GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR FINAL VOTER LIST- STUDENTS COUNCIL ELECTION 2019 PART IX BOOTH-14 SCHOOL OF STUDIES - NATURAL RESOURCES S.NO.

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR FINAL VOTER LIST- STUDENTS COUNCIL ELECTION 2019 PART IX BOOTH-14 SCHOOL OF STUDIES - NATURAL RESOURCES S.NO."

प्रतिलिपि

1 FORESTRY DEPARTMENT 1 B.Sc. I 2 B.Sc. I 3 B.Sc. I 4 B.Sc. I 5 B.Sc. I 6 B.Sc. I 7 B.Sc. I 8 B.Sc. I 9 B.Sc. I 10 B.Sc. I 11 B.Sc. I 12 B.Sc. I 13 B.Sc. I 14 B.Sc. I 15 B.Sc. I 16 B.Sc. I 17 B.Sc. I 18 B.Sc. I 19 B.Sc. I 20 B.Sc. I misuæ pksgku fdlqu çlkn UPENDRA CHOUHAN KISHUN PRASAD ljou dqekj ukjk;.k pksgku SARWAN KUMAR NARAYAN CHOUHAN vfhk"ksd lkgw yyyw eksgu lkgw ABHISHEK SAHU LALLU MOHAN SAHU vkpê oekz èkeszuæ oekz ARCHIE VERMA DHARMENDRA VERMA v#.k pksgku çdk'k pksgku ARUN CHOUHAN PRAKASH CHOUHAN vk'kh"k cjsb dugs;k yky cjsb ASHISH BARETH KANHAIYA LAL BARETH vfors'k ;kno clar ;kno AVITESH YADAV BASANT YADAV vk;q"eku Çlg jktiwr fnysüoj Çlg jktiwr AYUSHMAN SINGH RAJPUT DILESHWAR SINGH RAJPUT Hkkjrh lkgw jkesüoj çlkn lkgw BHARTI SAHU RAMESHWAR PRASAD SAHU Hkwfedk Mulsuk ';ke yky Mulsuk BHUMIKA DANSENA SHYAM LAL DANESNA Hkwis'k lkgw Hkkxor lkgw BHUPESH SAHU BHAGWAT SAHU pkgr f=osnh vf[kys'k f=osnh CHAHAT TRIVEDI AKHILESH TRIVEDI paælsu dksjh dks'ky çlkn dksjh CHANDRASEN KORI KAUSHAL PRASAD KORI fp=ys[kk xtkuan flugk CHITRALEKHA GAJANAND SINHA fpr;saæ nsokaxu jes'k nsokaxu CHITYENDRA DEWANGAN RAMESH DEWANGAN nsosuæ paækdj çºykn paækdj DEVENDRA CHANDRAKAR PRAHALAD CHANDRAKAR nh{kk dq'kokgk jkts'k dq'kokgk DIKSHA KUSHWAHA RAJESH KUSHWAHA fno;k catkjs ueznk yky catkjs DIVYA BANJARE NARMADA LAL BANJARE xksjh'kk tksygs puæ,l tksygs GOURISHA JOLHE CHANDRA S JOLHE g"kz oèkzu jkt jktcyh Çlg HARSH VARDHAN RAJ RAJBALI SINGH 1 CEO GGV SC-2019

2 21 B.Sc. I 22 B.Sc. I 23 B.Sc. I 24 B.Sc. I 25 B.Sc. I 26 B.Sc. I 27 B.Sc. I 28 B.Sc. I 29 B.Sc. I 30 B.Sc. I 31 B.Sc. I 32 B.Sc. I 33 B.Sc. I 34 B.Sc. I 35 B.Sc. I 36 B.Sc. I 37 B.Sc. I 38 B.Sc. I 39 B.Sc. I 40 B.Sc. I 41 B.Sc. I gæ"kr dqekj cezu HARSHIT KUMAR VERMAN fgeka'kq ;kno HIMANSHU YADAV fguk HINA tkx`fr ik=k JAAGRITI PATRA tkugoh pansy JANWI CHANDEL dyiuk nqcs KALPNA DUBEY dapu oekz KANCHAN VERMA f[kys'k lsfb;k KHILESH SETHIYA [kq'kcw vuar KHUSHBOO ANANT dqynhi oekz KULDEEP VERMA Dyquy jktho nsokaxu KUNAL RAJEEV DEWANGAN dq'ky dqekj ivsy KUSHAL KUMAR PATEL yksds'k dqekj VaMu LOKESH KUMAR TANDAN ydh lkgw LUCKY SAHU ekulh Çlg MANSI SINGH eks- rksdhj glu MD TAUKEER HASAN eksàhl flag MOHNISH SINGH ujs'k dqekj csljk NARESH KUMAR BESRA fuf'kdkar ".ku NISHIKANT KRISHAN çrh{kk,ôk PRATIKSHA EKKA çsfjr jkt PRERIT RAJ vfuy osezu ANIL VERMAN jke'kj.k RAMSHARAN dq'kkek dqekj KUSHAMA KUMAR vkuan jke ik=k ANAND RAM PATRA ;ksxs'k pansy YOGESH CHANDEL eqds'k dqekj nqcs MUKESH KUMAR DUBEY ".kk oekz KRISHNA VERMA ujsuæ lsfb;k NARENDRA SETHIYA gsepuæ vuar HEMCHANDRA ANANT lks[khyky oekz SAUKHILAL VERMA y{eh çlkn nsokaxu LAXMI PRASAD DEWANGAN gfjyky ivsy HARINATH PATEL >Eeu nkl VaMu JHAMMAN DAS TANDAN vkuan dqekj lkgw ANAND KUMAR SAHU egs aæ Çlg MAHENDRA SINGH,l, valkjh S A ANSARI txuukfk Çlg JAGANNATH SINGH f'ko nkl csljk SHIV DAS BESRA [kksjcgjk र म ".ku KHORBAHRA RAM KRISHAN ifj;kstu,ôk PARIYOJAN EKKA fct; dqekj cjuoky BIJAY KUMAR BARNWAL 2 CEO GGV SC-2019

