वयचय:- महयरयष ट र यसन ददवयय ग वयक त हक क अदधदनयम २०१६ न सयर स चयलनयलय, व द यक य द क षण व स धन, म बई यय च यय आस थयपन वर ल गट-अ, ब, क व ड यय स वग त ल पद

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "वयचय:- महयरयष ट र यसन ददवयय ग वयक त हक क अदधदनयम २०१६ न सयर स चयलनयलय, व द यक य द क षण व स धन, म बई यय च यय आस थयपन वर ल गट-अ, ब, क व ड यय स वग त ल पद"

प्रतिलिपि

1 वयचय:- महयरयष ट र यसन ददवयय ग वयक त हक क अदधदनयम २०१६ न सयर स चयलनयलय, व द यक य द क षण व स धन, म बई यय च यय आस थयपन वर ल गट-अ, ब, क व ड यय स वग त ल पद ददवयय गयसयठ यसन स व त स दनदर त करण बयबत. व द यदकय द क षण व औषध द रवय दवभयग, यसन दन णय क रमय क स क ण 1021/प र.क र. 57/21/व स वय-1 ग क ळदयस त जपयल र ग णयलय आवयर,9 वय मजलय, 1. ददवयय ग वयक त हक क अदधदनयम, २०१६ ल कमयन य दटळक मयगण, म बई तयर ख: 17 ज न, २०२१ 2. व द यदकय द क षण व औषध द रवय दवभयग, यसन दन णय क र. एमईएस 1202/(81)/व स वय-1, दद सयमयन य प र यसन दवभयग यसन दन णय क र.ददवयय ग 2019/प र.क र.144/16 अ, दद सयमयदजक न ययय व दव ष सहयय य दवभयग, यसन पदरपत रक क र.ददवयय ग-२०१९/प र.क र.२५१/ दद.क.२, दद.१२.११.२०२० 5. क द र यसनयच यय सयमयदजक न ययय व अदधकयर तय म त रयलय, नव ददल ल यय च दद.0४.0१.२०२१ र ज च अदधस चनय. 6. सयमयदजक न ययय व दव ष सहयय य दवभयग, यसन दन णय क र. ददवयय ग- २०१९/प र.क र.२५१/दद.क.२, दद.0२.0२.२०२१ 7. व द यदकय द क षण व औषध द रवय दवभयग, यसन दन णय-क र.स क ण 1021/प र.क र. 57/21/व स वय-1,दद स चयलक, व द यक य द क षण व स धन, म बई यय च स व द वस /ददवयय ग आरक षण अदधदनयम 2006-पद स दनदर त/सय /2021/8515, दद प रस तयवनय :- ददवयय ग वयक त हक क अदधदनम, २०१६ मध ल कलम ३३ न सयर ददवयय गयसयठ यसन स व त ल पदय च स दनदर त करण आवश यक आह. त ययन सयर क द र यसनयन दद.०४.०१.२०२१ च यय अदधस चन न वय ददवयय गयसयठ स दनदर त क ल ल यय पदय च ययद कर न प रदसध द क ल आह. सयमयदजक न ययय व दव ष सहयय य दवभयगयन स दभ ध न क र. 6 य थ ल यसन दन णययन वय, रयज य यसनयच यय आस थयपन वर ल पद

2 ददवयय गयसयठ स दनदर त करण ययबयबतच यय स चनय दनगणदमत क ल यय आह त. त यय अन ष गयन यय दवभयगयन स चयलनयलय, व द यक य द क षण व स धन, म बई यय च यय आस थयपन वर ल गट-अ, ब, क व ड यय स वग त ल 103 पद ददवयय गयसयठ यसन स व त स दनदर त करण बयबत स दभण क र. 7 वर ल दद चय यसन दन णय दनगणदमत क लय ह तय. तथयप स चयलनयलययन सयमयदजक न ययय व दव ष सहयय य दवभयगयच यय दद मध ल म द य क र. अ व ब मध ल स चनय च यय अन ष गयन स चयलनयलय, व द यक य द क षण व स धन, म बई यय च यय आस थयपन वर ल गट-अ, ब, क व ड यय स वग त ल पद ददवयय ग प रवग सयठ स दनदर त करण ययचय स धयर त प रस तयव यसनयस सयदर क लय आह. त ययस अन सर न स चयलनयलय, व द यक य द क षण व स धन, म बई यय च यय आस थयपन वर ल गट-अ, ब, क व ड यय स वग त ल 103 पद ददवयय ग प रवग सयठ स दनदर त करण ययबयबतचय यसन दन णय अदधक रदमत कर न स चयलनयलययच यय आस थयपन वर ल 409 पद ददवयय ग प रवग सयठ स दनदर त करण ययच बयब यसनयच यय दवचयरयध न ह त. यसन दन णय :- 1) स चयलनयलय, व द यक य द क षण व स धन, म बई यय च यय आस थयपन वर ल गट-अ, ब, क व ड यय स वग त ल 103 पद ददवयय गयसयठ यसन स व त स दनदर त करण बयबचय दवभयगयचय दद चय यसन दन णय रद करण ययत य त आह. 2) ददवयय ग वयक त हक क अदधदनयम, 2016 मध ल कलम 33 न सयर रयज य यसनयच यय अखत ययर त ल पदय च पदस दनदर त करण ययसयठ स दभ ध न क र.5 मध ल अदधस चन न वय ददवयय गयसयठ स दनदर त क ल ल यय पदय च ययद प रदसद क ल ल आह. त ययमध य नम द क ल ययन सयर क द र यसनयन पदस दनदर त कर न ददवयय गयसयठ पद स दनदर त क ल ल गट अ त गट ड मध ल ज पद रयज य यसनयच यय आस थयपन वर आह त अ य पदय बयबत ददवयय गयसयठ पद स दनदर त करण ययच तस च क द र यसनयन प रदसद क ल ल यय ययद त ल ज यय पदय च कतणवय व जबयबदय-यय, कयमयच स वर प व प रचदलत व तनश र ण रयज य यसन स व त ल पदय समयन आह त, अ य पदय च पदनयम जर दभन न असल तर रयज य यसन स व त ल त पद ददवयय गयसयठ स दनदर त रयहत ल, अ य स चनय स दभ ध न क र.6 मध ल यसन दन णययन वय ददल ल यय आह त. प ष ठ 77 प क 2

3 3) त ययस अन सर न क द र यसनयन दनगणदमत क ल ल यय दद र ज च यय अदधस चन त ल ददवयय गयसयठ स दनदर त क ल ल यय गट अ त गट ड स वग कदरतय प रदसध द क ल ल यय ययद त ल स चयलनयलय, व द यक य द क षण व स धन, म बई यय च यय आस थयपन वर ल गट-अ त गट-ड स वग त ल पद व क द र यसनयन प रदसद क ल ल यय ययद त ल ज यय पदय च कतणवय व जबयबदय-यय, कयमयच स वर प व प रचदलत व तनश र ण रयज य यसन स व त ल पदय समयन आह त, अ य पदय च यय यसन दन णययन वय ददवयय गयसयठ दववरणपत र अ मध य द णदवल ययप रमयण पद स दनदर त करण ययत य त आह त. 4) सदर आद यन वय यय स दभ त ययप व दनगणदमत क ल लय ददनय क 19/08/२००5 चय यसन दन णयह अदधक रदमत करण ययत य त आह. 5) सदर यसन दन णय क द र यसनयच यय सयमयदजक न ययय व अदधकयदरतय म त रयलय, नव ददल ल यय च दद र ज च अदधस चनय व सयमयदजक न ययय व दव ष सहयय य दवभयगयच यय दद र ज च यय यसन दन णययन वय ददल ल यय स चन न सयर दनगणदमत करण ययत य त आह. सदर यसन दन णय महयरयष ट र यसनयच यय यय स क तस थळयवर उपलब ध करण ययत आलय अस न त ययचय स क तयक असय आह. हय आद दडज टल स वयक षर न सयक षय दकत कर न कयढण ययत य त आह. महयरयष ट रयच रयज यपयल यय च यय आद यन सयर व नयवयन. सहपत र- दववरणपत र-अ द वयज पयटणकर सह सदचव, महयरयष ट र यसन प रत, 1. मय. रयज यपयल मह दयय च सदचव, रयजभवन, मलबयर दहल, म बई 2. मय. म ख यम त र मह दयय च प रधयन सदचव, म त रयलय, म बई 3. मय. उप म ख यम त र मह दयय च सह सदचव, म त रयलय, म बई 4. मय. म त र ( व द यक य द क षण ) यय च खयजग सदचव प ष ठ 77 प क 3

4 5. मय. रयज यम त र (व द यक य द क षण) यय च खयजग सदचव 6. मय. दवर ध पक षन तय दवधयनपदरषद/दवधयनसभय, दवधयनम डळ सदचवयलय, म बई 7. म ख य सदचव, महयरयष ट र रयज य, म त रयलय, म बई 8. प रधयन सदचव, सयमयदजक न ययय व दव ष सहयय य दवभयग, म त रयलय, म बई 9. अपर म ख य सदचव, सयमयन य प र यसन दवभयग, म त रयलय, म बई 10. स चयलक, व द यक य द क षण व स धन, म बई 11. आय क त, ददवयय ग कल ययण, आय क तयलय, प ण 12. सदचव, व द यक य द क षण व औषध द रवय दवभयग, म त रयलय, म बई यय च स स वय सहययक 13. दनव डनस त प ष ठ 77 प क 4

