व य पय र क आचरण स ह तय

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "व य पय र क आचरण स ह तय"

प्रतिलिपि

1 व य पय र क आचरण स ह तय

2 उच च न त क स तर वर आण ल ग ह त असल ल न यम न स र व प र ध द च लव ण स स ल झर वचनबद ध आह त च कर मच र वर ग स वचनबद ध करत. CEO य च स द श उच च न त क स तर वर आण ल ग ह त असल ल न यम न स र व प र ध द च लव ण स स ल झर वचनबद ध आह त च कर मच र वर ग स वचनबद ध करत. ह ग ष ट फक त स ल झर आण त च कर मच र वर ग च प रत ष जतन करण स ठ आण स भ व न गर व फ जद र प रत ब ध र खण स ठ न र ण यक आह अस नव तर इथ आमच म ल पर वर त त ह त त आण ह च स ल झरल, त च कर मच र वर ग ल, श अर ध रक न, ग हक न व ह स द र न महत त च आह. व वस य क न र णय न श स त करण र अध क ध क प रब ध घ लण र क यद आण न यम य न व वस य क जगत द वस दतदवस ज स त जट ल ह त च लल य. त म ळ त मच आचरण च ग णवत ब बत स ल झरच उच च अप क च सम ध न करण र ह व प र क आचरण स ह त ( Code ) त मच स ठ महत त च म र गदर श क ठर ल. क पय ह मजक र न ट व च क रण स ल झरस ठ क म करत न स ल झरच अ गभ त उच च न त क स तर न श चयप र वक जपण च त मच व यक क तक जब बद र आह. य च अर थ अस घ श क असल स व च र, स ब ध त उपय क त प रतशक व कद च त ल ग ह ऊ शकण ऱय न यम श व न त क स तर श स घर ष ह ईल अश पररक थ नजर ल आण. व टरथ र, 21 फ ब व र 2022 Frederic Lalanne, CEO १/१० स ल झरच व य पय र क आचरण स ह तय V6

3 व प र क आचरण स ह त CEO य च स द श १ १. म लभ त प रण ल ३ २. न द च अच कत आण पर प र णत ३ ३ व श सव र ध आण अय ग य स पर ध (Antitrust and unfair competition) ४ ४. ह तस ब ध च स घर ष (Conflict of interest) ४ ५. न कर स दर भ त प रश न ५ ६. ल च ल चपत, भ रष ट च र, उद यम सम व ष टत (Business accomodations) ६ ६.१ स व मतर क म ह त ६ ६.२ सरक र कर रन म ६ ६.३ र जन त क अभ द न (Political contributions) ७ ६.४ उद यम सम व ष टत (Business accomodations) ७ ६.५ स ल झरच भ रष ट च र आण ल च ल चपत व र ध म र गदर शक तत त ७ ७. अन य पक श सहक र य (Third party relation) ७ ८. आ तरर ष टट य व प र तनबब ध आण बह ष र (International Trade Restrictions and Boycotts) ७ ९. फसवण क आण च र यकर म ७ १० अ तर गत म ह त च ग रव पर कर न क ल ल व वह र (Insider trading) ८ ११. पर य वरण, स रक आण आर ग य ९ १२. क पन च म लमत आण क पन स दर भ त ल क णत ह म ह त, स च र-म ध यम श स पर क ९ १३. आचरण स ह त च जब बद ऱय आण त च उल घन च पर ण म १० V6 स ल झरच व य पय र क आचरण स ह तय २/१०

4 आमच व व क ल स मर न द व मवह र दर शव ण र व क यद प रण ल, न यम क व क पन न त च उल घन झ ल ल सर व प रस ग च आम म ह त द त. १. म लभ त प रण ल १.१ स ल झरच व वस य क क र य श स ब ध त महत त च क र म र गदर शन प रव ण ह य स ह त च ह त आह. क र य न र प क व न त कत न व वह र करत न त अन ष ग न य त असल ल एक णएक ग ष ट य स ह त मध सम व ष ट क ल न ह त, क बह न ज म लभ त प रण ल वर आध र त आम क मक ज करत त न य नतम ग णवत आण व च रध र य च एक ठ स ढ च सम र ठ वत. १.२ स ल झरच क ह म लभ त म ल व प रण ल य मध ख ल ल तपश ल सम व ष ट ह त : अ) ल ग पडण र सर व क यद आण न यम य बर बरच अ तर गत न यम, आद श आण म र गदर शक त त च आम आदर करत आण त च प र तत करत. य च अर थ: आम ल च द त आण घ त न ह. स घर ष न र म ण ह ईल, क व ज च श व वह र कर यच त च ग णवत च व क यद प रण ल च उल घन ह ईल अश क णत ह भ ट घ यच क व द य यच आम ट ळत. आम अश क णत ह क र य त क व छ ट मध सहभ ग ह त न ह ज य ग ल ग ह ण र स पर ध आण व श सव र ध क यद य च उल घन समजल ज ऊ शक ल - उद. स पर धक बर बर स व दनश ल म ह त च ल ख व त ड आद न-प रद न. आम ह तस ब ध च स घर ष ट ळत आण स भ व स घर ष लवकर त लवकर उघड करत. तवश सन य व प र प र यटरस बध च म ह त च अनध क तपण व पर ह ऊ नय य च आम क ळज घ त. आमच ज न आण ब क द धक स पत च हक क (intellectual property rights) य व षय आम ल आदर आह व त आम स रतक ठ वत. ब) प रत क द श त ल य ग य न गम न गर कत स ठ च (corporate citizenship) स र वजन क स तर वर म न य असल ल म नक च आम अन सरण करत. क) ज व त वरण क य म थळ प रस पर क आदर, म कळ पण व व यक क तक न ष व ढव ल त द र घक ळ ट क व य स ठ आम प रयतत नश ल असत. अ तर मष टट य प रम ण त म नव ध क र च स रक च आम समर थन आण आदर करत. ड) आमच व व क ल स मर न द व मवह र दर शव ण र व क यद प रण ल, न यम क व क पन न त च उल घन झ ल ल सर व प रस ग च आम म ह त द त. ह म ह त ख ल ल व क त न क व य व भ ग मध द त य ईल पर यव कक क व म न जर क पन, ड व जन व न गम अन प लन (कम प यन स) अध क र क पन च क यद श र सल ग र (legal counsel) न गम क यद व भ ग (Corporate legal department) स ल झरच ल कप ल (ombudspersons) Sulzer Compliance Hotline सम ह सर वस ध रण सम पद शक (Group General Counsel) १.३ स ल झरच इ ट र न टवर महत च म ह त म ळ ल. व वस य क न द आम अच क आण पर प र ण ठ वत. २. न द च अच कत आण पर प र णत २.१ व वस य क न द आम अच क आण पर प र ण ठ वत. स ल झरच ल ख प रण ल आण आर थ क प रत व दन (reporting) त त न स र व प र त ल सर व व वह र प र णपण आण उच तर त न दव ल ग ल प ह ज त. न द क यमस वर प ठ व यच क नष ट कर यच ह, ज थ त म न कर करत आह त आण त बर बर त म ( क पन च ) कर रन म स व क रल आह त स ल झर क पन च न द ठ वण च य जन न स र ठरव ल ज त. २.२ च क च क व द श भ ल करण ऱय न द कध ह स ल झरच क व त च क णत ह सह यक क पन च प स तक त आण न द मध क ह ह क रण स तव प रव ष ट कर नय त, आण अश न ष द ध क त म ध य पर णत ह ण ऱय क णत ह य जन त एक ह कर मच ऱय न स वत ल ग तव नय. ३/१० स ल झरच व य पय र क आचरण स ह तय V6