3 42 B.Sc. I 43 B.Sc. I 44 B.Sc. I 45 B.Sc. I 46 B.Sc. I 47 B.Sc. I 48 B.Sc. I 49 B.Sc. I 50 B.Sc. I 51 B.Sc. I 52 B.Sc. I 53 B.Sc. I 54 B.Sc. I 55 B.Sc. I 56 B.Sc. I 57 B.Sc. I 58 B.Sc. I 59 B.Sc. I 60 B.Sc. I 61 B.Sc. I 62 B.Sc. I fç;ka'kh nqcs PRIYANSHI DUBEY fç;ka'kh frokjh PRIYANSHI TIWARI jkds'k esgj RAKESH MEHER fjf'kdk volfkh RISHIKA AWASTHI fjrs'k dqekj Jhokl RITESH KUMAR SHRIVAS _frd xfgjs RITIK GAHIRE fjfrdk c?ksy RITIKA BAGHEL jks'ku [kkejh ROSHAN KHAMARI lsdr csjk SAIKAT BERA lanhi uk;d SANDEEP NAYAK lr;e jk; SATYAM RAI lksjhk SAURABH 'ksyfouk yky SHAILVINA LAL Js;k frokjh SHREYA TIWARI 'kqhkkad lksudj SHUBHANK SONKAR l`"vh ekfudiqjh SRISHTI MANIKPURI lq;'k txr SUYASH JAGAT Lokfr oekz SWATI VERMA mfnrk j ; UDITA ROY foøe vkuan fejk VIKRAM ANAND MISHRA foy{k.k x<+soky VILAXAN GAREWAL jke :i nqcs RAM ROOP DUBEY çnqeu yky frokjh PRADUMAN LAL TIWARI 'kkshkdj esgj SHOBHAKAR MEHER 'kjn volfkh SHARAD AWASTHI vkseds'k Jhokl OMKESH SHRIVAS vüouh xkfgjs ASHWANI GAHIRE lqfjr jke c?ksy SURIT RAM BAGHEL rudèkj [kkejh TANKADHAR KHAMARI flflj dqekj csjk SISIR KUMAR BERA ijsüoj uk;d PARESHWAR NAYAK :iukjk;.k jk; ROOPNARAYAN RAI fp=su CHITREN fcgkjh yky BIHARI LAL jkts'k frokjh RAJESH TIWARI jsok jke lksudj REWA RAM SONKAR jkts'k ekfudiqjh RAJESH MANIKPURI lquhy dqekj txr SUNIL KUMAR JAGAT gjh oekz HARI VERMA lqchj j ; SUBIR ROY Hkkxor çlkn fejk BHAGVAT PRASAD MISHRA Mh,u x<+soky D N GAREWAL 3 CEO GGV SC-2019

4 63 B.Sc. I 64 B.Sc. I 65 B.Sc. I 66 B.Sc. I 67 B.Sc. I 68 B.Sc. I 69 B.Sc. II 70 B.Sc. II 71 B.Sc. II 72 B.Sc. II 73 B.Sc. II 74 B.Sc. II 75 B.Sc. II 76 B.Sc. II 77 B.Sc. II 78 B.Sc. II 79 B.Sc. II 80 B.Sc. II 81 B.Sc. II 82 B.Sc. II 83 B.Sc. II fou; dqekj Hkh[ke egrks VINAY KUMAR BHIKHAN MAHTO fouksn 'kekz vfuy 'kekz VINOD SHARMA ANIL SHARMA ;kfeuh csnjs l[kkjke csnjs YAMINI BEDRE SAKHARAM BEDRE ;qxy lkgw jktdqekj YUGAL SAHU RAJKUMAR ;qäk ;kno egs'k ;kno YUKTA YADAV MAHESH YADAV ;qojkt Çlg dqekj Çlg YUVRAJ SINGH KUMAR SINGH ;'kloh xqirk çhkkr dqekj xqirk YASHASWI GUPTA PRABHAT KUMAR GUPTA vfhkuo ivsy ch~,y~ ivsy ABHINAV PATEL B. L. PATEL vfhk"ksd Çlg Lo ;ksxs'k Çlg ABHISHEK SINGH LATE Mr. YOGESH SINGH vt; vefj;k rksj.k yky vefj;k AJAY AMARIA TORAN LAL AMARIA vt; Çlg ';ke yky AJAY SINGH vkdk'k dqekj ivsy AKASH KUMAR PATEL v{k; lw;zoa'kh AKSHAY SURYAVANSHI vfe; jatu egkuan AMIYA RANJAN MAHANANDA vapy lksuh ANCHAL SONI vk;zu ik.ms; SHYAM LAL gsear ivsy HEMANT PATEL lkoar lw;zoa'kh SAWANT SURYAVANSHI tnqekuh egkuan JADUMANI MAHANANDA ihrkecj lksuh PITAMBER SONI tqxy fd'kksj ik.ms; ARYAN PANDEY JUGAL KISHOR PANDEY vkfr'k iuuk vthr iuuk ATISH PANNA AJEET PANNA vk;q"k paækdj eukst paækdj AYUSH CHANDRAKAR MANOJ CHANDRAKAR vk;q"kh ;kno vüouh ;kno AYUSHI YADAV ASHWANI YADAV Hkwfedk fyygkjs lq[knso fyygkjs BHUMIKA LILHARE SUKHDEV LILHARE fnisuæ çrki Çlg Lo ds,l iksrsz DEEPENDRA PRATAP SINGH LATE K. S. PORTEY 4 CEO GGV SC-2019

