1 已 u >s > 之=4=P口 已 5 mendekandidaathoordedathjja 琯 ewezenwas zuch ehj engmg teleurgestelddedeuruit. Dieren

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "1 已 u >s > 之=4=P口 已 5 mendekandidaathoordedathjja 琯 ewezenwas zuch ehj engmg teleurgestelddedeuruit. Dieren"

प्रतिलिपि

1 1 已 u >s >6 17 之=4=P口 已 5 mendekandidaathoordedathjja 琯 ewezenwas zuch ehj engmg teleurgestelddedeuruit. DierendiedreigenujttesteIven woidendoorhetvvereldnatuuifbndsbescheim. onsbed ijfⅧrzen degoederenb # vooikeurperkoerier. Hetgraswaslette 山 kⅧrschr ei doordezon. TbenSanneenThomaSgingentrouwen, m2 d! enzehunappartementheel gezeigm Indeverw es egebiedenisdebevolkingnogdrukbezigmethethersteienvan deschade. wewⅡdenwetenwaardekievitz 叮 nnesthad;daarombespie enwehem gemimetud. DewagenSdieaandeoptoChtdeelnemen Ⅷ 蹈肥坦 menhoofdzake 坷 kmettulpen. IndekOeln1imtevandeSlaChter 叮 hingenlangen enges1ach ekoeien. HethuiSvanhetbmidSpaarwaSmetbloemenversier. Vroegeren emenal1ekinderenintegenpokken. PasopdatjediebuisjeSmetbloedmetVrwisSe>! H 叮 wen eaⅡerleimiddelenaanomzundoeltebereiken. Ikhebmede 呵 heidver onoo 皿 eenpaarverbetermgenaantebrengen. Vandegevluch egevangenenkondenermaartweeweergepaktworden. Greenpeaces 坷 aljarenlangvoordebeschermingvandewalvissen Pasop dietakishelemaa1veim >m. De1oojarigevoeldeziChZeervereeⅡ metdepersoonliike 企 hcitatiesvande burgemeester. Dejongenkeeknietgoeduitentraptemeenven es esp 叮 kel Hetregendedathetgoot maarvvij m2 S enonsmethetideedatdevakantiepas begonnenwas. DekaSSi 台 rehadeenaanzienl 叮 kbedragverduisteⅡ. lvii nmeuwefiets 叮 heerluklicht. Tbenal1epOgingenOmdebergtebeldimmenmish1kten aaiiaai edeexpeditie deterugtocht. JemoeteenSaanjeleraarvragenwatditwoordbeteken. DeonthuIingvaneenstandbeeldgesdue vaakinhetbi>zi>nvandekunstenaar.

2 12 DeverhOudingenbinnenhetteamzunaanmeIke 山 kbek e 皿 lviijnschoonvaderhielpindeoorlogjodenen 爬 rsprei eⅢegalebladenm destad Metz 叮 ninnemendeglim1achver veⅡ hj iedershart. A1tweemaandenlangⅦ 叩 1eeg z 叮 haarmoeder. wiebie ermeer?}vroegdeveingmeester Hetcontractwerdmetvi>fjaarver1eng. Ikwach emeerdaneenuurophem maarh1>kwamniet. Heb>eal1evragena1beamwooI? VoordeingemeurdebenOem1ngaaIIaaI e infonneerdeh1jofereenwon1ng besch 止 baarwas. 1 u 12 哩 >8 之 1 z2 z5 HetSpreekwoOrdzegt: wiezichvemeder zalverhoogdworden. wiezunneuss 血 en schendtzi naangezicht. VbortdurendVoe ehetvaikenmetzi>nsnuitindemodder. DiewandehngheeRdebejaardevrOuwergvenn ei. Hebjenougeziendatdie ongena1zjjnspeelgoedzelf 咋 nue? Jehebtnogmetverk1aaI hoehetkomtdatjezolaatbent. J#Vr nderste> alsneldatwejevoordegekhouden. A1SereenhelikOpter1an bl 叮 venveelmensenstaanki ken. NaZijnoperatiemaghjjmetmeteenzwarearbeidvemChten.. dat 爬 Ⅱm ei hem nogteveel. T 叮 densdevergadeiingblevendememngenverdee ofdienieuwewegernu moestkomen. HethadweimggeSCheeld Ofwewarenecht 爬 rdwaa. Ikweetmetmeerhoeveeldeaardappelenvroegerk s en. 甽 nbuunnanbel of zijndochtereenn1euweautoa1szijm 白台 nkeerslaagt voorhaar 呵 bew1js. NadathijgepensioneerdiS 1ei hijeenrustigleventje wegingenoveistagenr n endelaatsteboei. mendeeerstedruppelsvielen v>udu enweeenschuurm.

3 1vongemaandshm ediesupennarktketenookalmetdep 可 svaneen multimedia-pc. 已 DedoCentwasergverheug overdeeindexamenresultatenvanzi nkandidaten. 3Hetbeweem ons datjegeenzmhebtommetonsopvakantietegaan 4DehOofdStadbre 面 ezichmallenchtingenenonnuit 5DezegetuigeVruaaI dathideverdachte savondsomtienuurnogb#het huisgezienheeft. 6NielSwij heelveelaandachtaanzi ntaakalsbestuu shdvandejeugdcommissie 7Hetwaterven 加 es emenkeleuren watmensenhandenmeeuwenhadden opgebouwd. 8DeplannenvandeInisdadigerSwerdengelukkigtijdig 爬叮 de. 9Eeneendbr e SomSoPtwintigeierentegeli>k. 1 Vvezul1enmaarhoPendatdiesChuldve 叮 aar is. 皿 TbenweruimdneuurindebrandendeZonhaddengeloPen smach enwenaar koudwater 1 邑 Hethee 仕 nualvierwekengeregendeniedereenvenang naardezon. 13Ikbekeneer 叮 kdatikjebe 叫 e toenjenaarnieuw Zeelandgmg 4Vis 爬m2 eer makke 坷 kerdanvlees ; daaromveroorzaakthetetenvanvisminder dannldachten. 15HetkOmtheIhaaldelijkvoordatdepostbodedezestratenmetelkaarVrwaZ 16DerebeⅡenhaddendewaterbronnenvandedorPSbewonerS 爬 rgiftig. 17HetregendedehelemaandaugustuS;deSchoenenbeSChimmeldenendesleutelS ven es e 皿 18vVevOndenhetergprettigdatwejehierkonden m2 moe en. 19Ikbegreepweldathijietsinz 叮 nschⅡdvoerde maarikd rgron ez 叮 n bedoehngniet. 2oDedUkenlangsdegrotermerenzul1ennogdit aar 暱 m g worden 21SChoonmaakaZUn ntka 坦 eenkoffiezetapparaathetbeste. 22Hetismhetbelangvanal1egebruikerSdatdeoverheiddefietspaden 咋 rbree. BenjenualweerveIhuis? 24DeChauffburhadgeenvOOnang 肥 neen aandevanrechtskomendemotomjder. 25EenwⅡg 爬 nn m vaakvanbinnen terwijldeboomervanbujtennoggaafujtziet

4 1 DedokterhadmeplaatSel1 kverdooⅢzodatikt 叮 densdeoperatiebijkennis 2 司 n > HetSpreekwoordzegt: watmeengoedvatzit 爬 muuⅡ met. bleef MeteenijzerenStaafhaddeinbrekereenruitverb 可 ze IndevOrigeeeuwgetr s ensomm1geouderszichveelopofferingenomhun hnderentelatenstuderen 4567 Jekuntduidel 叮 kmerken dath 叮 Zijn 咧 SheidaandeencydOpedie meen. HetbeVeem me dat>editboekmetmooivindt. Hetongelukgeschie eopdewegvanmaastrichtnaarluik. omdaterslechtweerwerdvoorspeld haas endeboerenzichmethet binnenhalenvanhethooi. watweookbepr ef hebben hetheeftaiemaalnietsgeholpen. PrecieSOptijd1an ehetvhegtuigmrome. Vvatjeverdien magjehoudenlzeiiminvader. vemame> jebroernogsteedspostzegels? 正 genwoordigbraa menvleesvakermolie. Menheeftdeverdienstenvandiemanjaren1angmisken. ThOrHeyerdahlenzijnhelperStrach enmdertijdmeteenvlotdestiezuidzee OverteSteken Onzekeeperheefthetdoeluitstekendverdedig. waaromverteldejemedewaarheidniet?jespe> ememaarwatopdemouw! HetiSverstandigdathijzijnhuis 爬 rzekeⅡ. V \ /atbedui tochdatgesch eeuw? TbendePoeSdetuininkwam 恤 uch endevogelsdeboomm VeelkemCentraleszi>nOpeenveiligemamerontmantem AlSjezovaakverzuim moetjeveelinhalenopschoo1 onzeburenhebbenzichoverdatzweiertjeontferm A1Sderadiozohardstaat verstem hijal1es. M1>nbaasverg e al1ekosten alsikvoorhemopreisben.

5 123 NaeenfeⅡeStr 叮 dwerdhetpr 叮 sgegeventenemher ver. A1SjehetvanrechtSkomendeverkeergeenvoorrang 爬 r1een benjestrafbaar. AlsdesCheepvaartdoOrdevOrStgestremdiS vemen OnSbedr#fdegoederen pervliegtuig. HaademenHeeIlenwOrdenweleenSmetelkaarverw 乙 Ⅲ 4 56 IkzouhetnoOitge1 f hebben alsikhetmetzeigezienhad. 7 Voordath # dekozijnengaatschⅡderen verwijdeⅡ hj deoudeve 迅 aag. wekloptendekledenendegordunenen 血 ch endekamer ZOdatheterweer fj isrook >9 Beterbe 叫 d danbemaa 卹$ ZegthetspreekwOOrd. welkpaarduitdemanegebe 叮 h 叮 hethefst? Vanuitz 叮 nschuilplaatsbespie eonzepoesdevogelsmdetum. EennarciS 呃 rwi1deⅡ gemakkelijkerdaneentulp. Menbe 叫 hem omdathjjzoveelsucceshee 丘. DepOlitieagentge1as eonsdoortelopen. JekuntwelmerkendatdiejOngena tijd 爬 rwen is. AlSjehemeene - mailstuurt antw 坦 h # meestaldezelfdedag Begrijp>enietwatjemetdiewoorden m><eten hebt? opwiewad enjulhegisterenbijhetstation? Zijnzus>ewOrdt SZOmersnooitbruin maarvewe> wel. Naemgedagenme> edembrekerzichbijdepolitie VvatjammerdatjejetuinZoverwaaI1oos. menjolandauithetziekenhuiskwam moestzi>deeerstetijdnogveelms en. HetiSheelanderSuitgekomendandewaarZegStervo rspe1 had. Tbendestakingenaanhielden zwich endewerkgeversvoordeeisenvande vakbonden. onzeauto 爬並 on delaatstet 叮 dversc 坷 nselendieopslijtagew1 zen. DebewOnerSvandeZuidzee eilandenv e enzichvroegeruitsluitendmet vruchtenenv1s.

