កាប ប៉ាញ់ជ្វៀរ តំពួន - Tampuan Proverb (AS056)

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "កាប ប៉ាញ់ជ្វៀរ តំពួន - Tampuan Proverb (AS056)"

प्रतिलिपि

1

2 smaspabrkumkargar GñkRsavRCav elak ebc eyk elak efog saevon elak Xin eyin Gñkeroberog elak efog saevon RtYtBinitü nigeksmryl eday KN!kmµkarPasaTMBYn

3 1>sar tis tu kanyc sar b c tu r:aev:h RkaK; tamgkg; bk; Gøú sar paenv EG kab ):ath r:h ):atam sar kadi Gn;ED RtK; sic ebok Ga xak;. kanug BU r:h Ga paenv TI sar TI kadi GU RtK; BU GU Gn; kadi ka KYb esab GuH. samxan; vk! b k esik EB buic Gn;tK; ):aeta ka myt taelh sar kadi Gn; Gøú éh tav:ag! éh tmaebok. xg kan kab sar kadi pa Bin GU caercb kaxak; sar fi ekit tis sar tis Eh g r:al enah hg bh vk! b k esik EB Gn;ED kab ):an;dwb pa {sar tis tu kanyc sar b c tu r:aev:h} Ga samr:ab; Gn; Kn esa ruamghav Gn;tIK Gøú Xwt caercb Gn;RTYl Lwg cwg kab sar. {sar tis tu kanyc} Ga TI NI pa " sar tis kab Gn; shsay r:ay R):aK! EC kadi køamg talam! Gn; Gøú éh 1

4 Gøú Ejm KYb esab. caenk {sar b c 1 tu r:aev:h } Ga BU kab ):avuwl ka Bin. ebok Ga TI NI pa" sar fi Gn; Gøú r:hkh KYb esab Gn; sag m:uh sag m:at; EC Gn; tis EC Gn; r:al tu r:aev:h. TI ebok em:aj; NavÁ BU kab pa {sar tis ):ali sar fi ):aelih } EG TI NI Lak;ka ebok sar tis tu kanyc sar b c tu r:aev:h enah edl. 2> camghayá Lak;ka GüaM küam! Lak;ka ):atwl ):anus Bin em:aj cmlyn GU pa ka pug! j:a katam pa GuH mui égv camghayá Bin LaM küam! LaM cvak; eliy ):aj:ak; égv Gn;DU GU rm KYb esab. pa dar; EG TI r:as 1 h c cam fi# 2

5 GM):as Bin Rb:K! GuH mui kanwt kanur. dar; ta)ay kast; Bin Rb:K! But camghayá GU cvak; LÚ GU cu )amg. sar Ga BU buic Gn;tK; ):aeta Gn; Bin rm GuH mui r:ajiúk r:acc EC Gn; TI kan kak;kan; v:an; kana 1 ka KYb esab. 3> RbuIt RhU Rb:U katn Kn Gn;eRta! ekøa kam:aj; ):anab {RbuIt RhU } XW RbuIt LaEv Lav: Bwg sam):ar; éb:ø r:aevn r:aviv hhka égv tamgla ruamgéh. caenk {RbU: katn} enah NavÁ XW éb:ø RbU: G k katn kativ. pa Bin buic ka Kn ekøa Gn;eRta! emuit BU LiK!LaK! enah Bin cwg ekit kadi TI sar ekit Lúc ekit ruam Ti r:as Ti 1 ey:ak él Gük; y eli r:atu KYb esab 3

6 GM):as. elo Lwg enah NavÁ RtK; GU RtK; ekit Gøat ekøa Gøat kam:aj; kadi KYb esab tu enah tu Ga. 4> bøg; hag kaetog kwg ):anus Gn;da Gøú edl ka sar enah yc sar enah GU dak; hhka xm buic ):acm! 1 xm buic ):abuwl GM)uaMg Gøú enah NavÁ x enah hg bh BU esik EB kab ):an;dwb pa {b:øg; hag kaetog kwg } epo Gn;tK; r:h ka Kn esa ruamghav Gn;tIK Gøú BinEBg. {bø:g hag } bk; Gn;da Gøú edl ka hag etok enah tis Bin xm buic bø:g; cagvh GU éc cav:ar; GuH. Twl b:øg; GU r:av:ac; Li Bwg etok sb; Laeka. 1 >tak; GMRb:K! Bwl tak; GMRb:K! GU Gøú Gn;tK; 4

7 {kaetog kwg } bk; Gn;da NavÁ b:b! kwg BU kal; )uamgkømú tagwug GU Gn; m:ut GU éc NaMg RTg cav:ar; xm buic kaetog j:ajm. Twl kaetog GU éh Li LÚH Rsg; BU ekit xuc!xac exik g:ar exik edar. Twl nienah! bk; r:alg kl; KYb esab ka nieta edl Twl Lúc yu:s 1 BU Gøú Gn;tK; ekh bk; enah cwg r:ayys ka BU GU TI RTg cwg Gn; m:at; GM)auMg Lwg enah NavÁ Ti r:as GM):as s g ka BU ):arm. 5> samgegüa ):aego sam:a kab Gb;. kan kab sar kadi tgkan TI kang! TI paj:an 2 katamg rw b:b! Lak;# enah BU cwg Gøú e)ah 3 Gøú tamgekh. 1 )ab Rb:H! GU éh Twl dar; xk; kam 2 ):anus katamg Bin kab eli b:b! Bin Rb:K! sar 3 r:h Env RTg RtK; kab eli RtK; Rb:K! 5

8 ):anus kab sar em:aj cmlyn Gn;da Rtg; Gn;da év:g kab GU éh tav:ag! GU éh Kul küg; GuH enah hg bh RkaK; em:ah kab ):an;dwb pa {samgegüa ):aego sam:a kab Gb; } TI NI pa kab ):aego ):anus Eb g samegüa kab Gb; ka ):anus EKg sam:a. ):anus kab sar RtK; kab hh Gn;tiK! enah cwg dak; EC esam em:aj Eb g Gøat em:aj Eb g. Rb:K! nicm! EC Gn; bk; yc ekit RtK; bk; RtK; ekit yc. 6> ):anus salac; kab tar! EKg ):anus GU hüamg kab Bwg m:at; ):anus Bin em:aj duv# XW GU RtK; nieta GuH bk; Gn;da buic ka Bin r:h Rtg;# eli Gn;tK; ):ar;eta Bwg m:at;. 6

