ËØÖ Ñ Ò ÓÑ ØÖ ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ù Ò Ö Ô À Ö Û Ö È Ò Ãº ÖÛ Ð ½ Ë Ò Ö ÃÖ Ò Ò ¾ Æ Ð Àº ÅÙ Ø ½ Ò ËÙÖ Î Ò Ø Ù Ö Ñ Ò Ò ¾ ½ Ôغ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÖ Ñ Æ ¾

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "ËØÖ Ñ Ò ÓÑ ØÖ ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ù Ò Ö Ô À Ö Û Ö È Ò Ãº ÖÛ Ð ½ Ë Ò Ö ÃÖ Ò Ò ¾ Æ Ð Àº ÅÙ Ø ½ Ò ËÙÖ Î Ò Ø Ù Ö Ñ Ò Ò ¾ ½ Ôغ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÖ Ñ Æ ¾"

प्रतिलिपि

1 ËØÖ Ñ Ò ÓÑ ØÖ ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ù Ò Ö Ô À Ö Û Ö È Ò Ãº ÖÛ Ð ½ Ë Ò Ö ÃÖ Ò Ò ¾ Æ Ð Àº ÅÙ Ø ½ Ò ËÙÖ Î Ò Ø Ù Ö Ñ Ò Ò ¾ ½ Ôغ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÖ Ñ Æ ¾ ¼ ¹¼½¾ ͺ˺ º Ô Ò Ò Ð º Ù º Ù ¾ Ì²Ì Ä ¹ Ê Ö ½ ¼ È Ö Ú ÐÓÖ Ñ È Ö Æ ¼ ¾º ÙÖ Ö Ò Ö Ö º ØغÓÑ ØÖ Øº ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖÓÔÓ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÐÚ Ò Ú Ö ØÝ Ó ÓÑ ØÖ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ ØÖ Ñ Ó ÔÓ ÒØ Ò Ê ¾ ÓÖ Ê º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ÒÐÙ Ú Ö ÓÙ ÜØ ÒØ Ñ ÙÖ º º Ñ Ø Ö Û Ø Ñ ÐÐ Ø ÒÐÓ Ò µ ÓÐÐ ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ô Ò ØÖ Ø ÓÒ ÔØ Ò Ø Ò ¹ ØÛ Ò ÔÓÐÝØÓÔ µ Ò Ô ØØ Ò Ñ Ò ÑÙÑ Û Ø ÒÒÙÐÙ ÖÐ»Ð Ò ØØ Ò µº Ì Ñ Ò ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ô Ô Ö ÙÒ ÔÔÖÓ ØÓ ÓÐÚ¹ Ò ÐÐ Ó Ø ÓÚ ÔÖÓ Ð Ñ Æ ÒØÐÝ Ù Ò ÑÓ ÖÒ Ö Ô Ö Û Ö º ÐÐ Ø ÓÚ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ù Ò ÓÒ Ø ÒØ ÒÙÑ Ö Ó Ô ÓÚ Ö Ø Ø ØÖ Ñº ÇÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ÐÝ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÓÙÖ ÑÔ Ö Ð ØÙ Ý ÑÓÒ ØÖ Ø Ø Ø Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ Ó ÓÙÖ ÔÖÓ Ö Ñ Ö ÓÑÔ Ö Ð ØÓ Ø Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÓÚ ÔÖÓ Ð Ñ º Ò¹ ÓØ Ö Ò ÒØ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ÓÙÖ Ö ÙÐØ Ø Ø ÐØ ÓÙ Ø Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÓÚ ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÕÙ Ø «Ö ÒØ ÖÓÑ ÓØ Ö ÓÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ ÐÐ Ö Û ÙÔÓÒ Ø Ñ Ø Ó ØÓÓÐ Ñ Ò Ø Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÒØÐÝ Öº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì ØÙ Ý Ó ØÖ Ñ Ò Ø ÑÓØ Ú Ø Ý ÒÙÑ ÖÓÙ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ø Ö Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó Ð Ò Û Ø Ñ Ú Ø Ø º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖÓÔÓ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÐÚ Ò Ú Ö ØÝ Ó ÓÑ ØÖ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÚ Ö ØÖ Ñ Ó ØÛÓ ÓÖ Ø Ö Ñ Ò ÓÒ Ð ÓÑ ØÖ Ø º º ÔÓ ÒØ Ð Ò ÔÓÐÝ ÓÒ µº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Û ØÙ Ý Ø Ö Ð Ó ÔÖÓ Ð Ñ µ ÜØ ÒØ Ñ ÙÖ ÓÑÔÙØ Ò Ú Ö ÓÙ ÜØ ÒØ Ñ ÙÖ º º Ñ Ø Ö Û Ø Ñ ÐÐ Ø ÒÐÓ Ò ÖÐ µ Ó ØÖ Ñ Ó ÔÓ ÒØ Ò Ê ¾ ÓÖ Ê µ ÓÐÐ ÓÒ Ø Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ò Ø Ô Ò ØÖ Ø ÓÒ ÔØ Ó Ô Ö Ó ÓÒÚ Ü ÔÓÐÝ Ö Ò Ø Ö Ñ Ò ÓÒ Ò µ Ë Ô ØØ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ò Ø Ó ÔÓ ÒØ Ý ÑÔÐ Ô Ð ÖÐ ÓÖ ÒÒÙÐ º Å ÒÝ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ØÙ Ý Ò ÓÖÑÙÐ Ø ÓÑÔÙØ Ò Ò»ÓÖ ÓÚ ÖÐ Ý Ò ÐÓÛ Ö Ò ÙÔÔ Ö ÒÚ ÐÓÔ Ó ÖØ Ò ÙÒØ ÓÒ º Ï Û ÐÐ ÓÒ ¹ Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ò Ø Ù Ø ÙÆ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ú ÐÙ Ó Ø È Ò ÖÛ Ð Ò Æ Ð ÅÙ Ø Ö ÙÔÔÓÖØ Ý ÆË Ö ÒØ ÁÌÊß ß½¼ ¼ Á ß ¼ ¾ Á ß ¾ Ò Êß¼¾ß¼ ½½ Ò Ý Ö ÒØ ÖÓÑ Ø ÍºËº¹Á Ö Ð Ò Ø ÓÒ Ð Ë Ò ÓÙÒ Ø ÓÒº

2 ÒÚ ÐÓÔ Ø Ø Ó ÙÒ ÓÖÑÐÝ ÑÔÐ ÔÓ ÒØ º º ÓÒ Ö º Ì ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÜÔÐÓ Ø Ö ÒØ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò Ö Ô Ö Û Ö Ð Ö ØÓÖ º ÐÑÓ Ø ÐÐ ÑÓ ¹ ÖÒ Ö Ô Ö Ü ÑÔÐ ÒÐÙ Ø ÒÎ ÓÖ Ò ÌÁ Ê ÓÒ Ö µ ÔÖÓÚ Ö Û Ö ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø ÒÚ ÐÓÔ Ó ØÖ Ñ Ó Ú Ö Ø ÙÒØ ÓÒ Ø ÙÒ ÓÖÑ ÑÔÐ Ó ÔÓ ÒØ Ò ½ ½ ¾ Ò ÓÖ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ú Ö ¹ ÓÙ Ö Ø Ñ Ø Ò ÐÓ Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÙØ Ú ÐÙ Û Ñ Ø Ñ Ð ÓÖ ÓÙÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ º Ï Ø Ö ÓÖ ØÙ Ý Ø ÓÚ ØÖ Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó Ö Ô Ö Û Ö º Ê Ð Ø ÛÓÖ º ÁÒ Ø Ø Ò Ö ØÖ Ñ Ò ÑÓ Ð ½ Ø ÒÔÙØ Ü ½ Ü Ò ÛÖ ØØ Ò Ò ÕÙ Ò ÓÒ Ò ÒÔÙØ Ø Ô º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ò Ò Ô Ø Ö Ñ ÓÒ ÕÙ ÒØ Ð Ò ÓÚ Ö Ø ÒÔÙØ Ø Ô º Ì Æ¹ ÒÝ Ó Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ñ ÙÖ Ò Ø ÖÑ Ó Ø Þ Ó Ø ÛÓÖ Ò Ô Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô Ò Ø Ø Ñ Ø Ô Ò ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº Ì Ö Ö ÒÙÑ ÖÓÙ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò ÔÖÓÔ ÖØ Ó Ø ØÖ Ñ Û ÐÐ Ú Ö ÓÙ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÓÒ Ø Ö ÓÙÖ Ö ÕÙ Ö ¾ º Ø ØÖ Ñ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó ÓÑ ØÖ ÔÖÓÔ ÖØ Ð Ø Ñ Ø Ö ÓÒÚ Ü ÙÐÐ Ò Ñ Ò ÑÙÑ Ô ÒÒ Ò ØÖ Ú Ð Ó Ö Ú Ö ÒØ ØØ ÒØ ÓÒ ½ ½ ½ º ÌÖ Ø ÓÒ ÐÐÝ Ö Ô Ö Û Ö Ò Ù ÓÖ Ö Ò Ö Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ò º ÙØ Ø ÖÓÛ Ò ÓÔ Ø Ø ÓÒ Ó Ö Ô Ö Ò Ø Ö Ö Ð Ø Ú ÐÝ ÐÓÛ Ó Ø Ð Ö Ö Ö ØÓ Ù Ø Ö ÔÓÛ Ö ÓÖ Ú Ö ØÝ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÓØ Ö Ö¹ Ò Ô ÐÐÝ Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó ÓÑ ØÖ ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾¾ ½ º ÓÙÖÒ Ö Ò Ù Ð Û Ö Ø Ö Ø ØÓ ØÙ Ý Ò Ö Ð ØÖ Ñ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÒ Ö Ô Ö Ö ÒØ Ô Ô Ö ½¼ ÓÛ ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô Ö ÕÙ Ö Ý Ö Û Ö ¹ Ø ¹ Ð Ñ ÒØ Ð Ø ÓÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Û ÐÐ ÓÛ Ò Ø Ò ¹ ØÝ Ó ÖØ Ò Ö Û Ö ÙÒØ ÓÒ Ò Ö Ù Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô Ò Ð Ø ÓÒ ÖÓÑ Å Òµ ØÓ Ç ÐÓ Òµº Ì Ö Ò ÜØ Ò Ú ÛÓÖ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑ ØÖÝ Ò ÓÑÔÙØ Ò ÜØ ÒØ Ñ ÙÖ Ò Ô ØØ Ò º Ì ÑÓ Ø Ö Ð Ú ÒØ ÛÓÖ Ò Ö ÒØ Ö ÙÐØ Ý ÖÛ Ð Ø Ðº ¾ Û ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ñ ÐÐ Þ ÓÖ Ø Ó Ú Ò Ø Ë Ó ÔÓ ÒØ Ò Ê Û Ó ÜØ ÒØ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ø ÜØ ÒØ Ó Ë Ý Ð Ò Ð Ò Ö Ø Ñ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ Ø Ö Ò Ñ ÐÐ Ø Ô Ö Ð ÐÐ Ó ÔÓ ÒØ Øº Ì Ö Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÔØ ØÓ Ø ØÖ Ñ Ò ÑÓ Ð Ò Ø Ò Ø Ø Ò ÓÑÔÙØ Ý Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÒ Ô ÓÚ Ö Ë Ø Ö Û ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò ¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÜØ ÒØ Ñ ÙÖ Ò ½ Ç ½µ Ø Ñ Ù Ò ½ Ç ½µ Ñ ÑÓÖݺ ÇÙÖ ÛÓÖ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÑÓÒ ØÖ Ø Ð Ö Ð Ó ÓÑ ØÖ ÓÔØ Ñ Þ ¹ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Æ ÒØÐÝ Ù Ò Ö Ô Ö Û Ö º ÙÒ Ý Ò Ø Ñ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Û ÓÐÚ Ø Ø Ø Ý Ò ÜÔÖ Ò Ø ÖÑ Ó Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ ÓÚ Ö ÒÚ ÐÓÔ Ó Ú Ö Ø ÙÒØ ÓÒ º ÜØ ÒØ ÔÖÓ Ð Ñ Ï ÔÖ ÒØ Ö Û Ö ¹ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø ¹ Ñ Ø Ö Ò Û Ø Ò ØÛÓ Ò Ø Ö Ñ Ò ÓÒ µ Ò Ø Ñ ÐÐ Ø ÒÐÓ Ò ÐÐ Ò ØÛÓ Ñ Ò ÓÒ µ Ó Ø Ó ÔÓ ÒØ º ÐÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ø Ö Ò Û Ö Ò ÓÒ Ø ÒØ ÒÙÑ Ö Ó Ô º Ï ÒÓØ Ö Ø Ø ÐØ ÓÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ Ô Ó ÒÓØ Ù ÒÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÑ ÔÖ ÓÖ Ô Ò Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ «Ø Ú ÐÝ ÖÙÒ Ò Ò Ð

