प रज गढ... एक रहस य भ ग १ ह प स तक व न म ल य आह पण फ़ कट न ह य म ग अन क च कष प स आह त. ह चल य र खचच कर ३ वमवनट १ वमवनट : ल खक न फ़ न कर न ह प स तक कस टल

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "प रज गढ... एक रहस य भ ग १ ह प स तक व न म ल य आह पण फ़ कट न ह य म ग अन क च कष प स आह त. ह चल य र खचच कर ३ वमवनट १ वमवनट : ल खक न फ़ न कर न ह प स तक कस टल"

प्रतिलिपि

1

2 प रज गढ... एक रहस य भ ग १ ह प स तक व न म ल य आह पण फ़ कट न ह य म ग अन क च कष प स आह त. ह चल य र खचच कर ३ वमवनट १ वमवनट : ल खक न फ़ न कर न ह प स तक कस टल त कळ १ वमवनट : ई स वहत य प रवतष नल म ल कर न ह प स तक कस टल त कळ. १ वमवनट : आपल वमत र ओळख च य स च मर ठ ल क न य प स तक बद ल अवण ई स वहत यबद ल स ग. अस न क ल य स य प ढ आपल य ल प स तक वमळण ब द ह ऊ शकत. द म न ह म गत. म गत आह द द. स द आह आमच, ह प रवतस द. द द म हणज स त त च अस अस न ह. प र जळ मत, स चन, ट क, व र ध मत य च स गत आह. प र म वणक मत अस. ज य म ळ ल खक ल प रगत करण य स ठ वदश ठर ण य स मदत ह त. मर ठ त अवधक कसद र ल खन व ह आवण त य त न चक अवधक वधक प रगल भ व ह आवण अख र स प णच सम ज एक नव य प रब द उ च र ज त रह.

3 ई स ह त य प रह ष ठ न स दर कर आ प रज गढ... एक र स य भ ग १ ल खक क र क ग ल ब ज र

4 प रज गढ... एक रहस य भ ग १ ल खक... क र त क ग ल ब हज र म ब ईल न बर... ७०३८९५०७६२ व ह ट सअ प न बर... ९७६५३६७०५८ ईम ल.. फ सब क... https// karthik hajare पत त.. म त म य च क, र सम ट र ड, व ड क र. ३... म. र म थ र, प स ट: नव ग व( प डव), त ल क : न गर भड, र जल ह : च द रप र. य प हस क ल ल खन च सर क क ल खक कड स रह अस न प स क च कक र त य ल अ श च प नर द रण र न ट य, हचत रपट कक र इ र र प र करण य स ठ ल खक च ल ख परर नग घ ण आर श यक आ. स न क ल य स क यद श र क रर ई ऊ शक. This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT Act Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an author s copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts.

5 प रक शक :ई स ह त य प रह ष ठ न esahity Pratishthan eleventh floor eternity eastern express highway Thane. Whatsapp: प रक शन : २ ऑगस ट २०२० esahity Pratishthan हर न र ल य हर रण स ठ उपलब ध. आपल र च न झ ल य र र आपण फ़ रर ड कर शक. ई प स क र बस ईटर र ठ र ण य प र कक र र चन व यह ररक त क ण र पर करण य प र ई- स ह त य प रह ष ठ नच परर नग घ ण आर श यकआ.

6 मन गत क र त क ग ल ब हज र व चन च आवड मल तश लह नपण - प स नच ह त. श ळ तह असत न अगद एक कथ क र म हण न म झ व गळ च ख य त ह त. एख द य कल पन त आपण क य क य रच शकत? य च प रर चत मल स खद व सर न हम द य यच. अस खर लत प रर तस द न श ळ त ल र कत य क स स क र तक भ ग त म झ आवज न र नवड व ह यच. पण क ल तर न आर थ क पररर स थत म ळ म झ श ळ स टल आर ण अ ग वर कत पण च ओझ आल. पण आवड कध च र मटल न ह. व त तपत त म झळकत र र हल. क ल तर न त ह ब द झ ल. क रण क म च य व य प त म अडकत र र हल. पण सवय प रम ण र व. स. ख ड कर, स ह स र शरवळकर अश बऱ य च ल खक च य प र स तक म व च न क ढ यच. त य त न म झ य तल य कल क र च एक नव न

7 जन म व ह यच. आर ण म परत श र व त क ल. "क ण च य तर आठवण त" ह म झ पर हल कर वत. ज आजह ब ध द लहर म ध यम वर झळकत आह. प ढ कथ, कर वत, ल ख, च र ळ अस बर च प रक र त य त सम व श कर ल गल. पण क ह तर र लह यच? ह प रश न मन त न ज ईन. क द बऱ य व चत न म प त च, भ वन च र वच रसरण व यक त करत ग ल. आर ण नव य ज म न र लह यल ल गल. शबद च ह र नर तर प रव स, स प च नय कध... आय ष य जग न ज व, शबद च य पर.. अस व वळण आय ष य ल, शबद च य स गत च... अगद अश र स द ग ठत त, शबद च य घर...

8 र लह यल र जतक भ त व टत न ह न, एक प रक र त भ त आपल र लख ण द सऱ य कड र दल य वर व टत. आपल य भ वन, आपल र वच र त य न पटत ल क? आपल र लख ण त य न आवड ल क? पण क ल प रयत न... आर ण थ ड फ र यशस व झ ल. आर ण आत त य च थ ड य फ र प रयत न न र लहत आह. आपल क र त क हज र

9 क र त क हज र य च प स तक. तय च य य कव हरवर र ललक क ल य वर त त प स तक उघड ल. व च यल च हव त ह प स तक. व च यल च हव त ह प स तक. व च न झ ल य वर कश व टल त कळव. म ब ईल न बर... ७०३८९५०७६२ व ह ट सअ प न बर... ९७६५३६७०५८ ईम ल..

10 अर प र य... द ग स र श जर त सव प रथम व चक न म झ नमस क र. तस च ई स र हत य वर ल सव म न यवर न म झ सस न ह नमस क र... ई स र हत यवर ल म स द एक व चकच आह. आर ण बऱ य च प र स तक व चत असत. ज ड ळय न बघत त खर म नण ऱ य प क म एक आह च. पर त ज बघत य त न ह, त ड ळय द खत असत अस सत व म न य करण र बर च कम आह त. "प रज गढ... एक रहस य" ह एक रहस यमय कथ, ल खक न ख प छ नपण र ख टल आह. मल व चत असत न ज उत क ठ ल गल ह त, क आत प ढ क य ह ण र? क य घडल अस ल न मक? क य वळण घ ईल प रकरण? य प रश न थ क स खळ न ग तवण क कर न ठ वण य त ल खक नक क च यशस व झ ल आह त. प रस त त कथ मध य ल खक न पवन आर ण ररत च लव हस ट र, पवन - आईच प र म, अमर -प रद प -नमन - सद य च य श असल ल म त. आर ण य सगळय प त न एकवट न एक रहस य ग तवल ल आह. म त य च... श वट ज व ह नमनन त थ ल पवनल र दल. त व ह व टल क, क य त

11 म ग र नघ ल? पर त ल खक न ज सस प न स ठ वल आह. त फ रच अप रर तम आह. ज व चक न स द नक क च आवड ल. ई स र हत य वर ल ल खक च "प र म च अर स तत व", "क ह र ह न ग ल ह त " आर ण "म क त " य कथ च य म ध यम त न त य न त य च ज उत तम र लख ण स दर क ल य. त खर च र वच र कर यल ल वण र आह त. आर ण मल ह त व च यल आवडल च. मल नक क च आश आह क, सत य आर ण सत व च य पल कड असल ल ह रहस यमय कथ. नक क च व चक च य पस त स उतर ल. आर ण अश य च पद त न ल खक न ल खन कर व ह आम ह व चक कड न त य न श भ च छ... द ग स र श जर त. ब रम हप र.

12 अर प र य... प कज म क ड सत य आर ण सत व च य व टच ल वर प ऊल ट कत न, आम ह ख प द र आल य य च स रख प रर चत य त ह त. पण सगळय ग ष न ग ह त धर न थ ड य फ र कल पन न र ख टल ल ह भटक त ब र द मत त, द वत व बद ल असण र श रद, गड र वषय अत न त प र म, न सर ग क महत त व आर ण ऐर तह र सक अस जपल ल ठ व. ह सगळ य त वग करण करण य त आल आह. र कत य कद व घ च डरक ळ, अस वल च ग रग रण आर ण स प च सरपटण अश य बऱ य च भय वह ग ष न आम ह स म र ग ल. र कत य क रहस य च उलगड करत न ह दय च स प दन व ढ न ज यच. पण आज य प रव स ल इतक य च गल य पद त न र गवत न, म कध च बर घतल नव हत. इतर प रव स स रख ह ह प रव स क ह क षण र चत च र ह ल अस मल व टल ह त. पण ल खक न मन र जन, सत व च अध ययन आर ण स थळ च उल ढ ल अश य सगळय ग ष च प त त अगद त त त त क ल. ज य म ळ ह प रव स य प स तक द व र आय ष य तल एक अर वस मरण य प रस ग म हण न ड ळय सम र ठ वल. त य बद ल म ल खक च आभ र म नत. आर ण त य च य "प रज गढ... एक रहस य" य पर हल य भ ग ल अन सर न, प ढच य भ ग स ठ श भ च छ प रद न करत. प कज म क ड, न गप र

13 प स तक र वषय... क र त क हज र नमस क र... व चक न म झ य त नह प स तक न बह मत न अर भप र य द ऊन ह क द बर र लह न घ ण य स मल प रव त त क ल. त य बद ल म त य च आभ र आह. आर ण बऱ य च व चक च य अप क ष लक ष त ठ व न, क ह च य स चन अगद र नदश न स ठ व न क ह च मदतह अ ग क र न इतर प स तक च स चपण, आपल य ल लवकरच र मळ ल अश म ख त ब ळगत. आर ण सगळय न ग ह त धर नच ल कड ऊनच य क ळ त म य क द बर च र नर म त क ल. प रज गढ ह एक ग र म ण भ ग त ल स त बर हण च गढ म हण न ओळखण य त य त. न गर भडवर न ब र र कल म टर र स थत असल ल य स न प र य ग व प श त वसल आह. त य गड बद ल बऱ य च क ह आख य र यक आह, ज य मल श ध न क ढ यच य ह त य. त य एक च पव तर ग ल र ठकर ठक ण द वत च व स ल भल ल ह त. म त सगळय च आख य र यक म त व गळ. आर ण बऱ य च प रम ण त असल ल ऐर तह र सकत च व रस क ह श ध अ त आढळल ल ह त. त य म ळ म एक ट म ठरवल आर ण आम ह त य पव त र ग च प रत य क ब ज न अभ य स कर यच ठरवल. र कत य क भय वह ग ष न स म र ज त, त य तल तथ य अन सरत, बऱ य च ग ष आमच य लक ष य त आल य

14 ह त य. "भ ऊ हसत म हण न त य च गड घसरत, आर ण बह ण रडत तर र तच गड चढत " ह प रज गड च एक प व प र आख य र यक ह त. न मक त य ओळ त क य दडल य? त य च श ध घ ण य च आम ह ख प प रयत न क ल. आर ण अप क ष प रम ण च बर च क ह ऐक यल र मळ ल? इर तह स घडवण य स ठ एक प रस गह र कत महत त व च ठरत य च ज ण व आम ह स आल. सदर भ ग मध य फक त त य च श र व त झ ल आह. त य म ळ व चक न र कत य कद व ट ल क, प रस त त कह ण प रज गड श स ब ध त ड प हत आह. पण त य च श र व त ह च प रज गड प स न र कत तर ल बण वर झ ल ह त. सदर कथ मध य म प रव स च वण न, र तथ असल ल य ल क च मत आर ण क ह स शल म र डय च व पर क ल आह. ज य म ळ र लर हत न क ह खऱ य ग ष च स द न द झ ल आह. र लर हण य च म झ ह एक प रयत न ह त क, सध य फ र स टच य मय द च प लन करत, अश बर च द वस थ न त य ज गल मध य र वल न ह त आह त. प रज गड ह एक र नसग रम य र ठक ण आह. ह ल ख पय टक न म ह तच अस ल. आर ण गड च श न फक त गडच असत त य च आव र न ह. पण ज व ह गडच नस ल तर इतर च य श रद च क य ह ण र? ह एक प रश न स द मन ल सत वत ह त च. इतर प र स तक र लर हत न फक त कल पन ड ळय सम र ह त य. पण प रज गड र लर हत न स रख एक आभ स क न श ग जत ह त.

15 ड ळय सम र असल ल सत य आर ण ड ळय द खत असल ल सत व ह य द नच ग ष त व ह म यन करत ह त य. इ स र हत य च य च ल असल ल य घड म ड ल म झ न हम च ह तभ र अस ल. त य म ळ म श र. स न ल स म त आर ण ई स र हत य ट मच अभर व यक त करत. आर ण ख स व चक च य आग रह स तव स दर करत... " प रज गड... एक रहस य" भ ग... १ क र त क हज र

16 अप ण पर त क सदर कथ सव ज ञ त आर ण अज ञ त रर सक न समर प त, तस च व ळ व ळ मदत करण ऱ य म झ य सव र मत म र त ण स समर प त...

17 १) पवनच स न प र त आगमन... मन त र कत तर प रश च र वच र च ल ह त, र तच क य झ ल अस ल...? र तन आतमहतय तर क ल नस ल...? म झ र मत र जय न मल श धण य स ठ र कत कष घ तल असत ल...? आज र वस क णत आह? क णत व र आह? क ह च स चत नव हत. सगळ य मन च घ लम ल झ ल ह त. पण स वत च घ ण म त र ह ऊ ल गल ह त. म त च छ आह आर ण असण रच. क रण सतव म हणज परब रम ह आह. तय च उप सन, तय च अर स ततव अस शब त स ग यच न ह. तय च आव हन म हणज म झ फक त क त हल ह त पण तय प ट म क य कर न बसल ह त? स वत च अर स ततव र वसर न ग ल ह त. र वसर न ग ल ह त क जय न आम ह ल घडवल आह, तय च य सम र आपण एक त च छ प र ण आह त. आर ण आपण तय ल च श ध यल र नघ ल ह त. त पण मन त र नग र टव ह र वच र ठ व न. क र चत ह च त च क अस ल जय न म झ आय ष य अस अ ध र त ग ल ह त. सतय ज वढ ग र पत अस ल त वढ च बर, ह आज म झ य लक ष त आल ह त. र नध ररत मन न सव स ध रण म णस च ह शर क तम न बन

18 शकत, य च मल प रर चत आल ह त च. पण त र तथ च व यवर स थत आह, अस ह व ट यल ल गल ह त. उतस कत न म बऱ य च र नयम च उल ल घन क ल ह त. आर ण तय च र शक ष पण अश अत न त र मळ ल ह त. ज आजत ग यत एक क ड च उरल आह. गड च य प यथ य श प चल ह त... द र क ठ नतर क बट अस म स सडल य च व स य त ह त... थरक प स टत ह त... कस कर व? क य कर व?... क ह स चत नव हत. नव न नव हत म झ य स ठ. क रण इतलय त बर च क ह स सल ह त. उतरत च य खडक ळ प यऱ य अस नह त वढ च म छ त त र ल गल ह त... अच नक प जन च छम छम एक म ग म ग एक अश क न म ग य त ह त.. म घ बरत ह त. र कतय क र वस न ह उज ड म झ य ड ळ य न आध च प रखर व टत ह त. आर ण तय स न कप ळ वर घ म च ओघळ व ह ल गल ह त. आत कस ह कर न इथ न र नघ यल हव. ह च मल स चत ह त. आ स व स तव य क र चत य ल च म हणत असत ल अस मल र न न तय व ळ तर स पष पण व टत ह त... पण म ग बघ व तर ररक म प यव ट आर ण हळ व र व ऱ य च य झ क न हलण र र शल वर ल गवत म त र ड लत ह त. प रतय क प वल वर मल त छमछम म झ य क न श स पष ऐक य त ह त, र क म झ य म ग क ण प जण ल व न च लत आह. तय म ळ म अज न थ ड स घ बर न ग ल ह त. आव ज नर जक

19 स रख इकड र तकड म झ य नजर वळत ह तय. आर ण ह य त एक क पन झ ल य स रख ज णवत ह त. र जव च आक त मल र तथ न पळ क ढण य स ग प डत ह त... उतर ईमध य गड ळ व ट वर न पळ यल पण जमत नव हत... क रण च क न जर क मल त ल स वरत आल नसत तर वर न आपण बघ पण शकत न ह.. इतलय ख ल ऱ य र तथ ह तय... तय म ळ स रख इकड र तकड बघत म लवकर त लवकर ग व ग ठण य च य तय र त ह त. क रण इतलय त म एकह म नव च र प बर घतल नव हत. तरसल ह त आत एख द म नव ल बघण य स ठ. ब ज ल च न ग ब च म त र सल... तय म त ल म नजर न च घ रल.. क रण तय च च क प म हण व क तय न स वत च अस श न र ल ह त. आर ण प वल नर जक व ढण र छमछम मल म झ य म तय च क रण असल य च र चन ह खवत ह त... आर ण म ग बघ व... तर र नसग च ख व फक त त व हढ र सत ह त... मग ह अद श य आव ज मल च क य त अस व...? क य अस व तय च क रण? ज त व ह ह एक क ड ह त, आर ण आत त ह एक क ड च आह...

20 मग य ण र ह च ह ल यमर ज च तर नस ल... पण त प जण कश ल घ ल न य ण र? र वध तय न तय ल र ड स धन म हण न र ल आह... त तय च च व पर करण र न!!एक कड ज व च आक त ह त आर ण एक कड परत र जज ञ स. तर ह मन त र वच र च क ह र त ज च ह त. पण उत तर अज नह र मळत नव हत. क रण म एक प रश र चन ह आह ह त व ह तर मल कळण र नव हत. श वट थकत गत न र कल म टर ज गल उरल अस ल. ख लच म र र य यल... र तथपय त म आल ह त... क पऱ य वर एक त त च म त र सल.. आत तय ल ह जगण य च र क ष म ग व य व यर तररक त म झ य कड क ह च स धन नव हत... क रण श वट ज व म ट क ट ल आल ह त च. आर ण क षणक षण ल त च ह ल म झ ज व घ ण य च प रयतन करत ह त. घ म न प ण अ ग ओल र च ब झ ल ह त... अ घ ळ झ ल ह त म झ... श वट ध व न ध व न थकल ल म... अस व टत ह त... क चलकर य ऊन आत पड न क न तर पड न... आर ण घर गळत ज व न नलक च क ण च तर क ष य बन न.. छ त इतक र न आल ह त, क न र मर नट क ठ थ ब न श व स घ ण य च म झ त क नव हत... आर ण जसजस म गड उतरत ह त, तसतस म ग र फर न बघण य च पण र हम मत ह त नव हत.

21 उतर ईच अध टप प म ग ठल ह त. ज व ह जलक वर म झ नजर ग ल. त व ह मल व टल, पण ज ऊन थ ड प ण प य व ह स द र हम मत ह त नव हत. अख ख ज गल, त गड मल ख यल उठल आह, आर ण त कश च ह र नर मत त ह ऊ शकत. वर त जलक पण गड च य प यथ य श च ह त. जय गड च ठ वण, रचन बघ यल मल र जथ थ ब यच ह त. र तथ नच म झ आत पळ क ढण य च र वच र च ल ह त. सम र आत उतर यल अज न खडक ळ व ट ह त.. आर ण प वस ळ स र असल य म ळ श व ळ र जथ र तथ उगवल ह त... जय म ळ प य घसर न पडण य च ट शलयत ह त... प जण च आव ज म त र क न क न र ततक च स पष मल य त ह त.. वर क ण र क क ळत ह त.. तर क ण ओरडत ह त.. तय आत स वर न म झ क षण क षण ल जगण य च र हम मत कम ह त ह त... आर ण म पण त वढ य च र चक ट न पळत ह त.. एक र प जऱ य त न स टल ल य जन वर स रख. ट र र क ग करत असत न म र कतय क ज गल त डर वल अस ल पण य ज गल त मल र वर चत र व ट यल ल गल ह त... र ततलय प रच व ळ अस नह म अज नह एक ह प र ण य च र क व पक ष य च आव ज

22 ऐकल नव हत. र त र ल असल ल य श तत त स द र तर कड य च गजरण स र असत. पर त इथ कम ल च य नक श तत ह त. ज व ल व चवण य स ठ म आट क ट प रयतन करत ह त. ध व न ध व न प ट ख ल वर ग ल ह त... ज पण ल बकळ यल ल गल ह त... पण आत पय त कसल ह प रर तक र म झ य स बत ह त न ह ह बघ न म थ ड स वरल... आत म स टक च य अ र तम टप प य वर आह अस मल व ट यल ल गल ह त. र ततलय त सम र गण श च म त र सल, र तल ह नमन कर न म स खर प घर प चवण य च र वन त कर ल गल. म ण स ज व ह स कट त स पडत त व ह तय च अस च ह त. आत म झ च बघ न!!! र कत व च य प य पडत आल. र कतय क न स मरल म म झ ज व व चवण य स ठ. इतर स रख म झ अवस थ ह व नय म हण न... आत न मक एख र कल म टर अ तर उरल अस ल. मल जगण य स ठ प र स क ह क षण. प र श क ह व ट. अख ख ज व एकवट न म ध वत ह त. न क त न, त ड त न श व स ज र ज र त घ तल ज त ह त. ज य च आव ज द र र पय त घ मत ह त... आर ण आत म झ एकवटल ल शर र स थ स ड यल ल गल. पण म आत जवळच प हचल य य न त प रयतन करत ह त. म आत ब ह र पड शकण र न ह ह र वच र थकव घ ल ल गल ह त.

