_2018 puzzle pdf hindi.xps

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "_2018 puzzle pdf hindi.xps"

प्रतिलिपि

1 SUCCESSKEY98 FOR PDF : FOR MOCK TEST : TELEGRAM LINK HIGH LEVEL PUZZLE FOR IBPS PO AND IBPS CLERK PRELIMS 2018 EXPECTED PUZZLE PDF IN HINDI Directions (1-5): Study the following information carefully to answer the given questions. Seven people namely Rahul, Raj, Atul, Suman, Shyam, Amaan, and Karan have their birth anniversary in seven different months of the same year namely February, March, April, June, September, October and November but not necessarily in the same order. Each of them also likes a different Actor and Actresses namely Ranvir Singh, Ranbeer Kapoor, Shahid Kapoor, Deepika, Kajol, Salman Khan and Amir Khan but not necessarily in the same order. Amaan has anniversary in the month which has more than 30 days. Only one person has an anniversary between Amaan and the one who likes Ranvir Singh. Both Karan and Atul have an anniversary in one of the months after the one who likes Ranvir Singh. Karan s anniversary is not in the month which has 30 days. The one who likes Shahid Kapoor has an anniversary in the month which has less than 30 days. Only three people have an anniversary between the one who likes Shahid Kapoor and the one who likes Amir Khan. Only two people have an anniversary between Karan and the one who likes Deepika. Suman has an anniversary immediately after the one who likes Deepika. Only two people have an anniversary between Suman and Shyam. Rahul has an anniversary immediately before the one who likes Ranbeer Kapoor. Karan has an anniversary immediately before Atul. Atul does not like Salman Khan. द द श श न न द र द श (1-5): द द ए गए प रश न न श न क उत तत तर द न न क ल ल ए न न म नन ल ल ख ख त त ज ज न क श रर स स वध ध न न स प ढ

2 रश ह ह ल, रश ज, अत तह ल, स ह मन, श न श य श म, अमश न और क रण क स स त त ल ल ग ग क क न न म उस स वर षर ष क स स त त अल ग- अल ग मह र न श न मढ फरवरर, मश र चर च, अप रप र ल, ज ज न, ल स त तत बर, अक ट क ट ज बर और न वत बर मढ उन क क ज श य त त तन ह प र, ल क क न ज र रर न ह र त क क वक उस स क रम मढ ह श न उन मढ स प रत तश य क क क क एक अल ग अभ भ न क त तश और अभ भ न न त र न भ भ प स द ह ह ज प र स क रणवन र ल स त ह, रणबन र क पज र, श श ह ह द क पज र, द द प पक श, क क ज ज ल, स ल मश न ख ख न और अमन र ख ख न, ल क क न एक ह ह क रम मढ ज र रर न ह र त मह ह न न मढ \ Amaan has anniversary ज ज स मढ 30 स अध ध क द द न ह ह अमश न और ज ज रणवन र ल स त ह क क प स द क रत तक ह ह, उन क बन र च क वल एक व यश य ज क ट त त क क स स ल ध गरह ह प र रणवन र ल स त ह क क प स द क रन न वश ल क मह र न श न मढ स एक मढ क रण और अत तह ल द ल न श न क क स स ल ध गरह ह प र क रण क क स स ल ध गरह उस मह ह न न मढ न ह र त ह प र ज ज स मढ 30 द द न ह ह श श ह ह द क पज र क क प स द क रन न वश ल क व यश य ज क ट त त क क इस मह ह न न क क स स ल ध गरह ह प र ज ज स मढ 30 द द न श न स क म स मश य ह प र श श ह ह द क पज र और अमन र ख ख न क क प स द क रन न वश ल क व यश य ज क ट त त क बन र च क वल त तन न ल ल ग ग क क स स ल ध गरह ह प र क रण और द द प पक श क क प स द क रन न वश ल क व यश य ज क ट त त क बन र च क वल द द ल ल ग ग क क स स ल ध गरह ह प र द द प पक श क क प स द क रन न वश ल क व यश य ज क ट त त क त तह रत त त बश द स ह मन क क स स ल ध गरह ह प र स ह मन और श न श य श म क बन र च क वल द द ल ल ग ग क क स स ल ध गरह ह प र रणबन र क पज र क क प स द क रन न वश ल क रश ह ह ल क स मक ष रश ह ह ल क क स स ल ध गरह ह प र अत तह ल स पह ल क रण क क स स ल ध गरह ह प र अत तह ल क क स ल मश न ख ख न प स द न ह र त ह प र Q1. Which of the following represents the month in which Karan has his birth anniversary? न न म नन ल ल ख ख त त मढ स क क न स स मह ह न न द श श र षत तश ह प र ज ज स मढ क रण क क ज श य त त तन ह प र? (a) March/ MARCH (b) November/न वत बर (c) February/फरवरर (d) October/ अक ट क ट ज बर (e) None of these/ इन मढ स क क ई न ह र त Q2. In the given arrangement, If Shahid Kapoor is related to April and Deepika is related to September then in the same way Rahul is related to?

