ប៉ាណូស កាជីល - The lazy man (AS055)

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "ប៉ាណូស កាជីល - The lazy man (AS055)"

प्रतिलिपि

1

2 smaspabrkumkargar GñkniTan elak fug elov rs;enapumi ):atag GñkcgRkg nigeroberog elak efog saevon elak júv PYn kbaøa pg Dim GñkKUrrUbPaB elak Bun TYj KN!kmµkarRtYtBinitü elak v:ag evij elak ERsn kvav elak efog saevon elak myg ParIm elak kvas Tiv elak Edg GWj elak Lan Tit elak kvas kvin elak Xin suxsmegon elak ebc eyk

3 Gj;Es ):anus kacil esik EB TI ):anus ebor duv ekøa kam:aj; é;gv GU TI Kn esa GuH. élg enah Gn;ED ekøa kam:aj; ka LaM ):ak; hi v:at; epo erbui XU)a ersac etok biuc ka TI Kn esa Lak;ka BU edl hhka kam:aj; EG enah sagvh GU Gük; v:ac;. 1

4

5 RtK; EG GU égv haguj? -GU TI j:a GuH kam:aj; GIs Ga mn swt Lwg Ga EG égv haguj hg. Kn enah Gn;dIs RtK; Gn; sic {kmcileph}. katamg vk! XU)a pa nienah! Gn;ED ekøa kam:aj; ka ehak xak; hg. bk! Gn;ED swt Twl ):ak; hi kam:aj; EG ka égv haguj ekit Kn kam:ak! em:aj Gn;ED Gn; sic pa {kmcileph} BYy ):anwr XU)a r:h ka Gn;ED tatic hg. Tuj muamg køamg dar; Lwg enah kmcileph ka tis RkaK; dak; Lay:am! ):aj! tam! emuik 3

6

7 ph enah TI Kn r:uh ):anus ):artg! em:aj duv dak; Lay:am! lu RtaMg Rb:K! g:ar xak; yc dwg ka EG GU éc kakab. sar enah Rb:K! Gn; Bw ém:k EG TI kan Guk But xak;. Gn;tIK Lwg enah Bw EG ka erbui myt Tuc jg Kg kaevog EG egi r:h lu ):anus RKwb Rsuk RKwb emog GU pa kam:ak! GU pa Gg;kan; erbui LaM kakab lu Kn r:uh EG. ):anus ):artg! enah pa ebo Gøú Rb:K! Gn; Kn r:uh EG éc kakab EG cwg Gn; Kn EG TI ):anus enah LÚt. bk! katamg sar enah ekh ):anus RKwb Rsuk eth 5

8

9 enah LaM ):ak; Ga m:ak; Ti But. myt Tuc jg Kg kaevog ka LaM Gük; kmcileph ):arka ka Twl ):ak; eta kmcileph twg GU éc cak. myt Tuc GU Gøú bn cwg Rb:K! nicm! ka swt r:h lu Bw tamgla. Twl ):ak; hi Gn;ED r:h pa! -kmcileph GU éc LaM GuH vk! xg EG pa kacil cak. -Twl EG pa kacil cak kijego Gn;dIs LaM tug! EG lu Rki Ga Rb:K! nicm! Gn; EG LaM LÚt. élg enah myt Tuc ka LaM NavÁ hg Twl ):ak; eta Gn;ED r:ub kmcileph tak; kas b exa 7

10

11 b:b! nienah! Bw Gg;kan; r:uh enah égv samggy GU Gøú bn cwg kab xg EG kasuh GU Gøú ekh cwg Lav:an; NavÁ. élg enah EG ka ):aj;sg; Kn r:uh EG lu kmcileph Twb GU ):aj! But GU ):aj! ebok xg EG Xwt pa! {j:a Kn Gaj; ):anus kanwt kanur TI r:as TI GM):as RtK; TI ):anus GU tar;la GU tar;ly; Env Ga}. ):aj;sg; ):aj;sa ekh Bw Gg;kan; ka tamghiüt Kn EG lu kmcileph Lac; Lwg hi. sak; Lwg EG TI kam:aj; kmcileph ka TI But Rb:K! g:ar Rb:K! edar samr:ab; sim xab;xy EG. 9

12

13 -GU RtK; GMehµa )ak GU RtK; GMehµa karhi GuH ekøa Ga hg BU egi pa m:as R):ak;. kanak! Ga Kit xa xak;. élg Ga pa GIs cak ):ath! GMehµa Env Ga NavÁ GIs Gük; swt ka Bin ehak -j:a cwg kum! ka élg Ga pa buic y:h! Gaj; LaM Gük; dar; cm ka TI. -paenah! dar; y:ag! GIs EC NaMg hg r:aem:h GIs Gük; dwg m:as R):ak; enah ka Bin bk! ekh ekøa. tar kamlw kmcileph ka LaM ruik Gj;CUn swt m:as R):ak; enah BUk ):aj! Gg;rWum hi sl; 11

