A Deep Blue Stream

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "A Deep Blue Stream"

प्रतिलिपि

1

2

3 དག ངས གཏ ར གས ང གསལ ར ན གནམ ཆ ས ཉ ད ནས ར བ གས པ ན འ ཆ ག བ འ ན བ གས ས A Deep Blue Stream A Sadhana of Medicine Buddha Compiled from the Luminous Expanse of Mind Treasures, Found within the Sky Dharma Translated by Michele Martin dharmaebooks.org

4 Table of Contents གས ལ འད བས ན The Supplication དག ངས གཏ ར གས ང གསལ ར ན གནམ ཆ ས ཉ ད ནས ར བ གས པ ན འ ཆ ག བ འ ན བ གས ས A Deep Blue Stream. A Sadhana of Medicine Buddha Compiled from the Luminous Expanse of Mind Treasures, Found within the Sky Dharma Copyrights

5 གས ལ འད བས ན e Supplication (optional) ན མ བྷ ཥ མ ཛ ཡ NAMO BEKANDZE MAHA RADZAYE བས ད ནམས ཡ ན ཏན མཚའ གཏ ར མངའ ཞ ང Sö nam yön ten gyam tso i ter nga shing Endowed with an ocean-like treasury of qualities and merit, བསམ ས མ བ གས འ ན བས ས Sam gyi mi khyab thuk jé i jin lap kyi You calm the torment of suffering living beings endure འ བའ ག བ ལ ག ང བ ཞ མཛད པ Dro wa i duk ngal dung wa shi dze pa With the blessing of your inconceivable compassion.

6 བ འ འ ད ལ གས ལ བ འད བས Ben dur ya yi ö la söl wa deb I supplicate you, Deep Blue Light. ཤ ན ས ར ག པ ས རབ བཅ ངས པས Shin tu se na drak pö rab ching pé Those bound by intense greed ཡ གས གནས བའ བ ཡ ས Yi dak né su kye wo i kye wo yi Are born in the realm of hungry ghosts; ད མཚན ཐ ས ན མ ར ན པ དགའ Khyö tsen thö na mir kye jin pa ga Yet hearing your name, they re born as humans who delight in generosity. བཅ མ ན ན ལ གས ལ བ འད བས Chom den men gyi la la söl wa dep Victorious Medicine Buddha, I supplicate you. ལ མས འཆལ དང གཞན ལ གཤ བ ན པས Tsul trim chal dang zhen la she tsön pé Violating morality and abusing others,

7 ད ལ བར བའ འ བ འད དག ག ས Nyal war kye wa i dro wa di dak gi Living beings are born in the realms of hell; ད མཚན ཐ ས ན མཐ ར ས བར ག ངས Khyö tsen thö na tho ri kye war sung Yet hearing your name, they re born in the higher realms. ན ལ པ ད ལ གས ལ བ འད བས Men gyi gyal po de la söl wa dep King of Medicine, I supplicate you. གང དག ད ན དང མ མ ཡ ས Gang dak en dang tra ma du ma yi Through repeated dissension and slander, རབ འ ད ཅ ང ས ག ལ བ དག Rap tu je ching lu sok tral wa dak Deep schisms are created and lives are taken; ད མཚན ཐ ས ན ད དག འཚ མ ས Khyö tsen thö na de dak tse mi nu Yet hearing your name, they no longer can harm.

8 ན ལ པ ད ལ གས ལ བ འད བས Men gyi gyal po de la söl wa dep King of Medicine, I supplicate you. མཚན ལ གས གས ར བཟང མ ད ང བ དང Tsen lek, ser sang dri mé nang wa dang Excellent Name, Flawless Appearance of Fine Gold, ངན མ ད མཆ ག དཔལ དང ཆ ས བ གས ད ངས Nya ngen mé chok pal, dang chö drak yang Glorious Supreme One Free of Misery, Resounding Dharma Melody, མང ན མ ན ལ པ ད ངས ལ པ དང Ngön khyen gyal po, dra yang gyal po dang King of Direct Knowledge, King of Melody, འ ལ པ མས ལ གས ལ བ འད བས Shakya gyal po, nam la söl wa dep And King of the Shakyas, all of you I supplicate. འཇམ དཔལ བས ལ ག ན འཛན Jam pal kyap dröl chak na dor je zin Manjushri, Kyapdröl, Vajrapani,

9 ཚངས དབང ན གས བཞ འ ལ པ བཞ Tsang yang gya jin chok shi i gyal po shi Brahma, Indra, the Four Kings of the Four Directions, གན ད ན དཔ ན ཆ ན པ བ གཉ ས ས གས Nö jin de pön chen po chu nyi sok The twelve great Chiefs of the Yakshas, and all the others ད ལ འཁ ར ཡ ངས གས ལ གས ལ བ འད བས Kyil khor yong su zok la söl wa dep I supplicate this entire and perfect mandala. ད བཞ ན གཤ གས པ བ ན ན ལམ མད De zhin shek pa dun gyi mön lam do The Sutra of the Seven Tathagata s Aspirations, ན ཡ མད ཉ ད དང ན Men gyi lha yi do de nyi dang ni And the Sutra of the Medicine Buddha, མཁན ཆ ན ཞ བ འཚས མཛད ག ང ལ ས གས Khen chen zhi wa tsö dze shung la sok The treatise by the great abbot Shantarakshita, and other texts

10 དམ ཆ ས གས བམ ཚགས ལ གས ལ བ འད བས Dam chö lek bam tsok la söl wa dep I supplicate all volumes of the genuine Dharma. བ དྷ ས ང བཙན ས གས Bo dhi sa ta Tri song Deu tsen sok Bodhisattva Shantarakshita, Trisong Deutsen, and others, ལ པན ལ ན ང བ ས མས དཔའ དང Lopen gyal lön jang chup sem pa dang The scholars, translators, royal ministers, bodhisattvas, བ ད པའ མ དམ པ ཐམས ཅད དང Gyü pa i la ma dam pa tham che dang And all the genuine lamas who hold the lineage, ཆ ས དབང ག ས གས ལ གས ལ བ འད བས Chö kyi wang chuk sok la söl wa dep Chokyi Wangchuk, and the others, I supplicate you all. ད ར གས ལ བ བཏབ པའ ན བས ས De tar söl wa tap pa i jin lap kyi Through the blessing of this supplication,

11 གནས བས ནད དང འཇ གས པ ཚགས ཞ Né kap né dang jik pa na tshok zhi May the many fears and illnesses of this life be pacified. འཆ ཚ ངན ས ང འཇ གས པ ན ཞ ནས Chi tse ngen son jik pa kun zhi né At death, after every fear of a lower rebirth is dispelled, བད བ ཅན བར ན ས བས Dewa chen du kye war jin gyi lop Bless us to be reborn in Sukhavati.

