Slide 1

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Slide 1"

प्रतिलिपि

1 नन ह ट न क स ननक

2

3 एक सभम क फ त ह कक एक ट न-स मभथ न ऩ य न ट न स नन ह -नन ह स ननक फन म. सफ स ननक स ध खड थ. हय एक न क ध ऩय फ द क ऩकड यख थ औय र र, स दय ज क, न र ऩतर न औय क र य ग क ऊ च, स न क बफल र रग, ह ऩहन यख थ. अ नतभ स ननक फन न क लरए उसक ऩ स ऩम प त ट न नह फच थ, इसलरए उस स ननक क एक ह ग थ. कपय ट न-स मभथ अऩन ट न क स ननक क खखर न क एक द क न भ र गम. श घ र ह उसक खखर न एक छ फच च क लरए जन भटदन क उऩह य मवर ऩ खय द लरए गए. जफ अऩन ब ई औय फहन क स भन छ रडक न ड ब फ ख र त ज खखर न सफस ऩहर फ हय ननक र वह थ एक ग व र स ननक.

4 ट न क स ननक क स भन क गज क एक भहर यख थ. भहर क च य तयप श श क झ र थ, स जसभ श श क ह स त य यह थ. र ककन सफस स दय खखर न थ, ककर क द व य ऩय खड, ग र फ घ घय ऩहन, क गज क नन ह नत क. उसक न र कभयफ द ऩय एक फड लसत य खझरलभर यह थ. नन ह नत क न अऩन फ ह उठ यख थ औय एक ऩ व अऩन ऩ छ इस तयह उठ यख थ कक वह टदख ई न द यह थ. मह रडक भ य म ग म ह, मह सभझ कय कक, उसक ब नत, नत क क ब एक ग थ, स ननक न स च.

5 उस य त, जफ घय क सफ र ग स गए, सफ खखर न ख रन रग. न -क र कय ग डडम कर फ स ज म कयन रग जफकक अन म खखर न न चन औय इधय-उधय द डन रग. लसप ट न क स ननक औय क गज क नत क अऩन जगह स नह टहर. वह स मथय खड यह औय एक क एक द सय क द खत यह. अच नक घड न आध य त क घ फज ई औय ख क! ज क-इन-द-फ क स क ढक कन ख र गम औय एक श त न ज स टदखन व र फ न उछर कय फ हय आ गम. अऩन आ ख अऩन ऩय गड म यख, स ननक! फ न चचल र म. र ककन स ननक स ध द खत यह. त ठ क ह, द खन कर भ क म कयत ह! फ न ग य म.

6 अगर स फह छ रडक क छ द य तक ट न क स ननक क स थ ख रत यह. कपय ख र ह ई खखडक क च ख ऩय उस यख टदम. इसक ऩहर कक वह सभझ ऩ त, श मद हव क क यण म कपय श त न फ न क क यण, स ननक उड कय खखडक क फ हय ज चगय. छ रडक ब ग कय खखडक क ऩ स आम औय फ हय द खन रग. उसन, त न भ स ज र न च, गर भ द ख. र ककन उस क छ टदख ई न टदम. प र ज, क म भ न च ज कय अऩन स ननक क ढ ढ नह सकत? उसन अऩन आम स ऩ छ. र ककन आम न लसय टहर कय भन कय टदम. फ हय इतन त ज वष ह यह थ कक छ रडक क लरए फ हय ज न ठ क न थ.

7 आम न खखडक क ज य स फ द कय टदम. छ रडक फस द ख भन स खखडक क श श स फ हय द ख सकत थ. न च गर भ द न ख रडक फ रयश भ ख र यह थ. उन ह ट न क स ननक लभर गम. य मत क द ऩत थय क फ च स ननक उर प स ह आ थ. चर, इसक लरए एक न व फन त ह! द न रडक चचल र ए. उस य मत क न र भ इतन ऩ न फह यह थ कक एक छ नद स फन गई थ. एक ऩ य न अख फ य र कय उन ह न एक न व फन र औय उसभ नन ह स ननक क यख टदम औय उस न र क ऩ न भ फह टदम.

8 जफ न व ऩ न भ त ज स फह यह थ, नन ह स ननक उस भ स ध खड थ औय स भन द ख यह थ. अफ भ कह ज यह ह? उसन स च. मह उस फ न क गरत ह ग. अगय वह स दय नत क भ य स थ ह त त भ ऩयव ह न कयत. तब एक फड च ह न व क ऩ स ऩ न स फ हय आम. र क! त म ह य ऩ सऩ कह ह? वह चचल र म. र ककन न व आग चरत गई, त ज, औय त ज.

9 क गज क न व फहत ह ई न र स ननकर कय नहय भ ज चगय. अफ तक वह इतन ग र ह गई थ कक अचधक सभम तक त य न सकत थ. आखखयक य, न व क कड - कड ह गए औय ट न क स ननक खड -खड ह स ध ऩ न भ फ गम, न च, औय न च...र ककन तब एक फड भछर उस ननगर गई. मह अ दय ककतन अ ध य ह! उसन स च. भ य ड ब फ स ब अचधक अ ध य!

10 भछर नहय भ त यत यह औय स गय भ ऩह च गई. वह अऩन ऩ भ ट न क स ननक क अऩन स थ र गई. नन ह स ननक उस फड कभय क ववषम भ स च यह थ जह फच च थ, खखर न थ, क गज क भहर थ औय स दय नत क थ. भ झ रगत ह कक उनस भ य ब अफ कब न ह ग - उस द फ य न द ख ऩ ऊ ग, उसन आह बय. उस इस फ त क अन भ न ह न थ कक वह कह थ म उसक स थ क म ह यह थ. र ककन स म ग स फड भछर एक भछ आय क ज र भ प स गई. भछ आय न ज र क ख च कय न व ऩय चढ लरम.

11 भछ आय ऩकड ह ई स य भछलरम नगय भ र आम औय एक भछर फ चन व र न फड भछर अऩन द क न भ सज कय यख द. थ ड सभम फ द ह भछर खय दन क न आम -छ रडक क आम औय उसन वह फड भछर च न कय खय द र स जस क अ दय ट न क स ननक थ.

12 आम न भछर र कय फ वच क द. ककतन फटढ म भछर ह! फ वच न प रसन नत स कह औय ऩक न क लरए उसन भछर क ऩ क. र ककन इसक ब तय क ई सख त च ज ह, वह फ दफ द ई. वह आश चम चककत ह गई, जफ उसन भछर क ऩ स ट न क स ननक फ हय ननक र. आम उस खखर न क त य त ऩहच न गई. मह त छ मव भ क ख म ह आ ट न क स ननक ह! उस न चचल र कय कह.

13 जफ छ रडक क ऩत चर कक उसक ख म ह आ स ननक लभर गम थ त वह फह त प रसन न ह आ. जह तक ट न क स ननक क फ त थ त र फ सभम तक अ ध य भ यहन क क यण, भछर क फ हय, त ज प रक श द खत ह वह थ ड घफय गम. अ तत: उस सभझ आम कक वह कह थ. स ननक क भ ज ऩय वह खखर न टदख ई टदम, क गज क स दय भहर औय श श क झ र. उसक स भन वह प म य नत क थ ज अब ब एक ग ऩय खड थ. अगय आ स फह न क लरए उसक ऩ स थ ड ट न ह त त वह अवश म य ऩडत. इसक फज म वह नत क क एक क द खत यह औय वह ब उस एक क द खत यह. सम प त

14