Microsoft PowerPoint - PPT- WILD WASHERWOMEN-M.pptx

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Microsoft PowerPoint - PPT- WILD WASHERWOMEN-M.pptx"

प्रतिलिपि

1 स त ध बण आ ण स त ल क डत ड

2 स त ध बण आ ण स त ल क डत ड ल खक : ज न य मन र ख च : टन क मर ठ अन व द : न ल बर ख प ख प वष प व स त ध बण एक रह त ह.

3 कप ट प घ ऊन दरर ज नद कड ज य. सग च अगद घ म ह त आ ण च न व ह त ड ट, ल ट, म ल, ड ल, वन, म आ ण अन ईन.

4 नद प श ग वर कपड प त ब चकळ न क ढ य. मग कप न स बण ल व न दगड वर आपट न आपट न ध व य. मग कप मधल स बण प न क ढ न कपड पळ य. त कपड मग झ ड वर क व दगड वर व ळत घ ल य.

5 भ ग त सव ध बण ह. पण तर आन द त म. ल ड च म लक ब झर ट ईट, ह एक थ आ ण ध त स ह त. य ध बण कड न त र दवस क म क न यच. दरर ज न भ पह ट उठ व ल ग यच. कपड ध व यल नघ आध आ दवश ध तल कप न इ कर व ल ग यच. त पय त दवश ध व कप च ग ठ ड बकर य न ओढत आणल ग ड त न य ऊन पड यच. बकर ग ड च ड ल र ब य ह त ब क न. त ण यच, मल व ईट व टत क ल प आज जर ज च कपड आणल आह त.

6 अश च एक दवश मळल कप च ड गर प न ध बण व त ग. दवश खर खरच ख प कपड आल ह त. ड गर कड प न ण यल ल ग.. घ ण र च दर मळल ल म ल व स म रण र म ज त ल ड ग न भरल ल क डत अ ट व त अन ईन ध बण ण ल, आपण ह सगळ क म स ड न क द त न ह? खरकट स डल ल ट बल स

7 ह ऐक न सग च च हर ण ध त उजळल. क य म क न आह.. ड ल एक मळल ल क डत ख ल त क फ कत ण ल. आप ड त ह क न आध च क न ह आल? वन ण ल मग स तजण आन द त न च यल च ल ग. त व त दरव ज उघड न म र ब झर ट ईट आत ख ल त आल म हल न, त क त हसत ण ल, चल, लव क म ल ल ग..!

8 ग म र ट ईटल ज मन वरच ध व य कप च ढ ग दसल. कम लच आह.. त ण ल. ह आध प कत तर ज आह त. ऐक न म ल ख पच र ग आल. त जवळप स क च ळल च.. म र ईट य न च ह क म क, म ण न मग स त ध बण न मळ न त मळल कप च ड गर ढकल यल ल ग.. ट ईट अ ग वर त ड गर क सळ पय त ढकलतच ह. ढग त न च य यच कस बस य करत ह त त च स त ध बण न ल ड ब ह र ध म

9 सम र रक बकर -ग ड त बस. ड टन ग ड च लव यल घ तल, आ ण लस डर चल.. अस बकर वरर ओरडल. आप स टक च ख प आन द झ म ळ ध बण बकर -ग ड घ ऊन शहर जवळ तल व त दलदल प श ग. तथ ज ऊन न ज र त चखल उडवल आ ण तथ न य ण र य ज ण र य कप वर चखल च ड ग पडल.

10 पण स त ध बण न थ बव यच क ण न त. मग ब ज र त ज ऊन धडक. तथ उल क. प जर य त न स डल.

11 फळ ब ग प श थ ब. झ ड वर श तकर य झ ड च फळ द क न प श ज ऊन सग ह टस एक चच म घ स आ ण तथ घ ट च द र ज रज र त ओढल. घ ट च घणघण ट झ ल. मह च ड आव ज न र हव स घ ब नच ग ल.

12 रत न ख पच मज य त ह त. न ह थ बव यच न त. मग न प ढच क क दवस ह च वल. कपड ध ऊन, रगड न ध बण म च गल च त. म ळ ल क न न थ बव यच य, ह न ग ल. आत न सगळ जण घ बर यल ल गल. क ग व न एक व च ट वर (मन र क ल. ल क ध बण न य त न ल ब नच पह यच आ ण इतर न स वध कर य बघ, र नट ध बण य त आह त.. अस ल क बकर ग ड य त न प नच ओ ल ग यच.

13 च ज गल त एक झ पड त स त ल क डत ड रह त ह त. त झ ड त ड न ख ड नद त न व न शहर त यच. स त ध बण य त आह त अस न ऐकल त खळखळ न हसल. आ प न घ ऊ न.. आ क ण ल च घ बरत अस त ढ न ण ल. य त ल त न आपण ब चक त प ड. मग ल क डत न जतक भ स र आ ण भय नक दसत य ईल ततक बन यच न य क ल. न क स व टल, द ढ अ क ल. च हर य वर आ ण ह त वर क ळ फ सल, चखल फ सल. मग घ बरवण भ स र आव ज कस क ढ यच त शकल.

14 च दवस म स त ध बण आप बकर -ग ड त बस न ज गल त न ल क डत झ पड प श आ. बकर -ग ड झ पड प श वर न सम र एक भय कर दसल. लस डर बकर तर घ ब न ज ग थ बल. र नट ध बण द ख ल तथ न घ ब न पळ क ढ ह. पण त म ल ज ण व झ ल क ज क ह तन प हल ह त त त आय तल सग त ग ल आ ण ग भ र ह त. चल ब य न.. म ओरडल. त उ ध बण आह त ह वस नक.

15 मग क य..! स त ध बण न तथ न ध म ठ कल आ ण ल क डत न पकडल. न नद त ब चकळ न क ढल. भजव न, रगडल, आपटल, प त ख ग ळ न क ढल आ ण पळ न दगड वर व ळत घ तल. ध बण न ध त वर आ ण रगड वर ल क डत ड एकदम झ ल. त इतक स दर आ ण कध च दसल न त. ध बण न अ ल दज च क ह त. न आप क म च अ भम न ह त. आत थमच ध बण न ल क डत न क ळ र ग आ ण चखल य श ह त. ध बण न ल क डत च ह खर

16 ध बण परत म र ब झ र ट ईटकड क म कर यल ग च न ह त. न ल क डत बर बर ल क ल. ल क डत न रह स ठ नव न झ प ब ध. न तर ज कध ह व टस ड गर त र व न ज यच त न ल क डत ड आ ण ध बण आन द न ज वन म आचरत न दस यच.. सम

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त

त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त त न क ल गत... भ तक ळ मन त स ठवत, वत म न ल मन म ण व कवत भ व य च व ध घ ण -य कत वव न म हल च ग थ...! स य द-य ख -य त वसल ल शह प र न व च एक त ल क. प वस ळय त द थड भ न व हण र नद आ ण भ तश त न स प ण प रसरच आप य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 समजप व क व चन मजक र च क र :- अज द. २ डस बर २०१५ त म. म य य पक, ज ह प रषद थ मक श ळ र मप र, त. ज. स गल. वषय :- ब बळ पध त सहभ ग ह य ब बत अज द र :- सद शव पर जप म. मह दय, म आप य श ळ त ल आठव च व य थ आह. श णक