6 >JongerendieziCheerderkanSannach enopdearbeidsmarkt bodenzichalsnog aanvoordievacature 2 茴 1 莎 - 勻= 7Zi nvoogdhee 仕 zichnooitveelomhembek mmer. AlSmjjnveIhaaljever 爬 el moetjehetmaarzeggen. VVaarOmbeantw Z jez 叮 nvraagmet? Ikmoeteerl 叮 kbekennendathetmeverheug datikeenpaardagenvr 叮 ben. IkgelOOfdathijnaarzUnvaderaaI :diehadookzoveelbelangsteiingvoor vreemdelanden IkwⅡnietdatjedievOgelneStjeSⅦrst m. wehebbenzonaardevakantieven 血 g maarnuregenthetaldagen. verzo > ofniet ikwim#nschoenenmelkgevalmeenemen. OmdatersteedSmoIenmonzetuinwr e en beslootdetuinmaneenpaar va1lentezetten. 11 m HetiSzogezeⅡigalsopa Savondseenverhaal 爬m2 e Hetplembaa swintersmhetlicht. Hetwinkelmeisje ntweem eenkelekostbaarheden. Omdatweindestadgmgenwonen ve 中 ach enweonzeboerdem. VertelOnsnueenswatjemZuid-Amenkabeleef hebt. watwei e>iigisterenuitvoeriguitoverjeplannen zeg. omdetremnogtekunnenhalen versne hj z 叮 npas. JeversPemdeheleStoepmetjefiets. AlsjedeopdraChtaaIIaaZ kunjemorgenmethetwerkbegmnen. Nadeoperatiebleekzi nbeenhelemaalvers 坷 f tez # n Delawinench egroteschadeaan usaisergziekgeweest maarzeisnuweerhelemaalherste> DebrandweerdeedwatzekOn maartochbrei ehetvuurzichsneluit wateenonbeschaamdekerelisdat ; hij 爬 r r1 f zichallerleivrijheden. Menwen tegenwoordigallerleimiddelenaanomschade 坷 keinsectente bestr 叮 den

7 AⅡeenaldoOrz # naanwezigheidopdat 允 esueverga hjjonsplezier. wanneerheteenpaarwekendroogis 爬 rd Ⅱ hetgrasopdezezandgronden. VoordatdetandaItsdekieStrok hadhijdeplekverd f. DegezondheidStoeStandvanopa 爬 r mms eonsmeer danwehemⅡeten merken 可4=9 FranssPraken. 皿 m > m 之 3 HetwaSa1elfuur;wemoestenonShaas enomdelaatstetremtehalen. lvijjnoom 咋加呵 eonsmeteenmeuweiadiα onzefitnessinstructeurhee 仕 hettempoaanzienl 叮 kⅧrsnel. Ra 仕 envergimg menopgroteschaal maarhetresu taatisnognietgroot. Nauwel 叮 ksisdebrandweergewaarschuwd ofdeeerstespuitsp e ZiChnaar debrand. VVatwordtertoChveelgeldVrsPI aannuttelozezaken. mendeelektriciteitmnewybrkuitviel wbrdenversclleidenewinkelsvoiedig vemie> - HetVrheug onsbuitengewoon dat>epromotiehebtgemaakt. DeOudemuziekinStrumentenvennolmdenenven es enindeschuurvande m1 Ziek 昱 ChOol. Degemeenteraadhee 仕 dehelemiddagⅧrgadeⅡ. EenStOeipartqo m2 aaⅡ gemakke 叫 kmruzie DekOnjjnenZiekteve 肋 rei ezichsneloverwest = EurOpa. AlSdeStonnmetbedaaI zuienwehiermoetenovemachten. JekuntbeteImetmetdiejongenomgaan wanthjjmis1ei zel 允 zijnouders. DecyCloonVrwoes ealleswatopz#nweglag DerOman Brandendeliefde vanjanwolkersisookw 卅 而 Hetweerberichtme> datereenmeuwedepressieonderwegis. T 叮 densdefeestweekwasonzestadschitterendmetbloemen 爬 rsie. IbenhetzOergmis e redenweb 叮 nadeslootm Hiibereiktheelwemig doordathi>z#nkansenverg i TbenzeeenpaarwekenmFrankr 叮 kgeweestwaren ve 北 ee enzezich datze

8 m皿m叼 IkverbaasmeerOverdatdegemeentediebouwvaIigehuizenniet ntruim. onzestadbrei zichdelaatstejarengeweldigujt. JOuwhandschriftiSdoorveelteoe 企 nenergⅦ 她 eteⅡ. ErwasgeenwatermeermdeSloten;dekOeien 肥 rsmadⅡ envandorst. Tbenerzoveelbewi zentegenhemingebrachtw 巴 rden hee 仕 dedaderbeken. DeverzekenngsmaatSChap 叫 verg e emaareendeelvandeschade JekrijgteChtmOei1 叮 khedenals edielessenverzum ondanksallerleiveiligheidsmaatregelen 范 an ernogmemgschip. 埋 Opdiemooieavond 爬 mch edemaanhetlandschap BegrijpjijwaarOmh1 zichhieroverbeuaag hee 仕? Hebjedetuinbonena1gedoP? H 叮 waszeervereeⅡ doordieopdracht. H 叮 isergonhandigenver 坷 ei aⅡeswath # doet. H 叮 laatergeengrasovergroeien maarsmee het 叮 zera1shetheetis. HetgebeurtsOmSdat 色 Enenkelehagelbuial1eIuitenvanonzebroeikaSsen ve 巾呵 zel. Geloofhemmet;hiihee 仕 allefeiten 爬 rdraai. DezwarestonndiedeoOrZaakwerdvanderamp wasdoorhetweerbencht v rspe1. wevemaas enonzeschreden toenwemerktendathetbegonteregenen KunjemeverteⅡenhoejeeenlijnindnegel # kestukken 咋 rdee? DereCherCheurhee 丘 OntdektdatdekaSSi 白 retelkensklemebedragen m2 weem. omdatdel 叮 StvanhetsChⅡder # leli kgewordenwas vergu eopahemopmeuwb Nuz1jnju1Ⅱezuinig maarvroegerⅧ 朮 wis en uⅡiejegeld. IkbenervanOvertuigddatjehemmeteenhe 血 en had. mendeiesammoniakopdegrondviel VrsPrei ededampzichdoorhethele gebouwb JemOetmaarflinkafdingen wantdiekoopman vemaag alt 叮 d.

9 1 Emstem eenvandegrootstegeleeidenvandetwintigsteeeuw ) isdoorz 叮 n t 叮 dgenotenn 匝 sken 2冗 =PD 皿 迴 >6 叮 之 1 Tbenbekendwerdwath 叮 gedaanhad 爬 rach eiedereenhem. Dieeigen 呵 zekerelverbee zichdath1 allesbeterkandaneenander. NaeenhevigewOrstelingwerddediefdoordePOlitieagentoveZw 巴 1di8 口 Dezehe m2 twasalleszonat datzelfsdesleutelsmdesloten 匹 n es en A1Serindekamergerooktwerd begonm nzu 可 etehoes en. Wen 叮 wate m2 an etoenzedielekkeretaartzag. B 叮 naieder aartreedtdezerivierbuitenz 叮 noeveisen verstr m uitgestrekte gebieden Ikhebgelezen datmeninamerikaeennieuwvaccintegendatdodel!jkevirus ontw 句 DealgemenemiskenningvanZ 叮 nverdienstenhee 丘 hemzeerⅦ 血毗 eⅡ. GisteravOnd 血蛔 emaijo 叮 nmete 白 nvanhaarstudiegenotenmamenka. HebbenjuIielekkerged uch?$vroegdemoederaanhaarkinderen. HetwaSleukomtezienhoedeparkiethaareierenuitbr e e. Diegmwel 耿 emisdruvent 叮 densdeoorlogwerdendooriederweldenkendmens 爬 rafsdⅢw. wieheeftjouverteld datdekunstenaarhetbeeldzelf ni>m>? AlsjemetopaoverzeⅡsChepenpraat 岫 i hijgeweldiguitoverzijnreizen wehebbenonseraltijdoververbaas datjezoroyaalmetjegeldomsprong Wanneerhee 仕 mamma Oudatdanbe of? IkhebdeindrukdatjeiedereweekietsaanjekamerverandeI. TbenwethuiSkwamenvandiereis ms enweeersteenpaardagenuit. ZUnzoonhee 丘 mamerikaaardig 爬血 en Iederjaarve 加呵 mijnoomzunneefiesmetmooiecadeautjes. AlSh 叮 in1ichtingennodighad wen ehijzichalt 叮 dtotonzedirecteur. IkwⅡgelovendatm # nomahelemaalgenezenis alsdedokterhet 肥 rmaar. Hetisa1sofdeSneeuweendonzendekenoverdeveldensPrei.

10 12 回 -=6 16 叮圯咱 m亟羽 巧 789m皿返叼u HetZaleengroteverbeteringz 叮 n alsdeoverheiddezewegⅧrbree. mendedocentzooverdateneonderwe 叩 uihwei e haaktenveelstudentenaf STndenSdevliegshowZagenwehoeeenvliegtuigneer 帥 Ⅱ 巳 正 nslo 廿 ewerddeoveivallerdoorderechercheur vennee 帥 eⅡ. TbenomahetpaadjevanhaartumVe e vondzedermgterugdiezevongjaar ven0renhad Ikmoetjeeerl!jkzeggendatdievraagmeoven mpei. HetbeStuurvanOnzeclub ntp1o i delaatstet 叮 deengroteactiviteit. AlSerStormw e uithetnoordwesten bestaatergevaarvooronzeduinen. H 叮 hee 仕 Z 叮 nleegstaandegarageaaneenbuunnanverh 皿 Ⅱ. Zijnvaderge m2 os ezichveelmoeiteomhemeenvaktelatenleren. HetiSlanggeledendatwehebbengemon Po. 巧 menikmjjnfietsschoonmaakte 爬 rw n eikmijnvinger. A1Sikldaarbenmetmjjnhuiswerk verh Z mijnvadermea t 叮 d. DeverzekeringsmaatSChapp 叮 Ⅷrgoe aⅡeendeweikelukeschade Veelledenbedanktenvoordeveremgingenstid! enkortdaamaeennieuwe Club onzetumwordt verschaduw dooreenbeukenboomindetuinvanonzeburen. Hethelptjemets datjejeschuld m2ken. Dezangereswerd verstem doorhetorkest. SCheimaaruit;je ertuig hemtochnietvanz nongel1jk. H #暱 nn e datdembrekerdooreenraamisbinnengekomen IkleeSzojuistmdekrantdatziChbiiISlandeenn1euwedepresSieontwikkeI Dedrenkelingwerdm nde 政 e etoestandnaarhetziekenhuisgebracht. wehebbendezelesaldriemaalhemaa ennogwordenerfouteningemaakt. DeverontVvaardigdeSChOlierui ez 叮 ndreigementenviaintemetforums. vvaaromhee 仕 julⅡehondvannachtzogeb1af?

