12_Hindi_Kailashnath_Tiwari

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "12_Hindi_Kailashnath_Tiwari"

प्रतिलिपि

1 ]]] ]]] ]]] - - ISSN-- $%. '()* +,') -.!/ *"0, ) ' ) ' ') -:..; 6+<=7 0!. B C'" 4+ D4 ' - )E'' ' F<! '' 4 G) -.. H." -'+.89 ')!..; " -I "# -: C6?7 -J'.;." -'+.8, C'" K-L!7 '!"# -J' '! -'+.(9,!<M ' NO - = C6?- P! 3' ' ' Q'R$ ' 0/+.(, " 4+ D4 '3 6,"S!, *T, CU. -2+, ' VL ' "#7 + W '" X ' P! 6 +Q 0 CY2 '+.(9 Z-)3!7 '" +! #!.(9! \]^ ] ] ` 'V]R+` 9 -!` Z] `] ]ab] 'V]c `4+ 4+] ]* d + D " )"# Z-! '? '" 4 '+.89 -!' - + e."' 6f6 '!g3 h+'!"#7 '".i +.89 :j '. #!.( ] ]k( ] ` lt< ] Zm"] n<o` -]+ a]p" ] qo9 ] `6+o 6 ]r ]$ $D(` D (`> >] ] sw`!t] -M`d + D- B sw 6 *A!7 - Z- 56 '? '" * 6 /49 Z---L."+.( ' 56 '? /4- * 02 (*A!7 ' 0 CY2." +.( -- 4 "#7 6uv ' *."+.(+ -4 Q B 'w."' 4 'v ' 6+."+.(9!/ ' ' -4 ' +.89! /#<)!' (/#J), 0<, #), - 6 (+ ' 56 ), (')z) 6 (' ' 56 ) + ' 6 (-{ ' 56 ) Z'" 6.'?).(9 Z- '!.+<02 6, (' + }+' ) - H e0' 3 'Vj!/!"# )! +.89!6 'Eiw!/-~,....

2 -<p' + }+'? ' ' +!.8, 6T< -<p'!7! # (Coral), "+ (Pearl), ' ('!7. T0." +.(9!./,!< ' NO -. 6'+6! "A!7 ' - Q6 '! +.(9 ~!/."+.8 " 6+7 6, 0 0#0 CY2!ˆ ",?, + )" <v -+!/3, 62, 6<~,., ) + ($!, Š Z- ' T#+ 6#+."+.89-3' ~ 6.( " CY2."+.(9!. j7 ' )3.+' +!' BW4.(9 ' 3' K ' #< ++ g! '. #!.(- C]+-` 6]6 `!+< ] ` C]+V+`Œ ] "` - ]0" `]"`.+ 0W] 9D Ž + D. + Q'.(, 4!+v -6uv ' * ' ).(9 V+-C e '" H '), Q! "#7 '".i' < 7 '" -<~"60"# -Q ) B.+-')-6)! "# ' *'.(9 :j '.(-!Œ` ]-6 ]Œ #]# ] 6a` ao9++"]! ] `4- C]{" `I]W`9 + D.! + - < ' # + "u "u 6g/? +.( C- < ' * -"#7 '" C- ' +u+ ' ') +.( (-I ( TQ )!!<h7 '" +u+ ' 2 02 ' +.(9 Z- '!"# - *6! *6, 'Vc, *"', u+, -=?, oe : G), Vc, )+, XW+?+V + P NO : 0.;."+.89 +',) W! +7 ' DZ'?'U - ' -'+.(9 (' { 7 0 '" V+, e, j7 ' )!.+', '*!, S4{., š + W ' *' '. #!.(9!. < 7 ' - - 6*<v ' )3 0 )0' +! #!.(9! 6 ' 'E*' -j h!<' ' ) )' '" Ž Ž.. Ž.. Ž..Ž Ž.. Ž.. Srotonjanam Smritam Swadu Chachhusya Kafa Pittanut Kashayam Lekhanam Snigdham Graahicchhardi Vishaapaham (Bhava Prakash Nighantu). Ž..

3 w+ *"4-6j' 4 Z- -A ( Ž/ ) '!"# '+g! 3. DZc l+ )~.(9 *T' 0 ¹+ *T ' ' 4 '!.(9 'Vn) 0 3'~.(, h!< ' ' - Z-'".R! ' - 4' 4 '! #!.(9 6T<Z-' e56 ' W! '.; }O Cº~.; )+.(9!. 'Vn) - 0+o Zm) ()).(9 " C e»,,!<' VL +?e H ' )3 e u ' 4 '! +.(9 ¼"+W*½ ) '" (* {. --¾+."' ' ) *{. : 4 6uv ' *', h!<,! *A,, >- +! ) Š +.(9,!<M ) ' #< 4++g3 '. #!.( >-'-. V j"wà -<69WÁ D 66À )+9 D + D) >-, '-, WÂ, 66 + j"w ' *', 6' 3 VÃ!."+.(9 +o Z-' 4 '-h!<,,"s!, + B?- D H." -.(9 jv+ Z-.R! (-") ' -?% +!- ' +7 '" )'! +.(9 Z- jv '. #!.(9!.,!<' V= ') +! #!.(9 Ž,?! -! 'E - / + Qj ' / ', A C6!T,!< Œ 'Œ -< +)".! j W'):'j 'V W)' jv+ 'V - 6c0Ä l+ Z+ '*o +... (n@å.*te jvæ Ç6 Œ -AŒ!"# )~' jv+ 4 ' ' M* '!.(9,?! '* *½ Z-' 4 ++ g3 )~+.8 '" 'V '! 6< Qj #<a 6< Qj.", 6+!/.7 + -",?/, )". ' + D+7 '. +7 ' + ( #J ) 0K+." + -! C6 6' #"4, 4<,hV+ J ' 4 '!.,'*!,6+)! + 6! -<Q + C-' )"' H -.!'."+.(9 'E*'-j. *T'.. + Z- -A '-! 'V+!"# 9 -+ j-, -L!"#- {. (')u) Ž, po@.(9. +. '-! 'V+!"# 9,?!'* *½, -.+ 4, È )). *½ 'm! - ˆV+ 6J, zº -, 6V

