{É OɺiÉ 2% 10% A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7% C Ê ÉVÉÉ D ÉVÉ É 2.5% E ÉVÉ Eò 3.5% F ÉVÉ b 2% G Ê É ÉÉ É 2% H < ÉÉ É 19% I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16% J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10% K JÉÖ±ÉÉ 22% BEÖòhÉ 100% EòÊxɹ`ö ±ÉäJÉÉÊvÉEòÉ úò, ÉäiÉxÉ ÉÄb û OÉäb ÉäiÉxÉ /- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É ÉÖEÆò{É OɺiÉ 5% OɺiÉ 2% 10% A + VÉÉ 13 % B + VÉ 7% C Ê ÉVÉÉ D ÉVÉ É 2.5% E ÉVÉ Eò 3.5% F ÉVÉ b 2% G Ê É ÉÉ É 2% H < ÉÉ É 19% I BºÉ<Ç ÉÒºÉÒ 16% J <Çb ±ªÉÖBºÉ 10% K JÉÖ±ÉÉ 22% BEÖòhÉ 100% Page 8 of 34

9 ब. अन स चत त ल (प स ) 1. +É úéämªé ºÉä ÉEò ({ÉÖ û¹é) ½ÆþMÉÉ ÉÒ ò ÉÉ úhéò = Éänù ÉÉ úéiéúxé 50 ]õceäò, ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb ÉäiÉxÉ 2400/- टप :- 1) श सन व वभ ग य आय त कड न हज र सह यक व अ त र त स वग क कड न उम दव र उपल ध झ य स तस च अन क प त व वर ल न मण क व य य लय च आद श व क रण तव उपर त दश वल ल पदस य कम / अ धक ह ऊ शकत. क व आर ण त बदल ह ऊ शक ल. 2) सम तर आर ण तग त र ख व दश वल य वग च (अप ग व म ज स नक य च स ठ र ख व पद वगळ न) प उम दव र उपल ध न झ य स य च स म जक वग त ल उम दव र च ग णव त न स र नवड कर य त य ईल. ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É OɺiÉ 5% ÉÖEÆò{É OɺiÉ 2% 3) सदर ल ज हर त म य दश व य त आल य र त पद म य म ह डस बर 2019 अख र पय त र त पद च सम व श कर य त आल ल आह. उम दव र य नवड य न तर जस-जश पद र त ह त ल य म ण र त ह ण य पद वर नवड झ ल य उम दव र न न मण क द य च क य व ह कर य त य ईल. 10% A + VÉ 7% BEÖòhÉ ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É OɺiÉ 5% ÉÖEÆò{É OɺiÉ 2% 10% A + VÉ 7% BEÖòhÉ ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É OɺiÉ 5% ÉÖEÆò{É OɺiÉ 2% A + VÉ 7% BEÖòhÉ ÉºÉÉ`öÒSÉä 01 {Én ù½äþ BEòÉ {ÉɪÉÉxÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ = Éänù ÉÉ úéºéé`öò úéjéò É +ɽäþiÉ. 2.+É úéämªé ºÉä ÉEò ({ÉÖ û¹é) 40 ]õceâòä <ié ú = Éänù ÉÉ úéæ ÉvÉÚxÉ, ÉäiÉxÉ ÉÄxb û. û OÉäb ÉäiÉxÉ /- 3. +É úéämªé ºÉä ÉEò (), ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb ÉäiÉxÉ /- 4. +ÆMÉhÉ ÉÉb Ò {ɪÉÇ ÉäÊIÉEòÉ, ÉäiÉxÉ ÉÄxb û OÉäb ÉäiÉxÉ 4100/- ºÉÉ ÉÉÊVÉEò É ÉMÉÇ BEÖòhÉ Ê úcié {Énäù 30% JÉä³ýÉbÚ 5% ºÉèÊxÉEò 15% ÉEò±{É OɺiÉ 5% ÉÖEÆò{É OɺiÉ 2% 10% 10% A + VÉ 7% BEÖòhÉ ºÉä ÉÉ ÊxÉ ÉÞkÉÒxÉä ºÉÆ ÉÉ ªÉ Ê úcié ½þÉähÉÉ úò {Énäù 01 +ºÉÚxÉ ºÉnù SÉä {Énù ½äþ Ênù. 31/05/2019 úéävéò Ê úcié ½þÉäiÉ +ɽäþ Page 9 of 34

10 वर ल क टक त नम द पद कर त आव यक श णक अह त व अन ष गक ब ब च तप शल ख ल ल म ण आह. प र श ठ-अ पद नह य आव यक श णक अह त व प र च व ळ प क अ.. पद च न व व तन ण श णक अह त व अन भव श र औषध नम ण श त ल पदव क व पदव क ध रण करण र आ ण औषध श अ ध नयम 1948 ख ल ल न दण क त औषध नम त असल ल उम दव र व न वषय घ व न म य मक श ल त पर उ तण झ ल ल उम दव र. य न बह उदद शय आर य कम च -य स ठ असण र 12 म ह य च म लभ त प ठय म यश व र य प ण क ल ल नस ल अश उम दव र न नय त न तर अस श ण प ण करण आव यक र हल. 2. आर य स वक व तन ब ड व न वषय घ व न म य मक श ल त पर उ तण (प ष) 50% झ ल ल उम दव र, र य मल रय तर ध ह ग म ड प क य म तग त ह ग म कम च र हण न 90 फव रण दवस च फव रण क म च अन भव आव यक. कम च र य न बह उदद शय आर य कम च -य स ठ असण र 12 म ह य च म लभ त प ठय म यश व र य प ण क ल ल नस ल अश उम दव र न नय त न तर अस श ण प ण करण आव यक र हल. 3. आर य स वक (म हल ) व तन ब ड य च अह त त स यक र स वक आ ण 1. औषध नम त व तन ब ड ड प आर य स वक व तन ब ड (प ष) 40% इतर ड सव स ध रण प उम दव र मध न ड मह र प रचय प रषद म य क व वदभ प रचय प रषद म य न दण झ ल ल अस ल क व अश प न दण स ठ ज प असत ल. 4. अ गणव ड व तन ब ड य म हल उम दव र न एख दय स व धक पय व क व य प ठ च, ख स क न सम जश क व (सरळस व ) ड व तन ग ह व न क व श ण क व ब ल वक स क व 4100 प षण क व सम जश य वषय त ल न तक ह पदव ध रण क ल ल आह. Page 10 of 34

11 5. व त र अ धक र (क ष) 6. व त र अ धक र (स यक ) प च यत आ ण म हल व ब लक य ण 7. य गश ळ त 8. क ट व तन ब ड ज उम दव र स व धक व य पठ च क ष वषय त ल पदव क व इतर क णत ह समत य ड व तन 4200/- अह त ध रण करत असत ल अश उम दव र मध न न मण क करत य ईल. क ष क म च उ च श णक अह त व क ष क म च अन भव त क ल अस ल क व स ध र त क षच म ण ज वन च य अन भव अस ल अश न ध य द य त य ईल. व तन ब ड पय ड व तन 4200 मस वक 6000/- म नधन + नयम त मस वक म ण व सभ त स वध म य व य पठ च व न, क ष, व ण य क व व ड मय श ख च अथ श क व ग णत अथव स यक वषय सह थम अगर दत य वग त ल पदव ध रण कर त असत ल क व य न नम न सव ण कर य च अन भव अस ल, क व पदव व अन भव द ह असत ल अश उम दव र मध न न म नद शन व र न मण क कर य त य ईल. पर त, उ त वषय प क एक वषय च न तक तर पदव ध रण करण य उम दव र न अ धक पस त द य त य ईल. व तन ब ड य न म य वषय हण न भ त कश क व रस यनश अथव ज वश क व वन पत श ड व तन अथव ण श क व स म ज वश य सह व न 4200 वषय म य पदव ध रण क ल अस ल अश उम दव र त न न म नद शन व र न मण क कर य त य ईल. दरमह पय (पर त ह फ कन स थ य व य कय य गश ळ त श म य पद वक ध रण करण य उम दव र न अध क पस त द य त य ईल. उ च म य मक श ळ म णप पर क व त य अह त पर त कम न 60 ट क ग ण सह उ त ण क व श सन म य स थ च अ भय क पद वक (त न वष च अ य स म) क व श सन म य स थ च सम जक य णच पदव (ब.एस.ड य.) क व Page 11 of 34

