Today's Important Current Affairs 1 st January 2022 in Hindi with PDF व जय र ज और र ण शर म बन ईजर म यट र प क ब र ड ए ब सडर ब ल व ड अभ न त ववजय र ज और

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Today's Important Current Affairs 1 st January 2022 in Hindi with PDF व जय र ज और र ण शर म बन ईजर म यट र प क ब र ड ए ब सडर ब ल व ड अभ न त ववजय र ज और"

प्रतिलिपि

1 Today's Important Current Affairs 1 st January 2022 in Hindi with PDF व जय र ज और र ण शर म बन ईजर म यट र प क ब र ड ए ब सडर ब ल व ड अभ न त ववजय र ज और वर ण शर म क रत र म स थ त एक ऑनल इन ट र वल क पन EaseMyTrip.com (ईज ट ट रप प ल नर स ललवर मट ड) क ललए ब र ड ए ब र डर क र प र म न वर मत ट कय गय ह 2008 र म वनश त ट पट ट और ररक त ट पट ट द व र ट पत ईजर म यट ट रप क वबजन र -ट -वबजन र (B2B) प ट सल क र प र म श र ट कय गय थ र ज और शर म पहल ब र ट कर ब र ड अभ य न क ललए एक ज ड क र प र म एक र थ आए ग रक ष र म त र र जन थ लर ह न आज र DRDO व ज ञ वनक और कवर मसय क उनक 64व पन द वर पर श क र मन ए क यक र वन शक क र प र म ब क ऑफ र मह र ष ट र म श वर मल ह ए आश ष प ड आश ष प ड 31 द र बर 2021 क ब क ऑफ र मह र ष ट र (BoM) क क यसक र वन शक क र प र म श वर मल ह ए वह य वनयन ब क ऑफ इ ट डय र म र म ख य र मह प रब धक और र म ख य पररच लन अभधक र (COO) थ और उनक 24 वष र अभधक क प रगवतश ल प श वर कररयर ह 01 जन र क अपन 64 स थ पन द स र मन एग DRDO उनक प र क र ट डट, क र ट डट र म वनट रर ग, ट र जर और र मच ट ब ट क ग र ल कर ववववध प ट सफ ललय ह रक ष अन र ध न एव ववक र र गठन (DRDO) 1 जनवर, 2022 क अपन 64व पन द वर र मन रह ह आज ह क द न 1958 र म रत क ववज ञ न और प र द य गगक क र म र मल र म र मजब त और आत मवन सर बन न क ललए DRDO क गठन ट कय गय थ DRDO क अध यक ष ड ज र त श र ड ड ह प ल ट रनर म ज बल पर र मह र न एललज ब थ क सम म न र म द व प क न र म ब ल ग ऑस ट ललय र मह र न एललज ब थ दद वत य क वब रट ट श लर ह र न पर प रव श क 70व वषसग ठ र मन न क ललए ऑस ट र ललय एस प न द व प क न र म ब ल ग र र म र ह र म नए क व न एललज ब थ व ट र ग डसन क उ घ ट न, प ल ट ट नर म ज बल ब कन क र शन और ऑस ट र ललय क च र ओर र शन स रक श वर मल ह ग 1 P a g e

2 2022 र म लर ह र न पर 70 र ल क प ल ट ट नर म जय त र मन न व ल पहल वब रट ट श र म र ट क द र न जल ज न वर मशन क तहत झ रख ड क 9544 कर ड क अन न क र म ज र क द र र रक र न 31 द र बर 2021 क झ रख ड र म 315 जल प वतस य जन ओ क ललए जल ज वन वर मशन क तहत 9,544 कर ड र पय क ववत त प षण क र म ज र ह JJM क तहत य जन ओ पर ववच र और अन र म न क ललए र ज य स तर य य जन र म ज र र वर मवत (SLSSC) क गठन क प र वध न ह उत तर ख ड र रक र न 01 जनवर 2021 क व व और ववधव प शन क 1200 र बढ कर 1400 कर द य क वबन ट ब ठक र म अवतभथ र मदहल लशक षक क र म त त व अवक श न क वनणसय ललय गय इर क अल व र ज य र म ट त रर म डल न ट ट हर गढव ल र म ल क ल ज ट पत करन और ववस त ररत क ष त र र म बन र मक न पर 10 र ल क ललए र पभत त कर र म छ ट न क वनणसय ललय ह जल ज न वर मशन क तहत क द र न ओट डश क आ ट रत ट कय 3,323 कर ड क अन न यह र ज य क 4,424 ग व र म लग ग 8,00,000 ग र र म ण पररव र क नल क प न उपलब ध कर न र म र म कर ग क द र र रक र न 1 जनवर 2022 क जल ज वन वर मशन क ललए ओट डश क 3,323 कर ड र पय आव ट ट त ट कए ह ओट डश सरक र न र मह ग ई भत त र म क 3 फ स बढ तर ओट डश र रक र न 01 जनवर, 21 क र रक र कर मसच ररय और प शन गगय क र मह ग ई त त (DA) र म त न प रवतशत (pc) क व द ध करन क घ षण क इर र र ज य र रक र क 7.5 ल ख कर मसच ररय और प शन गगय क फ य ह ग र रक र कर मसच ररय क अब 31 pc DA वर मल ग, ज 1 ज ल ई 2021 र प र व ह ग र रक र न 7व व तन आय ग क अन र र कर मसच ररय क बक य क 30 प रवतशत गत न करन क वनणसय ललय ह उत तर ख ड सरक र न 1,200 स 1,400 तक बढ ई द ध स थ व ध प शन वर मशन क तहत वषस र म ओट डश क क द र य अन न क त लन र म बढ कर च थ कर द य गय ह जल ज वन वर मशन क कवर ज र म 23.5 प रवतशत क व द ध क र थ ल ग ट कय गय ह, श र र म 7.69 कर ड (40.6 प रवतशत) ग र र म ण घर र म नल क प न क आप वतस ह र ल ब डय क अध यक ष और CEO वनय क त ट कय गए क ट प ठ रत य र लव न 1 जनवर 2022 क व क ट त रप ठ क र लव ब डस क अध यक ष और र म ख य क यसक र अभधक र (CEO) वनय क त ट कय ह ट त रप ठ क वनय गक त क क वबन ट क वनय गक त र वर मवत (ACC) न र म ज र ह और वह वतसर म न र म 2 P a g e

3 उत तर-प व र लव, ग रखप र क र मह प रब धक क र प र म क यसरत ह वह 1982 ब च क IRSME अभधक र र न त शर म क न ल ग धर म द र प रध न न श र ट कय 100 द स य पठन अभभय न 'पढ भ रत' क द र य लशक ष और क शल ववक र र म त र धर म द र प रध न न 01 जनवर, 2022 क 100 द वर य पठन अभ य न 'पढ रत' क श र ट कय ब लव ट ट क र आठव कक ष तक क बच च इर अभ य न क दहस स ह ग पठन अभ य न क उद द श य बच च, लशक षक, अभ वक, श लक षक प रश र क आद र दहत र ष ट र य और र ज य स तर पर र दहतध रक क ग र ह ब ट ट व ह इर, अर म ररक क 'ग ल डन गलय', क वनधन " ग ल डन गर ल स" और " र म र ट यलर र म र श " र म अपन वर मक ओ क ललए प रलर प रस क र ववज त अभ न त र और क र म ट डयन ब ट ट व ह इट (USA) क वनधन ह गय ह 2013 र म, गगन ज ब क ऑफ वल डस ररक ड सर न व ह इट क 75 र ल र अभधक क कररयर क र थ र म म वनत ट कय ब ट ट व ह इट न 23 एर म न र म कन प र प त ट कए और छह ज त र ष ट र पवत ब इड न न ब ट ट व ह इट क "र स क वतक प रत क" कह, लजर बह त य ट कय ज एग ग ह र म लय न र म र य 2022 तक बढ य NGO क FCRA प ज करण ग ह र म त र लय (MHA) न 29 लर त बर, 2020 र 31 र म चस, 2022 क ब च र र म प त ह न व ल ग र र रक र र गठन क वव श अ श न वववनयर मन अभधवनयर म (FCRA) प ज करण क व धत बढ ह यह 25 द र बर क र म र ट र र द व र ट पत एक ग र र रक र र गठन वर मशनर ज ऑफ च ररट क नव न करण आव न क र म ज र न र इनक र करन क क छ द न ब आत ह 1 जन र स र मह ग ह ग ATM क अन र मत र म फ त ल न न ररजवस ब क क वन श क अन र र, ब ट क ग ग र हक क 1 जनवर, 2022 र प रवत ल न न 21 क गत न करन ह ग, ज ट क र म फ त अन र मत र र म र अभधक क ल न न क ललए ह ग इर र पहल, ब क क ATM क र म ध यर म र ऐर ल न न क ललए 20 च जस करन क अन र मवत थ ह ल ट क, ग र हक र म ट र क द र र म अन य ब क क ATM र 3 और ग र-र म ट र क द र र म 5 र म फ त ल न न क ललए प त र ह ग ब रब ड स र म भ रत क अगल उच च य क त क र प र म वनय क त ट कए गए ब लर द रन एर. ब लच द रन वतसर म न र म र र न र म गणर ज य र म रत क र ज त ह, उन र र मवत र प र प र र म ररब र म वनव र क र थ ब रब ड र र म रत क अगल उच च य क त क र प र म र म न यत गई ह 3 P a g e