4 * )".'."+ 9 * ( ) ' { 0#."' ' Z-* '. #!.(9 É "W + 6< -.+<Z-'!"# '! + 9 '. #!.(9 '. ½! (-+'-,+.(9 C- ' + #0*! 6<aW #0,9 'E*' -j /- ',4 6 -! / '!"# 6< - ' #0 ½ ' - 6 /4 '!.(9 Z- * ' e56 Z- 6 '"z }O.; )+.(9 - +o ' {0# (G)) *.."# -#0 ' - 6 '- ½, ~' /4 +."#9.R! + De+ 3' ~.( " h!<, ) +?- D'' +.(9 Z-' #<7 ' '+g3 3' K '. #!.( ( ] Q `-] 6`*?o -`.T ]]" o` ] b ] +`+ D!" 0`+ Q!].`R! - ]W ` < 'V<+ ]h!<o`9 + D " -< '" 4 '+.(, C-'" Q- B 6*? 4.; '+.89. < 7 h!< H '+.(9 'E- /- + *T' / ',4 6,?! -!,!< o.r!!<s 'Vn) - 6c 0Ä ) 6'? - 6c 0Ä +Æ +" W? ( -A '<!+ D... +,cå.*te!<s 'Vn) 4Ç A )~ '.R! 4 '' M* '!.(9,!<M 0 e '" ),!, <L v +!E ' VL ') h!<'' -Èr -! #!.(9ÈDÊË?!'V+ - Š-<Ì! -< ' #< S4 I W#. V. VÃ!#,!Q"Æ W 6."# 9 4 <L kv+-<~' -"W!À aí H W+a e 6' -< !-0 #< "A.R! : 0 ' 6< O '+.89, 0 ') e e 4 (., 62, + 6<~,) Š u ' 4 {. : 6$v ' * ' )3 4 ''?).(9, +!" #03+<6< ZW<4 //. 6 -! D'V+!"# ! 'V+!"# 9 - Š -<Ì! (.),?E~¾ - ˆV+ -,G- -,

5 w+ *"4-6j' ('!% '.)+.( " '- +! V+ 6*<' '- #! C6 # -z +.89! -0!% 0 -< u ' -< ' +7 6"' '- 4#, %4 ' 4 ' +.89 ÎV+ 3' ('.(9 ÎV+ v,?-, ),,!< + Q' )! 4 ' +.(9 ' <- Z-' 4 '-j *A, *A + ) ' V=."+.(9 Ž e ÏÐ<!. 6 ½+ 6J ' ½+ '!.(, + - '. 3' K C=V+ '!.(- ]k D]'`*+! -].\ ] `k]2îv *j `0+`r - ] D!Ò` 6V+]:4`o] -" ]ÒÎV `+Ò]0`Q+<99 ( /Ž/ ) + *½56 3' -E!-).89 Z- -.\7 *A!/.89 +o *½ 56 '" 4 '' (-."' - *j<v 6,P ', " + - )$?.. 6Î."9!. ÎV+ + Q '9 Î<+ K -! 0 3! "6+" )~.(9 Z--!. ++."+.('!. - +o * ' ~.(9 7 ', 0 ' " 'V+ ' + *Ñ 0!0+." ) < 7 ' )'7 ' ~ ( -. ' ~ ) 6.' 6 0+ W.(9,?! -! 0 ) H ' )3 5Ó.*T ' ÎV+ ' '" 0 j+ ' %4' M* '!.(9 'VnV#? '). ' ~) + C-' )7 - z + 9 '?'U ) # 4.+< ' ' -. 'VnV#? '!"#.+.(9 '. #!.(!]]]Ô ] 6`e+ ].Î` ] #`0?]!+9!]>`Œ ] ] Î+ ` + D 4 + ] 6-o`99!.% -! 60 6e+o 3+U Œ V# *WŒ 6-o 6<@!+ D!Y )~ ' Z-'" }O '!.(, + Z-'!"# '+g3 -! )~+.8!Ô D ZcV? 'V n V#? - 6c 0Ä 'V nv#) l!+ D.Ž. Ž.Ž. e ÏÐ< 6Õ ',! j,!ö - zº, 6V.Ž. 6 -! 0.Ž 6 -! 'V+!"#