5 दववरणपत र "अ" अ 1 स चयलक अ 2 सह स चयलक अ 3 उप स चयलक अ 4 अदधष ट ठयतय अ 5 सहययक स चयलक RW, (औखक) SE, C, MF a) HH, b) OL, LC c) SLD a) HH, b) OL, LC c) SLD a) HH, b) OL, LC c) SLD a) HH, b) OL, LC c) SLD a) B, LV b) HH c) OA, BA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV d) MI e) MD involving (a) to (d) दवभयगप रम ख म हण न न म न ददल ल सवण कयम दवत त य व प र यसक य दनय त रण द त महयदवद ययलय व र ग णयलययच प रम ख म हण न कयम पयहण व द यक य महयदवद ययलय व र ग णयलययच प रम ख म हण न तस च प र यसक य, क षदणक व प रयद द क प रम खयस न म न ददल ल सवण कयम र ग णयलययकर तय लयगणयर औषध व य त रयसयमग र व इतर सयदहत यय च खर द यय बयबतच प रककयय पयर पडण. अ 6 अध क षक, स श र षय स वय BN, MF, RW, S E, a) OA, OL, CP, LC, Dw, AAV b) SLD c) MD Involving (a) to (b) स श र षय स वय व क षदणक म हण न न म न ददल ल सवण कयम a) B, LV b) D, HH c) अ 7 म ख य प र यसक य अदधकयर C OA, BA, OL, BL, OAL, BLA, CP, Dw, LC, BLOA, D, HH AAV, Mdy,MI e) MD involving र ग णयलय वयवस थयपनयत ल प र यसक य कयमकयज, आस थयपनय दवषयक बयब, व द यक य महयदवद ययलययच यय क षदणक दवभयगयच म ख य (a) to (d) a) B, LV b) D, HH c) अ 8 दव ष कययण अदधकयर C OA, BA, OL, BL, OAL, BLA, CP, Dw, LC, BLOA, D, HH AAV, Mdy,MI e) MD involving महयदवद ययलय व र ग णयलय वयवस थयपनयत ल प र यसक य कयमकयज पहयण. (a) to (d) प ष ठ 77 प क 5

6 अ 9 प रयध ययपक, र रदक रयय यस त र अ 10 प रयध ययपक, र ररचनय अ 11 प रयध ययपक, दवक त यस त र अ 12 प रयध ययपक, औषधदनम ण यस त र अ 13 प रयध ययपक, स क ष मज व यस त र अ 14 प रयध ययपक, S, ST, KC, ज वरसययन यस त र MF, SE, C अ 15 प रयध ययपक, S, ST, KC, वयवसयय पचयर MF, SE, C अ 16 प रयध ययपक, S, ST, KC, भ दतक पचयर MF, SE, C a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) B, LV b) HH c) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV d) ASD (M), SLD, MI e) MD involving (a) to (d) a) HH b) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) MI d) MD involving (a) to (c) a) HH b) OA,BA, OL, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to (c) abov a) HH b) OL, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to (c) a) HH b) OL, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to (c) प ष ठ 77 प क 6

7 अ 17 प रयध ययपक, बदधदरकरण यस त र अ 18 प रयध ययपक, औषध व द यक यस त र अ 19 प रयध ययपक, त वचय व ग प तर ग यस त र प रयध ययपक, अ 20 अस स थवय ग पचयर यस त र अ 21 प रयध ययपक, न त र ल यदचदकत सय प रयध ययपक, अ 22 बयलर गदचदकत सय यस त र अ 23 प रयध ययपक, प रस त व स त र र ग यस त र अ 24 प रयध ययपक, ल यदचदकत सय यस त र अ 25 प रयध ययपक, न यययव द यक यस त र अ 26 प रयध ययपक, कयन नयक S, ST, KC, घसय MF, SE, C अ 27 प रयध ययपक, S, ST, KC, क षयर गक षयस त र MF, SE, C a) SLD a) OL, LC b) SLD a) OL b) HH, LC c) SLD a) SLD a) Dw b) SLD a) OL, LC b) SLD a) SLD a) Dw b) SLD a) OL, HH b) LC c) SLD a) OA,BA, OL, CP, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) OA,BA, OL, CP, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) प ष ठ 77 प क 7

8 अ 28 प रयध ययपक, S, ST, KC, मन दवक त यस त र MF, SE, C अ 29 प रयध ययपक, S, ST, KC, र ड ओथ रप MF, SE, C अ 30 प रयध ययपक, S, ST, KC, र ड ओल ज MF, SE, C अ 31 प रयध ययपक, र गप रदतब धक व सयमयदजक औषधव द यक यस त र a) OA,BA, OL, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) OA,BA, OL, CP, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) OA,BA, OL, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI अ 32 प रयध ययपक, य र ल ज S, ST, KC, MF, SE, C a) OA,BA, OL, CP, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD,MI,c) MD involving (a) to (b) अ 33 प रयध ययपक, न फ र ल ज a) OL,HH, LC b) SLD अ 34 प रयध ययपक, न य र सजणर a) SLD अ 35 प रयध ययपक, न य र ल ज a) OL, LC b) SLD अ 36 प रयध ययपक, स घटन ल यदचदकत सय यस त र a) SLD अ 37 प रयध ययपक, कयड ओल ज a) SLD प ष ठ 77 प क 8

9 अ 38 प रयध ययपक, बयलर ग ल यदचदकत सय यस त र a) DW b) SLD अ 39 प रयध ययपक, थ र दसक सजणर a) SLD अ 40 प रयध ययपक, ग स ट एन ट र ल ज a) OL b) SLD अ 41 प रयध ययपक, इ ड दक रन ल ज a) OL,Dw,LC b) SLD अ 42 प रयध ययपक, नवजयत अभणक (Neo Natal) a) OL b) SLD अ 43 प रयध ययपक, ज र ययट क a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI अ 44 प रयध ययपक, क दत रमद त यस त र a) LV b) HH,OL c) Dw d) SLD अ 45 प रयध ययपक, द त ल य यस त र a) HH b) OL c) SLD प रयध ययपक, अ 46 म ख ल यदचदकत सय a) HH b) Dw,LC c) SLD यस त र अ 47 प रयध ययपक, म खर गदनदयन व क ष- दकरण यस त र a) LV b) HH,OL c) Dw d) SLD प ष ठ 77 प क 9

10 अ 48 प रयध ययपक, द तपदरव ष ट टन यस त र अ 49 प रयध ययपक, द तवय ग पचयर यस त र प रयध ययपक, अ 50 द तदवक त व अण ज व यस त र अ 51 प रयध ययपक, बयलद तर ग यस त र अ 52 प रयध ययपक, सयमयदजक द त यस त र अ 53 प रयध ययपक, द त यस त र अ 54 प रयचययण (Principal) H a) HH,OL b) Dw,LC c) SLD a) LV b) HH,OL c) SLD a) HH,OL b) Dw,LC c) SLD a) LV b) HH,OL c) Dw,LC d) SLD a) LV b) HH,OL,BL c) Dw,LC d) SLD a) LV b) HH,OL c) Dw d) SLD A) B, LV b) D, HH c) OA,BA, OL, BL, CP, LC, DW, AAV d) SLD, MI e) MD involving (a) to (d) दवद ययर थ य च दरवष दवदवघ प रद क षणयसयठ प रव प रदक रयय रयबदवण. दवद ययर थ य च यय प रद क षणयमध य पयणव क षण दवदवध प रकयरच क षदणक कययणक रम यय च आखण कर न य ग यदरत न रयबदवण. दवद ष ट ट दवषययवर इतर स स थ त ल मयन यवर वयक त कड न वययख ययन रयबदवण. स स थ च सयमयन य प र यसन व क षदणक व कयय लय न कमणचयऱ ययवर द खर ख ठ वण. दवद ययर थ य च सयमयदजक व क षदणक उन नत कड लक ष द ण. दवद ययर थ य नय सम पद न प ष ठ 77 प क 10

11 अ 55 प रयध ययपक (Professor) BN, SE, H, C, MF A) B, LV b) D, HH c) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW, AAV d) ASD (M), SLD, MI e) MD involving (a) to (d) पदरचय स वग त ल दवद ययर थ य नय श र षय दवषयक द क षण द ण.दवद ययर थ य च दवषयवयर क षदणक कययणक रम रयबदवण. र ग णयनवर क ल जयणयर प रयत यदक षक यय च म ल यमयपन दवद ययर थ य च यय व ळ व ळ पदरक षयध व न त यय च क षदणक प रगत बधण. दवद ययर थ य नय सम पद न प रयचय यय च यय अन पस स थत त खयल ल प रमयण सवण कययणक रम रयबदवण व प रयचय नय सहकययण करण दवद ययर थ य च दरवष दवदवघ प रद क षणयसयठ प रव प रदक रयय रयबदवण. दवद ययर थ य च यय अ 56 प रयध ययपक-दन- उपप रयचयय (Professor-cum- Vice Principal) H A) B, LV b) D, HH c) OA,BA, OL, BL, CP, LC, DW, AAV d) SLD, MI e) MD involving (a) to (d) प रद क षणयमध य पयणव क षण दवदवध प रकयरच क षदणक कययणक रम यय च आखण कर न य ग यदरत न रयबदवण. दवद ष ट ट दवषययवर इतर स स थ त ल मयन यवर वयक त कड न वययख ययन रयबदवण. स स थ च सयमयन य प र यसन व क षदणक व कयय लय न कमणचयऱ ययवर द खर ख दवद ययर थ य नय सम पद न ठ वण. दवद ययर थ य नय सम पद न दवद ययर थ य च सयमयदजक व क षदणक उन नत कड लक ष द ण. दवद ययर थ य नय सम पद न प ष ठ 77 प क 11

12 प रयध ययपक-दन- अ 57 प रयचयय (Professor-cum- H Principal) अ 58 र रदक रयय यस त र अ 59 र ररचनय अ 60 दवक त यस त र अ 61 औषधदनम ण यस त र अ 62 स क ष मज व यस त र A) B, LV b) D, HH c) OA,BA, OL, BL, CP, LC, DW, AAV d) SLD, MI e) MD involving (a) to (d) a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) B, LV b) HH c) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV d) ASD (M), SLD, MI e) MD involving (a) to (d) a) HH b) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) MI d) MD involving (a) to (c) प रयचय यय च यय अन पस स थत त खयल ल प रमयण सवण कययणक रम रयबदवण व प रयचय नय सहकययण करण दवद ययर थ य च दरवष दवदवघ प रद क षणयसयठ प रव प रदक रयय रयबदवण. दवद ययर थ य च यय प रद क षणयमध य पयणव क षण दवदवध प रकयरच क षदणक कययणक रम यय च आखण कर न य ग यदरत न रयबदवण. दवद ष ट ट दवषययवर इतर स स थ त ल मयन यवर वयक त कड न वययख ययन रयबदवण. स स थ च सयमयन य प र यसन व क षदणक व कयय लय न कमणचयऱ ययवर द खर ख ठ वण. दवद ययर थ य नय सम पद न दवद ययर थ य च सयमयदजक व क षदणक उन नत कड लक ष द ण. प ष ठ 77 प क 12