3 द द गई व यश य वस थ स थ श मढ, श य द द श श ह ह द क पज र अप रप र ल स स त बत ध ध त त ह ह और द द प पक श ल स त तत बर स स त बत ध ध त त ह प र त तल उस स त तरह रश ह ह ल स स त बत ध ध त त ह प र? (a) March/MARCH (b) October/अक ट क ट ज बर (c) November/न वत बर (d) None of these/ इन मढ स क क ई न ह र त (e) September/ ल स त तत बर Q3. Which of the following represents the people who have an anniversary in April and November respectively? इन मढ स क क न स स क रमश श अप रप र ल और न वत बर मढ ज श य त त तन रख न न वश ल क ल ल ग ग क क प रन त तन न ध ध त तव क रत तश ह प र? (a) Rahul, Suman/ (ए) रश ह ह ल, स ह मन (b) Rahul, Amaan/ रश ह ह ल, अमश न (c) Atul,Raj/ अत तह ल, रश ज (d) Raj,Atul/ रश ज, अत तह ल (e) Can t be determined/न न ध श र षर रत त न ह र त क क श य श ज ज स क त तश ह प र Q4. How many people have an anniversary between the months in which Shyam and the one who likes Ranvir Singh have anniversary? श न श य श म और रणवन र ल स त ह क क प स द क रन न वश ल क मह र न श न क बन र च क क त तन न ल ल ग ग क क स स ल ध गरह ह प र?

4 (a) Four/ र चश र (b) Two/ द द (c) Three/ त तन न (d) One/ ONE (e) None/क क ई न ह ह Q5. Atul likes which of the following actor/actress? अत तह ल क क न न म नन ल ल ख ख त त अभ भ न क त तश / अभ भ न न त र न मढ स क क न स स प स द ह प र? (a) Shahid Kapoor/ श श ह ह द क पज र (b) Kajol/क क ज ज ल (c) Ranvir Singh/ रणवन र ल स त ह (d) Rahul/रश ह ह ल (e) Ranbeer Singh/ रणबन र ल स त ह

5

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Total 450 voucher were distributed by a salon for complimentary haircut and pedicure. number of vouchers redeemed by male were 134 more than that of female. The ratio of voucher for pedicure by males to

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pie chart given below shows total number of workers in three different companies. Table given below shows ratio between officers and workers working in these companies. Study the data carefully and answer

अधिक जानकारी

Successkey98 Directions (1-3): Study the following information carefully and answer the given questions. Amongst five friends, A, B, C, D, E, each got

Successkey98 Directions (1-3): Study the following information carefully and answer the given questions. Amongst five friends, A, B, C, D, E, each got Successkey98 Directions (1-3): Study the following information carefully and answer the given questions. Amongst five friends, A, B, C, D, E, each got different marks in the examination. A scored more

अधिक जानकारी

उ तर द श श सन क म क अन भ ग-1 स य -1/2016/13/2/1997-क लखनऊ :: दन क 17 फरवर, 2016 अ धस चन क ण स वध न क अन छ द, 309 क पर त क र द त श क य ग करक, र