6 + -!Ôc-+ ˆ-+) ('E - Ž/) '" CLV+ '+.89 'E*' -j ' 6L+' '* 0 Z-' - '!.(9 #"? 0 ('!7 3'.(9 )) # ' #"-() 6*<' V+? ' C-4# $)'! + ') "# '" "# * ' )3 6.! +.(9 '. #!.(... #" ".`+Œ] M`] +` ] 6`Ø- ( //) :j! ".` M]c] #"]! C]+ ".`o ( // ) Z j7 ',4 6 -!! '), "#7 '?'U ' )3 A #"? Z- -A '!"# '!.(+ - 'E*' -j (/) '" CLV+ '!.(9 ' 6L+' '* #"? ' e56 ++ g3 )~+.(9 <-!+ -A...VW0! )"0o-<O+ 'V - 6c0 Dl+9 )". ' )"! W ' 0 VW0 '! )"7 '" -<+ )~, )6i ' C-! + ' e56 ' ) B?- D' VL '! ') "#7 ' * ' )3!"# '! + 9 'E*'-j ' 6L+' '*.Î)" )Q.R! O! l+... -AF W0" )Q.R! O! l+ )~ ' " ' 4 '!.(9 -! 0 -.@Ñ!W".o ( / ) Z+ +V?F?ˆ +'-.@Ñ -j"a -H D:+Œ 0 )" )Q.R!F O! - 6c 0Ä l!+ D 9 )~' )" '!"# ' M* '!.(9,?!'* *½ 0?ˆ ÏÐ '" -.@Ñ ( /) K"A - '- ' 0 0 ' )7 '" )~ )6i 0 j+ ' /4' 4 e' '+.89 *Ú - "A ('!7 3'.(9!./ *Ú -+Y!*Ú CY2.") "+.(9 3' K '. #!.( ' +` +`Û] Û]+" ] T`Q QD] D ]<+"] ¼"+`W] W]}` }`9. -!'V+!"#. -!'V+!"# 'E*'-j. 6 '*'V+ 6L+ 'E*'-j 6 '*'V+ 6L+ 6V Ž. 6 -!'V+!"#

7 w+ *"4-6j' - "`.R!] o *]Úo 'V*o 6].`.`-o -o 9 Ž + D!<, TQ, <+ D+ '* -! - CY2 -<.) /# ) *Ú. 66 -?9 Z-- *Ú ' CY 6 0 '* 6u+.(9 TQ ) # '..7 + X- v -!0?'.." ¹- -! h - ') ' *Ú ' <~ #! g! 6 ' / "+ +.(9 'Eiw - {. ' -6 ' +A *Ú -0 "+ ' CY +!.(9 *Ú ' "+ ct?')."+.(9 Z-}O-56 - '. #!.(9 "+ '. #!7."+.(, *Ú! -6 '.;9 Z- *Ú : "+ -.(' "#7 ' * '9 ' K '.+.(- *Ú+ *Ú"+ -Üo *Ú" " >0W o 'V*o 6.-o9 :j - *Ú. Q ŒÝ" W..9 + D4 "#7,! + ( +Þ ), -' CÆ -0 6$v ' *', -Î 0W 4 )!. *Ú. Q '9 Z- *Ú =. Q-7 B 6*?7 '" ' Cß 60+ '+.89 6<t ++ D+`l]à!< `W ]?`- ] )`! h!< ]! *]+*]! '* ]Ò]0 `Q+< + DC- *Ú '" h!<, +, ) + -E Wá ' h ' )! + * 6 /4+ â/,!. - ' - + Q '9,?! -! 0 Z- K '!"# *Ú 4 ' '!.(9 Ž.ÈV #! "# ' * ' )3.ÈV # '!"#.+.(9 '. #!.(.]]Œ` h< ] "Ç4` *]W 0W] 9 D - Q`j]! ]W`! W?`*+ D 9 Ž + D# -Eu). ' -;# C BW4.(9 C- -;# - Qj! "# X."+.(9 'E*'-j (/) ',4 6 -! 0(W¼.ÈV # D 9 +ã # -.+ C' 6 D..., )~' * ' )3 Ž Ž// Shankhah shukti prakirnakam cha yanayah (Kautilya, Arth Sastra, Chap. 28) Ž.. +? Shamkhasyaachyuta haarino jalanidhau ye vanshaja kambukasteshwantah kila maukitakam bhavati vai tocchukra toraa nibham,. (Shaligram-nighantu) - Ž..Ž Ž.. 3 Ž.. Ž Ž.. 6 -!0 Ž

8 Z- -A (/) '!"# '!.(9 'E*' -j ' 6L+' '* 0.Œ+ -A.ÈV #... l+ )~.(9 Ž,?!'* *½ ' <-!. ').- # V# *W ' -;#.( " 56!"# '! +.(9 Ž,!<M 0.- # V# ' ÈV # - BW4 '! +,< *' "#7!"# '! +.(9.ÎT. + ' ) B?--+ D H ')."+.(9. + ' 4 ' -?e." ' ' #z.(9 ŽŽ -! 0.Î? DZ+ =+! -A + ˆ".Î +}Vè C6+r+ +.ÎT D - 6c 0K l!+ D)~'. + ' 4 Z-'!"# '!.( B -.Î?+.Î D 9.Î T l+ ('E - /-)CLV+ '!.(9 Ž *T' 0 ÏÐ.*T.ÎT Z- -A '!"# '+.(9 Ž }c!/.8 " }+!7 - H."+.(9 02 }+!7 ' +, u, '",Ã!'+<- 'i' "i "i ~R$7 ' 56!- +<)-, ())! -G)?Ö, ' "i- "i ~R$7 5pQ! (!T, ' 7(G)7) '"!7 ' 56!"# '! +.(9 '!. 3' *~ ) >+' ' $ -+ C-0K+ ' ' -j - 4' 4 '! #!.(9 -!?!)~+.8!-+o Z+ +V? ' 'o 3'*~' - c 0Ä '-j l!+ D 9 Ž!. 6EaW ' ).(, " 6<aWm! ' '- ' ' )!!<A."+.(9 '. #!.(...3] + ] * ]6o -.`-]!]'éçô ]Ô ] - -`' 'V"+<9 Ž + DZ- ' + 6<aWm! '" ) ' - 3'! -X-! '."' -!. ' 6<O '9,#'. Ž 'E*' -j. 6 'W 'V+ 6L+ Ž,?!'* *½, -.+ 4, È )). *½ 'm! - ˆV+ 6J zº-, -, 6V Ž ŽŽ. Ž C6!<A 6 -! 0 Ž *T'. Ž. 6 -! 'V+!"# +,?!'* *½, V Ž ~ Ž ~