12 དག ངས གཏ ར གས ང གསལ ར ན གནམ ཆ ས ཉ ད ནས ར བ གས པ ན འ ཆ ག བ འ ན བ གས ས A Deep Blue Stream. A Sadhana of Medicine Buddha Compiled from the Luminous Expanse of Mind Treasures, Found within the Sky Dharma ན མ མ བྷ ཥ ཡ འད ལ འཛམ ན ན འ ཞལ ཐང མ ན ཞ བའ མཆ ད པ མ ལ ས གས ཅ འ ར བཤམས པས ཚགས གས མ ད ན མ ན བ ད ནམ མཁར དམ གས མཆ ད པ ཡ ད ས ལ ཆ ག པས ཅ ཡང མ དག ས ས འད མ ད གས ཡ ན པས འད ན མཁན ཤ ཆང ང པ དང ས དང ཆབ ས གས གཙང མ དག ས འ ན ང འད འ དབང ང ན ང ས པར ཐ བ དག ས ཏ མ ད གསང གས གས ཡ ན པའ ར ར བདག མ ན ས གཅ ག ལ བ ད པ ང མའ གས ཡ ན པས ས ས ར མ དག ས ང མ ར བ མ ཡ ན པས ཚག ད ན ཡ ད ས བ མ ཞ ང Namo Bekandzeya. If they are available, arrange in front of a Medicine Buddha thangka as many peaceful offerings as you can, such as a mandala or other offerings. In this way the accumulations are completed. If these are not available, it is enough to make mental offerings while imagining the front visualization in the sky; nothing else is needed. Since this belongs to the anuttara tradition, the practitioner need not refrain from meat and alcohol or perform the rituals of purification, such as taking the blessing of pure water. It is, however, definitely necessary to receive the empowerment and reading transmission for this practice because it belongs to the anuttara tradition. Since it belongs to the Nyingma tradition, the self and front visualizations are emanated simultaneously; it is not necessary to

13 create them separately. As it is a chanted meditation of the Nyingma, your mind should meditate on the meaning of the words. བས འ ན Going for refuge: ན མ དཀ ན མཆ ག ག མ དང བ ག མ Namo Kön chok sum dang tsa wa sum To the sources of refuge, the Three Jewels བས གནས མས ལ བས མཆ Kyap né nam la kyap su chi And the Three Roots, I go for refuge. འ ན སངས ས ལ འག ད ར Dro kun sang gyé la gö chir To bring all beings to the level of buddhahood, ང བ མཆ ག ས མས བ ད ད Jang chup chok tu sem kye do I awaken the mind of supreme awakening. ལན ག མ Recite this three times.

14 ཀ དག ང ནས ལ པ ཡ Ka dak long né trul pa yi From the expanse of primordial purity གནམ ས གང བའ མཆ ད པའ ན Nam sa gang wa chö pa i trin Come clouds of offerings that fill the earth and sky མ ལ ལ ད མ ར བཅས Men dal gyal si lha mor che With mandalas, the royal articles, and goddesses. ཟད མ ད ར ཅ ག ཛ ཧ Zé mé gyur chik pu dza ho May they never be exhausted PU DZA HO. འ ན བད ན ག བ ལ ལ Dro kun de den duk ngal dral May all beings be happy and free of suffering. བད ལས ཉམས མ ད བཏང མས ཤ ག De lé nyam mé tang nyom shok May they abide in complete happiness and equanimity.

15 ཨ ཝ ས དྷ ཝ ཧ OM SOBHAWA SHUDDHA SARWA DHARMA SOBHAWA SHUDDO HAM ང པ ཉ ད ར Tong pa nyi du gyur Everything is emptiness. ང པའ ངང ལས ང ག མ འད ན ག ག ཕ ང ར པའ ནང Tong pa i ngang lé tong sum di ta na duk gi pho drang du gyur pa i nang du From the depth of emptiness, this triple universe becomes an exquisite palace. ས ང ག འ པད ས ས འ ང Sengé tri pé da so so i teng du On top of a lotus and moon disk, set on a lion throne, རང ཉ ད དང མ ན བ ད གཙ བ འ ས བ ན མཐ ང ག ལས Rang nyi dang dun kye kyi tso wo i sa bon HUNG thing ga lé Appear deep blue HUNGs ( ), the seed syllable of myself and the main figure visualized in front.

16 ན མད ག བ བ བས པ འ ད ཟ ར འ བའ ཅན ཆ ས ག ས ག མ ས men la ku dok be dur ya ta bu ö ser tro wa i ku chen chö gö sum gyi lup pa From the HUNG arises the Medicine Buddha, deep blue in color, radiating light, and wearing Dharma robes. ག གཡས མཆ ག ན ཨ ར དང Cha yé chok jin a ru ra dang In the mudra of supreme generosity, his right hand holds an arura. གཡ ན མཉམ བཞག ང བཟ ད འཛན པ Yön nyam shak lhung dze din pa In the mudra of meditation, his left hand holds a bowl for offerings. མཚན དཔ གས ཤ ང ལ ང ག ས བ གས པ Tsen pe zok shing dor je kyil trung gi zhuk pa Major and minor marks complete, he rests in the vajra posture. ད པར མ ན བ ད འདབ མ མས ལ Khey par du dun kye kyi dap ma nam la On the petals of the front visualization,

17 བ དབང ལ ས གས པའ སངས ས བ ན དང ཆ ས Thup wang la sok pa i sang gye dun dang chö pu Are the seven buddhas, Shakyamuni and the others, and Dharma texts. ད བ ས མས དཔའ བ ག De gyap sems pa chu druk Surrounding them are the sixteen bodhisattvas, ད བ འཇ ག ན ང བ བ དང དཔ ན ཆ ན པ བ གཉ ས ས ས འ འཁ ར དང བཅས པ De gyap jik ten kyong wa chu dang de pön chen po chu nyi so so i khor dang ché pa And behind them are the ten guardians of the world and the twelve great chiefs, each with their own retinues. བཞ ལ ལ པ ཆ ན པ བཞ དང Go zhi la gyal po chen po zhi dang At the four gates are the four great kings. བཅས པའ གནས ག མ ཡ ག ག མ དང གས ཀའ ལས འ ད འ ས པས ché pai né sum yi ge sum dang thuk ka i HUNG lé ö trö pé Light radiates from the three syllables in all of their three places and from the HUNG in the (two) hearts,