5 ३. व श सव र ध आण अय ग य स पर ध (Antitrust and unfair competition) ३.१ उच त स पर ध ह ख ल उद यम व व थ च (free enterprise system) म लभ त त त आह आण स ल झर त च प र णपण समर थन करत. म न, स ल झरल ल ग ह ण ऱय व श सव र ध आण अय ग य स पर ध क यद य च, ज मध य इतर क यद य बर बर अन च त व प र पद धत न प रत ब ध करण र आण व प र वर तनबब ध घ लण र क यद सम व ष ट आह त त च अन प लन आवश यक आह. (स म ह कर त व श सव र ध क यद Antitrust Laws ). स ल झरल ल ग ह ण ऱय व श सव र ध आण अय ग य स पर ध क यद य च अन प लन आवश यक आह. ३.२ स प र न शनल, न शनल (र ष टट य) क व थ तनक स थ न हस तक प क ल तर ह स ल झरच सर व कर मच र वर ग न ल ग ह ण ऱय सर व व श सव र ध (Antitrust) क यद य च, त स प र न शनल, र ष टट य क थ तनक स थ न क ल ल आह त ह व च र त न घ त, क ट क ट प लन क ल प ह ज आण स वत ल क णत ह स पर ध र ध पद धत मध य ग तव न घ त क म नय. ३.३ व श सव र ध (Antitrust) क यद प रवठ द र, ग हक आण स पर धक य च श व वस य क पद धत न स ब ध त करत त. द श द श न स र ह व श सव र ध क यद थ ड फ र प रम ण त बदलत त आण स च बद धपण ख ल ल न ष द ध क त न स ब ध त करत त : अ) प र इस फ क तग (म ल न र ध र त करण ) कर र (औपच र क क व कस ह ) एक क व अन क स पर धक बर बर म ल न र ध र त करण क व क मत, न यम आण व क च अट य वर पर ण म करण ब) ब ज रप ठ / ग हक न य जन कर र (औपच र क क व कस ह ) एक क व अन क स पर धक बर बर म कक ट (ब ज रप ठ) क व ग हक व भ ज त करण करत म कक ट व ग हक न य ज त करण क) ब ल ल वण ल लब ड बद दलच कर र (औपच र क क व कस ह ) एक क व अन क स पर धक बर बर ब ल ल वण र खण स ठ, व श ष ट क मत वर ब ल ल वण, क व अश ब ल ल वण ज स पर धक च ब ल स प रत क ल आह ड) स व दनश ल म ह त च द व णघ व ण स व दनश ल म ह त द सर कड न म ळव ण क व द सर कड द ण स पर धक बर बर स व दनश ल म ह त च (उद. सद य आण भव ष ल क मत ब बत म ह त, प रर फ ट म र ज न क व क मत, ब ल, ब ज रप ठ त ल ह स, व तरण पद धत, व क च न यम, उत दन च आर खड ) द व णघ व ण औद य ग क म ळ व मध, व वस य क सम त मध क व इतरर ३.४ प रत स पधध आण अन य पक श (Third party) झ ल ल सर व कर रन म ल ज अट स पधक वर प रत क ल प रभ व प ड शकत त त पडत ळ न प हण आण क पन च वक ल न व श सव र ध (Antitrust) क यद य च क यद श रर त अन प लन न श च त करण स ठ त च आढ व घ तल प ह ज आण त म ज र क ल प ह ज त. (उद. अनन यत, म ल न र ध रण, स ब ध ( tie-in), प र द श क प रत बन ध, म ल भ दभ व (price discrimination), स पर ध न करण, स व दनश ल त तर क आण व वस य क म ह त च द व णघ व ण करण ). ३.५ त म स व श सव र ध (Antitrust) क यद य च क ठल ह ब ब च अन प लन स दर भ त क ह प रश न असल तर क पय स ल झरच इ ट र न टवर (अन च द १.३ व च ) असल ल व श सव र ध (Antitrust)/ स पर ध (Competition)क यद (Law) म र गदर शक तत त (Guidelines) क यद प क स तक च क व क पन च वक ल च सल घ. ४. ह तस ब ध च स घर ष (Conflict of interest) ४.१ स ल झरच सर व कर मच र वर ग च ह क मव आह क त न त च ब ह य स ब ध क पन प रत उत रद य त च आड य ण र न ह त य च ख तरजम करण. म न, ज थ त मच व यक क तक (प रत क आण अप रत क) स ब ध, ब ह र ल गत व ध, न त स ब ध क व आर थ क उल ढ ल च स ल झरच तह स ब ध श स घर ष ह ईल क व तश शक यत अस ल अस प रस ग त म ट ळल प ह ज. स ल झरच सर व कर मच र वर ग च ह क मव आह क त न त च ब ह य स ब ध क पन प रत उत रद य त च आड य ण र न ह त य च ख तरजम करण. ४.२ स ल झरच ह तस ब ध श स घर ष ह ऊ शक ल क व तश शक यत द सत अस ल अस प रस ग उद भवल स त म त मच लगतच व व थ पक ल, थ तनक अन प लन (कम प यन स) अध क ऱय ल क व क पन च वक ल ल कळव ल प ह ज ज य ग स ल झरल स घर ष म ण ज ग क ह आह क न ह आण ह पररक थ उच तर त आण प रदर शक पद धत न कश स डवत य ईल य च न र णय घ त य ईल. V6 स ल झरच व य पय र क आचरण स ह तय ४/१०

6 ४.३ स भ व स घर ष च उद हरण अ) क ट ब त ल सदस य आण अगद जवळच न त व ईक जवळच स ह य न क व क ट ब त ल सदस य न च लव ल ल व वस य त ठ क द र घ ण ब) ब ह य र जग र /क म: स ल झरच प रवठ द र(स मग प रव ण र ), ग हक अथव स ल झरच स पर धक य च स ठ सल ग र (Consultant), स च लक व अध क र म न क म करण क) महत तप र ण म लक हक क ह तस ब ध: स ल झरश व वस य क स ब ध असल ल व व वस य क स ब ध प र थ तप करण स उत क असल ल क व ज स ल झरच प रत स पधध म न क म करत त अश क पन य मध ग तवण क असण ४.४ स ल झर त च कर मच र वर ग च प वध च क म च ठ क ण झ ल ल कर र प ट च स भ व ब धन म न य करत आण ह तस ब ध च स घर ष ह ऊ नय (Conflict of interest) य च क ळज घ त उच त आण भ दभ वव रह त र जग र पद धत ज ल ग असल ल प रय ज त क यद य च अन प लन ह ईल अश सम न र जग र स ध उपलब ध कर न द ण स स ल झर वचनबद ध आह. ५. न कर स दर भ त प रश न ५.१ उच त आण भ दभ वव रह त र जग र पद धत ज ल ग असल ल प रय ज त क यद य च अन प लन ह ईल अश सम न र जग र स ध उपलब ध कर न द ण स स ल झर वचनबद ध आह. अ) न रन र ळ स स त क प श मभ म च स ल झरल आदर आह आण र जग र आण मज र ब बत ज क यद आह त ज जबरदस त आण दब व ख ल (ब ल मज र सकट) क म कर न घ ण च सर व पद धत नष ट करण श स ब ध त आह त, आण र जग र मध सर व प रक रच भ दभ व स प रत ब ध करण ऱय अश सर व ल ग ह त असल ल क यद य च अन प लन करण स स ल झर वचनबद ध आह. ब) क म, क ट ब आण स व-प रगत च जब बद र य त समत ल र खण स स ल झर कर मच र वर ग स प र त हन द त. क) स ल झरमध भरत आण बढत य ग ष ट व क क तगत प र व ण, क वत आण क र य-क शलत य वर आध रल ल आह त. स ल झर व व धत श ठ मपण वचनबद ध आह आण म नच ल ग, व श, र ग, वय, धर म, र ष टट यत आण इतर भ दभ व करण र घटक व च र त न घ त सर व कर मच ऱय न सम न र जग र च स ध उपलब ध कर न द त. ड) कर मच र वर ग च तक र च आढ व, अन र आण उत र द ण च क म व ळ वर क ल ज त. ई) स ल झर व व थ पक आण त च स घ (teams) य च ल म कळ आण न यम त स पर क स स ल झर प र त हन द त. ५.२ स ल झरच कर मच र वर ग च कल पन आण श ध ह स ल झरच सर व त म ठ स पतत आह ज च क णत ह पररक थ त जतन झ ल प ह ज. य स दर भ त ल सव स तर म ह त स ल झरच इ ट र न टवर स ल झर म ह त त र ज न व परण बद दलच ध रण मध य (Information technology usage policy) उपलब ध आह. (वर ल अन च द १.३ व च ) ५/१० स ल झरच व य पय र क आचरण स ह तय V6