9 w+ *"4-6j' #!.( ' 6e+V#,., #0 + > ' - + *A*) 6<aW # ê 9 Ž,!<M 0 >+' '"!<+ j ' C ' ( 6C- ) 3 Î '' +.(9!. 'i< 6EO'.( 9 Z--* ' -Î! C +."+.( B * ' ) ê+.( B!. WÀ.(9 5) 5) 0 }+'.(9 a) VQ ' 0 # ' -j 4 ' * 4 ' - 4 ' ' À7 ' *."+.(9!. - ' - * ' Q ') + *"W', ' 3 -('u7 "#7 ' * ') +z #z.(9 '. #!.(6]*Ô -j ] ~V#`) ] +`lt ]4-o`9 È] ]Œ< *< ]ë `'] ì ] 'VRT<]< ` 99,?!'* *½ a) ' 4 -*6, *6, +6,!, }4, ),, ' * ' :, "W7 ' W + )! ' 4." e' '!.(d > > ' C, 6' (q) u-.z $! f6 ' W< # (')') + > (66)) ' Ö '" ' 56!"# '! +.(9 66) ' $; ' 6< - ++ H '.+<!"#.+.(9 '. #!.( *]>],5` ढ]Îj` 6< ]-<` 'V]+9+D D ( 6< ]jœ]` ] ++ D½]î0]- d Z-'!"# '+ g3,?! -! )~+.8 *]`> Z+ -A...+ +k2 ' (6< - ') +4q 'Vn"! O! +V? - 6c 0Ä ½! l!+ D 9 Ž 'E*' -j Z-'!"# 6< -.+< '+ g3 '. #!.( *> Z+ K"A q 6< Œ (6< o) -6W 6(= 4< 6!!+ 9 'Vn"0 6ï l+ 9,?! '* *½ 6< - ' -! : VQ CY2 > ' C 6' (q) u! f6 ' W< # '" 4<' - 6- ' 0K+ ' ½ '" 6)+ Z-' u! W< # Ž + Z- 6 -! 0 $%!Õ+ *, p@#< ' - '?E~ - ˆV+ - ðg- -,, 6V Ž + 0 NO@.(9,?!'* *½, V Ž (C6!<A) Ž. 6 -! 'V+!"#

10 '" ') f -)6i' ½ '!; 0< %4' M* '!.(9!. > 0? ' 0 Q ') +.(9 ~ ( ~( ) CY2 > (66) Ö) '" 0? '-6 Q ' )3 /4' 4.(9 6< D6< -o 6 +"î o ~4 ( //) K ',46 -! 0? ' Q >.+<Z- -A '!"# '+.89,?!6 '* *½ 0? ' ~ ( ~( ) ' VQ CY2 ( ñ ) 6<aW? 66) ' ' +r 6' 0 j+ ' Q 4' 4 '!.(9 B ¾!. #) VQ ' C, 6 ' *~ ' 'r - z +.( 9 Z-!7 ' g3 '. #!.( ``4]6 VW`-]!` 6< ]O 6< `O]6+` 9!] ] p`] -ò `¾o] - ]ku.`e]`+]`+ ] Q<4 `? 9!. VÃ! 3 6< O '' B È.+, p+ + Q<4 "# '" i) + +,?- D, 4, 4:, 4 ' ' - ) +.(9 Qj ' 0 'E.WT ' T#+ 6< O ' -B ¾ 4' 4 '! #!.(9 ' ' VQ ' u -+ '" 'V?'U ' )3!"# '! +.(9 0,?!-!!"# '+g3 )~+.8 'V 0(W¼ ' v+ 6V+ -A ' ) D- 6c 0Ä l!+ D 9! 'E*' #Vb -j 0 '. #!.( v+ Z+ ' ) 'R$('W D 9 '* 6L+' 0 'V0(W¼<Í+9...' ) - 6c0Ä l+ )~' Z-' - '!.(9 #$ -! Z-- -= 3' VQ *W.(+ X- 6 C * -= vw4 *W '..(9 e ÏÐ < Z--")+ --'V+ '+.89 #$ ' '+ g3 '. #!.( ]h ]!<!` V.]+ ]!` T"],?!'* *½, V (6éA) / '-! 'V+!"#,?!'* *½, V Ž (6éA). + Z-' -! 'V+!"# 3 0 Qj ' ! 'V+!"# 'E*'-j.