11 12 4= DereigerbesPie deslootopzoeknaareenpiooi. D= 乙 = 1 皿 1 邑 >4 15 wededenderamendicht Omdathetergt Ch eindekamer. Metdieargumentenhebjez 叮 nbetoogvolkomen m2 zem w. EenervarenverkoperkanvaakzienhoedeliChaamstaalvandeklantz 叮 n bedoelmgenvnaa. OnzepoeSzat 肥 rwaz meenkluwenwol. Tbenm 加 broersuitamerikaterugkwamen trach enz 叮 hierwerkteⅥnden. HetwordttijddatdewOningbouwveremgingdiebouwvaIgehuizenrenoveer. Hi aaz eeerstnietbestinz 加 nieuwevaderland. HetiSdebedOehngdatdeburgemeesterhetstandbeeld nthu opdekomendevergadering ntvouw devoorzitterdeplannenvoorvolgend ]aar. Metdieopmerkingheb ehemergbe1edig 口 Tbendevi andel kelegersdestadnaderden v uch enduizendeninwonersnaar veiligerestreken weetjewelwatjemetdiewoorden nt><eten? welkepogingenweookaanwen en weslaagdenermetmdefouttevinden. VbordezetoepaSSingvangeZichtSherkenningmOetnieuweSoftwareworden ntwikkp> Hetweerberichtv rspe1 eenregenachtigezondag. WaterverderisgeSChied verme1 dehistoneniet MetgrotemOeitehee 仕 menzeelandweer ntw rste1 aandezee. IndeduinenlevenwIdekatten;eigen1ijkZInzeVrwi1deI. AlSZijnvaderhem m2 erf za1hjjtocheenbaantjemoetenzoeken. DeadvocaatP1ei emetvuurvoordeonschuldvanzi nch 色 nt. IkwaSnieteensergmoenadatikeenuurt>ehadgej g AlSjediel#Stb1jdeSChIderbrengt vergu> h1jhemvoorje. Hetparlementaam aaz ehetvoorstelmetalgemenestemmen. Jebegr 叮 ptmetdatdiehuizenb 叮 venstaan;deenebouwvalondersteun bl#kbaardeandere.

12 皿 12 嗯 z HetCaSinOiSeenvandegrotea ra 劻 iesvanmontecarlo JuIiemoetenmetzolangdeba erenoverzdnonbelangrnkonderweip. Debuu 朮 bewoners daagdenoverdeba adigheidvandejeugd. DeOpstandwerdgewe> adigonderdmkt. InditZiekenhuiswordenmenSenvaniederegezin everpleegd. ISdatdebeeLemsvaneenvanjevoorouderS? DemiSdadigerwaSteherkennenaaneen1i ekenopzi>nlinkerwang Inweerenwind iseenvoorbeeldvan 汕 em ZulkegroteuitgavenkanikmemetPermi eren. W eed en har v Chtig ZUnSynomemen. DiezwarekOfferiShaastniettehan eren. DeregeringstIOepenleverdeneenm oi adiggevechtmetdeopstandehngen. Tbenwedehavennaderden kwamde1 o saanboord. watligtdathuisopeenpi reskplekje. Hi hee 仕 eenhaz gr ndigehekelaanleugens. IemanddiealtIdalleSbetermeentteweten noemjeeenbe weter. Desem2an werdvroegerveelvuldiggebruiktvoordeplaatsbepalmgopzee. AlShetmetuitdelengtekan moethetmaaruitdebree e. Degec mmi eerdenontvangeneenvergoedingvoorgemaaktekosten Deuitvindmgvanhetbuskrui brachteenommekeermdeoorlogvoenng. DatSChoonmaakbedrijfiServarenmhetverwi derenvan 麒 affh i. Tbenh#ach ienjaarwas woondehijinierland. Heb>eookeenbezoekgebraChtaandeca ac mben? IkkandatbOekindezeca a gusnietvinden. Hetmi eerdemudathijmesteedsinderedeviel.

13 12 凸4= D尸 7 已 ) 1 皿 12 蚣 Veelvreemdew0ordenZijn nt1een aanhetengels. DereChtbankach ewelbew 巴 zendatdeverdachteschuldigwas. Ikbegr 叮 pniethoediegoochelaarmeiminhorlogezoongemerkt ntfmsel EendierdatziChuitsluitendmetplantenvoe heeteenherbivoor. Hetbevreem eonsergdatjebroera1omzesuuropwas. omdatweonswerkgraagklaarwidenhebben haas enweonsomhetafte kn>gen DelaatSteti dhee 仕 deunescogroteactiviteitophetgebiedvanondeiw1 S m2 p1o i. HetvirusversPrei ezichsneloverhetheleland. Al arenlang ndemandel h 叮 Overdeverkoopvanz 叮 nlander 叮 en Datmei 可 emoetbinnenkortnaareenpleeggezm tenz 叮 defamiliezichoverhaar n DathyaCintenveld 正 rsprei eenheerl kegeur. wehebbenallevruchtbomenuitonzetuinven 呵 deⅡ. Dekwakza Vershd 皿 eveelkwaadmetzijnwaardelozekruiden. EendeelvandegeStolengoedereniStOChnOgachtemaa. Ikherhaa1dem 叮 nvraagd iemaal maarh 叮 antwo eniet. A1S>enietregelmatiginjetumwerkt verwi1dei hijgauwb AlShijmeerinliChtmgenwenst wen h#zichmaartotdedirecteur. MetdOnderendgeraaSst I ehetbrandendegebouwm. wieisernazl>npensioneringopdeplaatsvan>evaderbenoem? Hetgebeurtvaakdat edeverdienstenvanbelangr 叮 kemensenmisken TbendeontvoerderSgepaktwerden bleekdebuitalverdee1 tez 叮 nengro - tendeelsop. Ma 叮 ol 叮 nwasergverdrietig;wekondenhaarnergensmeetro s en. AlSernietregelmatiggebaggerdwOrdt veman dehaven IkgelOofnietdatiemandmi dezepositiemisg 皿 wistjedathijhetrokenvansigarettenaltijdhee 仕 verafschuw?

14 1Hetkosta t 叮 dheelwatmoeite voordath 叮 z 叮 nongel 叮 ke 放 en. 2Naeen arenlangeburgeroorlogwa enerveelvluchtehngendiesmach enom terugtekerennaarhunvaderland. 3IndeeerstevergaderingheeRdeCOmmiSSiedeplannenon 何 uw voorkomend >aar 4DeGuadiana degrensriviertussenspanjeenportugal mon uitinde AtlHh 十 ischeoceaan = 5ZonderiemandteraadPlegenbr e eh 叮 Zijnplannenuit. 6AlsmeneenmaaleenafZetgebiedverlorenhee 仕 her ve mendiemarktmet gemakkeluk 7Hetgebeurtherhaa1deljjkdath#Zichb#hettimmerenvem n 8Dedriftige deuter 就 ampv e e toenhjjhoordedath # nietmeemocht. 9DoordelangdungeregenswaSded 耿 ndennijn 1 Hoeveelbie jeneefvoordiegitaar? 皿 AlShetalgemeenbelangheteiSt kaneenhuis meigen worden mtbendewedstrijdleiderhetsemgaf;stax endemotoren. 13NaeengeslaagdeoperatiehersteI eenpati 色 ntgewoonl # kheelsnel. >4Iedereenbenij ejetoenjedeeersteprijsheeg. 15LeesdiebriefnogmaareenSovervOorjehem nde m2 eken. 16H 叮 beweertdathjjzichmetheri hner datwevongeweekb 叮 hemthuisgeweest ZIn. 17wi wa enverbaas dathj inzokortet # dhadlerenpianospelen. DetouroperatorVm>idI edereizigerszichtegenongevaienteverzekeren. 19wistjedateenkOehetgrassOmswel 叫 fmmutenlanghe 止 a 凹 w? 2 WebegIepeneerStnietwath 叮 wilde maartenslo 廿 ed rgr n enwezun bedoehngen momdathetverkeeronsteveelhinderde zi>nwenaareenrustigerebuuitverhuis. 22NahetaRredenvandevoorzitteriShetnietduidel 叮 kvviedeverenigingnu eigenli>kbestuui. Aldagen1angw e ereenhevigestormopdeatlantischeoceaan. wekondenwelvenn e enwaarhijopuitwas. 25Hebje evriendininaustrali 色 alge - e - mai1?

15 19 皿 1 虫 u 叮 哩 屆 凸4=,尸 7 乙 1 onzeleraarhaddefoutenmdeteksta1 爬加 ete. wiljemeeensuitleggenwatditwoordbeteken? HnhadonSmetSteⅡigheid 爬 meke dathijomachtuurthuiszouzun. HetwOrdttijddatmendieuitgebrandeviIaherb uw. SmdSwanneer 叮 diebusdoorjulhestraat? HetiSvangrOotbelangdatjeherha: 山 watjegeleerdhebt. Ikhadmedeli>denmethemtoenhijzobeschaam stondtek1iken. Ikhadheminjarenmetgezien maarikhebhemmeteenheiken. NahetkapPenvanaldiebOmen 爬 rpⅡdl edegemee m2 edeeigenaartot herbeplantmg. HetgebeuZ metvaakdatereenvierhnggeborenwordt. Mjjnvriendheefteennieuwehobby:hi>h u slangen. onsgezondeverstandbehoe eonstotnutoesteedsvoorondoordachte beshssmgen. Vongezomer 爬 mach enwemeeneenvoudighotel. DeadvoCaathadeengrootaanta1gegevens 爬 rzame. DehondIei edebhndedoordedrukkestraten AlSkindeiSenjeoudersSOmSvanje datjemaarklakkeloosgeh rzaam. Jedenkttochmetdatjevaderdieuitv>uChtenge1o f? welkevandezezenderszen deleuksteprogramma suit vindjij? AnnehadmdeSomtweeC 恤 rsverwisse duskreegzeeenveikeerdeuitkomst DOordatmjjnOmazOdiChtb 叮 dehaardzat veⅡ ich endeⅥammenhaargezicht. ⅥOegerwarenwegoedevrienden maainuz nweelkaar mgr ei. Tbenhetvliegtuig1an e StondendeenthousiasteSupportersvolspanningte wachten. DebloemenwOrdennogdezelfdedagbeZorgd alsjezeoptijdbe 帥 e 皿 DespnnkhaneninAhikabes 叻 menmeta1leileichemischemiddelen. NadatweeenpaaruurgefietSthadden ms enweeenpoo 可 euit.