3 Ô º ÓÖ Ö ÓÒ Ø Ø Û ÐÐ Ñ Ð Ö Ò Ë Ø ÓÒ Ø Ö Ô Ô Ô Ð Ò Ö ¹ ÕÙ Ö Ù ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ö Ó Ô Ø Ø ÜÔÐÓÖ «Ö ÒØ Ö ÓÒ Ó Ø Ö Ô º ÁÒ Ø ÓÒ Ø Ñ ÐÐ Ø ÓÙÒ Ò ÓÜ Ó ÔÐ Ò Ö ÔÓ ÒØ Ø Ò Ð Ó ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ò ÓÒ Ø ÒØ ÒÙÑ Ö Ó Ô ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ ÐÐ Ø ÓÙÒ ¹ Ò ÓÜ Ò Ø Ö Ñ Ò ÓÒ Ò ÓÒ Ò ½ Ô «½ Ô Û Ö «Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Öº ÓÐÐ ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ï ÔÖ ÒØ Ö Û Ö ¹ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ò Ø Ô Ò ØÖ Ø ÓÒ ÔØ ØÛ Ò ØÛÓ ÓÒÚ Ü ÔÓÐÝØÓÔ º ÁÒ Ò Ö Ð ÓÙÖ Ñ Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ ÒÝ ÒÒ Ö ÔÖÓ Ùع Ø Ò ØÛ Ò ÒÝ ØÛÓ ÓÒÚ Ü ÔÓÐÝ Ö ÒØ Ö Ø Ò ÓÖ ÒÓصº ÇÙÖ ÔÔÖÓ Ò Ð Ó Ù ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Å Ò ÓÛ ÙÑ Ó ØÛÓ ÓÒÚ Ü ÔÓÐÝ ÓÒ Ò ØÛÓ Ñ Ò ÓÒ º Ë Ô ØØ Ò Ò ÓØ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ï Ð Ó ÔÖ ÒØ ÙÖ Ø ÓÖ Ú Ö ØÝ Ó Ô ¹ ØØ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø ÔÐ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ Ò ÑÙÑ Û Ø ÒÒÙÐ٠ع Ø ÖÐ Ò Ø¹ Ø Ð Ò ÓÖ Ø Ó ÔÓ ÒØ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ø À Ù ÓÖ«Ø Ò ØÛ Ò ØÛÓ Ø Ó ÔÓ ÒØ º ÇÙÖ Ñ Ø Ó Ö Ð Ó ÔÔÐ Ð ØÓ Ñ ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ð Ý Ö Ñ ÒÙ ØÙÖ Ò ¾¼ º ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ÙÐØ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÖ Ø Ð ÓÒ ÕÙ Ò Ó ÓÙÖ ÙÒ Ô¹ ÔÖÓ ØÓ ÓÐÚ Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø ÐÐ ÓÙÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ñ Ù Ó Ø Ñ ÙÒ ÖÐÝ Ò ÔÖÓ ÙÖ Ò Ø Ù Ò Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓÚ ÑÙ Ó Ø Ó ÓÖ ÐÐ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÓÒ Öº Ï ÔÖ ÒØ Ò ÑÔ Ö Ð ØÙ Ý Ø Ø ÓÑÔ Ö ÓÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ Ü Ø Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ú ÔÖÓ ¹ Ð Ñ ÖÓÑ Ø ÓÚ Ð Ø Ò ÐÐ Û Ö ÓÑÔ Ö Ð Ò Ò Ñ ÒÝ Û Ö Ö ÙÔ Ö ÓÖ ØÓ Ü Ø Ò Ó ØÛ Ö ¹ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ º ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö Ì Ö Ô Ô Ô Ð Ò º Ì Ö Ô Ô Ô Ð Ò ÔÖ Ñ Ö ÐÝ Ù Ö Ò¹ Ö Ò ÓÖ Ö Û Ò µ Ò Ò ØÓ Ð Ø Ø ÒØ Ö Ø Ú ÔÐ Ý Ó ÓÑÔÐ Ü Ø Ö ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ÓÑ ØÖݺ Ì ÒÔÙØ ØÓ Ø Ô Ô Ð Ò Ø Ó ÓÑ ØÖ ÔÖ Ñ Ø Ú Ò Ñ Û Ö ØÖ Ò ÓÖÑ Ò Ö Ø Ö Þ Ø Ú Ö ÓÙ Ø Ó Ø Ô Ô Ð Ò ØÓ ÔÖÓ Ù Ò ÖÖ Ý Ó Ö Ñ ÒØ Ø Ø Ö ÛÒ ÓÒ ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ö Ó Ô Ü Ð ÒÓÛÒ Ø Ö Ñ Ù«Öº Ì Ö Ñ Ù«Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ú Ö Ð Ò¹ Ú Ù Ð Ø Ù«Ö ÓÐÓÖ Ø Ò Ð ÔØ Ù«Ö Øºµº Ì Ù Ö ÒØ Ö Ø Û Ø Ø Ô Ô Ð Ò Ú Ø Ò Ö Þ Ó ØÛ Ö ÒØ Ö Ù ÇÔ Ò Ä ÓÖ ¹ Ö Ø µ Ø Ø Ò ØÓ Ñ Ñ Ø Ö Ô Ù Ý Ø Ñº ÓÖ ÑÓÖ Ø Ð Ø Ö Ö Ñ Ý Ö Ö ØÓ Ø ÇÔ Ò Ä ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ù ¾ º ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÐÓÔ º Ä Ø ½ Ò Ø Ó ¹Ú Ö Ø ÙÒØ ÓÒ º Ì ÐÓÛ Ö ÒÚ ÐÓÔ Ó Ò Üµ Ñ Ò Üµ Ò Ø ÙÔÔ Ö ÒÚ ÐÓÔ Ó Ò Üµ Ñ Ü Üµº Ì ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó Ö Ôº µ ÐÐ Ø Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ Ö Ôº Ñ Ü Ñ Þ Ø ÓÒµ Ö Ñ Ó Ëº Ë Ø Üµ Ö Ôº ܵµ ØÓ Ø Ò Ü Ó ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ø ÔÔ Ö ÓÒ Ø ÐÓÛ Ö Ö Ôº ÙÔÔ Ö µ ÒÚ ÐÓÔ º Ò ÐÐÝ Ò Á ܵ ܵ ܵº Ï Û ÐÐ ÓÑ Ø Ø Ù Ö ÔØ Û Ò Ø Ó Ú ÓÙ ÖÓÑ Ø ÓÒØ Üغ Á Ñ ÐÝ Ó Ô Û ¹Ð Ò Ö Ú Ö Ø ÙÒØ ÓÒ

4 Û Ò ÓÑÔÙØ ÓÖ Ô Ü Ð Ü ¾ ½ ½ ¾ Ù Ò Ø Ö Ô Ö Û Ö º Ï Û ÐÐ ÙÑ Ø Ø ÙÒØ ÓÒ Üµ Ò Ö ÙÖ Ø ÐÝ ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó ØÖ Ò Ð º ÓÑÔÙØ Ò µ Ú ÖØ Ü Ú Ò ÓÐÓÖ ÕÙ Ð ØÓ Ø Þ¹ÓÓÖ Ò Ø ÔØ µ ÓÖ ÙÒØ ÓÒ Ú ÐÙ µº Ì Ö Ô Ö Û Ö Ò Ö Ø ÓÐÓÖ Ú ÐÙ ÖÓ Ø Ó ØÖ Ò Ð Ý Ô Ö ÓÖÑ Ò Ð Ò Ö ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÐÓÖ Ø Ø Ú ÖØ º Ì Ö ÓÖ Ø ÓÐÓÖ Ú ÐÙ Ø Ô Ü Ð ÓÖÖ ØÐÝ ÒÓ Ø ÙÒØ ÓÒ Ú ÐÙ º Ï Ð Ø Ø Ò Ð Ø Ø Ø Ø ÔØ Ø Ø ØÓ Ñ Ò Ö Ôº Ñ Üµº Ø Ö Ö Ò Ö Ò ÐÐ Ø ÙÒØ ÓÒ Ø ÓÐÓÖ Ú ÐÙ Ò Ø Ö Ñ Ù«Ö ÓÒØ Ò Ø Ö ÐÓÛ Ö Ö Ôº ÙÔÔ Öµ ÒÚ ÐÓÔ º ÁÒ Ø Ð Ø Ó Ö ÒØ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ø Ö Ô Ô Ô Ð Ò ÒÓÒÐ Ò Ö ÙÒØ ÓÒ Ò ÒÓ Ô ÖØ Ó Ò Ð Ò Ù ÓÖ Ö Ñ ÒØ ÔÖÓ Ö Ñµ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ö ÒÚ ÐÓÔ Û Ðк ÓÑÔÙØ Ò µ Ú ÖØ Ü Ú Ó ÙÒØ ÓÒ Ò Ø ÓÐÓÖ Ò ÑÓ Ø Ø ÖÑ Ò Ý Ø ÔÖÓ Ð Ñµº Ý ØØ Ò Ø Ö Ô Ø Ø Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÔÖ Ú ÓÙ Û Ò ÓÑÔÙØ Ò º ÁÒ Ñ ÒÝ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û Ö Û Û ÐÐ ÓÑÔÙØ ÒÚ ÐÓÔ Ó Ø Ò ÙÒØ ÓÒ º Ì Ø Ú Ò Ø Ò ÙÒØ ÓÒ Æ µ Ò Ø Ë Ô ½ Ô Ò Ó ÔÓ ÒØ Ò Ê ¾ Û Ò Üµ Æ Ü Ô µ ½ Ò Ò Û Û ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÐÓÛ Ö Ò ÙÔÔ Ö ÒÚ ÐÓÔ Ó º ÓÖ Ø ÙÐ Ò Ñ ØÖ Ø Ö Ô Ó ÓÒ Û Ó Ü Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø Þ¹ Ü Ò Û Ó Ö Ø Ò Ò Ð Ó ØÓ Ø ÜݹÔÐ Ò º ÓÖ Ø ÕÙ Ö ÙÐ Ò Ñ ØÖ Ø Ô Ö ÓÐÓ ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÒ Ú ÖØ Ð Ð Ò º ËÙ ÙÖ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ØÓ ÒÝ Ö Ö Ó ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ý ØÖ Ò ÙÐ Ø ÓÒ ½ µº ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ º ÓÖ ÔÙÖÔÓ Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ø ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ÔÐ Ò Ú ÒØÓ Ô Ü Ð º Ì Ö Ø Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÐ Ò Ñ ÓÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ Ô¹ ÔÖÓÜ Ñ Ø Ý Ò Øݺ Ì Ù ÓÖ Ú Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ó Ø Ó ÓÐÙØ ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÓØ Ó Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ø Ö Ò Ö ÓÐÙØ ÓÒº Ï Ò «µ¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ ÓÒ Ø Ø ÔÖÓÚ ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ó Ø Ø ÑÓ Ø «Ø Ñ Ø ÓÔØ Ñ Ð ÓÐÙØ ÓÒ Û Ø Ö ÐÐ Þ Ó Á «µ Û Ö Á Ø Ò Ø Ò Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñº Ì Ò Ø ÓÒ ÑÔÐ Ø Ø «Ö ÒØ Ò Ø Ò Ó Ø Ñ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ý Ö ÕÙ Ö «Ö ÒØ Ö Ö ÓÐÙØ ÓÒ º Ù Å Ô Ò Ù Ð ØÝ Ä Ø Ë Ô ½ Ô Ò Ø Ó Ò ÔÓ ÒØ Ò Ê º Ö Ø ÓÒ Ò Ê Ò Ö ÔÖ ÒØ Ý ÙÒ Ø Ú ØÓÖ Ù ¾ Ë ½ º ÓÖ Ù ¾ Ë ½ Ð Ø Ù Ø ÒØÖ Ð ÔÖÓ ¹ Ø ÓÒ º º Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÓ ÒØ Ó Ø Ö Ý ÓÙ Û Ø Ø ÝÔ ÖÔÐ Ò Ü ½ Ö Ôº Ü ½µ Ù Ð Ò Ø ÔÓ Ø Ú Ö Ôº Ò Ø Ú µ Ñ Ô Ö º ÓÖ Ö Ø ÓÒ Ù Û Ò Ø ÜØÖ Ñ Ð ÔÓ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ù ØÓ Ù Ëµ Ö Ñ Ü Ô¾Ë Ù Ô Û Ö Ø ÒÒ Ö ÔÖÓ Ùغ Ì Ö Ø ÓÒ Ð Û Ø Ó Ë Ù Ëµ Ñ Ü Ô¾Ë Ù Ô Ñ Ò Ô¾Ë Ù Ô º Ì Ù Ò Ñ Ô Ó Ø ÓÒÚ Ü ÙÐÐ Ó Ë Ø ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ë ½ ÒØÓ Ñ Ü Ñ Ð ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ Ó Ø Ø Ø Ø ÜØÖ Ñ Ð ÔÓ ÒØ Ø Ñ ÓÖ ÐÐ Ö Ø ÓÒ Û Ø Ò ÓÒ Ö ÓÒº

