Today's Important Current Affairs 1 st January 2022 in Hindi with PDF व जय र ज और र ण शर म बन ईजर म यट र प क ब र ड ए ब सडर ब ल व ड अभ न त ववजय र ज और

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Today's Important Current Affairs 1 st January 2022 in Hindi with PDF व जय र ज और र ण शर म बन ईजर म यट र प क ब र ड ए ब सडर ब ल व ड अभ न त ववजय र ज और"

प्रतिलिपि

1 Today's Important Current Affairs 1 st January 2022 in Hindi with PDF व जय र ज और र ण शर म बन ईजर म यट र प क ब र ड ए ब सडर ब ल व ड अभ न त ववजय र ज और वर ण शर म क रत र म स थ त एक ऑनल इन ट र वल क पन EaseMyTrip.com (ईज ट ट रप प ल नर स ललवर मट ड) क ललए ब र ड ए ब र डर क र प र म न वर मत ट कय गय ह 2008 र म वनश त ट पट ट और ररक त ट पट ट द व र ट पत ईजर म यट ट रप क वबजन र -ट -वबजन र (B2B) प ट सल क र प र म श र ट कय गय थ र ज और शर म पहल ब र ट कर ब र ड अभ य न क ललए एक ज ड क र प र म एक र थ आए ग रक ष र म त र र जन थ लर ह न आज र DRDO व ज ञ वनक और कवर मसय क उनक 64व पन द वर पर श क र मन ए क यक र वन शक क र प र म ब क ऑफ र मह र ष ट र म श वर मल ह ए आश ष प ड आश ष प ड 31 द र बर 2021 क ब क ऑफ र मह र ष ट र (BoM) क क यसक र वन शक क र प र म श वर मल ह ए वह य वनयन ब क ऑफ इ ट डय र म र म ख य र मह प रब धक और र म ख य पररच लन अभधक र (COO) थ और उनक 24 वष र अभधक क प रगवतश ल प श वर कररयर ह 01 जन र क अपन 64 स थ पन द स र मन एग DRDO उनक प र क र ट डट, क र ट डट र म वनट रर ग, ट र जर और र मच ट ब ट क ग र ल कर ववववध प ट सफ ललय ह रक ष अन र ध न एव ववक र र गठन (DRDO) 1 जनवर, 2022 क अपन 64व पन द वर र मन रह ह आज ह क द न 1958 र म रत क ववज ञ न और प र द य गगक क र म र मल र म र मजब त और आत मवन सर बन न क ललए DRDO क गठन ट कय गय थ DRDO क अध यक ष ड ज र त श र ड ड ह प ल ट रनर म ज बल पर र मह र न एललज ब थ क सम म न र म द व प क न र म ब ल ग ऑस ट ललय र मह र न एललज ब थ दद वत य क वब रट ट श लर ह र न पर प रव श क 70व वषसग ठ र मन न क ललए ऑस ट र ललय एस प न द व प क न र म ब ल ग र र म र ह र म नए क व न एललज ब थ व ट र ग डसन क उ घ ट न, प ल ट ट नर म ज बल ब कन क र शन और ऑस ट र ललय क च र ओर र शन स रक श वर मल ह ग 1 P a g e