14 Lwg enah EG BUk hh Lan hi egog érkl RkM. Gn;tIK Lwg enah Gn;ED ka cval; BU Rb:K! hi ka Gn;ED éck etok R):ak; salak; etok m:as dak; Lay:am! xak;. sar Ga katamg Twl ):ak; Rsuk Bw Gn;hñI kmcileph. EG pa! {ebo ed ekg Lwg Gaj; em:aj hat; cat; Lwg Gaj; em:aj tm talam! ka ):artg! xak; ):anus enah Rb:K! hi R):ak; salak; lu m:as }. élg enah EG ka ecok Tuc jg Kg kaevog LaM v:ag LaM ru:b tamgla hi enah. ):artig dar; enah kmcileph égv küak; hi kam:aj; EG 12

15 epat ):ak; Gn;eToK. Twl nienah! BU ka r:ub ck; dwg kmcileph ekhenah kab pa! {j:a m:aém: ekg GIs Rb:K! hi lu R):ak; salak; lu m:as dar; Ga jwn cwg ):an;eta! hg GIs Ga }. em:ajrtu Lwg enah kam:aj; kmcileph ka Twl ):ak; hi padi b:b! ):anus egog duv r:asuv r:ast; bk; Gn;da cwk h k bk; Gn;da ):ak! dav bk; Gn;da NavÁ cwk éxl égv hh Lan hi EG egog kagøj;. b:b! nienah EG ka GMb:j; Twb xaxr; NUs Dwk" pa! -kaj:a RtK; Gn;dIs égv Rb:K! hh hi Gaj; 13

16 kaégøg kagøj; niego? ebø:h RTg Gaj; cwg m:ut Bwg hi Gaj;. -GU Gn; GuH xg Bw tamgla jwn pa ):anus ebo katam GU Gn; m:ut GuH Bwg hi Ga. -GU Gn; nicm! Twl hi Gaj; Rkan Gaj; hg Ga pa TI sar kadi kab GMb:j; ):alwg EG th! j:a RtK; Rb:K! Env Ga? ekh pa nienah EG ka m:ut kanug hi padi b:b! BU r:ub ck ekøa EG ;. 14

17 Gn;ED Bw Kn Rsl; KYb esab Lak;ka cwg Gn;hñal; Lak;ka GU! Bw> >Kn Gn;ED kabgj;rsm#. élg enah Kn EG pa! -Bw j:a GIs erbui BU r:ub ck; Rb:K! )ab Kn Gaj; ekøa Gaj; Lak;ka su Lak;ka saek pa TI sar 15

18 TI kadi kab r:hkh dak; ):alwg j:a RtK; r:ub ck; LÚt niego? -yi ém:k ebo cwg Gøú Gn;tK; ka ekøa GIs Kn Gaj; samk! ka BU Gn;eToK. -y:h! BU Gn;eToK ka GU RtK; GuH Rb:K! niego Bw TI dwg GIs sanuk dwg GIs ka GU dak; edl. Kit dar; Ga EKg m:at; GIs EC Rb:K! éds niego NavÁ. -GwH nicm! cwg Rb:K! Gaj; Lab; GU Rb:K! hg. ekh Lab; ka jm Pm ka yc EG ka erbui myt Tuc ruis kmcileph. élg enah kmcileph lu 16

19 kam:aj; EG ka ECk m:as R):ak; Gn; ka Bw Gn;ED Gn;da. caenk Bw Gn;ED enah ka mb emog Gn; ka Gg; EG lu Kn EG. élg enah EG ka ):atuk swt m:as R):ak; enah swt ):ak; hi. 17

20 Gn;tIK Lwg enah kmcileph lu kam:aj; EG ka RTug ruamgéh Rsuk eth lu emog TieNaH! dak; r:k Er eliy hg. 18

21 esovepaerogerbgnitangmbi { mnusslk;gacm_} rbs;cncatitmbyn ext!rtnkiri e)ahbum<elikti1 cmnyn 35 k,al Ex FñÚ qñam 2008 ebicg;)anbt manbenßmetot sumtak;tgtamgasydæanxagerkamenh GgÁkarshkar (ICC) P.O BOX 612 PñMeBj km<úca Tel: / b P.O BOX )anlug ext!rtnkiri Tel: A folk tale written in Tampuan language of Rattanakiri province, Kindom of Cambodia. First printing 35 copies, December For more information or copies contact the address above.

22

23 Prepared for first online distribution in March 2015 by អងគក រសហក រអនដរជ រ កម ព ជ International Cooperation Cambodia P.O. Box 612, Phnom Penh, Cambodia Tel: / This work is dual licensed under either of these Creative Commons licenses: Attribution-ShareAlike 4.0 International License.(Cc-BY-SA) To view a copy of this license, visit Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) To view a copy of this license, visit You are free to: Share copy and redistribute the material in any medium or format Adapt remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Under the following terms: Attribution You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. ShareAlike If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.