23 र नच ग ट र सल आर ण र सम टच य प यऱ य ल गल य. पण सम रच द श य प ह न म अज नच ग गळ त झ ल. ग टप श क ण तर उ असल य च प रर चत मल आल आर ण र नच तय च य ख द वर त क ह धर न असल य च मल ज णवल. म झ एकवटल ल शर क त र तकड बघ नच क ष ण ह ऊ ल गल ह त. आत ज ह ईल त ह ईल अश आस थ मन त ठ व न म म झ पळत असण र शर र स ल स डल. आर ण त वढ य तच म झ प य घसर न म घर गळत एख द गड प रम ण ख ल आल ह त. क रण आत म झ य अ ग त क ह ह स मथ य उरल नव हत. घर गळत आल य म ळ म झ य अ ग ल बऱ य च ज ग खरचटल ह त. पण त बघ यच स द आत म झ य त त र ण उरल नव हत. आर ण हळ हळ म म झ ड ळ र मटल. क रण त उघडण य च स मथ य म झ य त न क व ह च र नघ न ग ल ह त. क र चत म त श वटच समज न र मटल ह त, क क ण ज ण? पण आत म झ ज व व चवण य स ठ असल ल धडपड ब झ ल ह त... आर ण आत म झ प रव स क ठ स पल ह त त म झ मल च म र हत नव हत. आत स ग यच म हणज म क ण? म र तथ कश ल ग ल अस ल? त ज ग क य अस ल? क य झ ल म झ य स बत र तथ? म

24 एकट च ह त क य र तथ? अश य पद त च प ष कळ प रश त म ह ल पडल असत ल आर ण स हर जकच त म ह ल त ज ण न घ ण त मच अर धक र आह. म टक त करण र एक स ध रण त मच य प क च एक ह त आर ण जय ज ग ब बत म त म ह ल स गत आह तय च न व आह "प रज गड". जय ल र व त "स त बर हण च ड गर" अस म हण न म न यत आह. जय बद ल बऱ य च क ह आख य र यक ग व त ल ब ज ग म डळ म ठ य चव न आज पण स गत त. आर ण कस आह र जथ र वज ञ न स पत र तथ अध य तम स र ह त ह म हण क ण तर मह न व यक त न ब लल ह त. तय तल च ह एक उ हरण म हटल तर च ल ल. आपण एख द र वर शष स थळ च ज व ह आस व घ ण य स ठ ज त. र तथ फक त र जतक खवल ज त र क व र जतक र सत र ततक च आपण म नत. पण सतय च य पल कडल ह अज न क ह सतय आह त, ज आपल य लक ष त य त न ह. र क व त आपल य ब द मत त च य पर लकडल असत. पण तय च प त त क ल तर खर खर अग त त त त आह त. आर ण आज म तय च सतय च य पल कडल श धण य स ठ इथ आल आह. जग र कत ब लल य य च प रर चत आज त म ह ल क ण ह द व शक ल. य जग ल कर लय ग अस म हटल आह. आज ह उ हरण ख स तय च य स ठ आह जय न ह य ग अन वल आह पण तय म गच सतय

25 न ह. क रण त सगळ अन व यल ल गण र आतमस त न व च ज शक त आह, म ण स त च र वसरत च लल आह. आपण इतक स परर हर बघत क ठल य न क ठल य क रण न तय च य शर र त ह य मन ब ड च र वक स ह ऊन एक अज ञ त शक त च स व र मतव तय न ल त. पण य पल कड ह क ह शक त आह त ज स ध रण म नव स ध र वक स कर शकत. तय ल म हणत त म नध रण. जर आपल य शर र त ल प च र य ज ग त झ ल तर मन ष य अस ध रण शक त च र ज बन शकत ह र कत तर र सद त त म डल ग ल आह. पण प व ज प क ष आज म णस च श रद, शक त, स मथ य ह कम ह त च लल आह... आर ण तय म ळ तय च य ज वन त ल क ह क ल वध कम ह त आह. प व म ण स घ गर त त र शजव न घ त ह त, आज स ट लच य ड य त र शजव न ख त. र नसग च ण ख त असत न, हव य स प य नक तय औषध च व पर कर ल गल. आर ण त य म ळ अल क ह लच प रम ण व ढल व नव नव न र ग उद व ल गल. प व च ज वन सहज नव हत पण आजच य स प य ज वन प क ष त च ज वन स ख ह त. क रण आजच म ण स स व थ आर ण ऐश आर म करण र झ ल आह. क तय ल प प क य? प ण य क य? ह स द कळ न स झ ल आह.

26 म णस च सगळ य त म ठ शक त व च ररक शक त, सगळ य त म ठ र स थत म नर सक र स थत, सगळ य त म ठ ख त ण तण व. प व च य क ळ त वर ल क णतय ह ग ष च प र व म णस वर नव हत. पण हल ल प रतय क व यक त एक तर व य ध न त रस त आह व तय स ठ म ठम ठ तज ञ म फ त त आपल नक त ह ल कर न घ त आह त. जग इतक ब लत ज त आह क ल क एख द च य श रद च र ट गल उडव यल पण म ग प ढ प हत न ह. आर ण तय म ळ सतव न ह स ह त आह. जर सतव न ह स झ ल तर मन ष य जगण र कश य प रक र? र क षत ज कध क ण प र क ल य क? र क षर तज म हणज स म ह म त र आपण ठरवत. आर ण जसजस सम र ज त त स म पण व ढत ज त. तस च सतव म हणज एक श रद असत त अ तम न त न क ल ज त आर ण तय च स र व त ह अध य तम प स न ह त. म नव शर र द व र ज र जवन आपण स प र प त झ ल आह. त र नसग च य र नयम न स र च ल व अस क रम आह, पण सगळ क ह उलट ह त य. म ण स अज ञ न, अह क र, अ धश रद आर ण अर म न य च य आह र ज ऊन ज वन च र व ळ क ढत आह. आय ष य च उह प ह करत आह.

27 र नसग स रख आई वड ल क ण च न ह. प ट रण य स ठ म णस न क म कर व ह र नसग च र नयम आह. र नसग च ह र नयम ल थ ड न ज म णस क म करण य त ट ळ ट ळ करत त त व ह म झ य मत र नसग च य र वर द वत न कर त असत त. म हण न तय न अस ग यल य त क र नसग कड न तय न अर तशय कठ न ईच प रस ग य त त.. थ डलय त म णस च य ठ य असल ल भ क ह प र रण म हणज व र श वक र जवन व यवस थ पन करण य स ठ र नसग न क ल ल स र ख य जन आह. आह र, र न, य य र क रय सव प र ण य मध य स रख य च आह त. पर त मन ष य प र ण य प क ष र वकट पररर स थत त प ह चल आह. थ र स त न अश र कततर उ हरण र ल आह त पर त य र नर ग शर र श र नगड त आह त. तय न क ल ल म ग श न व र ल ल ज ञ न ह ध ळ ख त असल ल फक त ग र थ र र हल आह. जय म ळ य कर लय ग च श वट लवकर ह ईल ह ख त र आह.

28 २)श र व त... म पवन ड रकर. नव न स थळ च ट घ व न म र हत क ढण, आर ण तय र वषय ल कर प रय तकथ न र प तय च महत त व ल क न पटव न ण ह म झ आवडत छ. तय तल तथ य, आर ण र नसग च आगळ व गळ र प बघण य त मल फ र मज य यच. तय स ठ रवष म सतत क ठ न क ठ नव न स थळ वर र फर यल ज यच. स तप ड पव तर ग उतरत न मल पडल ल एक प रश? म टक त करण र एक ट र कर. न कत च एक नव न च नल स र क ल ह त. ज य त जग त ल क ह आश चय क रक व रहस यमय ग ष जग सम र आणण ह म झ उ श ह त. आर ण तय स ठ म र त र र वस मह र ष ट र त ल र कतय क ड गर ऱ य प य त डवल य ह तय. र कतय क स थळ च म न क ल ह त, ज क ण बर घतल पण नव हत. अश र कत तर स थळ म बर घतल ह त. त व ह मल अस कळल क प रतय क व वत च र नर म त ह क ण य न क ण य क रण न झ ल आह. ब ज ग म डळ च य मत र तथ क ह तर अद श य शक त च व स तव य असत... क रण श वट त श रद च असत ज गड ल पण

29 वपण आणत. आर ण आपण र कत प र हल र कव ऐकल पण आह क श स त रज ञ स द य ग ष वर र वश व स ठ व यल ल गल आह त. मध य प र श त स तप ड पव त त च र गढ अर द वत य प र क षण य स थळ आह. जय वर र शव श कर म हणज ल न थ वत न तपश चय क ल. पण क ह क रण स तव तय न र तथ न पल यन क ल... अश म र हत मल त थ ल स थ र नक ल कप रर तर नध कड न कळल. त व ह च ठरवल आपल य मह र ष ट र त अस अन क प र क षण य स थळ आह त आपण तय च च श ध कर य... र कत तर र वस क ठ ज व क ठ न ह मल क ह कळत नव हत. प वस ळ असल य म ळ ज स त कर न स थळ ब करण य त आल ह त. पण प रक त च अस सल छट तर प वस ळ य तच र दस न य त. त वढ य त मल म झ य र मत र च फ न आल. तय न मल आपल य ग व य ण य च आम त रण र ल. म पण ब ग रल. क रण य च र नर मत त न म झ र फरण पण ह ण र ह त. च प र र जल ह य त ल न ग ड शहर त थ ल त रर हव स ह त. मल म र हत नव हत क म झ य इतलय जवळ पण प र क र तक स रत आर ण अन क प र क षण य स थळ आह त. आर ण स बतच ईथल य ग त अन क रहस य डल आह त म हण न.

30 त य म ळ व ळ न घ लवत सऱ य र वश म सक ळ तय र क ल व आपल क म र आर ण इतर गरज च य वस त स बत घ तल य, आर ण र नघ ल एक नव य स श धन त. पण मल क य म र हत ह त? क र नयत न म झ य स ठ आणख च क ह ठरवल ह त. म न ग डल अवघ य क ह त स तच प ह चल. म झ र मत र बसस ट प वर म झ व ट बघत बसल च ह त. उतरत बर बरच तय न म झ स व गत क ल. क रण खर तर तय न म झ य य ण य च आश क ल नव हत. र तथ न आम ह तय च य घर ग ल. फ र श ह ऊन आम ह ज वण क ल. म झ य स ठ ह एक स ख अन व ह त. क रण य आध म कध र व त क ण कड र र हल नव हत. आर ण र तथल त आप लक म झ य स ठ नव न ह त. स य क ळ ज व ह म ग व त फ रफटक म रल. त थ ल व त वरण ख पच मनम हक व टल. इतक र वस शहर तल य ग त म ह एक त कस गम वल य च मल नवल व टत ह त. मल र तथ आल य प स न एक व गळ च स ह त ह त. क ह तर नव न आपल य ज वन त घडण र अस ठ मपण व टत ह त. स र व त आम ह र शव ट म पल प स न करण य च ठरवल. त सव त जवळच र ठक ण ह त. एक उ च पव त वर र शवश कर च अर स ततव य

31 छ ट य शहर त अस ल अस व टल नव हत. पण र तथ क ह रहस य डल आह? ह मल म ह त नव हत. म र र पय त जय र शड य तय र क ल य आह त सव स म न य म णस ल र तथपय तच ज त य त. पण र तथ नच वर ज यल एक अर प ऊलव ट ह त. ज तय च ज गल त न आह... आर ण र तथ न ड गर चढत असत न आपण अज न उ च वर ज त य अश ख त र ह त. जवळप स ५०० त ६०० र मटर चढ ई क ल य वर आपण स त च प ऊलव ट ड गर च य म थ य वर प ह चवत... परत र तथ न क ह अ तर ग ल य वर सम र ड गर च र म थ आपल य ल र दस न य त... आर ण तय मध य ग उजव य ब ज ल क पऱ य त क ह श र म खल ल य म तय आह त. आश चय म हणज र तथ तय च प ज क ल ल मल र सल. पण म झ य र मत र ल र वच रल तर त म हण ल : इथ क ण च य त न ह. आर ण आजपय त तय न क ण ल इथ प ज करत न बर घतल स द न ह. क रण त र कत तर य ग त र फरल ल ह त. आर ण तय च य स ठ क ह ह नव न नव हत. वर ड गर च य कड ल असल ल तय च स थ पन ह क ण ल ह अच र त करण र ह त. क रण तय म तय आजपय त क ण ल ह र सल य नव हतय. र शव य आणख बर च क ह असल य च मल कळल. त च ड गरर ग श वट घ ड झर ल य व न र मळत... घ ड झर

32 एक र ब रर टशक ल न तल व आह. घ ड झर च अगम य पररसर आर ण र तथल तल व इथल य ल क स ठ एक सम च उपम त. र तथ असल ल य ब ट गस ठ बर च ल क र तथ य त असत त. आर ण स बत स प ण र नसग च ख व बघत असत त. क य अप रर तम र सत त स दय. प वस ळ र वस त ज व ह तल व रत ल य त त व ह ग वकर र तथ आ घ ळ च आस व घ य यल य त त. ज व ह प वस च ज र व ढत त व ह त थ ल म स म र करण र ल क र तथ ज त असत त. एक एक कर न मल इथल य ग ष आपल य कड आकर ष त करत ह तय. त य म ळ म झ ईच छ आणख म र हत ग ळ करण य स ठ त व र ह त ह त. र शव य मल एक नव न स थ न बद ल म र हत र मळ ल ह त. त म हणज प रज गड, म क त ई, आ ब ई र न ब ई अश य बऱ य च स थळ च य मल म झ य र मत र कड न कळल. आर ण तय स बत क ह तकथ प रचर लत आह ह पण मल कळल. तय च उलगड करण य स ठ म झ क त हल व ढ ल गल ह त. मल व टत बह त क त र शवर त र अस ल ज व ह म गड वर पर हल प ऊल ठ वल ह त. आर ण एक य ग य गह. र व त रवष पडत असल ल द ष क ळ बघ न श सन न त हत स क ट झ ड ल वण य च उपक रम र बवल ह त. त य म ळ र जतक ज गल ग ह त त ब करण य त आल ह त. आर ण प वस ळ य त ह स थळ बऱ य च प रम ण त ब असत. आर ण प रज गढ बऱ य च प रम ण त फ र स ट मध य ग ल ह त. तय म ळ श वटच म हण न आम ह तय गड वर ज यच ठरवल.

33 ज गल त न प रव स कर त आम ह र नघ ल. खर च तय व ळ स र नच मल त प रज गड फ र अवण न य व टत ह त. वस ध कश कश त व स करत?, य च प रर चत मल तय स थ न वर य त ह त. अस द ष आड स ष आह ह खर च आह. ह प रव स म झ य आय ष य त ल फ र म ठ ह त अस म हटल तर च ल ल. क रण तय आध म र कतय क स थळ च म र हत क ढल ह त तय च सख ल च कश पण क ल ह त. पण य गड च तर ग ष व गळ च ह त. ग वख ड य त र शवर त र च उतसव म हणज जर ज र च असत. आर ण य र नर मत त ग व त जत र स रख क य क रम ह त असत त. र त र न टक स र करण य त य त त. गड वर तश च जत र रत. ख ल जत र आर ण वर प ज वग र ह त. म कध म झ य आज ब ज च गड र क व प र क षण य स थळ बर घतल नव हत. फक त एक ख त र ह त, क जय प रक र जग एक रहस य आह, आर ण तय च गणन आजपय त झ ल न ह. अख ख य जग च फक त प च टलक अभ य स झ ल आह आर ण त ह अध वट. मग आपल य ग त क ह अस यल च हव, ह मल व टत ह त.

34 सतव बद ल स ग यच र र हल तर तय ज न य क ळ त असल र कत तर सतव ह त. ज आपण आज ओठ वर उच च रल तर ल क हसल य र शव य र हण र न ह. तय त तथ य न ह, पण ह खर आह जर आपण एख द व यक त ल म हटल क, एक क ळ क ण र तथ श ध घ त चलक १८ मर हन आर ण सतर र वस न ख त र पत र र हल आह तर ह एक थट ट व ट ल. पण ह एक सतय ह त. र तथल ज अन व मल स थ र नक ल क कड न कळ ल. इतर स रख म झ य स ठ पण ह एक नवलच ह त. स रव त ल ज व ह म तय गड वर ज ण य स ठ र नघ ल तय व ळ स म झ य स बत न अद त ग ष घडल य. जत र च य र वश मल तय गड वरच श तत अन वत आल न ह. म त र मल ज अन वत आल त म त र क म ऱ य त क कर न आणल. व ढतय स ध रण न स र आत गड च य स वत ल ज अर प यव ट ह त. र तथ र र ल ग ल वल य ग ल ह त. तय म ळ त ल ज ण य च त कम झ ल ह त. स य न नटल ल आर ण ल ककथ न थ टल ल त स थ न म झ य क ळज त अस उतरल ह त क जस म झ आर ण तय गड च स ब ध फ र जवळच आह. क ह तर न त म झ तय गड श ज ळल ल आह अस स रख मल व टत ह त.

35 स य च प रतय क ग ष अन वत न म स य स त च र वल न द श य बघ ल गल. म थ य वर न खडक ळ पण र वर न पडल ल त गड वत लच स प ण पररसर आपल य ल खवत. जय म ळ मन प रसन न झ ल य च ज ण व ह त. ढग च प रव स अस नकळत ड ळ य न आपण बघ शकत. आर ण ख ल तय च प रर तर ब ब जण एक ख ळ ख ळत असत. आवडल... मल त र ठक ण फ र आवडल. पण र नर श ह र ततक च झ ल क ह स थ न आत ब ह ण र. स य न नटल ल ह गड आत ज गल त र वल प त ह ण र. अस नक व ह यल? ह र वच र करत म परत च प रव स स र क ल. गड च य वरच य प यऱ य उतर न द सऱ य वळण वर ल गल च ह त क मल क ण च तर ह क आल. आर ण म वळ न प र हल. क षण र त च हर बर घतल, न य ह ळल आर ण म पळ ल गल तय व यक त प स न. ग त र वल न झ ल. पण ह एक य ग य ग ह त. आज इतलय वष न आम ह तय गड वर एकम क सम र आल ह त. श वट त घ ईघ ईन म ग म ग आल. र गद त र तन म झ ह त पकडल, आर ण ख चत मल ब ज ल असल ल य म कळ य ज ग त ट क श न ल. पळतच आह स न श वट पय त...

36 (म फक त गप प उ ह त ) अर व ड य ब ल न... आज तर ब ल.. अस र कत र वस पळतच र हण र. ऐक ररत... प ल ज मल ज ऊ... नक त मल तय ग ष परत... मग क इतक र वस म झ य वर प र म क ल. मल स ड न ज त न त ल एक ह म झ य श ब ल व स न ह व टल. इतक नक श झ ल य त ल. पण तय च क रण क य? ह तर स गण र क मल? पररस थत न स र सगळ ब लत ररत... मग म च क य व गळ?... अज नह लपवत आह स पवन... पण क य आजतर न ह स गण र क मल? इतक परक कध च नव हत र त झ य स ठ? व ळ आल य वर कळ ल त ल!!! त व ळ क व ह य ईल..? क व ह प स न व ट बघत आह म.. फ न करत तर उचलत न ह. क ठ ट व म हटल तर ठ वर ठक ण न ह... क य

37 च लल य क य त झ? मल क ह च कळत न ह? क अस व गत आह स? म त झ य वर प र म न ह करत! ज ऊ मल... ( र तल ब ज ल स रत म उतर ल गल ) र मत र ह सगळ बघत ह त. पण म एक ह परत म ग वळ न बघण य च प रयतन क ल न ह. र मत र न पण र वच रण य ग य समजल न ह. आर ण तय न क ह स गण य च य र स थत त पण म नव हत. फक त इतक सम ध न व टल क त आह. आर ण अज नह म झ य त आह.

38 ३) म तय च आगमन... प रज गडच छव मन त ठ व न म तय सऱ य र वश सक ळ च परत आल. आज र कत तर र वस न मन मध य परत एक असमथ त ज णवत ह त. खर तर त म झ प र म ह त. आर ण आजह म र तच य वर र ततक च प र म करत ह त र जतक आध करत ह त. म र कतय क व ळ र तल र वसरण य च प रयतन क ल, पण न ह जमल... ज व ह आज इतलय र वस न त मल टल तर स हर जकच त म झ य म ग वर असण र. आर ण श वट त म झ य र मत र ल घ व न त म झ य घर आल च. क य झ ल क य आह? क य च लल य त झ? म त ल क लच स र गतल गड वर. त म झ उत तर न ह पवन.. आज खर खर स ग... च र वष झ ल आज... म पण र नश चय क ल आह... श वटच अस ल तर स ग.. पण आज म ऐकल य र शव य इथ न ज ण र न ह.

39 य व ळ स र तच र नश चय बघ न मल ह जर ग धळल य गत झ ल ह त... थ ड फ र ह य आक र श कर ल गल ह त. ज झ ल तय त क ण च ह च क नव हत. पण क र चत म झ नक र हर एक प रक र र तच य वर क ल ल अन य यच ह त. थ ड नरम त य ऊन म र तल म हटल. आपण ब ह र ज व न ब ल य. आठवत य क ररत, त झ य श ओळख झ ल य वर म प ढरप रल ग ल ह त. सद ल धर न एक ण प च जण ह त आम ह.. ह म र हत आह मल? पण तय च इथ म झ य श क य स ब ध.. जर त ल ज ण नच घ य यच आह तर प ण च ज ण न घ.. क रण त ल स डल य च र जतक ख त त ल आह र ततक च मल पण आह. जग कस आह ड ळ य खत असल ल य ग ष ल सतय म नत त. पण तय ह पल कड अश य अन क ग ष च व स असत क आपण तय च ज ण व कध च कर शकत न ह. क रण ज घडण आह त कध तर घडण रच न. प ढरप र ह व रकऱ य च वस थ न आह. प रतय क आष ढ क र त क ल व रकऱ य न र तथ व र सत. तय र वश मल र तथ म झ

40 क ळ टल. तय ग त न ज त न अच नक मल क ण तर ह क म रल. म झ य न व च त ह क ऐकत च म थ बल. खर तर मल न ओळख च य प र श त अस ह क म रल य म ळ म थ ड ब व न ग ल ह त. पण क ण आह त बघण य स ठ म म ग र फरल. जस म म ग वळ न बर घतल, रस तय च य कड ल एक व द इसम बस न ह त. तय न श भ र वस त र पररध न क ल ह त. तय च प ढर श भ र ढ ह त. ड लय वर प ढर श ल ह त. आर ण तय च य च हऱ य वर एक र वलक षण त ज ह त. म आश चय चर कत ह ऊन तय च य कड ग ल. तय न म झ न व - ग व, अत त -पत त एव ह न म क य करत य? क ठ ज त य? ह सगळ स र गतल. म अज न आश चय चर कत झ ल. पण म हटल म झ एकट य च इतक र नर क षण, इतक म र हत, ह स व थ प य तर स गत नसण र. नलक च य म ग क ह तर क रण असण र. तय म ळ त ज स गत ह त त म स न न ह व न ऐकत ह त. र ततलय त म झ र मत र पण म झ श ध घ त आल ल ह त. त म हण ल... ब ळ न त म ह इथ आल त... पण त मच नर शब क य म हणत? म ह त आह क य? उतस कत फ र च गल ग ष आह, पण क ह व ळ उतस ह व गळ य वळन ल ल वत. त मच य ब बत त स ग यच म हणज क ळ त मच य म ग ल गल आह, तय च त म ह ल न मस द न ह.