4 ब रब ड र न 1966 र म अपन स वत त रत प र प त क, यह वब रट ट श उपवनव श बनन क लग ग 400 र ल ब, वनय क र बर नय गणर ज य बन गय ह ड र म र डर प र न ल र म र न न ब रब ड र क र ष ट र पवत क र प र म प र ग रहण ट कय भ रत न श र ल क क न व क र स हर कर ज त आठ U- 19 एलशय कप खखत ब रत न U-19 एलशय कप क ररक डस आठव खखत ब क र थ ज त क य ट क उन न श र ल क क न ववक ट र हर य, डकवथस-ल ईर -स ट नस य DLS प वत र ज त U-19 एलशय कप खखत ब क फ इनल बई इ ट रन शनल ट क रक ट स ट ट डयर म, बई, UAE र म ख ल गय रत अब तक आठ ब र U-19 एलशय कप ज त च क ह, लजर र म 2012 र म एक र झ ट र फ श वर मल ह ट र म क प र क फ इनल नह ह रन क ररक डस ह ड ज एस पठ वनय न भ रत य तररक षक बल क 24 प रर म ख क र प र म स भ ल प भ र र मह वन शक व एर पठ वनय 23व ड ज क ष ण स व र म नट र जन क जगह ल ग ब ज र क आ कड पर स ब क प नगयदठत सल हक र सवर मवत क अध यक ष ह ग एर म.एस.स ह रत य प रवत वत और वववनर मय ब डस (SEBI) न ब ज र ड ट पर अपन प नल क प नगसठन ट कय ह ज प रवत वत ब ज र ड ट पह च और ग पन यत ज र क ष त र र र ब भधत न वतगत उप य क लर फ ररश करत ह प नल क अध यक षत अब एर म एर र ह, प वस च यरपर सन, इन ल व र ए ड ब करप स ब डस ऑफ इ ट डय (IBBI) कर ग 20 र स य र वर मवत क अध यक षत पहल र ब क प वस प णसक ललक र स र म धब प र ब च न क थ क र न लशपय डय न क च चच च र म र र ल क स प पहल इल क ट र क ब र क च न लशपय डस ललवर मट ड (CSL) न 31 द र बर क क च चच च र म ट र र ल ललवर मट ड (KMRL) क पहल इल स थ रक ह इवब रड 100 प क स व ट र र म ट र फ र र प र मह वन शक व एर पठ वनय न 31 द र बर क KMRL क एर मड ल कन थ ब हर क पत न र मध वर मत रत य तट रक षक बल क 24व प रर म ख क र प र म ब हर न पहल न व क न र म र म लजररर रख ह प र ग रहण ट कय क च चच च र म ट र र ल ललवर मट ड (KMRL) क तहत जल वह ट डफ र र ववसर ज स ट फ क ल ज, व लल गट न और र म ट र पररय जन क ललए बन ई ज रह ब ट र र न शनल ट डफ र क ल ज, नई द ल ल क प वस छ त र ह चलन व ल 23 इल स थ रक न क ओ र म 100 य त र वह ववलशष ट र व क ललए र ष ट र पवत क तट रक षक र व र ह र कत ह प क, व रत क ललए तट रक षक प क क प र प तकत ह 4 P a g e

5 5 P a g e Attempt Daily Current Affairs Quiz

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin Tday's Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi

Today's Important Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi Tday's Imprtant Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 30th May 2019 in Hindi with PDF ग व न अपन र दवस मन य ग डफ दर अ भन त क म इन क रद क 85 वषर म नधन ग व न 30 मई क अपन र द

Today's Important Current Affairs 30th May 2019 in Hindi with PDF ग व न अपन र दवस मन य ग डफ दर अ भन त क म इन क रद क 85 वषर म नधन ग व न 30 मई क अपन र द Today's Important Current Affairs 30th May 2019 in Hindi with PDF ग व न अपन र दवस मन य ग डफ दर अ भन त क म इन क रद क 85 वषर म नधन ग व न 30 मई क अपन र दवस मन य इस दन 1987 म ग व भ रत य स घ क 25व र बन इसस

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 28th August 2017 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 28th August Now stay updates

Important Current Affairs 28th August 2017 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 28th August Now stay updates Imprtant Current Affairs 28th August 2017 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 28th August 2017. Nw stay updates abut imprtant news and current affairs fr SSC, IBPS and

अधिक जानकारी

Important Current Affairs, Weekly Updates in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 14th October 2018 in Hindi. Now stay

Important Current Affairs, Weekly Updates in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 14th October 2018 in Hindi. Now stay Imprtant Current Affairs, Weekly Updates in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 14th Octber 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs f this whle

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 02nd October 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 02nd October 2018 in Hindi. Now st

Important Current Affairs 02nd October 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 02nd October 2018 in Hindi. Now st Imprtant Current Affairs 02nd Octber 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 02nd Octber 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs fr SSC,

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 15th October 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 15th October 2018 in Hindi. Now st

Important Current Affairs 15th October 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 15th October 2018 in Hindi. Now st Imprtant Current Affairs 15th Octber 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 15th Octber 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs f this whle

अधिक जानकारी

Changing the way of learning Daily Current Affairs Capsule 10 th December व द श म त र स षम स र ज न आइसल ड क व द श म त र क स थ र क व द श म त र

Changing the way of learning Daily Current Affairs Capsule 10 th December व द श म त र स षम स र ज न आइसल ड क व द श म त र क स थ र क व द श म त र Changing the way of learning Daily Current Affairs Capsule 10 th December 2018 1. व द श म त र स षम स र ज न आइसल ड क व द श म त र क स थ र क व द श म त र स षम स र ज न नई वदल ल म आय आइसल ड क व द श म त र क स

अधिक जानकारी

Finance News Release / Communiqué Finances (Ver. 2001/04/11)

Finance News Release / Communiqué Finances (Ver. 2001/04/11) व त त व भ ग सम च र व ज ञप तत म त र ओल वर न स त ल त बजट, र ज ग र, ववक स और स रक ष क ल ए न य न-कर य जन प रस त त क आर थ क क र -र जन 2015, र ज ग र और व क स क समथ न करत ह, परर र और सम द र क सम द करन म मदद करत

अधिक जानकारी

Changing the way of learning Daily Current Affairs Capsule 21 th December US न स र य स स ननक क व पस ल न श र ककय स य क त र ज य अम ररक न स ररय स