12 9. थ प य अ भय क सह यक व तन ब ड /- ड व तन 2400/- म य मक श ळ म णप क व त य अह त आ ण क ष वषय च पद वक द न वष च अ य स म ध रण कर त असत ल अश उम दव र मध न न म नद शन द र न मण क कर य त य ईल. म क ष वषय च पदव क व उ च अह त ध रण करण य क व सम जस व च अन भव आ ण म ण अन भव असल य उम दव र न अ धक पस त द य त य ईल. आ ण स गणक ह त ळण /व पर ब बत म हत त न स च लन लय न व ळ व ळ व हत क ल य पर उ त ण झ य च म णप ध रण करण आव यक र ह ल. म य मक श ळ म णप पर क व त य पर उ त ण झ ल असत ल, आ ण थ प य अ भय क सह यक च एक वष च प ठय म पर उ त ण झ ल ल उम दव र क व स वध म य त सम ख ल ल प ठय म 1) थ प य अ भय क सह यक य एक वष च प ठय म उ त ण क व 2) आ क ट चरल समन ( व त श य आर खक) क व 3) क शन स परव यझर (ब धक म पय व क) 4) स नक स व त ल ब धक म पय व क च अन भव म णप. क व थ प य अ भय क म य पद वक, पदव,पद य तर पदव थ प य म य ध रण कर त असण र उम दव र प असत ल पर त य न त य दर य न त श ण वभ ग य श सक य त क स थ कड न घ य त य ण र थ प य अ भय क सह यक च एक वष म दत च प ठय म पर उ त ण क ल ल आह. अश उम दव र य ब बत त श सक य त श ण वभ ग कड ल य य म णप य पडत ळण य अध न र ह न वय मय द 47 वष इतक श थल करत य ईल. Page 12 of 34

13 10. व र ठ सह यक ( लप क) 11. व र ठ सह यक (ल ख ) 12. क न ठ ल ख धक र व तन ब ड स व धक व य प ठ च पदव ध रण कर त असत ल अश उम दव र मध न न म नद शन व र न मण क ड व तन कर य त य ईल व तन ब ड म यत त व य प ठ च पदव ध रण कर त असत ल य ब बत ल ख श व ल ख प र ह ड व तन 2400 व तन ब ड ड व तन 4200 वश ष वषय घ ऊन व ण य श ख त ल पदव ध रण करण -य अथव प ह य क व द स-य वग त ल पदव ध रण करण -य अथव क ण य ह सरक र क य लय त अथव य प र स थ त अथव थ नक धकरण त त न वष ह न कम नस ल इत य अख ड क ल वध पय त ल ख वषयक क म च पदव न तरच य अन भव असल य उम दव र न अ धक पस त दल ज ईल. य न म यत त व य प ठ च पदव ध रण क ल अस ल व क णत ह सरक र क य लय य प र भ ग द र स थ अथव थ नक धकरण य त ल कम न 5 वष च अख ड स व च य न अन भव अस ल अश उम दव र मध न न म नद शन द र न मण क कर य त य ईल. य ब बत त ल ख श आ ण ल ख प र ह वश ष वषय घ ऊन व ण य श ख त ल पदव ध रण करण -य न अथव थम व दत य वग त ल पदव ध रण करण -य न अ धक पस त दल ज ईल क व ग णत अथव स यक अथव ल ख श व ल ख प र ह म ख वषय घ ऊन पद य तर पदव ध रण कर त असत ल अश उम दव र मध न न म नद शन द र न मण क कर य त य ईल.य ब बत त क ण य ह सरक र क य लय त ल अथव य प र स थ त ल अथव थ नक ध करण त ल ल ख क य च अन भव असण -य स अ धक पस त दल ज ईल. Page 13 of 34

14 वर ल सव पद स ठ आव यक स म ईक अह त ख ल ल म ण अस ल. अ.. स म ईक अह त तप शल 1) स गणक अह त :- 2) लह न क ट ब च त प स म य श सन वभ ग श सन नण य म क श ण 2000/..61/2001/39 दन क मध ल तरत द न स र (अ) D.O.E.A.C.C. स स यट य CCC क व O तर क व B क व C तर प क क णत ह एक पर उ त ण झ य च म णप क व मह र उ च व त श ण म डळ, म बई य च कड ल अ धक त MS-CIT पर उ त ण झ य च म णप य प क एक म णप क व म हत त न (स व) वभ ग य श सन नण य म क म त स2015/..277/39 दन क व श सन प रकप. म त स 2012/..270/39 दन क म य नम द क य न स र आव यक स गणक अह त व हत म दत त त करण ब धनक रक आह. (क ट मस वक य पद कर त स व व श नयम त नम द म ण अज करत न वर ल म ण स गणक अह त त करण ब धनक रक आह.) मह र न गर स व (लह न क ट ब च त प ) नयम 2005 मध ल तरत द न स र श सक य स व त ल भरत म य वह त नम य त ल त प नय त व ळ स हजर ह त न वव ह त उम दव र न स दर करण ब धनक रक र ह ल. त प त नम द क य न स र हय त असल य अप य च स य द न प अ धक अस ल तर दन क 28 म च 2006 व त न तर ज म ल आल य, अप य म ळ उम दव र श सक य स व य नय त स ठ अनह ठर व य स प ह ईल. Page 14 of 34

15 ५) वर ल सव पद स ठ पर च व प व दज वर ल सव पद कर त ऑनल ईन प दत न पर घ तल ज ईल. अ.. पद च न व / स वग भ ग-1 इ ज भ ग-2 भ ग- 3 स म य न भ ग-4 तक मत / अन म न मक च चण भ ग-5 त क ग ण नक र मक ग णद न पर च क ल वध ( मन ट ) औषध नम त क ठ य प तळ प क च म यम आर य स वक (प ष) 40% क ठ य प तळ प क च म यम आर य स वक (प ष) ह.फ.कम च र क ठ य प तळ प क च म यम आर य स वक (म हल ) क ठ य प तळ प क च म यम न ह 90 म. इ.10व इ.10व इ.10व इ ज इ ज व इ.10व इ ज व पद वक दज फ त इ ज न ह 90 म. इ.10व इ.10व इ.10व इ.10व इ.10व इ ज इ ज व इ ज व इ ज व न ह 90 म. इ.10व इ.10व इ.10व इ.10व इ.10व इ ज इ ज व इ ज व इ ज व न ह 90 म. इ.10व इ.10व इ.10व इ.10व इ.10व इ ज इ ज व इ ज व इ ज व Page 15 of 34

16 अ.. पद च न व / स वग भ ग-1 इ ज भ ग-2 भ ग- 3 स म य न भ ग-4 तक मत / अन म न मक च चण भ ग-5 त क ग ण नक र मक ग णद न पर च क ल वध ( मन ट ) पय व क (अ गणव ड ) ल ग न ह न ह 90 म. 4 क ठ य प तळ पदव इ.12व पदव पदव ल ग न ह प क च म यम इ ज इ ज व इ ज व ल ग न ह 5 6 व त र अ धक र (क ष ) क ठ य प तळ प क च म यम व त र अ धक र (स यक ) क ठ य न ह 90 म. पदव इ.12व पदव पदव पदव इ ज इ ज व इ ज व प तळ पदव इ.12व पदव पदव प क च म यम इ ज व ल ग न ह ल ग न ह इ ज इ ज व इ ज व ल ग न ह न ह 90 म. 7 य गश ळ त क ठ य प तळ प क च म यम न ह 90 म. पदव इ.12व पदव पदव पदव इ ज इ ज व इ ज व फ त इ ज Page 16 of 34