41 आजच र वश व म हणज कर लय ग म हण न स ब धल य ज त. क रण ड ळ य सम र ज घडत तय ल च स ष म हटल ज त. इथ सतय क य? व स तव क य? अर स ततव क य? कश च ह ल न न ह, र क व आपण कस जगत आह त तय च पण न न ह. बस जस जग जगत तस जग यच आर ण जस जग मरत तस च मर यच. आजच जगण म हणज एक व यसन झ ल य. कश च तर आध र घ ऊन, कश वर तर र वश व स ठ व न, जगण म हणज जगण न ह ह त. न मक त म ह ल क य म हण यच आह त स ग. (आमच य प क एक म हण ल ) म त य... त इसम म हण ल... म समजल न ह मह र ज.. ( म म हण ल. ) त म ह ल स गण य च ध डस न ह, पण ह खर आह. ज र नयत स र करत, तय च य ह त ख ल आम ह पण ब धल ग ल आह त. स स रर प व स तव य इतक र वश ल आह, क र नर क र व स तव य तय त ल प प वल

42 आह. अट टह स ह च असत क क ण तर तय च य ह त ख ल य ण र असत. त एक व ळ असत ज व ईट असत, घ तक असत, क रण र तल ह मय असत त आर ण अर स ततव पण असत. जय च य न व न त क रल ल असत तय च अ त ह ह ण रच. चल र... य म ह त ऱ य ल व ड ल गल य, क णतय जम न य त क ठल य ग ष करत आह? (स म हण ल ) ब ळ आत त न सत ऐकत आह स? पण ज व ह त य ग ष न सम र ज श ल न, त व ह त ल कळ ल क म त य क य असत त? ज व ह य ईल न त व ह बघ, ए चल र... आर ण त सगळ य न घ व न ज ऊ ल गल.. पण ज त न तय न एक थ ल म झ य ह त त र ल... मल घ य यच तर नव हत पण.. मह र ज न आग रह क ल. ठ व ब ळ सम र त झ य क म य ईल. पण एक लक ष त ठ व. र नयत आह, र तल क ण ब ल शकत न ह, म पण न ह. तर ज म कर शकत त य थ ल त म त झ य स ठ र ल आह. ब क सव तय र वध तय च य मन त क य आह त च ज ण. बम ल म हण न तय न जयघ ष क ल. पण मल एक आश चय व टल क म र तथ न नजर आड ह तपय त त म झ य कड च बघत ह त.

43 र मत र तय च य बद ल ब लत ह त. ऐ खर च अस ह ईल क? त इसम खर ब लत अस ल क? खर च क ळ आपल य म ग ल गल य क? पण अस कध ह त य क? म त य अस स ग न य त क य?. आर ण त इसम अस रस तय च य कड ल बस न आपल य मन त त र नम ण करण य स ठ ब लल अस ल. ज ण कर न न तर आम ह तय ल य वर उप य र वच र आर ण मग त क ह च क च क रण द व न आपल स व थ स धण य स ठ आमच व पर करण र. स ड र ज स त क ह ट न शन नक घ य. सद म हण ल... क ह ह ण र न ह झ प आत सव. पण म झ य मन त एक व गळ च आश क र नम ण झ ल ह त. र ह न र ह न नक त र वच र य त ह त. एक र वच र आल क एक तय थ ल त क य आह त बघ व? आर ण म झ य अस क य क म त य ण र ह त त. तश त थ ल हलक च व टल मल, मग अस क य र वश ष अस ल र तच य त... त वढ य त सद मल म हण ल... ओ स ह ब आत त म ह पण झ प. ज स त र वच र नक कर, न ह तर त ल र त र झ प न ह ल ग ल. तय इसम च य ब लण य वर र वश व स ठ वश ल तर. आर ण हस ल गल.

44 पण सगळ य त आध म त य न तय ल च र गळल. क य ब लत स? क व ह आर ण कस झ ल? (आत म त र त आर ण र मत रस द ग र झ ल. ऐकत बर बर सव न र वज च झटक ल गल य स रख तय च त ड पडल ह त. ) " ह ह खर आह... मल ख त व टत क म तय ल व चव न ह शकल. एक र त र स म र १२ व जत तय च मल फ न आल. त ख प घ बरल ल ह त. र... ऐ य र पवन... लवकर म झ य घर य न मल ख प त व टत क य झ ल र...? अर य र मल ख प र चत रर वर चत र आक तय र सत त. र त र झ ल क व गव गळय र श न मल य नक आव ज य त त. क त म झ य घर जवळ ज रज र त र वव हळत असत त. क ण तर र त र म झ ह त घट ट पकड न ठ वल य च मल ज णवत. आर ण म झ गळ बत आह अस व टत. मल र ज च बक च फटक म रत असत त. ग ल य क ह

45 र वस प स न ह असच च ल आह. मल अस व टत आह म झ म त य जवळ आल आह. आत त च म प न ह झ प त न उठल आह. त य न प ल ज... अर व ड य क ह ह ण र न ह त ल. तय इसम च ब लण मन वर घ तल अस ल त, त मन त ठ वल अस ल आर ण भ त च र सन म पण त ख प बघत. प ण प आर ण झ प न ज... अर न ह य र म खरच स गत य. एक प रच ड म ठ व यक त, र ड य वर बस न मल आपल य स बत न ण य स ठ प रयतन करत. मल च ब क म रत. आर ण ख प ज रज र त हसत असत. त वढ य त मल ज ग य त. अर व ड य स वप न म हणज एक आ स असत. आपण झ पत न जय ग ष च र वच र करत करत अध वट स ड न त. त ग ष आपल ब द तय कल पन त आपल य ल र गवत. जय म ळ स वप न च र नर म त आपल य ल म र हत ह त. पण म ळ त तसल क ह ह न ह. त झ प म उद य त त ल ट यल. मग क य क य झ ल? त ग ल स क तय ल ट यल...

46 ह ग ल ह त... खर ज ण व मल र तथ नच कळल ह त, क रण जय र वश म सद य ल बर घतल. तय र वश त त र सल ह त. एख व घ आपल य स वज ल ख ळ न ख ळ न म रत आह, अश तय च अवस थ झ ल ह त. क रण आत त च स र गतल ल स वप न ह एक आ स असत. अस म म हटल ह त. पण स वप न त ह ण र च बक च व र तय ल प रतयक ष त र मळत ह त आर ण त ह तय ल अ थर ण वर प रत यक ष त. मग सम र... पवन.. आर ण तय च र त र सद मल स ड न ग ल. ठरल य प रम ण स वर प नल आ स त म ब ज च य च ब डवर झ प न ह त. तय च य कड बर घतल य वर अस व टत ह त, क क ण तर तय च य छ त वर बस न तय च नरड बण य च प रयतन करत आह. पण अस क ह च र स यल य त नव हत सद म त र ओरडत ह त, पवन व चव... मल... पवन व चव... ह बघ... बसल य... उर वर. त कळवळत ह त, आर ण म ब ज ल र ह न फक त बघत ह त. क रण क य कर व? आर ण क य नक? ह मल पण स चत नव हत. श वट सद य न श व स स डल. म तय च य ल ब ररप ट स द बर घतल, पण मल हव तस क ह च प र व र मळ ल न ह. त य च म तय ह सगळ न म ल

47 पद त न झ ल आह अस च प र व झ ल. पण त व ह ह म झ य ड लय त न ह आल क ह सगळ क य च ल आह? ह सगळ य ग य गह ह ऊ शकत पवन... तय त इतक र च त करण य च क ह ह प रश उद वत न ह. क रण क ह व ळ म णस च त न शर र वरच र नय त रण स ट न ज त आर ण एख द व ड य स रख त कर ल गत, ह अस ह क ह प रकरण ह ऊ शकत. य ग य ग एक ह त ररत, पण य थ र तघ जण आह ज म तय च य आह र ग ल त. आर ण तय त सगळ य त आध ज ण र स ह त. सद च य मयत स ठ ज व ह आम ह सगळ जम झ ल. त व ह म र कतय क न त स गण य च प रयतन क ल. पण क ण म झ ऐकल न ह. उलट मल व ड य त क ढ न र नघ न ग ल. तय न तर अमर ग ल, प र प ग ल, आर ण एक म हणज जय पद त न सद मरण प वल ह त, अग तय च पद त न तय घ न पण म तय न न ल ह त. त च श पर नक स आर ण त च क र र ह स य... आर ण त च बक च फटक... आत फक त आम ह घ च उरल त ररत. आत त च स ग कस क य कर व म? जय अथ म तय न व चव शकल न ह... तर त ल क य व टत? म स वत ल व चव शक न क य? आर ण आर ण

48 इतक सगळ मल म र हत असत न म त झ य श एकर प व ह यच कस प रयतन कर यच. ह स व थ झ ल, आर ण मल न ह कर यच ह. ह बघ ररत त समज त र आह स. र शव य स स स क त आर ण स स व व आह स. जर म त झ न ह झ ल तर त झ क ह कम ह ण र न ह. उलट म त ल एक नव न ज वन त य अस समज न त लग न कर. मल र वसर न ज, क रण मल म झ उरल ल आय ष य अस क ण वर झ क न ज यच न ह आह. ज झ ल त म झ य स ठ कम न ह आर ण म त ट ळ ह शकत न ह. मल म न य आह पवन, त त ट ळ शकत न ह स. पण मल अस स ड न ज ऊ नक स, क रण मल त हव आह स. क रण र जतक त गल आह स न, च र वष म पण म झ य प र म ल त टत न इतलय जवळ न बर घतल आह. च र वष त झ य र वरह च ख म पण स सल आह. आत श वट मरण ल तर मल अलग नक कर. न ईल ज आह ररत... आर ण प ल ज त ल म झ शपथ आह, म आह तस अस मल. अज न क ण ल हरवण य च त क उरल न ह म झ य त... सगळ य त आध मल नमनच श ध घ य यच आह. क रण त क ठ ग ल आह, मल म र हत न ह. त सद च य मयत ल आल ल

49 ह त. तय न तर फक त फ नवरच तय च म झ ब लण व ह यच. पण हल ल तय च न बर पण ल गत न ह आह. मल र नघ यल हव ररत... म फ र क ळ न ह र ह शकण र... ह र नयत आह... आर ण त ल ह तस च व ग व ल गण र... त रडत ह त आर ण म र नघ न च लल ग ल. आय ष य त म झ य स ठ सऱ य त रडत ह त. पर हल य म र तल स ड न ज त न, आर ण आत परत र तल स डत न. खर तर म प रज गड वर नमनच श ध घ ण य स ठ ग ल ह त, क रण तय च य र मत र कड न मल कळल ह त क य तय च गड वर र फर यल ज यच प ल न ठरल आह म हण न. पण र शव य नमनल स ड न परत एक म झ आर ण ररत च ट झ ल.

50 ४) पवनल ह र स पटलल न ण... गड च य प यथ य श एक म र र बसल आह. क ल तर न गड ज व ह फ र स टच य हद मध य ग ल, त व ह ख ल असल ल न त त न एकर त वढ च ज ग फक त वस थ नच य न व र र हल. आर ण र तथ रखव ल र फक त एक म ण स र हत. सक ळ र जच य स रख त ज व ह झ प न उठल, त व ह र जच य प रम ण तय न फ रफटक म रण य स स र व त क ल. अच नक गड च य प रव शद व र प श, तय ल म र नपर चत पडल ल आढळ न आल. त घ बरत घ बरत म झ य प श आल. ड लय त न आर ण ग डघ य त न घर गळत आल य म ळ थ ड फ र रक तस च र ह ऊ ल गल ह त. आध तय न मल प लथ य पडल ल य र स थत त न सरळ क ल. आर ण म र जव त आह क म ल आह य च ज ण व क ल. अतय त कम प रम ण त म झ श व स च छव स च ल ह त. तय म ळ तय ल जर ह यस व टल. आर ण तय न उचल न मल तय च य ख ल त न ल. थ ड प ण य च र श त ळ च हऱ य वर म रल. पण म झ य त इतक श द पण नव हत क तय च य प ण य च य र श त ड य न मल ज ग य व. क रण म झ शर र फक त र तथ पडल ह त. आतम अज नह र तथ च स च रत ह त. र जथ न म र नघ ल ह त. म

51 अज नह तय च र त न च लत ह त. जय रस तय स ठ म र तथ ग ल ह त. त रस त ह आज म झ र नर क र र प बघत ह त. म र र त असण ऱ य तय म णस न, ग व त फ न कर न म झ एक अज ञ त शव म हण न म झ न क ल. आर ण तय च प रम ण एक ड लटरच स द स य कर व अस तय च म हणण फ नवर झ ल. ठरल य प रम ण र कतय क च य ग ड य आर ण स यकल मल बघण य स ठ आल. तय प क एक ग ड ह त क क च. ग ल र कत तर र वस म ल पत आह ह सगळ य न कळल ह त. एव ह न म झ य न व च ररप ट पण प र लस त त व ह च क ल ह त ररत न. प रतय क च य घ ळलय त क क न मल ओळखल. आर ण र नच पवन म हण न मल ह क म रल. पण मल श द ह त च क ठ? मल बर घतल य वर क क च य ज व त ज व आल. र कतय क न म झ य म त य च फम न आध च क ढल ह त. तय म ळ म र जव त आह ह आश र कतय क न स ड न र ल ह त. ग ड वर बसव न क क न मल घर आणल. घर सगळ य न फ न कर न म र हत र ल. ररत ल वग र म र हत र मळ ल. म र हत र मळत च ररत न ह त त ल क म ट क न तस च त म झ य कड ध वत आल.

52 ब ह रच य ख ल त क क न अ थर ण अ थरल आर ण क क न प ख ल वल. बर हण आसव ग ळत उर श बसल य ह तय. क ह व ळ त र त ड लटरच ग ड आल. बघ य च ग अग अत न त ह त. क रण प रतय क ल आज म झ य ब बत त एक क त हल ज णवत ह त... ड लटर आल. तय न ह त च न ड बर घतल. स ट थ स क प ल व न ह य च ह लच ल बर घतल, आर ण ट च न ड ळ वग र बर घतल. म र जव त आह क म ल य ह तय च य ह लक ष त य त नव हत. क रण ह य फ र कम प रम ण त धडधड कर त ह त. आर ण श व स पण न ह च य बर बर च ल ह त. क य उपच र कर व? ह तय न स द उमजत नव हत. क रण तय च य ह आय ष य त ह अश क स पर हल य च आल ह त. क क न ज व ह तय न र वच रल क न मक तय ल क य झ ल आह? तर ड लटर क ह च स गण य च य तय र त नव हत. त पय त ररत ह य ऊन प ह चल ह त. त ळश व वन प स न र तच आल ल आत ह क, खर च ह य र पळवटण र ह त. आत पय त फ सफ सत असल ल य बर हण प न ह एक नव य न ब ध फ ड ल गल य ह तय. जय त न कत च ररत न र प डल ह त.

53 न कत च प चल ल आई अज न ध य म कल न रड ल गल. श वट क क न जर र ग न ड लटरल र वच रल. अह स ग ल क य? क य झ ल आह त?. र कत व ळ झ ल य त म ह तय ल तप सल असत...? अह ह म झ य ह तच न ह. तय च ह य इतक कम प रम ण त धडधडत आह क स प न च आव जह र ततक स य त न ह मल. आर ण र र हल श व स त पण प ण पण थ ब न आह. थ डलय त म त म ह ल स ग शकत क त स म त मध य हरवल य... क म त ग ल य त.. क जब ज व ढल... ररत पण म झ य च हऱ य वर न ह त र फरवत ओरड यल ल गल.. त य त म हण ल स आर ण आल स... पण क त आज इतलय ल ब ग ल स र... परत सगळ क जब ज कर ल गल. इतक र वस आज त न_च र मर हन य च क ल वध ह त आह. इतक र वस ह ह त तर क ठ? प रतय क च य मन त ह एक क त हल च प रश ह त. मग ड लटर च य सल ल य न स र मल र ग णव र हक त घ ल न ह र स पटलल ॲडर मट क ल ह त. सक ळ च व त हर त ब तम आल, क श वट पवनच श ध ल गल य... क ह क ल वध न तर तय च ब श द वस थ त ब ड स पडल. ड लटरच य म हणण य न स र त क म मध य ग ल य. एक छ न पय टक, र नसग च अध ययन करण र, ऱ य ख ऱ य च

54 म र हत जनल क पय त प ह चवण र, क ह र वस प व तय च ल पत ह ण य च व त खर च मन त हळहळ कर न ग ल ह त. आर ण आज अच नक तय च पत त ल गल पण त ह क म मध य ग ल त ह व त ऐक न प र क षक मध य घर कर न ग ल ह त. र कतय क न म झ य ब बत एक ख व टत ह त. खर तर म झ य ज वनश ल मध य बर च क ह ब ल झ ल ह त. शर र न तर झ ल च झ ल पण जय र वच र न म एक क प ऊल सतव च य व ट वर ट कल ह त. तय च त अन त पण र ततलय च वय ग न आल ह त. स य क ळ ह ईपय त र कतय क च ज ण -य ण असल य म ळ अख ख व ड आर ण ह र स पटल फ मस झ ल ह त. स य क ळच य तय एक त त ररत म झ य ब ज ल बसल ह त. र कत तर र वस न तर आज र तच य च हऱ य वर थ ड फ र क ळज क अस न पण स ख च एक लहर आल ह त. क रण तस ह म ब डवर असल तर र तच य मन ल एक सम ध न ह त. म क ठ तर र तच य स बत असण य च, र तच ह ऊन जगण य च. क ह व ळ त नस आल. ऑलस जन म स क म झ य च हऱ य वर ल व न मश नकड बघत क ह तर र तच य न वह त न वल आर ण

55 र नघ न ग ल. र त र ल थ ब यल आई आल ह त. आल य -आल य ड ळ य ल प र ल व न र तन घ तल ह त. म झ य प य प श य ऊन र तन स वत ल नतमस तक क ल. आर ण परत एक र क पऱ य त ज ऊन प र ओल कर यल बसल. ररत न एकव र म झ य कड बर घतल आर ण आईकड र नघ ल... र तल य त न बघ न आईन रड यच थ बवल, आर ण म हण ल... ब ळ ज आत घर... म थ बत पवन जवळ. आई... इतलय वष न तर त मल टल आह, आर ण आत इतलय मर हन य न तर आज म झ य जवळ आल आह. आर ण त वचनस द म तय ल आध च म र गतल ह त. इतलय त म क य स सल ह मल च ठ ऊक आह आई. त म ह तर तय च आई आह त.. त मच य र शव य क ण आह तय च य जवळ.. पण ह श वटच क षण... द न मल आई... क र चत त मच म त तव न ह ऊ शकण र तय ल... पण म झ प र म कध च कम पड ण र न ह. त झ य बद ल ख त र आह ग मल... पण ह व ड ममत कध च स वस थ बस ण र न ह.. अग छ ट स ह त त. ज व ह तय च तब य त

56 बर नस यच. कध च मल एकट स ड न ज ऊ नक म हण यच. स ध त प जर य ईल तर मल तय च य जवळ बस न र ह व ल ग यच. म हण यच आई त नसश ल न म झ य जवळ... तर व ल एकच प र थ न कर न, क मल कध च क णत आज र ह ऊ ऊ नक. आर ण जर मल आज र त असश ल. तर म झ य आईल कध च म झ य प स न र हर व नक... र कत क त क व ट यच त व ह मल. आर ण आज ह इतक म ठ झ ल क तय च र नण यस द त च स वत घ त. आई त म ह ज न ह घर... म आह इथ तय च य जवळ, अग तय च म हण न. त म ह क ळज नक कर. क ह ल गल तर आह म स ग यल. आर ण कसल ह ट न शन घ ऊ नक! क ठ ह ज ण र न ह त आपल य ल स ड न? ज व ह त बर ह ईल न तय र वश हलक न त म ह तय ल ज ब र वच र. ठ क आह प र.. र नघत म.. डब आणल आह जर ज व न घ. क ळज घ स वत च आर ण तय च पण (आर ण परत एक प र ड ळ य न ल व न घ तल. ) क स व स झ ल ल मन रव ज ह प र कर शकत नव हत. व र व र नजर ब डवर ल टल ल य म झ य शव वर ज त ह त.

57 र मत रम डळ, आई, श ज र वग र सगळ ट न र नघ न ग ल ह त. म र नपर चत अ थर ण वर पडल ह त. आर ण ररत म झ य प श र ह न म झ ह त र तच य ह त त घ ण य च प रयतन करत ह त. एक नजर म झ य कड आर ण एक नजर र मठ त धरल ल य र तच य ह त कड. क षण र म झ य ह त त असल ल य अ गठ कड र तच लक ष ग ल. आर ण क व ह त तय तक ळ त र शरल र तल कळल च न ह. न कत च प ऊस पड न बळ र ज स ख वल ह त. उघड ब डक असल ल ड गर त णप न न ड ल वत ह त. च ह ब ज ल ग र ग र व र व ह ल गल ह त. आर ण तय तच म झ स तप ड वर ज यच ट र प ठरल ह त. तस र तच य प स न र ज ण मल जमत नव हत. पण र नसग च न मल अलग व ड कर न ज त. आर ण त य म ळ नव न स थळ बघण आर ण तय न ट र क करण मल एक आव ह न असल य स रख व ट न ज यच. म झ य प रतय क ग ष च ररत ल फ र क ळज व ट यच. डब वग र र तन बनव न र ल च ह त, पण सतत म झ र तच य प स न र असण ह र तल कध च आवडत नव हत. आर ण ह सगळ खर च ह त. ज व ह प स न म र तल टल ह त, सतत म क णतय न क णतय क म तच अस यच. प रव स त एख द स ट शनच ट व ह व, अश च ट व ह यच आमच. र तच नक म हणत असत न स द म झ ज ण र तल फ रच

58 अवघडत ह त. तय म ळ म आल य वरह त र कत तर र वस म झ य श ब लल नव हत. पण र तल ख ष करण य च य सगळ य र ट रलस मल म ह त ह तय. लवकरच नव य वष च एक नव न स र व त ह ण र ह त. आर ण म र तल र वच र व तर त फक त एकच शब ब ल यच. त ल तर म झ क ह च र च त न ह, ज त फक त आपल ज गल र फरत बस. र तल सरप र ईज ण य स ठ म मग एक प ल न क ल. पण त म झ य प क ष ह सम रच ठरल ह त. म र मत र च य ख ट य बह ण य न र तल घर च य ब ह र क ढल. अग र कडन प क ल य स रख. स र व त ल त मल ख प र शव य श प त र र हल पण न तर मल बघत च च प झ ल. ग ड ब चवर थ बत च र र कन ऱ य वर ज ऊन बसल. म झ य कड न बघत सर कड त ड र फरव न अग श न य त असल य स रख बसल. च य यल म ल च पण र ग न खर च र असत. मन त अस म हण न म र तच ह त धरल, तर र तन त ह त र झडक र न ल वल. म परत एक ह त पकडल आर ण प ल ज म हटल, र तन र ग न थ ड नजर म झ य वर ट कल आर ण ह त तस च ह त त ठ वत परत सर कड नजर वळव न बसल. म र खश त न एक डब

59 क ढल. जय त म र तच य स ठ एक आवड न रर ग घ तल ह त. हलक च र तच य ह त च य ब ट त ट कल आर ण म हटल, आत झ ल स बघ म झ हलक च ब यक, ग जव आत त मच हलक, आज वष च पर हल र वस आपल य लग न ल य अथ ग स गर ल स क ष म न न म त ल म झ पतन म नत... अग आत तर ब ल. क य ब ल... ख प ऐकत न म झ जण, थ बल ल च असत म झ य स ठ.. ह क य आह न त झ य स ठ थ ब न... आत आह स, पण मग ग जवत स त त झ प र ष थ... ओक... आय एम स र... आत ऐकण र ब ब त झ... पण एक जर ग ड हस न... त कध च स ध रण र न ह. अस म हण न र तन र तच य कडल एक अ गठ म झ य ह त च य ब ट त अडकवल आर ण म हण ल... श म य र डयर हसब ड... स गर च य स क ष न य थ लग न ल वल य, पण घर क य स गण र आह स?