Changing the way of learning Daily Current Affairs Capsule 21 th December US न स र य स स ननक क व पस ल न श र ककय स य क त र ज य अम ररक न स ररय स Changing the way of learning Daily Current Affairs Capsule 21 th December 2018 1. US न स र य स स ननक क व पस ल न श र ककय स य क त र ज य अम ररक न स ररय स अपन स न व पस ल न श र ककय र ष ट रपतत ड न ल ड रम प न

अधिक जानकारी

स हक कर ट अ फ य स वन ल इनस (22-28 जनवर 2018) र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ

स हक कर ट अ फ य स वन ल इनस (22-28 जनवर 2018) र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह - 150 ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ क प स कब ड़ स बन इस ऐ तह सक धर हर क प र तक त थ पत क गय ह - क त ब म न र इस र क सरक र न क गज क थ न

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 04th October 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 04th October 2018 in Hindi. Now st

Important Current Affairs 04th October 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 04th October 2018 in Hindi. Now st Imprtant Current Affairs 04th Octber 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 04th Octber 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs fr SSC,

अधिक जानकारी

Weekly GK Banking Capsule In Hindi l 2018 India s Largest Online Test Series 1

Weekly GK Banking Capsule In Hindi l 2018 India s Largest Online Test Series 1 India s Largest Online Test Series 1 WEEKLY GENERAL KNOWLEDGE BANKING & FINANCE CAPSULE (09 th to 15 th September 2018) ब क ग क ग और व य सम च र एचड एफस ब क अपन हक क WhatsApp, ई-म ल क म म स 250 स न भ जत

अधिक जानकारी

केंद्रीय हिंदी संस्‍थान, आगरा

केंद्रीय हिंदी संस्‍थान, आगरा क द र य हहद स स थ नआ रगर म नव स स धन ववक स म त र लयआ भ रत सरक रआ प रश सवनक पद ह त रव दन पत र ववज ञ पन स ख य : रव दन क अ वतम वतवथ : रव दन पत र स ख य : प ज करण स ख य : (क य लय उपय ग थ ) अपन अद यतन प सप र

अधिक जानकारी

द ल ल शहर कल आय ग क ब धव र, 5 अक ट बर, 2016 क सम पन न 1410व ब ठक क क ययव त त क. आय ग क 21 ससतम बर, 2016 क सम पन न 1409व ब ठक क क ययव त त क प ष ट क गई

द ल ल शहर कल आय ग क ब धव र, 5 अक ट बर, 2016 क सम पन न 1410व ब ठक क क ययव त त क. आय ग क 21 ससतम बर, 2016 क सम पन न 1409व ब ठक क क ययव त त क प ष ट क गई द ल ल शहर कल आय ग क ब धव र, 5 अक ट बर, 2016 क सम पन न 1410व ब ठक क क ययव त त क. आय ग क 21 ससतम बर, 2016 क सम पन न 1409व ब ठक क क ययव त त क प ष ट क गई और अन म न ककय गय क रम स. प रस त व प र क षण/ससफ ररश

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi Here's the Hindi version of Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi. Now stay updated with

Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi Here's the Hindi version of Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi. Now stay updated with Imprtant Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs fr SSC, IBPS and mre

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 5th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 5th February 2018 in Hindi

Today's Important Current Affairs 5th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 5th February 2018 in Hindi Tday's Imprtant Current Affairs 5th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 5th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

र ष ट र य ह टल प रब धन एव क टरर ग प र द य गगक पररषद क अन स ध न फ ल श प य जन

र ष ट र य ह टल प रब धन एव क टरर ग प र द य गगक पररषद क अन स ध न फ ल श प य जन र ष ट र य ह टल प रब धन एव क टरर ग प र द य गगक पररषद क अन स ध न फ ल श प य जन १. प रस त वन र ष ट र य ह टल प रब धन एव क टरर ग प र द य गगक पररषद क अन स ध न फ ल श प (आरएफ) क य जन उन अभ यगथ य क शलए ह ज प एच०

अधिक जानकारी

vukj] vkWoyk] csj ,oa uhacw esa [kkn ,oa moZjdksa ds mi;ksx dk le;] ,oa ek=k

vukj] vkWoyk] csj ,oa uhacw esa [kkn ,oa moZjdksa ds mi;ksx dk le;] ,oa ek=k ब र, अन र, न ब एव आ वल उद य न म ख द एव उववरक द न क समय एव म त र ड. द पक क म र सर ललय 1 एव ड. नर न द र क म र प र क 2 ड. द पक क म र सर ललय, वररष ठ व ज ञ ननक (उद य न) भ.क.अन.प.-क न द र य श ष क ब गव न स स

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CURRET AFFAIRS मई द व त य सप त ह 2018 एश य ई व क स ब क क आ कड़ क अन स र 2018-19 म भ रत क व क स दर क य ह ग? [A] 7.3% [B] 7.5% [C] 7.9% [D] 8.1% एद व य ई द व क स ब क क न नतम आ कड़ क अन स र 2018-19 म भ रत क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त ( दन क 29.11.2011 क आय जत एचप एल क 380 व अ ग क त) ब ठक म नद शक म डल व र व धवत ह द त न प र फ ब ल मट ड सच तक न त 1.0 न त इस न त क " ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त"

अधिक जानकारी

न शनल फ टर ल इज़सर ल मट ड और उवर रक वभ ग (रस यन एव उवर रक म त र लय) क ब च वषर क लए समझ त पन

न शनल फ टर ल इज़सर ल मट ड और उवर रक वभ ग (रस यन एव उवर रक म त र लय) क ब च वषर क लए समझ त पन न शनल फ टर ल इज़सर ल मट ड और उवर रक वभ ग (रस यन एव उवर रक म त र लय) क ब च वषर 2017-2018 क लए समझ त पन 1. वज़न न शनल फ टर ल इज़सर ल मट ड और उवर रक वभ ग क ब च वषर 2017-18 क लए समझ त पन भ ग - स वर ज नक त र क

अधिक जानकारी

9/11/ क न न आय ग न ख ल म स क स झ व दय (Law Commission suggested betting in the game - In Hindi) (Part 5)- Translation in Hindi, Kannada, Malaya

9/11/ क न न आय ग न ख ल म स क स झ व दय (Law Commission suggested betting in the game - In Hindi) (Part 5)- Translation in Hindi, Kannada, Malaya Examrace Examrace 289K Login & Manage क न न आय ग न ख ल म स क स झ व दय (Law Comm. Suggested Betting in Game -in Hindi) (Part 5) (Download PDF) (August 22, 2018) क न न आय ग न ख ल म स क स झ व दय - यम त ब.

अधिक जानकारी

Changing the way of learning Daily Current Affairs Capsule 13 th December य र प य स घ न नई द ल ल म भ रत क पहल ज न म न ट उत क ष टत क द र ख ल य

Changing the way of learning Daily Current Affairs Capsule 13 th December य र प य स घ न नई द ल ल म भ रत क पहल ज न म न ट उत क ष टत क द र ख ल य Changing the way of learning Daily Current Affairs Capsule 13 th December 2018 1. य र प य स घ न नई द ल ल म भ रत क पहल ज न म न ट उत क ष टत क द र ख ल य र प य स घ (ईय ) न नई द ल ल म मद प ल अक म ऑफ ह यर एज

अधिक जानकारी

भ रत: व य वस ययक प रय क षण स ध र पररय जन मध य वयधक सम क ष प यत 28 ज न, PPT by World Bank 1

भ रत: व य वस ययक प रय क षण स ध र पररय जन मध य वयधक सम क ष प यत 28 ज न, PPT by World Bank 1 भ रत: व य वस ययक प रय क षण स ध र पररय जन मध य वयधक सम क ष प यत 28 ज न, 2011 7.PPT by World Bank 1 पररय जन क म ख य ड ट पररय जन प रभ व ह न क यतय 17 द सम बर, 2007 पररय जन सम प त ह न क यतय 31 द सम बर, 2012

