FINAL B.D.S. (MAIN) EXAM. SEPT S.No. Roll_No Name fo/kkfkhz dk uke ENROLL_NO CollegeName ExamName AASTHA SHARMA vklfkk 'kekz 2013/211 R

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "FINAL B.D.S. (MAIN) EXAM. SEPT S.No. Roll_No Name fo/kkfkhz dk uke ENROLL_NO CollegeName ExamName AASTHA SHARMA vklfkk 'kekz 2013/211 R"

प्रतिलिपि

1 S.No. Roll_No Name fo/kkfkhz dk uke ENROLL_NO CollegeName ExamName AASTHA SHARMA vklfkk 'kekz 2013/211 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES AJAY KUMAR BAKOLIA vt; dqekj ckdksfy;k 2013/212 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES AMISH GODARA vfe'k xksnkjk 2013/213 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES BABITA MEENA cchrk ehuk 2013/214 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES BHASKAR KAYATH HkkLdj dk;fk 2013/215 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES BINDU GARG fcunq xxz 2013/216 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES DHARMENDRA KUMAR /kezsunz dqekj 2011/2236 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES (RE-EVALUATION) IRA SOLANKI bjk lksyadh 2013/218 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES JYOTI SONI T;ksfr lksuh 2013/219 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES KESHAV KOTHARI ds'ko dksbkjh 2013/221 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES MONIKA SAINI eksfudk lsuh 2013/224 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES PRIYANKA MEENA fiz;adk eh.kk 2013/228 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES PUSHPENDRA iq"isunz 2013/230 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES RAM NIWAS jke fuokl 2013/231 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES RASHMI SUTHAR jf'e lqfkkj 2013/233 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES RINKU fjudw 2013/235 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES SAPANA AGRAWAL liuk vxzoky 2013/236 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES SEEMA PARIHAR lhek ifjgkj 2013/237 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES SEETA KUMAWAT lhrk dqekor 2013/238 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES SHIWANI DADARWAL f'kokuh nknjoky 2013/239 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES SHUBHAM SETIA 'kqhke lsfb;k 2013/240 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES

2 SWATI JHABAK Lokfr >kcd 2013/244 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES VAISAHLI MEENA os'kkyh eh.kk 2013/245 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES VEENA JOSHI ohuk tks'kh 2013/246 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES VIJAY SINGH BAIRWA fot; flag csjok 2013/0247 RUHS COLLEGE OF DENTAL SCIENCES (RE-EVALUATION) AMETULLAH IQBAL ALI vesrqyykg bdcky vyh 2013/250 DARSHAN DENTAL COLLEGE ANDHARIA MUDRA va/ksfj;k eqnzk 2013/251 DARSHAN DENTAL COLLEGE AYESHA CHAUHAN vk;'kk pksgku 2013/253 DARSHAN DENTAL COLLEGE BARKHA BANSAL cj[kk caly 2013/254 DARSHAN DENTAL COLLEGE BHARVADA KARAN DHIRENBHA Hkkjonk dju /khjsuhkkbz 2013/257 DARSHAN DENTAL COLLEGE BHATT AESHA BHARATKUMAR HkÍ,s'kk Hkjrdqekj 2013/258 DARSHAN DENTAL COLLEGE BHAVIK RADADIYA Hkkfod jknkfn;k 2011/2254 DARSHAN DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) BHOJAK RIDDHIBEN VIKRAMB Hkkstd fjf)csu foøech 2013/259 DARSHAN DENTAL COLLEGE BHOOMIJA JOY CHATWANI Hkwfetk tkw; pkvokuh 2013/260 DARSHAN DENTAL COLLEGE BOPALIYA KISHAN RAMESHBH cksikfy;k fd'ku jes'khkkbz 2011/2256 DARSHAN DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) CHABHADIA HIMANI pkcgfm;k fgekuh 2013/261 DARSHAN DENTAL COLLEGE DASHANDI NIVEDITA VATSAL n'kkunh fuosfnrk okrly 2012/1933 DARSHAN DENTAL COLLEGE DEVMORARI KIRAN nsoeksjkjh fdj.k 2012/1934 DARSHAN DENTAL COLLEGE DEVMURARI PALAK nsoeqjkjh iyd 2013/263 DARSHAN DENTAL COLLEGE DHANANI DENIM NARESH BHA /kukuh Msfue ujs'k HkkbZ 2013/264 DARSHAN DENTAL COLLEGE DUNGARANI KRISHNA Mwaxjkuh d`".kk 2012/1938 DARSHAN DENTAL COLLEGE GANDHI AARSI xka/kh vkjlh 2013/266 DARSHAN DENTAL COLLEGE

3 GEHLOT ROYAL DIPAKKUMAR xgyksr jkw;y nhiddqekj 2013/268 DARSHAN DENTAL COLLEGE GHODASARA NIRALI?kksMkljk fujkyh 2013/269 DARSHAN DENTAL COLLEGE HARSH SUNIL KUMAR SHAH g"kz lquhy dqekj 'kkg 2013/272 DARSHAN DENTAL COLLEGE ISHRAT NISAR b'kjr fulkj 2013/274 DARSHAN DENTAL COLLEGE JAIN BHAVIKA PRADEEP tsu Hkkfodk iznhi 2013/276 DARSHAN DENTAL COLLEGE JALAK PIDHDIYA >yd fi/kfn;k 2012/1972 DARSHAN DENTAL COLLEGE JOGI VAISHAKHI GUNVANTBHA tksxh os'kk[kh xq.kourhkkbz 2013/277 DARSHAN DENTAL COLLEGE JOSHI KRISHMA KANDIP tks'kh dfj'ek dkafmi 2013/278 DARSHAN DENTAL COLLEGE JOYLEEN K SINGH tks;yhu ds flag 2013/279 DARSHAN DENTAL COLLEGE JUHI JAIN twgh tsu 2013/280 DARSHAN DENTAL COLLEGE KAVITA JASWAL dfork tloky 2013/281 DARSHAN DENTAL COLLEGE KHALSA PRABJIT KAUR [kkylk izcthr dksj 2013/282 DARSHAN DENTAL COLLEGE KINJAL AGOLA fdaty vxksyk 2013/283 DARSHAN DENTAL COLLEGE LABANA MEHALIBEN KIRAN S yckuk esgkyhcsu fdj.k,l 2013/285 DARSHAN DENTAL COLLEGE LIPSA PATEL fyilk ivsy 2013/286 DARSHAN DENTAL COLLEGE MAKWANA VIDHI edokuk fo/kh 2013/287 DARSHAN DENTAL COLLEGE MANAVADARIA HEMANGI euonkfj;k gsekaxh 2012/1991 DARSHAN DENTAL COLLEGE MANMEET SINGH SONI euehr flag lksuh 2011/2279 DARSHAN DENTAL COLLEGE MANUSHI DAVE ekuq"kh nos 2013/288 DARSHAN DENTAL COLLEGE MEGHA SAXENA es?kk ldlsuk 2013/289 DARSHAN DENTAL COLLEGE MEHTA PALAV VIKRAM KUMAR esgrk ikyo foøe dqekj 2012/1955 DARSHAN DENTAL COLLEGE