11 w+ *"4-6j' Q`o] -( ]9 XW #$ 0V"! 9 + D g3 C2+ *) h +.! 'é ' )3 Ã' ' "# '" O ' ) #$ '" 4 '+.89,# #$ Ã'-*"W' "#, "# ( - 66 ii."+.(), + *"' 4 "#7 -Q '), 'Vc 6*? '" X '), 0? : 'Vj ó!7, <~ -H p7 -?'.") A. 56 "#7 ' *', + Q-7 ' * ' ) Ž,W', W', )-, 6J ' "#, +ô + *Ds+<.") "#7 ' *' 3 >0W +! #!.(9 3' K #$ B * ' 3' - Cº~ g,.( *]t` #$]t] ` ]0 Q+9 D,`R!]:,0V `+o 'V] ]:" -`Fo9 + D* ' -j B #$ "7 <õ (*"W') "# -- '?9 Z- -3' #$ +" - )! #!.( + * vw4!7 ' - 56 *7 -! #!.(9 Z-- }O."+.( ' #$ - ' *7 -!4# 4 '!"# ' '" *+'R$ + D' 6), '- ' = 6 +."), ' 6j7 ) C{ BW4 '. #!.(9!.,!<'" ढ), + e+ ) vw4.( " - v - Q '+.(9 -! 6i) D6 +! D*+'R$" öío Z+ 0!à D (*T ' /) '" CLV+ '+ g3.+! D!àÅ!.*TE 0 '<!+ D )~.( *+'R$Å vw4 )~.(9 (' = De ÏÐ< 6Õ ' 0 -!. Þ' ',*! {. '!.(9 6T<!./ 0 Þ' ' 6Q }+- BW4. 4' C?+ ++."+.(9 7' 0'!! }+' BW4!7 6# '+g3.ž. Ž.Ž., +.Ž.,.Ž.Ž..Ž. /. /-A C6!<A 6 -! 'V+!"#. 6 -! D0 e ÏÐ 6Õ '! K 6V -

12 Z- a4 '. #!.( ]>] " ]0é ]a4 ] -""] ]V+ `.]o9 Õ].!`t 0W] E ]}< ]j`cò 99 B 0' (! ) C6!"# šo.(9 6 +v ' v + vw4!7 ' - 3 ) 4' + ' #!.(9!. h!< +?e '+.(9 -! 6-6)* ' {. '+ g3o- 6o 6)*VQo-"6éø+ + (!"! 6o -"6L +o +( Ï /// ) )~.(9 ' e ÏÐ < 6Õ '!. -")+ ' ',*! {. '+.(9 Ž 6i 6i ' u <L + QA '" 0VL ') +z #z.(9 6i ' u '" 0 j+ ' /4 - -!."+.(9 `F]Î`+9 < * ] +` W" b]- D'V `R"W49 -! 6J) - 6c 0Ä l!+ D )~' 6i ()) 4 Z- -A '!"# '!.(9 'E*' -j 0 6i' u + 6i ' ' ) 4 '' M* '!.(9! ('! )E'' 6<aW ',P"* ÏÐ ' *6, '<NO : "W 6*? +!Q - CY2 0! ú*! '!"# '! +.(9 h=o + aû6!"6 ',4 6 -!!. a+ D*ü ' X!" '!.! '!"#.(B +<-. Z- -A '!"# '!.(9,?!'* *½! '" Zm E +.( NO@.( //,,Ž // Ž 6 -! 0 Ž e ÏÐ< 6Õ '! K 6V Ž C6!<A 6 -! 'V+!"# ûj<+ 6i ) D + *+ DÜ. l+ 9 ) -H6)W; 4!+ 9 'E*'-j /-.., 6 -! 0 -! 'V+!"# 9,?!'* *½, V (6éA) 9

13 w+ *"4-6j' 0 3' }+'.(, "#) 4 ' +.(9 '. #!.( ]! `] C`- ` ]" ]}+o` 9 + #<7 ) }+' Q ) 6 -<*"0+.(9 -! Z- VQ ' 'r - +.(9!, 0?, 'Vc 3 È.+, ' * '+.( B oe, 6*'< Þ+ = '3 g3 667 ' H."-"'+.(9!.,!<, v, ¹>! 3!* '+.(9 -! Z-'!"# '+ g3 )~.( "!+(Z+ +V?! "# 0(W¼ ' - 6c 0Ä 6 <ÎV? 6 l!+ D 9 Ž Z- ' ' "#"6?!"# +."+.(9 *+!6 *+ -'- }+ ' Cº~.; )+.(9 'T< *+ Q-7, #<b "#7, # 3 ýv = CY2 "#7 '" O ') + -E 6<j7 '" ) +.(9 '. #!.( *]+]. ]þ` #ý]- ` *] + D 9 *]+ *`>]Ü+` W]+! + D( Z- *+ ' = + # B ýv = CY2 -('u7 07-"#7 ' * '+ â/9,?!-! *+ '+g!)~+.8 - *+o *+ ) *'!Œ - *+o9!= *+ - Å' D"# D!++ *+o... C j *+ - Å'"#ÈD BW4 *Wo + '"o9 6T<,?! -!!./ Z- vw4 ' }O 6.? + "º~.; T< (' = e ÏÐ< 6Õ '.R! È # sw0o *+"! o ',4 6 Z-sW0' BW4.( + - sw0" #"6+ 4 W VWo ''< 6< #" "ढ WV # 4<!W?06+o ( hri<) '" CLV+ '!.(9 'T<,?! '* *½ Z- *+ ' BW4-6 -! 0 Ž - - Ž. +. -! 'V+!"#. 6 -! 0 e ÏÐ 6Õ '! K 6V -