अधिक जानकारी

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम

म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम म हल च ह क : जम न, ज गल, प ण वभ गव र ब ठक म य झ ल य चच च स त अहव ल म च २०१६ अ य स क, आय एल एस वध मह व य लय स स यट फ र म ट ग प ट सप ट ह इक स ट म म न जम ट (स प क म) अथ सह य वसएड इ डय, प ण म हल च ह क : जम

अधिक जानकारी

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF

outbind:// B86B85FC BADB8E678AD1C EDF Page 1 of 6 म य न ट च 'इक न मकल' ल च 26 Oct 2008, 2327 hrs IST -न ल श बन आप य खश त भरप र न ट अस य त अस क ण ल व टण र न ह? पण आप य खश त प न स पय प म ठ न ट असण ह च ' इक़ न मकल ' ल च आह. य म य न ट म ळ च ब क

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Amruta_Maza_NIRMAN_Prawas

Microsoft Word - Amruta_Maza_NIRMAN_Prawas म झ नम ण नम ण व स ग ल द न वष म प य त South Asia Network on Dams Rivers and People (SANDRP) य स थ बर बर क म करत आह. न, य य वर ब धल ज ण र धरण, य धरण म ळ नम ण ह ण य पय वरण य आ ण स म जक सम य, य नम ण ह य म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx

Microsoft Word - booklet-he-mala-mahit-hava-11-oct-15.docx म लग ११-१२ वष च झ ल क त वय त य ऊ ल गल अस हणत त. त य शर र त व वभ व त क ह बदल ह ऊ ल गत त. तस च म सक प ळ स ह त. य म ळ त ग धळ न ज त. अस क ह त आह य च न मक म हत तल सहस मळत न ह. म ल न च क य पण अन क म ठ य य न

अधिक जानकारी

चक य प पट च ड ळस फ म जड - ह द ज धव स चन : य कथ च भ ष तर, न - च पट च म लक य स र य म यम त ल प तर इ य द वषय च ह क र ख न ठ व य त आल आह त. ल खक च रतसर परव

चक य प पट च ड ळस फ म जड - ह द ज धव स चन : य कथ च भ ष तर, न - च पट च म लक य स र य म यम त ल प तर इ य द वषय च ह क र ख न ठ व य त आल आह त. ल खक च रतसर परव चक य प पट च ड ळस फ म जड - ह द ज धव स चन : य कथ च भ ष तर, न - च पट च म लक य स र य म यम त ल प तर इ य द वषय च ह क र ख न ठ व य त आल आह त. ल खक च रतसर परव नग घ त य शव य अश क णत ह क य व ह क नय. प : ह द ज धव,14-स

अधिक जानकारी

MAR मग येशू आला आणि बोलावले VGR

MAR मग येशू आला आणि बोलावले VGR मग य श आल आण ब ल वल स त य ह न, 11व अध य य 18व य वचन प स न स व त क, म व च इ च छत. ब थ न य शल म जवळ म हणज त थ न प ऊण क स वर ह त. त थ यह प क प ष कळ ल क म थ र व म रय च त य च य भ व बद दल स त वन करण य स आल ह

अधिक जानकारी

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! =======================================

र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ======================================= र शभ व य - ज न व र, २०१७. द द द मल ( dadadamle@gmail.com ) ह नव वष आपण सव न स ख च व आर यस प नत च ज व, ह स द छ! ========================================================= (१) म ष - य र श य म डळ न य म ह य

अधिक जानकारी

स गल प स ल उ प दन प त एक ज द ई चर ग - म नष उमर ण, ९८२२३९०३६३ म टर ग ल ट (न व बदलल आह ) क रख य त शरल त फ नवर ब लतच. द ड ल ख कन ट ग य सच ओड र ह त त. पर

स गल प स ल उ प दन प त एक ज द ई चर ग - म नष उमर ण, ९८२२३९०३६३ म टर ग ल ट (न व बदलल आह ) क रख य त शरल त फ नवर ब लतच. द ड ल ख कन ट ग य सच ओड र ह त त. पर स गल प स ल उ प दन प त एक ज द ई चर ग - म नष उमर ण, ९८२२३९०३६३ म टर ग ल ट (न व बदलल आह ) क रख य त शरल त फ नवर ब लतच. द ड ल ख कन ट ग य सच ओड र ह त त. पर त एक म ह य य आत ड लवर य यच ह त. द ड ल ख य स हणज अ द

अधिक जानकारी

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म

ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ज ग ह! न टब द य ब ग य पल कड उज ड न ह. अ लगढ य र झय च ४ डस बरल नधन झ ल. 'ज य ५०० पय य न ट बदल न शक य न ३ दवस प स न म य म ल च ह ण र उप सम र सहन न झ य म ळ म वत ल ज ळ न घ तल ' अस २० न हबर य र ज ह ण लय त द

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण व सर ध आ ण स पध र य ब बत ध रण म ज म न म न य य य र तन स पध र करत आ ण व जव व म स पध च समथर न करत. आम ह ज य न य य धक रक ष मध य स पध र करत त थ ल ग असल ल य सवर

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation link to song mazi ladki sushila म झ ल डक, म झ, म झ ल डक स श ल मल एकट य ल स ड न; ग ल द सरय ट क ल... स श ल ल उ च ह त, ट च ह त, ह त त ग ररप न ग ल वर एक त ळ, त च म झ स ल...स श ल ल एक ह त स वक र, त य च इस ट

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concept Map ग त वषयक नयम बल स त लत बल अस त लत बल न य टनच ग त वषयक प हल नयम न य टनच ग त वषयक द सर नयम न य टनच ग त वषयक तसर नयम जडत व स व ग प रवतर न च दर स व ग अक षय यत च नयम य बल आ ण त य बल ग त वषयक नयम

अधिक जानकारी

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा

आचार संिहता आिण िनतीम􁱫ा आच र स हत आ ण नत म ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण Magna International Inc. भ ट आ ण 1 ल च आ ण अय ग य द न य ब बत ध रण म त य क द श मध य आपल य सवर वस यक वह र त ल च आ ण अय ग य द न य न मन ई करत ह ध रण Magna

अधिक जानकारी

book-samaajvaadi-vivekanand-v11-16jun15

book-samaajvaadi-vivekanand-v11-16jun15 त वन सम जव द वव क न द ह श ष क व च न त ह आ य च कत झ ल अस ल. ह द वव य ख ट य च र म ळ वव क न द च खर वच र ल क पय त कध प ह चल च न ह त. य च तम एक ह द वव द स य स हण न ल क य क ल ग ल. व म वव क न द स र य मह प ष न

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx

Microsoft Word - CHAPTER 3 PART2 MARATHI.docx भ ग 2: व य य क यर प त 3 प रकरण त ल घटक प यक रम शक य च न प त छ) वम प लस कश खर द क य ज त त 3.9, 3.11, 3.15 आ ण लह य ज त त ज) मह व च क गदपत र 3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 झ) व य त ल मह व च श द 3.8, 3.15, 3.16

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अंतू बर्वा.doc

Microsoft Word - अंतू बर्वा.doc अ त बव - प.ल.द शप ड र गर य य मध य आळ त ल क र प ष रह त त.द व न ह म णस च एक नर ळ च घडण क ल आह. य य त र गर य ल ल च य च, न रळ-फणस च,ख ज य अळव च आ ण फट हणत च ण क ठ श आणण य ओ य स प र च ग ण अगद एकवटन आह त. र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final