7 ५.३ ल दतगक छळ, जबरदस त, द व मवह र न व श षण करण र स क त व पर न कर मच र वर ग च ब क यद श र छळ (ह वभ व, भ ष व श र र क स पर क व पर न) ह त असल स स ल झरन सहनश लत न द खवण च (zero tolerance) ध रण स व क रल आह आण प रत क कर मच ऱय न त ज द श त क म व व प र करत अस ल त थल ल दतगकत क व इतर म ग ब च अवल ब करत छळ ब बतच प रचल त न यम अन सरण आण आदरप र वक व गण जर र आह. ५.४ कर मच र वर ग स ठ क य म थळ स रतक व त वरण न र म ण करण ह स ल झरच न त आह. आत क म जवत, धमक वत, भ त द खवत, हल क व त म क त करत क य म थळ तय र ह ण र ह स प र ण व त वरण अज ब त सहन क ल ज ण र न ह. क णत ह भय क व स रतक स दर भ त ल क ठल ह ब ब क व इतर च स रक ब बत पर यव कक स, Human resources (मन ष बळ) व व थ पक ल, थ तनक अन प लन (कम प यन स) अध क ऱय ल क व स ल झरच क प यन स Hotline व पर न (वर ल अन च द १.३ व च ) लग चच कळव ण गरज च आह. पर यव कक च क व Human resources (मन ष बळ) व भ ग च आग ऊ ल ख परव नग घ तल तशव य स ल झरच क णत ह इम रत त आण पर सर मध ब द क च व पर करण स सक त मन ई आह. ५.५ स ल झरच प रत क कर मच ऱय न नश करण स ठ च औषध म ळ क व मद यप न न आपल क म करण च कमत द र बल ह त च लल न ह य च अन म न करण अप तक आह. नश करण स ठ च औषध व मद य इतर च स रतक स त व र धक क प ह चव शकत त आण क म च व ळ त क णत ह थळ नश करण स ठ च ब क यद श र औषध च व टप आण उपय ग करण स सक त मन ई आह. ५.६ क ल ल क म च य ग य प र स व तन स ल झर प रवत आण क यद य न य ठरल ल कम त कम मज र म ज र करत. ५.७ कर मच र वर ग स ल ग ह त असल ल क यद य बरह क म मर य द त स घट त ह ण स ठ द ल ल स व त त र च आण क यद य बरह क म मर य द त स म ह क स द ब ज करण च अध क र च स ल झर आदर करत. कर मच र वर ग च प रत न ध न क प प र ह क ल ज त न ह व ड वलल ह ज त न ह. ६. ल च ल चपत, भ रष ट च र, उद यम सम व ष टत (Business accomodations) ६.१ स व मतर क म ह त ल च स व क रण र क ण स र वजन क क र ल अध क र आह क एख द य ख जग ग हक च कर मच र आह ह व च र त न घ त स ल झर ल च द ण स सक त व र ध करत. ल च ल चपत च व स त त व ख आण अर थ आह प रत क व अप रत क भ ट, क व व वस य क द वघ व त क प प र व गण क म ळव ण करत क व द ण करत एख द य कड न क णत ह भ ट च, कर ज च, श ल च, बक स च क व इतर ल भ च स व क र करण क व एख द य स द ण. ल च स व क रण र क ण स र वजन क क र ल अध क र आह क एख द य ख जग ग हक च कर मच र आह ह व च र त न घ त स ल झर ल च द ण स सक त व र ध करत. ६.२ सरक र कर रन म अ) भ रष ट च र-व र ध आण ल च ल चपत-व र ध क यद य च स ल झर क ट क ट प लन करत आण स ल झरच न करद र स, मध यस थ स व अन य स ब ध त त सऱय पक स सर व सरक र न करद र आण सरक र श ख मधल क व स थ मधल अध क र आण य बर बरच श सक य स थ न स घट त आण न य तर त क ल ल नगरप ल क व प च यत च कर मच र य मध म डत असल ल क णत ह स र वजन क क र ल न कर स अय ग य द म क व अय ग य स व ध उपलब ध कर न द ण स सक त मन ई करत. ब) क द र सरक र, र ज सरक र आण थ तनक श सक य स घटन क व श सक य मक त द र आण न य र असल ल क पन य, य न म ल व कत न सक त न यम वल च अन प लन ह ण अत जर र आह. म न, क णत ह श सक य स घटन त व श सक य मक त द र आण न य र असल ल क पन ल ब ल च व न त ल स दर क ल ल सर व प रत स द स प र द करण प वध अन प लन स ठ क य आवश यक आह य च म ह त असल ल एख द य व क क तकड न फ रतप सण कर न घ तल प ह ज. क) Human resources (मन ष बळ) व भ ग न क व उच त क पन च -वक ल न समस य च पर क कर न अन म दन द ल तशव य क पन त ल न कर व व थ स दर भ त क ठल ह एख द य ब ब वर क पन आण सरक र कर मच र य मध चर च ह ऊ नय य च क ळज घ ण अत जर र आह. V6 स ल झरच व य पय र क आचरण स ह तय ६/१०

8 ६.३ र जन त क अभ द न (Political contributions) स ल झर क ठल ह र जन त क अभ द न स परव नग द त न ह. य स अपव द फक त क स वत झलब डच ह ऊ शकत, क ठल ह र जन त क अभ द न स CEO च आग ऊ परव नग ल गत. ६.४ उद यम सम व ष टत (Business accomodations) भ ट, करमण क, ग हक स ठ झ ल ल प रव स आण उदरन र व ह य वर क ल ल व च रप र ण आण मर य द त खर च त व च म ज र क ल ज ईल ज व त उत दन च क व उपय क त स व च प रच र श क व कर र क र य न व त ह ण श थ ट न गड त अस ल आण य त न ह ण र फ यद स ल झरस ठ क व स ल झरच भ ग द र स ठ ह तस ब ध च स घर ष (Conflict of interest) न र म ण करण र नस ल क व ल ग ह त असल ल क यद य च क व व वस य त ल भ ग द र च न यम च उल घन करण र नस ल. ६.५ स ल झरच भ रष ट च र आण ल च ल चपत व र ध म र गदर शक तत त अध क व ख, स चन आण स पष ट करण स ठ (मध य थ बर बरच व वह र आण खर च सहजत न कस ह त ळत य ईल य सह त) क पय स ल झरच भ रष ट च र आण ल च ल चपत व र ध म र गदर शक तत त पह ज स ल झरच इ ट र न टवर उपलब ध आह (य स ह त च अन च द १.३ व च ) ज च व पर न प र थ तप भ रष ट च र आण ल च ल चपत व र ध क यद य त पळव ट श धत य त ल अश अन य पक च, उद हरण र थ मध य थ, सम पद शक व इतर स व प रवठ द र, पण त च प रत मर य द त न ह, अन य पक च व पर स मज व करत असल ल क यद य च स ल झर कडक अ मलबज वण करत. ७. अन य पक श सहक र य (Third party relation) ७.१ स ल झरच उत दन च आण स व च व क सम व ष ट असल ल सम पद शक (कन स लट ट स), मध य थ आण व तरक य स रख अन य पक बर बर क ल ल कर र त, अस अन य पक य स ह त त असल ल स ब ध त त त च अन प लन करण च वचन द त त अश ल ख तरत द अस ल य च ख तरजम करण स ठ य ग य त प रयत न क ल ज त ल. ७.२ ज च व पर न प र थ तप भ रष ट च र आण ल च ल चपत व र ध क यद य त पळव ट श धत य त ल अश अन य पक च, उद हरण र थ मध य थ, सम पद शक व इतर स व प रवठ द र, पण त च प रत मर य द त न ह, अन य पक च व पर स मज व करत असल ल क यद य च स ल झर स वत च स घटन त कडक अ मलबज वण करत. ७.३ जबरदस त आण दब व ख ल क म कर न घ ण अथव ब ल मज र य स रख म लभ त म नव ध क र च उल घन करत असल ल व वस य क भ ग द र श सहक र य करण प स न स ल झर स वत ल द र ठ वत. ७.४ य स ह त द र म डल ल त त च अवल ब प रवठ द र न कर व म न स ल झर प र त हन द त. ल ग ह ण र आ तरर ष टट य व प र स ब ध च क यद आण न यम न स र मज व क ल ल आण आवश यक स ग तल ल सर व ग ष ट च अन प लन करण स ल झरच ध रण आह. ८. आ तरर ष टट य व प र तनबब ध आण बह ष र (International Trade Restrictions and Boycotts) न रन र ळ द श न आण य न यट ड न शन स रख अ तर मष टट य स थ न घ तल ल न यम म ळ ज गत क ब ज रप ठ त व प र कर यच स ल झरच कमत वर मर य द आल आह त. त र ज न च क ल क प रकट करण न र य त समजल ज ण च शक यत असत. ल ग ह ण र आ तरर ष टट य व प र स ब ध च क यद आण न यम न स र मज व क ल ल आण आवश यक स ग तल ल सर व ग ष ट च अन प लन करण स ल झरच ध रण आह, आण य क र क म करत असल ल सर व कर मच ऱय न त च व वस य वर पर ण म करण र आ तरर ष टट य व प र स ब ध क यद आण न यम च म ह त असण गरज च आह. प रश न असल स, थ तनक न र य त न य र व श षज स (ल कल एक प म क ट र ल एक प म) क व आ तरर ष टट य व प र अन प लन अध क ऱय श स पर क स ध, ज न स ल झरच इ ट र न टवर ल न र य त न य र ब बतच अडचण स दर भ त ल व श ष Share-point ल एक स असत. (य स ह त च अन च द १.३ व च ) ७/१० Sulzer व यवस य आच र स ह त अप र ल १, २०१०