5 Ù Ù Ë ½ µ Ü ½ Ê ½ y= y= x= 1 x=1 µ º ½º µ Ò ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ó ÒØÖ Ð ÔÖÓ Ø ÓÒº µ ÌÛÓ Ù Ð Ù ØÓ ÔØÙÖ Ø Ù Ò Å Ôº ÓÖ ÔÓ ÒØ Ô Ô ½ Ô µ Û Ò Ø Ù Ð ØÓ Ø ÝÔ ÖÔÐ Ò Ô Ü Ô ½ Ü ½ Ô ½ Ü ½ Ô º Ä Ø À Ô Ô ¾ Ë Ø Ø Ó ÝÔ ÖÔÐ Ò Ù Ð ØÓ Ø ÔÓ ÒØ Ò Ëº Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ý ØÓ ÔÖÓÚ º Ä ÑÑ ½º ÓÖ Ù ¾ Ë ½ ٠˵ À Ù ½ Ù ½ µ Ù Ð Ò Ø ÔÓ Ø Ú Ñ Ô Ö Ò Ù Ëµ À Ù ½ Ù ½ µ Ù Ð Ò Ø Ò Ø Ú Ñ Ô Ö Ö Ù Ù ½ Ù µº ÙØ À Ò Û Ò ÓÑÔÙØ Ù Ëµ Ù Ò À Ò À º ÆÓØ Ø Ø Ø ÒØÖ Ð ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÓÖØ ÓÒ Ó Ø Ù Ò Ñ Ô Ó Ë Ò Ø ÙÔÔ Ö Ö Ôº ÐÓÛ Öµ Ñ Ô Ö Ø Ñ Ü Ñ Þ Ø ÓÒ Ö Ôº Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒµ Ö Ñ Ó Àº Ì Ù ÓÖ Û Ò ÓÑÔÙØ ÔÓÖØ ÓÒ Ó Ø Ù Ò Ñ Ô Ó Ë Û Ó ÒØÖ Ð ÔÖÓ Ø ÓÒ Ð Ò Ø ÕÙ Ö ½ ½ ¾ Ù Ò Ö Ô Ö Û Ö Ö Ò Ë Ø ÓÒ ¾º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ Û Ò ÓÑÔÙØ Ø ÜØÖ Ñ Ð ÔÓ ÒØ Ó Ë ÓÖ ÐÐ Ù Ù Ø Ø Ù ¾ ½ ½ ¾ ½ ½ º Á Û Ð Ó Ø Ø ÒØÖ Ð ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó Ú ØÓÖ Ù ¾ Ë ¾ ÓÒØÓ Ø ÔÐ Ò Ý ½ Ò Ü ½ Ø Ò Ø Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÒØÖ Ð ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó Ù Ð Ò Ø ÕÙ Ö ½ ½ ¾ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÔÐ Ò º Ä Ø Ê Ü Ö Ôº Ê Ý µ Ø ÖÓØ Ø ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø Ø Ñ Ô Ø ÙÒ Ø Ú ØÓÖ ½ ¼ ¼µ Ö Ôº ¼ ½ ¼µµ ØÓ ¼ ¼ ½µº Ä Ø À Ü Ö Ôº À Ý µ Ø Ø Ó ÔÐ Ò Ù Ð ØÓ Ø ÔÓ ÒØ Ø Ê Ü Ëµ Ö Ôº Ê Ý Ëµµº Á Û ÓÑÔÙØ À Ü ÀÜ À Ý Ò ÀÝ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ ½ ½ ¾ Ø Ò Û Ò Ù Ö ÒØ Ø Ø Û Ú ÓÑÔÙØ ÜØÖ Ñ Ð ÔÓ ÒØ Ò ÐÐ Ö Ø ÓÒ º ½ µ ÓÖ Ò Ü ÑÔÐ Ò ØÛÓ Ñ Ò ÓÒ µº ÁÒ Ò Ö Ð Ú ÖØ Ó Ø ÖÖ Ò Ñ ÒØ Ó Ù Ð ÝÔ ÖÔÐ Ò Ñ Ý ÒÓØ Ð Ò Ø ÓÜ ½ ½ º Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÚ Ò Ù ØÓ ÓÑÔÙØ Ñ ÐÝ Ó Ø Ö Ù Ð Ù Ø Ø ÒÝ Ú ÖØ Ü Ó Ø Ù Ð ÖÖ Ò Ñ ÒØ Ù Ö ÒØ ØÓ Ð Ò Ø Ö ÓÒ ½ ½ ¾ Ò Ò Ò ÓÑ Ù Ðº ËÙ Ñ ÐÝ Ó Ù Ð Ò Ù ØÓ ÓÑÔÙØ ÑÓÖ Ò Ö Ð ÙÒØ ÓÒ ÓÒ ÖÖ Ò Ñ ÒØ Ù Ò Ö Ô Ö Û Ö Ô Ð Ó Ø Ö ÙÐØ Ò ØÛÓ Ñ Ò ÓÒ Û ÔÖÓÚ Ò ½ º ÁÒ Ò Ö Ð Ø Ó Ù Ò Ñ ÐÝ Ó Ù Ð ØÓ Ñ ÒØ Ò ÓÙÒ Ò Ó Ø ÖÖ Ò Ñ ÒØ Ò ÜØ Ò ØÓ Ñ Ò ÓÒ º Ï Ö Ø ÑÓÖ Ò Ö Ð Ö ÙÐØ ØÓ ÙÐÐ Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ô Ô Öº

6 ÜØ ÒØ Å ÙÖ Ä Ø Ë Ô ½ Ô Ò Ø Ó ÔÓ ÒØ Ò Ê º Ï Ö ØÖ Ñ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ Ø Ö Ò Û Ø Ó Ë ÓÖ Ò Ø Ñ ÐÐ Ø ÒÐÓ Ò ÓÜ Ò ÐÐ Ó Ë ÓÖ ¾º Ñ Ø Öº ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Ö Ü¹Ô Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ Ø Ö Ó Ø Ë Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ø Ò ØÛ Ò ÒÝ ØÛÓ ÔÓ ÒØ Ó Ëµ Ó Ò ÔÓ ÒØ Ò Ê º ÁØ Û ÐÐ ÒÓÛÒ Ø Ø Ø Ñ Ø Ö Ó Ë Ö Ð Þ Ý Ô Ö Ó ÒØ ÔÓ Ð ÔÓ ÒØ º º Ø Ö Ü Ø Ö Ø ÓÒ Ù Ò Ø ÔÓ Ø Ú Ñ Ô Ö Ó Ë ¾ Ù Ø Ø Ñ Ëµ ٠˵ ٠˵ À Ù ½ Ù ¾ µ À Ù ½ Ù ¾ µ Û Ö À Ø Ø Ó ÔÐ Ò Ù Ð ØÓ Ø ÔÓ ÒØ Ò Ëº ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÓÑÔÙØ À ܵ À ܵ Û Ò Ø Ê Ú ÐÙ Ó Ø ÓÐÓÖ Ó ÔÐ Ò Ô ØÓ Ø ÓÓÖ Ò Ø Ó Ô º Ì Ö Ø Ô ÓÑÔÙØ À Ó Ø Ö Ø Ô Ø Ô Ü Ð Ü Ò Ø ÓÐÓÖ Ù«Ö ÓÒØ Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø Ó À ܵº Ï ÓÔÝ Ø Ù«Ö ØÓ Ø Ø ÜØÙÖ Ñ ÑÓÖÝ Ò ÓÑÔÙØ À Ò Ø ÓÒ Ô º Ï Ø Ò ÓÑÔÙØ À ܵ À ܵ ÓÖ Ô Ü Ðº Ë Ò Ø Ö Û Ö ÓÑÔÙØ Ø Ú ÐÙ ÓÖ Ü ¾ ½ ½ ¾ Û Ö Ô Ø Ø Ø Ô ÓÖ Ê Ü Ëµ Ò Ê Ý Ëµ Û Ðк Ë Ò ÓÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÔ Ö Ø Ò Ø Ù Ð ÔÐ Ò Ø Ö Ø Þ Ø ÓÒ ÒÙÖÖ Ò Ø ÖÑ Ó Ø Ö Ø ÓÒ Ý Ð Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ÙÐغ Ì ÓÖ Ñ ½º Ú Ò ÔÓ ÒØ Ø Ë Ê «½ Ø Ö Ü¹Ô ««µµ¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ Ø Ö Ó Ëº Ï Ø º Ä Ø Ë Ø Ó Ò ÔÓ ÒØ Ò Ê º Ì Û Ø Ó Ë Ø Ñ Ò ÑÙÑ ¹ Ø Ò ØÛ Ò ØÛÓ Ô Ö ÐÐ Ð ÔÐ Ò Ø Ø ÒÐÓ È ØÛ Ò Ø Ñ º º Û Ø Ëµ Ñ Ò Ù¾Ë¾ ٠˵º Ì ÔÖÓÓ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ Ö Ð Ø Ú ÐÝ ØÖ Ø ÓÖÛ Ö º Ä ÑÑ ¾º Ä Ø Ê Ü Ê Ý Ø ÖÓØ Ø ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ Ö ÖÐ Ö Ò Ð Ø À Ö Ôº À Ü À Ý µ Ø Ø Ó ÔÐ Ò Ù Ð ØÓ Ø ÔÓ ÒØ Ò Ë Ö Ôº Ê Ü Ëµ Ê Ý Ëµµº Ì Ò Û Ø Ëµ ½ Ñ Ò Ô¾ ½ ½ ¾ Ô ½µ Ñ Ò Á À Ôµ Á ÀÜ Ôµ Á ÀÝ Ôµ Ì Ð ÑÑ ÑÔÐ Ø Ø Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Û Ø Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ñ Ø Öº ÓÒ Ö Ø Ó ÓÔÐ Ò Ö ÔÓ ÒØ Ò Ê º ÆÓ ¹ Ö Ø Þ Ø Ó Ö Ø ÓÒ Ò Ý Ð ÓÓ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ Ø Û Ø Ó Ø Ø Û Þ ÖÓµº À Ò Û Ò ÓÒÐÝ ÔÖÓÚ Ð ØÐÝ Û Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ö ÙÐØ ÓÒ ÒÓÛ Ò ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÓÒ Ø ÓÔØ Ñ Ð Û Ø Û º Ï ÓÑ Ø Ø Ø Ð ÖÓÑ Ø Ú Ö ÓÒ Ò ÓÒÐÙ Ø ÓÐÐÓÛ Ò º Ì ÓÖ Ñ ¾º Ú Ò ÔÓ ÒØ Ø Ë Ê «½ Ò Û Û Ø Ö Ü¹Ô ««Ûµµ¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Û Ø Ó Ëº ½¹ ÒØ Öº Ì ½¹ ÒØ Ö Ó ÔÓ ÒØ Ø Ë Ò Ê ¾ ÔÓ ÒØ ¾ Ê ¾ Ñ Ò Ñ Þ Ò Ñ Ü Ô¾È Ôµº Ì Ò ÒÚ ÐÓÔ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÙØ Ò Ø ÔÖ Ñ Ð ÔÐ Ò º ÓÖ ÔÓ ÒØ Ô ¾ Ë Û Ö Ò Ö Ø ÓÐÓÖ Ø Ò ÓÒ Ö Ò Ë Ø ÓÒ ¾º Ì ½¹ ÒØ Ö Ø Ò Ø ÔÓ ÒØ Ò Ø ÙÔÔ Ö ÒÚ ÐÓÔ Ó Ø Ø Ò ÓÒ Û Ø Ø Ñ ÐÐ Ø Ø Ò Ú ÐÙ º Ì ÒØ Ö Ó Ø Ñ ÐÐ Ø ÒÐÓ Ò ÐÐ Û ÐÐ ÐÛ Ý