उ तर द श श सन क म क अन भ ग-1 स य -1/2016/13/2/1997-क लखनऊ :: दन क 17 फरवर, 2016 अ धस चन क ण स वध न क अन छ द, 309 क पर त क र द त श क य ग करक, र उ तर द श श सन क म क अन भ ग-1 स य -1/2016/13/2/1997-क -1-2016 लखनऊ :: दन क 17 फरवर, 2016 अ धस चन क ण स वध न क अन छ द, 309 क पर त क र द त श क य ग करक, र यप ल, ''उ तर द श सरक र स वक प रव नयम वल, 2013'' म

अधिक जानकारी

03_0549_01_2017_ indd

03_0549_01_2017_ indd Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *0084715162* HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/01 Paper 1 Reading and Writing February/March 2017 2

अधिक जानकारी

11_0549_02_2017_ indd

11_0549_02_2017_ indd Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *6695939798* HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/02 Paper 2 Listening October/November 2017 Approx. 35

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Part 5( Article 52-151) Parliament Parliament consists of the President of India, Lok Sabha and Rajya Sabha. Normally, three Sessions of Parliament are held in a year: (i) Budget Session (February-May)

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 816] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

MergedFile

MergedFile A GOVERNMENT RECOGNISED MINORITY INSTITUTION Dated: 19-07-2019 ADMISSION NOTICE The selected candidates of U.G. Part I (B.A. I, B.Sc. (Bio.) I, B.Sc. (Maths) I & B.Com. I) in First list are informed that

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation The Vice-President Of India (Articles 63-73) Part V of the Constitution of India under Chapter I (Executive) discusses about the office of the Vice-President of India. The Vice-President of India is the

अधिक जानकारी

Restitution Program: Information for Offenders Brochure - Chinese

Restitution Program: Information for Offenders Brochure - Chinese क षत प र प र ग र म: अपरर धक र त ओ क ल ए जर नकर र RESTITUTION PROGRAM: Information for Offenders [Hindi] यद आप पर क स क षत प र ऑर डर (Restitution Order) क प स क द नदर र ह, र सहर र र उपलब ध ह क षत प र क

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Important Passes of India Jammu and Kashmir 1. Zoji La; located on National Highway 1 between Srinagar and Leh. It separates Kashmir Valley to its west from Dras Valley to its northeast. 2. Khardungla

अधिक जानकारी

April- May Unit I : Unit II: Grammar: July- August Unit III: Unit IV: Grammar: MONTHWISE SYLLABUS ( ) SUBJECT: ENGLISH CLASS: III Good Morning

April- May Unit I : Unit II: Grammar: July- August Unit III: Unit IV: Grammar: MONTHWISE SYLLABUS ( ) SUBJECT: ENGLISH CLASS: III Good Morning April- May Unit I : Unit II: July- August Unit III: Unit IV: MONTHWISE SYLLABUS (2016-2017) SUBJECT: ENGLISH CLASS: III Good Morning (Poem) The Magic Garden Bird Talk (Poem) Nina and the Baby Sparrows

अधिक जानकारी

To No.M-11014/2(45)/ /MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram Ne

To No.M-11014/2(45)/ /MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram Ne To No.M-11014/2(45)/2016-17/MSS(IM) Government of India Ministry of Textiles Office of Development Commissioner (Handicrafts) Block No.7, R.K.Puram New Delhi-110066 Dated: - 30. 10. 2017 The Regional Director

अधिक जानकारी

ICSE - X HINDI Board Paper I.C.S.E कक ष : X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately.

ICSE - X HINDI Board Paper I.C.S.E कक ष : X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately. I.C.S.E कक ष : X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately. You will not be allowed to write during the first 15 minutes. This time is to

अधिक जानकारी

Delhi School of Journalism University of Delhi Counseling Schedule for Admission to DSJ - English & Hindi (Scroll Down for Hindi) The counseling is st

Delhi School of Journalism University of Delhi Counseling Schedule for Admission to DSJ - English & Hindi (Scroll Down for Hindi) The counseling is st Delhi School of Journalism University of Delhi Counseling Schedule for Admission to DSJ - English & Hindi (Scroll Down for Hindi) The counseling is strictly for those applicants whose names appear in the

अधिक जानकारी

Restitution Program: Information for Victims Brochure - Hindi

Restitution Program: Information for Victims Brochure - Hindi क षत प र प र ग र म: प ड र क ल ए जर नकर र RESTITUTION PROGRAM: Information for Victims [Hindi] यद आप भ ग र न न क यर गयर क षत प र ऑर डर (Restitution Order) ल न कर प यर स कर रह ह, र सहर य र उपलब ध ह र स ट