5 84 B.Sc. II 85 B.Sc. II 86 B.Sc. II 87 B.Sc. II 88 B.Sc. II 89 B.Sc. II 90 B.Sc. II 91 B.Sc. II 92 B.Sc. II 93 B.Sc. II 94 B.Sc. II 95 B.Sc. II 96 B.Sc. II 97 B.Sc. II 98 B.Sc. II 99 B.Sc. II 100 B.Sc. II 101 B.Sc. II 102 B.Sc. II 103 B.Sc. II 104 B.Sc. II nsovkf'k"k DEVASHISH nsoks fç;ks xkaxqyh DEVO PRIYO GANGULY fno;k Mulsuk DIVYA DANSENA?ku';ke t;loky GHANASHYAM JAISWAL g"kz lksuh HARSH SONI g"kkz jkuh VaMu HARSHA RANI TANDAN gsear ygjs HEMANT LAHRE gsear lw;zoa'kh HEMANT SURYAWANSHI yoçrki jkuk lgs'kjke ;kno SAHESHRAM YADAV vk'kh"k dqekj xkaxqyh ASHISH KUMAR GANGULY gsear Mulsuk HEMANT DANSENA jke puæ RAM CHANDRA çeksn lksuh PRAMOD SONI vuqt dqekj VaMu ANUJ KUMAR TANDAN nsoçlkn DEVPRASAD brokjh lw;zoa'kh ITWARI SURYAWANSHI xsepan jkuk LAVPRATAP RANA GEMCHAND RANA esgqy Çlg rksej iqrku Çlg rksej MEHUL SINGH TOMAR PUTAN SINGH TOMAR fe'ksy osymu t u osymu MISHEL WELDON JOHN WELDON RAM eksgu jke ;kno nqtkuanjke ;kno MOHAN RAM YADAV DUJANAND RAM YADAV,u~ tsfleu,u~ MsfoM jktw N. JASMINE N. DAVID RAJU usgk?k`rygjs y[ku yky?k`rygjs NEHA GHRITLAHARE LAKHAN LAL GHRITLAHARE fuf[ky jkt larks"k jkt NIKHIL RAJ SANTOSH RAJ fuf'k [ky[kks Vh~ [ky[kks NISHI XALXO T. XALXO fu"bk Jhokl jkts'k Jhokl NISHTHA SHRIVAS RAJESH SHRIVAS ikjl dqekj lkgw mn;hkkuq lkgw PARAS KUMAR SAHU UDAYBHANU SAHU iou dqekj ivsy xq.kfufèk ivsy PAWAN KUMAR PATEL GUNNIDHI PATEL QkYxquh ljdkj çhkkf'k'k ljdkj PHALGUNI SARKAR PRABHASHISH SARKAR ihrkecj yky lkgw jken;ky lkgw PITAMBER LAL SAHU RAMDAYAL SAHU 5 CEO GGV SC-2019

6 105 B.Sc. II 106 B.Sc. II 107 B.Sc. II 108 B.Sc. II 109 B.Sc. II 110 B.Sc. II 111 B.Sc. II 112 B.Sc. II 113 B.Sc. II 114 B.Sc. II 115 B.Sc. II 116 B.Sc. II 117 B.Sc. III 118 B.Sc. III 119 B.Sc. III 120 B.Sc. III 121 B.Sc. III 122 B.Sc. III 123 B.Sc. III 124 B.Sc. III 125 B.Sc. III jkèks';ke c?ksy fiyknkl c?ksy RADHESHYAM BAGHEL PILADAS BAGHEL jtr dqekj ;kno jktdqekj ;kno RAJAT KUMAR YADAV RAJ KUMAR YADAV js'kek esgjk lat; dqekj esgjk RESHMA MEHRA SANJAY KUMAR MEHRA _rq ejkoh jkeyky ejkoh RITU MARAVI RAMLAL MARAVI laè;k ygjs gse dqekj ygjs SANDHYA LAHARE HEM KUMAR LAHARE lsqkyh lkgw eksgu yky lkgw SEFALI SAHU MOHAN LAL SAHU f'koe~ Hkkj}kt dey fd'kksj 'kekz SHIVAM BHARDWAJ KAMAL KISHORE SHARMA l`tu os".ko Hkjr os".ko SRIJAN VAISHNAV BHARAT VAISHNAV rq"kkj tkaxms,e vkj~ tkaxms TUSHAR JANGDE M. R. JANGDE os".koh volfj;k v'kksd volfj;k VAISHNAVI AWASARIA ASHOK AWASARIA foosd dqekj ivsy ftrsuæ çlkn ivsy VIVEK KUMAR PATEL JITENDRA PRASAD PATEL 'kküor f'kv Lo dapu f'kv SHASHWAT SHIT LATE KANCHAN SHIT vkn'kz t Ygs njl jke t Ygs AADARSH JOLHE DARASH RAM JOLHE vkñfr flag vfuy dqekj flag AAKRITI SINGH ANIL KUMAR SINGH vk py iqtkjh çnhi flag iqtkjh AANCHAL PUJARI PRADEEP SINGH PUJARI vfhk"ksd flag fou n flag ABHISHEK SINGH VINOD SINGH vfhk"ksd l uh çdk'k l uh ABHISHEK SONI PRAKASH SONI,s'o;Z puæk jkeukjk;.k AISHWARYA CHANDRA RAMNARAYAN vftrs'k flag xgy r vftr flag AJITESH SINGH GAHLOT AJIT SINGH vkdk'k Hkkjrh fot; dqekj Hkkjrh AKASH BHARTI VIJAY KUMAR BHARTI,fyu [ky[k fd'k j [ky[k ALIN XALXO KISHOR XALXO 6 CEO GGV SC-2019