13 a) HH b) OA,BA, OL, अ 63 ज वरसययन यस त र S, ST, KC, MF, SE, C Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to (c) a) HH b) OL, Dw, AAV अ 64 वयवसयय पचयर S, ST, KC, MF, SE, C c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to (c) a) HH b) OL, Dw, AAV अ 65 भ दतक पचयर S, ST, KC, MF, SE, C c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to (c) अ 66 ज वभ दतक यस त र a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI अ 67 प रयद द क रक तप ढ a) OL,HH b) LC c) SLD अ 68 बदधदरकरण यस त र a) SLD अ 69 औषध व द यक यस त र a) OL, LC b) SLD अ 70 त वचय व ग प तर ग यस त र a) OL b) HH, LC c) SLD अ 71 अस स थवय ग पचयर यस त र a) SLD प ष ठ 77 प क 13

14 अ 72 न त र ल यदचदकत सय a) Dw b) SLD अ 73 बयलर गदचदकत सय यस त र a) OL, LC b) SLD अ 74 प रस त व स त र र ग यस त र a) SLD अ 75 ल यदचदकत सय यस त र a) Dw b) SLD अ 76 न यययव द यक यस त र a) OL, HH b) LC c) SLD a) OA,BA, OL, CP, LC, अ 77 कयन नयक घसय S, ST, KC, MF, SE, C Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) OA,BA, OL, CP, LC, अ 78 क षयर गक षयस त र S, ST, KC, MF, SE, C Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) OA,BA, OL, LC, Dw, अ 79 सहय ग प रयध ययपक मन दवक त यस त र S, ST, KC, MF, SE, C AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) OA,BA, OL, CP, LC, अ 80 र ड ओथ रप S, ST, KC, MF, SE, C Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) प ष ठ 77 प क 14

15 अ 81 S, ST, KC, र ड ओल ज MF, SE, C अ 82 सहय ग प रयध ययपक,र गप रदतब धक व सयमयदजक औषधव द यक यस त र अ 83 S, ST, KC, य र ल ज MF, SE, C अ 84 न फ र ल ज अ 85 न य र सजणर अ 86 न य र ल ज अ 87 स घटन ल यदचदकत सय यस त र अ 88 कयड ओल ज अ 89 बयलर ग ल यदचदकत सय यस त र अ 90 थ र दसक सजणर अ 91 ग स ट एन ट र ल ज a) OA,BA, OL, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) OA,BA, OL, CP, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD,MI,c) MD involving (a) to (b) a) OL,HH, LC b) SLD a) SLD a) OL, LC b) SLD a) SLD a) SLD a) DW b) SLD a) SLD a) OL b) SLD प ष ठ 77 प क 15

16 अ 92 इ ड दक रन ल ज अ 93 नवजयत अभणक (Neo Natal) अ 94 ज र ययट क अ 95 क दत रमद त यस त र अ 96 द त ल य यस त र अ 97 म ख ल यदचदकत सय यस त र a) OL,Dw,LC b) SLD a) OL b) SLD a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) LV b) HH,OL c) Dw d) SLD a) HH b) OL c) SLD a) HH b) Dw,LC c) SLD अ 98 म खर गदनदयन व क ष- दकरण यस त र a) LV b) HH,OL c) Dw d) SLD अ 99 द तपदरव ष ट टन यस त र a) HH,OL b) Dw,LC c) SLD अ 100 द तवय ग पचयर यस त र a) LV b) HH,OL c) SLD अ 101 द तदवक त व अण ज व यस त र a) HH,OL b) Dw,LC c) SLD अ 102 बयलद तर ग यस त र a) LV b) HH,OL c) Dw,LC d) SLD प ष ठ 77 प क 16

17 अ 103 सयमयदजक द त यस त र अ 104 द त यस त र सहय ग प रयध ययपक अ 105 (Associate BN, SE, H, Professor) C, MF अ 106 वदरष ट ठ दनवयस BN, MF, RW, व द यक य अदधकयर SE, a) LV b) HH,OL,BL c) Dw,LC d) SLD a) LV b) HH,OL c) Dw d) SLD A) B, LV b) D, HH c) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW, AAV d) ASD (M), SLD, MI e) MD involving (a) to (d) a) OA, OL, BL, OAL, LC, Dw, AAVb) SLDc) MD involving (a) to (b) पदरचय स वग त ल दवद ययर थ य नय श र षय दवषयक द क षण द ण. पदरचय स वगय रत ल पदव आदण पदव कय आदण पदवय त तर कययणक रम रयबदवण. दवद ययर थ य च यय सवण दक ष णक कययणक रमयत स दक रय सहभयग घ ण. दवद ययर थ य च र ग णयस बत प रयत यदक षक कर न घ ण. दवद ययर थ य नय सम पद न दवद ययर थ य च दवषयवयर क षदणक कययणक रम रयबदवण. र ग णयनवर क ल जयणयर प रयत यदक षक यय च म ल यमयपन दवद ययर थ य च यय व ळ व ळ पदरक षयध व न त यय च क षदणक प रगत बधण. सहय ग प रयध ययपक यय न प रयध ययपक यय नय मदतन म हण न कयम पयहण. दवद ययर थ य नय सम पद न पथक प रम ख तस च सहययक प रयध ययपक यय च यय दनय त रणयखयल र ग ण तपयसण a) OA, OL,BL, LC, Dw, र ग णयलययत ल आर ग य स व सब दधत अ 107 व द यक य अदधक षक / व द यक य अदधक षकय BN, MF, RW, SE, AAV b) SLD c) MD involving (a) to वयवस थयपन र ग णयलययच प र यसन प रम ख म हण न कयम पहयण. गरज न सयर व द यक य पयणव क षण, दनय जन, समन वय (b) इत ययद कयम करण a) OA, OL,BL, LC, Dw, अ 108 व द यक य उप अदधक षक BN, MF, RW, SE, AAV b) SLD c) MD involving (a) to र ग णतपयसण करण. व द यक य अदधक षकय न न म न ददल ल कयम (b) प ष ठ 77 प क 17

18 अ 109 व द यक य दभक षक RW, SE, H अ 110 व द यक य अदभल ख BN, MF, अदधकयर RW, SE, ब 111 सहययक प रयध ययपक, र रदक रयय यस त र ब 112 सहययक प रयध ययपक, र ररचनय ब 113 सहययक प रयध ययपक, दवक त यस त र ब 114 सहययक प रयध ययपक, औषधदनम ण यस त र ब 115 सहययक प रयध ययपक, स क ष मज व यस त र a) OA, OL BL, OAL, LC, Dw, AAV b) SLD c) MD involving (a) to (b) a) D, HH b) OA,BA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV (Nonsurgical jobs) c) ASD (M) d) MD Involving (a) to c a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) B, LV b) HH c) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV d) ASD (M), SLD, MI e) MD involving (a) to (d) a) HH b) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) MI d) MD involving (a) to (c) र ग णय च आजयरय च दनदयन करण व उपचयर व रक डण ठ वण. आ तरर ग णय च क स प पर जतन करण व ळ प रस ग त प रदवण. महत वयच न यययव द यक,मत य न दवह तस च इतर महत वयच यय न दवहयय अद ययययवत द न द न मयदसक, त र मयदसक सय स ख यक अहवयल तययर दवभयग य जनमयदहत अदधकयर म हण न कयम पहयण. स स थ त ल दवद ययर थ य नय म ड कल र क डण स दभ त ल क चर द ण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण प ष ठ 77 प क 18

19 ब 116 सहययक प रयध ययपक, S, ST, KC, ज वरसययन यस त र MF, SE, C ब 117 सहययक प रयध ययपक, S, ST, KC, वयवसयय पचयर MF, SE, C ब 118 सहययक S, ST, KC, प रयध ययपक,भ दतक प MF, SE, C चयर ब 119 सहययक प रयध ययपक, ज वभ दतक यस त र सहययक ब 120 प रयध ययपक,एड स दनदयन कक ष ब 121 सहययक प रयध ययपक, प यस त र सहययक प रयध ययपक, ब 122 सय स ख यक दन ल कस ख यय यस त र सहययक प रयध ययपक, ब 123 आर ग य द क षण व क ट ब दनय जन सहययक ब 124 प रयध ययपक,(आर ग य क ट ब कल ययण) a) HH b) OA,BA, OL, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to (c) abov a) HH b) OL, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to (c) a) HH b) OL, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to (c) a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण प ष ठ 77 प क 19

20 ब 125 सहययक प रयध ययपक, (मयतय बयलस ग पन) ब 126 सहययक प रयध ययपक, प रयद द क रक तप ढ ब 127 सहययक प रयध ययपक, बदधदरकरण यस त र ब 128 सहययक प रयध ययपक, औषध व द यक यस त र सहययक प रयध ययपक, ब 129 त वचय व ग प तर ग यस त र सहययक प रयध ययपक, ब 130 अस स थवय ग पचयर य स त र ब 131 सहययक प रयध ययपक, न त र ल यदचदकत सय सहययक प रयध ययपक, ब 132 बयलर गदचदकत सय यस त र ब 133 सहययक प रयध ययपक, प रस त व स त र र ग यस त र ब 134 सहययक प रयध ययपक, ल यदचदकत सय यस त र ब 135 सहययक प रयध ययपक, न यययव द यक यस त र a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) OL,HH b) LC c) SLD a) SLD a) OL, LC b) SLD a) OL b) HH, LC c) SLD a) SLD a) Dw b) SLD a) OL, LC b) SLD a) SLD a) Dw b) SLD a) OL, HH b) LC c) SLD पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण प ष ठ 77 प क 20

21 ब 136 सहययक प रयध ययपक, S, ST, KC, कयन नयक घसय MF, SE, C ब 137 सहययक प रयध ययपक, S, ST, KC, क षयर गक षयस त र MF, SE, C ब 138 सहययक प रयध ययपक, S, ST, KC, मन दवक त यस त र MF, SE, C ब 139 सहययक प रयध ययपक, S, ST, KC, र ड ओथ रप MF, SE, C ब 140 सहययक प रयध ययपक, S, ST, KC, र ड ओल ज MF, SE, C ब 141 सहययक प रयध ययपक, र गप रदतब धक व सयमयदजक औषधव द यक यस त र ब 142 सहययक प रयध ययपक, S, ST, KC, य र ल ज MF, SE, C ब 143 सहययक प रयध ययपक, न फ र ल ज ब 144 सहययक प रयध ययपक, न य र सजणर a) OA,BA, OL, CP, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) OA,BA, OL, CP, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) OA,BA, OL, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) OA,BA, OL, CP, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) OA,BA, OL, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD, MI c) MD involving (a) to (b) a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI a) OA,BA, OL, CP, LC, Dw, AAV b) ASD (M), SLD,MI,c) MD involving (a) to (b) a) OL,HH, LC b) SLD a) SLD पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण तपयसण करण प ष ठ 77 प क 21