14 -'V+ '+g3 )~+.8-0< *+ 4 '9 *+ ' {0# -Q- u -!+<4 + I 0# -!,? ' "#, C G"u, ', ', j, '6< i, hv ' T+( #) + #< ' 0#Ö -, "#7 '."+.(9 Z-- V# (6k +.!) ' 0 W."+.( 9 Î<+o Z-' Î' e56.(!.!"# B <0 ' W!.(9 *') 3' g}+'.(9 " Û:"#7, W, )-, Q-7, 'Vcv! ' $!7 (6c<v) + -¾ 667 ' * ') B ) +.(9!. 6)* * *T VQ7 ' "i "i i<'u7 '" )~ B -<-R$+ ' Z-! +.(9,?!-! (/ ) '!"#?- D H ' )3 Z- ' '+g3 )~+.8 +,F +V?F 6)* **T VQW')+ )Q.R!O+ - c 0Ä?ˆ" l!+ D 'E*' -j /Ž '" CLV+ '+.89 :j 0 -! Z- ' ' 4 '+ g3 )~.(-! -@4 0(W¼ '! Þo Zc (/) -A *VQ *') )Q.R! O+ 'V - 6c 0Ä 6<o -A 6 l+9 + A 'E*' C *') DZ+ ('E.-. Ž/) '" -Ö0+ '!.(9 'E*' -j ' 6L+ ' '* *T VQ7 ' 0 #!.8 B C-'ß; - VQ" ' i<'u" + '" *') '..(9 '* ' <- *T VQ Z- '.8-6)*o C ¾o ¾<o ' )o \'Do WWo \A!o o o Ô$o '<i' #Vb #))o W¾)o,+-o, -6 <o ŒÖ ' ë!"ao+<: <o 6+a+ *T VQo9 3+W '+6* *')( +o *')" o 9 " Z-' 6< O '+.89 -W6'R$ j "# *'.( " --7 ' 6E4' +' ~R$7 -! +.( B C-'" --7 ' +) -+ ' 0K+ '!"# '! +.(9 / '!"# '+ g3,?! -! )~+.8,!"!" Z+?+<s? Q "# 0(W¼ -W6 +() W6 'R$ D0Ä "#+Œ l!+ D 9 'E*',?!'* *½, V (6éA) / 6 È6 " -+)' 'V+ 0 / 6 -! 'V+!"# 3 'E*'-j 'R$' 6 '*'V+ 6L+ 9

15 w+ *"4-6j' -j ' 6L+ ' '* 0 Z-' - '!.(9,!<M 0 -W6 '" j"# *' +! #!.(9 \^ '" +- 0 '. #!.(9 Ž -! Z- +)' VQ - + +)'.(9!. 'Vcv, ' * + # 43 ýv -Q 3 ), + + CU. 4 ') BW4 ' 56 +.(9 + j!7 +'. B *. -z (0+ ') #z +)' '"! +-o -A B 0K+ ' 4' 4 )+.(9,?! '* *½ X XW-+ \^ À+ ('E-/) ',4 6 ½, *p,, ÏÐ, h"('6)'), + *', = '!#!0? : "W -, Q+ 'Vc ' Z- -A - +)' '" 0K+ ' /47 ' M* '!.(9 Z }+'!7 ' +A '0 '0 'z }+!7 BW4!7 '" )' '< 'Vj!! 'R$ B '+6!!7 '" S4 4 *. 0+ (0#") '!"# '! ' 4 0 )+.89 (!Ñ 3' ¹- 'Vj.( " 4 u i!7 ' - - z +.(9!. 4 "#<v + Q-7 ' * ') B 0*6, -Q ') +.(9 '. #!.( (!Ñ" a4 j!"ç0wî6o9o -Q Œ6.4 Xk+ d Z- ' 0-6*<v + < 7 '! "# +<T X 0# +.(9 'R$ 3' ' ' Q' '! +.8 '" < ' ), Zm E, E ' 0-, +) + +)'<i (G)) )' '- f! -+ ½ ~+! / ' 'E*' -j 'R$' /- 6 'W'V+ 6L+ po@.(9 'i<6'?q< 4"n g6+ D9 'VÀ -W6 +() 'R$'<r6. )h<9 -<È<+-.+ -j Ž Ž.. Ž C6!<A 6 -! 0.. '-! 'V+!"#,?!'* *½, V Ž (6éA) Ž + e ÏÐ 6Õ ',! K, 6V

16 Ë '" '- V+ 6*<'? 4 '! +.(9!'R$! + '<)6 -,! g3 Qj! (,< *') "#7 ' * '+.89 '. #!.(- ]Þ" ` < 'R$Œ]!`Œ + 6)]w +)` Œ +)6 ]!9 ]a+ D Q`j! *]:6Qj]! `û+<d < -! Z- -A '!"# '+ g3 )~+.8- 'r!<-+)6 < 'o 3''Vc 0Ä l!+ +?,'V+ )"r 'V ' D 6*<?,O! 6+ D l!+ D Þ"+ K"A'V+ )"O 'E 6)Å '"WR!<U@ l+ ('E.-. /Ž) '" CLV+ '+.89,?!'* *½ 0 6{ -.+4 Z-' - '!.(9 6.Î 3' ' ' ' '.(9 " 4 vw4!7! 6 #,-W6, '" 6"i) 4 ' 0 j+ ' Q- -Q ' )3 #0! -+ '" 4 +.(9 '.+.(- 6`.Î] 4`!]!" ] #0`!] 4+`9!` 6< ]j 4`. + #`!#Ž + D. ' '!"'" #04 ' )3 -*A '",. ½! +< -!,6 6<j CY2 '"9 6<j ' ' -+ 6.Î 4 '! 9 -! Z- -A '!"# #04 - ˆ ' ' 4 '!.(9 :j #0h+' Q-7 + 6*?7 ' * ') BW4!7 B 6 # ',!.(9. :j '. #!.(9 6-VO 4!+< ]!L]+ `6] ++ D 9 #0`+ C]{E Q`+ 0W] E ` 0]!òd + D! -*O >+ -W6 '" #0 ½ 4 ' --#06+."9 -$' # J 4 '!"S!!"7 C{ BW4!/ + #0' Q '9 Z-)3 -! 'E*' -j / ',4 6 -T"2! ' >+ 6+ -W6 )' #0 '" 4 '. '-! 'V+!"#,?!'* *½, V (6éA) Ž!T- Z+ +V? #04' '' - c 0Ä ½!.Îl!+ D9!T-+K"A l+ ('E- Ž/) / 6 -! 'V+!"# d..,