18 ཤར གས སངས ས ས ས འ ཞ ང ཁམས ནས Zhar chok kyi sang gye so so i zhing kham né Inviting from their own eastern buddha realms ཡ ཤ ས པ དཔག མ ད པ ན ངས ནས བདག མ ན མས ལ ཐ མ པར ར Ye shé pa pak tu mé pa chen drang né dak dun nam la thim par gyur Countless wisdom deities, who dissolve into the self and front visualizations. ན མཆ ད བ ད ཚགས མ ས མས HUNG Men la che gye lha tsok ma lü pa HUNG The eight Medicine Buddha brothers and all deities without exception གནས འད ར ན འ ན ན ཆ ན དབབ གས ལ Né dir chen dren jim chen wap tu söl I invite here to this place. Please shower upon us your great blessings. ལ ན དད ན བདག ལ དབང མཆ ག ར Kal den dang den dak la wang chok kur Bestow the supreme empowerment on this worthy and faithful one.

19 ལ ག འ ན ཚ ཡ བར ཆད བསལ གས ལ Lok dren tse yi bar che sal du söl Dispel false guides and obstacles to long life. ན མ མ བྷ ཥ ས པ ར ར བ ས མ ཡ ཛ ཛ བ ས མ ཡ ཏ ན NAMO MAHA BEKANDZE SAPARIWARA BENDZA SAMAYA DZA DZA BENDZA SAMAYA TIKTRA LEN ཨ OM HUNG TRAM HRI AH ཨ བྷ ཥ ABHIKHENTSA HUNG མ ཏ ག བ ག ས མར མ HUNG Me tok duk pö mar me dri HUNG Flowers, incense, lights, scents, ཞལ ཟས ར ལ མ ལ ས གས པ Zhel zé röl mo la sok pa Food, music, and all precious things,

20 ག གས ར ར ག ཆ ས Zuk dra dri ro rek ja chö As well as forms, sounds, smells, tastes, touch, and all phenomena, བདག ག ས ལ མཆ ད པ འ ལ Dak gi lha la chö pa bul I offer them all to the deities. བདག ཅག ཚགས གཉ ས གས པར ཤ ག Dak cak tsok nyi zok par zhok May we complete the two accumulations. ཨ པ ལ ཀ ག ན ཝ ཤ ARGHAM PADYAM PUPE DHUPE ALOKE GENDHE NEWIDYE SHABDA པ ཤ ག ས RUPA SHABDA GENDHE RASA SAPARSHE PRATITSA HUNG བ ཤ ས གཙ བ ས བ ད ད HUNG Ta shi tso wo zé gye de HUNG The primary, auspicious eight substances

21 གཙ མཆ ག ལ པ ངས ཀར ས གས Tso chok gyal po yung kar sok The supreme, royal white mustard seed, and the others བདག ག ས ལ མཆ ད པ འ ལ Dak gi lha la chö pa bul I offer them all to the deity. ཚགས གཉ ས ཡ ངས གས པར ཤ ག Tsok nyi yong su dzok par shok May the two accumulations be completed. མ ལ ཨ ས MANGALAM ARTHA SIDDHI HUNG བ ཤ ས གཙ བ གས བ ད ད HUNG Ta shi tso wo tak gye de HUNG The primary, auspicious eight symbols གཙ མཆ ག ལ པ མ པ ས གས Tso chok gyal po bum pa sok The supreme royal vase, and all the others

22 བདག ག ས ལ མཆ ད པ འ ལ Dak gi lha la chö pa bul I offer them all to the deity. ས མས ཅན ཚགས གཉ ས གས པར ཤ ག Sem chen tsok nyid dzok par shok May all living beings complete the two accumulations. མ ལ MANGALAM KUMBHA HUNG འད ད ཡ ན བ ར ན ཆ ན བ ན HUNG Dö yön tsa wa rin chen dun HUNG The support for desirable qualities, the seven precious articles གཙ མཆ ག ལ པ ན ར ས གས Tso chok gyal po nor bu sok The primary, royal jewel and the others བདག ག ས ལ མཆ ད པ འ ལ Dak gi lha la chö pa bul I offer them all to the deity.

23 བདག ན ཚགས གཉ ས གས པར ཤ ག Dak ni tsok nyi zok par shok May I complete the two accumulations. ཨ མ ཎ ར OM MANI RATNA HUNG ན གཙ བ ར རབ ང HUNG Kun gi tso wo ri rap ling HUNG Supreme among all, Mount Meru ར རབ ང བཞ ང ན བཅས Ri rap ling shi ling tren ché With its four continents and their subcontinents, བདག ག ས ལ མཆ ད པ འ ལ Dak gi lha la chö pa bul I offer all this to the deity. ཚགས གཉ ས ཡ ངས གས པར ཤ ག Tsok nyi yong su dzok par shok May the two accumulations be completed. ཨ ར མ ལ OM RATNA MANDALA HUNG

24 བདག ག ན ཆབ ས HUNG Dak gi dri den dri chap kyi HUNG With perfumed water བད གཤ གས ལ ས གས ལ De shek ku la ku trü söl I bathe the Sugatas bodies. ལ མ མ མངའ ཡང Lha la dri ma mi nga yang Though the deity is flawless, this creates the auspicious conditions ག བ དག པའ ན འ ལ བ Dik drip dak pai ten drel gyi To purify all wrongs and obscurations. ཨ ས ཏ ག ཏ ཨ བྷ ཥ ཀ ཏ ས མ ཡ ཡ OM SARWA TATHAGATA ABHIKEKATE SAMAYA SHRIYE HUNG རས དཀར འཇམ ན པ ཡ ས HUNG ré kar jam dri den pa yi HUNG With a soft, scented cloth of white cotton

25 ལ བའ ཉ ད བར བ Gyal wai ku nyi chi war gyi I dry the Victor s body. ལ མ མ མངའ ཡང Lha la dri ma mi nga yang Though your body is flawless, this creates the auspicious conditions ག བ ལ ལ བའ ན འ ལ བ Duk ngel dral wa i ten drel gyi For freedom from suffering. ཨ ཡ བ ཤ དྷ ན OM KAYA BISHODHANI HUNG ན བཟའ མཛས ན ར ག འད HUNG Na za dzé de den ngur mik di HUNG With these beautiful saffron robes, ལ བའ ལ གས ལ བར བ Gyal wa i ku la söl war gyi I clothe the Victor s body.

