Microsoft Word - ETender Form Vegetables

आकार: px
पृष्ठ पर प्रदर्शन शुरू करें:

Download "Microsoft Word - ETender Form Vegetables"

प्रतिलिपि

1 मह र श सन (आ दव स वक स वभ ग) द र वन Id :- आ दव स वक स वभ ग तग त क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स क प कळवण, ज. न शक य य अ धन थ एक ण कर य क म आ मश ळ नह य ऑनल ईन ई- न वद म ग व य त य त आह त. श सन नण य, उ ग, ऊज व क मग र वभ ग द.1 डस बर 2016 मध ल तरत द न स र न वद च अ द जत एक ण र कम, न वद अज श क, बय ण र कम (ई.एम.ड.) ख ल ल श सक य आ मश ळ य न व सम र दश व य म ण र ह ल चणक प र कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ कन श कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ दळवट कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ गण र कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ खर ड कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ म हनदर कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ न ळ कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ ब पख ड कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ क ठर दगर कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ वस प र कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ खड दगर कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ द सग व कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ ग प ळखड कळवण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ र म वर द वळ 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ द ध वर सट ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ तत ण सट ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ स ह र सट ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ हरणब र सट ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ भलव ड सट ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ तळव ड सट ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ व घ ब सट ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ म न र सट ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ द हद ल सट ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ वरग वप ड सट ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ गरबड म ल ग व 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ प ढ ण म ल ग व 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ प र ग व च दवड 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ म ण स रग ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ पळसन स रग ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ आ ब प ड स रग ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ सर ड स रग ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ ड ह र स रग ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ ब बळ स रग ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ स लभ य स रग ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ भ रम ळ स रग ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ कर ज ल (स.) स रग ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ कर ज ल (क.) स रग ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/ ख ट वह र स रग ण 5,00,000/- 1,350/- 6,500/- P.O. I.TD.P. Kalwan/ Vegetables Supply/ E Tenders/ Page No. 1