22 ब 145 सहययक प रयध ययपक, न य र ल ज a) OL, LC b) SLD ब 146 सहययक प रयध ययपक, स घटन ल यदचदकत सय यस त र a) SLD ब 147 सहययक प रयध ययपक, कयड ओल ज a) SLD ब 148 सहययक प रयध ययपक, बयलर ग ल यदचदकत सय यस त र a) DW b) SLD ब 149 सहययक प रयध ययपक, थ र दसक सजणर a) SLD ब 150 सहययक प रयध ययपक, ग स ट एन ट र ल ज a) OL b) SLD ब 151 सहययक प रयध ययपक, इ ड दक रन ल ज a) OL,Dw,LC b) SLD ब 152 सहययक प रयध ययपक, नवजयत अभणक (Neo Natal) a) OL b) SLD ब 153 सहययक प रयध ययपक, आय.स.स.य. (ICCU) b) SLD ब 154 सहययक प रयध ययपक, ज र ययट क a) HH b) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI ब 155 सहययक प रयध ययपक, क दत रमद त यस त र a) LV b) HH,OL c) Dw d) SLD ब 156 सहययक प रयध ययपक, द त ल य यस त र a) HH b) OL c) SLD प ष ठ 77 प क 22

23 ब 157 सहययक प रयध ययपक, म ख ल यदचदकत सय यस त र a) HH b) Dw,LC c) SLD ब 158 सहययक प रयध ययपक, म खर गदनदयन व क ष- दकरण यस त र a) LV b) HH,OL c) Dw d) SLD ब 159 सहययक प रयध ययपक, द तपदरव ष ट टन यस त र a) HH,OL b) Dw,LC c) SLD ब 160 सहययक प रयध ययपक, द तवय ग पचयर यस त र a) LV b) HH,OL c) SLD ब 161 सहययकप रयध ययपक, द तदवक त व अण ज व यस त र a) HH,OL b) Dw,LC c) SLD ब 162 सहययक प रयध ययपक, बयलद तर ग यस त र a) LV b) HH,OL c) Dw,LC d) SLD ब 163 सयमयदजक द त यस त र a) LV b) HH,OL,BL c) Dw,LC d) SLD ब 164 द त यस त र a) LV b) HH,OL c) Dw d) SLD a) B, LV b) D, HH c) र ग णयलय न व महयदवद ययलय ब 165 प र यसक य अदधकयर C OA, BA, OL, BL, OAL, BLA, CP, Dw, LC, BLOA, D, HH AAV, Mdy,MI e) MD involving वयवस थयपनयत ल प र यसक य कयमयकयज म ख य प र यसक य अदधकयर यय च यय मयगणद णनयखयल कयमकयज पहयण, आहरण व स दवतरण अदधकयर म हण न (a) to (d) कयम पयहत ल प ष ठ 77 प क 23

24 ब 166 S, ST, BN, ल खय व ल खय पर क षय MF, RW, अदधकयर SE, a) B, LV b) D, HH c) OA,BA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV d) ASD (M), MI e) MD Involving (a) to (d) स चयलनयलययच यय अदधपत ययखयल ल महयदवद ययलय व र ग णयलयय च ल खय पदरक षण करण व त ययबयबत अहवयल द ण. दवद ययर थ य च दवषयवयर अभ ययसक रम रयबदवण. दवद ययर थ य नय द कदवण, पदरक षयघ ण. क षदणक कययणक रमयवयदतदरक त इतर कययणक रमयच आखण कर न दवद ययर थ य कड न प ण कर न घ ण. दवद ययर थ य नय सम पद न पदरचय A) B, LV b) D, HH c) प रद क षण स स थ त ल दवद ययथ प रव प रदक रयय ब 167 अदधवययख ययतय (Tutor/Lecturer) BN, SE, H, C, MF OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW, AAV d) ASD (M), SLD, MI e) MD involving (a) to (d) रयबदवण. व क षदणक कययणक रमयच आखण कर न अदधस दवकय यय च ययकड न मयन यतय घ ण. दवद ययर थ य च र ग णयलययत ल र ग णय स ब दधत प रद क षण घ ण. र ग णयलययमध य फ र मयरण. क षदणक कययणक रमयवयदतदरक त अदतदरक त कययणक रमय मध य दवद ययर थ य च यय सहभयग कर न घ ण. दवद ययर थ य च प रक दत स वयस थय व त यय दवषय अदभल ख अद यययवन ठ वण. अदधस दवकय यय च यय अन पस स थत त र ग णयलय न कयमकयज पयहण. प ष ठ 77 प क 24

25 अदधस दवकयवगण-2 ब 168 श र ण -1 (Matron BN, MF, RW, CL-2Grade-1) S E, A) OA, OL, CP, LC, DW, AAV b) SLD c) MD Involving (a) to (b) अदधस दवकय हयय व द यक य अदधक षक व पदरचय स वगण यय च यय मध ल द वय आह. र ग णयलय न पदरचय स व च स प ण जबयबदयर तस च पदरचयर कय च दवभयगवयर वयटप र ग णयच श र षयस वय व औषधउपचयर कयळज प वणक व दनयमयन सयर करण ययसयठ पदरचयरकय नय व ळ व ळ प रव त त करण व र ग णय च कयळज वयवदसथत ध तल जयत आह. यय सयठ वयर वयर र ग णयलययत दनयदमत व कध अचयनक फ र मयरण. र ग णयलययत ल उपकरण तस च स स स थत त आह दकवय कस तस च र ग णयच कपड अथर ण आदण र ग णयलययत ल अ तगणत स वच छतय आह क नयह यय कड कयळज प वणक लक ष द ण. पदरचयर कय च व तन दवषयक तक रयर च दनरयकरण पदरचयय स वग च वयर वयर त ययच सभय घ व न त यय नय नवनव न उपक रमय बदल सम उपद न करण तस च त यय च स वय अ तगणत प रद क षण घ ण. पदरचयर कय च स वय दवषयक अदभल ख स स स थत त ठ वण. पदरचयर कय च गणव स वच छ व दनट दनटक आह त ह पयहण. पदरचय स वग त द स त पयलन करण ययस प रव त त करण पदरचय स वगय रच आर ग ययच कयळज घ ण. पदरचयर कय प रद क षण दवद ययलययमध ल सवण प रदक रय मध य सक र य सहभयग घ ण. ह पदरचय स वग च पदरव क षण करत असतयनय कयह ह घटनय घडलययस त यय दवषय र ग णयलय न व द यक य अदधक षक यय च स पकण सयध न कळदवण. त ययन तर र ग णयलय न अदभल ख र ज चय र ज अदधक षक यय नय कळदवण. प ष ठ 77 प क 25

26 अदधस दवकयवगण-2 ब 169 श र ण -2 (Matron BN, MF, RW, CL-2Grade-2) S E, A) OA, OL, CP, LC, DW, AAV b) SLD c) MD Involving (a) to (b) अदधस दवकय हयय व द यक य अदधक षक व पदरचय स वगण यय च यय मध ल द वय आह. र ग णयलय न पदरचय स व च स प ण जबयबदयर तस च पदरचयर कय च दवभयगवयर वयटप र ग णयच श र षयस वय व औषधउपचयर कयळज प वणक व दनयमयन सयर करण ययसयठ पदरचयरकय नय व ळ व ळ प रव त त करण व र ग णय च कयळज वयवदसथत ध तल जयत आह. यय सयठ वयर वयर र ग णयलययत दनयदमत व कध अचयनक फ र मयरण. र ग णयलययत ल उपकरण तस च स स स थत त आह दकवय कस तस च र ग णयच कपड अथर ण आदण र ग णयलययत ल अ तगणत स वच छतय आह क नयह यय कड कयळज प वणक लक ष द ण. पदरचयर कय च व तन दवषयक तक रयर च दनरयकरण पदरचयय स वग च वयर वयर त ययच सभय घ व न त यय नय नवनव न उपक रमय बदल सम उपद न करण तस च त यय च स वय अ तगणत प रद क षण घ ण. पदरचयर कय च स वय दवषयक अदभल ख स स स थत त ठ वण. पदरचयर कय च गणव स वच छ व दनट दनटक आह त ह पयहण. पदरचय स वग त द स त पयलन करण ययस प रव त त करण पदरचय स वगय रच आर ग ययच कयळज घ ण. पदरचयर कय प रद क षण दवद ययलययमध ल सवण प रदक रय मध य सक र य सहभयग घ ण. ह पदरचय स वग च पदरव क षण करत असतयनय कयह ह घटनय घडलययस त यय दवषय र ग णयलय न व द यक य अदधक षक यय च स पकण सयध न कळदवण. त ययन तर र ग णयलय न अदभल ख र ज चय र ज अदधक षक यय नय कळदवण. प ष ठ 77 प क 26

27 ब 170 सहययक व द यक य अदधकयर /दनवयस व द यक य अदधकयर /सहययक दनवयस व द यक य अदधकयर BN, MF, SE, a) OA, OL,BL, LC, Dw, AAV b) SLD c) MD involving (a) to (b) र ग णय च आजयरय च दनदयन करण व उपचयर व र क डण ठ वण. तज ञ ड क टरय नय र ग णतपयसण मध य मदत ब 171 आर ग य व द यक य अदधकयर /उप व द यक य अदधकयर BN, MF, SE, a) OA, OL,BL, LC, Dw, AAV b) SLD c) MD involving (a) to (b) र ग णय च आजयरय च दनदयन करण व उपचयर व र क डण ठ वण. तज ञ ड क टरय नय र ग णतपयसण मध य मदत ब 172 स चयलक (मज जयत त ) ब 173 अस स थवय ग पचयर ल यदचदकत सक ब 174 सयथर ग तज ञ दन अदधवययख ययतय ब 175 दनवयस ल यदचदकत सक ब 176 न त र ल यदचदकत सक ब 177 स धन सहययक (मज जयत त ) ब 178 बदधदरकरण यस त रज ञ ब 179 क षयर गदभषक a) OL, LC b) SLD Job profile based (If Sugery then LC not be included) a) SLD र ग णय च आजयरय च दनदयन तस च र ग णय वर स त रककयय व उपचयर a) LV b) HH,OL c) पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण व र ग ण Dw,LC d) SLD तपयसण करण र ग णय च दनदयन व स त रदक रयय तज ञ a) OL b) Dw,LC ड क टयरय च यय सहयययन र ग णय च प रकरण c) SLD स दर भभत a) Dw b) SLD न त र व त ययच यय दनगड त आजयरयच दनदयन व स त रदक रयय a) OL,HH b) LC c) SLD म द च यय स व दनय दवषयक कयम करण a) SLD भ लतज ञ असल ययन त ययदवषयक कयम करण क षयर ग र ग णय च दनदयन व उपचयर a) LV b) HH,OL c) तज ञ ड क टरय सल लय मसलत कर न Dw,LC d) SLD र ग णय नय औषध द ण. व त यय च यय न द ठ वण. प ष ठ 77 प क 27