9 ९. फसवण क आण च र यकर म ९.१ स ल झरच न त ह न श च त करण च आह - फसवण क, अफर तफर आण च र यकर म च स ल झरश स ब ध त घटन च त रत न तप स करण, म ह त द ण आण ज थ उच त अस ल त थ व क त वर खटल द खल करण आण त च स व सम प त करण. ९.२ क पन स ठ जब बद र अन प लन अध क ऱय ल क व स ल झरच इ ट र न टवर असल ल स ल झरच क प यन स Hotline व पर न, ज वर म ह त न न व द त य ईल, क णत ह स शय स पद घटन त रत न स च त क ल ग ल प ह ज. स ल झर क प यन स हर ल इनच तपश ल स ल झर इ ट र न टवर म ळ शक ल. (य स ह त च अन च द १.३ व च ). स ल झरच न त ह न श च त करण च आह - फसवण क, अफर तफर आण च र यकर म च स ल झरश स ब ध त घटन च त रत न तप स करण, म ह त द ण आण ज थ उच त अस ल त थ व क त वर खटल द खल करण आण त च स व सम प त करण. १० अ तर गत म ह त च ग रव पर कर न क ल ल व वह र (Insider trading) १०.१ अ तर गत म ह त च ग रव पर कर न क ल ल व वह र ह क पन च उद. स ल झरच समभ ग क व र ख क व व यक क तक स र क ऑपशन सस रख इतर स क य र ट ज ज ल क स ठ नसल ल क पन च म ह त एक स कर यच स भव असत. बह त श द श मध न गमच आत ल ल क न क ल ल ट र ड ग जर ल क स ठ नसल ल क पन च म ह त म ळव ण च उद द श न क ल असल स त ब क यद श र म नत त. १०.२ अ तर गत म ह त च सव स तर व ख करत य ईल आण उद हरण द खल ख ल ल ग ष ट श ज डत य ईल, अ) आर थ क तनष र ष (स भ व फ यद अथव त ट ) ब) ध रण त मक य जन (उद. स प दन करण (ऍक व त झशन स), ध रण त मक सहय ग, व क द र करण (ड इव क स चर स), व ल न करण (मर जर स)) ग) उत दन व क स घ) भ डवल स रचन त ल बदल स ल झरच अथव इनस यडर ट र ड गम ळ स भ व पर ण म ह ईल अश क पन य च श अर स (समभ ग), ड र व ट व स (उप-उत दन ), क व इतर स क य र ट जच ट र ड ग न करण क व अश म ह त स र वजन क स तर वर ज यच आध च क ण सम र उघड न करण ह कर मच र वर ग च महत च क मव आह. १०.३ स ल झर त च कर मच र वर ग च ग तवण क मध भ ग घ यच हक क च आदर करत, आण स ल झरच श अर स कर मच र वर ग च व व म न प र त हन द त. स ल झरच अथव इनस यडर ट र ड गम ळ स भ व पर ण म ह ईल अश क पन य च श अर स (समभ ग), ड र व ट व स (उप-उत दन ), क व इतर स क य र ट जच ट र ड ग न करण क व अश म ह त स र वजन क स तर वर ज यच आध च क ण सम र उघड न करण ह स ल झरच आण त च श अर स (समभ ग) ध रक प रत असल ल कर मच र वर ग च महत च क मव आह. य त त च उल घन क ल स फ जद र आण द व ण क रव ई ह ऊ शकत. V6 स ल झरच व य पय र क आचरण स ह तय ८/१०

10 पर य वरण, स रक आण आर ग य ब बतच न यम च आण च ल र त च अन सरण करत आण अपघ त च, घटन च आण अस रतक उपकरण च, पद धत आण अट य च अन सरण कर न सर व कर मच र क य म थळ स रतक आण न र ग ठ वण स जब बद र आह त. ११. पर य वरण, स रक आण आर ग य ११.१ व वस य क आर ग य आण स रक य स ल झरच द ष ट न महत च ग ष ट आह त आण स ल झर त च कर मच र वर ग स स रतक आण न र ग क य म थळ उपलब ध कर न द ण स ठ वचनबद ध आह. म न स ल झर प रत क क पन त ल अपघ त च व र व रत आण त बर बरच अपघ त च त व रत कम व व म न प रयत नश ल आह. पर य वरण, स रक आण आर ग य ब बतच न यम च आण च ल र त च अन सरण करत आण अपघ त च, घटन च आण अस रतक उपकरण च, पद धत आण अट य च अन सरण कर न सर व कर मच र क य म थळ स रतक आण न र ग ठ वण स जब बद र आह त. स वत च आण इतर च रक स ठ स ल झरच कर मच र वर ग न क पन च आर ग य आण स रक स दर भ त ल न यम च अन सरण करण अत त क गरज च आह. ११.२ स ल झरमध च, आम ल म ह त आह आण त च अन प लन ह त अ) व वस य क आर ग य आण स रक च थ तनक न यम वल क व ब) थ तनक प रम ण ग यब असल स क व स रक आण आर ग य य च रक करण स प र स नस ल तर, क व य न यम बर बर अध क कठ र अ तर गत न यम असल स, अश अ तर गत न यम बर बर, क व क) अस क णत ह अ तर गत न यम नसल स, स ब ध त उत म आ तरर ष टट य पद धत च तत त. ११.३ औद य ग क म पद ड आण स ब ध त स रक, आर ग य आण पर य वरणव षयक आवश यकत य न स र स ल झर स वत च उत दन व क स स ठ वचनबद ध आह आण पर य वरणस ब ध आव न प लत न स वध नत ब ळगण च समर थन करत, पर य वरण च अध क ध क जब बद र उचलल ज व म न प ढ क र घ त, पर य वरण स अन क ल अश त र ज न च व क स स आण व स त र स प र त हन द त. ११.४ स ल झरच उत दन च स रतक पर वहन, ह त ळण, व पर आण स रतक आण पर य वरण स अन क ल अश म र ग न (आवश यक असल स) नष ट करण य स दर भ त स ल झर त च ग हक न सल द त. स ल झरच आत क व ब ह र अनध क त ल क सम र ह ग पन य म ह त प रकट ह ऊ नय य च स ल झरच कर मच र वर ग न क ळज घ तल प ह ज, आण ग हक, प रवठ द र य स रख अन य पक प स न य ग पन यत च रक क ल प ह ज. १२. क पन च म लमत आण क पन स दर भ त ल क णत ह म ह त, स च र-म ध यम श स पर क १२.१ स ल झरच म लमत क ळज प र वक ह त ळण स आण न कस न, नष ट व च र ह ण प स न रक करण च प रत क न करद र स व न त क ल आह. स ल झरच ग पन य म ह त (त तर क, व वस य क, क यद व षयक म ह त य सह त पण त वढ च मर य द न ह ), व प र त ल मर म ह महत त च न गम म लमत आह आण श र र क म लमत एवढ च त च जपण क व यल हव. स ल झरच आत क व ब ह र अनध क त ल क सम र ह म ह त प रकट ह ऊ नय य च स ल झरच कर मच र वर ग न क ळज घ तल प ह ज, आण ग हक, प रवठ द र य स रख अन य पक प स न य ग पन यत च रक क ल प ह ज. १२.२ ग पन य म ह त च क ह उद हरण अ) सद य आण भव ष ल उत दन च क व प रतक य च त तर क म ह त ब) प र पण-य जन, व डर सच य द, क व खर द क मत क) द म, म ल न र ध रण, व पणन(म कक दत ग) आण स व ध रण ड) ग हक च न व, पत, आण स ल झरबर बरच व वह र च म ह त असल ल ग हक स ब ध च ड ट ई) स र वजन क नसल ल तवत लब ध च अहव ल आण आर थ क अहव ल फ) व क द र करण (ड इव क स चर स), व ल न करण (मर जर स) आण स प दन (ऍक व त झशन स) य स दर भ त ल म ह त १२.३ स ल झरन व श षकर न अध क त क ल ल कर मच र स ड न (कर मच र वर ग च प रत न ध त य च स ब ध त व षय त ल अध क त समजल ज त त) इतर क ण ह स ल झर स दर भ त क व स ल झरवर पर ण म ह ईल अस क ह स च र-म ध यम च सभ सद श ब ल व च कश स उत र द ऊ नय. स च र-म ध यम श स पर क स धण च क म फक त न गम व व भ ग य व थ तनक प तळ वर यथ य ग य घ ष त क ल ल प रवक त च करत ल. १२.४ स ल झर त च ग हक न, व वस य क भ ग द र न क व इतर स ब ध त न उत दन च आण स व च व स त त म ह त प रव ण च त च पर न उत ष ट प रय स करत. ९/१० स ल झरच व य पय र क आचरण स ह तय V6