17 अ.. पद च न व / स वग भ ग-1 इ ज भ ग-2 भ ग- 3 स म य न भ ग-4 तक मत / अन म न मक च चण भ ग-5 त क ग ण नक र मक ग णद न पर च क ल वध ( मन ट ) 8 मस वक (क ट ) क ठ य प तळ प क च म यम न ह 90 म. इ.12व इ.12व इ.12व इ.12व पद वक इ ज इ ज व इ ज व इ ज व 9 थ प य अ भय क सह यक क ठ य प तळ प क च म यम व र ठ सह यक ( लप क) 10 क ठ य प तळ प क च म यम व र ठ सह यक (ल ख ) न ह 90 म. इ.10व इ.10व इ.10व इ.10व इ.10व इ ज इ ज व इ ज व पदव इ.12व पदव पदव इ ज इ ज व इ ज व फ त इ ज ल ग न ह ल ग न ह ल ग न ह न ह 90 म न ह 90 म. 11 क ठ य प तळ पदव पदव पदव पदव पदव प क च म यम इ ज इ ज व इ ज व इ ज व Page 17 of 34

18 अ.. पद च न व / स वग भ ग-1 इ ज भ ग-2 भ ग- 3 स म य न भ ग-4 तक मत / अन म न मक च चण भ ग-5 त क ग ण नक र मक ग णद न पर च क ल वध ( मन ट ) क न ठ ल ख धक र 12 क ठ य प तळ प क च म यम न ह 90 म. पदव इ.12व पदव पदव पदव इ ज इ ज व इ ज व इ ज व (1) ऑनल ईन पर च दज / तर 1. ऑनल ईन पर त ल च तर ह य य पद य स व व श नयम म य व हत कर य त आल य कम न श णक अह त य दज प न न असण र न ह. 2. य पद क रत पदव ह कम तकम अह त आह अश पद क रत पर च दज भ रत त ल म यत त व य प ठ य पदव पर य दज य सम न र ह ल. पर त य प क व इ ज य वषय य प क च दज उ च म य मक श ल त पर य (इय त 12 व ) दज य सम न र ह ल. (2) ऑनल ईन पर द र नवड च क य प दत स म य श सन वभ ग च श सन नण य दन क 13 ज न 2018 न स र गट-क स वग त ल पद भरत न ख ल ल क य प दत अन सर य त य ईल. 1. गट क मध ल सव पद कर त उम दव र च नवड कर त न 200 ग ण च पर घ य त य ईल. 2. अश पर म य उम दव र न त क ल य ग ण य आध र कम न 45 % ग ण मळ वण य उम दव र मध न नवड स च तय र कर य त य ईल. 3. औषध नम त, य गश ळ त, थ प य अ भय क सह यक य त क स वग त ल पद य त क भ ग च इ ज म यम त न र हत ल. (3) नवड स च व त च क लमय द नवड स मत न तय र क ल ल नवडस च 1 वष स ठ क व नवडस च तय र करत न य दन क पय तच र त पद वच र त घ य त आल आह त य दन क पय त, य प क ज न तर घड ल य दन क पय त वध हय र ह ल. य न तर ह नवडस च यपगत ह ईल. Page 18 of 34

19 (4) सम न ग ण अस य स अन सर वय च क य प दत स व श सन प रकप म क: नम -1217/(..92/17)/13-अ दन क 02 डस बर,2017 व स म य श सन वभ ग कड ल श सन नण य. नम 1216/(..65/16)/13-अ दन क 13 ज न,2018 अ वय प र च नक ल तय र करत न प र त य प उम दव र न सम न ग ण असत ल अश उम दव र च ग णव त य द मध ल ध य म प ढ ल म ण न चत कर य त य ईल. अ)आ मह य त श तक-य य प य स थम ध य र ह ल. ब) वय न य ठ असल य उम दव र स ध य द य त य ईल. क) सम न वय असल य उम दव र य ब बत त, अज स दर कर य य अ तम दन क स उ चतम श ण क अह त (पदय तर पदव धर, पदव धर, उ च म य मक श ल त प र उ त ण, म य मक श ल त पर उ त ण अश क र ध रण करण य उम दव र स ध य म द य त य ईल) ड) वर ल म ण द ह अट सम न ठरत अस य स उम दव र य ब बत त, सदर पद कर त आव यक असल य कम न श णक अह त म य उ चतर ग ण त उम दव र स ध य म द य त य ईल. (5) सव स ध रण स चन उम दव र न पर कर त अज स दर कर त असत न क णत ह क गदप स दर कर य च आव य त न ह. क गदप पडत ळण य य व ळ पद कर त आव यक क गदप च पडत ळण कर य त य ईल. सव स ध रण अट व शत अ) उम दव र भ रत च न गर क अस व ब) उम दव र ह मह र र य च र हव स अस व ड म स ईल म णप आव यक क) मह र श सन स म य श सन वभ ग श सन सदर उम दव र न 865 ग व त ल 15 प रप क. मकस 1007/..36/क.36 दन क 10 ज ल 2008 अ वय मह र कन टक सम भ ग त ल मह र श सन न द व स ग तल य 865 ग व त ल भ षक उम दव र न वर ल पद स ठ अज करत य ईल. श र वष च व त य असल य र हव श अस य च स म धक य च व हत नम य त ल द खल क गदप तप सण च व ळ स दर करण अ नव य र हल. (6) वय मय द अ) I) उम दव र न अज स दर कर य य अ तम दन क स अज क ल य पद कर त व हत वय मय द आ ण आव यक कम न श णक अह त ध रण करण आव यक र हल. Page 19 of 34

20 II)अज स दर कर य च अ तम दन क स ख य व स म जक आर ण वग त ल उम दव र च वय 18 प कम नस व. III)अज स दर कर य च अ तम दन क स ख य वग त ल उम दव र च वय 38 वष प ज त नस व. ब) स म जक व सम तर आर ण न स र व हत वय मय द च तप शल ख ल ल म ण आह. अ.. आर ण/सम तर आर ण शसन नण य न स र आर ण क रत कम ल वय मय द 1 म ग सवग य उम दव र 43 वष 2 अप ग उम दव र 3 क प त 4 भ क प त 5 सन 1991 य जनगणन /सन 1194 न तरच नवडण क कम च र 45 वष 6 व त य स नक च न म नद श त प य 7 श सक य कम च र / ज ह प रषद नयम त कम च र / ( नय त धक र / स म धक र य च परव नग आव यक र ह ल. 8 अ शक ल न कम च र 55 वष 9 उ च ग णव त ध रक ख ळ ड उम दव र सव वग त ल उम दव र स ठ 43 वष 10 म ज स नक स म य श सन वभ ग, श सन श द प क म क म स क-1010/..279/10/16 अ द. 20 ऑग ट 2010 अ वय उम दव र य सश दल त झ ल य स व इतक क ल वध अ धक 3 वष इतक र ह ल तस च अप ग म ज स नक स ठ कम ल वय मय द 45 वष र ह ल. 11 अन थ ख ल वग 38 वष 12 ख य वग त ल आ थ क य द ब ल घटक (ईड य एस) क) स वग नह य वय मय द अ.. स वग च न व 43 वष कम त कम ज त त ज त वय म ग सवग य वय (ख ल ) कर त 1 आर य स वक (म हल ) आर य स वक (प ष) 50% फव रण कम च र य शव य व हत वय मय द इतर क ण य ह ब बत त श थल क ल ज ण र न ह. Page 20 of 34