Microsoft Word - Whistle Blower Policy - FNL- 03[1][1] circulated to staff_final १. त वन : हसल ल वर य जन ई स क श क ड ल मट ड, ज न तर आय.स.स.एल हण न ओळखल ज ईल, ह त य यवह र त उ च न तक दज आ ण न तक सच ट, प रदश कत आ ण य यत स ठ क टब आह. आय.स.स.एल. उ च दज च य वस यकत, म णकपण, सच ट आ ण न तक

अधिक जानकारी

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर

एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर एक भ रत ठ भ रत सव च स थ सव च वक स नवडण क ज हरन म 2014 मह व च अ श त वन आज भ रत ल ड म स, ड म फ आ ण डम ड य व प त द लभ अश मत च आ ण स ध च वरद न मळ ल आह. जर आपण मजब त द य स आ ण य च सद पय ग कर य स स म झ ल, तर

अधिक जानकारी

फ कर च व दळ ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ स व ट म ल हलह द र घकथ फ कर च व दळ स व ट मह ल

फ कर च व दळ ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ स व ट म ल हलह द र घकथ फ कर च व दळ स व ट मह ल ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ स व ट म ल हलह द र घकथ फ कर च व दळ फ कर च व दळ पस क हवन म ल य आ पण फ़ कट न य म ग अन क च कष व प स आ. म ण न व चल य वर चघ कर ३ हमहनट १ हमहनट : ल क न फ़ न कर न पस क कस व टल कळव १

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 क ळश प स न व ज न मर त क द र त ट ट य क द र ल प र क र द श त प ह य द च झ ल पय र वरण नकष वर प रक षण क ळश प स न व ज न मर त करण र य क द र च व वध पय र वरण य नकष वर न कत च अ य स कर य त आल. स टर फ र स य स ऍ ड ए

अधिक जानकारी

MarathI Course T & C 1.cdr

MarathI Course T & C 1.cdr थ मक तर' नयम व अट सह स ग ख व खक म गद क www.suhasjyotish.com य अ य स म य नयम- अट सदभ त आम य व ब-स ईट वर उपल ध असल ल इ ज भ षत ल अ धकत र व मसद सव क यदश अ य ब ब स ठ म नल ज ईल. नयम-अट सदभ तल मर ठ भ षत ल ह मजकर,

अधिक जानकारी

श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन

श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन श ळय म ढय म य ह ण र आज र व तब ध मक उप य श ळ म ढ प लन वस य म य जस स ग पन व व थ पन य ल मह व तस च श ळय च आर य स ततक च मह व च आह. श ळय म ढय य आर य व थ पन त न क ळज पण द ख व य स कळप त ल जन वर न व वध र ग च ल

अधिक जानकारी

The Jabil Code (Marathi)

The Jabil Code (Marathi) ज बल स हत ज बलच अ वत य क पन स क त जग त ल सव तम ल क आप य कड अस व त आ ण ठ ह य स ठ य न सश त करण य वर क त आह य न आ ह ल EMS उ प दन उ य ग त न त बनवल आह. वष न वष आ ह य स क त ल क ळज प व क ज प सल आ ण य क र, जगभर

अधिक जानकारी

घ म कर क म श! क त घ म य त आह! ट ळ आल! म बईच य उन ह ळ य त ह व त ग न उच च रल ल व क य न हम च ऐ यल ममळत. चल प श खपण ऱ य सगरण, बस क व ल ल प ड यल ध वण र च र

घ म कर क म श! क त घ म य त आह! ट ळ आल! म बईच य उन ह ळ य त ह व त ग न उच च रल ल व क य न हम च ऐ यल ममळत. चल प श खपण ऱ य सगरण, बस क व ल ल प ड यल ध वण र च र घ म कर क म श! क त घ म य त आह! ट ळ आल! म बईच य उन ह ळ य त ह व त ग न उच च रल ल व क य न हम च ऐ यल ममळत. चल प श खपण ऱ य सगरण, बस क व ल ल प ड यल ध वण र च रम न, म द न वर ख ळण र क टव र आणण स ईट वरच य उन ह तह

अधिक जानकारी

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide

MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide MODULE ONLINE SATBARA ई स तब र Information for All E-Governance for All Building Knowledge Bridge for Digital Divide www.pukar.org.in www.facebook.com/pukarindia www.youtube.com/pukarorg www. azadkhayaal.wordpress.com

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श स ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद क य लय त ल व वध वभ ग कड ल क य लय न छप ई करण. ई न वद म क : 05/ श सन वभ ग सन 2017-2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

2 क र १:१ 1 2 क र १:९ 2 Corinthians प ल च क र थकर स द सर पत र नमस क र व धन यव द १ द व च य इच छ न ख रस त य श च प र षत प ल आ ण ब ध त मथ य जकड न; क र थ श

2 क र १:१ 1 2 क र १:९ 2 Corinthians प ल च क र थकर स द सर पत र नमस क र व धन यव द १ द व च य इच छ न ख रस त य श च प र षत प ल आ ण ब ध त मथ य जकड न; क र थ श 2 क र १:१ 1 2 क र १:९ 2 Corinthians प ल च क र थकर स द सर पत र नमस क र व धन यव द १ द व च य इच छ न ख रस त य श च प र षत प ल आ ण ब ध त मथ य जकड न; क र थ शहर त ल द व च य म डळ स व सव अखय प र त त ल सव प वत र

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 2, Issue 9, September, 2016 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.67 य प र ब क च र य करण - एक ट प - ब क ग नव न आ ह न त वक : ड.प ट ल क.क. य पक व अथ श वभ ग म ख क.स. कमलत ई ज मकर म हल मह व य लय,परभण म ज अ य, 36 व व ष क र य अ धव शन, मर ठ अथ श प रषद. अ लकड य क ळ त ब क ग त अन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - NED 2014

Microsoft Word - NED 2014 र य श ण दन न म सरक र आ ण अन द नत श ळ प ढ ल आ ह न य वषय वर र य तर य प रषद म गळव र, दन क २५ न ह बर २०१३ सक ळ ९:०० त स य क ळ ५:०० पय त थळ : Ôर ग वर र ग वरÕ, च थ मजल, म लय सम र, यशव तर व च ह ण त न, म बई ४०००२१

अधिक जानकारी

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण

इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण इ य त त नवव वज ञ न आ ण त ज ञ न : श क ष णक नय जन व म ल यम पन व थ य न आध नक वज ञ न च ओळख क न द त न वज ञ न च झ ल ल व स व त य र म नव ल समजल ल स च नयम आ ण त य च ओळख व थ य र स ह ण आवश यक आह. तस च आपल य प थ व

अधिक जानकारी

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ

इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ इ द र त न र भय वर भ वर च य र ढ पर पर य त अडकल ल य र रत य सम ज मध य इ ग रज सरक रच य क ळ प स म ठ य प रम ण त ब ड स र झ ल. ज म स च य द ष ट ह जस ब ल च म ठ टप प ह त, त वढ च स त र स ध रण च य द ष ट ख ल फ र महत

अधिक जानकारी

1

1 1 ई :ई स ह त य प रह ष ठ न www. esahity. com esahity@gmail. com esahity Pratishthan eleventh floor eternity eastern express highway Thane. Whatsapp: 7710980841 App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.