7 Ð Ò ÓÒÚ Ëµº Ì Ö Ù Ó Ø Ñ ÐÐ Ø ÒÐÓ Ò ÐÐ Ø Ð Ø Ð Ø Ñ Ø Ö Ó Ëº Ì Ù Û ÓÑÔÙØ Ø ÖØ Ø ÔÓ ÒØ ÎÓÖÓÒÓ Ö Ñ ÓÒ Ö Ó ÐÐ Þ «¾ Ø Ú ÐÙ Û Ó Ø Ò «¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ö Ù Ó Ø Ñ ÐÐ Ø ÒÐÓ Ò Ðк Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ñ Ø Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ú Ù ¾ Ò Ø Ù Ö Þ Ó «Û ÐÐ Ó Ø Ò Ø Ö Ö ÙÐغ Ì ÓÖ Ñ º Ú Ò ÔÓ ÒØ Ø Ë Ò Ê ¾ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö «½ Ø Ö ØÛÓ¹Ô ««µµ¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ ÐРع Ö ÒÐÓ Ò Ëº ËÑ ÐÐ Ø ÓÙÒ Ò Óܺ Ä Ø Ë Ø Ó ÔÓ ÒØ Ò Ê ¾ º Ö Ø Ò Ð ÒÐÓ Ò Ë ÓÒ Ø Ó ØÛÓ Ô Ö Ó Ô Ö ÐÐ Ð Ð Ò Ð Ò Ò Ô Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ Ø ÓØ Öº ÓÖ Ö Ø ÓÒ Ù ¾ Ë ½ Ð Ø Ù Ø Ö Ø ÓÒ ÒÓÖÑ Ð ØÓ Ùº Ì Ò Ø Ð Ò Ø Ó Ø Ñ ÐÐ Ø Ö Ø Ò Ð Û Ó Ö Ò Ö Ø ÓÒ Ù Ò Ù Ø Ø ÓÒØ Ò Ë Ö Ï Ùµ ٠˵ Ò À Ùµ ٠˵º À Ò Ø Ö Ó Ø Ñ ÐÐ Ø Ö Ø Ò Ð ÓÒØ Ò Ò Ë Ñ Ò Ù¾Ë½ Ï Ùµ À Ùµº Ì Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ò ÑÙѹ Ö ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ÓÙÒ Ò ÓÜ Ò ÒÓÛ Ú Û ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ Ò ÑÙÑ Û Ø Ò ØÛÓ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ö Ø ÓÒ Ò Ø Ò Ø Ö ÔÖÓ Ùغ Ë Ñ Ð ÖÐÝ Û Ò ÓÑÔÙØ Ñ Ò ÑÙÑ¹Ô Ö Ñ Ø Ö Ö Ø Ò Ð ÓÒØ Ò Ò Ëº Ë Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ú ÖÝ Ñ Ð Ö ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ø Û Ø Û ÓÑ Ø Ø Ø Ð Ò ÓÒÐÙ Ø ÓÐÐÓÛ Ò º Ì ÓÖ Ñ º Ú Ò ÔÓ ÒØ Ø Ë Ò Ê ¾ «½ Ò ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ñ ÐÐ Ø ÓÙÒ Ò ÓÜ Ø Ö ÓÙÖ¹Ô ««µµ¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ ÐÐ Ø ÒÐÓ Ò ÓÙÒ Ò Óܺ ÁØ ÒÓØ Ð Ö ÓÛ ØÓ ÜØ Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ Ê Ù Ò ÓÒ Ø ÒØ ÒÙÑ Ö Ó Ô Ò Ø Ø Ó Ö Ø ÓÒ ÒÓÖÑ Ð ØÓ Ú Ò Ö Ø ÓÒ Ë ½ º ÀÓÛ Ú Ö Ý ÑÔÐ Ò Ø ÔÓ Ð Ó Ó ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ö Ø ÓÒ Û Ò Ø ½ «µ¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ò ½ Ô «½ Ô º ÇÑ ØØ Ò ÐÐ Ø Ø Ð Û Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò º Ì ÓÖ Ñ º Ú Ò ÔÓ ÒØ Ø Ë Ê «½ Ò ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ñ ÐÐ Ø ÓÙÒ Ò ÓÜ Ø Ö Ò Ç ½ Ô «½µ¹Ô ««µµ¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ ÐÐ Ø ÓÙÒ Ò Óܺ ÓÐÐ ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ú Ò ØÛÓ ÓÒÚ Ü ÔÓÐÝØÓÔ È Ò É Ò Ê Ø Ö Ô Ò ØÖ Ø ÓÒ ÔØ ÒÓØ È È Éµ Ò Ø Ð Ò Ø Ó Ø ÓÖØ Ø ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ú ØÓÖ Ø Ù Ø Ø È Ò É Ø Ö Ó Òغ Ï Ò Ô Ý ÔÐ Ñ ÒØ Ó É Ý Ü Ò Ö Ö Ò ÔÓ ÒØ Õ ¾ É Ò Ô Ý Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø º ÙÑ Ø Ø Ò Ø ÐÐÝ Õ Ø Ø ÓÖ Ò Óº Ë Ò Å È É Ø Ø Ó ÔÐ Ñ ÒØ Ó É Ø Û É ÒØ Ö Ø È È È Éµ Ñ Ò Þ¾Å Ó Þµ ÓÖ Ö Ø ÓÒ Ù ¾ Ë ¾ Ð Ø Å Ùµ Ø Ø Ò ÒØ ÔÐ Ò Ó Å ÒÓÖÑ Ð ØÓ Ö Ø ÓÒ Ùº ÓÛÒ Ò ½ È È Éµ Ñ Ò Ù¾Ë ¾ Ó Å Ùµµ

8 Ä Ø ÓÒÚ Ü ÔÓÐÝØÓÔ Ò Ê Ò Ð Ø Î Ø Ø Ó Ú ÖØ Ò º ÓÖ Ö Ø ÓÒ Ù ¾ Ë ¾ Ð Ø Ùµ Ñ Ü Ô¾Î Ô Ù º ÁØ Ò Ú Ö Ø Ø Ø Ø Ò ÒØ ÔÐ Ò Ó Ò Ö Ø ÓÒ Ù Ùµ Ù Ü Ùµº Ì Ö ÓÖ È È Éµ Å Ùµ Ñ Ò Ù¾Ë¾ º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ ÓÛ ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ Ù Å Ùµ ÖÓÑ È Ùµ Ò É Ùµº Ä ÑÑ º ÓÖ ÒÝ Ù ¾ Ë ¾ Å Ùµ È Ùµ É Ùµ ÙØ Ì Ð ÑÑ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø Ø Ø Ø ÓÖ ÓÒÚ Ü È Ò É Ø ÔÓ ÒØ Ó Å ÜØÖ Ñ Ò Ö Ø ÓÒ Ù Ø ÙÑ Ó Ø ÔÓ ÒØ Ó È Ò É ÜØÖ Ñ Ò Ö Ø ÓÒ È Ùµ É Ùµ Ùº Ì Ö ÓÖ È È Éµ Ñ Ò Ù¾Ë¾ Ù À Ò Û Ö Ø Þ Ø Ø Ó Ö Ø ÓÒ Ò Ë ¾ ÓÑÔÙØ È Ùµ É Ùµ È Ùµ É Ùµµ Ù Ò ÓÑÔÙØ Ø Ö Ñ Ò ÑÙѺ Ë Ò È Ò É Ö ÙÔÔ Ö ÒÚ ÐÓÔ Ó Ø Ó Ð Ò Ö ÙÒØ ÓÒ Ø Ý Ò ÓÑÔÙØ Ø Ø Ó Ö Ø ÓÒ Ý Ö Ô Ö Û Ö Ò Ü Ô Ö Ò Ë Ø ÓÒ º Ï ÒÓØ Ö Ø Ø Ø ÓÚ ÔÔÖÓ Ò Ò Ö Ð Þ ØÓ ÓÑÔÙØ ÒÝ ÒÒ Ö ÔÖÓ Ùع ¹ Ø Ò ØÛ Ò ØÛÓ ÒÓÒ¹ ÒØ Ö Ø Ò ÓÒÚ Ü ÔÓÐÝØÓÔ Ò Ø Ö Ñ Ò ÓÒ º ÁØ Ò Ð Ó Ù ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Å Ò ÓÛ ÙÑ Ó ÔÓÐÝ ÓÒ Ò ØÛÓ Ñ Ò ÓÒ º Ë Ô ØØ Ò Ï ÒÓÛ ÔÖ ÒØ Ö Û Ö ¹ ÙÖ Ø ÓÖ Ô Ò ÐÝ ÔÖÓ Ð Ñ º Ì ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÓÐÚ Ò Ø ÔÖ Ñ Ð Ý ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÐÓÔ Ó Ø Ò ÙÒØ ÓÒ º ÖÐ ØØ Ò º Ì Ñ Ò ÑÙÑ¹Û Ø ÒÒÙÐÙ Ó ÔÓ ÒØ Ø È Ê ¾ Ô Ö Ó ÓÒ ÒØÖ Ê ½ Ê ¾ Ó Ö Ö ½ Ö ¾ Ù Ø Ø È Ð Ò Ø Ö ÓÒ Ê ½ ÒÊ ¾ Ò Ö ½ Ö ¾ Ñ Ò Ñ Þ º ÆÓØ Ø Ø Ø ÒØ Ö Ó Ø Ñ Ò ÑÙÑ¹Û Ø ÒÒÙÐÙ ÓÙÐ Ö ØÖ Ö ÐÝ Ö Û Ý ÖÓÑ Ø ÔÓ ÒØ Ø ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ò Ö Ø Ó ÔÓ ÒØ ÓÒ Ð Ò µº ÙÖØ ÖÑÓÖ Û Ò Ø Ñ Ò ÑÙÑ¹Û Ø ÒÒÙÐÙ Ø Ò Ø Ô Ü Ð Þ Ø ÓÒ Ò Ù Ð Ö ÖÖÓÖ Û ÒÒÓØ ÓÙÒ º Ì Ö ÓÖ Û ÐÓÓ Ø Ø Ô Ð Û Ò Ø ÒÒÙÐÙ ÒÓØ Ø Ò º º Ö ½ ½ µö ¾ º ÓÖ Ø Ò ÔÖ ÒØ ½ µ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ý Ð Ý Ò Ö ÓÒ Ø ÔÓ ÒØ Ø Ò ÔÔ Ò Ø ÔÓ ÒØ ØÓ Ø Ö ÔÓ ÒØ Ò Ò Ò Ø ÒÒÙÐÙ Û Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÔÓ ÒØ Ø ÒØ Öº Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Æ ÒØÐÝ Ò Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ ÓÖ ÔÓ ÒØ Ô Ö Û Ø ÙÐ Ò Ø Ò ÓÒ Ö Ò Ë Ø ÓÒ ¾º Ä Ø ½ ¾ Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ò ÙÒØ ÓÒ º Ì Ò Ø Ñ Ò ÑÙÑ¹Û Ø ÒÒÙÐÙ Ò ÓÑÔÙØ Ñ Ò Ü¾ Á ܵ Û Ø ÒØ Ö Ö Ñ Ò Ü¾ Á ܵº Ì ÔÔÖÓ Ý Ð Ø ØÖ Ñ Ò ½ µ¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø Ñ Ò ÑÙÑ¹Û Ø ÒÒÙÐÙ Ò ÓÖ Ø Ñ Ò ÑÙѹ Ö ÒÒÙÐÙ Û ÐÐ Ý Ù Ò Ô Ö ÓÐÓ Ò Ø Ó ÓÒ µº Ë Ñ Ð Ö Ò Ù ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ø¹ Ø ÖÐ Ó Ø Ó ÔÓ ÒØ Ò Ø À Ù ÓÖ«Ø Ò ØÛ Ò ØÛÓ Ø Ó ÔÓ ÒØ º Ï Ö Ø Ð Ù ÓÒ Ó Ø ØÓ Ø ÙÐÐ Ú Ö ÓÒ Ó Ø ØÖ Øº