28 ब 180 क ष -दकरण यस त रज ञ MF, RW, PP,SE, H,C ब 181 अदधक षक अदभय तय H,C ब 182 प र ब धक, बदधदरकरण H,C ब 183 सहययक ल यदचदकत सक, दवभयग य H,C अवयवर पण क द र ब 184 कदनष ट ठ न त र स ल यदकत सक H,C ब 185 वदरष ट ठ मज जयत त दवक त यस त र H,C ब 186 प रब धक, ल यदचदकत सक H,C ब 187 अदभरक षक H,C ब 188 औषधदनम णदवषयक रसययन यस त रज ञ H,C ब 189 प तज ञ /प यस त रज ञ H,C र ड ऑल दजकल उपकरण वयपर न a) LV b) HH,OL c) र ग णय वर उपचयर व त यय च यय न द Dw,LC d) SLD ठ वण. a) LV b) HH,OL,LC c) र ग णयलययच यय आवयरयत ल उद ययन, बयगय SLD यय च पयणव क षक य कयमयच दनरक षण a) LV b) SLD भ लतज ञ असल ययन त ययस बदधत कयम करण a) SLD स त रदक रयय करण, तस च अवयवर पणच कयम करण न त र व त ययच यय दनगड त आजयरयच a)dw b) SLD दनदयन व स त रदक रयय व वदरष ट ठयन न म न ददल ल कयम पयहण. र ग णय च यय आजयरयस बदधत दनदयन रक त, a) OL b) SLD लघव,स डस यय च यय ट स ट कर न करण व त ययन सयर उपचयर करण a) OL b) Dw c) SLD स त रदक रयय करण व त ययबयबत दवद ययर थ य नय मयगणद णन दवक त यस त रयच यय दवदवध यख च यय a) LV b) HH,OL c) SLD दसध दय दतक व प रयय दगक अभ ययस व स धन व त ययबयबत दवद ययर थ य नय मयगणद णन औषधदनम णदवषयक यस त रयच यय दवदवध a) LV b) HH,OL, c) LC यख च यय दसध दय दतक व प रयय दगक अभ ययस d) ASD (M), SLD, MI व स धन व त ययबयबत दवद ययर थ य नय मयगणद णन प यस त रयच यय दवदवध यख च यय a) HH,OL b) LC दसध दय दतक व प रयय दगक अभ ययस व c) ASD (M), SLD, MI स धन व त ययबयबत दवद ययर थ य नय मयगणद णन प ष ठ 77 प क 28

29 ब 190 ब र यस त रज ञ /कवक यस त रज ञ H,C ब 191 स क ष मज व रसययन यस त रज ञ H,C ब 192 ब लड ब क ऑफ सर कम अदधवययख ययतय H,C ब 193 ज वभ दतक यस त रज ञ H,C ब 194 रसययन यस त रज ञ H,C a) HH b) OL,BL c) Dw,LC d) SLD, MI a) HH b) OL,BL c) LC d) ASD (M), SLD, MI a) OL b) HH c) LC d) SLD a) LV b) HH,OL,BL c) SLD, MI a) LV b) HH,OL,BL c) ASD (M), SLD, MI स क ष मज व रसययन यस त रयच यय दवदवध यख च यय दसध दय दतक व प रयय दगक अभ ययस व स धन व त ययबयबत दवद ययर थ य नय मयगणद णन स क ष मज व रसययन यस त रयच यय दवदवध यख च यय दसध दय दतक व प रयय दगक अभ ययस व स धन व त ययबयबत दवद ययर थ य नय मयगणद णन पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण. भ दतक यस त रयच यय दवदवध यख च यय दसध दय दतक व प रयय दगक अभ ययस व स धन व त ययबयबत दवद ययर थ य नय मयगणद णन रसययन यस त रयच यय दवदवध यख च यय कसध दय दतक व प रयय दगक अभ ययस व स धन व त ययबयबत दवद ययर थ य नय मयगणद णन ब 195 ल खय व ल खय पर क षय अदधकयर H,C a) LV b) HH, LC c) OL, OA, BL d) ASD (M), SLD, MI स चयलनयलययच यय अदधपत ययखयल ल महयदवद ययलय व र ग णयलयय च ल खय पदरक षण करण व त ययबयबत अहवयल द ण. ब 196 उद ययन अदधक षक ब 197 ज वयय दत रक अदभय तय ब 198 कदनष ट ठ सहययक प रयध ययपक (रक तप ढ ) ब 199 कदनष ट ठ व ज ञयदनक अदधकयर H,C H,C H,C H,C a) LV b) HH LC c) OL, र ग णयलययच यय आवयरयत ल उद ययन, बयगय OA, d) ASD (M), यय च पयणव क षक य कयमयच दनरक षण SLD, MI a) LV b) HH LC c) OL, र ग णयलययत ल दवदवध दवभयगयत ल य त र d) ASD (M), SLD, MI सयमग र यय च द खभयल व द र स त a) LV b) OL c) HH LC पदव प वण दवद ययर थ य नय द कदवण. a) LV b) HH LC c) OL, रक तप ढ दवभयगयत ल कयमकयज करण व d) ASD (M), SLD, MI रयस ष ट रय कययणक रमयत सहभयग घ ण. प ष ठ 77 प क 29

30 ब 200 प रस त व बयल आर ग य अदधकयर H,C ब 201 वदरष ट ठ क ष दकरण दचत रकयर H,C ब 202 अण ज व यस त रज ञ H,C ब 203 उपप रब धक, क ष दकरण दवभयग H,C ब 204 स क ष मज व यस त रज ञ H,C ब 205 ज वयय दत रक अदभय तय वगण २ H,C ब 206 प प रजनन व त तय H,C ब 207 बदधर करण प रब धक H,C ब 208 सयथर गतज ञ (एदपड दमऑल दजस ट) H,C ब 209 वदरष ट ठ क ष दकरण यस त रज ञ H,C ब 210 क ष दकरण औषधदनम तय H,C a) LV b) HH c) OL, d) SLD a) LV b) D, HH LC c) OL, d) ASD (M), SLD, MI a) HH LC b) OL,Dw c) ASD (M), SLD, MI a) HH b) OL, c) SLD, MI a) HH b) OL,BL c) LC d) SLD, MI a) LV b) OL, HH c) LC d) SLD, MI a) HH b) OL,BL, OA c) LC Dw d) ASD (M), SLD, MI a) LV HH b) OL,BL,OA c) Dw d) SLD, MI a) LV b) HH LC c) OL d) SLD a) HH b) OL, OA, BL c) Dw,LC d) ASD (M), SLD, MI a) LV HH b) OL, OA, c) Dw,LC d) ASD (M), SLD, MI प रस त दरम ययन तज ञ ड क टरय नय मदत व त यय च यय सल ययन उपचयर तस च र ग णय च न द ठ वण. र ड ऑल दजकल उपकरण वयपर न र ग णय वर उपचयर व त यय च यय न द ठ वण. स क ष मज व यस त रयच यय दवदवध यख च यय कसध दय दतक व प रयय दगक अभ ययस व स धन व त ययबयबत दवद ययर थ य नय मयगणद णन र ड ऑल दजकल उपकरण वयपर न र ग णय वर उपचयर व त यय च यय न द ठ वण. स क ष मज व यस त रयच यय दवदवध यख च यय कसध दय दतक व प रयय दगक अभ ययस व स धन व त ययबयबत दवद ययर थ य नय मयगणद णन र ग णयलययत ल दवदवध दवभयगयत ल य त र सयमग र यय च द खभयल व द र स त बयलर गदचदकत सय यस त र दवभयगयत ल प रय ग यळ मध य दवदवध चयचण यय स दभ त मदत स त रदक रययग हयमध य भ लतज ञय नय मदत करण र गप रदतब धक व सयमयदजक औषव द यक यस त र दवभयगयत दवदवध सयथर ग स ब ध त कयमकयजयमध य मदत क ष-दकरण यस त र दवभयगयमध य दवदवध चयचण यय च अहवयल तययर क ष-दकरण यस त र दवभयगयमध य दवदवध चयचण यय कर तय आवश यक असल ल यय कयमकयजयत मदत प ष ठ 77 प क 30

31 ब 211 स ज वन यस त रज ञ H,C ब 212 आहयरतज ञ / BN, MF, RW, प षणतज ञ SE, C BN, L, KC, ब 213 औषधदनम तय वगण 2 PP, H ब 214 ज वरसययन यस त रज ञ BN, L, PP, MF, RW, SE S, ST, BN, ब 215 द त ल यदचदकत सक MF, RW, SE, a) LV b) HH c) OL,OA d) Dw e) SLD, MI a) B, LV b) D, HHc) OA, BA, OL, BL,CP, LC, Dw, AAVd) ASD (M), ID, SLD,MI e) MD involving (a) to (d) a) D, HH b) OL, BL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to a) D, HH b) OA, OL, CP, Dw, AAV c) SLD, MI d) MD involving (a) to (c) a) D, HH b) OA, OL, CP, Dw, AAV c) SLD d) MD involving (a) to ज वरसययन यस त र दवभयगयत ल प रय ग यळमध य दवदवध चयचण यय कर तय मदत र ग णयलययत ल पयक यळ त ल आहयरयच दनदरक षण र ग णय चय आहयर दनदर त अन न भय डयर स स स थत त ठ वण.न य र न/आहयरयच दनदरक षण व दनय त रण करण तस च त यय स बदधत य ग य त प रणयल तययर कक षयमध य आहयर दवतरण ह ण यय स ब ध भ ट द ण. अदधस दवकय यय च यय स बत चच कर न आहयर दवतरणयबयबत तक रयर द र अन न पदयथण द णग दमळयल ययस त ययच न टक दवतरण दवदवध आजयरय च यय र ग णय नय त यय च यय आजयरय प रमयण आहयर दमळत असल ययच खयत र आहयर दवतरण न दवह अद यययवत र ग णयलययत ल दवदवध बयहय र ग ण दवभयगयत स त र व प र ष दखडक यय वर औषध.वयटप म ख य औषधभय डयर दवभयगयत न प रत य क कक षयत औषध वयटप औषध व औषध दवतरणयच ल ख वयवस स थत ठ वण. औषध दवतरणयच मयदसक अहवयल तययर औषधय च ल जर ल ख ठ वण. प थ लयज दवभयगयत कयम अत ययध दनक म न स हयतयळण. आध दनक त त र वयपर न क र म ट ग रयफ प रमयण, इल क र फ र स स, स प क र फ ट म र यय च दवश ल षण करण. सयमयन य ककवय प थ ल दजकल स धनयचय तप ल न दवण र ग णय च दयत दहरडयय तपयसण व त ययवर स त रदक रयय र ग णय च दयत तययर प ष ठ 77 प क 31

