Tribhuvan University

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Tribhuvan University"

प्रतिलिपि

1 Program = ngineering (CT) Year = I Part = I Class nd = Class Start = Group Final xam Start = pplied Mechanics [L] Physics [L] (P) Physics[T] (GS) Math I[L] (CMP) Math I [L] (CMP) Programming I[L] Physics [L] (P) Math I[L] (P) asic lectrical [L] Math I [L] (GT) pplied Mechanics[T] Programming I [P] (N+ S + U ) Lab 2 asic lectrical [T] Math I [L] (S) Physics [L] (GS) Programming I [L] Physics [L] (GS) pplied Mechanics[L+T] asic lectrical [P] Physics [P] (P + CG + GS) FI ngineering Drawing [L + P] asic lectrical [L] Lecture oom 8 N=Nischal dhikari = iddhi. ajracharya GS = ssoc. Prof. Dr. Ganesh. Shrestha S=ibha Sthapit = Prof. Dr. inod. hattarai JG = Jagdish Gyawali U=rjun Upadhyaya P = ssoc. Prof. hem N. Poudel GS = ssoc. Prof. Dr. Ganesh. Shrestha S = Prof. Dr. al. Sapkota G = abindra Gajurel TP= Tej inod Panday MJ = Mukesh umar Jha = run umar handari S=Shekhar ryal S = idur Shrestha GT = Dr. Gyan. Thapa P=Purnima dhikari J = ishor Jnawali CG = Chhabilal Gnawali S=Shekhar ryal

2 Program = ngineering (CT) Year = I Part = I Class nd = Class Start = Group Final xam Start = pplied Mechanics[L] Physics[L] Math I[L] Math I[L] Programming I (P) (CMP) (CMP) [L] Physics[L] (P) asic lectrical[l] Math I[L] (GT) Physics[T] (P) Math I[L] (JG) Programming I [L] Physics[L] (GS) asic lectrical [P] Math I[L] (P) pplied Mechanics[T] Physics[L] (GS) ngineering Drawing [L + P] pplied Mechanics[L+T] FI Programming I [P] (N + S + U ) Lab 2 asic lectrical[l] asic lectrical[t] Physics [P] (P + CG + P) Lecture oom 8 N=Nischal dhikari = iddhi. ajracharya GS = ssoc. Prof. Dr. Ganesh. Shrestha S=ibha Sthapit = Prof. Dr. inod. hattarai JG = Jagdish Gyawali U=rjun Upadhyaya P = ssoc. Prof. hem N. Poudel GS = ssoc. Prof. Dr. Ganesh. Shrestha S = Prof. Dr. al. Sapkota G = abindra Gajurel TP= Tej inod Panday MJ = Mukesh umar Jha = run umar handari MD=Mahendra raj Dhital S = idur Shrestha GT = Dr. Gyan. Thapa P=Purnima dhikari J = ishor Jnawali CG = Chhabilal Gnawali S=Shekhar ryal

3 Program = ngineering (CT) Year = I Part = I Class nd = Class Start = Group C Final xam Start = Physics(L) (CG) asic lectrical [L+T] Math I [L] (PP) asic lectrical [P] Physics(L) (P) Comp. programming (L) pplied Mechanics (T) S Math I [T] (P) asic lectrical [L] Physics [P] P +GS+P ngineering Drawing [L + P] Physics(T) pplied Mechanics (L+T) (P) S Comp. programming (P) N +Ph + DP Lab 1 FI Math (L) (JG) Math I [T] (JG) pplied Mechanics (L) S Comp. programming (L) N Lecture oom 9 N = Nischal dhikari = iddhi. ajracharya = run umar handari Ph = iswas Pokharel = Prof. Dr. inod. hattarai GT = Dr. Gyan. Thapa DP=Durga Pd. hatiwada P = ssoc. Prof. hem N. Poudel TP= Tej inod Panday S = Prof. Dr. al. Sapkota G = abindra Gajurel MD =Mahendra aj Dhital MJ = Mukesh umar Jha GS = ssoc. Prof. Dr. Ganesh. Shrestha P=inod Pandey S = idur Shrestha CG = Chhabilal Gnawali P=Purnima dhikari J = ishor Jnawali JG = Jagdish Gyawali S=Shekhar ryal

4 Program = ngineering (CT) Year = I Part = I Class nd = Class Start = Group D Final xam Start = Comp. programming Physics(L) Physics(T) asic lectrical (L) asic lectrical [L] (CG) (CG) [T] asic lectrical [P] Comp. programming (P) N +Ph + DP Lab 1 pplied Mechanics (T) S Physics [P] P+CG+GS Math I [L] (PP) asic lectrical [L] Physics(L) (P) Math I [T] (P) ngineering Drawing [L + P] pplied Mechanics (L+T) S FI Math (L) (JG) Math I [T] (JG) pplied Mechanics (L) S Comp. programming (L) Lecture oom 9 N = Nischal dhikari = iddhi. ajracharya = run umar handari Ph = iswas Pokharel = Prof. Dr. inod. hattarai GT = Dr. Gyan. Thapa DP=Durga Pd. hatiwada P = ssoc. Prof. hem N. Poudel TP= Tej inod Panday S = Prof. Dr. al. Sapkota G = abindra Gajurel MD =Mahendra aj Dhital MJ = Mukesh umar Jha GS = ssoc. Prof. Dr. Ganesh. Shrestha P=inod Pandey S = idur Shrestha CG = Chhabilal Gnawali P=Purnima dhikari J = ishor Jnawali JG = Jagdish Gyawali S=Shekhar ryal