7 126 B.Sc. III 127 B.Sc. III 128 B.Sc. III 129 B.Sc. III 130 B.Sc. III 131 B.Sc. III 132 B.Sc. III 133 B.Sc. III 134 B.Sc. III 135 B.Sc. III 136 B.Sc. III 137 B.Sc. III 138 B.Sc. III 139 B.Sc. III 140 B.Sc. III 141 B.Sc. III 142 B.Sc. III 143 B.Sc. III 144 B.Sc. III 145 B.Sc. III vky d flag cjxkg ALOK SINGH BARGAH vatyh ANJALI fnus'k uk;d DINESH NAIK fno;ka'kh ik.ms; DIVYANSHI PANDEY nqxzs'k dqekj ivsy DURGESH KUMAR PATEL nq";ar dqekj DUSHYANT KUMAR SHAU T; fr"k dqekj JYOTISH KUMAR f[kys'k dqekj Vsdke KHILESH KUMAR TEKAM euh"kk ';ke psv~vh MANISHA SHYAM CHETTI fetz+k dyhe csx MIRJA KALEEM BAIG vksadkj jkb j ONKAR RATHOUR ik;y fejh PAYAL MIRI çkph l uh PRACHI SONI çnhi ;kno PRADEEP YADAV fç;adk oekz PRIYANKA VERMA jktw lkgw RAJU SAHU j 'kuh ç/kku ROSHANI PRADHAN la/;k frdhz SANDHYA TIRKEY ladyi lkgw SANKALP SAHU lozs'k rkezdkj SARVESH TAMRAKAR vkseçdk'k OMPRAKASH fou n dqekj VINOD KUMAR uunyky uk;d NANDLAL NAYAK Lo- jkts'k ik.ms; LT. RAJESH PANDEY d 'ky dqekj ivsy KAUSHAL KUMAR PATEL jkeyky RAMLAL jktsaæ dqekj RAJENDRA KUMAR lqekjlk; Vsdke SUMARSAI TEKAM ukxs'oj jko ';ke psv~vh NAGESHWAR RAO SHYAM CHETTI lqyseku csx SULEMAN BAIG xtk/kj GAJADHAR Thouyky JIVANLAL ukjk;.k çlkn NARAYAN PRASAD fot; dqekj VIJAY KUMAR ckyh oekz BALI VERMA jkes'oj lkg RAMESHWAR SAHU egs aæ dqekj ç/kku MAHENDRA KUMAR PRADHAN jkqsy RAPHEAL ef.kdkar lkgw MANIKANT SAHU vky d rkezdkj ALOK TAMRAKAR 7 CEO GGV SC-2019

8 146 B.Sc. III 147 B.Sc. III 148 B.Sc. III 149 B.Sc. III 150 B.Sc. III 151 B.Sc. III 152 B.Sc. III 153 B.Sc. III 154 B.Sc. III 155 B.Sc. III 156 B.Sc. IV 157 B.Sc. IV 158 B.Sc. IV 159 B.Sc. IV 160 B.Sc. IV 161 B.Sc. IV 162 B.Sc. IV 163 B.Sc. IV 164 B.Sc. IV 165 B.Sc. IV f'kyih vuar SHILPI ANANT f'koe dqekj puækdj SHIVAM KUMAR CHANDRAKAR f'kokuh ukenso SHIVANI NAMDEO 'k,c v[rj SHOAIB AKHTER J)k Vk.Ms; SHRADDHA TANDEY lqyhk dsjdsv~vk SULABH KERKETTA mttoy Lo.kZdkj UJJWAL SWARNKAR olqu/kjk flag VASUNDHARA SINGH osnkur oekz VEDANT VERMA ;'k fuezydj YASH NIRMALKAR vrqy dqekj ATUL KUMAR euh"k dqekj MANEESH KUMAR ujsuæ lkgq NARENDRA SAHU vkn'kz okgus ADARSH WAHNE uhjt funzs'k jkovs NEERAJ NIRDESH RAWATE foosd jrue VaMu VIVEK RATNAM TANDAN lkèkuk ;kno SADHANA YADAV vkjrh lkgw AARTEE SAHU vhk; jk; ABHAY RAI vfhk"ksd Bkdqj ABHISHEK THAKUR egkuan vuar M N. ANANT egsuæ dqekj puækdj MAHENDRA KUMAR CHANDRAKAR ftrsuæ ukenso JITENDRA NAMDEO v[rj vyh AKHTER ALI jktdqekj Vk.Ms; RAJKUMAR TANDEY :csu dsjdsv~vk RUBEN KERKETTA vons'k Lo.kZdkj AVDESH SWARNKAR eu t flag MANOJ SINGH gseyky oekz HEMLAL VERMA n;kyq jke fuezydj DAYALU RAM NIRMALKAR fot; dqekj VIJAY KUMAR y{eh Jhokl LAKSHMI SHRIVAS Qkxqjke lkgq FAGURAM SAHU vkuan okgus ANAND WAHNE v'k d jkovs ASHOK RAWATE f'ko dqekj VaMu SHIV KUMAR TANDAN eujk[ku ;kno MANRAKHAN YADAV rhtjke lkgw TIJRAM SAHU lat; jk; SANJAY RAI 'kads'oj flag Bkdqj SHANKESHWAR SINGH THAKUR 8 CEO GGV SC-2019