11 १३. आचरण स ह त च जब बद ऱय आण त च उल घन च पर ण म १३.१ अन प लन ह प रत क कर मच ऱय च जब बद र आह. अन प लन ह प रत क कर मच ऱय च जब बद र आह. १३.२ त य च व व कब द ध प रम ण क यद य च, ब धन च आण न त मत च ग ण च उल घन झ ल स व श स र हत न अश घटन च म ह त द ण स ल झर कर मच ऱय कड न अप तक आह. अश म ह त द त न य स ह त मध ल अन च द १.२ मध म ग ब च अवल ब कर व. १३.३ स ल झरच सर व क यद श र एकक च अध यक आप पल क पन ल कर मच र वर ग य स ह त च तस च व वस य श स ब ध त क यद य च प लन करत आह त आण त च क र य स ठ आवश यक अश प रतशक त न यम तपण सहभ ग ह त आह त ह पर श रमश लत च कस ट वर न श च त करण स ठ जब बद र आह त. १३.४ क य म थळ म कळ व त वरण आण ज थ कर मच र वर ग ब धन वर आध र त नव तर व श स वर आध र त अस स ब ध प र थ तप कर शकत अश न त क स स न र म ण करण स ठ स ल झरन स वत ल समर प त क ल आह. पण, य स ह त त स ग तल न स र अन प लन स ठ स ह त च य ग य अवल ब करत, क यद बरह क म आण न त त च सन न र खत क ल ल वर तन न श च त करत न, आवश यक असल स, क म वर न कम क ल ज ण य स रख उच त क रव ई करण स स ल झर म ग प ढ प हण र न ह. अन मत च घ षण य पर न य म कब ल करत क स ल झरच आचरण स ह त म व चल आह आण त मल समजल आह. त च ल न यम च प लन करण स म वचनबद ध आह आण समजत क य स ह त च उल घन क ल स मल स व सम प त सह,श स तभ ग च क रव ईल स म र ज व ल ग ल. थ न, द न क कर मच ऱय च न व (छ प ल अकर त) कर मच ऱय च स व कर V6 स ल झरच व य पय र क आचरण स ह तय १०/१०

12 व प र क आचरण स ह त ह प न क पय आपल न य क त स परत द य य पर न य म कब ल करत क स ल झरच आचरण स ह त म व चल आह आण त मल समजल आह. त च ल न यम च प लन करण स म वचनबद ध आह आण समजत क य स ह त च उल घन क ल स मल स व सम प त सह,श स तभ ग च क रव ईल स म र ज व ल ग ल. थ न, द न क कर मच ऱय च न व (छ प ल अकर त) कर मच ऱय च स व कर स ल झरच व प र क आचरण स ह त - V6

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र अध क र कड न स द श न प तमत आण अन प लन च आमच वचनबधदत वर स ह त भर द त प र य सहक र न व स प वअस आच र स ह त क णत अपव द प वन, जगभर त ल आपल क णत र च लन मध क

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - instructions

Microsoft Word - instructions प व प ट लम य श ण स वक पद क रत अज करण -य उम दव र स ठ स चन : अज त ह त प र सर ख ट, च क च व अप ण म हत द ण क व खर म हत दडव न ठ वण क व य त बदल करण क व प ठ वल य द ख य य त त ल न द त अन धक तपण ख ड ख ड करण क व ख

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

नव न शहर क र यस च नव न शहर क र यस च 1

नव न शहर क र यस च नव न शहर क र यस च 1 नव न शहर क र यस च 1 2 3 4 नव न शहर क र यस च 5 6 श श वत शहर आण सर व म नव वस हत व षय क व ट घ षण पत र 1. आम ह र ज य आण सरक रच प रम ख, म त र आण उच च प रत न ध, स य क त र ष ट र च य आव स आण श श वत शहर व क स

अधिक जानकारी

आच र स ह त

आच र स ह त आच र स ह त 2 Vesuvius / आच र स ह त 3 म ख य क र यक र क स द श यह स ह त न प तर और उनक अन प लन क प रत हम र प रत बद धत क र ख क त करत ह प र य सहकर मर, व स प वरस क आच र स ह त प रपव द र प स व स प वरस क व म ल य

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन प रक र य 01 इसक ल ए समर प त बन ए रखन उच चतम म नक व य प र आचरण क क फ क इ टरन शनल ल म ट ड और इसक सह यक क पन य (ब द म "स आईएल" य "क पन ") व य प र आचरण क उच चतम म नक क बन ए रखन क ल ए प रत

अधिक जानकारी

आच र स ह त लघ स स करण The global leader in door opening solutions

आच र स ह त लघ स स करण The global leader in door opening solutions आच र स ह त लघ स स करण The global leader in door opening solutions आच र स ह त आच र स ह त क इस स स करण म आच र स ह त क प र ण स स करण क स र श न ह त ह इस सभ कर मच र य क व तर त क य ज त ह आच र स ह त क प र ण

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

SONOVA सम ह क आचरण न यम

SONOVA सम ह क आचरण न यम SONOVA सम ह क आचरण न यम स ई ओ द व र स द श हम र सहभ ग म लभ त म ल य तथ ध रण य, वचनबद धत और ज म म द र क र प र ट स स क त क प रत ब ब त करत ह ज हम सभ ब र ड और क ष त र म एक क पन क र प म पर भ ष त और एकज ट करत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

alex

alex व यवस य न त और आच र क म नक स मग र त ल क स द श 1 व यवस य न त स द ध त 3 व यवस य न त म डल 4 यह ब कल ट 5 अपन व यवस य करन 7 सरक र ग र हक और सरक र अध क र य क स थ क म करन 11 अन य ल ग क स थ क म करन 13 अपन स स

अधिक जानकारी

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह ह ह डब क नव न न न-न टवक डर सहकमर च र य न (क पन च ईम ल पत त नसल ल आ ण/ क व क म प य टरवर अ क स स नसल ल सहकमर

अधिक जानकारी

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( (

1 जल ई, st Century Fox ( ), स गत. नय ण क प लन करन ह ग. य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF,.,,, -,.) (.,, -..,,,..( ( 1 जल ई 2017 21st Century Fox ( ) स गत नय ण क प लन करन ह ग य द ल ग ह न व ल क नन क ब र म आपक क ई भ शन क वध वभ ग य फर 21CF ) ( ( (i) ; (ii) ; (iii) ; (iv) ) य द 1 6 व नयम तब अक सर अ धक कड़ ह त ह जब अन य प

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's cofcointernational.com

इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's cofcointernational.com इ ट ग र ट ह टल इन FAQ's 01 सत यन ष ठ ह टल इन क ब र म सत यन ष ठ ह टल इन एक व य पक और ग पन य र प र ट ग ट ल ह ज सक र त मक क र य व त वरण क न र म ण करन क द र न क र यस थल म ध ख धड, द र व यवह र और अन य द र च

अधिक जानकारी

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म

प द र श णश पद वक अ य स म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ म मह र श सन श ल य श ण व ड वभ ग, प द र श ण य जन सन 2016-2017 सव म यम य, सव व थ पन य अन द नत / वन अन द नत / क यम वन अन द नत श ळ मध ल अ श त श क, श ण स वक य न प द र श णश पद वक अ य स म स ठ व श म हत प तक मह र

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

क आच र स ह त

क आच र स ह त क आच र स ह त एस ट एक अग रण व श व क स वच छत एव स व स थ य क पन ह, और इस र प म, हम बह त स ल ग क ज वन पर प रभ व ड लत ह हम अपन क पन, आम जनत और पर य वरण क भल ई क ल ए हम र व प र क ज म द र प र ण ढ ग स चल न क ल

अधिक जानकारी

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (CAPS) क स स करण क प स क य ह? 1.1 यह क य ह? क र

क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (CAPS) क स स करण क प स क य ह? 1.1 यह क य ह? क र https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/in_hi/intro क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (CAPS) क स स करण 2016 1. क प स क य ह? 1.1 यह क य ह? क र य र प र न-एस स एट ड आवध क स ड र म (स एप एस) म द र

अधिक जानकारी

RTI Hindi

RTI Hindi स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब इर क स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 म द गई प रभ ष क अन स र एक ल कप र धकरण ह और यह अपन क यर श ल म प णर प रद शर त और जव बद ह क लए वचनबद ध ह ब इर क स गठन क व बस इट पर ''स चन क अ

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

5187_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80414_ _ _mc

5187_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80414_ _ _mc कह न स न न, ग त, र ल प ल और न टक Contents 3 अभ स व क त य 5 2 of 5 Thursday 31 March 2016 व द य र थ उस समय सबस अच छ ढ ग स स खत ह जब व स खन क अन भव स सक र य र प स ज ड ह त ह द सर क स थ परस पर स व द और अपन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc

Microsoft Word - Corporate Ethics Policy.doc ट एचड स इ डय ल मट ड क रप र ट आच र न त त वन आच र न त म नक क एक प ज ह जस सम ज वय न म त करत ह और इसस यवह र इ छ ओ और क य क करन म म ग दश न त ह त ह न तकत स प ण त: उ तरद य व एव जव बद ह क अ भ य ह उ चत ह कह गय

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219 ल ख --} http://wp.me/pzbjo-cy अम तम थन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ ( अ तन द म सक य फ व र २०११ य अ क त स झ ल ल ल ख) मर ठ भ ष, स गणक व म हत त न मर ठ च स गणक करण व म ण करण आ ण मर ठ स ठ व मर ठ त

अधिक जानकारी

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग

प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स द श स ल स ट यल स इन स अल फ और ओम ग प थ व क सभ न व स य, भगव न क ख श स स त त कर. अल फ और ओम ग, व श ल ट ल प थ क इ ज ल क ल खक ह प थ व ल क क अन त प त क द र स व दनश ल स

अधिक जानकारी

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण

KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण KUWAIT SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS Department of Domestic Labour घर ल क मग र क न न प रथम स स करण - 2016 म न य श र श ख़ सब ह अल अहमद अल ज ब र अल सब ह अमर र क व त ईश वर इनक रक कर म न य श र श ख़ नव फ अल अहमद

अधिक जानकारी

स यर आच र स हत

स यर आच र स हत स यर आच र स हत सप ल यर आच र स हत 1. र जग र स वत तर त प वर क च न ज त ह 1.1 ब ध आ, तस कर, अथव क र व स शर म स हत, कस भ पर क र क बलप वर क य अ नव यर शर म नह कर य ज त ह 1.2 शर मक क अपन नय क त क प स जम नत र शय

अधिक जानकारी

स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न

स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच न य य य पध दत स लहत स वत त र म यक र फ न प र यव ह ट ल लमट डच (स वत त र) म ख य उफ ष ट ह कम उत पन न गट त ग र हक न लवत त य स व प रद न करण य द व र स वय प र णत आलर एक

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

आचार एवं नैितकता संिहता

आचार एवं नैितकता संिहता आच र एव न तकत स हत र तख र एव अन चत भ गत न न त म ग न इ टरन शनल इ क. उपह र एव मन र जन न त 1 र तख र एव अन चत भ गत न न त म त य क द श म अपन सभ प रक आचरण म र तख र तथ अन चत भ गत न क तब न धत करत ह यह न त म इ टरन

अधिक जानकारी

अपन स सद स म ल ट लक ट व व ह सम नत क ज तन क ल ए आपक कह न म यन रखत ह इसस अध क सशक त और क छ भ नह ह! स सद म एक मत क म ध यम स व व ह सम नत क प र त करन क ज म

अपन स सद स म ल ट लक ट व व ह सम नत क ज तन क ल ए आपक कह न म यन रखत ह इसस अध क सशक त और क छ भ नह ह! स सद म एक मत क म ध यम स व व ह सम नत क प र त करन क ज म अपन स सद स म ल ट लक ट व व ह सम नत क ज तन क ल ए आपक कह न म यन रखत ह इसस अध क सशक त और क छ भ नह ह! स सद म एक मत क म ध यम स व व ह सम नत क प र त करन क ज म द र हम र न र व च त अध क र य क ह ल क न यह हम पर न र

अधिक जानकारी

आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त

आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त आप तर कत र ओ क लए नद शक सद ध त www.fotlinc.com प रभ ष ए म ल य कन: एक व यव स थत, स वत त र और दस त व ज क त प र क रय जसक उपय ग न दर ष ट आवश यकत ओ क अन प लन क स तर क स य प र प त करन क लए और उसक तटस थ र प स

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 समजप व क व चन मजक र च क र :- अज द. २ डस बर २०१५ त म. म य य पक, ज ह प रषद थ मक श ळ र मप र, त. ज. स गल. वषय :- ब बळ पध त सहभ ग ह य ब बत अज द र :- सद शव पर जप म. मह दय, म आप य श ळ त ल आठव च व य थ आह. श णक

अधिक जानकारी

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस

.स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस .स व शवस /अ. श./२०१7-१8/अ धस चन.१/२०१7/१-अ, दन क : 31/10/२०१7. अ धस चन श णक वष २०१7-१8 म य आर य व न अ य स म क रत व श घ ण य अ पस य क व य स ठ श यव. अ पस य क वक स वभ ग, मह र श सन य च म फ त आर य व न अ य स

अधिक जानकारी

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw

5167_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80264_ _ _gw स खन -स ख न क प रक र य क पर वर तन: आपक व द य लय म प र ध य ग क क इस त म ल क न त त व करन Copyright 200X, 200Y The Open University Contents यह इक ई क स ब र म ह 3 व द य लय न त इस इक ई म क य स ख ग 3 1 क न स

अधिक जानकारी

झ ठ स व-र जग र छद म स व-र जग र क एक स क ष प त अवल कन यह पर इन ज नक र य क स थ प रद न क य गय ह, क यह आपक क स प रभ व त कर सकत ह, और अन य उपय ग स व ओ क ल

झ ठ स व-र जग र छद म स व-र जग र क एक स क ष प त अवल कन यह पर इन ज नक र य क स थ प रद न क य गय ह, क यह आपक क स प रभ व त कर सकत ह, और अन य उपय ग स व ओ क ल झ ठ स व-र जग र छद म स व-र जग र क एक स क ष प त अवल कन यह पर इन ज नक र य क स थ प रद न क य गय ह, क यह आपक क स प रभ व त कर सकत ह, और अन य उपय ग स व ओ क ल क क स थ- स थ व भ ग क स इस स थ त म मदद कर सकत ह, यह

अधिक जानकारी

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य http://drugsfreeindia.com/ सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य त आल. थ पन मन वक. अश क श ल य य अ य त झ ल. य च स बत

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 य प र ब क च र य करण - एक ट प - ब क ग नव न आ ह न त वक : ड.प ट ल क.क. य पक व अथ श वभ ग म ख क.स. कमलत ई ज मकर म हल मह व य लय,परभण म ज अ य, 36 व व ष क र य अ धव शन, मर ठ अथ श प रषद. अ लकड य क ळ त ब क ग त अन

अधिक जानकारी

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य

क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य क त पवत रक व ळ: 2 त स इ. १० व ववज ञ न आव त त रज ञ न: भ ग 1 ग : 40 स चन : 1. सर व प रश न स डर ण आर श यक आह. 2. आर श यक त थ श स त र य र त त ररक द ष ट य य ग य न मत रनर द त रशत आक त य क ढ. 3. प रत य क म ख

अधिक जानकारी

HeartSine samaritan PAD SAM 500P प रश क षक म डल TRN उपय गकर त म र गदर श क

HeartSine samaritan PAD SAM 500P प रश क षक म डल TRN उपय गकर त म र गदर श क HeartSine samaritan PAD SAM 500P प रश क षक म डल TRN-500-1 उपय गकर त म र गदर श क HeartSine samaritan PAD 500P Trainer with CPR Advisor यह उपय गकर त म र गदर श क यह न दद श द त ह क HeartSine samaritan PAD

अधिक जानकारी

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन क प न शक Id :- सन म

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन क प न शक  Id :- सन म मह र श सन आ दव स वक स वभ ग सह यक ज ह धक र तथ क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स द र वन. 0253-2577410 क प न शक Email Id :- poitdp.nsk-mh@gov.in सन 2018-19 म य न शक क प तग त क य रत असल य श सक य आ मश ळ य ठक ण

अधिक जानकारी

आच र एव न त कत स ह त सत यन ष क प लन इस ज न इस बत ए इसक प लन कर म गन इ टरन शनल

आच र एव न त कत स ह त सत यन ष क प लन इस ज न इस बत ए इसक प लन कर म गन इ टरन शनल आच र एव न त कत स ह त सत यन ष क प लन इस ज न इस बत ए इसक प लन कर म गन इ टरन शनल CEO क स द श हम सभ क य कत ज व य ह क आच र एव न त कत स ह त क हम सम क ष कर और उस समझ त क अपन सभ व य वस त यक क र य म र इम नद र और

अधिक जानकारी

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx म लग ११-१२ वष च झ ल क त वय त य ऊ ल गल अस हणत त. त य शर र त व वभ व त क ह बदल ह ऊ ल गत त. तस च म सक प ळ स ह त. य म ळ त ग धळ न ज त. अस क ह त आह य च न मक म हत तल सहस मळत न ह. म ल न च क य पण अन क म ठ य य न

अधिक जानकारी

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ टप प ह त, त वढ च स त र स ध रण च य द ष ट ख ल फ र महत