2 1 न वद क शत करण सक ळ 10: सक ळ 09:59 3 ऑनल ईन न वद व ब द करण स य क ळ 17: स य क ळ 17:45 5 त क लफ फ उघडण सक ळ 10:00 6 दर च लफ फ उघडण सक ळ 10: स य क ळ 17: स य क ळ 17:45 1) न वद य ऑनल ईन अस य न त क व य प र न वद ऑनल ईनच स दर कर य त य व. 2) अप ण, सशत तथ न वद त ल वह त अट -शत च प त त न क ल य न वद वच र त घ त य ज ण र न ह त. 3) ऑनल ईन अपल ड क ल ल न वद च क गदप व-स क त असण अ नव य आह. 4) स य त भ ग द र (Joint Venture) व प त ल स थ सदर न वद स प ठरण र न ह त. तस च एक प ज त प रवठ द र च न मण क कर य च ( य नतम न वद दर असल य न वद ध रक न प रवठ आद श वभ ग न क म द य च ) अ धक र य न र ख न ठ वल आह त. 5) न वद य व ळ प क न स र न वद उघडण अप रह य क रण तव श य न झ य स खर द स मत न चत कर ल य दन क स न वद उघड य त य त ल. श सन नण य, श सन प रप क तथ व र ठ क य लय च आद श वय न वद त ल नम द अट -शत य त र त श सक य नय जन य ह त न अ त र त अट - शत च सम व श कर य च अ धक र खर द स मत न र ख न ठ वल ल आह व सदर अट -शत च सम व श प रवठ आद श त व कर रन य त कर य त य ईल. तस च न वद त ल खर द च र कम व व त य अ द जत अस न य म य य व त य म गण व प रम ण न स र स ख त बदल ह ऊ शक ल. 1) न वद य ऑनल ईन अस य न त क व य प र न वद वह त क ल वध त ऑनल ईन स दर कर य त य व. तस च य क य लय कड न व ळ व ळ ऑनल ईन स द क ल य न वद क य व ह य स चन च अवल कन करण व य न स र वह त क ल वध तच स चन म ण ब ब च प त त करण आव यक आह. वह त क ल वध न तर क ठल ह त र/ आ प हय धरल ज ण र न ह. 2) अप ण, सशत तथ न वद त ल वह त अट -शत च प त त न क ल य ई- न वद अप ठर व य त य त ल. 3) स प ण न वद य ह फ त ऑनल ईन र ह ल. इ छ क न वद ध रक न न वद य त भ ग घ य स ठ ई- न वद ण ल स दभ त ल य Portal च Sub-Portal वर न दण (enrollment) करण व न वद ध रक च न व Digital Signature Certificate य र ऑनल ईन न वद क य व ह त सहभ ग न द वण अ नव य आह. सदरब बत क ह श क अस य स Sify Technologies Ltd. Nextender India Pvt.Ltd. (Pune) य द र वन म क वर स पक कर व. 4) न वद च बय ण र कम व न वद श क न वद ध रक फम /स थ /बचत गट य न व Digital Signature Certificate य र ऑनल ईन न टब क ग स वध असल य ब क ख य त न वखच न ई-प म ट ग टव म ड य र ई-प म ट करण आव यक आह अ यथ सदरब बत व द नम ण झ य स य स ह क य लय जब बद र असण र न ह. 5) स य त भ ग द र (Joint Venture) व प त ल स थ सदर न वद स प ठरण र न ह त. 6) क ण य ह क रच ऑनल ईन न वद न क रण अगर वक रण, न वद म ज र करण, य मध ल अट व शत म य व ढ करण कव शथ ल करण, न वद य त त क कव अप रह य क रण म ळ व ळ प क त बदल करण, न वद उघड य च दन क प ढ ढकलण अथव स प ण न वद य र करण व इतर ब बतच स प ण ह क व नण य य न र ख न ठ वल आह त. 7) न वद ध रक न ई- न वद वह त म दत तच कव म दतप व क ल वध त स दर करण आव यक आह. इ टरन ट ज मग/ स ईट श, व तप रवठ ख ड व स गणक बघ ड इ. क रण म ळ न वद स दर कर य स वल ब झ य न न वद य वह त क ल वध त प ण क न शक य स, य च जब बद र क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स क प कळवण य च र हण र न ह. तस च वर नम द क रण म ळ न वद य प ण करण न वद ध रक स श य न झ य स य क म क ठल ह सबब हय धरल ज ण र न