16 2 ==D尸 Hetweerbenchtme1 egisteren daterstonnverwachtwerd BenjemetverzekemtegenbrandSChade? sandrahadhaarjasalaangetrokken;zewidemetlangerwach en. Hetvliegtuignaarussabon1an OnderwegmFrankfurt. U Debrandza1welmetveelb 帥 eken hebben:debrandweermktalweer1n 9 1 皿 o 巴 3 H 叮 heefttenslo 廿 etoche 放 en dathijongelijkhad. DeSoldatenvrezendatdevijandhenomsmgel. Omdathjjjarenlangmeerdanzijnphchtbehach e kreeghjjeen OndersCheidmg Meerdandriemaandenwerddepati 白 ntmhetziekenhuis 爬叩 1eeg. SindShijmParijswoont 1ei h#eenvrolijklevent>e. DebedelaarsPrei ez 叮 njasopdegrondengingerophggen. A1SdesCheidsreChterditdoelpuntafkeu m2 beroomh1 despelersvanhun overw1nn1ng. EengymnaSmmdiplomabie debezitterveelmogeljjkheden. Vorigeweek ntm e eikeenvroegerestudiegenoot. DOork achtigebestrijdingvandecoloradokeverhee 仕 mendatkwaadaardig beteuge>. wiezijnneusschen schendtz 叮 naangezicht. DatZ 叮 nbroeroneedjikis hee 仕 diemannooitbe 恥 er. In>uli1994stoI eereenkomeetopdeplaneetjupiterneer. JemOetervoorzOrgendatje enieuwefietsnietbes 血 adig. HijdaChtdathijonsbedroog maarh 叮 mis1ei ezichzel Hetistehopendatdezed#kdepOlderafdOendebeschem. AppeIappenzi>nhetlekkerStalS>eZemetpOederSuikerbestro i. IkdaChtweldatjulliedieoudefoto Shaddenbe 哂 aⅡ. IedereenminadU ehem omdathijeenanoniemebriefverzondenhad. IkbenbenieuwdwatvoorplannenZUnuweerberaam

17 1wistjedatdestadGroningenvrOegertOtDrenthebeh Ⅱ hee 仕? 2TbendehOndz 叮 nbaaszagaankomen kⅧspelstaaⅡ ehijvanbl 叮 dschap 3T # densdeafwezigheidvanm1 noomhee 仕 mi nvaderz 叮 nbelangenbehartig 4Indezeventiendeeeuwbrei eamsterdamzichgeweldiguit. 5BijOnzepoelierkunjeZowelwIdealsgemes ekonijnenkopen. 6DeopemngvandetentoOnStelhnggeschie vanavondomachtuur. 7omdatdeboereendeelvanzUngraslandmetnOdighad vemadi eh#die weilanden. 8Meerdand ieuurwerderberaads1aag voordatmentoteenbesluitkwam 9onzevriendengingenOphuwe 毗 sreismete 白 nvandieluxueusingench e passagiersschepen 1 JehebtOnSdOOrjeonnadenkendheidheelwatSChadeber k><en 皿 ElkeaVondkunjemditPretparkgenietenvaneenfeestelijkvemch eoptocht. 12Het 坷 ktmenoodzakelijkdatdegemeentedezedrukkewegverbree. DegidsleiddeonSbinnenineenspaarzaamVrlidI egrot 14wehebbendebOekenalmauguStuSbeste> maarwehebbenzenogsteedsniet Ontvangen. 15VoOrdebOuwvandittyPehOutenhuizenwashetsysteemal>arenlangbePr ef infinland 16DeverpleegSter 皿 ch eregelmatigdekamervandelangdurigzieke 17BehoOrtSpaanstOtdevemIch evakkenopdezeschool? wehebbeneenkipdieoptieneierenbr e. 19omdatZ 叮 nbaashemervanverdachtdath # telkensiets ntweem e werdh 叮 ontslagen. 2 Ⅵoeger 血 s eikgeenaardbeien maarnubenikerdolop. Kunje>enOgherinnerenwatikjegisterenverte> heb? Alsjedietheoriewatbeterv orberei e Zou>edatdiplOmamakkeljjkkunnen halen 23Dedooriedereenverach eoplichterhadz 叮 nongelukaanzichzelftevvijten. JevondhettoChmetergdatwebleven vemach en? IkgelOOfdathj>Onzeplannenmetd rgr n

18 DeSneemzi>nvingerb1oe ehevig. A1isdeleugennogZoSnel dewaarheidachterhaa1 haarwel Hetismal1eopziChtenbetera1Sjenuonmiddelli>ksChuldbeken Ikdenkdatjehemverkeerdhebtbe rdee>. omdatweeenhalfuuropdetremmoestenwachten k menwedet 叮 dmet raadse 坷 es m皿m叼哩巧逅叮咀咱 22 m z 4-P回Metdieger es esleutelkonikdedeurmetopenkn>gen. 巴 5 Deaange m2 dceschadelooptindemjljoenen HijⅧ 加 eei ezichdathukontennissen maarhetleeknaarniets. onzeschidpadheeftmeenkaitonnendoos vcrwintei DelangverwadCedagwasemdeli>kaangebroken. Diekaarsbrarl doordetochthelemaa1scheef JehebtdieoudedameOnheusbejegen ;jemoetjeexcusesaanbieden. Julhehebbendievriendenwelergverwam1 S. Ikzoudegeach esprekerwiienvragenwathjjeivandenkt. Detimmennanbezeerdezi>nhandtoenhijdeplankink I e. onsuitzichtwerdbe1emmeⅡ dooreenhoogopgeladenvrachtautα IkbegnjPmetwatdatlawaaibedui. Hetmeuwtjeverbrei ezichalseenlopendvuuitje. HetSleChtujtgems elegerkondestrijdmetvolhouden. Hetbeweem medatdieinteⅡigentejongenzunstudiehee 仕 Opgegeven. BenjenogiemandtegengekOmentoenjedebriefP s e? OfsChOonh nietandersdanznnplichthadgedaan werdh doorvelen bel 巫 AlSjeeenhpbraa moet>eervoorzorgendathetvleesgoedgaarwordt. HijheeftdeheledagaanhetstrandmdezongeZeten;Z 叮 nannenz nnu helemaalverve>. Deprotestendiehaarbeleidopnep tas enhetgezagvandemimsteraan.

19 1 2 D尸 7 U = 1 皿 Ikhebhemaldriemaa1g d maarhjjantw I met. = GisterenhepmUnOudecomputercompleetvaSt toenikeenheelgrootbestand d wn1 a e DeaannemerliCh eonsinoverdemogel 叮 khedenvoordeverbouwmg. IkkanmenoggOedhennnerenwatjemeindeItijdbeloo 幻 hebt. TbendemaatSChapp 叮 deschademaartendeleⅧrg e e gmgdeautomobilistin protest. SteedsalshijopdiekruisingkOmt be>eef h#datongelukopnieuw IkhoopdatjespOedigjeschuldenbetaa>. HetismetverStandigvanjedatjeditmooieaanbodversmaa. Diegrappenhee 丘 hi aleerderve m2 n. Hetjongestelnch ehunhuisheelgezeiigin TbendedatumvanhetfeeStbePaa1 was begoniedereenaande voorbereidingen. AChterdeboerder 叮 lageenmesth0op dieeenondraagl 叮 kestankⅧrsprei e. Vvatruikendiehyacintensterk;degeurbedwehn meb#na. HijiSeenactieveman ; huarbe 迥 vanvroegtotlaat. DedoktervOndhetbeterdatikthuiSbleef}omdatikzOh es e AlSdemaagmetvOldoendezuurbevat wordthetetennietgoed 咋朮 eeⅡ. 甽 nzusjekanzichzoslechtbezighouden datzezichalt 叮 dve el. Ikbenij je omdatjedeeerste 叫 sgewonnenhebt AlSdeStonnwatbedaaⅡ ze 廿 enweonzezeiltochtvandaagnogvoort 0nZepOeShgtOnderdestruikenenbesPie devogels. Iederewerknemerbeh moptijdopzijnwerktez 叮 n NadeoverStrommgmOeStenveeldo 叩 engeheel m2 ruiⅡn worden Metmoeitehaddenweeenplaat 可 eindebusbemachtig. Voegers1adI endeboerenmnovembereenvarken. V\/atzoudiegoudenannbandkos en?

20 1Hijbe 皿 aag ZiChoverzUnvenegendevakantie. 2WelkemiddelenjeOokaanwen >ekuntderattenmetdebaasworden. 3Eenleld ebandve 叨 Ⅱdl ehemverdertelopen 4TbendemeuwemaChinebePr ef werd bleekereenklemefoutmtezi 廿 en. 5Jeklmtwelmerkendath 叮 naarzunvaderaaⅡ 6Uithetpasge1an evhegtuigstaptendemimsterenzunsecretans. 7HOewelzijnartsenhemdaartoemetmstaatach en be>domdeartiesttochhet podium 8opreiSbe1eef z 叮 SomSdewOndeIl # ksteavonturen. 9EendikkerookwOlkSteegoptOendebOerzi>nafValverbran e. 1 HetiSjammerdatdiehogeboomjul1ieuitziChtzObelemmeI 皿 Hetoverkomthemherhaalde 坷 k dathjjeenparaⅡeⅡogrammeteentrapezmm verwaz 12Hijk eegopzunve 叮 aardaghetboekdath 叮 alzolangbegeeⅡ had 13T 叮 densdefeestel 叮 khedenvemcl} emendeopenbaregebouwen. >4DiejOngeniszOonVerSChiIigdathjjziChnergenSombek mmei 15Tbenweweken1anggeenbenChtkregen venn e enwea1daterietsmetmorde 八 as 6HetisonseenraadSelwaarvanh 叮 dekostbaremnchtmgvanzi nhuishee 仕 bekos 箇 g. 叼 Jebe1edig hemalsjezjjnuitnodigingafslaat. TbtverinOktOberbaa hi>inzee. 19BijonSinhetdoIpwordteenmaalperweekeenfilmve m2 n 2 HetOngelukdathemoverkwam hee 丘 onsergbedr ef. 21 emoetdiemannietgeloven;hijbe1asteⅡ ze 比 z 叮 ncoⅡega s. Hetver ntrus edeoudersdathunzoonmetdiemensenomging. BenjeweeIhelemaa1herste1? z4metmgangvanhetmeuwe>aaraaziaai mijnvaderdefunctievanvoorzitter. z5hijwi1deonsbl 叮 kbaarnietzien wanthijwen ez # nhoofdaftoenh # ons passeerde

21 1 2 凸 -PD6 H 叮 hee 仕 erhardvoormoetenwerken maarnuhee 仕 hjjhetdiplomadantoch bemachtig. wiewatbe1 f moetzijnbelo 仕 ehouden HetiS28december hetjaarspoe dusalweerteneinde. JemaaktZekermmderfouten als e eaanwe 山 langzamerteschr 叮 ven. DedoorhethelelandversPrei eledenwerdenpere-mai1voordevergadenng uitgenodigd. 789mu Diem 山 OnanhadalZqnSChⅡder1ienmvergu el 叮 stenlatenzetten. TbenwemerktendathetalZolaatwaS haas enweonsnaarhetstation. IkhadbegrePendatzedegraChtenditjaarweerzouden 妮 mch en. NaarhetlaatStenieuwsmel wordterstonnveiwacht. DehevigeStOnndieOpdeNoordZeewoe e veroorzaakteveelschadeaandekust. ZijnouderSzOudenhemzekernietzOveelzakgeldgeven alszewistenhoehuhet vezkwis e. 12 > z5 U 沘 gebrei ebormgenhebbenaanhethchtgebrachtdatookdenederlandse bodema 亟 dohebevat. Iedereweekkwamdetumman diedepadenvandetuinwie e. NaeenProefiaarbePaa degemeenteofdesubsidiewordtverleend. HijSChreeuwtZOharddathj alleandereno 爬 rstem. weesvoorzichtigmetdiejongen : h 叮 mislei Zelfszijnvnenden EendeelvandeladingvanhetgeS 亡 an eschipkongeborgenworden. menweemde 坷 keentenas evonden ms enwedaareenpoosjeuit. NalangdurigenaSponngenhee 仕 depolitiedeo m2 weem ejuwelen teruggevonden FrankvielvanzijnfietSen 爬 rw n ez 叮 nknievr 叮 emstig. Jekunterzekervanzijn datje>egezondheidbenadee1 doorzolaatnaarbedte gaan PasmaaroPdatjuIiegeStoeimetinruZie maaz. Naeenjaarvanhardwerken 爬 rgas eonzemanageronsopeenuitje. Hetisv eseljjkbenauw indezekamer. H 叮 beleg Z 叮 ngeldb # voorkeurinobligaties.