9 166 B.Sc. IV 167 B.Sc. IV 168 B.Sc. IV 169 B.Sc. IV 170 B.Sc. IV 171 B.Sc. IV 172 B.Sc. IV 173 B.Sc. IV 174 B.Sc. IV 175 B.Sc. IV 176 B.Sc. IV 177 B.Sc. IV 178 B.Sc. IV 179 B.Sc. IV 180 B.Sc. IV 181 B.Sc. IV 182 B.Sc. IV 183 B.Sc. IV 184 B.Sc. IV 185 B.Sc. IV 186 B.Sc. IV vkn'kz tk;loky ADARSH JAISWAL vuuiw.kkz lq/kkdj ANNAPURNA SUDHAKAR vuqiek ejdke ANUPAMA MARKAM vuq"dk xqirk ANUSHKA GUPTA vk'kh"k ikvys ASHISH PATLE vrqy dqekj ATUL KUMAR cyfcj esgrk BALBIR MEHTA puæeksgu isuæks CHANDRAMOHAN PENDRO fnus'k dqekj DINESH KUMAR fnokdj flag jktiwr DIVAKAR SINGH RAJPUT QSt vgen FAIZ AHMAD fgekuh lw;zoa'kh HIMANI SURYAVANSHI fgekuh lkgw HIMANI SAHU tkàoh lkgw JAHANVI SAHU df.kzdk oekz KARNIKA VERMA esjh tqyh frdhz MARY JULI TIRKEY eksfudk Økafr MONIKA KRANTI uohu çdk'k ydjk NAVEEN PRAKASH LAKRA uhy dqekj fuezydj NEEL KUMAR NIRMALKAR usgk jkbksj NEHA RATHORE fuf[ky vxzoky NIKHIL AGRAWAL cæhukfk tk;loky BADRINATH JAISWAL /kuq"k jke lq/kkdj DHANUSH RAM SUDHAKAR jaxyky ejdke RANGALAL MARKAM uohu xqirk NAVIN GUPTA larjke ikvys SANTRAM PATLE jkts'k dqekj dsov RAJESH KUMAR KEVAT nso ukjk;.k esgrk DEV NARAYAN MEHTA 'ksjflag isuæks SHER SINGH PENDRO egs'k jke MAHESH RAM jktw flag RAJU SINGH egewn vkye MAHMOOD AALAM xkso/kzu çlkn GOVARDHAN PRASAD ch-,y- lkgw B. L. SAHU ".k dqekj lkgw KRISHNA KUMAR SAHU ';ke dqekj oekz SHYAM KUMAR VERMA fot; Hkw"k.k frdhz VIJAY BHUSHAN TIRKEY Økafr v'kksd dqekj KRANTI ASHOK KUMAR fur; dqekj ydjk NITYA KUMAR LAKRA gseyky fuezydj HEMLAL NIRMALKAR f'ko 'kadj jkbksj SHIV SHANKAR RATHORE eukst vxzoky MANOJ AGRAWAL 9 CEO GGV SC-2019

10 187 B.Sc. IV 188 B.Sc. IV 189 B.Sc. IV 190 B.Sc. IV 191 B.Sc. IV 192 B.Sc. IV 193 B.Sc. IV 194 B.Sc. IV 195 B.Sc. IV 196 B.Sc. IV 197 B.Sc. IV 198 B.Sc. IV 199 B.Sc. IV 200 B.Sc. IV 201 B.Sc. IV 202 B.Sc. IV 203 B.Sc. IV 204 B.Sc. IV 205 B.Sc. IV 206 M.Sc. I fuezy usrke NIRMAL NETAM fu'kk xgjokj NISHA GAHERWAR fu"bk volfkh NISHTHA AWASTHI vkse ukjk;.k OM NARAYAN çkph mtkyk lkgw PRACHI UJALA SAHU çfrek flag fldjokj PRATIMA SINGH SIKARWAR iwohz tsu PURVI JAIN jfldk lat; tk/ko RASIKA SANJAY JADHAV jfo dqekj paæoa'kh RAVI KUMAR CHANDRAWANSHI fjrq lkgw REETU SAHU js"khk frdhz RESHABH TIRKEY jks'ku ta?ksy ROSHAN JANGHEL lr;suæ dqekj SATYENDRA KUMAR f'koe~ fejk SHIVAM MISHRA l`f"v gkdjs SHRISTY HAKRE 'kqhksanq HkkSfed SHUBHENDU BHOWMICK lqusuk feat SUNAINA MINZ fogax ekok.kh VIHANG S MAVANI ifjrks"k Bkdqj PARITOSH THAKUR vfhkftr 'kekz ABHIJEET SHARMA ljtw jke usrke SARJURAM NETAM paædkar CHANDRAKANT,u- ds- volfkh N.K. AWASTHI equuk dksf'kd MUNNA KAUSHIK gsepan mtkyk lkgw HEMCHAND UJALA SAHU clar flag fldjokj BASANT SINGH SIKARWAR fd'kksj tsu KISHOR JAIN lat; iqj"kksùke tk/ko SANJAY PURUSHOTTAM JADHAV fj[khjke paæoa'kh RIKHEE RAM CHANDRAWANSHI xksiky çlkn lkgw GOPAL PRASAD SAHU lquhy dqekj frdhz SUNIL KUMAR TIRKEY eugj.k ta?ksy MANHARAN JANGHEL jkds'k dqekj RAKESH KUMAR v#.k dqekj fejk ARUN KUMAR MISHRA fnus'k gkdjs DINESH HAKRE Loiu dqekj HkkSfed SWAPAN KUMAR BHOWMICK lukru feat SANATAN MINZ lat; ekok.kh SANJAY MAVANI v'kksd Bkdqj ASHOK THAKUR f=ykspu 'kekz TRILOCHAN SHARMA 10 CEO GGV SC-2019

11 207 M.Sc. I 208 M.Sc. I 209 M.Sc. I 210 M.Sc. I 211 M.Sc. I 212 M.Sc. I 213 M.Sc. I 214 M.Sc. I 215 M.Sc. I 216 M.Sc. I 217 M.Sc. I 218 M.Sc. I 219 M.Sc. I 220 M.Sc. I 221 M.Sc. I 222 M.Sc. I 223 M.Sc. I 224 M.Sc. I 225 M.Sc. I 226 M.Sc. I vkdk'k d';i AKASH KASHYAP vkuan~ ".ku ih,u ANANDAKRISHNAN P N vfudsr ANIKET vfues"k 'kqdyk ANIMESH SHUKLA vi.kkz ekfudiqjh APARNA MANIKPURI vk'kh"k flag ejkoh ASHISH SINGH MARAVI vrkuq egkur ATANU MOHANTA cyjke BALRAM paæ'ks[kj CHANDRASHEKHAR fp=dkar lkgw CHITRAKANT SAHU nhis'k lkgw DEEPESH SAHU nhfidk usrke DEEPIKA NETAM nhif'k[kk dsorz DEEPSHIKSHA KAIWART nh{kk ik.ms; DIKSHA PANDEY fqtk dqjs'kh FIZA QURAISHI gsek c?ksy HEMA BAGHEL frdk Bkdqj KRITIKA THAKUR eatjh,ôk MANJRI EKKA uel~ Lo.kZdkj NAMAS SWARNKAR usgk Çlg NEHA SINGH /keszuæ d';i DHARMENDRA KASHYAP,u tuk'ks[kju fiyyã NJANASEKHARAN PILLAI P A punjke CHANDRAM vkyksd 'kqdyk ALOK SHUKLA buæiky nkl ekfudiqjh INDRAPAL DAS MANIKPURI,y,y ejkoh L L MARAVI in~eykspu egkur PADMALOCHAN MAHANTA ';ke dqekj SHYAM KUMAR f'kouanu SHIVNANDAN y{eh çlkn LAXMI PRASAD vfuy lkgw ANIL SAHU çseukfk usrke PREMNATH NETAM larjke dsorz SANTRAM KAIWART Mh- ds- ik.ms; D K PANDEY Qk#d vgen dqjs'kh FAROOK AHMED QURAISHI ypnu jke c?ksy LACHCHHAN RAM BAGHEL paædkar Bkdqj CHANDRAKANT THAKUR flycuql,ôk SILBANUS EKKA uanfd'kksj Lo.kZdkj NANDKISHORE SWARNKAR buæthr çlkn Çlg INDRAJEET PRASAD SINGH 11 CEO GGV SC-2019

