Ghaire Sahaba Ke Liye Radiallaho Ta'ala Anho Ka Istemal Kaha Jata Hai Ki Sirf Sahaba -e- Kiram Ke Naam Ke Saath "Radiallaho Ta'ala Anho" Ka Istimaal K

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Ghaire Sahaba Ke Liye Radiallaho Ta'ala Anho Ka Istemal Kaha Jata Hai Ki Sirf Sahaba -e- Kiram Ke Naam Ke Saath "Radiallaho Ta'ala Anho" Ka Istimaal K"

प्रतिलिपि

1

2

3 Ghaire Sahaba Ke Liye Radiallaho Ta'ala Anho Ka Istemal Kaha Jata Hai Ki Sirf Sahaba -e- Kiram Ke Naam Ke Saath "Radiallaho Ta'ala Anho" Ka Istimaal Karna Chahiye Aur Kisi Ke Liye Ye Kalimaat Istimaal Karna Jaiz Nahi Hai, Ye Baat Awam Mein To Mash'hoor Hai Hi, Saath Hi Saath Badmazhabo Ki Taraf Se Bhi Ise Bataur Aitraz Pesh Kiya Jata Hai Durust Ye Hai Ki Sahaba -e- Kiram Ke Ilawa Bhi In Kalimaat Ka Istimaal Kiya Ja Sakta Hai Aur Ise Saabit Karne Ke Liye Humare Paas Kayi Dalail Hain, Is Risale Me Is Mas'ale Par Tafseeli Kalaam Kiya Gaya Hai, Hum Ne Kayi Ulama -E- Ahle Sunnat Ki Tahqeeqat Ko Is Mein Jama Kiya Hai Jin Ke Mutaale Ke Baad Qari'een Par Ye Mas'ala Bilkul Waazeh Ho Jayega. Allah Ta'ala Irshad Faramta Hai : ا ن ال ذ ی ن ا م ن و ا و ع م لوا الص ل ح ت اول ى ك هم خ ی ال ب ی ة ) ۷ (ج ز آؤهم ع ن د ر ب ه م ج ن ت ع د ن ت ج ر ی م ن ت ح ت ه ا ا ل ن ه ر خ ل د ی ن ف ی ه ا ا ب د ا ر ض ا لل ع ه ن و ر ضو ا ع ن ه ذ ل ك ل م ن خ ش ر ب ه ) ۸ ( )سورۃ البینة "Beshaq Jo Iman Laaye Aur Unhone Acche Kaam Kiye Wahi Tamam Makhooq Mein Sab Se Behtar Hain, Un Ka Sila Un Ke Rab Ke Paas Baaghaat (Jannat Mein) Hai Jin Ke Neeche Nahrein Bahti Hain, Un Mein Humesha-Humesha Rahenge, Allah Un Se Razi Hua Aur Woh Us Se Razi Hue, Ye Sila Us Ke Liye Hai Jo Apne Rab Se Dare." ) 8 7 Khaazin Mein Hai : Allah عزوجل Un Ki Ita'at Aur Ikhlaas Se Raazi Hua Aur Woh Us Ke Karam Aur Us Ki Ata Se Raazi Hue, Ye Azeem Basharat Us Ke Liye Hai Jo Duniya Me Apne Rab Se Dare Aur Us Ki Nafarmani Se Bache. ) اخزن ا لبیبۃ تحتاال ۃی: ۸ ملتق طا ( Page 1

4 Tafseer Siraatul Jinan Mein Hai : Har Wali Aur Buzurg Ko RadiAllahu Ta'ala Anhu Kah Sakte Hai, Ye Lafz Sahaba -E- Kiram Ke Saath Khaas Nahi, Is Aayat Me Ye Mazmoon Saaf Maujood Hai. (ریسفترصاطاانجلن تحتاآلۃیھذا ( Imame Ahle Sunnat, Aala Hazarat Rahimahullahu Ta'ala Likhte Hain Ki RadiAllahu Ta'ala Anhu Sahaba -E- Kiram RadiAllahu Ta'ala Anhum Ko To Kaha Hi Jayega Aayimma Wa Auliya Wa Ulma -E- Deen Ko Bhi Kah Sakte Hain, Kitabe Mustataab Bahjatul Asraar Sharif Wa Jumla Tasaanif Imam Aarif Billah Syed Abdul Wahaab Sharaani Waghaira Akaabir Mein Ye Shaaye'a Wa Zaaye'a Hai. Tanwirul Absaar Mein Hai : یستحب الرت ض للصحابة والرتحم للتابعنی ومن بعدهم من العلماء وا لخیار وکذا یجوز عکسہ عیل الراجح (دراتخمررشحونتریاالاصبراسملئیتش عبطمابتجمیئدیلہ 350 / ( 2 "Sahaba -E- Kiram Ke Asma -E- Girami Ke Saath "RadiAllahu Ta'ala Anhu" Kahna Ya Likhna Mustahab Hai. Tabayeen Aur Baad Waale Ulma -E- Kiram Aur Shurafa Ke Liye "Rahmatullah Ta'alah Alaih" Kahna Ya Likhna Mustahab Hai Aur Us Ka Ulta Bhi Raajeh Qaul Ki Bina Par Jaiz Hai Yani Sahaba -E- Kiram Ke Saath Rahmatullah Ta'ala Alaih Aur Dusro Ke Saath RadiAllahu Ta'ala Anhu". (اتفویروضہی ج 23 ص 388 ( Hazrate Allama Mufti Amjad Ali Aazmi Rahimahullah Likhte Hai Ki Buzurgan -E- Deen Ke Naam Ke Saath RadiAllahu Ta'ala Anhu Kahna Aur Likhna Jaiz Hai, Sahaba -E- Kiram Ridwanullah Alaihim Ajmayeen Ke Saath Is Ki Khusoosiyat Saabit Nahi, Quran -E- Majeed Me Sahaba -E- Kiram Aur Un Ke Muttabi'een Sab Ke Liye Farmaaya Gaya RadiAllahu Ta'ala Anhum قا ل اہلل تعایل والسبقون ا للون من...اآلیة Saahib -E- Hidaya Ke Talamiza Ne Jahan Un Ka Khas Qaul "Hidaya" Me Zikr Kiya Yun Kaha Page 2