60 अग घरच य न क य करत स? ऑलर ड त झ य वर डल न स सर ब व म नल च आह. न ह म हण ल तर पळव न न ईन ह त ल... इतलय त असल र नण य नक ऊ, घर सगळ य न म ह तच आह. त स तप ड य ल ग ल असत न आई-वर डल श ब लल त झ ब ब. अच छ... ह तर स न य ह न र पवळ झ ल... पण एक वचन हव य त झ य कड न... श ल न... अग एक क य? ह म ग... आज ज व जर क म र गतल तर ईन... प ल ज अस नक ब ल... पण ज व ह कध त मल स ड न ज श ल न, त व ह य अ गठ कड बघ न म झ आठवण करत ज. तय म ळ म अ गठ त ल ण क ल आह. ओक म य व ईफ... जर त झ य अट प ण झ ल य असत ल. तर मल प ल ज त झ य ओठ च स पश श ल क य?

61 ओक म य हसब ड... श अर.. च हऱ य वर एक हस उमलल. प र म च प रस ग र कत मज श र असत त. म णस च वय र नघ न ज त पण प र म जस च य तस च असत. त र वच र त ब डल ल असत न एक र वर चत र अस आव ज र तल ऐक आल. आर ण त घ बर न इकड र तकड बघ ल गल. रव ज आतमध न ल वल ल ह त. फक त ब ज ल नस च य ण -ज ण च ल ह त. न ह तर एव ह न प ण स ट प श तत त र वल न झ ल ह त. फक त प ख य च त वढ आव ज ग रग र कर त ह त. पण त र वर चत र आव ज न-त न र तच य क न त घ मत ह त. एकव र नजर र तन म झ य कड न ल, आर ण र तल धलक च बसल. म झ य अ ग वरच कपड रक त न म खल ह त. च बक च य फटलय न म झ कपड फ टत च लल ह त. म झ श व स ज र ज र न च लत ह त. ररत ह रल ह त, क रण ह पररर स थत र तच य स ठ क ह नव न नव हत. य आध म च र तल कथन क ल ह त. पवन... पवन... त आक तत डव कर ल गल ह त. ध वत ज ऊन र तन नस ल ब ल व न आणल. जवळप स झ प न असल ल

62 व ड ब य वग र सगळ र तथ जम झ ल. म झ शट रक त न ल ल ल ल झ ल ह त. व ड ब यन ज व ह म झ शट क ढल त व ह म झ य प ठ वर च बक च फटक अग त ज तव न व टत ह त. आर ण म झ श व स च छव स परत एक फ ल ल गल ह त. ररत स वत वरच क सळत ह त, क रण र तल कळ यल आल ह त क म त य आत मल न य यल आल ह त. आर ण च बक च फटक ऊन तय न तय च स र व त पण क ल ह त.

63 ५)म तय च रहस य... ज व ह प रज गडच य ट र पवर मल नमन र मळ ल न ह. तय च श धम ह म म च ल च ठ वल ह त. क रण तय न तर तय च र क व म झ म तय ह ण ह अटळ ह त. क ण ल फ न ल व व? क य कर व? क ह च कळत नव हत. जर क ण ल घर वग र ब ल व न तय ल सर वस तर क ह स र गतल तर त मल ख ळ समज ल अस मल व टत ह त. एख द ढ ग ब ब न त म ह ल क ह तर स ग व, आर ण त म ह तय वर र वश व स कर व. क य ख ळ च लल य क य? अस ल क म हण यच आम ह ल. खर च जय च जळत तय ल च कळत. र वस र वस म झ य तल उतस ह कम ह त ज त ह त. घरच य न म झ य ब बत क ळज व ट ल गल ह त. र जच य र नचय च स य जस पर श चम ल ज त ह त. तसतस म झ य तह म तय च य उतपन न ह ऊ ल गल ह त. पण मल तय च य नव हत, सगळ य त आध र च त टल ह त त नमनच.

64 तय र वश इकड र तकड र फरल य वर म अस च त णतण व न बस न ह त. त व ह ररत अच नक आत आल. क षण र म झ र तच य कड लक ष ग ल, पण मन अज नच ब च न झ ल. त व ड म झ य स ठ ज व ज ग रत आह, आर ण म म तय ल र त आह. एक व ळ अश ह त क र जच य स ठ ज व द यच स द तय र ह त म झ, आर ण आज र तच य प स न स वत ल लपवत ह त. पण ज व ह प स न म तय आमच य म ग ल गल ह त. त व ह प स न म झ य सगळ य इच छ नसल य स रख य झ ल य ह तय. क ल ल नव न व टच ल च प ल र न ग सगळ र वस कट न ग ल ह त. एख द च य म ग व अस ह त ल व न म ग पड व, आर ण तय च न मश ष व ह व अश पररर स थत म झ झ ल ह त. त य म ळ क ठ ज व? आर ण क य कर व? ह च प रश सतत म झ य ड लय त च लत ह त? सगळ य गरज आत र नरथ क झ ल य ह तय. आत फक त म तय श झ ज कश द यच क तय प स न कस व च यच ह च म झ प रयतन च ल ह त. एक कर न जगण य च एक आट क ट प रयतन च ल ह त. ररत आल आर ण अश स म र य ऊन बसल, तर स द मल र तच ज ण व झ ल न ह. क रण आत ज ण व मल फक त म तय च य त ह त. श न य त नजर ग ल ह त. व स तर वकत च र तळम त रह अ श म झ य

65 ड ळ य त र सत नव हत. जण क ह कप ळ वर आठ य आण न म एक र वनवण करत आह, अश तल ग च ल ह त. ग ल र कत तर क षण घ मधल ह र नरव श तत एक अर स ततव च ज ण ह त. पण म तय अर स ततव त फक त एक र नज व प तळ ह ऊन बसल ह त. तय म ळ र तन म रल ल य र कत तर ह क अश र नष फळ झ ल य ह तय. श वट मल ग ग हलवल, त व ह क ठ न वर आल य स रख म र तच य कड प रश थ क कट क ष ट कल. ह... ब ल ररत, कस य ण क ल स? र जथ आय ष य म झ अडकल आह, तय ल स ड न तर ज ण र क ठ. बर त ज ऊ... नमनच श ध ल गल य क? जर नमन च श ध ल गल असत तर म इथ कश ल असत ग. मग प ढ क य ठरवल आह. ठरवल य आत.. र जथ न य च स र व त झ ल आत र तथ च ज ण र. आत मल प ढरप रल ज यल हव. क रण तय इसम ल

66 श धण आत आवश यक आह. य सगळ य च स र व त तय न च क ल ह त. आर ण तय न च म र हत आह ह सगळ. क रण जय व ळ स त आम ह ल सगळ क ह स गत ह त, तय व ळ स आमच त ऐकण य च तय र नव हत. पण तय इसम ल सगळ म र हत आह. मल परत एक ज ऊन तय न टल च प र हज. अर ह... तय र वश त च म हण ल स न क ज त न तय न त ल क ह तर र ल ह त म हण न... तय त क न ह बघत. ह ऊ शकत तय म तय प रकरण त न क ह म क त च म ग अस ल. अर ह... म झ य तर लक ष तच न ह आल. त थ ल.. बर बर आह ज त न तय इसम न त थ ल र वनवण क ल य गत मल र ल ह त. पण त थ ल (थ ड सख ल र वच र करत)ह... त थ ल तर म नमनच य ब ग मध य ट कल ह त. क रण ज त न आम ह क ह वस त घ तल य ह तय. आर ण ग त त र स ह ऊ नय म हण न म ठ व म हटल तय च य च ब गमध य. पण घर य त न मल तय च आठवण र र हल न ह. आर ण आत नमन पण क ठ आह तय च पण क ह पत त न ह. म परत र नर श च आव आण न न ह ह त ड लय वर धरल आर ण र त जवळ न ऊन हलकस आपटत म हण ल.

67 ह बघ पवन... र नर श नक ह ऊ. ह बघ र नर श ह ऊन य त न क ह ह र नष पन न ह ण र न ह आह. त ज ऊन बघ, तय इसम ल ट न नलक च क ह तर म ग र मळ ल. घर सगळ य न म र हत झ ल ह त क र मत र च य अश ल ग प ठ म तय झ ल य म ळ म झ य वर नक त न य नग ड आत रल ल आह. पण खर क रण अज न पय त म क ण ल च स र गतल ल नव हत. र शव य ररत च य सहज स तवन च शब घर र मळ यच, पण सम ध न अज न पय त र मळ ल नव हत. थ ड फ र स तवन ह ऊन ररत र तथ न च लल ग ल. र तल म र हत ह त म झ ज वण झ ल न ह त, म हण न त डब घ ऊन आल ह त. आठवण न ज व न घ ह... अश हम त त र नघ न ग ल. थ ड फ र च लल ल स षण परत एक श तत त पररवर त त झ ल. अच नक मन त परत एक प रश च क ह र म ज यल ल गल. क य अस ल तय थ ल त? ज आम ह ल व चव शकत. पण कस क य अस ल तय थ ल त? च क क ल म! मल त थ ल म झ य ब गमध य ठ व यल प र हज ह त. र क व एक तर र तल उघड न बघ यल प र हज ह त. जय म ळ मल म र हत तर झ ल असत क तय त अस क य

68 महतव च आह? क तय इसम न मल र वनवण च य स वर प त मल त थ ल र ल ह त? क य अस ल तय च रहस य क य अस ल तय च महत त व? नमनच य श ध अ त एक र वसर न ग ल ह त. रहस य कध च अस डल नसत. तय च क ह तर म ग क ठ न ह क ठ नलक च असत. पण आपल य ल कध च तय च ज ण व नसत. तय म ग च श ध करण य स ठ म भ रम त कर यच ठरवल. जय रहस य श म झ म तय ज डल ह त. अस रहस य स ष त त ड ब रल आह त. पण य च क ण ल कल पन न ह त. र न न ज त न आपण तय च ख ल स कर व अस व ट यल ल गल. तय स ठ सऱ य र वश म प ढरप रल रव न झ ल. र तथ र कत तर व ळ म तय इसम ल श धण य च प रयतन क ल. पण त क ठ च मल र मळ ल न ह. र कतय क न र वच र यच स द प रयतन क ल पण क ण ह तय न बर घतल य च स गत नव हत. श वट र नर श च य आठ य पकड न म एक बस पकडल, आर ण परत ग व च य र श न च ल ल गल. क रण म तय च स वट आत म झ य वर र वस त रल ह त आर ण क षण क षण ल मल तय च च ह ल य त ह त. र खडक वज य ण ऱ य झ ळझ ळ व ऱ य म ळ मल क व ह झ प आल क ह कळल च न ह?

69 पण ज व ह ज ग आल, अध तर बस क ठ तर थ बल ल ह त. स य क ळच स त व जल अस व. आर ण ज गल त त बस ह यव र डवर थ बल ह त. आज ब ज च य श ट वरच ल क क व ह च क ट ळ न र नघ ल ह त. क ह न तर व ळ अ व र लफ ट म ग न म ग न क य प लट क ल ह त स वत च. आर ण आम ह फक त आठ त ह प रव स उरल ह त. श वट क डलटर आर ण च लक बसमध य आल आर ण म हण ल, झ ल ल य अस र वध बद ल खर च आम ह र लग र आह त पर त अथक प रयतन कर नह क ह त र त रक अडचण म ळ बस क ह च ल ह ण र न ह. आमच द सर बस य यल पण बर च व ळ ह ईल. तय प क ष त म ह क ह व हन पकड न सम र ज ऊ शकत. अन यथ इथ थ ब न व ट प ह शकत. नर शब न तर ड म रल च ह त, मग ह प रस ग म झ य स ठ क ह फ र म ठ नव हत. इतर स रख मल तय च य स बत व घ लण य त पण क ह इ टर स ट नव हत. उरल ल य र तर कट च प स परत घ त ब ग ख द वर ट गल, आर ण र नघ ल म प य ळ च ल यल. क ण तर मल ह क म रण य च प रयतन करत ह त पण म एक ह म ग वळ न बर घतल न ह. क ठ ज यच? क ठ थ ब यच? क ह च उत तर नव हत. फक त व ट र स ल र तकड च लत र ह यच. नव हत तय ज गल तल य ट ट क रर कर ट झ डप च त. आर ण नव हत क ण व हन न अ ध र त अपघ त ह ण य च त. फक त व ट ह त, आर ण म ह त. आर ण

70 च लण र प य ह त. क ण ल फ न कर व? तर म ब ईल मधल च र ज ग पण क व ह च स पल ह त. अस च र कत व ळ च लत र र हल क ण स ठ ऊक. पण र त र आत बर च झ ल आह य च प रर चत त ज गल मल त ह त. र तर कड य च र कर र कर आव ज क न त घ मत ह त. मध य च क ण घ बड च र चतक रन ऐक यल य त ह त. इतलय त व हन च य -ज पण कम झ ल ह त. जय म ळ सम रच फ र प रम ण त र स न स झ ल ह त. च लत न अलग क ट य च र क व गड च ठ कर ल गत ह त. र त र र कत झ ल ह त ह मल इतक म र हत नव हत. पण बर च व ळ झ ल य म ळ प य पण आत ख यल ल गल ह त. र र त र स द च हऱ य वर ओथ ब न घ म फ टल ल ह त. थ ड स थ ब व म हण न रस तय च य कड ल म बसण य स ठ ज ग बघ ल गल. थ ड व ळ श तत च प रत क अस ज गल त ख लत ह त. शहर तल य वद ळ प क ष ज गल तच र हण म हणज र कत एक तव स आह. मल तर न हम च ज गल त र र हल ल आवडत अस. आर ण आय ष य त ज गल तच घर ब ध न र ह यच ह त. र एक त त व ळ नसल ल त र नतळ श तत बघ न मल फ र बर व ट यल ल गल ह त. पण

71 आय ष य च ख लक ष त य त च च हऱ य वरच हस र वलक षण र प त प लटल आर ण परत च हऱ य वर ग र र प आल. म तय च स वट स ग ल गल ह त, आत आय ष य न ह त झ य कड... म जर र वस व न बसल च ह त क, अच नक खण खण अस आव ज त व रगत न य ऊ ल गल. म इकड र तकड बघ ल गल. आक श कड बर घतल तर, प ण आक श क ळक ट ट र सत ह त. आज अम वस य च र त र आह ह मल ओळखल. अम वस य ल तर तप र त च र जय असत आर ण र नज न स थळ ज ऊन त कसल कसल र व ह करत त ह फ र आध च म ग व कडच य ल क कड न ऐकल ह त. आर ण तय ट अ ध र म ळ मल ज गल तल क ह च र सत नव हत. फक त त आव ज म त र त व रगत न स पष अस य त ह त. एख द न न ण य च थ ल ब ध व आर ण त जर मन वर आपट व, आर ण त य त न ज न ण य च आव ज उद ग र उद वत तस आव ज त क न श ग जत ह त. पण आव ज च य र श न बघ व तर फक त क ळ ख र सत ह त. म त र अस आव ज ह म झ य स ठ फ र अपररर चत ह त. जय च उत स कत मल न र हव न तय आव ज कड ज ण य च इच छ प रकट करत ह त. र शव य जगण य तल म झ सगळ इ टर स ट स प न ग ल ह त. तय म ळ जर म तय च आह नर शब त, तर त क ठ ह य ईल? तय त ह आव ज कश च आह ह बघण बर नव ह क?

72 म ह यव वर न ख ल उतरल. झ ड प त न क ठ ज यच आह क ह च कळत नव हत. आर ण ज गल त असल ल य श तत म ळ त आव ज जवळप सच नव हत च ह क व ह च ग ह त धरल ह त. ह त न च चपडत झ वळ य प स न व कत म ज गल च य आत प रव श क ल. र कत तर अ तर प र क ल य वर मल एक प यव ट स रख रस त र मळ ल. जय च य आध र म तय आव ज च य र श न ज ऊ ल गल. आत त आव ज स पष अस क न श य ऊ ल गल ह त. क ण तर ग ड त रल ल न ण ओढ न र र हल तय प रम ण मल आव ज य ऊ ल गल ह त. आर ण म प न ह प न ह उतस कत न तय वरच य र श न ज ऊ ल गल. इतलय त म आध र न, जय झ ड ल ट क न बसल ह त. तय झ ड वर एक घ बड य ऊन बसल. तय च त य नक र चतक र मल घ बरवत ह त. पण म तय ल अव ह र न सम र सम र ज तच ह त. जय म ळ म क ठ न आल य? क ठ र नघत आह? क ह च कळत नव हत. च र ब ज ल अ ध र न म ळ घ तल ह त. ज गल ट ह त आर ण उतस कत न तय त घ सल ल एक म. आपण आत आव ज च य र श न जवळच आल य अस व टत ह त. क रण सम र न क ण तर ल ल र ग च क ल घ ऊन, तय ल ब च ल कर त य त ह त. क र ल च प रक शझ त, र वद त बटण ब च ल क ल य स रख ब च ल व ह यच. जय म ळ ल लसर अ ध कस प रक श

73 आज ब ज ल पसर यच. पण आव ज वर न अस व टत ह त क त ब च ल असण र क ल क ण तर त ड त धर न सरपटत य त ह त. आर ण म ग न ण रल ल ग ड त खण खण आव ज कर त ह त. त सगळ म झ य प स न फक त क ह अ तर वर ह त, म र स नय म हण न एक ड र र व क ष च य म ग न त बघत ह त. पण मघ च त घ बड तय ह झ ड वर आल, आर ण नक त य नक र चतक र कर ल गल. तय म ळ म र तथ न ब ज ल असल ल य, ट झ ड त ज ण य च प रयतन कर त ह त. आर ण र ततलय त क ल धर न सरपटण र त ज क ह ह त, अग म झ य स म र आल ह त. अच नक प य ख ल एक क जल ल क टक आल. जय म ळ कट ट... अस आव ज म झ य सम र असल ल य तय र वर चत र प र ण य ल ऐक ग ल. ततक षण ड ळ य त ल ल ल ल र नख र प टत असल ल एक स प फ स स कर न म झ य सम र उ झ ल. तय उज ड त म ज क ह बर घतल, खर तर त आव लय च य ब ह र ह त. जग त असल ल र क ग क ब र तय च य सम र र कत तर छ ट अस ल, त व ह ह म झ य लक ष त आल.

74 तय च त फ त क रण अग क न त ग जत ह त म झ य. त य च त क स ळ तवच आर ण अजगर प क ष असल ल त य च र वर चत र र प आर ण तय न ज फण उग रल ह त, त च फण च म झ य प पट ह त. आर ण तय च त फ स स कर न म झ य प ढ य त उ र हण ह य त एक धस स कर न ग ल ह त. आर ण क व ह म ब श द पडल मल क ह समजल च न ह. म झ य बघण य तल त एक र वर चत र ब ब ह त. ज कल पन नव हत. उघड य ड ळ य न बर घतल ल एक प र तयर क षक ह त. तय च प त म झ य ज वन त क य स थ न त ह मल ह म ह त नव हत. पण म झ य रस तय च स र व त इथ नच झ ल ह त, आर ण व स तर वक ह न ग म हणज म झ पर हल प यर ह त. अर स ततव च खर र प क य? तर ह तय च य र सण य वर असत. तस च सतव स रख य बऱ य च ग ष आह त आर ण तय उघड य ड ळ य न स द आपल य ल र सत न ह. तय च क रण तर अन क आह. पण न र सण ऱ य अर स ततव वर र वश व स तर क ण ठ वण र? ह प रश उद वत असत. आर ण तय म ळ च जर-तर च स ह ऊन व -र वव च लत त.

75 ६)स ध मह र ज श ट... मल ज ग आल त व ह म ज गल त नव हत. ब म च य झ ड ख ल एक च रप य वर ल टल ल स वत ल बर घतल. आज ब ज ल बर घतल तर न-त न झ पड य ह तय. म हक फ ल च ब ग सजल य प रम ण र जकड र तकड फ ल च झ ड ह त. सम र क ह अ तर वर पट गण त कब तर ण र टपत ह त. आर ण तय कब तर स बतच इतर पक ष पण प र म न ब गडत ह त. र कत स र व त वरण ह त र तथल. इथ व नव हत, ग नव हत, अह क र नव हत आर ण म ख य म हणज र तथल वस त र स थत अगम य ह त, प र क षण य ह त. स य जर बर च ड लय वर आल ह त. म र कत व ळ झ प न ह त य च मल न नव हत, आर ण मघ प स न झ प नच म इकड र तकड बघत ह त. र कत व ळ झ ल? अस म हणत म उठ यच प रयतन क ल, आर ण सहज ह त ड लय वर ग ल. ड लय ल पट ट ब धल ल ह त. तय म ळ म थ ड कन हनतच तय च रप ईवर उठ न बसल. सम र बर घतल तर एक व द स ध म झ य कड य त न र सल.