2 2022 र म लर ह र न पर 70 र ल क प ल ट ट नर म जय त र मन न व ल पहल वब रट ट श र म र ट क द र न जल ज न वर मशन क तहत झ रख ड क 9544 कर ड क अन न क र म ज र क द र र रक र न 31 द र बर 2021 क झ रख ड र म 315 जल प वतस य जन ओ क ललए जल ज वन वर मशन क तहत 9,544 कर ड र पय क ववत त प षण क र म ज र ह JJM क तहत य जन ओ पर ववच र और अन र म न क ललए र ज य स तर य य जन र म ज र र वर मवत (SLSSC) क गठन क प र वध न ह उत तर ख ड र रक र न 01 जनवर 2021 क व व और ववधव प शन क 1200 र बढ कर 1400 कर द य क वबन ट ब ठक र म अवतभथ र मदहल लशक षक क र म त त व अवक श न क वनणसय ललय गय इर क अल व र ज य र म ट त रर म डल न ट ट हर गढव ल र म ल क ल ज ट पत करन और ववस त ररत क ष त र र म बन र मक न पर 10 र ल क ललए र पभत त कर र म छ ट न क वनणसय ललय ह जल ज न वर मशन क तहत क द र न ओट डश क आ ट रत ट कय 3,323 कर ड क अन न यह र ज य क 4,424 ग व र म लग ग 8,00,000 ग र र म ण पररव र क नल क प न उपलब ध कर न र म र म कर ग क द र र रक र न 1 जनवर 2022 क जल ज वन वर मशन क ललए ओट डश क 3,323 कर ड र पय आव ट ट त ट कए ह ओट डश सरक र न र मह ग ई भत त र म क 3 फ स बढ तर ओट डश र रक र न 01 जनवर, 21 क र रक र कर मसच ररय और प शन गगय क र मह ग ई त त (DA) र म त न प रवतशत (pc) क व द ध करन क घ षण क इर र र ज य र रक र क 7.5 ल ख कर मसच ररय और प शन गगय क फ य ह ग र रक र कर मसच ररय क अब 31 pc DA वर मल ग, ज 1 ज ल ई 2021 र प र व ह ग र रक र न 7व व तन आय ग क अन र र कर मसच ररय क बक य क 30 प रवतशत गत न करन क वनणसय ललय ह उत तर ख ड सरक र न 1,200 स 1,400 तक बढ ई द ध स थ व ध प शन वर मशन क तहत वषस र म ओट डश क क द र य अन न क त लन र म बढ कर च थ कर द य गय ह जल ज वन वर मशन क कवर ज र म 23.5 प रवतशत क व द ध क र थ ल ग ट कय गय ह, श र र म 7.69 कर ड (40.6 प रवतशत) ग र र म ण घर र म नल क प न क आप वतस ह र ल ब डय क अध यक ष और CEO वनय क त ट कय गए क ट प ठ रत य र लव न 1 जनवर 2022 क व क ट त रप ठ क र लव ब डस क अध यक ष और र म ख य क यसक र अभधक र (CEO) वनय क त ट कय ह ट त रप ठ क वनय गक त क क वबन ट क वनय गक त र वर मवत (ACC) न र म ज र ह और वह वतसर म न र म 2 P a g e

3 उत तर-प व र लव, ग रखप र क र मह प रब धक क र प र म क यसरत ह वह 1982 ब च क IRSME अभधक र र न त शर म क न ल ग धर म द र प रध न न श र ट कय 100 द स य पठन अभभय न 'पढ भ रत' क द र य लशक ष और क शल ववक र र म त र धर म द र प रध न न 01 जनवर, 2022 क 100 द वर य पठन अभ य न 'पढ रत' क श र ट कय ब लव ट ट क र आठव कक ष तक क बच च इर अभ य न क दहस स ह ग पठन अभ य न क उद द श य बच च, लशक षक, अभ वक, श लक षक प रश र क आद र दहत र ष ट र य और र ज य स तर पर र दहतध रक क ग र ह ब ट ट व ह इर, अर म ररक क 'ग ल डन गलय', क वनधन " ग ल डन गर ल स" और " र म र ट यलर र म र श " र म अपन वर मक ओ क ललए प रलर प रस क र ववज त अभ न त र और क र म ट डयन ब ट ट व ह इट (USA) क वनधन ह गय ह 2013 र म, गगन ज ब क ऑफ वल डस ररक ड सर न व ह इट क 75 र ल र अभधक क कररयर क र थ र म म वनत ट कय ब ट ट व ह इट न 23 एर म न र म कन प र प त ट कए और छह ज त र ष ट र पवत ब इड न न ब ट ट व ह इट क "र स क वतक प रत क" कह, लजर बह त य ट कय ज एग ग ह र म लय न र म र य 2022 तक बढ य NGO क FCRA प ज करण ग ह र म त र लय (MHA) न 29 लर त बर, 2020 र 31 र म चस, 2022 क ब च र र म प त ह न व ल ग र र रक र र गठन क वव श अ श न वववनयर मन अभधवनयर म (FCRA) प ज करण क व धत बढ ह यह 25 द र बर क र म र ट र र द व र ट पत एक ग र र रक र र गठन वर मशनर ज ऑफ च ररट क नव न करण आव न क र म ज र न र इनक र करन क क छ द न ब आत ह 1 जन र स र मह ग ह ग ATM क अन र मत र म फ त ल न न ररजवस ब क क वन श क अन र र, ब ट क ग ग र हक क 1 जनवर, 2022 र प रवत ल न न 21 क गत न करन ह ग, ज ट क र म फ त अन र मत र र म र अभधक क ल न न क ललए ह ग इर र पहल, ब क क ATM क र म ध यर म र ऐर ल न न क ललए 20 च जस करन क अन र मवत थ ह ल ट क, ग र हक र म ट र क द र र म अन य ब क क ATM र 3 और ग र-र म ट र क द र र म 5 र म फ त ल न न क ललए प त र ह ग ब रब ड स र म भ रत क अगल उच च य क त क र प र म वनय क त ट कए गए ब लर द रन एर. ब लच द रन वतसर म न र म र र न र म गणर ज य र म रत क र ज त ह, उन र र मवत र प र प र र म ररब र म वनव र क र थ ब रब ड र र म रत क अगल उच च य क त क र प र म र म न यत गई ह 3 P a g e