5 "قال ر ض اہلل عنہ " Yani Musannif RadiAllahu Ta'ala Anhu Ne Ye Farmaya Aur Deeghar Kutub Me Aksar Jagah Aayimma Ke Asma Ke Saath Tardi Maqtoob Wa Mazkoor Hai, Wallahu Aalam (اتفویادجمہی ج 4 ص 345 ( Allama Mufti Jalaluddin Ahmad Amjadi Rahimahullah Likhte Hain Ki RadiAllahu Anhu Ka Duaaiya Jumla Sahaba -E- Kiram Ke Saath Khaas Nahi Ghaire Sahaba Ke Naam Ke Saath Bhi Is Ka Istimaal Jaiz Hai, Isi Liye Buzurgo Ne Bade Bade Ulma Wa Mashaikh Ke Liye Bhi Is Ko Istimaal Farmaya Hai Jaisa Ki Hazrat Shaikh Abdul Haque Muhaddis Dhelwi Rahimahullah Ne Ash'atul Lam'aat, Jild Chaharum, Safa 743 Par Hazrat Owais Qarani Ko RadiAllahu Anhu Likha Aur Allaama Ibne Aabideen Shaami Rahimahullah Ne Raddul Muhtar, Jild Awwal, Matbu'aa Deoband Safhaat 35, 36, 37 Aur Safa 42 Par Hazrat Imam Abu Hanifa RadiAllahu Ta'ala Anhu Likha Aur Mishqaat Ke Musannif Hazrat Shaikh Waliuddin Muhammad Bin Abdullah Khateeb Tabrezi Ne Mishqaat Shareef Ke Muqaddame Safa 11 Par Sahib -E- Masaabeeh Allama Abu Muhammad Hussain Bin Masood Faraar Baghwi Ko RadiAllahu Ta'ala Anhu Likha Aur Allama Shahabuddin Khafaji Ne Naseemur Riyaz Jild Awwal Safa 5 Par Allama Qaazi Ayaz Ko RadiAllahu Ta'ala Anhu Likha Aur Hazrat Gaus E Paak RadiAllahu Anhu Ke Naam Ke Saath Kayi Jagah Ye Duaaiya Jumla Likha Hai Jab Ki In Mein Se Koi Sahabi Nahi To Maloom Hua Ki Ghaire Sahabi Ke Naam Ke Saath RadiAllahu Anhu Likhna Aur Kahna Jaiz Hai Yahan Tak Ki Aam Deobandi Wahabi Jo RadiAllahu Anhu Ko Sahabi Ke Saath Khaas Samjhte Hain Aur Ghaire Sahabi Ko RadiAllah Anhu Kahne Par Lad Padte Hai Unke Peshwa Maulwi Qaasim Aur Maulwi Rasheed Ahmad Gangohi Ko Bhi RadiAllahu Anhu Likha Gaya Hai. Jaisa Ke Tazkiratur Rasheed, Page 3

6 Jild Awwal, Safa 28 Par Hai Maulana Qasim Sahab Maulana Rasheed Ahmad Sahab RadiAllahu Ta'alah Anhuma...Alakh In Tamam Hawala Jaat Se Roze Raushan Ki Tarah Waazeh Ho Gaya Ki Ghaire Sahabi Ke Naam Ke Saath RadiAllahu Anhu Kahna Jaiz Hai. (اتفویضیفارلوسل ج 2 ص 541 ( Aap Ek Jagah Aur Likhte Hain Ki Ghaire Sahabi Ke Liye RadiAllahu Ta'ala Anhu Ka Istimaal Karna Jaiz Hai Jaisa Ki Durre Mukhtar Ma Shaami Jild Panjum Safa 470 Me Hai : یستحب الرت ض للصحابة والرتحم للتابعنی ومن بعدهم من العلماء وا لخیار وکذا یجوز عکسہ عیل الراجح (دراتخمررشحونتریاالاصبراسملئیتش عبطمابتجمیئدیلہ 350 / ( 2 "Sahaba -E- Kiram Ke Asma E Girami Ke Saath "RadiAllahu Ta'ala Anhu" Kahna Ya Likhna Mustahab Hai. Taba'een Aur Baad Waale Ulama E Kiraam Aur Shurafa Ke Liye "Rahematullah Ta'ala Alaih" Kahna Ya Likhna Mustahab Hai Aur Is Ka Ulta Bhi Raajeh Qaul Ke Bina Par Jaiz Hai Yaani Sahaba -E- Kiram Ke Saath Rahmatullah Ta'ala Alaih Aur Doosro Ke Saath RadiAllahu Ta'ala Anhu." Hazrat Allama Ahmad Shahabuddin Khifaji Rahmatullah Alaih Naseemur Riyaz Sharah Shifa Qaazi Ayaaz Jild Saum Safa 509 Me Tahreer Farmate Hain Ambiya -E- Kiram Ke Alawa Aayimma Waghaira Ulama Wa Mashaikh Ko Gufraan Wa Raza Se Yaad Kiya ( اصخلم) Jaaye. Jaaye Aur RadiAllahu Ta'ala Anhu Kaha Phir Allaama Jalaaluddin Ahmad Amjadi Ne Kayi Hawaale Pesh Farmaye Hain Jin Se Saabit Hota Hai Ki RadiAllahu Ta'ala Anhu Ka Istimaal Sahaba Ke Saath Khaas Nahi Hai. (ا اضی ص 426 ( Al Hadeeqatun Nadiyah Mein Hai : Sahaba -E- Kiram Ke Naamo'n Ke Saath RadiAllahu Anhu Aur Taba'een Izaam, Un Ke Baad Waale Ulama -E- Kiram, Ibaadat Guzaro Aur Tamam Auliya -E- Kiram Ke Naamo'n Ke Saath Rahmatullah Alaih Kahna Musatahab Hai. Page 4