76 गव वस त र पररध न क ल ल. तय न न ह ह त च य ड न र क ष च य म ळ लप टल ल य ह तय. व यवर स थत क स च ब धन क ल ह त. प ढर श भ र ढ ऊन च य स य प रक श त छ न चमक न र सत ह त. च हऱ य वर एक र वलक षण त ज ह त. ओठ वर र स मत पसरल ह त. स न ह, म य, ममत तय च य च हऱ य वर न ओस ड न व हत ह त. सतय म हणज क य? ह तय च य कड बघ न कळत ह त. जवळ य त च क ळज न र वच रल ल पर हल च प रश. ब ळ... कस आह स आत? कश व टत प रक त त झ? म म न न च ह क र र ल... क ल गल अस ल न... ह क ह फळ आह त त ख ऊन घ. आर ण थ ड आर म कर, तय न तर आपण सर वस तर ब ल. आर ण त परत र नघ यल ल गल. म क ठ आह? क ण आणल मल इथ? सव कळ ल ब ळ त ल... आध फर ळ घ, आर ण मग आर म कर. मग स व कर य त आपण.

77 र कत आप लक आर ण क ळज ह त तय च य शब त. खर तर ह एक णच मल इतक सम ध न ल ल ह त. क ग ल य र वस त क य घडल आर ण म झ य म ग क य ल गल य? ह स द क षण र स ठ म र वसर नच ग ल ह त. ज त न परत एक तय च प रसन न ह स य मन ल एक व गळ च आठवण ऊन ग ल. थ ड फ र फर ळ क ल य वर मल त ज तव न झ ल य स रख व टत ह त. तय म ळ म थ ड फ र र फर यच प रयतन कर ल गल ह त. तय स र अश व त वरण च मल म ह ल गल य स रख ह त. र तथ न ज यच आह ह र वच रच मन त य त नव हत. न ज ण र कत व ळ म, क ठ आह म हण न ब ग त पडल ल म ब ईल क ढल. उरल स रल च र ज ग जम झ ल क त बघ ल गल. पण म ब ईल पण च ल व ह यच न व घ त नव हत. प रच य स य प रक श च र नखर स य स त बऱ य च च गल य प रम ण त र सत ह त. आर ण तय च व ळ स च हऱ य वर एक र स मतह स य घ त परत त स ध मह र ज म झ य जवळ आल. क षण र म तय च य कड बघतच र र हल. स ध मह र ज आल, आर ण ब ज ल एक व र ळ स रख र सण र म त च उ चवट ह त. तय वर ज ऊन बसल. म तय च य ड ळ य त बर घतल. मल कसल च

78 म हम य तय च य नजर त र सल नव हत. तय च य तय र नम ळ च हऱ य वर, फक त त खऱ य प रक रच स वच छ र स मत ओघळत ह त. तय च य कड बर घतल य वर मल सगळ र वसर न, स वच छ र वह र करण ऱ य पक ष प रम ण व टत ह त. पण श वट घडल ल क ळ, आर ण झ ल ल प रकरण व स तर वकत ब ल शकत नव हत. नजर त अध श एक झ क आल, आर ण र मत र स बत असल ल य तय ट ड ळ य सम र न तर न ग ल य. आर ण नकळत न ह ड ळ य त न अश र ओघळ यल ल गल. श वट म ख ल म न घ तल. अस वस थ झ ल ल मन मह र ज श ब लण य च सलग करत नव हत. रडल ल ड ळ तय च य कड नजर वळवत नव हत तय म ळ म उठ न उ झ ल. मह र ज न मल अच क ओळखल आर ण म हण ल... बस ब ळ... उग च मन च घ लम ल कर नक... ह तर स र व त आह, आय ष य च त झ य... श वट आह मह र ज... श वट आह... आर ण जर अस जगण अस ल... त त... तर मल म तय क व ह ह बर...

79 आय ष य च य र तटक र प रतय क ल सहन कर व ल गत. म न य आह म तय म हणज य जग तल सगळ य त म ठ स ख आह. पण र नयत ल ह उत रचढ व असण गरज च आह, त ल म तय नक य... ह च न... म अस म हणण र न ह, क रण प रतय क च य ब बत त त असत. पण इतलय त क य प प क ल आम ह? इतर जगत त तस च आम ह पण जगल... क ह आमच च क आह अस ठरवल पण नव हत क व च य द व र ज त न स द आम ह ल श वटच ब ल वण ह ईल. (आर ण म परत रड यल ल गल ) श त ब ळ श त... क रण ज घडत आह, त त झ य ब बत त फ र य कर आह. त मच य ब बत त म हणज, ज व ह म त य त मच य म ग ल गल ह त, त व ह च तय च सम ध न त झ य ह त त आल ह त. पण इतर न क ल ल य र नष क ळज पण न त ह तय त हरवल आह स. त ल पण त सगळ ख ट व ट यल ल गल ह त... मल झ ल ल य ग ष बद ल क ह म र हत न ह, पण र त र च ज ज गल त बर घतल त क य ह त... ल ल र ग च र नख र घ ऊन एक ज ग

80 श पट ल क ह तर ब ध न र नघ ल ल ह त. आजपय त असल र वर चत र ग ष, म ऐकल तर नव हत च पण कध बर घतल पण नव हत... ब ळ... जग त अश र कतय क ज ग सतव च ध रण बसल य. आर ण त मच य च ल असल ल य जडणघडण म ळ, आत त सत त व ल प त पद त न व स करत. क ल र त र जय च त ल प रर चत आल त तय च च एक उ हरण आह. म हणज त न मक म हणज क य आह? र कत तर वष प व च इर तह स आह त. त एक श र प ह त, आर ण तय म ळ स न च च न ण, व यवह र त न ड बण य त ग ल, अर धक र च अ मल क ण च च नस यच. स ठवल ल प स त श र पत व ह यच. आजह प श स ठ ल क च क य प रर तर क रय असत? ह त ल म झ य प क ष ह फ र च गल य पद त न म र हत आह. तय क ळ त षण घनघ र य द व ह यच. र जतक अफ ट व य अस यच, र ततक च त अस यच. म णस स पत आल, य ग ब लत आल, पण त श र प आजह र जव त आह. जग त र कतय क र ठक ण त व यस ठ अस म त च य ग त स रर क षत आह.

81 र कतय क ज गर, र कतय क च टक, तय प श च य आध र वर श र म त ह ण य च स वप न बघत त, आर ण प र ण ल म कत त. तय म ळ जस त मच र नयम ब लत त, तस च य स ष च र नयम ब लत त. सतव अजर मर अस यच त ल प त व ह यल ल गल. जस आध व म णस त अस यच आत फक त र वश व स त असत. आर ण आत तर तय ल ह चमतक र हव असत. स वत च अर स ततव जप यल. पण मग इतक व यस ठ... म त च य ग त र ह न, तय च व स तर वकत स ठ क उपय ग ह त न ह? आर ण तय च स रक षण ह क ण करत? क रण तय एक स ठ य न अन क च य र पढ य स पत ल तर त स ठ स पण र न ह. जस त मच य र नय जन न स र त म ह ल र जतक आम न र मळत. तसच स ष च र नयम आह, र तच य उ र त र जतलय सज व च र नय जन ह त. र ततक च त बहरत, क पत. त म ह र कत ह च वर ग ल, र क व र कत ह ड क ल वल. तर त म ह स ष च च एक ग आह त. इथ प रतय क ल जय च तय च जब ब र तय ल र ल आह. आक श त पक ष र वह र करत त, झ ड प थ व ल स रक षण करत त. तय च प रक र य

82 व यस ठय ल ह क ण जब ब र असत. तय च खर ख करण, र क व तय प स न स टक करण ह सगळ तय च य च ह त असत. म हणज क ल असल ल त ज ग!!! ह... तय स ठ य वरच त रक षक ह त. आर ण र जतक वष, क ळ त तय च स रक षण करत. र ततक च त म ठ ह त ज त, क स ळत ज त. ज पय त तय ल तय ज वन प स न म क त र मळत न ह, त पय त तय च ज वन अस च च लत असत. र अम वस य ल तय च प र त फ र र नघत. अ ध र च य स म र जय ल ल ल र ग ह र नडर असत. तय र टकर मक ह ण ऱ य प रक श वर आल ल जन वर, त च तय च भक ष य असत. आर ण ज क ह व यस ठ आह तय च ध वन तय च य म ग असत. पण ह व यस ठ आर ण स रक षक अस प रतय क ल र सत न ह. त तय ल च र सत जय च य कड न तय ल क ह अप क ष आह त, र क व जय ल तय बद ल कसल ह म ह न ह.

83 पण जर क तय न क ह हव अस ल, तर मग त अस म ग शकत त न... त झ म हणण र स त आह. पण कस आह? र जतक ज स त स पत त र ततक च ज स त र च त, र जतक ज स त शक त र ततक च ज स त जब ब र. जस एख द र जन नल ब ध न ठ वल ह त, क रण तय च य त स प ण स ष प लट न ट कण य च शक त ह त. जय म ळ त च गल आह, अस म ह त झ ल असल, तर तय च शक त अश नजर च य आड घ ण य त आल नसत. तय चप रम ण ह ज ग आह. त मच य र वज ञ न च य मध य स प च आय ष य श र वष म हणज ख प ह त. पण अज नह अस क ह स प आह त, ज र कत तर वष जग शकत त. जय न अर द वत य शक त च व स आह. ग ल र कत तर वष ह स प र फरत आह. र कत तर ज ग तय न बर घतल य आह त, आर ण क र चत म तय च खर क रण, त झ य स ठ तय च य कड नच र मळ ल. जय च य कड त थ ल आह. सगळ य त आध त त थ ल र मळव. क रण तय थ ल र शव य त ल क ह च करत य ण र न ह.

84 पण त तर म झ य र मत र कड आह. ग ल र कतय क र वस म तय च य श ध थ आह. पण त मल टतच न ह आह. य च र वष त म म झ य र मत र न हरवल आह, आत तय ल न ह हरव शकत, पण त क ठ ग ल य? मल क ह ह म र हत न ह. त झ य कड व ळ फ र कम आह, त र जतक ज स त व ळ घ श ल, र ततक च त ह त झ य प स न र वत ज ईल. पण लवकरच तय च आर ण त झ ट ह ईल. मग मल न मक कर यच तर क य आह? त ल क य कर यच आह? ह तय थ ल त सव च र ल आह, आर ण जय न त ल त थ ल र ल, आर ण सगळ य न आव ह न क ल. त म झ र शष य ग ग धर आह. त त ल र मळ लच. क ल तय न च त ल य थ आणल, ज व ह त ज ग ल बघ न ब श द पडल ह त स. मह र ज न अश बऱ य च ग ष मल पटव न स र गतल. पण म त य क आमच य म ग ल गल? म झ आर ण तय ज ग च क य स ब ध ह त? र नयत म झ य कड न आणख क य घडव इर च छत ह त? प रश च र डम र म झ य वर ह ऊ ल गल ह त. श वट तय न

85 स र गतल ल सगळ लक ष त घ ऊन, म तय च य प य पडल. आर ण मल र नघ यल हव अस म हण ल. क ह व ळ न मल ज ग आल. म अज नह टल ल य तय च ज गल त ह त. बर घतल तर र त र घडल ल य तय प रस ग च, क ह ह लवल श र तथ नव हत. क ठ सरपटण य च ख ण नव हत, क क ठ प यव ट पण नव हत. पण क ठ तर क बट अस व स म त र न क ल य त ह त. र जथ न त ग ध य त ह त. र तकड ज ण य च प रयतन करत ह त. अच नक लक ष त आल, ड लय वरच जखम क व ह च न ह श झ ल ह त. स ध मह र ज न स र गतल य न स र तय न तय च अर स ततव क यम क ल ह त. एख द स वप न ल स त न ज गल य स रख तय न मल इथ ज गल त आण न स डल ह त. अग तय च र ठक ण र जथ न म झ नव न स र व त झ ल ह त. थ ड व ळ सम र ज त न झ ड त एक व घ बस न असल ल मल आढळल. पण आत तय ल बघ न मल त व टत नव हत. मल प ह न तय च ग रग रण म त र व ढल ह त. क रण सह र जकच आह म तय च य घर त ह त. परत च प ऊल ट क व तर तय न ह लच ल करण य स स र व त क ल ह त.

86 झ ड त न उतर न त म झ य सम र आल, आर ण म गच य न प य वर बस न एकटक म झ य कड बघ ल गल. मल व ट ल गल ह त, जण क ह त म झ य ड ळ य त न क ह र टप न घ त अस व. प च त ह र मर नट त म झ य कड एकटक बघत र ह ल, आर ण मग क ण तर तय ल ब ल वत आह अश पद त न उड म र न र नघ न ग ल. मल क ह च कळ न स झ ल ह त तय च य व गण य बद ल. श वट म ह यव वर आल, आर ण र लफ ट घ ऊन ग व कड परतल.

87 ७)पवन... एक क त हल... ह र स पटलमध य ह त असल ल ध वपळ सगळ य च य र न श न स य त ह त. ररत ल एक प रक र म नर सक धलक बसल य स रख ह त. क र चत ऐकत न र तल ज क ह व टल नव हत, पण आज प रतयक ष त बघत न त अन वत ह त. र त र च त ज क ह पररर स थत ह त. र तल सम रह क य कर व? क य न ह? ह र वच र ग तत च लल ह त. र त वरच य य श ल ड ळ य तल अश र ऊन त स रख मल म गत ह त. र तच य ज वन च मर नष अश र वझ नक ऊस, सतत ह च प र थ न र तच य अ तग त ग जत ह त. र त र झ ल ल य ध वपळ म ळ र बच र त म झ य ब ज ल च र नशब ह ऊन बसल ह त. र जव च पण ल व यल स द त म ग प ढ बघण र नव हत. र तच य मन च त कठ र र नष, खर च गड ल स द प झर आणण र ह त. सक ळ आई आल. आल य आल य र तन नस कड न च कश कर न घ तल. र तच य ड ळ य तल य अश र ध र ह य क सळतच ह तय. म झ य स बत इतक सगळ झ ल आर ण न मलय तय च व ळ ल र तच म त तव अस घर पह डल ल ह त य च र तल र ह न र ह न

88 ख त व टत ह त. पण र त र र ज गल ल य ररत कड र तच नजर ज त च, एक सम ध न र तच य च हऱ य वर आल ह त. र क र तच य म त तव च य न ळप क ष एक सप तश ग च मजब त ग ठ र तथ ब धल ल ह त. ज य म ळ घ बरण य च क ह प रश नव हत. त ररत जवळ आल आर ण म हण ल... ब ळ ररत... र त र र ज ग च ह त स न... ज झ प बघ थ ड व ळ... म आह न आत आल... म बघत आत.. त जर र वश र त घ बघ... त क व ह उठण र ग आई... म तर झ प लच न... पण तय ल उठ यल स ग न... ग ल च र-प च वष न सत मल ट ळत य... आर ण आत त पण त च करत य... क वळ अस ल न मक... म गच य जन म त... न मलय जखम ट चण र... आवडत न तय ल... म झ मज घ य यल... त एकच तर आश आह म झ य स ठ... कध नव ह त आज मल तय च कमतरत सत आह. धन य आह स ग प र, त झ य स रख प रग स न म हण न ह श ल. पण बघ न क ळ न कस र वस क ढल त.

89 तय न ह ज व च त म झ य बद लच प र म फ र अप र ह त. एक कड आई ह त, र जच य स ठ म र तच आध र ह त आर ण एक कड त ह त, र जच म प ण र वश व ह त. आर ण आत त च म झ आध र झ ल ह त. नर शब न पण क य व ळ क ढल ह त. र जल टण य स ठ म इतक र वस त ह त. र तच ट आर ण र तच स व क र स द अश व ळ क ल. ज व ह मरणय त र च य प श व ग वर म स वत अर स ततव जपण य च प रयतन करत ह त. न कत च क क आर ण क क पण ह र स पटलल आल ह त. आर ण स बतच म झ एक ट र कर र मत र पण आल ह त. तय न मल र कत तर व ळ बज वल ह त क व स तव य म हणज असण च न ह तर प रत त ह ण स द असत. अस कध च नक समज, न ह च अथ एक असल तर तय च उच च रण आर ण आचरण व गव गळ आह. त न तय न म झ म म ल ग यच. ट र र क गच खर अथ त य न च मल समज व न स र गतल ह त. ज गल त क य महतव च आह, तय न च मल प र तयर क षक कर न खवल ह त. जय ल म झ य आय ष य त म ज गल च द सर र ज अश प व र ल ह त. स बतच ग वच सरप च पण आल ह त. जय न अव ह र न स द सतत म झ प य म घ र च य र वर द च ह त. प रतय क न स वत च हलक मय र त र प न च गल बज वल ह त. आर ण म म त र र जकड र तकड

90 र ह डत बसल ह त. सगळ य न क ळज त ठ व न. एक कड म तय म झ य प ठ श ह त. आर ण म आत ज तच ह त, जय व ट ल ज यल शर र च रचन मल अश ब ज ल ठ व यल ल गल ह त. न य ज घड म ड वर आज म झ य ग त म प परच एक ठळक र हस स ह त. प रतय कजण म झ य त आर ण इतलय त घ तल ल य क य बद ल र च ठ वत ह त. न फ र नर पण न कत च य ऊन ग ल ह त. जय च य जवळ म सगळ कल पन श अर क ल ह त. ऐकल ह त जर व त तपत र वर य यच अस ल तर, क ह तर फ र च गल कर र क व क ह तर फ रच व ईट कर. पण म झ य आय ष य त ज घडत ह त, त क णतय प प र क व प ण य च वग करण ह त त मल कळत नव हत. क रण र नयत च य सम र म झ ख ळण झ ल ह त. सतत ह त असल ल य ज र णव म ळ मल अज न तर हव त क रण र मळ ल नव हत. जय म ळ इतक सगळ असत न ख ल मल र नरथ क असल य स रख व टत ह त. क रण म तय च खर क रण अद पह मल र मळ ल नव हत. आर ण र जथ म तय च य जवळ जवळ ज त ह त, इतलय अथक प रयतन न तरह म तय म झ य म ग ल गल ह त.

91 ब तम य व च न र कतय क च य ह य च आव ज, ररत आर ण म झ आई अश र च य प वस स बत ऐकत ह त. प रतय क व ळ र तच य मन त एकच आत स वर ग जत ह त. र तल च गल म ह त ह त क ह सगळ लवकरच र मटण र आह. च बक च फटक बसण, म हणज म झ य वर आत म तय च श वटच व ळ आल आह, ह र तल च गल य प रक र म ह त झ ल ह त. इकड ड लटर च म र ट ग बसल ह त. सगळ य स ठ म झ य वर ह च बक च फटक, एक प रक रच कध ह न बर घतल ल प रस ग ह त. आर ण जय नस बर हण न मल ब डवर धडपडत न बर घतल ह त. तय च तर म झ य जवळ उ र हण य च पण र ह मत ह त नव हत. तय न तर सगळ उच च अर धक र रड वल य प रम ण र वच रत ह त. आर ण तय त न त च स गत ह तय ज तय न स वत च य ड ळ य न बर घतल ह त. ड लटर च य स ठ खर च ह एक प च त प डण र प रस ग ह त. म बईह न ड लटर ब ल वल य ज त ह त. एव ह न स शल म र डय तफ र जकड र तकड म झ य य आज रपण च व त च लल ह त च. तर र कतय क न म झ य शर र त, क ह व शक त य त असल य च तक र वतक क ल ह त. र कतय क न म झ य वर क ह प रय ग करत य ईल क? अश म गण पण क ल ह त.

92 आपल य जग च अश एक आगळ व गळ ग मत आह. सतत प रतय क ल क ह तर नव न प र हज असत, आत म झ य ब बत र ठक आह. पण जर क ह व गळ आढळ न आल, क ल क ध व घ त ल र तकड. स वत च प स न श करत ल र क व ऑर फसल क म ल स ट ट य म रत ल. र स त रय घरच क म थ बवत ल, पण बघ यल ज ण रच. पण य न र वस त ह र स पटल कम आर ण म य र झयम ज स त झ ल ह त. एक छ ट श ग ष मह रत घडव शकत य च उ हरण ह त म. म र हत स ग यल एक ग मत व ट ल. पण म ह र स पटलल असत न एक हव ल र रव जय त पह र कर ठ वल ह त. क य न व तय च सख र म. खर तर इतलय त ज यच गरज मल र क व म झ य घरच य न कध च व टल न ह. पण अल कड र ठ ड न व च य प ल स कम च ऱ य न क ल ल ह र न र शक ह त. तय च य सम र अख य अख ख य च घ म न अ घ ळ व ह यच. र र वकण ऱ य च तर त हव क कर न ट क यच. जय व ळ स नमनच क स प ल स स ट शनमध न उचलण य त आल ह त. तय व ळ स तय प ल स स ट शनच र सर नयर इन स प लटर ह च ह त. आर ण खर स ग यच म हणज, नमनच ख ल स तय न च क ल ह त. म

93 स ग न बर घतल ह त तय ल, आमच य म तय य ग बद ल, पण तय ल ड ळ य ल र सत नसल ल य आ स वर क ह च र वश व स नव हत. क ण तर प ल न कर न आमच मड र करत य, अश तय च स न वण ह त. आर ण मल ह ग ष प ढ य त व ढव यच नव हत. तय म ळ म ह ल ह क ल ह त. आर ण च ल ल गल ह त. प ल स स ट शनमध न. तय च य स ठ मड र करण र आत तर ट व म हण न तय न फ र प रम ण त आट र पट क ल ह त. सगळ य त आध तय न म झ य र वषय क त ह ल व टण ऱ य र कतय क च, र वर हव ल र ठ व न ब बस त क ल ह त. आईच र क व ररत च म ल खत घ ण ऱ य र कतय क न कठ र स न वण र ल. आर ण वय ग, म तय म ग ल गण अश प रक रच क णत ह ग ष अर स ततव त न ह. अश तय न स शल म र डय वर अस खर लत षण वल र ल. म झ य म ळ थ डलय त प र र षत झ ल ल व त वरण तय न स फ क ल. इतक च नव ह तर पस नल र ममध य म असत न ख ल, म झ रव नग स स ट व ह र नगर ण त असल ल य ख ल त ठ वल. र जथ न एख फ लप खर स द य यल तय च परव नग म ग व ल ग ल.