26 ལ བས ལ བ མ མངའ ཡང Ku la sil wa mi nga yang Though your body is never cold, this creates the auspicious conditions བ ག མདངས འཕ ལ བའ ན འ ལ བ Trak dang phel wa i ten drel gyi For vitality and radiance to flourish. ཨ བ ཝ OM BENDZA WAYTRA AH HUNG མད ག བ ཡ ར བ འ HUNG ku dok be dur ya yi ri wo dra HUNG Your body is like a deep blue mountain. འ བ ས མས ཅན ནད ག བ ལ ས ལ Dro wa sem chen né kyi duk ngal sel You eliminate the suffering of illness for living beings. ང བ ས མས དཔའ བ ད འཁ ར ས བ ར Jang chup sem pa gye kyi khor gyi kor Surrounded by a retinue of eight bodhisattvas,

27 ར ན ཆ ན ན འཛན ལ ག འཚལ བ ད Rin chen men zin lha la chak tsal tö Precious Holder of Medicine, I offer you praise and prostrations. མཚན ལ གས ར ན གས ར བཟང ངན མ ད Tsen lek, rin da, ser zang, nya ngen mé To Excellent Name, Precious Moon, Fine Gold, Free of Misery, ཆ ས བ གས མཚ ཆ ས བ Chö drak gyam tso, chö lo, shakya thup Ocean of Resounding Dharma, Dharma Mind, and Shakyamuni, དམ པའ ཆ ས དང ས མས དཔའ བ ག ས གས Dam pa i chö dang sem pa chu druk sok The genuine Dharma, the sixteen bodhisattvas, and all the others, དཀ ན མཆ ག ར ན ཆ ན ག མ ལ ག འཚལ བ ད Kön chok rin chen sum la chak tsal tö As well as the precious Three Jewels, I offer you praise and prostrations.

28 ཚངས དང བ ན ལ ཆ ན གས ང བ Tsang dang gya jin gyal chen chok kyong chu To Brahma, Indra, the Great Kings, and Protectors of the Ten Directions, གན ད ན དཔ ན བ གཉ ས གཡ ག དང བཅས Nö jin de pön chu nyi yok dang ché The twelve Yaksha Chiefs and their attendants, མ ན ར ག འཛན ང ང ཚགས Lha mi men gyi rik dzin drang song tsok To the Vidyadharas and Rishis of Medicine, both divine and human, བ ད ན ལ ག འཚལ བ ད Du tsi men gyi lha la chak tsal tö To the deities of ambrosial medicine, I offer you praise and prostrations. ཞ ས དམ གས ལ After reciting this, visualize: བདག མ ན གས ཀར ལ Dak dun thuk kar HUNG la The HUNG in the heart of the self and front visualization,

29 གས ང ག ས བ ར བར དམ གས ལ Nak treng gi kor war mig la is surrounded by the mantra garland. འ ཟ ར ཁ ད ག ཚགས འ ས པས ཤར གས ང བའ ཞ ང ཁམས ནས ན མཆ ད པས གས ད བ ལ ནས ད ལས ན ཆ ང ག ང གས འ ང གས ག མཚན ཨ ར ང བཟ ད བ ད བཀང བ ཆར ར བབས ནས རང དང མ ན ད ལ ཐ མ པར ར Through radiating multicolored light rays, offerings are made to Medicine Buddha in the pure realm appearing in the East in a deep blue color. The lights invoke his mind stream, from which Medicine Buddha s bodies both large and small, his speech as mantra garlands, and his mind as the emblems of the arura and the offering bowl filled with amrita, all descend like rain and dissolve into myself and the front visualization. ཏ ཨ བྷ ཥ བྷ ཥ མ བྷ ཥ ཛ ས ཏ TAYATA OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA BEKANDZE RADZA SAMUTGATE SOHA ཞ ས པ ཅ ས བ ས ནས མ ག Repeat as much as possible. At the end recite: ག ང ན བཤགས དག བ ང བ བ Dik tung kun shak ge wa jang chup ngo All wrongs and downfalls I confess and dedicate all virtue to full awakening.

30 ནད གད ན ག བ ལ ལ བའ བ ཤ ས ཤ ག Né dön duk ngal dral wa i ta shi shok May we see a better time of freedom from illness, suffering, and harmful spirits. གཤ གས གས ལ ན The prayer to return and the dissolution: འཇ ག ན པ མས རང གནས བ Jik ten pa nam rang né BENDZA MU The worldly ones return to their places BENDZA MU. ཡ ཤ ས དམ ཚག མས བདག ལ ཐ མ Ye shé dam tsik lha nam dak la thim The wisdom and samaya deities dissolve into me, ཀ དག ན བཟང ང ཨ མ ཧ Ka dak kun sang long du E MA HO And I dissolve into primordial purity, the expanse of all goodness E MA HO. ཞ ས པ དག ངས གཏ ར ར ན གནམ ཆ ས ཉ ད ནས བ ས ཏ ག ཨ ས བ གས པ ལ འགལ བ མཆ ས ན ལ བཤགས ཤ ང དག བས ས མས ཅན ཐམས ཅད ནད ལས ཐར ནས ར ན འ ག འཕང ཐ བ པར ར ཅ ག མད ཆ ག ལ ས གས ལ ད ན ཡ ད ང ད ལས མཐ བ ལ འ ར མ ད ད ལ མ ག ཡ ད པས མ འགལ ལ