अधिक जानकारी

स यर आच र स हत

स यर आच र स हत स यर आच र स हत सप ल यर आच र स हत 1. र जग र स वत तर त प वर क च न ज त ह 1.1 ब ध आ, तस कर, अथव क र व स शर म स हत, कस भ पर क र क बलप वर क य अ नव यर शर म नह कर य ज त ह 1.2 शर मक क अपन नय क त क प स जम नत र शय

अधिक जानकारी

भ रत य जनत प र ट (क द र य क य लय) 11, अश क र ड, नई द ल ल फ न: , फ क स: Salient Points of Speech by BJP National Pres

भ रत य जनत प र ट (क द र य क य लय) 11, अश क र ड, नई द ल ल फ न: , फ क स: Salient Points of Speech by BJP National Pres भ रत य जनत प र ट (क द र य क य लय) 11, अश क र ड, नई द ल ल - 110001 फ न: 011-23005700, फ क स: 011-23005787 Salient Points of Speech by BJP National President, Shri Amit Shah Addressing Meeting of Intellectuals

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Governors Conference Conlcluding - Multiplied.docx

Microsoft Word - Governors Conference Conlcluding - Multiplied.docx भ रत क र प त र म न थ क व द क र यप ल स मल न-2018 क सम पन स म उ ब धन र प त भवन, ज न 05, 2018 1. इस स म लन क द र न आप सबक भ ग द र और य गद न स एज ड म श मल कए गए वषय पर स थ क एव उपय ग वच र- वमश ह आ इसस हर भ

अधिक जानकारी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी इनस इट: भ रत म म नव त कर drishtiias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-in-india स दभ व प ठभ म म नव त कर क म मल म भ रत द नय क श ष द श म श मल ह और इस म नव त कर क Source ( त), Transit (प रगमन) और Destination

अधिक जानकारी

द ल ल शहर कल आय ग क ब धव र, 21 स तम बर, 2016 क म पन न 1409व ब ठक क क ययव त त क. आय ग क 31 अगस त, 2016 क म पन न 1408व ब ठक क क ययव त त क प ष ट क गई और

द ल ल शहर कल आय ग क ब धव र, 21 स तम बर, 2016 क म पन न 1409व ब ठक क क ययव त त क. आय ग क 31 अगस त, 2016 क म पन न 1408व ब ठक क क ययव त त क प ष ट क गई और द ल ल शहर कल आय ग क ब धव र, 21 स तम बर, 2016 क म पन न 1409व ब ठक क क ययव त त क. आय ग क 31 अगस त, 2016 क म पन न 1408व ब ठक क क ययव त त क प ष ट क गई और अन म न ककय गय क रम प रस त व प र क षण/स फ ररश ननणय अभ

अधिक जानकारी

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत)

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) आईड ब आई ब क ल. म शक यत नव रण ह त न त 1. प रचय आज क प र तस पद ध र त मक ब कग द र म,क र ब र क नर तर वक स क लए ग र हक स व ओ म उत क ष टत ल न सबस महत वप णर उप य

अधिक जानकारी

UNIVERSITY OF DELHI

UNIVERSITY OF DELHI अन लग नक 1. प रय जन प रस त व क प रस त त श ध प रय जन ओ क लए स श धत दश नद श क) नय मत नय पर व वद य लय क क ई भ अध य पक कस भ र ष ट र य/अ तरर ष ट र य व प षण एज स स व प षण एज स क प र प क अन स र प रध न अन व षक

अधिक जानकारी

र ज य स तर य ब कर स र म तत, उत तर ख ड 56व ब ठक द न क 24 फरवर, 2016 क यसव त त र ज य स तर य ब कर स र म तत, उत तर ख ड क 56व ब ठक द न क 24 फरवर, 2016 क श

र ज य स तर य ब कर स र म तत, उत तर ख ड 56व ब ठक द न क 24 फरवर, 2016 क यसव त त र ज य स तर य ब कर स र म तत, उत तर ख ड क 56व ब ठक द न क 24 फरवर, 2016 क श र ज य स तर य ब कर स र म तत, उत तर ख ड 56व ब ठक द न क 24 फरवर, 2016 क यसव त त र ज य स तर य ब कर स र म तत, उत तर ख ड क 56व ब ठक द न क 24 फरवर, 2016 क श र हर श र वत ज, नन य ख य त र, उत तर ख ड क अध यक षतत

अधिक जानकारी

अन प लन स थ स क स प ट र क स कल क म प ल क स क स थ र क स लए पर रण अन पस श पररर जन क न : प ट र क स कल क म प ल क स क स थ र अन पस पत र स. : पत र स.ज

अन प लन स थ स क स प ट र क स कल क म प ल क स क स थ र क स लए पर रण अन पस श पररर जन क न : प ट र क स कल क म प ल क स क स थ र अन पस पत र स. : पत र स.ज पररर जन क न : प ट र क स कल क म प ल क स क स थ र अन पस पत र स. : पत र स.ज -110011/595/2010-आईए II (I), द न क 23 ई, 2012 अन प लन ररप र क अ स : 1 अक र बर 2015 31 अक र बर 2016 क. स स शष ट श क र. स. श अन प लन

अधिक जानकारी

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( (

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( ( 1 जल ई 2017 21st Century Fox ( ) स गत नय ण क प लन करन ह ग य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF ) ( ( (i) ; (ii) ; (iii) ; (iv) ) य द 1 6 व नयम तब अक सर अ धक कड़ ह त ह जब अन य प

अधिक जानकारी

Fact Sheet

Fact Sheet इल ज क व कल प ककडन ह ल थ ऑस ट र वलय प ष ठ 1/5 भ व क आपक ग र द बह त ह हत प र ण ह पर त कभ कभ क करन ब र द कर सकत ह ग र द क क य शव अच नक स आई क क ऐक य ट ककडन फ वलयर कहत ह यह प र य अल प क वलक ह त ह और क ल थ

अधिक जानकारी

र ज य स तर य ब कर स र म तत, उत तर ख ड 64व ब ठक द न क 27 फरवर, 2018 क क यस बबन ओ र र ब ध त क त क यसव ह क र.र क यस बबन क त क यसव ह 1. र ज य र रक र र र ब

र ज य स तर य ब कर स र म तत, उत तर ख ड 64व ब ठक द न क 27 फरवर, 2018 क क यस बबन ओ र र ब ध त क त क यसव ह क र.र क यस बबन क त क यसव ह 1. र ज य र रक र र र ब र ज य स तर य ब कर स र म तत, उत तर ख ड 64व ब ठक द न क 27 फरवर, 2018 क क यस बबन ओ र र ब ध त क त क यसव ह क र.र क यस बबन क त क यसव ह 1. र ज य र रक र र र ब ध त क यस बब ओ क वववरण : क) म ख च व, उत तर ख ड श चन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Mark of the Beast in Hindi Language.docx

Microsoft Word - Mark of the Beast in Hindi Language.docx श त न क नश न ब इ बल म, हज र वष स श त न ऐस य कर रह ह जसस वह भगव न क ल ग पर ह र कर सक? ए थ र क त सर अ य य म लख ह क उसन सरक र दब व क इ त म ल कय जसस वह भगव न क ल ग क भगव न क क न न क त ड़न पर मजब र कर सक. ज

अधिक जानकारी

ज वन ववद य र ष ट र य सम म लन द सम बर 2017 आई०आई०ट ०(ब ०एच०य ०), व र णस क ययक रम अव कल प (व ज़ इन) 12 वसतम बर 2017/ 10 अक ट बर 2017 ववच र स त

ज वन ववद य र ष ट र य सम म लन द सम बर 2017 आई०आई०ट ०(ब ०एच०य ०), व र णस क ययक रम अव कल प (व ज़ इन) 12 वसतम बर 2017/ 10 अक ट बर 2017 ववच र स त ज वन ववद य र ष ट र य सम म लन 2017 7-10 द सम बर 2017 आई०आई०ट ०(ब ०एच०य ०), व र णस क ययक रम अव कल प (व ज़ इन) 12 वसतम बर 2017/ 10 अक ट बर 2017 ववच र स त र (थ म):- सम ध न क प रक श म ज न क स वर प 7 द सम बर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 230th_hindi_version