ह. न वद य क य व ह दर य न त क अडचण अथव अप रह य क रण म ळ क प तर वर ल ऑनल ईन ई- न वद ब बत क य व ह कर य स वल ब ह य च श यत ग ह त ध न न वद ध रक न य प ट लवर ऑनल ईन न वद य स थत ब बत व ळ व ळ आढ व घ ण गरज च आह. ईम ल, फ स, ह तप च इ. म यम द र स दर क ल य न वद च वच र क ल ज ण र न ह. तस च न वद स दर कर य य अ तम दन क पय त न वद स दर न क य स सदरब बत य य लय त द द म गत य ण र न ह. 8) त क व य प र लफ फ व ळ प क न स र श य झ य स य च दवश क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स क प कळवण, ज. न शक य च द लन त उघड य त य त ल कव य त बदल झ य स तस न वद ध रक न स पक क न न वद क य व ह ब बत स चन क प क य लय च स चन फलक वर स द कर य त य ईल. 9) न वद म य दश वल ल एक ण व थ स य ह अ द जत व प च अस य न य त श सक य नय जन य टन कम कव ज त बदल ह य च स भव अस य न न वद ध रक स उ त म ण प रवठ ब बत ह क स गत य ण र न ह. P.O. I.TD.P. Kalwan/ Vegetables Supply/ E Tenders/ Page No. 2

3 1. ई- न वद प दत ह द न लफ फ प दत च अस य न श सक य आ मश ळ य न व सम र दश व य म ण बय ण रकम च ऑनल ईन प म ट क य न तर लफ फ.1 (त क लफ फ ) य म य म गण क ल ल आव यक असल ल क गदप क न क न य स क त थळ वर अपल ड कर य त य व त. लफ फ.2 ( य प र लफ फ ) य म य फ त ऑनल ईन दरप क भर य त य व. 2. ई- न वद प ट न वद ध रक च ( य त / फम / बचत गट/ स थ कव अ य) वत:च न व असल य ब क य ख य त न बय ण र कम श सक य आ मश ळ य न व य य द म य दश व य म ण P.O. I.T.D.P. KALWAN य च न व ऑनल ईन भरण कर व अ यथ सदर ई- न वद हय धरल ज ण र न ह व सदरच न वद अप ठरव य त य ईल. Udyog Aadhaar Online print न वद त सहभ ग न वद क र न न वद य म य क ण य ह ट य वर न वद त न म घ र घ त य स य च बय ण र कम ज त क ल ज ईल. 3. उप थत न वद ध रक/ धक त त नध य च सम वह त क ल वध म य क य लय न व ळ त लफ फ.1 (त क लफ फ ) आ ण लफ फ.2 ( य प र लफ फ ) उघड य च क य व ह कर य त य ईल. क ह अप रह य क रण म ळ उ त दन क स न वद उघडण श य न झ य स, न वद क य व ह स ब ध त रख ब बत स चन फलक वर तथ श सन य ई- न वद स क त थळ वर स द कर य त य ईल. 4. न वद क य व ह दर य न थम लफ फ.1 (त क लफ फ ) उघड य त य ऊन आव यक क गदप च व अट -शत च प त त क ल ब बत छ नन कर य त य ईल व य न तरच प न वद ध रक च लफ फ.2 ( य प र लफ फ ) उघड य त य ईल. लफ फ.1 मध ल आव यक क गदप च, अट -शत च प त त न करण य अप न वद ध रक च लफ फ.2 ( य प र लफ फ ) उघड य त य ण र न ह व य च न वद र कर य त य ईल. 5. न वद त ल आव यक क गदप / म णप / द खल अस न वद अज सह ( य क प ठ व-स क त क न) त क लफ फ.1 ( न वद अज -अ) आव यक म हत च स व तर तपश ल न दव न ऑनल ईन क न क न PDF Format म य च स दर करण न वद ध रक स ब धनक रक आह अ यथ न वद अप ठर व य त य ईल. न वद ध रक न ख ट म हत न द क ल ल क गदप अथव म णप ई- न वद स बत स दर क य च नदश न स आ य स क यद श र क रव ई त वत कर य त य ईल, तस च बय ण र कम ज त कर य त य ईल. 6. MSME भ ज प ल व यवस य यवस य न द च म बई द क न व स थ अ ध नयम 1948 नम न -ड/ नम न -ग व ध म णप (श प ॲ ट ल यस स) कव क ष उ प ब ज र स मत च भ ज प ल म ल खर द - व क म व ध अन त म णप, मप च यत मस वक च द खल. 7. र हव स द खल / आध रक ड / मतद नक ड, तस च आ दव स य त अस य स स म धक य च व र त ल ज त च द खल. न वद ध रक फम च यटर/ सहक र स थ / बचत गट च न व प नक ड. न वद ध रक न स पक म क, प यवह र च स प ण प, न व अश