31 ད ར ཆ ག འད ལ གས དམ ས ན ཕན ཡ ན ན བ ན པ ཡ ན ན ལ མས མ ཉམས ཤ ང གལ ཏ ཉམས པ ཞ ག ཡ ན ང ད འ བ པ ང ནས ངན ས ང མ ང བ དང ད ལ བ དང ཡ གས ད འ ར བའ ལས ངན ཐམས ཅད དག ནས ད ར མ གལ ཏ ས ང ད མ ཐག ཐར ནས བད འ མཐ ར ས མཆ ག ཞ ང ར མ ས སངས ས ཐ བ པ དང ཚ འད ར ཡང ཟས ག ས ཚགས མ ད པར འ ར བ དང ནད དང གད ན དང ད ཀ དང ལ པ འ ཆད པ ལ ས གས པའ གན ད པ ཞ བ དང ག ན དང ཚངས པ དང བ ན དང ལ པ ཆ ན པ བཞ དང གན ད ན དཔ ན ཆ ན པ བ གཉ ས གཡ ག བ ན འ མ བ ན འ མ དང བཅས པས བ ང ཞ ང བ བས ཏ ས མ ཡ ན པའ འཆ བ བཅ བ ད དང ད དང གཅན གཟན ལ ས གས པའ གན ད པ ཐམས ཅད ལས ཐར ཞ ང བསམ པ ཐམས ཅད ཡ ངས གས པར ད པར འ ར བ ས གས ས པར ན འ མད གཉ ས ནས ཕན ཡ ན བསམ ལས འདས པ ག ངས ཤ ང ཆ ས ཕལ ཆ ར ལ ན འད གས ཤ ང མ དཀའ བ མཁས པའ ས ཆ ན པ ང ངམ ར ང དཔལ འཁ ར ཆ ས ལ ས གས མཚན ཉ ད ས ཐམས ཅད ནས གས ན པ འ ར མ དང ཤ བའ བ ང ལ ན མ གཏ གས གཞན ཆ ག མ དར ཞ ང བ ད ལ གདན ས ཇ བ འ མ ན དང བསམ ཡས ང བ ཆ ན པ འ མ ན བཏང འ ཆ ག ཡང ན འ ཆ ག ཡ ན ད ར བཀའ གསར ང མད གས གང ལ ཡང ན འ ཆ ག བས ཕན ཡ ན ཆ བ མ ད པས ཡ ད ཆ ས པར ས ད ལ ས བ ས མང ཡང འད ཚག ང ད ན འ ས པ དང མ ད གས ཡ ན པས གཙང མ དག ས འད ཡ ད ལ ཡ ན པས གཏ ར མཆ ད མ ད ང ཆ ག པས ན ས ཉམས ལ ངས ཤ ག བྷ This ornament of the mind treasures was extracted from the Sky Dharma and arranged by Ragasya (Karma Chakme). If there are errors, I confess them before the deity. Through this virtue, may all living beings, once freed from sickness, swiftly attain the level of Medicine Buddha. Although the sutras place the practice of ablution at the beginning, this is a higher practice of the Unsurpassed Yoga Tantra, so there is no contradiction when it appears at the end. If you take this as your regular practice, the benefits are the following. If you are ordained, your discipline will be maintained; even if there is an occasion when it is not, having purified this obscuration, you will not fall into the lower realms. Having purified the negative karma of being born as

32 a hell being, a hungry ghost, or an animal, you will not take these rebirths. Even if you do, you will be immediately liberated, take a fortunate rebirth in a higher realm, and gradually attain awakening. In this life as well, you will easily obtain food and clothing and not be harmed by disease, negative spirits, sorcery, or the punishments of rulers. You will be protected and guarded by Vajrapani, Brahma, the great kings of the four directions, and the twelve great Yaksha chiefs, each with their retinue of 700,000. You will be freed from the eighteen kinds of untimely death and from the harm of enemies, carnivorous beasts, and others. All your wishes will be fully realized, and much more. In the two more extensive sutras of Medicine Buddha, the benefits are said to be inconceivable. In the great monastic centers, such as Jang Damring Palkhor Chöde, and other great monastic colleges, where the scholars find fault with most Dharma and are difficult to satisfy, only this Medicine Buddha ritual for prolonging life and clearing away the obscurations of the dead, has spread widely. The ritual to be performed before the Jowo in Lhasa, Tibet s Bodh Gaya, and before the Great Awakened One at Samye, is this ritual of Medicine Buddha. You trust can that within any of the oral and treasure teachings, within the new and old transmissions, or within any of the sutras and tantras, nothing is more beneficial than the practice of Medicine Buddha. There are many extensive and concise versions; this one has few words and the entire meaning. Since it belongs to anuttara yoga, rituals of purification are not needed. Since the offerings are mental, it is all right not to offer tormas or make other offerings; therefore, everyone can do this practice. SHUBHAM. Translated under the guidance of Khenchen Thrangu Rinpoche and Khenpo Karthar Rinpoche by Michele Martin with reference to a translation by Lama Yeshe Gyamtso and assistance from Ngodrup Burkhar. Revised in Thanks to Lama Tsultrim Gyaltsen for inputting the Tibetan text.

33 Copyrights Dharma Ebooks Publications Dharmaebooks.org Translation: Michele Martin Cover and layout: Beata Tashi Drolkar First ebook edition: April 2020 Dharma Ebooks is a project of Dharma Treasure, which operates under the editorial guidance of the 17th Gyalwang Karmapa, Ogyen Trinley Dorje. The proprietary rights of Dharma Ebooks belong to Dharma Treasure Corporation.

34 Contents 1. Front Matter 2. Table of Contents 3. གས ལ འད བས ན 4. The Supplication 5. དག ངས གཏ ར གས ང གསལ ར ན གནམ ཆ ས ཉ ད ནས ར བ གས པ ན འ ཆ ག བ འ ན བ གས ས 6. A Deep Blue Stream 7. Copyrights Landmarks 1. Cover 2. Table of Contents

འབ ག ག ས ཚ གས PARLIAMENT OF BHUTAN འབ ག ག ར ལ ཡ ངས ཚ གས ས འ ཚ གས ཐ ངས ༢༣ པའ ག ས གཞ (ས ལ ༢༠༡༩ ཟ ༥ པའ ཚ ས ༢༣ ལས ཟ ༦ པའ ཚ ས ༢༦ ཚ ན ) AGENDA FOR THE 23 RD

འབ ག ག ས ཚ གས PARLIAMENT OF BHUTAN འབ ག ག ར ལ ཡ ངས ཚ གས ས འ ཚ གས ཐ ངས ༢༣ པའ ག ས གཞ (ས ལ ༢༠༡༩ ཟ ༥ པའ ཚ ས ༢༣ ལས ཟ ༦ པའ ཚ ས ༢༦ ཚ ན ) AGENDA FOR THE 23 RD འབ ག ག ས ཚ གས PARLIAMENT OF BHUTAN (ས ལ ༢༠༡༩ ཟ ༥ པའ ཚ ས ༢༣ ལས ཟ ༦ པའ ཚ ས ༢༦ ཚ ན ) AGENDA FOR THE 23 RD SESSION OF THE NATIONAL COUNCIL (May 23 June 26, 2019) ར ལ ཡ ངས ཚ གས ས འ ཚ གས ཐ ངས ༢༣ པའ ཉ ན བས ར