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Recruitment

Microsoft Word - Recruitment Bihar School Examination Board बह र व लय पर स म त User Manual For Recruitment (Contract Basis) मह वप ण त थय म स य ववरण त थ 1 ऑनल इन आव दन और श क जम करन क त थ 03.01.2017 12.01.2017 Email ID: recruitment.bseb@gmail.com

अधिक जानकारी

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Fifth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 13th February, 2019/24th Magha, 1940 (Saka) ---- [Ch

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Fifth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 13th February, 2019/24th Magha, 1940 (Saka) ---- [Ch HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Fifth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 13th February, 2019/24th Magha, 1940 (Saka) [Chief Minister - Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister

अधिक जानकारी

jftlvªh laö REGD. NO. D. L /99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls i

jftlvªh laö REGD. NO. D. L /99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls i jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 281] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

Delhi School of Journalism University of Delhi Counseling Schedule for Admission to DSJ English FOURTH LIST The counseling is strictly for those appli

Delhi School of Journalism University of Delhi Counseling Schedule for Admission to DSJ English FOURTH LIST The counseling is strictly for those appli Delhi School of Journalism University of Delhi Counseling Schedule for Admission to DSJ English FOURTH LIST The counseling is strictly for those applicants whose names appear in the Entrance Result List.

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mughal Empire- Babur and Humayun Mughal Babur was the founder of Mughal Empire. He was related to Timur from his father s side and Chengiz Khan to his mother s side. His original name was Zahiruddin Muhammad.

अधिक जानकारी

Chapter-2 Polity राजनीति -M.Laxmikanth(लक्ष्मीकांत) संविधान का निर्माण(Making of the Constitution ) ( IAS/PCS/other Exam) ( Revision or Short Notes or

Chapter-2 Polity राजनीति -M.Laxmikanth(लक्ष्मीकांत) संविधान का निर्माण(Making of the Constitution ) ( IAS/PCS/other Exam) ( Revision or Short Notes or Chapter-2 Polity र जन त M.Laxmikanth(लक ष म क त) स वध न क नर म ण(Making of the Constitution ) ( IAS/PCS/other Exam) ( Revision or Short Notes or CRUX notes) for PDF Click Me Chapter-1 Polity र जन त

अधिक जानकारी

Process of filling Application Form 1. First of all download and read carefully the Application Brochure from website. lcls igys osclkbv ij fn;s Appli

Process of filling Application Form 1. First of all download and read carefully the Application Brochure from website. lcls igys osclkbv ij fn;s Appli Process of filling Application Form 1. First of all download and read carefully the Application Brochure from website. lcls igys osclkbv ij fn;s Application Brochure ij fdyd dj vkosnu funszf kdk dks MkmuyksM

अधिक जानकारी

Assistant Loco Pilot सह यक ल क प यलट How can tests help you? They will help you to show where your strengths lie. They have been chosen because the sk

Assistant Loco Pilot सह यक ल क प यलट How can tests help you? They will help you to show where your strengths lie. They have been chosen because the sk ssistant Loco Pilot सह यक ल क प यलट How can tests help you? They will help you to show where your strengths lie. They have been chosen because the skills they involve are used in the job. The tests are

अधिक जानकारी

Current Affairs / कर ट अफ यर स ( March ) Q. Who was appointed as the chairman of ICC s Cricket Committee on 02 March 2019? 02 म र स 2019 क ICC

Current Affairs / कर ट अफ यर स ( March ) Q. Who was appointed as the chairman of ICC s Cricket Committee on 02 March 2019? 02 म र स 2019 क ICC Current Affairs / कर ट अफ यर स ( March - 2019 ) Q. Who was appointed as the chairman of ICC s Cricket Committee on 02 March 2019? 02 म र स 2019 क ICC क र क ट र क रमक र क अध यक ष क र प म क रकर क र य क त