32 (c) a) D, HH b) OA,BA, ब 216 प व द यक य अदधकयर MF, RW, SE, H OL, OAL, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI d) MD Involving (a) to प रयण यय च पयणव क षण व वयवस थयपन प रयण यय चय आहयर व प रजनन इत ययद कयम पयर पयडण ब 217 भ दतक यस त र व त तय /पदयथण दवज ञयनव त तय BN, MF, SE, a) OA, OL, BL,OAL, LC, Dw,AAV b) SLD c) MD involving (a) to (b) र रदक रयय यस त र/दवक त यस त र दवभयम ल प रय ग यळ मध य दवदवध चयचण यय स दभ त मदत a) B, LV b) D, HH c) ब 218 म ख य ग र थपयल BN, RW, SE,, MF OA, BA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV, Mdy d) ASD (M), SLD, MI e) MD involving (a) to व द यक य महयदवद ययलययत ल ग र थयलययमध ल सवण प रकयरच कयम, ग र थपयल व सहययक ग र थपयल यय च यय कयमयवर द खर ख (d) a) D, HH b) OL, CP, ब 219 रक त स क रमण अदधकयर S, BN, SE, RW, C, MF, PP, L, ST, W LC, Dw, AAV c) SLD, MI d) MD involving (a) to रक त ट धण. रक तयत ल प लझमय व इत ययद घटक व गळ करण a) D, HH b) OL, Dw, BN, L, AAV दवद य त उपकरण यय च द खभयल ब 220 दवद य त अदभय तय KC, PP, MF, c) ASD (M), SLD, MI र ग णयलययत ल दवद य त प रवठय स रळ त RW, d) MD involving (a) to रयखण. SE, C (c) ब 221 सहयय यक सयवणजदनक अदभय तय BN, JU, CL, MF, RW, SE, C a) D, HH b) OA, OL, LC, Dw, AAV c) SLD, MI d) MD involving (a) to (c) इमयरत त ल बय धकयम आदण द र स त, द खभयल व पयणव क षण प ष ठ 77 प क 32

33 ब 222 व द यक य अदधकयर BN, MF,SE, गट - ब a) OA, OL,BL, LC, Dw, AAVb) SLD c) MD involving(a) to (b) र ग णय च आजयरय च दनदयन करण व उपचयर व र क डण ठ वण. तज ञ ड क टरय नय र ग णतपयसण मध य मदत a) D, HH b) OA,BA, आ तरर ग णय च क स प पर जतन करण व ळ ब 223 व द यक य अदभल ख ग र थपयल BN, MF, RW, SE, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV (Nonsurgical jobs) c) ASD (M) d) MD Involving (a) to c प रस ग त प रदवण. महत वयच न यययव द यक,मत य न दवह तस च इतर महत वयच यय न दवहयय अद ययययवत द न द न मयदसक, त र मयदसक सय स ख यक अहवयल तययर त र मयदसक सय स ख यक अहवयल तययर a) B, LV b) D, HH करण ययस वदरष ट ठय नय मदत करण तस च c) OA, OL, BL, CP, LC, स स टल बथण, ओप ड र ग ण, जन म तस च ब 224 सय स ख यक सहयय यक S,ST,W,MF, SE,RW,C Dw, AAV d) ASD (M), SLD, MI e) मत य न दवह तस च इतर महत वयच यय न दवहयय अद ययययवत करण, MD involving (a) to (d) आ तरर ग णय च क स प पर जतन करण व ळ प रस ग त प रदवण. महत वयच न यययव द यक अहवयल अद ययययवत सहयय य क अदधस दवकय यय न अदधस दवकय यय च यय आद यन वय व ळ व ळ न म न ददल ल कयम करण आवश यक आह. अदधस दवकय यय च यय अन पस स थत त र गणयलय न पदरचय स वग च व र ग णयलययच स प ण जबयबदयर सहययक क 225 सहयय यक अदधस दवकय वगण-3 (Assistant Matron CL-3) BN, MF, RW, S E, A) OA, OL, CP, LC, DW, AAV b) SLD c) MD Involving (a) to (b) अदधस दवकय यय च आह. अदधस दवकय यय च यय ऐवज वयर वयर र ग णयलययत फ र र ग णयच यय आहयर तस च दवद ययथ पदरचयर कयच यय आहयरय मध य क ठल ययह त र ट नयह ह बधण. पदरचय प रद क षण स स थ च अदभल ख अद ययवत ठ वण. पदरचयर कय व दवदद ययर भथन पदरचयर कय यय च हज र पत रक र जचय र ज अद यययवत दवद ययथ न पदरचयर कय च प रक त स वयस र थ य दवषय कयळज घ ण. प ष ठ 77 प क 33

34 पदरचय प रद क षण स स थ त ल दवद ययथ प रव प रदक रयय रयबदवण. व क षदणक कययणक रमयच आखण कर न अदधस दवकय a) B, lvb) D, HH c) यय च ययकड न मयन यतय घ ण. दवद ययर थ य च क 226 पयठयदनद क (Tutor) RW, SE, H, C, MF OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW, AAV, mdy d) ASD (M), SLD, MI e) MD Involving (a) र ग णयलययत ल र ग णय स ब दधत प रद क षण घ ण. र ग णयलययमध य फ र मयरण. क षदणक कययणक रमयवयदतदरक त अदतदरक त कययणक रमय मध य दवद ययर थ य च यय सहभयग to (d) कर न घ ण. दवद ययर थ य च प रक दत स वयस थय व त यय दवषय अदभल ख अद यययवन ठ वण. अदधस दवकय यय च यय अन पस स थत त र ग णयलय न कयमकयज पयहण. मन र ग ण कक षयच प र यसन र ग णयच मयनदसक व यदरर क आर ग ययच कयळज घ ण. मन र ग णयच ज वण औषध उपचयर क 227 मन र ग ण पदरस व कय (Psychiatric Sister In Charge) BN, MF, RW, S E, A) OA, OL, CP, LC, DW, AAV b) SLD c) MD Involving (a) to (b) वयक त क स वच छतय त यय च मयनदसक आर ग य व सयमयदजक आर ग ययच कयळज घ ण. तस च त यय च सम पद न मन र ग णयच प नणवसन करण ययसयठ सहभयग घ ण. कययणरत अदधपर चयर कय यय च वर द खर ख र ग ण व र ग णयच यय नयत वयईक यय नय आर ग य द क षण द ण. सयवणजदनक आर ग य पदरस दवकय यय न लस करण दवभयगयत य णयऱ यय र ग णयनय क 228 सयवणजदनक आर ग य पदरस व कय (Public Health Sister) BN, MF, RW, S E, A) OA, OL, CP, LC, DW, AAV b) SLD c) MD Involving (a) to (b) लस करण कर न त ययच अदभल ख जतन मयतय बयल स ग पन स ब ध यसनयच यय दवदवध य जनय मध य सदक रय सहभयग घ ण. मयतय व सयमयदजक कययणक रमयच आखण कर न सव नय आर ग य द क षण द ण. व त यय सयठ दवदवध कययणक रम रयबदवण. प ष ठ 77 प क 34

35 बयलर ग ण पदरस दवकय बयलर ग ण दवभयगयत कययणरत असतयत. यय छ ट बयळ लहयन क 229 बयलर ग ण पदरस व कय ( Pediatric Sister) BN, MF, RW, S E, A) OA, OL, CP, LC, DW, AAV b) SLD c) MD Involving (a) to (b) म ल तस च कम ददवसयच व कम ददवसयच जन मल ल बयळ यय च कयळज घ ण. बयळयमध य क ठल ह यदरर क ग तय ग त ह ऊ नय यय दवषय कयळज घ ण. पदरस दवकय स वग त ल कक ष प र यसनयच सवण कयम. मयतयनय आर ग य द क षण द ण. कक ष प र यसन पदरस दवकय हयय अदधस दवकय यय च यय अखत ययर त कयम करत असतयत. पदरस दवकय यय न प रयमयदणकपण सहकययणन कयम करण अप दक षत आह. र ग णय नय र ग णस वय य ग यदरत न ददल जयत आह यय च a) B, lvb) D, HH c) कयळज घ ण दवद ययथ पदरचयर कय नय क 230 दवभयग य पदरस व कय (Divisional Sister) RW, SE, H, C, MF OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW, AAV, mdy d) ASD (M), SLD, MI e) MD Involving (a) प रद क षण द ण.वयडणमध ल उपकरण व इतर सयमयन यय च द खर ख ठ वण. र ग णय नय व ळ त ज वण आदण औषधउपचयर दमळत आह यय च कयळज घ ण. र ग णय च क स to (d) प पर स स स थत त ठ वण र ग णय नय भ टनयर अभ ययगत र ग णयलययत गद करणयर नयह हयय दवषय कयळज घ ण. र ग णयजवळ म ल यवयन वस त असत लतर त यय च ल ख स वर पयत न द ठ वण. कक षयमध ल अदधपर चयर कय व चत थणश र ण कमणचयर यय च ययवर द खर ख ठ वण. प ष ठ 77 प क 35