12 ikozrh rkezdj iks[kjkt dqekj rkezdj 227 M.Sc. I 228 M.Sc. I 229 M.Sc. I 230 M.Sc. I 231 M.Sc. I 232 M.Sc. I 233 M.Sc. I 234 M.Sc. I 235 M.Sc. I 236 M.Sc. I 237 M.Sc. I 238 M.Sc. I 239 M.Sc. II 240 M.Sc. II 241 M.Sc. II 242 M.Sc. II 243 M.Sc. II 244 M.Sc. II 245 M.Sc. II 246 M.Sc. II PARVATI TAMRAKAR iwtk POOJA çhrh lkgw PREETI SAHU fç;adk isdjk PRIYANKA PAINKRA fj;k tk;loky RIYA JAISWAL :fp Kkfud RUCHI GYANIK l;d pøcksrê SAYAK CHAKRABORTY f'kf'kj paækdj SHISHIR CHANDRAKAR f'kokfxu Çlg SHIVAGNI SINGH flu/kq [kk[kk SINDHU XAXA lqdhær ukx SUKIRTI NAG fvdsüoj èkzqo TIKESHWAR DHRUW vkdka{kk Çlg AAKANSHA SINGH vk fr rkezdj AAKRITI TAMRAKAR vfhk"ksd es=h ABHISHEK MAITRY vthr pksukpye AJITH CHONACHALAM vkdka{kk lksuh AKANKSHA SONI vk'kqrks"k vkuan ASHUTOSH ANAND vk;q'k 'kqdyk AYUSH SHUKLA fcu; çdk'k cqgz BINAY PRAKASH BURH POKHRAJ KUMAR TAMRAKAR Hkjr yky BHARAT LAL xksdqy çlkn lkgw GOKUL PRASAD SAHU fou; isdjk VINAY PAINKRA jktw tk;loky RAJU JAISWAL vkfr'k dqekj Kkfud ATISH KUMAR GYANIK lr;thr pøcksrê SATYAJIT CHAKRABORTY lqhkk"k paækdj SUBHASH CHANDRAKAR lqjsuæ Çlg SURENDRA SINGH bxul [kk[kk IGNAS XAXA ".kk dqekj ukx KRISHNA KUMAR NAG psu Çlg èkzqo CHAIN SINGH DHRUW jttu Çlg Bkdqj RAJJAN SINGH THAKUR gfj dqekj rkezdj HARI KUMAR TAMRAKAR lh-,y- es=h C. L. MAITRY y{eh ukjk;.k fiyybz LAKSHMI NARAYANA PILLAI puæ Hkw"k.k lksuh CHANDRA BHUSHAN SONI lquhy dqekj SUNIL KUMAR fouksn 'kqdyk VINOD SHUKLA cstehu cqgz BENJAMIN BURH 12 CEO GGV SC-2019

13 247 M.Sc. II 248 M.Sc. II 249 M.Sc. II 250 M.Sc. II 251 M.Sc. II 252 M.Sc. II 253 M.Sc. II 254 M.Sc. II 255 M.Sc. II 256 M.Sc. II 257 M.Sc. II 258 M.Sc. II 259 M.Sc. II 260 M.Sc. II 261 M.Sc. II 262 M.Sc. II 263 M.Sc. II 264 M.Sc. II 265 M.Sc. II 266 M.Sc. II 267 Ph.D.,drk flag EKTA SINGH xmdjh viwokz GADKARI APURVA x nyk lanhi jko GANDLA SANDEEP RAO xksnh vfhk"ksd GODI ABHISHEK fgeka'kq jkbksj HIMANSHU RATHORE t;ar dqekj d';i JAYANT KUMAR KASHYAP dksmphjs vfouk'k KODCHIRE AVINASH yhuk [kqafv;k LEENA KHUNTIYA euh"kk VaMu MANISHA TANDON eksgeen vatqe csxe MOHAMMAD ANJUM BEGUM egq;k iky MOHUYA PAL fiuuqjh vf[kyk PINNURI AKHILA iq'kkyk çfouuk;d PUSALA PRAVEENNAYAK iq"ik isdjk PUSHPA PAIKRA flerk pksgku SMITHA CHOUHAN mes'k dqekj UMESH KUMAR mek Hkkjrh ;kno UMA BHARTI YADAV MCyw xksre jkt W GOUTHAM RAJ oh vkses'k V OMESH os'kkyh ok?kekjs VAISHALI WAGHMARE f'k[kk fejk SHIKHA MISHRA vrqy dqekj flag ATUL KUMAR SINGH xmdjh 'k'kkad GADKARI SHASHANK th vkuan dqekj G ANAND KUMAR xksnh ';ke dqekj GODI SYAM KUMAR,l ih jkbksj S P RATHORE ijekuun PARMANAND dksmphjs lkf;yq KODCHIRE SAILOO fparkeuh [kqafv;k CHINTAMANI KHUNTIYA larks"k VaMu SANTOSH TANDON eksgeen mleku MOHAMMAD USMAN ब न य iky BENOY PAL fiuuqjh jçonj PINNURI RAVINDER iq'kkyk jkeqyq PUSALA RAMULU eugj.k Çlg isdjk MANAHARAN SINGH PAIKRA ve`ryky pksgku AMRIT LAL CHOUHAN jke çdk'k RAM PRAKASH fnygj.k ;kno DILHARAN YADAV MCyw foêy W VITTAL if;k PATHYA KkusÜoj ok?kekjs GYANESHWAR WAGHMARE puæ'ks[kj fejk CHANDRA SHEKHAR MISHRA 13 CEO GGV SC-2019