अधिक जानकारी

Microsoft Word Finalized Terms .doc

Microsoft Word Finalized Terms  .doc ! ལ ༢༠༠༩ ནས ༢༠༡༨ བར ཚན ར ག བ1 ཆད གཏན འབ བས 7 ཚ8གས འ9འ : ང 9 གཏན ལ ཕབ པའ ཐ?ད ཁག S.no 10 5 བA : བས B 1. "Fight or flight" འཐབ བམ འE ས 2. "Rest and digest" ངལ གས ནས ཟས འG 3. 12 Cranial nerves ཐ ད Hས དབང I

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Fundamental Rights (Part-III) ARTICLE 21 : PROTECTION OF LIFE AND PERSONAL LIBERTY No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Article

अधिक जानकारी

_2018 puzzle pdf hindi.xps

_2018 puzzle pdf hindi.xps SUCCESSKEY98 FOR PDF : www.successkey98.in FOR MOCK TEST : www.successkey98.org TELEGRAM LINK https://bit.ly/2pbwlc9 HIGH LEVEL PUZZLE FOR IBPS PO AND IBPS CLERK PRELIMS 2018 EXPECTED PUZZLE PDF IN HINDI

अधिक जानकारी

उ तर द श श सन क म क अन भ ग-1 स य -1/2016/13/2/1997-क लखनऊ :: दन क 17 फरवर, 2016 अ धस चन क ण स वध न क अन छ द, 309 क पर त क र द त श क य ग करक, र

उ तर द श श सन क म क अन भ ग-1 स य -1/2016/13/2/1997-क लखनऊ :: दन क 17 फरवर, 2016 अ धस चन क ण स वध न क अन छ द, 309 क पर त क र द त श क य ग करक, र उ तर द श श सन क म क अन भ ग-1 स य -1/2016/13/2/1997-क -1-2016 लखनऊ :: दन क 17 फरवर, 2016 अ धस चन क ण स वध न क अन छ द, 309 क पर त क र द त श क य ग करक, र यप ल, ''उ तर द श सरक र स वक प रव नयम वल, 2013'' म

अधिक जानकारी

Using a Walker - Hindi

Using a Walker - Hindi व कर क इस त म ल करन Using a Walker Walking with a walker 1. Lift the walker and place it at a comfortable distance in front of you with all four of its legs on the floor. This distance is often equal to

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Recruitment

Microsoft Word - Recruitment Bihar School Examination Board बह र व लय पर स म त User Manual For Recruitment (Contract Basis) मह वप ण त थय म स य ववरण त थ 1 ऑनल इन आव दन और श क जम करन क त थ 03.01.2017 12.01.2017 Email ID: recruitment.bseb@gmail.com

अधिक जानकारी

Successkey98 Directions (1-3): Study the following information carefully and answer the given questions. Amongst five friends, A, B, C, D, E, each got

Successkey98 Directions (1-3): Study the following information carefully and answer the given questions. Amongst five friends, A, B, C, D, E, each got Successkey98 Directions (1-3): Study the following information carefully and answer the given questions. Amongst five friends, A, B, C, D, E, each got different marks in the examination. A scored more

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation The Vice-President Of India (Articles 63-73) Part V of the Constitution of India under Chapter I (Executive) discusses about the office of the Vice-President of India. The Vice-President of India is the

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Total 450 voucher were distributed by a salon for complimentary haircut and pedicure. number of vouchers redeemed by male were 134 more than that of female. The ratio of voucher for pedicure by males to

अधिक जानकारी

03_0549_01_2017_ indd

03_0549_01_2017_ indd Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *0084715162* HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/01 Paper 1 Reading and Writing February/March 2017 2

अधिक जानकारी

11_0549_02_2017_ indd

11_0549_02_2017_ indd Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *6695939798* HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/02 Paper 2 Listening October/November 2017 Approx. 35

अधिक जानकारी

ओब ह 1 1 ओब ह 5 ओब ह एद म द ण डत ह ग 1 यह ओब ह क दश न ह म र स व म यह व एद म क ब र म यह कहत ह : हमन यह व परम र स एक सन द श प र कय ह र ष ट र क एक द त भ

ओब ह 1 1 ओब ह 5 ओब ह एद म द ण डत ह ग 1 यह ओब ह क दश न ह म र स व म यह व एद म क ब र म यह कहत ह : हमन यह व परम र स एक सन द श प र कय ह र ष ट र क एक द त भ ओब ह 1 1 ओब ह 5 ओब ह एद म द ण डत ह ग 1 यह ओब ह क दश न ह म र स व म यह व एद म क ब र म यह कहत ह : हमन यह व परम र स एक सन द श प र कय ह र ष ट र क एक द त भ ज गय ह उसन कह, हम एद म क व लड़न चल यह व एद म स कहत ह

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Part 5( Article 52-151) Parliament Parliament consists of the President of India, Lok Sabha and Rajya Sabha. Normally, three Sessions of Parliament are held in a year: (i) Budget Session (February-May)

अधिक जानकारी

- ???????? ??? ???? ??

- ???????? ??? ???? ?? CultureTalk India Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Santosh on School and Other Things Hindi transcript: - त ह र न म य ह? - स त ष - स त ष स त ष, कतन स ल क ह त म? - दस स ल क - दस स ल

अधिक जानकारी

MergedFile

MergedFile A GOVERNMENT RECOGNISED MINORITY INSTITUTION Dated: 19-07-2019 ADMISSION NOTICE The selected candidates of U.G. Part I (B.A. I, B.Sc. (Bio.) I, B.Sc. (Maths) I & B.Com. I) in First list are informed that

अधिक जानकारी

jktLFkku uxjikfydk fof/k;ka ¼fujlu vkSj iqu%izorZu½

jktLFkku uxjikfydk fof/k;ka ¼fujlu vkSj iqu%izorZu½ 2019 क व ध यक स. 5 र जस थ न स स क रस स स स स ध धनव व ध यक2 2019 ज स कक र जस थ न स व ध न स स प र:र स थ वरक ककय ज य व र जस थ न क र रस क क स न यन स, 2 011क र र क श न त ररन र ल ए व,र भ रत गणर ज, र नन तरर ष