अधिक जानकारी

TOP CURRENT AFFAIRS MCQ 17-Nov-2018

TOP CURRENT AFFAIRS MCQ 17-Nov-2018 Daily Current Affairs MCQ Hindi & English With Static Gk & Revision Specially For Railway NTPC & SSC Exam 2 April 2019 Do like, Share & Subscribe For PDF join our telegram Channel : @helloapttrix Group

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin

Today's Important Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 11th February 2018 in Hin Tday's Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 11th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

हम चल द श त रहव वध न सभ (ष ट स ) ल खत उ र ह त न स मव र, 26 अग त, 2019/4 भ पद, 1941(श ) ---- [म य म - सच ई एव जन व य म - श म - शहर वक स म - क ष म - व य

हम चल द श त रहव वध न सभ (ष ट स ) ल खत उ र ह त न स मव र, 26 अग त, 2019/4 भ पद, 1941(श ) ---- [म य म - सच ई एव जन व य म - श म - शहर वक स म - क ष म - व य हम चल द श त रहव वध न सभ (ष ट स ) ल खत उ र ह त न स मव र, 26 अग त, 2019/4 भ पद, 1941(श ) [म य म - सच ई एव जन व य म - श म - शहर वक स म - क ष म - व य एव प रव र क य ण म - म ण वक स एव प च यत र ज म - उ ग म -

अधिक जानकारी

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Sixth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 21th August, 2019/30th Shravan, 1941(Saka) ---- [Chi

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Sixth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 21th August, 2019/30th Shravan, 1941(Saka) ---- [Chi HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA (Sixth Session) Questions For Written Answers Wednesday, 21th August, 2019/30th Shravan, 1941(Saka) [Chief Minister - Irrigation & Public Health Minister - Education

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi-[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 428] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (For Summer Station Kendriya Vidyalayas) SPLIT-UP SYLLABUS SESSION NCERT TEXTBOOK:र मझ म भ ग-3 CLASS:3 SUBJECT: H

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (For Summer Station Kendriya Vidyalayas) SPLIT-UP SYLLABUS SESSION NCERT TEXTBOOK:र मझ म भ ग-3 CLASS:3 SUBJECT: H KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (For Summer Station Kendriya Vidyalayas) SPLIT-UP SYLLABUS SESSION 01-19 NCERT TEXTBOOK:र मझ म भ ग- CLASS: SUBJECT: HINDI क रम स ख य Name of the प ठ Tentative आवश यक क ल श

अधिक जानकारी

प ढ क र. घर ण क र. १ द स ई, ख त, म जन. न -१ १ न र यण १ प ढ क र. २ रघ न थ २ ३ द द ३ ४ बल ल ळ मल र र म द र ४ ५ रघ न थ गण श क ष ण ज ब ळ ज म द न र यण प ठ

प ढ क र. घर ण क र. १ द स ई, ख त, म जन. न -१ १ न र यण १ प ढ क र. २ रघ न थ २ ३ द द ३ ४ बल ल ळ मल र र म द र ४ ५ रघ न थ गण श क ष ण ज ब ळ ज म द न र यण प ठ घर ण १ द स ई, ख त, म जन. न -१ १ १ २ २ ३ द द ३ ४ बल ल ळ मल र ४ गण श क ष ण ज ब ळ ज म द प ठ ठल (यश द ) च त मण आ बल ल ळ क चशन थ ब ज च त मण क श आ बल ल ळ ब ब ज क ष ण ग प द न २ न २ न २ न ३ न ३ न ४ न ४ प ठ ठल

अधिक जानकारी

jktLFkku uxjikfydk fof/k;ka ¼fujlu vkSj iqu%izorZu½

jktLFkku uxjikfydk fof/k;ka ¼fujlu vkSj iqu%izorZu½ 2019 क व ध यक स. 5 र जस थ न स स क रस स स स स ध धनव व ध यक2 2019 ज स कक र जस थ न स व ध न स स प र:र स थ वरक ककय ज य व र जस थ न क र रस क क स न यन स, 2 011क र र क श न त ररन र ल ए व,र भ रत गणर ज, र नन तरर ष

अधिक जानकारी

1_Implementation of recommendation of 7th CPC.pdf

1_Implementation of recommendation of 7th CPC.pdf jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 512] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 5th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 5th February 2018 in Hindi