94 र ज व ळ व ळ ब लण र ड लटर प ह न ररत स वत एक म तय ह त स क र ह त ह त. क रण र वस गर णक ह ण र ब ल स ततय न र तच य मन त म तय च न य नग ड रत ह त. जय म ळ र तल र तच य ज वन प क ष म झ य म तय च फ र ज स त र च त व टत ह त. आत र तच श वटच एकच म गण उरल ह त. र क ज त न म एकट न ज त र तल ह स बत घ ऊन ज व. र जव तपण स थ र मळ ल न ह, क र चत घ च य म तय न तर तर स थ र मळण र. सगळ य च य ब बत त र ठक ह त, फक त म च एक झ पल ल ह त. क क आर ण क क न आईल थ ड स तवन र ल. आर ण ररत ल क ळज घ अस म हणत र नघ न ग ल. न हम स रख आई म झ य कड एक म य ळ कट क ष ट कत र नघ न ग ल. खर तर र तल ज यच नव हत च. पण ररत च डब वग र त च आण न द यच. तय म ळ ज व ल ग यच. आर ण क र चत ह र स पटलच व त वरण वग र स द र तल वत नव हत. सतत र तल आज र असल य च स व ह यच. प टच प र म हण न त ज व च न करत य यच. ररत ह सगळ समज न घ य यच, तय म ळ शलयत आईल प र हज त वढ त र स न ह द यच. आई ग ल य न तर म आर ण ररत घ च त वढ र ममध य उरल ह त. आर ण वर क म र आमच य वर प ळत ठ व न उ ठ कल ह त. र तच य मन च कर ण आर ण वन म झ य श न हम र ज घ लत ह त.

95 तय म ळ श वटपय त तर र तच य श व स ल म च सक षम आह अस र तल व ट यच. न हम स रख म झ य ब डल ख च ल व न, म झ ह त स वत च य ह त त घ तल. आर ण ड क ट कव न त म झ य श ओल य नजर न र हतग ज कर ल गल. मन त न... उठ... न... र... एक मल ररत न व न तर ह क म रण र... एक मल ह क म रण र... स रख म त र जपत ह त, न ज ण र कत व ळ... आर ण तय च सहव स त झ प न ग ल. र त र कसल य तर धललय न त पडत पडत स वरल, ह ज ग आल य वर र तल कळल. म झ शर र हव त ब डवर न च र-प च फ ट वर ग ल ह त. आर ण चट चट च बक च फटक पड ल गल ह त. परत एक र तच घ बरग ड उड ल ह त. आर ण ध वत घ बरतच स ट पच र तन र ठ ठ वल. र त र ब र च य रम य नच व ळ ह त. सगळ र नपर चत र न च य आह र न कत च ग ल ह त. पण परत ररत च हल ल आह, प श टर वषय, ह ओळख न सगळ य न मग ध व घ तल. एव ह न सगळ प ह चल ह त. तर म झ ह हव वर तर ग न ह त. मल प ह न ड लटर पण श क झ ल ह त. आर ण च बक च व र तय च य ह क न श ग ज ल गल ह त.

96 त बडत ब र हम मत कर न क ह व ड ब यन मल ख ल आणल. परत ऑर लसजन आर ण सल ईनवर ल वल. सगळ य न म झ य र वषय एक प रक रच क त हल आत प न ह एक ज ग त झ ल ह त. तय न त व ट ल गल ह त. म झ य बद ल क य घडत आह? कस घडत आह? श वट क य प रकरणआह? सगळ य न र च त व ट ल गल. मल लवकर त लवकर र फर कर व अस सव च मत झ ल. झ ल ल य खळबळ म ळ र कतय क च झ प म ड झ ल ह त. स स ट व ह मध य सगळ क ह र क ड झ ल ह त. र ठ डच फ न क व ह च खण नल ह त. तय म ळ तय च ग ड आव ज करत ह र स पटलच य आव र त न कत च प ह चल ह त. ब ट च य टप टप आव ज न तय न र शड य चढल य आर ण म झ य र ममध य आल. मल बघत च तय ल फ र व ईट व ट न ग ल. रक त न म खल ल शट र त न क ढत न अ ग वर असल ल जखम र स न आल ह त. परत एक रक त न म खल ल शर र ड लटरन क पस न स फ क ल. पण र ठ डच श धक नजर म झ य जखम वर नव हत. म झ य कड एक उपक र तमक नजर ट क न त पड उचल न बघ ल गल. र खडलय उघड न बघ ल गल. च ब क क ठ तर र मळत क? य च श ध श ध कर ल गल. य त न ज त न क ण क ण ल बर घतल क य? तय न च कश च ल क ल ह त. पण प रतयक ष त क य घडल ह त. ह म ह तच क ण ल ह त.

97 श वट तय च श धक नजर क म ऱ य वर ग ल, आर ण तक र वतक कर न त टप टप आव ज करत र नघ न ग ल ऑपर टर र मकड. ऑपर टर र ममध य आल य वर जर कडक आव ज मध य... र श क य च ल आह? आत ज झ ल त क म र त न झ ल आह क? सर म तर बर घतल य, पण म झ र हम मत ह त न ह आह. सर ह त म ह च बघ. र श न र ठ डल क म र फ ट ज ओपन कर न र ल, आर ण त ब ज ल उ र र हल. इतक र त तर मग कश ल प र लस त रत ह त?. घर च बस यच न.. अस गरजत मग र ठ ड फ ट ज बघ यल ल गल. आर ण ज क ह तय न बर घतल, खर तर त प र हल य न तर स वत च घ म घ म झ ल. बघ न झ ल य वर म गच य र खश त न र म ल क ढल आर ण र श न प ण आण यल आ श र ल. खर क य असत, श वट ड ळ य न र सत त च न. म झ य सम र र ठ डन ह च व लय म हटल ह त. पण आज ड ळ य न बर घतल त क य ह त? क य र वच र घ य व? आर ण क य कर व? र ठ डन ह ग त फ र कठ ण प रम ण त पडल ह त. र त र र त फ ट ज त वरच वर बघत ह त.

98 पण तय न तय च य ड ळ य वर र वश व स बसत नव हत, क खर च अस ह ऊ शकत. आर ण जर क ह खर अस ल तर च कल म झ. आपण ऐक यल ह त पवनच. जर तय व ळ स म तय च म त क ल असत, तर आज पवनवर ह प ळ नसत आल. र कत च कल म झ, र नयम च य ब ह र पड नय म हण न आज म ण सक च य कत त व ल म कल म. पण न ह... ह ज क ण आह य च श ध आत ल वल च प र हज. पण क ण अस ल ह? जय ल इतक अक र र वक र ळ र प आह, तय च य न सतय प रर तम न व र ह त त. आज र ठ ड र वव चन त ब ड न ग ल ह त. तय च क य च कल आत त ठरवत ह त.

99 ८)नमनच ट... स ध मह र ज श ब ल न झ ल य वर, म झ य मन च प त त झ ल ह त. नकळत तय न मल ख प क ह स र गतल ह त. अर स ततव च प र व ह मल तय न ड ळ य खत र ल ह त. जय म ळ सतय आर ण सतव य मध य क य अ तर आह ह म ज ण शकल. ग व कड परतल य वर म झ य वर थ ड फ र झ ल ल ब ल सगळ य न अच क ह रल ह त. पण न मक क य झ ल? अश र वच रण र फक त ररत ह त. तय र वश क ठ तर ज यल र नघ ल ह त, क रव जय त र तच प ऊल पडल. क य म लक क ठ च लल? र तच पर हल च प रश. अग क ठ न ह... मल नमनच श ध घ य यच आह न... तय च य स ठ स शल म र डय वर क ह तर प रयतन करत.

100 अच छ... प रव स कस झ ल? क ह मन स रख घडल न!!! क क ह अज न र वपर तच ह ण र. टल क य त म ण स? जय न त ल त थ ल र ल ह त. न ह त तर टल न ह, पण तय प क ष ह अस व यक त र मळ ल. जय न मल तय प स न एक सम ध न र ल. र च त म क त क ल... तय न मल अग कसल ह त र स न त स र गतल. मल आत क य कर यच म हण न? मग म र तल अतप स न इत पय त सगळ कथन क ल. आध त घ बरल, मग रड यल ल गल. क व ह स पण र र ह सगळ... त झ य स बत जगण य च एक स वप न बघत आह म. क व ह त प ण ह ण र. त नसत स न तर श व स क डल य स रख ह त म झ. पण कळत न ह मल न मक क य कर व? त न हम अस ड ळ य सम र र ह व अस मल व टत. श वट म पण म हण ल... अस न न ग.. श वट नस ल तर म त झ च अस न, य एक च व लय त र तन र मठ स ल प डल. आर ण म र तल क ह च न म हणत उ बरठ ओल डल. त म त र म झ स वल स द प सटश ह तपय त म झ य कड बघत र र हल. खर तर मल र तच मन खव यच नव हत. पण घडल ल य ग ष श समरस ह ऊन म र तच य श

101 क ढल ल सलग अस म हण शकत. आर ण खर तर मल य ऊन त न र वस झ ल ह त, पण म र तल शब च ह र नर प र ल नव हत. उलट ख ट ब लल ह त. नमन बद ल स शल म र डय वर क ह तर प स ट ट क यच आह म हण न. नमन बद ल फ र आध च च कश पत र च ल क ल ह त. तय च य न बरच ल क शन घ ऊन तय च य घर न र मळ ल ल न व, पत त आर ण तय च य म र त रण च य ट यच य व ळ ह सगळ म क व ह च क ल ह त. पण आज क ण तर मल फ न क ल ह त क एक व ड य स रख म लग र ज य मठ त य त न र सत. मठ त क य त ब ब असत म हण, थ ड फ र य त रत त र च य ग ष करत तय म ळ ज त त तय च य कड क ह र त र म णस. आर ण तय त आमच य त असल ल नमन, आम ह सगळ य प क ष र त र ह त, ह सगळ ज ण न ह त. तय म ळ त क ठ ज ण र ह स द म र हत ह त. नमन अर तशय क वळ य मन च ह त. आर ण एक म क ऱ य मन च. ग र म ण ग त चण य च य झ ड वर चढवण म हणत त तय प रम ण एख द ग ष बद ल तय ल वरचढ कर न स ग व तर ह म ण स त करण रच. आर ण र त र तर इतक क ह रर बर घतल य वर र त र झ प यल स द, सतत तय च य म ग वर अस यल प र हज असत. पण ह इतक र त र सगळ य च य नकळत एकट कस क य र ह यल र शकल य? ह

102 एक प रश र चन ह ह त. आर ण वर असल य ब ब वर तय च क व ह प स न र वश व स बस यल ल गल. य सगळ य च उत तर फक त त च ऊ शकत ह त. आज जय न मल फ न कर न नमनबद ल स र गतल ह त. त म झ लल सम ट आर तय ह त. त मठ सम र इल र लट रक क न च लवत, आर ण तय र वश तय च आर ण म झ ट झ ल ह त. नमनच श ध करत य ह तय ल म र हत झ ल आर ण तय न तस मल फ न ल वल. म तय ल सगळ य त आध प व स चन र ल ह त. तस तय न नमन आत एवढ य त य ण र य ट ईमल तय न मल ब ल वल. सहज गप प ग ष आमच य च ल असत न च अच नक आर तय ख कसल. म त व ह च ओळख न घ तल, आर ण म ग वळ न बर घतल, तर घ ईघ ईत नमन ज त न र सल. च लत न तय न इकड र तकड बघ व अस क र चत तय ल व टल नस व. श वट ज त न म ग आपल क ण प ठल ग तर करत न ह न, अश त य न न क ल. आर ण त मठ च य प रव शद व र त न आत ग ल.

103 श वट मठ तल ब ब स गत य तर क य? मल ह तय च उत स कत ल गल ल ह त. आर ण न मक ग ल य वर तय च सम ध न तर कश प रक र ह त. ह स द मल ऐक यच ह त. म हण न नमन म ग म ग म स द ग ल. प रव शद व र प स न म ठ य लन पय त स व गत ल र ग त ग र लच पसरल ल ह त. र जथ र तथ तय ब ब च क ह म न यवर न आश व त न च प स टर अडकवल ह त. मल तय त इ टर स ट नव हत, म हण न मग म परत नजर अव ह रल आर ण प वल उचलत लन त आल. लन त हज र ल क बसत ल अश स य ह त. ज ग ज ग ग द अ थरल य ह तय. एक ब ज ल प र ष आर ण एक ब ज ल र स त रय य च ल म ठ र ग मल र सल. क ण च य अ ग त र शरल ह त, क ण ल क ण तर ल वल ह त, क ण च तर स म त ग ल ह त, अस अन क आज र आर ण उप य फक त एकच "य ग ब ब ". न कत च क ण तर "य ग ब ब क जय" म हण न उच च रल म हण न तय च न व तर म ह त झ ल. इतर स रख म स द प र ष ज त च य र ग त ज ऊन बसल. सम र सऱ य र तसऱ य न बरवर नमन ह त. अच नक एक ग हस थ आमच य कड आल आर ण म हण ल, जय न क ण ल लवकर त

104 लवकर य ग ब ब च म ग श न हव आह तय न म झ य बर बर य. पण तय च व गळ प स ह त ल. नमनन तय ल ह क म रल. प श च प ड कर न तय च य ह त त र ल आर ण तय च य म ग म ग ज ऊ ल गल, त नजर आड ह ऊ नय म हण न म पण तय च य म ग म ग ज ऊ ल गल. तय ग हस थ न तय च ब ज ल थ बण य स स र गतल, आर ण त तय च य ब ब कड च ल ल गल. म हलक च नमनल ह क म रल, तय न म झ य कड वळ न बर घतल, आर ण तय च य च हऱ य वर परत र नर श च व पसरल. अस व टत ह त, मल बघ न त आन र त न ह, तर म झ य म ळ तय ल त र स ह त आह. म तय च य जवळ ग ल. पण क ह श अ तर वर ज त तर त र नघ न ज ण य स ठ बघत ह त. थ ब नमन... तय ल ह क म रल म... तय च य जवळ आल. बर घतल तर त म न ख ल घ ल न उ ह त. म झ य श ब लण य च तय ल आत त व टत ह त. इतलय र वस न तर त मल टत आह पण कस आह स? ईकड क ठ आल स? अस स ध प रश स द तय न मल र वच रल नव हत. एरव अस कध झ ल च नव हत. त ब लण र ह अप र क षत ह त, पण मग म च स र व त क ल.

105 नमन म झ य प स न पळ क ढ न जर त ल म क त र मळत अस ल, तर र नष क रण क ढ. पण जय अथ ह सगळ त ल च गल य प रक र म र हत आह. त अस व ग तर कस शकत स. न म तय त झ च कण र आह, न म झ. पण मग इतक लप छप... कश स ठ?.. य असल य ब ब कड य ऊन क ह ह ण र न ह. तय स ठ आपल य ल च क ह तर कर व ल ग ल. आपल य ल च क ह तर म ग श ध व ल ग ल. एव ह न ह सगळ ऐक न क व ह च नमनच ह य र पळवटल आर ण तय न मल घट ट र मठ म रल. तय च य ड ळ य च य प ण य न म झ य ख द वर ओलसर अस स पश ज णवल. सव कर न पह व पवन, आय ष य त क ह च अप र र ह नय. चल र मत र त झ इच छ आह, तर मग य ऊय बघ न. ब ब जवळ ग ल ल ग हस थ आम ह ल ह तव र कर न ब लवत ह त. सम र फ र म ठ अस स ट ज ह त. जय त एक ब ज ल हवन प टत ह त. एक ब ज ल र वर चत र अश क ळ य र ग च य ब वल य ह तय. तय वर र न ब, क क, ट चण अश क ह र वर चत र वस त ह त य. आसन वर पद सन ग रहण क ल ल त र वर चत र ब ब क क व च आडव र घ तय न आपल य कप ळ ल म खल ल ह त. त ड न सतत कसल य तर म त र च उच च रण करत, कमर त न ड लत ह त. न र स त रय तय च य स व श ह तय. ड लय वर ब धल ल य फडलय वर तय न उजव

106 ह त म डल आर ण नमनल अस प ढ य त बसवल. म ब ज ल च बस न त क य र वच रत? र क व क य करत? बघत ह त. क ल स र गतल ल प ण र वध क ल क य? ह मह र ज क ल. त झ य अ ग वर न स त व ळ त र न ब घ ऊन, तय च उत र क ढ यच ह त. आर ण ग पच प क ण ल न स गत र नज न ज ग वर फ क यच ह त. ह य मह र ज म अग तस च क ल. म ख मल र शकवत य... त झ म गळ अज न ग ल न ह आह, तय च पररम र वस र वस व ढतच आह. नलक च त क ह तर च क क ल आह स. म क ह च क क ल न ह मह र ज, त म ह जस स र गतल म तस च क ल...

107 म ख मल र शकव नक, त झ म गळ ज ग वर न ह, र वस र वस त ल प त ह त च लल य... त ल आत परत नव न प ज कर व ल गण र आह. तय र शव य त ल आन ज वन कध च र मळण र न ह. आर ण लवकर त लवकर त प ज उरक न घ... मग आन आह. ह य मह र ज. तय प ट त प ज ल ल गण ऱ य स मग र च प स जम कर. आर ण ह र वभ त घ. र ज सक ळ द प र स ध य क ळ स वन करत ज... र नघ आत... मठ च य ब ह र आल य वर मल नमनच फ र र ग आल ह त. क य च लल य नमन... य असल य फ लत ल क म ळ च न, आपण स वत च स मथ य घ ल न त. पण आत त तर य ल बळ नक पड. मग क य कर? म र हत आह आपल त न र जव व च र मत र आपल य ल स ड न ग ल त. आर ण आत आपण घ च उरल आह त. मल अस न ह मर यच. मल जग यच आह. आय ष य त अज न ख प

108 क ह बघ यच ब क आह. आर ण य स ठ म व ट ल त कर यल तय र आह. ब ब च क य? म आत अम ररक ल स द ज यल तय र आह. जर मल सम ध न र मळत अस ल तर. मग क य त ल इथ सम ध न र मळ ल. ( त इकड र तकड बघत म न ख ल ट कल तय न ) अर जग यच क ण ल न ह आह. क य तय र तघ न जग यच नव हत? क य मल जग यच न ह? म हण न क य अश ब ब च प ट र यच. तय च य वर अस प स उधळ यच. अर जय ल स वत च र वष य म ह त न ह, त क य त ल स ख र मळव न ण र. म हणज म हण यच क य त ल? बघ... ज आपल य नर शब त आह न, त घडण रच आह. तय त क ण च ब ल कर शकत न ह. य सगळ य त एक फ र म ठ रहस य डल य, जय च त ल यर तक र चतह म र हत न ह. आपण त ग ष घ लवल, तय म ळ आपण आपल र मत र गम व न बसल. पण आत मल क ण ल च गमव यच न ह. ग ल य क ह र वस त म क य क य बर घतल, क य क य र वच र क ल, ह त ल क ह च म र हत न ह. आर ण

109 म परत एक नमनल ज ग च ट आर ण स ध मह र ज च महत त व तय ल स र गतल. इतक सगळ प र ठश ल गल य तर त ल तय च क ह र च त न ह. इतक स ध कस र ह शकत स य र. पररर स थत य च सवय कर न त. जस क त कर न घ तल स. कध ह घ बरण र, आज असत स न एकट च. क ण च य आध र त न ह, क ण च य व स तव य त न ह, स वत ल ब लत न कध बर घतल स स वत ल. म रकटल ह त र ज वन ल. सद मरण प वल त व ह त एक मरणय ग अस ल म हण न म गप प र र हल. खर स ग यच म हणज तय व ळ तर त झ य ब लण य वर म झ र वश व स नव हत च म ळ. पण अमर तर म झ य सगळ य त जवळच य र ह त. तय र वश सद च य मरण न तर म मग प ण य ल स थ र यक झ ल. प च आठ मर हन ग व कड परतल च नव हत. आर ण क म च एवढ र डप र शन ह त क क ण ल फ नह कर व स व टत नव हत.

110 तस पण आम ह सगळ त ल व ड य तच क ढल ह त. तय म ळ अमरन आर ण प र पन त ल र डस टब न करण य च र वच र क ल ह त. तय म ळ आम ह फ रस त झ य क न ट लटमध य नव हत. पण तय र वश र त र अच नक स ड ब र एकच य रम य न अमरच फ न आल. व न आर ण य असल ल तय च आव ज म कध ह र वसर शकण र न ह. य क न न ऐकल ल च बक च व र म ब ईलच य स प करवर स पष पण ऐक यल य त ह त. आर ण प ठ प ठ अमरच य व न च य रल ल य ह क र कत व ळ म ह त न ह. म फक त फ नवर ह ल ह ल करत र र हल ह त. तय ह र वश त म ह म झ य श ग मत क ल अस ल, य र वच र न म न बर च ज कर न ट कल ह त. आर ण इकड अमरच य म तय च व त त मच य सगळ य च य क न वर आल. य च अथ त ल व टल ल य गमत म ळ, त अमरच य मरण ल आल न ह स. पण मग प र पच य मरण ल क आल न ह स? तय न तर म वष र अज न म हनत घ तल. र मत र न क य त ड खवण र म हण न. श वट म हनत च फळ र मळ ल. म झ प र ज लट प स झ ल. ब सल त प र ज लट ख प आवडल, ब सन तय ल र वकत घ ण य च ठरवल. तय स ठ तय प र ज लटच ड म द यच ह त. तय व ळ सहज

111 घ ईघ ईत म ऑर फसल र नघ ल ह त. अच नक प र प मल रस तय च य कड ल ट र र फक वर टल. म घ ईत असल य म ळ फ रस ब ल शकल न ह. म हण न म झ नव न न बरच क ड म तय ल र ल. आर ण आठवण न स य क ळ फ न कर म हण न तय ल स र गतल. पण तय न क ह फ न क ल न ह. आर ण प र ज लटच य नगड त असत न म स द तय कड प र हल न ह. जय र वश ऑर फसमध न घर आल य वर मल फ न आल तय र वश प र ज लटच य अप रर तम यश न तर ब सन ख स प ट ठ वल ह त. तय प ट त जर ज स त प रम ण त अल क ह लच प रम ण घ तल य म ळ मल फ र नश चढल ह त. पण जस अमरच र चत रर वर चत र फ न आल ह त. तय चप रम ण प र पच पण फ न आल ह त. श वटच तय च एकच ह क क न त ग जत ह त. नमन व चव... मल व चव मल... आर ण त च बक च फटक स प करवर स पष ऐक य त ह त. नश म ळ तय ह व ळ स मल क ह च कळल न ह, आर ण म झ प न ग ल. सक ळ ज ग आल य वर म प र पल ररटन फ न ल व यच ख प ख प प रयतन क ल, पण फ न ल गतच नव हत. तय न तर एक- न मर हन य न म आपल य ग व कड परतल. घर आल य वर कळल क अमरच आर ण प र पच म तय झ ल आह. आर ण न ह व ळ स तय र वर चत र क रण म ळ तय च म तय झ ल आह ह म झ य लक ष त आल.