4 MENDAPARA SHAYRI NAROTTAM es ankikjk ';kjh ujksùke 2013/290 DARSHAN DENTAL COLLEGE MENDAPARA VISHWABEN es ankikjk fo'ocsu 2013/291 DARSHAN DENTAL COLLEGE MERCHANT KONAIN SAJJADAL epszuv dksusu lttkny 2013/0292 DARSHAN DENTAL COLLEGE MISTRY JOLLY KIRITBHAI felvªh tksyyh fdjhvhkkbz 2013/293 DARSHAN DENTAL COLLEGE MODH SHIVANI HITESHBHAI eksgeen f'kokuh fgrs'khkkbz 2013/294 DARSHAN DENTAL COLLEGE MOHD. SUHAIB MAKARANI eksgeen lqgsc edjkuh 2012/1957 DARSHAN DENTAL COLLEGE NAVDHISH SHARMA uof/k'k 'kekz 2009/19266 DARSHAN DENTAL COLLEGE PALADIA SHIVANGI RADHESH iyfm;k f'kokaxh jk/ks'k 2013/296 DARSHAN DENTAL COLLEGE PANARA DRASHTI SURYADEV iukjk n`f"v lw;znso 2012/1982 DARSHAN DENTAL COLLEGE PANCHAL KARAN SURESH KUM ikapky dju lqjs'k dqekj 2012/1983 DARSHAN DENTAL COLLEGE PARMAR DIVYABA VIKRAM SI ijekj fno;kck foøeflag 2013/297 DARSHAN DENTAL COLLEGE PATEL CHANDANI ivsy pk nuh 2013/298 DARSHAN DENTAL COLLEGE PATEL DHRUVI HITESH BHAI ivsy /kqzoh fgrs'k HkkbZ 2013/299 DARSHAN DENTAL COLLEGE PATEL DRASHTI SURESHBHAI ivsy n`f"v lqjs'khkkbz 2012/1964 DARSHAN DENTAL COLLEGE PATEL JINAL DINESHBHAI ivsy thuy fnus'khkkbz 2013/301 DARSHAN DENTAL COLLEGE PATEL KRUTI MUKESH ivsy d`fr eqds'k 2013/302 DARSHAN DENTAL COLLEGE PATEL MEET KANAIYALAL ivsy ehr dugs;kyky 2013/304 DARSHAN DENTAL COLLEGE PATEL MILAN SURESHBHAI ivsy feyu lqjs'khkkbz 2012/1966 DARSHAN DENTAL COLLEGE PRERNA SONI izsj.kk lksuh 2013/308 DARSHAN DENTAL COLLEGE PRIYA SHUKLA fiz;k 'kqdyk 2013/309 DARSHAN DENTAL COLLEGE

5 PRIYANKA PARIHAR fiz;adk ifjgkj 2013/310 DARSHAN DENTAL COLLEGE PRIYANKA RAI fiz;adk jk; 2012/2365 DARSHAN DENTAL COLLEGE PUNJANI RUTVI HARESH KUM iqatkuh #roh gjs'k dqekj 2012/1988 DARSHAN DENTAL COLLEGE RAMGADIYA AISHWARYA JASV jkexfm;k,'o;kz tlfoubj 2013/312 DARSHAN DENTAL COLLEGE RAVAL PAYAL DEVENDRABHAI jkoy ik;y nsosunzhkkbz 2013/314 DARSHAN DENTAL COLLEGE RESHIYA CHAITANYA NAREND jsf'k;k psru; ujsunz 2013/315 DARSHAN DENTAL COLLEGE RIA JOSHI fj;k tks'kh 2013/316 DARSHAN DENTAL COLLEGE RITU D RANDAD fjrq Mh junkn 2013/317 DARSHAN DENTAL COLLEGE RIYA GADHAVI fj;k xk/koh 2013/318 DARSHAN DENTAL COLLEGE RONAK PANVAR jksud i okj 2013/320 DARSHAN DENTAL COLLEGE SABA NAAZ QURESHI lck ukt dqjs'kh 2013/321 DARSHAN DENTAL COLLEGE SADHWANI ANJALI RAJESH l/kokuh vatyh jkts'k 2013/322 DARSHAN DENTAL COLLEGE SAJAD YOUSUF ltkn ;qlqq 2012/1961 DARSHAN DENTAL COLLEGE SHAH HAPPY BHADRESH 'kkg gsiih Hknzs'k 2013/324 DARSHAN DENTAL COLLEGE SHAH JEVISHA VARSHESH 'kkg tsfo'kk o'ksz'k 2013/325 DARSHAN DENTAL COLLEGE SHAH NEEL PANESHKUMAR 'kkg uhy ius'kdqekj 2013/327 DARSHAN DENTAL COLLEGE SHAH PANKTI SHAILESH KUM 'kkg iafdr 'ksys"k dqekj 2013/329 DARSHAN DENTAL COLLEGE SHAH RONIT ATULKUMAR 'kkg jksfur vrqydqekj 2013/3872 DARSHAN DENTAL COLLEGE SHALINI YADAV 'kkfyuh ;kno 2013/330 DARSHAN DENTAL COLLEGE SHARMA AKANKSHA 'kekz vkdka{kk 2012/1908 DARSHAN DENTAL COLLEGE SHETH KRUPAL PARESHBHAI 'ksb dìky ijs'khkkbz 2013/332 DARSHAN DENTAL COLLEGE