4 ब रब ड र न 1966 र म अपन स वत त रत प र प त क, यह वब रट ट श उपवनव श बनन क लग ग 400 र ल ब, वनय क र बर नय गणर ज य बन गय ह ड र म र डर प र न ल र म र न न ब रब ड र क र ष ट र पवत क र प र म प र ग रहण ट कय भ रत न श र ल क क न व क र स हर कर ज त आठ U- 19 एलशय कप खखत ब रत न U-19 एलशय कप क ररक डस आठव खखत ब क र थ ज त क य ट क उन न श र ल क क न ववक ट र हर य, डकवथस-ल ईर -स ट नस य DLS प वत र ज त U-19 एलशय कप खखत ब क फ इनल बई इ ट रन शनल ट क रक ट स ट ट डयर म, बई, UAE र म ख ल गय रत अब तक आठ ब र U-19 एलशय कप ज त च क ह, लजर र म 2012 र म एक र झ ट र फ श वर मल ह ट र म क प र क फ इनल नह ह रन क ररक डस ह ड ज एस पठ वनय न भ रत य तररक षक बल क 24 प रर म ख क र प र म स भ ल प भ र र मह वन शक व एर पठ वनय 23व ड ज क ष ण स व र म नट र जन क जगह ल ग ब ज र क आ कड पर स ब क प नगयदठत सल हक र सवर मवत क अध यक ष ह ग एर म.एस.स ह रत य प रवत वत और वववनर मय ब डस (SEBI) न ब ज र ड ट पर अपन प नल क प नगसठन ट कय ह ज प रवत वत ब ज र ड ट पह च और ग पन यत ज र क ष त र र र ब भधत न वतगत उप य क लर फ ररश करत ह प नल क अध यक षत अब एर म एर र ह, प वस च यरपर सन, इन ल व र ए ड ब करप स ब डस ऑफ इ ट डय (IBBI) कर ग 20 र स य र वर मवत क अध यक षत पहल र ब क प वस प णसक ललक र स र म धब प र ब च न क थ क र न लशपय डय न क च चच च र म र र ल क स प पहल इल क ट र क ब र क च न लशपय डस ललवर मट ड (CSL) न 31 द र बर क क च चच च र म ट र र ल ललवर मट ड (KMRL) क पहल इल स थ रक ह इवब रड 100 प क स व ट र र म ट र फ र र प र मह वन शक व एर पठ वनय न 31 द र बर क KMRL क एर मड ल कन थ ब हर क पत न र मध वर मत रत य तट रक षक बल क 24व प रर म ख क र प र म ब हर न पहल न व क न र म र म लजररर रख ह प र ग रहण ट कय क च चच च र म ट र र ल ललवर मट ड (KMRL) क तहत जल वह ट डफ र र ववसर ज स ट फ क ल ज, व लल गट न और र म ट र पररय जन क ललए बन ई ज रह ब ट र र न शनल ट डफ र क ल ज, नई द ल ल क प वस छ त र ह चलन व ल 23 इल स थ रक न क ओ र म 100 य त र वह ववलशष ट र व क ललए र ष ट र पवत क तट रक षक र व र ह र कत ह प क, व रत क ललए तट रक षक प क क प र प तकत ह 4 P a g e

5 5 P a g e Attempt Daily Current Affairs Quiz