प ण म हत न दव न व र त क ल ल त क लफ फ म क 1. स थ न दण क त/ प ज क त अस य च स म धक य च व र त ल न दण म णप. स थ च क य क ळ न दण प स न न वद स द दन क य दर य न कम न 3 म ह य च अस व. स थ य अ धक त सभ सद च न व व स थत त एक ण अ धक त सभ सद स य. स थ त आ दव स म हल न सभ सद व दल य म हल च य द व म णप. (ल ग अस य स) स थ य न व च ब क ख य च (प सब क च ) छ य क त त. 8. य क प क य लय च अ धन थ य क आ मश ळ स ठ वत न वद भर व ल ग ल. श सक य आ मश ळ न भ ज प ल प रवठ क म ई- न वद च त व व क त न तर प य नतम न वद दर न वद ध रक स/ बचत गट स/ स थ स आ मश ळ न भ ज प ल प रवठ क म प रवठ आद श नग मत कर य त य त ल. 9. ई- न वद य त ल प रदश कत ज प स न, ज त त ज त न वद ध रक च सहभ ग न दव न इ टतम पध मक क य व ह र न वद य अ तम कर य य टन श सन च हत ल त घ ऊन न वद त ल एख द अट अथव क गदप ब बत नयम शथ ल कर य च, अट -शत ब बत प टत आण य क म अथ ल व य च तस च क णत ह न वद प ण त: अथव अ शत: म ज र कर य च, एख द कव सव न वद क णत ह क रण न दश वत न क र य च अ धक र क प अ धक र, एक मक आ दव स वक स क प कळवण, ज. न शक य न र ख न ठ वल आह. 10. न वद त दल ल दर ह भ रत य पय त अ क त व अ र व प त प ट, ठळकपण न द कर व त. 11. आ दव स म हल बचत गट/ आ दव स सहक र स थ / आ दव स य त फम / आ दव स य त / आ दव स श तक य न न वद म ज र करत न श सन नण य, आ दव स वक स वभ ग, दन क 10 स ट बर 2015 मध ल तरत द अ वय दर ब बत नम द क ल य नयम न स र ध य द य त य ईल. य अ वय मस वक च कव तल ठय च म णप व य स ब ध च स म धक र य च व र त ल आ दव स स थ च /बचत गट च न दण म णप न वद स बत स दर कर व ल ग ल न वद त दर नम द करत न न वद ध रक न आ मश ळ क ठ प ह च म ल प रवठय च व हत क खच, जक त, हम ल, प क ग, आयकर व इतर अ नव य कर व व ढ य मह ग ई य म ण न स र अ द जत इतर खच अस सव खच ल त घ ऊनच दर नम द कर व त. तथ प, य क य लय च तर वर ल खर द स मत र भ ज प ल म ल च ब ज रभ व म ण सर सर व षक कम ल दर न चत कर य त य त ल व य अन ष ग न भ ज प ल प रवठय च दर म ज र ब बत खर द स मत र श सन च आ थक हत ल त घ ऊन अ तम नण य घ य त य त ल. म ज र दर त क ठल ह दरव ढ म य कर य क म ह क स गत य ण र न ह न वद क य व ह अ त प रवठ क ल वध व ध अस पय त स र ठ व परत व द य असण र न ह. तस च प रवठ क ल वध स प ट त आ य न तर स र ठ व परत कर य स अप रह य क रण तव वल ब झ य स सदर रकम वर क ण य ह क रच य ज कव भरप ई र कम न वद ध रक स द य असण र न ह. 16. म ज र न वद ध रक स वखच न न वद त ल अट -शत च क ट क रपण प लन कर य स दभ त ल हम प 100 पय च य य लय न म क वर कर रन म (ॲ फड ह ट ब ड) 7 दवस य आत म य य पक य च कड स दर करण अ नव य र ह ल. 17. भ ज प ल प रवठय च दर ल ग र हत ल. 18. प रवठ आद श त ह त च श ळ वर भ ज प ल म ल च (प ल भ ज म, क दभ ज -75 म, इतर भ य -75 म त व थ त दन म ण) प रवठ करण ब धनक रक र ह ल. व ळ च प रवठ न क य स, श ळ च अडचण नम ण झ य स अ य ठक ण ह न म ल च खर द क न श ळ वर P.O. I.TD.P. Kalwan/ Vegetables Supply/ E Tenders/ Page No. 3