9 ):anus em:aj cmlyn NavÁ buic ka Bin kab ):aj;ecvór kab ):an;dwb ):ak; eta#. Twl nienah! Gn;RTYl cwg Gn;tK; ):aeta eli r:h sar j:a katam Bin RtK; éh But ):anus enah Gn;RTYl ekhhi epo EC Gn; TI kan tabu:j ta):ak; KYb esab kaxak; EG EC kab Bwg m:at; kamlamg egog. 7> tb; Gn; car car; CuM etim emik Bw bk; Gøú caercb hac; ph Gn;ED égv ruis Gn;ED xm XuMXwt san;erton NaMg r:as GM):as tb; etim Gø g etim Pg samr:ab; Km ):adk; ):aeco Gn; ka Kn esa ruamghav Gn;tIK epo EC Gn; Kn esa éh m:at; BU. hhka TI emik Bw em:aj cmlyn GU suv Xwt ka Kn esa edl enah 7

10 hg bh BU kab pa tb; Gn; car car; Gn; etim Ga epo EC Gn; Bw ém:k TiDU égv cagwn saeban talam!. {tb; Gn; car} TI NI pa " RtK; xm XuMXwt NaMg r:as Lac; Lwg Cug Lwg ti tamgla enah! m:ak; TI ):adk; ):aeco ka Kn esa dar; EKg m:at;. {car; CuM etim} TI NIs pa " TI ):adk; ):aeco Lwg Bwgém:K ekh Kn esa RtK; ruamgéh ruamgxüa Gn; dak; EC Gn; Ti EC Gn; r:ay. kanak! Lak;ka etim G øg etim Pg Bin RtK; Rb:K! ruamb g dak;#. 8> Gg;Lg; ekh cvar! cvar! ekh Gg;Lg; etok kanak! Rb:H! )uamgekit hur! r:b; muamg r:b; dar; j:g ka Gøú tur! car Gg;Lg; ekh cvar! car cvar! ekh Gg;Lg; 8

11 sanwg ka ):anus Bin b cwg GU TI sar eli GU TI kan fuk j:ak sar Ga GU TI ):anus ebo cwg Gøú Gn;RTYl GuH. enah hg bh RkaK; em:ah Gn;tK; r:h Gn; Bin Gøú Lav:at; LavuaMg ):anwr Bwr kag Gn;RTYl cwg kab Gn;RTYl cwg pa Gn;RTYl cwg sa Gn;RTYl cwg kadi ka KYb esab Bin tg )uamgkar; 1 ka dar; EKg m:at; Gn;da. kan yc Bin éh GU b:b! GuH dar; Ga BU dar; y:ag! eta Bin ebob Lak;ka etok hur! enah edl. 9> EC r:ab; kab:uv Gn;tiK! eth r:aev:h Gn;tiK! Lan sar Ga BU kab ebob ka myt sasva eli myt tatam! r:uh. TI NI pa " Bin RkaK; EC Gük; y sar myt 1 Km epo b:gkan; epo LavuaMg epo 9

12 sasva Gn;tiK! eth Gn;tiK! Lan. Bin RkaK; égv ka RkaK; hh enah hg. Bin RkaK; tamgkg; RtK; tamr:g; r:h Gn;tK; ):an;efm ka GuH mn Kn esa eli sasva kanug Rsuk eth Gn; dak; Gn; Lay:am! EC Gn; kab eba er:a cack; Twl Bw Twl ém:k. 10> sasva r:h Rtg; tamgkg; r:h év:g {sasva r:h Rtg; } Bin Gøú ekh myt sasva GU pa ka Kn ebo katam GU suv Gøú caercb Gøwg Lak;ka ):anus RkaK; tamgkg; GuH pa EG b:b! j:a EG r:h enah hg rw r:h ):aedik Lwg enah ka TI edl. Twl nienah! pa TI sar j:a samxan; Bin RtK; samgék EC Gn; EG b:b! eli Gøú Gn;tK; epo EC Gn; sar enah ):atuh katamg ela Twl ):ak; BU 10

13 Gn;eToK. ebok sasva r:h Rtg; Ga EG dak; Bwg enah hg GU dak; Bwg enah hg. esik EB TI sasva Gg;kan; em:aj duv sic Nag lt. TI dar; em:aj Nag lt tan! emik EG buic ka kam:ak! Gn;eToK. b:b! nienah! emik EG ka yuil ):aelam Nag lt pa Lab; Gn; Kg san;v:ay saemoy ruambuwl epo EC Gn; Nag lt r:h ka Bw EG. Nag lt xm ka égv pa { Gaj; r:h LÚt lu Bw Gn;eTo }. Nag lt lu emik EG etil swt etil KYb esab ekit Gj;Es em:aj BU egi pa { Gj;Es lt}. { tamgkg; r:h év:g} sar j:a katam pa Bin GMb:j; lu myt RkaK; Gn;ED GU g:ay r:h Rtg; GuH Gn;ED Du kab ):aj;ecvór ):ak; eta# RtK; Gn;da Gn;ED r:h epiy pa GU Gøú eli GU b:b! LÚt xg Gn;ED GüÚK ka twt lu Gn;ED paenv sar enah tis. ebok tamgkg; r:h év:g Ga TI NI em:aj 11

14 NavÁ GU r:h ):aedik ka BU. RkaK; em:ah Du kab pa muir Gaj; GU TI lu tu tam):ag ti. ebo Gaj; GU TI lu em:aj ertah. 11> r:ah k Twg Ng; r:ahg; Twg saelov. ):anus ph ):aj! ph hav ph ):aj! Lay:am! b:ub Twg Ng; tis Lam:g; b:b! Twg saelov. TI NI pa " BU kab ):aen xab;xy pug! kacg; eli Rsuk eth cm Lak; TI Kn esa tatam! r:uh egog TI GuH mui egog TI ):anus egog. hhka syn egog kanug sar m:amn ebok Ga BU ):aen myt Gg;kan; ru:h. 12> suk La ka hak; 12

15 GU RtUH GU Rtan Rb:K! g:ar j:a ka GU tan! BU Xwt sar j:a ka GU tan! BU jn Laeka Cwr Laeka GU dak;. 13> ekøa kam:aj; sanaj; Gn;tg; Bwr Bin Ti DU Gn;hñal; ekh ebok pa {ekøa kam:aj; } lu ebok {sanaj; Gn;tg; Bwr}. Twl nienah! Bin sak; Xwt éh lyg ekøa kam:aj; x j:a RtK; BU LaM ebob lu Gn;tg; Bwr? RtK; Lak;ka BU pa tatic hg sanaj; lu Gn;tg; Bwr égv küam! KYb esab Gj;RGIüt em:aj EKg LIg em:aj EKg kanug hhka pa Bin m:am sana GU samgék enah Bin cwg kab; RtK; Gn;tg; Bwr Rb:K! Gn; Bin GIK. ekøa lu kam:aj; ka nieta edl y:h! buic éc KYb esab nicm! 13

16 katam tg TI hg r:aej r:abu:j kan;etis kan;rtak; 1 KYb esab samxan; dk;ka Bin EC sakib 2. 14> køikøk; Gj;caK! Lag:a sar tu sit r:h tamgegog GU TI Kul GU TI küg; r:h sanu kab eba er:a cack; r:h ):aedik r:h )uamgrhl; pa BU GU dak; GU Lay:am!. Gük; samgkg; sar BU r:h t lu BU eta BU Ga Twl nienah! pa Bin eso ):anus kab køikøk; Ga GU TI xa GuH RtK; GU RtK; ekit r:ay hi r:ay Rsuk. 1 ebok samrab; kab Gn;DU lu ebok kan;etis 2 r:aej KYb esab tu sit tu guit GWk kanwt kanur 14