112 पण सगळ य त व ईट मल त व ह व टल क म एक र मत र अस नस द तय च कश प रक र म त कर शकल न ह. म र हत आह पवन, श वटच ह क तय ल च म रल ज त जय च य कड न क ह अप क ष असत. आर ण त तर म झ सख ख र जव व च र मत र ह त. म ग मत समज न तय च फ न क पत र र हल आर ण त र तकड श व स स डत र र हल. पण म तय च क ह च म त कर शकल न ह. म तय च क ह च म त कर शकल न ह. ल ज व ट ल गल मल, तय न मल र मत र म नल य च. तय र वस न तर म र वच र क ल. त तय र वश ब लल ल खर आह. म अख ख मर हन घर च य ब ह र र नघ ल नव हत. आर ण तय र वश र नघ ल तर र वच र कर नच. म तय र तघ न घ ऊन ग ल य, उरल आपण घ फक त. पण आत य घ प क पर हल क ण आह? ह म र हत न ह. जर म झ म तय प र हल अस ल तर आध च मल तय च प व तय र क ल ल बर. घर न र नघत न एकच र वच र क ल. क ण ल च य ब बत त क ह स ग यच न ह. क ह च क नसत न आपण ज र शक ष गत य तय च ख आपल य घरच य न कश ल, तय म ळ तय र वस प स न य थ लप न असत. ज वन जगण य च, जगर वण य च प रयतन करत, सतत क ण

113 त र त रक च य श ध त तर क ण म र त रक च य श ध त. ज ण कर न म झ य जगण य च र वस व ढत ल य आश वर. मग इतलय र वस त क य र मळवल स? आर ण ह त अश ब ब वर र वश व स ठ व यल ल गल स, त तर एक न बरच न र स तक ह त स. मग य न त कस क य पडल स? अर पवन... अस र कतय क प रस ग आह त. जय न आपण य ग य ग म हण शकत न ह. आर ण ज य ग य ग नसत त वय ग असत. अस क ठ तर व चल ल आह म. जय अथ त झ न व घ ऊन तय इसम न त ल ब ल वल, नलक च तय ल त झ य कड न क ह तर प र हज ह त. तय ल अप र क षत ह त पण र ल तर क य म तय. अर ह पण स र गतल न, तय न आपल य म तय र वषय कल पन र ल ह त. त मह र ज एक र शष य ह त. ख द स ध मह र ज न च मल तस स र गतल ह त. आर ण सम र ज ऊन त च आपल य ल म तह कर ल, अस तय न मल स र गतल ह त. मग त ल क य व टत? आत क य कर यल हव? क रण फ र त र सल र म य अश ज वन ल. म अस ब ल न स ग शकत न ह.

114 अश पद त न म झ य त एक प रक रच न य नग ड र नम ण झ ल आह. त ल म र हत आह, म झ म त र ण ररन. ज त न र तच य ड ळ य तल अश र बघण अवघड झ ल ह त. जय र वस प स न मल ह सगळ म र हत झ ल. तय र वस प स न म सगळ य च न च स ड न र ल ह त. कध क ण च य नजर स पड नय. म क ठ आह तय च थ गपत त ह ल ग र ल न ह. पण आज त श धल स. खर तर म झ असल य ग ष वर र वश व स बसत न ह र. क रण जग सम र आपण क ह खवत म हटल, तर तय न प रतय क ग ष च प र फ प र हज असत. आर ण इतलय त अश ग ष घडत आह क तय च क ह प र फ जम ह त न ह. र वच र क ल क य च य वर म ग क य क ढ यच, पण स चतच नव हत. घर न कत च एक व त तपत र वर य ग ब ब क चमतक र म हण न एक प स ट प र हल. तय वर क ह जण च अन व व च न प र हल, त व ह न र हव न मन त एक अप क ष ज ग त झ ल. क ह न ह य च य कड क ह उप य अस ल, तर कर न बघ यल क य हरकत आह. ग ल य मर हन र त म झ प चव य तर इथ य ण झ ल आह. पण क य? प रश त च आह त क यमच. ह बघ असल कर मत अ गठ स द ब ल वल. (ह त तल अ गठ खवत. )प र डत ल इव ह ब लत -ब लत म झ ड क ख न ज त. य त क य नक त प रयतन क ल. पण श वट

115 र नर श च ह त ल गल. मन त न र कत तर व ळ व टल. त झ ट घ य व, पण घ बरत ह त. अर घ बरण य स रख क य? जश त त झ य पररर स थत श उचल ख ल ल. तस च म पण ख ल ल. फक त त च न ह तर म पण स सल आह. आज आपण घ म तय च य एक च व ट वर आह त. आर ण घ न ह आत आपल ज वन जगण य च प र प र प रयतन कर यच आह. फक त एकच ग ष मन श ब ळग, त कध ध र नक स ड. न ह स डण र र मत र... आत त झ य स बत म एक नव य उम द न जग यच ठरवल आह. पण म झ एक अट आह. ज पय त म तय प रकरण सम प त ह त न ह. त पय त र ललज मल क ण च य नजर त आण नक स. म झ आई-वड ल र वच रत ल, तर मल क ह च म र हत न ह अस स ग. पण अस कस ब लत स त. त आपल आई-वड ल आह त. तय न आपल क ळज नस ल तर क ण च अस ल. जर आपल य आय ष य त अग थ ड र वस असत ल, तर त प ण आपण तय च य च सहव स त घ ल व.

116 म सगळ य ग ष न र ज ह त. पण आई-वर डल च य ब बत त म तय न रडत न न ह बघ शकत. तय प क ष म क ठ तर आह य च सम ध न तय न श वटपय त अस. आर ण कध व ळ र मळ ल च तर ररन ल ट न, म झ य र वषय अस क ह व गळ ब ल, क त स द मल र वसर न, क ण श तर लग न कर यल म कळ ह ईल. मल ह सगळ आत त प स नच कर व ल गण र आह. क रण म झ सगळ य च य नकळत र नघ न ज ण च गल आह. पण तय न अस रडवत ठ वण च गल न ह. करश ल न र मत र म झ य स ठ एवढ. त झ य स ठ सगळ कर यल तय र आह. पण मल व टत क त च कत यस. त झ ह अस व गण, मल पटत न ह आह. त र वच र कर य वर. क रण ज स ख इतर स बत व टल, आत तय च ख च य प रस ग त सगळ य प स न लपव व. अर क ण तर म हटल य क म णस क द स रख वत ल जम कर व. ख कध च कम ह त क म नय आर ण त ह चलक ट ळत यस. त ल न ह कळण र पवन. पण त ख मल कध च सहन ह ण र न ह. ल ह मग म ह य जग त अस न र क व नस न, पण त ल म त र म झ य म त र च शपथ आह क त त करण र.

117 म झ य कड तस पय य नव हत च. म हण न म एक र नर श च उस स ट कल, आर ण ह क र र ल. पण न तर म झ ब ल यच क ह च र हम मत नव हत. आर ण त ह इकड र तकड बघ ल गल. श वट न त कस र टकव यच य नमनन मल र शकवल. स ख च ब ट धर न ख च ड गर चढत न म र कतय क बर घतल. पण ख च अख ख ड गर ब ज ल घ तल ह त तय न, आर ण स ख च क षण स ख तच ठ वल. तय च वन ह य ल र चर न ज ण र ह त. तय म ळ म तय च क त क कर व र ततक मल कम व टत ह त. क ठ र हत म य त त झ य बर बर.? म हलक च तय ल र वच रल... न ह पवन म तय च य म ग वर आपण जर क एकत र असल, तर इथ न म झ व ट म त र व गळ आह. त ल जर कध मल ट वय च अस ल, तर य न बरवर क न ट लट करत ज. एक क ड ह त त त त म हण ल. हल ल मल त झ क ह च कळत न ह य नमन. न तय श इतक न र स तकपण बर न ह. र ललज पवन.

118 ओक ओक जश त झ मज. आम ह र नघ यल ल गल. प ठम र तय ल ज त न बघ न न र हव न मल अस व टत ह त. क त मल स ड न च लल य. तय च य बद ल मन त त च स वट उ र यल ल गल ह त. अर च य... नमन एक र मर नट थ ब.. म जर ज र न च ओरडल. अर ज महत त व च ह त. त तर म र वसरल च बघ, ब लण य च य न त. ह त अस कध कध. पण क य र वसरल स त तर स ग आध? प ढरप रल आपण ज व ह ग ल ह त. तय इसम न मल ब ल वल आर ण म तय बद ल मल स र गतल. ह मल म र हत आह. त क य र वसरल स त स ग? अर ज त न तय न एक थ ल मल र ल ह त. म त झ य ब गमध य ट कल ह त त. श ल क जर... क रण त एकम व व ट आह तय च य आध र न आपण म तय च य व टच ल त न ब ह र र नघ शकत.

119 ह त थ ल म बर घतल आह. ब ग न व वरत न म झ य ह त त आल ह त त. उघड न प र हल स क र तल कध? न ह म उघड न तर प र हल न ह. पण मल व टत त आत पण ब गमध य च असण र. क रण घर न र नघत न म ब गमध य ठ वल य च आठवत आह. त त थ ल आण न त स क? व टल य स म इथ च थ ब न त झ व ट बघत. बर थ ब न र ह... म लग च य त. क ह व ळ न त त थ ल घ ऊन आल. आर ण मल क ह तर क म आह, अस म हणत घ ईघ ईन र नघ न ग ल. खर तर म झ आर ण नमनच ट म हणज य थ ल स ठ च ह त. क रण मल आर ण तय ल म तय च य ढ त न ब ह र क ढण य स ठ, एकम व ग ष म हणज त थ ल. आज इतलय पररश रम न तर म झ य ह त त ह त. च हऱ य वर एक प रसन न

120 ह स य उमटल ह त. नलक च आश च र करण म झ य ह त त असल य च मल आ स य त ह त. तर र मत र न अस क य असत त य थ ल मध य? ज म त य च य त वड त न पवनल ब ह र क ढ शकत ह त? ह र स पटलमध य असल ल पवन क य स ध र शकण र? म तय च य ज ळ य त अडकल ल पवन स टण र क य? प रज गढश अज न पय त क णत च न त आल न ह त न!!! य सगळ य च उत तर र मळत ल त म ह ल सऱ य ग त. क ह च कल अस ल तर ण -घ ण. सर ग लवकरच य ण र. पण तय स ठ कळव त मच मत...

121 ई स ह त य प रह ष ठ नच र व वर ष. क ह क ज र य च ई स ह त यवरच चवथ प स क. क र त क हज र च प र र जल ह य त ल अर त ग म ग र म ण ग त ल एक य वक. पररर स थत च य र नख ऱ य न तय च य त ल ल खक ल करपवण य च ख प प रयतन क ल. तय त न तय च श ल आर ण ष प ण य म बईच य अर जनवग प स न व गळ. तय म ळ तय च य कथ मध य आशय च त क आर ण अर व यक त मध य ठ स म डण अस नह तय च य स र हतय ल म हण व तस प रर तस र मळ त नव हत. तय न च म हट ल आह क र लह ण य प क ष ज स त ट न शन य त त र लह ल ल सऱ य ल खवण य त. पण ई स र हतयवर तय च पर हल त न प स तक ग जल, व चक न व ख णल त व ह म त र तय न ह र प आल. अस अन क तर ण ल खक ख प छ न र लह त आह त. म ठ य ल खक च य त ड स त ड आह त. पण त य न य ग य अस लल टफ़ म र मळत न ह. त य च प स तक प रक र शत कर यल प रक शक धज वत न ह त. क रण त य च न व प रर सद नसल य म ळ त य च य प स तक च र वक र ह ईल क न ह य बद ल प रक शक स श क असत त. आर ण जर य ल खक च प स तक व चक सम र आल च न ह त तर

122 ल क न त य च न व कळण र कस? य द ष चक र त स पड न अन क तर ण ल खक च य र पढ य बरब द झ ल य. पण आत अस ह ण र न ह. इ टरन टच य सह य य न नवल खक न व चक च य नजर पय त प ह चवण य च क म आत अन क स स थ करत आह त. ई स र हत य प रर तष न ह त य त ल एक. स म र ५ ल ख ह न अर धक व चक पय त य नव न ल खक न न ण य च क म ह स स थ करत. प ण र वन म ल य. ल खक न ह क णत ह खच न ह. आर ण आज न उद य ल खक न भरघ स म नधन र मळव न द ण य स ठ ई स र हत य प रर तष नच प रयत न च ल आह त. नव न ल खक य यल हव त. भक कमपण उभ रह यल हव त. त य न त य च य त य च य दज न स र म नमर तब र मळ व. म नधन र मळ व. परद श त ल आर ण सव द र क न क पऱ य तल य ख ड य प ड य वर ल नवव चक न दज द र स र हत य र मळ व. य च आमच य प र रण आह त. नवनव न त कदव न ल खक ई स र हत य कड वळत आह त. त य न त य च य कस न स र प रर तस दह र मळत. क ण ल भरघ स तर क ह च य व ट य ल ट क ह य त. य ट क ल positively घ ऊन ह ल खक आपल कस व ढवत न त त. स र च न ईक, प रफ़ ल श जव, भ ग यश र प ट ल, क मल म नकर, स रज ग त ड, अन प स ळग वकर, ब ळ स ह ब र श प, च दन र वच र,

123 स रभ व गळ, यशर ज प रख, च द रश खर स व त, स यम ब ग यतकर, ओ क र झ ज, प कज घ र, र वन यक प तद र, च द रक त र श द, र नर जन क लकण, च र लत र वसप त, क र त क हज र, गण श स नप, मन ज च पक, मह श ज धव, मन ज र गरस, म द ल प ट ल, र नल श द स ई, सनह पठ ण, स जय बनस ड, स जय य रण, श तन प ठक, श र र णक सरड, श भम र कड, स ध कर तळवड कर, र दप त क ब ड, भ प श क भ र, स न ल स म त, क तक शह, र वर नत द शप ड, स रभ क रग वकर, र मर ल द क लकण, श भम प ट ल, आर शष कल, स र द र प थरकर, प र त स व त दळव, र नर मष स न र, उम क ल ह, गण श ढ ल, सर चन त डकर, मह श प ठ ड, अर भज त प ठणपग र, क र त क हज र, र करण दशम ख, जगर दश ख द व ल, म ध र न ईक, र वश ल दळव, ग र क लकण, र जत श उब ळ, र प रतम स ळ ख, प रर तक म ह त र अस अन क तर ण ल खक स तत यप ण ल खन करत आह त. इ टरन टवर ह श मर ठ ल खक च कम कध च नव हत. आत ह स च य वरच य प यर वरच, ल खन कड ग भ रपण पह ण र आर ण आपल य ल खन ल प ल प डण य कड लक ष द ण र तर ण ल खक य त आह त.

124 ह नव न ल खक च म र फ़ ज मर ठ भ ष ल नव न प रक शम न जग त स थ न र मळव न द त ल. त य च य स र हत य च य प रक श ल उज ळ र मळ. व चक न आन द र मळ. मर ठ च भरभर ट ह व. जग त ल सव त क ष स र हर त यक प रसवण र भ ष म हण न मर ठ च ओळख जग ल ह व. य सव त ई स र हत य च ह ख र च व ट अस ल ह आन द. य यश त ई ल खक च र स ह च व ट अस ल य च अर भम न. बस स. अज न क य प र हज? स न ळ स म त ट म ई स र हत य प रर तष न

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

MAR मग येशू आला आणि बोलावले VGR

MAR मग येशू आला आणि बोलावले VGR मग य श आल आण ब ल वल स त य ह न, 11व अध य य 18व य वचन प स न स व त क, म व च इ च छत. ब थ न य शल म जवळ म हणज त थ न प ऊण क स वर ह त. त थ यह प क प ष कळ ल क म थ र व म रय च त य च य भ व बद दल स त वन करण य स आल ह

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 समजप व क व चन मजक र च क र :- अज द. २ डस बर २०१५ त म. म य य पक, ज ह प रषद थ मक श ळ र मप र, त. ज. स गल. वषय :- ब बळ पध त सहभ ग ह य ब बत अज द र :- सद शव पर जप म. मह दय, म आप य श ळ त ल आठव च व य थ आह. श णक

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ टप प ह त, त वढ च स त र स ध रण च य द ष ट ख ल फ र महत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Amruta_Maza_NIRMAN_Prawas

Microsoft Word - Amruta_Maza_NIRMAN_Prawas म झ नम ण नम ण व स ग ल द न वष म प य त South Asia Network on Dams Rivers and People (SANDRP) य स थ बर बर क म करत आह. न, य य वर ब धल ज ण र धरण, य धरण म ळ नम ण ह ण य पय वरण य आ ण स म जक सम य, य नम ण ह य म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

???? ??????? ?????

???? ??????? ????? ॐ ऐ ह क ल मन द व य वच च मन द व म मन द व स त मन द व - म गल आरत स तप ड नव सन मन म त च आरत ॐ नम भगवत मन म त नम मन द व म गर व स य सध द भ कल य ण क र णम वन द मन द व स व म मन व च छत द य नम 1 मन द व स त मन द व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य http://drugsfreeindia.com/ सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य त आल. थ पन मन वक. अश क श ल य य अ य त झ ल. य च स बत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219 ल ख --} http://wp.me/pzbjo-cy अम तम थन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ ( अ तन द म सक य फ व र २०११ य अ क त स झ ल ल ल ख) मर ठ भ ष, स गणक व म हत त न मर ठ च स गणक करण व म ण करण आ ण मर ठ स ठ व मर ठ त

अधिक जानकारी

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन 2016-2017 सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ मध ल अ श त श क, श ण स वक य न प द र श णश पद वक अ य स म स ठ व श म हत प तक मह र

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र अध क र कड न स द श न प तमत आण अन प लन च आमच वचनबधदत वर स ह त भर द त प र य सहक र न व स प वअस आच र स ह त क णत अपव द प वन, जगभर त ल आपल क णत र च लन मध क

अधिक जानकारी

book-samaajvaadi-vivekanand-v11-16jun15

book-samaajvaadi-vivekanand-v11-16jun15 त वन सम जव द वव क न द ह श ष क व च न त ह आ य च कत झ ल अस ल. ह द वव य ख ट य च र म ळ वव क न द च खर वच र ल क पय त कध प ह चल च न ह त. य च तम एक ह द वव द स य स हण न ल क य क ल ग ल. व म वव क न द स र य मह प ष न

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ळ म वत ल ज ळ न घ तल ' अस २० न हबर य र ज ह ण लय त द

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य य ग य न मत रनर द त रशत आक त य क ढ. 3. प रत य क म ख

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन

श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन त न क ळज पण द ख व य स कळप त ल जन वर न व वध र ग च ल

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 य प र ब क च र य करण - एक ट प - ब क ग नव न आ ह न त वक : ड.प ट ल क.क. य पक व अथ श वभ ग म ख क.स. कमलत ई ज मकर म हल मह व य लय,परभण म ज अ य, 36 व व ष क र य अ धव शन, मर ठ अथ श प रषद. अ लकड य क ळ त ब क ग त अन

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation link to song mazi ladki sushila म झ ल डक, म झ, म झ ल डक स श ल मल एकट य ल स ड न; ग ल द सरय ट क ल... स श ल ल उ च ह त, ट च ह त, ह त त ग ररप न ग ल वर एक त ळ, त च म झ स ल...स श ल ल एक ह त स वक र, त य च इस ट

अधिक जानकारी

घ म कर क म श! क त घ म य त आह! ट ळ आल! म बईच य उन ह ळ य त ह व त ग न उच च रल ल व क य न हम च ऐ यल ममळत. चल प श खपण ऱ य सगरण, बस क व ल ल प ड यल ध वण र च र

घ म कर क म श! क त घ म य त आह! ट ळ आल! म बईच य उन ह ळ य त ह व त ग न उच च रल ल व क य न हम च ऐ यल ममळत. चल प श खपण ऱ य सगरण, बस क व ल ल प ड यल ध वण र च र घ म कर क म श! क त घ म य त आह! ट ळ आल! म बईच य उन ह ळ य त ह व त ग न उच च रल ल व क य न हम च ऐ यल ममळत. चल प श खपण ऱ य सगरण, बस क व ल ल प ड यल ध वण र च रम न, म द न वर ख ळण र क टव र आणण स ईट वरच य उन ह तह

अधिक जानकारी

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx म लग ११-१२ वष च झ ल क त वय त य ऊ ल गल अस हणत त. त य शर र त व वभ व त क ह बदल ह ऊ ल गत त. तस च म सक प ळ स ह त. य म ळ त ग धळ न ज त. अस क ह त आह य च न मक म हत तल सहस मळत न ह. म ल न च क य पण अन क म ठ य य न

अधिक जानकारी

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क शव नन द र जस थ न क ष वश व वद य लय ब क न र फल प रक त क अन पम क त ह हम र र ष ट र म मन ष य क द नक ज वन म ध

अधिक जानकारी

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व क सभ न व स य, भगव न क ख श स स त त कर. अल फ और ओम ग, व श ल ट ल प थ क इ ज ल क ल खक ह प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स

अधिक जानकारी

2 क र १:१ 1 2 क र १:९ 2 Corinthians प ल च क र थकर स द सर पत र नमस क र व धन यव द १ द व च य इच छ न ख रस त य श च प र षत प ल आ ण ब ध त मथ य जकड न; क र थ श

2 क र १:१ 1 2 क र १:९ 2 Corinthians प ल च क र थकर स द सर पत र नमस क र व धन यव द १ द व च य इच छ न ख रस त य श च प र षत प ल आ ण ब ध त मथ य जकड न; क र थ श 2 क र १:१ 1 2 क र १:९ 2 Corinthians प ल च क र थकर स द सर पत र नमस क र व धन यव द १ द व च य इच छ न ख रस त य श च प र षत प ल आ ण ब ध त मथ य जकड न; क र थ शहर त ल द व च य म डळ स व सव अखय प र त त ल सव प वत र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Speech Hindi - Final

Microsoft Word - Speech Hindi - Final एनएलस इ डय ल मट ड, न यव ल (प व म न यव ल ल न इट क प र शन ल मट ड) (भ रत सरक र क नवर न उ यम) वत त दवस 2018 अ य एव ब धक नद शक क भ षण ******** म र य स थ नद शक, म य सतक त अ धक र, व र ठ अ धक रय, कम च रय तथ उनक

अधिक जानकारी

फ कर च व दळ ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ स व ट म ल हलह द र घकथ फ कर च व दळ स व ट मह ल