6 SHEVALINI SHARMA 'ksokfyuh 'kekz 2013/333 DARSHAN DENTAL COLLEGE SHRINI UPADHYAY fjuh mik/;k; 2013/334 DARSHAN DENTAL COLLEGE SIDDHPURA PRITI PRAVINBH fln~/kqiqjk izhfr izoh.khkkbz 2013/335 DARSHAN DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) SIKARVAR AASTHABEN PANKA fldjokj vklfkkcsu iadt 2013/336 DARSHAN DENTAL COLLEGE SUKHWANI PALAK RAMESH lq[kokuh iyd jes'k 2013/337 DARSHAN DENTAL COLLEGE SUNITA RANI VISWAS lquhrk jkuh folokl 2011/2334 DARSHAN DENTAL COLLEGE SURBHI DABHI lqjfhk nkhkh 2013/338 DARSHAN DENTAL COLLEGE TANNA NIDHISHA BALMUKUND ruuk fuf/k'kk ckyeqdqun 2013/0339 DARSHAN DENTAL COLLEGE THAKKAR DEVANSHI VIJAY BDdj nsoka'kh fot; 2013/0340 DARSHAN DENTAL COLLEGE UDHANI BINDIYA TULSIDAS m/kkuh fcafn;k rqylhnkl 2013/341 DARSHAN DENTAL COLLEGE UPADHYAY KINNARY KIRITBH mik/;k; fduujh dhfrzhkkbz 2013/343 DARSHAN DENTAL COLLEGE WADHWA NEHA SURENDRA ok/kok usgk lqjsunz 2013/345 DARSHAN DENTAL COLLEGE YAGNIK JUHI SUJITKUMAR ;kkfud twgh lqthrdqekj 2013/346 DARSHAN DENTAL COLLEGE AASTHA SHARMA vklfkk 'kekz 2013/347 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE AKANKSHA CHAUHAN vkdka{kk pksgku 2013/349 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE AKANKSHA GAUD vkdka{kk xksm+ 2013/350 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE AKSHUN TIWARI v{kq.k frokjh 2013/351 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE ALANKRITA AGRAWAL vyad`r vxzoky 2013/352 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE ANJALI ASHOK vatyh v'kksd 2013/355 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE ANJANA TOMAR vatuk rksej 2012/1803 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) ANKIT KUMAR vafdr dqekj 2013/356 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE

7 ANKITA SHARMA vafdrk 'kekz 2013/3943 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE ANSHUL MISHRA va'kqy fejk 2013/357 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE ANTARLEENA SENGUPTA varjyhuk lsuxqirk 2013/358 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE ARPITA TIWARI vfizrk frokjh 2013/361 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE ARZOO ARORA vkjtw vjksm+k 2013/362 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE ASTHA SHARMA vklfkk 'kekz 2013/363 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE AVTAR SINGH vorkj flag 2012/1813 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE BHAVNA SHARMA Hkkouk 'kekz 2013/364 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE BINIWALE SOMAN fcfuokys lkseu 2013/366 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE CHANDRIMA SHARMA pafnzek 'kekz 2013/367 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE DEEKSHA VERMA nh{kk oekz 2013/368 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE DEEPANJALI CHANEJA nhikatyh Nustk 2013/369 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE DHRUV SINGH YADAV /kqzo flag ;kno 2013/370 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE DIMPLE DEV fmeiy nso 2013/371 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE DINESH PRAJAPAT fnus'k iztkir 2011/1894 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE DIVYA fno;k 2013/372 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE DIVYA JAIN fno;k tsu 2013/373 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE DIVYA SINGH fno;k flag 2013/374 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE DIVYA TIKHATRI fno;k fv[k=h 2012/1822 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE DUSHYANT SINGH nq';ur flag 2013/375 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE HARSHA BHANSALI g"kkz Hkalkyh 2013/377 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE JIGYASA RAWAL ftkklk jkoy 2013/379 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE KAJOL GURJAR dktksy xqtzj 2013/380 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE

8 KHUSHBOO SHARMA [kq'kcw 'kekz 2013/383 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE KHUSHBU PARAKH [kq'kcw ikj[k 2013/384 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE LUNIKA TAK yqfudk Vkd 2013/387 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE MAHAK PARAKH egd ikj[k 2013/388 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE MANPREET KAUR euizhr dksj 2013/391 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE MEENA CHAUDHARY ehuk pks/kjh 2013/392 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE MEENALI JAIN ehukyh tsu 2013/393 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE MONALI DUSAD eksukyh nqlkn 2013/394 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE NAINA SINGHANIA usuk fla?kkfu;k 2013/395 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE NEELAM SINGH CHOUHAN uhye flag pksgku 2013/396 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE NEHA OJHA usgk vks>k 2011/10891 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE NEHA RANI usgk jkuh 2013/397 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE NISHU PUNIHANI uh'kw ifugkuh 2013/400 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE NITU KUMARI uhrw dqekjh 2010/D-439 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE NOMITA OSWAL uksferk vksloky 2013/401 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE PARIDHI SHARMA ifj/kh 'kekz 2013/403 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE PARVEEN KUMAR SHARMA izoh.k dqekj 'kekz 2012/1856 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) PARYANI SAPNA GHANSHYAM ij;kuh liuk?ku';ke 2011/1918 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE PHALGUNI CHATURVEDI QkYxquh prqosznh 2013/405 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE POOJA YADAV iwtk ;kno 2013/406 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE PRIYA SAINI fiz;k lsuh 2013/409 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE PRIYANKA TIWARI fiz;adk frokjh 2011/1925 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE

9 PURVA MATHUR iwokz ekfkqj 2013/410 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE RAJSHREE SINGH jktjh flag 2013/412 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE RINKY DHANJANI fjadh /kutkuh 2013/414 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SAGARIKA SINGH lkxfjdk flag 2013/416 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SAMAN RANA leu jk.kk 2013/417 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SANGEETA CHOUDHARY laxhrk pks/kjh 2013/418 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SANJEEV latho 2011/1939 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SARITA CHOUDHARY lfjrk pks/kjh 2013/421 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SASHA GROVER lk'kk xzksoj 2013/422 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SAVITA SHARMA lfork 'kekz 2013/424 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SEHAR UPPAL lsgj miiy 2013/425 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SHARADDHA SHREE J`)k Jh 2013/426 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SHEFALI GUPTA ksqkyh xqirk 2013/427 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SHIVIKA MATHUR f'kfodk ekfkqj 2013/429 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SHREYA JOSHI Js;k tks'kh 2013/430 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SIDDHARTH SHARMA fl)kfkz 'kekz 2013/431 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SMARIKA KUMAWAT Lekfjdk dqekor 2013/432 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SMRITI CHOUDHARY Le`fr pks/kjh 2013/433 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SMRITI SRIVASTAVA Le`fr JhokLro 2013/434 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SONIA AGARWAL lksfu;k vxzoky 2013/435 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SUHANI SHARMA lqgkuh 'kekz 2013/437 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SURAJ KUMAR lwjt dqekj 2013/438 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE SURBHI SANGHI lqjfhk lka?kh 2013/439 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE

10 TAUSIF AHMAD rksflq vgen 2012/1889 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE TWINKLE THUKRAL fv~oady Bdjky 2013/440 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE URVASHI GOYAL moz'kh xks;y 2013/441 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE VAISHNAV PARNASI os".ko ijuklh 2013/404 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE VISHVENDRA KUMAR fo'osunz dqekj 2011/1957 RAJASTHAN DENTAL COLLEGE A AFSANA, vqlkuk 2013/445 EKLAVYA DENTAL COLLEGE ADITYA AGGARWAL vkfnr; vxzoky 2013/447 EKLAVYA DENTAL COLLEGE AHSAAN UL HAQ glu my gd 2012/10237 EKLAVYA DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) AKSHIKA SHARMA vf{kdk 'kekz 2012/10229 EKLAVYA DENTAL COLLEGE ANJALI LAVANIA vatyh yokfu;k 2013/452 EKLAVYA DENTAL COLLEGE ANURAG PAREEK vuqjkx ikjhd 2013/455 EKLAVYA DENTAL COLLEGE ARCHITA BISWAS vfpzrk fclokl 2013/457 EKLAVYA DENTAL COLLEGE ARSHA FAROOQUI v'kz Qk#dh 2013/458 EKLAVYA DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) ASHA KUMARI vk'kk dqekjh 2013/459 EKLAVYA DENTAL COLLEGE ASHIMA SHARMA vkf'kek 'kekz 2013/460 EKLAVYA DENTAL COLLEGE ASHLESHA GAUR v'ys'kk xksj 2013/461 EKLAVYA DENTAL COLLEGE AYUSHI GOYAL vk;q"kh xks;y 2013/3870 EKLAVYA DENTAL COLLEGE BHATT VIVEKKUMAR JIGNESH HkÍ foosddqekj ftxus'k 2012/10239 EKLAVYA DENTAL COLLEGE CHANDRA SEN KUMBHAT panz lsu dqekor 2012/10242 EKLAVYA DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) CHEERY DEIGRACIA ORA psjh fnxjkfl;k vksjk 2013/3927 EKLAVYA DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) DEEPIKA nhfidk 2012/10245 EKLAVYA DENTAL COLLEGE DEEPIKA BHARDWAJ nhfidk Hkkj}kt 2013/470 EKLAVYA DENTAL COLLEGE DILIP KUMAR SAINI fnyhi dqekj lsuh 2013/471 EKLAVYA DENTAL COLLEGE

11 DINESH PATTIWAL fnus'k ikíhoky 2013/472 EKLAVYA DENTAL COLLEGE EKTA GAUTAM,drk xksre 2013/473 EKLAVYA DENTAL COLLEGE FOZIA ISHAQ Qksft;k b'kkd 2013/474 EKLAVYA DENTAL COLLEGE GAURAV KUMAR xksjo dqekj 2013/3928 EKLAVYA DENTAL COLLEGE HARIKA KIRANMAI DAMALA gfjdk fdjuey nekyk 2013/475 EKLAVYA DENTAL COLLEGE HARSH PANDYA g"kz ikam~;k 2013/476 EKLAVYA DENTAL COLLEGE HIMANSHU KUMAR fgeka'kq dqekj 2012/10248 EKLAVYA DENTAL COLLEGE ISHFAQ RASHID LONE b'kqkd jf'kn yksu 2013/3879 EKLAVYA DENTAL COLLEGE JEETU KUMAR SAIN thrw dqekj lsuh 2011/1846 EKLAVYA DENTAL COLLEGE JULFIKAR KHAN tqfyqdkj [kku 2013/0481 EKLAVYA DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) MANOJ KUMAR eukst dqekj 2012/10259 EKLAVYA DENTAL COLLEGE MEENU KUMARI ehuw dqekjh 2013/0485 EKLAVYA DENTAL COLLEGE MUNNI GODARA equuh xksnkjk 2013/490 EKLAVYA DENTAL COLLEGE MUSKAN GURJAR eqldku xqtzj 2011/1851 EKLAVYA DENTAL COLLEGE NANCY RANJAN usalh jatu 2013/491 EKLAVYA DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) NAVEEN SHARMA uohu 'kekz 2013/3867 EKLAVYA DENTAL COLLEGE NIGHAT TABASUM fu?kr rcklqe 2012/10268 EKLAVYA DENTAL COLLEGE NOOR UL HUDA uwj my gqmk 2013/493 EKLAVYA DENTAL COLLEGE NOWSHEENA RASOOL uo'khuk jklwy 2013/3868 EKLAVYA DENTAL COLLEGE PANKAJ KUMAR SHARMA iadt dqekj 'kekz 2009/22267 EKLAVYA DENTAL COLLEGE POOJA SAINI iwtk lsuh 2013/494 EKLAVYA DENTAL COLLEGE PREETI KUMARI izhfr dqekjh 2013/496 EKLAVYA DENTAL COLLEGE PREETI RAJORIA izhfr jktksfj;k 2013/0497 EKLAVYA DENTAL COLLEGE

12 PRITI KUMARI MISHRA izhfr dqekjh fejk 2013/3931 EKLAVYA DENTAL COLLEGE PRIYA YADAV fiz;k ;kno 2013/498 EKLAVYA DENTAL COLLEGE PRIYANKA KUMARI fiz;adk dqekjh 2013/499 EKLAVYA DENTAL COLLEGE PUNITA KUMARI iquhrk dqekjh 2013/3932 EKLAVYA DENTAL COLLEGE RAKTIM PATHAK jfdre ikbd 2013/501 EKLAVYA DENTAL COLLEGE RUCHIKA KAIRWAL #fpdk dsjoky 2013/502 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SABINA CHOUDHARY lchuk pks/kjh 2013/503 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SACHIN lfpu 2013/0504 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SARITA lfjrk 2013/506 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SATYAWATI TIWARI lr;orh frokjh 2013/507 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SHABIR AHMAD 'kchj vgen 2013/0509 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SHUBHAM GUPTA 'kqhke xqirk 2013/0510 EKLAVYA DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) SINDHI MOHSINA BANU BAJI fla/kh eksgfluk ckuw ckth 2012/10181 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SNEHA Lusgk 2013/511 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SRIJANA PATHAK l`tuk ikbd 2013/512 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SUEZ lq,t 2013/513 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SUKRITI MANMOHAN SHARMA lqd`fr eueksgu 'kekz 2013/514 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SULTAN AMIN AHMED lqyrku vkehu vgen 2013/515 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SUNITA KUMARI CHOUDHARY lquhrk dqekjh pks/kjh 2013/517 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SWETA KHETAN Losrk [ksrku 2013/3933 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SWETA KUMARI Losrk dqekjh 2013/518 EKLAVYA DENTAL COLLEGE SYED ALFAZ AHMED ls;n vyqkt vgen 2013/519 EKLAVYA DENTAL COLLEGE TASLEEMA BANO rlyhek ckuks 2013/3869 EKLAVYA DENTAL COLLEGE