17 15> EC Gwøg Cug EC Gøwg ti myt RkaK; esik EB pa Gn;ED Gn;tK; ka Kn esa Gn;ED GU suv r:h Rtg; # GuH XW BU kab ):aj;ecvór kab ):an;dwb lu kanak! Gn;eToK# epo EC Gn; Bin r:ayys kamhµas. sar Gn;da NavÁ EG GU dak; GU Lay:am! enah hg BU Giül kab Giül RtK; sic xg GüÚK ka bwk ):anwr Bwr kag twt Ty yy yuam. ebob Lak;ka ebok { EC Gøwg Cug EC Gøwg ti }Ga EG TI NI pa EC Gn;tug EC Gn;TYk. pa Bin kab pa EC Gn;tug Gn;TYk GüÚK ka BU EG Lak;ka GU suv r:k GU su XW Rb:K! Gn; BU r:ayys kamhµas ekit GWk ekit RG üt. 15

18 16> su RBI katamg su muamg katt ):anus em:aj cmlyn bk; tabyc Bwr Du kab eba er:a cack; Gük; samgkg; sar BU r:h lu bk; eta bk; Ga tk; Gn;tK; Lwg em:aj ):ak; em:aj Gn;tIK Lwg enah ekit Lúc ekit ruam 1 ka BU taedah jn sar GU Lak; enah hg bh vk! RkaK; y:ak; tamgkg; kab pa { su RBI katamg su muamg katt} epo Gn; GuH mn Kn esa ruamghav Gn;tIK Gøú samék Laeka tamgla EC Gn; kab LiK!LaK! Gn;eTo ekit kadi TI sar. {su RBI katamg } TI NI pa " ):anus katamg ):anus ):acma 2 ):anus tan! Bwr tan! kag. sar j:a katam pa Bin r:h GU samgék GU éh Gg;kk; guir GU éh sam:a samgegüa sar enah cwg Gøú Gn;tK; Twl ):ak; BU Gn;eToK hg. 1 Ti r:as GM):as s g ka BU 2 smyuamg Gn;tug BU kab eli r:h sar j:a em:aj 16

19 {su muamg katt } Ga GU RtK; TI NI pa katt Lak;ka Giür GuH. ebok Ga TI NI pa ):anus katamg BU r:h sar j:a em:aj ekhenah EG LaM r:h ka BU Gn;eToK NavÁ. Twl BU Gøú Gn;tK; ekh sar enah y:h! tis katam fi katam XW EG cwg ):atuh hg. em:aj NavÁ pa Bin r:h sar TI r:as GM):as pa myt Gn;tug katamg Gn;ED cwg LaM Gn;tug eli LaM b:un 1. Twl nienah! pa TI sar kanwt sar GWj EC r:h LiK!LaK!. 17 > Cug Bwg hi ti Bwg muir ):anus RtaMg Rb:K! g:ar Gøú samgkic samgekg 1 Rkaj! )uamggüúk BIt ):an;eta! ekhenah Gük; r:as GM):as 17

20 18> Guj r:a)aøk etok r:aebøag r:ab; b:l; r:ab; Gn;hñI égt sg; r:k;# Erm# Gn; TI Guj TI etok. 19> NaMg yc Lam:K; NaMg RtK; kamr:u pa ):anam BU Rb:K! sar yc sar GU dak; enah Lam:K; ekg BU BYy Bin. pa Bin ):anam BU Rb:K! kan dak; TI Laxa Twl EKg m:at; enah BU BYy Rb:K! RkU# Eb t. Twl nienah! sar Ga BU buic r:h ka Bin TiDU Gük; But éck cav:ar; Gn; r:av:ac; Lwg kan GU dak; GU Lay:am! Gn;eToK #. RtK; ):anam KYbesab Rb:K! sar r:k;er lu sar dak; y:h! EG j:ak nicm! katam Bin RtK; r:h ekh r:h NavÁ enah BU cwg eso. 18

21 20> ehon Rb:K! lu Gg;kan; ):an; st;rta g:l; Laeka tamgla pa Lac; Lwg Rb:H! saevon$. ebok {ehon Rb:K! lu Gg;kan; ):an; st;rta g:l; Laeka tamgla pa Lac; Lwg Rb:H!} Ga TI Laxa xak; samr:ab; GuH mn Kn esa GU pa kam:ak! GU pa Gg;kan; Lak; égv ehon smbut st;rta ):ak; sala Gn; Gøú Xwt caercb epo Gn; kan ehonham cay! Gøú Lak;ka But Bin buic tatic. em:aj NavÁ buic ka Bin TiDU Gøú Gn;tK; pa Laeka tamgla Rb:K! yc yc )uamggal BU. {ehon Rb:K! lu Gg;kan; } TI NI pa r:av:ag égv ehon Bin buic ka myt Gg;kan; Rb:K! emiut Rb:K! ym RtK; GU RtK; Twl xan; 1 Rb:K! sar tath Rsuk. 1 ekit ] " ekit Rb:K! sar 19

22 {):an; st;rta } kijego Gaj; b:r; r:h Lwg NI ebok ):an; Gn;RTYl hi. pa Bin samul TI tam! erta muamg ekh hhka EG GU h n jn GU TI bi ck!. til ebo GU h n enah hg BU pa EG ):an;. {):an; st;rta} TI NI pa ehon GU Gøú ehon GU m:ut Bwg etar. Twl nienah! { ehon Rb:K! lu Gg;kan; ):an; st;rta } enah NavÁ TI NI pa bk; cm Rb:K! lu Gg;kan; ph r:av:ag égv ehon bk; enah cwg ehon GU m:ut Bwg etar ):alg Li eliy Gn;tIK Lwg enah Lac; r:aey:ah! hg. caenk ebok {g:l; Laeka tamgla pa Lac; Lwg Rb:H! } ka TI NI samxan; nieta edl. RtK; Lak;ka ebok BU kab ):an;dwb enah tatic hg ):anus Bin em:aj cmlyn GU éc Lab; jm sagvh ka Laeka Rb:K! yc. paenv TI sar j:a katam BU Du pa sar enah Lac; Lwg Rb:H! éck Lac; Lwg Rb:H! ):aj;ecm 1. 1 Rb:H! Rb:K! Gn; Bin ekit salac; ekit RtHRtaMg eli ekit g:l; ekit GU dak; 20