5 Program = ngineering (CT) Year = II Part = I Class nd = Class Start = Group Final xam Start = Digital Logic [P] Digital Logic[L] Object Oriented Programming[L] (Dr. DP + ND + DLS) () (Dr. DP) (DS) lectronics Lab 5 Theory of Computation[L] (Dr. S) () lectromagnetics[l] (S) lectromagnetics[t] (S) Object Oriented Programming[L] (DS) lectric Circuit Theory[L] (PS) (GJ) (SM) lectromagnetics [P] (S + CSS + Y) lectronics Lab 2 lectronic Devices & Circuits [P] (JM + L + SJ) lectronics Lab 3 lectric Circuit Theory[L] lectric Circuit Theory [T] lectronic Devices & Circuits[L] (JM) lectronic Devices & Circuits[T] (JM) lectric Circuit Theory [P] ( or ) (LTNT Week) lectronic Devices & Circuits[L] (JM) () Object Oriented Programming [P] (DS + S + ) Lab 2 FI Digital Logic[L] (Dr. DP) lectromagnetics[l] (S) Theory of Computation[L] (Dr. S) Theory of Computation[T] (Dr. S) Lecture oom 6 Dr. DP = Dibakar aj Pant L = mrit Lal anjitkar VP = Dr. Vinod Parajuli ND = Nripa Dhoj hadka SJ = Suresh Jha Y= am kbal Yadav DLS = Deepak Lal Shrestha S= ibha Sthapit = ikal adhikari Dr. S = man Shakya SM = Prof. Dr. Shailendra. Mishra = nila kansakar DS = Daya Sagar aral SG = Dr. Santosh Ghimire GG = Gyanendra Gurung CSS = Chaitya Shova Shakya PS =Pradip Shah = run umar handari JM = Jitendra umar Manandhar GJ = Prof. Dr. Geeta hakta Joshi S=Surendra hadka

6 Program = ngineering (CT) Year = II Part = I Class nd = Class Start = Group Final xam Start = Object Oriented Programming [P] Digital Logic[L] Object Oriented Programming[L] (DS + S + ) () (Dr. DP) (DS) Lab 2 Theory of Computation[L] (Dr. S) () lectromagnetics[l] (S) Object Oriented Programming[L] (DS) lectromagnetics[t] (S) lectric Circuit Theory[L] (PS) (GJ) (SM) lectromagnetics [P] (S + CSS + Y) lectronics Lab 2 lectronic Devices & Circuits [P] (JM + L + SJ) lectronics Lab 3 lectric Circuit Theory[L] (PS) lectronic Devices & Circuits[L] (JM) lectric Circuit Theory[T] lectric Circuit Theory [P] ( or ) (LTNT Week) lectronic Devices & Circuits[L] (JM) () Digital Logic [P] (Dr. DP + ND + DLS) lectronics Lab 5 FI Theory of Computation[T] (Dr. S) Digital Logic [L] (Dr. DP) lectromagnetics[l] (S) Theory of Computation[L] (Dr. S) lectronic Devices & Circuits[T] (JM) Lecture oom 6 Dr. DP = Dibakar aj Pant L = mrit Lal anjitkar VP = Dr. Vinod Parajuli ND = Nripa Dhoj hadka SJ = Suresh Jha Y= am kbal Yadav DLS = Deepak Lal Shrestha S= ibha Sthapit = ikal adhikari Dr. S = man Shakya SM = Prof. Dr. Shailendra. Mishra = nila kansakar DS = Daya Sagar aral SG = Dr. Santosh Ghimire GG = Gyanendra Gurung CSS = Chaitya Shova Shakya PS =Pradip Shah = run umar handari JM = Jitendra umar Manandhar GJ = Prof. Dr. Geeta hakta Joshi S=Surendra hadka

7 Program = ngineering (CT) Year = III Part = I Class nd = Class Start = Group Final xam Start = Organization & rchitecture [P] (Prof. Dr. SS + P +P ) Software ngineering [L] Graphics[T] Lab 1 (Dr.S) (V) Instrumentation II [P] (S+ S + N) lectronics Lab 4 Organization & rchitecture [L] Data [L] (Dr. N) Data [T] (Dr. N) Software ngineering[l] (Dr.S) Probability & Statistics[L] Software ngineering[t] (Dr.S) Probability & Statistics[L] Data [P] (Dr. N +_N+ Y) lectronics Lab 2 Software ngineering [P] (Dr.S + P+SP ) Lab 4 nglish II [P] (Y + SJ + Y) nglish II [T] (SJ) Probability & Statistics [L + T] nglish II[L] (VY) nglish II [L] (VY) Graphics [L] (V) Graphics[L] (V) Instrumentation II[T] (S) Instrumentation II [L] (S) Graphics [P] (V + + SP) FI Organization & rchitecture [L] Organization & rchitecture[t] Data [L] (Dr. N) Instrumentation II [L] (S) nglish II[L] (VY) Lecture oom 4 Prof. Dr. SS = Subarna Shakya Dr. N = Nanda ikram dhikari S= anju umari Shiwakoti N = amal Nepal P=umar Prashun P=iswas Pokharel V = nil Verma S=nand.Sah PP = Prof. Pustun Pradhan SS = Sajana Shakya Y = Prof. aj umar Yadav = ameshwor aj ryal DJ = ajesh Dhoj Joshi Y=am kbal Yadav