21 (7) अज भर य च क य प त आ ण स चन :- 1) उम दव र ल य स क त थळ वर ल गइन कर व ल ग ल. उम दव र न आप य उज य ब ज ल असल य स चन य पय य वर लक कर व. तथ न उम दव र ल थ ट न दण य प ट लवर न ल ज ईल. प ह य द च न दण क ल ज त अस य स उम दव र न न दण य पय य वर लक क न य जर न म, प सवड आ ण इम ल आयड ट क व. उम दव र ल य न तर य य / त य म णत इम ल आयड वर स यत च ल क मळ ल ज य य स इनअपश स ब धत अस ल. उम दव र न य च / तच ख त स य कर य स ठ य य / त य इम ल आयड वर मळ ल य स यत य ल कवर लक कर व. (Activation ल कह २ दवस क रत activate अस ल.) उम दव र न य च / तच ल गइनच म हत ग पन य ठ व व. एकद ख त स य झ ल क, उम दव र ल य य न दण प ट लच य जरन म आ ण प सवड व प न क ह ह ल ग ऑन ह त य ईल ट प : USERNAME आ ण PASSWORDजतन कर य च जब बद र उम दव र च अस ल. 2) उम दव र च न व, वड ल च /पत च न व, आडन व, आईच न व, ज म दन क, मण वन म क, छ य च, व र ह म लभ त म हत आह ज उम दव र ल स व तर य व ल ग ल. 3) छ य च आ ण व र अपल ड कर य स ब ध म हत - क पय उ च आ ण द य क 200 pixel असल ल छ य च क न क न अपल ड कर आ ण अज म य अपल ड कर. तम च उ च 60 प सल आ ण द 140 प सल अस व. तम च आक रम न 3 KB त 50 KB य दर य न अस व. ( टप:-उम दव र न अल कड ल छ य च (फ ट फ) अपल ड करण आव यक आह.) 4) प त ट क य स ठ उम दव र न आप य प य च क र न चत कर व. उद. क यम व प प त, त प रत प त क व द ह आ ण य न स र आपल ग व, प ट ऑ फस, र य, ज ह, पन क ड इ. स हत म हत भर व. 5) य न तर उम दव र न अ त र त म हत य पय य वर लक कर व आ ण आप य ज त वग ब ल म हत भर व. उम दव र कड ज त म णप अस य स य ब ल वच रण क ल ज ईल. अस य स पड ऊन मध न य न / तन आपल ज त वग नवड व. उम दव र न आप य ज त वग च नवड कर य आध ज हर त व चण अप त आह. ऑनल ईन प त न आव दनअज भर य प व उम दव र न व त त ज हर त च क ळज प व क व चन कर व ज हर त त ल स चन प ण पण व च नच ऑनल ईन अज भर य च द त उम दव र न वत य व. उम दव र जर ST वग त म डत अस ल तर य स त ST-PESA वग म य अज क इ छत क Page 21 of 34

22 न ह य च नवड कर व ल ग ल. उम दव र स ST -PESA स ठ अज कर वय च अस य स य य कड वत: क व य च आई-वड ल क व आज -आज ब स ब धत ज हय य अन स चत म य द.26 ज न व र 1950 प स न स त य न व त य कर त आह त य स ब ध च महस ल प र व असण आव यक आह. 6) य य कड आध र म क आह य न त स ब ध म हत भर व, तस च उम दव र न आध र म क/ आध र न दण म क य ब लच म हत य व.सम तर आर ण (ल ग अस य स) य स ब ध च म हत य व. तस च उम दव र श र रक टय वकल ग अस य स य ल आप य वकल गत च क र नवडण आव यक आह. (क पय पद न स र ल ग असल य श र रक वकल गत क र स ठ ज हर त पह.) 7) तस च भ ष त ल व य, MS-CIT म णप, आ मह य त श तक य च प य, अप ग व च क र (ल ग अस य स) य स ब ध च म हत य व ल ग ल. 8) श णक म हत य ज ग उम दव र न आपल स व तर श णक म हत भर व. श णक प त म य ज हर त म य नम द क य म ण म हत द ण अ नव य आह, तस च पद य अह त न स र आव यक त श णक म हत द ण आव यक आह. तरच आपण स य पद स ठ अज करत य ईल. 9) एकद श णक तप शल व ट क ल क अज द र प ढ य बटण वर लक कर व ल ग ल, य बटण वर लक क य न तर अज द र कड न प ट च वन त क ल ज ईल क य न त बटण लक क य स म ग ल तपश ल स प दत कर य च परव नग दल ज ण र न ह. 10) य न तर उम दव र स पद च नवड कर व ल ग ल. उम दव र एक च अज म य प असल य (ज हर त म य नम द क ल ल श णक प त, वय च अह त आ ण अ य अह त वच र त घ व न) सव पद न (इ छ क अस य स ) अज क शकत. य म ळ पद न स र व गळ अज भर य च आव यकत न ह. व हत क ल य य य पद स ठ च पर ह एक च व ळ सव घ य त य ण र आह. पर त, य क पद स ठ य ल वत पर श क आक रल ज ईल. एक प अ धक ज हय त अज कर वय च अस य स य च य य स क त थळ वर दश व य त य ईल. अज स दर करण य उम दव र न य च पद नह य आ ण ज ह नह य व ळ प क (श य ल- व ळ आ ण दन क) पर च व शप स बत उपल ध क न द य त य ईल. पर व ळ प क (श य ल- व ळ आ ण दन क) ह उम दव र न य न अज क ल य पद नह य आ ण ज ह नह य ह ल तक ट द र द य त य ईल. Page 22 of 34

23 अन. पद च न व इ ज म य पद च न व म य न. 1 Pharmacist औषध नम त Health worker (Male) आर य स वक (प ष) 40 % 2 Health worker (Male-Seasonal spraying) आर य स वक (प ष) 50% ह ग म फव रण कम च र 3 Health Worker (Female) आर य स वक 4 Supervisor (ICDS) पय व क (अ गणव ड ) (Nomination) 5 Extension Officer(Agriculture) व त र अ धक र (क ष ) 6 Extension Officer (Statistical) व त र अ धक र (स यक ) 7 Laboratory Technician य गश ळ त 8 Gramsevak- Contractual मस वक - क ट 9 Civil Engineering Assistant थ प य अ भय क सह यक 10 Senior Assistant (Ministerial) व र ठ सह यक ( ल पक) 11 Senior Assistant (Account) व र ठ सह यक (ल ख ) 12 Junior Account's Officer क न ठ ल ख अ धक र 11) य न तर उम दव र स य पद स ठ आव यक असल ल प त ब लच म हत द व न त स ह करण आव यक आह. 12) उम दव र स नवड क ल य य क पद स ठ आपण अज क इ छत असल य ज ह प रषद च नवड कर व ल ग ल. क पय पद न स र ज ह प रषद च नवड कर य आध ज हर त व च व, य थ य द म य नवड कर य स ठ उपल ध असल ल ज ह ह ज हर त म य नम द क य म ण र त पद च वच र क न द खव य त आल ल आह त. उम दव र च वच र ह फ त य न पद स ठ नवड क ल य ज ह प रषद स ठ च क ल ज ईल. 13) उम दव र न न दण अज म य द य म ण प र क क रत त न ध य म नवड शकत. त नह पस त म त उम दव र न नवडल य पय य प क एकह पर क उपल ध नस य स उम दव र स उपल ध क प क क न म न द य त य ईल. 14) उम दव र न सगळय नयम व अट व च न म यत दश व य स ठ दल य ज ग लक कर व. य न तर ऑनल ईन प दत न आव यक त पर श क भरण कर व. पर च श क भरण ह फ त ऑनल ईन प दत न (न ट ब क ग, डट क ड / ड बट क ड, ई-व ल ट, भ रत य ट ट ब क य चलन व र ) करत य ईल. म यत दश व य न तरच अज द खल कर य स ठ च सब मट ह पय य Page 23 of 34