9 ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Ö ÓÑ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ô Ø Ð Ò Ö ÔÓÖØ Ñ¹ Ô Ö Ð Ö ÙÐØ Ó ÓÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÓÑÔ Ö Ø Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò Û Ø Ó ØÛ Ö ¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Ó Ø ÓØØÐ Ò º Ì Ó Ø Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ú ÒØÓ ØÛÓ ØÝÔ Ó¹ Ñ ØÖ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ö Ñ ÒØ ÓÔ Ö Ø ÓÒ º ÅÓ Ø ÙÖÖ ÒØ Ö Ô Ö Ú ÒÙÑ Ö Ó ÓÑ ØÖÝ Ò Ò Ò Ö Ø Ö Ñ Ò Ö ØÓ Ò Ð ÑÙÐØ ÔÐ Ú ÖØ Ü Ò Ö Ñ ÒØ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ô Ö ÐРк Ì Ö ÓÖ Û Ò ØÝÔ ÐÐÝ ÙÑ Ø Ø Ø ÓÑ ØÖÝ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ù«Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÒØ Ø Ñ º Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ñ ÒØ ÒÖ Ø Ö Ò Ö Ò Ø Ñ ÖÓÙ ÐÝ ÙÒ¹ Ò Ø ÐÐ Û ØÙÖ Ø Ø Ö Ò Ö Ò Ô ØÝ ÐÐ Ø ÐÐ¹Ö Ø µ Ø Û ÔÓ ÒØ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ö Ú Ö Ðݺ Ï ÒÓÛ ÔÖÓÔÓ Ö Ö Ð Ñ Ø Ó Ø Ø ÖÙÑÚ ÒØ Ø ÐÐ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ý Ó Ò Ö Ò ÐÓ Ð Ö ÓÖ Ø ÓÐÙ¹ Ø ÓÒº À Ö Ö Ð Ö Ò Ñ Òغ ÇÒ Û Ý ØÓ ÐÐ Ú Ø Ø ÐÐ¹Ö Ø ÓØØÐ Ò ØÓ ÔÖÓ Ù Û Ö Ö Ñ ÒØ Ô Ö ÔÐ Ò º ÁÒ Ø Ó ÑÔÐ Ò Ø Ö Ô Û Ø ÙÒ ÓÖÑ Ö Û Ò Ø Ô Ö ÓÖÑ ÔØ Ú ÑÔÐ Ò Ý ÓÒ ØÖÙØ Ò Ó Ö Ö ÓÑÔÙØ Ò Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ú ÐÙ ÓÖ Ö ÔÓ ÒØ Ò Ø Ò Ö ÙÖ Ú ÐÝ Ö Ò¹ Ò Ò Ø ÔÓ ÒØ º Ì Ú ÒØ Ó Ù Ò ÔØ Ú Ö Ò Ñ ÒØ Ø Ø ÒÓØ ÐÐ Ø Ö ÐÐ Ò ØÓ Ö Ò ØÓ Ö ÓÐÙØ ÓÒº ÀÓÛ Ú Ö Ø ÐÓ Ð Ö Ô Ö ÓÖÑ Ý Ø Ð Ø Ú Ö Ò Ñ ÒØ ÓÙÐ Ð ØÓ Ò Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Ø Ø Ù Ö ÒØ ÑÔÐ Ý Ø Ö Ö ÓÐÙØ ÓÒº ÁÒ ÓÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Û ÐÐ ÓÑÔ Ö Ø Ö ÙÐØ Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø ÔÔÖÓ Û Ø Ø Ó Ó Ø Ò Ý Ó ØÛ Ö ¹ Ñ Ø Ó º ÑÔ Ö Ð Ö ÙÐØ º ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÓÙÖ Ð Ó¹ Ö Ø Ñ º ÐÐ ÓÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ò ÇÔ Ò Ä Ò ÖÙÒ ÓÒ ¾º ÀÞ È ÒØ ÙÑ ÁÎ Ä ÒÙÜ È Û Ø Ò ÌÁ Ê ÓÒ ¼¼ Ö Ô Ö Ò ½¾ Å Å ÑÓÖݺ ÇÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ö ÖÙÒ ÓÒ Ø Ö ØÝÔ Ó ÒÔÙØ µ Ö Ò ÓÑÐÝ Ò Ö Ø ÓÒÚ Ü Ô ½½ µ Ð Ö ÓÑ ØÖ ÑÓ Ð Ó Ú Ö ÓÙ Ó ¹ Ø Ú Ð Ð Ø ØØÔ»»ÛÛÛºº Ø º Ù» Ö Ô ÑÓ Ð» Ò µ Ö Ò ÓÑÐÝ Ò Ö Ø ÒÔÙØ Ù Ò Ö ÓÜ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Õ ÙÐеº ÁÒ ÐÐ ÓÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ù Ö Ö Ð Ö Ò Ñ ÒØ Û Ø ÔØ ØÛÓµ ØÓ Ú ÑÓÖ ÙÖ Ø ÓÐÙØ ÓÒ º È Ò ØÖ Ø ÓÒ ÔØ º Ï ÓÑÔ Ö ÓÙÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ô Ò ØÖ Ø ÓÒ ÔØ ÐÐ ÀÛÈ µ Û Ø ÓÙÖ ÓÛÒ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ò Ü Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÐÐ ËÛÈ µ ÓÒ Å Ò ÓÛ ÙÑ Û Ü Ø ÕÙ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò Û Ø È ½ Û ØÓ Ø Ø Ó ÓÙÖ ÒÓÛÐ Ø ÓÒÐÝ ÓØ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ô Ò ¹ ØÖ Ø ÓÒ ÔØ º Ï Ù Ø ÓÒÚ Ü ÔÓÐÝØÓÔ Ú Ð Ð Ø ½½ Û ÐÐ Ö Ò ÓÑ ÔÓÐÝØÓÔ ÓÙÒ Ý ÓÑÔÙØ Ò Ø ÓÒÚ Ü ÙÐÐ Ó ÔÓ ÒØ ÓÒ Ö Ò ÓÑ ÐÐ Ô Ó ÒÔÙØ ØÓ Ø Ø ÓÙÖ Ó º Ì Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒ Ø ÒÔÙØ Ø ÔÖ ÒØ Ò Ì Ð ½º ÀÛÈ ÐÛ Ý ÓÙØÔ Ö ÓÖÑ ËÛÈ Ò ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ Ò ÓÑ Ý ÓÚ Ö Ø Ö ÓÖ Ö Ó Ñ Ò ØÙ º Ï Ø Ö Ö ØÓ È Ø ØÙ Ø ÓÒ Ð Ð Öº È Ô Ö ÓÖÑ Ò ÒØ ÔÖ ÔÖÓ Ò ÓÒ Ø ÒÔÙØ Ó Ò Ð ÒÙÑ Ö ÒÓØ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ú Ó Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔÖÓ Ö Ñº À Ò Û