7 Sawal : Kya Is Ke Bar-aqs Bhi Ho Sakta Hai? Yani Auliya Wa Ulama Ke Liye RadiAllahu Anhu Aur Sahaba -E- Kiram Ke Liye Raalhmatullah Alaih Kah Sakte Hai? Jawab : Baaz Ulama -E- Kiram Rahimahumullahu Ta'alah Farmate Hai "Aisa Karna Jaiz Nahi Balki RadiAllahu Anhu Sahaba -E- Kiram Ke Saath Khaas Hai Aur Un Ke Ilawa Baaqi Sab Ke Saath Rahmatullah Alaih Kaha Jaayega Jabki Hazrat Sayyidana Imam Nawawi Alaihirrahama (Mutawaffa 884 Hijri) Farmate Hai : "Ye Sahi Nahi, Balki Sahi Wahi Hai Jo Jamhoor Ulama -E- Kiram Rahimahumullahu Ta'ala Ka Mauqif Hai Ki Aisa Kahna Musathab Hai Aur Is Ke Beshumar Dala'il Hai. (ادحلۃقیادنلۃیرشحارطلۃقیادمحملۃی اردورتہمجانبماالصحاامعل ص 99 ( Allama Mufti Abdul Mannan Aazmi Rahimahullahu Ta'alah Likhte Hai : Fatawe Ki Mashoor Kitab Durre Mukhtar Me Ise Jaiz Likha Gaya Hai, Allama Qaazi Ayaaz Ne Aayimma, Taba'een Wa Ulama Waghira Ke Saath RadiAllahu Anhu Ke Istimaal Ko Jaiz Likha Hai, Imaam Nawawi Imaam Bukhaari Wa Muslim Ko RadiAllahu Anhu Likha Hai (Sharah Muslim), Mishqaat Me Saahibe Masabih Ko RadiAllahu Anhu Likha Gaya Hai, Ilme Tafseer Mein Imam Tabri Wa Imam Nasfi Donon Ke Liye Rahmatullah Alaih Aur RadiAllahu Anhu Likha Hua Milega, Agar Dhundha Jaye To Aise Naamo'n Ki Line Lag Jayegi, Sufiya -E- Kiram Ke Tazkiro'n Me Ye Kasrat Se Milta Hai Aur Deobandiyo Ne Bhi Apne Aqaabireen Ke Liye Kayi Maqamaat Par Ye Qalimaat Istimaal Kiye Hai. ( اصخلماتفویرحباولعلم ج 1 ص 124 ( Ek Aur Maqam Par Aap Likhte Hain Ki Allah Ta'ala Ke Tamam Nek Bandon Ke Saath Rahmatullah Alaih Aur RadiAllahu Anhu Likha Ja Sakta Hai Aur Quran -E- Paak Ki Aayaat Se Bhi Maloom Hota Hai (Phir Aap Ne Surah Ambiya Ki Aayaat Likhi Hain Jinhe Hum Naql Kar Chuke Hai) Page 5