Microsoft Word - 230th_hindi_version भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक र ज य सभ स चव

अधिक जानकारी

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 क ष एव स ब धत, भ रत म न व व द प स सबस य द आज वक द न करत ह म ण प रव श म त, प र सम ज ह ख त पर नभ र करत ह ज इस क र, हर द प ष

अधिक जानकारी

भ रत क र जप, अस ध रण, भ ग- II ख ड-3, उपख ड-(iii) म त क ल क शन थ भ रत नव चन आय ग अ धस चन नव चन सदन, अश क र ड, नई द ल दन क 20 ज न मई, य

भ रत क र जप, अस ध रण, भ ग- II ख ड-3, उपख ड-(iii) म त क ल क शन थ भ रत नव चन आय ग अ धस चन नव चन सदन, अश क र ड, नई द ल दन क 20 ज न मई, य भ रत क र जप, अस ध रण, भ ग- II ख ड-3, उपख ड-(iii) म त क ल क शन थ भ रत नव चन आय ग अ धस चन नव चन सदन, अश क र ड, नई द ल - 110001. दन क 20 ज न मई,2015 30 य ठ, 1940(शक) स.56/2018 (I) र.दल.अन - III नव चन त क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - LSQ-1193.docx

Microsoft Word - LSQ-1193.docx भ रत सरक र ख न म ऽ लय ल क सभ अत र कत न स. 1193 25 ज ल ई, 2016 क उत तर क लए ख न क आव टन 1193. र ह ल क व : क य ख न म ऽ यह बत न क क प कर ग क (क) वगत त न वष र क त य क वषर क द र न आव टत ख न क स ख य कतन ह और

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 13th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 13th February 2018 in Hindi. Now

Important Current Affairs 13th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 13th February 2018 in Hindi. Now Imprtant Current Affairs 13th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 13th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs fr SSC,

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - weekly Hindi current affairs 07 Jan to 13 Jan

Microsoft Word - weekly Hindi current affairs 07 Jan to 13 Jan स त हक कर ट अफ यसर 07 जनवर - 13 जनवर, 2018 र ट र य सम च र 1. ल पत ब च क लए ऑनल इन ट र क ग स टम / प टर ल म हल एव ब ल वक स म त र लय न ग यब और ब च क ट र क करन क लए व ब प टर ल ट र क च ड और ख य -पय वक सत कय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 6 APRIL Hindi

Microsoft Word - 6 APRIL Hindi DAILY CURRENT AFFAIRS 6 TH APRIL 2018 1. अ तर य स र पर स तव म क स म लन र म मत नम ल स त रमन अ तर य स र पर स तव म क स म लन म भ ग ल न क लए 03 स 05 अ ल 2018 तक स क त न दन क य पर ह र म न ल बल स य रट इन ए प

अधिक जानकारी

23 August 2018 Current Affairs in Hindi for SSC, UPSC, Railway Exams and Various Competitive Exams 23 अगस त 2018 क 18व एश यन ग म स म अ ककत र न न ट ननस

23 August 2018 Current Affairs in Hindi for SSC, UPSC, Railway Exams and Various Competitive Exams 23 अगस त 2018 क 18व एश यन ग म स म अ ककत र न न ट ननस 23 अगस त 2018 क 18व एश यन ग म स म अ ककत र न न ट ननस म भ रत क श ए पह ब र ज म ड ज त ह. 23 अगस त 2018 क भ रत क न बर 1 मह ल ट ननस ख ल ड अ ककत र न न 18व एश यन ग म स म ट ननस म भ रत क शलए प ल ब र ज म डल ज त.

अधिक जानकारी

NEWELL BRANDS

NEWELL BRANDS NEWELL BRANDS 1 Newell Brands और इसक स यक क पन य और स य ग (स म ह क र प स, "न य ल") व य स नयक नतकत क उच चतम म क क स थ व य स नयक गनतव ध य और सभ ल ग क और व न यम क अ स र स च ल कर क ललए प रनतबद य व क र त आचरण

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 11th October 2017 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th October Now stay update

Important Current Affairs 11th October 2017 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th October Now stay update Imprtant Current Affairs 11th Octber 2017 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 11th Octber 2017. Nw stay updates abut imprtant news and current affairs fr SSC, IBPS and

अधिक जानकारी

1 ग व सरक र द व र ग व म आय ज त एक व ग व वद म मय य तय सव, 2017 क अवसर पर श र र ध म न सस म नन य क द र य कद ष और ककस न कल य ण म त र क भ ण पश प लन, ड यर औ

1 ग व सरक र द व र ग व म आय ज त एक व ग व वद म मय य तय सव, 2017 क अवसर पर श र र ध म न सस म नन य क द र य कद ष और ककस न कल य ण म त र क भ ण पश प लन, ड यर औ 1 ग व सरक र द व र ग व म आय ज त एक व ग व वद म मय य तय सव, 2017 क अवसर पर श र र ध म न सस म नन य क द र य कद ष और ककस न कल य ण म त र क भ ण पश प लन, ड यर और मय यप लन षवभ ग, कद ष और ककस न कल य ण म त र लय भ रत

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 8th December 2018 in Hindi with PDF Here s the Hindi version of Important Current Affairs 8th December 2018 in Hindi

Today's Important Current Affairs 8th December 2018 in Hindi with PDF Here s the Hindi version of Important Current Affairs 8th December 2018 in Hindi Tday's Imprtant Current Affairs 8th December 2018 in Hindi with PDF Here s the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 8th December 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

पर य वरण क सयथ मन क सफयई भ जर र स श ल शमय प रक त म नव व यवह र क दर ह सत य, र द ध, र त, प र म और सम म न ज स म नव आत म क जन मज ग ण क उल ल घन प र क त क क

पर य वरण क सयथ मन क सफयई भ जर र स श ल शमय प रक त म नव व यवह र क दर ह सत य, र द ध, र त, प र म और सम म न ज स म नव आत म क जन मज ग ण क उल ल घन प र क त क क पर य वरण क सयथ मन क सफयई भ जर र स श ल शमय प रक त म नव व यवह र क दर ह सत य, र द ध, र त, प र म और सम म न ज स म नव आत म क जन मज ग ण क उल ल घन प र क त क क न न और व यवस थ क उल ल घन ह ज स -ज स आ ररक सद भ वन

अधिक जानकारी

एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५% Question was not ans

एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५% Question was not ans .101 - एक अव ध य जन म द घ टन र इडर क अ धकतम मयम कतन ह सकत ह? ब नय द मयम क १००% ब नय द मयम क ५०% ब नय द मयम क ३०% ब नय द मयम क ३५%.102 - तप त क स द त क स दर भ म एक ज वन ब म प लस ह? ब म अन ब ध तप त अन ब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - pr UAE Migrants hn doc.doc

Microsoft Word - pr UAE Migrants hn doc.doc स य क त अरब अम र त: नम र ण क यर म अच नक आई त ज़ म क मग र क श षण नम र ण क य र म लग व स क मग र क श षण क द शर त करत एक नई रप टर (दबई, नवम बर 12, 2006) म नव धक र स गठन ह य मन र इट स व च न आज ज र अपन एक रप टर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi

Microsoft Word - SECTION_2_Hindi अन भ ग 2 अ तर र ष टर य अभ य स और घर ल अन भव 2.1 प ष ठभ म 2.1.1 आव स एक अमण स क तक क र प म श र ह त ह ह उ स ग ट टर स चक क क एक बड़ आ थर क स क तक क र प म म न ज त ह क य क य नकट भ व य म अथर व यव थ क अन क क ष

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 2_Hindi

Microsoft Word - 2_Hindi (ii) र ट र य शहर क यर स थ न क अ धक रय और कमर च रय क अ धक र और कतर य नद शक क अ धक र और क यर नद शक गव नर ग प रषद क नद श और दश नद श क तहत स थ न क क य क समग र पयर व क षण क लए उ तरद य ह ग व इसक तकन क और अक