24 उपल ध ह ईल. उम दव र ल य च अज ड ऊनल ड क व ट क ढ य च पय य अस ल. 15) ऑनल ईन अज वक र य य अ तम दन क स म यर P.M. व ज य न तर स क त थळ वर ल ल क ब द क ल ज ईल. 16) जर क ण य ह उम दव र न एक प अ धक ल गन आयड सह न दण क ल अस ल तर उम दव र च प हल यश व न दण फ त प ढ ल य जस ह ल तक ट, पर त उप थत, ग णव त य द आ ण अ य स ब धत य स ठ वच र त घ य त य ईल, क ण य ह ड ल क ट न दण स अव ध न दण म नल ज ईल आ ण क ण य ह क रच प स परतफ ड क ल ज ण र न ह त. उम दव र व र थम यश व न दण म य क ह च क च म हत द य त आल अस ल तर क पय य वषय ब लच य य य ज ण न घ य स ठ वर लह क व ट ल न बर वर क ल कर. न द :-न दण मध ल तपश ल जस क व परकत न व (USERNAME), ई म ल आयड, वग आर ण (ल ग, सम तर क व वग आर ण), नवडल ल पद,पस त च थ न १/२/३, ज मत र ख, उम दव र च छ य च (फ ट फ) आ ण व र, श णक प त च तपश ल,पद स ठ नवड क ल ल ज ह प रषद इ य द फ म स दर क य न तर बदल य च परव नग दल ज ण र न ह. (8) अज त ल म हत च प व वल कन:- 1) य जरन म आ ण प सवड व प न ल गइन क य वर उम दव र आपल स त अज प ह शकत. 2) अज ट कर य स ठ ट हय य पय य वर लक कर. न द:उम दव र न आपल PDF व प त ल अज,पर व श प स प ण भरत य प ण ह ईपय त वत जवळ ठ व व. 3) य क अज द र न क ल य ऑनल ईन अज च प ड एफ त ड ऊनल ड क न य च त (hard copy) पदभरत य व न दण य प ण ह ईपय त जतन क न ठ वण च आह. जर अज द र न अज य फ म च प ड एफ त न दण व न ड ऊनल ड क ल नस ल अथव त हरवल अस ल तर य स पर घ ण र स थ (Exam conducting bodies)/पर धकरण (Exam authorites)/मह पर (MahaPariksha) अथव नय त धक र (Appointing Authorites) जब बद र र हण र न ह. य च क पय न द य व. 4) स गणक वर आध र त प र स प य न तर ह ल तक ट ड ऊनल ड कर य च स वध उपल ध र हण र न ह, य च उम दव र न प ट न द य व. Page 24 of 34

25 (9) मह व य स चन : 1) 1)उम दव र स द य त आल ल पर क क ण य ह प र थत म य बदल य त य ण र न ह. 2) पर क क व पर शहर बदल य च वन त क ण य ह प र थत म य (व यक य क व इतर क रण स ठ स द ) व क रल ज ण र न ह. उम दव र न य च व स च यव थ य न स र आध च ठरव व. 3) उम दव र ज व गव गळ वभ ग/ व गव ग य पद स ठ अज करत असत ल, अश उम दव र न सव वभ ग /पद य क रत स रख पर शहर च नवड कर व. अ यथ व गव ग य पद स ठ य पर स ठ व गव गळ पर क /शहर मळ य च श यत न क रत य त न ह. 4)उम दव र न आप य अज त उपल ध क न द य त आल य त नह पस त म त उम दव र न नवडल य पय य प क एकह पर क उपल ध नस य स, उम दव र स उपल ध क प क जवळ ल पर क न म न द य त य ईल. 5) उम दव र न एक पद स ठ फ त एकद च अज कर व, जर एक उम दव र न एक पद स ठ, एक प अ धक अज क ल ल आह त अस आढळ न आल, तर अश उम दव र च उम दव र र क ल ज ईल. 6) उम दव र न भरण क ल ल पर श क क ण य ह प र थत म य (अन कद अज करण, अज च कण, क ह क रण तव पर स बस न शकण, इ य द अश क रण स ठ ) परत क ल ज ण र न ह. 7) पर य व ळ उम दव र न ख ल ल प क स य च व ध फ ट ओळखप प र व हण न स बत ठ वण आव यक आह. (1) प नक ड, (2) प सप ट, (3) व हन अन त (4) मतद र ओळखप (5) फ ट सह र यक त ब कप सब क (6) म ळ आध रक ड 2) उम दव र स वभ ग य पर तस च ह द व पर त स ब ध नयम न स र पर प व च उ त ण झ ल नस य स क व य उ त ण ह य त न स ट द य त आल नस य स य ल / तल पर उ त ण ह ण अ नव य अस ल. 3) उम दव र न ल ख / य वस यक प र स तस च म ळ क गदप य छ नन स ठ वखच न उप थत रह व ल ग ल. उप थत र ह य ब बत य न क ण य ह क रच व स भ ड अथव भ त द य र हण र न ह. 4) नवड स ब ध त क ण य ह क रच दब व आण य स क व ल भन द ख व य स स ब धत उम दव र स अप ठर व य त य ईल. 5) उम दव र च ज ह प रषद स व स ठ नवड ह व न नय त मळ य स य न श सन न व ळ व ळ व हत क ल य स व व श तर पर, वभ ग य पर आ ण इतर पर व श ण व हत स ध त व व हत क ल वध त उ त ण ह व ल ग ल. अ यथ श सन न व ळ वळ व हत क ल म ण सदरच Page 25 of 34

26 नय त स प ट त आणण इ य द क रव ई क ल ज ईल. 6) नवड य स झ य न तर क व नय त न तर क ण य ह ण उम दव र न अज त नम द क ल ल म हत /अगर बन वट क गदप स दर क य च /उम दव र न स दर क ल ल म हत व त थत दश क नस य च क व खर म हत दडव न ठ व य च क ह ह नदश न स आ य स क ल ल नवड/न मण क र क ल ज ईल. 7) फ त य च ज हर त ल अन स न य उम दव र च अज ऑनल ईन प दत न य क य लय स त ह त ल क वळ अश च उम दव र च अज वच र त घ तल ज त ल. अ य क ण य ह स दभ त ल य प व य क य लय स त झ ल ल अज वच र त घ तल ज ण र न ह त य च क पय न द य व. 8) नवडण क अथव न स ग क आप त क व अ य क ह क रण म ळ व हत दवश पर घ ण श य झ ल न ह तर स य य अ य दवश पर घ तल ज ईल. 9) अज क ल अथव व हत अह त ध रण क ल हणज पर स ब ल व य च अथव नय त च ह क त झ ल अस न ह. 10) उ त ज हर त म य घ षत क ल य पद कर त म ल खत नसल न थम अ त रम नवड य द स द कर य त य ईल. म ळ क गदप च छ नन अ त व आ प/हरकत च वच र क न अ तम नवड य द स द कर य त य ईल. 11) य पर त ऑनल ईन प दत न अज भरत न जर उम दव र न क णत ह क गदप स दर कर वय च आव यकत नसल तर ह य उम दव र कड पद कर त आव यक श णक व इतर प त नस ल अश उम दव र न अज क नय त. 12) उम दव र व र नवडल य 3 ध य शहर प क पर क च /क य टर न सच स य अपय त अस य स उम दव र न मह र त ल उपल ध असल य अ य क ण य ह शहर म य / क उपल ध असल य मत न स र शहर/पर क च व टप क ल ज ईल. य ब बत क ण ल ह आ प न द वत य ण र न ह य च क पय न द य व. 13) अज द र न अज भर य स दभ त क ह अडचण आ य स य स ठ य ह पल ईन म क वर स पक स ध व. (10) वश ष स चन 1) मह र श सन व त वभ ग, श सन नण य म क अ नय /1005/126 स व -4 दन क 31 ऑ ट बर 2005 न स र द.01 न ह बर, 2005 र ज क व य न तर य च श सक य स व त नय त ह ईल य न न वन प रभ षत अ शद न नव त व तन य जन सम त क न श सन न न य न दन क प स न ल ग क ल ल र य नव त व तन य जन ल ग र ह ल. म स य अ त व त असल य नव त व तन य जन हणज मह र न गर स व ( नव त Page 26 of 34