22 12冗 -nussen DebOOmbleekvanbinnenverm m tezijn Hoekanikdievenoes emessenweerscherpkr#gen? DeSpitSnamdeStrafsChop maardebalsh>i etegendelat. H 叮 hadzichuitgavenver n f waarvoorhjjeigenljjkhetgeldmetkon 5DebrandweerhoudtdeomhggendegebouWennatOmtevoorkomendatde brandzichui 世 :. 89mu迴叼14 15 >6 7NadatweeenglascolagedrOnkenhadden aa>iaai enwedeterugtocht. Deverw es estadboodeentroostelozeaanblik B 叮 stonns 位 5m ernogmemgschipoponzekust Gisteren 咋 n edemarktkoopmanderestvanz 叮 nfruituitophetplein. NaeenheⅥgonweerkanhetgraanopeenakkersomShelemaalges 血 roei z # n. JemOetniettelangwaChten;hetisbeterdatjehetijzersmee alshetheetis. TijdensdefeeSte 叫 khedenwasdestadschitterendversieⅡ. TbenbekendwasdateenvandeCoIega Soverdeanderenroddelde verach e iedereenhem Ikbegrijpmetdatjezoveelgeld 爬 rspn aandierommel. Hetkosttegeruimeti>d voordathijinzijnnieuwevadedandaaz e. NaeenSpannendeaChtervolgingkondende ntv>uch egevangenengegrepen woiden. 17 2o Inhetkoelhuishingenlangen>engeslach ekoeien. Watiedereen 爬 r nderstei had gebeurdemet DejOuma1istverweetdezembrikantdathjjzijnaIbeiderS 血 bui e. IkbegIijpmetdatdepoeShaarhuidniet 陋 rschr ei alszezovlakvoordeopen haardligt. NaeenlangeljjdenSweg 岷 n edeemstigziekevrouwzichtoteenaltematieve genezer. VVehebbendiebeSteIngalwekengeledenverstuuI T 叮 densdefeestweekversieⅡ mendestratenvandestadmetvlaggen. HetbeⅦeem mijdatdewonmgnoodnogmetvoorb is. HetisjammerdatonzevakantieiSvenegen

23 o 11 m 14 >5 16 叮 Z 12巾wordthijdOorzijnvriendenge1o f alshjjzulkesteikeverha1enverte>t? -Tbenikhaarvroegwaarzegeweestwas antw Z ezeniet. HetSpreekwoordzegt: wiezichvemeder Zalverhoogdworden. IndecemberIggendewinkelSvolmetSpeelgoed waanneemendekinderen verb 吋 TbenhetzOStormde t ch ehetvreselj kb 叮 deramen. DetOestandvandeZiekegaataChtemit wanthj heeftzichteveel 爬 nn ei. Hetisalgemeenbekend datdelarvevandemotwoienstoffenvemie1. DeIeChterhee 仕 ver 皿 aaⅡ datdeverdachteonschuldigis. mende>dantenwegwaren mis edejuwehereenpaarnngen HUverbeeI zichdath 叮 eengrootpianistis. JemOetjewoOIdhoudenendOenwatjebe1o f. Ikhaderal>arennaarVr1ang eenbuitenlandsereistemaken. Dielaarzenz 叮 nlek ; Zemoetenvem worden TbenbleekdatdelaatstetreinveItrokkenwaS,hach enweeentaxitek ijgen. wiezichopdebrommerniettegendekoubescheim looptkansziekteworden. AlSjevaderaanhetwOOrdiS wei hijzooverdiekwestieuit datjejegeduld erb 叮 vemest. oponsfeestvorigeweekwatenan endegastentoenzijaldiescllalenoptafel ZagenStaan Ikhadgeenpn>S,maarikh s ememetdegedachtedatikeengoeddoelhad gesteund DewegwaSversPeI dooreenpaarauto Sdiemdeheukelslagen. onzepoesiiickeyzatonderdestruikenenbespie edevogeltjes. Metz ncharmantemameren 爬 r vez h iederssympathie. wieve 叩 1eeg evader nujezusverhuisdis? Alsdebakkerhetdeeggekneedhee 仕 sprei hjjhetopeenbakblikuit. HetiSmetwaardatdevakantieverleng wordt. Hoewelhjjniet 血 mun edoorzijninteⅢgentie wisth 叮 doorhardwerkenveel tebereiken.

24 1EenhetserdoeterverStandigaan alshj>hetsne>verkeersteedsvoonang veⅡ h - 2 weverdachtenhemervan dath#ietsinzi>nschidvoerde maarwe d rgr n enz 叮 nplanniet HijwaSvemeug z#noudevriendweerteontmoeten. PaSopdatjedeve m2 mettesterkveⅡdun. AlSZiChgevaⅡenvanCholeravoordoen ve 肋 rei deziektezichvaakheelsnel. Hetoudevrouwt>eStakdeStraatOVer ndersteun dooieenpolitieagent. Hetsp 叮 tme # Zeidedirecteur maarmetzo nrapportkunjemetbev rder worden/ 皿 12 >3 u m 2 巴 z4 DatiSnualdevierdekeerdatm 叮 nvnendven 肌 is TbenwemPortugalOpvakantiewaren mmoe enwetoevaiigonzeburen. Devrouwwerdveroordeeld Omdatzehaarman 爬 rgiftig had. VanzijnOndergeSChiktendu1 hijgeentegenspraak Vongjaarbr e eereenljjsterinonzetuin. Deeekhoom 肥 rzamel szomersz nvoonadenvoordewinter Dedoktervenn e dateenoperatienodigza1zi>n. In1619stich ejanpietersz.coenbatavia. H 叮 hee 仕 deeerste 叫 SgewOnnen maarhetvoordeelt ewoidthemdoorvelen misgun. GeloOf 叮 datdeverzekenngsmaatschappijalleschadeverg e? DeOpstandwerdve 呵 de doorsnelingr 叮 penvanderegenngstroepen. HetgealheerdetOestelst I enaemgesa>vo Sbrandendneer. undehout 爬 nn lⅡn veelsneⅡerdaneikenhol t. Mijnzu 可 ebe 叫 em # omdatikeenmeuwefietshadgehegen. Jemoeteensrustigmethempraten ZOdatjehemvanZ nongelijk vertuig. webeslotenmaarthuistebl1iven wantvolgenshetweerberichtzouhetgaan mis e 皿 JarenlaterwerddeinbrekerOpgepakt maartoenwashetmisdrijfinmiddels ve 叮 aaⅡ. Z # ui eeenk eetvanschrik toenzehet onget evlakvoordeautozagvaⅡen

25 >3 哩 D= J 巴 m皿degids1ei eonsdoordegrottenenverteldeinteressanteverhalen HeChtjeveelwaardeaanwatdeahnanakv rspe>? HetisaltUdeenfeeStalsopaeenverhaalⅦ m2 el. OnzekrantVnne> nooitdeexamenuitslagen. VeelvandeinwOnerSvandegrotestedenvoelenziChregehnatigbedreig. FrankstamPvoe evandri 丘 toenh # z # nzinnietkreeg. Indelaatstevij 仕 igjaarhebbenweheelwatwoordenaanhetengelsomeen ondanksdevn>dichtemist>an ehetvliegtuigveiig. Jeverdien jegeldveeltegemakkelijk $ Zei 叫 nvader. 迴 IkzoumetmeerreagerenoPalleswaternugezegdw I. BramstaI edemotorenreedmetgrotesnelheidweg TbenwenajarenmonzegeboorteplaatSterugkeerden bleekerheelwat 爬 randeⅡ tezi n. VaageensaanjeOpaofhijnOgSteedSpennenvemamel. NadatdepolitiedieCnmineleorgamsatie ntⅡnante had volgdeereent 叮 dvan langeprocessen. HetiseenalgemeenversCh 叮 nsel datmenzi ninboedeltelaag 爬 rzekem. Z 叮 Ⅶm e daterhaudegepleegdis. ⅨZouhetergprettigvinden alsz 叮 zichnietmetallesbem ei. Defamiliehee 仕 zichgelukkigoverdatwee 可 e ntferm. In1939vielendeDuitselegerSPOlenbinnen;daanneewasdeTweede wereldoorlog ntketen. WekondendieaVondnOgneteenkleinhOteIetjebereiken waarwe vemach en 理 wiezijnkinderenzoextreemverw 巴 n kanerlatersp tvankr 叮 gen. ZOalsDaandatprobleemVrw oi snapikhettenminste. Robbran evann1euwsgierigheidomtewetenwath # opz 叮 nve 叮 aardagzou kr#gen. GedurendedestrijdinVietnambetms endepart 叮 enelkaariederstuk egrond. DoorhetsleChteweerwaSz # nhelevakantieverga.