अधिक जानकारी

ल कत त र और श सन व षय पर उच च श क षण क तथ अन स ध न स स थ न क भ रत क र ष ट रपतत, श र प र ब म खर ज क अभभभ ष (र ष ट रपत भवन स ववड य क न फ र सस ग क म ध यम

ल कत त र और श सन व षय पर उच च श क षण क तथ अन स ध न स स थ न क भ रत क र ष ट रपतत, श र प र ब म खर ज क अभभभ ष (र ष ट रपत भवन स ववड य क न फ र सस ग क म ध यम ल कत त र और श सन व षय पर उच च श क षण क तथ अन स ध न स स थ न क भ रत क र ष ट रपतत, श र प र ब म खर ज क अभभभ ष (र ष ट रपत भवन स ववड य क न फ र सस ग क म ध यम स ) र ष ट रपत भवन : 05.08.2014 उच च स क ष स स थ न

अधिक जानकारी

उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उ

उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उ उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उच च ग णवत त स व स थ य और कल य ण स व ओ क एक वस त त श

अधिक जानकारी

Weekly GK Banking Capsule In Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1

Weekly GK Banking Capsule In Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1 India s Largest Online Test Series 1 WEEKLY GENERAL KNOWLEDGE BANKING & FINANCE CAPSULE (16 th to 22 nd September 2018) ब क ग और व य सम च र प य इ डय य क NBFC स च लत कर ग प य इ डय क अपन ख द क ग र-ब क ग

अधिक जानकारी

यद इस स त व ज और इसक अ गर ज /च न भ ष र प तर म क इ ब ज डत य ववव ह त अ गर ज /च न भ ष क र प तर क यम रह ग व त त य स स य अपन ऋण क प रब व त करन अपन ऋण क प र

यद इस स त व ज और इसक अ गर ज /च न भ ष र प तर म क इ ब ज डत य ववव ह त अ गर ज /च न भ ष क र प तर क यम रह ग व त त य स स य अपन ऋण क प रब व त करन अपन ऋण क प र यद इस स त व ज और इसक अ गर ज /च न भ ष र प तर म क इ ब ज डत य ववव ह त अ गर ज /च न भ ष क र प तर क यम रह ग व त त य स स य अपन ऋण क प रब व त करन अपन ऋण क प रब न करन आपक व ए महत प ण ह ऋण आपक ज न म च पन कर, जब

अधिक जानकारी

सर ट फ क ट प र ग र म इन र रल ल इवल ह ड स, ब च-3, भ रत र रल ल इवल ह ड स उ ड शन और इ डडयन इ स टटट य ट ऑफ़ ह ल थ म न जम ट ररसच ववश वववद य लय क एक

सर ट फ क ट प र ग र म इन र रल ल इवल ह ड स, ब च-3, भ रत र रल ल इवल ह ड स उ ड शन और इ डडयन इ स टटट य ट ऑफ़ ह ल थ म न जम ट ररसच ववश वववद य लय क एक सर ट फ क ट प र ग र म इन र रल ल इवल ह ड स, ब च-3, 2018-19 भ रत र रल ल इवल ह ड स उ ड शन और इ डडयन इ स टटट य ट ऑफ़ ह ल थ म न जम ट ररसच ववश वववद य लय क एक पहल उथचत ज ञ न एव क शल सम व लशत क षमत तनम ण क एक अन

अधिक जानकारी

Weekly GK Banking Capsule in Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1

Weekly GK Banking Capsule in Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1 India s Largest Online Test Series 1 WEEKLY GENERAL KNOWLEDGE BANKING & FINANCE CAPSULE (16 th to 22 nd December 2018) ब क ग सम च र IDFC ब क क पहल ख त IDFC फर स ट ब क बन न क ललए क पपटल फर स ट म व लय ह

अधिक जानकारी

ह इक ईट, ब इक ईट, सक ट ईट, सक ट ईट स क ल बच च क ल ए स रखक त य त ए वह न ऊ और द खभ लकर त ओ क ल ए ग इड

ह इक ईट, ब इक ईट, सक ट ईट, सक ट ईट स क ल बच च क ल ए स रखक त य त ए वह न ऊ और द खभ लकर त ओ क ल ए ग इड ह इक ईट, ब इक ईट, सक ट ईट, सक ट ईट स क ल बच च क ल ए स रखक त य त ए वह न ऊ और द खभ लकर त ओ क ल ए ग इड सड़क पर, तथ र लव क न कट स रक ष त रहन क ब र म स खन म आपक बच क मदद क ल ए आपक ज नन ल यक ज़र र ब त यह द गई

अधिक जानकारी

8/8/ ह न सद ध न ज त ण पदक (Heena Sidhu Won Gold Medal - In Hindi) (Part - 10)- Translation in Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sind

8/8/ ह न सद ध न ज त ण पदक (Heena Sidhu Won Gold Medal - In Hindi) (Part - 10)- Translation in Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sind Examrace Examrace 289K Login & Manage ह न सद ध न ज त ण पदक (Heena Sidhu Won Gold Medal - in Hindi) (Part - 10) (Download PDF) (June 29, 2018) ह न सद ध न ज त ण पदक - भ रत य श टर ( नश न ब ज) ह न स न जमन

अधिक जानकारी

थ मक तर पर ब ल स ह य क चयन: य द त व ज़ २०१२ २०१३ र भक स रत क य म र भक श वभ ग र य श क अन स ध न एवम श ण प रष 1

थ मक तर पर ब ल स ह य क चयन: य द त व ज़ २०१२ २०१३ र भक स रत क य म र भक श वभ ग र य श क अन स ध न एवम श ण प रष 1 थ मक तर पर ब ल स ह य क चयन: य द त व ज़ २०१२ २०१३ र भक स रत क य म र भक श वभ ग र य श क अन स ध न एवम श ण प रष 1 स ह वल कन ब ल स ह य अपन स थ क पन ओ क पट र ल कर आत ह. यह प ठक क भ वन ओ, क पन ओ, र म च, स ह सक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Speech Hindi - Final

Microsoft Word - Speech Hindi - Final एनएलस इ डय ल मट ड, न यव ल (प व म न यव ल ल न इट क प र शन ल मट ड) (भ रत सरक र क नवर न उ यम) वत त दवस 2018 अ य एव ब धक नद शक क भ षण ******** म र य स थ नद शक, म य सतक त अ धक र, व र ठ अ धक रय, कम च रय तथ उनक

अधिक जानकारी

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण - 2016 म न य श र श ख़ सब ह अल अहमद अल ज ब र अल सब ह अमर र क व त ईश वर इनक रक कर म न य श र श ख़ नव फ अल अहमद

अधिक जानकारी

Daily Current Affairs Capsule 17 th July 2019

Daily Current Affairs Capsule 17 th July 2019 Daily Current Affairs Capsule 17 th July 2019 1. अ तरर ष ट र य न य य द वस: 17 ज ल ई अ तरर ष ट र य न य य द वस क अ तर ष ट र य आपर द क न य य द वस क र प म भ ज न ज त ह अ तर ष ट र य न य य क स द ढ व यवस थ क म

अधिक जानकारी

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क 0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर 10000 जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क सर क जल द पत लग य ज सक और इल ज कय ज सक, त इसम स व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 10 neha goswami _44-49_

Microsoft Word - 10 neha goswami _44-49_ ब ज रव द क प र य म अ तर य पटल पर ह द क बढ़त वच व न ह ग व म (श ध थ ) श स क य दय लब ग एज क शनल इ ट य ट (ड ड य नव स ट ), आगर, उ तर द श, भ रत श ध स प स चन त क य ग म र य व अ तर य पटल पर ह द क स र त ग त स ह रह

अधिक जानकारी

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw स खन -स ख न क प रक र य क पर वर तन: आपक व द य लय म प र ध य ग क क इस त म ल क न त त व करन Copyright 200X, 200Y The Open University Contents यह इक ई क स ब र म ह 3 व द य लय न त इस इक ई म क य स ख ग 3 1 क न स