27 व तन) नयम 1982 व मह र न गर स व ( नव त व तन च अ शर श करण) नयम 1974 आ ण सव स ध रण भ व य नव ह नध य जन य न ल ग ह ण र न ह. 2) म ज स नक स ठ असल य पद वर शफ रश स ठ प उम दव र उपल ध न झ य स य य स ठ आर त असल ल पद भरत स दभ त श सन न व ळ व ळ नग म त क ल ल आद श, प रप क, श सन नण य य न स र क य व ह कर य त य ईल. 3) ख ळ ड /म हल / क प त/ भ क प त पदव धर अ शक ल न उम दव र य सम तर आर ण च वग त न प उम दव र उपल ध न झ य स सदर पद स ठ य य स म जक वग त न सव स ध रण (सम तर आर ण वरह त) प उम दव र मध न ग णव त न स र वच र ह व शक ल. 4) नवड झ ल य उम दव र न श स कय स य वच र त घ ऊन उपल ध असल य र त पद थम पद थ पन द य त य ईल. उम दव र न पद थ पन ब बत क ण य ह क र स म धक य वर दब व आण य स य च न व नवड य द त न कम कर य त य ईल. 5) प त पर च व शप व पर स ब ध स चन य क वळ स क त थळ व नच उपल ध कर य त य ण र अस य न व म ब ईल एसएमएस द र /ईम ल द र स चन नग म त कर य त य ण र अस य न उम दव र न सदर स क त थळ ल भरत य दर य न व ळ व ळ भ ट द व न भरत य च म हत क य म ब बत अ य वत र ह य च व प त पर च व शप ड ऊनल ड क न घ य च जब बद र स ब धत उम दव र च र ह ल. 6) सदर पदभरत च नयम/ नकष म य पदभरत प ण ह ईपय त व ळ व ळ नग म त ह ण य श सन नण य/पर प क/अ धस चन य न स र बदल ह व शकत. (11) स म जक व सम तर आर ण च अन ष ग न मह व य स चन 1) द य ग ( वकल ग/अप ग) :- अप ग य त (सम न स ध, ह क च स र ण व स प ण सहभ ग) अ ध नयम त ल तरत द, श सन प रप क स व दन क , श सन प रप क दन क , म वक स व जलस ध रण वभ ग कड ल श सन नण य म क अप ग-2010/..250/आ थ -9, दन क 14 ज न व र, 2011, श सन प रप क दन क आ ण श सन श द प क म क अप ग-201/..257/आ थ -8, द.29 डस बर, 2018 मध ल तरत द न स र द य ग उम दव र न आर ण य तरत द न स र ल ग असल ल म णप स दर करण अ नव य आह. श सन प रप क, स म जक य य व वश ष सह य वभ ग, म क अप ग- 2007/.611/स ध र-3, दन क 20 ए ल, 2007 श सन प रप क, स म य श सन वभ ग, म क य य-2007/स. य /..103 (भ ग-3/16-अ, दन क 19 ऑ ट बर, 2007 तस च श सन प रप क, स म य श सन वभ ग म क अप ग-1009/..276/09/16-अ, दन क 19 म च, 2010 अ वय वह त कर य त आल य क य प दत न स र वकल ग य त स ठ आर त असल य पद वर सरळस व न नवड करत न उम दव र क ण य स म जक वग त ल आह, य च वच र न करत वकल ग ग णव त म न स र थम य च नवड कर य त य ईल व नवड क य न तर सदर उम दव र य स म जक Page 27 of 34

28 वग त ल अस ल, य स म जक वग त उम दव र स स म व न घ य त य ईल. ल ख नक व अन ह क ल वध ब बत द य ग ( वकल ग/ अप ग) वग त न अज करण य उम दव र कड कम न 40 ट क द य ग अस य च स म व य कय अ धक य च म णप असण आव यक आह. श सन नण य स म य श सन वभ ग.कअस 1315/.. 120/ 14ब, द.16 ए ल, 2016 न स र अ ध व क व ण ट, वणश त त ल द ष व चलन वलन वषयक वकल गत क व म द च अध ग व य य क र य प त च नकष ध रण करण र वकल ग उम दव र ग णव त न स र प असत ल. श सन प रप क द अ वय अप ग उम दव र स ल ख नक च मदत आव यक अस य स ऑनल ईन अज भरत न तस प ट उ ल ख कर व. उम दव र न वत: ल ख नक/ सह यक च यव थ करण आव यक र हल. ज उम दव र ल ख नक / सह यक ह पय य नवडत ल य न व शप स बत ल ख नक घ षण प त ह ईल. सदर ल घ षण प उम दव र न र जप त अ धक र य च कड न स कत क न घ ऊन पर य व ळ स बत आणन ब धनक रक र हल. य उम दव र न ल ख नक च अज त म गण क ल ल नस ल अश द य ग उम दव र न सदर सवलत च ल भ मळण र न ह य च न द य व. 2) म हल आर ण अ) म हल व ब लक य ण वभ ग कड ल श सन नण य म क 82/2001/म.स.आ- 2000/.. 415/ क.2, द मध ल तरतद न स र म हल स ठ आर ण र ह ल. य म हल उम दव र न म हल आर ण च ल भ य वय च अस ल य न तश म गण ऑनल ईन अज त करण अ नव य आह. ब) म हल आर ण च ल भ घ ऊ इ छण य म हल उम दव र न म हल व ब ल वक स वभ ग श सन नण य म क 82/ 2001/ मस आ-2000/..415/क.2, दन क तस च श सन प रप क, स म य श सन वभ ग, म क एसआर ह /..16//12/16-अ, दन क 13 ऑग ट 2014 आ ण त न तर श सन न य स दभ त व ळ व ळ नग मत क ल य आद श न स र क य व ह कर य त य ईल. श सन नण य म क स क ण 2017/..191/17/क य -2/ दन क न स र श सन न त वत क ल ल उ नत व गत गट त ( मल अर ) म डत नस य च स म धक -य न दल ल अ लकडच / नव नतम म ळ न न म ल अर म णप (Latest Non Creamy Layer Certificate ) क गदप छ नन य व ळ स दर करण आव यक र ह ल. तस च म हल आर ण य उम दव र य म णप च तप सण वभ ग य उप य त, म हल व ब ल वक स वभ ग य च म फ त करण आव यक र ह ल. 3) अ य च ग णव त ध रक ख ळ ड - श सन नण य श ल य व श ण वभ ग वभ ग च श सन नण य द.01 ज ल,2016 तस च श सन श द प क म क र ध -2002/..68/ य स-2 दन क 01 ऑ ट बर Page 28 of 34