अधिक जानकारी

5/31/2018 Girnar Parvat Darshan Yatra with EziiTours गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ स

5/31/2018 Girnar Parvat Darshan Yatra with EziiTours गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ स गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ सह १०००० प वल गरन र ट कड वर न त आ ण गरन र दशन य च एक आ चयक रक अन भव आणत. गरन र (तस च " गरन र हल" हण न ओळखल

अधिक जानकारी

सर व स वठ खग लश वस त र - एक स र व त व कसन व ल खन नवन र म त लनन ग फ उ ड शन ट म आयस नवर नजर य म ह म स ठ व ज न प रस रचय मदत न 1

सर व स वठ खग लश वस त र - एक स र व त व कसन व ल खन नवन र म त लनन ग फ उ ड शन ट म आयस नवर नजर य म ह म स ठ व ज न प रस रचय मदत न 1 सर व स वठ खग लश वस त र - एक स र व त व कसन व ल खन नवन र म त लनन ग फ उ ड शन ट म आयस नवर नजर य म ह म स ठ व ज न प रस रचय मदत न 1 सव स ठ खग लश स त र - एक स र व त व न नफ श क षण क क म स ठ ह प स तक जस च तस भ ष

अधिक जानकारी

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन

ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन ई न वद फ म स सवड नगरप रषद, स सवड त. प र दर, ज. प ण वभ ग :- श सन वभ ग वषय :- नगरप रषद य वत न व वध क य म च ब नर, ल स, ब ड बन वण इ. ई न वद म क : 06/ श सन वभ ग सन 2017 2018 -------------------------------------------------------------------------

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Speech Hindi - Final

Microsoft Word - Speech Hindi - Final एनएलस इ डय ल मट ड, न यव ल (प व म न यव ल ल न इट क प र शन ल मट ड) (भ रत सरक र क नवर न उ यम) वत त दवस 2018 अ य एव ब धक नद शक क भ षण ******** म र य स थ नद शक, म य सतक त अ धक र, व र ठ अ धक रय, कम च रय तथ उनक

अधिक जानकारी

???? ??????? ?????

???? ??????? ????? ॐ ऐ ह क ल मन द व य वच च मन द व म मन द व स त मन द व - म गल आरत स तप ड नव सन मन म त च आरत ॐ नम भगवत मन म त नम मन द व म गर व स य सध द भ कल य ण क र णम वन द मन द व स व म मन व च छत द य नम 1 मन द व स त मन द व

अधिक जानकारी

पोपची गुपित

पोपची गुपित आय आर एस, एफ ब आय, अम र क त ल ल बर ड प र टम ट (क मग र ह वभ ग), म द फ आण क मग र स घटन ह व ह ट कनच भ ग आह त क? प प स वव सरक र स सथ च तस च व ह ट कनच स व व त वटरष ठ अध क र आह क? प पच ग प त व ह ट कन स वत:ल

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अमृतमंथन_पानिपताच्या ओल्या जखमा_लेखकाचे स्वगत_101224

Microsoft Word - अमृतमंथन_पानिपताच्या ओल्या जखमा_लेखकाचे स्वगत_101224 ल ख --} http://wp.me/pzbjo-aq अम तम थन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ प नपत य ओ य जखम (ल खक च वगत) सक ळ, र वव र, १९ डस बर २०१० शव ज मह र ज च न व घ त य वर य च ऊर अ भम न न भ न य त न ह आ ण प नपत च

अधिक जानकारी

Microsoft Word - List of vendors F

Microsoft Word - List of vendors F स च एफ एसब वभ ग क लए स म य / स ध रण भ ड र / स न चत मद क सम क स त ववरण. ण अप त म ओ क आव यक सम य क स. आकलन अन तम अव ध इल कल मद चय नत आक र क क बल ट ई 3500 नग 16 जनवर 1 क बल म ट 3000 नग 15 जनवर 2 फ लस 8000

अधिक जानकारी

देश देशांतर : गवाह की परवाह

देश देशांतर : गवाह की परवाह द श द श तर : गव ह क परव ह drishtiias.com/hindi/printpdf/witness-protection स दभ एव प ठभ म बड़ और स व दनश ल म मल म गव ह क स र क ल कर द यर एक जन हत य चक पर स नव ई करत ह ए उ चतम य य लय न 5 दस बर क क द सरक

अधिक जानकारी

- (कथ स ग रह) - ई स हहत य प रह ष ठ न ई

- (कथ स ग रह) - ई स हहत य प रह ष ठ न ई (कथ स ग रह) स हहत य प रह ष ठ न जनन (कथ स ग रह) सह ळ ब श ट ट, एस 1/35, जय क ष णस द म स स यट, ब ग र नगर, ग र ग (प.), म ब 400104. म ब ल न बर 98200 19448 ब ल ग ज 1. https://shabdgof.blogspot.in/ 2. https://thereflectionssite.wordpress.com/

अधिक जानकारी

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.

प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७. प पर च चवड मह नगरप लक क प र शन इ ट ट ड ह थ ऍ ड फ मल व लफ अर स स यट २ र मजल, व कय म य क य लय, प पर च चवड मह नगरप लक, प पर - ४११ ०१८. ज हर त. ७८७ /२०१७.व /०९/क व/ १२७३ /२०१७ द. २०/ ०९ /२०१७. Walk - In -Interview

अधिक जानकारी

न ट ब द : क य कम वल? क य गम वल? प रक शक व म द रक अलक ज श, ल क यत, १२९ ब /२, स डक ट ब क सम र, ल क ल ज र ड, नळ ट प जवळ, प ण ४११००४. म द रण थळ आर. एस. प

न ट ब द : क य कम वल? क य गम वल? प रक शक व म द रक अलक ज श, ल क यत, १२९ ब /२, स डक ट ब क सम र, ल क ल ज र ड, नळ ट प जवळ, प ण ४११००४. म द रण थळ आर. एस. प न ट ब द : क य कम वल? क य गम वल? प रक शक व म द रक अलक ज श, ल क यत, १२९ ब /२, स डक ट ब क सम र, ल क ल ज र ड, नळ ट प जवळ, प ण ४११००४. म द रण थळ आर. एस. प र टसर, ४५५, श नव र प ठ, प ण ४११०३०. प हल आव : ज न व

अधिक जानकारी

Redressing the Stigma of ‘Nomadism’ and ‘Criminality’ : Underpinnings of its Omission and Incorporation in Indian Reservation

Redressing the Stigma of ‘Nomadism’ and ‘Criminality’ : Underpinnings of its Omission and Incorporation in Indian Reservation CREATIVE LITERATURE क वत ए व श ख र ठ ड व श ख र ठ ड अहमद ब द स थत ब धन थएटर गर प क स व च छक कल क र ह ब रश : ब दल क फर र म सव र जब त ब दल क फर र म सव र करक आत ह पहल तनख व ह मलन क ख श क तरह त र बजल आसम न

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ??-1

Microsoft Word - ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ??-1 य ह अ ध र य घनघ र र त हम श अ छ स बह क स चक ह त ह.. भ तर जतन ब ठ ह, छ ट -बड़ वक र स ई त ह र त ज स मट सभ अ धक र स ई क स न य ह ज दग क स र वक र द र कर द त ह यद -कद जब म न ष अपन द ष समझन क त य र नह ह त थ, तब

अधिक जानकारी

*अध य य त सर प र र भ* श र गण श य नम जय जय सच च द न द श र हर क प कर व ल कर त म ह पदनत चय वर कध न कठ र झ ल त १ त कर ण स गर त द न जन म ह र त भक त स स र क