10 Ö ÔÓÖØ ÓØ ÔÖ ÔÖÓ Ò Ø Ñ Ò ÕÙ ÖÝ Ø Ñ ÓÖ ÓÙÖ Ó ÔÖ ÔÖÓ Ò Ø Ñ Ñ Ö ÐÝ Ö Ò Ø ÒÔÙصº Ï ÒÓØ Ø Ø È Ö ÓÒ ÓÑ Ó ÓÙÖ ÒÔÙØ Û Ñ Ö Ø Ó ÒØÖ Û Ø Ò Ø Ö º ÈÓÐÝ ÓÒ ÀÛÈ È ËÛÈ Ë Þ Ë Þ ÈÖ ÔÖÓº Ì Ñ ÔØ ÈÖ ÔÖÓº Ì Ñ ÔØ Ì Ñ ÔØ ¼¼ ¼¼ ¼ ¼º¼ ½º¾ ¼º½ ¼ ½º¾ ¾ ¾ º ½º¾ ¼¾ ¼ ¼ ¼ ¼º¼ ½º¼ ¼ ¾ ¼º¾ ¼ ½º¼ ½½ º½ ½º¼ ½¼½ ½¼¼½ ¼º¼½ ¼º¼ ½º ½ ½ º ½º ¼ ¼¼½ ¼º¼½ ¼º½ ½º ¼ ¹ ¹ ¼¼½ ¼¼¼ ¼º¼¾ ¼º ¼ ½º ¾½ ¼ ¹ ¹ ½¼¼¼¼ ¼¼¼ ¼º¼ ¼º ½º º¾ ¼ ½º ¹ ¹ Ì Ð ½º ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ ÓÖ Ô Ò ØÖ Ø ÓÒ ÔØ Ò ºµº ÇÒ Ø Ð Ø Ø Ö Ø Ø Û ØÓÔÔ ËÛÈ Ø Ö Ø Ö Ò ÓÖ ÓÚ Ö ¾ Ñ ÒÙØ º Ø Ö Ñ Ö ÒÔÙØ ÓÖ Û È Ö º ¾ Ñ Ò ÑÙÑ Û Ø ÒÒÙÐÙ º Ï ÓÑÔÙØ Ò ÒÒÙÐÙ Ý Ð Ý Ò ½ ¾ ½ ¾ Ö ÓÒ Ø ÔÓ ÒØ Ø Ò ÔÔ Ò Ø ÔÓ ÒØ ØÓ Ø Ö Ò Ø Ò Ù Ò Ø Ö Û Ö ØÓ Ò Ø Ò Ö Ø» ÙÖØ Ø Ò ÓÙÖ Ó Ö ÔÓ Òغ Ì Ñ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó ØÛ Ö º Ï ÓÑÔ Ö ÓÙÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÐÐ À ÒÒÏ Ø µ Û Ø Ø Ó ØÛ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÐÐ Ë ÒÒÏ Ø º Ì ÒÔÙØ ÔÓ ÒØ Ø ØÓ Ø ÔÖÓ Ö Ñ Û Ö ÝÒØ Ø ÐÐÝ Ò Ö Ø Ù Ò Ö ÓÜ Ê¹ ÖÐ ¹Ö Ö Ö ØÓ Ø Ó ÔÓ ÒØ Û Ø Ñ Ò ÑÙÑ Û Ø ÒÒÙÐÙ Ö Ò Ò Ö Ø Ý ÑÔÐ Ò ÔÓ ÒØ ÖÓÑ ÖÐ Ò ÒØÖÓ Ù Ò Ñ ÐÐ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ º Ë Ì Ð ¾º ÖÖÓÖ ¾ ¼ ¼¼¾ À ÒÒÏ Ø Ë ÒÒÏ Ø Ø Ø Þ Ì Ñ Ï Ø Ì Ñ Ï Ø Ê¹ ÖÐ ¹¼º½ ½ ¼¼¼µ ¼º ¼º¼ ¾ ¼º ¼º¼ ʹ ÖÐ ¹¼º¾ ½ ¼¼¼µ ¼º ¼º½ ¼º ¾ ¼º½ ¾ ʹ ÖÐ ¹¼º½ ¾ ¼¼¼µ ¼º ¼º¼ ¾ ¼º ¼º¼ ½ ʹ ÖÐ ¹¼º½ ¼¼¼µ ½º ¼º¼ ¾ ¾ º ¼º¼ ʹ ÖÐ ¹¼º½ ½¼ ¼¼¼µ º½¾ ¼º¼ ¾ ¼º ¼º¼ Ì Ð ¾º ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÖ ¾ ¹Ñ Ò Û Ø ÒÒÙÐÙ Û Ø º Ï ÓÑÔ Ö ÓÙÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Û Ø ÐÐ ÀÏ Ø µ Û Ø Ø Ó Ó ÙÒ Ò Ø Ðº ÊÏ Ø µº Ð ÓÖ Ø Ñ ÊÏ Ø Ö Ù Ø Óѹ ÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ø ØÓ Ç ½ µ Ð Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ º ÁØ Ø Ò ØÖ ÖØ Ò ÔÖÙÒ Ò ÙÖ Ø ØÓ Ö Ù Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ ÓÐÚ Ò ÔÖ Ø º Ì Ô Ö¹ ÓÖÑ Ò Ó ÓØ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒ Ø Ó Ö Ð Ö Ô Ð ÑÓ Ð ÔÖ ÒØ Ò Ì Ð ÓÐÙÑÒ ÓÙÖ Ú Ø ½ µ¹ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ú ÐÙ Ó Ø Û Ø Óѹ ÔÙØ Ý Ø ØÛÓ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø Ú Ò Ò Ø ÓÒ ÓÐÙÑÒ Ø Ú ÐÙ Ø Ø Ø Û Ò ÓÛ Þ Ö ÕÙ Ö Ý ÓÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔÐ Ò ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ ÓÐÚ Ý ÊÏ Ø µº ÀÏ Ø ÐÛ Ý ÓÙØÔ Ö ÓÖÑ ÊÏ Ø Ò ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ Ò ÓÑ Ý ÑÓÖ Ø Ò ØÓÖ Ó Ú º

11 ÖÖÓÖ ÀÏ Ø ÊÏ Ø Ø Ø Þ Ì Ñ Ï Ø Ì Ñ Ï Ø ÐÙ ½ µ ¼º¾ ¼ ¼º ¼º ¼¼ ¼º ¼º ½¾ ÙÒÒÝ µ ¼º¼ ¼ ¼º ½º¾ ½ ¾º ¼ ½º¾ ¾ ½ È ÓÒ ¼ µ ¼º½¾ ¾º ¼º º½ ¼º ¼ ÀÙÑ Ò ¾ ¾½µ ¼º½ ¼ º ¼º ¼ ½ º ½ ¼º ¾ Ö ÓÒ µ ¼º¼ ½¼º ¼º ½ º ¼º ¼ Ð ¾ µ ¼º¼ ¼ ¾ º ¼º ½ º ½ ¼º ¾ ½ Ì Ð º ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÕÙ Ð ØÝ ÓÖ ¹Û Ø º Ñ Ø Öº Ï ÓÑÔ Ö ÓÙÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ À ѵ Û Ø Ø ÔÔÖÓÜ Ñ ¹ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ó Å Ð Ò Ò Ò Ó ÓÒÒ Ø ¾½ Šѵ Ò À Ö¹È Ð ½¾ È Ñµº È Ñ Ñ ÒØ Ò Ö Ö Ð ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÓ ÒØ Ø Ò Ø Ö Ø Ú ÐÝ Ø ÖÓÛ Û Ý Ô Ö Ø Ø Ö ÒÓØ Ò Ø ÓÖ Ø Ñ Ø Ö ÙÒØ Ð Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ø Ò Ú Ý Ô Ö Ó ÔÓ ÒØ º Å Ñ ÙÖØ Ö ÑÔÖÓÚ ¹ Ñ ÒØ ÓÒ È Ñº Ì Ð Ö ÔÓÖØ Ø Ø Ñ Ò Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÑÔ Ö ÓÒ ÓÖ ØÛÓ ÖÖÓÖ Ñ ÙÖ ÓÖ Ö Ô Ð ÑÓ Ð º ÐØ ÓÙ ÓÙÖ ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ö ÛÓÖ Ø Ò Ø Ó ØÛ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ý Ö ÓÑÔ Ö Ð Ú Ò ÓÖ Ú ÖÝ Ð Ö ÒÔÙØ ÐÐÙ ØÖ Ø Ò Ø Ò Ö Ð ØÝ Ó ÓÙÖ ÔÔÖÓ º ÖÖÓÖ ¼ ¼½ À Ñ Å Ñ È Ñ Ø Ø Þ Ì Ñ Ñ Ì Ñ Ñ Ì Ñ Ñ ÐÙ ½ µ ¼º¼¾ ¾º ¾ ¾ ¼º¼ ¾º ¾ ¾ ¼º¼¼ ¾º ¾ ¾ ÙÒÒÝ µ ¼º¼ ¾º ½ ¼º ¾º ¾ ¼º¼ ¾º ¾ È ÓÒ ¼ µ ¼º½½ ¾º ½ ¼º¼½ ¾º ½½ ¼º¼ ¾º ½½ ÀÙÑ Ò ¾ ¾½µ ¼º ¾ ¾º¼¾¼ º ¾º¼½ ¼º¼ ¾º¼½ Ö ÓÒ µ ¼º ¾º¼ ¼ ½ º¾ ¾º¼ ¼º¾½ ¾º¼ ½ Ð ¾ µ ½º½¼ ¾º¾ ¾ ¼º½ ¾º¾ ¼º¾¾ ¾º¾¾ ¼ Ì Ð º ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÕÙ Ð ØÝ ÓÖ ¹ Ñ Ø Öº Ê Ö Ò ½º ÖÛ Ð Èº ٠ĺ À Ö¹È Ð Ëº Ê ÒÓÚ Ø º Ò Ë Ö Ö Åº È Ò ØÖ Ø ÓÒ ÔØ Ó ØÛÓ ÓÒÚ Ü ÔÓÐÝØÓÔ Ò º ÆÓÖ Âº ÓÑÔÙغ ¾¼¼¼µ ¾¾ ß¾ ¼º ¾º ÖÛ Ð Èº ú À Ö¹È Ð Ëº Ò Î Ö Ö Ò Ãº ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ò ÜØ ÒØ Ñ ÙÖ Ó ÔÓ ÒØ º ËÙ Ñ ØØ ÓÖ ÔÙ Ð Ø ÓÒ ¾¼¼¾º º ÖÛ Ð Èº ú Ò Ë Ö Ö Åº Æ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑ ØÖ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒº Å ÓÑÔÙغ ËÙÖÚº ¼ ½ µ ½¾ß º º ÐÓÒ Æº Å Ø º Ò ËÞ Ý Åº Ì Ô ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ò Ø Ö ÕÙ ÒÝ ÑÓÑ ÒØ º ÁÒ ÈÖÓº ¾ Ø Å ËÝÑÔÓ º Ì ÓÖÝ Ó ÓÑÔÙغ ½ µ ÔÔº ¾¼ß¾ º º Ò Ìº ź ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ò Ø Ñ Ø Ö Û Ø Ñ ÐÐ Ø ÒÐÓ Ò ÝÐ Ò Ö Ò Ñ Ò ÑÙÑ¹Û Ø ÒÒÙÐÙ º ÁÒ ÈÖÓº ½ Ø ÒÒÙº ËÝÑÔÓ º ÓÒ ÓÑÔº ÓѺ ¾¼¼¼µ ÔÔº ¼¼ß ¼ º º ÙÒ Ò º ÓÓ Ö Åº Ò Ê ÑÓ º Æ ÒØ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ò ÓÔØ ¹ Ñ Þ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ñ ØÖÓÐÓ Ýº ÁÒ Å¹ËÁ Å ËÝÑÔº Ö Ø Ð Óº ½ µ ÔÔº ½¾½ß½ ¼º