17 w+ *"4-6j' 4 '!.(9,?!?' 0?, '<r QE',. #<, -W6ö+-, )W< ', '' Q"À -Å+ BW4 6"Ë)' 'V + -+'!o, 'RJ - 6<j!o w<''< 6!î6 +( = 6Q!"o I!+ D)~' Z-' - '!.(9, 0 0+ ' -: *W' {à?)"!..(9.,! "6+ -+', Q+ ' "#7 ' Z- ' ' Q ' '! Q 'R$ Z- ' 4<¼+ D4<W ' ¼ ($") '"z *W.;.(, 'T<0K+ Q-j ' 0%+ Ã!.( - #0 Nढ'' + #Ṿ + ( ) 6'$) '?'U.+< ji + D+. ' /4 + 9 / '!"# '+ g3 -! )~+.8!! 6V. Z+ +V? #0 N. ' 4<¼ ja l!+ D 9 + 'E*' -j ' 0 '.( {.6 +ût D +V? 4<¼ ' '<!+ 9!. W!!"# 3 <0 ' 6Q ~+.(9,!<M 4!7 '" C6?4 '' ' '! #!.(9 -<È<+ <A p<m ($!i'!o?q<!o W+ )~ W -o 6j 4!? 66) )6.o )~.(9,?!?' ' 0 '.( 4!!? "WI" W6.o9 +?!ö? 4!o EW4 D? #w WŒ? 4# DÂo --!7 + 6.Î, ' C6? '! -L."+.(9 Z- ',4 6 0+! ¼"+W Š?'U + +K 4 4+<v + BW4!7 '!/ 3 5pQ 4 ''?).(9 $%. '()* + 6?! È+ )$ *6?") - ˆV+.)! aö, 0)u ( ). -! 'V+!"#?' *. 'E*' -j 'R$'.- -<È<+ -j Ž. -< #?' W?'U., *.Ž +?'U.

Final Z P Satara

Final Z P Satara ह ह, - ल ह ह ":- 01/2019 ) :- 02 /03/2019 ------------------------------ ह -2018/..20/ #.$%.. & 16 2018, $$) & 28 *, 2018, ह, 1216/(..65/ 16)/ 13-1 & 13 2% 2018, ह 3. -5016/..321/#45-8 & 23 2%6 2018 %7&$)

अधिक जानकारी

1 भ ग 1 न मण क/पद न नत /बदल / शक षण/रज न मण क 1.ज..प आअ/आस थ -1/म ळ न मण क परत/1113/2018 अमर वत शहर द वषय :- म ळ न मण क च य ठक ण परत करण ब

1 भ ग 1 न मण क/पद न नत /बदल / शक षण/रज न मण क 1.ज..प आअ/आस थ -1/म ळ न मण क परत/1113/2018 अमर वत शहर द वषय :- म ळ न मण क च य ठक ण परत करण ब 1 भ ग 1 न मण क/पद न नत /बदल / शक षण/रज न मण क 1.ज..प आअ/आस थ -1/म ळ न मण क परत/1113/2018 अमर वत शहर द. 30.01.2018 वषय :- म ळ न मण क च य ठक ण परत करण ब बत. ख ल ल नम द कमर च र य न एस.ट.ड प य कतर व य च य

अधिक जानकारी

Microsoft Word - IV SEM. BA HINDI-CORE COURSE- PERSPECTIVES OF HUMANITIES, LANGUAGES AND METHODOLOGY

Microsoft Word - IV SEM. BA HINDI-CORE COURSE- PERSPECTIVES OF HUMANITIES, LANGUAGES AND METHODOLOGY PERSPECTIVES OF HUMANITIES, LANGUAGES AND METHODOLOGY UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION CALICUT UNIVERSITY P.O., THENJIPALAM, MALAPPURAM, KERALA-679 635. 176 UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL

अधिक जानकारी

1 P a g e

1 P a g e 1 P a g e 1. न र द श: न म ल ख त सख य श र म क व एक पर द ग त ह ग त पर द ज ञ त कर 26, 37, 50, 63, 82 A. 26 B. 37 C. 82 D. 63 E. इ म स क ई ह 2. न र द श: न म ल ख त सख य शर म प रश च ह (?) क स थ पर क य आय ग?

अधिक जानकारी

1. न र द श: न म ल ख त स ख य श र म क व एक पर द ग त ह 2 P a g e ग त पर द ज ञ त कर 26, 37, 50, 63, 82 A. 26 B. 37 C. 82 D. 63 E. इ म स क ई ह 2. न र द श:

1. न र द श: न म ल ख त स ख य श र म क व एक पर द ग त ह 2 P a g e ग त पर द ज ञ त कर 26, 37, 50, 63, 82 A. 26 B. 37 C. 82 D. 63 E. इ म स क ई ह 2. न र द श: 1. न र द श: न म ल ख त सख य श र म क व एक पर द ग त ह 2 P a g e ग त पर द ज ञ त कर 26, 37, 50, 63, 82 A. 26 B. 37 C. 82 D. 63 E. इ म स क ई ह 2. न र द श: न म ल ख त सख य शर म प रश च ह (?) क स थ पर क य आय ग?