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Classification वग करण Father of classification Carl Linnaeus Hierarchy of classification Classification of Organisms जन त जगत क वग करण Biologists, such Ernst Haeckel (1894) Robert Whittaker (1959) Carl

अधिक जानकारी

2 थस सल न कय 1:1 1 2 थस सल न कय 1:10 2 थस सल न कय 1 प ल स, सलव न स और त म थय स क ओर स हम र परम पत परम र और प रभ य श मस ह म स थत थस सल न कय क कल सय क न

2 थस सल न कय 1:1 1 2 थस सल न कय 1:10 2 थस सल न कय 1 प ल स, सलव न स और त म थय स क ओर स हम र परम पत परम र और प रभ य श मस ह म स थत थस सल न कय क कल सय क न 2 थस सल न कय 1:1 1 2 थस सल न कय 1:10 2 थस सल न कय 1 प ल स, सलव न स और त म थय स क ओर स हम र परम पत परम र और प रभ य श मस ह म स थत थस सल न कय क कल सय क न म: 2 त म ह परम पत परम र और य श मस ह क ओर स अन ग रह

अधिक जानकारी

Hospital/Clinic अस पत ल/क ल न क Aberdeen Jockey Club General Out-patient Clinic अब र ड ज क क लब ज रल आउट-प र ट क ल न क Address पत 10 Aberdeen Reservoi

Hospital/Clinic अस पत ल/क ल न क Aberdeen Jockey Club General Out-patient Clinic अब र ड ज क क लब ज रल आउट-प र ट क ल न क Address पत 10 Aberdeen Reservoi Aberdeen Jockey Club General Out-patient Clinic अब र ड ज क क लब ज रल आउट-प र ट क ल न क 10 Aberdeen Reservoir Road, Aberdeen 10 अब र ड र ज र व शर र र ड, अब र ड 2555 0381 / 2555 0382 ब कक ग : 3543 5011 द

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 332] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

Process of filling Application Form 1. First of all download and read carefully the Application Brochure from website. lcls igys osclkbv ij fn;s Appli

Process of filling Application Form 1. First of all download and read carefully the Application Brochure from website. lcls igys osclkbv ij fn;s Appli Process of filling Application Form 1. First of all download and read carefully the Application Brochure from website. lcls igys osclkbv ij fn;s Application Brochure ij fdyd dj vkosnu funszf kdk dks MkmuyksM

अधिक जानकारी

To No.M-11014/2(45)/ /MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram Ne

To No.M-11014/2(45)/ /MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram Ne To No.M-11014/2(45)/2016-17/MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram New Delhi-110066 Dated: - 30. 10. 2017 The Regional Director

अधिक जानकारी

ISSN: स ह य स हत Available at Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (

ISSN: स ह य स हत Available at   Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर ( ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (http://www.hindikunj.com/2014/12/the-spelling-of-hindi.html) आज क ह द वणर म ल न न न स र ह. चत र -1 इन वणर म ल ओ म अ,आ,ओ,औ,अ,अ,ख,छ,ण,ध,भ अक षर पर ग र क जए, आज इ ह उस

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pie chart given below shows total number of workers in three different companies. Table given below shows ratio between officers and workers working in these companies. Study the data carefully and answer

अधिक जानकारी

Restitution Program: Information for Offenders Brochure - Chinese

Restitution Program: Information for Offenders Brochure - Chinese क षत प र प र ग र म: अपरर धक र त ओ क ल ए जर नकर र RESTITUTION PROGRAM: Information for Offenders [Hindi] यद आप पर क स क षत प र ऑर डर (Restitution Order) क प स क द नदर र ह, र सहर र र उपलब ध ह क षत प र क

अधिक जानकारी

April- May Unit I : Unit II: Grammar: July- August Unit III: Unit IV: Grammar: MONTHWISE SYLLABUS ( ) SUBJECT: ENGLISH CLASS: III Good Morning

April- May Unit I : Unit II: Grammar: July- August Unit III: Unit IV: Grammar: MONTHWISE SYLLABUS ( ) SUBJECT: ENGLISH CLASS: III Good Morning April- May Unit I : Unit II: July- August Unit III: Unit IV: MONTHWISE SYLLABUS (2016-2017) SUBJECT: ENGLISH CLASS: III Good Morning (Poem) The Magic Garden Bird Talk (Poem) Nina and the Baby Sparrows

अधिक जानकारी

(????? Π???- ???????????, ?- ????, ?- ????, ?- ??????)

(????? Œ ???- ???????????, ?- ????, ?- ????, ?- ??????) CultureTalk India Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Women at Home Hindi transcript: (प - कत, व- व ण, ग- ग त, म- मन ष ) - अपक इ ड शन द जए व- म र न म व ण ग ए क ह म मज प र, य.प. म रहत ह

अधिक जानकारी

1/12/13 Naye netaon ke alag alag vicar, Bhagat Singh 1928 भगत स ह (1928) नय न त ओ क अलग-अलग वच र ज ल ई, 1928 क करत म छप इस ल ख म भगत स ह न स भ षच ब स

1/12/13 Naye netaon ke alag alag vicar, Bhagat Singh 1928 भगत स ह (1928) नय न त ओ क अलग-अलग वच र ज ल ई, 1928 क करत म छप इस ल ख म भगत स ह न स भ षच ब स भगत स ह (1928) नय न त ओ क अलग-अलग वच र ज ल ई, 1928 क करत म छप इस ल ख म भगत स ह न स भ षच ब स और जव हरल ल न ह क वच र क त लन क ह असहय ग आ द लन क असफलत क ब द जनत म बह त नर श और म य स फ ल ह द -म लम झगड़ न बच

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 1314] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

ज स ओ/अ य रक क र ज़ग र सह यत उपल ध करव न क लए आरएसब /ज डएसब क व र अ सर प छ ज न व ल न एव उ र न: ड ज आर क म यम स र ज़ग र सह यत क लए आव दन करन क य य ह? उ र

ज स ओ/अ य रक क र ज़ग र सह यत उपल ध करव न क लए आरएसब /ज डएसब क व र अ सर प छ ज न व ल न एव उ र न: ड ज आर क म यम स र ज़ग र सह यत क लए आव दन करन क य य ह? उ र ज स ओ/अ य रक क र ज़ग र सह यत उपल ध करव न क लए आरएसब /ज डएसब क व र अ सर प छ ज न व ल न एव उ र न: ड ज आर क म यम स र ज़ग र सह यत क लए आव दन करन क य य ह? उ र: ड ज आर व र त सभ र त पद स स ब धत ज नक र ड ज आर क व