अधिक जानकारी

म त -प त क ल ए प रश न और उत तर ग र ड 6 1. ग र ड 6 क आक न क ल ए क य र क ष ज त ह? ग र ड 6 आकलन व द य र थ य क पढ न, ललखन और गण त स ब ध उस क शल क म लय कन

म त -प त क ल ए प रश न और उत तर ग र ड 6 1. ग र ड 6 क आक न क ल ए क य र क ष ज त ह? ग र ड 6 आकलन व द य र थ य क पढ न, ललखन और गण त स ब ध उस क शल क म लय कन म त -प त क ल ए प रश न और उत तर ग र ड 6 1. ग र ड 6 क आक न क ल ए क य र क ष ज त ह? ग र ड 6 आकलन व द य र थ य क पढ न, ललखन और गण त स ब ध उस क शल क म लय कन करत ह ज सक ललए व द य र थ य स अप क ष क त ह कक ओ ट ररय

अधिक जानकारी

देश देशांतर : गवाह की परवाह

देश देशांतर : गवाह की परवाह द श द श तर : गव ह क परव ह drishtiias.com/hindi/printpdf/witness-protection स दभ एव प ठभ म बड़ और स व दनश ल म मल म गव ह क स र क ल कर द यर एक जन हत य चक पर स नव ई करत ह ए उ चतम य य लय न 5 दस बर क क द सरक

अधिक जानकारी

भ रत क र ष ट रपतत श र र म न थ क व न द ज क भ रत व क स पररषद क अख ल भ रत य र ष ट र य सम ह-ग न प रततय गगत (र ष ट र-आर धन) क अ सर पर सम ब धन 1. द श-भक त क

भ रत क र ष ट रपतत श र र म न थ क व न द ज क भ रत व क स पररषद क अख ल भ रत य र ष ट र य सम ह-ग न प रततय गगत (र ष ट र-आर धन) क अ सर पर सम ब धन 1. द श-भक त क भ रत क र ष ट रपतत श र र म न थ क व न द ज क भ रत व क स पररषद क अख ल भ रत य र ष ट र य सम ह-ग न प रततय गगत (र ष ट र-आर धन) क अ सर पर सम ब धन 1. द श-भक त क भ वन स भर ग क बह ह अच छ रह स प रस करन और सम ह-ग न

अधिक जानकारी

1 DISCOVER FOOTBALL Festival in India with India-based teams आव दन क ल ए अन र ध हम र शर र, हम र अध क र, हम र ख ल, भ रत म ड स कवर फ टब ल सम र ह 5 अगस त

1 DISCOVER FOOTBALL Festival in India with India-based teams आव दन क ल ए अन र ध हम र शर र, हम र अध क र, हम र ख ल, भ रत म ड स कवर फ टब ल सम र ह 5 अगस त 1 आव दन क ल ए अन र ध हम र शर र, हम र अध क र, हम र ख ल, भ रत म ड स कवर फ टब ल सम र ह 5 अगस त - 13 अगस त 2017 म प स, ग व, भ रत प प रय फ ट ब ल स ट स और मह ल ओ क फ टब ल और मह ल ओ क अध क र क उत स ह, प प रय

अधिक जानकारी

क ल बस क जह ज सफ़र मह व र प रस द द व व द प रस त वन T-1 ए.प.ज.अब द ल कल म आज़ द ज कहत ह, स त समय ज ख़ व ब आत ह व ख़ व ब नह ह, ख़ व ब त व ह त ह ज स न नह द त

क ल बस क जह ज सफ़र मह व र प रस द द व व द प रस त वन T-1 ए.प.ज.अब द ल कल म आज़ द ज कहत ह, स त समय ज ख़ व ब आत ह व ख़ व ब नह ह, ख़ व ब त व ह त ह ज स न नह द त क ल बस क जह ज सफ़र मह व र प रस द द व व द प रस त वन T-1 ए.प.ज.अब द ल कल म आज़ द ज कहत ह, स त समय ज ख़ व ब आत ह व ख़ व ब नह ह, ख़ व ब त व ह त ह ज स न नह द त ह इस द द वनय म ज ल ग न अपन अलग स च क क रण प रद वसध

अधिक जानकारी

घर क ख न 12% तक ससत ह ग ब ह र हर उस स म न क क मत, ज सक हम सबस ज द इसत म ल करत ह...

घर क ख न 12% तक ससत ह ग ब ह र हर उस स म न क क मत, ज सक हम सबस ज द इसत म ल करत ह... घर क ख न 12% तक ससत ह ग ब ह र हर उस स म न क क मत, ज सक हम सबस ज द इसत म ल करत ह... ख न -प न क स म न ससत म ज द ट कस GST अ तर क र नफ ल क स 29.5 18-11.5 फ र जल र/प र सल स ड 12.35 5-7.35 नमक न भ ज य, म क सचर

अधिक जानकारी

ब र ड पर आपक स व गत ह! हम च हत ह क आप MS Finlandia (एमएस फ नल ड य ) क ब र ड पर अच छ लग, त हमन क छ ज नक र इकट ठ क ह ज स हम म नत ह क आपक ल ए उपय ग ह सकत

ब र ड पर आपक स व गत ह! हम च हत ह क आप MS Finlandia (एमएस फ नल ड य ) क ब र ड पर अच छ लग, त हमन क छ ज नक र इकट ठ क ह ज स हम म नत ह क आपक ल ए उपय ग ह सकत ब र ड पर आपक स व गत ह! हम च हत ह क आप MS Finlandia (एमएस फ नल ड य ) क ब र ड पर अच छ लग, त हमन क छ ज नक र इकट ठ क ह ज स हम म नत ह क आपक ल ए उपय ग ह सकत ह! च क-इन क उ टर आप भ गर भ पर, भ म तल पर और तल ल न

अधिक जानकारी

वर 2017 कर ट अफ़ यर एक नज़र म 1. हर य ण क पहल Integrated Solid Waste Management System बन न क ललए ककन द नग ननगम क ब च MoU प हस त क ष ह ए? उत त ग र ग र म

वर 2017 कर ट अफ़ यर एक नज़र म 1. हर य ण क पहल Integrated Solid Waste Management System बन न क ललए ककन द नग ननगम क ब च MoU प हस त क ष ह ए? उत त ग र ग र म वर 2017 कर ट अफ़ यर एक नज़र म 1. हर य ण क पहल Integrated Solid Waste Management System बन न क ललए ककन द नग ननगम क ब च MoU प हस त क ष ह ए? उत त ग र ग र म औ फ़ द ब द क ब च 2. 68व व मह त सव कह आय ज त ककय गय?

अधिक जानकारी

नेपा लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

नेपा लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) न प ललट ड व र व र प छ प रश न प र.1 ह आप र तकर त ह ह आपक कम पन अपन क आप र त क स कर सकत ह? कस भ मद आप र त लए आवश य ह क आप न प ललमट ड म ए आप र तर त र प म प ज रण र प ज रण श ल र पय 500/- ह यह डडम ण ड ड र फ

अधिक जानकारी

(b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address o

(b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address o (b) क लक त त र य क य र लय द व र ल इस न स प र प त एड श र ण II क न म और पत यथ 30 सतम बर 2018 तक त र य क य र लय क न म - क लक त Sr. न.. Name ए ड address of AD Cat-II Sr. न.. Address of the Branch (1) (2) (3)

अधिक जानकारी

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध रक क अप ओ व आव यकत ओ क य न म रखत ह ए स म जक उ तरद य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 2 jitendra jaiswal _2-6_

Microsoft Word - 2 jitendra jaiswal _2-6_ ह द म आईट उ प द : एक अ ययन जत ज यसव ल (श ध थ ) भ ष अ ययन श ल द व अ ह य व व व य लय ड.प प द ब ( नद शक) मह र ज रणज त स ह क ल ज ऑफ़ फ शनल स स स इ द र, म य द श, भ रत श ध स प इ क सव सद स चन त क सम प त ह ज वन