*अध य य त सर प र र भ* श र गण श य नम जय जय सच च द न द श र हर क प कर व ल कर त म ह पदनत चय वर कध न कठ र झ ल त १ त कर ण स गर त द न जन म ह र त भक त स स र क *अध य य त सर प र र भ* श र गण श य नम जय जय सच च द न द श र हर क प कर व ल कर त म ह पदनत चय वर कध न कठ र झ ल त १ त कर ण स गर त द न जन म ह र त भक त स स र कल पतर व च त मण २ ऐस त झ अग ध मच हम स त ग त र घव र म

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 237_hindi.doc

Microsoft Word - 237_hindi.doc भ रत य स सद र ज य सभ न क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक सत यम व जयत भ रत य स सद र ज य सभ क स ब ध म स ख यक य स चन 237व सतर 26 नव बर, 2015 स 23 दस बर, 2015 तक र ज य सभ

अधिक जानकारी

त झ -म झ जम न त क ह च करत न ह. कम वत तर न ह च आण घर तल स ध द क ह बघत न ह. न सत ड क धर न बसत! असल नवर क य क म च? त य प क ष एकट च मज त र ह न म! ऋत तड तड

त झ -म झ जम न त क ह च करत न ह. कम वत तर न ह च आण घर तल स ध द क ह बघत न ह. न सत ड क धर न बसत! असल नवर क य क म च? त य प क ष एकट च मज त र ह न म! ऋत तड तड त झ -म झ जम न त क ह च करत न ह. कम वत तर न ह च आण घर तल स ध द क ह बघत न ह. न सत ड क धर न बसत! असल नवर क य क म च? त य प क ष एकट च मज त र ह न म! ऋत तड तड ब ल न म कळ झ ल. ऋत -यत नच प र म श ळ प स नच. लग न वय

अधिक जानकारी

ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ स वर प स व त ह ह ववद य र थ अन भव म झ प र य प र द य र थ

ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ स वर प स व त ह ह ववद य र थ अन भव म झ प र य प र द य र थ ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ स वर प स व त ह ह ववद य र थ अन भव म झ प र य प र द य र थ म झ व य ववद य र थ प स क ह न म ल य आ पण फ़ कट न य म ग अन क च कष प स आ. म ण न चल य र चच कर ३ हमहनट १ हमहनट : क न फ़ न कर

अधिक जानकारी

स य - 4/2017/2110/एक (11)/99 षक, ड 0 रजन श द ब, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, - सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श र ज व अन भ

स य - 4/2017/2110/एक (11)/99 षक, ड 0 रजन श द ब, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, - सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श र ज व अन भ स य - 4/2017/2110/एक-9-2017-1(11)/99 षक, ड 0 रजन श द ब, म ख स चव, उ तर द श श सन स व म, - सम त म डल य त, उ तर द श 2- सम त जल धक र, उ तर द श र ज व अन भ ग-9 लखनऊ दन क 19 दस बर, 2017 वषय :- वष 2017-18 म र

अधिक जानकारी

SHIV HRM OFFICE

SHIV HRM OFFICE SHIV HRM OFFICE म द सरक र म श और र ष ट र नम र ण 06:46 AM, Sep 03, 2018 Satish Kumar पछल 4 वष म श क त र म कई ब नय द प रवतर न ह ए ह एक नई स च और ऊज र क स च र भ द खन क मल ह यह अलग ब त ह क जय वश

अधिक जानकारी

Microsoft Word - samakalin gazal_second issue_final

Microsoft Word - samakalin gazal_second issue_final समक ल न गझल अ क द सर, प वस ळ २०१७ स प दक अन त ढवळ * सम र च ह ण * वजय दनकर प ट ल समक ल न गझल अ क द सर, प वस ळ २०१७ स प दक अन त ढवळ * सम र च ह ण * वजय दनकर प ट ल समक ल न गझल मर ठ अ नयतक लक स प णर त: अ य

अधिक जानकारी

ब र ड पर आपक स व गत ह! हम च हत ह क आप MS Finlandia (एमएस फ नल ड य ) क ब र ड पर अच छ लग, त हमन क छ ज नक र इकट ठ क ह ज स हम म नत ह क आपक ल ए उपय ग ह सकत

ब र ड पर आपक स व गत ह! हम च हत ह क आप MS Finlandia (एमएस फ नल ड य ) क ब र ड पर अच छ लग, त हमन क छ ज नक र इकट ठ क ह ज स हम म नत ह क आपक ल ए उपय ग ह सकत ब र ड पर आपक स व गत ह! हम च हत ह क आप MS Finlandia (एमएस फ नल ड य ) क ब र ड पर अच छ लग, त हमन क छ ज नक र इकट ठ क ह ज स हम म नत ह क आपक ल ए उपय ग ह सकत ह! च क-इन क उ टर आप भ गर भ पर, भ म तल पर और तल ल न

अधिक जानकारी

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क

0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क 0आ त र क सर आ त र क सर ह गक ग म सबस आम क सर ह 2013 म, क सर र जस ट र क आ कड़ क अन स र हर 10000 जनस ख य म ह गक ग क 66 ल ग आ त र क सर स प ड़त थ अगर आ त र क सर क जल द पत लग य ज सक और इल ज कय ज सक, त इसम स व

अधिक जानकारी

(Icecreamcha desh) : य ग श दत त र म न र व कर म. प. प र णगड, त. ज. रत न जगर म ब ईल क र. ९४०४३२९८८८ य प स तक त ल ल खन च सर वण हक

(Icecreamcha desh) : य ग श दत त र म न र व कर म. प. प र णगड, त. ज. रत न जगर म ब ईल क र. ९४०४३२९८८८ य प स तक त ल ल खन च सर वण हक (Icecreamcha desh) : य ग श दत त र म न र व कर म. प. प र णगड, त. ज. रत न जगर म ब ईल क र. ९४०४३२९८८८ balnetakshri@gmail.com य प स तक त ल ल खन च सर वण हक क कर व कड स रज त अस न प स तक च ककर व त य त ल अ श च

अधिक जानकारी

हल! क ण? अर चन म रजकर ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ अर चन म रजकर ह ह द न अ क न टक हल! क ण?

हल! क ण? अर चन म रजकर ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ अर चन म रजकर ह ह द न अ क न टक हल! क ण? ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ ह ह द न अ क न टक प स क ह न म ल य आ पण फ़ कट न य म ग अन क च कष प स आ. म ण न चल य र चच कर ३ हमहनट १ हमहनट : क न फ़ न कर न प स क कस ट कळ १ हमहनट : ई स ह त य प रह ष न म कर न प स

अधिक जानकारी

अम नव स पर श अभ ष क अरववद दळव ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ अह ष क अरह द दळ ह ह अ यकथ स ग र अम न स पर श

अम नव स पर श अभ ष क अरववद दळव ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ अह ष क अरह द दळ ह ह अ यकथ स ग र अम न स पर श ई स ह त य प रह ष न स दर कर आ अह ष क अरह द दळ ह ह अ यकथ स ग र अम न स पर श प स क ह न म ल य आ पण फ़ कट न य म ग अन क च कष प स आ. म ण न चल य र चश कर ३ हमहनट १ हमहनट : क न फ़ न कर न प स क कस ट कळ १ हमहनट : ई स

अधिक जानकारी

स्थूलपणा : एक ‘आजार’

स्थूलपणा : एक ‘आजार’ Presented By Dr. Maya Khandat (Associate Professor) Dept. Home Science स थ लपण म हणज क य? आपल य तण वप णण ज वनश ल म ळ आर ग य वर ह ण ऱ य अन क द ष पररण म प क स थ लपण ह सव णत ह ननक रक पररण म आह. शर र त अनतररक