14 268 Ph.D. 269 Ph.D. 270 Ph.D. 271 Ph.D. 272 Ph.D. 273 Ph.D. 274 Ph.D. 275 Ph.D. 276 Ph.D. 277 Ph.D. 278 Ph.D. 279 Ph.D. 280 Ph.D. 281 Ph.D vafdrk flag jktsuæ flag ANKITA SINGH RAJKARAN SINGH vuqiek egrks gsesuæ dqekj egrks ANUPAMA MAHATO HEMENDRA KUMAR MAHATO çlsu thr t;nso jke PRASEN JEET JAYDEV RAM vkyksd dqekj paækdj ijesüoj çlkn paækdj ALOK KUMAR CHANDRAKAR PARMESHWAR PRASAD CHANDRAKAR veu dqekj Hkxoku dsüoj çlkn Çlg AMAN KUMAR BHAGWAN KESHWAR PRASAD SINGH vfu"k dqekj Çlg vkse çdk'k Çlg ANISH KUMAR SINGH OM PRAKASH SINGH v#.k dqekj 'kqdy jkds'k puæ 'kqdy ARUN KUMAR SHUKLA RAKESH CHANDRA SHUKLA vklfkk Çlg larks"k dqekj Çlg ASTHA SINGH SANTOSH KUMAR SINGH nkfeuh 'kekz thojk[ku 'kekz DAMINI SHARMA JIVRAKHAN SHARMA QÆxl ekdz,afkksuh fjpmz,afkksuh FERGUS MARK ANTHONY RICHARD ANTHONY xqatk cjsbk vkj lh fuezydj GUNJA BARETHA R C NIRMALKAR gæ"krk Çlg f'kf'kj dqekj Çlg HARSHITA SINGH SHISHIR KUMAR SINGH usgk lksu fouksn dqekj Jhokl NEHA SOAN VINOD KUMAR SHRIWAS çhrh 'kkg jke ujs'k 'kkg PREETY SHAH RAM NARESH SHAH PHARMACY DEPARTMENT अन नप र स ह ANNPURNA SAHU अन श क म र ANISH KUMAR आस थ र ग ASHTHA BAIRAGI आक क ष म हर AKANSHA MEHAR अ बकत स ह ANKITA SAHU ट क र म स ह TIKARAM SAHU घ न र र म GHUNARU RAM स त ष क म र र ग SANTOSH KUMAR BAIRAGI स र न द र म हर SURENDRA MEHAR क शव प रस द स ह KESHAV PRASAD SAHU 14 CEO GGV SC-2019

15 आश त ष क म र बस ह आश र मट क बवन द क म र बस ह र क श र मट क ASHUTOSH KUMAR SINGH AASHI RAMTEKE VINOD KUMAR SINGH RAKESH RAMTEKE अ जब ANJALI अ बकत स ह ANKIT SAHU आश त ष क म र द ASHUTOSH KUMAR DUBEY अब ष क च द र कर ABHISHEK CHANDRAKAR अब ष क कर शम ABHISHEK KAR SHARMA आबदत य बस ह ADITYA SINGH ऐश वय AISHWARYA आक श द AKASH DALAL अब ष क बतव र ABHISHEK TIWARI आश ष क म र ASHISH KUMAR अ बशक द ANSIKA DUBEY चक रधर CHAKRADHAR द वदत त र क़ DEVDUTTA BARIK ग त श च द र GITESH CHANDRA बहत श स ह HITESH SAHU हबष त न र ग HARSHIT NARANG हर श वम HARISH VERMA ज त न द र क म र JITENDRA KUMAR ज बमन क ज र JEMIN KUJUR जयप रक श JAIPRAKASH स र श क म र SURESH KUMAR बवन द क म र स ह VINOD KUMAR SINGH अबन क म र द ANIL KUMAR DUBEY स ष च द र कर SUBHASH CHANDRAKAR अश क कर शम ASHOK KAR SHARMA क श क ट बस ह KUSHKET SINGH स जय क म र बस ह SANJAY KUMAR SINGH क चन द KANCHAN DALAL ओमन र यर बतव र OMNARAYAN TIWARI बवब यम WILLIAM बदव कर द DIWAKAR DUBEY प न र म PUNIRAM प र ष त तम र क़ PURUSOTTAM BARIK नन द बकश र च द र NAND KISHOR CHANDRA र म प रस द स ह BALRAM PRASAD SAHU दसर न र ग DASHRULAL NARANG प र ष त तम वम PURUSHOTTAM VERMA च कर म CHALAKRAM ज क ज र B J KUJUR श कर बस ह SHANKAR SINGH 15 CEO GGV SC-2019