23 swh Gn;da ehon GU Gøú pa Lac; Lwg Rb:H! GU éck edl j:a TI Laeka tamgla GU Gük; But éck ehon. pa buic Laeka TI kan sanuk svak ):ak; m:at; RtK; xm Gük; But éck ehonham smbut st;rta Lwg fi Lwg sva EC Dug 1 r:av:a NaMg Kn kam:aj;. pa buic ka ):artg! RtK; xm RbU Lac; tac m:ut NaMg kamél xm Rb:K! g:ar Rb:K! edar EC étb muwg ):aena. elo Lwg enah NavÁ pa Laeka Rb:K! yc Gn; xwn Lab; EC )uamggal ka BU EC san;tak; ka BU EG GU dak; GuH. 1 EC rij EC tu EC ):an;tan 21

24 21 > etok cm LaGt; ka LaM bg; etok TI Gg;Lg; ka Rb:K! cvan; ):anus RTug Rsuk eth eli RTug kamlamg r:ayuamg r:abu pa xak; GU xak; BU cwg GU NIs GU éc ekit ):asüab kab eba er:a cack; r:b; muamg r:b; dar; jn ka GU dak; ):anwr Bwr kag. pa buic ka r:av:ac; Lwg kan kab BU kab eba er:a cack; lu biuc ka BU r:ab; eso Bin RtK; Rb:K! But LaGt; EC kab ):aj:a tampar; tamep kab sar kadi kab Gn; Rtg;# EC kab )uamgxm. Bin ebob Lak;ka etok Gg;Lg; cm RCu Gg;Lg; cm LaGt; Gg;Lg; enah cwg TI ka égv Rb:K! ertam Rb:K! cvan; 1 égv egog. pa etok enah tu y:h! TI Gg;Lg;ka GU éc égv GuH. 1 car ka égv egog ru:g! ka égv egog 22

25 ):anus Bin ka nieta edl RkaK; Rsuk eli ):anus RTug kamlamg r:ayuamg r:aeba cm Lak; LaGt; But Gøú kab Gøú pa RtK; r:ala RtK; tav:ag! enah cwg TI kamlamg égv Gn;DU ekit Rsuk tis ):anus egog. pa GU dak; ):anwr Bwr kag y:h! TI ):anus egog Gn;tIK ekit r:a):at; r:a):ay 1 Rb:K! j:a ka GU ekit GuH. 22> ebi ela v:ar; RtK; EDr ebi ela Gøú camgevr tamgela! ebi ela Gøú erka salik salay saevon$ ebok Ga buic Gn;tK; r:h ka ):anus Bin TiDU EC Gn; kab BøÚg camghik Lwg BU lu EC Gn; kab tamb:ug kab tame):ak Laeka talam!. 1 r:ath r:atay r:ay KYb esab 23

26 23> ):anwm camghik GU Gøú eb:h eth Gg;GüaK! GU Gøú m:an ):atwl hh Lan égv takan kaj;cir saevon$ {):anwm camghi K GU Gøú eb:h} ):anwm camghik Bin GU Gøú tamg kaeth!. ):anwm camghik Ga TI NI pa "):anus salac; hüamg ):anus Gøú. caenk ebok GU Gøú eb:h TI NI pa " GU GU Gøú Gük; GU Gøú ECk GU Gøú tac; GU Gøú tur!. {eth Gg;GüaK! GU Gøú m:an } eth fi eth Gg;GüaK! GMr:aK; cm y:h! j:ag sanam ka égv Kit enah hg GU TI ebo cwg Gøú Rb:K! Gn; EG tis elo Lwg enah GuH. eth Gg;GüaK! Ga ebob Lak;ka ):anus But G k xvwcxvac; GU ruamgy:g; GUTI ebo cwwg Gøú Rb:K! Gn; EG tur! tamg dak; GuH kay Lwg EG kaelik. 24

27 {):atwl hh Lan égv takan kaj;cir } ):atwl Lak; kanak! fi Lwg ):anwm hhka GUTI ):anus ebo Gøú Rb:K! EG GuH TI dwg kaj;cir hg Gøú ):Val! 1 Gn; ekit kl; ):atwl. sar Ga buic r:h pa TI ):anus Gn;da kang:an eli g:ar edar fafu fafi ebi Gøú Rb:K! sam buic Rb:K! epiy g:ar tis LÚt. 24> EC Gük; eyom su tis ):anus Gn;da GuIg ka Laeka hüamg salac; GWug ka Laeka tis Lwg BU kab ka BU GU Km EKV cak RTYg m:uh m:at; kamlamg Bul GU Gøú kag üb GU Gøú Gg;kwj eton cwg ck! ém:k Cug BU sam. r:h sar elik Cug elik ti GU 1 kaj;cir Gj;CUn eth Rb:K! Gn; ekh ):atwl samr:ab; Gn;ED égv 25

28 samyuamg RkaK; tamgkg; Lak; Tuj kaenit ekit Gn;RTYl enah hg RkaK; em:ah kab pa {EC Gük; eyom su tis} buic ka Bin égv lu kamlamg egog dak; Lam:K; cuh. {eyom} TI NI pa Laebo canh Env {su tis } su sagum Lwg BU taekh Lwg BU cak GU Gøú kadb küamg GU Gøú GüÚK ka BU. b:b! su r:ahwj# cak küam! r:ayuib kab; r:ayuib m:amm. ):anus cm Gük; eyom su tis Ga BU cwg GU NIs GU éc elo Lwg enah NavÁ BU kab svak; Twl pug! kacg;. ):anus Env Ga GU TI ebo biuc Rb:K! KYb cmb g 1 eli Gn;tK; ):aeta GuH Twl nienah! RtK; GU RtK; EG cwg g:l; Lúc jú. 25>cak Gg;éGV éh Gn;tav 1 KYb Lab! égv Gn;DU cak Gn;DU em:aj tg! Gn;tK; ka em:aj 26

29 {cak Gg;éGV } TI NI pa " cak kag üb cak Gg;kwj RTYg m:uh RTYg m:at; BU EC Rb:K! rwug kabwg ruwg karib tg Giül tg sambt; 1. {éh Gn;tav } pa Bin kakab lu ):anus TI Gajú egog Lwg Bin eli énxu enhxu Bin RtK; Gn;tav dak; ):alwg. 26> BuH r:k; biúüb ka kaes BU saek búiüb ka tanug! sar BU kab Ga XW BU biuc ka Gg; ):asav eli GuH mn Kn esa fi But cwt yr Gøú ):av:at; Rb:K! g:ar GU sang; ka BU erbui GU sang; ka BU r:h pa égt sg; tg! egah etok Rb:K! sagø g sagøac; em:aj GU Twm ka em:aj. 1 kan Giül kut! 27

30 27> pa buic ka tatar BU r:h sar RtK; Gn; etar saevon$ { tatar } TI NI pa Gøú høg; RtHRtaMg hüamg salac;. { BU r:h sar RtK; Gn; etar } TI NI pa" BU r:h sar dak; r:h sar RtK; lu sar Gn;tK; ):aeta Bin RtK; Gük; ButécK samyuamg. pa Bin buic ka Gøú smbut st;rta eli Gøú sar BU r:h kanug kan ehon em:aj# Bin RtK; samyuamg énxu enhxu Gn;tK; r:h ka Bin. pa buic ka Gøú kab sar Bin RtK; samyuamg bk; Gøú sar nieta edl. 28