12 º Ò ÙÑ Âº à ÒÒ Ò Ëº ËØÖ Ù Åº Ò Î Û Ò Ø Ò Åº Ò ÔÔÖÓܹ Ñ Ø Ð½¹ «Ö Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ñ Ú Ø ØÖ Ñ º ÁÒ ÈÖÓº ¼Ø Á ËÝÑÔº ÓÙÒ º Ó ÓÑÔº Ë º ½ µ ÔÔº ¼½ß ½½º º Ò ÙÑ Âº à ÒÒ Ò Ëº Ò Ò Âº ÓÑÔÙØ Ò Ñ Ø Ö Ò Ø ØÖ Ñ¹ Ò Ò Ð Ò ¹Û Ò ÓÛ ÑÓ Ð º ÁÅ Ë ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ ËØÖ Ñ Ò Ø Ò ÐÝ ÁÁ ¾¼¼ º º ÓÙÖÒ Ö º Ò Ù ÐÐ º ÇÒ Ø ÔÓÛ Ö Ó Ø Ö Ñ Ù«Öº Å ÌÖ Ò ¹ Ø ÓÒ ÓÒ Ö Ô ½ µ ½¼ ß½¾ º ½¼º ٠˺ ÃÖ Ò Ò Ëº ÅÙÒ Ð Ãº Ò Î Ò Ø Ù Ö Ñ Ò Ò Ëº Ì ÔÓÛ Ö Ó ØÛÓ¹ ÔØ Ø Ø Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ö Ò Ö Ò Ò ÔØ ÜØÖ Ø ÓÒº Ì º Ö Ôº Ì²Ì ¾¼¼¾º ½½º À Ö¹È Ð Ëº ØØÔ»»Ú Ð º ºÙ Ùº Ù» Ö Ð»Ö Ö»Ô Ô Ö»»Ò Ú»Ò Úº ØÑк ½¾º À Ö¹È Ð Ëº ÔÖ Ø Ð ÔÔÖÓ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ Ø Ö Ó ÔÓ Òع غ ÁÒ ÈÖÓº ½ Ø ÒÒÙº ËÝÑÔº ÓÒ ÓÑÔº ÓѺ ¾¼¼½µ ÔÔº ½ ß½ º ½ º À Ö Ö Ö Âº Ò ËÙÖ Ëº ÓÒÚ Ü ÙÐÐ Ò Ö Ð Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø ØÖ Ñ º ÁÒ ËÁ ÅÇ ¹ ÁÅ Ë ÅÈ Ë ÏÓÖ ÓÔ ¾¼¼ µº ½ º À Þ Ò Ö Åº Ê Ú Ò Èº Ò Ê ÓÔ Ð Ò Ëº ÓÑÔÙØ Ò ÓÒ Ø ØÖ Ñ º Ì º Ê Ôº ½½ ½ º ½ º ÀÓ ÁÁÁ ú º Ã Ý Ö Âº Ä Ò Åº Å ÒÓ º Ò ÙÐÚ Ö Ìº Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ò Ö Ð Þ ÎÓÖÓÒÓ Ö Ñ Ù Ò Ö Ô Ö Û Ö º ÓÑÔÙØ Ö Ö Ô ÒÒÙ Ð ÓÒ Ö Ò Ë Ö ½ µ ¾ ß¾ º ½ º ÁÒ Ý Èº ËØÖ Ñ¹ ÓÑ ØÖ Ð ÓÖ Ø Ñ º ÁÒ ËÁ ÅÇ ¹ ÁÅ Ë ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø ËØÖ Ñ ¾¼¼ µº ½ º Ã Ñ º º Ä Ò Åº º Ò Å ÒÓ º Ø Ô Ò ØÖ Ø ÓÒ ÔØ Ø Ñ Ø ÓÒ ØÛ Ò ÔÓÐÝ Ö Ð ÑÓ Ð Ù Ò Ö Ö Ð Ö Ò Ñ Òغ ÁÒ Ø ÁÒØк ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ð Óº ÓÙÒ º Ó ÊÓ ÓØ ¾¼¼¾µº ½ º ÃÓÖÒ º ÅÙØ Ù Ö Ò Ò Ëº Ò ËÖ Ú Ø Ú º Ê Ú Ö Ò Ö Ø Ò ÓÙÖ Ö Ø ÓÚ Ö Ø ØÖ Ñ º ÁÒ ÈÖÓº ¾ Ø ÓÒ º ÎÄ ¾¼¼¾µº ½ º ÃÖ Ò Ò Ëº ÅÙ Ø Æº Ò Î Ò Ø Ù Ö Ñ Ò Ò Ëº À Ö Û Ö ¹ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó ÔØ ÓÒØÓÙÖ º ÁÒ ÈÖÓº ½ Ø Å¹ËÁ Å ËÝÑÔº ÓÒ Ö Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ¾¼¼¾µ ÔÔº ß º ¾¼º Šº Â Ò Ö Ò Êº ËÑ Åº Ò Ë Û Ö Ø Âº ÅÙÐØ ¹Ö Ø Ö ÓÑ ØÖ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ð Ý Ö Ñ ÒÙ ØÙÖ Ò º ÁÒ ÈÖÓº ½ Ø ÒÒÙº ËÝÑÔº ÓÒ ÓÑÔº ÓѺ ½ µ ÔÔº ½ ß¾ º ¾½º Å Ð Ò Ò º Ò Ó ÓÒÒ Ø Âº¹ º ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ Ø Ö Ó ÔÓ ÒØ Øº ÁÒ Ö Ø ÓÑ ØÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö ÁÑ ÖÝ ÓÖ ÙÜ Ö Ò ¾¼¼¾µ º Ö ÕÙ ¹ Ð Ö Âº¹Çº Ä Ù Ò º Î Ð Ö º ÚÓк ¾ ¼½ Ó ÄÆ Ë ËÔÖ Ò Öº ¾¾º ÅÙ Ø Æº ÃÓÙØ Ó Ó º ÃÖ Ò Ò Ëº Ò Î Ò Ø Ù Ö Ñ Ò Ò Ëº À Ö Û Ö Ø Ú Û Ô Ò ÒØ Ñ Ô ÑÔÐ Ø ÓÒº ÁÒ ÈÖÓº ½ Ø ÒÒÙº ËÝÑÔº ÓÒ ÓÑÔº ÓѺ ¾¼¼½µ ÔÔº ¼ß º ¾ º ÅÙØ Ù Ö Ò Ò Ëº Ø ØÖ Ñ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ º Ì º Ö Ôº ÊÙØ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ¾¼¼ º ¾ º ÏÓÓ Åº Æ Ö Âº Ú Ìº Ò Ë Ö Ò Ö º ÇÔ Ò Ä Êµ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ù Ì ÇÆ Ð Ù ØÓ Ä ÖÒ Ò ÇÔ Ò Ä Î Ö ÓÒ ½º¾ º ÓÒ¹Ï Ð Ý ½ º

1 भ ग 1 न मण क/पद न नत /बदल / शक षण/रज न मण क 1.ज..प आअ/आस थ -1/म ळ न मण क परत/1113/2018 अमर वत शहर द वषय :- म ळ न मण क च य ठक ण परत करण ब

1 भ ग 1 न मण क/पद न नत /बदल / शक षण/रज न मण क 1.ज..प आअ/आस थ -1/म ळ न मण क परत/1113/2018 अमर वत शहर द वषय :- म ळ न मण क च य ठक ण परत करण ब 1 भ ग 1 न मण क/पद न नत /बदल / शक षण/रज न मण क 1.ज..प आअ/आस थ -1/म ळ न मण क परत/1113/2018 अमर वत शहर द. 30.01.2018 वषय :- म ळ न मण क च य ठक ण परत करण ब बत. ख ल ल नम द कमर च र य न एस.ट.ड प य कतर व य च य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - IV SEM. BA HINDI-CORE COURSE- PERSPECTIVES OF HUMANITIES, LANGUAGES AND METHODOLOGY

Microsoft Word - IV SEM. BA HINDI-CORE COURSE- PERSPECTIVES OF HUMANITIES, LANGUAGES AND METHODOLOGY PERSPECTIVES OF HUMANITIES, LANGUAGES AND METHODOLOGY UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION CALICUT UNIVERSITY P.O., THENJIPALAM, MALAPPURAM, KERALA-679 635. 176 UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL

अधिक जानकारी

E:\Recruitment 2016\recruitment 2016.doc Ö»ÆüÖ ÖúÖ üß úöµööô»öµö, ¾ÖÖ Ö Ö æ ü ¾Ö Öß ±òúœãö Ô Öê»Ö :

E:\Recruitment 2016\recruitment 2016.doc Ö»ÆüÖ ÖúÖ üß úöµööô»öµö, ¾ÖÖ Ö Ö æ ü ¾Ö Öß ±òúœãö Ô Öê»Ö : -1- Ö»ÆüÖ ÖúÖ üß úöµööô»öµö ¾ÖÖ Ö Ö ( ÖÆüÃÖã»Ö ¾Ö³ÖÖ Ö) ÖÖÆüß üöÿö Îú.úÖ-1/ Öà ÖÖ/ úö/úö ¾Ö-560/2016 ü ÖÖÓú 08/08/2016 ¾Ö Ö ¾Ö³ÖÖ Ö ÖÖÃÖ Ö Ö*ÖÔµÖ Îú ÖÖÓú ÃÖÓúß*ÖÔ-2015/ ÖÏ.Îú.41/ ÖÔ-1, ü ÖÖÓú 02 Öã Ö 2015

अधिक जानकारी

Final Z P Satara

Final Z P Satara ह ह, - ल ह ह ":- 01/2019 ) :- 02 /03/2019 ------------------------------ ह -2018/..20/ #.$%.. & 16 2018, $$) & 28 *, 2018, ह, 1216/(..65/ 16)/ 13-1 & 13 2% 2018, ह 3. -5016/..321/#45-8 & 23 2%6 2018 %7&$)

अधिक जानकारी

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग क प अ धक र,एक मक आ दव स वक स क प न द रब र य ह म ग च क नव प र र ड न द रब र द र वन म क

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग क प अ धक र,एक मक आ दव स वक स क प न द रब र य ह म ग च क नव प र र ड न द रब र द र वन म क मह र श सन आ दव स वक स वभ ग क प अ धक र,एक मक आ दव स वक स क प न द रब र य ह म ग च क नव प र र ड न द रब र द र वन म क 02564-210303 Email- poitdp.ndb-mh@gov.in न द रब र क प त ल श सक य आ म श ळ त ल व य न अ ड (क

अधिक जानकारी

43 व व र ष क र प र ट u» ááoï uåt u u bzg (ßÁ o à N Á N Á G, qá ÊfiÁ Æ) ÃyEÁF Lå ÆÓ14292by\y1973\yEÁzEÁF

43 व व र ष क र प र ट u» ááoï uåt u u bzg (ßÁ o à N Á N Á G, qá ÊfiÁ Æ) ÃyEÁF Lå ÆÓ14292by\y1973\yEÁzEÁF 43 व व र ष क र प र ट 2016-2017 u» ááoï uåt u u bzg (ßÁ o à N Á N Á G, qá ÊfiÁ Æ) ÃyEÁF Lå ÆÓ14292by\y1973\yEÁzEÁF 001660 अध यक ष क स द श स वत त रत द वस क अ वसर पर म नन य प रध न म त र न द श क स ब ध त करत

अधिक जानकारी

1 बजबज इन सस ट शन स पश च म ब ग र ज य म ए र ज य स ब हर प ओ ए उत प द (एम एस/ए एसड /एसक ओ/ एट एफ़/ब र ण ड ड इ न ) स सड़क परर हन ह त ई-ननव द * तकन क ब ल * (

1 बजबज इन सस ट शन स पश च म ब ग र ज य म ए र ज य स ब हर प ओ ए उत प द (एम एस/ए एसड /एसक ओ/ एट एफ़/ब र ण ड ड इ न ) स सड़क परर हन ह त ई-ननव द * तकन क ब ल * ( 1 बजबज इन सस ट शन स पश च म ब ग र ज य म ए र ज य स ब हर प ओ ए उत प द (एम एस/ए एसड /एसक ओ/ एट एफ़/ब र ण ड ड इ न ) स सड़क परर हन ह त ई-ननव द * तकन क ब ल * (ई-ननव द स ब प स ए /ईआर/ डबल य ब /प ओए /बल क/बजबज /2014-16/02)

अधिक जानकारी

E line 276E8 HI य ज र म न अल 1 ग र हक स व और व र ट 17 त र ट न व रण और अक सर प छ ज न व ल प रश न 21

E line 276E8   HI य ज र म न अल 1 ग र हक स व और व र ट 17 त र ट न व रण और अक सर प छ ज न व ल प रश न 21 E line 276E8 www.philips.com/welcome HI य ज र म न अल 1 ग र हक स व और व र ट 17 त र ट न व रण और अक सर प छ ज न व ल प रश न 21 व षय स च 1. महत वप र ण...1 1.1 स रक ष स वध न य और रखरख व... 1 1.2 स क त क व वरण...