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त ( दन क 29.11.2011 क आय जत एचप एल क 380 व अ ग क त) ब ठक म नद शक म डल व र व धवत ह द त न प र फ ब ल मट ड सच तक न त 1.0 न त इस न त क " ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त"

अधिक जानकारी

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT

नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT नद शक र क श क म र व तव, कल टर एव जल नव चन अ धक र, जल न मच म ग दश क वनय क म र ध क, अपर कल टर एव उप जल नव चन अ धक र, जल न मच त त ड. र ज श प ट द र, SLMT एव भ र अ धक र, भ रत नव चन, जल न मच 1 2 नव चन क द र

अधिक जानकारी

NESB Summary Sexuality Not a Choice

NESB Summary Sexuality Not a Choice प र ट स ए ड फर ड स अ फ ल स बयन स ए ड ग ज ( प एफ एल ए ज ) एक स वय स व स स थ ह ज स ट नव ल म नव अ धक र र ल क ब द सन १९७९ म अम रक म बन थ प एफ एल ए ज क पर थ मक उ श य उन प रव र क सह यत करन ह जन ह अपन पर यजन

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar

Microsoft Word - FinalAdvertisement_Palghar मह र र य म ण ज वन नत अ भय न (उम द) ज ह अ भय न यव थ पन क,प लघर स ई आ शव द अप ट म ट, ल कम य नगर, कच र र ड,प लघर-401404 Email- dmmupalghar@gmail.comफ न न.02525-251260 ------------------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ळ म वत ल ज ळ न घ तल ' अस २० न हबर य र ज ह ण लय त द

अधिक जानकारी

ITZ CASH CARD LIMITED

ITZ CASH CARD LIMITED आच र स हत इट ज क ष क सर ल मट ड/आई० स ०स ०एल० अपन व यवस य क ल ग क़ न न, नयम और तबन ध क अन स र चल न तथ व य प र सम बन ध न तकत व न तक आचरण क उच चतम म नक क थ पत करन क लय तबद ध ह आई० स ०स ०एल० इस स हत क आचरण

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

Hindi न त क अख डत क प रत हम र प रत बद धत (Our Commitment to Ethical Integrity) हम र Covenant Health स स क त क न र म ण

Hindi न त क अख डत क प रत हम र प रत बद धत (Our Commitment to Ethical Integrity) हम र Covenant Health स स क त क न र म ण Hindi न त क अख डत क प रत हम र प रत बद धत (Our Commitment to Ethical Integrity) हम र Covenant Health स स क त क न र म ण हम र वचन (Our promise) न त क अख डत क प रत हम र प रत बद धत क स आचरण स ह त क अप क एक

अधिक जानकारी

पर व र क ड क टर और ब ल र ग

पर व र क ड क टर और ब ल र ग पर व र क ड क टर और ब ल र ग और ब ल र ग व श षज ञ च क त सक क सह यत. स म न य) व यवस य (ज प और ब ल च क त स पर व र (प ड एफ) च क त स, न द न और तरक क कर रह ह स दर भ स व स थ य समस य यह ह क हर आ कड क ल ए प रभ व

अधिक जानकारी

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र

चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र चयन प र क रय (क) अभ यथ क चयन ल खत पर एव स त क र म उनक प रदशर न क आध र पर कय ज एग क वस ल खत पर एव स त क र क कट-ऑफ क फ सल करन क अ धक र स र त रखत ह उपय र क त पद एव स त क र ह त अभ य थर य क प त रत स थ त क चयन

अधिक जानकारी

HeartSine samaritan PAD SAM 360P प रश क षक म डल TRN उपय गकर त म र गदर श क

HeartSine samaritan PAD SAM 360P प रश क षक म डल TRN उपय गकर त म र गदर श क HeartSine samaritan PAD SAM 360P प रश क षक म डल TRN-360-1 उपय गकर त म र गदर श क HeartSine samaritan PAD 360P Trainer, म डल TRN-360-1 यह उपय गकर त म र गदर श क यह न दद श द त ह क HeartSine samaritan PAD 360P

अधिक जानकारी

5170_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80262_ _ _gw

5170_httpwwwopeneduopenlearnworks_cmid80262_ _ _gw स झ द र य स झ द र य क न त त व: म त - प त और व य पक व द य लय सम द य क स थ ज डऩ Copyright 200X, 200Y The Open University Contents यह इक ई क स ब र म ह 3 व द य लय न त इस इक ई म क य स ख ग 3 1 अपन र ज य क स

अधिक जानकारी

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत)

शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) शक यत नव रण ह त न त (30 दस बर, 2016 क स श धत) आईड ब आई ब क ल. म शक यत नव रण ह त न त 1. प रचय आज क प र तस पद ध र त मक ब कग द र म,क र ब र क नर तर वक स क लए ग र हक स व ओ म उत क ष टत ल न सबस महत वप णर उप य

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Hindi)

The Jabil Code (Hindi) ज बल स हत स स र क सव तम ल ग क स थ ल कर चलन और उ ह ग त क म ग पर अ सर करन क मत द न करन पर क त ज बल क अ वत य क पन स क त न हम व वध क त व नम ण उ य ग क अ ण बन य ह हमन इस स क त क वष तक य नप व क वक स कय ह और म

अधिक जानकारी

Hindi न त क अख डत क प रत हम र प रत बद धत (Our Commitment to Ethical Integrity) हम र Covenant Health स स क त क न र म ण HI_0391_2015_Commitment to Ethic

Hindi न त क अख डत क प रत हम र प रत बद धत (Our Commitment to Ethical Integrity) हम र Covenant Health स स क त क न र म ण HI_0391_2015_Commitment to Ethic Hindi न त क अख डत क प रत हम र प रत बद धत (Our Commitment to Ethical Integrity) हम र Covenant Health स स क त क न र म ण HI_0391_2015_Commitment to Ethical Integrity.indd 1 9/10/2015 11:47:10 AM Covenant

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 क ळश प स न व ज न मर त क द र त ट ट य क द र ल प र क र द श त प ह य द च झ ल पय र वरण नकष वर प रक षण क ळश प स न व ज न मर त करण र य क द र च व वध पय र वरण य नकष वर न कत च अ य स कर य त आल. स टर फ र स य स ऍ ड ए

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GN _order.doc

Microsoft Word - GN _order.doc आद श म झ 20 अ ल 2018 क भ रत क म ख य न य य ध श (स ज आई) न य यम र त, द पक म क हट न क लए स वध न क अन च छ द 124(4) क तहत र ज य सभ क 64 सद य र ह त क ष रत त व क स चन मल ह त व म उ ल खत ब त न न न स र ह : - "यह

अधिक जानकारी

IAS वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम-समाजशास्त्र

IAS वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम-समाजशास्त्र IAS व कल पक वषय प ठ यक रम- सम जश स त र प रश न-पत र-I सम जश स त र क म लभ त सद ध त 1. सम जश स त र: वद य श ख 1. य र प म आध नकत एव स म जक प रवर तन तथ सम जश स त र क आ वर भ व 2. सम जश स त र क वषय-क ष त र एव

अधिक जानकारी

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प

ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न ब ह र झ रख ड शहर एवम ग र म ण ब वक श स स थ न (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प (म नव स स धन व वक स म त र लय द व र स च ल लत) र जग र स चन स ओ.प.आर-5/687/2019 (व ह र झ रख ड शहर एव ग र म ण व वक श स स थ न म ब ल क पर रय जन अध धक र, सह यक ब ल क पर रय जन अध धक र, मल ट ट स क स क ग क लक1 एव

अधिक जानकारी

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क

क ष करण, अ क-2, दस बर 2016: व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क व नक व ध स फलद र बग च लग य र ज न द र क म र ज खड़, प कज क म र कसव, अ मत क म वत एव ऐ. क. स ह स व म क शव नन द र जस थ न क ष वश व वद य लय ब क न र फल प रक त क अन पम क त ह हम र र ष ट र म मन ष य क द नक ज वन म ध

अधिक जानकारी

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म

ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म ज ह र त ध न म य वनस र क (वन बल म ख), मह र र य य च क य लय वनभवन, र म गर र ड, स हल ल ई स, न गप र ४४०००१ वन वभ ग त ल वनर क (गट क) भरत य सन २०१९ ज ह र त म क ०१/२०१९ दन क १०/१/२०१९ वन वभ ग त ल वनर क च (गट क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210

Microsoft Word - मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210 मह र र य य स क तक ध रण य मस स ब ध स चन स ठ आव हन य मर ठ ब धव न, स म नम क र. दन क: १६ फ व र २०१० मर ठ भ ष, मर ठ स क त, मर ठ त ल स ह य व एक दर तच मर ठ म णस य प ढ ल व वध आ ह न य वषय ० सल ल क ळकण य च एकच अम