4 प रवठ क ल ज ईल. अश व ळ न वद म ज र दर त व इतर ठक ण क ल य खर द य दर त ल तफ वत अस य स तफ वत च र कम भ ज प ल द यक त न व अन मत रकम त न वस ल क ल ज ईल. 19. प रवठ ध रक कड न च ग य त च भ ज प ल म ल त झ य ब बत म य य पक/अ ध क य च कड ल वह त नम य त ल प ह च 3 त त ल द यक स बत पडत ळण तव स दर कर व अ यथ भ ज प ल प रवठय च द यक अद क ल ज ण र न ह त. 20. म ज र न वद ध रक स वखच न दरर ज त ज, व छ, च ग य त च भ ज प ल क र न स र आलट न-प लट न क ठ प ह च प रवठ करण ब धनक रक र ह ल. य क आठवडय त क ण य ह एक च क रच भ ज प ल ल ग प ठ द न दवस प ज त दवस प रव य स, ख ड पड य स द न दवस प ढ ल उव र त दवस च द यक अद क ल ज ण र न ह. भ ज प य च द यक स दर करत न आ मश ळ ल म ह य त ल य क दवश प रवठ क ल य भ ज प ल म ल च न द य र ज टरच म य य पक य च व र त ल म णत त ज डण आव यक र ह ल. 21. भ ज प ल प रवठ द न दन व ळ प क म ण म य य पक च स चन न स र त ज, व छ व उ म त च कर य त य व. सदर भ ज प ल प रवठय स त न-च र दवस प रवठ कर य स ख ड पड य च म य य पक न त र क य स बय ण र कम/ स र अन मत र कम ज त क न क य लय च नव न न वद क ढ य स ठ झ ल ल आ थक न कस न क यद श र म ग न आपण कड न वस ल कर य त य ईल. 22. भ ज प ल प रवठय त ल न क ळज पण म ळ, भ ज प ल म ल च दज म ळ व य य आर य ब बत सम य उ भव य स, तस च प टद ख, वषब ध कव अ य क ह ग भ र अन चत क र घड य स य च सव व जब बद र न वद ध रक वर र ह ल व य च व द उ चत क यद श र क रव ई कर य त य ईल. 23. क ह अप रह य क रण तव उद. अ तव ट, न स गक आप वग र उ भव य स म ज र क ल य दर प य द भ व व ढव न अथव म ज र दर त व ढ क न मळण र न ह. तस च क ण य ह प र थत त प रवठ ध रक न भ ज प ल प रवठ ख ड त न करत स च ठ वण य ल ब धनक रक र ह ल. 24. म थ/ ल क त नध, थ नक क मट, म य य पक कव क य लय च त नध कड न त र झ य स, प रवठ द यक त न वस ल क म क प अ धक र य च आद श वय द ड मक क रव ई कर य च, भ ज प ल प रवठ आद श र कर य च व बय ण र कम/ स र अन मत र कम ज त कर य च स प ण अ धक र क प अ धक र य च र ह ल व न वद ध रक व द उ चत क यद श र क रव ई कर य त य ईल. 25. आ मश ळ तर वर श सक य ध रण वय श सन आद श च अ मलबज वण कर य य ह त न कव श सक य क मक ज त व भ जन यव थ पन त स स त आण य य उ श न श ळ थल तर कव सम य जन करण, य ब बत क प अ धक र य न त अ धक र वय न वद म ज र अ त नग मत कर य त आल ल प रवठ आद श क ण य ह व ळ र कर य च क प अ धक र य च नण य न वद ध रक स ब धनक रक र ह ल. य ब बत न वद ध रक स ह क स गत य ण र न ह. उपर त न वद त ल हय म / आ ह क ळज प व क व च य अस न सदर य अट -शत मल / आ ह ल म य आह त. म / आ ह न वद य त सहभ ग ह त न आव यक य सव क गदप च प त त क ल ल अस न त ई- न वद स बत ज डल ल आह त. उपर त नम द क गदप म य अप त त, ग रउ श न ज ण वप व क च क च म हत नम द क य च आढळ न आ य स मल / आ ह ल न वद य त न वगळ य त य उन आम य स थ व द क यद श र क रव ई कर य त य ईल, य च मल / आ ह ल प ण ज ण व आह. म झ / आमच न वद म ज र झ य न तर वर ल सव अट - शत म य अस य ब बत व य च क ट क रपण अन प लन कर य क म म / आ ह सव स मत न 100 पय य ट पप परवर ल ख कर रन म (ॲ फड ह ट ब ड) क न द य स तय र आह व आव यक त स र ठ व र कम भर य स वन शत तय र आह. ठक ण :- न वद ध रक च सह - दन क :- / /2020 न व व स प ण प :- द र वन / म ब ईल म क P.O. I.TD.P. Kalwan/ Vegetables Supply/ E Tenders/ Page No. 4