8 (ا اضی ج 5 ص 335 ( Allama Mufti Shariful Haq Amjadi Alaihirrahama Likhte Hai Ke Sahaba Ke Ilawa Deeghar Mashaaikh Wa Ulama Ko RadiAllahu Anhu Kahna Salaf Aur Khalaf Se Chala Aa Raha Hai, Aur Is Ka Jawaz Quran Majeed Se Makhaz Hai, Surah Tauba Me Farmaya : "Aur Sab Me Agle Aur Pahle Muhajir Aur Ansar Bhalai Ke Saath Un Ke Pairo Huye, Allah Un Se Raazi Aur Woh Allah Se Raazi Ho Gaye." Is Aayat Me Muhajireen Wa Ansar Ke Saath Bhalai Ke Saath Qayamat Tak Un Ke Tab'een Ke Liye Farmaya Aur Doosri Aayat Me Mutlaq Har Nek Wa Swaleh Momin Ke Liye Farmaya Is Liye Jo Ye Kahta Hai Ki RadiAllah Anhu Ka Seegha Sahaba E Kiram Ke Saath Khaas Hai Woh Quran Majeed Ke Khilaf Kah Raha Hai. Mazhabi Kitabo Ke Muta'ale Se Ye Zaahir Hai Ki Aayimma E A'alaam Ulama, Mashaaikh E Uzzam Ne Saikdon Ghaire Sahaba, Ulama Wa Mashaikh Ke Liye RadiAllahu Ta'ala Anhu Isitimal Farmaya Hai, Agar Khaali Un Sab Ko Naam Le Kar Jama Kiya Jaye To Kam Az Kam Sau Safe Ki Kitab Taiyyar Ho Jaye. (Phir Aap Ne Sa'il Ki Tasqeen Ke Liye Chand Hawala Jaat Pesh Farmaye Hai.) (اتفویاشرحرخبی ج 1 ص 609 ( Ek Aur Sawal Ke Jawab Me Likhte Hai Ki RadiAllahu Anhu Sahaba -E- Kiram Ke Liye Khaas Nahi Balki Ummat Ke Jami'a Sulahaa Ke Liye Humesha Se Istimaal Hota Aaya Hai, Khud Quran Me Mut'addid Jagah Sulahaa Ummat Ke Liye Ye Seegha Waarid Hai. (اتفویرشحرخبی ج 3 ص 453 ( Allama Mufti Muhammad Fazle Kareem Razvi Likhte Hai Ki Imam Muhaqqiq Alal Iltlaaq Waghaira Aqabireen Ne Farmaya Hai Ke کل ما کان ادخل یف ا لدب والجالل کان حسنا Page 6

9 Jo Baat Adab Wa Tazim Me Dakhal Rakhti Ho Woh Acchi Hai. Quran Majeed Me Ye Seegha Tamam Nek Logo'n Ke Liye Istimaal ( اصخلم) Hai. Hua (اتفویرشہیع ج 2 ص 608 ( Hazrat Allama Mufti Ajmal Qadri Rahmatullah Alaih Likhte Hai Ki RadiAllahu Anhu Sirf Sahaba -E- Kiram Ke Saath Khaas Nahi Balki Taba'een Wa Taba Taba'een, Aayimma Wa Mujatahideen, Fuqha Wa Muhaddiseen, Auliya -E- Kiram Wa Ulama E Izaam Ke Liye Bhi Jaiz Hai Balki Mashaikh Ka Mamool Hai Jaisa Ki Tanwirul Absaar ( اصخلم) Hai. Wa Durre Mukhtaar Mein Is Ki Tashrih (اتفویا جملبۃ ج 3 ص 391 ( Allama Mufti Waqaruddin Quadri Rahimahullah Likhte Hain Ki Quran E Kareem Mein Hai : Aur Jo Bhalai Ke Saath Un Ke Pairo Huye Allah Ta'alah Un Se Raazi Hua Aur Woh Allah Ta'alah Se Raazi Hue. Ye Jumla Jab Kisi Musalman Ke Liye Bola Jata Hai To Maqsad Duaa Hota Hai Lihaaza Musalman Ke Liye Ye Jumla Dua Ke Taur Par Istimaal Karne Mein Koi Harj Nahi. Durre Mukhtar Mein Ise Jaiz Likha Gaya Hai. (واقر ااتفلوی ج 1 ص 346 ( Allama Mufti Khaleel Khan Barkaati Likhte Hain Ki Alaihissalato Wassalam Alfaz Bila Shubha Hazraat Ambiya -E- Kiram Ke Saath Makhsoos Hai Baaki Alfaz Na Sahaba Ke Saath Makhsoos Hai Na Auliya -E- Kiram Ke Saath. Ba-Surate Dua Wa Ba-Niyate Insha, RadiAllahu Ta'ala Anhu Hazraate Auliya E Kiram Ulama -E- Izaam Ke Saath Bhi Bola Jata Hai Jaisa Ki Rahmatullah Alaih Auliya Wa Ulama Donon Par Albatta Rahmatullah Alaih Ka Lafz Sahaba E Kiram Ke Naamo Ke Saath Masmu'a Nahi Hai Aur Na Mamool Hai. (اتفویخلبلبۃ ج 1 ص 95 ( Page 7