26 1A1s ehemstevigonderdrukzet be 岫 n hi weldath 叮 indeadministratieheer zittenknoeien 2 國4 D尸 J 乙 1 皿 m 哩巧旭叮圯19 Iedereenmmad edieman omdathijgemenestrekenuithaa1de. Hetduurdemetlangofhetgestoei m2 aaⅡ emeenvechtpartij. EennarCiSiseenbOlgewaSdatgemakke 坷 k 爬 rwi1de 坦 AlsdatblOndemeisjemaarevenindezongezetenhee 仕 爬 rⅧ zeal. IkwoudatjedieboekenhadbewaaI. H # maakteeenlel1jkevalmetz 叮 nhetseno m2 wrid ez 叮 nschouder. H 叮 doetteveelaansportenverwaaz1 os daardoorz 叮 nstudie. DeverkenningspatrouIemeI edatdevijandinaantochtwas. HUZouziChmetVweeI hebben alshjjeenspeietjescomputerbuzichhad gehad HetkomtregelmatigvoordatdeVvinkeheIdebedragenb 叮 CreditCardbetalmgen ve 洹 nd2r - A1SdedireCteurinlichtingenwIOverSOIiCitanten wen hijzichtotde re 企 renten DatannejOChzagerergverwaaIl s ujt. Diemedewerkerhee 仕 zichherhaaldelijkoverz 叮 ncoⅡega Sbeuaag wehaddenonsveelvandemeuwemethodevoorgesteld maardevrwadu e resultatenblevenuit. DereChtbankach egeentennenaanwezigomdeverdachtevrijtelaten. DebetOgerSwerdendoordepOlitieuitdezaalverwijdeI. Denk>emetdatZo nruziehemerg Pwi>n? menhi hoordedatz 叮 nmoederziekwas sp e ehijzichnaarhuis. JemoeteenSgoedOpdehandenvandegOOchelaarletten alshi>datkunstjeweer ve m2 n. Hetiszekernietgezonder zoalsiedereenzichdelaatstejarenv e. Hnrus emet voordathijdefbutgevondenhad. WezOudendatverhaaleChtmetge1 of hebben alshetnietdooranderen bevestigdwas. Alshijgeldnodighee 仕 veman hj eendeelvanzijneigendomnlen. DebevolkmgvanSriLankawerddOordevloedgolfCOmpleet ven mpel.

27 >2 wiebie ermeervoordezenogvuwelnieuwelaptop? HetwaSheelgEnantdatjuIieaChtermdeautozatentePr es envanhet lachen= BijeenkleineOperatiewOrdtdepati 色 ntplaatse 坷 kverd f. DeautObotStetegendewmkelpui waardoordenntvo komen 腔 rb 叮 ze werd. Dedoktervondhetgeengoedtekend 誠 detweebroert eszohoes en. JehebterlaterSpijtvan alsjenujetijdverspi1. DeMiSSiSsippim n uitmdegolfvanmexico Deveeboerenwerdverweten datzeveevoer 爬 rsprei endatbesmetwasmet hoimonen m > 已 之 3 IkmoeStb # dedokterlangwachtenenk medet 叮 dmethetlezenvaneen ti dsch m2. BegunStig dooreengoedeconomischkhmaatgroeideonzezaakvoorspoedig. DedieveggegingeenwarenhuiSbinnenen ntvreem eeendurespijkerbroek Hetgebeurtvaakdatjejevroegerevrienden mgr ei. DebadkamerZieternietuit;hetishetbestea1S]ehemOPnieuwbetege1. Pasopdat ejemetverw n aandies 叫 ker. JevoedSelwordtbeterve m2 eei alsjehetgoedkauwt. HetwaSbenauwdindekamer doordatomateweinig 皿 Ch e. Depati 色 ntiswelwatbedaaⅡ maarhjjistochnogonrustig. VoOrwehetindegatenhadden be1&m enweineenheelvreemdesituatie Ikhebeenhekelaandiejongen OmdathijaltijddegezeIgheidverst r. Alserstonnw e uithetnoordwesten isiedereeninzeelandopz 叮 nhoede. Jehebtmevroegereensverteld datjegeenharmg 皿 s e. Ikstaervan 肥 r 帥 e1 datjezovlugterugbent. IkwⅡdatjemenudevoⅡedigewaarheidve m2 e. vcrs 坷 mvanschrikbleefh1 staan JaSperbegOndetrainingheellangZaam maarnuⅦrsne1 h 叮 hettempo aanzienl 酊 k

28 12內Wedachteneengelmdtehoren maarhetbleekdatwehetonsverbee1 en. -Hetheefta1eenaanta1wekenmetgeregend zodata1lesveid I. =D尸 HetiseenpraChtigpaarddat>ebroerdaarberij. Tbendeeerstetelevisiesmdehandelkwamen kos enzeeenvennogen NadestOnnwa enveelwegenverspe dooromgewaaidebomen. A1SuOnShethodoget ezen zul1enwevoordereparatiezorgen. 7 DezepandenZullenmetbehulpvandehistorisChebOuwtekenmgenherb uw worden 8 OnZehondkwisPe1staaⅡ eenkwamvroli kblam2ndnaaronstoe. 9 HetiSvangroOtbelangvoOrdevolkSgeZondheiddatmenrattenverg 猷 ig. 1 HetgeruChtverbre 面 ezichdatdekoningmonzestadzoubezoeken. 皿 Vblgendeweekhebbenweeenpaardagenvn> waaropiedereenzichnual Vrheug. 12 A1shjjnumetdewa etoedrachtopdeproppenkomt isernogkansdatzehem ge1o f. Enkeledrama SvanshakeSpearez # n 爬m2i m. 14 VbordeemigrantennaarAustrali 色 gingen en ededokterzeintegenpokken. 15 HOewelhijzijntuinregehnatigbesPr ei wil1endeplantentochmeterg groe1en >6 H # verb1ij eonsmetdemededelingdatwemethemmeemochtennaarita1i 色. 叮咽HethoOfdbeStuurhee 丘 ditjaartwaalfkeervergade. 咱 Ikkanmoei1ijkgelOvendatjijmjjnvertrouwenbes 血 aam. m巫hetbevreem medatjenooitopreisgaat. 羽醞AlSikhetgoedbegr 卯 hee 丘 depolitiez # nverhaalaldiet # dalmetge1 f DieplastiCSChaaliSindeovenhelemaalvew nn. H 叮 hee 丘 a tijdsnelz 叮 ncommentaarklaaropalleswatergebeui. Hetlidl eheⅥgenkortet 叮 ddaamarommeldededonder. DoOrdeaanlegvannieuwebloemperkeniShetPlantsoenbuitengewoOn ver 行 i - 之 5 Jekuntbeterlangsdezeweggaan;dieandere 呵 ergom.

29 s o 皿 12 >4 > MetdezeklaChtenkanikweinigdOen,omdatnietkanwordenaangetOonddatze Opfe 並 enbems en. IkhebhemgevraagdOfhjjmeegaatnaardediscO maarhi>h u metvan dansen zegth# HetwaSdiewinterheelSleChtweer;b#naallemenSenhoeS enofwaren gnepeng. DoordelangdurigedroOgtewasalleSOphetland 爬 rdoz. JemoeteenSople 廿 enmethoeveelvuurhjjz 叮 nmenmgverdedig. DekapitemvanhetSChipwerddOOrz#nmannenbhndehngsgeh rzaam. Jemoethemeropwijzendath 叮 Z # nwerkbeter 爬 rdeei Ki>k daar1an neteenmeuwehelikopter. EriSheelwemigbelangStellingvOorhet 芷 est waaroveriedereenzichverbaas. DekoStbarevaaSlag 爬 rb 坷 zei opdegrond. onzetumwordtrondombegrens dooropenbaargroen Webegrepennietwaaromm # nbroerzozud 皿 e. HetiSonbegr 叮 pel 叮 kdatdegemeentedezeslechtewegnietverbete. DeOudezeeman1ei nadedoodvanz nvrouweeneenzaambestaan. DatiSdejOngendievroegerderedamefoldeIS 爬 rsprei e. Tbendebm1 sbars e probeerdenweeenboerenschuurtebereien. DevoorzitterkreegeenkomnkljjkeOndersCheidingenvoeldeziChdaarmeezeer vereei. 18Jehoe 丘 hetnognietoptegeven;watdachtjeeivana1sjejeverzoekeensanders verwo > e? 2E HetkomtregelmatigvoOrdatdemaandezonverduisteI. 正 rwijlzeleest brei Omapoppenklee 坷 esvoorhaarkleindochter. VraageenSwatdieopkopervOorIn1>nOudefietSbie. DiebankiSver deurdindezon ; ikdenkdatikhemmaaropnieuwbe 皿 ee. Tbenweemdeli>keenhuiSkregen nch enwehethelemaalnaaronzesmaakin NognOoithebikzOnaardevakantieverlang. onshuisbranddehelemaaluit ; gelukkigverg e edeverzekenngsmaatschapp 叮 deschade

30 > z2已 回4-EenmuSbr e gewoonli>kdriemaalper>aar 巴 IederjaarwordteengrOotdeelvanEgyPtedoordeN # l Ⅷr 亟 ooⅡn. AlSzwavelzuurmetwaterverdun moetwoiden moetjehetzuurmhetwater gietenenmetomgekeerd Detelevisieb 叮 deburenstaatzoharddathijaⅡes v 巴 r 帥 em. DehulPdieh kreeg ve 血 ch ezi nwerkaanzienljjk Het>deme dapperevolkwerddooreenovennacht Vme1dig. Jemoetmetdenkendat 坷 jebedoelingenmetd rgr n. Tbenh # zichaa 皿 ne e heegh 叮 debaandirect. HetduurtnOgeent 叮 dje voordatjevoldoendegeld 爬 rdien omvoorjezelfte ZOrgen Heb 叮 meverteld datmn ategenwoordigpaardrij? Tbenweopanaardetrembrachten 亡 ad enweeentaxitekri gen. ErwaSeenmoOieZomervoorsPe> maarhetregendebijnaelkedag. Derozenbl#venveelmooier alsjezevastbin. MaandenlangwerderdoOrdeafgevaardigden ndeihandel maarzonder resulaat omdathetwaternogvoortduiendsteeg v>uch edebevolkingnaarhoger gelegenplaatsen. Dath 叮 biipromotietelkensgepasseerdwordt,Ⅷrb 洫 er hem. TbendeChefonsmhetvoorbiigaaneen mipoog egaf; 咋 Ⅱmoe enwealdatwe eengratificatiehegen. JemoetmaarHinkafdingen wantdiekoopman vemaag alt 叮 d. ErZalwelgeenweldenkendmenStevindenz 叮 n diezo nlaffedaadniet verafschiw InhetbeginvandeZeventiendeeeuwwerdAmSterdamnogdoorAntwerpen v 巴 Ⅱvleugel. wekondenomhenfzevenmeteenstoptremgaan maarwewach enlieveropde Sneltrein dieeenkwa 朮 ierlaterve m2 rok. Hetw0rdttijd datjejekamerweereensverander. Hetraadslidwen ealz 叮 nargumentenaanomdeveigadermgteovertuigen. HeemSkerkenBarentsZhebbenOpNOvaZembla v 巴 rwintei. HetiSjammerdatdiehogeboomonzeheletum 叮 erschaduw