31 28> r:ahwk tu BøÚ r:aeh A tu ebvh bk; Gn;da kadi ka BU GU éh GU Ejm kadi buic ka pik buic ka TI sar fi# kadi køamg# enah hg BU kab ):an;dwb pa { r:ahwk tu BøÚ r:aeh A tu ebvh} TI NI pa kadi ka KYbesab køamg talam! eli egog talam!. 29> Gn;RTYl cwg kab éh RTg Gn;RTYl cwg Xøg éh tatr x j:a bh RkaK; em:ah kab ):an;dwb ka RTg lu tatr? XW RkaK; esik EB Gn;ED b:b! ):anus em:aj cmlyn kab sar LaLan LaM RcM Lak;ka LúgLaMg samyuamg XW érb: hag ):aj:ak; kab tatic RtK; RTg BU TieNaH!. RtK; hg Gn;RTYl Bin cwg cak LaM ):ak; cm katam Bin tgkan Gøú RTg enah Gn; Lak; # ekhhi epo EC Gn; 29

32 ehiüt. em:aj NavÁ pa Bin Ty LÚt GU éh tatr enah égv dak; j:a GU enah Bin cwg Li Bwg etok. sar kadi ka nieta edl Gn;RTYl cwg kab Gn;RTYl cwg r:hkh RtK; caercb éh sar enah RtK; RTg ebo yc RTg ebo Gn; Ti etok ekhhi. pa Gøú ka Laeka yc dak; Lab; jm Rs s# enah! m:ak; BU éc ta):ab kab fi#. 30> taeb eta! sana! Laey:a {taeb eta! } XW ebok BU kab ):aj;ecvór EG TI NI pa taeb BU TI égt TI eruih katamg ela Ti Rsuk eth ekh. {saena! Laey:a} XW ebok BU kab ):aj;ecvór edl EG TI NI pa ):aj;sg; ):aj;sa étb Gn;DU égv Gn;DU KYbesab ekh ekøa ekh kam:aj; Gøú Gn;tK; Ti DU ekh. 30

33 31>tu kamuamg famg kadar; {tu kamuamg} ebok BU kab ):aj;ecvór EG TI NI pa TI kan fuk cun vuwnv:ay kanug But ebok kanug xab;xy Rsuk eth kamuamg kamt. caenk ebok {famg kadar;} TI NI Lak;ka ebok tu kamuamg edl. 32> erkah ehøa Laey:a Tun Bin ):anus GU Gøú tuh s r Lak;ka BiH GU RtK; Lak; bul GuH. Rb:H! ETg ka Bin ):anus Twl RkaK; ekh eta! tb; eta! tug! r:aey:ah! enah hg bh RkaK; em:ah kab ):an;dwb pa {erkah ehøa Laey:a Tun 1 } samr:ab; Gn; GuH mn Kn esa ruamghav Gn;tIK Gøú Gn;tK;. ebok Ga TI NI pa 1 EFm 31

34 høa cm erkah Laey:a BU Efm høa NavÁ. pa ebob lu ):anus XW bk; cm RkaK; GU Gøú Rb:K! g:ar GU Gøú RTug kamlamg eli eta! BU NaMg ):anus NavÁ samr:ab; ):an;efm. 33> GüaK; egüaj TUj Buj RkaK; kam:ak! em:aj cmlyn Du Gn;etIK eruik xak; kam:aj; égv hh guir taku hhka buic NaMg kam:aj; ésk GU Gøú r:ayys ka Laeka RkaK; TI Kn TI esa ekh enah hg bh BU Gn;tK; pa {GüaK; egüaj TUj RkaK; } Ga. sar BU kab enah GU yc GuH. ebob Lak;ka Bin NaMg éb:ø Buj Rb:K! sag øg sg; XW Bin cak NaMg dwg éb:ø Buj Ln;# dak; mn Lamn. Buj cm RkaK; Bin cwg RTYg Gøat GU egøh GuH. Twl NaMg Buj Ln; hh cm ka GU TI Gn;tIK Lwg enah vuil egøh Buj RkaK; eta Gük; Rb:K! sagø g sg;. 32

35 sar TI kam:aj; ka nieta edl sak; ):an;da éh kam:aj; RkaK; bøy; Gc;. TI enah TI Ga Gn; dwg ka kam:aj; ésk. Twl kam:aj; ésk ):ag:l; Gøat Gn;tIK vuil swt TI kam:aj; san;dab; R)an. 34>m:k; GU TYm Bwg Tg sug! GU TYm Bwg EBv sar Ga buic r:h Lwg Kn kam:ak! kacil katul! GU r:ala GU r:aly;. ebok Ga BU Du kab Gn;RTYl Lwg kam:ak! m:ut égv hi kam:aj;. 35> Gn;TWl EKg Ga ruamggüa EKg eta RkaK; em:ah yiul ):an;dwb pa { Gn;TWl EKg Ga ruamggüa EKg eta } TI NI pa BU b:r; swt b:r; cak hg. 33

36 ebok Ga BU yr ph BU yuil ercic ):ak; car BU égt sg; tis# ):ak; muir ):ak; ERs lu ):ak; Rsuk Gn;da edl. pa kab edacdac BU GU yr GuH ebok Ga. 34

37 enhcaelikdmbugehiy EdlRkumkargarGb;rMeRkARbB!n PasaTMBYn GgÁkarshkarGn"rCatikm<úCa ext"rtnkiri ICC # )anefvikarsiksa nigcgrkgefvicaesovepasupasitpasatmbyn. e)ahbum<elikti3 cmnyn 20 k,al Ex vicäika qñam 2011 ebicg;)anbt manbenßmetot sumtak;tgtamgasydæanxagerkamenh GgÁkarshkarGn"rCatikm<úCa (ICC) P.O BOX 612 PñMeBj km<úca Tel: b P.O BOX )anlug ext"rtnkiri Tel: First time that NFE Tampuan has researched and written the Tampuan proverb in their own language. Third printing 20 copies, November For more information or copies contact the address above.