10 Ek Aur Makam Par Aap Likhte Hai Ki RadiAllahu Anhu Sahaba Ke Saath Khaas Nahi Hai Balki Buzurgaan -E- Ummat Ke Liye Bhi Istimaal Hota Chala Aa Raha Hai Jaisa Ki Mishqat Mein Saahibe Masabih Ko RadiAllahu Anhu Likha Gaya Hai Aur Bhi Kayi Misalein Maujood Hain (Phir Aap Ne Hawalajaat Naql Kiye Hai ( اصخلم) (ا اضی ص 134 ( Maulana Muhammad Ajmal Attari Ne Apni Kitab Imam Ul Awliya Mein 6 Safhaat Par Mushtamil Ek Tahreer Likhi Hai Jis Mein Kayi Dalail Aur Hawala Jaat Pesh Kiye Hain Jin Se Saabit Hota Hai Ki Is Ka Istimaal Sahaba -E- Kiram Ke Saath Khaas Nahi Balki Auliya Wa Ulama Ke Liye Bhi Is Ka Istimaal Jaiz Hai. (اامماالوایلء ص 29 ات 34 ( Allama Professor Mufti Muneebur Rahman Likhte Hai Ki : Urfe Aam Me Chunki Sahaba -E- Kiram Ke Asma E Girami Ke Saath RadiAllahu Anhu Bola Aur Likha Jata Balki Taqreeban Is Ka Iltizaam Kiya Jaata Hai, Is Liye Ye Samajh Liya Gaya Hai Ki Shayad Ye Sahaba -E- Kiram Ka Laqabe Khaas Hai Lekin Ye Nazariya Durust Nahi Hai, Kyuki Quran -E- Majeed Mein Is Ka Itlaaq Momineen Swaliheen Ke Liye Aam Hai. (Phir Aap Ne Aayat Wa Deeghar Hawala Jaat Se Ise Sabit Kiya Hai. (میہفتااسمللئ ج 3 ص 32 ات 36 ( Fatawa Markazi Tarbiyat Ifta Mein Hai Ki Buzurgaane Deen Ke Naam Ke Saath RadiAllahu Anhu Likhna Jaiz Hai Balki Quran Mein Sahaba Aur Un Ke Muttab'een Ke Liye Istimaal Kiya Gaya Hai. (اتفویرمزکرتتیبااتف ج 2 ص 651 ( Hazrat Allama Faiz Ahmad Owaisi Rahimhullahu Ta'ala Likhte Hain Ki RadiAllahu Anhu Ka Istimaal Sahaba Ke Saath Khaas Nahi Falihaaza Ghair Sahaba Ke Liye Bhi Jaiz Hai. (Phir Aap Ne Durre Page 8

11 Mukhtaar, Shaami, Naseemur Riyaz Aur Bhi Kayi Hawala Jaat Diye Hain.) (اتفویاوہیسی ص 402 ( Taajusshariya, Allama Mufti Akhtar Raza Khan Rahimahullah Ta'ala Likhte Hain Ki Tardi Jis Tarah Sahaba Ke Liye Jaiz Hai Usi Tarah Ghaire Sahaba Ke Liye Bhi Rawaa Hai. Is Ke Jawaz Ki Durre Mukhtaar Waghaira Mu'atamad Kutub Me Tashrih Hai Aur Quran - E- Majeed Me Alal Umoom Sab Ke Liye Mustamal Hai. (اتفویاتجارشلہعی ج 1 ص 425 ( Ek Aur Sawal Ke Jawab Me Aap Ne Tafseel Se Is Mas'ale Ki Tahqeeq Pesh Farmayi Hai Aur Kayi Hawalo'n Se Ise Sabit Kiya Hai Ki Ye Sahaba Ke Saath Khaas Nahi Hai. (ا اضی ص 471 ( Ek Aur Maqam Par Likhte Hain Ki Ye Sahaba Ke Saath Khaas Nahi Ghaire Sahaba Ke Liye Istimaal Kar Sakte Hai. (اتفویاتجارشلہعی ج 2 ص 602 ( Allama Gulam Rasool Saeedi Rahimahullah Ta'alah Likhte Hai Ki Is Ka Istimaal Sahaba Ke Saath Khaas Nahi Hai Phir Aayaat Likhne Ke Baad Imam Nawawi Ka Qaul Naql Karte Hain Ki Tamam Ulama -E- Deen Aur Swaliheen Ke Liye RadiAllahu Anhu Aur Rahematullah Alaih Kahna Aur Likhna Jaiz Hai. (رشح ملسم ونللوی) Imam Raazi Jahan Aayiimma Mujtahideen Ka Zikr Karte Hain Wahan RadiAllahu Anhu Likhte Hai Maslan Imam Abu Hanifa RadiAllah Anhu Ne Farmaya. (ریسفت ریبک) (رشحملسمللسعبذی ج 1 ص 277 ( Page 9

12 Ye Kuch Hawala Jaat The Jo Hum Ne Kutube Ahle Sunnat Se Pesh Kiye Warna Firqahaa -E- Baatila Me Qasrat Se Is Ka Istimaal Milta Hai Ki Woh Apne Aqabireen Ke Liye RadiAllahu Anhu Likhte Hai Aur Un Ki Awam Ahle Sunnat Par Aitraaz Karti Hai, Agar Tamam Hawalajaat Ko Jama Kiya Jaye To Baqaul Allama Shariful Haq Amjadi "Ek Sau Safahaat Se Zyada Ki Kitab Ban Jayegi" Aur Hum Ne Ise Ek Mukhtasar Risale Ki Shaql Dene Ke Liye Hawala Jaat Ko Tafseelan Naql Nahi Kya Aur Ibaraat Bhi Mukammal Naql Nahi Ki Gayi Hain Balki Khulasa Likhne Par Iqtifa Kiya Gaya Hai. Is Risale Me Jitne Hawala Jaat Naql Kiye Gaye Hain, Un Se Ye Baat Bilkul Waazeh Ho Jati Hai Ki Ghaire Sahabi Ke Liye RadiAllahu Anhu Ka Istimaal Na Sirf Jaiz Hai Balki Salaf Wa Khalaf Mein Rayij Aur Kutub Me Mazkoor Hai. Is Ki Takhsees Sahaba -E- Kiram Ke Saath Sabit Nahi Balki Aayat -E- Qurani Se Bhi Yahi Maakhuz Hai Ki Ye Muttab'een Sahaba, Swalehin Wa Buzurgaane Deen Ke Liye Bhi Istimaal Kiya Ja Sakta Hai. Abde Mustafa Page 10