5 मह र श सन (आ दव स वक स वभ ग) द र वन Id : :- न वद त ल आव यक क गदप / म णप / द खल अस न वद अज सह ( य क प ठ व-स क त क न) त क लफ फ.1 ( न वद अज - अ) आव यक म हत च स व तर तपश ल न दव न ऑनल ईन क न क न PDF Format म य च स दर करण न वद ध रक स ब धनक रक आह अ यथ न वद अप ठर व य त य ईल. न वद ध रक न ख ट म हत न द क ल ल क गदप अथव म णप न वद स बत स दर क य च नदश न स आ य स क यद श र क रव ई त वत कर य त य ईल, तस च बय ण र कम ज त कर य त य ईल.)} 1 न वद ध रक च स प ण न व व प यवह र च स प ण प : श सक य आ मश ळ च न व : , ,...) 3 ई- न वद व कमत :- 1,350/- पय. 4 बय ण (ई.एम.ड.) र कम :- 6,500/- पय. म./ म प ण ज ण व न वख श न वन शत हम प लह न द त / द त क, न वद त नम द क ल ल म हत म झ म हत न स र खर आह. तस च न वद त ल नम द सव अट -शत हय म वत: व च य अस न मल म य आह त व सव अट -शत च क ट क रपण प लन कर य स म ब ध ल आह. तस च व य अन पल धत अथव इतर अप रह य क रण म ळ भ ज प ल प रवठ द यक च र कम अद कर य स वल ब झ य स य वर य ज दल ज ण र न ह ह मल म य अस न सदरब बत मल य य लय त द द म गत य ण र न ह. भ ज प ल प रवठ अथव त न ष गक य वस यक स व प रवठय ब बत श सन य क ण य ह वभ ग न, क य लय न कव श सन य अ गक त मह म डळ, स व ज नक उप म व इतर श सक य स थ य य र मल / आ ह ल सदर न वद क ल वध कर त ब द / मन ई/ नल बन आद श वय क ळय य द त सम व ट क ल ल न ह (Not Black Listed) अथव आम य व द ब लमज र, क मग र क यद, ल गक पळवण क, म नव धक र पय वरण च ह न, ट च र, श सन च फसवण क अश य य लय न करण क यद श र क य व ह त त न ह तथ द ष स द झ ल ल न ह. म / आ ह ई- न वद स ठ ऑनल ईन क न क न स दर सव क गदप / म णप व न द वल ल म हत ह स य व प ण त: खर अस न य त क णत ह फ रफ र कर य त आल ल न ह. न वद द त व ज त अप ण, स द ध कव ज ण वप व क ग रउ श न ख ट म हत नम द क य च आढळ य स न वद य त न अप घ षत क ल ज य स व य अ वय उ चत क यद श र क रव ईस म प र ह ल. तस च म झ बय ण र कम (EMD) ज त क न आम य स थ स न दण क त प रवठ द र य य द त न क ढ न ट क न क ळय य द त सम व ट कर य त य ईल, य च मल प ण ज ण व अस न म / आ ह क रव ईस प र ह ल. य तव न वद स बत वन शत हम प स दर कर त आह / आह त. ठक ण :- न वद ध रक च व र :- दन क :- / /2020 न व :- P.O. I.TD.P. Kalwan/ Vegetables Supply/ E Tenders/ Page No. 5

6 मह र श सन (आ दव स वक स वभ ग) द र वन Id : आ मश ळ च न व :-...,...,... ( :- ख ल ल रक य त भ ज प ल म ल च अ क त व अ र त ल दर पय म य अच क, स व च व स प ट नम द कर व त.) 1 1) म थ भ ज (1 कल च ज ड ) पय /- 2) प लक (1 कल च ज ड ) पय /- 3) क च प त (1 कल च ज ड ) पय /- 4) श प भ ज (1 कल च ज ड ) पय /- 5) क ब पय /- 6) ल वर पय /- 2 1) बट ट पय /- 2) क द पय /- 3) म ळ पय /- 4) ग जर पय /- 3 1) द डक पय /- 2) क रल पय /- 3) गलक पय /- 4) व ग पय /- 5) ड गर पय /- 6) भ ड पय /- 7) टम ट पय /- 8) भ पळ पय /- 9) व ल श ग पय /- 10) घ वड पय /- 11) गव र श ग पय /- 12) शमल मरच पय /- 13) क कड पय /- 4 1) लस ण पय /- 2) हरव मरच पय /- 3) आल (अ क) पय /- 4) क थ ब र (1 कल च ज ड ) पय /- 5) लब ( तनग) पय /- म / आ ह उपर त दरप क म य सन य क ल वध त न वद अट -शत न स र भ ज प य च वर ल म ण आ मश ळ क ठ प ह च प रवठ दर न द वल ल आह त. नम द क ल ल दर य वर आध रल ल आह त, त स थत ब ज रभ व, थ नक प र थत न स र सव म ल, प क ग, इतर मज र खच, व हत क खच, आयकर सह च लत अ नव य असल ल सव अन ष गक कर, प रवठ क ल वध त ल स भ य मह ग ई य च प ण अ य स क न क ळज प व क म झ / सव स मत न वन शत नम द क ल ल आह त. उपर त नम द दर य अन ष ग न खर द स मत र म ज र कर य त य ण य दर न स र सन य क ल वध त व छ, त ज व उ म क र य भ ज प ल म ल च प रवठ कर य स म / आ ह वन शत तय र आह त. P.O. I.TD.P. Kalwan/ Vegetables Supply/ E Tenders/ Page No. 6