29 2017 आ ण त न तर श सन न य सदभ त व ळ व ळ नग मत क ल य आद श न स र, व य त ख ळ ड ब बत आर ण, ड वषयक म णप पडत ळण वय मय द त ल सवलत स दभ त क य व ह कर य त य ईल. - व य त ख ळ ड आर ण च द व करण य उम दव र य ब बत त :- ख ळ ड उम दव र न अज कर य प व स ध रत तरत द न स र वभ ग य उप स च लक य च कड न ख ळ य म णप च पडत ळण क न घ ण आव यक आह. य म ळ ग णव त ख ळ ड उम दव र न क गदप पडत ळण य व ळ वभ गय उपस च लक य न ड म णप य य अस य ब बत व ख ळ ड क ण य स वग स ठ प ठरत य ब बत म णत क ल ल म णप स दर करण आव यक आह. तस च उम दव र च स ब धत स वग त ल ख ळ ड स ठ आर त पद वर शफ रश स ठ / नय त स ठ वच र कर य त य ईल. - तस च आर ण स ठ मल अरच अट ल ग र हण र न ह. - श सन श द प क म क र ध -2002/..68/ य स -2 दन क म य दल य तरत द न स र भरत वष त य - य वग त ल ख ळ ड उम दव र उपल ध झ ल न ह तर सदर आर ण इतर अदल बदल न करत य वग त ल बगर ख ळ ड उम दव र म फ त भर य च क य व ह कर य त य ईल. 4) म ज स नक श सन प रप क स व. आरट ए1079/482/16-अ दन क अ वय म ज स नक उम दव र न सम तर आर ण ल ग कर य त आल आह. म ज स नक उम दव र य ब बत त स य त क म क य ब बतच आव यक क गदप व ज ह स नक ब ड त न व न दण क ल अस य ब बत म णप व स व तपश ल दश वण र अ भल ख म णप स दर करण ब धनक रक र ह ल. तस च नवड झ ल य म ज स नक उम दव र य क गदप च स म अ धक य कड न पडत ळण झ य शव य य न नय त द य त य ण र न ह. तस च स म य श सन वभ ग कड ल श सन नण य.आरट ए 9090/62/.. 222/91/28 म बई द. 30 डस बर 1991 अ वय म ज स नक न श सन स व त न गर स व त ल पद वर नय त स ठ द य त य ण य सवलत च य न एकद फ यद घ त य वर न गर स व त ल पद वर न मण क स ठ द स य द तस फ यद घ त य ण र न ह. स म य श सन वभ ग च श सन नण य दन क न स र म ज स नक य सम तर आर ण म य य द क ळ त व य द नसत न स नक स व त म य झ ल य क व अप ग व य व न य म ळ न कर स ठ अय य झ ल य म ज स नक य क ट ब त ल फ त एक य तल नय त द ण च ध रण आह व य च 15 ट क सम तर आर ण त न वच र करण त य ईल. 5) क प त श सन नण य स व. एईएम1080/35/16अ दन क न स र क प त स ठ सम तर आर ण ल ग कर य त आल ल आह. क प त य सम तर आर ण च ल भ घ ण य उम दव र न स ब धत ज हय त ल म. ज ह धक र / ज ह प नव सन अ धक र य य कड ल Page 29 of 34

30 क प त म णप च म ळ त क गदप पडत ळण य व ळ स दर करण आव यक आह. 6) भ क प त श सन नण य स व. भ क प/1009/..207/2009/16अ दन क न स र भ क प त स ठ सम तर आर ण ल ग कर य त आल ल आह. भ क प त य सम तर आर ण च ल भ घ ण य उम दव र न स ब धत ज हय त ल म. ज ह धक र / ज ह प नव सन अ धक र य य कड ल भ क प त म णप च म ळ त क गदप पडत ळण य व ळ स दर करण आव यक आह. 7) अ शक ल न कम च र श सन नण य द. 27 ऑ ट बर 2009 अ वय पद वधर/पद वक ध रक अ शक ल न य सम तर आर ण च ल भ घ ऊ इ छण य उम दव र न स श त ब र जग र य य जन अ तग त श सक य क य लय म य त न वष क म क य च स म धक य च म णप व र जग र म ग दश क क म य सदर अन भव च न द क य च म णप ज डण आव यक आह व तश न द ऑनल ईन अज त नम द करण आव यक आह. सदर म णप व स व य जन क य लय कड ल म णप उम दव र न क गदप पडत ळण च व ळ स दर करण आव यक आह. अ शक ल न उम दव र न एकद सम तर आर ण च ल भ घ तल अस य स य च उम दव र स प ह सम तर आर ण च ल भ घ त य ण र न ह, तस आढळ य स क ण य ह व ळ नवड र य कर य त य ईल य च न द य व. 8) अन थ म हल व ब ल वक स वभ ग कड ल श सन नण य दन क अ वय अन थ म ल न ख य वग त न सम तर आर ण न चत कर य त आल ल आह. सदर वग त न ज हर त म य दश वल य पदस य एवढ उम दव र उपल ध न झ य स आर ण च अन श ष प ढ न ओढत ख य वग त न ग णव त न स र इतर उम दव र च नय त कर य त य ईल. आर ण च ल भ घ ऊ इ छण य उम दव र न अज स दर करत न तश न द करण व क गदप पडत ळण य व ळ अन थ म णप स दर करण ब धनक रक र हल. 9) स म जक व श णक य म ग सवग (एसईब स )- स म जक व श णक य म ग सवग त ल (एसईब स ) वग त ल उम दव र क रत श सन नण य स म जक य य व वश ष सह य वभ ग म क : ब स स - 10/2018/..130/म वक, दन क 7 डस बर 2018 अ वय व हत कर य त आल ल ज त च म णप, क गदप पडत ळण य व ळ स दर करण आव यक र ह ल. य वग त ल आर ण च ल भ कर त अ लकड ल / न वनतम म ळ न न म लयर म णप क गदप तप सण च व ळ स दर करण आव यक आह. 10) ख य वग त ल आ थ क टय द ब ल घटक (EWS) ख य वग त ल आ थ क टय द ब ल घटक त ल (EWS) वग त ल उम दव र कर त Page 30 of 34

31 स म य श सन वभ ग कड ल श सन नण य म क र आध -409/..31/ 16-अ, दन क 12 फ व र, 2019 अ वय व हत कर य त आल ल क गदप / प र व (प र श ट-क) आ ण घ षण प (प र श ट- ड) पडत ळण य व ळ स दर करण आव यक आह. तस च आर ण च ल भ घ य स ठ अज द र य /उम दव र य क ट ब च एक त व ष क उ प न.8 ल ख य आत अस ल प हज व त य त क व तच क ट ब य मह र र य त द.13 ऑ ट बर 1967 र ज क व य प व च र हव स असण आव यक आह. स म य श सन वभ ग च श सन नण य दन क न स र ख य वग त ल आ थ क य द ब ल घटक त ल उम दव र न वय, पर फ व इतर अन य सवलत य इतर म ग स वग स र य श सन न व ळ व ळ ल ग क ल य नयम न स र र हत ल. (12) इतर सव स ध रण स चन 1) य उम दव र न य प व जर य च न व र जग र व वय र जग र म ग दश न क कड, स व य जन क य लय, सम जक य ण, आ दव स वक स क प अ धक र तस च ज ह स नक क य ण अ धक र क य लय त न व न द वल असल तर अश उम दव र न वह त म दत त वत र य ऑनल ईन अज करण व प र श क भरण आव यक र ह ल (म ज स नक न पर श क भरण आव यक न ह ) तस च क प त, अ शक ल न अश इ छ क व प उम दव र न द ख ल भरत य अ धक त स क त थळ वर ऑनल ईन प दत न अज स दर करण आव यक आह. अश उम दव र न अ य क ण य ह म ग न स दर क ल ल अज वच र त घ तल ज ण र न ह त. अश उम दव र न क य लय म फ त वत पण कळ वल ज ण र न ह. 2) अन भव य ब बत त म सक, नयतक ल क, अ शक ल क, व य व तन, अ शद न मक, वन व तन त व वर क ल ल अ शक ल न स व च क ल वध त स व त भ र हण न न मण क च क ल वध, अ त र त क य भ र च क ल वध अन भव स ठ हय धरत य ण र न ह. 3)स म य श सन वभ ग कड ल श सन नण य. ब स स 2011/ /2011/16-ब दन क 12 डस बर 2011 न स र म ग सवग य उम दव र न ज त व धत म णप क गदप तप सण च व ळ स दर करण आव यक र ह ल. श सन नण य दन अ वय नवड य द त नवड झ ल य उम दव र कड ज त व धत म णप नस य स 06 म ह य च आत, ज त व धत म णप स दर करण आव यक र ह ल. वह त म दत त ज त व धत म णप स दर न क य स स ब ध त उम दव र न स व त न कम कर य त य ईल. 4) स म जक व श णक य म ग सवग त ल (एसईब स ) वग त ल उम दव र क रत श सन नण य स म जक य य व वश ष सह य वभ ग म क : ब स स - 10/2018/..130/म वक, दन क 7 डस बर 2018 अ वय व हत कर य त आल ल ज त च म णप, क गदप पडत ळण य व ळ स दर करण आव यक र ह ल. तस च, श सन नण य स म जक य य व वश ष सह ययक वभ ग म क: स ब स -10/2013/..35/म वक, Page 31 of 34