13

वह एक नव मुस्लिम है और अपने पास कुत्ता रखना चाहती है

वह एक नव मुस्लिम है और अपने पास कुत्ता रखना चाहती है वह एक नव म स ल ह और अपन प स क त त रखन च हत ह حديثا وتر د إبقاء للكب عندها مت أسل ] هندي - Hindi [ fgunh - अन व द : स इट इस ल म प रश न और सम य जन : स इट इस ल ह उस رمجة: موقع الا سلام سو ال وجواب تنسيق:

अधिक जानकारी

अल्लाह तआला हमारी दुआओं को क्यों नहीं स्वीकार करता ॽ

अल्लाह तआला हमारी दुआओं को क्यों नहीं स्वीकार करता ॽ अल ल ह तआल हम र द आओ क क य नह स व क र करत ॽ ملاذا ال يستجيب اهلل دلاعئنا [ هندي & Hindi ] fgunh & और अल ल ह तआल ह सववश र ष ठ ज ञ न रखत ह حممد صالح املنجد अन व द : स इट इस ल म प रश न और उत तर सम य जन :

अधिक जानकारी

इस्लाम की सहिष्णुता

इस्लाम की सहिष्णुता इस ल क स हष ण त سماحة الا سلام ] هندي - Hindi [ fgunh - म हम म बन इब र ह अत-त व जर مد بن إبراهيم تلو ري अन व द : स इट इस ल म प रर और सम य जन : स इट इस ल ह उस رمجة: موقع الا سلام سو ال وجواب تنسيق: موقع

अधिक जानकारी

Zikr-e-ilahi (Hindi)

Zikr-e-ilahi (Hindi) ज क र इल ह भ षण हज रत म र ज बश र द न महम द अहमद ख ल फत ल मस ह स न रज अल ह अन ह न म प स तक : ज क र इल ह Name of book : Zikr-e-ilahi भ षण : ह र त जम बश र द न महम द अहमद ख ल फ त ल मस ह स न रज अल ह अन ह Lecture

अधिक जानकारी

मुसलमान लोग अल्लाह के ईश्दूत ईसा का जन्मदिवस क्यों नहीं मनाते जिस तरह कि वे अल्लाह के ईश्दूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जन्मदिवस मनाते हैं?

मुसलमान लोग अल्लाह के ईश्दूत ईसा का जन्मदिवस क्यों नहीं मनाते जिस तरह कि वे अल्लाह के ईश्दूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जन्मदिवस मनाते हैं? म सलम न ल ग अल ल ह क ईश द त ईस क जन मददवस क य नह मन त जजस तरह कक व अल ल ह क ईश द त म हम मद सल लल ल ह अल दह व सल लम क जन मददवस मन त ह? ملاذا ال حيتفل املسلمون بمودل نيب اهلل عيىس كما حيتفلون بمودل نيب اهلل

अधिक जानकारी

Khuda Taa'la ke Moujood Hone ke Das Pramaan

Khuda Taa'la ke Moujood Hone ke Das Pramaan ख द तआल क म ज द ह न क दस प रम ण ल खक हज़रत म र ज़ बश र द न महम द अहमद ख़ल फ़त ल मस ह मव त य रज़ I न म प सतक : Name of book : Khuda Taa'la ke Moujood Hone ke Das Pramaan ल खक : हज़रत म र ज़ बश र द न महम द अहमद

अधिक जानकारी

ईद के अहकाम और उसकी सुन्नतें

ईद के अहकाम और उसकी सुन्नतें ईद क अहक म और उसक स न नत ] هندي & Hindi [ fgunh & 'ks[k eqgeen fcu lkysg vy&mlsehu jfgegqyykg vuqokn% vrkmjz Zgeku ft+ +;kmyykg 2011-1432 اكم العيد والسن اليت فيه» اللغة اهلندية «لشيخ مد بن صالح العثيم

अधिक जानकारी

Batalwi our Chakdalwi ke Mubahasa par Review

Batalwi our Chakdalwi ke Mubahasa par Review बट लव और चकड लव क म ब हस पर र व य ल खक हज़रत म र ज़ ग़ ल म अहमद क़ द य न मस ह म ऊद व महद म ह द अल ह ससल म I न म प सतक Name of book ल खक Writer अन व दक Translator ट ईप ग, स ट ग Typing Setting स सकरण तथ वर ष

अधिक जानकारी

Ismat-e-Anbiya (Hindi)

Ismat-e-Anbiya (Hindi) (नब य क सच चर त रत ) म क त क स प रक र म ल सकत ह और उसक व सतबवक फ़ ल स कय ह? ल खक हज़रत म र ज़ ग़ ल म अहमद क़ द य न मस ह म ऊद व महद म ह द अल ह ससल म I न म प सतक Name of book ल खक Writer अन व दक Translator ट

अधिक जानकारी

श न त क सन द श और एक चद त वन लद खक हज रत ह फ ज म र ज न स र अहमद ख ल फ त ल मस ह त त य रह.