31 12 Dieleraar verh Ⅱ hethuiswerkalt # dschii 丘 elj k. 凸4=Ikzougraagwillenwetenwiedeziekenu 爬 m1eeg. DBevreem hetje datwemetmetdatplanmstemmen? UitgeStrektegebiedenwerdendoorhetwatervandeInduS ve 蹈位 m. DeHunnentrokkenophunklemepaardjesEurOpabinnen en 咋 rw es enalles wathunvoordevoetenkwam DeanestantverweerdeziChhe 世 ig maarwerdtochdoordepoljtie venneesteⅡ. 78GrOtehoeveelhedentabakgmgenvedoIenb 叮 debranddiemhetpakhuisw e e.9malsjezulkedingenzegt vindikdatjediscriinineer. 皿mVeesbraa meninboterofmargarme. 叼哩wewarenbl 叮 datweeencafeetjezagen wantwe 咋 rsmach envandorst HetConCertvielzOindesmaal<dathethPTh gh> moestworden. IkwIdedatzediebOekeneenstemgbrad en! HethadfIinkgestonnd;debOOmvoorOnshuiswasdoordewind ntworte>. JemoeteenSople 廿 enhoediemaniederargumentvanzijntegenstanders omzeniw. Ineenopenhaardbran menhetlie 允 tbeukenblokken Dievraag 爬 nompe1 me;magiknogeensoverdiekwestienadenken? HetContractligtklaar;deSeCretareSSevraagtOfhetal nderteken moet worden. HebjejemetveIeel toenjezolangmoestwachten? WehaddenonzesChaatsenmetvaSelinemgesmeerdomtevOorkOmendatze venoes en Smds>ouwvadervOorzitterisgeworden ntp1 mhetbestuurveelmeer activiteiten. wi1jemeookverteienwatjevanjesa1aris verh u? menschipholvanwegehetslechteweerwasgesloten 1an enwemduitsland. H 叮 geh S ezichveelmoeiteomziindoeltebereiken. wat 爬 rbee jijjewel;jehebthiermetsoverteverteⅡen. Ikvieldoorderuitvandeseneenverw n emeaandeglasscherven

32 1wehoefdengiSterennietzovrOegophetvliegveldtezijn)omdatzehettoeSteluit ussabonpaslaatmdemiddag 爬 rwach en. 2PaSOpOpa dathetfeestjemetteveel 妮 nn ei! 3welkemiddelenweOokaa>nwen en weslaagdenermetindeautoweeropgang tehijgen. 4DeCi fersvoorhetfinanci 台 leoverzichtzijnaandejaarrekemngvanvorigjaar 並 l Ⅵ - 5Zalikjehelpenalsjedebadkamerbetegel? 6V.. mⅣvegedehogeclaimsberaa deleidingvandeverzekermgsmaatschapp ZiCh overdenieuweprenues 7OnZeburenhebbenziChoverhetZwervendepOesje ntfcm 8DeparaChutiStSPronguithettoestelenvOeldeeenSChok.. hetvalschermhadzich 盯 tp1oo. 9HetvOlkOmenverwoes elandhee 仕 nuweereenbloeiendeeconom1e. 1oTbenm 叮 nvriendhiergeenwerknaarzijnzinkonkri gen hach eh 叮 te enugreren. uhijiservano 爬 rtuig dathi z 叮 nexamenmeenkeerhaalt. 皿 Waaromantw oⅡ jebroernietalsikhemeenmailt estuur? 13AlsjeOpaOpz npraatstoelkreeg we ehj uitoverzunavontu en. >4VbOrdathijhetoudehekverwijdeI zorgthijeivoorhetmeuweklaartehebben. 15DatraadslidiSergbetIOkkenbijOnderwijS ; hns 呵 methartenzielvooronze nieuweschool. 16Tbenhetwatbeterweerw 巴 rd Plan ehjjboⅡenmzuntum. 17Nadatdekamersontruim waren kondebehangermetzjjnwerkbeginnen 8HetiSbeterdatjevnendinjebe 叫 dandatzejebe daagt. 19Hethee 仕 wellanggeduurd maarnuhee 丘 hj OnSz 叮 nplannenvoordevakantie ntv uw. 2oJekOnhethemaanziendath1jaltUdzwarearbeidVnich e. 21HetisverpliChtdatiedereenZ 叮 nauto 呃 mekez omdatwewidenwetenwaardevoszijnholhad bespie enwehemgerujmeti>d. HetisduidelijkdatpekeldelakvanjeautouiteindehjkbeSchadig 理 JemoetwelgOedoplettenalSjeeenautObestuuZ. 25HetruimteonderZoekhee 仕 ZiChdelaatstedecenn1ageweldig mwi ke1.

33 4= 己M 叮 nmoederbeweerta 呵 ddatmijnbroernaarzunopaaaⅡ. 2DeStormm2Ch } einhetwestenvanhetlandenormeschadeaan. HOewelveeldingentegenhempleiten hee 仕 h # zijnschuldalt # d mken IkbenbenieuWdwaternuweergebeuI. Hetbevreem eons datannemieknietophetfeestwasuitgenodigd. DedOkteradDehetwaarSChijnl kdatdepati 台 ntnadeoperatieweergoedzou kunnenlopen. 67 HetiSmeeenraadselhOehijmezoongemerktmj>nvulpenheeftomfutsel. omdatderesu>tatennietaanonzeverwachtingenbeamwooi en voerdenwe eenanderewerkwijzem 8 Degev>udN ebewonersvanhetbeschotendorpwerdendoorhetrodekruis OPgevangen 9 1 皿 Jemagmjjnfietsvandaagwelgebruiken maarpasopdat>ehemnietbeschadig. Memgeenbe 叫 e Omdatjjjmdegelegenheidbentnaarhetbuiten1andtegaan. HetgedenktekenvoordeSlaChtoffersvandeIampwordtdOOrdeburgemeeSter nt1>i>> - >2 哩 15.1menMaxhetgrOtenieuwSvemam haas ehijzichnaarhuis. SommigemenSenhebbenmdeoorlogkapitalenverdien Deaangeredenmanb1 e ehevig. lviijnmoedermaaktzichemstigez0rgen omdatmijnzuszichzoveelvrijheden ver on of HetiSnognietZekerdatm1>nbIoerdiefunCtieaanvaaI NadatdeboergeStorvenwaS ve 叩 ach ez 叮 nvrouwdelander en. NuJanSenz # nhuisnietaandegemeentewilverkopen Zalhetwel m2eigen worden. wieheerjeverteld datmunopapostzegelsverzame1? mender 叮 kevrouwhoordehoehchtzinnighaarneefwas hee 仕 zehem merf 口 HetkomtregelmatigvoordatmenhetbelangvanhetinStandhOudenvande natuurmi m2. HetwOrdttUddatdeOverheidanderemiddelenaanwen OmhetverkeerOPde wegvei1igertemaken. Ikgeloofnietdatiemandjeindezevermommmghe 血 en. Zijngezondheidwas ndermhjn doorovennatigalcoholgebruik. 16 叮圯

34 1HetgrOteaanta1ongelukken 爬 r ntⅡus edeovemeid zodaterplannenwerden gemaaktvoormeerveiligheid 2A1Sjeeenaf2etgebiedverlorenhebt kanhetveeltjjdkostenvoorjediemarkt herover. 3VvemisgundenhemdiereiSnaarBonairemet maarwebe 叫 enhemwel. 4Mjjnzus nde m2 ekeⅡl altijdmethaarmei 可 esnaam. 5Dehondblaft ; ikgeloofdath 叮 omaadbespeur 6wieSoIiCiteert wordtvaakdooreencommissiebe rdee1. 7HoeweldelabOrantinhetlaboratoriumdegrOOtStmogelijkenauwkeurigheid be 亡 ad e maaktehiitochafentoefbuten 8opaherinneZ zichzijntiouwdagnogalsdedagvangisteren 9HijdaChtdatweZ 叮 nbedoelingenmetd rgr n en maarhijvergistezichlelijk 1 KoeieneteneerSteengrotehoeveelheidgraS datlaterhe 遮 auw moetworden. 皿 A1SdetakkenvanfTuitbOmenteZwaarbeladenZi n ndersteun detelerze. 2weeSvoorziChtigmetdiejongen wantll1 misle je. Wezi>ndelaatSte>aIenergVmen metmooiezomers. 14Hetheeftmeverbaas daternietnogmeerslachtofferszungevallenb 叮 die aanslag 15IkkanjealleenhelpenalSjemevO>kOmenVm uw. 6WebraChtendefeestdagendoorb # m 叮 noom dieonsopeenheerljjkkerstdiner veigas e 17DeSoldaatZouwelgeh maam hebben alsdesergeantmaarmetzogesnauwd had. Dekrantme> daternahetcnsisberaadweeronlustenz#nuitgebroken. vorigjaarbr e eereenroodborstjemonzetuin. HetdoetmemiedergevalgoeddathijzUnfouterken. DevrOegereminiSterbenee tegenwooidigeenhogefunctiebijdeeuropese COmmiSSie. 2 巴 T 叮 densdekerstmarktvemch emenhetpleinmetdmzendenlamp es. 巴 3NadatweeentijdOverdePr 叮 S ndemande hadden!kwamdekooptochnog totstand. 24HOudnuOpmetdatgestOei;StrakS m2 aaz hetmruzie. DelOOdgieterheeRhetdakherste> ;nuzalhetwelnietmeerlekken

35 2冗 = 勻= U9 1 皿 12 > > Degemeem2eraadheeRdeverdienStenvandeZewethOuderjarenlangmisken.1A1sjemeenbOsloopt moetjegoedoppassendatjemetverdwaa. DOOrdeStOnnisdiemooieoudeboom ntw 朮 e1. HetiseengoedegewOontevanjedatjehetgeleerdeafentOeheⅡhaa. Mijnbuunnanbrei zijnzaaka1weeruit. HetiSOma SgewOontedatzedeboodSChaPPenOPdOnderdagbeste>. DeEuropeSemarktwordtweerov 巴 rs 位 oom metgoedkopechineseproducten. DeonderhOudSmOnteur lie edemachinerievanhetgemaal. NadatweeenpaaruurStevigdOorgelopenhadden ms enweeenpoo 可 euit. AangezienergeenspOrenvanbIandStiChtmgz 叮 naangetroffen ver nderstem debrandweerdatdebranddoorbroeiiso m2 staan DezeZandbankenzUnberucht : daar 亟 an menigschip. wehaddenafgesprokennaarzwitserlandtegaan enaldusges 血 e e. DieFranSmanVn edeheledagmetzijnkoopwaarlangsdecampmgs. DehuizendiedOordebrandvemieldwerden!z 叮 nnuherbouw men 呵 mflorencewaren 1ei eneenpaarstudentenonsrond NadevergadenngwordtbekendgemaaktwiedesolliCitatiecommiSSieben em IkweethOehjjerOverdenkt maarzijnuitlegbevredig memet. Jemoetgoedbegrijpendatdebaasgeentegenspraakd 皿 IkdenkdatikdieslagZmvOOrdepr#svraagmzen TbendeinbrekersmerktendatzegevOlgdwerden veihaas enzehunvlucht. K keensvvatleuk zehee 仕 eenfotovandebabynaaronsgemai. Iedereengingkijken toenereenhelikopterophetsportteirem1:m e. HoekomthettoChdatjezovaakvanwOOnplaatSverandeI? Hetbevreem me datwenogmetsvanhemgehoordhebben Omdath#bi>nadOorz#nvakantiegeldheenwas vemach eh#ineengoedkoop hoteietje