Today's Important Current Affairs 5th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 5th February 2018 in Hindi Tday's Imprtant Current Affairs 5th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 5th February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Crop Seasons in India The major crops in India can be divided into four categories viz. Food grains (Rice, Wheat, Maize, Millets and Pulses), Cash Crops (Cotton, Jute, Sugarcane, Tobacco, and Oilseeds),

अधिक जानकारी

पत र स चन श ख स चन एव जनसम पकर वभ ग, उ0प र0 र ज यप ल क प स तक चर व त! चर व त!! क ह आ वम चन प स तक चर व त! चर व त!! नरन तर ग तश ल रहन क स द श द त ह - र

पत र स चन श ख स चन एव जनसम पकर वभ ग, उ0प र0 र ज यप ल क प स तक चर व त! चर व त!! क ह आ वम चन प स तक चर व त! चर व त!! नरन तर ग तश ल रहन क स द श द त ह - र पत र स चन श ख स चन एव जनसम पकर वभ ग, उ0प र0 र ज यप ल क प स तक चर व त! चर व त!! क ह आ वम चन प स तक चर व त! चर व त!! नरन तर ग तश ल रहन क स द श द त ह - र ष ट रप त नरन तर कमर करत रहन स ह ज वन म सफलत प र प

अधिक जानकारी

OPTIMUM SUCCESS 267, Ambedkar Nagar, Agra Road, Etah. Mobile No , , In the month of JANUARY Important Days in World

OPTIMUM SUCCESS 267, Ambedkar Nagar, Agra Road, Etah. Mobile No , , In the month of JANUARY Important Days in World In the month of JANUARY Important s in World & Indian History व श व और भ रत य इवतह स म महत प र ण द न JANUARY 1 वश वक परर र द स, व श व श वत द स (Global Family, World Peace, Army Medical Corps Establishment

अधिक जानकारी

RRB Officer Scale - Memory Live Test HEAD OFFICE RRB OFFICER SCALE-I Offline Practise Test Based on latest pattern 45 Minutes 80 Free Total Marks Solu

RRB Officer Scale - Memory Live Test HEAD OFFICE RRB OFFICER SCALE-I Offline Practise Test Based on latest pattern 45 Minutes 80 Free Total Marks Solu RRB Officer Scale - Memory Live Test RRB OFFICER SCALE-I Offline Practise Test Based on latest pattern 45 Minutes 80 Free Total Marks Solution & Answer Key PDF 80 Total question More Free Tests available

अधिक जानकारी

Microsoft Word - 229gi

Microsoft Word - 229gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 33] ubz fnyyh] 'kqøokj]

अधिक जानकारी

ज स ओ/अ य रक क र ज़ग र सह यत उपल ध करव न क लए आरएसब /ज डएसब क व र अ सर प छ ज न व ल न एव उ र न: ड ज आर क म यम स र ज़ग र सह यत क लए आव दन करन क य य ह? उ र

ज स ओ/अ य रक क र ज़ग र सह यत उपल ध करव न क लए आरएसब /ज डएसब क व र अ सर प छ ज न व ल न एव उ र न: ड ज आर क म यम स र ज़ग र सह यत क लए आव दन करन क य य ह? उ र ज स ओ/अ य रक क र ज़ग र सह यत उपल ध करव न क लए आरएसब /ज डएसब क व र अ सर प छ ज न व ल न एव उ र न: ड ज आर क म यम स र ज़ग र सह यत क लए आव दन करन क य य ह? उ र: ड ज आर व र त सभ र त पद स स ब धत ज नक र ड ज आर क व

अधिक जानकारी

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 4, Issue 3, March, 2018 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.679(II

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Vol. 4, Issue 3, March, 2018 ISSN (Online): Impact Factor: (GIF), 0.679(II क शल भ रत क य म एव च न तय स र श क म र PRT, Govt Primary School Masudpur Hisar (Haryana) क शल भ रत क य म क श आत व व क शल दवस क म क पर भ रत य ध नम नर म द न 15 ज ल ई 2015 क म क इन इ डय पहल क क मय ब बन न एव

अधिक जानकारी

Today's Important Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi

Today's Important Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi version of Important Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi Tday's Imprtant Current Affairs 4th February 2018 in Hindi with PDF Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 3rd February 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs

अधिक जानकारी

5/31/2018 Girnar Parvat Darshan Yatra with EziiTours गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ स

5/31/2018 Girnar Parvat Darshan Yatra with EziiTours गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ स गरन र दशन य (०४ दवस / ०३ र ) गरन र, ग द त य य च अ य नव स थ न. ईझ ट स आप य ल एक च ग य म गदशक स घ सह १०००० प वल गरन र ट कड वर न त आ ण गरन र दशन य च एक आ चयक रक अन भव आणत. गरन र (तस च " गरन र हल" हण न ओळखल

अधिक जानकारी

Month MARCH -APRIL Week Lesson / Content / Name of the Book (23-28 March) ऩ ठ -- छ ट ट (30 March-2 April) (6-10 April) ऩ ठ मह द व ऩ ठ -- छ ट ट - हम र

Month MARCH -APRIL Week Lesson / Content / Name of the Book (23-28 March) ऩ ठ -- छ ट ट (30 March-2 April) (6-10 April) ऩ ठ मह द व ऩ ठ -- छ ट ट - हम र Month MARCH -APRIL Week Lesson / Content / Name of the Book (23-28 March) ऩ ठ -- छ ट ट (30 March-2 April) (6-10 April) ऩ ठ मह द व ऩ ठ -- छ ट ट - हम र बहन The Orchid School Baner Syllabus Overview 2015-2016

अधिक जानकारी

Microsoft Word list.docx

Microsoft Word list.docx -2-1 0105019 उ पल आन द 2 0022773 क ण ल म ह न 3 0104016 श भम क म र झ 4 0012605 श भ कर एम न यर 5 0032560 क लकण र नश त प र य त 6 0021020 स स द रन थन आ द य 7 0023391 स यश उ कषर 8 0153419 गजर ज स ह 9 0078093

अधिक जानकारी

Using a Walker - Hindi

Using a Walker - Hindi व कर क इस त म ल करन Using a Walker Walking with a walker 1. Lift the walker and place it at a comfortable distance in front of you with all four of its legs on the floor. This distance is often equal to

अधिक जानकारी

- ???????? ??? ???? ??

- ???????? ??? ???? ?? CultureTalk India Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Santosh on School and Other Things Hindi transcript: - त ह र न म य ह? - स त ष - स त ष स त ष, कतन स ल क ह त म? - दस स ल क - दस स ल

अधिक जानकारी

ICSE - IX HINDI Sample Paper I.C.S.E कक ष : IX - X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided sepa

ICSE - IX HINDI Sample Paper I.C.S.E कक ष : IX - X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided sepa I.C.S.E कक ष : IX - X (2017) ह न द समय: 3 घ ट प र क : 80 Answers to this Paper must be written on the paper provided separately. You will not be allowed to write during the first 15 minutes. This time

अधिक जानकारी

Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi Here's the Hindi version of Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi. Now stay updated with

Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi Here's the Hindi version of Important Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi. Now stay updated with Imprtant Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi Here's the Hindi versin f Imprtant Current Affairs 2nd March 2018 in Hindi. Nw stay updated with imprtant news and current affairs fr SSC, IBPS and mre

अधिक जानकारी

ब रक स म ब ड ब ज र वक सत करन क च न तय भ षण ब रक स म ब ड ब ज र वक सत करन क च न तय * आर. ग ध. प र त वन म द ख रह ह क यह स म लन ब रक स म ब ड ब ज र वक सत क

ब रक स म ब ड ब ज र वक सत करन क च न तय भ षण ब रक स म ब ड ब ज र वक सत करन क च न तय * आर. ग ध. प र त वन म द ख रह ह क यह स म लन ब रक स म ब ड ब ज र वक सत क ब रक स म ब ड ब ज र वक सत करन क च न तय * आर. ग ध. प र त वन म द ख रह ह क यह स म लन ब रक स म ब ड ब ज र वक सत करन क वषय पर आय जत कय गय ह ब ड ब ज र क अ तगर त सरक र प र तभ त ब ज र और क प र ट कजर ब ज र द न आत

अधिक जानकारी

SUCCESSKEY98 6th April current affairs 2019 Where will the Nepal-India Franchise Investment Expo and Conclave be organized from 15 to 16 May 2019? न प