अधिक जानकारी

ISSN: स ह य स हत Available at Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (

ISSN: स ह य स हत Available at   Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर ( ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (http://www.hindikunj.com/2014/12/the-spelling-of-hindi.html) आज क ह द वणर म ल न न न स र ह. चत र -1 इन वणर म ल ओ म अ,आ,ओ,औ,अ,अ,ख,छ,ण,ध,भ अक षर पर ग र क जए, आज इ ह उस

अधिक जानकारी

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Ι. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Ι. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Ι. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ΙΙ. ᖧ劇ᖧ劇ᆗ呇śၷ呧

अधिक जानकारी

Document1

Document1 प षव द म न सकत स स घष करत न र व द : अत त और वतम न आश त ष क म र य दव श ध छ, सम जश! वभ ग क श ह%द व' व( लय व र णस ISS Membership No. M 2195 म नव सम ज म, आध ह- द र रखन व ल, समय व स/त म, नर तरत व ज व तत बन

अधिक जानकारी

Microsoft Word - sasuuuuuu.doc

Microsoft Word - sasuuuuuu.doc ई-स हत य त ठ न स प दक - अ क - १२ स य (ज श ) ज धव. प ण र ण क (र प ळ) खट वकर. प ण स ध र स र श म ळ क. म बई तश म झ स स ग ड आह... कड क र य च फ ड आह तश म झ स स ग ड आह!.. आ बट तखट थ ड ब लण जखम ल मग म ठ च ळण जभ

अधिक जानकारी

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग क प अ धक र,एक मक आ दव स वक स क प न द रब र य ह म ग च क नव प र र ड न द रब र द र वन म क

मह र श सन आ दव स वक स वभ ग क प अ धक र,एक मक आ दव स वक स क प न द रब र य ह म ग च क नव प र र ड न द रब र द र वन म क मह र श सन आ दव स वक स वभ ग क प अ धक र,एक मक आ दव स वक स क प न द रब र य ह म ग च क नव प र र ड न द रब र द र वन म क 02564-210303 Email- poitdp.ndb-mh@gov.in न द रब र क प त ल श सक य आ म श ळ त ल व य न अ ड (क

अधिक जानकारी

SucesosHindi.pages

SucesosHindi.pages व घटन ए ज भ रत म0 ह 2ग अ6 और ओम ग 1 व घटन ए ज भ रत म0 ह 2ग ; ज स क लख गय थ, दD सE प वH म0 श K ह कर प Lम तक फ लत ह ; भ रत म0 द ब र जO ल न व ल आQ ओ क दD ल बत प रR र मल थ ; ल कन, उT0 प न म0 समथH ह न क लए,

अधिक जानकारी

Microsoft Word - Kshitijachya Paar 1_O_

Microsoft Word - Kshitijachya Paar 1_O_ ɹÉÇ 4 léä +ÆEò Gò.116 IÉiÉÒVÉÉSªÉÉ {ÉÉ ú : ªÉVÉ ÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò : É ÉEòÉÆiÉ úhé É äú (öéhéà) : ºÉÆ{ÉEÇò : ई स हत य त न ज ११०२, ईट नट, म र थ न च क ठ ण ४००६०४ 9869674820 ½þÉ +ÆEò ÉxÉÉ ÉÖ±ªÉ ɳýhªÉɺÉÉöÒ

अधिक जानकारी

untitled

untitled July 2012 (Hindi) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies. Multimeters स मत व र

अधिक जानकारी

Hindi क य आप बस क उपय ग करत ह? आपक यह पढ़न च हए South Auckland, Pukekohe और Waiuku म बस स व ए बदल रह ह नए बस ट, नए बस नम बर, औरनए ट इमट बल र वव र 30 अक

Hindi क य आप बस क उपय ग करत ह? आपक यह पढ़न च हए South Auckland, Pukekohe और Waiuku म बस स व ए बदल रह ह नए बस ट, नए बस नम बर, औरनए ट इमट बल र वव र 30 अक H क य आप बस क उपय ग करत ह? आपक यह पढ़न च हए Sh Auckl, Pukkoh और uku म बस स व ए बदल रह ह नए बस ट, नए बस नम बर, औरनए ट इमट बल र वव र 30 अक ट बर, 2016 स श ह ग इन प म क य ह : नए बस ट क नक श बस य न क नई ट इमट

अधिक जानकारी

1 बजबज इन सस ट शन स पश च म ब ग र ज य म ए र ज य स ब हर प ओ ए उत प द (एम एस/ए एसड /एसक ओ/ एट एफ़/ब र ण ड ड इ न ) स सड़क परर हन ह त ई-ननव द * तकन क ब ल * (

1 बजबज इन सस ट शन स पश च म ब ग र ज य म ए र ज य स ब हर प ओ ए उत प द (एम एस/ए एसड /एसक ओ/ एट एफ़/ब र ण ड ड इ न ) स सड़क परर हन ह त ई-ननव द * तकन क ब ल * ( 1 बजबज इन सस ट शन स पश च म ब ग र ज य म ए र ज य स ब हर प ओ ए उत प द (एम एस/ए एसड /एसक ओ/ एट एफ़/ब र ण ड ड इ न ) स सड़क परर हन ह त ई-ननव द * तकन क ब ल * (ई-ननव द स ब प स ए /ईआर/ डबल य ब /प ओए /बल क/बजबज /2014-16/02)

अधिक जानकारी