13 TEJASWINI CHAUDHARY rstlouh pks/kjh 2013/520 EKLAVYA DENTAL COLLEGE TWINKLE fv~oady 2013/521 EKLAVYA DENTAL COLLEGE ULFAT AHRA myqr vgjk 2012/10297 EKLAVYA DENTAL COLLEGE URWA FAROOQ mjok Qk#[k 2012/10298 EKLAVYA DENTAL COLLEGE VIDHYUOTMA ARORA fo ksrek vjksm+k 2013/522 EKLAVYA DENTAL COLLEGE VISHWAJEET SINGH VISWAS fo'othr flag fo'okl 2011/1871 EKLAVYA DENTAL COLLEGE WANBIANG DAPHI SHISHA LYNGDOH okufo;kxa nkqh 'kh'kk fyaxnksg 2013/3934 EKLAVYA DENTAL COLLEGE AASIMA ISHAQ vkf'kek b'kkd 2013/525 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL AKHTAR HUSSAIN v[rj gqlsu 2013/526 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL AKSHITA PATEL vf{krk ivsy 2013/527 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL AMIT MAKWANA vfer edokuk 2012/10420 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL ARSALNA SHOWKAT WANI vjlyuk 'kksdr okuh 2013/529 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL ARSHI CHOUDHARY v'khz pks/kjh 2013/530 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL ASGAR ALI BALTI vlxj vyh ckyrh 2013/3876 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL ASHISH GEHLOT vk'kh"k xgyksr 2012/10392 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL ASHWANI MATHEW vf'ouh esf;w 2013/531 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL ASIF ALI WAGAY vkflq vyh okxs 2013/532 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL AUDIL IRSHAD LONE vkfny bj'kkn yksus 2013/533 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL AYNA KUMARI vk;uk dqekjh 2013/534 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL AZAM BASHIR vkte c'khj 2013/535 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL BHARATI LISAM Hkkjrh fylke 2013/536 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL BISWAJIT KUMAR fclothr dqekj 2013/537 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL

14 BUTANI JAY cwvkuh tkw; 2013/538 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL CHANDRA VEER SINGH panz ohj flag 2013/539 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL (RE-EVALUATION) DEEPSHIKHA CHAKRAVARTTY nhif'k[kk pøorhz 2013/540 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL DHARMENDER MANDHANIYA /keszunz ea/kfu;k 2013/541 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL DIPIKA DEVI SANJENBAM nhfidk nsoh latsucke 2013/542 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL FAISIL JAVAID Qsfty tkosn 2013/543 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL FIBHA FAROOQ Qhck Qk#[k 2013/545 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL GARIMA JOSHI xfjek tks'kh 2013/546 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL GAURAV SONI xksjo lksuh 2013/547 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL HAMIDA gehnk 2013/548 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL HARNAM KOUR gjuke dksj 2013/549 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL HARSHITA AGARWAL gf"kzrk vxzoky 2013/550 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL HIMALEE R. MEHTA fgekyh vkj- esgrk 2012/10405 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL HUMERA BILAL gqesjk fcyky 2013/551 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL IFLAH JAVED bqrkg tkosn 2013/552 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL IMRAN SHAMUS bejku 'keql 2013/553 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL INSHA RASOOL ba'kk jlwy 2013/554 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL IRM SABA MATTOO bjke lck errw 2013/556 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL ISMA SYED blek ls;n 2013/557 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL KAISAR TANVEER WANI dslj ruohj okuh 2013/558 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL KHUBA ALTAF BEIGH [kwck vyrkq csx 2013/559 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL KOMAL RAJ PUROHIT dksey jkt iqjksfgr 2013/561 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL

15 KRITIKA SHARMA d`frdk 'kekz 2013/562 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL KULSUM ARA dqylqe,jk 2013/563 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MAHENDRA egsunz 2013/565 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MAHINUZ JAMAN MAHFUZA ekfguqt teku egqqtk 2013/566 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MAKWANA RIDHDHIBEN edokuk fjf)csu 2013/567 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MANASWINI JANGID eulouh tkafxm+ 2013/568 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MANISH VYAS euh"k O;kl 2013/570 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MARIYA RASHID ekfj;k jkf'kn 2013/571 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MEGHA GAUR es?kk xksj 2013/572 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MEHAK TARIQ egd rkfjd 2013/573 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MISBAH MANZOOR felckg eatwj 2013/574 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MOAJIZAH NAQSHI eksthtkg ud'kh 2013/575 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MOHIT NAHAR eksfgr ukgj 2009/22145 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL MULCHANDANI PUNIT ewypankuh iquhr 2013/576 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL NAGORI JUNED KHALID ukxksjh tqusn [kkfyn 2013/3873 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL NAZIRA MANZOOR ukftjk eatwj 2013/577 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL NAZRANA MAQBOOL utjkuk edcwy 2013/578 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL NICKY TIWARI fuddh frokjh 2013/3936 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL NIRDESH SINGH funsz'k flag 2012/10431 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL NOWSHEEN ASHRAF uo'khu vljq 2013/581 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL PALAK GUPTA iyd xqirk 2013/583 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL PRADEEP GIRDHAR iznhi fxj/kj 2013/584 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL

16 PRAKASH CHANDRA TIWARI izdk'k panz frokjh 2011/2025 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL PREETAM KUMAR GUPTA izhre dqekj xqirk 2013/585 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL PRIYANKA fiz;adk 2012/10441 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL QAZI SABA dkth lck 2013/586 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL RAHUL JAIN jkgqy tsu 2013/587 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL (RE-EVALUATION) RAMESH KUMAR CHOUDHARY jes'k dqekj pks/kjh 2010/D-636 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL RAZIA AKTHER jkft;k v[rj 2013/588 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL RUKHSANA TABASUM #dlkuk rcklqe 2013/590 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL RUQAYA ALTAF #ds;k vyrkq 2013/591 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SADAKAT BASHIR TANTRY lnkdr c'khj VsaVªh 2013/593 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SADIA TABASSUM lkfn;k rckllqe 2013/594 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SANKHALA SAGARIKA lk [kyk lkxfjdk 2013/595 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SARASWATI CHOUDHARY ljlorh pks/kjh 2013/596 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SHAHID AMIN 'kkfgn vehu 2013/597 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SHAHNAWAZ AHMAD 'kguokt vgen 2013/598 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SHALINI YUREMBAM 'kkfyuh ;qjsecke 2013/600 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SHAZIYA 'kkft;k 2013/601 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SHRUTI BHATT Jqfr HkÍ 2013/603 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SIBASISH CHOWDHURY flckfl'k pks/kjh 2013/604 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SINGH SHIVANI flag f'kokuh 2013/3874 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SNOWBEE GOGOI Lukksch xksxkbz 2013/605 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SONI KUMARI lksuh dqekjh 2011/2050 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL

17 SOROKHAIBAM MONIKA lksjks[ksce eksfudk 2013/606 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SOUL NEHA lksy usgk 2013/607 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SUMEERA ARSHAD SAROORI lqehjk vj'kn lkjksjh 2013/609 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SURBHI GARG lqjfhk xxz 2013/610 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL SURESH VASANU lqjs'k okluq 2013/611 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL TAKHELLAMBAM PRIYANKA DEVI r[kyyacke fiz;adk nsoh 2013/613 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL TANVEER AHMAD KUCHAY ruohj vgen dqps 2013/614 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL TANVEER AHMED ruohj vgen 2013/3875 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL UPASANA KEDIA mikluk dsfm;k 2013/616 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL VARSHA VISHNOI o"kkz fo'uksbz 2013/617 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL (RE-EVALUATION) VIMLA CHOUDHARY foeyk pks/kjh 2011/1988 VYAS DENTAL COLLEGE & HOSPITAL ABHINANDAN PATRA vfhkuunu ik=k 2013/619 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE ABRAR AHMED vcjkj vgen 2012/10069 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) ADITI DE vfnfr Ms 2013/620 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE AGNIVO SENGUPTA vfxuoks lsuxqirk 2013/622 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE AISWARYA R VIJAYAN,s'o;kZ vkj fot;u 2013/623 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE AJAY KUMAR vt; dqekj 2008/5211 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE ALICE,fyl 2013/624 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE AMANAT GILL vekur fxy 2013/625 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE AMANPREET KAUR veuizhr dksj 2013/626 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE ANANDAN ADITYA RAJ KUMAR vkuunu vkfnr; jkt dqekj 2013/621 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE ANANYA MUKHERJEE vuu;k eq[kthz 2013/627 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE

18 ANSARI NAZRANA valkjh utjkuk 2013/629 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE ANSHUMAN MOHANTY va'kqeku eksgurh 2013/630 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE ANURADHA DAS vuqjk/kk nkl 2013/632 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE APEKSHA DIXIT vis{kk nhf{kr 2013/633 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE ARPITA DEB vfizrk nsc 2013/634 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE ARUNDHATI CHAUDHURI v#.k/krh pks/kjh 2013/636 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE ASHWANTH R v'our vkj 2012/10067 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE BANDELA SIRICHANDANA cansyk flfjpankuk 2013/702 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE BARSHA SINGH c"kkz flag 2012/10115 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE CHANCHALA RAI papyk jk; 2013/638 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE COLLIN DENNYS dksfyyu Msful 2013/639 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE DAISY HEMCHANDRA SINHA Msth gsepanz flugk 2013/640 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE DAYALU KALASARIYA n;kyq dyklfj;k 2010/D-694 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE DHANNA RAM /kuuk jke 2008/5183 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE DILPREET KAUR CHANI fnyizhr dksj Nkuh 2013/641 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE DIVYA KASHYAP fno;k d';i 2013/642 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE DIVYAKUMARI MEENA fno;kdqekjh ehuk 2013/643 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE DUBEY CHANDA SURESH nqcs pank lqjs'k 2013/644 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE GARIMA NAINVAYA xfjek usuok;k 2013/645 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) GAURI SHANKAR HAZARIKA xksjh 'kadj gtkfjdk 2013/646 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) GHEVARIYA MILAN?ksofj;k feyu 2011/2195 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE GODHA VASUNDHARA xks/kk olqu/kjk 2013/647 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION)

19 GURPREET SINGH xqjizhr flag 2013/649 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE HEMANTH gseur 2013/651 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) HONEY MANDAL guh e.my 2011/2191 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE ISMAIL HUSSAIN MOLLAH blekby gqlsu eqyykkg 2012/10479 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE JADEJA SATYAJIT SINH tmstk lr;thr falag 2013/652 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) JAISWAL AARTI t;loky vkjrh 2013/653 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE JAYESH CHAGORKHI t;s'k Nkxks[khZ 2013/654 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE KOWSAR SURAYA LASKAR dksolj lwjk;k yldj 2013/656 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE KULDEEP SHARMA dqynhi 'kekz 2013/657 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE KULSHRESHTHA dqyjs"b 2012/10064 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE LAIPHRAKPAM NIKITA ysqkjdie fufdrk 2013/658 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE MADHURIMA DEY e/kqfjek ns; 2013/661 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE MAINUDDIN ALI ekbuqìhu vyh 2013/662 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE MANJEET SINGH euthr flag 2012/10057 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE MASOUD ESHAGHZEHI elwn b'kkxkth 2012/10065 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE MINAL JAIN ehuy tsu 2013/664 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE MOHD. MUSSA eks- ewlk 2011/9396 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) MOHIT eksfgr 2011/2186 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE MONIKA SURAJ eksfudk lwjt 2013/666 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE NABIL HUMAYOON S ukfcy gqek;q,l 2013/667 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE NAMRATA BASAK uezrk ckld 2013/668 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE NISHA fu'kk 2010/D-715 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE NITISH KHAJURIA uhfr'k [ktwfj;k 2011/2185 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE

20 PERUMALA OOHA SAI is#ekyk vksgk lkb 2013/672 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE POOJA BAGORIA iwtk ckxksfj;k 2013/674 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE POOJA RANI iwtk jkuh 2013/675 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE PRABHJOT KAUR izhktksr dksj 2013/676 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE PREETI KAUR izhfr dksj 2013/678 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE PRIYA BISWAS fiz;k fclokl 2013/679 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE RADHA jk/kk 2013/680 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE RAJAT PRADHAN jtr iz/kku 2013/682 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) RAKESH KUMAR jkds'k dqekj 2013/683 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) RASHMIN HANDIQUE j'kfeu gufmd 2012/10487 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) RASIF IQBAL jkflq bdcky 2011/9397 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE RAUSHAN KUMAR jks'ku dqekj 2013/3938 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE RENUKA BHATT js.kqdk HkÍ 2013/686 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE RIMPA PARVIN fjeik ijohu 2013/687 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE RISHABH SANJAY SINGH fj'khk lat; flag 2013/0688 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) SANDHYA KUMARI la/;k dqekjh 2013/691 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE SANGEETA laxhrk 2013/692 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE SHASHANK MAHESHWARI 'k'kkad ekgs'ojh 2013/695 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) SHASHWAT PRATIK 'kk'or izrhd 2013/3939 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE SHEENAM SAMBYAL 'khue lec;ky 2013/696 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE SHIRIN BAKUL ALAMINA 'khjhu cdqy vykfeuk 2013/698 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE SINGAREDDY HARIKA flaxkjsïh gfjdk 2013/701 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE SMITA RAI flerk jk; 2013/703 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE

21 SMRUTI RANJAN PANDA Le`fr jatu ikamk 2013/704 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE SONIA PARIHAR lksfu;k ifjgkj 2011/9400 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE SUBHAJIT MITRA lqhkthr fe=k 2013/706 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE SUMANGAL BOSE lqeaxy cksl 2012/10492 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE SUMANPREET KAUR lqeuizhr dksj 2013/708 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE SUSMITA MOHANTA lqf"erk eksgark 2013/709 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE SWATI KANWAR Lokfr dwoj 2012/10099 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE UDAYAN UPADHYAY mn;u mik/;k; 2013/710 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE VIMAL TIWARI foey frokjh 2013/711 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE YASHIKA GUPTA ;kf'kdk xqirk 2013/714 MAHARAJA GANGA SINGH DENTAL COLLEGE AANCHAL SHARMA vkapy 'kekz 2013/715 DASWANI DENTAL COLLEGE ALIFIYA ALI vfyfq;k vyh 2013/716 DASWANI DENTAL COLLEGE AMBALIYA HETALBEN SAMANT veckfy;k gsrycsu lkear 2013/717 DASWANI DENTAL COLLEGE BHAVNA YADAV Hkkouk ;kno 2013/720 DASWANI DENTAL COLLEGE CHARU RATHORE pk# jkbksm+ 2013/723 DASWANI DENTAL COLLEGE DARJI MANSIBEN JITESHKUMAR nthz ekulhcsu ftrs'kdqekj 2013/724 DASWANI DENTAL COLLEGE DARUWALA DAISY NITINKUMAR nk#okyk MSth fufrudqekj 2013/725 DASWANI DENTAL COLLEGE DETROJA KRUPALI KANTILAL ns=kstk dìkyh dkafryky 2013/726 DASWANI DENTAL COLLEGE DHWANI PATEL /kokuh ivsy 2013/727 DASWANI DENTAL COLLEGE DIVYA SHAJI fno;k lgkth 2013/728 DASWANI DENTAL COLLEGE FINAVKAR VAIBHAVI RAJENBHAI fqukodj oshkoh jktsuhkkbz 2013/732 DASWANI DENTAL COLLEGE

22 GALCHAR TRUPTI RANABHAI xynj fr#irh jk.kkhkkbz 2013/733 DASWANI DENTAL COLLEGE GARASIA KENI JITENDRA xjkfl;k dsuh ftrsunz 2013/734 DASWANI DENTAL COLLEGE GEHANI KANCHAN RAMESH xgkuh dapu jes'k 2013/735 DASWANI DENTAL COLLEGE GODHANI SHUBHAM JIVABHAI xks/kkuh 'kqhke ftokhkkbz 2013/0737 DASWANI DENTAL COLLEGE GONDALIYA BANSI ATULBHAI xksanfy;k calh vrqyhkkbz 2013/739 DASWANI DENTAL COLLEGE HARSHITA DANGI gf"kzrk Mkaxh 2013/741 DASWANI DENTAL COLLEGE JAY KUMAR MAKWANA t; dqekj edokuk 2013/745 DASWANI DENTAL COLLEGE KATARIYA KINJAL BHUPENDRABHAI dvkfj;k fdaty HkwisUnzHkkbZ 2013/749 DASWANI DENTAL COLLEGE KINJAL SHANKAR LAKHANI fdaty 'kadj y[kkuh 2013/750 DASWANI DENTAL COLLEGE KRATIKA GUPTA d`frdk xaqirk 2013/751 DASWANI DENTAL COLLEGE MADHAVI SHAKTAWAT ek/koh 'kdrkor 2013/753 DASWANI DENTAL COLLEGE MAHENDRA SINGH egsunz flag 2013/754 DASWANI DENTAL COLLEGE MANISHA BISWAS euh"kk fclokl 2013/0755 DASWANI DENTAL COLLEGE MEGHNA KASHYAP es?kuk d';i 2013/758 DASWANI DENTAL COLLEGE MEGHPARA MILI RAJESHBHAI es?kikjk feyh jkts'khkkbz 2013/759 DASWANI DENTAL COLLEGE MEHTA NAISARGI ASHWIN esgrk uslxhz vf'ou 2013/760 DASWANI DENTAL COLLEGE MERWANI CHITRANGI esjokuh fp=kaxh 2013/761 DASWANI DENTAL COLLEGE MONIKA NAGAR eksfudk ukxj 2013/763 DASWANI DENTAL COLLEGE MONSARA MANSI KISHORBHAI eksulkjk ekalh fd'kksjhkkbz 2013/764 DASWANI DENTAL COLLEGE MORI HILERI VIJAYSINH eksjh fgysjh fot;flag 2013/765 DASWANI DENTAL COLLEGE NAKUM CHIMAN VASRAM ukdqe fpeu okljke 2013/766 DASWANI DENTAL COLLEGE

23 NIDHI MAISURIA fu/kh eslqfj;k 2013/768 DASWANI DENTAL COLLEGE PATEL KINNARKUMAR PRAKASHBHAI ivsy fduujdqekj izdk'khkkbz 2013/771 DASWANI DENTAL COLLEGE PATEL KIVNA KIRANKUMAR ivsy fdouk fdjudqekj 2013/772 DASWANI DENTAL COLLEGE PATEL SHOHA HASMUKHBHAI ivsy 'kksgk gleq[khkkbz 2013/775 DASWANI DENTAL COLLEGE PAVAN PATIDAR iou ikvhnkj 2013/777 DASWANI DENTAL COLLEGE RADADIYA KARTIK JITENDRABHAI jnkfn;k dkfrzd ftrsunzhkkbz 2013/778 DASWANI DENTAL COLLEGE RAJPUT SHALINI KRISHNAMO jktiwr 'kkfyuh d`".keksgu 2013/779 DASWANI DENTAL COLLEGE RANPRIYA DHARABEN PRAVIN jufiz;k /kkjkcsu izoh.k 2013/780 DASWANI DENTAL COLLEGE RAVAL PAVANKUMAR JAYDEVBHAI jkoy ioudqekj t;nsohkkbz 2013/781 DASWANI DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION) REEMANSHI TYAGI jheka'kh R;kxh 2013/782 DASWANI DENTAL COLLEGE RUPANI TANVI MADATBHAI #ikuh ruoh eknrhkkbz 2013/783 DASWANI DENTAL COLLEGE SACHI MEHTA lkph esgrk 2013/784 DASWANI DENTAL COLLEGE SAKSHI SUDHIR DIXIT lk{kh lq/khj nhf{kr 2013/785 DASWANI DENTAL COLLEGE SALAT ANERI GOPAL BHAI lkyr vkusjh xksiky HkkbZ 2013/786 DASWANI DENTAL COLLEGE SANDEEP lanhi 2013/787 DASWANI DENTAL COLLEGE SANJEEV KUMAR latho dqekj 2013/789 DASWANI DENTAL COLLEGE SHARMA DIPA HARILAL 'kekz nhik gfjyky 2013/791 DASWANI DENTAL COLLEGE SHARMA DIPIKABEN SURESHBHAI 'kekz nhfidkcsu lqjs'khkkbz 2013/0792 DASWANI DENTAL COLLEGE SHETTY SRISHTI SARVESH 'ksv~vh l`f"v losz'k 2013/793 DASWANI DENTAL COLLEGE SHINGALA POOJA VALLABHBHAI f'kaxkyk iwtk oyyhkhkkbz 2013/794 DASWANI DENTAL COLLEGE SHIVANGI D MEWADA f'kokaxh Mh esokm+k 2013/795 DASWANI DENTAL COLLEGE