अधिक जानकारी

त १:१ 1 त १:९ Ruth त एल म ल क क प रव र क म आब क ज न १ जन दन म न य य ल ग न य य करत थ * उन दन म द श म अक ल पड़, तब यह द क ब तलहम क एक प ष अपन स त र और द

त १:१ 1 त १:९ Ruth त एल म ल क क प रव र क म आब क ज न १ जन दन म न य य ल ग न य य करत थ * उन दन म द श म अक ल पड़, तब यह द क ब तलहम क एक प ष अपन स त र और द त १:१ 1 त १:९ Ruth त एल म ल क क प रव र क म आब क ज न १ जन दन म न य य ल ग न य य करत थ * उन दन म द श म अक ल पड़, तब यह द क ब तलहम क एक प ष अपन स त र और द न प त र क स ग ल कर म आब क द श म परद श ह कर रहन क लए

अधिक जानकारी

1 थस सल न कय १:१ 1 1 थस सल न कय १:८ 1 Thessalonians 1 थस सल न कय श भक मन ए १ प ल स और सलव न स और त म थय स क ओर स थस सल न कय क कल सय क न म ज पत परम श व

1 थस सल न कय १:१ 1 1 थस सल न कय १:८ 1 Thessalonians 1 थस सल न कय श भक मन ए १ प ल स और सलव न स और त म थय स क ओर स थस सल न कय क कल सय क न म ज पत परम श व 1 थस सल न कय १:१ 1 1 थस सल न कय १:८ 1 Thessalonians 1 थस सल न कय श भक मन ए १ प ल स और सलव न स और त म थय स क ओर स थस सल न कय क कल सय क न म ज पत परम श वर और प रभ य श मस ह म ह अन ग रह और श न त त म ह मलत रह

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Disc-520 extracts

Microsoft Word - Disc-520 extracts समय 03.30-05.56 व त ल प-520, नल ग (मह र ), दन क 19.02.08 Disc.CD No.520, dated 19.02.08 at Nilanga (Maharashtra) ज स ब ब, श म कह गय ह अ व थ म आज भ ज द ह, ब लत ह ब ब म ण क अथ य ह? ज स : परम म Time: 03.30-05.56

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 711] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

Restitution Program: Information for Victims Brochure - Hindi

Restitution Program: Information for Victims Brochure - Hindi क षत प र प र ग र म: प ड र क ल ए जर नकर र RESTITUTION PROGRAM: Information for Victims [Hindi] यद आप भ ग र न न क यर गयर क षत प र ऑर डर (Restitution Order) ल न कर प यर स कर रह ह, र सहर य र उपलब ध ह र स ट

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Slave Dynasty The period from 1206 A.D. to 1526 A.D. is known as the Delhi Sultanate period. Slave (Ghulam) or Mamluk Dynasty Muhammad of Ghori appointed Qutb-ud-din Aibak as his commander and his rule

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 5005] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 10 things going to cost you more after Budget 2019 2 With increase in taxes, the prices of petrol and diesel are likely to increase between Rs 2.3 and Rs 3 per litre across India. If you are commuting

अधिक जानकारी

ICSE - X HINDI Board Paper I.C.S.E कक ष : X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately.

ICSE - X HINDI Board Paper I.C.S.E कक ष : X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately. I.C.S.E कक ष : X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately. You will not be allowed to write during the first 15 minutes. This time is to

अधिक जानकारी

हब क 1:1 1 हब क 1:8 हब क ह मब ल क नयम 1 हब क क परम र स शक यत यह वह स द श ह ज हब क नब क दय गय थ 2 ह यह व, म नर तर त र द ह ई द त रह ह त म र कब स न ग म इ

हब क 1:1 1 हब क 1:8 हब क ह मब ल क नयम 1 हब क क परम र स शक यत यह वह स द श ह ज हब क नब क दय गय थ 2 ह यह व, म नर तर त र द ह ई द त रह ह त म र कब स न ग म इ हब क 1:1 1 हब क 1:8 हब क ह मब ल क नयम 1 हब क क परम र स शक यत यह वह स द श ह ज हब क नब क दय गय थ 2 ह यह व, म नर तर त र द ह ई द त रह ह त म र कब स न ग म इस ह स क ब र म त र आग च त रह ह कन त त न कछ नह कय! 3

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Cir_Sport_Sclr_copubdiv_170517

Microsoft Word - Cir_Sport_Sclr_copubdiv_170517 क द र य भ ड रण नगम (भ रत सरक र क उपक रम) CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION (A Govt. of India Undertaking) जन जन क लए भ ड रण WAREHOUSING FOR EVERY ONE स.: क.भ. न./ख लक द/ ट इप ड/2017-18 दन क 18.05.2017 ख

अधिक जानकारी

त 1:1 1 त 1:7 त यह द म अक ल 1 बह त समय पहल, जब न य य ध श क श सन थ, तभ एक इतन ब र समय आय क ल ग क प स ख न क लय पय भ जन तक न रह एल मल क न मक एक व य न तभ

त 1:1 1 त 1:7 त यह द म अक ल 1 बह त समय पहल, जब न य य ध श क श सन थ, तभ एक इतन ब र समय आय क ल ग क प स ख न क लय पय भ जन तक न रह एल मल क न मक एक व य न तभ त 1:1 1 त 1:7 त यह द म अक ल 1 बह त समय पहल, जब न य य ध श क श सन थ, तभ एक इतन ब र समय आय क ल ग क प स ख न क लय पय भ जन तक न रह एल मल क न मक एक व य न तभ यह द क ब तल ह म क छ ड़ दय वह, अपन पत न और द प त र क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 229gi

Microsoft Word - 229gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 33] ubz fnyyh] 'kqøokj]

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi-[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 428] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation What is ICC Hall Of Fame The ICC Cricket Hall of Fame "recognise the achievements of the legends of the game from cricket's long and illustrious history". It was launched by the International Cricket Council

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Indian Banking System Banking In India Structure of banking sector in India. Co-operative bank anyonya cooperative bank in vadodura in Gujarat. Works on No profit no loss basis Monetary policy refers to

अधिक जानकारी