16 क म प रस द स न ख ब क र ज ख न कबवत न यक क स म त वम व स क मह त प म द र म र बस ह मबहम बतव र एम ड श द आ म न रज क म र न ह ठ क र ओम जयसव प रद प ग प त प रथ द प बर म ग प त बप रय श ब प ठ प रव न द वप रस द अब द गफ फ र ख न प ए न यक अश क वम सर ज मह त बसबतक थ रथ द क म र बस ह नन द क म र बतव र एम ड इल य स आ म श रवन क म र बस ह ग प बस ह उम श जयसव र मबजय वन रबत र म द अब मन ग प त स ष क म र ब प ठ ख चन द KOMAL PRASAD SONI KHALIK RAZA KHAN KAVITA NAIK KUSUMLATA VERMA LAVESKY MAHANT LOPAMUDRA MRINAL SINGH MAHIMA TIWARI MD SHADAB ALAM NEERAJ KUMAR NEHA THAKUR OM JAISWAL PRADEEP GUPTA PARATH BANDEY PURNIMA GUPTA PRIYANSHU TRIPATHI PARVEEN DEVPRASAD ABDUL GAFFAR KHAN P L NAIK ASHOK VERMA SAROJ MAHANT SITIKANTHA RATH DULAL KUMAR SINGH NAND KUMAR TIWARI MD ILYAS ALAM SHRAWAN KUMAR SINGH GOPAL SINGH UMESH JAISWAL RAMJIYAWAN RATI RAM BANDEY ABHIMANYU GUPTA SUBHASH KUMAR TRIPATHI LAKHI CHAND प रत य ष बसन ह PRATYUSH SINHA प रखर स ह PRAKHAR SAHU बप क श स ह PINKESH SAHU पप प ब स व स PAPPU BISWAS र जन बदन घ RAJNANDINI BAGHEL प रव र चन द र बसन ह PRAVEEN CHANDRA SINHA ह मन थ स ह HEMNATH SAHU द र प रस द स ह BADRIPRASAD SAHU प क श ब स व स PULKESH BISWAS फ स य घ FULSAI BAGHEL 16 CEO GGV SC-2019

17 रर क बजवन न श कर बजवन न 331 RINKI JIWNANI SHANKAR LAL JIWNANI र शन क म र ज यसव ROSHAN KUMAR JAISWAL स म प SOMALI PATRA सदन क म र SADAN KUMAR श र बत ग प त SHRUTI GUPTA स र बच SURUCHI स ज स ह SANJU SAHU बशख प ण ड य SHIKHA PANDEY स न स न SONALI SONI स वन द म ख प ध य य SWARNENDU MUKHOPADHYAY मश क म र ज यसव LOMASH KUMAR JAISWAL स श त प SUSANTA PATRA खन बस ह LAKHAN SINGH श र क त ग प त SHRIKANT GUPTA स त ष SANTOSH बमटठ स ह MITTHOO LAL SAHU बवबपन क म र प ण ड य VIPIN KUMAR PANDEY अबन क म र स न ANIL KUMAR SONI ग र पद म ख प ध य य GURUPADA MUKHOPADHYAY बशबवन बदन प ण ड य SHIVINANDANI PANDEY बशप र ठ क र SHIPRA THAKUR बशव न SHIWANI स वर ज ह स SWARAJ HANS स ब य दव SRISHTI YADAV तन य द व गन TANMAY DEWANGAN त ररज़व TAIBA RIZVI बवश हर VISHU LAHARE बवन यक क बशक VINAYAK KAUSHIK व बदक बसन ह VEDIKA SINHA बवश खर VISHAL KHARE बवक रम प रत प बस ह VIKRAM PRATAP SINGH s श रध द नन द प ण ड य SHARDDHA NAND PANDEY मदन ठ क र MADAN THAKUR स त क म र BASANT KUMAR एम एस ह स M S HANS र म य दव BHOLA RAM YADAV आर प द व गन R P DEWANGAN म हम मद त क र MOHAMMAD TOUQEER क ष म न र यर हर LAXMI NARAYAN LAHARE द व ररक क बशक DWARIKA KAUSHIK बवर श क म र गज न द र VIRESH KUMAR GAJENDRA स र श क म र खर SURESH KUMAR KHARE बवव क न द ज VIVEKANAND JEE 17 CEO GGV SC-2019

18 द प तप त कश यप गर श र म कश यप 353 DEEPTI KASHYAP GANESH RAM KASHYAP 354 स न स र ट प प SONAL SOURABH TOPPO avcq 'kjhe gchc 355 I ABU SHARIM HABIB 356 vkfnr; nsokxu I ADITYA DEWANGAN 357 vueksy [kvokuh I ANMOL KHATWANI 358 I vuqjh nscukfk ANUSRI DEBNATH 359 v:u/krh d';i I ARUNDHATI KASHYAP vk'kqrks"k dqekj fo'odekz 360 I फ बसस ज़ बवयर FRANCIS XAVIER eks- gchc MD HABIB fouksn nsokaxu VINOD DEWANGAN nhid dqekj [kvokuh DEEPAK KUMAR KHATWANI,e- nscukfk M. DEBNATH vej flag d';i AMAR SINGH KASHYAP cyjke fo'odekz ASHUTOSH KUMAR VISHWAKARMA BALRAM VISHWAKARMA 361 I 362 I 363 I 364 I 365 I 366 I 367 I 368 I 369 I 370 I आय ष बतव र fouksn frokjh AYUSH TIWARI VINOD TIWARI punzgkl lkgw jke izlkn lkgw CHANDRAHAS SAHU RAM PRASAD SAHU punzgkfluh punzk lqjs'k dqekj punzk CHANDRAHASINI CHANDRA SURESH KUMAR CHANDRA fpjkx dksf'kd d`".k dqej dksf'kd CHIRAG KAUSHIK KRISHNA KUMAR KAUSHIK nhfidk dkss'kys fcunjke dkss'kys DEEPIKA KAUSHLEY BINDRAM KAUSHLEY /keszunz fu"kkn es?kok fu"kkn DHARMENDRA NISHAD MEGHAWA NISHAD gjh'k lkgw fxj/kkjh lkgw HARISH SAHU GIRDHARI SAHU g"kz vkuan lkgw jke izlkn lkgw HARSH ANAND SAHU RAM PRASAD SAHU T;ksfrdk nkl eurw nkl JYOTIKA DAS MANTU DAS d`".kk punzk j?kqchj punzk KRISHNA CHANDRA RAGHUBIR CHANDRA END OF BOOTH 14 VOTER LIST TOTAL NO. OF VOTERS CEO GGV SC-2019