अधिक जानकारी

4-CONTENTS 5- PREFACE

4-CONTENTS 5- PREFACE श ध- व ध इस अ ययन क अ तग त थमत नर म द क नकट स पहच नन क लए उन पर आध रत ज वन परक प तक म स क छ म णक थ क अ ययन कय गय त प त उनक र भक ज वन स ज ड़ उन घटन एव त य क सम क गई, ज कस क भ ष य वह र क भ वत कर सकत ह इस

अधिक जानकारी

Weekly GK Banking Capsule in Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1

Weekly GK Banking Capsule in Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1 India s Largest Online Test Series 1 WEEKLY GENERAL KNOWLEDGE BANKING & FINANCE CAPSULE (18 th to 24 th November 2018) ब क ग सम च र कर न टक ब क द व र श र ककय गय स एएसए अभ य र न 'क ब एल एसब - ट एएसस वर

अधिक जानकारी

Weekly GK Banking Capsule in Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1

Weekly GK Banking Capsule in Hindi 2018 India s Largest Online Test Series 1 India s Largest Online Test Series 1 WEEKLY GENERAL KNOWLEDGE BANKING & FINANCE CAPSULE (21 st to 27 th October 2018) ब क ग सम च र आरब आई न फ न प म ट स ब क पर स हट य प रत ब ध आख रक र आरब आई न अन प लन ररप

अधिक जानकारी

Hindi Final 5-8

Hindi Final 5-8 Level 2 Hindi Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso VERSION 3 Level 2 Hindi Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CENSUS CIRCULAR No.18.doc

Microsoft Word - CENSUS CIRCULAR No.18.doc हन द र प न तर अ त तत क ल भ रत सरक र/Government of India ग ह म ऽ लय/Ministry of Home Affairs भ रत क मह र ज श र क क य र लय OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA 2/ए, म न स ह र ड, नई दल ल 110011 2/A, Man

अधिक जानकारी

अन स ध न (ISSN ), खण ड-1, अ क-1, वर ष र ष 2013 क अ क म प रक श श त भ रत क अ त रक ष क यकर यक रम क 50 वर ष:र य: एक वर ह ग वर ल कन -ड. क ष ण क म

अन स ध न (ISSN ), खण ड-1, अ क-1, वर ष र ष 2013 क अ क म प रक श श त भ रत क अ त रक ष क यकर यक रम क 50 वर ष:र य: एक वर ह ग वर ल कन -ड. क ष ण क म अन स ध न (ISSN 2322-0708), खण ड-1, अ क-1, वर ष र ष 2013 क अ क म प रक श श त भ रत क अ त रक ष क यकर यक रम क 50 वर ष:र य: एक वर ह ग वर ल कन -ड. क ष ण क म र मश प रस त वर न वर ष:र य 2013 भ रत क अ त रक ष क यकर

अधिक जानकारी

स ल यक (Coeliac) र ग क य ह? आप स ल यक क स ब लत ह? स ल ई अक स ल यक र ग क अर थ ह कक आप लस (ग ल ट न) व ल भ जन नह ख सकत लस ग ह, र ई, ज और जई म ह त ह यद आप

स ल यक (Coeliac) र ग क य ह? आप स ल यक क स ब लत ह? स ल ई अक स ल यक र ग क अर थ ह कक आप लस (ग ल ट न) व ल भ जन नह ख सकत लस ग ह, र ई, ज और जई म ह त ह यद आप स ल यक (Coeliac) र ग क य ह? आप स ल यक क स ब लत ह? स ल ई अक स ल यक र ग क अर थ ह कक आप लस (ग ल ट न) व ल भ जन नह ख सकत लस ग ह, र ई, ज और जई म ह त ह यद आप लस क स वन करत ह, त इसस आप ब म र अन भव कर ग लस ककस

अधिक जानकारी

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय = 6. क व य श = 7. क ट = 8. क षत = 9. क षय = 10. ग

अधिक जानकारी

म नव स स धन प रब धन ववभ ग. प रध न क र लर : क लक त व ज ञ पन स ख य आरईस आर/एसप एल/04 य क ब क ज स व जननक क ष त र क एक अग रण ब क ह, भ रत र न गररक

म नव स स धन प रब धन ववभ ग. प रध न क र लर : क लक त व ज ञ पन स ख य आरईस आर/एसप एल/04 य क ब क ज स व जननक क ष त र क एक अग रण ब क ह, भ रत र न गररक म नव स स धन प रब धन ववभ ग. प रध न क र लर : क लक त 700001. व ज ञ पन स ख य आरईस आर/एसप एल/04 य क ब क ज स व जननक क ष त र क एक अग रण ब क ह, भ रत र न गररक स प रध न, रक ष स व स ल (स ववद क आध र पर) एक पद क ललए

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 प चक ष स ज ड व भ न न गत व ध य १ अन नमय क ष स ज ड व भ न न गत व ध य १ श र ररक भशक ष तनयभम श र ररक भशक ष क क लख ड : १६ भमनट १ स फ त य ग, स ध य ग : ५ भमनट २ ३ स य नमस क र : ३ भमनट ३ ३ आसन : ३ भमनट ४ प र ण

अधिक जानकारी

9/11/ ख दर म त मई म त ज स बढ़ (Retail Inflation Rises Fast in May - in Hindi) (Part 8)- Translation in Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punja

9/11/ ख दर म त मई म त ज स बढ़ (Retail Inflation Rises Fast in May - in Hindi) (Part 8)- Translation in Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punja Examrace Examrace 289K Login & Manage ख दर म त मई म त ज स बढ़ (Retail Inflation Rises Fast in May - in Hindi) (Part 8) (Download PDF) (August 31, 2018) ख दर म त मई म त ज स बढ़ - एक र यटस क अन स र, ख दर म

अधिक जानकारी

ARR for MYT FY to FY and Tariff Petition for FY Executive Summary क र यक र स र श एम.व र.ट ववत त वर य 2017 स 2019 ह त सकल र जस

ARR for MYT FY to FY and Tariff Petition for FY Executive Summary क र यक र स र श एम.व र.ट ववत त वर य 2017 स 2019 ह त सकल र जस क र यक र स र श एम.व र.ट ववत त वर य 2017 स 2019 ह त सकल र जस व आवश र कत तथ ववत त वर य 2018-19 ह त दर प रस त व र व क प रस त वन 1. म.प र.प वर म न जम ट क पन वलवम. (एम.प.प.एम.स.एल.), म.प र. प वय क ष त र ववद

अधिक जानकारी

Microsoft Word - BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_HI.doc

Microsoft Word - BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_HI.doc BlackBerry आईड समझ त BlackBerry आईड समझ त य "समझ त " रसचर इन म शन ल मट ड, य आपक क ष तर म ल ग ("RIM") BBSLA म न दर सह यक क पन य स ब और: क) आपक ब च, आपक नज क षमत म, नम न ल खत क स ब ध म क न न समझ त बनत ह

अधिक जानकारी

क य व य लय स गठन,भ वन वर सभ ग प य म वभ जन क -च थ वषय- ह द म ह प ठ स झ वत य कल प श ण अ धगम स म अ ल/मई मन क भ ल -भ ल ब दल 1.छ ट -छ ट न ब च क प व

क य व य लय स गठन,भ वन वर सभ ग प य म वभ जन क -च थ वषय- ह द म ह प ठ स झ वत य कल प श ण अ धगम स म अ ल/मई मन क भ ल -भ ल ब दल 1.छ ट -छ ट न ब च क प व क य व य लय स गठन,भ वन वर सभ ग प य म वभ जन 2015-16 क -च थ वषय- ह द म ह प ठ स झ वत य कल प श ण अ धगम स म अ ल/मई मन क भ ल -भ ल ब दल 1.छ ट -छ ट न ब क प व न एवम आ त रक न क ज नक र 2.उ चत ह व भ व क स थ क वत क

अधिक जानकारी