8 Program = ngineering (CT) Year = III Part = I Class nd = Class Start = Group Final xam Start = Organization & rchitecture [P] (Prof. Dr. SS + P +P ) Lab 1 Data [T] (Dr. N) Software ngineering [L] (Dr.S) Instrumentation II [P] (S+S + N) lectronics Lab 4 Organization & rchitecture [L] Data [L] (Dr. N) Software ngineering[l] (Dr.S) Probability & Statistics [L] Probability & Statistics[L] Software ngineering[t] (Dr.S) Data [P] (Dr. N + N + Y) lectronics Lab 2 Software ngineering [P] ( Dr.S + P +SP ) Lab 4 Graphics [P] (V + + SP) Lab 4 Probability & Statistics[L + T] nglish II[L] (VY) nglish II[L] (VY) Graphics[L] (V) Organization & rchitecture[t] Graphics [L] (V) Graphics [T] (V) Instrumentation II[T] (S) Instrumentation II[L] (S) nglish II [P] (VY + Y + Y) nglish II[T] (VY) FI Organization & rchitecture[l] Data [L] (Dr. N) Instrumentation II [L] (S) nglish II [L] (VY) Lecture oom 4 Prof. Dr. SS = Subarna Shakya Dr. N = Nanda ikram dhikari S= anju umari Shiwakoti N = amal Nepal P=umar Prashun P=iswas Pokharel V = nil Verma S=nand.Sah PP = Prof. Pustun Pradhan SS = Sajana Shakya Y = Prof. aj umar Yadav = ameshwor aj ryal DJ = ajesh Dhoj Joshi Y=am kbal Yadav

9 Program = ngineering (CT) Year = IV Part = I Class nd = Class Start = Group Final xam Start = Project Management[L] (Dr. T) Distributed System[L] (V) Organization & Management[L] (SJ) Networks [L] (SG) lective I[L] lective I[L] Digital Signal nalysis & Processing [P] (Prof Dr. SJ + S + ) Lab 5 Distributed System [P] (V + SS + SP ) Lab 4 lective I[L] lective I Organization &Management[L] (SJ) Organization &Management[T] (SJ) lective I [P] (lternate week) Digital Signal nalysis & Processing[L] (Prof. Dr. SJ) Digital Signal nalysis & Processing[T] (Prof. Dr. SJ) nergy nvironment & Society[L] ( D.SS) Distributed System[L] (V) Distributed System[T] (V) Project FI Digital Signal nalysis & Processing[L] (Prof. Dr. SJ) Networks [L] (SG) Networks [T] SG Networks [P] (SG+V +SP) Lab 4 Lecture oom 2 Dr. T = runtimalsina Dr. SPP = Sanjeeb Prasad Panday SJ = Prof. Shyam rishna Joshi Dr. SS=Surendra shrestha V = nil Verma Dr. SJ- Sashidhar am Joshi SG= Sharad. Ghimire SP=Suresh Pokharel

10 Program = ngineering (CT) Year = IV Part = I Class nd = Class Start = Group Final xam Start = Organization & Project Management[L] Distributed System[L] Organization & Management [L] Management[T] (Dr. T) (V) (SJ) (SJ) Networks [P] (SG + V + SP) Lab 4 Networks[L] (SG) lective I[L] lective I [L] Digital Signal nalysis & Processing [P] ( Prof Dr. SJ + S + ) Lab 5 Distributed System [P] ( V + SS +SP) Lab 4 lective I [P] (lternate week) lective I[L] lective I[T] Networks[T] (SG) Project Management[T] (Dr. T) Organization &Management[L] (SJ) Digital Signal nalysis & Processing[L] (Prof. Dr. SJ Distributed System [T] (V) FI nergy nvironment & Society[L] (DSS) Digital Signal nalysis & Processing[L] (Prof. Dr. SJ) Project Management[L] (Dr. T) Distributed System [L] (V) Networks[L] (SG) Digital Signal nalysis & Processing[T] (Prof. Dr. SJ) Project Lecture oom 2 Dr. T = runtimalsina Dr. SPP = Sanjeeb Prasad Panday SJ = Prof. Shyam rishna Joshi Dr. SS=Surendra shrestha V = nil Verma Dr. SJ- Sashidhar am Joshi SG= Sharad. Ghimire SP=Suresh Pokharel