36 क 231 पदरस व कय (Sister BN, MF, RW, In Charge) S E, A) OA, OL, CP, LC, DW, AAV b) SLD c) MD Involving (a) to (b) कक ष प र यसन पदरस दवकय हयय अदधस दवकय यय च यय अखत ययर त कयम करत असतयत. पदरस दवकय यय न प रयमयदणकपण सहकययणन कयम करण अप दक षत आह. र ग णय नय र ग णस वय य ग यदरत न ददल जयत आह यय च कयळज घ ण दवद ययथ पदरचयर कय नय प रद क षण द ण.वयडणमध ल उपकरण व इतर सयमयन यय च द खर ख ठ वण. र ग णय नय व ळ त ज वण आदण औषधउपचयर दमळत आह यय च कयळज घ ण. र ग णय च क स प पर स स स थत त ठ वण र ग णय नय भ टनयर अभ ययगत र ग णयलययत गद करणयर नयह हयय दवषय कयळज घ ण. र ग णयजवळ म ल यवयन वस त असत लतर त यय च ल ख स वर पयत न द ठ वण. कक षयमध ल अदधपर चयर कय व चत थणश र ण कमणचयर यय च ययवर द खर ख ठ वण. अदधपर चयर कय यय न पदरस दवकय यय नय कक ष वययवस थपनय मध य सहकययण पदरस दवकय यय न व ळ व ळ न म न ददल ल क 232 अदधपदरचयदरकय (Staff Nurse) BN, MF, RW, S E, A) OA, OL, CP, LC, DW, AAV b) SLD c) MD Involving (a) to (b) कयम र ग ण दवषयक कयम र ग णयच कयळज घ ण. दवद ययथ पदरचयर कय यय नय प रद क षण द ण. ड क टरय नय र ग णदवषयक कयमयकयजय कदरतय सहकययण र ग णयच अदभल ख दलह न जतन र ग ण व र ग णयच यय नयत वयईक यय नय आर ग य द क षण द ण. प रसयदवकय/ र ग ण दवषयक कयम र ग णयच क 233 पदरचयर कय प रसयदवकय /सहयय यकयर पदरचयर कय BN, MF, RW, S E, A) OA, OL, CP, LC, DW, AAV b) SLD c) MD Involving (a) to (b) कयळज घ ण. ड क टरय नय र ग णदवषयक कयमयकयजय कदरतय सहकययण र ग णयच अदभल ख दलह न जतन वदरष ट ठय न व ळ व ळ सय दगतल ल कयम प रसयदवकय प ष ठ 77 प क 36

37 L, क 234 उच चश र ण लघ ल खक क 235 कयय लय अदधक षक/कयरभयर RW, SE, क 236 L, दनम नश र ण लघ ल खक क 237 लघ ट कल खक MF, SE, H क 238 ल खयपयल BN, MF, RW, SE, क 239 वदरष ट ठ श र षय BN, MF, ल खयपयल RW, SE, B, LV, OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, SLD, MI, MD involving (a) to (c) a) B, LV b) D, HH c) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, Dw, LC, BLOA, D, HH AAV, DW, SLD,MI e) MD involving (a) to (d) B, LV,OA, OL, BL, OAL,CP, LC, Dw, AAV,SLD, MI,MD involving (a) to (c) B, LV,OA, OL, BL,CP, LC, AAV, Mdy,ASD (M), SLD, MI,MD involving (a) to (c) a) B, LV b) D, HH c) OA,BA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV, MDy d) ASD (M) e) MD Involving (a) to (d) a) B, LV b) D, HH c) OA,BA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV, MDy d) ASD (M) e) MD Involving (a) to (d) लघ ल खन, ट कल खन, ब ठक च इदतव त त न ददवण इत ययद कयय लय न कयमकयज, वदरष ट ठय न व ळ व ळ सय दगतल ल कयम यख त ल कमणचय-यय न क ल ल यय कयमयच पडतयळण कर न वदरष ट ठय नय सयदर आपल यय यख त ल कमणचय-यय वर दनय त रण ठ वण व कयमयत मयगणद णन करण लघ ल खन, ट कल खन, ब ठक च इदतव त त न ददवण इत ययद कयय लय न कयमकयज लघ ल खन, ट कल खन, ब ठक च इदतव त त न ददवण इत ययद कयय लय न कयमकयज ल खय दवषयक सवण न दवहयय अद यययवत ल खय यख त ल कमणचय-यय च कयम तपयसण. व त यय नय मयगणद णन ल खय दवषयक सवण न दवहयय अद यययवत ल खय यख त ल कमणचय-यय च कयम तपयसण. व त यय नय मयगणद णन प ष ठ 77 प क 37

38 वदरष ट ठ सहयय यक/र खपयल/ क 240 सहययक RW, MF, H, कयरभयर /सहययक C भय डयरपयल वदरष ट ठ क 241 दलदपक/भय डयरपयल/ RW, MF, SE, सहययक र खपयल C क 242 दलदपक ट कल खक/कदनष ट ठ दलदपक /सय क दतक H,C दलदपक S, ST, BN, क 243 सहयय यक र खपयल MF, RW, SE, क 244 सहयय यक ल खयपयल BN, RW, SE, H, C, MF a) B, LV b) D, HH c) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, Dw, LC, AAV, DW, ASD(M), SLD,MI e) MD involving (a) to (d) a) B, LV b) D, HH c) OA, BA, OL, BL, OAL, BLA, CP, Dw, LC, AAV, Mdy, SLD,MI e) MD involving (a) to (d) B, LV,D, HH,OA, OL, BL, BA, OAL, CP,LC, Dw, AAV, MDy ASD(M), SLD, MI, MD involving (a) to (d) a) D, HH b) OA,BA, OL, BL, CP, LC,Dw, AAV, Mdy c) ASD (M), SLD, MI d) MD Involving (a) to a) B, LV b) D, HH c) OA, OL, OAL, BL,BA, CP,LC, Dw, AAV d) ASD (M, MoD), SLD, MI e) MD involving (a) to (d) यसनयस मयदहत सयदर करण, यसनयस पत रवयवहयर करण, कमणचयर व तन द यक, अदतकयल क भत तय द यक, सयदहत य खर द द यक, म टयर वयहन न द करण, आस थयपनय स ब ध कयमकयज, स ट भयग खर द, ल खय स ब ध कयम, र खपयल पदयच कयमकयज करण इ. यसनयस मयदहत सयदर करण, यसनयस पत रवयवहयर करण, कमणचयर व तन द यक, अदतकयल क भत तय द यक, सयदहत य खर द द यक, म टयर वयहन न द करण, आस थयपनय स ब ध कयमकयज, स ट भयग खर द, ल खय स ब ध कयम, र खपयल पदयच कयमकयज करण इ. वदरष ट ठय न ददल ल यय दनद यन सयर कयम पयर पयडण, वदरष ट ठय न ददल ल यय दनद यन सयर आस थयपनय, ल खय, वयवस थयपक यख त ल सवण प रकयरच कयम पयर पयडण. आवक-जयवक स ब ध कयम पयहण र खपयलय न न म न ददल ल कयम ल खय दवषयक सवण न दवहयय अद यययवत ल खयपयलय न न म न ददल ल कयम प ष ठ 77 प क 38

39 क 245 अदभल खयपयल S,ST,W,MF, SE,RW,C a) B, LV b) D, HH c) OA, BA, OL, BL,OAL, CP, LC, Dw, AAV, Mdy d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI e) MD involving (a) to (d) आ तरर ग णय च क स प पर जतन करण व ळ प रस ग त प रदवण. महत वयच न यययव द यक,मत य न दवह तस च इतर महत वयच यय न दवहयय अद ययययवत द न द न मयदसक, त र मयदसक अहवयल तययर क 246 व द यक य अदधकयर गट - क BN, MF,SE, a) OA, OL,BL,LC, Dw, AAVb) SLD c) MD involving(a) to (b) र ग णय च आजयरय च दनदयन करण व उपचयर व र क डण ठ वण. तज ञ ड क टरय नय र ग णतपयसण मध य मदत अ धयरख ल सहयय यकयन यसनयन ठरव न ददल ल यय व ळयत हजर रहयव.दनकड च यय व ळ स आवश यक अस ल त ययप रमयण त ययन हजर रहयव. क ष य दकरण त त रज ञयन a) D, HH b) कयढल ल यय क ष य दकरणय नय रसयनयत ध ण व क 247 अ धयरख ल सहयय यक S, BN, MF, RW, SE OL,BL,CP,LC,Dw,AAV c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to वयळवण. क ष य दकरण त त रज ञयलय र ग णयचय क ष य दकरण कयढण ययत मदत प रयध ययपक व दवभयग प रम खय न व ळ व ळ स पदवल ल कयम पयर पयडण. त ययन दरर ज न हम च कयम स र करण ययप व क ष य दकरण य त र स वच छ करयव व त न ट कयम द त आह ह पयहयव. a) LV b) D, HH क 248 आर ग य अन यसक H,C c) OL, CP, LC, Dw, AAV d) SLD, MI e) MD involving (a) to व द यक य महयदवद ययलय व र ग णयलयय मध ल स वच छतय दवषयक पयणव क षक य कयमकयज करण (d) a) LV b) D, HH c) OA, BA, OL, CP, व द यक य महयदवद ययलय व क 249 आर ग य उप दनर क षक LC, Dw, AAV d) SLD र ग णयलयय मध ल स वच छतय दवषयक H e) MD involving (a) to पयणव क षक य कयमकयज करण (d) प ष ठ 77 प क 39