अधिक जानकारी

book-samaajvaadi-vivekanand-v11-16jun15

book-samaajvaadi-vivekanand-v11-16jun15 त वन सम जव द वव क न द ह श ष क व च न त ह आ य च कत झ ल अस ल. ह द वव य ख ट य च र म ळ वव क न द च खर वच र ल क पय त कध प ह चल च न ह त. य च तम एक ह द वव द स य स हण न ल क य क ल ग ल. व म वव क न द स र य मह प ष न

अधिक जानकारी

VISION STUDY Maharashtra s largest elearning platform आय ग च य पर क च खर ख र अन भव घ ण य स ठ, लग च भ ट द य आण e-classroom ल join

VISION STUDY Maharashtra s largest elearning platform आय ग च य पर क च खर ख र अन भव घ ण य स ठ,   लग च भ ट द य आण e-classroom ल join आर थणक सव क 2018-2019 भ रत च आर थणक सव क 2018-2019 (णवण य वर ण) भ रत च प रम ख आर थणक सल ल ग र क ष म त स ब रमण यम य च य द व र स दर करण य त आल. य वर च आर थणक सव क ह णनळ य र ग त आह. क र य वर च आर थणक सव क

अधिक जानकारी

#म नवत क एक पत र प य र म नवत, म म नत ह क त म ह पत र ल खन अज ब लगत ह पत र आम त र पर एक व यक त य ल ग क एक स म त वर ग क स ब ध त क य ज त ह म नवत क पत र ल

#म नवत क एक पत र प य र म नवत, म म नत ह क त म ह पत र ल खन अज ब लगत ह पत र आम त र पर एक व यक त य ल ग क एक स म त वर ग क स ब ध त क य ज त ह म नवत क पत र ल प य र म नवत, म म नत ह क त म ह पत र ल खन अज ब लगत ह पत र आम त र पर एक व यक त य ल ग क एक स म त वर ग क स ब ध त क य ज त ह म नवत क पत र ल खन प र ण र प स अस म न य ह त म ह र त क ई ड क पत भ नह ह, और म झ शक ह क

अधिक जानकारी

ज व न इल इड य प थ क आर थर इट स (ज.आई.ए. ) क स स करण ज च एव उपच र 3.1 क स प रक र क ज च

ज व न इल इड य प थ क आर थर इट स (ज.आई.ए. ) क स स करण ज च एव उपच र 3.1 क स प रक र क ज च https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/in_hi/intro ज व न इल इड य प थ क आर थर इट स (ज.आई.ए. ) क स स करण 2016 3. ज च एव उपच र 3.1 क स प रक र क ज च क जर रत ह त ह? ब म र क प ष ट क ल य लक षण क स थ-स थ

अधिक जानकारी

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood

Hindi Article on Surya Namaskar - Dr Syed Zafar Mahmood स यर नमस क र पर म म बई आद श अ तध र मर क भ दभ व और म लभ त न ग रक अ धक र क कट त ह ड. सय यद ज़फ़र महम द, अध यक ष, ज़क त फ उ ड शन ऑफ़ इ डय, ZakatIndia.org ब हन म म बई नगर नगम (ब एमस ) द व र यह आद श दय गय ह क इसक

अधिक जानकारी

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय

कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय कक ष : सप तम / अष टम / नवम अभ य स-पऽक -01 न म: दन क: नम न ल खत शब द क वणर ध व न- वश ल षण कर 1. अद लत = 2. आभ र = 3. आह ल द = 4. उच छ व स = 5. उपल ब धय = 6. क व य श = 7. क ट = 8. क षत = 9. क षय = 10. ग

अधिक जानकारी

Microsoft Word - RTI .docx

Microsoft Word - RTI .docx स चन क अ धक र अ ध नयम, 2005 ब ध यत ए एव द यत व सच च वर ज क छ क ल ग क अ धक र मल ज न स ह नह आय ग, ब ल क यह त धक रय द व र अन चत क यर कय ज न पर, सभ क द व र उसक वर ध करन क क षमत ह सल करन स आएग - मह त म ग ध

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx

Microsoft Word - sun-darkness-moon-blood-hindi.docx व ल य ह न, आ मक स य य श ज मस ह थ, क घ षण क स य क य त न च द क क श क थ न त रत कर दय वग क र य नकट आ गय थ परम र न प तक स क दन अपन आ म उड ल ड ल इसक प व ऐस घटन कभ नह ई थ ब त न स च परम भ क दन और परम र क र य आ

अधिक जानकारी

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट

ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००१. व बस ईट ब हन म बई मह नगरप लक मनप अ त रक त आय क त, (प श चम उपनगर ) य च क य र लय, ३ र मजल, वस त रत बल ड ग, मह प लक म गर, फ टर, म बई ४०० ००. व बस ईट www.mcgm.gov.in व वध वषय त ल प र ध य पक, ब हन म बई मह नगरप लक व

अधिक जानकारी

पोपची गुपित

पोपची गुपित आय आर एस, एफ ब आय, अम र क त ल ल बर ड प र टम ट (क मग र ह वभ ग), म द फ आण क मग र स घटन ह व ह ट कनच भ ग आह त क? प प स वव सरक र स सथ च तस च व ह ट कनच स व व त वटरष ठ अध क र आह क? प पच ग प त व ह ट कन स वत:ल

अधिक जानकारी

Microsoft Word - april2009splhindi.docx

Microsoft Word - april2009splhindi.docx नप -VIII (अ ल, 2009) (1) स रल ख उ तर -I यह म मल च क स उप कर यथ ऑ स जन, क स टर एव ज ट न ब ल इजर क ल ख पर म व क य त स स ब धत ह मर ज, ज ल ख क य लय, आय ध नम ण, खम रय म स व रत व र ठ ल ख पर क क प न ह, क च क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - सामान्‍य सुविधा वाला शासनादेश

Microsoft Word - सामान्‍य सुविधा वाला शासनादेश स -1095/18-4-2018-18( व वध)/17ट 0स 0- षक, भ वन श क म र, स चव उ0 0 श सन स व म, आय एव नद शक उ ग, उ ग एव उ म हन (ओ0ड 0ओ0प 0 क ) उ0 0, लखनऊ स, लघ म म उ म अन भ ग-4 लखनऊ: दन क 06 नवम बर,2018 वषय-'एक जनपद एक

अधिक जानकारी

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi

Financial Services Using Mobile Phones_Marathi म ब इल फ नच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य य जन स सरक रच म यत म ब इल फ सच व पर क न म लभ त आ थ क स व प र व य य स क पन मक य जन स अ तम व प द य स ठ एक अ तम लय न गट च (IMG च ) थ पन कर य त आल ह त. IMG न

अधिक जानकारी

MAR मग येशू आला आणि बोलावले VGR

MAR मग येशू आला आणि बोलावले VGR मग य श आल आण ब ल वल स त य ह न, 11व अध य य 18व य वचन प स न स व त क, म व च इ च छत. ब थ न य शल म जवळ म हणज त थ न प ऊण क स वर ह त. त थ यह प क प ष कळ ल क म थ र व म रय च त य च य भ व बद दल स त वन करण य स आल ह

अधिक जानकारी

???? ??????? ?????

???? ??????? ????? ॐ ऐ ह क ल मन द व य वच च मन द व म मन द व स त मन द व - म गल आरत स तप ड नव सन मन म त च आरत ॐ नम भगवत मन म त नम मन द व म गर व स य सध द भ कल य ण क र णम वन द मन द व स व म मन व च छत द य नम 1 मन द व स त मन द व

अधिक जानकारी

उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उ

उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उ उद द श य वत त य सह यत प लस इस न त क उद द श य यह स न श चत करन ह क वत त य सह यत क लए सभ अन र ध क म ल य कन कय ज त ह और उस हम र सम द य क जर रत पर क द रत उच च ग णवत त स व स थ य और कल य ण स व ओ क एक वस त त श

अधिक जानकारी

UNIVERSITY OF DELHI

UNIVERSITY OF DELHI अन लग नक 1. प रय जन प रस त व क प रस त त श ध प रय जन ओ क लए स श धत दश नद श क) नय मत नय पर व वद य लय क क ई भ अध य पक कस भ र ष ट र य/अ तरर ष ट र य व प षण एज स स व प षण एज स क प र प क अन स र प रध न अन व षक

अधिक जानकारी

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर

स य -08/2018/1838/ (अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर स य -08/2018/1838/69-1-2017-32(अ0स 0-37)/2016 षक, अ खल न द च र, अन स चव, उ0 0 श सन स व म, नद शक, र य नगर य वक स अ भकरण, उ0 0, लखनऊ नगर य र जग र एव गर ब लखनऊ : दन क : 24 जनवर, 2018 उ म लन क य म वभ ग वषय:

अधिक जानकारी