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sasuuuuuu.doc

Microsoft Word - sasuuuuuu.doc ई-स हत य त ठ न स प दक - अ क - १२ स य (ज श ) ज धव. प ण र ण क (र प ळ) खट वकर. प ण स ध र स र श म ळ क. म बई तश म झ स स ग ड आह... कड क र य च फ ड आह तश म झ स स ग ड आह!.. आ बट तखट थ ड ब लण जखम ल मग म ठ च ळण जभ

अधिक जानकारी

ISSN: स ह य स हत Available at Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (

ISSN: स ह य स हत Available at   Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर ( ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (http://www.hindikunj.com/2014/12/the-spelling-of-hindi.html) आज क ह द वणर म ल न न न स र ह. चत र -1 इन वणर म ल ओ म अ,आ,ओ,औ,अ,अ,ख,छ,ण,ध,भ अक षर पर ग र क जए, आज इ ह उस

अधिक जानकारी

15.94 ल ख क प य क स थ र जसथ न क सबस बड़ अखब र é Ü ÂëcÆU 18 ÚUæÁSÍæÙ êëø G 2.50 ÁØÂéÚU»éL ßæÚU, 7 È ÚUßÚUè, ÚUæ Ø % 65 â S ÚU æ

15.94 ल ख क प य क स थ र जसथ न क सबस बड़ अखब र é Ü ÂëcÆU 18 ÚUæÁSÍæÙ êëø G 2.50 ÁØÂéÚU»éL ßæÚU, 7 È ÚUßÚUè, ÚUæ Ø % 65 â S ÚU æ 15.94 ल ख क प य क स थ र जसथ न क सबस बड़ अखब र é Ü ÂëcÆU 18 ÚUæÁSÍæÙ êëø G 2.50 ÁØÂéÚU»éL ßæÚU, 7 È ÚUßÚUè, 2019 12 ÚUæ Ø % 65 â S ÚU æ स र य स त (ग र व र) 6:14 बज स रय दय (श क रव र) 7:10 बज ग र व र 07 फरवर,

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Kshitijachya Paar 1_O_

Microsoft Word - Kshitijachya Paar 1_O_ ɹÉÇ 4 léä +ÆEò Gò.116 IÉiÉÒVÉÉSªÉÉ {ÉÉ ú : ªÉVÉ ÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò : É ÉEòÉÆiÉ úhé É äú (öéhéà) : ºÉÆ{ÉEÇò : ई स हत य त न ज ११०२, ईट नट, म र थ न च क ठ ण ४००६०४ 9869674820 ½þÉ +ÆEò ÉxÉÉ ÉÖ±ªÉ ɳýhªÉɺÉÉöÒ

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Committee_

Microsoft Word - Committee_ क दर य व लय म गलसर य Kendriya Vidyalaya Mughalsarai व लय स म तय क स च 2017 18 W.E.F. 01.04.2017 (A) पर व श स म त शर सत य न र यण सर ज सह शर अ मत क म र नष द (B) समय-स रण स म त शर पर म चन दर शर व स तव शर

अधिक जानकारी

IJSRST Paper Word Template in A4 Page Size

IJSRST Paper Word Template in A4 Page Size 2018 IJSRST Volume 4 Issue 7 Print ISSN : 2395-6011 Online ISSN : 2395-602X Themed Section: Science and Technology भ गवतप र ण म भ और भ रस प र.ज.ज.द स ई आ.प र फ़ सर ड.स.एम क ल ज व रमग म भज स व य म ध त स

अधिक जानकारी

(द न क क इम प ल इम ट न य ज़ /र जग र सम च र म प रक शन र थ) भ रत सरक र कर मच र चयन आय ग (प र व क ष त र) क र र मक,ल क र क यत तथ प न र त र लय क

(द न क क इम प ल इम ट न य ज़ /र जग र सम च र म प रक शन र थ) भ रत सरक र कर मच र चयन आय ग (प र व क ष त र) क र र मक,ल क र क यत तथ प न र त र लय क (द न क 14.03.2015 क इम प ल इम ट न य ज़ /र जग र सम च र म प रक शन र थ) भ रत सरक र कर मच र चयन आय ग (प र व क ष त र) क र र मक,ल क र क यत तथ प न र त र लय क र र मक एर व प रर क षण वर वभ ग र नज़ र प ल स,प रथर एर

अधिक जानकारी

Microsoft Word - TN 12 in HINDI

Microsoft Word - TN 12 in  HINDI ह द त न एर न ट स ल मट ड / HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED स वध ब धन भ ग / FACILITIES MANAGEMENT DIVISION ब गल र क ल स / BANGALORE COMPLEX ई ट डर न टस / E-TENDER NOTICE वषय : इ जन भ ग, एच ए एल (ब स ) क स

अधिक जानकारी

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Ι. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Ι. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Ι. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ΙΙ. ᖧ劇ᖧ劇ᆗ呇śၷ呧

अधिक जानकारी

ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ úévé{éjé +ºÉÉvÉÉ úhé ÉÉMÉ SÉÉ ú- É, VÉÚxÉ 14, 2019/VªÉä¹`ö 24, ÉEäò RNI No. MAHBIL/2009/37831 ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ úévé{éjé +º

ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ úévé{éjé +ºÉÉvÉÉ úhé ÉÉMÉ SÉÉ ú- É, VÉÚxÉ 14, 2019/VªÉä¹`ö 24, ÉEäò RNI No. MAHBIL/2009/37831 ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ úévé{éjé +º ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ úévé{éjé +ºÉÉvÉÉ úhé ÉÉMÉ SÉÉ ú- É, VÉÚxÉ 14, 2019/VªÉä¹`ö 24, ÉEäò 1941 1 RNI No. MAHBIL/2009/37831 ɽþÉ úé¹]åõ ÉɺÉxÉ úévé{éjé +ºÉÉvÉÉ úhé ÉÉMÉ SÉÉ ú- É É¹ÉÇ 5, +ÆEòú 77(2)] ÉÖGò ÉÉ

अधिक जानकारी

Report2

Report2 Æü Ö ü Ö Ö ü ŸÖÖ. 19/06/2019 ÖÖ Ö ÖÓ²Ö ü 1 म.म. उप म य क य क र अ धक र ज ह प रषद अहमद ज.ए.ड., अ.नगर 32 अन प कमल कर ग यकव ड 0 0 200 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 386 रजन स र श ज धव 0 0 200 1500 0 0 0 0 0 0

अधिक जानकारी

Assessment of Life Habit General Short Form 77 items Translation in Hindi

Assessment of Life Habit General Short Form 77 items Translation in Hindi ssessment of Life Habit General Short Form 77 items Translation in Hindi eéïuélé zéæséï uésééåmülé méëzlééuéséï (LIFE-H 3.1) uréì ü MüÐ méwûcéélé 1 न म 2 जम - त रख दन / महन / वष / / 3 ilagma s~i pu$ya

अधिक जानकारी

x +y = 4 2x + 3y =3 x= 64.00, y=

x +y = 4 2x + 3y =3 x= 64.00, y= x +y 4 x + 3y 3 x 64.00, y 1 स च चल, श क य. स च : ओळख स च च प रक र व न च त सम न स च, उपस च व शवस च, प रक स च छ द स च, स य ग स च स च त ल घटक च स खय जर आठव य. ख ल क ह च त द ल आह त. तय मधय आपलय पर

अधिक जानकारी

AOF NRI_Hindi Translation_CORRECTED_ _StoryWorld.cdr

AOF NRI_Hindi Translation_CORRECTED_ _StoryWorld.cdr ख त ख लन क फ : NRI श भ त / अ न स भ त (कल आक चत : आपस अन ह ह ख त ख लन क लए NRE F/R : NRE भ ज न क लए कप कल ड़ अ औ क ल ह फ़ भ) NRO क न NRO क न न क श ख क ईस सभ स ऑन ग अनभ ग - आनकत (अ न ह स पहल उपन ( क ई) न (

अधिक जानकारी

Alloys Minerals and Ore Atoms & Molecules [1 ]

Alloys Minerals and Ore Atoms & Molecules [1 ] Alloys Minerals and Ore Atoms & Molecules 25.03.2019 [1 ] 1. ALLOYS ममश रध त [2 ] [3 ] 2.Mineral and ores Iron ऱ ह (Fe) I. Hematite ह म ट इट Fe2O3 II. III. IV. Limonite ऱ म न इट 2Fe2O3.3H2O Magnetite म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - GEETA KA BHAGWAN

Microsoft Word - GEETA KA BHAGWAN ग त क नर क र भगव न शव-श कर भ ल न थ य स क र क ण क आ म उफ द द ल खर ज? भ रत य क लए ढ ई हज़ र स ल स ज वन क हर म म ग दश क क क य करन व ल ग त सव श शर म ण ह, इस ब त म क ई स द ह नह ह, क त भ रत क इ तह स म इस ग त

अधिक जानकारी

पंच परमेष्ठी

पंच परमेष्ठी प च परम ष प रक श छ बड, य ग ज न स टड ग र प, इन द र 9926040137 परम ष स कस कहत ह? ज परम पद म स स त ह ज परम अ त सबस ज य द इष अ त प य र ह परम ष स कतन ह? प च अरह त क न-क न स? स सद ध आच य उप ध य य स ध य प च ह

अधिक जानकारी

Participant ID: N81665 Participant Name: RAVI GANGLE Test Center Name: Industrial Training Institute Niwali Test Date: 07/02/2018 Test Time: 11:

Participant ID: N81665 Participant Name: RAVI GANGLE Test Center Name: Industrial Training Institute Niwali Test Date: 07/02/2018 Test Time: 11: Participant ID: 201565N81665 Participant Name: RAVI GANGLE Test Center Name: Industrial Training Institute Niwali Test Date: 07/02/2018 Test Time: 11:45 AM - 2:45 PM Subject: ED and Workshop Calc ELECTRICIAN

अधिक जानकारी

‘रामचरितमानस’ में प्रतिबिंबित योग शास्त्र

‘रामचरितमानस’ में प्रतिबिंबित योग शास्त्र स ठ र ह द न टक क मथक क य य अनश लन ग जर त व प ठ क व व च प त (प एच.ड.) ह द क उप ध ह त तत श ध- ब ध क स रल खन श ध थ : श ध नद शक : प ल ठ. च धर ड. जशव तभ ई प य (एम.ए., ब.ए., एम. फल.) अ य ग जर त व प ठ, ह द भ

अधिक जानकारी

सदस य स दर भ स व, ãéééìbºé ल कसर सच व लय नई ददल ल स दर भ ÉÊ]{{ÉhÉ स सद सदस य क उपय ग क ललए प रक शन र भ नह स ख य 13/आरएन/ स दर भ/ ज न/ 2018 र रत म ज व

सदस य स दर भ स व, ãéééìbºé ल कसर सच व लय नई ददल ल स दर भ ÉÊ]{{ÉhÉ स सद सदस य क उपय ग क ललए प रक शन र भ नह स ख य 13/आरएन/ स दर भ/ ज न/ 2018 र रत म ज व सदस य स दर भ स व, ãéééìbºé ल कसर सच व लय नई ददल ल स दर भ ÉÊ]{{ÉhÉ स सद सदस य क उपय ग क ललए प रक शन र भ नह स ख य 13/आरएन/ स दर भ/ ज न/ 2018 र रत म ज व क क व श र मत कल पन शम भ स य क त सच व एव ड प.ज. AÆ]ÉèxÉÉÒ

अधिक जानकारी

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए

स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत ए स एमएस प रय ग द व र द ष ट एक द लर भ क षय स एमएस प रय ग, सनर 19 ज ल ई 2013 स एमएस (CMS) न कण भ त त क क म नक म डल (Standard Model) द व र प र व रन म नत एक बह त ह दल र भ क षय द ख ह Bs (उच च रत ब -सब-एस) म

अधिक जानकारी

TN 73.doc

TN 73.doc ह द त न एर न ट स ल मट ड स वध ब धन भ ग बगल र क ल स ई ट डर न टस वषय : एच ए एल (ब स ), एर प स भ ग म अ त र य न सम व य जन वम नश ल (505 वम नश ल ) क नव न करण क स वल क य इस न वद न टस म उ ल खत ह ई म ड म स वल क

अधिक जानकारी