अधिक जानकारी

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य

सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य http://drugsfreeindia.com/ सदभ व फ ईल सदभ व फ इल - सदभ व क ह एक यसनम त नद न, उपच र व प नव स क आह. यसनम त सम ज नम ण कर य स ठ य क च थ पन ह १९८८ म य कर य त आल. थ पन मन वक. अश क श ल य य अ य त झ ल. य च स बत

अधिक जानकारी

Elisha Man of Miracles Hindi PDA

Elisha Man of Miracles Hindi PDA ब च क लए ब इ बल प र त त एल श, चम क र व ल आदम ल खक: Edward Hughes य ख य क र: Lazarus प तरक र: Ruth Klassen अन व द: Suresh Kumar Masih प र त तक र : Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

अधिक जानकारी

प र म ह अस च असत प र म ह अस च असत ह प स तक व न म ल य आह पण फ़ कट न ह य म ग अन क च कष आह त. म हण न ह चल य र खचच कर ३ वमवनट १ वमवनट : ल खक न फ़ न कर न ह प

प र म ह अस च असत प र म ह अस च असत ह प स तक व न म ल य आह पण फ़ कट न ह य म ग अन क च कष आह त. म हण न ह चल य र खचच कर ३ वमवनट १ वमवनट : ल खक न फ़ न कर न ह प ह प स तक व न म ल य आह पण फ़ कट न ह य म ग अन क च कष आह त. म हण न ह चल य र खचच कर ३ वमवनट १ वमवनट : ल खक न फ़ न कर न ह प स तक कस टल त कळ १ वमवनट : ई स वहत य प रवतष नल म ल कर न ह प स तक कस टल त कळ. १ वमवनट

अधिक जानकारी

आ ट और उनक ब ट क य र और च त च द ई -1 क म क सल सल म म झ क फ दन क लए एक ग व ज न पड़. म एक घर म क, जह म झ बह त य र मल और स थ म आ ट और क व र न क क च त मल..

आ ट और उनक ब ट क य र और च त च द ई -1 क म क सल सल म म झ क फ दन क लए एक ग व ज न पड़. म एक घर म क, जह म झ बह त य र मल और स थ म आ ट और क व र न क क च त मल.. आ ट और उनक ब ट क य र और च त च द ई -1 क म क सल सल म म झ क फ दन क लए एक ग व ज न पड़. म एक घर म क, जह म झ बह त य र मल और स थ म आ ट और क व र न क क च त मल... Story By: सम र 777 (same777) Posted: Friday, January

अधिक जानकारी

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह

य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह य.एस. र हव स नसल ल य नव न न कर वर ठ वण य स ठ न न-न टवक डर र हव श स ठ प र श ण ह डब क आवश यक आह ह ह डब क नव न न न-न टवक डर सहकमर च र य न (क पन च ईम ल पत त नसल ल आ ण/ क व क म प य टरवर अ क स स नसल ल सहकमर

अधिक जानकारी

ट चर क च त क मल ह ट ड ग ब ड म म ज कर व म र क ध पकड़ कर न च ल ट ग.. फर म र गल म ह थ ड लकर म झ अपन ऊपर ख च कर कस करन लग म न उनक च त क फ क पर अपन ल ड रगड़

ट चर क च त क मल ह ट ड ग ब ड म म ज कर व म र क ध पकड़ कर न च ल ट ग.. फर म र गल म ह थ ड लकर म झ अपन ऊपर ख च कर कस करन लग म न उनक च त क फ क पर अपन ल ड रगड़ ट चर क च त क मल ह ट ड ग ब ड म म ज कर व म र क ध पकड़ कर न च ल ट ग.. फर म र गल म ह थ ड लकर म झ अपन ऊपर ख च कर कस करन लग म न उनक च त क फ क पर अपन ल ड रगड़ 'अ दर ड ल न..' कहत ह ए उ ह न म र ह ठ क ह क स क ट लय...

अधिक जानकारी

ल कश ह स ठ स घषर य त र न म स यक वद र ह व ल क यत द व र प रक शत वश ष आव द श वर फ सझमच स कट प रक शक व म द रक: स यक वद र ह प रक शन १०७४, ब -५, आन द प र स

ल कश ह स ठ स घषर य त र न म स यक वद र ह व ल क यत द व र प रक शत वश ष आव द श वर फ सझमच स कट प रक शक व म द रक: स यक वद र ह प रक शन १०७४, ब -५, आन द प र स ल कश ह स ठ स घषर य त र न म स यक वद र ह व ल क यत द व र प रक शत वश ष आव द श वर फ सझमच स कट प रक शक व म द रक: स यक वद र ह प रक शन १०७४, ब -५, आन द प र स द अप टर म ट, स व डर, र वव र प ठ, क ह प र ४१६०१२. स

अधिक जानकारी

Surender Mohan Pathak Chronological List Sr. Number Name Publication Year Series 1 प र न ग न ह नए ग न हग र Oct 1963 स न ल 1 2 सम म ख न (धरत क स वग) Ma

Surender Mohan Pathak Chronological List Sr. Number Name Publication Year Series 1 प र न ग न ह नए ग न हग र Oct 1963 स न ल 1 2 सम म ख न (धरत क स वग) Ma 1 प र न ग न ह नए ग न हग र Oct 1963 स न ल 1 2 सम म ख न (धरत क स वग) May 1964 स न ल 2 3 4 5 ह टल म ख न बदस रत च हर ब ल कम लर क हहत य(एक त र द शक र) Nov 1965 स न ल 3 Dec 1965 स न ल 4 Feb 1966 स न ल 5 6 ह

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M

Microsoft Word - ईशावाश्योपनिषद-M ईश व य उप नषद - ईश व य उप नषद 1 ॐ ईश व य मद सव य क च जग य जगत त न य न भ ज थ म ग ध क य व नम १ जग य म यत क च जगत इदम सव म ईश आव यम - अ खल ड म य ज क ह जड व च तन व प जगत आह त सव ई र न य आह - त न य न भ जथ म

अधिक जानकारी

1

1 1 नव पह ट लघ क द बर मय र अननल द शम ख ई स नहत य प रन ष ठ न 2 नव पह ट (लघ क द बर ) मय र अननल द शम ख वय वर ष- व स नवद य र थ whatsapp/mobile- +917887489309 Email- Dmayur37@gmail.com पत त - ह ट ल न जक नषरच

अधिक जानकारी

ल खक / छ य च त रक र : व श ल व जय क लकर ण ई- प स तक न र म त : व श ल व जय क लकर ण ई-प स तक प रक श आणर ण व तरर ण ई-स ह त य प रनतष ठ www

ल खक / छ य च त रक र : व श ल व जय क लकर ण ई- प स तक न र म त : व श ल व जय क लकर ण ई-प स तक प रक श आणर ण व तरर ण ई-स ह त य प रनतष ठ www ल खक / छ य च त रक र : व श ल व जय क लकर ण ई- प स तक न र म त : व श ल व जय क लकर ण ई-प स तक प रक श आणर ण व तरर ण ई-स ह त य प रनतष ठ esahity@gmail.com www.esahity.com ह ई-प स तक व न म ल य व तरण स ठ उपलब ध

अधिक जानकारी

यह प र स रल ज आज अथ र त 12 ज ल ई, 2017 स य 5.30 बज तक प रक शत, प रस रत अथव इ टरन ट पर प रच लत नह क ज एग भ रत सरक र स ख यकक और क यर क रम क य र न वथयन म