38 GarmÖkfa supasitcakmrggksrsil,!myyebbedlcas;buran)antak;etg elig smrab;gb;rm TUnµanmnusSCMnan;eRkay egayechkitbicarna ech EbgEck GaRkk; l sáal;xus sáal;rtuv ehiyrs;enakñúgsgámrbkbeday PatrPaB. supasittmbynl "BImunmk )an)at;bg; bn#icm#g" BImYy CMnan; etamyycmnan; edaysaretkµanrbb$n kt;rtatuk. Cakarl EdlGgÁkarshkarGn#rCatikm<úCa ICC % )anshkar CamYyRksYg Gb;rMyuvCn nigkila nigvitüasßan racbn&itspakm<úca erobcmegayman smenrelig smrab;cncatitmbyngayrsylkt;rta nuv erogr:avepsg" edim,i rymcmenkeliks'üyvb,fm CnCatiTMBYneGayenA Kg;vgS. Rkumkargar eyig )anxitxmsvhesvg RsavRCav eligvijnuv supasittmbynmyycmnyn EdlenAesssl; mkcgrkgcaesovepa erkamkarcyy ]btßmörbs;ggákarshkargn#rcatikm<úca ICC% extrtnkiri. RkumkargareyIg sgçwmfa kunesovepaedlelakgñkkmbugkan; enanwgédenh BitCamanRbeyaCn_sMrab;GñkEdlcg;sikSaEsVgyl; nuv KMnitGb;rM TUnµanl " BIcas;buraNTMBYn. edim,iegaykunesovepaenh kan;etl RbesIreLIgEfmeTot Rkumkargar eyig rg;camttylnuvmtirihkn;sßabna BIbN#amit#GñkGaeday esamnssrikray. {sumgrkun}

39 Prepared for first online distribution in March 2015 by អងគក រសហក រអនដរជ រ កម ព ជ International Cooperation Cambodia P.O. Box 612, Phnom Penh, Cambodia Tel: / This work is dual licensed under either of these Creative Commons licenses: Attribution-ShareAlike 4.0 International License.(Cc-BY-SA) To view a copy of this license, visit Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) To view a copy of this license, visit You are free to: Share copy and redistribute the material in any medium or format Adapt remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Under the following terms: Attribution You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. ShareAlike If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

त १:१ 1 त १:९ Ruth त एल म ल क क प रव र क म आब क ज न १ जन दन म न य य ल ग न य य करत थ * उन दन म द श म अक ल पड़, तब यह द क ब तलहम क एक प ष अपन स त र और द

त १:१ 1 त १:९ Ruth त एल म ल क क प रव र क म आब क ज न १ जन दन म न य य ल ग न य य करत थ * उन दन म द श म अक ल पड़, तब यह द क ब तलहम क एक प ष अपन स त र और द त १:१ 1 त १:९ Ruth त एल म ल क क प रव र क म आब क ज न १ जन दन म न य य ल ग न य य करत थ * उन दन म द श म अक ल पड़, तब यह द क ब तलहम क एक प ष अपन स त र और द न प त र क स ग ल कर म आब क द श म परद श ह कर रहन क लए

अधिक जानकारी

1 थस सल न कय १:१ 1 1 थस सल न कय १:८ 1 Thessalonians 1 थस सल न कय श भक मन ए १ प ल स और सलव न स और त म थय स क ओर स थस सल न कय क कल सय क न म ज पत परम श व

1 थस सल न कय १:१ 1 1 थस सल न कय १:८ 1 Thessalonians 1 थस सल न कय श भक मन ए १ प ल स और सलव न स और त म थय स क ओर स थस सल न कय क कल सय क न म ज पत परम श व 1 थस सल न कय १:१ 1 1 थस सल न कय १:८ 1 Thessalonians 1 थस सल न कय श भक मन ए १ प ल स और सलव न स और त म थय स क ओर स थस सल न कय क कल सय क न म ज पत परम श वर और प रभ य श मस ह म ह अन ग रह और श न त त म ह मलत रह

अधिक जानकारी

11_0549_02_2017_ indd

11_0549_02_2017_ indd Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *6695939798* HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/02 Paper 2 Listening October/November 2017 Approx. 35

अधिक जानकारी

इ फ सय १:१ 1 इ फ सय १:१० Ephesians इ फ सय अ भव दन १ प ल स क ओर स ज परम श वर क इच छ स य श मस ह क प र रत ह, उन प वत र और मस ह य श म व स ल ग क न म ज इ फस

इ फ सय १:१ 1 इ फ सय १:१० Ephesians इ फ सय अ भव दन १ प ल स क ओर स ज परम श वर क इच छ स य श मस ह क प र रत ह, उन प वत र और मस ह य श म व स ल ग क न म ज इ फस इ फ सय १:१ 1 इ फ सय १:१० Ephesians इ फ सय अ भव दन १ प ल स क ओर स ज परम श वर क इच छ स य श मस ह क प र रत ह, उन प वत र और मस ह य श म व स ल ग क न म ज इ फस स म ह, २ हम र पत परम श वर और प रभ य श मस ह क ओर स

अधिक जानकारी

03_0549_01_2017_ indd

03_0549_01_2017_ indd Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *0084715162* HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/01 Paper 1 Reading and Writing February/March 2017 2

अधिक जानकारी

Restitution Program: Information for Offenders Brochure - Chinese

Restitution Program: Information for Offenders Brochure - Chinese क षत प र प र ग र म: अपरर धक र त ओ क ल ए जर नकर र RESTITUTION PROGRAM: Information for Offenders [Hindi] यद आप पर क स क षत प र ऑर डर (Restitution Order) क प स क द नदर र ह, र सहर र र उपलब ध ह क षत प र क

अधिक जानकारी

1 य हन न स भ रब ङ च छ र मल चठ च चठ ल ब र र प ङ त म भ रब म ह: य श ल म ल च ल य हन न स भ रब म ब च य हन न स थ ब पन ब सम च रएन न भ रब म ल भ रब ग ल : पक क थ

1 य हन न स भ रब ङ च छ र मल चठ च चठ ल ब र र प ङ त म भ रब म ह: य श ल म ल च ल य हन न स भ रब म ब च य हन न स थ ब पन ब सम च रएन न भ रब म ल भ रब ग ल : पक क थ 1 य हन न स भ रब ङ च छ र मल चठ च चठ ल ब र र प ङ त म भ रब म ह: य श ल म ल च ल य हन न स भ रब म ब च य हन न स थ ब पन ब सम च रएन न भ रब म ल भ रब ग ल : पक क थ आर, तर ब इबल व नगद स ए फसस शहरग य म तखम ल भस प ङ ब

अधिक जानकारी

Restitution Program: Information for Victims Brochure - Hindi

Restitution Program: Information for Victims Brochure - Hindi क षत प र प र ग र म: प ड र क ल ए जर नकर र RESTITUTION PROGRAM: Information for Victims [Hindi] यद आप भ ग र न न क यर गयर क षत प र ऑर डर (Restitution Order) ल न कर प यर स कर रह ह, र सहर य र उपलब ध ह र स ट

अधिक जानकारी

ओब ह 1 1 ओब ह 5 ओब ह एद म द ण डत ह ग 1 यह ओब ह क दश न ह म र स व म यह व एद म क ब र म यह कहत ह : हमन यह व परम र स एक सन द श प र कय ह र ष ट र क एक द त भ