40 क 250 आर ग य प रचयरक MF, RW, SE, क 251 ईस ज त त रज ञ S, SE, BN,L, C, RW, ST क 252 ऑदडओल दजस ट व MF, RW, स प च थ रदपस ट SE, H क 253 ऑथ दटस ट ST, BN, L, /ऑथ दटस ट त त रज ञ PP, MF, SE क 254 औषधदनम तय BN, L, KC, /वदरष ट ठ PP,MF, RW, औषधदनम तय SE, H क 255 कलयकयर BN, RW, SE, a) LV b) OL, CP, Dw,AAV c) ID, MI d) MD involving (a) to (c) a) LV b) D, HH c) OA, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV d) ASD (M, MoD), SLD,MI e) MD involving (a) to (d) a) LV b) OL, CP, LC, Dw, AAV c) SLD, MId) MD involving (a) to c a) LV b) D, HH c) OL, Dw, AAV d) SLD, MI e) MD involving (a) to (d) a) D, HH b) OL, BL, CP, LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to a) B, LV b) D, HH c) OA, OL, OAL, CP, Dw, AAV d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI e) MD involving (a) to (d) गयवय गयवयत जयऊन आर ग य दवषयक कयळज घ ण ययबयबत प रचयर करण ह दयर गयन दपड त र ग णयच दवद य त ह दयस प दन आल ख कयढण क णबदधर र ग णय च यय ऐकण ययच क षमतय तपयसण अप ग र ग णय च क दत रम हयत,पयय व इतर अवयव बनवण. अप ग र ग णय च क ल पर बनवण. वर ष ट ठय न व ळ व ळ सय दगतल ल सवण कयम र ग णयलययत ल दवदवध बयहय र ग ण दवभयगयत स त र व प र ष दखडक यय वर औषध.वयटप म ख य औषधभय डयर दवभयगयत न प रत य क कक षयत औषध वयटप औषध व औषध दवतरणयच ल ख वयवस स थत ठ वण. औषध दवतरणयच मयदसक अहवयल तययर औषधय च ल जर ल ख ठ वण. व द यक य महयदवद ययलयय मध य दवदवध प रकयरच यय स त रदक रय व ळ छयययदचत र घ ण व पदवय त तर अभ ययसक रमयच यय दवद ययर थ य नय आवश यकत प रमयण मदत करण प ष ठ 77 प क 40

41 क 256 कलयकयर सहयय यक ST,W,BN,SE,RW,H, MF a) LV b) D, HH c) OA, BA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV, MDy d) ASD (M), ID, SLD, MI व द यक य महयदवद ययलयय मध य दवदवध प रकयरच यय स त रदक रय व ळ छयययदचत र घ ण व सदर कयमयत वदरष ट ठय नय मदत a) B, LV b) D, HH c) OL,Dw,AAV d) ASD ॲनयट म दवभयगयत ल दवभयगप रम खयन क 257 प रदतमयकयर BN, PP,MF, (M), ID, SLD,MIe) MD ददल ल यय दनद यन सयर मयत च यय SE involving (a) to (d) प रदतमय/म ड ल तययर a) LV b) D, HH c) OL, क 258 ए.स.प ल ट ऑपर टर /वयतयन क दलत स यत र चयलक S, ST, BN, L, PP, MF, SE CP, LC, Dw, AAV d) ASD (M), SLD, MI e) MD involving (a) to र ग णयलययत आवश यक त यय दठकयण (जस आय.स.य. कक ष, एम.आर.आय.र म इ.) वयतयन क लन य त रणय कयय स न वत ठ वण (d) a) B, LV b) D, HH c) OL, BL, LC, Dw, क 259 कयतयर दन ज डयर S, ST, BN, PP, MF, SE AAV d) ASD (M), SLD, MI महयदवद ययलय व र ग णयलययत ल ल ख ड सयमयनयच द खभयल, डयगड ज e) MD involving (a) to (d) a) LV b) D, HH क 260 क दत रम अवयव य जन त त रज ञ S, ST, BN, L, PP, SE, RW c) OL, Dw, AAV d) ASD (M), SLD, MI e) MD involving (a) to (d) ज यय र ग णय च अवयव अपघयतयत अथवय इतर कयरणयन त टल असत ल त यय च क दत रम अवयव बनवण प ष ठ 77 प क 41

42 क 261 क ष दकरण त त रज ञ H,C a) Lv b) D, HH c) OL, LC, Dw, AAV d) ASD (M), SLD, MI e) MD involving (a) to (d) क ष- दकरण त त रज ञयन २४ तयस सतकण /तत पर रहयव. दनकड च यय व ळ स आवश यक असल ययस कतणवययवर हजर रहयव. त ययन दरर ज न हम च कयम स र करण ययप व क ष- दकरण य त र स वच छ करयव व त न ट कयम द त आह ह पयहयव. त ययच यय तयब ययत ल क ष- दकरण य त रयच यय पदररक षणयसयठ व द र स त सयठ त जबयबदयर असत. त ययन य त रयच स धयरण व द र स त यय ययच न द ददनय कयसह द णवणयर दव ष न दवह ठ वयव. क ष-दकरण दवभयगयच उप-दवभयग य जडवस त न दवह व सयप तयदहक मयगण पत र ययसयठ त जबयबदयर असत. त ययन वयपरल ल यय क ष-दकरण दफल मचय दरर जचय दह ब त यय च यय दनरदनरयळयय आकयरयन सयर ठ वयवय. क ष-दकरण य त रयच यय कयमकयजयत क णतयह अडथळय य त असल ययस त ययन त व ळ वर क ष-दकरण दवभयग प रम खय च यय दनद णनयस आणयवय. दवदकरणयचय ध कय टयळण ययसयठ असल ल सवण सयधनसयमग र स स स थत त आह ययकड त ययन लक ष य ठ वयव. प ष ठ 77 प क 42

43 क ष दकरण सहयय यकयन यसनयन ठरव न ददल ल यय व ळयत हजर रहयव.दनकड च यय व ळ स आवश यक अस ल त ययप रमयण त ययन हजर रयहयव.क ष दकरण त त रज ञयन कयढल ल यय क ष दकरणय नय रसययनयत ध ण व वयळवण.क ष दकरण त त रज ञयलय र ग णयचय क ष दकरण कयढण ययस मदत प रयध ययपक व दवभयग प रम खय न व ळ व ळ सय पदवल ल क 262 क ष दकरण सहयय यक H,C a) Lvb) D, HHc) OL, LC, Dw, AAVd) ASD (M), SLD, MIe) MD involving (a) to (d) कयम पयर पयडण.त ययन दरर ज न हम च कयम स र करण ययप व क ष दकरण य त र स वच छ करयव व त न ट कयम द त आह ह पयहयव.त ययन य त रयच स धयरण व द र स त यय यय च न द ददनय कयसह द णदवणयर दव ष न दवह ठ वयव.त ययन वयपरल ल यय क ष दकरण दफल मचय दरर जचय दह ब त यय च यय दनरदनरयळयय आकयरयन सयर ठ वयवय.क ष दकरण य त रयच यय कयमकयजयत क णतयह अडथळय य त असल ययस त ययन त व ळ वर क ष दकरण व द यक य अदधक षकय च यय दनद णनयस आणयवय. a) LV b) D, HH c) OA, BA, OL, BL, र ग णय नय स वय दवषयक मयदहत तस च ग प तर ग OAL, CP, LC, Dw, गर ब दयर द रय र ष खयल ल क 263 समयजस वक/क षयर ग RW, SE, H, AAV, MDy र ग णय नय स वय स व स स थय कड न आर भथक समयजस वक C, MF d) ASD (M), ID,SLD, मदत प रयप त कर न द ण. तस च र ग णय नय MI e) MD involving (a) मयगणद णन करण to प ष ठ 77 प क 43

44 S, ST, BN, L, क 264 ग हपयल PP, H क 265 ग र थपयल BN, MF,L,SE,RW,C क 266 ग र थस च कयर/प रल खय S,SE,RW,W, कयर/क टल गर ST,BN,MF क 267 ग र थयलय सहयय यक S,SE,RW,W, ST,BN,MF a) LV b) D, HH c) OA, OL, CP, LC, Dw, AAV d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI e) MD involving (a) to (d) a) D, HH b) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV,MDy c) ASD (M), ID, SLD, MI d) MD involving (a) to (c) a) B, LV b) D, HH c) OA, BA, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, Mdyd) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI e) MD involving (a) to (d) a) B, LV b) D, HH c) OA, BA, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, Mdyd) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI e) MD involving (a) to (d) र ग णयलययत लयगणयऱ यय कयपडय च भय डयरयमध य न द व इत ययद कयम पयहण. व द यक य महयदवद ययलययत ल ग र थयलययमध ल सवण प रकयरच कयम व द यक य महयदवद ययलययत ल ग र थयलययमध ल ग र थपयलय नय मदत करण तस च ग र थयलययत ल जनणल, प स तकय च ययद अद ययवत ठ वण व द यक य महयदवद ययलययत ल ग र थयलययमध ल ग र थपयलय नय मदत करण तस च ग र थयलययत ल इतर कयम करण a) D, HH b) OL, LC, Dw, क 268 चयलक BN, AAV c) ASD (M), SLD वयहन चयलवण व द खभयल MF d) MD involving (a) to (c) प ष ठ 77 प क 44

45 क 269 छयययदचत रकयर BN, RW, SE, a) B, LV b) D, HHc) OA, OL, OAL, CP, Dw,AAV d) ASD (M, MoD), ID,SLD, MI e) MD involving (a) to (d) व द यक य महयदवद ययलयय मध य दवदवध प रकयरच यय स त रदक रय व ळ छयययदचत र घ ण व पदवय त तर अभ ययसक रमयच यय दवद ययर थ य नय आवश यकत प रमयण मदत करण a) B, LV b) D, HH क 270 छयययदचत रकयर दन कलयकयर BN, RW, SE, c) OA, OL, OAL, CP, Dw, AAV d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI e) MD व द यक य महयदवद ययलयय मध य दवदवध प रकयरच यय स त रदक रय व ळ छयययदचत र घ ण व पदवय त तर अभ ययसक रमयच यय दवद ययर थ य नय आवश यकत प रमयण मदत करण involving (a) to (d) a) D, HH b) OA, OL, क 271 जदनत र चयलक / जनर ट ऑपर टर S, BN, MF, RW, SE LC, Dw, AAV c) ASD (M), SLD, MI d) MD involving (a) to व ज प रवठय ख दडत झयल ययस जदनत रयमयफण त व ज प रवठय स रळ त ठ वण a) LV b) D, HH c) OL, क 272 ज डयर S, ST, L, MF, SE Dw, AAV d) ASD (M), SLD, MI e) MD involving (a) to (d) महयदवद ययलय व र ग णयलययत ल ल ख ड सयमयनयच द खभयल, डयगड ज a) B, LV b) D, HH c) क 273 ज डयर म स त र /लयक ड कयरयदगर BN, RW, SE, OL, BL, CP,LC, Dw, AAV d) ASD (M,MoD), ID,SLD, MI e) MD involving (a) to (d) महयदवद ययलय व र ग णयलययत ल ल ख ड सयमयनयच द खभयल, डयगड ज a) D, HH b) OA, OL, क 274 दटचर फ र दडफ BL, OAL, LC, Dw, AAV c) MI d) MD involving (a) to (c) क णबदधर र ग णय च यय ऐकण ययच क षमतय तपयसण व त यय नय द कवण प ष ठ 77 प क 45