यह प र स रल ज आज अथ र त 12 ज ल ई, 2017 स य 5.30 बज तक प रक शत, प रस रत अथव इ टरन ट पर प रच लत नह क ज एग भ रत सरक र स ख यकक और क यर क रम क य र न वथयन म भ रत सरक र स ख यकक और क यर क रम क य र न वथयन म त र लय क न द र य स ख यकक क य र लय नई दल ल र, दन क: 12 ज ल ई, 2017 प र स रल ज मई, 2017 म ह क लए औद य गक उत प दन स चक क तथ उपय ग-आध रत स चक क क त वर रत अन म

अधिक जानकारी

ज ल ल Hindi

ज ल ल Hindi ज ल ल ज ल ल व य म लय (एमओएच) 20 जल क व य ब ड (ड एचब ) क नगर न और उनक व तप ष करत ह ड एचब अपन जल म व थचय क स ग त करत ह, इस लए यह व य म लय व र नध रत म नदड क प र करत ह य ज ल ड म बह त स व य स व ए म त य आ थ

अधिक जानकारी

द व ळ फर ळ ववश स

द व ळ फर ळ ववश स द व ळ फर ळ ववश स - १/४ डकल डड क - १/४ डकल स क ख बर - १/४ डकल ख र क - ५० ग र म ब म ब ण - १०० ग र म खसखस - १ चमच स ठप ड - ६-७ व लच य - थ ड ज यफळ प ड - थ ड ज यफळ प उडर - १/४ डकल त प 1. डड क च ल ड - ख बर डकस

अधिक जानकारी

Hindi Bible - Habbakuk

Hindi Bible - Habbakuk 1 1 भ र वचन जसक हब क क नब न दश न म प य 2 ह यह व म कब तक त र द ह ई द त रह ग, और त न स न ग? म कब तक त र स म ख उप व, उप व च ल त रह ग? य त उ र नह कर ग? 3 त म झ अनय क म य दख त ह? और य क रण ह क त उ प त क द खत

अधिक जानकारी

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल

क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल क पन क यद २०१२ नव बदल, न य व ट, नव दश मकर द ल ल (ल खक ह इ ट य ट ऑफ क पन स क र टर ज य स थ य प चम वभ ग य म डळ य क यर क रण च सद य व म ज अ यक ष आह त. य ल ख त ल मत य च वत च आह त. य च स थ श स ब ध न ह.) ल कसभ

अधिक जानकारी

gmoZoar nmZ n{hbo

gmoZoar nmZ n{hbo स न र प न प चव (प व ध ) मह र य पर बम च उ च क अटक वर जर पटक फडकत!! करण १ ल त वक ३११. ह दर य इ तह स त ल Ôसह स न र प न Õ ह ज म थ आ ह ल हत आह त, य च वषय ऽ म थ य स द झ ल य प र छ द ४ त ९ म य य वल ल आह. य च अन

अधिक जानकारी

ड. न त म र ई स न त य प रनतष ठ

ड. न त म र ई स न त य प रनतष ठ ड. न त म र ई स न त य प रनतष ठ क ल य श र स ल खक :ड. न त म र Mobile No. 98209 37490, 98696 73415. Email - drnmore@yahoo.com य प स तक त ल ल ख च सर क क ल खक कड स रन त अस प स तक च ककर त य त ल अ श च प म द रण

अधिक जानकारी

जग व गळ र वण ज धव ई स ह त य प रह ष ठ न

जग व गळ र वण ज धव ई स ह त य प रह ष ठ न जग व गळ र वण ज धव ई स ह त य प रह ष ठ न जग व गळ (Jagavegali) कथ ल खक : र वण ज धव Email :- jadhavrevan@rediffmail.com Ph : 09370522501 य प स क ल ल खन च स व क क ल खक कड स रह अस न प स क च ककव त य ल अ श च प

अधिक जानकारी

कम सन जव न क च द ई क व प द ह दन-7 अ कल न म झ द लड़क क स थ भ ज दय. द न न म र च द ई क त य र श कर द थ और अपन द द त क भ म र न ग च त क फ ट भ ज कर ब ल लय थ..

कम सन जव न क च द ई क व प द ह दन-7 अ कल न म झ द लड़क क स थ भ ज दय. द न न म र च द ई क त य र श कर द थ और अपन द द त क भ म र न ग च त क फ ट भ ज कर ब ल लय थ.. कम सन जव न क च द ई क व प द ह दन-7 अ कल न म झ द लड़क क स थ भ ज दय. द न न म र च द ई क त य र श कर द थ और अपन द द त क भ म र न ग च त क फ ट भ ज कर ब ल लय थ.... Story By: vandhya (vandhyap) Posted: Wednesday,

अधिक जानकारी

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य.

mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; okz 2015&16 प-एक जल शहर क न म व ड म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. mi ftyk csrwy gsrq uxjh; Hkw[k.Mksa ds izlrkfor ewy; o"kz 2015&16 प-एक जल शहर क न म म क म ह ल /क ल न स स यट /म ग क न म म य कन स मत क अन श स आव. य. 1 2 3 4 5 1 स भ ष ए- जय ह द च क स आश र म न र क मक न तक

अधिक जानकारी

द वर भ भ षक : म स ह सस दय म र न कर शहर म लगन क क रण म र भ य न म झ शहर म ब ल लय थ म एक ईव ट स थ म थ जब क भ य एक... [Continue Reading]... Story By: (sis

द वर भ भ षक : म स ह सस दय म र न कर शहर म लगन क क रण म र भ य न म झ शहर म ब ल लय थ म एक ईव ट स थ म थ जब क भ य एक... [Continue Reading]... Story By: (sis द वर भ भ षक : म स ह सस दय म र न कर शहर म लगन क क रण म र भ य न म झ शहर म ब ल लय थ म एक ईव ट स थ म थ जब क भ य एक... [Continue Reading]... Story By: (sisodiapremsingh) Posted: स मव र, ज ल ई 31st, 2006 Categories:

अधिक जानकारी

Microsoft Word - DDR

Microsoft Word - DDR सभ सद न स थ कड न व वध क रण स ठ उद. सद नक वकर करण, गह ण ठ वण, द र त करण, भ डय न द ण इत य द ब बत न हरकत म णपतर द ण ब बत. सहक र ग ह नम र ण स थ सहक र आय क त व नब धक, सहक र स थ, मह र टर र ज य, प ण -1 य च क

अधिक जानकारी

अ ड ल ह ऊस ह न र क इ स स य य ड ल ह ऊसच म ळ य र व न र अयर वर य मर ठ र प तर अय र व द : र वस त ब ग ल ई स न रहत प रन रतष ठ य

अ ड ल ह ऊस ह न र क इ स स य य ड ल ह ऊसच म ळ य र व न र अयर वर य मर ठ र प तर अय र व द : र वस त ब ग ल ई स न रहत प रन रतष ठ य अ ड ल ह ऊस ह न र क इ स स य य ड ल ह ऊसच म ळ य र व न र अयर वर य मर ठ र प तर अय र व द : र वस त ब ग ल ई स न रहत प रन रतष ठ य अ ड ल ह ऊस ह प स तक व न म ल य आह पण फ़ कट न ह ह चल य र खचच कर ३ वमवनट १ वमवनट : ल

अधिक जानकारी

स हक कर ट अ फ य स वन ल इनस (22-28 जनवर 2018) र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ

स हक कर ट अ फ य स वन ल इनस (22-28 जनवर 2018) र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ र य क द र सरक र न ज क नतम नय त म इतन ड लर घट कर 700 ड लर प र त टन कय ह - 150 ड लर प र त टन आईज आई हव ई अ क प स कब ड़ स बन इस ऐ तह सक धर हर क प र तक त थ पत क गय ह - क त ब म न र इस र क सरक र न क गज क थ न

अधिक जानकारी

Microsoft Word - ???? ??????? ?????????