श न त क सन द श और एक चद त वन लद खक हज रत ह फ ज म र ज न स र अहमद ख ल फ त ल मस ह त त य रह. श न त क सन द श और एक चद त वन लद खक हज रत ह फ ज म र ज न स र अहमद ख ल फ त ल मस ह त त य रह. न म प सतक - Name of Book : लद खक - Written By : अन व दक - Translated By : श न त क सन द श और एक चद त वन Shanti Ka

अधिक जानकारी

Ahmadi Purushon Ko Swarnim Updesh

Ahmadi Purushon Ko Swarnim Updesh अहमद प र ष क स वर ण म उपद श ख़ त ब ज मअ: हज़रत म र ज़ मसर र अहमद ख़ल फ़त ल मस ह प चम अय यदह ल ह तआल ब नस र रहल अज़ ज़ द न क 19 मई 2017 ई. स न - मससजद ब त लफ त ह, म र डन, य.क. न म प स तक - Name of Book : ख़ त ज

अधिक जानकारी

Kashti Nooh (Hindi)

Kashti Nooh (Hindi) ल खक हज़रत म र ज़ ग़ ल म अहमद क़ द य न मस ह म ऊद व महद म ह द अल ह ससल म I न म प सतक Name of book ल खक Writer अन व दक Translator ट ईप, स ट ग Type, Setting : कशत न ह : Kashti Nooh : हज़रत म र ज़ ग़ ल म अहमद क़ द

अधिक जानकारी

Slide 1

Slide 1 March 2015 एक स द श स प दक क ओर स Editor s message ह न द सम ज क प र य सदस य, ल म, 15 फ रवर क म र ख ल हदवस क द र न आप स एक ब र फ र स ममलन क स भ ग य प र प त य This provided an opportunity for all present

अधिक जानकारी

Dawat ilallah Ki Ahmiyyat Aur Zarurat

Dawat ilallah Ki Ahmiyyat Aur Zarurat द वत इलल ह क अहम यत और ज र रत इख तत म ख त ब सय यदन हज रत म र ज मसर र अहमद ख ल फ त ल मस ह प चम अय यदह ल ह तआल जलस स ल न जर मन 2015 क अवसर पर न म क त ब द वत इलल ह क अहखम यत और ज र रत सम पन भ षण हज रत म र

अधिक जानकारी

Jama'at Ahmadiyya Ke Aqaed - Hindi

Jama'at Ahmadiyya Ke Aqaed - Hindi (आस ए ) द र सयय न हज़रत म र ज़ बश र द न महम द अहमद ख़ल फ़त ल मस ह स न रज़ न म प स तक : जम अ त अहमद य क अक़ द (आस ए ) Name of Book : Jamaat Ahmadiyya Ke Aqeede ल खक Writer : हज़र त म र ज़ बश र द न महम द अहमद ख़ल

अधिक जानकारी

Ahmadiyyat Ka Paigham (Hindi)

Ahmadiyyat Ka Paigham (Hindi) ल खक सय यदन हज़रत म र ज़ बश र द न महम द अहमद ख़ल फ़त ल मस ह मव त यरज़ I न म प सतक : अह मद यत क प ग़ म Name of book : Ahmadiyyat Ka Paigam ल खक : हज़रत म र ज़ बश र द न महम द अहमद ख़ल फ़त ल मस ह मव त यरज़ Writer :

अधिक जानकारी

Paigham-i-Sulh (Hindi)

Paigham-i-Sulh (Hindi) (म त र स द श) ल खक हज़रत म र ज़ ग़ ल म अहमद क़ द य न मस ह म ऊद व महद म ह द अल ह ससल म I न म प सतक : Name of book : Paigham-e-Sulh ल खक : हज़रत म र ज़ ग़ ल म अहमद स ह व महद म ऊद अल ह ससल म Writer : Hazrat Mirza

अधिक जानकारी

Seerat-ul-Abdal (Hindi)

Seerat-ul-Abdal (Hindi) ल खक हज़रत म र ज़ ग़ ल म अहमद क़ द य न मस ह म ऊद व महद म ह द अल ह ससल म I न म प सतक Name of book ल खक Writer अन व दक Translator ट ईप ग, स ट ग Typing Setting स सकरण तथ वर ष : स रत ल अबद ल : Seeratul Abdaal

अधिक जानकारी

दिन और रात की हज़ार सुन्नतें

दिन और रात की हज़ार सुन्नतें www.rasoulallah.net व षय स च आप यह दर ज क स प प त कर सकत ह क परम श वर सर वशवत म न ख द आप स पय र करन लग? न द स ज गन क स न नत ब थर म म प श करन और ब हर न कलन व ज़ क स न नत म स क ज त -चपपल पहनन क स न नत प

अधिक जानकारी

وا الر س و ل و ا و ل ع اہلل و ا ط ی وا ا ط ی ع ر م ن ک م ال م र एद द जलस द आ ज हज रत सय य द न व इम मन जन ब म र ज ग ल म अहमद स ह ब मस ह म ऊद-व-महद म 'ह

وا الر س و ل و ا و ل ع اہلل و ا ط ی وا ا ط ی ع ر م ن ک م ال م र एद द जलस द आ ज हज रत सय य द न व इम मन जन ब म र ज ग ल म अहमद स ह ब मस ह म ऊद-व-महद म 'ह وا الر س و ل و ا و ل ع اہلل و ا ط ی وا ا ط ی ع ر م ن ک م ال م र एद द जलस द आ ज हज रत सय य द न व इम मन जन ब म र ज ग ल म अहमद स ह ब मस ह म ऊद-व-महद म 'ह द क तहर क पर द र ल अम न क द य न म द न क 2 फरवर, 1900