SUCCESSKEY98 6th April current affairs 2019 Where will the Nepal-India Franchise Investment Expo and Conclave be organized from 15 to 16 May 2019? न प 6th April current affairs 2019 Where will the Nepal-India Franchise Investment Expo and Conclave be organized from 15 to 16 May 2019? न प ल-भ रत फ र च इज इन व स टम ट एक सप ए ड क न क ल व 15 स 16 मई 2019

अधिक जानकारी

क न द र य व द य लय स गठन, च ड गढ़ स भ ग (KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, CHANDIGARH REGION) स म ज क व ज ञ न ( SOCIAL SCIENCE) कक ष : स त ( CLASS : VII) स

क न द र य व द य लय स गठन, च ड गढ़ स भ ग (KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, CHANDIGARH REGION) स म ज क व ज ञ न ( SOCIAL SCIENCE) कक ष : स त ( CLASS : VII) स क न द र य व द य लय स गठन, च ड गढ़ स भ ग (KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, CHANDIGARH REGION) स म ज क व ज ञ न ( SOCIAL SCIENCE) कक ष : स त ( CLASS : VII) समय 2: ½ घ ट (TIME:2 1/2 HOURS) अध कतम अ क ( 06: M.M.

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Grassland Hot Wind and Cold Wind Grasslands occur naturally on all continents except Antarctica. Tropical grasslands are closest to the equator and remain hot all over the year. Temperate grasslands are

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III [k.m 4 PART III Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 276] ubz fnyyh] lkseokj] tqykbz 29] 2019@Jko.k

अधिक जानकारी

Hindi ह द Emergency Preparedness Information आप तक ल न त य र स चन Family Plan and Emergency Kit प रव र क य जन और आप तक ल न कट Out of Area Phone Contac

Hindi ह द Emergency Preparedness Information आप तक ल न त य र स चन Family Plan and Emergency Kit प रव र क य जन और आप तक ल न कट Out of Area Phone Contac Hindi ह द Emergency Preparedness Information आप तक ल न त य र स चन Family Plan and Emergency Kit प रव र क य जन और आप तक ल न कट Out of Area Phone Contact त र स पकर फ न स ब हर Store Water for a Disaster एक

अधिक जानकारी

ब क ऑफ बड़ द - म र द ब द क ष त र क अपन श ख, ई ल ब व ए. ट. एम. ह त भ तल पर त य र भवन क आवश यकत ह भवन म ख य म ग प ग त दशग न य ह भवन क आवश यकत न न न र ह क

ब क ऑफ बड़ द - म र द ब द क ष त र क अपन श ख, ई ल ब व ए. ट. एम. ह त भ तल पर त य र भवन क आवश यकत ह भवन म ख य म ग प ग त दशग न य ह भवन क आवश यकत न न न र ह क ब क ऑफ बड़ द - म र द ब द क ष त र क अपन श ख, ई ल ब व ए. ट. एम. ह त भ तल पर त य र भवन क आवश यकत ह भवन म ख य म ग प ग त दशग न य ह भवन क आवश यकत न न न र ह क र.. स थ न क रप ट क ष त र (व ग फ ट) 1 आ शय न क ठ र

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 145] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

Microsoft Word gi

Microsoft Word gi jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 332] ubz fnyyh]

अधिक जानकारी

श्रीचामुण्डास्तोत्रम्

श्रीचामुण्डास्तोत्रम् sanskritdocuments.org September 29, 2018 Sanskrit Document Information Text title : Chamunda Stotram File name : chamundastotram.itx Category : devii, durga Location : doc_devii Transliterated by : Gopal

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI

Microsoft Word - Whistle_Blower_Policy_HINDI ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त ( दन क 29.11.2011 क आय जत एचप एल क 380 व अ ग क त) ब ठक म नद शक म डल व र व धवत ह द त न प र फ ब ल मट ड सच तक न त 1.0 न त इस न त क " ह द त न प र फ ब ल मट ड क सच तक न त"

अधिक जानकारी

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation What is ICC Hall Of Fame The ICC Cricket Hall of Fame "recognise the achievements of the legends of the game from cricket's long and illustrious history". It was launched by the International Cricket Council

अधिक जानकारी