ओब ह 1 1 ओब ह 5 ओब ह एद म द ण डत ह ग 1 यह ओब ह क दश न ह म र स व म यह व एद म क ब र म यह कहत ह : हमन यह व परम र स एक सन द श प र कय ह र ष ट र क एक द त भ ओब ह 1 1 ओब ह 5 ओब ह एद म द ण डत ह ग 1 यह ओब ह क दश न ह म र स व म यह व एद म क ब र म यह कहत ह : हमन यह व परम र स एक सन द श प र कय ह र ष ट र क एक द त भ ज गय ह उसन कह, हम एद म क व लड़न चल यह व एद म स कहत ह

अधिक जानकारी

2 थस सल न कय 1:1 1 2 थस सल न कय 1:10 2 थस सल न कय 1 प ल स, सलव न स और त म थय स क ओर स हम र परम पत परम र और प रभ य श मस ह म स थत थस सल न कय क कल सय क न

2 थस सल न कय 1:1 1 2 थस सल न कय 1:10 2 थस सल न कय 1 प ल स, सलव न स और त म थय स क ओर स हम र परम पत परम र और प रभ य श मस ह म स थत थस सल न कय क कल सय क न 2 थस सल न कय 1:1 1 2 थस सल न कय 1:10 2 थस सल न कय 1 प ल स, सलव न स और त म थय स क ओर स हम र परम पत परम र और प रभ य श मस ह म स थत थस सल न कय क कल सय क न म: 2 त म ह परम पत परम र और य श मस ह क ओर स अन ग रह

अधिक जानकारी

_2018 puzzle pdf hindi.xps

_2018 puzzle pdf hindi.xps SUCCESSKEY98 FOR PDF : www.successkey98.in FOR MOCK TEST : www.successkey98.org TELEGRAM LINK https://bit.ly/2pbwlc9 HIGH LEVEL PUZZLE FOR IBPS PO AND IBPS CLERK PRELIMS 2018 EXPECTED PUZZLE PDF IN HINDI

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Recruitment

Microsoft Word - Recruitment Bihar School Examination Board बह र व लय पर स म त User Manual For Recruitment (Contract Basis) मह वप ण त थय म स य ववरण त थ 1 ऑनल इन आव दन और श क जम करन क त थ 03.01.2017 12.01.2017 Email ID: recruitment.bseb@gmail.com

अधिक जानकारी

र ष ट र य फ शन ट क न ल ज स स थ न, भ प ल {वस र म र लय, भ रत सरक र} ननफ ट प रभ ग, म. प र. भ ज म क त ववश वववध लय पररसर, क ल र र ड, भ प ल (म.प र.)

र ष ट र य फ शन ट क न ल ज स स थ न, भ प ल {वस र म र लय, भ रत सरक र} ननफ ट प रभ ग, म. प र. भ ज म क त ववश वववध लय पररसर, क ल र र ड, भ प ल (म.प र.) र ष ट र य फ शन ट क न ल ज स स थ न, भ प ल {वस र म र लय, भ रत सरक र} ननफ ट प रभ ग, म. प र. भ ज म क त ववश वववध लय पररसर, क ल र र ड, भ प ल-462016 (म.प र.) द रभ ष 2493385/3736/3667 व बस ईट:www.nift.ac.in/bhopal

अधिक जानकारी

To No.M-11014/2(45)/ /MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram Ne

To No.M-11014/2(45)/ /MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram Ne To No.M-11014/2(45)/2016-17/MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram New Delhi-110066 Dated: - 30. 10. 2017 The Regional Director

अधिक जानकारी

1 य क बस भ रब चठ च चठ ल ब र र प ङ त म भ रब म ह: य श ल आल य क बस भ रब म ब (य क ब १:१, म १३:५५, मक स ६:३) भ रब ग ल : य शल म शहरर भ रब म ब भ रब स ल: ओस प

1 य क बस भ रब चठ च चठ ल ब र र प ङ त म भ रब म ह: य श ल आल य क बस भ रब म ब (य क ब १:१, म १३:५५, मक स ६:३) भ रब ग ल : य शल म शहरर भ रब म ब भ रब स ल: ओस प 1 य क बस भ रब चठ च चठ ल ब र र प ङ त म भ रब म ह: य श ल आल य क बस भ रब म ब (य क ब १:१, म १३:५५, मक स ६:३) भ रब ग ल : य शल म शहरर भ रब म ब भ रब स ल: ओस पन ईश व स वत ६० ( वक रम स वत ११७) स लर क य र भ रब म

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation The Vice-President Of India (Articles 63-73) Part V of the Constitution of India under Chapter I (Executive) discusses about the office of the Vice-President of India. The Vice-President of India is the

अधिक जानकारी

1 प वलस ए फससल वश व स गद द भ रब चठ च चठ ल ब र र प ङ त म भ रब म ह: य श ल म ल च ल प वलस भ रब म ब (ए फस १:१) भ रब ग ल : र म शहरल झ य ल ख नग य म भ रब म ब

1 प वलस ए फससल वश व स गद द भ रब चठ च चठ ल ब र र प ङ त म भ रब म ह: य श ल म ल च ल प वलस भ रब म ब (ए फस १:१) भ रब ग ल : र म शहरल झ य ल ख नग य म भ रब म ब 1 प वलस ए फससल वश व स गद द भ रब चठ च चठ ल ब र र प ङ त म भ रब म ह: य श ल म ल च ल प वलस भ रब म ब (ए फस १:१) भ रब ग ल : र म शहरल झ य ल ख नग य म भ रब म ब भ रब स ल: ओस पन ईश व स वत ६१-६३ ( वक रम स वत ११८-१२०)

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 816] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 1314] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

Process of filling Application Form 1. First of all download and read carefully the Application Brochure from website. lcls igys osclkbv ij fn;s Appli

Process of filling Application Form 1. First of all download and read carefully the Application Brochure from website. lcls igys osclkbv ij fn;s Appli Process of filling Application Form 1. First of all download and read carefully the Application Brochure from website. lcls igys osclkbv ij fn;s Application Brochure ij fdyd dj vkosnu funszf kdk dks MkmuyksM

अधिक जानकारी

MergedFile

MergedFile A GOVERNMENT RECOGNISED MINORITY INSTITUTION Dated: 19-07-2019 ADMISSION NOTICE The selected candidates of U.G. Part I (B.A. I, B.Sc. (Bio.) I, B.Sc. (Maths) I & B.Com. I) in First list are informed that

अधिक जानकारी

ICSE - X HINDI Board Paper I.C.S.E कक ष : X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately.