36 12 Hoekom eerbijdatjenietbeterkunt;je 咋加 ee hetjemaar. Voormijnbroerdiebaanaa ⅣaaⅡ e infonneerdehj naardefinanci 色 le voon>itzichten. 34 Ikbenervanovertuigd datniemandjezoherken. Ikvindhetnietergevenmetjeopatepraten alsh#maarnietweeruitwei over Z 加 hobb 叭 ErtrokeenCyCloonoverAruba dieenonnesclladeaanzich e TbenikmdemOe 叫 khedenzat hebikhemaanz 叮 nbeloreherinnez. Demimstervennoe datdeeconomieditjaarweerzalaantre>d<en. Berem>evOoropdeverkiezmgenenneemeengoedkoOpproembonnementop eendegelijkek ant. MenverweetvroegerdewerkgeveIS!datz 叮 hunwerknemers m2 bui en. JeweetmethalfwatdetelevisievoorOnSbeteken. 皿 s HijdaChtdatwenietmerktendathjjOnSmisleme. Webrach enhetmetopomterugooktelopen dusnamenwedebus. DestaatsseCretanSmOetziChdewaagsteⅡen.. Ge1 f deburgernogmhet mi>ieubeleid? welkegekhee 仕 jouwautozobeschadig? Dedi ecteurui eziintevredenheidoverdemanierwaaropwi het 企 esthadden georganiseerd. Vbrigemaandverzoch en 呵 uookalomdehuurtebeta1en. EengrOtetroepenmaChtbevrij ekuweitvandebeze 仕 mg. Eeneksterhee 仕 datmerelnest1eegger f. DekIantmeldt dathetkabmetbinnenkortoverdemeuwewetberaads1aag. werkalt1jdzonauwkeungmogelijk datbeh e jevoorfouten. Dieventhee 仕 onsveelschadeber ken duseenschadeclainlishierzekerop Zijnplaats. IkbenbenieuwdwatvoOrPlannetjehi nuweerberaam hee 仕 ofditwelofmetgebeuⅡ isafhankel 叮 kvandegoedkeurmgvandedirectie. menzijnogmaarnetopdeacademiezat mui ezqaluitdoororganiserend tale m2. AⅡeendoOrZwared 叮 kenkunnenonzepoldersafdoendebeschenn worden.

Wissenschaftlich Einführung Einführung - Einleitung Hindi इस न ब ध म म... क व षय म व श ल षण करन च हत /च हत ह. Allgemeine Einleitung einer Arbeit Niede

Wissenschaftlich Einführung Einführung - Einleitung Hindi इस न ब ध म म... क व षय म व श ल षण करन च हत /च हत ह. Allgemeine Einleitung einer Arbeit Niede - Einleitung इस न ब ध म म क व षय म व श ल षण करन च हत /च हत ह. Allgemeine Einleitung einer Arbeit In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren इसक उत तर हम म ल ग जब

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Videha_15_03_08_Tirhuta.docx

Microsoft Word - Videha_15_03_08_Tirhuta.docx वद ह 15 म च र 2008 वष र 1 म स 3 अ क 6 1 ए ह अ कम अ छ:- 15 म च र 2008 वष र 1 म स 3 अ क 6 1. श ध ल ख: म य न म क इ तह स ब ध (आ ग ) 2. उप स सह ब ढ़ न (आ ग ) 3. मह क मह भ रत (आ ग ) 4. कथ ( इव ड) 2 5. प ग मक

अधिक जानकारी

Microsoft PowerPoint - presentation for meeting with CM Sir.pptx

Microsoft PowerPoint - presentation  for meeting  with CM Sir.pptx उ तर ख ड आव स य अ म ड़ व व व य लय, थ मकत ए एव य जन ए व व य लय क थ मकत यह ह क उ तर ख ड र य क स म जक सर क र एव आव यकत ओ क य न म कर क शल एव उ य मत वक स क प य म चल य ज ए वत म न म म लभ त स स धन क अभ व म सभ य

अधिक जानकारी

क प न टर फमर व कर ( स भल कन स ट रक सन) इन ट मर डएट ट र ड ट स ट नम न प रय ग त मक प र पत र 此文件關於木模板工 ( 土木工程 ) 中級工藝測試考題 如有需要索取此文件的中文版本, 請致電 與香港

क प न टर फमर व कर ( स भल कन स ट रक सन) इन ट मर डएट ट र ड ट स ट नम न प रय ग त मक प र पत र 此文件關於木模板工 ( 土木工程 ) 中級工藝測試考題 如有需要索取此文件的中文版本, 請致電 與香港 क प न टर फमर व कर ( स भल कन स ट रक सन) इन ट मर डएट ट र ड ट स ट नम न प रय ग त मक प र पत र 此文件關於木模板工 ( 土木工程 ) 中級工藝測試考題 如有需要索取此文件的中文版本, 請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡 This document related to mock test paper

अधिक जानकारी

1 इल क ट र नक म क नक ( य र ) स म टर IV समय: 3 घ ट अ क: 150 न ट: सभ प र न क प रय स कर सभ प र न सम न अ क क ह इस पत र म न ग टव म कर ग क ज त ह प र य क गलत

1 इल क ट र नक म क नक ( य र ) स म टर IV समय: 3 घ ट अ क: 150 न ट: सभ प र न क प रय स कर सभ प र न सम न अ क क ह इस पत र म न ग टव म कर ग क ज त ह प र य क गलत 1 इल क ट र नक म क नक ( य र ) स म टर IV समय: 3 घ ट अ क: 150 न ट: सभ प र न क प रय स कर सभ प र न सम न अ क क ह इस पत र म न ग टव म कर ग क ज त ह प र य क गलत उ तर क लए 25% अ क क क ट ज एग सह उ तर क चयन कर : 1.

अधिक जानकारी

第 41 卷第 6 期北京体育大学学报 Vol 41 No 年 6 月 Journal of Beijing Sport University Jun 比赛中不同水平篮球运动员三分跳投动作特征比较研究 杨宗青 1 ꎬ 米靖 2 ꎬ 张承毅 2 ꎬ 万祥林 2 3 ꎬ 刘转青

第 41 卷第 6 期北京体育大学学报 Vol 41 No 年 6 月 Journal of Beijing Sport University Jun 比赛中不同水平篮球运动员三分跳投动作特征比较研究 杨宗青 1 ꎬ 米靖 2 ꎬ 张承毅 2 ꎬ 万祥林 2 3 ꎬ 刘转青 第 41 卷第 6 期北京体育大学学报 Vol 41 No 6 2018 年 6 月 Journal of Beijing Sport University Jun. 2018 比赛中不同水平篮球运动员三分跳投动作特征比较研究 杨宗青 1 ꎬ 米靖 2 ꎬ 张承毅 2 ꎬ 万祥林 2 3 ꎬ 刘转青 (1 湖南师范大学 ꎬ 长沙 410081ꎻ2 北京体育大学 ꎬ 北京 100084ꎻ3 贵州师范大学

अधिक जानकारी

Microsoft Word - monthly tips for dairy farmers_HIN_

Microsoft Word - monthly tips for dairy farmers_HIN_ जनवर म ह म पश धन स ब धत क य ख र-म ह र ग क बच व क ट क लगव य प ट क क ड़ क दव ई नय मत द बछड़ क ब ल बन न क लए 6 म ह क आय क ब द ब धय करव य द ध पश क थन ल र ग स बच व क उप य कर पश ओ क स फ व त ज प न पल य पश ओ क बछ

अधिक जानकारी

HDPOSsmart क Client Server (CS) क क इन सस ट ल कर? HDPOS smart Tutorials HDPOS Smart कई बह त स र व शषत ओ क स थ आस न स उपय ग ककय ज न ल बबलल ग, इन टर, और

HDPOSsmart क Client Server (CS) क क इन सस ट ल कर? HDPOS smart Tutorials HDPOS Smart कई बह त स र व शषत ओ क स थ आस न स उपय ग ककय ज न ल बबलल ग, इन टर, और HDPOSsmart क Client Server (CS) क क इन सस ट ल कर? HDPOS Smart कई बह त स र व शषत ओ क स थ आस न स उपय ग ककय ज न ल बबलल ग, इन टर, और ख त ह क प रब धन करन ल स फ ट र ह ज 30 द न तक मफ त पर क षण क ललए उपलब ध ह

अधिक जानकारी

U;wfDy;j ikoj dkjiksjs ku vkwq bf.m;k fyfevsm ¼Hkkjr ljdkj dk m e½ jkorhkkvk jktlfkku lkbv UkkfHkdh; izf k{k.k dsunz Mkd&v.kq kfdr] fiu& ok;k&dk

U;wfDy;j ikoj dkjiksjs ku vkwq bf.m;k fyfevsm ¼Hkkjr ljdkj dk m e½ jkorhkkvk jktlfkku lkbv UkkfHkdh; izf k{k.k dsunz Mkd&v.kq kfdr] fiu& ok;k&dk U;wfDy;j ikoj dkjiksjs ku vkwq bf.m;k fyfevsm ¼Hkkjr ljdkj dk m e½ jkorhkkvk jktlfkku lkbv UkkfHkdh; izf k{k.k dsunz Mkd&v.kq kfdr] fiu&323303 ok;k&dksvk ¼jkt-½ Nuclear Power Corporation of India Limited

अधिक जानकारी

Layout 1

Layout 1 Exd ऑप ट कल ब म स म क ड ट क टर उपय गकर त ग इड HI 1. वर णन यह Ex d ऑप ट कल ब म स म क ड ट क टर व स फ टक व त वरण म आग क पत लग न क ल ए उपय ग म ल य ज त ह इसम एक म नक क ट र लर ह त ह, ज ख रदर, आग / ध ल स स रक

अधिक जानकारी

ह द प तक 070 सम च र म डय, प क रत और क शन 1. गज भय, भ कर, स प. म कन यक म क शत ड. भ मर व आ ब डकर क स प दक य (सन 1920) / स प दक एव अन व दक: भ कर गज भय. -

ह द प तक 070 सम च र म डय, प क रत और क शन 1. गज भय, भ कर, स प. म कन यक म क शत ड. भ मर व आ ब डकर क स प दक य (सन 1920) / स प दक एव अन व दक: भ कर गज भय. - ह द प तक 070 सम च र म डय, प क रत और क शन 1. गज भय, भ कर, स प. म कन यक म क शत ड. भ मर व आ ब डकर क स प दक य (सन 1920) / स प दक एव अन व दक: भ कर गज भय. - द ल : आर.क. प लशस, 2018. 128 प.; 22 स.म. ISBN : 978-93-86818-21-8.

अधिक जानकारी

Umschlag_2013•••.indd

Umschlag_2013•••.indd FREDinserat.indd 1 30.09.09 08:59 A R T INER M I W S mme: 2cm x 2cm ~ ACHTUNG! WARNING! ATENCION! AVERTISSEMENT! ATTENTIONE! ATENÇAO! DE MESIO! WAARSCHUWINGEN! ADVARSEL!! VY STRAHA!! OPOZORILO! UWAGA!

अधिक जानकारी