अधिक जानकारी

Tazkirat-ush-Shahadatain (Hindi)

Tazkirat-ush-Shahadatain (Hindi) तज क रत शश ह दत न (द शह दत क वर णन) ल खक हज रत म र ज ग ल म अहमद स ह ब क द य न मस ह म ऊद व महद म ह द अल ह ससल म I न म प सतक : तज क रत शशह दत न Name of book : Tazkiratush Shahadatain ल खक : हज रत म ज ण ग

अधिक जानकारी

इसलाम में इबादत की शर्तें

इसलाम में इबादत की शर्तें ६Tइसल म म इब दत क शत ६T ] هندي & Hindi [ fgunh & 'ks[k eqgeen fcu lkysg vy&mlsehu jfgegqyykg vuqokn% vrkmjz Zgeku ft+ +;kmyykg 2011-1433 شوط العبادة ف الا سلام» اللغة اهلندية «الشيخ مد بن صالح العثيم رمجة:

अधिक जानकारी

हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए – – दुष्यन्त कुमार,आओ! मगर ठहरो / निधि सक्सेना,कोशिश कर, हल निकलेगा (Anonymous),समर शेष है – रामध

हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए – – दुष्यन्त कुमार,आओ! मगर ठहरो / निधि सक्सेना,कोशिश कर, हल निकलेगा (Anonymous),समर शेष है – रामध ह गई ह प र पर वत-स पघलन च हए द ष यन त क म र ह गई ह प र पर वत-स पघलन च हए ह गई ह प र पर वत-स पघलन च हए, इस हम लय स क ई ग ग नकलन च हए आज यह द व र, परद क तरह हलन लग, शर त ल कन थ क य ब नय द हलन च हए हर सड़क

अधिक जानकारी

पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पति के रूप में

पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पति के रूप में द व रव त यव र हज़रत प ग बर म हममद पत क र प म द व रव त यव र हज़रत प ग बर म हममद पत क र प म व षयस च 6 8 14 17 22 25 28 34 39 49 53 5 हज़रत प ग बर-उन पर इश वर क क पव और सलव म ह - अपन पव त र पतन य क सव थ क

अधिक जानकारी

May Shumara

May Shumara Vol -18 Issue - 5 समप दक श ख म जल तहद अहमद शल सत र XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX उप समप दक म हममद नस र ल हक आचल य म नव द अहमद फ ल ट इप स रट ग आसमल ययबल ट इटल र ज़ इन आ महम द अबद ल ल ह म न जर नव द अहमद फ ल क य

अधिक जानकारी

January

January 2015 Vol -18 Issue - 1 सम दक श ख म जल तहद अहमद शल सत र XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX उ सम दक म हममद नस र ल हक आचल य म फल र क अहमद स फ ट इ स वट ग आसमल ययबल ट इटल व ज़ इन आ महम द अबद ल ल ह म न जर नव द अहमद फ ल

अधिक जानकारी

Islam and the freedom of conscience (Hindi)

Islam and the freedom of conscience (Hindi) इस ल म और अभ व यक त क स वत त रतल नल म प सतक - Name of Book : खक - Written By : अन वल दक - Translated By : इस ल म और अभ व यक त क स वत त रतल Islam and the freedom of conscience हज रत भमज ल मसर र अहमद ख फ

अधिक जानकारी

Sharu Ramzaan REVISED

Sharu Ramzaan REVISED रमज़ न क मह न और करन क क म ड टर फरहत ह शम अ ल ह अल ह क न म स क न म स ज बहत म हरब न ज बहत म हरब न नह यत रहम करन व ल ह नह यत रहम करन व ल ह شھ ر رمضان रमज़ न क मह न और करन क क म क़रआन और स नत क र शन म ड टर फरहत

अधिक जानकारी

ल ह य-अमल ( ख़ द म ल अहमद य क क र यक रम) और हर एक क ल ए एक लक ष य ह ज सक ओर वह धष यय न द तय ह अत न क कय म म एक द सर स आग बढ य ओ (अल -बक़र: 149) प रक शक

ल ह य-अमल ( ख़ द म ल अहमद य क क र यक रम) और हर एक क ल ए एक लक ष य ह ज सक ओर वह धष यय न द तय ह अत न क कय म म एक द सर स आग बढ य ओ (अल -बक़र: 149) प रक शक ल ह य-अमल ( ख़ द म ल अहमद य क क र यक रम) और हर एक क ल ए एक लक ष य ह ज सक ओर वह धष यय न द तय ह अत न क कय म म एक द सर स आग बढ य ओ (अल -बक़र: 149) प रक शक दफ तर मज लस ख़ द म ल अहमद य भ र त 2 ख़ द म (स वक) क अहद

अधिक जानकारी

ISSN: स ह य स हत Available at Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (

ISSN: स ह य स हत Available at   Volume 01 Issue 0 May 2015 ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर ( ह द क वतर न क प रवतर न एम.आर.अय गर (http://www.hindikunj.com/2014/12/the-spelling-of-hindi.html) आज क ह द वणर म ल न न न स र ह. चत र -1 इन वणर म ल ओ म अ,आ,ओ,औ,अ,अ,ख,छ,ण,ध,भ अक षर पर ग र क जए, आज इ ह उस

अधिक जानकारी