ICSE - X HINDI Board Paper I.C.S.E कक ष : X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately. I.C.S.E कक ष : X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately. You will not be allowed to write during the first 15 minutes. This time is to

अधिक जानकारी

ISSN: स ह य स हत Available at Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (

ISSN: स ह य स हत Available at   Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर ( ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (http://www.hindikunj.com/2014/12/the-spelling-of-hindi.html) आज क ह द वणर म ल न न न स र ह. चत र -1 इन वणर म ल ओ म अ,आ,ओ,औ,अ,अ,ख,छ,ण,ध,भ अक षर पर ग र क जए, आज इ ह उस

अधिक जानकारी

॥ श्रीशिर्डीसांई अष्टोत्तरशतनामावली ॥ .. Shri Shirdi Sai Baba aShTottara shatanAmAvali .. shirdisai108.pdf

॥ श्रीशिर्डीसांई अष्टोत्तरशतनामावली ॥ .. Shri Shirdi Sai Baba aShTottara shatanAmAvali .. shirdisai108.pdf .. Shri Shirdi Sai Baba ashtottara shatanamavali.. sanskritdocuments.org May 21, 2017 Sanskrit Document Information Text title : shirdisayi ashtottara shatanamavali File name : shirdisai108.itx Category

अधिक जानकारी

Using a Walker - Hindi

Using a Walker - Hindi व कर क इस त म ल करन Using a Walker Walking with a walker 1. Lift the walker and place it at a comfortable distance in front of you with all four of its legs on the floor. This distance is often equal to

अधिक जानकारी

त 1:1 1 त 1:7 त यह द म अक ल 1 बह त समय पहल, जब न य य ध श क श सन थ, तभ एक इतन ब र समय आय क ल ग क प स ख न क लय पय भ जन तक न रह एल मल क न मक एक व य न तभ

त 1:1 1 त 1:7 त यह द म अक ल 1 बह त समय पहल, जब न य य ध श क श सन थ, तभ एक इतन ब र समय आय क ल ग क प स ख न क लय पय भ जन तक न रह एल मल क न मक एक व य न तभ त 1:1 1 त 1:7 त यह द म अक ल 1 बह त समय पहल, जब न य य ध श क श सन थ, तभ एक इतन ब र समय आय क ल ग क प स ख न क लय पय भ जन तक न रह एल मल क न मक एक व य न तभ यह द क ब तल ह म क छ ड़ दय वह, अपन पत न और द प त र क

अधिक जानकारी

इब र नय १:१ 1 इब र नय १:७ Hebrews इब र नय प त र क स वभ व १ प व य ग म परम श वर न प व ज स थ ड़ -थ ड़ करक और भ त- भ त स भ वष य ओ क र ब त क, २ पर इन अ न तम

इब र नय १:१ 1 इब र नय १:७ Hebrews इब र नय प त र क स वभ व १ प व य ग म परम श वर न प व ज स थ ड़ -थ ड़ करक और भ त- भ त स भ वष य ओ क र ब त क, २ पर इन अ न तम इब र नय १:१ 1 इब र नय १:७ Hebrews इब र नय प त र क स वभ व १ प व य ग म परम श वर न प व ज स थ ड़ -थ ड़ करक और भ त- भ त स भ वष य ओ क र ब त क, २ पर इन अ न तम दन म हम स अपन प त र क र ब त क, जस उसन स र वस त ओ क

अधिक जानकारी

1. न र द श: न म ल ख त स ख य श र म क व एक पर द ग त ह 2 P a g e ग त पर द ज ञ त कर 26, 37, 50, 63, 82 A. 26 B. 37 C. 82 D. 63 E. इ म स क ई ह 2. न र द श:

1. न र द श: न म ल ख त स ख य श र म क व एक पर द ग त ह 2 P a g e ग त पर द ज ञ त कर 26, 37, 50, 63, 82 A. 26 B. 37 C. 82 D. 63 E. इ म स क ई ह 2. न र द श: 1. न र द श: न म ल ख त सख य श र म क व एक पर द ग त ह 2 P a g e ग त पर द ज ञ त कर 26, 37, 50, 63, 82 A. 26 B. 37 C. 82 D. 63 E. इ म स क ई ह 2. न र द श: न म ल ख त सख य शर म प रश च ह (?) क स थ पर क य आय ग?

अधिक जानकारी

1 P a g e

1 P a g e 1 P a g e 1. न र द श: न म ल ख त सख य श र म क व एक पर द ग त ह ग त पर द ज ञ त कर 26, 37, 50, 63, 82 A. 26 B. 37 C. 82 D. 63 E. इ म स क ई ह 2. न र द श: न म ल ख त सख य शर म प रश च ह (?) क स थ पर क य आय ग?

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Fundamental Rights (Part-III) ARTICLE 21 : PROTECTION OF LIFE AND PERSONAL LIBERTY No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Article

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Important Facts About The Indian Constitution Constitution of India is the biggest constitution in the world. It contains 471 articles and 12 schedules and is divided into 25 sections. Dr. B.R Ambedkar

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 332] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

TENDER NOTICE

TENDER NOTICE ANNEXURE - III TENDER NOTICE NO: GLK/TE16/071, Dated : 7.06.16. PRE-QUALIFICATION BID 1.0 PARTICULARS OF COMPANY : 1.1 Type of company : (Partnership / Private Ltd. / Public Ltd. Please enclose certificate

अधिक जानकारी

हब क 1:1 1 हब क 1:8 हब क ह मब ल क नयम 1 हब क क परम र स शक यत यह वह स द श ह ज हब क नब क दय गय थ 2 ह यह व, म नर तर त र द ह ई द त रह ह त म र कब स न ग म इ

हब क 1:1 1 हब क 1:8 हब क ह मब ल क नयम 1 हब क क परम र स शक यत यह वह स द श ह ज हब क नब क दय गय थ 2 ह यह व, म नर तर त र द ह ई द त रह ह त म र कब स न ग म इ हब क 1:1 1 हब क 1:8 हब क ह मब ल क नयम 1 हब क क परम र स शक यत यह वह स द श ह ज हब क नब क दय गय थ 2 ह यह व, म नर तर त र द ह ई द त रह ह त म र कब स न ग म इस ह स क ब र म त र आग च त रह ह कन त त न कछ नह कय! 3

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Total 450 voucher were distributed by a salon for complimentary haircut and pedicure. number of vouchers redeemed by male were 134 more than that of female. The ratio of voucher for pedicure by males to

अधिक जानकारी

एक सवस थ भव षय क आक र द रत क र य रपत र पर मर श पर आपक जव ब सवस थ भव षय क आक र द न क ल ए व च र-व मर श स हम स न श च करन च हत ह क क उ.प. ल दन म हर क कस क

एक सवस थ भव षय क आक र द रत क र य रपत र पर मर श पर आपक जव ब सवस थ भव षय क आक र द न क ल ए व च र-व मर श स हम स न श च करन च हत ह क क उ.प. ल दन म हर क कस क एक सवस थ भव षय क आक र द रत क र य रपत र पर मर श पर आपक जव ब सवस थ भव षय क आक र द न क ल ए व च र-व मर श स हम स न श च करन च हत ह क क उ.प. ल दन म हर क कस क अपन व च र और ट पपण य द न क म क म ल. ज तन स भव ह, हम

अधिक जानकारी