Microsoft Word - ???? ??????? ????????? एनड ड ब म नक प रच लन प र क रय पर क षण स वध स हत द ध स कलन क द र (ड स एस/एमप आई) 11 जनवर 2016 उ द य कम स कम समय म स र क षत तथ उ च ग णव त द ध क स कलन एव पर क षण क सह प र क रय क प लन करन क लए ड स एस/एमप आई

अधिक जानकारी

The Man of Fire Hindi PDA

The Man of Fire Hindi PDA ब च क लए ब इ बल प र त त अ ग न प ष ल खक: Edward Hughes य ख य क र: Lazarus प तरक र: E. Frischbutter अन व द: Suresh Kumar Masih प र त तक र : Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children, Inc.

अधिक जानकारी

MedicalDiary.xls

MedicalDiary.xls म नन य सद य क ज र च क स ड यर.स. सद य क न म ड यर म क प स न. ट पण 1 क शल कश र ज न 1 क 14 2 प नम ग यल 2 प 2 3 स रज द व 3 एस 18 4 त जप ल य दव 4 ट 2 5 र म व प म ण 5 आर 4 6 जयर म ज टव 6 ज 3 7 ह र ल ल म ण 7 एच

अधिक जानकारी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी

इनसाइट: भारत में मानव तस्करी इनस इट: भ रत म म नव त कर drishtiias.com/hindi/printpdf/human-trafficking-in-india स दभ व प ठभ म म नव त कर क म मल म भ रत द नय क श ष द श म श मल ह और इस म नव त कर क Source ( त), Transit (प रगमन) और Destination

अधिक जानकारी

Microsoft Word - L.S.Q. 5491

Microsoft Word - L.S.Q. 5491 भ रत सरक र क म क, ल क शक यत तथ प शन म लय (क म क और श ण वभ ग) * * * ल क सभ अत र कत न स य : 5491 ( दन क 28.03.2018 क उ तर क लए) आर त वग क त न ध व 5491. मत अ ज ब ल : ए.प. जत र ड : सद शव ल ख ड : मत म सम न

अधिक जानकारी

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219

Microsoft Word - अमृतमंथन_मराठी भाषा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान_ले० विनय मावळणकर_अंतर्नाद_110219 ल ख --} http://wp.me/pzbjo-cy अम तम थन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ ( अ तन द म सक य फ व र २०११ य अ क त स झ ल ल ल ख) मर ठ भ ष, स गणक व म हत त न मर ठ च स गणक करण व म ण करण आ ण मर ठ स ठ व मर ठ त

अधिक जानकारी

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य

म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य म हल ओ क प लस आर क भत म मल ग ऊ च ई म छ ट वधव वव ह म द ल ख पय, ब प एल क शत पशन म ह ग सम आ दव स वक सख ड म स न टर न प कन आध क मत पर मल ग ध नम म त व दन य जन ह ग श म म च ह न न दल स क य म म म त ओ -बहन, ब टय

अधिक जानकारी

प ण व ध, झप टल पण त ज णत पण २९ आणण ३० सप ट बर २०१८. DEEPA DESHMUKH WEDNESDAY, OCTOBER 3, Read प ण व ध, झप टल पण त ज णत पण २९ आणण ३० सप ट बर २०१८

प ण व ध, झप टल पण त ज णत पण २९ आणण ३० सप ट बर २०१८. DEEPA DESHMUKH WEDNESDAY, OCTOBER 3, Read प ण व ध, झप टल पण त ज णत पण २९ आणण ३० सप ट बर २०१८ प ण व ध, झप टल पण त ज णत पण २९ आणण ३० सप ट बर २०१८. DEEPA DESHMUKH WEDNESDAY, OCTOBER 3, 20181 Read प ण व ध, झप टल पण त ज णत पण २९ आणण ३० सप ट बर २०१८. ड. आन द न डकण य च य स कल पन त न स क र झ ल ल व ध ह

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi

Today's Important Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi Tday's Imprtant Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

GONZALO CASTRO DE LA MATA Chairman The Inspection Panel IPN REQUEST RQ 18/06 5 नव बर, 2018 प ज करण क न टस नर ण क लए अन र ध भ रत नम न आय व ल र ज य क लए

GONZALO CASTRO DE LA MATA Chairman The Inspection Panel IPN REQUEST RQ 18/06 5 नव बर, 2018 प ज करण क न टस नर ण क लए अन र ध भ रत नम न आय व ल र ज य क लए GONZALO CASTRO DE LA MATA Chairman The Inspection Panel IPN REQUEST RQ 18/06 5 नव बर, 2018 प ज करण क न टस नर ण क लए अन र ध भ रत नम न आय व ल र ज य क लए ग र म ण जल आप तर एव स वच छत प रय जन (P132173) स र

अधिक जानकारी

Microsoft Word - a

Microsoft Word - a बह र वध न प रषद 188व स अ पस चत न वग 3 ब धव र, त थ 09 फ ग न, 1939 (श.) 28 फरवर, 2018 ई. न क क ल स य 09 1. नगर वक स एव आव स वभ ग - 2. म म डल स चव लय वभ ग - 3. सहक रत वभ ग - 4. र ज व एव भ म स ध र वभ ग - 5.

अधिक जानकारी

ह र ह र ग ड आद त य ग रव

ह र ह र ग ड आद त य ग रव ह र ह र ग ड आद त य ग रव ह र ह र ग ड आद त य ग रव हर ह गड आद त य ग व ई स हहत य प रह ष ठ न रर रगड ल खक: आद त य ग रव aaditya.gurav2014@gmail.com छ य च त रण - वव र फळ. नक श - trekshitiz.com य प स क ल ल खन च

अधिक जानकारी

गल ड क च द स सह ल क च द म तन क मद न करन लग, व ज र स च द स ससक रय ल न लग म र ह थ उसक कमर पर र गन लग, म र ह थ उसक च तड़ पर ठहर गय और उनक मसलन लग... Story

गल ड क च द स सह ल क च द म तन क मद न करन लग, व ज र स च द स ससक रय ल न लग म र ह थ उसक कमर पर र गन लग, म र ह थ उसक च तड़ पर ठहर गय और उनक मसलन लग... Story गल ड क च द स सह ल क च द म तन क मद न करन लग, व ज र स च द स ससक रय ल न लग म र ह थ उसक कमर पर र गन लग, म र ह थ उसक च तड़ पर ठहर गय और उनक मसलन लग... Story By: (premplayboy14) Posted: Tuesday, March 3rd, 2015

अधिक जानकारी

Microsoft Word - CLASS 7 OTBA - Copy

Microsoft Word - CLASS 7  OTBA - Copy व य क लए जहर ह फ ट फ ड आजकल ब च और य व ओ म फ ट-फ ड क त त ज स लग व बढ़ रह ह भ गत -द ड़त ज दग म ल ग क प स इतन व त नह रह गय ह क व स हतम द भ जन कर सक और व इधर-उधर क छ भ ख कर अपन क म चल ल त ह ड टर और प षण वश

अधिक जानकारी