24 SIDDHPURA MANTHAN BHARATBHAI fl)iqjk eafku HkjrHkkbZ 2013/796 DASWANI DENTAL COLLEGE SOLANKI ROSHNI MANHARBHAI lksyadh jks'kuh eugjhkkbz 2013/797 DASWANI DENTAL COLLEGE SURANI KINAL MANSUKHBHAI lqjkuh fduy eulq[khkkbz 2013/799 DASWANI DENTAL COLLEGE THAKOR RAHUL PRAMODSINH Fkkdksj jkgqy izeksnflag 2013/801 DASWANI DENTAL COLLEGE VAGHASIYA CHANDNIBEN PARABATBHAI o?kkfl;k pkanuhcsu izhkkrhkkbz 2013/804 DASWANI DENTAL COLLEGE VANIYA MITALIBEN RAJESHB ofu;k ferkyhcsu jkts'khkkbz 2013/807 DASWANI DENTAL COLLEGE VASOYA PRIYANKA ASHOKBHAI oklks;k fiz;adk v'kksdhkkbz 2013/808 DASWANI DENTAL COLLEGE VASRA BHARTIBEN okljk Hkkjrhcsu 2013/809 DASWANI DENTAL COLLEGE VYAS UTSAV SATYAKAMBHAI O;kl mrlo lr;dkehkkbz 2013/810 DASWANI DENTAL COLLEGE AARUSHI WADHWA vk#"kh ok/kok 2012/10304 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH AARZOO vkjtw 2013/74 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH ADITI vfnfr 2013/75 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH AMITANJAN RAJ DAS vferkatu jkt nkl 2011/9404 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH ANHA RASHID KHAN vugk jkf'kn [kku 2010/D-492 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH ANMOL KAUR SRA vueksy dksj ljk 2013/77 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH ANU SHRIVASTAV vuq JhokLro 2013/78 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH ANUMEHA SHYAM CHOUDHARY vuqesgk ';ke pks/kjh 2013/79 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH ARIF HUSSAIN vkfjq gqlsu 2013/80 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH ARPITA MITTAL vfizrk feùky 2013/81 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH ARSHDEEP KAUR GILL v'kznhi dksj fxy 2013/82 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH ASHA MARY vk'kk esjh 2013/84 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH (RE-EVALUATION)

25 ASHIMA vkf'kek 2013/85 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH ASHNEET KAUR v'kuhr dksj 2013/86 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH ASTHA NAGPAL vklfkk ukxiky 2013/87 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH BANSIEWDOR W. THANGKHIEW csfulcnwj MCY;w Fkkaof[k;w 2013/88 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH BARNALI DEVI cjukyh nsoh 2013/89 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH BUDI APU cwnh vkiw 2013/91 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH DAMANDEEP SINGH CHANDI neunhi flag pkanh 2012/10315 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH DEEPA TAYENJAM nhik r;sutke 2013/92 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH DEEPTI GILL nhfir fxy 2013/93 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH DIVYA MITTAL fno;k feùky 2013/94 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH GURNOOR KAUR xqjuwj dksj 2013/95 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH HALVADIYA AMIT gyofn;k vfer 2012/10321 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH HARJAP KAUR gjtki dksj 2013/097 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH IPSITA CHAKRABORTY bfilrk pøorhz 2013/100 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH JIFULLMERY MARWEIN ftqqyyesjh ekjosu 2011/2145 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH JUHIMONI DEKA twgheksuh nsdk 2013/104 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH KHUSHBU SINGH GAUR [kq'kcw flag xksj 2013/106 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH MADHAV SINGH BHADOO ek/ko flag Hkknw 2011/9530 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH MAMTA TANWAR eerk r oj 2013/110 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH MANGSATABAM SNEHA DEVI ekaxlrce Lusgk nsoh 2011/2150 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH MANNAT PREET SINGH euur izhr flag 2013/113 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH MANPREET euizhr 2013/114 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH (RE-EVALUATION) (RE-EVALUATION)

26 MARINA DEBBARMA efjuk nsccekz 2013/115 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH MEGAN BAREH esxu ckjsg 2011/9405 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH MIHIN MUNIYA fefgu eqfu;k 2013/116 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH MINTU KALITA feuvw dkfyrk 2011/2151 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH MONALISHA MOSANG eksukfylk ekslax 2013/117 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH MONIKA JANDU eksfudk tkanw 2013/118 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH NAJNEEN uktuhu 2013/120 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH OINAM DIVYA DEVI vks.ke fno;k nsoh 2011/2103 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH PARMINDER KAUR ijfeunj dksj 2013/123 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH PAULOMEE KASHYAP ikwykseh d';i 2013/124 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH PINKI SHIL fiadh 'khy 2013/125 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH PRABHJOT KAUR izhktksr dksj 2013/126 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH PREETI izhfr 2013/127 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH PRIYANKA KUMARI fiz;adk dqekjh 2013/0129 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH PRIYANKA VALLECHA fiz;adk osyyspk 2013/130 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH PUNYO YAKANG iqau;ks ;kdkax 2013/132 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH PURBITA SAHA iqfczrk lkgk 2013/133 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH PURIL SELTUN iqfjy lsyrqu 2012/10358 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH RAJNI GARG jtuh xxz 2013/134 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH RAMAN DEEP jeu nhi 2010/558 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH RAMANPREET KAUR jeuizhr dksj 2013/136 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH RICHA JINDAL _pk ftany 2013/138 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH (RE-EVALUATION) (RE-EVALUATION) (RE-EVALUATION)

27 SAIBA KHAN lkbck [kku 2013/143 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH SHILPA PAUL f'kyik ikwy 2013/147 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH SHILPA VERMA f'kyik oekz 2013/148 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH SHWETA CHOUHAN 'osrk pksgku 2013/149 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH SIDAKBIR SINGH flnkdchj flag 2013/150 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH SIMRAN KAUR HUNDAL fleju dksj gqany 2013/152 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH SURBHI SINGH lqjfhk flag 2013/160 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH SURMIL BOHARA lqfezy cksgjk 2010/D-571 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH SUSHANTA DAS lq'kkar nkl 2012/10379 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH TAKHE MODI rkdgs eksnh 2013/161 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH TANVEER BHULLAR ruohj HkqYyj 2013/162 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH TOPI NYODU rksih uk;mw 2013/166 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH UPPALAPATI VINUTNA miiykirh fouqruk 2013/167 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH VINAY KUMAR fou; dqekj 2013/169 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH YOMMIK CHISI ;ksefed fplh 2013/173 SURENDERA DENTAL COLLEGE & RESEARCH ABHIMANYU SINGH PARIHAR vfhkeu;q flag ifjgkj 2011/1958 R R DENTAL COLLEGE AJAY KUMAR vt; dqekj 2011/2349 JAIPUR DENTAL COLLEGE SHAGUFTA HUSAIN 'kxq rk gqlsu 2010/D-309 JAIPUR DENTAL COLLEGE (RE-EVALUATION)