32 दन क 15 ज ल 2014 अ वय श णक व स म जक टय म ग सवग कर त (ईएसब स ) द य त आल ल ज त म णप स म जक व श णक य म ग सवग त ल (एसईब स ) वग त ल आर ण कर त य धर य त य त ल. य वग त ल आर ण च ल भ कर त अ लकड ल / न वनतम म ळ न न म लयर म णप क गदप तप सण च व ळ स दर करण आव यक आह. 5) व.ज.(अ)/भ.ज.(ब)/भ.ज.(क)/भ.ज.(ड)/ व.म.., इम व, एसईब स व ईड य एस य वग त ल आर ण च ल भ घ ऊ इ छण य उम दव र न तस च म हल आर ण च ल भ घ ऊ इ छन य ख य वग त ल म हल उम दव र न उ नत आ ण गत य त व गट ( म लयर) य म य म डत नस य ब बतच स म अ धक य न दल ल अ लकड ल / न वनतम म ळ न न म ल यर म णप अज स दर कर य य श वट य दन क पय त त करण आव यक र ह ल. सदर म णप च पडत ळण क गदप तप सण य व ळ कर य त य ईल. 6) श सक य / नमश सक य कम च य न य च अज य य स ब धत नय त धकरण य परव नग न भर वय च आह. अश परव नग त क य च त क गदप पडत ळण य व ळ उम दव र कड असण आव यक आह. 7) ऑनल ईन अज क ल अथव व हत अह त ध रण क ल हणज प त प र स बस य च /क गदप पडत ळण स ब ल व य च अथव नय त च ह क त झ ल अस न ह. नवड य क ण य ह ट य वर अज द र व हत अह त ध रण न करण र आढळ य स क व ख ट म हत प र व य स अथव एख दय अज द र न य य नवड स ठ नवड स मत वर य /अ य र य दब व आणल अथव ग र क र च अवल ब क य स य स नवड य त न ब द कर य त य ईल. 8) नवड य स झ य न तर क व नय त न तर क ण य ह ण उम दव र न दल ल म हत अगर क गदप ख ट स दर क य च क व खर म हत दडव न ठ व य च नदश न स आ य स य उम दव र च उम दव र / नय त ब द कर य त य ईल, व श सन च दश भ ल क य करण सदर उम दव र व द य य त क य व ह कर य त य ईल. 9) च र य-प व च र य पडत ळण अ त अ प ह ब ब आढळ न अस य स स ब धत उम दव र नय त स ठ /स व स ठ प र ह ण र न ह. तस च क ण य ह ट य वर अस उम दव र अप ठरत ल. 10) नवड झ ल य उम दव र न आव यक य सव म णप /हम प इ य द च प त त क न द ण आव यक र ह ल. तस च य म णप च पडत ळण व हत प दत न स र क न घ ण ब धनक रक र ह ल. स व त नय त ह ण य उम दव र न नयम न स र आव यक त स व व श तर पर / श ण व हत म दत त उ त ण /प ण करण आव यक र ह ल. 11) मह र र य ल कस व (म ग सवग य स ठ आर ण) अ ध नयम 2001 मध ल कलम 4(3) न स र वम त ज त (अ), भट य जम त (ब), भट य जम त (क), भट य जम त Page 32 of 34

33 (ड), य वग स ठ व हत क ल ल आर ण अ तग त पर वत न य अस ल, आर त पद स ठ स ब धत वग व र त ल य य व प उम दव र उपल ध न झ य स चल त/स ध र त श सन ध रण म ण उपल ध वग त ल उम दव र च वच र ग णव त य आध र वर कर य त य ईल. 12) अप रह य क रण तव क व न स ग क आप त म ळ क व श सन आद श न व हत दन क स प त पर /ऑनल ईन प र घ ण श य नस ल तर श सन ठरव न द ईल य म ण स ई य दवश ल ख /ऑनल ईन पर घ य त य ईल. य ब बत उम दव र न एस.एम.एस., ई-म ल, व स क त थळ द र कळ व य च जब बद र मह आय.ट. य च तर वत म नप त न कळ व य च जब बद र नय त धक र /स ब धत ज ह प रषद य च र हल. 13)ल ख /ऑनल ईनप र स क गदप पडत ळण स उम दव र स वखच न उप थत रह व ल ग ल. 14) नवड झ ल य उम दव र च व यक य तप सण कर य त य ईल. व यक य अहव ल तक ल अस य स क ल ल नवड व न मण क र य कर य त य ईल. 15) वर ल अट व शत नयम य त र त श सन न व ळ व ळ नग मत क ल ल आद श व नण य ल ग र ह ल. 16) ज हर त मध ल क ह म य श सन नणय य वस गत अस य स श सन नण य अ तम र ह ल. 17) सम नग ण आ ण आ मह य त श तक-य च प य :- उम दव र न सम न ग ण मळ य स उम दव र च ग णव त य द त ल ध य म स म य श सन वभ ग कड ल श सन नण य म क म -1216/..65/16/13-अ, दन क 13 ज न, 2018 मध ल तरत द न स र न चत करण त य ईल. य म य आ मह य त श तक य य प य स थम ध य र ह ल. 18) श सन स म य श सन वभ ग प रकप. नम -2017/(..92/17)/13-अ, दन क म धल तरत द न स र ल ख पर म य सम न ग ण मळ ल य उम दवर च ग णव त य द त सम व श करत न आ मह य त श तक-य य प य स थम ध य द य च श सन य ध रण न स र अश उम दव र कड अज करत व ळ स ब धत ज ह तर य स मत न य स क ट ब त ल म त श तक-य च प य हण न प ठर व य ब बतच प र व स कत तसह क गदप छ नन य व ळ पडत ळण स मत स उम दव र न उपल ध क न द ण आव यक र ह ल. (13). पर स व श 1) प त पर व क गदप पडत ळण स ठ य य -ज य स ठ य ण र खच उम दव र स वत: कर व ल ग ल. 2) फ त प न, प सल, व शप, ओळख च म ळ प र व व य च छ य कत त अथव व शप वर ल स चन न स र परव नग दल य स ह य सह उम दव र ल पर क त व श Page 33 of 34