फ कर च व दळ ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ स व ट म ल हलह द र घकथ फ कर च व दळ स व ट मह ल ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ स व ट म ल हलह द र घकथ फ कर च व दळ फ कर च व दळ पस क हवन म ल य आ पण फ़ कट न य म ग अन क च कष व प स आ. म ण न व चल य वर चघ कर ३ हमहनट १ हमहनट : ल क न फ़ न कर न पस क कस व टल कळव १

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 6 dilip jha _27-31_

Microsoft Word - 6 dilip jha _27-31_ भ म स हन क उप य स म आ थ क ज वन दश न ड. दल प क म र झ फ ट ल टर व य लय ह वड़, प.ब ग ल, भ रत श ध स प ह द उप य स स ह य म भ म स हन क थ न व श ट ह व श षत, प ड़त ल ग क प धर ह उ ह न स त उप य स क रचन कर ह द उप य स

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ud-blueprint

Microsoft Word - ud-blueprint स नय जत न गर करण च दश न गर करण - न ल त हषर द अभ य कर Ð म नथर स शल ड व ह लप म ट कन स ल ट ग यव ह ट ल मट ड म चर २०१३ l प हल मस द (म न यत स ठ ) मह र ष टर नव नम र ण स न अन बम णक १. द ष टक ष प त न ल त 3 २. ज

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc ट एचड स इ डय ल मट ड क रप र ट आच र न त त वन आच र न त म नक क एक प ज ह जस सम ज वय न म त करत ह और इसस यवह र इ छ ओ और क य क करन म म ग दश न त ह त ह न तकत स प ण त: उ तरद य व एव जव बद ह क अ भ य ह उ चत ह कह गय

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

स गल प स ल उ प दन प त एक ज द ई चर ग - म नष उमर ण, ९८२२३९०३६३ म टर ग ल ट (न व बदलल आह ) क रख य त शरल त फ नवर ब लतच. द ड ल ख कन ट ग य सच ओड र ह त त. पर

स गल प स ल उ प दन प त एक ज द ई चर ग - म नष उमर ण, ९८२२३९०३६३ म टर ग ल ट (न व बदलल आह ) क रख य त शरल त फ नवर ब लतच. द ड ल ख कन ट ग य सच ओड र ह त त. पर स गल प स ल उ प दन प त एक ज द ई चर ग - म नष उमर ण, ९८२२३९०३६३ म टर ग ल ट (न व बदलल आह ) क रख य त शरल त फ नवर ब लतच. द ड ल ख कन ट ग य सच ओड र ह त त. पर त एक म ह य य आत ड लवर य यच ह त. द ड ल ख य स हणज अ द

अधिक जानकारी

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह ह ह डब क नव न न न-न टवक डर सहकमर च र य न (क पन च ईम ल पत त नसल ल आ ण/ क व क म प य टरवर अ क स स नसल ल सहकमर

अधिक जानकारी

सर व स वठ खग लश वस त र - एक स र व त व कसन व ल खन नवन र म त लनन ग फ उ ड शन ट म आयस नवर नजर य म ह म स ठ व ज न प रस रचय मदत न 1

सर व स वठ खग लश वस त र - एक स र व त व कसन व ल खन नवन र म त लनन ग फ उ ड शन ट म आयस नवर नजर य म ह म स ठ व ज न प रस रचय मदत न 1 सर व स वठ खग लश वस त र - एक स र व त व कसन व ल खन नवन र म त लनन ग फ उ ड शन ट म आयस नवर नजर य म ह म स ठ व ज न प रस रचय मदत न 1 सव स ठ खग लश स त र - एक स र व त व न नफ श क षण क क म स ठ ह प स तक जस च तस भ ष

अधिक जानकारी

अम तव ण रच यत - श स व म सतय न द ज मह र ज Shree Ram Sharnam, International Spiritual Centre, 8A, Ring Road, Lajpat Nagar - IV, New Delhi , IND

अम तव ण रच यत - श स व म सतय न द ज मह र ज Shree Ram Sharnam, International Spiritual Centre, 8A, Ring Road, Lajpat Nagar - IV, New Delhi , IND www.shreeramsharnam.org email : shreeramsharnam@hotmail.com 1 प रक शक श स व म सतय न द धम र थर ट रस ट श र मशरणम, 8 ए, र ग र ड ल जपत नगर - 4, नई दल ल 110024 ई 2008 सम वत 2065 सव र धक र स र त न. एल 14177/94

अधिक जानकारी

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय

स प ण न द स क त व व व य लय व र णस आच य थम ख ड व व व य लय प रसर व श स वभ ग वषयव र म रट स च SNO प ज करण स य व श थ न म पत न म ( ) स वग क वग वषय 1 70409078 प श न थ प ठ रम न थ प ठ सम य श लयज व द 85.20 2 70419397 आश त ष क म र म व क म र म सम य श लयज व द 79.75 3 70450135 आश ष क म र प ड य र ज श प ड य सम य श लयज व द 77.10 4 70408749 व वज त क म र झ अ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GEETA KA BHAGWAN

Microsoft Word - GEETA KA BHAGWAN ग त क नर क र भगव न शव-श कर भ ल न थ य स क र क ण क आ म उफ द द ल खर ज? भ रत य क लए ढ ई हज़ र स ल स ज वन क हर म म ग दश क क क य करन व ल ग त सव श शर म ण ह, इस ब त म क ई स द ह नह ह, क त भ रत क इ तह स म इस ग त

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अंतू बर्वा.doc

Microsoft Word - अंतू बर्वा.doc अ त बव - प.ल.द शप ड र गर य य मध य आळ त ल क र प ष रह त त.द व न ह म णस च एक नर ळ च घडण क ल आह. य य त र गर य ल ल च य च, न रळ-फणस च,ख ज य अळव च आ ण फट हणत च ण क ठ श आणण य ओ य स प र च ग ण अगद एकवटन आह त. र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar मह र र य म ण ज वन नत अ भय न (उम द) ज ह अ भय न यव थ पन क,प लघर स ई आ शव द अप ट म ट, ल कम य नगर, कच र र ड,प लघर-401404 Email- dmmupalghar@gmail.comफ न न.02525-251260 ------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 क ळश प स न व ज न मर त क द र त ट ट य क द र ल प र क र द श त प ह य द च झ ल पय र वरण नकष वर प रक षण क ळश प स न व ज न मर त करण र य क द र च व वध पय र वरण य नकष वर न कत च अ य स कर य त आल. स टर फ र स य स ऍ ड ए

अधिक जानकारी

hom

hom ह म य प थ क ब र म ह म य प थ आज त ज स बढ़त प रण ल ह और लगभग प र द नय म इसक अभ य स कय ज रह ह भ रत म यह अपन ग लय क स रक ष और इसक इल ज क वनम रत क क रण घर क न म बन गय ह एक अध ययन म कह गय ह क भ रत य आब द क लगभग

अधिक जानकारी

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य जन ह ग श म म च ह न न दल स क य म म म त ओ -बहन, ब टय

अधिक जानकारी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी इनस इट: भ रत म म नव त कर drishtiias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-in-india स दभ व प ठभ म म नव त कर क म मल म भ रत द नय क श ष द श म श मल ह और इस म नव त कर क Source ( त), Transit (प रगमन) और Destination

अधिक जानकारी

Microsoft Word - samakalin gazal_second issue_final

Microsoft Word - samakalin gazal_second issue_final समक ल न गझल अ क द सर, प वस ळ २०१७ स प दक अन त ढवळ * सम र च ह ण * वजय दनकर प ट ल समक ल न गझल अ क द सर, प वस ळ २०१७ स प दक अन त ढवळ * सम र च ह ण * वजय दनकर प ट ल समक ल न गझल मर ठ अ नयतक लक स प णर त: अ य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 237_hindi.doc

Microsoft Word - 237_hindi.doc भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक र ज य सभ

अधिक जानकारी

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प.आर-5/687/2019 (व ह र झ रख ड शहर एव ग र म ण व वक श स स थ न म ब ल क पर रय जन अध धक र, सह यक ब ल क पर रय जन अध धक र, मल ट ट स क स क ग क लक1 एव

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 3, Issue 9, September, 2017 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 ब ल मन र जक च कथ ओ क कल मक व ल षण श ध स र श ज श क म र श ध थ र ज म न स ह त मर स ग त एव कल व व व य लय, व लयर, म य द श ब ल मन र जक च कथ ओ क क शन क अ तग त उन प क ओ क स म लत कय ज त ह जनक उ द य ब च क पढ़न क लए

अधिक जानकारी

(Icecreamcha desh) : य ग श दत त र म न र व कर म. प. प र णगड, त. ज. रत न जगर म ब ईल क र. ९४०४३२९८८८ य प स तक त ल ल खन च सर वण हक

(Icecreamcha desh) : य ग श दत त र म न र व कर म. प. प र णगड, त. ज. रत न जगर म ब ईल क र. ९४०४३२९८८८ य प स तक त ल ल खन च सर वण हक (Icecreamcha desh) : य ग श दत त र म न र व कर म. प. प र णगड, त. ज. रत न जगर म ब ईल क र. ९४०४३२९८८८ balnetakshri@gmail.com य प स तक त ल ल खन च सर वण हक क कर व कड स रज त अस न प स तक च ककर व त य त ल अ श च

अधिक जानकारी

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210 मह र र य य स क तक ध रण य मस स ब ध स चन स ठ आव हन य मर ठ ब धव न, स म नम क र. दन क: १६ फ व र २०१० मर ठ भ ष, मर ठ स क त, मर ठ त ल स ह य व एक दर तच मर ठ म णस य प ढ ल व वध आ ह न य वषय ० सल ल क ळकण य च एकच अम

अधिक जानकारी

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र

क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध र क पन अ ध नयम, 2013 क अन सरण म न ग मक स म जक उ तरद य व न त 1. प रचय 1.1 न ग मक स म जक उ तरद य व क त पय व भ न स यवह र ग त व धय पर य न द त ह ए म ख ट कध रक क अप ओ व आव यकत ओ क य न म रखत ह ए स म जक उ तरद य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - april2009splhindi.docx

Microsoft Word - april2009splhindi.docx नप -VIII (अ ल, 2009) (1) स रल ख उ तर -I यह म मल च क स उप कर यथ ऑ स जन, क स टर एव ज ट न ब ल इजर क ल ख पर म व क य त स स ब धत ह मर ज, ज ल ख क य लय, आय ध नम ण, खम रय म स व रत व र ठ ल ख पर क क प न ह, क च क

अधिक जानकारी

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क 0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर 10000 जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क सर क जल द पत लग य ज सक और इल ज कय ज सक, त इसम स व

अधिक जानकारी

SHIV HRM OFFICE

SHIV HRM OFFICE SHIV HRM OFFICE म द सरक र म श और र ष ट र नम र ण 06:46 AM, Sep 03, 2018 Satish Kumar पछल 4 वष म श क त र म कई ब नय द प रवतर न ह ए ह एक नई स च और ऊज र क स च र भ द खन क मल ह यह अलग ब त ह क जय वश

अधिक जानकारी

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण - 2016 म न य श र श ख़ सब ह अल अहमद अल ज ब र अल सब ह अमर र क व त ईश वर इनक रक कर म न य श र श ख़ नव फ अल अहमद

अधिक जानकारी

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx

Microsoft Word - nov2008splhindi.docx उ तर - 1 स व ज नक क उप म (प एस य ) म ल ख पर क क त म प रवत न क आव यकत स र ब द 1. ल क यय क व न ल ख -पर क क त एव ल ख पर क क भ मक क प र प रक स क य क शल ल ख पर म प रव त त कर दय प र प रक ल ख -पर क अपय तत क क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Mark of the Beast in Hindi Language.docx

Microsoft Word - Mark of the Beast in Hindi Language.docx श त न क नश न ब इ बल म, हज र वष स श त न ऐस य कर रह ह जसस वह भगव न क ल ग पर ह र कर सक? ए थ र क त सर अ य य म लख ह क उसन सरक र दब व क इ त म ल कय जसस वह भगव न क ल ग क भगव न क क न न क त ड़न पर मजब र कर सक. ज

अधिक जानकारी

Microsoft Word - a

Microsoft Word - a बह र वध न प रषद 188व स अ पस चत न वग 2 म गलव र, त थ 15 फ ग न, 1939 (श.) 06 म च, 2018 ई. न क क ल स य 11 1. व य वभ ग 2. ऊज वभ ग - - - 09-02 क ल य ग 11 1 नय ण स न त 38.. नवल कश र य दव : य म, व य वभ ग, यह बतल

अधिक जानकारी

न ट ब द : क य कम वल? क य गम वल? प रक शक व म द रक अलक ज श, ल क यत, १२९ ब /२, स डक ट ब क सम र, ल क ल ज र ड, नळ ट प जवळ, प ण ४११००४. म द रण थळ आर. एस. प

न ट ब द : क य कम वल? क य गम वल? प रक शक व म द रक अलक ज श, ल क यत, १२९ ब /२, स डक ट ब क सम र, ल क ल ज र ड, नळ ट प जवळ, प ण ४११००४. म द रण थळ आर. एस. प न ट ब द : क य कम वल? क य गम वल? प रक शक व म द रक अलक ज श, ल क यत, १२९ ब /२, स डक ट ब क सम र, ल क ल ज र ड, नळ ट प जवळ, प ण ४११००४. म द रण थळ आर. एस. प र टसर, ४५५, श नव र प ठ, प ण ४११०३०. प हल आव : ज न व

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अमृतमंथन_पानिपताच्या ओल्या जखमा_लेखकाचे स्वगत_101224

Microsoft Word - अमृतमंथन_पानिपताच्या ओल्या जखमा_लेखकाचे स्वगत_101224 ल ख --} http://wp.me/pzbjo-aq अम तम थन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ प नपत य ओ य जखम (ल खक च वगत) सक ळ, र वव र, १९ डस बर २०१० शव ज मह र ज च न व घ त य वर य च ऊर अ भम न न भ न य त न ह आ ण प नपत च

अधिक जानकारी

यह श आ क म त य : व यवस थ क ल प? श त न झ ठ क पत कहल त ह. यह श आ न स वय यह कह क वह त आरम भ स हत य र ह और सत य पर स थर न रह, क य

यह श आ क म त य : व यवस थ क ल प? श त न झ ठ क पत कहल त ह. यह श आ न स वय यह कह क वह त आरम भ स हत य र ह और सत य पर स थर न रह, क य यह श आ क म त य : व यवस थ क ल प? श त न झ ठ क पत कहल त ह. यह श आ न स वय यह कह क वह त आरम भ स हत य र ह और सत य पर स थर न रह, क य क सत य उसम ह ह नह....क य क वह झ ठ ह वरन झ ठ क पत ह. (यह न न ८:४४) ध ख प र क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ??-1

Microsoft Word - ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ??-1 य ह अ ध र य घनघ र र त हम श अ छ स बह क स चक ह त ह.. भ तर जतन ब ठ ह, छ ट -बड़ वक र स ई त ह र त ज स मट सभ अ धक र स ई क स न य ह ज दग क स र वक र द र कर द त ह यद -कद जब म न ष अपन द ष समझन क त य र नह ह त थ, तब

अधिक जानकारी

1/25/2018 Press Information Bureau र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN :22PM by PIB D

1/25/2018 Press Information Bureau र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN :22PM by PIB D र प त स चव लय भ रत क र प त र म न थ क व द क गणत दवस क प व स य पर र क न म स द श क शन त थ: 25 JAN 2018 7:22PM by PIB Delhi म र य र द शव सय 1. अपन द श क, उनह तरव गणत दवस क प व स य पर आप सभ क बह त-बह त बध ई!

अधिक जानकारी

Microsoft Word list.docx

Microsoft Word list.docx -2-1 0105019 उ पल आन द 2 0022773 क ण ल म ह न 3 0104016 श भम क म र झ 4 0012605 श भ कर एम न यर 5 0032560 क लकण र नश त प र य त 6 0021020 स स द रन थन आ द य 7 0023391 स यश उ कषर 8 0153419 गजर ज स ह 9 0078093

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 230th_hindi_version

Microsoft Word - 230th_hindi_version भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 230व सतर 5 दस बर, 2013 स 21 फरवर, 2014 तक र ज य सभ स चव

अधिक जानकारी

*अध य य त सर प र र भ* श र गण श य नम जय जय सच च द न द श र हर क प कर व ल कर त म ह पदनत चय वर कध न कठ र झ ल त १ त कर ण स गर त द न जन म ह र त भक त स स र क

*अध य य त सर प र र भ* श र गण श य नम जय जय सच च द न द श र हर क प कर व ल कर त म ह पदनत चय वर कध न कठ र झ ल त १ त कर ण स गर त द न जन म ह र त भक त स स र क *अध य य त सर प र र भ* श र गण श य नम जय जय सच च द न द श र हर क प कर व ल कर त म ह पदनत चय वर कध न कठ र झ ल त १ त कर ण स गर त द न जन म ह र त भक त स स र कल पतर व च त मण २ ऐस त झ अग ध मच हम स त ग त र घव र म

अधिक जानकारी

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1

म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 म नन य क ष एव कस न क य ण म र ध म हन स ह क दन क 04 ज ल ई, 2017 क नगर म अ भभ षण 1 क ष एव स ब धत, भ रत म न व व द प स सबस य द आज वक द न करत ह म ण प रव श म त, प र सम ज ह ख त पर नभ र करत ह ज इस क र, हर द प ष

अधिक जानकारी

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य.

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; okz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. 1 2 3 4 5 1 स भ ष ए- जय ह द च क स आश र म न र क मक न तक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - india_2012_hi

Microsoft Word - india_2012_hi जनवर 2012 द श स र श भ रत द नय क सबस य द आब द व ल ल कत त र, भ रत, म एक ज व त म डय, एक स क रय न ग रक सम ज, एक स म नत य यप लक, और मह वप णर म नव अ धक र क सम य ए हम श रह ह य तन, और कमज़ र सम द य क रक ष क लए

अधिक जानकारी

Microsoft Word - statistical_information_229th Session_2013_hindi[1]

Microsoft Word - statistical_information_229th Session_2013_hindi[1] भ रत य स सद र ज य सभ सत यम व जयत न क स ब ध म स ख यक य स चन र ज य सभ क द स उनत सव सतर (5 अग त, 2013 स 7 सत बर, 2013 तक) र ज य सभ स चव लय, नई द ल 2013 भ रत य स सद र ज य सभ सत यम व जयत क स ब ध म स ख यक य

अधिक जानकारी

Report CSIR FD 2014_docx

Report CSIR FD 2014_docx स र म स एसआईआर थ पन दवस सम र ह 2014 स एसआईआर - क य इल नक अ भय क अन स ध न स थ न(स र ), पल न, म 10 अ ट बर 2014 क व व म स व ज नक क सबस बड़ श ध स गठन स एसआईआर क 73व थ पन दवस क उपल य म भ य सम र ह आय जत कय गय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GN _order.doc

Microsoft Word - GN _order.doc आद श म झ 20 अ ल 2018 क भ रत क म ख य न य य ध श (स ज आई) न य यम र त, द पक म क हट न क लए स वध न क अन च छ द 124(4) क तहत र ज य सभ क 64 सद य र ह त क ष रत त व क स चन मल ह त व म उ ल खत ब त न न न स र ह : - "यह

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

देश देशांतर : गवाह की परवाह

देश देशांतर : गवाह की परवाह द श द श तर : गव ह क परव ह drishtiias.com/hindi/printpdf/witness-protection स दभ एव प ठभ म बड़ और स व दनश ल म मल म गव ह क स र क ल कर द यर एक जन हत य चक पर स नव ई करत ह ए उ चतम य य लय न 5 दस बर क क द सरक

अधिक जानकारी

ITZ CASH CARD LIMITED

ITZ CASH CARD LIMITED आच र स हत इट ज क ष क सर ल मट ड/आई० स ०स ०एल० अपन व यवस य क ल ग क़ न न, नयम और तबन ध क अन स र चल न तथ व य प र सम बन ध न तकत व न तक आचरण क उच चतम म नक क थ पत करन क लय तबद ध ह आई० स ०स ०एल० इस स हत क आचरण

अधिक जानकारी

श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य

श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य श र परश र म प रसन न च त प वन म डक क लन य स प रस क त प ण चनव स म डक आय च त च त प वन म डक क ल सम म लन २०१६. प ण वळ ल चनसर ग फ मग अ ड व टर प कग, स प ल य चनसर गरम य पररसर त द न क १४ आचण १५ म २०१६ र स पन न

अधिक जानकारी

Whistle blower policy-Hindi

Whistle blower policy-Hindi म ख़ बर स ब ध न त म गल र रफ इनर ए ड प क मक स ल मट ड प ज क त क य लय: म ड प डव, क त त र, प ट म ग क टप ल, म गल र 575 030, कन टक ट ल फ न: 0824-2270400 फ स: 0824-2270383/0013 www.mrpl.co.in म ख़ बर स ब ध न त

अधिक जानकारी

KATHAK ASSIGNMENT 2

KATHAK ASSIGNMENT 2 प रभ ष १. आमद - आमद क अथर ह आगमन य आन कथक न त य म नतर क जब ख स कस म क ब ल क न चत ह ए म च पर प रव श करत ह, उस आमद कहत ह आमद म "त थ ई तत थ ई" " आ थ ई तत थ ई" ब ल क प रय ग कय ज त ह इस वल म बत लय म कय ज त

अधिक जानकारी

त त स त त स क ल ख गय प ल स क पत र य श मस ह क स वक प ल स लगभग 65 ए.ड. ल खक समय व षय प ल स न त म. क ल ख गए पहल पत र म चर च क ल ग क चर त र और स व क ब र म

त त स त त स क ल ख गय प ल स क पत र य श मस ह क स वक प ल स लगभग 65 ए.ड. ल खक समय व षय प ल स न त म. क ल ख गए पहल पत र म चर च क ल ग क चर त र और स व क ब र म त त स त त स क ल ख गय प ल स क पत र य श मस ह क स वक प ल स लगभग 65 ए.ड. ल खक समय व षय प ल स न त म. क ल ख गए पहल पत र म चर च क ल ग क चर त र और स व क ब र म स ख य थ उसन प म क ब र म भ स ख य थ उस तरह इस च ट म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - pr UAE Migrants hn doc.doc

Microsoft Word - pr UAE Migrants hn doc.doc स य क त अरब अम र त: नम र ण क यर म अच नक आई त ज़ म क मग र क श षण नम र ण क य र म लग व स क मग र क श षण क द शर त करत एक नई रप टर (दबई, नवम बर 12, 2006) म नव धक र स गठन ह य मन र इट स व च न आज ज र अपन एक रप टर

अधिक जानकारी